You are on page 1of 64

ronk: X.

2/2017 cena 3

eleznat fosftovanie Glov fosft


Technologie pedprav povrch pro velkorozmrn ocelov konstrukce
Veobecn liek na korziu neexistuje

FERODOM
tajte viac na stranch 26 -29

www.ferodom.sk
TriboTechnika 2/2017

Ven povrchi a strojai,


dkuji redakci asopisu TRIBOTECHNIKY za dvru, e Vs vechny, jako technickou
veejnost naich zem, mohu oslovit a spolen s Vmi se zamyslet nad otzkami
budoucho vvoje naich obor. Zcela pirozen ze veho nejvce kadho z ns vdy
zajmaj otzky spojen s budoucnost vlastn, naich pracovi a domov.
Souasn spn rozvoj naich zem navzal na technick a kulturn tradice, tech-
nologickou a technickou vysplost a je vsledkem schopnost vech pracovitch na
zem naich zem, kte pln nron poadavky novch vrobnch program, pi
dodrovn vech nronch poadavk na kvalitu i legislativu vroby.
Hledme-li odpov na otzku co ztra je si teba uvdomit, e k zsadnm zm-
nm na na planet dolo teprve vera. To emu kme nesprvn prmyslov
revoluce, se vemi jejmi vvojovmi etapami od parnho stroje pes elektinu, infor-
man st a po chytrou vrobu, trv necelch dv st let a je pedevm evolunm poznvnm na zklad zkou-
mn, vzdlanosti a tvrd prce.
Dnes, kdy ns vude obklopuj jedniky a nuly, je na kadm z ns co chceme a zda se v prmyslovm i spoleen-
skm digitlnm svt nechceme ztratit.
Prmysl i spolenost v naich zemch se ji s dostatenm pedstihem do tto digitln etapy vvoje vroby
i ivota spn zaadily, ani ekaly na objevn zahranin doporuen. Svd o tom nepochybn vysok
technologick i digitln rove vroby v naich firmch, aplikace v zen a ve vzdlvn i kadodenn digitln
zkuenosti kadho v naich zemch.
Skuten chytr vroba od potaovch simulac, zen, navrhovn, pes aditivn vrobu, je ji skutenost.
Na dal kroky spolenho vrobnho propojen, rychlch st a dalch technickch zmn je nutno se zodpovdn
pipravit.
Na vrobn i obchodn firmy a hlavn jejich pracovnky na vech rovnch zen jsou kladeny stle se zpsujc
poadavky ady pedpis, norem, zkon, omezen a zmn. K tomu pistupuj poadavky odbratel, spote-
bitel, dodavatel, vlastnk, ale i zamstnanc a pedevm kontrolnch orgn na vech stupnch psobnosti.
Je proto poteba najt dvru v sebe a vychzet z nadasovch zkuenost naich lid, podmnek v naich
zemch a z vvojovch i kvalitativnch zmn, kter rychle pichzej.
Hrozcm nebezpem pro rozvoj v naich zemch je stl odliv mozk do zahrani, pliv nepouitelnch
a mnohdy i alarmujc stav technickho vzdlvacho systmu. Vsledek technickho vzdlvn mus reflekto-
vat poteby spolenosti i prmyslu. Je nutn zajistit potebn mnostv technicky kvalifikovanch pracovnk
novch generac pro poteby progresivnch technologi, chytrch vrob, i vzkumu a spolenosti.
Posledn historick obdob i reln souasnost jasn ukazuj, e lidsk mozky a pracovitost jsou dleitj ne
hodnoty materiln bohatch a ekonomicky silnjch zem.
Progresivn technologie, kvalitn vroba a nosn rizika jsou dnes zkladem strategie kad spn firmy,
kter svoji budoucnost a udriteln rozvoj spatuje ve vzdlanosti a odbornosti motivovanch spolupracovnk
a tm.
I o tomto bude leton ji dest setkn stroja v jihomoravskch ejkovicch, kte si zde kadoron pedva-
j to nejcennj mylenky a informace. Hlavnm clem tohoto odbornho setkn stroja je nejen snaha infor-
movat o technickm i technologickm rozvoji, ale pedevm i zskn novch kontakt a seznmen se specialisty
v jednotlivch oblastech tak, aby pi een svch pracovnch kol mohlo bt rychle nalezeno optimln een
na zklad vzjemn spoluprce a poskytnut vlastnch kapacit i vybaven firem, kol a vzkumnch pracovi.

Aktivn ast na semini meme vichni pispt k naplnn tchto spolench zmr, k dalmu rozvoji
firem, strojrenstv a obou naich zem.

Na shledanou v ejkovicch.
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.

3
2/2017 TriboTechnika

Veobecn liek na korziu neexistuje

O tom, e korzia rone napcha astronomick kody niet pochb. V


plnej miere sa to tka aj spojovacch prvkov, pri ktorch je ekonomic-
k kritrium spojen s rizikom straty schopnosti relevantnho kon-
truknho uzla plni svoju funkciu. Oplat sa preto tejto tme veno-
va primeran pozornos.

strana 26 - 28

Aplikcia metdy konench prvkov v technolgii vroby


tvarovo-zloitch siastok z molybdenovho plechu

Metda konench prvkov (MKP) si nala svoje vznamn uplatnenie


aj v procesoch tvrnenia. Pomocou nej mono vytvori realistick
model takmer kadho tvrniaceho procesu, zahajceho zloit troj-
dimenzionlne tvrniace opercie, kde s zloit tvary vytvoren pomo-
cou komplikovanch zpustiek. V lnku je skman vplyv brzdiacich
rebier na naptia, deformcie a poruovanie vakov z molybdenov-
ho plechu.

strana 44 - 48

Obsah:
Mezinrodn frum Leteck prmysl
a Vroba zpustek & forem v Makino 6, 7
Mnostvo optimalizci znilo sinite cw
Nov motor Kappa 1.6 GDI 8
Spolehliv mazn aktutor v komponentech
pro automobilov prmysl 9
eleznat fosftovanie gelov fosft 10, 11
Technologie pedprav povrch
pro velkorozmrn ocelov konstrukce 12, 13, 14
Frum praktickej drby 15
Velkm problmem vrobc loisek jsou falzifikty 16, 17
Men vrypov rezistence
pomoc vrypov tvrdosti 18, 19, 20
Lis XFT 2500speed pro pesn stih 20
43. konference s mezinrodn ast
Projektovn a provoz povrchovch prav 21
Konservan linky jsou zhodnocenm
kvality, produktivity a hospodrnosti 22, 23
Starostlivost o olej v obtokov filtraci 24, 25
Veobecn liek na korziu neexistuje 26, 27, 28, 29
Loiska pro hybridn mopedy 30

4
TriboTechnika 2/2017

Technologie pedprav povrch


pro velkorozmrn ocelov konstrukce
Firma S.A.F. Praha, spol. s r.o. v letech 2014 a 2016 budovala jako
generl-n dodavatel technologick zazen pro mechanick
pedpravy povrchu, odmaovn a termick nstiky ve vrobnm
zvod polsk firmy FAMET S.A. v blzkosti msta Opole. Investor a
uivatel firma FAMET S.A. vyrb zazen pro energetiku,
plynrensk a ropn prmysl jejich soust jsou velk ocelov
svaence s hmotnost do 250 tun.
strana 12 - 14

eleznat fosftovanie glov fosft


firmy Metalchem Dexter

Z praxe poznme eleznat fosftovanie ako lacn, vcelku


jednoduch a vemi asto pouvan technolgiu oetrovania
kovovch predmetov pred lakovanm, najm prkovmi
lakmi.

strana 10 - 11

TriboTechnika v provozu a drbe 31


ivotnos mazv 32, 33, 34, 35
Nov trendy v drbe
Frum praktickej drby 36, 37, 38
Kvalita stlaenho vzduchu -
vliv na prmyslov procesy 40, 41, 42
Automatick diagnostika valivch loisek:
Analza v relnm ase s konkrtnmi
doporuenmi ohledn zachzen 42, 43
Aplikcia metdy konench prvkov
v technolgii vroby tvarovo-zloitch
siastok z molybdenovho plechu 44, 45, 46, 47, 48
Lep drba ni zvadovost 48
EDB 49
High-tech vroba nstrojov
s 5-osovmi obrbacmi centrami 50
ELOSYS 2017 51
Evolcia modelov hrbky triesky pre frzovanie 52, 53, 54, 55
KM4X: nov spojenec star aliance v boji za zkrcen doby seizovn 56, 57
Inspirace pro tuzemsk prmysl na dobr adrese 58, 59
MSV a ELO SYS na Agrokomplexe v Nitre 60, 61
Servis istiacich utierok MEWA 62

5
2/2017 TriboTechnika

Leteck priemysel
a Vroba zpustiek & foriem
o znamen tvrt vlna industrializcie pre letectvo a firmy vo vrobe
zpustiek & foriem? Ak je budcnos prevdzky bez ud? Ako si mu
mal firmy poradi s Priemyslom 4.0 a pripravi sa na? Toto bolo len nieko-
ko otzok z tch, ktor ovldli Medzinrodn frum Leteck priemysel
a Vroba zpustiek & foriem, usporiadan v Technologickom centre
Makino v Kirchheim unter Teck v Nemecku, ktor navtvilo viac ne 300
astnkov z celej Eurpy.

Trojdov medzinrodn akcia zaala nti priemyseln zvody zavdza vysoko flexibiln
24. janura zhromadenm od obeda do a sieovo prepojen vrobu.
obeda Vroba zpustiek & foriem, zame-
ran na 'Priemysel zajtrajka': zaujmav Automatizcia a priemysel 4.0
zmes exkluzvnych prezentci odborn- Interaktvne skupinov diskusie boli oba dni
kov, skupinovch diskusi a predvdza- moderovan pani Susanne Schrder, fredaktor-
nm strojov naivo, ktorch tematika kou Form+Wekzeug a boli zameran predovetkm
bola rzna v zvislosti od stavu v prie- na tmu automatizcia a priemysel 4.0. Tma, ktor
prilkala mnostvo vzjomnej komunikcie, bola zni-
ujca sa dostupnos kvalifikovanch obslunch
pracovnkov vo vrobnom sektore a ich dsledky do
budcnosti. astnci diskusie, ako Wolfgang
Leonhardt z firmy Leonhardt Graveurbetrieb, pou-
kzali na to, e jednm z najvch problmov je
njs sprvneho obslunho pracovnka, ktor je
oboznmen so zloitosou a sasne rozumie
jemnmu prepojeniu medzi remeselnou zrunos-
ou a digitalizciou.
Na rovnak tmu poznamenal Klaus Lemke, gene-
rlny riadite spolonosti Triwefo GmbH, poas
svojej prezentcie, tkajcu sa 'Budcich perspektv
mysle v danom okamihu a nahliadnutm a vziev automatizcie v elektroerozvnom hbia-
do budcna, a k 3D tlai (doplnkov com obrban', e hoci automatizcia prina mno-
vroba) a automatizci pri elektroero- stvo vhod, akou je kratia doba realizcie vrobku,
zvnom hbiacom obrban. rchlejia vmena elektrd at., udsk zrunos si
Vo svojom strednom prejave na tmu stle udruje neprekonaten dleitos. Problmy
'Vroba zpustiek a foriem v Dobch prie- v prevdzke bez ud, ako s chyby vo vybaven
myslu 4.0 Technolgie a organizcie', nstroja upnacieho systmu, mus by automaticky
poukzal dr. Kristian Arntz z WBA Tooling kompenzovan obrbacmi strojmi.
Academy v Aachen na to, e zvyujci
sa dopyt po komplexnch a mnoho Nov stroje a funkcie
variantovch vrobcoch za nzkou Poas predvdzania strojov naivo bolo predstave-
cenou a s krtkymi dodacmi lehotami, n nov vertiklne obrbacie centrum D200Z. Toto
TriboTechnika 2/2017

5-osov, na automatizciu pripraven obrbacie jov naivo, ukzalo niekoko inovci procesov, ktor
centrum, poskytujce neprekonaten presnos preukzalo prkladom pri prezentci. 5-osov obr-
v 5-osovom sbenom rezan, u nvtevnkov banie bolo hlavnm zameranm, ktor na prkladoch
ilustrovalo inovcie procesov pomocou niekokch
strojov. 5-osov erodovanie Inconelu (zliatina na
bze niklu s chrmom a elezom) na stroji Makino
EDBV8, predvedenie maximalizcie nvratnosti
investci (ROI) na stroji MAG1 s optimalizovanm
vybavenm nstrojov a 5-osovou prstupnosou
k zneniu potu nastavovan, boli len niektormi
z tch najpozoruhodnejch udalost. K aliemu
zdrazneniu inovcie postupov bol vyroben kryt
na stroji Makino a61nx-5E, pomocou upnaa, ure-
nho k maximalizci kvality siastky. Pokrokov
funkcie, ako Zabezpeenie proti kolzi, ukzali, ako
predchdzanie kolzie nstroja funguje v relnom

Zhromadenie Vroba zpustiek & foriem

vzbudilo mnostvo zujmu, spolu s predvedenm


naivo novho, vysoko presnho, vertiklnho
obrbacieho centra IQ500.
Zhromadenie fra Leteck priemysel zaalo
25. janura v rovnakom formte od obeda do obeda,
ktor bolo zameran hlavne na tmu 'Inovatvne
vrobn postupy', prezentcia obsahujca inovciu
postupov, maximalizciu nvratnosti investci (ROI)
a najnov vvoj v Makino pre leteck priemysel.
Masayoshi Hirahata, generlny manar spolonosti
Makino Aerospace Group v Japonsku, predstavil nie-
koko dlho oakvanch strojov a niekoko novch
psobivch funkci u existujcich strojov.

Nedostatok kvalifikovanch obslunch pracov-


nkov
Skupinov diskusia, ktor moderovala Dr. Anke
Kovar, fka vedenia stavby Nemeckho leteckho
centra (DLR) v Stuttgarte, vzbudila obrovsk zu-
jem. Vzjomn komunikcia medzi obecenstvom
a astnkmi diskusie oila, ke prila na rad tma
automatizcie a budcnos prevdzky bez ud.
Rolf Schmidt, generlny riadite spolonosti Makino
GmbH, vysvetlil: 'Nedostatok kvalifikovanch Vertiklne obrbacie centrum Makino D200Z
obslunch pracovnkov vyaduje posun smerom (Copyright: Susanne Schrder, Stroje a nstroje)
k prevdzke bez ud. Je zsadne dleit, aby sme
pochopili, e v tejto situci sa spoahlivos a pres- ase. Po prezentcich odbornkov a predvdzan
nos strojov stvaj ete dleitejmi v zabezpeo- strojov naivo, bolo zhromadenie ukonen pe-
van maximlnej produktivity a minimlneho pres- cilnou B2B udalosou sieovho zdieania.
toja strojov.' alie Medzinrodn frum leteck priemysel
a Vroba zpustiek & foriem, sa bude kona v januri
Predvdzanie strojov naivo 2018.
Makino Aerospace Group, poas predvdzania stro- Text: Andreas Walbert

7
Mnostvo optimalizci znilo sinite cw
Modelom GLA presvedil Mercedes- pod spodkom vozidla. Dmyseln stren
automobilizmus
Benz o svojej aerodynamickej kvalite. odtrhov lnia, pecilne tvarovan zadn

Dobr obtekanie vzduchu, ktor v rozho-


dujcej miere prispieva k nzkej spotrebe
paliva a udriava rove hluku na prjem-
ne nzkej rovni aj pri vyej rchlosti, bolo
dosiahnut mnostvom aerodynamickch
optimalizci v aerodynamickom tuneli.
Medzi ne patria nzky stupe stpika A
s prispsobenou geometriou a aerodyna-
micky optimlne rieen kryt vonkajieho svietidl a decentn bon zadn spojler
zrkadla. Vekoplon obloenie hlavnej zabezpeuj aerodynamicky optimlne
podlahy, al kryt v strednej asti zadnej odtrhvanie vzduchu na zadnej asti.
npravy a dokonca aj aerodynamicky opti- Vaka mnostvu optimalizci sa sinite
malizovan koncov tlmi vfuku s difzo- cw podarilo zni z 0,29 na 0,28.
rom zlepuj vedenie prdenia vzduchu Text: Ilja Majda

Nov motor Kappa 1.6 GDI


Pre rastci hybridn segment Hyundai presnom pomere. Dosahuje sa zvenm
pripravil benznov motor 1.6 GDI z kon- rozsahom variabilnho asovania nasva-
truknho radu Kappa. cch ventilov CVVT pootanm vakov-
ho hriadea voi kukovmu hriadeu hyd-
Motor je kontruovan ako vchodiskov raulickm aktutorom.
spaovac motor pre automobily strednej Systm recirkulcie vfukovch plynov
triedy s hybridnm pohonom (HEV) a poho- EGR privdza as schladench vfuko-
nom plug-in hybrid (PHEV). Vyznauje sa vch plynov sp do nasvacieho potru-
vysokm vkonom pri priaznivej spotrebe bia. Nov motor Kappa 1.6 GDI m znen
paliva a nzkych emisich Co2. Ide o pohon- spotrebu paliva o 3 % vaka trom prvkom:
n jednotku, ktor prinesie kombinciu podielu recirkulovanch vfukovch ply-
Atkinsonovho cyklu, systmu recirkulcie nov vye 20 %, chladiu EGR s innosou
98 % a krtkemu reaknmu asu jed-
nostupov ho ventilu EGR (iba 56,9 mili-
sekundy). pecilne priame nasvacie ka-
nly zlepuj vrenie nasvanch vfuko-
vch plynov z EGR, m optimalizuj spao-
vanie zmesi, a tm vkon a spotrebu.
sporu paliva umouje aj rozdelenie chla-
diacich okruhov bloku motora a hlavy val-
cov, ktor pracuj s rozdielnou teplotou.
Termostat chladiacej kvapaliny v bloku je
nastaven na 105 C, v hlave na 88 C. Blok
motora sa rchlejie zohreje, m sa zniu-
chladench vfukovch plynov (EGR) a zv- j trecie straty, niia teplota hlavy valcov
enm termodynamickej innosti. redukuje tendenciu k vzniku detonanho
Tzv. Atkinsonov cyklus redukuje straty pri spaovania (klepania), o zvyuje kom-
vmene plynov neskorm asom zatvra- presn pomer motora, zvyujci innos.
nia nasvacieho ventilu pri zvenom kom- Text: Marcela Divianov
TriboTechnika 2/2017

Spolehliv mazn aktutor


v komponentech pro automobilov prmysl
Aktutory jsou energii penejc prvky, kter pemuj elektrick signl v
mechanick pohyb. Pro spolehliv vkon aktutor je vak poteba spole-
hliv promazat jejich drobn mechanick komponenty.

V souasn dob je v automobilo- mech zajiujcch komfort idie adavky tkajc se dlouhodobho
vm sektoru bn pouit elek- a cestujcch. Protoe tyto kompo- promazn komponent s vali-
tromechanickch st v brzdch, nenty nejsou pravideln proma- vm kontaktem. Toto speciln ma-
dcch jednotkch nebo spojko- zvny, je jejich spolehliv funkce zivo s nzkou viskozitou nabz spo-
vch mechanismech. Provozn nejvy prioritou. lehliv vlastnosti pi teplotch a
podmnky se li podle konkrt- do -45 C, stejn jako nzk tec
nch pouit. Pat mezi n nap. vy- Vysok ochrana proti opotebe- moment, a proto pispv ke zv-
sok nebo nzk teploty, rychlosti n komponent pouitch v sys- en energetick innosti. Pro-
nebo zrychlen spolu s menmi tmech Brake-by-Wire (elektro- dukt Klbersynth BR 46-32 je
hnacmi pohyby. Spolenost nickch brzdnch systmech kompatibiln s EPDM materily
Klber Lubrication proto vyvinula Produkt Klbersynth BR 46-82 byl a brzdovmi kapalinami.
srii specilnch maziv na mazn vyvinut, aby poskytoval vysokou Speciln plastick mazivo odo-
aktutor po celou dobu jejich i- mru spolehlivosti pi irokm lvajc teplotm s pdavkem
votnosti, kter odpovd poa- rozmez provoznch teplot, nap. pevnch maziv
davkm na ivotnost produkt v elektromechanickch a parko- Spojky a aktutory brzd jsou vyba-
v automobilovm prmyslu. vacch brzdch. Mazivo nabz vy- veny planetovmi pevodovkami
sokou ochranu proti opoteben s valivmi kontakty nebo kuliko-
u kulikovch roub a jinch prv- vmi rouby, kter generuj men
k penejcch energii pi trvale spoutc pohyby spolen s vyso-
vysokch teplotch do180 C a nz- kou akcelerac. Nov mazivo
kch teplotch do -40 C. Zklado- Klbersynth BR 46-32 F bylo vyvi-
v olej je kompatibiln s bn u- nuto zejmna proto, aby splnilo
vanmi brzdovmi kapalinami a tyto konkrtn poadavky. Zkla-
EPDM tsnnmi. Klbersynth BR dov olej s malou viskozitou zaji-
46-82 je cenov ptelsk alterna- uje plynul chod pi nzkch
tiva k plastickm mazivm na bzi teplotch, zatmco vborn oxi-
perfluorovanch olej. dan stabilita je zrukou bezpe-
Nov speciln plastick maziva n manipulace pi vysokch
slouc k mazn aktutor nab- Speciln plastick mazivo pro teplotch. Toto speciln plastick
zej dlouhotrvajc stabilitu po hladkou funkci valivch kon- mazivo je pouiteln na promaz-
dobu 15 let bez nutnosti dalho takt v elektromechanickch n po celou dobu ivotnosti.
promazn, vysvtluje Cornelia systmech. Obsahuje vybran aditiva a pevn
Recker z Oddlen prmyslovch V automobilovm prmyslu mus maziva, kter zajiuj dobrou
loisek ve spolenosti Klber komponenty, jako nap. pohybli- ochranu v kluznch podmnkch.
Lubrication. Konkrtn monosti v loiska, kulikov rouby a mal Klbersynth BR 46-32 F byl spe-
vyuit pevn zahrnuj linern pevodov kola, vykazovat nzk ciln navren tak, aby zajistil
dc jednotky, ale skvle tak po- poten toiv moment i pi nz- dobrou kompatibilitu s EPDM elas-
slou pro mazn valivch loisek kch teplotch. Pouvn specil- tomery, protoe obsahuje stejn
v elektromotorech nebo v elektro- nch tsnn klade jet vy nro- typ zkladovho plastickho mazi-
magnetickch ventilech, stejn ky na kompatibilitu maziv. Nov va jako ostatn produkty srie
jako v komponentech motoro- typ maziva Klbersynth BR 46-32 Klbersynth BR 46.
vch dcch jednotek a syst- jsme vyvinuli tak, aby uspokojil po- Ji Tabaek, Klber Lubrication CZ

9
2/2017 TriboTechnika

eleznat fosftovanie
Glov fosft
Z praxe poznme eleznat fosftovanie ako lacn, vcelku jednoduch
a vemi asto pouvan technolgiu oetrovania kovovch predmetov
pred lakovanm, najm prkovmi lakmi.

Prpravky uren na eleznat fosfto- Zkladnmi parametrami pracovnch roztokov s:


vanie rozdeujeme na dva hlavn druhy: teplota, as, koncentrcia a pH. Technologick
- Tenkovrstv s hrbkou vrstvy postup by mal by uren technickm servisom
medzi 0,1 0,5 g/m2 vrobcu fosftov.
- Hrubovrstv, s hrbkou medzi 0,5
1,0 g/m
2
Ako vedaj produkt fosftovania je kal. Tento kal
m tendenciu usdza sa na vetky funkn asti
Vrstvy s amorfn pri obidvoch druhoch linky a iastone, vo vemi malej miere, aj na v-
fosftu, s farbou od dhovej cez modr
po ed, v zvislosti od hrbky vrstvy
a kvality materilu. S prevane dvoj-
zlokov, o znamen, e obsahuj aj
tenzidick - istiacu a fosftovaciu - kon-
verzn zloku. V prpade silne zneis-
tench povrchov je mon posilni
tenzidick zloku pridanm samotnho
tenzidu.

robkoch. Kal sa hromad v linke, sedimentuje tuhne


a vytvra krusty, ktor maj tendenciu odpadva,
odlupova sa, priom cez erpadl sa dostvaj
Pracovn podmienky s dan postre- do trysiek a spsobuj ich upchvanie. Pri pouit
kovou aplikciou v priebench a tak- lamelovch vmennkov tepla sa upchvaj kapi-
tovch linkch a ponorovou aplikciou lry. Nsledne je potrebne vykona chemick
v ponorovch linkch. Tto technolgia alebo mechanick istenie. Touto formou istenia
sa dos asto pouva aj v runch vznikaj prestroje vo vrobe a zven nklady
vysokotlakovch zariadeniach. na drbu.

10
TriboTechnika 2/2017

Ale je tu rieenie! 5. Predluje ivotnos postrekovho systmu,


Firma Metalchem - Dexter, s. r. o. prila na trh u im sa zaruuje tandardn kvalita vrobkov
pred niekokmi rokmi s patentovanmi eleznat- a fosftovej vrstvy
mi fosftmi v glovej forme, ktor prve odstrauj
problmy s usadzovanm kalu a eliminuj potrebu Glov eleznat fosft je vo veobecnosti ben
chemickho a mechanickho istenia. eleznat fosft, ktor m rovnak kvalitatvne
vlastnosti ako ben fosft, m rovnak parametre
kontroly. Vzhad vylenej vrstvy je taktie rovnak,
od namodralo zlatej cez modro fialov po ed.
Farba je zvisl od hrbky fosftovej vrstvy. Glov
fosft je jedinen, a to v pouitej prsade, ktor
men jeho vlastnos vo vzahu ku tvorbe a usdza-
niu kalu v roztoku.
Produktov rad a pouitie:

Prpravok Vlastnos Pouitie


Dexphos 1050 Tenk vrstva Fe

Dexphos 1030 Tenk vrstva Fe/Al/Zn

Dexphos 1500 Hrub vrstva Fe/Al/Zn

*Dexphos 2330 Tenk vrstva Fe/Al/Zn

**Dexphos 2550 Hrub vrstva Fe


Pouitm tchto fosftov sa:
1. Zvyuje ivotnos kpea -roztoku a o 25% * Dexphos 2330 pracuje od teploty 20 C
2. Nevytvraj krusty na funknch astiach ** Dexphos 2550 pracuje od teploty 25 C
linky Text: Bc. Jozef Klus
3. Neupchvaj vmennky tepla Country manager for Slovakia
4. Zniuj nklady na drbu klus@metalchem.cz

Chemick prpravky pre povrchov pravy kovovch materilov

Metalchem Dexter CZ, s.r.o. Country manager for Slovakia


Pka 2739/6 Bc. Jozef Klus
155 00 Praha 5 +421 904 525 267
info@metalchem.cz klus@metalchem.cz

www.metalchem.cz

11
2/2017 TriboTechnika

Technologie pedprav povrch


pro velkorozmrn ocelov konstrukce
Firma S.A.F. Praha, spol. s r.o. v letech 2014 a 2016 budovala jako generl-
n dodavatel technologick zazen pro mechanick pedpravy
povrchu, odmaovn a termick nstiky ve vrobnm zvod polsk
firmy FAMET S.A. v blzkosti msta Opole. Investor a uivatel firma FAMET S.A.
vyrb zazen pro energetiku, plynrensk a ropn prmysl jejich
soust jsou velk ocelov svaence s hmotnost do 250 tun.

V rmci modernizace zvodu firmy na poadavcch zkaznka. Samozejmost je i hn


FAMET S.A. byly v tchto letech vy- svaenc v pecch.
stavny ti haly s uitnou plochou asi
15 000 m2. elem modernizace bylo Pracovit povrchovch prav tvo spojovac celek
vybudovn vrobn zkladny s monos- mezi svaovnami s obrobnou a halou konen
t vroby dl o velikosti 30 x 7 x 7 m. Tto monte a expedice. Zahrnuje tyto technologie:
velikosti odpovd i nsledn vybaven odmaovn, tryskn nerez dlc, tryskn ocelo-
technologiemi povrchovch prav,
obrbn a manipulace. Dokonenm
pracovi pro povrchov pravy, kter
zaujmaj 1 500 m2 plochy byla ukonena
zkladn fze dobudovn tohoto roz-
shlho dla a firma FAMET S.A. se tmto
dostala mezi nejlpe vybaven vrobce
velkorozmrnch energetickch zazen
z hlediska povrchovch prav.

Sortiment svaenc se pohybuje v roz-


sahu hmotnosti od 200 do 250 000 kg
o maximlnch rozmrech 30 x 7 x 7 m.
Jedn se vtinou o tvarov a technolo-
gicky sloit svaence pro prmysl ener-
getick a chemick. Pro svaence jsou
charakteristick sloit dly, mnostv
vztuh, stdn tlustostnnch a ten- Obr. 1 Celkov pohled na pracovit povrchovch prav
Zleva: tryskac komora 18 m, odmaovac komora 36 m,
kostnnch profil i plech. Bn
tryskac komora 36 m
tlouky plech se pohybuj od 20 do
150 mm. Z toho vyplv i nutnost te- vch dlc a rov nstiky (obr.1). Zaven vrob-
pelnho zpracovn a obrbn. Firma k je zajiovno pomoc kolejovch voz o nosnosti
FAMET S.A. je vybavena nkolika svis- 25 tun (kad) se tymi kolejemi s rozchodem kolej
lmi soustruhy s prmrem soustruen 2 x 1435 mm. Stedem komor a kabin prochz
a 8 m a horizontlnmi vyvrtvakami etzov dopravnk pro pohon zavecch voz.
pslunch rozmr. Tm vechny V tryskacch komorch a kabin pro rov nstik
svaence jsou povrchov i vnitn de- jsou umstny manipulan ploiny pro obsluhu,
fektoskopicky kontrolovny v zvislosti kter zajiuj obslunost po celm pracovnm

12
TriboTechnika 2/2017

prostoru. Ke komorm a kabinm nle i technolo- vch systm i duplexnch (kombinovanch)


gick zzem pro recyklaci abraziva, pro odsvn povlak.
a zachytvn prachu, vroba a prava stlaenho
vzduchu (kompresorovna), vodn hospodstv vet- Podlaha komory je vybavena celoplonm sbrem
n OV a likvidace kal. abraziva (shrnovac dopravnky s elektropohonem),
dvma elevtory, tstupovm itnm abraziva,
Pro manipulaci a nakldku dl slou na obou velkorozmrnmi zsobnky pro vyitn abra-
stranch mostov jeby, kter se pohybuj ve dvou zivo a pti tlakovzdunmi tryskacmi jednotkami.
vkovch rovnch (obr. 2). Jeliko m zvod vlastn Na obrzku 4 je vidt rozmrn svaenec ped
pstav na ece Ode, jsou velk dly dopravovny na otrysknm po proveden defektoskopick kapilr-
lodch. n zkouce svar.

Obr.2 Hala monte a jeb s nosnost 250 tun Obr. 4 Zavezen rozmrn svaovan dl (hmotnost 23 tun)
do tlakovzdun tryskac komory TTK 36 x 9,2 x 9,2 m po
proveden kapilrn zkouky svar
Pracovit povrchov pravy je vybaveno dvma
velkorozmrnmi tryskacmi komorami. Ta prvn Druh tlakovzdun tryskac komora velikosti 18 x
velikosti 36 x 9,2 x 9,2 m (obr. 3) je urena pro 9,2 x 9,2 m je urena pro otryskvn povrchu
pedpravu svaenc vyrobench z bnch nerezovch vrobk sklennmi kulikami (obr. 5).
konstruknch ocel. Tryskac prostedek pouvan Podlaha je vybavena celoplonm sbrem abraziva,
v tto komoe je ostrohrann ocelov granult typu elevtorem se vzduchovm istiem abraziva,
magnetickm separtorem abraziva, zsobnkem
pro vyitn abrazivo a dvma tlakovzdunmi trys-
kacmi jednotkami. Pouvanm tryskacm prosted-
kem jsou sklenn kuliky (balotina), kter nemaj
tak vrazn abrazivn inek jako ostrohrann trys-
kac prostedek a jejich pouit je ve sjednocovn

Obr.3 Pohled do pracovnho prostoru tlakovzdun tryskac


komory TTK 36 x 9,2 x 9,2 m

GH, kter svou granulometri umouje tryskat


povrchy s drsnost Rmax 50 a 80 m. Co je drsnost
vhodn pro velkou pilnavost termickch nstik, Obr.5 Pohled do pracovnho prostoru tlakovzdun tryskac
silnovrstvch anorganickch i organickch ntro- komory TTK 18 x 9,2 x 9,2 m

13
2/2017 TriboTechnika

povrchu vrobk z nerezovch ocel, odstraovn uj bezproblmov pstup obsluhy k upravova-


lehce ulplch okuj a oxid z povrchu svar a jejich nm velkorozmrnm dlcm (obr. 7).
okol. Ob komory maj vyloen strop a stny abra-
ziodolnm materilem.
Ob tryskac komory jsou osazeny vysoce in-
nmi vysokotlakmi odsvacmi ventiltory, kter
odsvaj veker prach z komor vznikajc pi pro-
cesu tryskn. Prach se zachycuje na filtranch
patronch velkokapacitnch odluova prachu.
Odmaovac kabina o velikosti 36 x 9,2 x 9,2 m se
pouv pro oplach a odmatn dl, kter jsou kon-
taminovny eznmi kapalinami a oleji. Stny
komory jsou z vyrobeny ze sendviovch panel
s nerezovou funkn stranou panelu z dvodu snaz
drby a del ivotnosti (obr.6). Po vlastn proces Obr. 7 Pohled do pracovnho prostoru kabiny pro -
odmaovn jsou pouvny speciln vysokotlak rov nstik Zn a jeho slitin s ploinou pro obsluhu
agregty s tlakem na trysce 300 bar a vlastnm ohe-
vem vody s monost pouit irokho sortimentu Toto pracovit navazuje na ji dve zbudovanou
odmaovacch ppravk, ppravk pro lehk moe- lakovnu, kde se vrobkm dostv konen povr-
n a ppravk s fosfty i inhibitory. chov prava ntrovmi hmotami.

Technologick uzel povrchovch prav, kter firma


SAF dobudovala v samm stedu vrobnch hal cel-
ho komplexu dv tomuto uzlu jedinen postaven
v celm technologickm toku. Jednotliv zazen se
mohou vyuvat v rznch fzch vroby. Je mon
odmaovat dly po kalen do oleje i po obrbn
ped dalm svaovnm. Nebo zbavovat vyhan
konstrukce okuj ped dal operac. Univerzlnost
umstn zazen se promtne i v ekonomice, kde se
vrazn zkrt manipulan asy a asy na dopravu
do kooperac.

Obr. 6 Pohled do pracovnho prostoru odmaovac kabiny V zvru je tak nutn se zmnit i o zven kvality
OK 36 x 9,2 x 9,2 m provdn povrchovch prav. Tm, e ve je pod
jednou stechou, odpadaj problematick pevozy
Soust psluenstv odmaovac komory je kom- a zdlouhav pejmky u kooperant a pracovnci
pletn vodn hospodstv vetn OV, kter zajiu- kontroly mohou vechny ppadn problmy zjio-
je kompletn regeneraci oplachovch vod vetn vat a nsledn eit okamit.
separace kal pomoc kalolisu.
Uivateli se tmto dostalo do rukou zazen, kter je
Poslednm lnkem tohoto pracovit je kabina pro svm charakterem a rozsahem v Evrop vjimen.
provdn rovho (termickho) nstiku na pe-
dem otryskan dlce. Velikost kabiny je 18 x 9,2 x 9,2 Firma S.A.F. Praha, spol. s r.o. je pipraven na-
m. Cel kabina je vetn odsvac vzduchotech- vrhnout, projektovat a zrealizovat dal podobn
niky vybavena tak, aby bylo mon rov stkat pracovit pedpravy a konen pravy
elektrickm obloukem zinek a jeho slitiny. Pestiky povrchu rznch polotovar a hotovch vrobk.
jsou odsvny vysoce vkonnou vzduchotech-
www.saf.cz
nikou do odluova prachu, kter jsou zabezpe-
eny proti vbuchu nebo hoen kovovch prach. Text: Ing. Alexander Sedlek, Ph.D.
V obou tryskacch komorch i kabin pro rov vrobn a technick editel
nstik jsou umstny pracovn ploiny, kter umo- S.A.F. Praha, spol. s r.o.

14
TEMAT
I CK O
Nov t
rendy v KRUHY
KO
ia pra iaden drby NFERENC
Najlep r
Inform x v pre
vdz IE
a
Plnov n systmy ke a drbe
an dr
Predikt ie drby a o by
vna d dstvo
Inovat rba a k
vn dia
Bezpe e technolgie gnostika
no
Energe s a ochrana drby
tick m zdravia
Zlepo anam
va ent
drba nie vkonnos a ivotn pro
infratr ti s
uktry pracovnkov tredie

Zujem o as oznmte na e-mailovej


adrese: iro@ssu.sk
kde mete zska kompletn pozvnku

Pozvame Vs v doch 30. - 31. 5. 2017


na 17. ronk
medzinrodnej konferencie

Nrodn frum drby 2017


konanej pod ztitou Ministerstva hospodrstva SR

na trbskom

Slovensk spolonos drby


Koceova 15
815 94 Bratislava
Slovensko

www.ssu.sk
2/2017 TriboTechnika

Velkm problmem
vrobc loisek jsou falzifikty
Sedmdest vro vroby loisek v brnnskm zvod oslav v letonm
roce koncern ZKL. Tradice je pro firmu vhodou, esk znaka pat dnes
k celosvtov nejspnjm. Firma exportuje vtinu svho zbo a pro-
dv do tm 80 zem svta. Krom evropskch trh m sv zastoupen
v Indii, Latinsk Americe a v mnoha dalch zemch vetn Asie. Jak je
historie podniku se zhruba miliardovm obratem, aktuln situace na trhu,
problmy a dal vzvy pro koncern odpovd v rozhovoru Ji Pril ml.,
vkonn editel ZKL Bearings CZ, a.s.

Jak je historie a vvoj ZKL Group? Letos slavte kulat vro, mete piblit histo-
Akciov spolenost ZKL, a.s. integruje rii Vaich zvod?
esk vrobce loisek pod ochrannou V Brn byla vroba loisek zahjena v roce 1947
v licenci britsk firmy Hoffmann v rmci spolenosti
Zbrojovka Brno - Le. Take letos oslavme 70. vro-
zahjen vroby loisek v Brn. Prvn loiska se na
zem dnen esk republiky ale zaala vyrbt u
dve v malm mst Perntejn nedaleko Klterce
nad Oh, a to u v roce 1923. Zvod byl ve vlastnictv
nmeck firmy Fichtl a Sachs. Pozdji jej pevzala
vdsk firma SKF a po druh svtov vlce byla vro-
ba loisek pevedena na msto Klterec nad Oh,
kde v roce 1952 vznikl nrodn podnik ZKL, N. P.
Klterec nad Oh. Ten byl zalenn do koncernu
ZKL v roce 1999.

