You are on page 1of 1

Informacione tehnologije IT'12

NASLOV RADA
TITLE OF PAPER
Marko Markovi, Mihajlo Mihajlovi, Elektrotehniki fakultet
Jovan Jovanovi, Prirodno-matematiki fakultet

Sadraj: Sadraj i abstract piu se jedan proreda od imena autora, u prostoru koji je 2 cm
odmaknut od leve i desne margine, kurzivom (italic), veliinom slova od 10 pointa .........................
.............................................................................................................................................................

Abstract: ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

1. SLANJE RADOVA Rad se pie dva proreda od sadraja i abstracta, u dve


kolone, razmaknute za 5 mm: Rad kucati sa proredom 1 i
Kompletan rad se alje e-mail-om u MS Word formatu veliinom slova od 10 pointa, kako je otkucano i ovo
(Times New Roman font) na adresu: it@ac.me ili putem uputstvo.
forme "Prijava radova", koja se nalazi na sajtu
http://www.it.ac.me/. Novi red se uvlai (first line indent) za 5 mm i odvojeno
od prethodnog pasusa za jedan prored.

2. UPUTSTVO ZA PISANJE RADA Podnaslovi se piu u boldu VELIKIM SLOVIMA sa


rednim brojem podnaslova i veliinom 10 pointa.
Tekst rada mora biti pripremljen prema ovom Uputstvu!
Ilustracije (tabele, slike, dijagrami) mogu da budu i iri od
Radovi mogu biti napisani na engleskom, crnogorskom, jedne kolone. Iznad tabele, odnosno ispod slike, navodi se
srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku. broj i naziv (Tabela 2. ...; Slika 3. ...) i to istim fontom kao i
tekst rada.
Rad je ogranien na 4 stranice, pie se na A4 formatu, u
Times New Roman fontu . U sluaju kada zadnja stranica rada nije popunjena,
kolone na toj stranici treba svesti na istu duinu, kako je
Na stranicama rukopisa margine treba da budu: gornja, uradjeno i ovom uputstvo.
donja i leva po 2 cm i desna 1 cm.

Naslov rada se pie na sredini prve strane, dva proreda od LITERATURA


gornje margine, u boldu sa slovima veliine 12 pointa.
Literatura se u tekstu navodi u uglastim zagradama po
Imena autora i nazivi njihovih institucija piu se ispod redosledu citiranja. Na primer, u [2] je pokazano... U
naslova rada na engleskom jeziku, sa veliinom slova od 10 nastavku se daju primeri navoenja literature na kraju.
pointa. U nastavku imena, nakon zareza, navode se nazivi
institucija u kojima su autori zaposleni ispisano kurzivom [1] V. I. Utkin, "Variable structure control systems with
(italic), veliina slova 10 pointa., kao sto je napisano u sliding modes, "IEEE Trans. Automat. Control, AC-22,
upustvu. pp. 210-222, April 1977.

[2] A. E. Bryson and Y. C. Ho, Applied Optimal Control,


Sadraj i abstract piu se jedan proreda od imena autora,
New York: Wiley, 1975.
u prostoru koji je 2 cm odmaknut od leve i desne margine,
kurzivom (italic), veliinom slova od 10 pointa i na nain dat [3] B. K. Bose, Sliding mode control of induction motor, In.
gornjim primerom. Proc. IEEE Ind. Appl. Soc. Annu. Meeting, pp 479-486,
1985.