You are on page 1of 2

Namo Buddha arya-Lokeshvaraya

dir phags mchog spyan ras gzigs sems nyid ngal gso sgrub bar dod pas

sangs rgyas chos dang tshogs mchog la zhes pa nas

deng nas byang chub sems pa skyed do

zhes bai bar lan gsum gyis skyabs gro sams bskyed byas la dngos gzhi di ltar

svabhava stong par sbyangs stong pa di dgos rang nyid skad cig gis rjo bo

khasarpani sku mdog dkar po zhal gcig phyag gnyis pa g.yas mchog spyan gyi phyag rgya dang

g.yon pa dma dkar po dab ma brgyad pa yub dang bcas pa jin pa

zhabs g.yas brkyangs shad g.yon ba sku mari rol pai lha gyis bzhugs pa dar dang

rin po che mar rgyan pa ri dvags kyi bgas pas nu ma g.yon pa bkab pa

dei spyi par OM mkhrin par AH

thugs kar HUM gis mtshan par gyur pai sku las od zer kha dog sna lnga phros

bdag dang sems can thams cad kyi don byas par gyur par bsam la

mchod pa rgyud sde og ma lhar byin gyis brlabs la bul

bad dkar nya rgyas zla bai dkyil khor steng dri med chu shel lhun po rta bdun gyi

od stod dra bas gyud pa lha bai sku

phags mchog spyan ras gzigs la phyag cha la ba bstod ces pa bstod la

bzlas ba bya ba ni thugs kar nla kyil gyi steng nu HRIH yig gi ma thar g.yas smor du

sngags phreng gsal bta

la rda de las od zer khros rgyal bas ras bcas mchod

sku gsung thugs kyi yon tan od zer gyi rnam par bsdus te rad la stam mlar yang od zer gyis

mad ga pai smon bcud thams cad la phog rigs drug gi sndug bsngal sbyad sa

snod tham cad dga pai ging dang

bcud thams cad phags pai skur gyur bai zhal nas dang

gzhan yad stang og phyog mtshams skun nas spyan ras gzigs kyi skus bar mtshams mer par
krigs pai zlas nas kyang/kyad sngags kyi sgra bud btshad brdol ba ltar sdrog pai dmigs pa dang

bcas

OM AH HRIH HUM zhes dang thugs rje chen po spyii snying po yig drug gang mang bzla

bmnyen tshad ni bum phrag bzhio

mju gtu tshul dir bad bai rnam dkar dge tshogs mthus spyan ras gzigs bdad go phang

phad myur tho ba nas

mka myam gro kun khor bai sngug la sdal las

bsgral te kun mkhyen sa la bdod par shog tun mtshams su lhai rgyal dang

ma bral par yig drug bzla bsogs dal pa don ldan du byao

ces phags mchog khasarpani sems nyid ngal gsoi sgrub thabs nyung bsdus di lha pu zhig

dgos zhes dge ring sprul bai sku dge dun yon tan rgya mtsho lha dar dar bcas phrin yig gi lam

nas bskul ma mdzad pa ltar