You are on page 1of 5

VARIANTA I

1. Gândirea economică antică şi medievală, în comparaţie cu alte ştiinţe
(filozofia, ştiinţele naturii), avea un rol:
a) primordial; b) secundar.

2. Pentru ce tip de economie pledau anticii:
a) economie naturală; b) economie de schimb.

3. Repartizaţi corect operele şi autorii lor:
a)"Etica nicomachică" 1) Xenofon;
b)"Despre venituri" 2) Aristotel;
c)"Politica" 3) Keynes;
d)"Legile" 4) Platon;
e)"Statul" 5) Smith.

4. Cine din filozofii greci au elaborat teoria sterilităţii schimbului:
a) Xenofon;
b) Platon;
c) Aristotel.

5. Studierea cărei forme de venit a constituit aportul principal al lui D.
Ricardo la dezvoltarea economiei politice:
a) profitul; b) renta; c) salariul; d) dobânda.

6. în opera economică a lui J. B. Say:
a) economiile depăşesc investiţiile;
b) economiile sunt investite pe deplin;
c) investiţiile depăşesc economiile.

7. Cine a introdus în teoria economică noţiunea de "întreprinzător" şi care era rolul său în
activitatea economică:
a) A. Smith; b) D. Ricardo; c) J. B. Say; d) T. Malthus.

8. Dubla sinteză, efectuată de J. S. Mill, a însemnat o împăcare între:
a) muncitori şi capitalişti;
b) proprietarii funciari şi capitalişti;
c) liberali pesimişti şi liberalii optimişti.

9. Evidenţiaţi precursorii doctrinei neoclasice şi ideile lor:
a) H. H. Gossen; b)A.A. Cournot; c) C. Menger; d) W. Jevons; e) L. Walras.

10. Care din următoarele direcţii de cercetare stau la temelia neoclasicismului:
a) utilitatea marginală;
b) echilibrul economic general şi parţial;
c) comportamentul subiectiv al agenţilor economici;
d) libera concurenţă.

11. Care este obiectul de studiu conform teoriei neoclasice:
a) analiza legilor obiective şi veşnice care reglementează activitatea
economică;
b)analiza gusturilor şi a preferinţelor indivizilor;
c) problemele legate de crearea şi repartizarea avuţiei în societate.

9. d) capitalul. b) între proprietarii de capital şi proprietarii funciari. c) în raport invers proporţional cu intensitatea necesităţilor care trebuie satisfăcute. Ce stă la baza mărimii preţului just conform opiniei medievale: a) cantitatea de muncă cheltuită pentru a produce marfa respectivă. b) recunoaşterea economiei de piaţă drept forma cea mai reuşită de organizare a activităţii economice. e) considerarea profitului drept forţă motrice a dezvoltării societăţii. b) militari. b) economia domestică şi hrematistica. . c) recunoaşterea automatismului funcţionării economiei de piaţă. conform concepţiei lui Platon. potrivit liberalilor clasici: a) între muncitori şi capitalişti. proprietatea poate fi colectivă şi pentru care -privată: a) filozofi. 5. b)"Politica". e) "Statul". f) nevoile consumatorilor. d) legea sterilităţii schimbului. d) munca şi utilitatea. Cefei de instrument în sporirea avuţiei devin bănii potrivit clasicilor: a) activ. 3. 4. b) utilitatea. Pentru care din clasele menţionate mai jos. Mărimea utilităţii marginale la neoclasici se află: a) în raport direct proporţional cu raritatea bunurilor. e) raritatea. d)în raport direct proporţional cu intensitatea necesităţilor care trebuie satisfăcute. c) timpul consumat. Ce formă de venit este considerată drept forţă motrice a dezvoltării societăţii conform opiniei clasicilor: a) dobânda. 7.Care era conflictul social principal în cadrul repartiţiei. c) neutru. f) divizarea societăţii în clase. d) profitul. c) renta. c) diviziunea muncii. b) natura. Ce factori principali influenţează sporirea avuţiei în sistemul smithian: a) munca. d) neamestecul statului în activitatea economică. b) salariul. 8. c) între muncitori şi proprietarii funciari. 2. Care este opera principală a lui Toma d Aquino şi ce idei conţine ea: a)"Despre venituri". c) "Suma teologică". d) "Legile". VARIANTA II 1. 6. 11. Cine din filozofii antici este autorul următoarelor teorii: a) legea dominaţiei şi supunerii. b)în raport invers proporţional cu raritatea bunurilor. b) situaţia socială şi materială a producătorului. Care sunt trăsăturile comune dintre doctrina clasică şi neoclasică: a) recunoaşterea existenţei ordinii naturale. Ce stă la baza valorii conform opiniei neoclasicilor: a) munca. b) pasiv. 10. c) producători. c) diviziunea socială a muncii.

