You are on page 1of 3

FILOZOFIJA PRIRODE 2

Letnji semestar 2016/2017
Pregled kursa

Nastavnica: doc. dr Una Popović Asistent: Goran Rujević
Kontakt: unapopovic@ff.uns.ac.rs Kontakt: goran.rujevic@ff.uns.ac.rs
Konsultacije: Konsultacije:
 utorak: 12:00-13:00 (kab. 105)  sreda: 8:00-9:00 (kab. 252)
 petak: 12:00-13:00 (kab 105)  četvrtak: 9:30-10:30 (kab. 252)

Broj ESPB: 6
Preduslovi: položen ispit iz predmeta Filozofija prirode 1 uslov je za polaganje ispita iz
predmeta Filozofija prirode 2.
Aktivna nastava:
 predavanja: utorkom, 13:30h-15:00h, učionica P9
 vežbe: četvrtkom, 10:30h-12:00h, učionica 111

Sadržaj kursa:
Kurs Filozofija prirode 2 jeste napredni kurs na Osnovnim studijama filozofije, što
znači da u je u njegovom fokusu produbljivanje postojećih znanja, kao i njihovo međusobno
povezivanje. U tom smislu znanja koja bi studenti trebalo da usvoje radom na predmetu
Filozofija prirode 2 u bliskoj su vezi sa sadržajem i smislom predmeta Filozofija prirode 1,
budući da novi kurs podrazumeva dalju razradu i specifikovanje ideje nauke kakva je nastala
u moderno doba, kao i razmatranje osobenih veza različitih nauka u savremenom kontekstu
promišljanja prirode. Kurs je fokusiran na nauku hemije, biologije i psihologije, koje će biti
predstavljene s obzirom na svoj razvoj i osamostaljivanje sa jedne, te s obzirom na mogućnost
komunikacije filozofije i ovih nauka sa druge strane.
U odnosu na kurs Filozofija prirode 1, Filozofija prirode 2 predstavlja dalju razradu
nove ideje mehanicističke nauke, njenu specijalizaciju s obzirom na uže određena područja
prirode, kao i probleme i preoblikovanja kroz koja moderna ideja nauke prolazi u tom
diferenciranju sve do savremenog doba. U tom smislu kurs Filozofija prirode 2 predstavlja i
svojevrstan nastavak kursa Filozofija nauke, budući da filozofska razmatranja nauke i
naučnosti iz načelnog konteksta dovodi do konkretnijih primera i problema, te tako ukratko
predstavlja i tzv. filozofiju posebnih nauka. Napokon, s obzirom na sadržaj kursa, studenti će
delimično biti upoznati i sa istorijom hemije, biologije i psihologije.
Cilj kursa Filozofija prirode 2 je petostruk: prvo, da dodatno sistematizuje i
konkretizuje znanja o istoriji filozofije prirode; drugo, da se istorija razumevanja prirode iz
naučne perspektive osvetli s obzirom na u njoj prisutne filozofske ideje i pojmovne
transformacije; treće, da se područje naučnog istraživanja prirode u svom naučnom karakteru
diferencira i preispita s obzirom na područja hemije, biologije i psihologije; četvrto, da se
predstave i osvetle horizonti komunikacije savremene filozofije sa konkretnim naukama; peto,
da se utemelji konceptualna i faktička baza ovih nauka koje vrlo neposredno figuriraju u
konkretnom savremenom životu, te omogući informisan društveno-politički diskurs o
povezanim temama. Rad na predavanjima i vežbama u celosti je usklađen sa ovim ciljevima.

Bodovi koji su predviđeni za aktivnost na predavanjima trebalo bi da podstaknu neposredniju razmenu između studenata i nastavnika. polaznici će biti u obavezi da urade pismeni test na kom će biti provereno poznavanje osnovnih koncepcija o filozofiji prirode. žalbe na istu se mogu podnositi jedino Studentskoj službi. ocena 5. pri čemu će se u obzir uzimati da li je učešće bilo istaknuto ili umereno.Raspored poena na kursu i način ocenjivanja:  aktivnost na predavanjima: 10 poena Bodovi koje studenti mogu dobiti za aktivnost na predavanja odnose se na aktivno učestvovanje studenata u procesu nastave. Tokom vežbi može biti raznih prilika za ostvarivanje dodatnih bodova. kada se ocena jednom tako evidentira. o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni. a po sledećem ključu: 0-54 poena. 55-64 poena. jer ova može biti viša ili niža u zavisnosti od bodovnog stanja sa predispitnih obaveza. 95-100 poena. već slobodno pitajte asistenta za najaktuelnije informacije. ocena 10. ali i za one koji žele da poprave svoj učinak na testu. studenti će biti ocenjivani prema prisustvu i prema tome da li su i koliko aktivno učestvovali u diskusiji. . 65-74 poena. Za sve one koji ispit iz ovog predmeta nameravaju da polažu u kasnijim rokovima. kao i materijal koji je obrađivan na predavanjima i vežbama. Kandidati mogu odustati od polaganja ispita ili od dobijene ocene u bilo kom trenutku pre upisivanja ocene u zapisnik.  pismeni test: 20 poena Nakon završenog kursa. u vidu pitanja ili diskusija o temama koje će biti obrađivane tokom predavanja.  završni ispit: 50 poena Završni ispit se polaže usmeno. Prilikom polaganja ispita. ocena 6. Ocena koja se dobije na ispitu nije konačna ocena. ocena 8. Konačna ocena aktivnosti na vežbama dobiće se na kraju kursa pomoću normalne raspodele – poeni će se dodeljivati srazmerno i u odnosu na stepen aktivnosti najaktivnijih studenata.  aktivnost na vežbama: 20 poena Tokom vežbi. Spisak pitanja koja se mogu naći na ispitu se nalazi u prilogu ovog pregleda. a pre usmenog ispita. izvlači se jedna ceduljica koja sadrži kombinaciju od tri pitanja. Položen test je uslov za izlazak na završni ispit. nemojte rizikovati. a tačno vreme i mesto njihovog održavanja biće naknadno obznanjeni. u cilju jasnijeg i prezicnijeg objašnjenja nastavnih jedinica i tema. ocena 9. Materijal koji se sprema za ispit obuhvata sav materijal iz ridera za ovaj kurs. ocena 7. Za prolaznu ocenu na usmenom ispitu neophodno je znati odgovore na sva tri pitanja. 85-94 poena. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica po pitanju mogućih termina. 75-84 poena. Konačna ocena se dobija sabiranjem svih poena ostvarenih tokom kursa. dodatni termini za polaganje biće upriličeni tokom godine.