You are on page 1of 10
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Director General of Education Malaysia Ore ARAS 8, BLOK EB Level 8, Biock EB MALAYSIA KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E Government Complex Parcel E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN jet Or eed Orr: Federal Government Administrative Centre Faks: 03-8889 4548 62604 PUTRAJAYA, Laman Web: www.moe.gov.rny KP/KPPM/6 Jid. 2 (20 ) Tarikh: i) Februari 2016 Semua Ketua Bahagian Semua Pengarah Pendidikan Negeri YBhg. Datuk/Datin/Tuan/Puan, SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 2 TAHUN 2016 STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) TUJUAN 1. Surat pekeliling ikhtisas ini dikeluarkan bertujuan untuk memaklumkan semua sekolah tentang penambahbaikan yang terdapat dalam Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) mulai tahun 2016. LATAR BELAKANG 2. SEGAK adalah satu bateri ujian standard kecergasan fizikal bagi mengukur tahap kecergasan fizikal murid berdasarkan kesihatan. Kecergasan adalah keupayaan sistem badan untuk berfungsi dengan efisien bagi membolehkan murid sihat dan dapat melaksanakan aktiviti dengan berkesan. Komponen kecergasan yang diukur dalam SEGAK terkandung dalam Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) serta Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Pendidikan Jasmani. 3, Ujian SEGAK telah dilaksanakan kepada murid sekolah di Malaysia mulai tahun 2008 yang melibatkan murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5. SEGAK mempunyai prosedur ujian yang standard. Setiap ujian mempunyai norma yang telah ditetapkan mengikut umur dan jantina murid. Terdapat lima (5) instrumen di dalam SEGAK, iaitu: a b. c. d. e Indeks Jisim Badan (Body Mass Index- BMI); Ujian Naik Turun Bangku Tiga (3) minit; Ujian Tekan Tubi (murid lelaki) atau Tekan Tubi Ubah Suai (murid perempuan); Ujian Ringkuk Tubi Separa; dan Ujian Jangkauan Melunjur 4, Pada dasamya SEGAK dilaksanakan di sekolah seluruh negara seperti yang termaktub dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/2008 dan Panduan SEGAK 2007. Walau bagaimanapun Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah disyorkan untuk membuat penambahbaikan dengan menggunakan norma terkini bagi Jadual Pengkelasan Indeks Jisim Badan berdasarkan World Health Organization (WHO) 2007 (Lampiran 1). Jadual ini akan menggantikan jadual berdasarkan National Centre for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (CDC) 2000 (Lampiran 2) yang telah digunakan dalam SEGAK. PELAKSANAAN 5. Pelaksanaan SEGAK hendaklah seperti berikut: 5.1 5.2 53 54 5.5 Mengikut Buku Panduan SEGAK 2016 yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia; Ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua (2) kali setahun jaity pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5; Ujian ini boleh dilaksanakan semasa waktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan juga di luar waktu persekolahan; Semua data ujian direkod dengan menggunakan Borang SEGAK Sekolah Rendah (BSSR) atau Borang SEGAK Sekolah Menengah (BSSM); dan Data yang diperoleh dari ujian SEGAK hendaklah direkodkan di dalam sistem perekodan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). 