You are on page 1of 20

CZYTAJ OBOWIZKOWO

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA od 2006 r.


Biece
i archiwalne
Kdzierzyn-Kole numery

Racibrz

Wodzisaw lski
Pene wydanie na: GazetaInformator.pl
DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XII | 8 marca 2017 | Nr 5 (232) GazetaInformator.pl

RACIBRZ BEZPIECZESTWO Mirosaw Lenk: Inni mog si od nas


uczy. Wywiad z prezydentem Racibo-
Nielegalne wycigi samochodowe rza na temat smogu. Czytaj wicej str. 5

po Opawskiej?
RACIBRZ SPORT

BIEG TWARDZIELA:
Po ul. Opawskiej nocami, cigaj si samochody. Co na to prezydent i policja? MATEUSZ WOLNIK I
ANNA SZYJKA NAJLEPSI

Fot. Pawe Strzelczyk


PAWE STRZELCZYK

Fot. Katarzyna Przypado


Ponad 500 osb pokonao
O niebezpiecznym proce- szeciokilometrow tras
derze nielegalnych wycigw biegnc przez Arbore-
poinformowa radny Marek tum Bramy Morawskiej.
Rapnicki na lutowej sesji rady 25 lutego punktualnie o
miasta. Maj si one odbywa godz. 11:00 rozpocz si VI
zwaszcza na odcinku od ron- Bieg Twardziela. Jak mwi
da przy E.Leclercu do ronda organizatorzy, to jeden z naj-
na wiskim Rynku. Rapnicki bardziej wymagajcych bie-
zauway przy tym, i rozwi- gw raciborskich. Trasa bie-
zaniem problemu mogoby by ga przez Arboretum Bramy
zamontowanie w kilku miej- Morawskiej, nie brakowao
scach progw spowalniajcych, wic stromych podbiegw czy
tzw. picych policjantw. Tak zbiegni po kamienistych
np. z lubicymi mocniej wci- ciekach. Niewiadom s za-
sn peda gazu skutecznie ra- wsze warunki atmosferyczne,
dz sobie w miastach niemiec- w sobot jednak pogoda bya
kich. ciepa i soneczna. Na starcie
Problem w tym, e jak stano 507 miakw, ktrzy
twierdzi prezydent Mirosaw mieli do pokonania 6,35 km.
Lenk Opawska naley do ta- Wrd nich znaleli si za-
kiej kategorii drg, gdzie mon- rwno mieszkacy Raciborza i
ta progw nie jest moliwy. okolic, jak i biegacze z Zabrza, Najlepszym twardzie-
Zreszt, w opinii prezydenta, Warszawy czy Czech. lem okaza si Mateusz
zjawisko to nie jest ju nagmin- Jako pierwszy bieg uko- Wolnik.
ne i wystpuje co najwyej spo- czy Mateusz Wolnik z Lysek
radycznie. Przewanie motocy- Opawska to nie jedyna ulica, ktrej dotyczy problem. Co rusz dochodz do nas odgosy, e z czasem 0:23:26. Drugi by pozostaje ukasz Skwarec-
klici pozwalaj sobie od czasu rwnie kilka innych arterii komunikacyjnych upodobali sobie amatorzy prdkoci. Mwi Robert Antczak (0:23:27), a ki. Drugie miejsce utrzyma
do czasu wcisn gaz do przy- si o np. o ul. Starowiejskiej, Mariaskiej i Gubczyckiej w Raciborzu, drodze na Babice w trzecie miejsce zaj zwyciz- Robert Antczak, a na trzecie
sowiowej dechy. W duym powiecie raciborskim czy drogach w gminie Lubomia. ca Biegu Nadodrzaskiego, awansowa zwycizca Biegu
stopniu w ucywilizowaniu mi- ukasz Skwarecki (0:23:47). Twardziela, Mateusz Wolnik.
onikw szybkiej jazdy pomo- W odniesieniu do ulic usy- dopuszczalnej prdkoci jazdy, go dnia, w godzinach wieczo- Wrd kobiet najlepsza by- Wrd kobiet w pierwszej
go wybudowanie ronda koo tuowanych w centrum miasta, statystyka zdarze drogowych rowo-nocnych kierowane s a Anna Szyjka, triumfatorka trjce nie doszo do adnych
E.Leclerca, ktre w naturalny ktrych stan umoliwia po- oraz ilo zgosze telefonicz- do centrum miasta, gdzie wy- styczniowego biegu wzdu zmian. Pierwsz lokat zaj-
sposb wymusza zdjcie nogi z ruszanie si ze znaczn prd- nych mieszkacw nie prowa- korzystujcy dobre warunki Odry, ktra tras pokona- muje Anna Szyjka. Druga jest
gazu. Niemniej jednak skoro koci, z wasnej inicjatywy dz do wnioskw, i ul. Opaw- atmosferyczne kierowcy cz- a w 26 minut i 19 sekund. Boena Walaszek, trzecia An-
spowalniacze s wykluczone Wydziau Ruchu Drogowego, ska jest bardziej zagroona w ciej dopuszczaj si przekro- Druga bya Boena Walaszek na Olaniszyn. Kolejn imprez
obieca rozezna moliwe roz- a take w kadym przypadku tym zakresie od innych z tere- cze prdkoci tumaczy (29:02), a na najniszym stop- z tegorocznego cyklu bdzie X
wizania w celu poprawy bez- otrzymania zgoszenia prowa- nu naszego miasta. W okresie asp. sztab. Grzegorz Mederski, niu podium stana Dominika Bieg bez Granic, ktry odb-
pieczestwa na Opawskiej. dzone s pomiary prdkoci. letnim patrole wykorzystujce zastpca naczelnika Wydziau Pacak (29:44). dzie si 3 maja.
Na zjawisko skar si Ilo ujawnianych wykrocze videorejestrator oraz radaro- Ruchu Drogowego raciborskiej W klasykacji GP 4 Biegi
mieszkacy, a co na to policja? polegajcych na przekroczeniu we mierniki prdkoci kade- komendy. Racibrz Mczyzn liderem KP

R E K L A M A

terminale patnicze terminale


kasy fiskalne najtaniej
suma
wszystkich zalet
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl
2 Druga strona 8 marca 2017, nr 5 (232) << GazetaInformator.pl
POWIAT RACIBORSKI EKOLOGIA

Niecertykowany system monitorowania jakoci powietrza.


Czy to ma sens?
Za 20 tys. zotych naukowcy oraz studenci raciborskiej PWSZ opracowa maj czujniki do tworzonego systemu.

Fot. RAS

Fot. Mateusz Herba


MATEUSZ HERBA

W poowie lutego miao


KOMENTARZ NA GORCO
miejsce spotkanie z udziaem
prezydenta miasta, starosty Raciborski centrum miasta) oraz przede
raciborskiego, przedstawicieli Alarm Smogowy wszystkim opracowane
Raciborskiego Alarmu Smo- Sie czujnikw bdzie musz zosta procedury opi-
gowego oraz przedstawicieli suya wewntrznym potrze- sujce konkretne dziaania
raciborskiej PWSZ. Tematem bom samorzdw i miesz- w szkoach i przedszkolach
bya kwestia monitorowania kacw (nie bdzie posiada- w sytuacji podwyszonych
powietrza w regionie. Zgodnie a adnej certykacji). Biorc stanw skaenia powietrza.
z ustaleniami jakie pady, na- pod uwag wysokie koszty Projektowane czujniki
ukowcy oraz studenci racibor- urzdze certykowanych bd mierzy tylko zapyle-
skiej uczelni opracowa maj oraz fakt, i jestemy wa- nie i dane typu: temperatu-
czujniki, ktre umoliwi kon- nie wiadkami wchodzenia ra, cinienie. Benzeny, siark
trol jakoci powietrza w po- na rynek nowych technologii i kilka innych mog bada
wiecie. Prace prowadzone b- Konstruowane przez ra- przyjmujemy takie rozwi- tylko certykowane sprzty.
d pod okiem dr. in. Piotra ciborsk uczelni czujniki, zanie jako satysfakcjonuj- My stoimy na stanowisku, e
Kalusa z wydziau automatyki oprcz pomiarw jakoci ce, przy czym traktujemy je taki sprzt samorzd powi-
i robotyki. Zgodnie z zapowie- powietrza, informowa tylko jako wstp do budowy nien posiada, jest to jeden
dziami prototyp urzdzenia bd o temperaturze, penego systemu, w ktrym z naszych staych postula-
powstanie jeszcze w tym roku, wilgotnoci oraz cinieniu poza czujnikami musz po- tw, wielokrotnie wyraany
a od nowego sezonu grzewcze- atmosferycznym. Nie bd wsta tablice informujce pisemnie. Niemniej jednak
go funkcjonowa bdzie caa to jednak urzdzenia spe- Jak podkrela prezydent Mirosaw Lenk w sprawie instalacji o aktualnym stanie zanie- szanse, e obecne wadze go
sie czujnikw. Jeli w tym niajce normy Wojewdz- autoryzowanej stacji pomiarowej zoone zostao pismo do czyszczenia powietrza (na kupi, oceniamy na mini-
roku przejdzie on prb po- kiego Instytutu Ochrony Wojewdzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska. Trzeba szkoach, przedszkolach i w malne.
rodowiska. Na zdj. przy- jednak czeka na decyzj.
mylnie, to w przyszym roku
kadowy czujnik pomiaru
montujemy cay system in-
jakoci powietrza.
formowa prezydent Mirosaw ciborski Alarm Smogowy. W otoczenia. By uzyska szerszy na rzecz systemu konstru- Inspektorat Ochrony rodo-
Lenk. ramach akcji na zakup urz- obraz na temat poziomu za- owanego przez wadze mia- wiska. Jak poinformowa nas
Docelowo zostanie skon- wiatu, a w poowie ze rodkw dze pomiarowych, monito- nieczyszczenia niezbdna jest sta i powiatu w porozumieniu M. Lenk jaki czas temu zo-
struowanych okoo dwudzie- miasta. Prezydent czujni- rujcych najblisz okolic istalacja caej sieci. Czujniki z raciborsk uczelni. Nie ma y pismo w tej sprawie. W s-
stu czujnikw. Oprcz pomia- ki ulokowa chce w centrum (kosztujcych 600 z) do tej te nie s jednak pozbawione jednak pewnoci, e konstru- siednich orach nie czekano
rw jakoci powietrza maj oraz dzielnicach miasta. Zain- pory zdecydowaa si rma wad. Dziaaj nieprecyzyjnie owany obecnie system bdzie natomiast na decyzj Inspek-
one informowa o tempera- stalowane zostan prawdopo- Ostrog.net oraz Starostwo Po- pod wpywem niekorzystnych skuteczniejszy od czujnikw, toratu. Tamtejsi radni sprawy
turze, wilgotnoci oraz cinie- dobnie na miejskich placw- wiatowe. Ich pomiary obecnie warunkw atmosferycznych: ktre do tej pory zainstalo- wzili w swoje rce. W bude-
niu atmosferycznym. System, kach owiatowych. Ponadto w ledzi mona na stronie in- duej wilgotnoci oraz niskiej wano, bowiem oba systemy cie na 2017 rok zarezerwowa-
ktry obejmowa ma rwnie urzdzenia wyposaone maj ternetowej www.looko2.com. temperatury, wskutek czego nie s certykowane. W celu no kwot 150 tys. z na zakup
budow strony interneto- zosta rwnie gminy powiatu S to tzw. czujniki lowcost, pomiary s nieprawidowe. uzyskania precyzyjnych infor- urzdzenia pomiarowego py-
wej umoliwiajcej ledzenie raciborskiego. ktre badaj podstawowe pa- Rozbudow sieci pomimo macji o zanieczyszczeniu po- u zawieszonego w powietrzu.
odczytw online kosztowa W Raciborzu do tej pory rametry jakoci powietrza, chtnych do wsparcia systemu wietrza w miecie najlepszym Moe wic zamiast budowa
bdzie dwadziecia tysicy rozwijano Obywatelsk Sie tj. pyy PM10, PM2,5 i PM1. osb prywatnych, rm oraz rozwizaniem byaby insta- nowy system, warto byoby
zotych. W poowie snanso- Monitoringu Jakoci Powie- Urzdzenia te monitoruj ja- prac nad wasnym systemem lacja stacji pomiarowej auto- przeznaczy wiksze rodki na
wany zostanie z budetu po- trza, ktr koordynowa Ra- ko powietrza najbliszego informatycznym zaniechano ryzowanej przez Wojewdzki zakup stacji autoryzowanej?

REGION BEZPIECZESTWO

Wamali ci si na fejsa? Zgo to policji


Waciciele kont na portalach internetowych s coraz czciej atwym celem atakw hakerw.
Fot. PIXABAY

PAWE STRZELCZYK s szczeglnie ludzie modzi. konto internetowe jest ciga-

Wamania na konta w ser-


Niestety, w niektrych przy-
padkach moe si to dla nich
ne na wniosek pokrzywdzone-
go. Jeli wic zauwaylimy, e
KOMENTARZ NA GORCO
wisach spoecznociowych sta- skoczy spraw sdow. War- kto uzyska dostp do naszej
j si coraz bardziej uciliwe. to wic wiedzie i dzieli si t skrzynki, warto poinformowa Mirosaw Szymaski Jeszcze powaniej wygl-
Policja coraz czciej otrzymu- wiedz z innymi: prawo chro- policj i szuka przestpcy. Na- rzecznik prasowy KPP da sytuacja, gdy sprawca do-
je zgoszenia o wamaniach na ni poszkodowanych tego typu ley jednak mie wiadomo, w Raciborzu sta si na czyje konto, a na-
konta uytkownikw portali in- dziaaniami. Osoby poszko- gdy bardzo czsto tak si zda- Zgodnie z kodeksem kar- stpnie dokona rnego typu
ternetowych. Po zoeniu wnio- dowane maj pene prawo do rza, e w przypadku tego typu nym (art. 267. KK) osoba, zmian, wysyki wiadomoci,
sku o ciganie funkcjonariusze zgoszenia tego faktu organom przestpstwa - sprawc moe ktra w sposb nieupraw- uszkodzenia danych itp. (art.
zobligowani s do wszczcia cigania. okaza si osoba bliska, kole- niony uzyskuje dostp do in- 268. KK). Za takie dziaanie
dochodzenia. Skorzy do robie- Przestpstwo wamania si ga czy koleanka. Wymiar ka- formacji dla niej nieprzezna- kodeks przewiduje kar po-
nia sobie takich dowcipw na czyje dowolnego rodzaju ry w zalenoci od przypadku czonej (np. poprzez otwarcie zbawienia wolnoci nawet do
zamknitego pisma, a w trzech lat. Jeli natomiast do-
analizowanym przypadku konane zmiany spowodowa-
przeamujc zabezpieczenie), y straty nansowe, sprawcy
Zesp redakcyjny Wydawca: Raciborskie Media podlega karze grzywny, ogra- grozi kara pozbawienia wol-
Pawe Strzelczyk, Mateusz Herba 47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12 Nasza klasa, GoldenLine, niczenia, a nawet pozbawie- noci od trzech miesicy do
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
www.raciborskiemedia.pl Grono czy Facebook, pocz- nia wolnoci do lat dwch. lat piciu.
biuro@raciborskiemedia.pl
ta e-mail kada ingeren-
Skad: Agnieszka Subocz ISSN: 2080-3664
Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
cja w konto osobiste przez
Dzia graki i reklamy:
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
Marzena Ruczaj: 533 362 362
Druk: POLSKAPRESSE osoby nieuprawnione jest te domaga si zapaty odpo- dat urodzenia, numer telefo-
Sp. z o. o. Sosnowiec
44-300 Wodzisaw l., ul. w. Jana 16
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl przestpstwem ciganym wiedniej sumy na wskazany cel nu, adres e-mail. W ustawie-
Martyna Sitek: 533 377 855
martyna.sitek@gazetainformator.pl
Nakad: 10 000 egz. przez prawo. Pokrzywdzo- spoeczny. niach prywatnoci zaznacz,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2 Marta Nabrdalik: 733 755 866 Wszystkie prawa autorskie do opracowa ny sam jednak musi zgosi Aby zapobiec tego typu kto moe widzie te informa-
gracznych i reklam zastrzeone.
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl
je organom cigania. przestpstwom, sami moe- cje. Zawsze naley si wylo-
my zadba o swoje bezpie- gowa z obcych komputerw.
W S P P R A C A R E D A K C Y J N A jest relatywnie wysoki i moe czestwo. Dla przykadu, por- Stwrz niepowtarzalne, sil-

Pierwszy
wynie nawet 5 lat pozbawie- tal Facebook na swojej stronie ne haso, korzystaj z progra-
nia wolnoci. Poszkodowany radzi, jak unikn problemw mu antywirusowego. Nigdy
ma prawo rwnie dochodzi z amaniem zabezpiecze nie klikaj w podejrzane linki,
portal w regionie zadouczynienia pienine-
go za doznan krzywd. Moe
prywatnoci. Rejestrujc si,
wpisz swoje imi, nazwisko,
nawet te przesane przez zna-
jomych.
GazetaInformator.pl >> 8 marca 2017, nr 5 (232) Sylwetki 3
RACIBRZ JUBILEUSZE

Benefis Pawa Kowola setki osb na uroczystoci


85 lat urodzin byo okazj, aby uczci posta wielkiego raciborzanina, kompozytora, dyrygenta, mionika muzyki
Pawa Kowola. Przyjaciele i uczniowie wspominaj

Fot. Ireneusz Burek


Pawe Kowol obchodzcy w tym roku 85 lat urodzin podczas benefisu wraz z crk Ew. Na spotkaniu wspomnieniami dzielili si (na zdjciach od lewej z gry): Krzysztof Burek wice-
Jubilat znany powszechnie jako kompozytor, muzyk, dyrygent, mionik chrw i orkiestr przez prezes Rafako, Micha Fita pomysodawca benefisu, Joanna Benczew dyrektor RCK, Piotr
cae ycie zawodowe czy prac z pasj. Jego dzieem s utwory muzyczne znane nie tylko Libera nauczyciel muzyki, dyrygent chru, Aldona Gawron-Krupa prezes Stowarzyszenia
w Raciborzu; wybrzmiay na wielu festiwalach wiata. Kultury Ziemi Raciborskiej rdo.

ireneusz burek wicach jako syn Augustyna i Festiwale na caym wiecie i wokalne, chry, orkiestry d- Towarzyszca ojcu podczas Podczas benefisu miao
Heleny. Muzyka w jego rodzin- Sala gocia wielu, ktrzy te i symfoniczne. Wspomina benefisu crka Ewa Kowol, miejsce symboliczne przeka-
W Sali koncertowej Raci- nym domu bya obecna od za- wpisali si w histori i dziaal- ten czas Piotr Libera, wrd zwizana rwnie, ju od 30 lat, zanie rzeby wykonanej przez
borskiego Domu Kultury ze- wsze. Ojciec powtarza synowi, no Pawa Kowola. Na scenie uczniw znany jako Maestro, z muzyk, wspomina: Bycie Agnieszk Urbanek uczenni-
brao si blisko p tysica e muzyka powinna by naj- wspprac wspominaa Aldo- ktry przypomnia, e w okre- dzieckiem wielce uzdolnione- c Liceum Plastycznego. Praca
osb, w tym przyjaciele, ro- waniejsza w jego yciu, po- na Gawron-Krupa, ktra dla sie powojennym nie byo nut go i charyzmatycznego ojca z powstaa pod okiem instruktora
dzina, uczniowie, wykonawcy wtarza czsto: Niech Twoim stowarzyszenia rdo otrzy- ani opracowa. Pokaza pu- jednej strony byo dobre, gdy RCK Katarzyny Baron-Rogula.
oraz mieszkacy, ktrzy chcieli drogowskazem bdzie klucz maa dziesitki aranacji i roz- blicznoci zachowane i nadal od samego dziecistwa z mu- Na zakoczenie sowa gra-
uczci czowieka wielkiego for- wiolinowy. W 1953 roku Pawe pisanych nut utworw, ktre w obiegu bdce opracowania zyk bya zwizana, ale z dru- tulacji pady z ust Joanny Ben-
matu, niezomnego twrc mu- Kowol przeprowadzi si do jako podkad muzyczny prze- Pawa Kowola. giej strony nie zawsze byo a- czew dyrektorki RCK, jako go-
zyki, kompozytora i dyrygenta Raciborza, gdzie pozna swoj rnych tacw objechay cay two, gdy si ma stale u boku tak spodarza miejsca. Za Micha
Pawa Kowola. Samorzd re- przysz on. Zwiza si za- wiat. Pan Pawe nie tylko ni- Dla chrw i orkiestr stanowczego krytyka dodaje z Fita, pomysodawca i inicjator
prezentowali prezydent Miro- wodowo z Fabryk Urzdze gdy nam nie odmwi, ale gdy wszystko umiechem. benefisu doda: to byo bardzo
saw Lenk oraz Marek Kurpis Technicznych, czyli dzisiejszym tylko zadzwoniam ju stawia Dziaalno jubilata to nie Na sali obecny by Karol proste, zorganizowa ten wie-
wicestarosta powiatu. RAFAKO. Zaoy tu chr mie- wod na kaw i zaprasza ser- tylko festiwale i opracowania Cuber, ktry zakada przed czr. Dla tak wielkiego czowie-
Uroczysto zwizana z szany, zesp taneczny, kwartet decznie. Warto doda, e o wy- muzyczne, ale rwnie powo- laty zesp Raciborscy Mu- ka jakim jest Pan Pawe Kowol,
85. urodzinami Pawa Kowola akordeonowy i chr Reweler- jtkowym dziele wiadczy fakt, ywanie zespow, chrw i zykanci, tworzony przez kil- wystarczyo kilka sw, by po-
prowadzili Marzena Korzonek sw, a take Zakadow Or- i midzynarodowa organiza- orkiestr, w tym Raciborskiej kunastoletnich uczniw szko- jawiy si rzesze ludzi, ktrzy
wokalistka i Tadeusz Eckert kiestr Dt, ktrej by pierw- cja CIOF na kadym festiwalu, Orkiestry Symfonicznej. Dzia- y muzycznej. Jako inynier z chcieli tu dzi wystpi, by po-
byy ucze jubilata. Wyda- szym kapelmistrzem. Orkiestra przyznawaa zawsze najwysz alno chralna to odrbny zawodu oraz muzyk amator dzieli si wspomnieniami czy
rzenie wpisane byo w obchody zadebiutowaa 1 maja 1954 ro- punktacj dla naszej muzyki. rozdzia caoksztatu pracy szuka fachowej pomocy i zna- po prostu usi na widowni.
800-lecia Miasta Raciborza. ku i gra nieprzerwanie do dzi. Muzyka Pana Pawa towarzy- twrczej muzyka. Pawe Ko- laz j w osobie Pawa Kowola, To, e dzi na koncert przyszo
Dzi ta scena bdzie go- Obecny na uroczystoci Krzysz- szya nam na 82 festiwalach i to wol by wieloletnim czonkiem ktry okaza si najbardziej tra- kilkaset osb wiadczy wanie
cia wyjtkowe wydarzenie tof Burek, wiceprezes Rafako jest miara wielkoci tego dziea zarzdu Okrgu Raciborskie- fionym kandydatem do takiego o tym, e mamy tu w Racibo-
i wyjtkowego bohatera. A zaznaczy, e orkiestra zaoo- dodaje Aldona Krupa. go lskiego Zwizku Chrw zadania: bardzo dobry peda- rzu wielkiego czowieka, ktry
wszystko co bdzie si dziao na przez Pawa Kowola ma nie- Z inicjatywy Pawa Kowola i Orkiestr, stale wsppraco- gog, dyrygent oraz niedocigy swoje talenty poczy z pasj i
na tej scenie, to bdzie uderze- mal tyle samo lat co firma Ra- w Raciborzu powstay festiwa- wa z wieloma chrami. Jako araner wszystko w jednej stworzy kawa historii Racibo-
nie w wysokie emocjonalne C fako. To bardzo symboliczne, le: Festiwal Pieni im. Stani- ciekawostk mona poda, e osobie. W cigu tych 4 lat pracy rza.
zapowiadali prowadzcy. e niegdy sam byem uczniem sawa Moniuszki oraz Festiwal dla japoskiego chru HARU- z zespoem okaza si czowie- Do tradycyjnego Sto lat
Wraz z wejciem na sce- Pawa Kowola w Ognisku Mu- Pieni do sw Josepha von KA opracowa m.in. utwory kiem wielkiego serca oraz mu- wypiewanego przez wszyst-
n benefisanta Pawa Kowola zycznym, gdzie zmagaem si z Eichendorffa. Zwizek z festi- takie jak Sza dzieweczka i zykiem jeszcze wikszego for- kich wykonawcw, na stajco
usyszelimy hymn Raciborza, opanowaniem tych wielu bia- walami maj te inne utwory Oda do radoci. Opracowa- matu wspomina Karol Cuber. doczyli obecni przed scen. Po
skomponowany przez bohate- ych i czarnych klawiszy forte- opracowane przez benefisanta, nia Pawa Kowola prezento- Pawe Kowol przez 36 lat koncercie Pawe Kowol odbiera
ra benefisu. Koncert by okazj pianu, a dzi mog wrczy list ktre prezentowane s na wielu wa rwnie zesp UNISON z pracowa w Pastwowej Szko- gratulacje i yczenia od najbli-
poznania biografii i dorobku gratulacyjny w imieniu pierw- festiwalach i koncertach w kra- Wrocawia, ktry pod kierow- le Muzycznej w Raciborzu, a szych przyjaci.
mistrza, dwukrotnie uhonoro- szego pracodawcy Pana Pawa ju i zagranic. nictwem crki Ewy Kowol w wczeniej w spoecznym Ogni- Benefis ciekawie i wartko
wanego tytuem Zasuonego doda Krzysztof Burek. Sowa Po II wojnie wiatowej Pa- latach 1997 i 2003 dwukrot- sku Muzycznym w Raciborzu, prowadzony przez Marzen
dla Miasta Raciborza. podzikowania pady rwnie z we Kowol aranowa utwory nie wzi udzia w Festiwalu jako nauczyciel gry na fortepia- Korzonek i Tadeusza Ecker-
ust kapelmistrza Waldemara na rne zespoy instrumen- Europejskim w Nerpelt w Bel- nie. Pisa transkrypcje, arana- ta przeplatany by wystpami
85 lat ycia z muzyk Bytomskiego, ktry by obecny talne i wokalne, folklorystycz- gi, zajmujc pierwsze miejsce cje i kompozycje wasne (cz- muzyczno-tanecznymi, ktrych
Pawe Kowol urodzi si 5 wraz z przedstawicielami or- ne, taneczne, rozrywkowe i pozostawiajc za sob 93 inne nie ponad 2600 utworw i 500 muzyka lub aranacje wykona
lutego 1932 roku w Krzyko- kiestry. jazzowe, kwartety smyczkowe zespoy. opracowa pieni ludowych). benefisant.

Wystpili: Wyrnienia i nagrody, odznaki:


Zespoy Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej rdo Aldona Gawron-Krupa Zoty Krzy Zasugi Warszawa 16.07.1975
Chr Parafii w. Anny z Krzyanowic odznaka Zasuony dziaacz kultury 13.09.1978
Raciborska Orkiestra Dta Plania pod dyrekcj Wadysawa Modrzyka Zasuonemu w Rozwoju woj. Katowickiego Katowice 30.04.1986
Chr BRZEZIE, dyrygent Aleksandra Gamrot wraz z solistk Zuzann Gamrot-Pyka Zasuonemu Dziaaczowi Ziemi Raciborskiej - Racibrz 15.04.1991
Chr Parafii w. Anny w Krzyanowicach dyrygent Leonard Fulneczek Medal im. Ks. Praata Stefana Pieczki UNITAS IN VERITAS - Racibrz, 18.06.2003
Andrzej Markowiak w partii solo ze Skrzypka na dachu Nagroda Starosty Raciborskiego w Dziedzinie Kultury Mieszko Ad 2009 - 31.01.2010
Chr Parafii NSPJ w Raciborzu dyrygent Jan Goldman Tytu Zasuony dla Miasta Raciborza wraz z medalem Racibrz 23.03.2016
Trio Agnieszka Busuleanu , Krzysztof Fulneczek, Wojciech Lepicki Honorowe odznaki Polskiego i lskiego Zwizku Chrw i Orkiestr:
Pastwowa Szkoa Muzyczna I st. im. St. Moniuszki w Raciborzu Srebrna Warszawa 1981; Zota z Laurem Warszwa 2000; Zota z Wiecem Lauro-
wym Warszawa 2004; Medal 100-lecia lskich K piewaczych Racibrz 2010
4 Publicystyka 8 marca 2017, nr 5 (232) << GazetaInformator.pl
RACIBRZ SYLWETKI

Autobusem do Opavy? Pomys Magdy Duraj


na atrakcyjn komunikacj
Ma 23 lata, niedawno wygraa plebiscyt na czowieka roku w powiecie raciborskim. Magda ma wiele pomysw,
ktre z konsekwencj i energi realizuje.

