Bài t p lư ng giác 10

http://www.nguyentatthu.violet.vn

1. Các h ng ñ ng th c:

sin2 α + cos2 α = 1 tan α.cot α = 1 1 1 + tan2 α = cos2 α 1 1 + cot2 α = sin2 α 2.H th c các cung ñ c bi t a)Hai cung ñ i nhau cos(−α) = cos α

sin(−α) = sin α b)Hai cung ph nhau: π cos( − α) = sin α 2 π sin( − α) = cos α 2 c)Hai cung bù nhau sin(π − α)=sinα cos(π − α)=cosα d) Hai cung hơn kém nhau π sin(π + α) = − sin α cos(π + α) = cos α 3. Các công th c lư ng giác a) Công th c c ng cos(a ± b) = cos a.cos b ∓ sin a.sin b sin(a ± b) = sin a.cos b ± cos a.sin b tan a ± tan b tan(a ± b) = 1 ∓ tan a. tan b b) Công th c nhân sin 2a = 2 sin a cos a
cos 2a = cos2 a − sin2 a = 1 − 2 sin2 a = 2 cos2 a − 1 c) Công th c h b c 1 − cos 2a sin2 a = 2 1 + cos 2a cos2 a = 2 1 − cos 2a tan2 a = 1 + cos 2a
Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong

d) Công th c bi n ñ i tích thành t ng 1 cos a.cos b = [cos(a + b) − cos(a − b)] 2 1 sin a.sin b = [cos(a − b) − cos(a + b)] 2 1 cos a.sin b = [sin(a + b) − sin(a − b)] 2 e) Công th c bi n ñ i t ng thành tích a+b a−b cos a + cos b = 2 cos . cos 2 2 a+b a−b cos a - cos b = 2 sin . sin 2 2 a+b a−b sin a + sin b = 2 sin . cos 2 2 a+b a−b sin a - sin b = 2 cos . sin 2 2 Bài t p: Bài 1: Tính các giá tr lư ng giác c a các cung sau: π 5π 7π ; ; 12 12 8 Bài 2: Rút g n các bi u th c sau sin 3x cos 5x − sin 5x cos 3x 1) A = cos x
1 1 + .sin x 1 + cos x 1 − cos x π V i x ∈ (0; ) . 2 π 3π 7π cot(x − ).sin(x + ) − sin3 ( − x) 2 2 2 3) C = π 3π cos(x − ). tan(x + ) 2 2 a a a 4) D = sin .sin(60o + ).sin(60o − ) 3 3 3 π π 5) E = tan(a − ) tan(a + ) 4 4 Bài 2: Tính các góc c a tam giác, bi t 1 1) B − C = 600 và sin B.sin C = 2

2) B =

1

Bài t p lư ng giác 10

http://www.nguyentatthu.violet.vn

3 +1 2) B + C = 120 và sin B cos C = 4 Bài 3: Cho tam giác ABC. Ch ng minh 1) sin C = sin A cos B + cos AsinB t anA + tan B 2) tan C = tan A tan B − 1 A B tan + tan C 2 2 3) cot = 2 A B 1 − tan tan 2 2 Bài 4: Cho a,b là các góc nh n và 1 1 tan = ; tan B = . Tính 2 3 1) sin 2a; cos 2a 2) sin(a − 2b); cos(b − 2a)
0

2)

sin2 2a + 4 sin2 a − 1 1 − 8 sin2 a − cos 4a

=

1 2 cot a 2

3) cot a − tan a − 2 tan 2a − 4 tan 4a = 8 cot 8a a 1 − tan2 1 + sin 2a 2 = sin a 4) − sin a + cos a a 1 + tan2 2 3 5) sin 3a = 3 sin a − 4 sin a 6) cos 4x = 8 cos4 x − 8 cos2 x + 1 7) 3 − 4 cos 2x + cos 4x = 8 sin4 x  x 1 8) tan  + 1  = tan x 2  cos x 
cot2 2x − 1 − cos 8x cot 4x = sin 8x 9) 2 cot2x 1 1 1 1 10) 16 + 32 cos 2x − 16 cos 4x − 32 cos 6x = sin2 x cos4 x Bài 8: Tính 7π π π 3π sin sin ; cos sin 12 12 8 8 Bài 9: Ch ng minh các ñ ng th c sau π 1) sin a + cos a = 2 sin(a + ) 4 π 2) sin a − cos a = 2 sin(a − ) 4 π x 1 + sin x = cot g  −  3) cos x 4 2

