You are on page 1of 8

CENOVNIK JUL, 2016.

AQ DOO NOVI SAD


Projektovanje i Inenjering
Trg Republike 20, II/7,
21000 Novi Sad
Tel.: 060/44-56-526
PIB: 106565429
MB: 20631996
TR: 340-11004598-86
Email: info@aq.rs
Web: www.aq.rs

PROJEKTOVANJE I INENJERING

Obraun cene svakog pojedinanog projekta na kojem


preduzee AQ radi, vri se iskljuivo na osnovu ponude
putem koje preduzee izlazi pred svakog potencijalnog klijenta.
Ponuda se kalkulie na osnovu zvaninog cenovnika koji je
jasno istaknut i koji se uruuje zajedno sa svakom izdatom
ponudom. Svaka pojedinana ponuda vai mesec dana od
datuma izdavanja. Ukoliko klijent prihvati ponudu, sledi
potpisivanje ugovora putem kojeg se pravno definiu uslovi
ponude i uslovi plaanja navedeni u ponudi.
1od 8
Strana

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs
CENOVNIK JUL, 2016.
1. ELEKTRONSKO PODNOENJE ZAHTEVA (APLICIRANJE) ZA IZDAVANJE
REENJA, ODOBRENJA, PRIKLJUAKA I DOKUMENTACIJE PRI SISTEMU ZA
ELEKTRONSKO PODNOENJE PRIJAVA CEOP
Predaja elektronske aplikacije za izdavanje reenja o lokacijskim uslovima, graevinskoj
dozvoli i svih ostalih vrsta zahteva pri sistemu za elektronsko podnoenje prijava CEOP
koji funkcionie u okviru APR Srbija:

TIP APLIKACIJE: CENA


Lokacijski uslovi Paualno 50
(svi zahtevi)
Graevinske dozvole Paualno 50
(svi zahtevi)
Reenje o odobrenju izvoenja
radova Paualno 50
(svi zahtevi)
Privremene graevinske Paualno 50
dozvole (svi zahtevi)
Prijave (svi zahtevi) Paualno 20
Dostavljanje tehnike
dokumentacije Paualno 20
(svi zahtevi)
Prikljuenje na infrastrukturu
(svi zahtevi) Paualno 50

Upotrebna dozvola Paualno 50


(svi zahtevi)
Svi ostali zahtevi Paualno 20

U cenu nije uraunato plaanje svih propisanih taksi i naknada za korienje sistema za
elektronsko podnoenje prijava ili usluga za izdavanje reenja i odobrenja koje naplauju
nadleni dravni organi.

2. IDEJNO REENJE (IDR)


Idejno reenje (IDR) je prikaz planirane koncepcije objekta, sa prikazom i navoenjem svih
podataka neophodnih za utvrivanje lokacijskih uslova. Idejno reenje se izrauje za potrebe
pribavljanja lokacijskih uslova i kao deo urbanistikog projekta za potrebe urbanistiko-
arhitektonske razrade lokacije. Cena IDR za gotove tipske projekte koji se prikazuju na
naem sajtu odgovara ceni Idejnog projekta (IDP) i istaknuta je u okviru svakog
pojedinanog modela. Cena izrade IDP za projekte koji se izrauju po elji Klijenata za
porodine stambene objekte je sledea:
POVRINA OBJEKTA: CENA
100m2 Paualno 250
100m2 400m2 Paualno 300
2od 8

Cena se utvruje shodno


400m2
karakteristikama objekta
Strana

Cena izrade IDR za sve druge kategorije i klase objekata se utvruju zasebno za svaki
pojedinani projekat odnosno objekat. Katalog gotovih projekata moete pogledati klikom na:
http://aliquantum.rs/gotovi-projekti-vec-od-50-eura/
AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs
CENOVNIK JUL, 2016.
3. IDEJNI PROJEKAT (IDP)
Cena Idejnog projekta (IDP) zavisi od klase i kategorije objekta tako da se za svaki objekat
obraunava zasebno. Molimo Vas da nas kontaktirate za detalje na info@AQ.rs

4. PROJEKAT ZA GRAEVINSKU DOZVOLU (PGD)


Cena Projekta za graevinsku dozvolu (PGD) za gotove tipske projekte koji se prikazuju na
naem sajtu odgovara ceni Glavnog projekta, i istaknuta je u okviru svakog pojedinanog
modela. Cena koja se prikazuje u tabeli ispod se odnosi na porodine stambene objekte
kategorije A koji se projektuju po elji Klijenata ija bruto razvijena graevinska povrina
obraunata po standardu SRRP U.C2.100:2002 ne prelazi 400 m2.

