You are on page 1of 1

MARTXOAREN 19an, D

DOOM
MEEKKAAN
N
Irteera 8:00etan

OIZ (1.029m)
DDeessddee ZZeennggooiittiiaa ppaassaannddoo ppoorr llaa cciim
maa ddeell ZZeennggoottiittaaggaannee ((881122m
m))
1144,,22 KKmm--kkoo iibbiillbbiiddeeaa eettaa 770022 m
m--kkoo ddeessnniibbeellaa m
meettaattuuaa
IIrraauuppeennaa 33::5555 oorrdduu ggeehhii hhaam maaiikkeettaakkooaarreennaa

Irteera ordua: 8:00 etan, batzokiko Hora de salida: 8:00 horas, desde la
patioaren aurrean dagoen autobus parada de autobs de enfrente del
geltokitik. Aldi honetan autobusez patio del batzoki. Esta vez vamos en
joango gara. autobs.
Itzulera: 14:30ak inguruan Regreso: sobre las 14:30

200

IZEN EMATEA: Posta elektroniko bat itxartumendi2015@gmail.com-era


bidali behar da, martxoaren 16, osteguneko 14:00ak baino lehenago.
Telefono zenbaki bat jarri behar da posta elektronikoan, deitzeko
aldaketak izatekotan. Algortatik autobusez aterako gara bidaiaren
salneurria 10 eurokoa izanik, autobusean bertan ordainduko da
APUNTARSE: Enviar un correo electrnico a
itxartumendi2015@gmail.com antes de las 14 horas del jueves da 16 de
marzo. Anotar en el correo un telfono de contacto por si hubiera
modificaciones en las condiciones de salida. Salimos de Algorta en
autobs, siendo el importe del viaje 10 euros que se cobrar en el mismo
autobs.