Vrtme-li se jet do historie, jak se vroba


v bvalm eskoslovensku dl vyvjela?
Neutuchajc poptvka po novch typech valivch
loisek a rostouc poadavky na technickou rove
Ji Pril ml., v oblasti vzkumu, konstrukce, technologie a kvality
vkonn editel ZKL Bearings CZ, a.s.
inspirovala k zaloen Vzkumnho a vvojovho
centra pro valiv loiska. Vroba valivch loisek byla
znmkou ZKL. Spolenost byla zaloena v t dob ve Zbrojovce Brno a Vzkumnm a vvojo-
v roce 1999 jako ryze esk soukrom vm stedisku zkladnm kamenem pro pozdj
spolenost. a m 2 vrobn zvody - ZKL vznik spolenost ZKL Brno, a.s. a ZKL Vzkum
Brno, a.s. a ZKL Klterec nad Oh, a.s. a vvoj, a.s. Nedlnou soust tradice ve vzkumu,
Vrobn spolenosti, kter jsou soust vvoji a vrob loisek je tak historie formovn
koncern, maj vlastn dlouhotrvajc vlastn distribun st. V souasn dob je kontinui-
historii. Koncern je tak synonymem ta tto role v ivotnm cyklu vrobku v rukou spole-
pro vvoj a vrobu loisek v esk re- nosti ZKL Bearings CZ, a.s., kter se zabv prodejem
publice. loisek na celm svt.
TriboTechnika 2/2017

Na co je nyn orientovna struktura skupiny? souasn stav loiska a urit pinu selhn. To napo-
Orientujeme se na efektivn rozvoj a poslen konku- mh k odstrann pin selhn ped nhradou
renceschopnosti na svtovm trhu loisek. Mme novm loiskem, co obecn vede k vy produkti-
vlastn vzkum a vvoj, dostaten vrobn kapacity vit a nim nkladm na opravy.
a dynamicky se rozvjejc distribun s, na jejm
rozvoji spolupracujeme s autorizovanmi distribu- Jak vzvy oekvte v letech 2017 - 2019?
tory. Velkm problmem pro vechny pedn vrobce
loisek jsou falzifikty. Budeme se bude nadle
Jak jsou siln strnky vai znaky?
Nejsilnj strnkou je kvalita za pznivou cenu a fle-
xibiln pstup k poadavkm zkaznka. Naim
zkaznkm nabzme podporu vzkumu a vvoje
pi hledn optimlnho een pro jeho aplikaci.
Naim zkaznkm nabzme podporu konstrukn-
ho oddlen, aplikanch inenr a zkuebny
v rmci firmy ZKL - Vzkum a vvoj, a.s. Jsme schopni

zabvat vskytem falench loisek ZKL a iniciovat


psn opaten v tto vci. Vzkum a vvoj pracuje
na projektech, kter jsou zameny na konstrukci
a zpracovn materil. Z tchto projekt v budouc-
nosti vyjdou vrobky, kter roz nae portfolio.
Dal vzvou je pokraovat v prci na uznn znaky
ZKL jako evropskho vrobce kvalitnch a zrove
cenov dostupnch produkt pro segmenty se slib-
nou budoucnost, jako je eleznin prmysl a obno-
navrhnout nejlep een pro aplikace, nabdnout viteln energie.
pomoc a dohled bhem aplikace nebo zhodnotit Text: Hana Dufkov

17
2/2017 TriboTechnika

Men vrypov rezistence


pomoc vrypov tvrdosti
Metoda je aplikovateln na irokou paletu materil pro men rezisten-
ce pevnch materil vi permanentn deformaci pi psoben v jed-
nom bod (stylusov pika). Jedn se o doplkovou metodu kvazi sta-
tickho testu tvrdosti, u kter je stylus vtlaen do povrchu pod uritm zat-
enm a vsledn hloubka nebo velikost vrypu se pouv k vpotu mry
tvrdosti.

ivotnost obrzk v titnch mdich, a definice tto metody jsou obsaeny v norm
vystavench jak vnitnmu, tak i vnj- ASTM G171. V tomto dokumentu je tvrdost pomoc
mu prosted, je zvisl na rezistenci vrst- scratch testu definovan jako rezistence pevnho
vy vi pokrbn. Zatmco pirozen povrchu vi penetraci pohybujcho se indentoru
strnut je nejspolehlivj metodou danho prmru hrotu uritou konstantn normlo-
vyhodnocen odolnosti povlaku i vrst- vou silou.
vy, je s ohledem na asovou nronost
tato metoda pro vtinu materilu prak- Vpoet tvrdosti
ticky nepouiteln. Specifick vyuit scratch testu zahrnuje aplikaci
vrypu do pevnho materilu prostednictvm pohy-
Scratch testy bu konosfrickho indentoru po specifick drze za
Dobr odolnost vi pokrbn je jed- konstantn normlov sly a konstantn rychlost.
nm z prvnch poadavk pro povlakova- M se prmrn ka vrypu a tato hodnota se pou-
n mdia a tiskoviny. Vysoce naskav v k vpotu stupn tvrdosti v jednotkch tlaku.
vrstvy v digitlnm tisku maj
sklon k odpraovn, olupovn
anebo praskn na ohybech.
Men tvrdosti vrypovou zkou-
kou pomoc scratch test vy-
uvajcch mechanick sly
umouj komparativn studie
povlakovanch a titnch
mdi. Jedn se o nejpraktitj
metodu pinejc relativn hod-
nocen mdi, kter pedstavuje
signifikantn rozdly v charakte-
ristikch.
Metoda men tvrdosti pomoc
scratch testu simuluje podmn-
ky, pi kterch me bt povrch
rznch substrt, jakmi jsou
papr, film, ltka, atd. vystaven
naruen v dsledku psoben Obr. 1: Schematick zobrazen konstantnho zatovn scratch testu
mechanick sly. Dal pklady s indikac ky vrypu

18
TriboTechnika 2/2017

Obr. 1 schematicky zobrazuje scratch test pi kon- Nejjednodu cestou vpotu tvrdosti pomoc
stantn zti a hodnoty pouit pi vpotu tvrdosti scratch testu je nicmn pouit konstantnho zat-
scratch testem. en, jak je patrno z obr. 1. Obr. 2 ukazuje pklad
Stupe tvrdosti stanoven scratch testem HSp se scratch testu s konstantnm zatovnm 3 N na vzor-
vypot z podlu aplikovan normlov sly P na ku polymeru, kter byl touto metodou testovn.
indentor projektovanou plochou vrypovho kon- Vypotan vrypov tvrdost byla v tomto ppad
taktu, za pedpokladu, e konosfrick stylus vytvo- 25.6 +/ 4 MPa. Obr. 3 prezentuje odpovdajc sign-
rhu, jej hlavn povrch m polomr zakiven R, ly zaznamenan v prbhu konstantnho zatovn
polomr indentoru. Projektovan plocha kontaktn- pi scratch testu spolen s patentovanou funkc
ho povrchu je proto polokruh, kterho prmr je panoramatickho zobrazen. Testy byly provedeny
koncov ka vrypu w. Vrypov (scratch) tvrdost Hs s pstrojem Revetest Scratch Tester od Anton Paar
se tedy vypot: (obr. 4) a analyzovny Scratch softwarem.

(1)

kde As kluzn kontaktn plocha (As = w2). Rovnice


1 umouje pm porovnn rezistence materil
vi vrypovmu pokozen. Je urena k pouit pe-
devm pro objem materilu nebo vrstev, kter
maj dostatenou tlouku, aby v prbhu scratch
testu nedolo k delaminaci.
Vpoet scratch tvrdosti lze takt pout v ppad
progresivnch zatovacch scratch test. U tchto
typ test se zatovn kontinuln zvyuje
a men ky stopy (w) se provd ve vce mstech.
Anton Paar Scratch software umouje stanoven
ky vrypu pouitm video analzy a vpoet vry-
pov tvrdosti je dky tomu velmi jednoduch.
Nsledn lez zskat i zvislost vrypov tvrdosti ver-
Obr. 3: Zznam vrypovch signl v prbhu konstantnho
sus normlov zatovn. Tento pomr je mon
zatovn vzorku polymeru: penetran hloubka bhem vrypu,
porovnvat mezi rznmi materily a pomoci tak
reziduln hloubka po vrypu a koeficient ten. Signlov zz-
vyhodnocen elasticko-plastickch vlastnost sou-
nam je synchronizovn s Panorama image.
visejcch s kluznm (scratch) kontaktem.
The Revetest Macro Scratch Tester se masov pou-
v k charakterizaci materil s tvrdmi vrstvami
s typickou tloukou pesahujc 1 m. Pstroj pracu-
je v rozsahu 0,1 200 N a v souladu s ASTM C1624,
ISO 20502 a ISO EN 1071.

Testery pro vzkum i dlenskou kontrolu


Portofolio scratch tester Anton Paar obsahuje
pstroje pracujc v rozsahu 10 N a 200 N.
Principiln se jedn o ideln metodu slouc k cha-
rakterizaci povrchovch vlastnost tenkch film
a povlak, tj. jejich adheze, deformace a lmn.
Tyto pstroje lze tedy pout pro vechny typy
prmyslovch povlak, od plazmov nanench
vrstev u polovodi a optickch technologi a po
dekorativn a ochrann vrstvy pouvan v obalov
Obr. 2: Konstantn vrypov zatovn na vzorku polymeru. technice nebo vrob automobilovch dl.
ry indikuj stanoven ky vrypu pro vpoet tvrdosti. Schopnost scratch tester charakterizovat systmy

19
2/2017 TriboTechnika

film-substrt a kvantifikovat parametry, jakmi jsou


tec sla a pevnost adheze pomoc rznch komple-
mentrnch metod, je in nepostradatelnm nstro-
jem vzkumu, vvoje a kontroly kvality. Technika vyu-
v vytvoen zenho vrypu do vzorku pomoc dia-
mantovho hrotu. Hrot je potaen vrstvenm povr-
chem konstantnm, krokovm nebo progresivnm
zatovnm. Pi urit sle zatovn zane bt tes-
tovan vrstva naruen. Kritick zatovn je s vyso-
kou pesnost detekovno prostednictvm tangen-
ciln sly, penetran hloubky a akustickmi emisn-
mi senzory spolen s pozorovnm pomoc optic- Obr. 4:
kho mikroskopu. Sledovn mikroskopem lze kritic- Revetest Macro Scratch Tester
k data zatovn vyuvan ke kvantifikaci adhe-
zivnch vlastnost rznch kombinac film a sub- Scan a Post Scan (Anton Paar je exkluzivnm drite-
strt rozit tak o video zznam. lem licence k patentm US 6,520,004, EP 1092142,
Vechna men a moduly zobrazovn je mon CN 1143128C a JP 4233756), funkce Multi-focus ima-
synchronizovat dky optickmu mikroskopu. ging, zobrazen dat sly a hloubky v relnm ase
Mic mdy SW obsahuj mezi jinm uniktn paten- v prbhu testu, monost volby uivatelskch rei-
tovan synchronizovan panoramatick md (US m, a mnoho dalch.
8,261,600, EP 2065695 and JP 5311983), funkci Pre Text a foto: Anton Paar

Lis XFT 2500speed pro pesn stih


Odolnj model lisu XFT 2500speed pedstavuje efektivn een pro
speciln poadavky na technologii pesnho stihu a uruje nov
standardy.

Lis je vybaven silnjm kloubovm mechanismem. Pro uivatele lisu XFT 2500speed pin tato
To zvyuje slu lisovn na pikovch 3 000 kN (po modifikace nov monosti technologie pesnho
omezenou dobu). stihu. Vzhledem k dodatenmu vyztuen je lis
vhodn pro dly z hlubokotanch materil
s tloukou a 8 mm pi a 100 zdvizch za minutu.
To znamen men zaten lisu za provozu
s konvennmi nstroji a vt flexibilitu vzhledem
k monosti pouit nstroj s vtmi poadavky na
vkon lisu.
Navc firma Feintool vybavila nov lis XFT
2500speed mnoha inovacemi, kter zaruuj
vysokou produktivitu a perfektn kvalitu vyrbnch
vlisk. Pat mezi n zven tuhost a rychlov-
mnn mechanismus nstroj. Soust novho lisu
jsou tak nejnovj dic technika a modern systm
pro sprvu energi. Lis XFT 2500speed je vybaven
softwarem FEINmonitoring pro inteligentn analzu
a drbu nstroj, kter je pspvkem firmy
Lis XFT 2500speed od firmy Feintool nabz nov monosti Feintool ke koncepci prmyslu 4.0.
pro technologii pesnho sthn Text: Ladislav Chrast

20
43. konferenci s mezinrodn ast
PROJEKTOVN A PROVOZ
POVRCHOVCH PRAV
8. - 9. bezna 2017
v hotelu Pyramida, Praha 6
POZVNKA

43 LET TRADICE = ZRUKA KVALITY a SPOLEHLIVOSTI


Konference se kon ve spoluprci s Asociac koroznch inenr, eskou spolenost
povrchovch prav, Asociac eskch a slovenskch zinkoven, vdecko-
INFORMACE vzkumnmi stavy, vysokokolskmi pracoviti, sttnmi orgny, eskmi i
zahraninmi firmami, medilnmi partnery.
Konference Konference se kon ji nkolik let pod ztitou Hospodsk komory R.

Konference je urena pro irok okruh poslucha,


pin majitele a pracovnky lakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry
povrchovch prav, dc technicko-hospodsk pracovnky, konstruktry,
novinky projektanty, pracovnky marketingu, vrobce, distributory a uivatele ntrovch hmot,
porn a bezpenostn techniky, pracovnky sttn sprvy, odbornch kol aj.
z legislativy Akce je kadoron zahrnuta mezi akreditovan vzdlvac programy pro leny esk
komory autorizovanch inenr a technik (KAIT), slou jako KOLEN.
Materily z konference jsou vydny ve sbornku, kter m piazeno slo ISBN.
a oboru
Clem konference
povrchovch pinet aktuln informace o pokroku v technologich, zazench pro povrchov
pravy, prvnch pedpisech tak, aby se pedchzelo ztrtm a aby se pi zlepen
prav kvality zvila konkurence schopnost vrobk. Na programu konference jsou ji
tradin informace
o aktulnch prvnch pedpisech vetn chystanch zmn
FORMOU o progresivnch technologich a zazench povrchovch i pedpovrchovch prav v
lakovnch, rovch zinkovnch, pi galvanickm pokovovn, vetn informac o
KOLEN. ntrovch hmotch apod.
o problematice provozu, opaten tkajc se ochrany zdrav lid nebo ivotnho
prosted (nap. emise, odpadn vody, hygiena a bezp. prce, protiporn opaten)
projektovn povrchovch prav,
exkurze na pracovit povrchovch prav,
diskuzn veer.

V rmci akce nabzme firmm tyto formy prezentace:


strnkovou inzerci
krtk vystoupen zstupce firmy v programu konference
stl k provdn obchodn, propagan a konzultan innosti

Pihlka a program na webu poadatele.


POADATEL: PhDr. Zdeka Jelnkov, CSc. - PPK
Korunn 67, 130 00 Praha 3, tel: 224 256 668, jelinkovazdenka@seznam.cz

www.jelinkovazdenka.euweb.cz
2/2017 TriboTechnika

Konservan linky jsou zhodnocenm


kvality, produktivity a hospodrnosti
Zda se jedn o konstrukce, obchod se elezem nebo stavbu lod ochrana
proti korozi plech a profil a jejich kvalit hraje rozhodujc roli.
Konzervan linka umonuje ochranu ped koroz. Inovativnm rozvojem
monch zazen firmou Rsler se pitom zlepil vrobn proces a klesly
nklady.

Konzervan linky na kl sestvaj zpra- otky frekvenn nastaveny. Tmto se dosahuje fle-
vidla z individuln pizpsobench xibilnho vkonu podle tlouky ohvanho mate-
dopravnch systm pro zaven a vyv- rilu a me bt pizpsobena prbn rychlost.
en plech, profil a rour s ohevem,
tryskacm zazenm s vlekovou trat
a lakovacm automatem a odluovnm
kapiek laku a suenm laku s etzovm
dopravnkem, kterm v automatickm
provozu je vzjemn propojena. Pokud
jsou dly ke zpracovn skladovny ven-
ku, ohev s ofukovnm zabrauje, aby
ulpvn nalepen neistoty a vlhkosti
a umonuje jejich odstrann. Pi pouit
lakovacch systm s pouitm rozpo-
utdel je veden odpadn vzduch ze
suiky do termick regenerace a je spa-
lovn. Rozhodujc je jak kvality, pro-
duktivity a hospodrnosti se m dos-
hnout konzervan linkou, na jedn stra-
n je optimln dimenzovn pro zpraco- Innovativn detailn een konzervan linky zajiuje pi trys-
vvan spektrum dl, na druh stran kn a lakovn vysokou kvalitu a hospodrnost
konstrukce jednotlivch komponent.
Vrobn program Rsler obsahuje proto Zrove systm okolnho vzduchu zajiuje, aby
zazen pro rznou ku a vku dl, dly byly ze vech stran ohvny proudem teplho
kter maj adu inovanch een detail vzduchu. Tmto je docleno nejen rychlejho tempe-
pro vysok vkon a efektivitu. Tak lze rovn, ale redukuje se tmto i spoteba energie.
zpracovvat dly pi prmrn rychlosti
a do 8m za minutu a s vysokou kvalitou. Znan vy tryskac vkon a del doba ivot-
nosti metacch kol
Rychlej a spornj ped ohev Po ohevu jsou dopravovny dly pmo dle do
Ohev zan nov vyvinutm konvek- tryskacho zazen s vlekovou trat. Tryskac komo-
nm ohevem s 250 mm silnou izolac, ra je konstruovna z manganov oceli, dodaten
kde dly jsou ohvny na optimln jsou umstny v tryskacm prostoru vymniteln
teplotu pro nanen laku a zkrcen zaven desky ze stejn proti opoteben odoln
doby suen se sprvnou teplotou 20 do manganov oceli. Tryskac zazen je vybaveno
40 C. Oproti konveknm ohevem je metacmi koly Gamma 400 G, jejich vkon je piz-
umstno nkolik ventiltor, jejich psoben velikosti zazen. Tato univerzln metac

22
TriboTechnika 2/2017

kola umouj v porovnn s bnmi standardnmi teln rozpoutdly nebo laky na vodn bzi jako
metacmi koly o 15 a 20 % vy tryskac vkon a mi- 1-, 2- nebo 3-komponentn ve varianta. Pro lakovn,
nimln dvojnsobnou ivotnost. V tryskac kabin pi kterm maj bt pouity rzn druhy lak, lze lako-
jsou umstna nahoe a dole a tryskaj na dly v defi-
novanm, vhodnm hlu. Vsledek tryskn ze
ikmho nastaven je 15 a 25 % vy efekt odstra-
nn okuj/koroze a zkrcen doby tryskn v porov-
nn s metacmi koly, kter tryskaj pod hlem 90 .
Integrovan istn dl s rotanmi karti a clen
nasmrovn proud vzduchu podle sri dle pes
zazen na rozeznvn dl a automatick nastaven
vky. Tato zazen na jedn stran zajiuj, e
vechny dly ze zazen vyjedou beze zbytku tryska-
cho mdia a beze zbytku prachu. Na druh stran
nejsou zapoteb dn asov nron manuln
zsahy a zrove je zabrnno velkmu opoteben
kart nepesnm nastavenm vky kart.
Pprava tryskacho mdia a filtran zazen jsou
optimln pizpsobeny velikosti zazen a mohou istn s karti redukuje zaten jemnho filtranho syst-
bt pokldny do zazen s menmi nroky na mu a o 60 do 80 procent
vrobn plochu. iroce dimenzovan dvee pro dr-
bu umouj snadn pstup do tryskac komory. vac automat vybavit s vce nezvislmi aplikanmi
systmy. Novinkou je trapzovit, proudov optima-
Efektivn lakovn materilu s efektivnm odlu- lizovan odsvn kabiny. Tyto zabrauj ven vzdu-
ovnm kapiek laku chu a dopravuj vzduch obsahujc barvu clen do
Podstatn nkladov faktor vroby v konzervanch suchho odluovae. Such odluova tvo paten-
linkch je lak respektive zkladov lak. Lakovac auto- tovan pedodluova s karti s pomalu rotujcmi
ttinovmi vlci. Na ttinch zstvaj pilepen
sti, kter uschnou a padaj dol. Ped filtrem je
dal stupe sintran lamelov filter, v kterm je
zbytkov prach znan ne pod povolenm hod-
notami. istn karti sniuje zaten filtru
tak znan, e se dosahuje ivotnosti sitra-
nho lamelovho filtru a na 15 000 pra-
covnch hodin. Dal pednost optimali-
zovanho odsvn je minimln ukldn
st laku na teflonem vyloench vnit-
nch stn kabiny a tm i ni nklady na
istn a tm i snen provoznch nklad.

Srdce konzervan linky je tryskac zazen s vlekovou Suen laku bez tepelnch nrok
trat s lakovacm automatem, kter mohou splnit jakkoliv Pro dopravu jet mokrch, nalakovanch dl k su-
poadavky ice laku je vyuito specielnho etzovho doprav-
nku. Dopravnk m pouze est dosedacch bod na
metr tveren, take vznik pouze minimln
mat pracuje standardn se senzory, kter penej odtlak. Naht suiky laku na poadovanou teplotu
na milimetr pesn velikost rozmru dl. Lakovac mezi 40 a 80 C je odpadnm vzduchem z pedohe-
mosty lze nastavit automaticky na kad poadova- vu. Odapad tmto nrok na spotebu energie pro
n rozmr, take lak je nanen pouze na ta msta dodaten ohev. Stejnomrn suen umouj
a v poadovan tlouce ntru, kde je zapoteb. ventiltory napojench na okoln vzduch s elementy
Tento postup je rozhodujc pi spoe materilu pro veden vzduchu.
a minimalizaci postiku. Pout lze vechny laky edi- Text: Rsler

23
2/2015
2/2017 TriboTechnika
TriboTechnika

Starostlivost o olej v obtokov filtraci


Uniktn systm filtrace olej obtokovou filtrac s certifikovanmi celulzovmi
filtranmi vlokami je inn, jednoduch a levn. Olej bude ist, su a pros-
t vech typ neistot, a to ve Hlavnm dvodem pikov kvality filtrace jsou
CJC vysokoinn filtran vloky s troj funkc. Pro bli porozumnn konceptu
filtr a jejich trojit innosti bude nutn piblit si funkn rozdl mezi plnopr-
tonmi a obtokovmi filtry.

Plnoprton (IN-LINE) filtry me bt dosaena optimln istota oleje, kterou stroj-


Jsou obvykle konstruovny jako vyso- n zazen vyaduj dky velice nzkm tolerancm na
ce kompaktn filtry, kter mus sou- hydraulickch komponentech.
asn splovat podmnky na vysok
Obtokov (OFF-LINE) filtry
Veker stice vt ne 0,8 um (mikron) Jsou jedinou alternativou, jak pri zapojen k zsobnku
jsou CJC OFF-LINE filtry zadreny oleje lze zabrnit nedokonal filtraci a spolen s filtrem
zajistit vysokou istotu oleje trvale. OFF-LINE filtry lze
pout pouze v reimu obtokovho okruhu, kter umo-
uje dokonal prtok oleje filtranm materilem filtru
s vysokou hustotou porzity. V zsade tento princip
obtokov filtrace znamen, e olej me proudit filtrem
tak pomalu, aby i nejmen stice kontamintu byly
zachyceny filtranm materilem.
Zkladn velikosti filtru 27/27 ( 27cm, vka 27 cm) lze
v CJC OFF-LINE filtranch jednotkch dle poteby
modulrn sestavovat s ohledem na mnostv oleje,
kter m bt filtrovno. Vlastn konstrukce filtr a tech-
nologick vyuit filtranho materilu pak zaruuje
maximln, vysoce jemnou hloubkovou filtraci.
Pro informaci dle uvdme, e filtr velikosti 27/27 pi
Filtran vloky CJC ady B a BLA velikosti 15/25
a 27/27 pro OFF-LINE obtokovou filtraci lubrikanch,
filtraci trvale zadr:
hydraulickch, turbnovch, pevodovch, honovacch - cca 4 litre mechanickch neistot vetch ne 0,8 um
a vlcovacch olej (mikron)
- cca 2 litre voln vody absorbc/pohlcenm
prtok oleje, kterho se dosahuje pou- celulozovmi vlkny
itm filtranho materilu znan - sady a mkk kaly adsorbc/vznm polarnmi
porezity. Tyto filtry jsou souasn msty celulozovch vlken
neustle provozn petovny. Tak
u nich dochz k nav filtranho Troj funkce CJC filtr
materilu, kter je pokozovn a zvt- Je zaloena na relativn co nejpomalejm prochzen
uje se jeho porznost. Stle vt s- oleje filtranm materilem a souasn i na maximlnm
tice neistot kontamintu pak pro- kontaktu s materilem. Proces je nejinej filtraci. Pi
chzej okruhem strojnm zazenm, kontinuln - neperuovan filtraci olej prochz filtrem
jeho mnostv se kumuluje a narst. 6 a 20-krt za 24 hodinu a bude dosahovat 97,9 % abso-
V praxi to znamen, e filtry zdka lutn istotn hodnoty. Pi takov istote oleje prakticky

24
TriboTechnika 2/2017

nedochz k pokozovn hydraulickch kompo- Inovace a ivotn prosted


nent strojnho zazen. Pi odstaven OFF-LINE fil- C.C.JENSEN DENMARK pipravuje inovovanou
tranch zazen v pokraujcm provozu strojnch ad CJC filtr se zvenou jmatelnost nejen pev-
zazen se istota oleje okamit vznan sniuje nch stic, voln vody, ale pedevm sad
a obnovuje se urychlen opotebovvn a poko- a mkkch kal ve pouze za pouit prodnch suro-
zovn hydraulickch komponent. Filtran mate- vin. Veker tato fakta potvrdily i nezvisl vdeck
ril CJC filtr nem pi filtraci dn
nepzniv vliv na chemick psady CJC filtry jsou nejinnj olejov filtry na svt, kter poskytnou
aditiva, kter se v oleji nachz. rychlou nvratnost dky del ivotnosti strojnch soust a oleje.
Vce informac naleznete v publikaci:
Surovina pouvan k vrob CJC
filtr Systmy starostlivosti o olej v obtokov filtraci
C.C.JENSEN DENMARK pouv Zasln dejte na adrese: skaldafiltration@email.cz
k vrob vech filtr mixe rznch
druh blench a neblench celu-
lz obohacench o linters. Termicky zenm proce- instituce, jako nap. R W T H Aachen a TV Essen
sem jsou pak tvoen zkladn segmenty, kter se s tm, e CJC filtry hloubkov vysoce jemn filtrace
skldaj tak, aby tvoily labyrinty s maximln zajiuj absolutn nejlep stupe istoty oleje dle
plochou jmatelnosti. Zkladn modul 27/27 m ISO 4406 (do hodnoty 10/3) a NAS 1638 (do tdy 1).
v prmru povrchovou plochu 2,7 m2 smsi celul- Hodnoty jednoznan prokzaly, e organick vlk-
zy a vhu 4,5 kg. Jeden gram celulzy odpovd na celulza, jako filtran materil pouvan pi
plochou vlken cca 500 m2. V ppad CJC filtru vrob CJC filtr maj po promylenm konstruk-
27/27 o vze 4,5 kg bude plocha vlken celulzy nm a technologickm zpracovn nezpochybnitel-
jako jmatelnho mdia cca 2 miliony m2. n pednosti a vhody nejen ve srovnn s klasick-
Obdobn principy jsou vyuity i pro jin druh filtra- mi paprovmi filtry, ale pedevm s jinmi filtran-
nch CJC filtr, kter naopak zadruj olej z vody. Tyto mi materily a filtranmi systmy.
filtry jsou spn pouvny v ppad tzv. Bernard S. Skalick M. A. CEO,
prmyslovch odpadnch vod. SKALDA, spol. s r. o.

CJC off-line (obtokov) filtry


a filtran separtory
CJC filtran vloky pro vechny
druhy olejovch medi a kapalin

SKALDA spol. s r. o. , regionln zastoupen a distribuce:


- Off-line filtrace CJC (C. C. JENSEN Dnsko)
- zazen firmy Karberg & Hennemann Hamburg, Nemecko pro R a SR
Zahradn 927, 39165 Bechyn, esk republika
tel.: +420 604 48 48 23, e-mail: skalda.filtration@email.cz
www.skalda.eu

25
2/2017 TriboTechnika

Veobecn liek na korziu neexistuje


O tom, e korzia rone napcha astronomick kody niet pochb. V plnej miere
sa to tka aj spojovacch prvkov, pri ktorch je ekonomick kritrium spojen s rizi-
kom straty schopnosti relevantnho kontruknho uzla plni svoju funkciu. Oplat
sa preto tejto tme venova primeran pozornos.

Zkladnm predpokladom boja s ko- Druhy korzie


rziou je poznanie konkrtneho ko- Existuje niekoko druhov korzie. Nasledujca schma
rzneho systmu, ktor je vdy jedi- uvdza najastejie typy vyskytujce sa v oblasti me-
nen. To, o plat v jednom prpade, chanickho spjania siastok.
nemus plati v druhom. Vstine to
vyjadruje nzov tohto prspevku: Bez mechanickho So sasnm
Univerzlny liek na korziu neexistu- zaaenia mechanickm namhanm
je. K tomu treba doplni al dleit Korzne praskanie
postult a to, e opatrenia proti kor- Plon korzia
(korzia od naptia)
zii zanaj v kontrukcii. Kontruktr Medzerov korzia Vodkov krehkos
mus pozna podmienky, za ktorch Kontaktn korzia
bude budca kontrukcia pracova Interkrytalick korzia
a poda toho voli materily, primera- Jamkov korzia
n pevnostn charakteristiky a proti-
korzne opatrenia. Existuj prpady KORZIA BEZ MECHANICKHO NAMHANIA
kolapsu kontrukci, pri ktorch bola
napr. zanedban agresivita pracovn- Plon korzia
ho prostredia. Je preto dleit, aby Plon resp. atmosfrick, korzia (obr. 2) vznik
kritick kontrukn uzol bol prstup- psobenm atmosfrickej vlhkosti a agresvnych zloiek
n pre vizulnu kontrolu. Pravideln ako s Cl, SO4 a pod. v nej obsiahnutch rovnomerne
inpekcia me zabrni prpadnej ka- na cel povrch siastok. Princp nzorne dokumentuje
tastrofe. pecifikum skrutkovch spo- model vodnej kvapky na obr. 3. Na elektricky vodivom
jov spova v zmene montnych pod- povrchu le vodn kvapka. V porovnan s povrchom,
mienok pri skorodovanch skrutkch.
Ako vyplva z obr. 1, pri uahovan no-
vch skrutiek montnym momen-
tom FM = 650 Nm sa vyvol predpo-
v sila cca 190 kN, zatia o pri hrdza-
vch skrutkch me poklesn a
pod 100 kN. Je to dsledok vekho Obr. 2 Plon korzia
trenia, ktor sa mus prekona pri ua-
hovan. V takom prpade hroz nedo-
tiahnutie a rozpad spoja.

Obr. 1 Zvislos uahovania od stavu povrchu Obr. 3 Model vodnej kvapky

26
TriboTechnika 2/2017

ktor je v kontakte so vzduchom, sa vntro kvapky - V kritickch prpadoch sa mu medzery utesni


vemi rchlo ochudobn o kyslk. Rozdiel koncentr- chemicky
cie kyslku na povrchu a vo vntri kvapky m za n-
sledok napov potencil, ktor vedie k toku elek- Kontaktn korzia
trickho prdu. Tento korzny prd teie cez vodu Kontaktn (poda niektorch prameov galvanick
(elektrolyt) od andy smerom ku katde a cez kov prpadne bimetalick) korzia (obr. 5) sa vyskytuje,
nasp. Pritom sa v dsledku elektrochemickej reak- ak s vo vzjomnom kontakte dva kovy s rozdiel-
cie rozpa Fe vo forme inov Fe+ a transportuje nym napovm potencilom v obklopujcom
smerom ku katde. Zrove sa z vody katdicky vy- prostred, ktor me sli ako vodiv elektrolyt.
luuj iny OH, ktor reaguj s inmi Fe+ a tvoria Takto systm sa potom stva galvanickm ln-
Fe(OH)2. S touto zleninou oxiduje O2 za vzniku er- kom, kde materil s menm potencilom, t. j. menej
veno-hnedho oxihydrtu FeO(OH).nH2O, populr-
ne nazvanom hrdza.

Opatrenia:
- ochrann povlaky, ako napr. Zn, Cr a pod.
- nerezov ocele
- vetranie
- pravideln vizulna kontrola, v prpade potreby
kartovanie alebo vmena za nov skrutky
Obr. 5 Kontaktn korzia (1- elektrolyt, 2 - kovov siastka,
3 - korzny prd, 4 - korzia)
Medzerov korzia
Kad trbina (rozhranie dotykovch plch) nasva uachtil kov, tvor andu a uachtilej kov sa
inkom kapilrnych sl vlhkos, ktor sa vo vntri stva katdou. Rozdiel potencilov je hnacou silou
rchlo ochudobuje o kyslk a uvouje tak korzne pre tok korzneho prdu, ktor teie od menej
uachtilho kovu (anda) k uachtilejiemu (kat-
da). Nsledkom je ber materilu (rozpanie kovo-
vch inov) z povrchu menej uachtilho kovu.

Opatrenia:
- Zkladn materil resp. ochrann povlak spojo-
vacieho prvku by mal by rovnak alebo uach-
tilej ako materil spjanch dielov. V tabuke
. 1 s uveden praktick daje o znanlivosti
materilov z hadiska kontaktnej korzie
Obr. 4 Medzerov korzia - Povrch neuachtilho kontruknho prvku by
mal by oproti povrchu uachtilho spojovacie-
reakcie. Naviac tto vlhkos naber mikroskopick ho elementu o mono najv
neistoty, obsiahnut v obklopujcej atmosfre - Pouitie izolovanch podloiek z umelch hmt,
a korzny proces sa tm urchuje. Vsledkom je pokia to nespsob kritick pokles sily predp-
typick erveno hned korzia, lokalizovan do tia v dsledku zosadania
okolia rozhran na skrutkovom spoji (obr.
4), priom svisl plochy s bez badate- Materil Materil spojovacieho prvku
nho napadnutia. siastky Ni Cu A2/A4 oce Al Zn
Ni dobr dobr dobr zl zl zl
Opatrenia: Cu dobr dobr dobr zl zl zl
- Minimalizcia potu deliacich plch A2/A4 dobr - dobr zl dobr zl
pouitm polyfunknch spojova- Oce dobr - dobr dobr - dobr
cch prvkov (skrutky a matice Al - zl dobr mon dobr mon
s integrovanou prrubou). Zn zl zl mon - - dobr
- Hladk deliace plochy
- Poda monosti vyli podloky Tabuka . 1 Znanlivos materilov z hadiska kontaktnej korzie

27
2/2017 TriboTechnika

Interkrytalick korzia niciach zn, ktor s takto obnaen a preto ahko


Tento typ korzie (obr. 6) vznik ochudobnenm prstupn vlhkosti a agresvnym zlokm atmosfry.
tuhho roztoku (matrice) najm nerezovch ocel Je to vemi nebezpen druh korzie, preto treba ve-
o Cr prednostne v oblasti hranc zrn pod kritick nova zven pozornos jej eliminovaniu.
hodnotu v dsledku vyluovania Cr - karbidov pri po-
malom ochladzovan z kovacej alebo zvracej teplo- Opatrenia:
ty alebo nsledkom vysokho obsahu C v oceli (vi - Odstrnenie zvykovch ahovch napt po zv-
transforman diagram na obr. 7). ran alebo po tvrnen hanm
m m oce vy obsah uhlku, tm je nchylnejia - Periodick optick kontrola skrutkovho spoja
na interkrytalick korziu. a vasn vmena
- Sprvna voba materilu

Vodkov krehkos
Pri moren v kyselinch alebo galvanickom spracova-
n sa uvouje vodk, ktor v atomrnej forme difun-
duje do truktry ocele a oslabuje kohziu kovovej
mrieky alebo v dsledku tvorby hydroxidov spso-
buje krehkos materilu (obr. 8). Sksenosti ukazuj,
e u oce s pevnosou 1 000 N/mm2 je nchyln na
vodkov krehkos, t. j. kritick s z tohto hadiska
skrutky a matice pevnosti 10.9 a 12.9, alej prun
podloky a poistn krky pre hriadele.
Obr. 6 Interkrytalick korzia

Obr. 8
Lom zvitovch kolkov
pevnosti 10.9 erpadla
v dsledku vodkovej
krehkosti

Opatrenia:
- Kritick spojovacie prvky zinkova iarovo (t. j. nie
galvanicky)
- Ak sa bezpodmienene poaduje galvanick zin-
Obr. 7 Transforman diagram nerezovej ocele Cr - Ni kovanie, potom pouva ist povrch, aby bol pro-
ces morenia o najkrat
Opatrenia:
- V prpade potreby podrobi diely haniu na od-
- zvi rchlos ochladzovania z kovacej resp. zv-
strnenie vodkovej krehkosti
racej teploty ponorom do vhodnej tekutiny
- stabilizcia ocel Ta, Nb alebo Ti (ocele A3, A5)
- pri oceliach kovanch za tepla by nemal obsah uhl- Nerezov ocele
ka prekroi 0,05 % Samostatn pozornos v svislosti s korziou skrutko-
vch spojov si zaslia nerezov ocele (tabuka . 2).
KORZIA VZNIKAJCA PRI SASNOM MECHA-
NICKOM NAMHAN
Napov korzia
Tento druh korzie je dsledkom sasnho inku
ahovho naptia a korzneho napadnutia. Pri aho-
vom namhan mu by od vrubu (zvit ale napr. aj
jamkov korzia u nehrdzavejcich ocel) iniciovan Obr. 9 Regenercia pasivanej vrstvy na povrchu oceovej
praskliny, riace sa kolmo na smer namhania po hra- siastky

28
TriboTechnika 2/2017

Zkladnm legovacm prvkom nerezovch ocel je Cr,


ktor m vysok afinitu ku kyslku, preto na vzduchu Symbol Vznam
F1, F2, F3 Feritick nerezov ocele
vemi rchlo vytvra na povrchu ocele tenk ochrann
C1, C3, C4 Nerezov ocele martenzitickho typu
pasivan vrstvu. Podmienkou vak je prtomnos O2
A1 Austenitick nerezov oce s prsadou S
v obklopujcej atmosfre. Ak je tto podmienka splne- A2 Austenitick nerezov oce Cr - Ni
n, aj v prpade loklneho mechanickho pokodenia A4 Austenitick nerezov oce Cr Ni - Mo
povrchu sa ochrann vrstva vemi rchlo automaticky Austenitick nerezov oce Cr Ni Mo,
zregeneruje (obr. 9). Odolnos nerezovch ocel voi A5
stabilizovan Ti, Nb alebo Ta
korzii nie je limitovan iba vznikom ochrannej pasi- Tabuka . 2 Nerezov ocele
vanej vrstvy, ale aj zloenm
obklopujcej atmosfry. Ako Nelegovan Nerez
Materil Zn Ms 63 Cu
vyplva z tabuky . 3, Cr Ni ocele Cr-Ni 18/9
Prostredie
nerezov ocele nie s schop- Uber materilu [m/rok]
n odolva HCl a chlrovm Extraviln 13 4 2 60 <2
vparom. Citliv s z toho ha- Intraviln 6 4 2 70 <2
diska napr. vntorn kon- Priemyseln ovzduie 6 19 8 4 170 <2
trukn prvky krytch pla- Morsk vzduch 2 15 6 3 170 <2
vrni alebo kontrukcie na Morsk voda 90 15 100 15 30 170 <2
HCl neodoln neodoln 30 neodoln 2100
morskom pobre. Ich odol-
H2SO4 neodoln 15 150 8 neodoln <2
nos me zvi prsada Mo.
NaOH neodoln 75 8 relatvne odoln ~5

Zver Tabuka . 3 Odolnos materilov


Ako vyplva z vyie uvedenho, existuje viac druhov senosti toti naznauj, e najastejou prinou
korzie a kad sa riadi vlastnm mechanizmom. kolapsu kontrukci nie s nepredvdatenvis ma-
Poznanie tohto mechanizmu je zkladnm predpokla- jor vplyvy, ale asto nepredvdan tandardn
dom pre patrin protikorzne opatrenia. Je nezame- sprvanie sa materilov v danch podmienkach.
nitenou lohou a zodpovednosou kontruktra Preto je dleit v tomto smere osveta a preto aj
tento mechanizmus ovlda a pozna podmienky, tento prspevok.
v ktorch bude budca kontrukcia pracova. Sk- Text: Ing. Jozef Dominik Csc.

100
IstLock
80
75
Assembly force efective used
Preload in %

to locking of bolted fasteners


50
DIN 985
DIN

25
934

Time

Ferodom
tefnikova 58, 010 01 ilina
FERODOM www.ferodom.com
e-mail: ferodom@ferodom.sk

29
2/2017 TriboTechnika

Loiska pro hybridn mopedy


Pike I je prvn nmeck hybridn moped, kter kombinuje snadn ovld-
n a dynamiku jzdnho kola s vkonem malho motocyklu," k Klaus
Rohne, zakladatel a vkonn editel firmy eVinci. Navc jej lze pouvat
v tkm ternu stejn jako v mstskm provozu."

Nov nen jen koncepce mopedu, ale zamen i pro pohyb mimo silnici a samozejm
i jeho pohon, kter byl vyvinut intern mus odolvat i vlhku, loiska mus bt obzvl
mateskou spolenost LSP a jeho cen- dobe utsnna," vysvtluje Klaus Rohne.
trln prvky jsou patentovan. Elektrick Ve fzi konstrukce byla firma eVinci podporovna
techniky spolenosti NSK, kte pispli svmi dopo-
ruenmi vybavit pohon vysoce kvalitnmi kuliko-
vmi loisky ady 6000. Loiska jsou vyrbna
z ulechtil oceli a spolehliv odolvaj velkm ra-
dilnm a axilnm zatenm. Podle specifickho
pouit jsou loiska 6000 vybavena bu tsnnm,
nebo jen jednoduchm krytem. Tam, kde je teba
tsnn, lze pout osvden tsnn DDU, kter
maj velmi efektivn patentovanou konstrukci laby-
rintu, je kombinuje vynikajc tsnic vlastnosti
s malm tenm.

motor s permanentnmi magnety pen-


svj vkon na kola prostednictvm
samoinn bezstupov pevodovky
CVT (Continuously Variable Transmi-
ssion), kter mn pevodov pomr
automaticky a za plnho zaten,
m umouje plynul rozjezd. Pohon
umouje doshnout akcelerace z 0 na
40 km/h za 4 s, piem si zachovv vyso-
kou innost.
Uvnit pohonu se pouvaj oteven kulikov lois-
ka. Celkem je v mopedu Pike I pouito pt rznch
typ a velikost loisek. Podle firmy eVinci byly hlav-
nmi faktory pi vbru komponent pohonu hladk
chod a kompaktn tvar (kter souasn zaruuje ma-
lou hmotnost).
Spoluprce s firmou NSK byla velmi dobr," k
Klaus Rohne. Pouvme pouze velmi kvalitn kom-
ponenty, protoe mme psn poadavky na prove-
den, spolehlivost a odolnost."
Jednou z hlavnch loh pi vvoji mope- Mopedy Pike I byly uvedeny do sriov vroby
du Pike I byl vbr vhodnch valivch a v blzk budoucnosti se plnuje dal zdokonalov-
loisek pro nboje kol, stedov nboj n tohoto hybridnho dopravnho prostedku.
pedl a hlavu vidlice. Protoe Pike I je Text a foto: NSK, e-Vinci

30
Zveme Vs na
XIV. Odbornou konferenci spojenou
s prolongac certifikovanch diagnostik

TRIBOTECHNIKA
V PROVOZU A DRB

podanou pod ztitou MINISTERSTVA PRMYSLU A OBCHODU R

6. listopadu 2017 pondl Prolongace certifikovanch osob


7. a 8. listopadu 2017 ter a steda KONFERENCE

Akce se kon v OREA hotelu Devt Skal Snn-Milovy

Organiztoi konference :
TRIFOSERVIS elkovice, Vladislav MAREK
ASOCIACE TECHNICKCH DIAGNOSTIK ESK REPUBLIKY, o.s.