6. Sejajar dengan penambahbaikan dalam pelaksanaan SEGAK, Jadual Pengkelasan BMI WHO 2007 hendaklah diguna pakai secara berperingkat di sekolah mulai bulan Mac 2016 seperti ketetapan berikut: Tahun 4 WHO 2007 | WHO 2007 | WHO 2007 Tahun 5 CDC 2000 | WHO 2007 | WHO 2007 Tahun 6 ‘CDC 2000 | CDC 2000 | WHO 2007 Tingkatan 4 WHO 2007 | WHO 2007 | WHO 2007 Tingkatan 2 CDC 2000 | WHO 2007 | WHO 2007 Tingkatan 3 ‘CDC 2000 | CDC 2000 | WHO 2007 Tingkatan 4 WHO 2007 | WHO 2007 | WHO 2007 Tingkatan 5 ‘DC 2000 | WHO 2007 | WHO 2007 TARIKH KUAT KUASA 7. Surat pekeliling ikhtisas_ ini dikeluarkan. PEMBATALAN berkuat kuasa pada tarikh surat pekeliling ini 8. Dengan berkuatkuasanya surat pekeliling ikhtisas ini, maka Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4 Tahun 2008 bertarikh 9 Julai 2008 adalah dibatalkan. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 9. YBhg. Datuk/Datin/Tuan/Puan dimohon mengambil tindakan memaklumkan kandungan surat pekeliling ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di bahagian-bahagian KPM, jabatan pendidikan negeri, pejabat pendidikan daerah, pengetua dan guru besar di bawah pentadbiran YBhg. Datuk/Datin/tuan/puan, Sekian. Terima kasin. “BERKHI INTUK NEGARA” (DATO’ SRI DR. KHAIR BIN MOHAMAD YUSOF) Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan dan Guru merangkap Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sik: 10. YB Menteri Pendidikan Malaysia YB Timbalan Menteri Pendidikan | YB Timbalan Menteri Pendidikan II Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Penasihat Undang-Undang Kementerian Pendidikan Malaysia Pegawai Pethubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia LAMPIRAN 1 JADUAL PENGKELASAN INDEKS JISIM BADAN BERDASARKAN CDC 2000 Jadual 1; BMI Murid Lelaki Berdasarkan CDC 2000 Umur BMI untuk umur (tahun) \"carang berat] Normal | Berisiko Berat | Berat Berlebihan Berlebihan 9 =14.0 140-166 | >166-210 | >21.0 10 =142 142-194 | >194-222 | >222 1 =146 146-202 | >202-232 | >232 12 <15.0 15.0 - 21.0 >21.0 - 24.2 >24.2 3 <15.4 164-218 | >218-262 | >262 14 <16.0 16.0 - 226 >22.6 - 26.0 >26.0 15 <166 166-234 | >234-268 | >268 16 <172 172-242 | >242-276 | >276 17 <178 17.8 - 248 >24.8 - 28.2 >28.2 Jadual 2: BMI Murid Perempuan Berdasarkan CDC 2000 Umur BMI untuk umur — Kurang Normal Berisiko Berat Berat berat Berlebihan | Berlebihan 9 <13.8 13.8-19.2 >19.2-21.8 > 21.8 10 <14.0 14.0-19.9 >19.9 - 22.9 > 22.9 "1 <14.4 144-208 >20.8- 24.0 > 24.0 12 <144 14.8-21.6 >21.6-25.2 > 26.2 % =148 763-225 | >22.5-262 > 262 14 <158 15.8 — 23.2 >23.2 - 27.2 > 27.2 16 =163 76.3-24.0 | >24.0-280 > 28.0 16 = 168 768-245 | >245-288 > 28.8 7 <173 773-252 | >252-296 > 206 LAMPIRAN 2 JADUAL PENGKELASAN INDEKS JISIM BADAN BERDASARKAN WHO 2007 Jadual 3: BMI Murid Lelaki Berdasarkan WHO 2007 Umur BMI untuk umur (tahun) Susut berat Berat Berlebihan | Obes badan badan normal | berat badan 513.4 135-179 180-205 | >205 313.6 137-185 186-214 | >214 1 2140 141-192 193-225 | >225 12 5144 145-199 200-236 | >236 3 5148 149-208 209-248 | >248 14 315.4 155-218 219-259 | >259 15 5159 160-227 228-270 | >27.0 16 3164 165-235 236-279 | >279 7 5168 169-243 244-286 | >286 Jadual 4: BMI Murid Perempuan Berdasarkan WHO 2007 Umur BMI untuk umur (tahun) ‘Susut berat Berat Berlebihan Obes: badan badan normal | berat badan 9 = 13.0 13.1- 18.3 