You are on page 1of 52

Kombinovana naprezanja

Metalne konstrukcije 1 P8-1


Kontrole graninih stanja kod
kombinovanih naprezanja
Ekscentrino zatezanje (Nt + M)
ULS - kontrole nosivosti poprenih preseka na
pojedinana dejstva i intrakciju;
SLS - kontrola deformacija - ugiba;
Ekscentrian pritisak (Nc + M)
ULS - kontrola nosivosti poprenog preseka na
pojedinana dejstva i intrakciju;
ULS - kontrola stabilnosti elementa kao celine;
SLS - kontrola deformacija - ugiba i horizontalnog
pomeranja u sluaju stubova;
Metalne konstrukcije 1 P8-2
Ekscentrino zatezanje (Nt + M)

Ekscentrino zatezanje uglavnom


najstaje usled:
odstupanja napadne linije sile
od teita poprenog preseka;
zakrivljenosti elementa;
poprenog optereenja;
ekscentrinosti veze.
Mali ekscentricitet dominantno
zatezanje!
Metalne konstrukcije 1 P8-3
Ekscentrian pritisak (Nc + M)

Primeri primene: stubovi okvirnih nosaa, fasadni stubovi, ...

Metalne konstrukcije 1 P8-4


Nosivost poprenih preseka na kombinovano
dejstvo aksijalne sile i momenta savijanja
Nosivost zavisi od klase poprenog preseka;
Kod preseka klase 1 i 2, pored pojedinanih kontrola nosivosti
poprenih preseka na dejstvo aksijalne sile i momenta savijanja, u
odreenim sluajevima je neophodna i kontrola interakcije ovih
naprezanja. Za proraun se koristi redukovani moment nosivosti;
U sluaju preseka klase 3 i 4, kod kojih se nosivost odreuje po
teoriji elastinosti, interakcija se svodi na kontrolu normalnog
napona u najoptereenijem poprenom preseku;
Kod preseka klase 1, 2 i 3, ukoliko nema slabljenja rupama za
spojna sredstva, proraun je isti za sluaj zatezanja i pritiska;
U sluaju sile pritiska, kod preseka klase 4, neophodno je da se
uzme u obzir efektivan popreni presek;
Metalne konstrukcije 1 P8-5
Interakcija nosivosti za poprene preseke
klase 1 i 2 - Kada je neophodna provera?

Kod standardnih vrue valjanih I i H profila i ekvivalentnih


zavarenih profila u sluaju savijanje oko jae y-y ose kontrola
interakcije nije potrebna kada su zadovoljena oba sledea uslova:
NEd 0,25Npl ,Rd NEd 0,5hw tw fy / M 0 0,5Aw fy / M 0

U sluaju savijanje oko slabije z-z ose kontrola interakcije nije


potrebna kada su zadovoljen uslov:
NEd hw tw fy / M 0 Aw fy / M 0

Metalne konstrukcije 1 P8-6


Redukovani moment nosivosti preseka - MN,Rd

Proraun redukovanog momenta nosivosti zavisi od:


oblika poprenog preseka i
ose oko koje se savijanje vri (y-y ili z-z);
Kontrola nosivosti poprenog preseka na interakciju
momenta savijanja i aksijalne sile se vri na osnovu
sledeeg, opteg uslova:

MEd MEd proraunska vrednost momenta savijanja;


1
MN ,Rd MN,Rd proraunska vrednost redukovanog
momenta nosivosti;
Metalne konstrukcije 1 P8-7
Primer pravougaonog poprenog preseka

NEd
hN
b fy / M 0

Npl ,Rd A fy / M 0 b h fy / M 0 M pl , y ,Rd Wpl , y fy / M 0


1
b h 2f y / M 0
4
2
b hN2 NEd
MN , y ,Rd M pl , y ,Rd fy / M 0 M pl , y ,Rd n NEd / Npl ,Rd
4 4 b fy / M 0
M N , y ,Rd M pl , y ,Rd (1 n 2 )

Metalne konstrukcije 1 P8-8


Primer: I presek N+My
A) Plastina neutralna osa u rebru I profila

NEd
hN (0,5hw hN hw )
tw fy / M 0
2
hN2 tw NEd
MN ,y ,Rd M pl ,y ,Rd fy / M 0 M pl ,y ,Rd
4 4tw fy / M 0
Metalne konstrukcije 1 P8-9
Primer: I presek N+My
B) Plastina neutralna osa u noici I profila

NEd AM
AN Aw AM A AN t f ,red tf
fy / M 0 2 bf

MN ,y ,Rd Af ,red h t f ,red fy / M 0 bf t f ,red h t f ,red fy / M 0

Metalne konstrukcije 1 P8-10


Redukovani moment MN,y,Rd za I preseke
prema EC3

1 n M y ,Ed
M N ,y ,Rd M pl ,y ,Rd M pl ,y ,Rd 1
1 0,5a M N ,y ,Rd

A 2bf t f
a 0,5
A

n NEd / Npl ,Rd

n stepen iskorienja poprenog preseka usled aksijalne sile;


a udeo rebra u ukupnoj povrini poprenog preseka; Ako se
proraunom dobije da je a > 0,5 usvaja se a=0,5.
Metalne konstrukcije 1 P8-11
Interakcioni dijagrami N+My za I preseke
M y ,Ed
m
M pl ,y ,Rd 1,2

1,0
a=0,1
a=0,2
0,8
a=0,3
a=0,4
0,6 a=0,5

0,4

0,2

0,0
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
n NEd / N pl ,Rd

Sa porastom parametra a (vea povrina rebra), raste i vrednost


redukovanog momenta nosivosti!
Metalne konstrukcije 1 P8-12
Primer: I presek N+Mz
Plastina neutralna osa u noici I profila

NEd AM
AN AM A AN hM
fy / M 0 4t f

AM fy fy
MN ,z ,Rd bf hM 2hM t f bf hM
2 M0 M0

Metalne konstrukcije 1 P8-13


Redukovani moment MN,z,Rd za I preseke
prema EC3
za n > a:
n a 2
MN ,z ,Rd M pl ,z ,Rd 1 M pl ,z ,Rd
1 a
M z ,Ed
za n < a: 1
M N ,z ,Rd
MN ,z ,Rd M pl ,z ,Rd

n NEd / Npl ,Rd

A 2bf t f
a 0,5
A

Metalne konstrukcije 1 P8-14


Redukovani momenti nosivosti za
standardne profile - EC3

Metalne konstrukcije 1 P8-15


Interakcioni dijagrami

(m, n)

Metalne konstrukcije 1 P8-16


Koso savijanje My+Mz

Metalne konstrukcije 1 P8-17


Interakcija u sluaju kosog savijanja (N+My+Mz)
prema EC3

M y ,Ed M
z ,Ed 1
MN ,y ,Rd M
N ,z ,Rd

za I i H preseke =2 = 5n ali 1
za uplje profile pravougaonog preseka = = 1,66/(1-1,13n2) 6
za uplje profile krunog preseka ==2
Prethodni izraz moe da se koristi i u odsustvu aksijalne sile. Umesto
redukovanih momenata plastine nosivosti MN,y,Rd i MN,z,Rd koriste se momenti
platinosti Mpl,y,Rd i Mpl,z,Rd, a u izrazima za koeficijente i se usvaja da je
n=0, pa je:
za I i H preseke =2 =1
za uplje profile pravougaonog preseka = = 1,66
za uplje profile krunog preseka == 2

Metalne konstrukcije 1 P8-18


Proraunski dijagrami normalnog napona

MMz,y ,Rd

MMy ,z ,Rd

Metalne konstrukcije 1 P8-19


Kontrola interakcije za preseke klase 3 i 4
fy
x ,Ed fyd opti uslov
M0

NEd M y ,Ed M z ,Ed fy


x ,Ed f yd klasa 3
A Wy Wz M0

Za preseke klase 4 proraunska vrednost normalnog napona treba


da se odredi na osnovu geometrijskih karakteristika efektivnog
poprenog preseka;
Pri tome treba uzeti u obzir dodatne momente savijanja usled
eventualnog pomeranja teita efektivnog poprenog preseka:
DM = Nc eN
Nc ,Ed M y ,Ed DM y M z ,Ed DM z fy
x ,Ed f yd
Aeff W y ,eff W z ,eff M0 klasa 4
Metalne konstrukcije 1 P8-20
Kontrole nosivosti ekscentrino zategnutih
poprenih preseka

Nt ,Ed M y ,Ed M z ,Ed fy


x ,Ed f yd ili
A Wy Wz M0

Nt ,Ed M y ,Ed M z ,Ed


1 u sluaju slabljenja preseka
Nt ,Rd M y ,Rd M z ,Rd rupama za spojna sredstva

Nt,Ed My,Ed Mz,Ed proraunske vrednosti dejstava;


Nt,Rd My,Rd Mz,Rd proraunske vrednosti nosivosti;
fyd proraunska vrednost granice razvlaenja;

Metalne konstrukcije 1 P8-21


Interakcija nosivosti na dejstvo N+My+Vz
kod poprenih preseka klase 1 i 2
Za kontrolu nosivosti poprenih preseka klase 1 i 2 na interakciju
savijanja, aksijalne sile i smicanja koristi se redukovani moment
nosivosti MN,V,Rd
Interakcija treba da se sprovede kada su ipunjeni kriterijumi o
neophodnosti pojedinanih interakcija: savijanje + smicanje (VEd>
0,5VRd ), odnosno savijanje + aksijalna sila (NEd > 0,25Npl,Rd i NEd
> 0,5Nw,pl,Rd za savijanje oko y-y ose);
U EC3 nema eksplicitnih izraza za proraun redukovanog
momenta nosivosti;
Proraun redukovanog momenta treba da se sprovede na osnovu
dijagrama normalnog napona pri potpunoj plastifikaciji preseka,
uzimajui u obzir uticaje smicanja i aksijalne sile!
Metalne konstrukcije 1 P8-22
Proraun redukovanog momenta usled
uticaja smicanja i aksijalne sile
M y ,Ed
I presek optereen silama: NEd, My,Ed i Vz,Ed 1
M N ,V ,y ,Rd
a) Neutralna osa u rebru I preseka

NEd
AN
1 fy

Metalne konstrukcije 1 P8-23


I presek optereen silama: NEd, My,Ed i Vz,Ed
b) Neutralna osa u noici I preseka
M y ,Ed
1
M N ,V ,y ,Rd

Metalne konstrukcije 1 P8-24


Interakcija nosivosti na dejstvo N+My+Vz
kod poprenih preseka klase 3 i 4

NEd M y ,Ed Vz ,Ed Sy ,1


eq ,Ed 2
3 2
fyd x ,1 z1 xz ,1
x ,1 xz ,1 A Iy I y tw

Kod preseka klase 4 normalne napone u rebru I preseka treba


odrediti na osnovu karakteristika efektivnog poprenog preseka;
Metalne konstrukcije 1 P8-25
Izvijanje ekscentrino pritisnutih elemenata
(beam-columns elements)
Kompleksan problem interakcije izvijanja (fleksionog i
torzionog) i bono-torzionog izvijanja;
Razlika u ponaanju elemenata sa torziono osetljivim i
torziono neosetljivim poprenim presecima;
Savijanje moe da bude samo oko jae y-y ose, ili i oko slabije
z-z ose;
Razlikuju se tri sluaja:
problem izvijanja elementa u ravni savijanja: N+Mz ili N+My
(kada je spreeno bono pomeranje);
problem izvijanja elementa izvan ravni savijanja: N+My
(izvijanje oko slabije z-z ose i bono-torziono izvijanje)
opti sluaj prostornog izvijana: N+My+Mz
Metalne konstrukcije 1 P8-26
Izvijanje u ravni savijanja: Izvijanje izvan ravni savijanja: Opti sluaj:
savijanje oko slabije ose; savijanje oko jae ose kada savijanje oko obe ose.
nije spreeno bono-torziono
savijanje oko jae ose kada je
izvijanje.
spreeno bono pomeranje.
Metalne konstrukcije 1 P8-27
Ekscentrino pritisnut element u ravni (N+My)
- Postavka problema

Uticaji II reda u izolovanom elementu - P- efekti.


Metalne konstrukcije 1 P8-28
Diferencijalna jednaina problema
d 2w x
EI y M 1 1 m Nw w (0) w (L) 0 granini uslovi
L
2
dx

Pretpostavke:
idealno elastian matrijal;
nema imperfekcija;
statiki sistem proste grede;
nema deformacija izvan ravni optereenja;
na izolovani element deluje konstantna aksijalna sila pritiska i
momenti savijanja na krajevima.
Reenje D.J:
M x
w cos x cosecL cot L sin x 1 1
N
L
m m
N L Ncr ,y
Metalne konstrukcije 1 P8-29
Maksimalan momenat savijanja II redaMmax M 1 m cosec N / Ncr , y cot N / Ncr , y
2
za max cos

N
Ncr , yN
za max cos
Mmax M Ncr , y

U sluaju konstantnog dijagrama momenata (m= -1) dobija se:


N
Mmax M sec
2 Ncr , y

N 1
sec Mmax M
1
2 Ncr , y 1 N / Ncr , y 1 N / Ncr ,y

Metalne konstrukcije 1 P8-30


Aproksimacija faktora uveanja momenata
14,000

12,000
N
sec
2 Ncr ,y

10,000
1
1 N / Ncr ,y
8,000
1/(1-n)
6,000 sec(pi/2(n)^0,5)

4,000

2,000

0,000
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
N / Ncr ,y
Metalne konstrukcije 1 P8-31
Uticaj oblika dijagrama momenata - m

0,6 0,4 m 1
Mmax M Cm M
1 N / Ncr ,y 1 N / Ncr ,y

Cm 0,6 0,4 m

Ovi izrazi vae samo u sluaju kada je element optereen samo


momentima savijanja koji deluju na njegovim krajevima, u skladu
sa skicom! Nema poprenog optereenja!

Metalne konstrukcije 1 P8-32


Izvijanje izvan ravni savijanja
Interakcija izvijanja oko slabije z-z ose i bono-
torzionog izvijanja!
Karakteristino za ekscentrino pritisnute elemente
koji nisu bono pridrani.
Vrednosti kritine sile izvijanja oko slabije ose (Ncr,z) i
kritinog momenta bono-torzionog izvijanja (Mcr) se
smanjuju u sluaju istovremenog dejstva aksijalne sile
pritiska i momenta savijanja.
Treba odrediti par uticaja sila-momenat (Ncr,M-Mcr,N),
pri kojem dolazi do izvijanja!

Metalne konstrukcije 1 P8-33


Diferencijalne jednaine problema
d 2v ( x )
M y EI z 2
Ncr ,M v
dx


2 d d 3 dv
(GIt Ncr ,M i 0 ) EI w Mcr ,N
dx dx 3 dx

Modifikacija diferencijelnih jednaina za bono-torziono izvijanje;


Uvodi se uticaj aksijalne sile pritiska;
Iste pretpostavke kao i u sluaju BTI (idealno prav element, idealno
elastian materijal, konstantan dijagram momenata (m=-1,0), male
deformacije,...);
Granini uslovi su isti kao u sluaju BTI;
Metalne konstrukcije 1 P8-34
Reenje d.j. - izvijeni oblik elementa
Mcr ,N
v sin x oblik izvijenog nosaa
Ncr , z Ncr ,M L