HLAVN TMATA KONFERENCE


- Problematika paliv a maziv motorovch vozidel
- Provozn zkuenosti s automobilovmi a prmyslovmi oleji
- Aplikace plastickch maziv
- Provozn zkuenosti s maznm a drbou stroj
- Vliv istoty maziv na provozn spolehlivost stroj

KONFERENCE JE URENA
2
Odbornkm, firmm a vem uivatelm strojnch celk a zazen, kte se zajmaj o
problematiku mazn, drby a spolehlivho provozu jejich zazen. Je urena tak
pracovnkm servisnch organizac a laborato analyzujcch paliva a maziva s clem
zjistit souasn stav a pedpovdt budouc chovn strojnch systm pomoc metod
tribotechnick diagnostiky. V neposledn ad je konference doporuena i vem
konstruktrm modernch strojnch agregt, kdy je eln ji ve fzi konstruknho
nvrhu eit pslun tec uzly pomoc tribotechnickch zkonitost s nslednou
volbou vhodnho maziva jakoto konstruknho prvku.
2/2017 TriboTechnika

ivotnos mazv
Mazac prostriedok, mazivo m stanoven urit ivotnos, ktor svis
s jeho skladovanm, manipulciou, ale tie najm s jeho pouitm v kon-
krtnych prevdzkovch podmienkach v trecch uzloch strojov a priemy-
selnch zariaden. Ide o expiran dobu, as pre mazivo, ktor plat najm
pri jeho skladovan, kedy vypr stanoven limit jeho minimlnej trvanlivos-
ti, teda jeho itkovch vlastnosti. Obas sa stretvame preto s vrazom,
pomenovanm pre mazivo, ako vyraden (mtva) zsoba (Death stock).
Vzhadom na to si treba uvedomi, e ide preto o urit riadiaci proces,
ktor treba pozna, aby sme dosiahli, zabezpeili exploatan vlastnosti
maziva, teda poadovan ivotnos.

Vysok kvalita mazacch prostriedkov, tch obalov (drobn obaly, sudy, kontajnery, ndre)
mazv je podmienen nielen poiadav- a prostredia (sklad mazv) v ktorch s maziv
kami, i u ide o zkladn surovinu (ro- dodvan a skladovan.
pa), zkladov olej, prsady, ktor sa pou- Vzhadom na irok sortiment mazv a rznorodos
vaj na zlepenie itkovch vlastnost v ich formulcii, uvedieme v tabuke . 2 mon dvo-
mazv, ale aj poiadavkami na zabezpe- dy, priny, ktor maj vplyv na ivotnos mazv pri
enie ich kvality poas prepravy od skladovan. Ide o nrast, resp. pokles ivotnosti
vrobcu, resp. pri skladovan u spotrebi- mazv.
tea. S tm svis aj ich pouitie v kon-
krtnych prevdzkovch podmienkach, Uveden dvody, priny maj asto vrazn vplyv
trecch uzloch, o m zsadn vplyv na na ivotnos mazv pri skladovan, o treba repekto-
ich ivotnos. va. Uvedieme jednoduch prklad a porovnme
podmienky pri skladovan oleja motorovho a turb-
Doba skladovania a ivotnos mazv novho. Je veobecne znme, e oleje motorov
Doba skladovania m by uveden v pr- obsahuj omnoho vie mnostvo prsad a to o do
slunej norme vrobku, napr. STN, tech- ich obsahu, mnostva a aj jednotlivch druhov. Je tu
nickom liste a pod. V tabuke .1 uvedie- preto vie nebezpeie separcie, odlenia prsad

Druh maziva Doba skladovania v mesiacoch


Oleje automobilov motorov a prevodov 36 a 60
Oleje priemyseln 24 a 60
Plastick maziv 12 a 36
Rezn kvapaliny (rezn oleje) 24 a 36
Rezn oleje (emulgan oleje) 6 a 12
Parafinick emulzie 3 a 6
Tabuka .1
me dobu skladovania mazv v mesia- (usadzovanie) na dne skladovacej ndre (kontajne-
coch poda jednotlivch druhov mazv. ru), ako v prpade turbnovho oleja (R & O), ktor
Ide o veobecn informcie. Pripom- obsahuje len antioxidan a proti korozvnu prsa-
name, e doba skladovania je vemi du. Modern turbnov oleje obsahuj max. len do
zvisl od jednotlivch druhov poui- 2 % prsad, naopak motorov oleje a 30 % prsad.

32
TriboTechnika 2/2017

Dvody Nrast ivotnosti Pokles ivotnosti


Vysoko rafinovan ropn oleje Niie triedy ropnch olejov
Zkladov olej
a syntetick oleje a niektor esterov oleje
Prsady Prsady R & O Prsady EP
Zahusovadl Nie no
Teplota skladovania Nzka Vysok
Kontajner Plastov Kovov sudy
Vlhkos Nzka Vysok
Mieanie Mal Vek
Skladovanie vonku Nie no
Tabuka . 2
Treba ete pripomen, e ako a kde s maziv skla- vkonovch vlastnost, ako je odlivos od vzdu-
dovan. Teda i s vonku (prstreok) pod vplyvom chu alebo vody a tie na potlaenie neelanch
vonkajch klimatickch podmienok (teplota, vlh- vlastnost, ako je napr. tendencia k tvorbe parafnu
kos), alebo v klasickej, murovanej budove skladu pri pri nzkych prevdzkovch teplotch a in. Prsady
dodran zkladnch podmienok na skladovanie tie zahruj nov vlastnosti maziva, ako je napr.
mazv. Vrobca mazv preber zruku za svoje vrob- znenie opotrebovania pri hraninom reime
ky v uritom asovom obdob a kladie konkrtne mazania. Po ase sa vak prsady strcaj, nastva
poiadavky na ich podmienky skladovania. lohou ich bytok a prevdzkov vlastnosti maziva treba
skladovho hospodrstva spotrebitea je zabezpei obnovi. To meme riei bu vmenou maziva,
itkov hodnotu mazv poda tchto podmienok. doplnenm prsad do maziva, doplnenm erstvho
Vrobca alebo dodvate dodvaj maziv v drob- maziva s iastonm vypustenm pouitho maziva
nch obaloch , sudoch, kontajneroch a cisternch. a tak dosiahnu jeho poadovan vlastnosti.
Budova skladu m by murovan s strednm vyku- bytok prsad zvis od typu prsad a tie na pre-

Veobecn znak Veobecn znak


pre oznaenie maziva pre oznaenie
Mazac olej maziva
Druh
Klasifikcia zahusovadla Plastick
maziva mazivo
ISO 6743 Viskozitn
iarov
iarov kd kd trieda
Viskozitn Konzistentn
trieda stupe
Alfanumerick znak Alfanumerick znak
pre oznaenie maziva pre oznaenie maziva
Obrzok .1

rovanm, aby sa teplota mohla udriava po cel rok vdzkovch podmienkach. V prtomnosti kovov,
medzi 10 a 25 stupami Celzia. Okrem toho mus vody za vyej teploty me prebieha katalyzo-
plne zodpoveda bezpenostnm a poiarnym van oxidcia, o m vek vplyv na funkn vlast-
predpisom. Na obrzku . 1 uvedieme, ako prklad, nosti mazacieho oleja a najm na jeho ivotnos.
zkladn informcie o oznaovan mazv. Ide o ozna- V prtomnosti vody v oleji me vznikn hydrolza.
enie mazacch olejov a plastickch mazv. Pri hydrolze nastva rozklad prsad, sol na kyselinu
a zsadu. Prsady, ktor hydrolyzuj rozkladaj sa
bytok prsad na ltky, ktor mu ma siln korozvny inok na
Prsady s formulovan do maziva na zlepenie jeho me a jej zliatiny.

33
2/2017 TriboTechnika

ivotnos mazv v prevdzke men, e niektor aplikcie mazv s uvdzan, ako


Na ivotnos mazv v samotnej prevdzke, t. j. pri ich ivotnostn nplne, napr. valiv loisk (plastick
aplikcii platia in pravidl, kritria, ako pri ich skla- maziv), ozuben prevody (prevodovky) a in poui-
dovan. Maziv poas prevdzky treba chrni pred tie, o je vhoda.
preaenm, zneistenm, prehrievanm, vnikanm
vody, vzduchu a inch neistt. Z toho dvodu je Poiadavky na maziv
treba asto poadova kontrukn pravy trecch Mazivo, i u olej alebo plastick mazivo predstavuje
uzlov, vykonva technick pravy mazacch zaria- shrn vkonovch vlastnost, ako je oxidan ivot-
den, zaraova inn filtran zariadenia, napr. fil- nos, odolnos proti teplotnej a hydrolytickej degra-
tre, chladi a in. dcii, odolnos proti opotrebovaniu, vlastnosti proti
Poda sksenost z praxe mono uvies, e napr. zadieraniu, odlivos vzduchu a vody a in. Poa-
ivotnos turbnovch olejov me by v rozsahu od dovan vkonov vlastnosti pre niektor druhy
25 000 a do 120 000 prevdzkovch hodn, hydrau- mazv s v tabuke . 3. Ak s vkonov vlastnosti
lickch olejov od 5 000 a do 20 000 prevdzko- dohodnut, mazivo m schopnos minimalizova
vch hodn, motorovch olejov od 15 000 km a do trenie, opotrebovanie a korziu, kontrolova neis-
160 000 km, prevodovch olejov automobilovch toty, astice kovov, odvdza teplo, prena silu
od 50 000 km a do 200 000 km. Samotn ivotnos a pohyb, napr. hydraulick systmy. To zabezpeuje
oleja v prevdzke je podmienen aj konkrtnym spoahlivos strojov a zariaden v prevdzke.
mazacm systmom a jeho prvkami, kde podstatn
vplyv m inn filtrcia oleja, teda vekos pouit- Vmena oleja
ho filtra a jeho innos. Z praxe vieme, e zmenou fil- Treba si uvedomi, e olej m svoju ivotnos a preto
trcie zo 40 filtra na 30 filter sa predi podstatne po uritom ase mus by vymenen, alebo oetren.
ivotnos motorovho oleja a to a o 50 %. Najnov- Vetko to zle asto od prevdzkovch pod-
ie informcie uvdzaj pouitie nanovlkien (Na- mienok strojov a zariaden. V niektorch prpadoch
nofiber Technology Filters), ako filtranej ltky pri olej mus by vymenen aj z toho dvodu, e na-
pouit 15 filtrov, m sa dosiahne filtran in- stala degradcia zkladovho oleja a olej nie je
nos a 98 % (napr. plnoprietokov filter v mazacom vhodn pre aliu prevdzku. Oxidcia, teplotn
systme motora automobilu). Tto nov technol- a hydrolytick degradcia me zmeni fyziklne
gia me vznamne prispie k predleniu ivotnosti a chemick vlastnosti zkladovho oleja, ktor
mazv a spoahlivosti strojov a zariaden. Treba spo- celkom zmenia mazacie vlastnosti oleja. V inch

Prevodov Hydraulick Turbnov Kompresorov Motorov


Vlastnosti maziva
oleje kvapaliny oleje oleje oleje
Odlivos vzduchu X X X X M
Stabilita peny X X X X M
Deemulgan
X X X X /
schopnos
Oxidan stabilita X X X X X
Teplotn stabilita X X X X X
EP vlastnosti X / / / /
Mazivos AW M X / X X
Ochrana proti hrdzi X X X / X
Dielektrick naptie / M M / /
Biologick
/ B / B /
odbratenos
Filtrovatenos M X X M M
Strihov stabilita / X / X X
Hydrolytick stabilita M X X M /
Disperzancia / / / / X

Poznmka: X vemi dleit, M - mlo dleit, B zvisl pouitie Tabulka . 3

34
TriboTechnika 2/2017

prpadoch me nasta bytok zuachujcich Varovn a kritick limit obsahu antioxidantu


prsad v oleji. Okrem toho olej me by (oxidanho ivota) napr. pre turbnov oleje sa
kontaminovan cudzmi ltkami, neistotami, ktor uvdza ako pokles na 60 % (varovn limit), resp.
nie je mon odstrni. V takch prpadoch je treba pokles na 40 % (kritick limit). Kvalitn turbnov
olej vymeni. oleje pri skke poda RPVOT dosahuj hodnoty pri
II. skupine, kategrie zkladovch olejov poda API
Kontrola vkonnosti, ivotnosti maziva 400 a 800 mint a pri III. skupine 800 a 3 000 mint.
Bez ohadu na vber maziva, spotrebite m vek V porovnan so skkou poda TOST (Turbine Oil
podiel na skutonej ivotnosti maziva a to z dvodu Stability Test) poda ASTM D 943, ide o hodnoty od
prevdzkovej starostlivosti o maziva, odstraovania 5 000 a 10 000 hodn a viac, o v praxi predstavuje
neistt z maziva (oetrovanie, filtrcia a in ivotnos turbnovch olejov a do 100 000
postupy), a obnovenia systmu prsad. Kontrola prevdzkovch hodn a viac. V nasledovnej tabuke
kontamincie mazacieho systmu, obsah neistt . 4 uvedieme odporan, zkladn limity pre
je jednoduch a vemi rozren systm na do- hodnotenie ivotnosti mazacch olejov a to vtedy,

Kvalitatvne ukazovatele / limity Vstran Kritick


2 -1
Kinematick viskozita pri 40 C, mm .s +/- 5 % +/- 10 %
slo kyslosti, mgKOH/g, nrast + 0,2 +1,0
Deemulgan charakteristika, iadna emulzia Viac ako 15 ml emulzie
olej/voda/emulzia/minty po 30 mintach po 30 mintach
Oxidan stabilita, RPVOT, minty, pokles - 50 % - 80 %
Tabulka . 4

siahnutie dlhej ivotnosti maziva. Kontamincia ak ide o ich hodnotenie po vypran expiranej doby.
obsahuje vetky cudzie ltky a neelan formy ltok Uveden hodnoty platia najm pre turbnov
a energie, kde patria aj kovov astice, vlhkos a hydraulick oleje, resp. aj alie mazacie oleje.
(voda), teplota, vzduch (kyslk), chemiklie, radicia Chceme upozorni, e ide o veobecn hodnoty,
a in. V tejto svislosti je vhodn uvies nov skku ktor by mali by len pomckou pre stanovenie
na stanovenie oxidanej stability (ivotnosti) a kontrolu ivotnosti mazacch olejov.
mazacieho oleja. Ide o skku poda ASTM D 2272
pod oznaenm RPVOT Rotating Pressure Vessel Zver
Oxidation Test (Oxidan skka v rotanej tlako- Treba upozorni, e pre komplexn hodnotenie
vej ndobe), ktor je vhodn na hodnotenie stavu, ivotnosti mazacch olejov je treba vykona
ivotnosti mazacch olejov v prevdzke. Samotn kontrolu ete alch kvalitatvnych ukazovateov,
skka RPVOT sa vykonva v ndobe, ktor ob- ktor rozhodn o ich alom pouit v prevdz-
sahuje skan olej, vodu a meden katalyztor kovch podmienkach strojov a zariaden. V takomto
a je umiesten v oceovej bombe, ohriata na 150 C prpade odporame obrti sa bu na vrobcov,
a stlaen kyslkom na 90 ps (6 Bar). Zaznamenva resp. dodvateov mazv, alebo prslunch
sa as v mintach pri poklese tlaku o 25 ps (1,75 Bar) odbornkov, tribotechnikov. Sprvne skladovanie
a to sa hodnot ako konen bod skky. Tto skka a manipulcia s mazivami patri medzi rozhodujce
nachdza uplatnenie pri hodnoten mazacch olejov innosti organizovanej tribotechniky a mazacch
a to najm turbnovch olejov. Zskan informcia sluieb. V sasnej dobe vek pozornos sa venuje aj
pomocou skky naznauje stratu, bytok tribotechnickej diagnostike, ktor m zsadn vplyv
uitonho ivota oleja (RUL Remaining Useful na zabezpeenie spoahlivej prevdzky strojov
Life) a stanov sa porovnvanm vzorky pouitho a zariaden a tie m vznamn vplyv na sprvne
a erstvho oleja. hospodrenie s mazivami, teda m aj rozhodujci
Percentulny bytok oxidanho ivota oleja RUL : vplyv na ivotnos mazv. Cieom bolo poukza
na tieto veobecn zsady, postupy, ktor treba
RPVOT pouitho oleja v tribotechnickej praxi repektova a ich dodriava.
RUL = x 100 ( % ) Text: Ing. Jozef Stopka,
RPVOT erstvho oleja TRIBEX, s. r. o.

35
2/2017 TriboTechnika

Nov trendy v drbe


FRUM PRAKTICKEJ DRBY
V porad u iesty ronk konferencie IPA Slovakia ponka monos inpi-
rova sa modernmi trendami a vzvami v drbe, uniktnymi systmami
drby a hodnotenm drby s jej nslednou optimalizciou. Frum prak-
tickej drby, ktor pravidelne navtevuje vye 200 astnkov, sa tento
rok kon v Bratislave.

Ako ovplyvnia aktulne tmy Industry projektov a inteligentnej drby pomocou vzjom-
4.0 a inteligentn rieenia nstrojov nho prepojenia dt.
budcnos drby?
Mali by sme zaa pracova s pojmom V prvej srii prspevkov bude o napojen potrieb
Maintenance 4.0? Je vaa stratgia drby a systmoch starostlivosti o vrobn zariade-
drby pripraven pre budcnos a ak nia vo vzahu k poiadavkm a nrokom definova-
nm v Industry 4.0 pokraova Jozef ika, Klber
Lubrication. Poas prednky odprezentuje najm
praktick sksenosti zskan spolu bok po boku
s ininiermi z praxe pri prekonvan loh. Druh as
prednky bude prepojen s praktickm pohadom
na aplikciu termovzie v konkrtnych priemysel-
nch rieeniach. Spolonos Klber Lubrication pred-
stavuje piku v oblasti inovatvnych rieen v oblasti
technickej diagnostiky a tie tribolgie. Vina z ich
2000 mazv bola vyvinut a vyroben na zklade pe-
cifickch poiadaviek konkrtnych zkaznkov.

Diagnostika koreovch prin pokodenia


losk a mechanickch upchvok erpadiel.
technolgie s teraz relevantn pre vau Vina erpadiel sa pokaz pred ich plnovanou
spolonos? Tak ako Industry 4.0 prina ivotnosou. Viac ako 50 % porch tvoria zvady na
so sebou radiklne zmeny pre vrobn loiskch a mechanickch upchvkach. Ondrej
spolonosti, tak aj drbu akaj nov Valent, popredn odbornk v oblasti manarskych
vzvy. O novch trendoch zameranch prstupov zameranch na riadenie drby a tie via-
na systmy riadenia, organizovania cerch discipln prediktvnej drby, v sasnosti
a operatvneho vykonvania drbr- vyvja nov technolgie a metodiku na diagnostiku
skych aktivt v priemyselnch podnikoch mechanickch upchvok a loisiek erpadiel.
bude prednka Roberta Glawara, pecia- Spolonos CMMS s.r.o. je najv dodvate sluieb
listu drby zo spolonosti Fraunhofer v oblasti bezdemontnej diagnostiky v eskej
Austria. Cieom spolonosti je poskytn republike a na Slovensku.
integrovan a proaktvny rozvoj inovatv-
nych, individulnych a ekonomickch rie- Ak zmeny v systme drby maj zmysel? Ako
en. Sasou prednky bud ukky prepoji systm pre riadenie drby s almi syst-
niekokch prkladov priemyselnch mami pre riadenie vroby? Modern model systmu

36
2/2017 TriboTechnika

drby it na mieru vrobnej spolonosti ACO dlhoron sksenosti s implementciou produktov


Industries vznikol vo vrobe pod vedenm vedce- zameranch na plnenie dajov, nastavenm proce-
ho drby Drahoslava Feita. ACO Industries, dleit sov, optimalizciou prce so systmom a generova-
kompetenn centrum skupiny ACO, je poprednm nm vstupov. Nov systm optimalizcie skladov
vrobcom systmov pre odvodnenie budov s pre-
pracovanm thlym vrobnm systmom.