POVRINA OBJEKTA: CENA


100m2 Paualno 500
100m2 180m2 5,00 / m2
Cena se utvruje shodno
200m2
karakteristikama objekta

Cena izrade PGD za sve druge kategorije i klase objekata se utvruju zasebno za svaki
pojedinani projekat odnosno objekat. Katalog gotovih projekata moete pogledati klikom na:
http://aliquantum.rs/gotovi-projekti-vec-od-50-eura/

5. PREDMER I PREDRAUN GRAEVINSKIH RADOVA

POVRINA OBJEKTA: CENA


300m2 Paualno 50
> 300m2 Paualno 100

6. PROJEKTOVANJE KOMADNOG NAMETAJA jednostavna reenja

CENA
20 / KOMAD

7. PROJEKTOVANJE SITNIH KONSTRUKCIJSKIH REENJA

CENA
50 / KOMAD

8. IDEJNO REENJE ENTERIJER


Idejno reenje enterijera podrazumeva crtanje 3D prikaza predmetnog prostora i ubacivanje
vrata, prozora, boja/tekstura zidova i tipskog nametaja u model radi omoguavanja
3od 8

sagledavanja prostora i rasporeda pregrada, prostorija, nametaja i boja.

POVRINA OBJEKTA: CENA


Strana

100m2 Paualno 200


> 100m2 2,00 / m2

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs
CENOVNIK JUL, 2016.
9. IZVOAKI PROJEKAT ENTERIJER
Izvoaki projekat enterijera podrazumeva crtanje 3D prikaza predmetnog prostora i
ubacivanje vrata, prozora, boja/tekstura zidova, nametaja (koji je u skladu sa eljama
Klijenta) u model te nakon toga izrada izvoakih detalja, projekta elektrinih instalacija i
detaljnog predmera radova. Izvoaki projekat daje sve detalje na osnovu kojih je mogue
pristupiti izvoenju radova enterijera.

POVRINA OBJEKTA: CENA


100m 2
Paualno 500
> 100m 2
5,00 / m2

10. PROJEKAT SANACIJE I RESTAURACIJE

POVRINA OBJEKTA: CENA


50m 2
Paualno 100
50m2 200m2 2,00 / m2
400m2 1,80 / m2

11. ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI


* Minimalni iznos izrade Elaborata Energetske Efikasnosti je 100.

POVRINA OBJEKTA: CENA


200m 2
Paualno 100
2
200m 500m 2
* 0,50 / m2
500m2 Zavisi od tipa objekta

12. ENERGETSKI PASO


* Minimalni iznos izrade Energetskog Pasoa je 100.

POVRINA OBJEKTA: CENA


300m 2
Paualno 100
2
300m 500m 2
* 0,30 / m2
500m2 Zavisi od tipa objekta

13. Izlazak na teren izvan Novog Sada:

UDALJENOST OD NOVOG SADA: CENA


50km Paualno 20
50km 150km Paualno 50
4od 8

14. OSTALE USLUGE:


Cena svih ostalih usluga koje nisu prethodno navedene se obraunavaju po asu.
Strana

Cena jednog asa iznosi 5. AQ se obavezuje da e pre poetka pruanja usluge


proceniti broj asova koji je potreban za pruanje usluga te da e isti pismenim putem
predoiti klijentu kroz ponudu.
AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs
CENOVNIK JUL, 2016.