2
Mcr Ncr ,M N
,N
1 1 cr ,M
i 02 Ncr , z Ncr ,T Ncr , z Ncr ,T Veza Mcr,N - Ncr,M

Veza izmeu Mcr,N i Ncr,M je dobijena uz pretpostavku da uticaj


izvijanja oko jae y-y ose nije merodavan!
Najvea vrednost kritine sile Ncr,M je jednaka minimalnoj
vrednosti od: Ncr,z i Ncr,T i to za sluaj kada nema momenta
savijanja (M=0).
Najvea vrednost kritinog momenta Mcr,N jednaka je Mcr, kada
je N=0!
Metalne konstrukcije 1 P8-35
Opti sluaj - sa uticajem izvijanja oko y-y ose
2
Mcr Ncr ,M Ncr ,M Ncr ,M
,N
1 1 1
i 02 Ncr , z Ncr ,T Ncr , y Ncr , z Ncr ,T

i0 polarni poluprenik inercije;


Ncr,y kritina sila za izvijanje oko y-y ose;
Ncr,z kritina sila za izvijanje oko z-z ose;
Ncr,T kritina sila za torziono izvijanje;
Mcr kritian moment bono-torzionog izvijanja;
Za standardne vruevaljane I profile kod kojih je Ncr,y > Ncr,z > Ncr,T
moe se, na strani sigurnosti, napisati sledea interakciona formula:
Ncr ,M 1 Mcr ,N
1
Ncr ,z 1 Ncr ,M / Ncr ,y Mcr

Metalne konstrukcije 1 P8-36


Kontrola izvijanja ekscentrino pritisnutih
elemenata prema EC3 - Opti sluaj
Sledea dva uslova moraju da budu ispunjena!
NEd M y ,Ed DM y ,Ed M z ,Ed DM z ,Ed
k yy k yz 1
y NRk M y ,Rk M z ,Rk
LT
M1 M1 M1

NEd M y ,Ed DM y ,Ed M z ,Ed DM z ,Ed


k zy k zz 1
z NRk M y ,Rk M z ,Rk
LT
M1 M1 M1

N Ed, M y,Ed i M z,Ed proraunske vrednosti sile pritiska i momenata,


DM y,Ed i DM z,Ed momenti usled pomeranja teita preseka klase 4
y i z koeficijenti redukcije usled fleksionog izvijanja
LT koeficijent redukcije usled bono-torzionog izvijanja
k yy, k yz, k zy, k zz koeficijenti interakcije.
Metalne konstrukcije 1 P8-37
Karakteristine nosivosti za razliite klase
poprenih preseka
Prethodne intrakcione formule su opteg karaktera i mogu da se
koriste za bilo koji klasu preseka, kao i za torziono osetljive i
neosetljive poprene preseke i savijanje oko obe glavne ose
inercije!
Karakteristine nosivosti treba da se odrede u skladu sa tabelom
ispod.
N Rk= f y A i M i,Rk = f y W i i DM i,Ed
Klasa 1 2 3 4
Ai A A A A eff
Wy W pl,y W pl,y W el,y W eff,y
Wz W pl,z W pl,z W el,z W eff,z
DM y,Ed 0 0 0 e Ny N Ed
DM z,Ed 0 0 0 e Nz N Ed
Metalne konstrukcije 1 P8-38
Uproene interakcione formule za
savijanje u ravni - preseci klasa 1 i 2

NEd M y ,Ed NEd M y ,Ed


k yy 1 i k zy 1
N b ,y ,Rd M b ,Rd N b ,z ,Rd M b ,Rd

Nb,y ,Rd y A fy / M1 Nb,z ,Rd z A fy / M1 Mb,Rd LT Wy ,pl fy / M1

Ako popreni presek elementa nije torziono osetljiv, ili ako je


spreeno bono-torziono izvijanje (LT=1,0), onda se umesto
nosivosti elementa na bono-torziono izvijanje Mb,Rd u izrazima
koristi nosivost poprenog preseka na savijanje My,Rd
My ,Rd Wy ,pl fy / M1

