You are on page 1of 4

50 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Primljeno;
Klasifikacija! oznaka: / Org. jed.

Urudbeni broj: I orii Tu.


Vrij.

HRVATSKI SABOR

KLASA: 021-12/17-18/28
URBROJ; 65-17-02

Zagreb, 27. sijenja 2017.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupniko pitanje Bojana Glavaevia i Pee Grbina,


zastupnika u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno lanku 140. Poslovnika Hrvatskoga
sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupniko pitanje, sukladno odredbi lanka


142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.

PREDSJEDNIK

Bozo ^ettov

REPUBLIKA HRVATSKA
65 HRVATSKS SADOn
Z A GR E B, Trg Sv. Marka T
Primljeno: 2 4 01 ?ni? - -

Klctsifikaci|ska oznaka O g le

i Urudbeni broj
4
Pril Vri|
Bojan Glavaevi
Pea Grbin li:
Zastupnici u
Hrvatskom saboru

Predsjedniku
Hrv atskog sabora

Predmet: zastupniko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske

Potovani g, predsjednie,

kao 7a5tupnici u Hrv'atskom saboui, medimo Vas da temeljem l 1?1 i 140


Poslovnika Hrvatskog sabora, uputite ovo pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, g.
Andieju Plenkoviu:

Potovani g. predsjednie.

tijekom prosinca 2016. godine dunosnici hrvatske Vlade govorili su kako je


poslovanje Ubera u Republici Hrvatskoj nezakonito, dok ste Vi najavili rjeavanje
predmetnog problema

Stoga Vas molimo da nam odgovorite u kojem roku moemo oekivati zakonska ili
druga rjeenja koja e mediti poslov'anjc Ubeia u Republici Hrvatskoj, imajui u vidu broj
naih graana knii ticnutno radi za Hher. uredno plaajui svoja davanja, ali isto tako i ljudi
koji svakodnevno koiisti tu uslugu, kako u Hivalskoj tako i u svijetu."

S potov anjem.

u Zagrebu, dana 23. sijenja 201 7. godine


Boj an-Glavaevirr

' Pea Grbin.


' 'V
PRIJEDLOG

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Zastupniko pitanje Bojana Glavaevia i Pee Grbina, u vezi sa poslovanjem


Uber servisa u Republici Hrvatskoj
odgovor Vlade

Zastupnici u Hrvatskome saboru, Bojan Glavaevi i Pea Grbin, postavili su,


sukladno s lankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 113/16),
zastupniko pitanje u vezi sa poslovanjem Uber servisa u Republici Hrvatskoj.

Na navedeno zastupniko pitanje Vlada Republike Hrvatske daje sljedei


odgovor:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je kroz postupanja inspekcijskih i


drugih nadlenih slubi utvrdilo da se koritenjem Uber internetske platforme odnosno
aplikacije, koja je namijenjena posredovanju izmeu putnika i vozaa tj. naruivanju
prijevoza, od strane fizikih i pravnih osoba partnera Uber-a, obavlja prijevoz putnika u
unutarnjem cestovnom prometu na nezakonit nain.

Naime, vozai partneri Uber-a, koji obavljaju prijevoz koristei Uber


aplikaciju, nemaju licenciju djelatnosti koja bi im doputala obavljanje unutarnjeg prijevoza
putnika u cestovnom prometu, a to je sukladno lanku 14. stavku 1. Zakona o prijevozu u
cestovnom prometu (Narodne novine, broj 82/13) osnovni uvjet za obavljanje predmetne
djelatnosti. Iz tog razloga, Inspekcija cestovnog prometa je vozaima partnerima Uber-a
izricala prekrajne kazne za obavljanje prijevoza putnika bez odgovarajue licencije te
upravne mjere iskljuenja vozila iz prometa i privremene zabrane obavljanja djelatnosti,
sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu i Zakonu o inspekciji cestovnog prometa
i cesta (Narodne novine, broj 22/14).

Takoer, utvreno je da Uber aplikaciju na trite stavlja i njome upravlja


matina tvrtka Uber B.V. iz Nizozemske, u ije ime i za iji raun marketinke aktivnosti na
podruju Republike Hrvatske obavlja tvrtka Uber Croatia d.o.o.
2

Sukladno svojim ovlastima, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je


takoer pratilo i prati sva zbivanja na prijevoznom tritu, ne samo u podruju prijevoza
putnika osobnim automobilima, ve i u cijelosti, te je u cilju pronalaenja boljih i efikasnijih
zakonskih rjeenja osnovana Radna skupina za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o
prijevozu u cestovnom prometu, u okviru koje djeluju tri podskupine (za prijevoz putnika, za
autotaksi prijevoz i za prijevoz tereta).

U radu predmetne Radne skupine i Radne podskupine za autotaksi prijevoz


sudjeluju predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtnike komore, Hrvatske
udruge poslodavaca (meu ostalim i predstavnik Uber-a) te predstavnici jedinica lokalne
samouprave, u kojima su problemi u ovoj djelatnosti najizraeniji. Zajedno sa strunjacima iz
Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, njihova zadaa je, meu ostalim, predloiti nova
zakonska rjeenja u djelatnosti prijevoza putnika osobnim automobilima u cestovnom
prometu, uvaavajui sve relevantne aspekte, odnosno gledita svih zainteresiranih strana te
okolnosti na prijevoznom tritu.

Radna skupina je zapoela s radom, zaprimljeni su prijedlozi svih lanova,


detektirana su podruja koja treba urediti i doraditi, te e se pristupiti izradi prijedloga teksta
izmjena i dopuna zakonskog propisa u tom smislu. Dakle, u daljnjem postupku slijedi analiza
i definiranje konanog teksta novog zakonskog rjeenja, javna rasprava o istom i realizacija
zakonodavnog procesa sukladno vaeim propisima. Pritom e se potivati svi za to propisani
zakonski rokovi. Dovretak cjelokupnog procesa izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u
cestovnom prometu oekuje se najkasnije do kraja treeg kvartala 2017. godine.

Istovremeno, inspekcijske slube i dalje poduzimaju sve aktivnosti sukladno


zakonskim ovlastima, a s ciljem da se sprijei nezakonit rad partnera vozaa Uber-a u
Republici Hrvatskoj, suprotan odredbama sada vaeeg Zakona o prijevozu u cestovnom
prometu.

Eventualno potrebna dodatna obrazloenja u vezi s pitanjem zastupnika dat e


Oleg Butkovi, ministar mora, prometa i infrastrukture.

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenkovi