You are on page 1of 5

Ujian Bulan Mac / மமரரசர மமதசர சசமதனன 2016

அறறவறயலர தமளர 2
ஆணரட 4
பபயரர : ____________________________ வகபரப : ______________
___________________________________________________________________________
__________________
அ) ககழரகமணமர சகளரவறகளகரக வறனடயளற..
1. ககழரகமணமர அடரடவனண 2009 மதலர 2013 வனர ஒர கமடரடலர வமழமர பலறகளறனர
எணரணறகரனகனயகர கமடரடகறறத.

ஆணரட 2009 2010 2011 2012 2013
பலறகளறனர 565 515 465 415 365
எணரணறகரனக

a) இபரபரறசசமதனனயறனர மமறறகனளகர கறறபரபறடக. (3 பளரளற)
i. தறரசமரரப மமறற : ___________________
ii. சமரரப மமறற : ____________________
iii. கடரடபரபடதரதபரபடரட மமறற : _____________________
b) இபரபரறசசமதனனயறனர கரதசகமனள எழதக. ( 2 பளரளற )
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
5
4.5
4
3.5
3
2.5
¿£Ã¢ý ¦ÅôÀ¿¢¨Ä
¯ôÒ ¸¨Ã ±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼ §¿Ãõ (¿¢Á¢¼õ)
2
1.5
1
0.5
0
1 2 3 4
2. ககழரகமணமர

கறறவனரவ ஒர மமணவனர பசயரத பரறசசமதனனனயகர கமடரடகறனரறத.

a) சமறரகணரட ஆரமயரவறலர சசகரறகரகபரபடரட 2 தகவலரகனளகர கறறபரபறடக.. ( 2 பளரளற)
i. _____________________________
ii. _____________________________
b) இநரத ஆரமயரவறனர கரதசகமளர எனரன? ( 2 பளரளற )

(8 பளரளறகளர) உறரறறறதலர கமரனகரக வயறறரற வலற ஊகறதரதலர 1. உறரறறறதலர சமடயறலர உளரள பசரபசட வமட உளரளத. 3. உறரறறறதலர மறனரசறரறறலர மறனர கமறழர எரறயவறலரனல ஊகறதரதலர 2. ஊகறதரதலர 4. உறரறறறதலர மகனர பதமடரடயறலர உளரள மகனர இறநரத கறடகரகறனரறத ஊகறதரதலர இ) அறறவறயலர பசயறரபமஙரக தறறனரகனள அவறரறறனர வறளகரகதரதறறரக ஏறரப இனணதரதறடக (6 பளரளறகளர) உறரறறறநரதவறரறறனர மமறரறதரதறறரகமன கமரணதரனதகர கறவதமகமர. உறரறறறதலர .___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________________________ ஆ) உறரறறறதலகரகமன ஊகறதரதலர சரறயமன வறனடனய எழதவமர.

( 3 பளரளறகளர) . C என அனடயமளமறடபரபடரட சவமச உறபரபகனளபர பபயரறடக. ஈ) மனறதனறனர சவமச உறபரபகளர A . B .. கறறவனரவகனளகர பகமணரட ஒர நறகழரனவ வனகபரபடதரததலர அலரலத பபமரனள வறவரறதரதலமகமர அளபவடதரதலமர ஒர பசயலறலர ஏறரபட சபமகமர மமறரறஙரகனள எணரகனளபர மனரகடரடசய அனமமனறதரதகர கறதலர பயனரபடதரததலமர ஐமரபலனரகனளகர பகமணரட சறரறறயளரள ஊகறதரதலர தகவலரகனளசர சசகரறதரதலர ஒதரத தனரனமகளகரசகம மமறபடரட பதமடரரப பகமளரளதலர தனரனமகளகரசகம ஏறரப பபமரளரகனளசயம அலரலத நறகழரவகனளசயம கழகரகளறலர தறரடரடதலர மனரஅனமமனறதரதலர கரவறகனளகர பகமணரட அளனவகனள அளநரத எணரகளறலர எழததலர.

பநஞரசபரபகதற _________________ எழ 1. ஊ)பவவரசவறமன நடவடகரனககரகமர பநஞரச அனசவறறரகமர உளரள பதமடரரனப உறரறறறநரத ________ வழறயமக பசலரகறறத. ____ வழறயமக ___________________ அனடகறறத. மசரனச உளரளறழகரகமர சபமத. வறனடயளறதரதறடக. பளரளறகளர) பரரதரதற பசயர. பறறக மகரனக வநரதனடகறறத. மசரனச பவளறயறடமர சபமத. (8 கமலறயமன இடதரனதபர உ) .. பநஞரசபரபகதற ____________ 2.

இநரத ஆயரவறனர மடவ எனரன ? ( 1 பளரளற ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. தறரசமரரப மமறற ________________________________________________________ iii. கடரடபரபடதரதபரபடரட மமறற : ________________________________________________________ ii. நடவடகரனக பநஞரச அனசவறனர எணரணறகரனக ஓயரபவடதரதலர 50 வறனளயமடதலர 70 மனலஏறதலர 80 உணரணதலர 60 1. சமரரப மமறற ________________________________________________________ 3. இநரத ஆயரவறலர கணரடறறயபடரடனவ ( 3 பளரளற ) i. ( 1 பளரளற ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ …. .. ----சகளரவற மடவறரறத--. இநரத ஆயரவறனர சநமகரகமர எனரன ? ( 1 பளரளற ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. இநரத ஆயரவறனர மடனவகர பகமணரட ஓரர ஊகறதரதனலகர கறறபரபறடக.….