OBRAZLOENJE CENA:
1. ELEKTRONSKO PODNOENJE ZAHTEVA (APLICIRANJE) ZA IZDAVANJE
REENJA, ODOBRENJA, PRIKLJUAKA I DOKUMENTACIJE PRI SISTEMU ZA
ELEKTRONSKO PODNOENJE PRIJAVA CEOP
Predaja elektronske aplikacije za izdavanje reenja o lokacijskim uslovima, graevinskoj
dozvoli i svih ostalih vrsta zahteva pri sistemu za elektronsko podnoenje prijava CEOP
koji funkcionie u okviru APR Srbija vri Klijent (Investitor) lino ili lice koje je Klijent
(Investitor) pisanim putem lino opunomoio da to uini u njegovo (njeno) ime. Prilikom
predaje elektronske aplikacije se kao zavrni korak vri elektronsko potpisivanje aplikacije za
ta je neophodan sertifikovan elektronski potpis.
2. IDEJNO REENJE (IDR)

Idejno reenje (IDR) je projekat koji se predaje uz Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova.
Na osnovu Pravilnika koji je stupio na snagu poetkom Aprila 2015. godine, Idejno reenje
(IDR) ima svoju jasno definisanu formu i za potrebe ishodovanja Lokacijskih uslova se
predaje samo deo Arhitektura koji overava odgovorni licencirani inenjer. Za razliku od
Skica iji zadatak je da se razrade osnove projektovanja, Idejno reenje (IDR) preciznije
definie veinu aspekata budueg objekta. Pod ovim se naroito podrazumeva definisanje
pozicije objekta u odnosu na datu parcelu, dimenzije objekta, veliine, rasporedi i namene
svih prostorija objekta, predlog konstruktivnog sistema kao i primenu odgovarajuih
materijala. Pored navedenog, kroz izradu Idejnog reenja (IDR) se definiu potrebni
kapaciteti infrastrukture budueg objekta (vodovod i kanalizacija, struja, grejanje i dr.) kao i
odgovarajui urbanistiki i drugi parametri. Podloge za Idejno reenje su: overen
katastarsko- topografski plan (KTP) koji izrauje geodetski biro (geometar) i koji se overava
u nadlenom katastru; i geotehniki elaborat (po potrebi) kojim se definie sastav tla i
mogunosti tj. uslovi fundiranja (temeljenja) predmetnog objekta. Za neke specifine objekte
se po potrebi prikupljaju i neki dodatni uslovi.

Kao i tokom procesa skiciranja, tokom izrade Idejnog reenja (IDR) postoji konstantna
komunikacija izmeu klijenta i projektanta kako bi se razreilie sve postojee nedoumice i
kako bi se predalo kompletno Idejno reenje (IDR).
Sadraj Idejnog reenja (IDR) ine:
1. 0 - Glavna sveska; i
2. 1 Projekat arhitekture.
Kao rezultat izrade Idejnog reenja (IDR), dobijaju se sledei grafiki prilozi: ira i ua
situacija objekta, osnove svih karakteristinih etaa i krova, karakteristini preseci objekta
i prikazi svih izgleda objekta u odgovarajuoj razmeri.

3. IDEJNI PROJEKAT (IDP)


Idejni projekat (IDP) se izrauje za potrebe izrade studije opravdanosti iz lana 114. Zakona
5od 8

o planiranju i izgradnji, kao i za potrebe pribavljanja reenja o odobrenju za izvoenje radova


za objekte iz lana 145. Zakona o planiranju i izgradnji (rekonstrukcije, adaptacije, sanacije,
promena namene objekta bez izvoenja graevinskih radova, promena namene uz
Strana

izvoenje graevinskih radova, izvoenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili
stambenog prostora, ugradnja unutranjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i
sl.) u postojei objekat, graenje zidanih ograda i drugih objekata ija izgradnja se vri na

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs
CENOVNIK JUL, 2016.
osnovu reenja kojim se odobrava izvoenje tih radova, odnosno promena namene objekta,
koje izdaje organ nadlean za izdavanje graevinske dozvole).
Idejni projekat je skup meusobno usaglaenih projekata kojima se odreuju: namena,
poloaj, oblik, kapacitet, tehniko-tehnoloke i funkcionalne karakteristike i izgled objekta i
okvirno dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat.
Za objekte iz lana 133. stav 2. Zakona, idejnim projektom vri se razrada koncepcije
objekta utvrene generalnim projektom, odnosno lokacijskim uslovima.
Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, idejnim projektom se vri
izbor optimalne trase pri konkretnim uslovima i ogranienjima, sa svim prateim objektima.

