You are on page 1of 48

No.

2 UN IDIEMPLAR : 50 -6ANI Vineri, 2 (15) Aprilie 1910


1.1tUrtarmi.1.1.1174.110.........urana.,......11111111111Mil11

REGATUL ROM .NIEI

MO ITORUL OF AAL
PRE-4'UL ABONAMENTULUI:
In tarti ; 45 lei anual; 25 lei pc G luni; 15 lei pe 3 Inn!.
PRETUL ,.:TURILOB PARTICULAP,E
Lei 5 /And la maximum 10 linii; far ciind sunt mai mu:te
Pentru autoritfili Mdetene si comnne urbane, 40 lei anual. 50 bani de flexure !info.
Pcntrn comune rurale, 3 lei anual.
Abonamentele Incep la 1 Apri lie, 1 mue. 1 Octornvrie si 1 lanuarie, Pentru aLonamente la annwuri se fac condi;ii speciale.
fard a trece dintr'un an flnanciar In altul. Costul unni exemplar IlicnriNnd iIcjat este 50 bard.
In strainfitate : lei GO anual. Costul unni exemplar DeAnteril, l'o,'.'omentare este heni.

DIRECTIA GENERALX A MONITORULIJI OFICIAL SI IMPRIMERIEI STAMM: BULEVVIIDUL ELISABETA


PRETOL PUBLICATULOR JUDECA.TOP,ESTI: Statutele societAtIlor cooperative s, pctrolifere, 30 bani linia.
anon:me, publicatiile itarwilor. societatilor de credit, de
Lei S pentru o publicatio care nu va trece de 30 linii; asig arrtri, etc., bilantele lor, cum si publira;ire relative la exproprierl penteu
10 Idem care va cuprinde Intre 30 si 50 linii ; in caz cnd va trece de 50 linii, c5i ierate, 50 bani linia.
se va percepe lei 10 pentru fiecare 50 linii eau fractiune. Citatiile de holdrnicie, 50 bani
Orlee act introdus se va plan apart() dup5 aceleasi norme. PuhlicKiile relative la schimbare de nume, la lil.era practica a oriciirei profesii,
Actelo detale, de asociatie.procurile, revoctrile de procuri, etc., fie In extract sari piliderile de certificate de clase Sau de absolvire de studii, de diplome, etc.,
extenso, se vor Utica 50 bani hula. Cand vor cuprinde mai putin de 20 rnduri, ) pentru fiecare insertiune.
se va lua o taxa minim de 10 let. Lima se socoteste de 50 litere din corpul .iftmitoriduz.
Pentru publicatille cerute sa Lipari"' a doua zi, se va socot1 taxa dubl; tar pentru cele cerate al. apara a treia el, se va percepe
oSatO si jumitate taxa oeir nita.
III, -.WI, TV'

