You are on page 1of 6

Instructiuni proprii de securitate si Cod: IPSSM

S.C. ……………….. S.R.L. sanatate in munca pentru fochisti Data:

…………..

Vizat Aprobat
Reprezentant lucratori Director General

1.0 OBIECT

Stabilirea prevederilor minimale si obligatorii in vederea aplicarii reglementarilor de
securitate si sanatate in munca, in raport cu particularitatile activitatilor de fochist,
cu sarcina de munca pe durata programului de lucru.

2.0 SCOP

Prevenirea accidentelor de munca, eliminarea riscurilor de accidentare existente in
cadrul activitatilor proprii celor patru elemente componente ale sistemului de munca
(executant, sarcina de munca, echipament de munca, mediul de munca), pentru a
permite angajatilor societatii sa-si desfasoare activitatea intr-un mediu de munca
sanatos, pentru evitarea la maximum a riscurilor de accidentare ale lucratorilor.

3.0 DOMENIU

Prezenta instructiune se aplica in cadrul intregii societati, la nivelul conducerii cu
atributii in respectarea si aplicarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in
munca, pentru intregul personal de executie care desfasoara activitati de fochist.

3.0 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

3.1 Definiţii

 Accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) - accident
care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile
calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical sau, dupa caz,
prin alte documente medicale, potrivit prevederilor legale.
 Alti participanti la procesul de munca: persoane aflate in intreprindere
si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verificare
prealabila a aptitudinilor profesionale in vederea angajarii, persoane care
presteaza activitati in folosul comunitatii sau activitatii in regim de voluntariat,
precum si someri pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala si
persoane care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa si
pentru care se poate face dovada prevederilor contractule si a prestatiilor
efectuate prin orice alt mijloc de proba.
 Boala profesionala: Afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei
meserii sau profesiuni, cauzata de agenti nocivi fizici,chimici sau biologici

ITM – Incapacitate Temporara de Munca. . care s-a produs pe teritoriul persoanei juridice/fizice sau in orice loc de munca organizat de aceasta sau in timpul indeplinirii unor sarcini de serviciu.orice accident care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului sau orice incident periculos. . privind producerea unui eveniment. integritatii fizice si psihice.0 COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA 5.4 Mediul de munca  spatii de lucru amenajate si compartimentate. 4.319/2006 .  incadrarea pe functii si/sau posturi de lucru corespunzator pregatirii profesionale.bolile profesionale . precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului.  utilitati comune cladirii .orice eveniment.2 Sarcina de munca  realizarea atributiilor de serviciu specifice functiei. determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii.  Factor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala: Factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca in conditiile unei situatii periculoase.  Evenimentul: Se refera la: . imediat dupa declansare/producere . apararea vietii.orice boala profesionala. dispozitive. 5. 5. Este supus comunicarii: . . materii prime. competitivitatii fiecarui lucrator.  Comunicarea: Procedura care defineste caile si mijloacele de instiintare. 5. 5. materiale . precum si cazurile suspecte de boala profesionala. sanatatii lucratorilor si ale altor persoane participante la procesul de munca.accidentul de traseu sau de circulatie. masini.0 REFERINŢE NORMATIVE  Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.3 Echipament de munca  instalatii. aparate.  Echipament de munca: Orice masina. caracteristici locului de munca.  Securitate si sanatate in munca: Ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca. utilaje. 3. aparat.2 Abrevieri SSM – Securitate si Sanatate in Munca. dotate in functie de destinatie .situatiile cu persoane date disparute. in conditiile in care in accident au fost implicate persoane angajate la o persoana juridica sau fizica. 319/2006 modificate si completate cu HG 955/2010 .orice caz suspect de boala profesionala.1 Executant  personal incadrat in conformitate cu prevederile stabilite prin Codul Muncii. unelte. . si starii de sanatate (declarati apti in urma examenului medical la angajare). unealta sau instalatie folosita in munca. in procesul de munca. enumerate in fisa postului .  HG 1425/2006 – Norme Metodologice de aplicare a Legii nr.