10. Marshall. Ce formulă de schimb convine mai mult concepţiei mercantiliste: a) M-M. . e) neoclasic. b) comerţul. b) clasic. Echilibrul economic general. c)repartizarea venitului. f) instituţionalist 2. 7. în opera lui A. e) capacităţile individului. d)se manifestă în condiţiile concurenţei imperfecte. c)matematic. 8. conform teoriei clasice. b) valoni de schimb. 3. 9. d) fizoicrat. VARIANTA III 1. Bullionismul este un curent: a) mercantilist. c) E. 4. Care sunt ei: a) costul de producţie. b) aportul la obţinerea venitului. d) raritatea. se stabileşte prin concursul a trei factori. Cine şi prin ce teorie a încercat să demonstreze inexistenţa exploatării în societate: a) L. 6. b) munca. b) M-B-M.Care factor de producţie. b) naţional. c)se manifestă în condiţiile concurenţei perfecte. Ce criteriu stă la baza divizării societăţii în clase la liberali: a) statutul social. b)ramura agricolă. c) cererea şi oferta. d) arta. 5. aduce produs suplimentar: a) pământul. 11. Menger prin teoria despre mărimea valorii. Cărei laturi a bunului au acordat o atenţie deosebită mercantiliştii: a) utilităţii. în concepţia lui L Walras: a) este de lungă durată. Preţul. c) producţia de bunuri. Ce era considerat drept izvor al bogăţiei la mercantilişti: a) munca. Walras prin modelul concurenţei perfecte. c) natura. c) natura. Ce era considerat la clasici drept obiect al bogăţiei: a) metalele preţioase. b) C. Ce interes era predominant în cadrul sistemului clasic: a) personal. Bohm-Bawerk prin teoria psihologică a dobânzii. b)este de scurtă durată. b) utilitatea marginală. c) B-M-B.

însă cu un ritm încetenit. b) dacă combinăm un factor fix (de exemplu. b) macroeconomic. . adică limitate şi pot fi obţinute numai în schimbul altor bunuri economice. Ce concept este comun pentru fiziocraţi şi clasici: a) divizarea societăţii în clase. 9. 4. f) supus concepţiei "laisser-faire". e) dictator. b)repartiţia. Bunurile economice. suprafaţa pământului) cu un factor variabil (de exemplu. VARIANTA IV 1. b) protecţioniste. Care este rolul statului în viaţa economică conform viziunii fiziocratilor: a) activ. 10. 7. b) mijloc de circulaţie. c)schimbul.d) mijloc de schimb. c) primatul agriculturii. la un anumit moment. Mercantiliştii au pus bazele politicii: a) liberschimbiste. b) profitul comercial. b) pasiv. Esenţa randamentelor descrescătoare poate fi formulată astfel: a) după un număr anumit de ore de muncă productivitatea lucrătorului scade. atunci producţia creşte. Reprezentanţii liberalismului clasic au elaborat modelele de dezvoltate a economiei în perioada: a) capitalismului monopolist. 3. apoi începe să scadă. d) produsul net. conform teoriei neoclasice: a) sunt rare. 8. b) capitalismului concurenţei perfecte. d) de apărător. b) sunt abundente şi pot fi însuşite în mod gratuit de oricine. numărul lucrătorilor) atunci. c) acumulării primitive a capitalului. Mercantilismul reprezintă cu precădere: a) un sistem de teorie economică. La ce nivel au efectuat analiza economică fiziocraţii: a) microeconomic. c) sunt abundente. 11. b) un sistem de politică economică. c) salariul. c) mondoeconomic. 6. 5. c) de paznic al bogăţiilor. Care din funcţiile banilor au fost studiate de către mercantilişti: a) măsură a valorii. b) conceptul "laiser-faire". d)consumul. Ce formă a venitului i-a preocupat îndeosebi pe mercantilişti: a) profitul industrial. c) mijloc de tezaurizare. însă pot fi însuşite doar de unele persoane. Ce sferă a activităţii economice este studiată de către clasici: a) producţia. c) dacă combinăm un factor fix (de exemplu. suprafaţa pământului) şi un factor variabil (de exemplu. numărul lucrătorilor). 2. d) renta. producţia se stabilizează.

d)„Curs complet de economie politică". VARIANTA V 1. 11.politicii economice: a) mercantiliştii. b) fiziocraţii. 8. Care este tipul reproducţiei expus în "Tabloul economic": a) restrânsă. 3) teoria avantajelor absolute. Plasaţi în corespundere autorul şi teoria: a) Adam Smith. b) repartiţia. 6. b)„Avuţia naţiunilor: cercetare asupra naturii şi a cauzelor ei". c) preţuri juste şi salarii juste. b) mercantilişti. 3. f) „Tratat de economie politică". b)teoria avantajelor relative. pe când resursele cresc în progresie geometrică. b) produsele se schimbă pe produse. 1) teoria avantajelor relative. 7. pe când resursele cresc în progresie aritmetică. 10. c) agricultura. c) liberalii clasici. 2) teoria orientării la cererea externă. a fost introdusă în teoria economică de către: a) autorii clasici. c) fiziocraţi. 9. . Conform opiniei fiziocratilor. c) lărgită. 4. d) meşteşugăritul. c)„Despre principiile economiei politice şi ale impunerii". b) David Ricardo. d) consumul. d) John M. b) David Ricardo. Jean-Baptiste Say este autorul următoarei formulări: a) nu este altă forţă şi alte bogăţii decât cele ale oamenilor. b) comerţul. Thomas Malthus susţine că: a) populaţia are tendinţa de creştere în progresie geometrică. Keynes. 2. c) schimbul. 5. c) teoria specializării în dependenţă de cererea externă. Care din şcoli şi curente economice acordau prioritate teoriei economice şi care . Ce sferă a economiei a servit drept obiect de cercetare a fiziocratilor: a) producţia. Care dintre autorii de mai jos aparţine şcolii clasice engleze: a) Adam Smith. c) Jean-Baptiste Say. d) canoniştii medievali. b) simplă. e) creşterea plantelor. f) turismul. c) Stuart Mill. Numiţi autorii clasici care au lansat trei teorii cu privire la schimbul internaţional şi esenţa lor: a) teoria avantajelor absolute. e)„Principii de economie politică". Noţiunea "produs net". Numiţi autorii următoarelor lucrări: a)„Eseu asupra principiului populaţiei". b) populaţia are tendinţa de creştere în progresie aritmetică. izvorul bogăţiei este: a) industria. obţinut în agricultură.