Easy Da’wah Quotation

1. Allah shirk ko kabhi maaf nahi karega References :Surah Nisa 4 : 48 Surah Nisa 4 : 116 2. Rasool (saw) ki ata’at hi nijaat ka behtareen zariya hai References:Surah Ale-Imran 3 : 31, 32, 12 Surah Nisa 4 : 59, 64, 65, 69, 80, 115 Surah Maidah 5 : 92 Surah Anfaal 8 : 20 Surah Taubah 9 : 24 Surah Ibrahim 14: 43 - 44 Surah Noor 24:41, 42, 43, 44 Surah Furqan 25 : 27 – 30 Surah Ahzaab 33 : 36 Surah Muhammad 47 : 32, 33 Surah Hujurat 49 : 14 Surah Mujadilah 58 : 22 3. Allah ki Hidayat hi Hidayat hai, aur jo Muhammad (saw) par utra hai woh seedhi rah hai References:Surah Baqarah 2 : 37, 38, 39, 137 Surah Maidah 5 : 49, 50 Surah Anam 6 : 71, 53 Surah Yusuf 12 : 108 Surah Bani Israel 17 : 9 Surah Ta’ha 20 : 122 -127 Surah Qasas 28 : 50 Surah Fatir 35 : 27 – 31 Surah Muhammad 47 : 2, 3

4. Usse zalim kon hai jise Allah ki Aayatein dikhai jaye aur who use naa mane References:Surah Kahaf 18 : 57 Surah Jaasiya 45 : 6, 7, 8 5. Kinare Kinare hokar Eeman na lao, muqammal Eeman lao References:Surah Baqarah 2 : 208 Surah Nisa 4 : 150, 151 Surah Hajj 22 : 11 6. Sirf Gumaan ke peeche mat chalo, na atkalo ke peeche Reference:Surah Anam 6 : 128 7. Allah ke barabar aur uska shareek koi nahi hai References:Surah Baqarah 2 : 165 Surah Ibrahim 14 : 30 8. Sab ke sab Allah ke mohtaaj hai Reference:Surah Fatir 35 : 15 9. Sifarish References:Surah Anam 6 : 51, 70, 94 Surah Baqarah 2 : 55 Surah Yunus 10 : 3, 15 Surah Ambiya 21 : 28 Surah Zumar 39 : 12 – 14 Surah Sajdah 32 : 4 Surah Ya Sin 36 : 4 Surah Ya Sin 36 : 22 – 24 Surah Zumar 39 : 43 – 44 Surah Ghafir 40 : 18 Surah Zukhruf 43 : 85 – 87 Surah Najm 53 : 26

10. Wasila Reference:Surah Isra 17 : 56 – 57 Surah Zumar 39 : 3 Surah Ahqaf 46 : 28 11. Allah hi musibat dur karta hai Reference:Surah Anam 6 : 17 Surah Yunus 10 : 106, 107 Surah Taubah 9 : 41 Surah Ahzab 33 : 17 Surah Muhammad 47 : 28 12.Saare paigambar bashr the Reference:Surah Hud 11 : 25 – 27 Surah Ibrahim 14 : 10 – 11 Surah Mu’minun 23 : 32 – 34 Surah Hajj 22 : 75 Surah Mu’minun 23 : 23 – 24 Surah Mu’minun 23 : 75 – 77 Surah Shu’ara 26 : 150 – 154 Surah Shu’ara 26 : 177 – 186 Surah Ya Sin 36 : 14 – 17 Surah Taghabun 64 : 6 13.Nabi (saw) bhi ek bashr aur rasool the Reference:Surah Isra 17 : 90 – 96 Surah Kahaf 18 : 110 Surah Mu’minun 23 : 3 Surah Fussilat 41 : 6 14.Dalil ya sanad Reference:Surah Anam 6 : 81 Surah Hajj 22 : 8 – 9 Surah Qasas 28 : 75 Surah Sajdah 32 : 20

Surah Ghafir 40 : 35 Surah Shura 42 : 16 15.Murde nahi sunte Reference:Surah Ra’d 13 : 3 Surah Naml 27 : 80 Surah Rum 30 : 52 Surah Fatir 35 : 22 16.Unke shareek unki ibadat ka inkar kar denge Reference:Surah Yunus 10 : 28 – 30 Surah Nahl 16 : 86 – 87 Surah Furqan 25 : 17 – 19 Surah Qasas 28 : 62 – 65 Surah Rum 30 : 12 – 14 Surah Ibrahim 14 : 4 – 6 17.Allah ne Qur’an mein sab saaf bayan kiya hai take logon ko aasani ho samajhne mein aur nashihate hasil karne mein Reference:Surah Nisa 4 : 82 Surah Nisa 4 : 176 Surah Maidah 5 : 75 Surah Anam 6 : 55, 70, 98, 104, 114, 126 Surah Araf 7 : 174 Surah Tauba 9 : 11 Surah Yunus 10 : 24 Surah Yusuf 12 : 1 – 2, 111 Surah Ibrahim 14 : 25 Surah Nahl 16 : 44, 64 Surah Isra 17 : 41, 89 Surah Kahf 18 : 1 Surah Maryam 19 : 97 Surah Noor 24 : 1, 18, 46, 61 Surah Qasas 28 : 51 Surah Sajdah 32 : 22 Surah Sad 38 : 39 Surah Zumar 39 : 27

Surah Fussilat 41 : 3 Surah Zukhruf 43 : 3 Surah Dukhan 44 : 57 Surah Muhammad 47 : 24 Surah Qaf 50 : 45 18.Allah ko chore kar uske bande ko mat pukaro Reference:Surah Araf 7 : 194 – 197 SurahYunus 10 : 28 – 36 Surah Nahl 16 : 17 – 22 Surah Isra 17 : 56 – 57 Surah Kahf 18 : 102 Surah Furqan 25 : 3 19.Dua bhi Ibadat hai, aur sirf Allah dua qubool karta hai Reference:Surah Baqarah 2 : 186 Surah Ale-Imran 3 : 38 Surah Ibrahim 14 : 39 Surah Ghafir 40 : 60 Surah Ambiya 21 : 8 – 9, 83, 84 Surah Shura 42 : 25 – 26 20.Sab kaam banane wala sirf Allah hai Reference:Surah Shura 42 : 28 21.Firqa mat banao Reference:Surah Ale-Imran 3 : 19, 20 Surah Anam 6 : 159 22.Rasul (saw) behtareen example hai follow karne ke liye Reference:Surah Ahzab 33 : 21 23.Dure logo ke peeche (bina dalil ke) mat chalo Reference:Surah Ale-Imran 3 : 100, 101

Surah Anam 6 : 116 Surah Araf 7 : 3, 70, 71 24.Nabi (s.a.w) ne humse koi amal nahi chupaya Reference:Surah Ale-Imran 3: 161 Surah Haqqah 69: 44-47 Surah Infitar 82: 24 25.Shifaa deta hai sirf Allah Reference:Surah Shuara 26:80 26.Allah humse Qarib hai Reference:Surah Qaf 50:16 27.Sab Allah ki Ibadat ke liye paida hue hai Reference:Surah Dhariyat 51:56 28.Imamo ko khuda mat banao Reference:Surah Tawbah 9:31 29.Rizk sirf Allah deta hai Reference:Surah Rad 13: 26 Surah Nahl 16:73-74 Surah Isra 17:30 Surah Ankabut 29:62 Surah Rum 30:37 Surah Saba 34:36, 39 Surah Fatir 35:3 Surah Shura 42:12 Surah Shura 42:19 Surah Mulk 67:21

30.Mushrik aur kaafir ke liye namaz aur magfirat nahi Reference:Surah Tawbah 9:84 31.Wahi nazil hone ke three (3) tarike Reference:Surah Shura 42:51 32.Allah ke Din ki madad karo, to tumhari madad hogi Reference:Surah Hajj 22:40 Surah Ankabut 29:69 Surah Muhammad 47:7 33.Nabi (s.a.w) ko padhna likhna nahi aata tha Reference:Surah Araf 7:157,158 Surah Saff 61:2 34.Muhammad (s.a.w) apna koi ikktiyar nahi rakhte Refrence:Surah Araf 7:188 Surah Anfal 8:63 Surah Yunus 10:49 Surah Jinn 72:21,22 35.Barzakh Reference:Surah Muminun 23:99-100 36.Aksar log shirk ke saath Imaan late hai Reference:Surah Yusuf 12:106 37.Rasulo se bhi puchch hongi Reference:Surah Araf 7:6

38.Koi nabi bhi shirk karte to unke amaal barbaad hojate Reference:Surah An’am 6:83-88 Surah Isra 17:39 Surah Zumar 39:65 39.Mushrike Mecca Allah ko mante the Reference:Surah Anam 6:136 Surah Yunus 10:31 Surah Rad 13:16 Surah Muminun 23:84-89 Surah Ankabut 29:61-65 Surah Luqman 31:25 Surah Zumar 39:38 Surah Zukhruf 43:9 40.Buto ki mujavri Reference:Surah Araf 7:138 Surah Shuara 26:71 41.Allah bando me se pegambar chun leta hai, jise chahai Reference:Surah Baqarah 2:90 Surah Anam 6:87 Surah Nahl 16:2 Surah Nahl 16:120-121 Surah Maryam 19:58 42.Baap Dada Aur Bade logo ke piche mat chalo Allah aur uske rasul ke muqable mai Reference:Surah Baqarah 2:170 Surah Maidah 5:104 Surah Luqman 31:21 Surah Ahzab 33:66-68 Surah Zukhraf 43:20-25 Surah Jathiyah 45:25

43.Aadmi wahi payega jo koshish woh karega Reference:Surah Najm 53:38-39 44.Sirf Allah ko pukaru Reference:Surah Anam 6:40-41,52,63-65 Surah Araf 7:180 Surah Yunus 10:22-23,65-66 Surah Rad 13:14-15 Surah Nahl 16:52-56 Surah Isra 17:110 Surah Kahf 18:28 , 52 Surah Hajj 22:73-74 Surah Naml 27:62-63 Surah Ankabut 29:41-42 Surah Rum 30:33-35 Surah Luqman 31:30-32 Surah Sajdah 32:15-16 Surah Saba 34:22-23 Surah Zumar 39:8 Surah Fatir 35:13-17 Surah Jinn 72:18 45.Jo Allah aur uske Rasul de bas usme hi rsszi raho Reference:Surah Tawbah 9:49 Surah Hashr 59:7 46.Allah ka koi tukda nahi Reference:Surah Zukhruf 43:15 47.Gaib Allah hi jaanta hai Reference:Surah Ale-Imran 3 : 179 Surah Maidah 5 : 116 Surah Anam 6 : 59 Surah Hud 11 : 123 Surah Rad 13 : 8 – 10

Surah Kahf 18 : 26 Surah Naml 27 : 65 – 66 Surah Luqman 31 : 34 Surah Hashr 59 : 22 48.Muhammad (saw) gaib nahi jaante Reference:Surah Ale-Imran 3 : 44 Surah Anam 6 : 50 Surah Araf 7 : 187 Surah Anfal 8 : 60 Surah Taubah 9 : 43, 94, 101 Surah Hud 11 : 49 Surah Yusuf 12 : 3, 102 Surah Kahf 23 – 24 Surah Ambiya 21 : 108 – 109 Surah Noor 24 : 19 Surah Naml 27 : 6 Surah Qasas 28 : 44 – 46 Surah Sad 38 : 35 – 70 Surah Fath 48 : 25 Surah Tahrim 66 : 3 Surah Qalam 68 : 25 – 26 Surah Jinn 72 : 25 – 26 49.Nabi (saw) ko Qur’an aur eemaan ka ilm nahi tha Reference:Surah Nisa 4 : 113 Surah Hud 11 : 49 Surah Yusuf 12 : 3, 102 Surah Ankabut 29 : 86 Surah Shura 42 : 52 Surah Taghabun 64 : 4 Surah Mulk 67 : 13 – 14 Surah Duha 93 : 7 50.Koi nabi gaib nahi jaanta tha Reference:Surah Maidah 5 : 109, 116 – 117 Surah Hud 11 : 25 – 31

Surah Shu’ara 26 : 27 Surah Naml 27 : 22 Surah Saba 34 : 114 51. Nabi (saw) koi anokhe rasul nahi:Reference:Surah Ahqaf 46 : 9