You are on page 1of 6

.. Shantistavah ..

॥ शा त तवः ॥

॥ यागराज वरिचतः॥

वान दम दहिसतां िशववामभागां

भृ गावलीकचभराकिलते दम
ु ौिलम ् ।

$यामां वशालनयनामितकोमला गीं

व दे मरा&रम'हलां वरदां िशवा(याम ् ॥ १॥

कालदे शकलना वव ज*ता वे+छयैव भुवना यजीजनत ् ।

./डित वयमनेकभूिमका सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ २॥

व4काशिशवश 56 पणी सव*भूत9दया:जहं िसका ।

िन;4कारसुखच =च =का सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ३॥

सव*भूत9दय4चो'दका शव* व;णुिन खला म6 पणी ।

िन व*काररस6पल ?ता सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ४॥

या परा'दवचसामगोचरा 6पनामर'हता परा वरा ।

या Aयी4मुखमाग*दिश*नी सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ५॥

िनम*मा िन खललोकर?णी कम*काCडफलदानकामधुक् ।

आGकामिधषणा म6 पणी सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ६॥ पJचकोशघनमु5च =का पJचभूतजड वLदM पका । पJचमूित*रव ब दन ु ाियका सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ७॥ िच'Pलासजगदे क6 पणी Q तभाितसुख6पसRया । ष Sवकारर'हता िनरा2या सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ८॥ यागयोगजपहोमकम*िभनUव जातु परमा 'ह लVयते । 4Wया सहजयैव याXयते सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ९॥ जाZदा'दसमयेषु वृ Rषु [ाजते तनुषु सव*सा ?णी । वण*वत ् सकलभूषणेषु या सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ १०॥ नेित नेित िनगमो 5बोिधता Wािननां तु 9दये सदो]]वला । भेदभावगलनात ् सदा मका सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ११॥ भेदतो भवित भी&रित 2ुतेया* त तेन र'हता यदे कताम ् । आपगा तु स&रतािमवेLरे सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ १२॥ नाम6पकुलधम*व ज*ता ज मनाशर'हता सद^यया । क_पना तसमयेऽ प या थरा सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ १३॥ को'टको'टजिनपुCयसं कृ तः सव*कामर'हतो जते =यः यां वभा^य प&रमु+यते भवात ् सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ १४॥ .

यते न मeता खलेLरM सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ १९॥ िसjkयसाkयपरम Aव ज*ता Qlिस gपरिस gभूिमका । शुgिचRपरमामृता मका सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ २०॥ दे हमानदिलत य योिगनः सव*तोऽ प प&रपूण*कामता । भाित या परमगुG6 पणी सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ २१॥ इ =जालिमदम_पकािलकं वLमेविमित िनnया मनः । बोध6पत इहै व भाित या सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ २२॥ .परसपू जताभया सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ १६॥ यA ना त िन खलं चराचरं Qेक6परसव वभेदतः । नेह नेित विधवाhयचो'दता सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ १७॥ या गु6 5सुधया मनोमले ?ािलते सप'द स यिच म णः । iोतते सकलधी4भासुरा सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ १८॥ दQते न िश खना सदा^यया सRया दहित पावक तृणम ् । शु. शाcपाठमननैन* लVयते धैयव * ीय*नयतः परा.मैः । केवलं गुefशा 4काशते सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ १५॥ 4ाणबु g9दया मसा ?णी सव*यWप&रतृिGकािमनी । Wानपु.

वLयोिनरमृताभया?रा िन यतृिGरजरा परा परा । इ थमागमवचोिभरMSयते सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ २३॥ सव*दा समरसा म6 पणी सव*लोकजननी Q6 पणी । शव*नृ यसुखसा ?णी च या सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ २४॥ इ =याथ*सख ु बोधबोिधनी च =भानुिश खदMिGका&रणी । ब धवग*भयमोहमोिचनी सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ २५॥ दे हजीवजगदMशबाधने िश.यते वयमन त6 पणी । ^या पनी जगित स ततं च या सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ २६॥ 4ाणब धप&रशुgचेतसां िन व*क_पसुख6 पणी सदा । िच मयी सदसदा मका च या सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ २७॥ य सुखा :धलवलेशिनवृता op व.णुसुरमानवादयः । सqभव त युगक_पभेदतः सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ २८॥ opलोकतृणमािनने सदा तृिG6पपरशा तदाियनी । योिगने समरसं ददाित या सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ २९॥ सव*मेकरसिम युदेित या िनम*ला िनरविधn चेतिस । दे िशके =पदभ 5योिगनः सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ३०॥ माियक य जगतः थितय*या वXनकालनगरMव योिगनः । .

िनगमो 5तः वयम ् । 4 फुर य वरतं च िच म णः सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ३४॥ नाहिम यनृतजाSयभूमयः स +चदे व सकला मभासकः । इ थमेकरस6पशेमुषी सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ३५॥ वृ Rस ध वलस व6 पणी 4Wया 9'द वभा^यते सदा । िन यमु 5सुखका ?णा fढं सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ३६॥ यागराजसुख6 पणी परं योिगराज9दयो]]वला सदा । आगमाi खलमानबोिधता सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ३७॥ शा त तवं पठित िन यमन यभh या यो मानवो भवित श कर एव सा?ात ् । संसारदःु खभयमोचनद?क_पं वा मापरो?करणे गुeपादक_पम ् ॥ ३८॥ . भासते िनजसुखैकभोिगनः सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ३१॥ िन तर गसुखिस धु6 पणीं यामनु मरित ब धमु5ये । शा तदा तधृितयु5योिगराr सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ३२॥ भूतभा वमितवृsयभा वकां वत*मानसुखवृ Rभािसकाम ् । येऽनुस दधित िन यमादरात ् सा िशवाहिमित शा तमा2ये ॥ ३३॥ बु gमोहपटले ^यपो'हते शाणच.

इ यान दनाथपादपपvोपजी वना का$यपगोAो प नेना wेण यागराजनाqना वरिचतः शा त तवः सqपूणः* || .