You are on page 1of 2

EGIN KONTU!

Aurrekontu feministen garaia da


Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) aurrekontuen eztabaida liogabetu, eta gizarte babesa handitzeko neurriak. Are ge-
pil-pilean delarik heldu zaigu aurtengo martxoaren 8a. Mar- hiago, enplegu bat izan arren, prestazio sozialak jaso behar
txoaren 8ko egunean, urtero, emakumeok gure bizitzaren dituztenen kopurua etengabe igotzen ari den honetan.
esparru ezberdinetan oraindik ere pairatzen ditugun diskri- - Etxebizitza publikoen gizarte sarea: Etxebizitzaren legeak
minazio eta biolentzia egoerak salatzen ditugu eta dei egi- bermatzen duen etxebizitzarako eskubide subjektiboa sal-
ten diegu instituzio zein agintari politikoei, egoera iraultzea buespenik gabe bete dadin.
ekarriko duten lege, politika eta neurri ausart eta feministak
praktikan jar ditzaten. LANA BANATU
- 35 orduko lan astea: oro har lanaldia murrizteak guztioi gure
Aurten, aukera ezin hobea dute, borondate politikoarekin, zaintza lan eta ardurei modu korresponsablean erantzutea
emakumeok pairatzen dugun egiturazko diskriminazioari au- ahalbideratuko digulako; bestalde, emakume askoren ka-
rre egiteko neurri praktiko eta gauzagarriak martxan jartzeko, suan 35 orduko lan astea bermatzea ere bada lanaldi partzial
orain aurkeztu behar baititu Eusko Jaurlaritzak EAErako aurre- inposatuekin bukatzeko neurri bat.
kontuak. Aurrekontu publikoak, izatez, herritarrengandik era- - Lanaren ikuspegi integralari erreparatuko dion erantzunki-
bat urrun geratzen den diru sarrera eta gastuen txosten tekni- detasun eta kontziliazio legea:
ko huts bat baino zerbait gehiago dira. Aurrekontuak erabaki
- Zaintza lanen banaketa orekatu eta erantzunkidea ber-
politikoak dira, diru publikoa zertan eta nola gastatuko den
matuko dituzten neurriak, erantzunkidetasun laborala
zehazten dute, hau da, eraiki nahi den jendarte ereduaren
eta familiarra modu paritarioan sustatzea ahalbideratze-
definizio argia dira. Era berean, aurrekontuak dira herri batek
ko neurriak.
bere aberastasunaren banaketarako duen bitarteko edo tres-
- Bizitzaren zaintza zikloei modu egokian erantzungo
narik garrantzitsuena. Eta esan beharrik ez dago, soilik abe-
dion zerbitzu soziokomunitarioetako sare bat eraikitzea.
rastasunaren banaketa justu, orekatu eta etiko batek bermatu
ditzakeela herritar guztientzako bizi baldintza duinak.
BIOLENTZIA MATXISTAREKIN AMAITU
Aurrekontu feministak nahi ditugu. Bizitzaren sostengarrita- - Biolentzia matxistaren aurkako lege integrala: integrala,
suna erdigunean jarri, pertsonen behar zein interesak babestu eragin eremu edo esparruak anitzak direlako (babesa, bitar-
eta bermatu, eta bizitzaren prekarizazioari aurre egitea ahalbi- tekoak, hezkuntza, komunikabideak...) zein administrazio ez-
deratuko duten aurrekontuak behar eta nahi ditugu. berdinen arteko jarduera koordinatua beharrezkoa duelako.
- Ikastetxe eta institutu guztietan ezarri beharreko hezkidetza
ABERASTASUNA BANATU plana, baliabide tekniko zein ekonomikoak aurreikusiko dituena.
- Politika fiskal berria eskatzen dugu, gehiago dutenek ge-
hiago ordain dezaten. Aurtengo martxoaren 8an, beraz, Eusko Jaurlaritzak, eta bide
- Prekarietate eta pobreziaren kontrako babes plan integra- batez, agintari politikoek, aukera dute urteroko diskurtso ins-
la: emakumeon egoera irauli ahal izateko neurri eta estra- tituzional formal eta hutsaletatik benetako praktika eta neurri
tegia zehatzak barnebilduz, pobreziak emakume aurpegia ausart feministetara urratsa emateko. Erabaki egin behar dute
izateari utz diezaion. emakumeen bidelagun izan nahi duten ala emakumeoi iruzur
- 1.200 euroko gutxieneko soldata. berri bat egiteko prest dauden. Guk, emakumeok, ez dugu
- RGI eta gainerako laguntzetan emandako murrizketak ba- iruzur berririk onartuko.

MARTXOAK
EMAKUME LANGILEEN NAZIOARTEKO EGUNA
EGIN KONTU!
Aurrekontu feministen garaia da
El 8 de marzo llega con el debate presupuestario de la Co- y adoptar medidas para fortalecer la proteccin social; ms
munidad Autnoma Vasca (CAV) en plena ebullicin. Cada si cabe en estos tiempos en los que el nmero de perso-
8 de marzo denunciamos las situaciones de discriminacin y nas que necesitan prestaciones sociales aumenta sin cesar,
violencia que sufrimos las mujeres en diferentes mbitos de pese a tener un empleo.
nuestra vida, al tiempo que hacemos un llamamiento a las - Red social de vivienda pblica: se debe cumplir, sin excep-
instituciones y a los dirigentes polticos para que pongan en ciones, el derecho subjetivo de vivienda garantizado en la
prctica leyes, polticas y medidas valientes y feministas con propia ley de vivienda.
objeto de cambiar la situacin de raz.
REPARTO DEL TRABAJO:
Tienen este ao una oportunidad inmejorable para poner en - Jornada laboral semanal de 35 horas: en general, la reduc-
marcha medidas prcticas y factibles que hagan frente a la cin de la jornada laboral nos permitir responder de for-
discriminacin estructural que padecemos las mujeres. Bas- ma corresponsable a nuestras responsabilidades y labores
ta con tener voluntad poltica, ahora que el Gobierno Vasco de cuidado; por otro lado, la jornada semanal de 35 horas
est a punto de presentar los presupuestos para la CAV. Las tambin es una forma de acabar con las jornadas parciales
cuentas pblicas son, en esencia, algo ms que un informe impuestas a muchas mujeres.
tcnico sobre ingresos y gastos que se elabora lejos de la - Ley de responsabilidad y conciliacin que vele por la vi-
ciudadana. Los presupuestos son decisiones polticas. Sirven sin integral del trabajo:
para concretar cmo y en qu se va a invertir el dinero pbli- - Medidas que garanticen el reparto equilibrado y res-
co; en una palabra, se trata de una definicin muy significativa
ponsable de las labores de cuidado, medidas que pro-
del modelo de sociedad que se quiere construir. Asimismo,
muevan la responsabilidad laboral y familiar de forma
los presupuestos son el instrumento ms importante de un
paritaria.
pas a la hora de repartir su riqueza. Huelga decir que solo se
- Configuracin de una red de servicio sociocomunitario
pueden garantizar condiciones de vida dignas para todas y
todos los ciudadanos a travs de un reparto justo, equilibrado que responda de forma adecuada a los ciclos de cuida-
y tico de la riqueza. do de la vida.

Queremos presupuestos feministas. Queremos y necesita- ACABAR CON LA VIOLENCIA MACHISTA


mos presupuestos que pongan la sostenibilidad de la vida en - Ley integral contra la violencia machista: integral, porque
el centro, protejan y garantiacen las necesidades y los intere- los mbitos de accin son diversos (apoyo, medios, educa-
ses de las personas y permitan hacer frente a la precarizacin cin, medios de comunicacin...), al tiempo que requiere
de la vida. de coordinacin entre las diferentes administraciones.
- Plan educativo a implantar en todos los centros escolares
REPARTO DE RIQUEZA: e institutos, dotado de recursos tcnicos y econmicos.
- Pedimos una nueva poltica fiscal en la que paguen ms
los que ms tienen. Por lo tanto, con la llegada del 8 de marzo, el Gobierno Vas-
- Plan integral contra la precariedad y la pobreza: la pobre- co y los dirigentes polticos tienen este ao la oportunidad
za debe dejar de tener nombre de mujer, por lo que se han de pasar del discurso formal y vaco de todos los aos a dar
de recoger medidas y estrategias concretas que sirvan para pasos valientes en forma de medidas prcticas y feministas.
revertir la situacin. Deben decidir entre recorrer ese camino junto a las mujeres
- Salario mnimo de 1.200 euros. o volver a defraudarlas. Nosotras, las mujeres, no vamos a
- Revocar los recortes aplicados en la RGI y dems ayudas aceptar otro fraude.

MARTXOAK
EMAKUME LANGILEEN NAZIOARTEKO EGUNA