You are on page 1of 13

ἡ ἡλικία

1 Ἀκούω

ἡ παῖς· Πόσων ἐτῶν εἶ;
ὁ παῖς· Νέος τὴν ἡλικίαν εἰμί.
Παῖς δέκα ἔτη γεγονώς.
Πόσων ἐτῶν εἶ καὶ σύ;
ἡ παῖς· Νέα τὴν ἡλικίαν κἀγώ.
Παῖς εἰμι ἑ π τ ὰ ἔτη
γεγονυῖα.

γεγονώς, γεγονυῖα (γίγνομαι)

ἕν ἔτος δύο ἔτη

νέος τὴν ἡλικίαν εἰμί = παῖς εἰμί

2 Ἀκούω καὶ πληρῶ
70
60

α. Πόσων ___________ εἶ;
β. Γεραιὸς τὴν ἡλικίαν εἰμί. ______________ ἑβδομήκοντα
ἔτη γεγονώς. Πόσων_______________ εἶ καὶ σύ;
α. Γεραιὰ τὴν ἡλικίαν κἀγώ. ______________ εἰμι ἐξήκοντα
ἔτη γεγονυῖα.

γεραιὸς τὴν ἡλικίαν εἰμί = γέρων εἰμί
ὁ ἄνθρωπός ἐστι πρῶτον βρέφος,
ἔπειτα παιδίον,
ἔπειτα παῖς, ἔπειτα νεανίας καὶ κόρη,
ἔπειτα ἀνὴρ καὶ γυνή,
ὕστερον γέρων καὶ γραῦς.

πρῶτον ἔπειτα ὕστερον

3 Συνδυάζω

α β γ

ε
δ

ζ

__ γέρων καὶ γραῦς __ νεανίας καὶ κόρη
__ παιδίον __ βρέφος
__ παῖς __ ἀνὴρ καὶ γυνή

νέος νέα γεραιός γεραιά
ὁ παῖς ἡ παῖς ὁ γέρων ἡ γραῦς

4 Πληρῶ τὸν διάλογον 15 20

α. Πόσων ___________ εἶ;
β. _______ τὴν ἡλικίαν εἰμί. Νεανίας
εἴκοσι ἔτη _________________.
Πόσων__________ εἶ καὶ σύ;
α. Νέα ____________________ κἀγώ.
Κόρη εἰμὶ πεντεκαίδεκα ἔτη
______________ .
ἕν

δύο

τρία
τέσσαρα

πέντε

ἕξ
ἑπτά

ὀκτώ
ἐννέα

δέκα
5 Πληρῶ
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ἑλληνικοί ἀραβικοί λατινικοί

! οὐδείς οὐδεμία οὐδέν ! 0 n u l l u s , a u m!
α’ ! ε ἷ ς μ ί α ______! ! ! 1! ! Ι
β’ ! ______! ! ! ! 2! ! ΙΙ
γ’ ! τ ρ ε ῖ ς ______ ! ! ! 3! ! ΙΙΙ
δ’ ! τ έ σ σ α ρ ε ς ____________! 4! ! ΙV
ε’ ! ______________! ! ! 5! ! V
Ϛ’ ! ______________! ! ! 6! ! VI
ζ’ ! ______________! ! ! 7! ! VII
η’ ! ______________! ! ! 8! ! VIII
θ’ ! ______________! ! ! 9! ! IX
ι ’! ______________ ! ! ! 1 0! ! X
ια’ ! ἕ ν δ ε κ α! ! ! ! 11! ! XI
ιβ’ ! δ ώ δ ε κ α! ! ! ! 1 2! ! XII
ιγ’ ! τ ρ ί α κ α ὶ δ έ κ α!! ! 1 3! ! XIII
ιδ’ ! τ έ σ σ α ρ α κ α ὶ δ έ κ α! ! 1 4! ! XIV
ιε‘ ! ___________________ ! ! 1 5! ! XV
κ ‘! ___________________ ! ! 2 0! ! ΧΧ
λ’ ! τριάκοντα ! ! ! 3 0! ΧΧΧ
μ ’! τεσσαράκοντα ! ! 4 0! ! ΧL
ν’ ! πεντήκοντα ! ! ! 5 0! ! L
ξ‘ ! ___________________! ! 6 0! ! LX
ο‘ ! ___________________ ! ! 7 0! ! LXX
π’ ! ὀγδοήκοντα ! ! ! 8 0! LXXX
Ϟ’ ! ἐνενήκοντα ! ! ! 9 0! ! XC
ρ ’! ἑκατόν ! ! 1 0 0! ! C
6 Ἀριθμῶ

δύο καὶ δύο ἴσον τέσσαρα (2 + 2 = 4)
τέσσαρα μεῖον ἕν ἴσον τρία (4 – 1 = 3)
πέντε καὶ δύο ἴσον ___________
ἑπτά καὶ πέντε ἴσον ___________
δέκα μεῖον ὀκτώ ἴσον ___________
δέκα καὶ εἴκοσι ἴσον ___________
ἑβδομήκοντα μεῖον πεντήκοντα ἴσον __________________
_____________________________________________________ (2+4= 6)
_____________________________________________________ (6+4=…)
____________________________________________________ (11+4=…)
_______________________________________________ (15+15–12=…)
_______________________________________________ (10+15–12=…)

7 Συνδυάζω

π έ μ π τ ο ς α ´ τ έ τ α ρ τ ο ς β´
ἑ ν δ έ κ α τ ο ς γ ´ εἰκοστός δ ´
π ρ ῶ τ ο ς ε ´ δ ε ύ τ ε ρ ο ς Ϛ’
τ ρ ί τ ο ς ζ ´ ὄ γ δ ο ο ς η´
ἔ ν α τ ο ς θ ´ ἕ κ τ ο ς ι´
ἕ β δ ο μ ο ς ι ε ´ δ έ κ α τ ο ς κ´
π ε ν τ ε κ α ι δ έ κ α τ ο ς ια´

τρίτος δεύτερος πρῶτος
" " " " " 3 º" 2 º" 1º

εἷς ἵππος μία οἰκία ἕ ν δένδρον

δύο ἵπποι δύο οἰκίαι δ ύ ο δένδρα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΤΩΣΙΣ 1η-2α ΚΛΙΣΙΣ
(πληθυντικὸς ἀριθμός)

ἡ → αἱ
ὁ → οἱ τό → τά

-α → -αι
-ος → -οι -ον → -α
-η → -αι

8 Πληρῶ κατ᾿ ἀναλογίαν

δύο μικροὶ ναοί
ὁ ἀριθμός → ________________
ὁ ἀδελφός → ________________
ὁ ναός → ________________
ὁ θεός → ________________
ὁ λίθος → ________________
ὁ φίλος → ________________
ὁ χορός → ________________
ὁ διάλογος → _________________

δύο μικραὶ οἰκίαι
ἡ φίλη → _________________
ἡ θεά → ________________
ἡ ἀδελφή → ________________
ἡ χελώνη → ________________
ἡ σελήνη → ________________
ἡ πενθερά → ________________

δύο μικρὰ ἄστρα

τὸ ἄστρον → __________________
τὸ τέκνον → __________________
τὸ βιβλίον → __________________
τὸ πρόβατον → __________________
τὸ θηρίον → __________________