Fot. facebook.com
pawe strzelczyk przy Schronisku. Projekt prze- nitury. Chciaabym rwnie, Wsppraca z urzdnikami
szed ju etap formalnoci, wic aby powstaa turystyczna trasa bywa rna, czsto zniechca-
Od duszego czasu regu- wiosn rozpocznie si realiza- przystankowa czca Racibrz jca, ale jest wielu pracowni-
larnie przygldasz si ob- cja projektu. Aktualnie wspl- i Opaw, z przesiadk przy Cen- kw lokalnych instytucji, z
radom rady miasta. Prak- nie z przyjacimi przygotowuj trum Biznesu NA GRANICY w ktrymi niezalenie od dnia
tycznie co miesic jeste akcj ZIELONA FARBA. Chce- Pietraszynie. Na tej trasie mo- wsppracuje si sprawnie i
na sesji, przewanie do my pomalowa stare kraty koj- gyby pojawi si przystanki z konkretnie.
samego koca, czego nie cw dla psw i potrzebujemy gablotami zdj dawnego Raci-
mona powiedzie nawet 40 litrw farby antykorozyjnej borza i audiobook w autobusie. Czy udzielajc si na tak
o wielu radnych. To do na powierzchni cynkow w W zeszym roku do Gminnego wielu paszczyznach,
nietypowe dla osoby w odcieniu zielony. Z niecierpli- Programu Rewitalizacji na la- masz jeszcze czas na za-
Twoim wieku. Skd takie woci czekam te na kolejn ta 2014-2020 zosta wpisany jcia typowe dla modych
zainteresowanie samorz- edycj budetu obywatelskie- projekt dotyczcy Promiejskiej ludzi w Twoim wieku?
dem? go, poniewa w tym roku chc Komunikacji, a jego realizacja Jaka jest Magdalena Du-
Administracja samorzdo- zoy projekt na salk eduka- jest rozpisana na lata 2018- raj prywatnie, co lubi, jak
wa jest pena wyzwa i to wa- cyjn w Schronisku. 2020. Natomiast jeli chodzi spdza wolny czas etc.
nie mnie pasjonuje. o tras przystankow, myl, Codziennie realizuj swoje
Twoje starania o zwierz- e 800-lecie nadania praw pasj, tworz projekty, tacz,
Niedawno zwyciya w ta s do powszechnie miejskich Miastu Racibrz jest spaceruj z psem. Nie dziel
plebiscycie na czowie- znane, ale mao kto wie, e dobr okazj do zwikszenia ycia na prywatne czy niepry-
ka roku w powiecie raci- aktywnie zabiegasz o po- wsppracy z naszym miastem watne, bo niezalenie od sytu-
borskim, organizowanym lepszenie komunikacji w partnerskim. acji zawsze chce by sob.
przez Dziennik Zachodni. regionie. Jakie masz po-
Stao si tak gwnie za mysy w tej dziedzinie i czy Dziaajc tak intensywnie, Plany na przyszo?
Twoj dziaalno na rzecz maj one szanse na reali- na pewno musisz wydep- W tym roku wybieram si
zwierzt. Moesz o tym co zacj? ta wiele cieek, rozma- na studia magisterskie o pro-
wicej opowiedzie? Zawsze marzyam o ele- wia z urzdnikami, zaa- filu ekonomia menaderska.
Pomagam w schronisku dla ganckiej komunikacji miejskiej. twia co etc. Jak oceniasz Poza tym przyszo wie
bezdomnych zwierzt w Raci- Chciaabym, aby po naszym re- klimat i ch do wsppra- z raciborskim samorzdem.
borzu od duszego czasu. W gionie poruszay si autobusy, cy rnych urzdw i in- Chc tak jak dotychczas re-
zeszym roku w budecie oby- w ktrych bdzie mona zoba- stytucji w Raciborzu? Nie alizowa projekty rozwijajce
watelskim do realizacji zosta czy wernisae oraz kierowcw przeraa i nie zniechca Racibrz, lokalne instytucje i
zatwierdzony Plac dla psw ubranych w jednakowe gar- Ci to? mnie sam. Magdalena Duraj w Parlamencie Europejskim w Brukseli

RACIBRZ SYLWETKI

Zmar Edward Zychma pedagog, byy dyrektor Poprawczaka


Pasjonat sportu, dziaacz spoeczny, nauczyciel i wychowawca pozostanie w pamici wielu pokole wychowankw.
Fot. Ireneusz Burek

go w Raciborzu wraz z obec-

Fot. Ireneusz Burek


nym dyrektorem Grzegorzem
Bulend oraz byym dyrek-
torem Stanisawem Kubac-
kim. Proboszcz brzeskiej pa-
rafii, ks. Bogdan Rek podczas
uroczystoci pogrzebowych
przekaza podzikowania w
imieniu zmarego i rodziny za
wszelk serdeczno okaza-
n w czasie caego ycia oraz
choroby. W kazaniu nawiza
do wymownej statystyki; od
pocztku nowego roku zmar-
o ju szesnastu parafian, za
urodzio si tylko dwoje dzie-
ci. Ten obraz wiadczy o tym Do chwil wsplnie przeytych na kanwie zawodowej nawizywa w mowie poegnalnej
jak kruche jest ludzkie istnie- byy dyrektor Zakadu Poprawczego Stanisaw Kubacki (na zdj. obok obecnego dyrek-
nie, jak wszystko przemija. W tora Grzegorza Bulendy): egnamy dzisiaj naszego przyjaciela i koleg Edwarda
ireneusz burek siedemdziesitych pracowa zagonionym wiecie kady po- Zychm, wspaniaego nauczyciela i wychowawc wielu pokole modziey, w latach
w Zakadzie Poprawczym w grzeb to swoisty przystanek, 1972-1990 Dyrektora Zakadu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu,
Edward Zychma zna- Pszczynie. Przez lata zwiza- kiedy czowiek przystaje na ktremu powici najwaniejsz cz ycia zawodowego. By jak ojciec dla swoich
ny by jako aktywny dziaacz ny by z Poprawczakiem w par godzin, wysiada z pdu wychowankw stanowczy i wyrozumiay i jak przyjaciel dla wszystkich pracownikw
spoeczny, przez wiele lat by Raciborzu, gdzie przez kilka ycia i musi pomyle, cho troskliwy i szczerze zainteresowany ich problemami.
radnym miejskim w Raci- lat piastowa funkcj dyrekto- przez chwil. Nie tylko o tych, Posta Edwarda Zychmy zapisaa si w historii raciborskiego zakadu zotymi goskami.
borzu. Pracowa na rzecz lo- ra szkoy. Przez 18 lat (w la- ktrzy odeszli ale rwnie i o Jako peen zapau i powicenia dyrektor pooy wielkie zasugi w tworzeniu oryginal-
kalnej spoecznoci, gwnie tach 1972-1990) by dyrekto- swoim yciu. Zapewne przy- nych systemw wychowawczych, wnis wiele innowacji i nowoczesnych form oddzia-
Brzezia, dzielnicy, w ktrej rem Zakadu Poprawczego w chodzi nam myl, e ycie jest ywania wychowawczego. Pozostawi po sobie wielkie dzieo, ktre przejy i rozwiny
mieszka. Wspiera inicjatywy Raciborzu. dugie i wiele lat jeszcze przed kolejne pokolenia wychowanych przez niego pracownikw. Albert Einstein powiedzia
sportowe. Niemal cae ycie nami. Jednak mier uczy nas Tylko ycie powicone innym warte jest przeycia. Edward przez cae swoje ycie w
rozmiowany by w sporcie, Zmar 19 lutego 2017 ro- pokory, innego spojrzenia na caoci t maksym wypeni. Praca z modzie bya jego wielk pasj i powoaniem.
gra w pik non. Wsppra- ku w wieku 84 lat swoje ycie, na cay ten wiat, Talentw, ktre otrzyma od Boga nie zakopa , ale wspaniale je pomnoy, przekazujc
cowa z Towarzystwem Gim- W pogrzebie, ktry odby na Boga i wieczno. I w taki je swoim wychowankom i pracownikom. Za jego ogromny takt, cierpliwo, ogrom-
nastycznym SOK. si w czwartek, 23 lutego w dzie jak dzi naley pami- n kultur osobist, yczliwe traktowanie by szanowany i lubiany przez wszystkich.
Prac z modzie zaczy- Brzeziu, wzio udzia kilka- ta, e to my umieramy z ka- Edward, przy swojej bogatej aktywnoci zawodowej, by jednoczenie po prostu wspa-
na jako wychowawca i na- set osb, wrd obecnych ro- d chwil. To jest nieuniknio- niaym czowiekiem, przykadnym mem, ojcem i dziadkiem, sprawdzonym przyja-
cielem, koleg , ssiadem. W pamici nas, pracownikw, zapisa si jako osoba ciepa,
uczyciel geografii. Nastpnie dzina, przyjaciele, przedsta- ne. Jednak najwaniejsze jest
yczliwa, pomocna i taki na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach. Edwardzie,
peni rol wizytatora Kura- wiciele samorzdu oraz liczna to aby ta kada chwila bya
dzikujemy Ci za to, e bye z nami zakoczy byy dyrektor Kubacki.
torium Owiaty. W latach delegacja Zakadu Poprawcze- dobrze i godnie przeyta.

Za swoje wielkie osignicia zawodowe zosta uhonorowany wieloma odznaczeniami m.in.: Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zotym Krzyem Zasugi, Medalem Zasuo-
ny Nauczyciel RP, Medalem Edukacji Narodowej, Orderem Umiechu oraz wieloma innymi nagrodami ministerialnymi, sdowymi a take odznaczeniami regionalnymi i sportowymi.
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 5/2017 GazetaInformator.pl 8 marca 2017 nr 5 (232)
REGION PRACA POWIAT RACIBORSKI PRACA

W regionie trudniej o prac dla modych? Powiatowe Targi Pracy


Z kocem 2016 roku odsetek osb bezrobotnych do 25. roku ycia w powiecie na Zamku Piastowskim
raciborskim wynosi 13,6%, za w wodzisawskim a 16,8%. Przedsibiorcy bd mogli zaprezentowa
katarzyna krentusz wodu czy zapotrzebowania na czciej w grupie tej znajduj je na rne formy zatrudnienia firm oraz przedstawi wolne miejsca pracy
pawe strzelczyk rynku pracy. PUP Racibrz w si kobiety (Raciborszczyzna zdradza dyrektor. Wane jed- dla kandydatw.
2016 r. na przerne projekty jest take pod tym wzgldem nak jest, eby same chciay. Ak-
Sytuacja na lokalnym rynku zwizane z aktywizacj pozyska specyficznym terenem pro- tualna sytuacja na rynku pracy Powiatowy Urzd Pracy w mia moliwo skorzystania z
pracy wci bardziej niekorzyst- i wyda ponad 7 mln z. porcja bezrobotnych kobiet do sprzyja chtnym do jej podjcia. Raciborzu wsplnie z Agencj konsultacji i porad ekspertw.
na jest dla modych kobiet. O Z danych z koca grudnia mczyzn ksztatuje si tu na Niestety, spora liczba bezrobot- Promocji Ziemi Raciborskiej i Targi daj moliwo nawiza-
zatrudnienie najatwiej ma by 2016 roku wynika, e odsetek poziomie 70%-30%, podczas nych take i tych najmod- Wspierania Przedsibiorczoci nia bezporedniego kontaktu
bowiem m.in. w budownictwie, osb bezrobotnych do 25. ro- gdy rednia wojewdzka wy- szych to tzw. III profil, czyli zapraszaj do udziau w Powia- z osobami bezrobotnymi, oso-
w ktrej to brany oferty pracy ku ycia w powiecie racibor- nosi 50%-50%), ktre nie chc osoby zarejestrowane jedynie towych Targach Pracy, ktre bami planujcymi zmian do-
skierowane s waciwie jedy- skim wynosi 13,6%, a odsetek bd nie mog podj zatrud- dla wiadcze i niezaintereso- odbd si na Zamku Piastow- tychczasowego zatrudnienia,
nie do mczyzn. osb bezrobotnych do 30. roku nienia (np. przez konieczno wane aktywnoci zawodow. skim w Raciborzu przy ulicy jak rwnie ze studentami, ab-
Na aktywizacj urzdy za- ycia a 31,5%. W powiecie opieki nad dziemi). Z kolei Jak podkrela dyrektor Zamkowej 2, 29 marca w go- solwentami szk wyszych i
mierzaj przeznaczy wicej wodzisawskim dane te przed- mczyni nieprzyjmujcy ofert PUP w Wodzisawiu, Anna So- dzinach od 12:00 do 17:00. rednich.
rodkw, anieli w latach ubie- stawiaj si jeszcze niekorzyst- przedstawionych przez PUP to twiska-Plewka, liczba osb Organizatorzy zachcaj do
gych. Sporym zainteresowa- niej, przynajmniej jeli chodzi o zwykle osoby na co dzie pracu- modych bezrobotnych nie jest zaprezentowania firmy i przed-
niem ze strony pracodawcw 25-latkw - osoby takie w tym jce, jednak wykonujce swoj tak duym problemem, jak wy- Udzia w targach stawienia wolnych miejsc pracy.
ciesz si szczeglnie rodki samym czasie stanowiy 16,8% prac na czarno. soka liczba pozostajcych bez jest bezpatny. Udzia jest cakowicie bezpat-
na dofinansowania i tworzenie ogu bezrobotnych. Odsetek Dyrektor raciborskiego po- zatrudnienia osb w wieku ny. Wystawcom zapewniamy
nowych stanowisk pracy. Na- zarejestrowanych osb bez za- redniaka Mirosaw Ruszkie- rednim. Osoby mode maj
Zgoszenia firm do stoisko wystawiennicze (stolik
tomiast przyszli przedsibiorcy trudnienia do 30. roku jest rw- wicz tumaczy, i podlega mu bowiem zdecydowanie wik- 20 marca. + krzeso) podkrelaj. Zgo-
licznie ubiegaj si o dotacje na nie wysoki, co w ssiednim po- jednostka priorytetowo traktu- sz szans na znalezienie nowej szenie uczestnictwa do dnia 20
rozpoczcie dziaalnoci gospo- wiecie i wynosi 31,6%. je zarwno grup najmodszych pracy. Zaprezentowane zostan lo- marca drog pocztow, faxem,
darczej. W tym roku ponad p Z kolei w wojewdztwie jak i najstarszych (50+) bezro- Istotnym dziaaniem, po- kalne oferty pracy, zagraniczne e-mail lub telefonicznie. Osoba
miliona zotych wodzisawski lskim odsetek osb bezrobot- botnych. Z myl o tej pierw- dejmowanym w celu zapo- oferty upowszechnione w ra- do kontaktu: Magorzata Jani-
PUP przeznaczy take dla pra- nych do 25. roku ycia wyno- szej grupie realizowanych jest biegania bezrobociu, ma by mach sieci Eures, ktre zapre- czek tel. 32 415 45 50 wew. 215.
codawcw, ktrzy planuj prze- si zaledwie 11,3%, a osb bez- wiele przedsiwzi finanso- rwnie edukowanie i uwia- zentuj przedstawiciele firm z
szkolenia swoich pracownikw. robotnych do 30. roku ycia wanych ze rodkw unijnych, damianie modych ludzi w te- Czech, Sowacji i Niemiec, ofer-
O rodki te mog si jednak 24,1%. Niechlubn redni ale te np. targi pracy. Wa- macie aktualnej sytuacji na ryn- ty edukacyjne szk policeal-
ubiega tylko ci przedsibiorcy, podnosi maj osoby zareje- ne dla nas jest, eby osoby do ku pracy i zapotrzebowania na nych i wyszych oraz instytucji
ktrzy speniaj liczne, narzu- strowane w PUP w celu otrzy- 30. roku ycia nie pozostaway poszczeglne zawody oraz do- szkoleniowych i wspierajcych
cone przez urzd kryteria, m.in. mania prawa do bezpatnych bez zatrudnienia duej ni 12 radzanie im w kwestii wyboru przedsibiorczo. Ponad-
dot. brany, wykonywanego za- wiadcze zdrowotnych. Naj- miesicy, dlatego namawiamy przyszej cieki ksztacenia. to kady z uczestnikw bdzie j

