You are on page 1of 35

OSNOVI KONZERVACIONE BIOLOGIJE

KONZERVACIONA
GENETIKA.1.

Prof dr Jelka Crnobrnja-Isailovi


KONZERVACIONA GENETIKA

Upotreba genetike teorije i tehnika radi smanjenja rizika


od izumiranja ugroenih vrsta.
Razvila se iz evolucione genetike i kvantitativno-genetike
teorije koriene za selektivno ukrtanje domestifikovanih
vrsta biljaka i ivotinja.
Fokusira se na posledice nastale usled smanjenja velikih,
autbrednih populacija na male jedinice gde su stohastiki
faktori i efekti inbridinga predominantni.
KONZERVACIONA GENETIKA

tetni efekti inbridinga na reprodukciju i preivljavanje INBRIDNA


DEPRESIJA
gubitak GENETIKOG DIVERZITETA i mogunosti za evoluciju
kao odgovor na sredinske promene GUBITAK POTENCIJALA ZA
EVOLUCIJU
Fragmentacija populacija i smanjenje protoka gena
Preovladjivanje sluajnih efekata (GENETIKI DRIFT)
Akumulacija i gubitak (PROIAVANJE) tetnih mutacija
Genetiko upravljanje malim uzgojnim populacijama
razreavanje taksonomski nejasnih sluajeva
odredjivanje lokalnih populacija u okviru vrste gde je potreban nadzor
i gazdovanje
upotreba molekularno-genetikih analiza u FORENZICI i
razjanjavanje onih aspekata biologije vrste koji su od znaaja za njeno
ouvanje.
KONZERVACIONA GENETIKA

CILJ:
KONZERVACIONA GENETIKA

GENETIKI DIVERZITET

IUCN: potreba ouvanja genetike raznovrsnosti je jedan


od tri globalna prioriteta ouvanja biodiverziteta.
KONZERVACIONA GENETIKA
OBJEKAT INTERESOVANJA

Lokalna populacija dema


KONZERVACIONA GENETIKA
OBJEKAT INTERESOVANJA

Lokalna populacija dema


KONZERVACIONA GENETIKA
OBJEKAT INTERESOVANJA

Lokalna populacija dema


KONZERVACIONA GENETIKA
OBJEKAT INTERESOVANJA

Lokalna populacija dema


KONZERVACIONA GENETIKA
OBJEKAT INTERESOVANJA

Lokalna populacija dema


KONZERVACIONA GENETIKA
GENSKI DIVERZITET

Raznovrsnost genskog fonda jedne lokalne populacije.


Izraava se putem razliitih parametara:
KONZERVACIONA GENETIKA
GENSKI DIVERZITET

Raznovrsnost genskog fonda jedne lokalne populacije.


Izraava se putem razliitih parametara:

Proporcija polimorfnih lokusa (P)


KONZERVACIONA GENETIKA
GENSKI DIVERZITET

Raznovrsnost genskog fonda jedne lokalne populacije.


Izraava se putem razliitih parametara:

Proporcija polimorfnih lokusa (P)

Prosean broj alela po lokusu (na)


KONZERVACIONA GENETIKA
GENSKI DIVERZITET

Raznovrsnost genskog fonda jedne lokalne populacije.


Izraava se putem razliitih parametara:

Proporcija polimorfnih lokusa (P)

Prosean broj alela po lokusu (na)

Heterozigotnost (H)
KONZERVACIONA GENETIKA
GENSKI DIVERZITET

Raznovrsnost genskog fonda jedne lokalne populacije.


Izraava se putem razliitih parametara:

Proporcija polimorfnih lokusa (P)

Prosean broj alela po lokusu (na)

Heterozigotnost (H)

Genski diverzitet
KONZERVACIONA GENETIKA

BIODIVERZITET

DIVERZITET VRSTA

GENETIKI DIVERZITET
KONZERVACIONA GENETIKA
ZATO JE NEOPHODAN GENETIKI DIVERZITET?

Odsustvo medjupopulacione genetike


diferencijacije u okviru vrste sugerie postojanje
uniformnih sredinskih uslova tako da su uspene
genetike kombinacije iste u svim subpopulacijama.

To moe znaiti i "ranjivost" vrste, jer drastina


sredinska promena moe da eliminie ili znatno
redukuje brojnost populacija.
KONZERVACIONA GENETIKA

MEUPOPULACIONA GENETIKA DIFERENCIJACIJA:


KONZERVACIONA GENETIKA

NAGLA PROMENA SREDINSKIH USLOVA:


KONZERVACIONA GENETIKA

SVAKA VRSTA JE REZERVOAR JEDINSTVENE GENETIKE


INFORMACIJE
KONZERVACIONA GENETIKA

NESTANAK SVAKE VRSTE JE KRITINA TAKA PREDSTAVLJA


KRAJ 3-5 BILIONA GODINA EVOLUTIVNOG RAZVOJA
KONZERVACIONA GENETIKA
ZATO JE NEOPHODAN DIVERZITET VRSTA?

Gubitak pojedinih vrsta u ekosistemima utie na


nain na koji ti sistemi zajedno deluju u prometu
esencijalnih hranljivih materija i vode i protoku
energije.
Poto imamo ograniene mogunosti da
predvidimo kako ekosistemi reaguju u smislu
zamene vrsta ili pojave novih vrsta zbog nestanka
odredjene, postoji razlog da se zabrinemo uvek
kada je bilo koja vrsta u opasnosti od nestajanja.
KONZERVACIONA GENETIKA
ZATO JE NEOPHODAN DIVERZITET VRSTA?
KONZERVACIONA GENETIKA
ZATO JE NEOPHODAN DIVERZITET
EKOSISTEMA?

Kada prirodan, autohton predeo biva"iscepkan"


ovekovom aktivnou, ukupna raznovrsnost
zajednice moe ostati ista ili ak porasti, ali
kvalitativne promene na lokalnom i regionalnom nivou
dovode do homogenizacije flore i faune, odnosno do
gubitka karakteristinosti datog biogeografskog
regiona, a samim tim globalni biodiverzitet se
smanjuje.
KONZERVACIONA GENETIKA
ZATO JE NEOPHODAN BIODIVERZITET?

Diverzitet gena, vrsta i ekosistema predstavlja

osnovni materijal pomou koga se ljudske zajednice


prilagodjavaju na promene. Zato gubitak svake vrste,
genskog alela i ekosistema umanjuje potencijal ivog
sveta, a samim tim i ljudske vrste, da se prilagodi
promenljivoj odnosno menjajuoj se okolini.
KONZERVACIONA GENETIKA
GENETIKA STRUKTURA POPULACIJE

Objedinjena informacija o

raznovrsnosti raspodeli te raznovrsnosti u


gena populaciji.
KONZERVACIONA GENETIKA
GENETIKA STRUKTURA POPULACIJE

Objedinjena informacija o

raznovrsnosti raspodeli te raznovrsnosti u


gena populaciji.

Odreena je tipovima i uestalostima alela u


populacijama.
KONZERVACIONA GENETIKA

Afriki lav:

analizirano 26 strukturnih genskih lokusa


6 lokusa polimorfno P = 23%

Prosena heterozigotnost po jedinki Hi = 7.1%

Prosean alelski diverzitet (prosean broj alela po lokusu)


na = 1.27

Ovi nivoi genetikog diverziteta karakteristini su za vrste


koje nisu ugroene.
KONZERVACIONA GENETIKA

Karakteristike organizama od najveeg znaaja za ouvanje


su one koje imaju uticaja na zdravlje i reproduktivni uspeh.

-broj realizovanih potomaka


-koliina semena kod biljaka
-sposobnost za razmnoavanje
-dugovenost
-stopa rasta
-ponaanje izbegavanja predatora
-telesna teina
-visina
-jaina

= KVANTITATIVNE KARAKTERISTIKE
KONZERVACIONA GENETIKA

Kod vrsta gde nije zastupljeno ukrtanje u


srodstvu, sve kvantitativne karakteristike
ispoljavaju genetiki diverzitet.
KONZERVACIONA GENETIKA

TETNI ALELI

Genetiki diverzitet podrazumeva i postojanje


tetnih alela u populacijama.
Generiu ih mutacije a odstranjuje prirodna
selekcija.
GENETIKO OPTEREENJE
Kod vrsta gde nije zastupljeno ukrtanje u
srodstvu, uestalost tetnih mutacija je <1%
KONZERVACIONA GENETIKA

TETNI ALELI
PRIMERI:
-mutacija koja prouzrokuje gubitak hlorofila

-patuljast rast kod kalifornijskih kondora

-slaba absorpcija vitamina E kod Equus przevalskii

-teka oteenja srca i nerazvijeni testisi kod pantera sa


Floride

-nedostatak testisa kod koale

-nerazvijeno krzno kod crvenih lemura


KONZERVACIONA GENETIKA
NIVOI GENETIKOG DIVERZITETA :
(mikrosatelitski genski lokusi)

Ugroene vrste Neugroene vrste


_____________________________________________
na H na H
Crni nosorog 4.2 0.69 Afriki bivo 8.6 0.73
Meksiki vuk 2.7 0.42 Sivi vuk 4.5 0.62
Etiopski vuk 2.4 0.21 Kojot 5.9 0.68
Afriki divlji pas 3.5 0.56 Domai pas 6.4 0.73
Gepard 3.4 0.39 Afriki lav 4.3 0.66
Vetruka sa Mauricijusa 1.4 0.10 Evropska 5.5 0.68
vetruka
Juni vombat 2.1 0.32 Severni vombat 5.9 0.71
Komodo varan 4.0 0.31 Ameriki aligator 8.3 0.67
Mahagoni 9.7 0.55 Kraljevski 9.3 0.67
mahagoni
KONZERVACIONA GENETIKA
KOJE KOMPONENTE GENETIKOG DIVERZITETA ODRE\UJU
SPOSOBNOST EVOLUIRANJA ?

Evolucioni potencijal se direktno meri kao kvantitativno-genetika


varijabilnost reproduktivnog uspeha.
Reproduktivni uspeh: broj plodnog potomstva
Komponente:
-preivljavanje do polne zrelosti
-sposobnost za reprodukciju
-sposobnost odgajanja mladih

Ovu kvantitativno-genetiku varijabilnost je najtee izmeriti

DNA i alozimska varijabilnost odraavaju evolucioni potencijal


JEDINO AKO su korelisane sa kvantitativno-genetikom
varijabilnou.

Korelacije izmedju molekularnih i kvantitativnih mera genetikog


diverziteta su esto veoma niske.
KONZERVACIONA GENETIKA

EVOLUCIONA GENETIKA PRIRODNIH POPULACIJA

Populacije evoluiraju usled delovanja


MUTACIJA
PROTOKA GENA
SELEKCIJE
GENETIKOG DRIFTA

GENETIKI DIVERZITET