You are on page 1of 1

,situaliiextreme);punereadegarouricaresSimpiediceintoarcereavenoasdasingeluila

:r.dddcinile a trei dintrep#, membre, cu slibirea 9i rotarea lor.t3,cafe u1:t".1 i"^:t:


""i" care vin din c6ile respiratorii inferioare in faringe 9i
; aspira[ia secreliilor abundente
tea bucald.
perfuzabile'
)erea consumului de lichide 9i a lichidelor
iaredusd,inilial,laregimhidrozaharatapoilacto-fdinosvegetarianfirisare'in
mici gi rePetate.

ACUTA
iTCNI.IIREA COPILULUI MARE CU GASTROENTERITA
si ErurenocoLlrA AcurA ,r- -:a: acutS
^^. .+x daci
-r^^X awiof
existS aenniorea de scaune
6 asocierea
ilr-,r",i,". i";;;;i" t"*"nut de gastroenteritd
de timp limi-
L intoleranld gastrici, pentru o perioadd
.eice cu vdrsdturi nr*"rou.", pana
si relativ scurtS: 1-3 sdPtim6ni'
; Simptomatologie in numdr variabil,
lscaune modiflcate, semilichide sau lichide, uneori mucosanghinolente,
in funclie de gravitate. ^^^+-:, -
componenta^ gastricS'
Virsdturi absente, rare sau numeroase, in funclie de
Apetitdisparutinmajoritateacazurilor;informeleugoareinsi,elpoatefipSstrat.
Colici abdominale, in special in enterocolite'
germenul infeclios in cauz6'
,,r"ora, uneori foarte ridicatS, in funcfie de
rStare generald buni in iorr"r" ugoare; in formele s':'",9,"..,1!jprofund alteratd'
bolii'
.p[rJ""r" i. Sreutate, dupi intensitatea 9i durata manifestdrilor
in formele grav?,
'Cofrp. prin-hipovolemie 9i de cauzi infeclioasd mic): usciciunea
;ffi; il;;5r,;;;;;;;il; t*ui putin pregnante ca ra susar ei
^
copirur

a muco aselor este intensS' oligurie'


tegumentelor 9i
Probe de laborator
Coprocultu16.
HemoleucogramS.
stabilirea pierderilor hidroelectrolitice 9i echi-
lonogramS serica in formele grave, urmdrind
librul acido-bazic. sau entero'
mare cu gastroenteriti
Rolul asistentei medicale in ingrijirea copilului
liti acuti:
Urmdrirea evoluliei manifestdrilor digestive:.numdrul 9' ""p::tl'.1",::.1,?1",'*-il"lii;
aparilia sau
#:1ffi#;;J]"'giiotoorta modiricarite in starea senerals a bolnavului,
rEurer srv'
sciderea febrei
soauer'd vq
etc. C0ntdrirea la intervale scurte a copilului' !-^,^,^a .oonanii-
progreslva crI alimente permise 9i controlarea respecta-
, Stabilirea planului de realimentare
acestula'
rii lor de cdtre micul bolnav si de cdtre familia
menlionate (coproculturS, hemogrami, ionogrami sericd)
Recoltarea probelor oe taooiator
gi inregistrarea rezultatelor . !, --r^..^^^^-^ de r^hiararrre urmdrirea
Aa rehidratare' rrrmdrirea rit-
rit-
-lr';;',#;'r"t,*iri;"ntarea unei perfuzii endovenoase
t"rfri-i" care aceasta se desfdgoard 9i cum este
toleratS'
H',IJ:,.::';;:ffiffi ;;ff il;;r' *;, r,i * acesta este tore rat. r.,^-+,,^rora raanrii
Eventu arere reacli i

",
secundare de semnalat. -,:.^^-r^r^ ^,, rica.,. n.,-
PentruoperioadddetimpvariabilS,varecomandaablinereadelaalimentele,,curisc..:pru-
ne,porumb,pepene,pere,caiseverzi'ceapd'usturoi'seminle'varz6'fasoleuscatS'sa-
creme de cofetdrie 9i
batut, inghe{atd,
lati de vinete, conopidi, sucuri, sosuri grase, lapte
torturi etc.