μικρός, μικρά, μικρόν μικροί, μικραί, μικρά

μέγας, μεγάλη, μέγα μεγάλοι, μεγάλαι, μεγάλα

9 Πληρῶ

ἕν μικρὸν δένδρον _____ ___________ δένδρ__

μία μικρὰ οἰκία ________ _____________ οἰκί__

εἷς μέγας ________ ____________ ________________ __________

ἕν μικρὸν____________ ___________ ______________ _______________

______ _________ _________ _______________ ________________

__________ μικραὶ ___________________
10 Πληρῶ

55 40

ὁ Προμηθεύς· Χαῖρε, ὦ Ἥρα.
ἡ Ἥρα· Χαῖρε, ὦ Προμηθεῦ.
ὁ Προμηθεύς· Πόσων ἐτῶν ἐστιν ὁ πατήρ σου;
ἡ Ἥρα· Πεντήκοντα ἔτη γεγονώς. Πόσων δ’ ἐτῶν
ἐστιν ὁ πατήρ σου;
ὁ Προμηθεύς· Πεντήκοντα καὶ πέντε ἔτη ____________.
Πόσων δ’ ἐτῶν ἐστιν ἡ μήτηρ σου;
ἡ Ἥρα· Τεσσαράκοντα ἔτη γεγονυῖα. Πόσων δ’ ἐτῶν
ἐστιν ἡ μήτηρ σου;
ὁ Προμηθεύς· Τριάκοντα ἔτη _____________. Καὶ σύ, πόσων
___________ εἶ;
ἡ Ἥρα· Νέα ________________ εἰμί. Κόρη εἰμὶ
ἑκκαίδεκα ἔτη ___________. Πόσων __________
εἶ καὶ σύ;
ὁ Προμηθεύς· Νέος _______________ κἀγώ. Παιδίον τρία ἔτη
___________ .
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΤΩΣΙΣ (πληθυντικὸς ἀριθμός) 3η ΚΛΙΣΙΣ

ἡ ➝ αἱ ὁ ➝ οἱ

τό ➝ τά
-ξ ➝ -γες, -κες
-ς ➝ -δες, -θες, -ντες, -εις
-ος ➝ -η
-ν ➝ -νες, -ντες
-μα ➝ -ματα
-ρ ➝ -ρες

ἕν μικρὸν βρέφος τρία μεγάλα βρέφη

11 Πληρῶ κατ᾿ ἀναλογίαν

τὸ βρέφος → _________________ ἡ χελιδών → ____ χελιδόνες
τὸ ἄνθος → _________________ ἡ ἀηδών → _________________
τὸ ἔτος → _________________ ἡ σειρήν → ________________
ὁ κύων → ____ κύνες
τὸ αἷμα → ____ αἵμ_________
τὸ γράμμα → _________________ ὁ ἐλέφας → _____ ἐλέφα____
τὸ ὄνομα → ____ ὀνόμ________ ὁ λέων → _____ λέοντες

ὁ τέττιξ → _____ τέττιγες ὁ κόραξ → _____ κόρακες
ἡ αἴξ → _________________ ἡ σφήξ → _______________
ἡ ἀλώπηξ → _______________
ἡ πέρδιξ → ________________
ὁ τίγρις → ___ τίγριδες
ἡ ἀλεκτορίς → ___________________
ἡ χρυσαλλίς →___________________

ὁ ἀλέκτωρ → _____ ἀλέκτορες
ἡ γυνή → _____ γυναῖκες
ὁ πατήρ → _____ πατέρ___
ἡ μήτηρ → _____ μητέρ___
ὁ ἀνήρ → ____ ἄνδρες

ἡ ὄρνις → _____ ὄρνιθες

ἡ ὄφις → ____ ὄφεις
ἡ πάρδαλις → _______________________
ἡ καμηλοπάρδαλις → ________________________

12 Πληρῶ

μία μικρὰ _______ δύο ____________ ______________

ἕν μέγα _________ δύο __________ ______________

εἷς μέγας ___________ τρεῖς ____________ ________________

δύο __________________ καὶ _______ _____________________

13 Διαλέγομαι

● σύ (Πόσων ἐτῶν εἶ; / ἐστίν ὁ/ ἡ ... ; )

° ἡ φίλη σου, ὁ φίλος σου (Ἐγώ... / ὁ πατήρ μου...)

14 Ἀριθμῶ τὰ ζῷα

Πόσα μικρὰ ζῷά ἐστιν; __________________________
Πόσα δὲ μεγάλα; __________________________

Πόσα ἥμερα ζῷά ἐστιν; __________________________
Πόσα δὲ ἄγρια; __________________________

Πόσαι ὄρνιθες εἰσίν; __________________________
Πόσα δὲ θαλάσσια ζῷά ἐστιν; __________________________
Πόσοι δὲ λέοντες; __________________________