în cazurile în care se produc modificări tehnologice. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. Sala cazanelor nu are altă destinaţie decât cea de exploatare. lovirea de mijloace de transport in exteriorul unitatii . pentru a se asigura un nivel de igiena corespunzator locului de munca . Este interzis accesul persoanelor străine în sala cazanelor în afara celor autorizate. Fochiştii folosiţi la exploatarea cazanelor vor fi autorizaţi de către ISCIR. lovire. . astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană.0 RISCURI POTENTIALE DE ACCIDENTARE  Cadere la acelasi nivel prin alunecare.0 REGULI PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR IN CONDITII DE SECURITATE 7. în care se va referi la prevederile de securitate a muncii ce trebuiesc respectate la executarea sarcinilor specifice. Sa isi însuşească şi sa respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a acestora. În sala cazanelor este necesar a exista mijloace de interventie in caz de incendiu. în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa. in fisa individuala de instruire . instalaţiilor tehnice şi să utilizeze corect aceste dispozitive. uneltelor. Lucratorii au următoarele obligaţii : Să îşi desfăşoare activitatea. dupa fisele de instruire individuala. echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. sub semnatura. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune. zgariere. Sa utilizeze corect maşinile. înainte de inceperea lucrului. pentru a se diminua la maxim pericolul de alunecare . cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. Uşile vor fi descuiate în timpul funcţionării. aparaturii. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. taiere. uneltele. precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului. fără a depozita şi materiale sau scule. În sala cazanelor vor fi afişate normele de exploatare şi întreţinere a cazanelor şi anexelor precum şi instructiuni de securitate şi sănătate în muncă. substantele periculoase.  Risc de ardere. instruire ce nu va depăşi 15 minute. Ori de câte ori se impune. Este obligatoriu sa fie pastrate in permanenta libere caile de acces ce conduc spre iesirile de urgenta si iesirile propriu – zise . intepare. Suprafetele pardoselilor nu trebuie sa fie alunecoase si nu trebuiesc curatate cu solutii care micsoreaza aderenta. conducatorul locului de munca va efectua o instruire în domeniul securitatii şi sanatatii in munca. Conducatorul locului de munca va verifica. strivire. dezechilibrare sau impiedicare . In caz contrar va proceda la efectuarea unei instruiri cu consemnarea acesteia.6. precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie . aparatura.1 CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU LOCUL DE MUNCA. Sa fie realizata intretinerea tehnica a locului de munca .  Prinderea. daca toti lucratorii sunt instruiti din prevederile actelor normative referitoare la securitatea şi sanatatea în munca in domeniu. în special ale maşinilor. Sa fie curatate cu regularitate. la modificarea. 7.

Aprinderea se face numai cu aprinzător special construit în acest scop. Focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu această operaţiune prin grija conducătorului locului de muncă. Aprinderea focului la aparatele de utilizare automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare. gradul de colmatare. elementele în mişcare ale utilajelor (motoare. Cazanul va fi oprit imediat din funcţiune când se constată deficienţe în funcţionare. Se supraveghează şi se verifică dispozitivele şi supapele de siguranţă. conductelor. în timpul funcţionării cazanului.  nu se aprinde nici o sursă de foc. Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale se iau imediat următoarele măsuri:  stingerea tuturor focurilor. pompe.  modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate.  deschiderea uşilor şi ferestrelor. prin citirea indicaţiilor manometrelor montate la racordurile de intrare şi ieşire ale acestora. sau când are loc un incendiu sau o explozie în sala cazanelor. flanşelor etc. compresoare).  lăsarea focului nesupravegheat.).  verificarea eventualelor scăpări de gaze naturale se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă. distribuitoarelor etc. Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la coşul de fum prezintă pericol de moarte. orice altă sarcină care nu este direct legată de exploatarea acestuia.  obturarea coşului de fum al aparatelor de utilizare. Se verifică starea schimbătoarelor de căldură. Este interzisă verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale. precum şi părăsirea sălii cazanelor. fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri. deoarece prezintă pericol de explozie şi incendiu.  nu se manevrează aparate electrice. Se interzice personalului de deservire să îndeplinească. aragaz etc. a filtrelor de impurităţi.  nu se doarme în astfel de încăperi.  dormitul în încăperi cu focul aprins. hârtie etc. la aparatele neautomatizate.  se anunţă imediat 112. Se verifică starea izolaţiei termice a schimbătoarelor de căldură. Este interzisă stingerea focului cu apă în afară de cazul special prevăzut în instrucţiunile contra incendiilor. . Se controlează aparatele de măsură. La utilizarea gazelor naturale sunt interzise:  aprinderea focului dacă aparatul de utilizare nu este etanş sau nu are tiraj. elementele de protecţie împotriva electrocutării. îmbinărilor. La recipientele sub presiune şi armăturile aferente supuse normelor ISCIR.  dormitul în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la coş (reşou. Se verifică permanent etanşeitatea armăturilor. reviziile se execută conform instrucţiunilor în vigoare specifice. Nu se permite alimentarea cu apă a cazanului peste nivelul maxim.