PRZEDSIBIORCO ZAREJESTRUJ SI W SYSTEMIE

PLUSY dlaBIZNESU OPIS PROJEKTU W KILKU ZDANIACH:

Platforma Informacyjna PLUSYdlaBIZNESU powstaa w celu wspierania lokalnych


PROSTA REJESTRACJA W TRZECH KROKACH: przedsibiorcw oraz dziaa na rzecz rozwoju biznesu w regionie. Jest narz-
rejestracja dziem zapewniajcym przepyw informacji pomidzy uytkownikami, miejscem
weryfikacja (dla ochrony lokalnego rynku) publikacji wiadomoci gospodarczych a take prezentacji i promocji lokalnych
utwrz i zarzdzaj wpisem swojej firmy firm.
Uytkownikiem systemu moe zosta kady przedsibiorca,
NASI DORADCY CHTNIE POMOG:
zadzwo: tel. 533 399 344, 502 21 31 22
IE! ktry prowadzi dziaalno gospodarcz na lokalnym rynku.

wylij maila: kontakt@plusydlabiznesu.pl


TN
A GWNE CECHY BRANOWEGO KATALOGU FIRM

ZP atrakcyjna prezentacja wpisu firmy (logotyp, zdjcia, mapa lokalizacji)

BE
system ogosze firm do samodzielnego zarzdzania
branowe artykuy wizerunkowe powizane z firmami
nowoczesna wyszukiwarka (po brany, sowach kluczowych, adresie, nazwie firmy)

KORZYCI Z REJESTRACJI W SYSTEMIE:


bezpatna rejestracja
bezpatny wpis do Branowego Katalogu Firm
newsletter z wyselekcjonowanymi treciami gospodarczymi
promocja firmy w internecie oraz wrd innych uytkownikw
dostp do wielu opcji dla statusu Partner Biznesowy
publikowanie wasnych ogosze powizanych z wpisem uytkownika

REJESTRACJA W SYSTEMIE:

Zrzut ekranu serwisu plusydlabiznesu.pl

*) Niniejsze ogoszenie nie ma znamion ofert w rozumieniu przepisw handlowych. O szczegy zapytaj administratora lub doradcw.
Administratorem systemu jest SOFT-IB, dziaajca w oparciu o wdroon polityk bezpieczestwa informacji zgodnie z zaoeniami GIODO.
2 PLUSY dlaBIZNESU 8 marca 2017, nr 5 (232) << GazetaInformator.pl
GazetaInformator.pl >> 8 marca 2017, nr 5 (232) PLUSY dlaBIZNESU 3
Firmy promowane w Branowym Katalogu Firm: PLUSY dlaBIZNESU
Brana: motoryzacja/usugi Brana: media/reklama Brana: usugi budowlane
Zamontowalimy ju tysice Promujemy lokalne rmy Docieplanie budynkw
instalacji gazowych oto co robimy to nasza specjalno
Wydawnictwo i Agen-
cja Reklamowa R-Media na
rynku dziaa od 2006 roku
(wczeniej znana pod nazw
Nasza rma specjalizuje bdzie wykonany na najwy- Raciborskie Media). Firma Obsug reklamow zaj-
si w montaach i naprawach szym poziomie. jest wydawc Raciborskiego muje si nasza agencja rekla-
instalacji gazowych. Portalu Internetowego raci- mowa, w ktrej ofercie:
Wsppracujemy z rma- Oferujemy usugi borz.com.pl (pierwszego por-
mi woskimi, ktre zwizane w zakresie: talu w regionie, od 2001 roku) reklama zewntrzna
s z adaptacj samochodw monta instalacji gazowych oraz dwutygodnika regional- banery, potykacze, kasetony
na gaz od siedemdziesiciu diagnostyka instalacji LPG nego Gazeta Informator (od Firma TK Desing pro- domw pod klucz. Budu-
lat. Wszystkie czci do insta- sekwencyjny wtrysk gazu 2006 roku). Obecnie gazeta poligraa wadzi dziaano w szero- jemy domy w stanie suro-
lacji gazowej posiadaj homo- programowanie centralek i kolportowana jest na terenie wizytwki, ulotki, gadety kim zakresie usug budo- wym jak rwnie wykonuje-
logacj, dziki czemu s nie- moduw sterowania powiatu raciborskiego, wo- walnych. my stany deweloperskie.
zawodne i trwae. komputerowa analiza spa- dzisawskiego oraz kdzie- kreacja wizerunku Gwn specjalnoci Pomagamy w zaatwia-
Fachowa wiedza poparta lin rzysko-kozielskiego. logotypy, projekty graczne naszej rmy jest dociepla- niu dotacji z urzdu.
staym doksztacaniem si w serwis ogumienia nie budynkw. Wykonuje-
tym zakresie, oraz wieloletnie sprzeda opon Nasze media peni rol marketing internetowy my kompleksowe remonty
dowiadczenie jest gwarancj klimatyzacja serwis i na- publikatorw gdzie reklamu- www, pozycjonowanie domw i mieszka. W ostat-
tego, e monta instalacji ga- prawa jemy rmy naszych klientw. nim okresie poszerzylimy
zowej w Twoim samochodzie nasz dziaalno o budow

PREMIUM GAZ K. Kapucik Wicej: R-MEDIA Ireneusz Burek Wicej: T.K DESIGN T. Komor Wicej:
44-285 Pogrzebie, ul. Brzeska 51 Racibrz, ul. Klasztorna 12 47-440 Ndza, ul. J. Tuwima 10
tel. 32 430 30 51, 502 552 887 tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 tel. 504 717 822
premiumgaz.pl, gazownikk@op.pl r-media.pl, biuro@r-media.pl

Brana: usugi fotograczne Brana: usugi gastronomiczne Brana: wyposaenie wntrz


Foto-Flesz profesjonalny za- Dom weselny Victoria Twardy materac stereotyp
kad fotograczny z tradycj czy fakt?
Przeywajc schyek fotograi analogowej, miao wkro- Czsto nie zdajemy sobie ich waciwoci czy ywotno
czylimy w er cyfrow, znacznie poszerzajc zakres i jako sprawy, jaki wpyw na nasze pozostawiaj wiele do ycze-
oferowanych usug. Nasza specjalno to kreatywna fotograa zdrowie ma waciwie dobra- nia, przechodzi do lamu-
lubna, studyjna, plenerowa i reportaowa, oraz wideolmo- ny materac. sa. Chcemy wygodnie spa,
wanie. Realizujemy luby, komunie, prywatne i rmowe im- Sprzedawcy opowiadaj o chcemy nie zlewa si potem,
prezy okolicznociowe. ich budowie, zastosowanych chcemy nie czu drtwienia
fotograa lubna od zdj w urzdzie, kociele, po materiaach, technologii pro- ng czy rk i budzi si po
przyjcie weselne. Victoria znajduje si zacji zarwno maych przy- dukcji, ale tak naprawd cz- prostu dobrze zregenerowa-
sesje lubne niezapomniana pamitka wykonana w w malowniczym i magicz- j, jak i hucznych wesel i sto kierujemy si sowami na- ni. Jednak zawsze pozostaje
nietuzinkowym plenerze lub studio, aby utrwali szczeglny nym miejscu pooonym bankietw. szych rodzicw lub dziadkw wtpliwo, may pstryczek
dzie. wrd zieleni. Przytulne Dom weselny Victoria MATERAC MA BY TWAR- w gowie, czy twardy materac
wideolmowanie lm lubny na wiele sposobw, od zacisze, z dala od cywiliza- to wymarzone miejsce na DY. Na szczcie era tapcza- pozwoli nam na to?
dokumentu przez reporta z animacjami komputerowymi cji, pogodna i pozytywna przygotowanie efektowne- nw i wersalek, w ktrych za-
po dynamiczne lmy zawierajce wzruszenie oraz dobr atmosfera sprzyja organi- go i szykownego przyjcia. stosowano twarde pianki, a Odpowiemy na to pytanie.
zabaw.
laboratorium, Racibrz, ul. Ocicka 51 F Organizujemy:
odbitki z nonikw cyfrowych, negatyww i slajdw wesela imieniny, komunie,
duy wybr albumw bankiety chrzciny itp.)
lmy do aparatw analogowych. stypy imprezy dla rm
przyjcia okolicz- studniwki
nociowe (urodziny, catering.

FOTO-FLESZ Wicej: DOM PRZYJ VICTORIA Wicej: DOM PRZYJ VICTORIA Wicej:
Racibrz, ul. Duga 22/8 47-253 any, ul. Zawodzie 2 47-400 Racibrz, ul. Nowa 1A
tel. 32 740 33 76, 604 302 808 tel. 32 410 66 72, 504 166 216 tel. 603 500 909
foto-esz.pl, biuro@foto-esz.pl restauracja-victoria.com, biuro@restauracja-victoria.com salon-materacy.pl

R E K L A M A
4 PLUSY dlaBIZNESU 8 marca 2017, nr 5 (232) << GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy ledzimy zmiany


Minimalna stawka godzinowa na zleceniach nie dla wszystkich
Od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcy i samozatrudnieni otrzymuj 13 z za godzin wykonywania pracy.

Fot. PIXABAY
Od pocztku 2017 roku cyjn. Wyjtki bd dotyczy osob fizyczn wykonujc
przy umowach zleceniach oraz sytuacji, w ktrych nie trzeba dziaalno gospodarcz, nie-
umowach o wiadczenie usug, bdzie zapewnia pacy mini- zatrudniajc pracownikw
do ktrych stosowane s prze- malnej, np. samozatrudniony lub niezawierajc umw ze
pisy o zleceniu, obowizuje niewykonujcy osobicie pra- zleceniobiorcami,
minimalna stawka godzinowa. cy. osob fizyczn niewykonuj-
Wynika to z ustawy z 22 lipca Obowizek zapewnienia c dziaalnoci gospodarczej
2016 r. o zmianie ustawy o mi- od 1 stycznia 2017 r. minimal- ktra przyjmuje zlecenie
nimalnym wynagrodzeniu za nej stawki godzinowej dotyczy lub wiadczy usugi na pod-
prac oraz niektrych innych tylko takiej pracy, ktr samo- stawie umowy zlecenia.
ustaw, ktr 5 sierpnia podpi- zatrudniony wykonuje osobi- Przypomnijmy, e wcze-
sa prezydent. Regulacje te nie cie, bez pomocy innych osb. niejsze przepisy odnosiy si
dotycz umw o dzieo, umw Jeeli do wykonania pracy jedynie do pracownikw, nie
agencyjnych oraz kilku szcze- zatrudnia inne osoby, np. na dotyczyy osb wykonujcych
glnych przypadkw. Gwa- podstawie umowy zlecenia, zlecenia w ramach dziaanoci
rancja minimalnej stawki nie musi im zapewni przynaj- gospodarczej.
dotyczy m.in. osb, ktre sa- mniej minimalne wynagrodze- Wysoko wynagrodzenia
me decyduj o miejscu i czasie nie godzinowe. Jeli natomiast musi by ustalona w umowie
wykonywania pracy i jedno- zatrudnienie ma charakter sto- w taki sposb, aby za kad
czenie otrzymuj z tego tytu- sunku pracy ma obowizek godzin wykonania zlecenia
u wynagrodzenie prowizyjne. wypaty pracownikom przy- lub wiadczenia usug nie by-
Minimalna stawka godzino- najmniej minimalnej pacy lub a nisza od minimalnej stawki
wa nie ma te zastosowania jej czci (w przypadku zatrud- godzinowej. W 2017 r. jest to
do przedsibiorcw, ktrzy w nienia w niepenym wymiarze 13 z brutto za godzin pracy,
ramach umowy o wiadcze- czasu pracy). Zatem przedsi- za w kolejnych latach staw-
nie usug korzystaj z pracy biorcy zatrudniajcemu inne ka ta bdzie wzrastaa o taki
innych osb. Minimalna staw- osoby nie przysuguje od pod- sam procent, o jaki wzronie
ka godzinowa nie bdzie obo- miotu zlecajcego mu prac minimalne wynagrodzenie za
wizywaa w przypadku kadej minimalne wynagrodzenie prac.
umowy zlecenia lub umowy o godzinowe.
wiadczenie usug wicej Reasumujc, zatem gwa-
zleceniobiorc albo samoza- rancja stawki minimalnej do-
trudnionego z przedsibiorc tyczy zlecenia wykonywanego ireneusz burek
bd inn jednostk organiza- przez: waciciel soft-ib

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

R E K L A M A
Wiosenne inspiracje
REGION ZDROWIE

Profesjonalny masa w Twoim domu?