4. PROJEKAT ZA GRAEVINSKU DOZVOLU (PGD)


Projekat za graevinsku (PGD) dozvolu se izrauje za potrebe pribavljanja graevinske
dozvole u skladu sa lanom 118a Zakona.
Projekat za graevinsku dozvolu je skup meusobno usaglaenih projekata kojim se definiu
poloaj i kapacitet objekta na lokaciji, funkcionalnost sa stanovita tehnolokih i drugih
zahteva, prostorno oblikovanje, izbor konstrukcijskog sistema, dimenzionisanje glavnih
elemenata konstrukcije, naelni izbor graevinskih materijala, instalacija i opreme, ime se
obezbeuje ispunjenost lokacijskih uslova i osnovnih zahteva za objekat i dr.
Za linijske infrastrukturne objekte, pored prethodno navedenog, u projektu za graevinsku
dozvolu jednoznano se u prostoru definie trasa objekta sa svim potrebnim elementima,
koja moe imati samo mikropomeranja u odnosu na trasu iz idejnog projekta, u cilju
optimizacije radova.
Za objekte iz lana 133. stav 2. Zakona, projektom za graevinsku dozvolu vri se razrada
tehnikih reenja utvrenih Idejnim projektom.

VANE NAPOMENE VEZANE ZA OBRAUN CENA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA:

PGD za sve objeke koji pripadaju u kategoriju A ini sledei sadraj:


1. Izvod iz projekta;
2. Sveska broj 0 - Glavna sveska;
3. Sveska broj 1 Projekat arhitekture; i
4. Elaborat energetske efikasnosti.
U cenu izrade PGD za objekte koji spadaju u kategoriju A stoga NISU uraunate cene
usluga projektovanja bilo kojih dodatnih projekata kao to su npr.:
Sveska broj "2": konstrukcija i drugi graevinski projekti;
Sveska broj "3": hidrotehnike instalacije;
Sveska broj "4": elektroenergetske instalacije;
Sveska broj "5": telekomunikacione i signalne instalacije;
Sveska broj "6": mainske instalacije;
Sveska broj "7": tehnologija;
Sveska broj "8": saobraaj i saobraajna signalizacija;
Sveska broj "9": spoljno ureenje sa sinhron-planom instalacija i prikljuaka, pejzana arhitektura i
hortikultura;
6od 8

Sveska broj "10": pripremni radovi (ruenje, zemljani radovi, obezbeenje temeljne jame).
Strana

PGD se izrauje na osnovu geodetskih i seizmolokih podloga, geotehnikog elaborata, kao


i ostalih podloga, odnosno elaborata, zavisno od vrste i klase objekta, posebnosti lokacije na
kojoj se planira graenje objekta i od vrste tehnike dokumentacije u skladu sa ovim
pravilnikom.
AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs
CENOVNIK JUL, 2016.
5. PREDMER I PREDRAUN GRAEVINSKIH RADOVA
Predmer i predraun izvoenja graevinskih radova se obraunava na osnovu tipskih
cenovnika materijala i radova to znai da prikazane cene u veoj ili manjoj meri mogu
odstupati od ponuda koje se mogu dobiti od izvoaa radova.

6. PROJEKTOVANJE KOMADNOG NAMETAJA

Projektovanje komadnog nametaja podrazumeva izradu detaljnih projekata nametaja u


izboru klijenta i po meri. Kao primer se navodi projektovanje komoda, kancelarijskog
nametaja, stolova, polica, biblioteka, kamina, raznih vrtnih detalja i sl. Kao rezultat ete
dobiti detaljan projekat u adekvatnoj razmeri (obino 1:10 ili 1:20) na osnovu kojeg e va (ili
na) stolar, bravar, limar ili neki drugi zanatlija znati kako da napravi nametaj izraen po
vaoj zamisli i meri.

7. PROJEKTOVANJE SITNIH KONSTRUKCIJSKIH REENJA


Projektovanje sitnih konstrukcijskih reenja podrazumeva izradu detaljnih projekata objekta
u izboru klijenta i po meri. Kao primer sitnih konstrukcijski reenja se mogu navesti:
nadstrenice, terase, tremovi, spoljna stepenita, vrtni bazeni, fontane, potporni zidii,
ograde, dimnjaci, vrtni kamini, projekte eksterijera i dr. Kao rezultat ete dobiti detaljan
projekat u adekvatnoj razmeri (obino 1:10 ili 1:20) na osnovu kojeg e va (ili na) stolar,
moler, tesar, zidar ili neki drugi zanatlija znati kako da izradi sitno konstrukcijsko reenje po
vaoj zamisli i meri.