Ako motivova k zmene? Zmeny vykonvan v sys-


tme firemnej drby nie s len zleitosou zmeny
nastavenia smernc a postupov drby. Jednou z d-
leitch sast je zmena postojov pracovnkov
drby a nadvzujcich tvarov. Henrich Chomist,
IPA Slovakia, s. r. o. sa vo svojej prednke zameria
na motivciu jednotlivca a skupn vychdzajc zo
sksenost zo kolen a kauingu zamestnancov
vrobnch podnikov na Slovensku a v eskej repub-
like. V prednke nartne osveden nvod, ako
meni myslenie a postoje ud v svislosti s realizova- nhradnch dielov v informanom systme pripra-
nmi zmenami s cieom vyuitia potencilu ud. vuj spolonosti IPA Slovakia a INSEKO, lder na slo-
venskom trhu v dodvkach komplexnch IT rieen
Ako je to s hodnotenm vkonnosti drby a s jej pre energetiku a priemyseln podniky na bze vlast-
optimalizciou? V kadej firme je dleit riadi pro- nch real-time technolgi.
cesy drby na zklade faktov a vyplvajcich ana-
lz. V relatvne krtkom trojronom asovom hori- Ak systm drby funguje v jednom z najv-
zonte sa spolonosti esk zbrojovka, a. s. podarilo ch podnikov na Slovensku? Ako sa vyrbaj elek-
zvldnu vek zmeny na poli drby. Tto popredn tromobily? Obidva dni konferencie ponknu mo-
esk firma venuje vek silie budovaniu modern- nos nahliadnu do bratislavskho zvodu
ho vkonnho vrobnho systmu, ktorho sas- Volkswagen Slovakia, a. s., kde sa vyrbaj osobn
ou je cielene riaden systm drby. Tom Tinka, automobily a prevodovky. Prv de bude ma pred-
nku Jozef tanglovi, vedci drby. Druh de je
pre limitovan poet astnkov pripraven exkur-
zia, kde mete z bezprostrednej blzkosti sledova
vrobu isto elektrickho Volkswagenu e-up! i
modelu Volkswagen Touareg Hybrid. Spoznte naj-
novie technolgie, ktor sa pouvaj pri vrobe
stle ekologickejch vozidiel.

Panelov diskusia je kad rok prnosnou asou pro-


gramu, ktor dva v priestor na otzky pre ren-
kov. Viac trendov a noviniek v oblasti drby vm
uku odborn partneri konferencie. Neocenitenou
sasou Fra praktickej drby je zskanie relnych
pecialista pre drbu a opravy SaZ a Michal Kiss, sksenost priamo od astnkov, a aby ste si aj
majster drby, sa podelia o sksenosti ako vybudo- oddchli od tokch odbornch informci, veer je
vali a stle zlepuj systm reportingov KPI prepoje- doplnen netradinm programom s neformlnou
n na daje z informanho systmu drby a nd- diskusiou.
vzne na optimalizciu systmu plnovanej drby. Viac informci: www.forumudrzby.sk
Hodnotenm vkonnosti drby uzavrie prv de Text: Zuzana Lendvayov,
prednok Miroslav andor, INSEKO, a.s., ktor m IPA Slovakia, s.r.o.

38
2/2017 TriboTechnika

Kvalita stlaenho vzduchu -


vliv na prmyslov procesy
Ne se zaneme bavit o kvalit, podvejme se na cenu. Stlaen vzduch je
nejdram typem energie pouvan v prmyslu. Bohuel, vzhledem
k tomu, e jde o neviditeln medium, je mu v praxi mnohdy vnovna
mal pozornost. To se projevuje jak v provoznch nkladech, tak v kvalit
konenho produktu.

Cena za elektrickou energii na vrobu (velikost a mnostv), vlhkost (tlakov rosn bod)
stlaenho vzduchu in po dobu ivot- a mnostv oleje (aerosol a pra).
nosti soustavy tlakovho vzduchu kolem
80 % celkovch nklad. Investice in Pevn stice
pouze kolem 5 %. Vyrobit 1 m3 stlaen- Pevn stice ve vzduchu jsou zkladn 3 druhy:
ho vzduchu o tlaku 7 bar stoj v R cca inertn organick (oddlily se od ivoucch organis-
0,5 K. Zd se to bt nepatrn nklad. Ale m, na bzi uhlku), ivouc organick (nap. houby
vynsobte si to potem vyrobench m3 a bakterie) a inertn anorganick (nap. zrnko md-
za rok a dostanete zajmav slo. nho prachu). V bnch prmyslovch aplikacch
Spotebu elektiny i plynu mme vu- hovome o velikosti stic 0,01 a 100 m. Bn
de, stlaen vzduch mlokde. lidsk oko nen schopno rozeznat stici men ne
40 m. stice se mohou shlukovat, spojovat, ale
Kvalita stlaenho vzduchu i rozdlovat.
Kvalitu stlaenho vzduchu uruje mezi-
nrodn norma ISO 8573-1. Jak je vidt Vlhkost
z pehledn tabulky, jeho kvalita se po- Kadmu je jasn, e vzduch obsahuje vodn pru.
suzuje ve tech kritrich: pevn stice Men je povdomost, kolik vodn pry vzduch obsa-

Pevn stice
Vlhkost/vody Olej (v.
Maximln poet pevnch stic v m jako funkce
Tda Tlakov rosn olejovch
velikosti stice
bod C par) mg/m
0,1 - 0,5 m 0,5 - 1 m 1 - 5 m

0 Dle specifikace uivatele nebo dodavatele a psnj ne ve td 1

1 < 20 000 < 400 < 10 -70 0,01

2 < 400 000 < 6 000 < 100 -40 0,1

3 Nen specifikovno < 90 000 < 1 000 -20 1,0

4 Nen specifikovno Nen specifikovno < 10 000 +3 5

5 Nen specifikovno Nen specifikovno < 100 000 +7 >5

6 - - - +10 -

40
TriboTechnika 2/2017

huje a jak je mnostv vody zvisl na teplot (kolik Rozvody stlaenho vzduchu: voda psob korozi
vody je vzduch schopen pojmout pi jak teplot). (ta nsledn problmy), stice je obruuj a olej je
V rznch ronch obdobch je mnostv vody ve ucpv.
vzduchu a 4x rozdln! Pi +35 C je vzduch schopen
pojmout a 39,65g/m3 vody, pi 20 C a 0,884g/m3. Finln produkty
Dle s vlhkost ve vzduchu souvis chemick reakce Vroba elektroniky, povrchov mont soustek,
ltek ve vzduchu obsaench. Nap. e pi kompre- vroba ip: vechny sloky zneitn mohou mt
si vzduchu a kondenzaci vody vznik H2O + SO2 zsadn vliv na kvalitu produktu.
H2SO3 . Farmacie: jak pi vrob, tak pi balen umisovn
pilulek do blistru - je nutn vzduch bez vody a oleje.
Olej (uhlovodky) Lakovn: vechny ti sloky maj zsadn vliv na kva-
Olej resp. uhlovodky jsou pirozenou slokou litu konenho produktu
ovzdu kolem ns. V prmyslovch oblastech je Potravinstv, npoje: nikdo z ns asi nechce po-
jeho obsah a 5mg/m3. V prod je to 0,01 a vat potraviny s olejem, ale potravinu mohou konta-
3
0,3mg/m . U olejem mazanch kompresor se z pod- minovat i neistoty z obalovch materil - kelmky,
staty funkce kompresoru pidv tento mazac olej PET lahve a pod, kter se do nich dostanou pi jejich
do stlaenho vzduchu. A m vy jsou teploty okol- vrob.
nho vzduchu, tm vce oleje se do stlaenho vzdu-
chu dostane. Pozor! Norma uvd spotebu oleje Jak zajistit kvalitn stlaen vzduch?
u kompresor pi vztan teplot +2 C. U bezmaz-
nch kompresor se sprvn provdnou drbou stice
nen dn olej do stlaenho vzduchu pidvn, Kvalitn filtry od renomovanch vrobc s dekla-
ale me bt nasvn zvenku (bc motor kamionu rovanmi parametry. Obvykle nevystame s jed-
v blzkosti sn vzduchu, blzk komunikan tepna, nm filtrem, ale je nutno pout minimln dva za
ale i epkov pole). sebou.

Vliv kvality stlaenho vzduchu na vrobn pro- Voda


ces a kvalitu konenho produktu eenm je sprvn dimenzovan suika (konden-
Uvedeme pr pklad. zan nebo adsorpn). Je nutno potat s nejkriti-
tjmi podmnkami. Nejvce potebujeme suen
Vrobn proces v lt, kdy je ve vzduchu nejvce vody, je vysok
Stroje vyuvajc laserov zamovn: vlhkost, olej okoln teplota a vysok teplota tlakovho vzduchu
a neistoty hraj zsadn roli v ivotnosti zamova- z kompresoru.
cchzrctek. Nejen cena za nov zrctka, ale odstv-
ka vroby pro itn a repasi stroje jsou mnohem Olej
vy ne investice do kvalitn filtrace. U oleje je poteba rozliit aerosol a pru. Aerosol
zachyt kvalitn standardn filtr. Olejovou pru zachy-
t aktivn uhl. Ovem innost a ivotnost aktivnho
uhl ovlivuje teplota stlaenho vzduchu a jeho vlh-
kost. Jak klasick filtry, tak filtry s aktivnm uhlm ztr-
cej zchytnou innost pod 40 % jmenovitho
prtoku. Navc: jak se dozvte, e npl aktivnho uhl
je ji nasycena? Co se stane pi protren separtoru
oleje v kompresoru? Olej projde velmi rychle pes
aktivn uhl a do technologie. Pokud nedlte vi-
zuln kontrolu indikan trubiky kad den, nem-
te anci to zjistit. Podstatn lepch vsledk a abso-
lutn provozn jistoty se dosahuje katalytickm spa-
lovn olejovch par (a aerosol). Vsledkem je
Pneumatick prvky ji nen pravda, e trocha vzduch s kvalitou lep ne venkovn. Namtnete, e
oleje pneumatickm prvkm nevad a trochu je eenm je tak bezmazn kompresor. Ano, ale
pimazv. Rovn tak jim vad voda a neistoty. pokud nenasv ji kontaminovan vzduch. Protoe

41
2/2017 TriboTechnika

v prmyslovch aglomeracch, blzko dopravnch te-


pen a zdroj je venkovn vzduch ji kontaminovan.

Jak kvalitn vzduch mme?


Automatick
Vechny normovan veliiny lze mit. Nejjedno-
du a nejlevnj je men tlakovho rosnho
Analza
s konkrtnmi
Nejspolehlivjm zpsobem monito-
rovn valivch loisek a zjiovn
ponajcch pokozen loisek a ji-
nch soust stroj je nasazen syst-
m sledovn vibrac. Odbornci spo-
lenosti Schaeffler nalezli na monito-
rovn stavu zazen monost, jak lze
inteligentn, automaticky a s vysokou
vypovdac schopnost vyhodnocovat
i velmi rozshl soubory dat ze syst-
mu analzy vibrac. Odpad tak
poteba nronho runho zpraco-
vn a interpretace ze strany odborn-
bodu. Podstatn dra je men zbytkovch stic
a zbytkovch olejovch par. Ovem vzhledem k na monitorovn stavu. Zkaznci
k tomu, o jak precizn metody men jde a jak jsou tak seznmeni s pslunmi
kody me zpsobit nadlimitn mnostv (zvlt vsledky formou doporuen ohledn
oleje) zpsobit, nejde o pehnan investice. Men optimlnho zachzen.
lze dlat kontinuln nebo krtkodob (penosnmi
pstroji).
Automatickou diagnostiku valivch loisek umo-
Ekonomick souvisloti pro stlaen vzduch ujeHnac stroj 4.0. Toto hnac stroj pedsta
Kad filtr, suiku, pstroj nebo armaturu, kter
umstme do obvodu stlaenho vzduchu, jsou zdro-
jem tlakov ztrty. Tlakovou ztrtu v systmu mus-
me vyrovnat zvenm tlakem na vstupu kompre-
soru. Zven tlaku o 1 bar zpsob zven spoteby
elektrick energie o 6 10 %, zven teploty stlae-
nho vzduchu o cca 8 C. Co zvyuje spotebu oleje
vy obsah oleje ve stlaenm vzduchu, vy vlh-
kost stlaenho vzduchu. atd. A obrcen, ni tlak
je provozn a energeticky vhodnj, ale investin
dra, nebo veker zazen musme mt ve vtch
dimenzch. Prost proces je velmi komplexn, a vy- Digitln sluby Schaeffler jsou snadno dostupn a zvy-
chz z jednoduchho Boyle Mariottova zkona uj disponibilitu strojnho zazen: Tam, kde dve
pro ideln plyn. drbi museli zskvat potebn informace z cel
Zvrem bych chtl poznamenat: Kdo nem, ten ady samostatnch systm a pot je pracn analyzovat,
nic nev. nov platforma nabz shromaovn, vyhodnocovn
Text: Ing. Vladimr Maier, BEKO Technologies a interpretovn pslunch dat.

42
TriboTechnika 2/2017

diagnostika valivch loisek:


v relnm ase
doporuenmi ohledn zachzen
vuje generickou konfiguraci motoru, spojky udu vdy k dispozici nejnovj vpoetn a analytic-
a pevodovky, kter tak slou k prezentaci dalch k algoritmy spolenosti Schaeffler. Krom toho
produkt a mikroslueb souvisejcch s koncepc
Prediktivn drba 4.0.

Zskvn dat pro automatickou diagnostiku vali-


vch loisek zajiuje nov generace systmu na
monitorovn stavu FAG SmartCheck. Tento systm
disponuje rozhranm pro penos namench dat
do cloudu. Speciln u tto sluby se tedy u data
o vibracch nezpracovvaj v samotnm systmu
SmartCheck, ale automaticky v cloudu. K dispozici

Mikrosluba automatizovan diagnostika valivch lo-


isek rozpoznv pokozen vnitnch i vnjch krou-
k nebo valivch tles, ale i nevyvenost, a prostednic-
tvm textovch hlen upozoruje na zjitn chyby a de-
fektn soustky.

odpadaj instalace a aktualizace softwaru pro clou-


dov een. Software automatick diagnostiky
valivch loisek sm rozpozn zmny ve vzorci vibra-
c zaznamenan libovolnm potem pstroj
Zskvn dat pro automatickou diagnostiku valivch SmartCheck. Dky tomu lze zajistit vasn varovn
loisek zajiuje nov generace systmu na monitoro- i v ppad rozshlch zazen. Mikrosluba auto-
vn stavu FAG SmartCheck. Tento systm disponuje roz- matizovan diagnostika valivch loisek rozpozn-
hranm pro penos namench dat do cloudu Schaeffler. v pokozen vnitnch i vnjch krouk nebo
K dispozici je tak vy vpoetn vkon i vce monost valivch tles, ale i nevyvenost, a prostednictvm
analzy ve spojen s dalmi daji o strojch a snmanmi textovch hlen upozoruje na zjitn chyby
daty. a defektn soustky. K servisnm zsahm tak lze
pistoupit i bez zapojen odbornk z oblasti monito-
je tak vy vpoetn vkon i vce monost ana- rovn stavu zazen. Hnac stroj 4.0 provd
lzy ve spojen s dalmi daji o strojch a snma- systm FAG SmartCheck trval monitorovn dat,
nmi daty. To zkaznkovi nabz vy diagnostickou kter se tkaj vibrac elektromotoru, a pen
jistotu. e do cloudu. Vsledky automatizovan diagnostiky
valivch loisek se graficky zobrazuj na koncovch
Zkaznk vyuv sv koncov zazen jen jako klien- zazench, kter umouj pipojen k internetu.
ty, take m prostednictvm on-line pipojen ke clo- Text a foto: Schaeffler CZ s.r.o.

43
2/2017 TriboTechnika

Aplikcia metdy konench prvkov


v technolgii vroby tvarovo-zloitch
siastok z molybdenovho plechu
Metda konench prvkov (MKP) si nala svoje vznamn uplatnenie
aj v procesoch tvrnenia. Pomocou nej mono vytvori realistick model
takmer kadho tvrniaceho procesu, zahajceho zloit trojdimenzio-
nlne tvrniace opercie, kde s zloit tvary vytvoren pomocou kompli-
kovanch zpustiek. V lnku je skman vplyv brzdiacich rebier na nap-
tia, deformcie a poruovanie vakov z molybdenovho plechu.

Hlbok ahanie je technologick proces Vsledky simulcie s prezentovan na rotanch


plonho tvrnenia pri ktorom je z rovin- vakoch s priemerom 80mm (obr.1). Takto s
nho materilu vytvoren trojrozmern vytvoren relne predpoklady pre matematick
vrobok. Konenm cieom je vroba simulcie a optimalizciu deformanch podmie-
ndoby pouvanej na vrobu mono- nok tvrnenia krytalizanch ndob z Mo plechu
krytlov. Ide o nron proces, ktor pre monokrytl zafru pouitm horizontlnej met-
vyaduje mnoho teoretickch a experi- dy krytalizcie poda Bagdasarova, tzv. HDC (Direct
mentlnych poznatkov. Prrodn zdroje Crystallization Method), obr. 2.
u zaleka nestaia na pokrytie dopytu
priemyslu, a preto sa monokrytly vo
vekej miere zanaj vyrba umelo.
Ndoba v ktorej dochdza k rastu kryt-
lov mus odolva teplote prevyujcu
2 000 C a zrove nesmie chemicky rea-
gova s taveninou a ovplyvova jej rast.
Je len mlo materilov, ktor spaj
tto vlastnos. Jednm z vhodnch mate-
rilov na jej vrobu je molybdn (Mo).
Molybdn vak pri izbovej teplote nie je
vhodn na tvrnenie z dvodu malej a-
nosti. Tto jeho nevhodu je mon zlep- Obr. 1 Molybdnov cylindrick ndoby s priemerom 80 mm
i zvenm teploty tvrnenia. pri teplote 20 C
Okrem univerzlnych softvrov MKP
poskytuje aj pecializovan softvry
pomocou ktorch meme modelova a
simulova rzne technologick procesy
ako je tvrnenie kovov, vstrekovanie
kovov do foriem, zvranie, at. Jednm z
takchto softvrov je aj program PAM
STAMP, ktor sa pouva na technolgiu
tvrnenia plechov. Tento prspevok sa
zaober vyuitm MKP simulci v oblasti Obr. 2 Aplikcia FEM pre numerick simulciu krytalizanej
hlbokho ahania plechov z Mo. ndoby s pouitm HDC metdy

44
TriboTechnika 2/2017

Molybdn Na zklade experimentlnych meran jednoosovch


Molybdn je iaruvzdorn materil a vyznauje ahovch skok je mon pozorova vplyv rchlosti
sa vynikajcimi pevnostnmi vlastnosami pri vyso- deformcie a teploty na deforman spevnenie.
kch teplotch, vysokou protikorznou odolnosou Z obr. 4 vidme, e deforman spevnenie kles so
pri teplote vyej ako 973K, vysokou tepelnou vodi- stpajcou teplotou a s klesajcou rchlosou
vosou, vysokm modulom prunosti a malm deformcie.
koeficientom tepelnej rozanosti. Avak mal
tvrnitenos molybdnu znane ovplyvuje jeho Materilov model
vyuitie. Jeho ohrevom na tvrniacu teplotu sa d Z dvodu efektvnosti programu PAM-STAMP je
vrazne zlepi jeho tvrnitenos. Poznamenajme, vhodnejie poui materilov model alebo aproxi-
e pevnos v ahu a medza sklzu molybdnu pri mova krivku zskan pri ahovej skke a do hod-
izbovej teplote dosahuje hodnoty 980 MPa a 690 noty skutonej deformcie 1 ako len poui diskrt-
MPa s pomernm predenm 8 %, o poukazuje ne hodnoty v zvislosti skuton naptie - skuton
na jeho zl plastick vlastnosti pri izbovej teplote deformcia. ahov skky boli uskutonen pre
(obr. 3). teploty 993K, 1043K , 1093K a 1143K. Z dvodu vyso-
kej oxidcie molybdnovho plechu pri zvenej
teplote bol na skobn vzorky nanesen anti-
oxidantn povlak. Experimentlne testy ukzali, e
tento povlak nemal vplyv na pevnostn vlastnosti.
Testy boli realizovan na univerzlnom testovacom
stroji Yonekura (obr. 5). Na zklade ahovej skky
boli vytvoren a odskan viacer materilov
modely. Nakoniec experimentlne vsledky ukzali,
e najvhodnej je tzv. Hollomonov model:
h
s
=
ke
kde k je koeficient pevnosti a n je koeficient defor-
manho spevnenia. Kontanty k a n sa zskaj loga-
ritmovanm uvedenej rovnice
lns
=
hlne
+lnk
Obr. 3 Zvislos skuton naptie (true stress) - skuton
deformcia (true strain) istho molybdnu pri izbovej Y= A(x) + B
teplote

Obr. 4 Zvislos skuton naptie - skuton deformcia


pre ist molybdn pri teplote 1 043 K a rzne rchlosti
deformcie Obr.5 ahov skka skuobnej vzorky

45
2/2017 TriboTechnika

Trescov zkon sa uvdza e koeficient trenia m hod-


notu f = 55.4/(1353 - T) a pre Coulombov zkon
g = 23.8/(1332 - T). Po dosaden teploty 1023K
sme zskali priblin hodnoty f = 0,17 a g = 0,08.
Koeficient trenia Mo plechu pouit v simulcich
bol zisten pomocou experimentlneho zariadenia
na obr. 7 so silovmi pomermi na obr. 8. Jeho hod-
nota je f = 0,21.