Teraz to moliwe!
Marzy Ci si masa, ale po pracy wracasz od razu do domu, a pniej nie masz ju ochoty wybiera si gdziekolwiek?
Dokucza Ci bl i chciaby, by masa odby si w Twoim domu? Mamy co dla Ciebie.
Fot. Arkadiusz Prusowski
Jeli czsto dokuczaj Ci W ofercie rmy prowa- Ty na pewno poczujesz ulg
ble plecw, ng czy staww, dzonej przez profesjonalist- i szybko powrcisz do formy.
skarysz si na stres i oglne k Justyn Skupie kady W ofercie znajdziemy jeszcze
przemczenie, walczysz z cellu- znajdzie co dla siebie. Jeli masae bak chisk, sta-
litem albo zwyczajnie chcesz si zaley Ci na relaksie i odpr- ww, tajski czy reeksologi
zrelaksowa i odpry, zapra- eniu, moesz wybra masa stp.
szamy do skorzystania z oferty klasyczny caego ciaa, ma- Na masa wystarczy um-
mobilnego studia masau Ma- sa plecw czy te wyjtkowy wi si z 1-dniowym wyprze-
sujemy Justyny Skupie. W masa gorcymi kamienia- dzeniem. Masaystka doje-
zaciszu swojego domu, w miej- mi bazaltowymi. Ten ostat- da do domu klienta z caym
scu, ktre jest dla Ciebie oaz ni jest te polecany wszyst- potrzebnym sprztem: - Mobilne studio masau
spokoju, skorzystaj z zabiegu kim tym, ktrzy naraeni s kiem bd krzesem do ma- MASUJEMY
masau. Zabiegi wykonuj na negatywne dziaanie stre- sau, jednorazowymi prze- Justyna Skupie
w domu klienta, gdy wiem, su i odczuwaj z tego powo- cieradami, aromatycznymi tel. 665 932 687
e ludzie po powrocie z pracy, du dolegliwoci blowe. Jeli olejkami do masau, a take
masujemy-raciborz.pl
nie maj ju ochoty wybiera dokucza Ci bl plecw, doni, ciepym podgrzewanym ko-
si gdziekolwiek, by skorzysta zie i taki masa w domu jest pracy od 8-16. Wszystko mo- szyi czy ng, moesz zamwi cem i rcznikami bambuso- masujemy-raciborz@wp.pl
z zabiegu. Czsto te zwyczaj- dla klienta wygodn opcj. Po- na ustali indywidualnie wy- zabieg wybranej czci ciaa. wymi.
nie kto jest po drobnym ura- za tym nie ograniczam godzin jania masaystka. Ceny s bardzo atrakcyjne, a Artyku sponsorowany

R E K L A M A
66 Wiadomoci
Wiosenne inspiracje Zoty rodek 30 listopada8 marca
2016,2017,
nr 24nr 5(225)
(232) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 30 listopada
8 marca 2017, nr2016,
5 (232)nr 24 (225) Wiosenne inspiracje Zoty rodek 77
Wiadomoci
REGION ZDROWIE

Stop rakotwrczym snom!


Co roku notuje si wzrost zachorowalnoci na raka puc
albo alergie. Nie bez wpywu na taki stan rzeczy pozostaje
rwnie to, co wdychamy podczas snu.
Fot. Katarzyna Przypado
dni zyskw producen-
ci sprowadzaj niewiadome-
go pochodzenia pprodukty
i wkadaj je do swoich wyro-
bw jako sprawdzone i bez-
pieczne dla zdrowia.
Dlaczego wic nie zwraca-
my uwagi na to na czym pi-
my? Czy zdarzyo si Wam
bez przyczyny wstawa z b-
lem gowy lub czu si od ra-
na zmczonym, ociaym,
spuchnitym? Czy przy kup-
nie ka zastanawialimy si
czy materac jest atestowany,
przebadany i nie wydziela ad-
nych trujcych zwizkw? Czy
kiedykolwiek pytalimy sprze- dzaju materaca w stosunku do nych toksycznych bd szko-
dawc czy zosta wykonany wagi ciaa, schorzenia czy te dliwych dla zdrowia zwizkw.
zgodnie z wszelkimi normami? indywidualnej preferencji. W Dla kadego klienta Salonu
Odpowiednio dobrany ofercie posiadamy materace Firmowego przy ulicy Nowej
materac peni funkcj pro- kieszonkowe, termoelastycz- 1A w Raciborzu oraz Salonu
laktyczn. Nasze ciao jest ne, lateksowe, piankowe, kau- Firmowego przy ul. orskiej
zrelaksowane, gdy krgosup czukowe oraz lateksoidalne w 60 (Budynek Makro ) w Ryb-
przyjmuje liter S. Ma rwnie rozpinanych i zdejmowanych niku czekaj atrakcyjne rabaty
dziaanie lecznicze, szczegl- pokrowcach do prania w temp. oraz promocje. Wstp do klu-
nie w niektrych przypadkach 60C. Najwaniejsze jednak, bu dobrze wyspanych.
schorze krgosupa, staww e wszystkie materiay wyko-
koczyn grnych i dolnych czy rzystane do produkcji Naszych Salon Firmowy KOO
ukadu ruchu. W Raciborzu materacy posiadaj stosowne
przy ulicy Nowej 1A (plac Du- atesty zdrowotne i maj wa- Racibrz, ul. Nowa 1A
gosza) istnieje Salon Firmowy ciwoci antyalergiczne. Wy- kom. 603 500 909
wiodcego producenta mate- konane s z certykowanych salon-materacy.pl
racy w Europie M&K Foam materiaw wyprodukowa- salon.rmowy.raciborz@wp.pl
KOO gdzie mona osobicie nych zgodnie z polskimi czy
przetestowa materac. Uzy- obowizujcymi na terenie UE
skamy pomoc w doborze ro- normami. Nie wydzielaj ad- Artyku sponsorowany

R E K L A M A
88 Wiadomoci
Wiosenne inspiracje Zoty rodek 30 listopada8 marca
2016,2017,
nr 24nr 5(225)
(232) << GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Pracownik produkcji
Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie propozycj!

Wymagania:
Zdolno szybkiego uczenia si, sumienno,
dyspozycyjno, ch do pracy
Mile widziane dowiadczenie w pracy na produkcji
lub na stanowisku lusarz / stolarz
Dyspozycyjno do pracy w systemie 3-zmianowym

Oferujemy:
Umow o prac
Atrakcyjne wynagrodzenie + premie

Daj sobie szans Pakiet socjalny


Stabilne zatrudnienie
Dojazdy autobusem firmowym z kierunkw:
Racibrz, Rybnik, Wodzisaw lski, Gubczyce
na lepsz prac!
Dzia rekrutacji
Nie tra czasu!
tel. (32) 459 15 64, 786 864 292
Ju dzisiaj wylij CV! e-mail: rekrutacja@ekookna.pl
GazetaInformator.pl >> 8 marca 2017, nr 5 (232) PLUSY dlaBIZNESU 9
RACIBRZ GOSPODARKA

Postaw na kolor, podkrel indywidualny charakter firmy


dziki... kasie fiskalnej!
Wyrnij si na tle konkurencji, pozwl da si zapamita.
marta nabrdalik gust tych klientw, na ktrych trwaa i funkconalna
nam zaley. A co najwaniej- klawiatura: podwietlana,
Wrd rosncej liczby po- sze, pamitajmy o detalach. silikonowa odporna na za-
wstajcych dziaalnoci han- To one przycigaj najwiksz brudzenia i zachlapania lub kasa fiskalna REVO
dlowo-usugowych, ktrych uwag. Niespotykany element funkcjonalna klawiatura swit-
pracownicy i waciciele co- dekoracji, czy wyposaenia za- chowa kolor ma znaczenie
dziennie zabiegaj o zainte- wsze zapada w pami. szybki i niezawodny druk:
resowanie klientw dobra ce- automatyczny obcinacz, a-
na oferowanych towarw lub Firma POSNET proponu- twa wymiana papieru i szyb-
usug, wysoka jako i odpo- je idealne rozwizanie ki druk do 47 linii na sekun-
wiednie podejcie do klien- Charakterystyczny ele- d
tw, to swego rodzaju stan- ment wyposaenia moe by multikomunikacja: jedno-
dard. jednoczenie funkcjonalny, a czenie przez Ethernet, Wi-
zarazem przydatny czy nawet -Fi i GPRS, 5 niezalenych
Czym zatem niezbdny w prowadzeniu pocze z komputerem,
konkurowa? dziaalnoci. Firma POSNET zdalna archiwizacja kopii
Wizerunkiem firmy pod- proponuje Pastwu idealne elektronicznej
krelajcym nasz indywidu- rozwizanie! Kasa fiskalna funkcja kaso-wagi: po-
alno. Jeeli Pastwa dziaal- POSNET REVO w indywidu- czenie kasy fiskalnej z waga
no jest nietypowa i jedyna w alnie wybranej wersji. Produ- elektroniczn
swoim rodzaju, mona pomi- cent oferuje wachlarz szeciu graficzne wywietlacze: du-
n dalsz lektur. Jeli jed- nietypowych kolorw. Kasa e wywietlacze, intuicyjne
nak w pobliu dziaa kilka firm nie musi by zwyczajna. Mo- menu
oferujcych ten sam lub zbli- e by nienobiaa, limonko- port USB: moliwo pod-
ony produkt, warto powici wa, sonecznie ta, ognicie czenia do 5 urzdze jed-
czas, aby odpowiedzie sobie czerwona, fioletowa czy b- noczenie
na pytanie: do kogo chcemy kitna jak ocean. Do tego dwa integracja: z terminalami
trafi, kto ma nas dobrze za- rodzaje klawiatury do wyboru, patniczymi, wideomonito-
pamita i wrci z kolejn silikonowa bd moduowa, ringiem
potrzeb, ktr zaspokoimy? pozwalajce na skompono- moliwo rozbudowania:
Urzdzajc lokal warto wanie 12 rnych wariantw bazy PLU do 15 tys. kodw,
postawi na styl odzwiercie- urzdzenia. Wybrany przez o mocniejszy akumulator.
dlajcy charakter tworzonego Pastwa jeden z nich moe Posnet Revo to rewolucyjna
przez Pastwa miejsca. Naley idealnie wpasowa si w miej- kasa fiskalna czca ergo-
rwnie zadba o to, aby ko- sce, do ktrego trafiaj klienci. nomiczne rozwizania i wy-
lorystyka odpowiadaa prowa- Kasa Posnet Revo nie- jtkow odporno z nowo-
dzonej dziaalnoci i trafiaa w koczca si lista zalet: czesnym designem.

Artyku opracowany we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

R E K L A M A

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator P R O M O C JA
portal GazetaInformator.pl
T R O N A N A S TA R T
portal raciborz.com.pl
S
platforma PLUSYdlaBIZNESU Promocja obejmu
je:
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
Agencja reklamowa domena
hosting
reklama zewntrzna e-mail we wasnej
domenie

poligrafia
kreacja wizerunku ...Z A JEDYNE
marketing internetowy 400 Z NETTO! *)

Kontakt: r-media.pl 502 21 31 22 biuro@r-media.pl


*)
promocja trwa do 31 marca 2017 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto
<< GazetaInformator.pl
10 Z regionu zdrowie 8 marca 2017, nr 5 (232)

POWIAT RACIBORSKI NIEPENOSPRAWNO

Czego bardziej oczekuj niepenosprawni?


Likwidacja barier architektonicznych czy turnusy rehabilitacyjne? Opozycja w radzie powiatu raciborskiego uwaa,
i na to pierwsze przeznaczane jest stanowczo za mao pienidzy.

Fot. PIXABAY
pawe strzelczyk si i technicznych, w zwizku dalece niewystarczajca, std na to pierwsze zadanie prze-
z indywidualnymi potrzeba- zwrcia si do rady o zniwelo- znaczone byoby 150 tysicy
Uchwaa w sprawie zada mi osb niepenosprawnych wanie tej dysproporcji i prze- z, za pula na drugie wzrasta
z zakresu rehabilitacji osb przeznaczono 31 tys. z. kazania wikszej sumy, co ma do kwoty 61 tysicy. Kurpis
niepenosprawnych oraz wiel- Propozycj podziau znaczco uatwi codzienne zapewni te, e w przyszych
koci rodkw Pastwowego rodkw opracowa Referat funkcjonowanie wielu niepe- latach moliwy jest dalszy
Funduszu Rehabilitacji Osb Spraw Spoecznych racibor- nosprawnym. wzrost.
Niepenosprawnych przezna- skiego starostwa, Powiatowe Z racji tego, i starosta nie- Czy ten kompromis za-
czonych na realizacj tych za- Centrum Pomocy Rodzinie zbyt kwapi si do wprowadza- dowala opozycj? Absolutnie
da w roku 2017 znalaza si w Raciborzu oraz Powiato- nia zmian do treci uchway, a nie! Jestecie przewidywal-
w programie lutowej sesji rady wy Urzd Pracy w Raciborzu opozycja trwaa przy swoim, ni a do blu. Podczas gdy
powiatu raciborskiego. Zgod- jednostki realizujce zadania przewodniczcy Adam Waj- si naradzalicie, my w kulu-
nie z zaproponowanym przez z zakresu rehabilitacji zawo- da zarzdzi przerw, podczas arach przewidywalimy to, co
wadze powiatu podziaem, dowej i spoecznej osb nie- ktrej zarzd powiatu mg zaproponujecie nie szczdzi
180 tys. z miao by prze- penosprawnych przy udziale naradzi si nad propozycj krytyki Dominik Konieczny,
znaczone na dofinansowanie rodkw PFRON. Z takim po- radnej. Po wznowieniu obrad wedug ktrego wzrost o 50
uczestnictwa osb niepeno- dziaem nie zgadza si jednak wicestarosta Marek Kurpis tysicy w tym zakresie to ab-
sprawnych i ich opiekunw Rzdzca powiatem koalicja na turnusy rehabilitacyjne radna Teresa Frencel z jej poinformowa, i zarzd pro- solutne minimum. Jego sowa
w turnusach rehabilitacyj- chciaa przeznaczy 6 razy wicej pienidzy ni na likwi- dowiadcze w dziaalnoci z ponuje zmian w postaci ci- nie doprowadziy jednak do
nych, za na dofinansowanie dacj barier architektonicznych utrudniajcych ycie nie- osobami niepenosprawny- gnicia 30 tysicy z turnusw zmiany zdania radnych koali-
likwidacji barier architekto- penosprawnym. Opozycja si z tym nie zgadza. Ostatecz- mi wynika, i kwota przezna- i przekierowaniu ich na likwi- cji i ten czciowy kompromis
nicznych, w komunikowaniu nie doszo do kompromisu, ale czy satysfakcjonujcego? czona na usuwanie barier jest dacj barier. W ten sposb zosta przegosowany.