184-215 > 215 10 5134 13.5- 19.0 19.1-22.6 > 226 1 £138 13.9- 19.9 200-237 > 237 12 514.3 144-208 20.9=25.0 > 25.0 13 $148 149-218 21.9-26.2 > 26.2 14 £153 15.4-227 22.8-27.3 > 27.3 15 515.8 16.9-23.5 23.6 - 28.2 > 282 16 $16.1 162-241 24.2-28.9 > 28.9 7 5163 164-245 24.6-29.3 > 29.3 "UBYEIEAN ‘WA BMIP OIL / WA JeyIz14 ueJeoeDey {UBYEIEAN ‘VA BI IWGIL / WA ‘uet{n j!quiy ueljencebued >e6ag vein CIUNWW NVLVHISSY SALWLs Idersuojaw | Sueweeen | 4 sors epen | 9 PL sunyey yevey seBieo yep, | Buejuig | a 18600» sunyey sesiosvem | eevee | o | even | y ‘rune se6129 Buewie SHH te eee tis eave | erent evel eee eee zi a a sv7ay | NAHVL ss6u PY yexen 7 TOON. ama ueseB:200y ay 7 ape6bus, | — Uepeg WISiP Syepul =) uel UESMNdey 166u, yeBues ewer uesefesay Suewia s ¥, 0z eB6uIH gL ‘ :VOVPNAd “TAL ‘ON MSMIVig | NYVLVANYad | Gaye | NYHANAASSY | aq SUVNVUSE TICIS'ON si diy :YNLLNVE NVHNUNT3S3y HYUN WIVHS :arinw vNWN :HVTOWAS VIN HVGNaY HvoMaS Oivoas) VISAV TVW HV TOMAS GIN MN.LNN (ssa) uepueN YeIONeS vos bUEIOG € NVUIdIT NVVSONVGSY TWMIZId NVSVOUSOIM GUVGNVLS mune Nvsvin ~ ebelueg uebueepueL ddr und ueBueepuey ven wed, lg smeis @iaioran) PIES PAID wows HYTWOr snunjan, vueneysuer =5 uerin exedag ian ymyBury :y uel, eng yean any ueye neve sony veyed :¢ uelin nyBueg unun weN :z ue were ener presen ese 71S | uebuein | S| pueBuein ue te yer ener resem resen suebuein, JOS queBuei), i) We J01S, yener 7XS | juesuein te yerer resen pueBuein, ue 2018 (S080) (ew) zWOONad 1 WwO9Nad (s060) (oew) ZVOON3d 1 TOONAd (so60) zqvooNad (oew) | WOONad 9 NQHVL SNNHVL YNOHVL Nvinn HVGN3Y HY 10MaS O1voas) VISAVIVW HY TOMAS CIYNIN MN.LINN NVVSONVESy WHIZId NYSVOUIOIY GUVANWIS (ssa) uepuew ueIores yyOaS HUeIOg 'UEYEIEAN ‘WA EXIT YWOLL/ WA JenIzZ14 UeJeOeDy UB IBFEAN “WA BxIP OLLI VA uerln jiquiy ueljenseBueq »abes vein GINWN NVLVHISSy SNLWIs ideybuerew | Suewgepey | 4 sorsepen | 9 ae EPL E suepex6u se6io9 yep | Guewie L 3 eset ies yuEenbuy, umeyGuy, i pueyeyBury sesso | suse | o | Yuen | - s089 |} sew | sof | oem | so80| oew (660, ener ; ueseBeosy | Svewiay a uves6uyg, | @ vey tow) SvTay | NVLVHONL lial ISON waa 66ur yeBues ‘vesetiooy | mas | ov | souetitta, | Tepea WISIt SyEpUT:y Uelfp UeSTINdEyy :VOVPNAd “TAL ‘ON Nvsvous9ay NvHnuntasay | . ‘SNivis NWWAVANUad | G3uO vous Hvar | WE MWNVU3¢ TIPis‘ON SAM HYD WIS qj (NILNVE NVI HNN VHUVIN VT Sania Ga :HVTOMAS VINYN HVONANAW HY 1OMaS (ivoas) VISAVIVW HV10¥3S Glyn MN.LNN eee ee NVVSONVS3» IWHIZII NVSVNI93y GYVONVLS Y NVMIdINWT OL nano NysvINn ebeluea veBuejepuel, ddr nun ueBuejepuel vein wed, ling smeis Gara) PIES PID ows HYTWAr anlunjow, ueneyBuer :g uel euedeg tant nung: ulin tens yeqn van. uexe nee lang veya "e uel nyBueg nung WEN +z west yeer yeor your yore eer veer veer yeer err g| mem |e] een |g] ren | g | ison g| ron |e} wen | | asm |g | men 8 | weovein | | wetuein | & | wecuin | 2 | wesven & | mebuein | & | pete | = psebuein | & | niebuein 18 18 We 1 16 1 18 8 {s000) (oe) (060), (con) eon) (060), (oon) (060) (oem) ztvoonsd | tavosnsa | zqvooNad | 1 WOONSE tvoonas | zavooNas | 1 qvooNae zaveonad |b WOONad SNVLVHONIL Y NVLVHONIL E NVLYHONIL ZNVLVWONIL | NVLY ONL Nvien (VAS) VISAVIVIN HV TOMAS CIUNIN MALNN NVVSONVESM TVMIZId NVSVOUSOSy GYVONVLS (ws) uebueveyt YeIo¥sS yyOTS HuBICR HVONANAIN HVIONSS:

You might also like