Hlbok ahanie cylindrickej ndoby


V tejto simulci ilo o testovanie materilovho
modelu, koeficientu trenia a okrajovch podmienok
pomocou MKP v programe PAM-STAMP a porovna-
Obr. 6 Porovnanie rznych materilovch modelov pre nie vsledkov s experimentlnymi vsledkami z n-
teplotu 1 093 K
skej univerzity Beihnag. Schma nstrojov a ich geo-
Trenie metria je na obr. 9 a na obr. 10, priom bola pouit
Najdleitejm parametrom ovplyvujcim proces jedna rovina symetrie. Hrbka Mo plechu je 0,5mm.
hlbokho ahania je koeficient trenia. ia v sas- Ako model plasticity bol pouit Hill 48m a kritrium
nosti neexistuje veobecne akceptovaten metda na hodnotenie vaku bolo pouit stenenie
pre urenie koeficientu trenia pri plastickch (thinning) s maximlnou hodnotou 0,14 mm.
deformcich tenkch plechov. Z poznatkov od Simulcie sa uskutonili pri viacerch teplotch pri-
Thibauta (1998) je zrejme, e hodnota koeficientu om ako optimlna teplota bola stanoven teplota
sa zvyuje so zvyujcou teplotou. Pre takzvan 1123K. Ako prklad simulcie uvdzame ank s prie-

Obr. 9 Schma tvrnenia a zkladn geometria


Obr. 7 Experimentlne zariadenie pre analzu koeficientu
trenia medzi oceovm nstrojom a Mo plechom

Obr. 8 Silov pomery pre analzu koeficientu trenia Obr.10 Model tvrniacej sstavy

46
TriboTechnika 2/2017

Obr.13
Model tvrniacej
sstavy

Obr. 11 Zvlnenie vaku pri hodnote BHF 2kN

Obr. 14 Geometria tvrniacej sstavy a umiestnenie brzdia-


Obr.12 ahanie cylindrickej ndoby s BHF 8kN cich rebier

Obr.15 Rzne tvary pouitch brzdiacich rebier

merom 95 mm a s teplotou 1023K. Sila anka v simulcii mal rozmery 160 x 160 mm. Pri simulcii
sa pohybuje v rozsahu 12kN na 2kN. Vsledky uka- boli pouit rzne tvary a geometria brzdiacich
zuj, e zvlnenie vaku nastva pri sile anka 2kN rebier a sledoval sa ich vplyv na stenenie vaku.
a lom pri sile 12 kN. Vsledky zo simulcie s prezen- Tvary brzdiacich rebier s uveden na obr. 15.
tovan na obr. 11 a obr. 12. Priom pre kad rebro boli variovan rozmery.
Brzdiace rebr sa umiestnili do oblasti kde
Hlbok ahanie hranatho vaku treba materil o najviac zabrzdi. Vsledok bez
S rovnakmi okrajovmi podmienkami ako boli pou- pouitia brzdiaceho rebra je mon vidie na
it pri simulcii cylindrickej ndoby s teplotou obr. 16. Priom maximlna dosiahnut hbka v-
1023K sa uskutonili simulcie hranatho vaku . aku bola 36 mm Nslednm aplikovanm brzdia-
Z dvodu spory vpotovho asu sme sa vyuila cich rebier dolo takmer u vetkch typov ku
dvojnsobn symetria na obr. 13 a obr. 14. Prstrih zveniu stenenia. Pri type d dolo k zmeneniu

47
2/2017 TriboTechnika

stenenia a tm aj k zveniu hbky vaku o hod-


notu 3 mm obr. 17.
Lep drba
ni zvadovost
Pravideln drba v servisu zsadn pispv
k tomu, e jsou auta ve stle lepm technic-
km stavu. Takov vozidla, mezi nimi neust-
le roste podl leasingovch vozidel a vozidel
s malm potem najetch kilometr, propad-
nou pi technick kontrole zdka. Tomu odpo-
vd snen zvadovosti, jak uvd TV
Report 2017. Mra zvanch zvad klesla
Obr.16 Hranat vaok bez pouitia brzdiacich rebier o 2,9 procentnho bodu na 19,7 procenta.
Vtzov v TV Reportu 2017: Mercedes GLK
a Porsche 911.

Nov vozidla lpe udrovna


Zkladn daje TV Reportu 2017: Vyhodnocen
vsledk technick kontroly tm devti milion
vozidel ve druhm pololet roku 2015 a v prvnm
pololet roku 2016. Ve srovnn se predchozm stej-
nm obdobm klesla mra zvanch zvad o 2,9 pro-
centnho bodu na 19,7 procenta. Poet drobnch
zvad zstv s 13,5 procenta tm stejn.
Souasn stle vce vozidel opout kontroln stano-
vit zcela bez zvad: 66,7 procenta ve srovnn s
63,7 procenta. Podl vozidel, kter musela bt stae-
na z provozu jako nebezpen, je ji lta stejn:
Obr. 17 Hranat vaok s pouitm brzdiaceho rebra 0,1 procenta.
typu a s hodnotami R1=2, R2=2, D=2 a G=1,3
Zlepen ve vech skupinch zvad
Zver Seznamy zvad vede i nadle osvtlen. Zvadovost
Z vsledkov simulci je vidie, e definovan okra- ovem mrn poklesla, u pednho osvtlen o 2,9
jov podmienky s relne pre osovo symetrick procentnho bodu na 27,9 procenta. K nejvraznj-
aj hranat vaok. Pouitm simulci sa zvila mu zlepen zde dolo u vozidel starch pt a est
maximlnu hbka vaku bez pokodenia s poui- let o tm jeden procentn bod na 3,4 procenta.
tm brzdiacich rebier. Avak vsledky simulci Tak u novch vozidel kles podl na nynjch
poukazuj na zhorenie anosti z dvodu zvenia 1,6 procenta (1,8 procenta v predchozm obdob).
hodnoty stenenia vaku. Pri pouit rebra tvaru Zde se projevuje pedevm razantn vvoj techno-
a sa zmenili o stenenie a zvila sa hb ku va- logie svtlomet. LED, xenon a ve vy td laser
ku o 3mm. Takto simulcia umonila nvrh tvrnia- maj podstatn del ivotnost a jsou mn nchyln
cej sstavy s vybranmi tvarmi brzdiacich rebier. To ke kolsn napt.
umouje vrazn sporu novho kontruknho
rieenia. Taktie vsledky simulci potvrdili, e Prmiov vrobci vtz
koeficient trenia m vznamn vplyv na deforma- Zlat plaketa pechz v tomto roce na vozy
n proces Mo plechov. Mercedes GLK a Porsche 911 oba s mrou zva-
Text: Prof. Milan mindk, Ing. Peter Jurk nch zvad 2,1 %. U malch vozidel je prvn Mazda 2
ilinsk univerzita v iline, Strojncka fakulta, (2,5 procenta).
Katedra aplikovanej mechaniky Text: Ing. tefnia Recskyov

48
FINANN A KREDITN INFORMCIE
Finann produkty slia svojimi inform-
ciami predovetkm ku zniovaniu
objemu nedobytnch pohadvok,
minimalizcii potu dlnkov i
neplatiov a vberu vhodnch
obchodnch partnerov. Umouj
dkladn preverenie obchodnho
partnera ete pred samotnm uzavretm
obchodu. Vaka vhodnmu vberu a
sprvnemu nastaveniu platobnch
podmienok vrazne znite
nklady na vymhanie, prpadne
poistenie pohadvok.

OBCHODN A MARKETIN-
GOV INFORMCIE
Ak mte zujem expandova a
njs novch zkaznkov, radi
by sme Vm v tom pomohli.
Nechcem Vm ale preda
databzu v krabike s mnost-
vom kontaktov. Naim cieom je
Vaa spokojnos a V itok a teda
novo zskan zkazky. Preto by sme s
Vami radi konzultovali Vae konkrtne
potreby a preds
predstavy a navrhli Vm
optimlne riee
optimlne e
rieenie.

OCHRANN
OCH
HRANN ETIKETY sledujem
ktry
hradu fa systme
ev
nej
Nalepenm
N alepe naich ochrannch gu platob
Monitorin ovenskch
sl
etikiet
e tikiet na faktry dvate najavo disciplny

aktvnu
a ktvn starostlivos a nekompro--
misn
m isn prstup k termnu splatnosti
sti


vystavenej
v ystav j faktry.
y lustrator

Bisnode Slovensko, s.r.o.


M. R. tefnika 379/19, 911 60 Trenn, T: 032-7462640, E: info@bisnode.sk, W: www.bisnode.sk
2/2017 TriboTechnika

High-tech vroba nstrojov


s 5-osovmi obrbacmi centrami
S kontinulnou intalciou 5-osovch vysokovkonnch CNC obrbacch
centier Hermle premiea Hirschmann Automotive svoje technick inov-
cie na vysokokvalitn mechatronick produkty efektvnejie ne kedyko-
vek predtm.

A p naraz: pre obrobky od 5 x 5 x 10 Heiden-hain TNC 640, NC naklpacmi kruhovmi


mm a do 1,5 tony stolmi, uchyteniami nstroja HSK A 63, hlavnmi vre-
Hirschmann Automotive si objednala tenami s otkami do 18 000 ot./min. a funkciami
balk piatich top modernch 5-osovch ACC (funkcia regultora na redukciu chvenia nstro-
CNC vysokovkonnch obrbacch cen-
tier kontruknho radu C, v ktorom s
zastpen modely C 12 U, C 22 U, C 32 U,
C 42 U a C 52 U. Zariadenia pokrvaj
irok pracovn rozsah obrbania od
niekokch milimetrov a po vekofor-
mtov 1,5-tonov diely vo vrobe n-
strojov s rozmermi 500 x 1 000 mm.
Kee sa pracovn rozsah jednotlivch
strojov v okrajovch psmach prekrva,
mu sa vyuva poda potreby na poa-
dovan obrbanie.

Pracovn priestor 5-osovho CNC vysokovkonnho obr-


bacieho centra C 52 U s NC naklpacm kruhovm stolom
1 150 x 900 mm pre vek diely s hmotnosou a do 2 000 kg

ja pri obrban v zvislosti od konkrtneho procesu)


a AFC (adaptvna regulcia posuvu drhovho posu-
vu v zvislosti od prslunho vkonu vretena a al-
ch procesnch parametrov). Pozitvne vsledky pri-
na zhodn koncepcia a vbava obrbacch cen-
tier Hermle.

S 5-osovmi CNC vysokovkonnmi obrbac-


Najvie 5-osov vysokovkonn CNC obrbacie centrum
mi centrami do budcnosti
C 52 U vo vrobe nstrojov Hirschmann Automotive uren
Kee mme, o sa tka vkonu a servisu, s dvoma
na kompletn obrbanie obrobkov do priemeru 1 000 mm
obrbacmi centrami Hermle typu C 20 U vemi dob-
a vky 810 mm
r sksenosti, zvolili sme si Hermle za partnera
a odtartovali sme rozsiahly investin program,
Uiton synergie optimalizuj vro- hovor Andreas Bolter, vedci vroby nstrojov
bu a zvyuj produktivitu a zariaden v Hirschmann Automotive.
Vetky stroje disponuj novm riadenm Text a foto: Hermle AG

50
2/2017 TriboTechnika

Evolcia modelov
hrbky triesky pre frzovanie
Vsledky procesov rezania kovu ovplyvuje viacero faktorov. Medzi najvz-
namnejie a najmenej chpan faktory patr hrbka triesok rezanch reznm
nstrojom. Hrbka triesky predstavuje hrbku nedeformovanho materilu
v pravom uhle k reznej hrane. Hrbka triesky zko svis napr. so silami, ktor
maj vplyv na nstroj a obrobok. Nadmern hrbka triesky spsobuje tiepe-
nie alebo lmanie reznej hrany, km nedostaton hrbka triesky zapriuje
rchle opotrebovanie hrany.

Urovanie a riadenie hrbky triesky pochopi funkn vznam hrbky triesky. Modely
umouje vrobcovi maximalizova hrbky triesky sa postupne vyvjali z jednoduchch
produktivitu a efektivitu rezania kovov, rovnc, ktor opisuj triesky vytvran pri ustlenom
plnova na mieru it procesy rezania sstruen, na komplexn vzorce, ktor zohaduj
poetn premenn v prostred preruovanho reza-
nia pri frzovan.

Modely hrbky triesky pre frzovanie


Pri nepretritom sstruen sa hrbka triesky
nemen. Pri frzovan sa vak hrbka triesky
kontinulne men, pretoe rezn hrana striedavo
vstupuje do obrobku a vystupuje z neho.

pre pecifick materily obrobkov a re-


gulova vdavky. Nepochopenie dlei-
tosti hrbky triesky vedie u mnohch
vrobcov, bu k preaeniu alebo Na zjednoduenie chpania hrbky triesky pri
nedostatonmu vyuitiu reznch frzovan vyvinuli pribline pred 40 rokmi
nstrojov, o negatvne ovplyvuje vskumnci v oblasti rezania kovov koncept
ivotnos nstrojov a produktivitu. priemernej hrbky triesky. Vzorec, ktor vypra-
Z vyie uvedenho vyplva, e existuj covali, matematicky vytvra teoretick triesku
matematick modely, ktor pomhaj s konzistentnou priemernou hrbkou. Model

52
TriboTechnika 2/2017

priemernej hrbky triesky viedol k lepiemu Zmenenie uhla reznej hrany spsob tvorbu tench
pochopeniu a riadeniu procesu frzovania. triesok a na zachovanie poadovanej hrbky triesok
sa rchlos posuvu mus zvi.
Pri urovan priemernej hrbky triesky treba zohad-
ova radilny zber frzy s obrobkom spolu s geo- Pouitie rovnice na vpoet priemernej hrbky
metriou reznej hrany, uhlom reznej hrany a rchlos- triesky
ou posuvu. Nastavenie rchlosti posuvu umouje
Rovnica na vpoet priemernej hrbky triesky
obsluhe stroja manipulova s hrbkou triesky.
zohaduje uhol reznej hrany nstroja a radilny
Stupe radilneho zberu frzy v obrobku me zber frzy. Obrzok 3 znzoruje modrou pouitie
ma rozsah od nzkeho percenta priemeru frzy a rovnice pri bonom frzovan a ervenou pri centrl-
po 100 percent priemeru pri procese drkovania. nom frzovan. Na hlavnom grafe je znzornen
Pri nzkom stupni radilneho zberu vznikaj tenie porovnanie radilneho zberu frzy s priemerom
triesky. So zvujcim sa radilnym zberom dosa- frzy vyjadren ako pomer Ae/Dc. Men graf v rohu
huje hrbka triesky maximlnu hodnotu pri 50 per- obrzku znzoruje vplyv uhla reznej hrany.
centch priemeru frzy. Ke ra-
dilny zber presiahne 50 per-
cent, hrbka triesok sa zane
znovu zmenova.

prava reznej hrany m tie vplyv


na hrbku triesky. Spravidla mus
by hrbka triesky minimlne
tak vek ako polomer reznej hra-
ny. Naprklad polomer hrany 60
m vyaduje pravu posuvu tak,
aby vytvran triesky mali hrbku
minimlne 60 m. Pri prli nzkej
rchlosti posuvu hrana vytvra tre-
nie a nedoke reza materil
obrobku.

Rezn hrany frzovacch nstrojov zvyajne vya- Obrzok znzoruje situciu, ke vzorec na vpoet
duj pravy na zvenie polomeru hrany, m sa do- priemernej hrbky triesky nie je plne efektvny. Pri
siahne ochrana pred tiepenm a lmanm. Patr sem pouit bonho frzovania s radilnym zberom,
honovanie, zranie hrn a frzovanie drok T. Tieto ktor je vemi mal v porovnan s priemerom frzy,
pravy umouj agresvnejie rchlosti posuvu pri nevedie vzorec k sprvnym vsledkom (pozrite si
frzovan akoobrbatench materilov alebo drs- bodkovan iaru). A pri centrlnom frzovan, ke je
nch povrchov. Cieom je, aby sa trieska vytvorila za v zbere 50 percent frzy alebo viac, zobrazuje er-
reznou hranou a zabrnilo sa tak koncentrovaniu ven iara kontinulne rastcu rchlos posuvu. To
tlaku a nrazu, o spsobuje rchlejie opotrebova- je v rozpore s praktickmi sksenosami, poda kto-
nie alebo lmanie hrany. prava rchlosti posuvu rch v zber frzy spsobuje zvyajne znenie
presva miesto tvorenia triesok a riadi hrbku trie- rchlosti posuvu. Model priemernej hrbky triesky
sok. Zvenm rchlosti posuvu sa tvoria hrubie je z tohto dvodu najinnej, ke je radilny zber
triesky a znenm sa vytvraj tenie triesky. v ako 20 a 25 percent a men ako 50 a 75 per-
cent priemeru frzy.
Uhol reznej hrany m priamy vplyv na hrbku
triesky. Ke m uhol reznej hrany 90 stupov, ako pri Model priemernej hrbky triesky je zaloen na geo-
rohovej frze, hrbka triesky je 100 percent rchlosti metrickch faktoroch a zjednoduuje zloit situ-
posuvu. Avak pri uhle reznej hrany 45 stupov je ciu. Desaroia aplikovania ukzali, e pouvanie
hrbka triesky 70 percent rchlosti posuvu, pretoe modelu priemernej hrbky triesky pri vpotoch
trieska sa tvor na reznej hrane s vou dkou. ivotnosti nstrojov umouje odhady s presnosou

53
2/2017 TriboTechnika

plus alebo mnus 15 percent. Tto rove presnosti Woxn na zaiatku 30. rokov. Pomocou Woxnovho
je dostaton pre vpoty vkonu a krtiaceho vzorca mono vypota teoretick hrbku triesky
momentu a pre mnoho operci s benmi obrba- pozd hrotu nstroja a v podstate vyrovnva polo-
nmi materilmi. Okrem toho as a silie potrebn mer hrotu a umouje opsa plochu triesky ako
na manulne vyrieenie rovnice na vpoet prie- obdnik.
mernej hrbky triesky s primeran.

Ak vak aplikcie vyaduj vy stupe


presnosti alebo pri frzovan tzv. aie
obrbatench materilov, je potrebn
model, ktor zaha alie faktory.

Ekvivalentn hrbka triesky


vdsky vskumnk Sren Hgglund
vyvinul komplexnej model, ktor umo-
uje tzv. ekvivalentn hrbku triesky,
ktor umouje odhad ivotnosti nstro-
ja s presnosou plus alebo mnus dve
percent. Na modeli zobrazenom na
obrzku predstavuje lt oblk meniacu
sa hrbku skutonej triesky vytvranej
frzou. Oranov ps, ktor znzoruje
prstup s vpotom priemernej hrbky triesky, je roz- Vpoty hrbky triesky pomhaj vrobcom pred-
renou verziou triesky znzornenej ltou. Modr chdza problmom, ku ktorm dochdza, ke s
ps predstavuje ekvivalentn hrbku triesky. triesky tenie ako urit minimlna rove alebo
Kovm rozdielom je, e model ekvivalentnej hrb- hrubie ako urit maximlna rove. Ke sa radil-
ky triesky faktoruje v ase, ktor hrana nstroja strvi ny zber zvi vzhadom k priemeru frzy, mus sa
v reze. Je to dleit, pretoe ako sa men vekos zni rchlos posuvu na udranie rovnakej hrbky
zberu frzy v obrobku, men sa aj as, ktor strvi triesky. Toto zaisuje, e sa nepresiahne maximlna
rezn hrana v reze, ako aj hrbka vytvorenej triesky. hrbka triesky, teda nenastane stav, ktor zniuje
ivotnos nstroja a me zaprini zlomenie frzy.

Na druhej strane vzhadom na triesok hrubch ako


urit minimum je obzvl dleit pri obrban
materilov vzhadom na deforman spevovanie
materilov ako superzliatiny a titn. Rezn hrana,
ktor vytvra privemi tenk triesky, vytvra znu
spevnen obrbanm, ktor je rezan almi rezn-
mi hranami. Rezanie vslednej vrstvy deformane
spevnenho materilu urchuje opotrebenie n-
stroja a me a trojnsobne skrti jeho ivotnos.

Mnoh prevdzky obrbaj deformane spevova-


n materily rovnako ako kalen ocele, priom pou-
vaj menie hbky rezu a niie rchlosti posuvu.
Nsledkom toho frzy asto pracuj s parametrami,
pri ktorch sa vytvraj nedostatone hrub triesky,
a teda s nedostatonmi vsledkami. Vber kon-
Model ekvivalentnej hrbky triesky zohaduje vennch technk alebo technk sbenho frzova-
tie vplyv polomeru hrotu nstroja na hrbku nia (pozrite si doplujce materily) tie ovplyvuje
triesky. Model vyuva koncept, ktor pvodne hrbku triesky a obrbanie deformane spevova-
vypracoval pre frzovanie vdsky ininier Ragnar nch materilov.