SUMAR: ncrale, pentru exereTul 1910-911, se untie direetiunii generate a servieiului sa-
PARTE OFICIAL - Ministerul de interne : aprob de Noi astfel dupfi cum urmeazi : niter pentra seopuri sanitaree, devenind
Decret relativ la aprobare de bugete, (rectificAri). alo:atia acestui articol de 65.730 lei.
Afinisterui cultelor t instruc$iun.ei: Decrete Judet.al Mein Lei 200 se reduc dela art. 31, /yen-
relative la deschidere l ratificare de credite, con-
ferire de medalli si modificare de regulament. Budetul ordinar tru intretinerea cantinei ocoalei de viticul-
Ministerul afaceriior strdine : PrescurViri de La venituri ture oi dogerie din Heoi", ram&nind aloca-
decrete relative la functiuni. Lei 27.000 se inscr.0 sub un osebit ar- tie acestui articce de 1.000 lei.
Mitsistsrul de justiie: Recta:tare. ticol la cap.II, cuhienivae din partea mi- Lei 1.000 se inscriu sub un osebit arti-
Ministerta lucrdrilor publics Rectificare nisterului, de interne ". col la cap. V, eSubventiune pentru letreti-
Ministerul de reisboi Prescurtare de decret neree a doi elevi in oeoala superman de
relativi la demisiune. La cheltuieli meserii din Iaoi".
Ministerul de finante: Decrete relative la Redac0 art. 2 se modifica astfel : epen- Lei 200 se reduc dela art. 35, elntreti-
modificare de dispozitiuni si functiuni - Prescur- terse Weldor teletonice, rimitnind
Uri de decrete relative la functiuni. tru acoperirea in parte a deficitului ezer-
Ministert4 industriei Fi somertului Decrete citiului 1908j909, care este In mime de lei aloeatia acoetui articol de 1.800 lei.
relative la functiuni. 16.801, bani 8, precum oi pentru achitarea Lei 500 se reduc dela art. 39, ehrana
Deciziuni ministeriale relative la functiuni in parte a ordonantelor de pleti No. 332, imbramintea arestatilor, spilatul rufelor
delegatii. 390, 397, 441, 446, 447 oi 411, em St3 din enedicamehtee, rimilnitnd alocatia acecui
PARTE NEOFICIALI Telegrame - Cornu- bugetul pa exercitiul 1908/909, in valoare articol de 2.000 lei.
nicri- Ofrande- Buletin meteorologic Cotele totala de lei 16.059, bani 33, remase nea- Lei 200 se reutic dela art. 40, elnciilzit
apei DuniiriL oi nummate, rimanind alocatia acestui ar-
Anunturi ministeriale, judiciare, administrative
chitata din bpi de nunderare:'
particulare. Lai 500 se redue dela art. 8, elemle de ticol de 1.500 tei.
foc pentru prefecture, tribunal, revizoratul Lei 478 se redue dela art. 46, eremiza
iluminatut pentru prefecture.", re- de 4 la sutet din veniturile zecimelor cuve-
menind alocatia acestui artieol de L400 Late Statutui", ramnand alocatia acestui
PARTE OFICIALA lei. articol de 4.000 lei.
Lei 500 se re Mc dela art. 9, eintretine Lei 100 se redue data art. 48, spentru
Bueurepti, 1 Aprilie re i repararoa loa1urilor judetului, asi- serbAri nalionale, recepjium, etc.", rimi-
gdrare, etc.e, rlimtinind alocatia acestui nnd alomtia acestui articol de 200 lei.
NIN:ISTERIIL DE INTERNE articol de 500 lei. Lei 500 se reduc dela art. 50, /1 pentru
Lei 200 se redu0 dela 10, emobilier", intretinerea anmealelor de reproductie
CAROL I, riminind alecatia acestui articol de. lei personalul necesar" , riminind alocatia
Prin gratia lui Ducenezeu oi vointa na- 200. acestui articol de 2.500 lei.
tinale, Rege al Rominiei, Lei 103 se redue dela art. 13, e abona- Lei 600, so auprimi art. 53, ediurnii de
La toli de (alii p viiteris-siincitate : meute la foi oficiale, ziare, etc.s, rilmanind transport d-lui revizor ocolar cl. I pentru
alocatia acestui articol de 200 lei. inspectarea ocoaleior".
Asupra raportului ministrului Nostru se-
Lei 700 se reduc dela art. 20 eiluminat Lei 600 se reduc dela art. 56, ',fond
cretar de Stat la departamentel de interne pentru companie :se sectiuni, pentru deschictere de credite suplunentare
sub No. 5.800 ; riminfind alocatia acestui articol de extraordinare raminind alocatia aces-
Pe baza art. 54, alM. I oi art. 71, alin. I lei 1.900. tui articol de lei 3.439, bani 53.
din legea &supra consiliilor judetene, Lei 200 se reduc dela art. 21, a cirui Cu aceste moditiciri zisul buget va cu-
Am decretat oi decretim : redactie se modific astfel: eMoblier asi- prinde
Art. I. Bugetele administratiilor gene- gurare, din cari 303 lei pentru procurare
de erode de cazarmament necesare jandar-
Bugetul orginar
rale-ordinare oi extraordinare-ale jude- meriei ruralee. Alocatia acestui articol se La venituri . . . lei 182.900, bani 56
telor Flcio, Gorj, Mehedinti, Teleorman, fizeazi la lei 500. cheltuieli . . s 182.764, 56
Constante yi Dolj, votate de consiiiile ge- Lei 31.442 se adaugi la art. 24, eSub- Ezeedent . . . lei 136, bani