3) 5 sin2 (a + b) − 3 sin(a + b)cos(a + b) Bài 5: Cho sin 2a =
1 π (0 < a < ) 3 2

Tính sin a; cos a Bài 6: Rút g n các bi u th c sau 2 − cot g2x 1) A = sin 4x a a cot g + tg 2 2 2) B = a a cot g − tg 2 2 3) C = 2+2 2+2 2+2cosα (0<α < 4) D = sin4 x + sin4  x +  + sin4  x +
 
1 8

π ) 2

π 2

3π   4 

5) E = sin6 x cos2 x + cos6 x sin2 x + cos4 2x 6) F = sin x.cos x.cos 2x.cos 4x.cos 8x 7) G = sin 8x + 2 cos2 450 + 4x

(

)

Bài 7: Ch ng minh các ñ ng th c sau 3 - 4 cos 2a + cos 4a = tan4 a 1) 3 + 4 cos 2a + cos 4a

2 sin 2x Bài 10: Rút g n các bi u th c sau a a a 1) A = sin .sin(60o + ).sin(60o − ) 3 3 3 2π 2π 2) B = cos2 x + cos2 ( + x) + cos2 ( - x) 3 3 0 0 3) C = tga.tg(60 + a).tg(60 - a) Bài 11: Bi n ñ i thành tích các bi u th c sau 1) sin x + sin 2x + sin 3x 2) cos x + cos 2x + cos 3x + cos 4x

4) tan x + cot x =

Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong

2

Bài t p lư ng giác 10

http://www.nguyentatthu.violet.vn

3) sin x + cos x + 1 Bài 12: Không dùng b ng hãy tính 1) A = cos100 .cos 200...cos800 2) B = tg100 .tg200 ...tg800 π 2π 3π 3) C = cos − cos + cos 7 7 7 π 5π 7π 11π 4) D = sin .sin .sin .sin 24 24 24 24
sin 200 cos 200 1 1 1 + + 6) F = π 3π 6π sin2 sin2 sin2 7 7 7 Bài 13: Rút g n các bi u th c sau sin x + sin 2x + sin 3x 1) A = cos x + cos 2x + cos 3x 2) B = tg300 +tg400 +tg500 +tg600 1 1 1 1 3) + + + sin 2x sin 4x sin 8x sin16x Bài 14: Cho tam giác ABC. Ch ng minh: 1) tan A + tan B + tan C = tan A tan B tan C A B C B A C 2)tan tan + tan tan + tan tan = 1 2 2 2 2 2 2 A B C A B C 3)cot + cot + cot = cot cot cot 2 2 2 2 2 2 4)cot A + cot B + cotC = cot A cot B cotC
A B C cos cos 2 2 2 A B C 6) cos A + cos B + cosC = 1 + 4 sin sin sin 2 2 2 5)sin A + sin B + sin C = 4 cos
7) sin2 A + sin2 B + sin2 C = 2 + 2 cos A cos B cos C 8) cos2 A + cos2 B + cos2 C = 1 − 2 cos A cos B cos C

A C B 2) tan 2 + tan 2 = 2 tan 2 ⇔ cos A + cos C = 2 cos B

5) E =

3

1

3) a 2 + c2 = 2b 2 ⇔ cot 2 A + cot 2 C = 2cot 2 B 4) cos A + cos B = 1 , bi t : sin 2A + sin 2B sin A + sin B = sin 2C sin C Bài 16: 1) Cho cos a = cos b.cos c . Cmr: a+b a−b c = tan2 tan tan 2 2 2 2) Cho sin a = m sin(a + b) . Cmr
sin b . cos b − m α sin(x − a) α cos(x - a) = ; = 1 3) Cho sin(x − b) β cos(x - b) β1 tan(a + b) =

Cmr: cos(a − b) = 4) Cho

αα1 + ββ1 α1β + αβ1

.

sin x sin 3x sin 5x = = . Cmr: a1 a2 a3

a1 + a 2 a3

=

a 3 − a1 a1

.

9)sin 2A + sin 2B + sin 2C = 4 sin A sin B sin C
10)cos2A + cos2B + cos2C = −1 − 4cosAcosBcosC

Bài 15: Ch ng minh 1 + cot A.cot B = tan2 C , 1) cot A.cot B − 1 bi t cos2 A + cos2 B = cos2 C .
Nguy n T t Thu – Trư ng THPT Lê H ng Phong

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful