You are on page 1of 2

HACCP

Plan Datum Str 1 od 2


Br. 4
HACCP SISTEM
06.03.2012.g.
Verzija 01

B
n ta

B o n t a I t a l i a n e

ORMULAR F-2
OPIS PROIZVODA

1. Ime proizvoda: PAPRIKA SA TUNOM 800 g

2. Proizvoa: Bonta italiane d.o.o.

3. Standard o usaglaenosti proizvoda: Slubeni glasnik SCG


31/2003, 56/2003 i 4/2004, Slubeni glasnik RS, broj 63/09, Slubeni glasnik SRJ
17/2002 i SCG 56/2003, 4/2004, Slubeni glasnik SFRJ 1/79, 20/82, 39/89, 74/90 i
46/91 i SRJ 33/95 i 58/95 i SCG 6/2003, 4/2004 i 12/2005, Slubeni glasnik SFRJ
29/79, 53/87 i SCG 31/2003, 56/2003 i 4/2004, Slubeni glasnik SFRJ 29/83,
Slubeni glasnik SRJ 54/99 i SCG 56/2003, 4/2004, Sl. list SRJ", br. 26/2002 i "Sl.
list SCG", br. 56/2003 - dr. pravilnik, 4/2004 - dr. pravilnik i 5/2004 i "Sl. glasnik
RS", br. 21/2009

4. Sastav: paprika ,tuna ,voda,suncokretovo ulje,beli luk


u prahu, natrijum hlorid, regulator kiseline
E260,antioksidans E 300
Namena proizvoda: finalni proizvod karakteristinog ukusa
Gde e se prodavati proizvod: direktna prodaja

Karakteristike proizvoda:

a/ organoleptike osobine
- Forma - tipino za ovu vrstu proizvoda;
- Spoljna povrina - karakteristino za ovu vrstu proizvoda;
- Miris - prijatan, svojstven.
- Ukus - prijatan, svojstven ovoj vrsti proizvoda.

b/ fiziko-hemijski
karakteristinih svojstava za ovu vrstu proizvoda
v/ mikrobioloki
- koagulaza pozitivne stafilokoke,
- sulfitoredukujue klostridije,
- proteus vrste i Escherichia coli,

Izradio: Potvrdio:

Potpis Potpis
HACCP
Plan Datum Str 2 od 2
Br. 4
HACCP SISTEM
06.03.2012.g.
Verzija 01

B
n ta

B o n t a I t a l i a n e

ORMULAR F-2
OPIS PROIZVODA

5. Metoda obrade: blaniranje,pranje,punjenje,pasterizacija


Nain upotrebe proizvoda:
Moe se konzumirati posle termike obrade .

6. Pakovanje za korienje proizvoda: u originalnoj


ambalai

7. Rok trajanja proizvoda: utisnut na proizvodu

8. Uslovi i parametri uvanja proizvoda:


Proizvodi se moraju uvati na suvom mestu.

9. Zahtevi pri distribuciji proizvoda: distribuira se

10. Informacija na etiketi: naziv,adresa i sedite proizvoaa

Izradio: Potvrdio:

Potpis Potpis