Metalne konstrukcije 1 P8-39


Uproene interakcione formule za
savijanje u ravni - preseci klase 3

NEd M y ,Ed NEd M y ,Ed


k yy 1 i k zy 1
N b ,y ,Rd M b ,Rd N b ,z ,Rd M b ,Rd

Nb,y ,Rd y A fy / M1 Nb,z ,Rd z A fy / M1 Mb,Rd LT Wy ,el fy / M1

Ako popreni presek elementa nije torziono osetljiv, ili ako je


spreeno bono-torziono izvijanje (LT=1,0), onda se umesto
nosivosti elementa na bono-torziono izvijanje Mb,Rd u izrazima
koristi nosivost poprenog preseka na savijanje My,Rd:
M y ,Rd Wy ,el fy / M1

Metalne konstrukcije 1 P8-40


Uproene interakcione formule za
savijanje u ravni - preseci klase 4
NEd M y ,Ed DM y ,Ed NEd M y ,Ed DM y ,Ed
k yy 1 k zy 1
N b ,y ,Rd M b ,Rd N b ,z ,Rd M b ,Rd

Nb,y ,Rd y Aeff fy / M1 Nb,z ,Rd z Aeff fy / M1

Mb,Rd LT Weff .y fy / M1

Ako popreni presek elementa nije torziono osetljiv, ili ako je


spreeno bono-torziono izvijanje, onda treba usvojiti da je: LT=1,0.
Kada nema pomeranja teita efektivnog poprenog preseka Aeff u
odnosu na bruto presek (u sluaju obostrano simetrinih preseka),
dodatni momenat savijanja je: DMy,Ed = 0.
Metalne konstrukcije 1 P8-41
Keoficijenti interakcije kij

Koeficijenti interakcije kij mogu alternativno da se odrede na dva


naina, prema Prilogu A (Metoda 1), ili Prilogu B (Metoda 2)
SRPS EN1993-1-1.
Prilog A je detaljniji, precizniji, kompleksniji i komplikovaniji za
primenu (razvijen od strane francuskih i belgijskih istraivaa);
Prilog B je jednostavniji za primenu (nemaki i austrijski
istraivai);
Nacionalni prilog zemalja lanica, definie primenu ovih priloga.
SRPS EN 1993-1-1/NA dozvoljava primenu oba priloga.

Metalne konstrukcije 1 P8-42


Odreivanje koeficijenata kij prema Prilogu A
Na poetku je neophodno da se odrede svi parametri koji
su neophodni za pojedinane kontrole stabilnosti:
fleksiono izvijanje oko obe glavne ose inercije (Ncr,y ,
Ncr,z) torziono izvijanje (Ncr,T) i bono-torziono izvijanje
(Mcr). y , z , LT , y , z , LT
max max( y , z )

0 bezdimenzionalna vitkost na bono-torziono


izvijanje elementa optereenog konstantnim
dijagramom momenata (elementarni sluaj).
0 M Rk / M cr ,E
Metalne konstrukcije 1 P8-43
Koeficijenti kij

Metalne konstrukcije 1 P8-44


Pomoni izrazi

Metalne konstrukcije 1 P8-45


Pomoni izrazi - nastavak

Metalne konstrukcije 1 P8-46


Keficijenti Cmy Cmz CmLT

Metalne konstrukcije 1 P8-47


Koeficijenti uniformnog momenta Cmi,0

Metalne konstrukcije 1 P8-48


Proraun prema Prilogu B

Postupak prorauna je razliit za elemente koji su osetljivi na


torzione deformacije i bono-torziono izvijanje (LT < 1,0) i one
koji su neosetljivi na torzione deformacije (kod kojih je
spreeno bono pomeranje, ili je oblik preseka neosetljiv na
torziju - LT = 1,0);
Izrazi za koeficijente kij se razlikuju za elemente koji su osetljivi i
za elemente koji su neosetljivi na torzione deformacije;
Takoe postoje razlike u izrazima u funkciji oblika poprenog
preseka.

Metalne konstrukcije 1 P8-49


Torziono neosetljivi - LT = 1,0

P8-50
Torziono osetljivi - LT < 1,0

Metalne konstrukcije 1 P8-51


Metalne konstrukcije 1 P8-52