8. IDEJNI PROJEKAT - ENTERIJER


Izrada IDEJNOG PROJEKTA ENTERIJERA podrazumeva izlazak na teren, konsultacije sa
klijentom, crtanje 3D prikaza predmetnog prostora i ubacivanje vrata, prozora, boja/tekstura
zidova i tipskog nametaja u model radi omoguavanja sagledavanja prostora i rasporeda
pregrada, prostorija, nametaja i boja.

9. IZVOAKI PROJEKAT ENTERIJER


Izvoaki projekat enterijera podrazumeva crtanje 3D prikaza predmetnog prostora i
ubacivanje vrata, prozora, boja/tekstura zidova, nametaja (koji je u skladu sa eljama
Klijenta) u model te nakon toga izrada izvoakih detalja, projekta elektrinih instalacija i
detaljnog predmera radova. Izvoaki projekat daje sve detalje na osnovu kojih je mogue
pristupiti izvoenju radova enterijera.
Precizno dimenzionisane osnove novoplaniranog stanja prostora sa jasno objanjenim i
naznaenim elementima koji se zadravaju iz postojeeg stanja odnosno koji se rue;
Osnove novoplaniranog stanja podova prostorija sa naznaenim materijalima oblaganja;
Osnove novoplaniranog stanja prostora sa ucrtanim kompletnim nametajem i
opremom;
Osnove novoplaniranog stanja plafona prostora sa naznaenim materijalima oblaganja i
rasporedom svetiljki, ventilacije i instalacija;
Karakteristine preseke sa precizni dimenzijama i opisom materijala za oblaganje;
7od 8

Izglede svih zidnih povrina;


Karakteristine detalje;
Strana

Uproen 3D prikaz,

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs
CENOVNIK JUL, 2016.
Tekstualni deo koji obuhvata: tehniki opis, precizan predmer kompletnih radova,
specifikacije za sve pozicije (rasvetna tela, nametaj, oprema, boje, keramika, bravarija,
stolarija...).
10. PROJEKAT SANACIJE I RESTAURACIJE
Izrada PROJEKTA SANACIJE I RESTAURACIJE predstavlja projektovanje na osnovu kojeg
ete biti u stanju da promenite namenu vaeg stana ili poslovnog prostora, da obezbedite
adekvatnu bezbednost vaeg objekta ili da poboljate estetske karakteristike prostora
(objekta) u kojem ivite.

11. ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI


Izrada ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI se vri u skladu sa usvojenim
pravilnicma koji definiu ovu oblast. Za vie detalja kliknite na:
http://aliquantum.rs/energetskaefikasnostsrbija/

12. ENERGETSKI PASO


Izrada ENERGETSKOG PASOA se vri u skladu sa usvojenim pravilnicma koji definiu
ovu oblast. Za vie detalja kliknite na: http://aliquantum.rs/energetskaefikasnostsrbija/

UKOLIKO IMATE BILO KOJE DODATNO PITANJE U VEZI SA BILO KOJOM STAVKOM
KOJA VAM NIJE JASNA, MOLIMO VAS DA NAS POZOVETE ZA VIE DETALJA NA
060/4456-526 ILI DA NAM POALJETE EMAIL NA: info@AQ.rs

U MEUVREMENU, VIE INFORMACIJA MOETE PRONAI NA NAEM SAJTU:

www.AQ.rs
HVALA

Napomena:
Aliquantum doo Novi Sad, Dunavska 24, NIJE obveznik PDV (PDV nije iskazan i nije
obraunat na osnovu l. 33 stav 1. i 2. Zakona o PDV).
Plaanje se vri u dinarima po srednjem kursu Narodne Banke Srbije koji vai za dan
iznoenja ponude i koji e kroz ponudu biti naveden. AQ DOO zadrava pravo korekcije
cena u bilo kojem trenutku pri emu se obavezuje da e o tome pismenim putem obavestiti
klijenta.
8od 8
Strana

AliQuantum doo, Novi Sad, Trg Republike 20, II/7; Telefon: 060/44-56-526; 021/300-65-64; MB: 20631996;
PIB: 106565429; Tekui raun 340-11004598-86 ERSTE Banka AD; Email: info@aq.rs; Web: www.aq.rs