KDZIERZYN-KOLE SZPITAL RACIBRZ PARAFIE

10-lecie Polsko-Amerykaskiej Parafianie Matki Boej


Kliniki Serca pomagaj rodzinie z Aleppo
Swj jubileusz PAKS witowa w kdzierzyskim hotelu Solidaris. W ramach gestu solidarnoci polskiego kocioa z ludmi dotknitymi
wojn w Syrii, raciborska parafia Matki Boej przez p roku
Fot. S. Powiatowe KK

23 lutego 2007 roku od-


dzia Polsko-Amerykaskiej bdzie przekazywaa 510 z miesicznie biednej rodzinie z tego kraju.
Kliniki Serca rozpocz swoj
dziaalno w Kdzierzynie-
Fot. PIXABAY

-Kolu. Od tamtego czasu 22 lutego po mszach w. Zbirk powiedzi na t dramatyczn


tysice osb zostao hospita- zajmuje si wsplnota Ruchu sytuacj jest program Caritas
lizowanych, a 4,5 tysica spo- Maitri. Polska Rodzina Rodzinie,
rd nich stanowiy osoby z Od ponad piciu lat to- ktry polega na objciu wspar-
zawaami. Dziki oddziaowi czy si wojna w Syrii. Wedug ciem konkretnej rodziny w Sy-
PAKS w naszym miecie mo- rnych szacunkw zgino rii lub Libanie, ktrym gro-
na miao stwierdzi, e min- od 250 000 a 500 000 osb. zi mier z powodu godu lub
a pewna epoka, a nawet rewo- Pomocy humanitarnej potrze- wojny. Jest to te odpowied
lucja w dziedzinie kardiologii. buje ponad 13 milionw lu- na apel papiea Franciszka
Swj jubileusz PAKS wito- Polsko-Amerykaska Klinika Serca w Kdzierzynie-Kolu dzi, w tym 6 milionw dzieci. o przyjcie rodzin syryjskich
wa w kdzierzyskim hotelu moe pochwali si ponad 17 tys. wykonanych korono- 80% Syryjczykw yje w ub- przez parafie.
Solidaris, podczas specjalnie grafii, 10 tys. zabiegw angioplastyki oraz wszczepieniem stwie, co trzecie gospodarstwo
zorganizowanej konferencji prawie 1,7 tys. rozrusznikw serca. W ramach Polsko- domowe jest zaduone. Od- ps
naukowej. -Amerykaskiej Kliniki Serca dziaa take poradnia kar-
W imieniu wadz sa- diologiczna przyjmujca ponad 5 tys. pacjentw rocznie. R E K L A M A

morzdowych, ale take pa- Pierwsza rodzina syryjska


cjentw, pragn podzikowa Majcherowi powiedziaa sta- publiczno-prywatnemu. Pro- zostaa objta pomoc
wszystkim, ktrzy przyczyni- rosta Magorzata Tudaj Mam fesor Pawe Buszman, ktry przez abpa Stanisawa
li si do powstania oddziau, a nadziej, e kolejne lata pracy jest wspzaoycielem kliniki, Gdeckiego, przewodni-
wic w szczeglnoci profeso- oddziau bd rwnie wytone a take obecnym prezesem za- czcego Episkopatu Polski.
rowi Pawowi Buszmanowi i i owocne, oczywicie dla dobra rzdu, podzikowa wadzom Inicjujc ten program,
doktorowi Januszowi Prokop- naszej spoecznoci powiatowej powiatu kdzierzysko-koziel- arcybiskup powiedzia, e
czukowi, ordynatorowi oddzia- i nie tylko dodaa. skiego za otwarto i yczli- jest to gest solidarnoci
u, jak i wczesnemu starocie Wicestarosta Jzef Gi- wo. Kocioa katolickiego w
Jzefowi Gismanowi oraz dy- sman zaznaczy, e placwka Polsce.
rektorowi szpitala Anatolowi powstaa dziki partnerstwu mn
Parafia Matki Boej bdzie
REGION ZWIERZTA rodzin dla maestwa z Alep-
po. M nazywa si Issa Sallo-
Minister apeluje do hodowcw drobiu um Ibrahim, a jego ona Amal
Hanna Hanna. Jest to bardzo
biedna rodzina, bez rde do-
Przestrzegajc pewnych zasad, hodowcy mog chroni swoje chodu i bez pracy. W wojnie
stracili cay swj dobytek oraz
gospodarstwa przed wirusem zjadliwej grypy ptakw. dom. Potrzebuj ywnoci,
ktra w Aleppo jest obecnie
Wirus wysoce zjadliwej Wsi oraz Gwny Lekarz We- kontakcie z drobiem lub in- bardzo droga oraz pienidzy na
grypy ptakw (HPAI), podtypu terynarii, przedstawiamy po- nymi ptakami dokadnie opacenie kosztw zwizanych
H5N8, cho nie jest grony dla niej. umy rce wod z mydem. z wynajmem mieszkania i opa-
ludzi, jest niebezpieczny dla Hodowcy drobiu powinni: Przed wejciami i wyjcia- u na zim. Duym wydatkiem
przydomowych gospodarstw Zabezpiecza pasz przed do- mi do budynkw, w ktrych jest take dostp do prdu z ge-
i bardzo szkodliwy dla gospo- stpem dzikich zwierzt. utrzymywany jest drb, sto- neratorw, ktry sukcesywnie
darki. Nie karmi drobiu na ze- sowa maty dezynfekcyjne. droeje w zwizku z przedu-
Gwn przyczyn roz- wntrz budynkw. Drb przetrzymywa w prze- ajc si wojn. Przez 6 mie-
przestrzeniania si wirusa s Nie poi ptactwa wod, do znaczonych do tego celu po- sicy parafia bdzie wspieraa
zaraone dzikie ptaki. Niejed- ktrej dostp mog mie dzi- mieszczeniach, bez moliwo- finansowo t rodzin i przeka-
nokrotnie hodowcy mog swj kie ptaki. ci swobodnego poruszania zywaa kwot 510 zotych mie-
drb uchroni sami. Zasady, o W swoim gospodarstwie ko- si po otwartym wybiegu. sicznie, ktra pozwoli tej ro-
ktrych przestrzeganie apeluje rzysta z odziey i obuwia dzinie dalej y. Zbirka na ten
Minister Rolnictwa i Rozwoju ochronnego, a po kadym k cel odbya si w niedziel 26
GazetaInformator.pl >>
publicystyka Z regionu 11
8 marca 2017, nr 5 (232)

REGION SYLWETKI

Aleksandra Matuszewska powalczy o tytu Miss Opolszczyzny


Dwudziestojednoletnia raciborzanka znalaza si w finaowej dwudziestce konkursu.

Fot. archiwum Aleksandry Matuszewskiej


mateusz herba Bdziemy wic te infor- przesyamy sobie jakie zdj- zataczy, eby byo dobrze
macje ledzi i pomaga cia, z tego co robimy w cigu i jak mam zapamita kroki.
Aleksandra Matuszewska Ci zrealizowa Twoje ma- dnia: e jestemy w szkole, Idc tropem rywalizacji, to w
studiuje administracj na Po- rzenie. Z tego co widzia- e si wygupiamy z naszymi zasadzie powinny si ucieszy
litechnice Opolskiej. Dziaa em, to w studiu TVP mia- zwierztami. Bardziej traktu- z tego, a wszystkie mi pomo-
w Samorzdzie Studenckim. a chyba jeszcze jak jemy si jak najlepsze przyja- gy.
Maluje. Na swoim koncie ma ma przygod? ciki, ni jak rywalki.
dwuletnie dowiadczenie w A tak, potukam wazon Planujesz w przyszoci
fotomodelingu. W konkursie (miech). Oparam si o pa- Kr opinie, e konkur- zwiza si z modelin-
piknoci bierze udzia po raz rapet, ktry okaza si bar- sy piknoci to przedmio- giem?
pierwszy. O wyborach Miss dzo niestabilny. Chyba nie towe traktowanie kobiet. Chciaabym. Niekoniecz-
Opolszczyzny dowiedziaa by przymocowany. Parapet Nie, to nie jest taki kon- nie tylko z wyborami miss, ale
si w zeszym roku. Spord przechyli si na mnie, wo- kurs. Tutaj nie ma czego ta- z modelingiem szerzej pojmo-
kilkudziesiciu dziewczyn, da z wazonu wylaa mi si na kiego, trzeba si faktycznie wanym. Oczywicie teraz naj-
ktre wziy udzia w prze- spodnie, a wazon si roztrza- stara. W pewnym momen- waniejsze s dla mnie studia.
suchaniach, zakwalifikowaa ska. Byam strasznie prze- cie przechodziam mae zaa-
si do finaowej dwudziest- straszona, ale wszyscy si manie. Przestaam wierzy w Finaowa gala wyborw
ki. W ubiegy weekend miaa miali i powiedzieli, e nic si siebie. Po prostu si rozpa- Miss Opolszczyzny odb-
pierwsze zgrupowanie. Jeli nie stao. Organizatorka zd- kaam, bo nie dawaam rady. dzie si 27 maja. Jak wy- Studentka Politechniki Opolskiej w wolnym czasie maluje.
zdobyaby tytu Miss Opolsz- ya jeszcze zrobi mi zdjcie Miaymy zajcia z choreogra- glda Twj kalendarz na Miss Opolszczyzny, to pierwszy konkurs piknoci, w kt-
czyzny zagwarantowaoby to z tym potuczonym wazonem fii. Mam duo talentw, ale je- najblisze dni? rym bierze udzia.
jej kwalifikacj do pfinau w rkach (miech). li chodzi o rytmik to jestem Dowiedziaam si, e na
Miss Polski. beztalenciem. Po prostu nie przykad jutro (red. 2 mar- jemy si o pewnych rzeczach dy bdziemy mie choreogra-
Jak jest z innymi dziew- nadaam za dziewczyna- ca) mamy sesj zdjciow dla na chwil przed, ale jest to fi, a do finaowej gali opano-
Jeste ju po kilku se- czynami? Rywalizacja mi, ktre ju opanoway krt- jednego z naszych sponsorw. bardzo fajne. Przynajmniej wa musimy siedem ukadw,
sjach zdjciowych m.in. jest ju wyczuwalna? ki ukad, a ja nie potrafiam. Jestem zaskoczona, bo poin- si nie nudzimy (miech). wic czeka nas duo pracy. A
dla TVP3 Opole. Opo- Nie, w ogle nie ma czego Wszystkie dziewczyny wspar- formowano nas o tym zaled- Na najbliszy czas nie mamy poza tym o wszystkim jeste-
wiedz mi o niej. takiego. Na Facebooku mamy y mnie wtedy. Wziy mnie wie dzie wczeniej. Czasami ustalonego grafiku. Wiem na my na bieco informowane.
Zdjcia miaymy robio- swoj grup (miech), tam na bok i pokazay mi jak mam jednak tak jest, e dowiadu- pewno, e w kady weeken-
ne na stanowiskach prezen-
terek programw porannych.
Za jaki czas zostan one
udostpnione na Facebooku.
Najprawdopodobniej poprzez
udostpnianie bd lajki zo-
stanie wybrana miss TVP3
Opole. Dziewczyna, ktra
zdobdzie ten tytu, dostanie
si na sta w telewizji. Bardzo
bym chciaa to wygra.

R E K L A M A
12 Z regionu ogoszenia.GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE:
dodaj bezpatne ogoszenie w internecie
drobne: tekstowe 6 z w ramce 10 z na kolorowym tle 14 z ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

FINANSE
PRACOWNIA Akupunktura take na NFZ Pranie dywanw, tapicerki me-
PROTETYCZNA Zabiegi akupunkturowe s sku- blowej, samochodowej, polero-
POYCZKI KRTKOTERMINOWE Izabela Kuczmierczyk teczne w wielu przypadkach wanie maszynowe, pastowanie,
chorobowych m.in.: marskoci czyszczenie cian i elewacji.
32 348 61 68, 504 819 404 Racibrz, ul. Opawska 27a/1
wtroby, wirusowych zapaleniach
Tel. 513 129 915 Tel. 32 763 40 43, 504 412 875
Porednik CDF S.C. rmy Matpol Finanse Sp. z o.o. czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
wtroby, kamicach drg cio-
Racibrz, ul. Ogrodowa 46
wych; zespoach nerczycowy.
www.green-clean.pl
Protezy akrylowe, Rejestracja 781 289 867
nylonowe, acronowe, Racibrz, ul. Ocicka 51a
NAPRAWY PROTEZ Rudnik, ul. Soneczna 38a EKSPRESOWE
POYCZKI POD ZASTAW
Najnisze oprocentowanie
NIERUCHOMOCI KOMIS LOMBARD 604 729 874, 502 890 351
Poyczki pod zastaw
Mieszkanie komfortowe do Racibrz, Opawska 21/2
wynajcia w centrum Raci- DO WYNAJCIA Odsetki od 5 z (rg Opawskiej i Ogrodowej)
borza od 1 kwietnia 2017 r. (dla emerytw i rencistw
Umeblowane, wyposaone, warsztat samochodowy 10% zniki)
do zamieszkania. Tel. 32 415 z zapleczem biurowym Racibrz, ul. Staszica 8 ODZIE ROBOCZA
24 73. socjalnym i placem (wejcie od podwrza) Artykuy BHP, P.PO.,
Odstpi lokal gastronomiczny w postojowym w Raciborzu Tel. 32 419 01 95 spawalnicze, chemia
Raciborzu z ogrdkiem piwnym 502 633 072 gospodarcza, we.
3,500 na miesic najem. Tel. TEL. 698 300 561
Racibrz, ul. Eichendorffa 12
661 187 405. tel./fax 32 440 30 36
Komis od A-Z kom. 512 936 444
Wynajm mieszkanie rodzin- DO WYNAJCIA (Kup, Sprzedaj)
nie 60 m2 blisko centrum, II www.deln-raciborz.pl
hala 180 m2 Dla Ciebie mie,
pitro. Tel. 601 648 350. Dla Kogo Skarb
na magazyn, warsztat,
Masz zbdne rzeczy
gara lub dowoln Nie wyrzucaj, Przynie
Firma STACH-DREW
Sprzedam dziak budowlan dziaalno sprawisz Komu rado. oferuje drewno kominkowe,
o pow. 22,5 ar w Raciborzu, w Raciborzu drewno opaowe
Zapraszamy
ogrodzon, w bardzo dobrej w dobrej cenie.
pn.-pt. 10:00-16:30
lokalizacji. Tel. 609 900 143. TEL. 698 300 561 Rzuchw, ul. Rybnicka 61
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10 Tel. 512 271 815
RNE (naprzeciw byego Jaworu) 32 430 10 45.
Tel. 660 287 150 Skad znajduje si
ALUZJE/ROLETY! Najta- BARDZO DOBRA PRACA
sze aluzje/rolety. Tel. 604 729 797 638 860 z tyu budynku.
874, 502 890 351. Racibrz, ul. dla samodzielnego murarza,
Opawska 21/2 (rg Opawskiej i Racibrz i okolice. Warunki
bardzo dobre, do uzgodnienia.
MOTORYZACJA
Ogrodowej).
TEL. 32 740 30 97
Sprzedam czynny bar piw-
ny SKAT w Raciborzu, przy
PRACA ulicy orskiej. Tel. 503 138 NAPRAWA OBUWIA
972. Usugi kaletnicze
ATERIMA MED ZATRUDNIMY Pracownia krawiecka. Szycie
i rymarskie
Roman Palczewski
Opiekunki stanowisko: Serwisant
sprztu komputerowego
na wymiar odziey damskiej, m-
skiej i dziecicej, naprawa odzie- Malowanie tapicerki samochodo-

Niemcy. y oraz wszelkie przerbki, szycie wej i meblowej, obuwia, torebek,


Wymagania: pocieli, obrusw, szycie zason i kurtek, naprawa obuwia ortope-
Premie Wiosenne! minimum rednie wykszta-
cenie techniczne
ran, szycie i renowacja tapicer-
ki samochodowej. Racibrz, ul.
dycznego.
Racibrz, ul. Londzina 51,
Tel. 32 506 55 88 rozeznannie w brany IT Brzeska 4. Tel. 665 989 571. tel. 32 414 08 21; DH Bolko, ul.
Nowa 1, tel. 509 077 011 8;
dowiadczenie w diagno- Pracownia krawiecka oferuje
zowaniu i naprawie sprztu Kunia Raciborska, ul.
profesjonalne kursy kroju i szy- Kocielna 5, tel. 324191153,
komputerowego cia, na potrzeby wasne i z cer- 502468049;
prawo jazdy kat. B tykatem. Racibrz, ul. Wojska Rybnik, ul. Powstacw l-
Rekrutacja: Polskiego 11. Tel. 728 96 95 98. skich 17, tel. 663 466 661.
CV naley wysa na adres Pracownia krawiecka poleca Punkt Ekspresowa Naprawa
biuro@softib.pl (warunek nie- usugi krawieckie, przerbki oraz Obuwia obok E.Leclerc nie nale-
zbdny w procesie rekrutacji) szycie dla rm. 47-400 Racibrz, y do rmy Palczewski.
ul. Wojska Polskiego 11, Tel. 728 naprawa-obuwia-raciborz.pl
Firma SOFT-IB zastrzega sobie 96 95 98.
prawo do nie odpwiadania na
wszystkie aplikacje. Telewizja satelitarna od 19,99
z! Punkt NC+ w centrum Raci- ZOMOWANIE
ZDROWIE
borza, ul. Klasztorna 12. Tel. 32 WSZELKICH POJAZDW
415 98 18.
Holowanie gratis
Paznokcie elowe, przeduanie ul. Rudzka 66
ZAMA W CZECHACH PORADNIA na szablonie, tipsy. Bardzo duy
ORTOPEDYCZNA 47-400 Racibrz
szybkie terminy wybr kolorowych eli, ozdb,
przy Centrum Zdrowia WWW.HAMARO.PL
cekinow oraz brokatw. Profesjo-
zapewniamy transport ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
nalny sprzt. Certykat ukoczo- hamaro@onet.pl
refundacja NFZ (2111 z) Godziny przyj: nych kursw w stylizacji paznok-
najwyszy standard zabiegu pon. 16:00-18:00 ci. Cena 50 z. Tel. 504 936 995. 32 415 19 91, 691 960 146
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 602 150 886 781 289 867

GABINET PRAKTYKA
BIOENERGOTERAPII STOMATOLOGICZNA
schorzenia krgosupa lek. stom. Grayna
i narzdw ruchu Serwinowska-Awsiuk
stany blowe W ramach NFZ: pon., r., czw.
choroby wewntrzne 14-18, wt. 9-13, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Racibrz, ul Mickiewicza 18 Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
Rejestracja tel. 32 755 21 31 BEZ KOLEJEK!
GazetaInformator.pl >> 8 marca 2017, nr 5 (232) Ekologia 5

EK LOGIA
RACIBRZ EKOLOGIA

Mirosaw Lenk: Inni mog si od nas uczy


Prezydent Raciborza podkrela, e problem smogu zosta zauwaony przez wodarzy miasta ju 20 lat temu.
Wci mamy wiele do zrobienia, ale sporo pracy ju za nami mwi Mirosaw Lenk.

Fot. Mateusz Herba


KATARZYNA CZY li rol Alarmu Smogowego, bdzie przygotowane.
ktry rozpocz mocn kampa- Podkrelmy jeszcze raz,
Podkrela Pan, e dziaa- ni, troch moe nas straszc... programy z WFOiGW obej-
nia na rzecz ograniczenia Ale moe to dobrze, bo czasem muj donansowanie do 12
tzw. niskiej emisji s w Ra- przekonanie si, e co nam na- tys. z, a nasz, gminny, do 5 tys.
ciborzu podejmowane od prawd szkodzi, lepiej wpywa z. Co wane z naszego wspar-
dawna, a inne miasta mo- na zmian w naszym zachowa- cia mog te korzysta przed-
gyby czerpa z naszych niu. No wic dziaanie Alarmu, sibiorcy. Wtedy dostaj 5 tys.
dowiadcze. Czy mgby do tego zaangaowanie me- z i za kady metr kwadratowy
Pan rozwin to spostrze- diw, internautw, ale te na- powyej 200 otrzymuj do-
enie? sza kampania informacyjna, datkowe 15 z. O ile wiem, nie
Czsto porwnujemy si z nasze ulotki sprawiy, e zain- ma tu grnej granicy. Wielu z
ssiednimi miastami i patrzy- teresowanie wymian rda nich ju to robi, ale po spotka-
my jak one radz sobie ze smo- ciepa jest wielokrotnie wiksze niu z Izb Gospodarcz dosze-
giem. Takim wzorem jest dla ni w latach ubiegych. W tym dem do wniosku, e jeszcze nie
nas np. Rybnik. Nasz Alarm roku mamy ju zoonych po- wszyscy o tym wiedz.
Smogowy zaprosi niedawno nad 200 wnioskw, a zwykle
smogowcw z Rybnika, eby byo to kilkadziesit, maksy- Finansowe wsparcie
pokazali nam, jak mamy wal- malnie 100 wnioskw rocznie. mieszkacw miasta to
czy ze smogiem. Ale myl, e A teraz szacujemy, e to zain- bardzo wany element
to Rybnik powinien si uczy teresowanie bdzie trzykrotnie walki ze smogiem, ale nie Myl, e dla mnie i mojej rodziny pojcia zwizane ze smogiem s dosy klarowne.
od Raciborza. Bo my polity- wiksze i w tym roku zmoder- mona te zapomina o Czytamy komunikaty o stanie powietrza i staramy si ogranicza pewne aktywnoci,
k ograniczenia niskiej emisji nizujemy 300 kotowni. edukacji. W jakim stopniu jeli widzimy, e informacje nie s dobre. Ale staramy si te komunikaty werykowa,
prowadzimy systematycznie Oczywicie mieszkacy in- Pana zdaniem kampanie bo nie zawsze jest tak, e normy s przekroczone przez cay dzie. Chciabym, ebymy
od 1998 r., wic ju prawie 20 teresuj si gwnie kotami takie jak Gmina z (dobr) wszyscy w Raciborzu mieli moliwie pen i aktualn informacj na bieco, wic
lat! Rybnik zacz w ubiegym wglowymi retortowymi, bo energi s potrzebne? mam nadziej, e w przyszym sezonie grzewczym bdziemy ju mie system, ktry
roku i yczymy im szczcia, mona na nie uzyska do 12 tys. Myl, e kada forma edu- bdzie monitorowa stan powietrza przez ca dob mwi Mirosaw Lenk, prezydent
bo maj tam naprawd wielki z z WFOiGW. I chocia my z kacji, kada kampania informa- Raciborza.
problem. My oczywicie te i gminnych funduszy nie dotuje- cyjna jest bardzo istotna. Ta,
te bdziemy si od nich uczy, my wgla, tylko gaz, podcze- ktra wychodzi bezporednio jest smog. Ale u nas jest chyba wgla, ale moe przynajmniej odpady. Bo to, e dzisiaj kto
jeli bd mie jakie nowe, do- nie do miejskiej sieci ciepow- od organizacji spoecznych czy troch lepiej: mamy nieco inne wprowadzi konieczno spala- pali otem czy muem, to nie
bre rozwizania. Problemem niczej, solary i pompy ciepa, mediw, zazwyczaj lepiej traa miasto, mniej rozlane, mamy nia ich w okrelonych warun- jest zakazane. I jeli czytamy,
wielu gmin jest rozwaenie, na to oczywicie pomagamy tym, do mieszkacw. My, urzdni- mniej zabudowy jednorodzin- kach. e stra przeprowadzia 100
ile ograniczy spalanie wgla... ktrzy chc zmodernizowa cy, jestemy rnie postrzegani nej ni Wodzisaw czy Rybnik, kontroli i w 90 przypadkach
My w ostatnich piciu, sze- koty wglowe. W zwizku z i czasem musimy si bardziej mamy inne tradycje palenia, Z jednej strony mamy nie potwierdzono spalania od-
ciu latach zmodernizowalimy tym skadamy teraz do WFO- stara, eby dawano wiar na- nie bylimy nigdy gmin gr- wic rnego rodzaju do- padw, tylko np. ot, to nie wy-
prawie 2000 kotowni, z czego iGW kolejny wniosek na 200 szym przedsiwziciom. Dla- nicz... Myl te, e skonnoci tacje, z drugiej eduka- stawiono mandatw, ani na-
ok. 80% obejmowao zmian kotw, bo pki co, przyznano tego warto bymy wspierali te do palenia muem czy otem s cj, ale trzeba te pami- wet nie udzielono pouczenia,
ogrzewania wglowego na ga- nam pienidze na 100 piecw. I inicjatywy, ktre rodz si po- troch mniejsze, chocia oczy- ta o trzecim larze, na bo nie byo ku temu podstaw.
zowe, co jest zdecydowanie bar- postanowilimy, e niezalenie za urzdem, ebymy w nich wicie s. ktrym opiera si walka o Dzi spalanie najgorszych pa-
dziej korzystne dla rodowiska. od tego, kiedy te kolejne pie- uczestniczyli, po prostu s o Ale dopki to paliwo bdzie czyste powietrze czyli o liw w najgorszych piecach jest
Dotujemy rwnie pompy cie- nidze dostaniemy (bo wiemy wiele trafniejsze. dostpne na rynku i dopki nie karach... dozwolone i tego musimy si
pa i kolektory soneczne, kt- e Fundusz raczej zaakceptu- Takim przykadem jest bdzie zakazu jego spalania, to Myl, e pani redaktor niestety trzyma. Tylko jeli
re wpywaj na zuycie paliw je nasz propozycj, ale w tym dziaalno Raciborskiego cz mieszkacw bdzie z te- ustawia waciw kolejno, stra ujawni spalanie odpa-
staych, zwaszcza w przypadku roku jej nie snansuje), to wy- Alarmu Smogowego. Niezale- go korzysta. Std tak wana to znaczy na pewno edukacja, dw, plastikw, kawakw me-
ogrzewania wody, szczeglnie oymy nasze gminne rodki, nie od tego, e sprzeczamy si jest wanie edukacja. Nie od- ktr powinno si prowadzi bli czy innych rzeczy, ktre lu-
latem. Dotujemy te przycza- eby kady, kto zoy wniosek w wielu kwestiach, to dla mnie krywam tu niczego nowego, ale zawsze, od przedszkolakw dzie uwaaj za kaloryczne, to
nie si do systemu miejskiego do 31 marca br. mia w tym ro- alarm smogowy jako taki, nie jak dziecko nauczy si czego w po dorosych, pniej wanie mona naoy grzywn. I wte-
ogrzewania, tzw. PEC-u, a od ku t spraw zaatwion. Mog konkretnie raciborski czy ryb- przedszkolu, to tak bdzie po- wspieranie, bo trzeba pokaza dy ju nie ma poucze, nie ma
2008 r. rwnie modernizacj powiedzie, e prace ju si za- nicki, tylko oglnopolski, jest stpowao w yciu dorosym. mieszkacom, e nie s sami z dyskusji, tylko mandat.
kotowni wglowych poprzez czy i do koca roku wymieni- takim wydarzeniem roku. To Wane jest te to, co zrobi tym problemem. Pewnie wik- Tak jak ju powiedziaem,
instalacj wysokiej klasy ko- my te 300 instalacji. A te wnio- wanie ci ludzie zwrcili uwag samorzd wojewdztwa, wie- szo chtnie by si podczy- obecnie dziaamy ju mniej
tw retortowych. Uwaam, e ski, ktre zostan zoone po 31 na ogromny problem smogu. my, e trwaj prace nad podj- a do ciepa systemowego, wy- prolaktycznie i nie zapowia-
powinnimy wspiera przede marca, chcemy ju ustawi w Wykonali i wykonuj ogrom- ciem uchway antysmogowej. mienia koty wglowe na gaz, damy kontroli. Chocia za-
wszystkim podczenie si do kolejce na przyszy rok. n prac, cho nie zawsze si z No i pozostaje pytanie o poli- ale to wie si niestety ze czlimy od tego, e informo-
sieci miejskiej i przeczanie Mj zastpca pracuje teraz nimi zgadzam, bo np. nie zga- tyk pastwa, ktre przecie zwyk kosztw ciepa. Trzeba walimy, gdzie bd kontrole.
na gaz, ale dopki WFOiGW razem z referatem ochrony ro- dzam si z tym, e da si w ci- opiera si w gwnej mierze o tez mie ocieplone domy, wy- Ja uwaam, e to dziaa, bo
i NFOiGW bd wspiera dowiska nad zmian systemu gu roku czy dwch rozwiza energetyk wglow. Trzeba mienione okna, bo skoro trze- jeli wiem, e moja ulica b-
gminy i mieszkacw w za- dotacji, eby nie byo tak jak ten problem, bo ani gmin, ani mie na uwadze to, e nasze ba paci wicej, to naleaoby dzie kontrolowana, to bardziej
kresie modernizacji systemw dotychczas kto pierwszy, ten mieszkacw na to nie sta, elektrownie przede wszystkim te bardziej oszczdza to cie- zwracam uwag na to, co si
opartych o wgiel, to bdziemy lepszy, ale eby punktowa te nawet gdyby pastwo wpro- spalaj wgiel, e ten surowiec po. dzieje, tak samo jest przecie
oczywicie z tego wsparcia ko- zachowania, ktre najbardziej wadzio najlepsze rozwizania. u nas wystpuje. Ale uwaamy, No i oczywicie musi te jak policja powie, e np. na
rzysta. Bo te programy ciesz wpywaj na ograniczenie ni- Ale myl, e w cigu piciu e wgiel powinien by spalany by system represji. Powinien Kotaja stoi radar, no to czo-
si rzeczywicie najwikszym skiej emisji. Wic jeli np. kto dziesiciu lat, a my moe nawet w takich instalacjach, ktre mo- on by oczywicie stosunko- wiek zdejmuje nog z gazu. Co
wziciem. przechodzi na gaz, bdzie mie wczeniej, jestemy w stanie g go spala, czyli maj bardzo wo ograniczony to nie moe w tym gdzie jest...
dodatkowe punkty za to, e re- bardzo mocno t nisk emi- ostro nakrelone normatywy by tak, e ingerujemy bardzo No wic kade dziaanie
No wanie, jak do tego te- dukuje t nisk emisj w znacz- sj ograniczy. Wiele gmin w spalania: bardzo wysokie tem- mocno w ycie obywateli, mu- jest tutaj dobre, represje te,
matu podchodz racibo- niejszym stopniu ni osoba, ogle jeszcze nie wprowadzio peratury i ltry produkowa- simy dziaa w ramach tego, na ale przede wszystkim edukacja
rzanie? Bo przecie tak na- ktra instaluje kocio wglowy. adnych systemw wspierania ne np. przez RAFAKO. Takie co nam pozwala prawo. Stra i wsparcie. Ale tam gdzie kto
prawd to od nich zaley, Pewnie bdzie jeszcze kilka te- mieszkacw, oprcz ewentu- instalacje nie emituj tego, co miejska nie bdzie wchodzia ewidentnie nie chce wsppra-
czy te wszystkie systemy go typu argumentw, ktre mo- alnie edukacyjnych. emituje pojedynczy dom jed- do domw prolaktycznie. B- cowa, tam powinna by re-
wsparcia przynios ocze- g zdecydowa o dodatkowych Ja nie chc mwi, e smog norodzinny. Pewnie pastwo dzie interweniowa tam, gdzie presja w postaci mandatu czy
kiwane efekty. punktach, ale bdziemy o tym raciborski jest mniej grony si nie zdecyduje na cakowity jest zgoszenie albo gdzie wi- nawet postpowania admini-
Najpierw musz podkre- mwi, dopiero, jak wszystko ni np. rybnicki, bo smog to zakaz sprzeday pochodnych dzi, e rzeczywicie s spalane stracyjnego.