ca urmare a activitatii desfasurate  Dosarele medicale trebuie sa contina un rezumat al rezultatelor supravegherii sanatatii. control şi reglare cu funcţionare defectuoasă. precum si orice deficienta a echipamentelor de munca . Pe fiecare loc de munca trebuie desemnati lucratori care sa aplice masuri cu privire la : a) acordarea primului ajutor . la cerere. e) imprejurarile care se cunosc si cauzele prezumtive . la intervale regulate . de catre conducatorul locului de munca sau de orice persoana care are cunostinta despre producerea acestuia. prin examen medical la angajare . d) anuntarea serviciilor specializate . b) ulterior. c) numele si prenumele victimei . se înlocuiesc.3 REGULI PRIVIND COMUNICAREA EVENIMENTELOR Orice eveniment va fi comunicat de indata angajatorului.  Lucratorii trebuie sa beneficieze de un examen corespunzator efectuat de o persoana care are competenta necesara . vechimea in ocupatie si la locul de munca . Aparatele de măsură. Se va urmări supravegherea in permanenţă a sistemelor si instalaţiilor de incălzire locală. d) datele personale ale victimei : varsta. Inainte de sezonul rece se vor controla si remedia defecţiunile constatate si se va asigura buna funcţionare a instalaţiilor si sistemelor de incălzire existente. b) stingerea incendiilor . 7. c) evacuarea personalului din zona periculoasa . c) ori de cite ori este cazul. g) unitatea sanitara la care a fost internat accidentatul. Lucratorii trebuie sa comunice imediat conducatorului locului de munca orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. Reparaţiile şi reviziile aparatelor de măsură. copii. Acest control se va efectua : a) inainte de inceperea activitatii comerciale. Nu se admite utilizarea de instalaţii sau sisteme de incalzire in stare defectă. stare civila. 7. respectându-se normativele în vigoare. control şi reglare se efectuează numai de către unităţi sau personal specializat. Fiecare lucrator are acces la dosarul medical propriu. Organizarea prevenirii şi stingerii incendiilor provenite de la instalaţiile interioare va fi făcută conform specificului clădirilor respective.2 REGULI PENTRU MONITORIZAREA STARII DE SANATATE  Lucratorii au dreptul la control medical periodic . Reviziile se efectuează conform indicaţiilor firmelor producătoare. ocupatia. . f) consecintele accidentului . Este interzisă trecerea conductelor pentru incălzire prin canale sau spaţii închise în care pot apare vapori inflamabili sau gaze combustibile. b))data si ora la care s-a produs evenimentul . Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel putin urmatoarele informatii : a) locul unde s-a produs evenimentul .

REVIZII ALE INTRUCTIUNILOR Revizuirea instructiunilor se va face in momentul cand intervin schimbari atat ale sistemului de munca cat si ale legislatiei de specialitate. Numarul lucratorilor desemnati. . SALVATORUL trebuie : . . salvatorul trebuie sa evite : . eficace si rapid in luarea unor masuri. sa cunoasca regulile de aplicare a primului ajutor . analiza situatiei .inrautatirea starii accidentatului . . supravegherea victimei si asteptarea sosirii echipei de specialitate si a salvarii. .4 REGULI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR SALVATORUL este lucratorul instruit pentru interventii urgente la locul accidentului. anuntarea accidentului . .aparitia altor complicatii . sa actioneze energic. Intocmit. primul ajutor . . Prin masurile pe care le aplica. Actiunile salvatorului sunt urmatoarele : . sa-si pastreze calmul . . protejarea victimei . Serviciul Extern de prevenire si protectie SC CIOBANU CONSULTING SRL . 7. examinarea victimei . .producerea mortii victimei. 8. respectiv la locul de munca. e) anuntarea conducatorilor ierarhici. Acesta trebuie sa cunoasca riscurile specifice locurilor de munca . instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia acestora trebuie sa fie adecvat marimii si riscurilor specifice locului de munca. .