54
TriboTechnika 2/2017

Zver vpotu priemernej hrbky triesky. Manulne


Riadenie hrbky triesky je kovm faktorom spe- vpoty v prostred vroby nie s efektvne ani z ha-
nho frzovania. Vyuitie konceptov riadenia hrbky diska nkladov ani z asovho hadiska.
triesky zaha najskr vpoet ekvivalentnej hrbky
triesky, potom urenie maximlnej a minimlnej Avak vyuitie softvrovch programov na vpoet
hrbky triesky. parametrov obrbania, ako s napr. programy
poskytovan spolonosou Seco, umouj zada
Pretoe komplexn model ekvivalentnej hrbky daje a vyriei rovnice v priebehu niekokch sekn-
triesky zaha niekoko premennch, na vpoty d. Vsledkom je optimalizovan frzovanie, ktor
vyadujce vyrieenie rovnice sa spotrebuje omno- zvi produktivitu a ziskovos.
ho viac asu a silia ako na zjednoduen model Text: Seco Tools SK

Hrbka triesky a technika frzovania


Sasne s konceptom ekvivalentnej hrbky triesky smerujca nadol, ktor pomha stabilizova obro-
treba zvi spsob, ktorm s triesky vytvran. bok a zjednoduuje upevnenie. Zaiaton hrbka
Triesky sa pri frzovan tvoria dvomi spsobmi triesky umouje odvdza teplo a minimalizova
v zvislosti od rotcie frzy vzhadom na pohyb deforman spevnenie pri obrban materilov ako
obrobku. Tieto dve metdy s protiben (nahor) napr. superzliatiny, nehrdzavejce ocele a zliatiny
alebo sben (nadol) frzovanie. Pri protibenom titnu.
frzovan rotuje frza proti smeru posuvu
obrobku. Pri sbenom frzovan rotuje fr-
za v rovnakom smere ako posuv obrobku.

Pri protibenom frzovan vstupuje rezn


hrana do obrobku v nulovej hbke rezu.
Trieska sa zana formova s minimlnou
hrbkou a na konci m maximlnu hrbku.
Naopak trieska vytvran pri sbenom fr-
zovan m na zaiatku maximlnu hrbku
a potom sa zuuje na minimum.

V prpade frzovania protibenou metdou rezn Sily psobiace smerom nadol vytvran pri sbe-
hrana trie obrobok, skr ako ho zane obrba nom frzovan mu vak spsobi sptn nraz
a tenk trieska nedostatone absorbuje teplo. stola stroja predovetkm v prpade starch a/alebo
Obidve podmienky prispievaj k deformanmu manulnych strojov. Sptn nraz obmedzuje pres-
spevneniu povrchu obrobku a zniuj ivotnos nos a zvyuje zaaenie frzy trieskami a do tej mie-
nstroja. Triesky padaj pred frzu, kde me djs ry, e sa me zlomi. V dsledku toho me by
k ich optovnmu rezaniu, o zniuje kvalitu povr- metda protibenho frzovania vhodn pri pouit
chu. Pri horizontlnom frzovan mu vztlakov nestabilnejch strojov a obrobkov.
sily zdvihn obrobok, o si vyiada pouitie zloi-
tch upnacch prvkov. Protiben frzovanie me by taktie vhodnejie
pri frzovan odliatkov, vkovkov a povrchovo spev-
Sben frzovanie je vhodnejie z viacerch dvo- nenho materilu. Pretoe protiben rez zana
dov. Eliminuje trenie reznej hrany pri zaat rezu, pod spevnenm alebo drsnm povrchom materilu,
maximlne zvyuje ivotnos nstroja a redukuje km pri sbenom frzovan me prienik nstroja
tvorbu tepla. Vyaduje ni vkon stroja a triesky do obrobku s plnou hrbkou triesky zaprini roz-
padaj za frzu, m sa minimalizuje monos op- tiepenie reznej hrany, pretoe naraz na spevnen
tovnho rezania, zvyuje sa kvalita povrchu a predl- oblas materilu.
uje ivotnos nstroja. Pri frzovan psob sila Text: Seco Tools SK

55
2/2017 TriboTechnika

KM4X: nov spojenec star aliance


v boji za zkrcen doby seizovn
Rychlovmnn modulrn nstroje jsou jasnou cestou ke zven produk-
tivity, zkrcen doby sezen a celkov ke zlepen ekonomickch vsled-
k malch strojnch dlen stejn jako velkch vrobc. Systm KM od firmy
Kennametal Corp., Latrobe, USA, je v tto oblasti ji ti dekdy pebornkem
a je v celm prmyslu znm pro vysokou slu upnut a konzistentn pesnost
upnut tak u stedovch nstroj na soustruzch mill-turn.

Kdy firma Boeing pila s poadavkem Mezinrodn organizac pro standardizaci


na spolehliv rozhran pro upnn ISO jako standard ISO 26622. Originln kon-
nstroj s velkm zaten pi obrbn, strukce inspirovan spoluprac s Boeingem
kter by pekonalo tradin adaptry byla pejmenovna a ped nkolika lety uve-
dena na trh jako KM4X100, upnac platforma
populrn u vrobc stroj, stejn jako ve
strojnch dlnch, kter poaduj vynikajc
tuhost pi nronch podmnkch obrbn.

Popularita dle rostla. Spolenost Kennametal


oznmila, e ada KM4X dostala 63 mm souro-
zence, a zacl tak na ir platformu obrbcch
stroj a je dostupnj pro celou komunitu
strojnch obrb.

Ppustn moment v ohybu je u upnae KM4X vrazn


vy ne u jinch rozhran nstroj dostupnch v souasn
dob na trhu, a je vynikajc dokonce i v rmci ady KM

CAT a BT, obrtili se technici jako k v-


chozmu bodu k robustn a osvden
platform KM. Vsled-kem bylo 100 mm
upnac spojen se tymi kulikovmi Upnae KM a KM4X jsou vhodn i pro stacionrn apli-
drhami msto dvou a s upnac silou kace, stejn jako tento drk pro multifunkn obrbc
vt a o 40 % ne u jinch upna centra a soustruhy typu mill-turn.
ady KM.

To bylo ped patncti lety. Systm KM sla- Kdy jsme se vypodali s poadavkem firmy
vil spchy a byl v roce 2008 pijat Boeing, uloili jsme si sami kol nae skvl

56
TriboTechnika 2/2017

een jet vylepit, k Bill Redman, Global Chceme pidat piblin 30 novch poloek,
Product Manager divize Tooling Systems firmy z nich vtina budou rozen pro rozmry 80 a
Kennametal. Upnac sla, tuhost v ohybu a maxi- 200 mm a pro stedov obrbc nstroje na pod-
mln otky upnae KM4X63 jsou vrazn poru kombinovanch frzovacch a soustrunic-
vy ne u vtiny jinch pipojen. kch operac, k Redman. Zjistili jsme, e vzhle-
dem k mimodn tuhosti upna KM4X
meme vrazn prodlouit dlku
vyloen. To znamen, e
nai zkaznci mohou
doshnout mnohem
vce bez nutnosti
kupovat speciln
nstroje. To je nco,
Vzhledem k vyven konstrukci, co je zvlt dleit
vychzejc ze samotn podstaty zazen, u ptiosho obrbn
dosahuj upnae KM4X63 otek vetene o 30 % vych ne drky HSK mohou v podstat pi-
a tm dvojnsobn ve srovnn s polygonlnmi drky podobn velikosti dat takovou dlku pro-
dlouen, jakou potebuj,
a to u stedovch nstroj pro soustruhy mill-turn
i u klasickch frzovacch rotanch nstroj.

Pkladem me bt vyvrtvac ty KM4X o dlce


vyloen 674 mm (26,54"). KM4X63 m maxi-
mln moment v ohybu 2 100 Nm (1 548 ft. lb.)
a v zvislosti na stroji upnac slu 36 a 58 kN
(8 093 a 13 038 lb). Je to jedno z nejsilnjch up-
nacch spojen v tto velikosti. Redman k, e up-
na KM4X63 je dky schopnosti pracovat pi ot-
kch a 38 000 min tak rychlej, protoe to je
vce ne u nstroj HSK-A.
Pro vrobce, kte jsou stle nerozhodn, pokud
jde o stopkov nstroje s rychlou vmnou, m
Anatomie upnacho mechanismu KM4X: tyi kuli- Redman doporuen: Nen nic horho, ne pijt
kov drhy msto dvou. V systmu velikosti 63 to do dlny, v n si prv zakoupili drah obrbc
znamen, e upnac sla je o 50 % vt ne u PSC centrum nebo soustruh, a potom zjistili, e se
a o 150 % vt ne u HSK63 mus rozhodnou pro jinou platformu nstroj. My
jako dodavatel nstroj mme povinnost
Dal z tmu manaer a technik s tm ale stle vzdlvat zkaznky a pimt je, aby pemleli,
nejsou spokojeni. Obrtili se na mnostv vrobc eho chtj doshnout zda potebuj vysok
stroj, aby se jich zeptali na nzor na poten otky vetene pro obrbn hlinkovch odlitk
nabdku produkt KM4X. Na zklad tto zptn nebo vt kroutic moment pro titan a ruvzdor-
vazby se roziila nabdka sestava KM4X nyn n slitiny. Vtina nstroj se vypod jen s jed-
zahrnuje drky pro tepeln upnae, hydraulick nm z tchto kol, ale ne s obma. Upnae
upnae HydroForce, kletinov upnae TG a ER KM4X poskytuj konkurenn vhodu, a obrbte
a velkou klu stopek, upnacch jednotek a modu- cokoliv.
lrnch adaptr, a dal postupn pibydou. Text: Kennametal Slovakia

57
1/2017 TriboTechnika

Inspirace pro tuzemsk


prmysl na dobr adrese
Nikdy v minulosti prmyslov vroby nebyly zmny ve vrob tak dyna-
mick. Ve, co me bt digitalizovno, sna se bt digitalizovno. Jednou
vc si vak tak tuzemsk trh zan bt znovu jist. dn zdroj on-line
informac nenahrad pocit vidt a ppadn si osahat vci naivo. Prv
tomu ji tradin PRMYSLOV VELETRHY PRAHA dvaj prostor na vstaviti
PVA EXPO PRAHA. Bute tak u toho ve dnech 9. 12. kvtna 2017.
Pipravuje se veletrh, kter si Praha skuten zaslou!

Horizontln integrace v praxi pijdou tak pznivci svaovac techniky a zjemci


Souasn apel na zstupce prmyslov- o novinky ze svta povrchovch prav. Tradin
ho trhu spojen s aktulnmi trendy nebude chybt ani veletrh vroby, rozvodu a efektiv-
Prmyslu 4.0 asto hovo o poteb nho vyuit energie. Ten letos krom tmat jako je
nejen vertikln, ale tak horizontln energetika, elektrotechnika a elektromobilita nabd-
integrace. Stejn jako dnes neme stt ne tak atraktivn tma SMART CITIES to ve zat-
tno nzvem FOR ENERGO Smart.

Odraz aktulnch trend ve vrob


Pln tyi veletrn dny bude nedlnou soust
veletrhu tak doprovodn program, kter bude pro-
bhat nejen v novm multifunknm kongresovm
sle pro 650 osob, ale tak v ostatnch zrekonstruo-
vanch mench slech. Mezi hlavn lkadla pat
jist tet ronk mezinrodnho ENERGO SUMMITu,
kter se bude tkat pedevm chytrho vyuit ener-
gie a vzestupu elektromobility.

samostatn dn st vrobnho
zvodu, tak nestoj ani prask veletrh
pouze na strojrenskch technologich
zastoupench tradinm veletrhem
FOR INDUSTRY. Zastoupen je tak cel
vnitropodnikov i vnj dopravn et-
zec, kter souhrnn zastupuje veletrh
FOR LOGISTIC. Potebu digitalizace
nap prmyslovm podnikem zase
zastupuje FOR INFOSYS, kter bude
reflektovat siln vvoj na poli prmyslo-
vch informanch systm. Ve dvoule-
tm cyklu se letos vrac tak veletrhy Do programu veletrhu se vrac tak napklad konfe-
FOR SURFACE a FOR WELD, na sv si tedy rence a nejvt vstava trend v oboru 3D tisku v R

58
TriboTechnika 1/2017

3Dexpo. Novinkou pro veletrh je pchod tradin mezi potenciln vystavovatele i mon nvtvn-
akce LDI ESKHO EXPORTU, kter za asti vyso- ky dychtc po novinkch z prmyslovho trhu, nae
kch pedstavitel vldy probhne poprv prv
v rmci PRMYSLOVCH VELETRH PRAHA.
Technologickmu pokroku v tuzemsk vrob vvo-
d trendy digitalizace, automatizace, robotizace, ale
i bezpenosti. Prv to budou okruhy fra s nzvem
Vroba nov generace. Neopomenut bude tak
ast stesk vrobnch podnik po nedostatku zkue-
nch pracovnk. Cl propojit poptvku s nabdkou,
reflektuje nov veletrh pracovnch pleitost pod
nzvem FOR JOBS. A tm vet zdaleka nekon.

Prmyslov revoluce v Letanech


Individuln pstup a nov bohat kla bonus pro
vystavovatele aktuln pin na vstavit nejen
stl, ale zejmna nov vystavovatele z ad dodava- dvee jsou vm oteven. Pijte zat prmyslovou
tel pro prmyslov trh. K dispozici jim je nejvt revoluci na vlastn ki na leton PRMYSLOV
veletrn arel v hlavnm mst, kter proel za VELETRHY PRAHA.
posledn roky rozshlou modernizac vstavnch hal FOR INDUSTRY | FOR ENERGO Smart
i zzem pro nvtvnky i vystavovatele. V PVA FOR LOGISTIC | FOR SURFACE| FOR WELD
EXPO PRAHA se tak rod nco, emu s trochu nadsz- FOR INFOSYS
ky kme INDUSTRY 5.0, tedy takov mal revoluce 9. 12. kvtna 2017 | PVA EXPO PRAHA
na poli tuzemskch odbornch vstav. A patte www.PrumysloveVeletrhyPraha.cz

59
2/2017 TriboTechnika

MSV a ELO SYS


na Agrokomplexe v Nitre
Medzinrodn strojrsky vetrh (MSV) sa bude v Nitre kona 23. 26. mja 2017
u po 24. krt a op bude pre nvtevnkov pripraven mnostvo expozci
s najnovmi strojmi i technolgiami zo sveta strojrstva a priemyslu.

Produktov lenenie vetrhu zaha teov sa minul rok dostal na slo 428 a v zastpen
najm veobecn strojrstvo, zvranie, na vetrhu psobilo alch 225 firiem. Celkovo sa
zlievanie, obrbacie tvrniace stroje a pr- dali vidie expozcie z dvadsiatich troch krajn na
sluenstvo, povrchov pravy, run ploche 25 500 metrov tvorcovch, priom sa vetr-
nradie, armatry, erpadl, hydrauliku, hu zastnilo 18 050 nvtevnkov a zaregistrova-
loisk, tesnenia, CAD systmy, elektro- nch bolo 160 novinrov.
techniku, meranie, regulciu a automati-
zciu. Samozrejmosou bud tento rok Dlhoron existencia medzinrodnho strojrskeho
aj sprievodn vstavy Eurowelding, Cast vetrhu, vysoko odborn sprievodn podujatia,
Ex a Ema. novinky z oblasti strojov, zvrania, hutnctva, vroby

V tomto roku prv krt prebieha sbene


s Medzinrodnm strojrskym vetrhom
aj 23. ronk medzinrodnho vetrhu
ELOSYS zameran na elektrotechniku,
energetiku, elektroniku, osvetlenie a tele-
komunikcie. Vetrh ELOSYS organizuje
na vstavisku Agrokomplex EXPO
CENTER, a.s. Trenn.

Poas vetrhu bud na vstavisku udele-


n i viacer ocenenia. Vznamnou sa-
ou je Inovatvny in roka 2016, ktor
vyhlsilo Ministerstvo hospodrstva SR s
cieom povzbudi podnikatesk subjek-
ty i fyzick osoby k inovatvnym aktivit-
m. Pripraven je tie sa o cenu vetr- plastov, automatizcie i stavebnej a manipulanej
hu, v rmci ktorej bude ocenench 7 mechanizcie, i cel rad benefitov pre odbornch
expontov a jedna expozcia. V sai o nvtevnkov s nepochybne dobrm signlom kva-
najlep strojrsky vrobok roka 2016, lity tohto vznamnho podujatia. Jeho spojenie s ve-
ktor vyhlasuje Zvz strojrskeho prie- trhom ELO SYS posunulo celkov odborn rove
myslu SR, bud ocenen vrobky. ete o krok vyie. Preto si prehliadku dvoch najvz-
Neodmyslitenou sasou vetrhu je i namnejch strojrsko-technickch vetrhov na
bohat odborn program. vstavisku Agrokomplex urite nenechajte ujs.
Viac na : www.agrokomplex.sk
Poet vystavovateov a spoluvystavova- -red-

60
2/2017 TriboTechnika

Servis istiacich utierok MEWA sa oplat


aj pre dielne s tromi zamestnancami
Spolonos MEWA, lder na trhu pre kompletn servis istiacich utierok, zastre-
uje svojou starostlivosou automobilov dielne. Veronika Lipovsk, konateka
spolonosti MEWA Textil-Service SR s. r. o., je presveden o rentabilite
kompletnho servisu aj pre firmy s menej ako tromi zamestnancami.

Viacnsobn pouitie chrni ivotn v oblasti likvidcie odpadu a ivotnho prostredia,


prostredie a firemn et ktor vznikaj v svislosti s utierkami. Zkaznk sa
pinav vyzdvihneme, oprat a ist nemus zaobera otzkou, i zapinen jednorazov
op dorume: Princp viacnsobnho materil mus by za drah peniaze zlikvidovan ako
pouitia je praktick a ekologick. nebezpen odpad. Samozrejme, e aj pri preprave
Inteligentn systm viacnsobnho a pran istiacich utierok pre viacnsobn pouitie
treba dodriava bezpenostn a ekologick
predpisy. Zodpovednos za to vak preberme na
seba, ako poskytovate sluieb v textilnom prie-
mysle, vysvetuje Veronika Lipovsk.

istiace utierky na kad pouitie


Textiln utierky udruj nradie, stroje a dielu ist.
V protiklade k vine papierovch utierok, ktor sa
v zvislosti od druhu papiera odliuj aj elom
pouitia, pokrva istiaca utierka firmy MEWA irok
spektrum pouitia: je vhodn na utieranie olejovch
istiace utierky MEWA maj enormne siln
saciu schopnos. a vodovch kvapaln, ako aj mazv alebo zvykov
farieb. V podstate vetko, o je v dielni zneisten,
pouvania spolonosti MEWA etr me by vyisten istiacou utierkou firmy MEWA.
zkaznkovi organizan nklady na Na to dva firma MEWA k dispozcii aj vhodn
obstaranie, skladovanie a logistiku, ako bezpenostn kontajnery na prepravu. Navye
aj nklady spojen s dodriavanm mono utierky a do ich vyzdvihnutia v dielni
predpisov v oblasti ivotnho prostredia uschovva s sporou priestoru, bezpene a v slade
a likvidcie odpadov. Utierky astokrt s prvnymi predpismi.
napusten olejom, mazivami alebo
riedidlami spolonos MEWA starostlivo
vyperie a nsledne je ich mono op MEWA Textil-Service SR s.r.o.,
poui. Zvyky sa zlikviduj v slade so Varavsk 29, 83102 Bratislava
ivotnm prostredm. Svojm certifik- Tel.: +421 2 44636097, E-mail: bratislava@mewa.sk
tom zaruuje MEWA, e spa zodpoved-
www.mewa.sk
nos za vetky relevantn povinnosti

Dvojmesank TriboTechnika vydva: Obianske zdruenie na rozvoj, vedy, techniky a vvoja - Techpark, o. z. -
registrcia vykonan 22. 10. 2003 pod . VVS/1900/9022538 , IO: 37 904 647, I DPH: SK 2021800869
Sdlo vydavatea a adresa redakcie: Pltncka . 4, 010 01 ilina, Slovakia, redakcia@tribotechnika.sk,
Redakcia: Ing. Dana Tretinkov, e-mail: tretinikova@techpark.sk, tel.: +421 905 206 227
Mgr. Zuzana Augustnov, e-mail: augustinova@techpark.sk, tel.: +421 948 245 249
Ing. Miroslav Hladk, e-mail: hladik@techpark.sk
Evidenn slo: EV 4960/14; Vydanie: 2/2017; Ronk vydvania: 10. ronk, ISSN 13380524

62
Tlakovzdun tryskac komory
Pneumatick tryskac boxy
Automatick tryskac stroje s metacmi koly
Odluovae prachu
Metalizan pracovit
Lakovac a odmaovac kabiny
Psluenstv S.A.F
.

TRYSKTE S NMI
JI 25 LET

S.A.F. Praha, s. r. o.
Piimasy 38
282 01 esk Brod
esk republika
tel.: +420 - 321 672 815, +420 - 321 672 896
e-mail: info@saf.cz, saf@saf-prague.eu www.saf.cz