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
6 Reklama 8 marca 2017, nr 5 (232) << GazetaInformator.pl

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl
GazetaInformator.pl >> 8 marca 2017, nr 5 (232) Zapowiedzi 7
RACIBRZ ARENA RAFAKO 11-12 MARCA
Repertuar imprez
VII TURNIEJ SIATKARSKI KULTURA ROZRYWKA

ZAKADW PRACY I 9 MARCA BIBLIOTEKA RACIBRZ 18 i 19 marca na Zamku Piastowskim odbdzie si I Festi-

SUB MUNDUROWYCH 9 marca o godz. 18:00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12


odbdzie si spotkanie z czeskim pisarzem Evenem
wal Piw Rzemielniczych. Na wydarzeniu pod nazw
Craft Fest pojawi si wystawcy z caego kraju, a wrd nich
Bokem, autorem m.in. ksiek Ostatnia arystokratka i browary rzemielnicze, multitapy, browary restauracyjne
11 i 12 marca w Arenie Ra- Grupa D: Zakad Karny, Arystokratka w ukropie. oraz gastronomia oparta na food truckach. Odbdzie si
fako odbdzie si VII Turniej Wydawnictwo Wag-Tech, SGL rwnie gosowanie na najlepsze festiwalowe piwo.
Siatkarski Zakadw Pracy i Carbon S.A. oraz Zakad Wo- 10 MARCA MUZEUM RACIBRZ
Sub Mundurowych Miasta docigw i Kanalizacji 10 marca o godz. 10:00 w raciborskim muzeum zostanie 18 MARCA RCK FENIKS RYDUTOWY
Racibrz o Puchar Prezyden- Plan gier fazy grupowej otwarta wystawa Zauek dominikaski odkrycia 18 marca w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odb-
ta Miasta Racibrz. Wemie (sobota, 11 marca): archeologiczne. Znajd si na niej wyniki ratowniczych dzie si koncert znanego polskiego zespou Organek,
w nim udzia 16 druyn, ktre A: prac wykopaliskowych, ktre prowadzono w 2015 roku w wykonujcego rocka alternatywnego. Gupi ja, O, matko!
podzielono na cztery grupy. Po 8:00 ZPiSdN PWSZ zwizku z budow budynku w pierzei pnocnej raciborskie- i Italiano to jedne z najpopularniejszych utworw forma-
sobotnich rozgrywkach grupo- 9:00 ZPiSdN Koltech go rynku. W programie rwnie prelekcje Agaty Hauszko, cji, ktre tray na List Przebojw Programu Trzeciego Pol-
wych nastpi faza pucharowa, 10:00 Urzd Miasta PWSZ Romualda Turakiewicza i Marcina Reznera. skiego Radio. Bilety na wydarzenie do nabycia si w cenie 50
ktra bdzie miaa miejsce w 11:00 ZPiSdN Urzd Miasta z od osoby. Pocztek koncertu zaplanowano na godz. 19:00.
niedziel. Tytuu broni dru- 12:00 PWSZ Koltech 11-12 MARCA ARENA RAFAKO RACIBRZ
yna Eko-Okien. Rok temu 13:00 Koltech Urzd Miasta W dniach 11-12 marca w Arenie Rafako odbdzie si VII 19 MARCA KONIEC WIATA RACIBRZ
wrd najlepszych byli rw- B: Turniej Siatkarski Zakadw Pracy i Sub Mun- 19 marca o godz. 19:00 na Przystanku Kulturalnym Koniec
nie siatkarze lskiego Od- 8:00 Policja Stra Graniczna durowych Miasta Racibrz o Puchar Prezydenta Miasta wiata wystpi Katarzyna Piasecka z solowym progra-
dziau Stray Granicznej oraz 9:00 Stra Graniczna Henkel Racibrz. mem stand-up comedy Bez ltra. Bilety dostpne w cenie
Zakadu Karnego oraz Zaka- 10:00 Policja Stra Poarna 25 z tylko internetowo na biletyna.pl. Ilo miejsc ograni-
du Poprawczego i Schroniska 11:00 Stra Poarna Stra 18-19 MARCA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
czona.
dla Nieletnich. Graniczna
Organizatorami tegorocz- 12:00 Henkel Policja
nego turnieju s: Urzd Miasta 13:00 Henkel Stra Poarna RACIBRZ ROZRYWKA
w Raciborzu, Orodek Sportu i C: kaskiego kina Zotej Epoki wzi na warsztat zapomniany
Rekreacji, SGL Carbon S.A.
oraz Raciborskie Centrum
14:00 Eko-Okna OSiR
15:00 Eko-Okna Rafako
WYSTAWA AKWARELI Hollywood. Fani Milesa Davi-
sa i Johna Coltrane mog by
repertuar mistrzw hollywo-
odzkich soundtrackw i pod-
Kultury. Na przybyych bdzie
czekao rwnie wiele atrakcji
16:00 OSiR MOW Rudy
17:00 MOW Rudy Eko-Okna
WRD KWIATW zaskoczeni, e synne jazzowe
standardy On Green Dolphin
da je twrczej eksperymen-
talnej dekonstrukcji. Kasia
pozasportowych.
Grupa A: Zakad Popraw-
18:00 OSiR Rafako
19:00 Rafako MOW Rudy
MARCA ROBETA Street i Invitation napisa
Bronisaw Kaper, a polscy fani
Pietrzko Trio wiey projekt
muzyczny na polskiej scenie
czy i Schronisko dla Nieletnich, D: piosenek midzywojennych: jazzu. Autorskie kompozycje
Pastwowa Wysza Szkoa Za- 14:00 Wag-Tech ZK 8 marca, godz. 17:00 wentki Akademii Muzycznej Mio ci wszystko wybaczy, liderki zespou tworz istot-
wodowa, Urzd Miasta Raci- 15:00 SGL ZK Galeria OBOK przy RCK w Poznaniu w klasie oboju. Zimny Dra, Umwiem si ny element repertuaru grupy.
brz oraz Koltech sp. z o. o. 16:00 ZWiK Wag-Tech RCI (ul. Duga 2) Pracowaa ona w Kaliskiej Or- z ni na dziewit z trudem Grup wraz z pianistk Kata-
Grupa B: lski Oddzia 17:00 ZWiK ZK kiestrze Symfonicznej. Ma na wymieniaj nazwisko autora rzyn Pietrzko wsptworz:
Stray Granicznej, Komenda 18:00 SGL Wag-Tech Inspiracj w wyborze tematy- swoim koncie liczne koncer- Henryka Warsa. Szymon Frankowski (bass)
Powiatowa Policji Racibrz, 19:00 ZWiK SGL ki bya dla artysty twrczo ty solowe i kameralne, nagry- Utalentowany polski pianista oraz Piotr Budniak (drums).
Komenda Powiatowa Pa- impresjonistw francuskich, z waa do rozgoni radiowych jazzowy i improwizator Pa- Bilety w cenie 40 i 20 z do na-
stwowej Stray Poarnej oraz naciskiem na twrczo Clau- i telewizji, laureatka midzy- we Kaczmarczyk wraz z zao- bycia w kasach RCK, honoro-
Henkel sp. z o. o. de Moneta. Akwarele, kt- narodowych konkursw mu- on przez siebie utytuowan wane karty SENIOR 60+ i RO-
Grupa C: Eko-Okna, Oro- re nale do najtrudniejszych zycznych. formacj Audiofeeling Trio DZINA+.
dek Sportu i Rekreacji, Rafako technik malarskich fascynuj Serdecznie zapraszamy na
S.A. oraz Modzieowy Oro- sprawnoci i lekkoci wyko- spotkanie, na ktrym poru-
dek Wychowawczy Rudy nania. Swoim cyklom kwiato- szone zostan ciekawe tema-
wym za pomoc koloru i wia- ty, midzy innymi: twrczoci
R E K L A M A ta artysta uzyska rzeczywisty Marca Robeta. Bdziemy m-
ksztat i przestrze. Dla ich wi rwnie o tacu, muzyce,
wyeksponowania, rezygnuje Wiedniu i o tym jak spenia
z uycia perspektywy, kom- swoje marzenia. Dla zainte-
pensujc wraenie oddalenia resowanych bdzie moliwo
i przyblienia intensywnoci zakupu obrazw. Dochd ze
barwy. sprzeday zostanie przekaza-
Obrazy pochodz z prywat- ny artycie, by mg zaspoko-
nych zbiorw Wandy Wan-
zenboeck z Wiednia absol-
i swoje artystyczne aspiracje.
Wstp wolny.
KONCERT KORTEZ TRIO
24 marca, godz. 19:00 nek, ktre stay si jego o-
SPEKTAKL KOMEDIOWY RCK (ul. Chopina 21) cjalnym demo. W marcu 2015
roku ukazaa si pierwsza EP-
KIEDY KOTA NIE MA 27 letni kompozytor i woka-
lista pochodzcy z Iwonicza.
ka zatytuowana Jazzboy Ses-
sion EP, na ktr zoyy si
W WYK. TEATRU CAPITOL Wyedukowany pianista i pu-
zonista z zaciciem do muzyki
trzy piosenki: Zosta, Joe i
Co Mylisz?. Obdarzony jest
klasycznej. Kilka lat temu za- wyjtkowym, gbokim i lekko
12 marca, godz. 16:00, nartowicza/Piotra Cyrwusa, cz piewa. Po kilku miesi- szorstkim gosem, z ktrego
RCK (ul. Chopina 21) Wojciecha Wysockiego/Pio- cach napisa pierwsze piosen- umiejtnie korzysta. Jego de-
tra Zelta, Zo Zborowsk, ki. Z jedn z nich zgosi si na biutancka pyta Bumerang,
Na scenie zobaczymy: Kata- Aleksandr GRZELAK, Anet casting do Must Be The Music, to intymny zbir opowiada
rzyn Skrzyneck/Violett ZAJC czy Mart Wierzbick. gdzie nie zosta zauwaony. Na o mioci i jej braku. To jedna
ARLAK, Ann GORNOSTAJ/ Bilety w cenie 85, 75 i 50 z do pocztku 2014 roku podpisa z najlepiej przyjtych pyt w
Maj Barekowsk, Jacka Le- nabycia w kasie RCK. kontrakt z Jazzboy Records. ostatnich latach. Bilety w ce-
Podczas pierwszej sesji w War- nie 45, 60 i 80 z.
szawie zarejestrowa 66 piose-
FESTIWAL JAZZ Z WAMI
18 marca, godz. 18:00, tylko pikne, sowiaskie me-
RCK (ul. Chopina 21) lodie narysowane wspcze-
sn kresk. To take szukanie
Vars & Kaper Deconstruc- czci pomidzy DJ-em i aur
tiON to nie tylko poczenie akustycznego trio.
korzeni polskiego jazzu, g- Bronisaw Kaper i Henryk
boko tkwicych w muzyce l- Wars to jedni z pierwszych
mowej dwch wielkich kom- Polakw, ktrzy postawi-
pozytorw: Henryka Warsa li swoje stopy w Hollywood i
i Bronisawa Kapera. To nie wsptworzyli sukces amery- Artyku sponsorowany

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury
8 Reklama 8 marca 2017, nr 5 (232) << GazetaInformator.pl