www.digibuc.ro
MONITORUL OFICIAI 2 Aprili e 1910
74

Judetail Gorj Lei 900 se redue dela art. 50, ,hrana sKu Ion in scoala coinerciali gradul II
lmbrActmintea- aresta;ilor, pre,:um : medi- din Craiovag.
Bugetul ordinar camentea, rmlinend alocatia acestui arti- Lei 150, se suprimi art. 87, najutor
La cheltuieli col de 3.000 lei. d-lui D. C. Negulescu, student a facultitii
Lei 300 se reduc dela art. 51,, iluminat de medicinic.
Lei 13.333, bani 95 se inscriu sub un Lei 150, se suprimi art. 88, nidem d-lui
osebit articue la cap. I, pentru acoperirea si ritinnend alocatia acestui ar-
gicol de 1.200 lei. L C. Hurezeanu pentru a urmi cursurile
deficitului exercitiuiui 1908/909e. liceului Carol I din Craio mu.
Lei 500 se reduc dela art. 4, ndiurnele Lei 300 se redue dela art. 52, a salatul Lei 300, se suprinat art. 89, najutor
membrilor clelegatiunii judetenee, rmi- rufelor, na'aturi, salatul cu van al camere- elevilor Ion Al. Plopsoreenu i Gh. Al.
and alocatia acestui articol de 2.500 lei. lor i diferite cheltuieli mrunte i nepre- Plopsoreanu pentru a urmi cursurile scoa-
Lei 500 se reduc del.a art. 5, i diureele vizutee, rimirind alocatia acestui articol lei de meserii din Craiova".
cheltuietile de transuert consilierilor ju- de lei 400. Lei 8.480 se reduc dela art. 91, ',fond
deteni insarcinati cu diferite instirciari Lei 100 se recluc dela art. 53, easternut pentru deschidere de credite suplimeenttere
misiuni, rharnd alocatia acestei in dormitoarele arestatilor mobilierul si extraordinare", r&m&nnd alocatia aces-
articol de 1.500 lei. necesar la arest, precum si repararea mo- tui articol de 7.520 lei.
Lei 200 se re dela ale. 7, eincilzit bilierului deteriorats, rminnd alocatia Cu aceste modifiCiri zisul buget va ea-
thatul lemnelore, ran:Amend alocatia acestui articcl de 100 lei. prinde :
acestui articol de 800 lei. Lei 500 sei'reduc dela art. 57, subven-
Lei 1.000 se reduc data art 8, inkreti- tiune muzicii militare a regimentului 18 Bugetul ordinar
nerea i reeararea localurilor ce sunt pro- Gorjg, rhannd aloaatia acestui articel de La venituri . . . lei 21.5.978, bani 63
prietatea judetului, ietretinerea imprej '1.500 lei. 77cheltuieli. . . 214.240 PI 88
gradinii palatului administrativ, Lei 100 se suprim dela art. 62, eajutor Excedent . . lei 1.737, leant 65
etc.,, rrrinind alocatia acestui articol de elevului D. N. Pituiescu, din comuna Via-
2.000 lei. dimiru, pentru a um& cursurile scoalei de Judetnl Mehedinti
Lei 500 se reduc dela art. 9, amobilier meserii din Craimiaa.
la prefeatur, precurn si repararea celui Lei 1.200 se adauge la art. 63, a cited Bugetul ordinar
deteriorate, Thanind aloaatia acestui ar- redactie se modifici asttel : iajutor tea- La veiiitUri
ticol de 200 lei. rului Luciu Stinculescu pentru a tarmina ;.,ei 30.000 se Insziu sub uu osebit arti-
Lei 200 se reduc dela art. 11, ematerial studiile in stradatatee. Alocatia articolului col la cap. Il : nSubventiune din partea mi-
pentru presa autografel .si mashie de saris se fixeazii la 1.500 lei. nisterului de interne".
aYosta. rinainind alocatia acestui articol Lei 600, se suprimi art.65, najutor pen-
tra o burs a atelierul de testorie din Ni- La chelturill
de 100 IFi.
Lei 200 se redua delx art. 13. eabona- miesti, etc". Lei 2.280 se reduc dale art 13, nretri-
mnte la foi ofi.eale si altela, Lei 300, se suprimi art. 66, npentru o butiunea parsonalului din serviciul central,
need alocatia acestui arti ;01 de 200 lei. bursa ocueate de elevul M. Pupliz la dupit stet No. 1, si inume : se supdmit CBI
Lei 500 se redue dela art. 14, xpentru scoala de Lteserii din Cimpuiung, C6i intendenti dela prefecturit si tribunal,
mituratul cosurilor, sobelor curatitul Lei 600, se supri:vd. art. 67, npentru o retribuiti cu Cate 95 lei fulfr fle6iV".
latrinelor dla toato localurle din ores, burSA la scala de tesitorie i vopsitorie Alocatia icestui articul ski Meal fa 24.720
proprietatea judetuluig, riminnd alo!atia din Targovitea, etc. lei.
acestui articol de 500 lei. Lai 250 se suprime art. 69, eajutor Lei 1.000 se reduc
Lei 500 Se reduc deia art. 15, acheltu- acordat lui LM. Popescu pentru chaluie- nets membrilor delegatiunii juditene", ii-
ieli de judecath timbre, plata de onurariu lile ficute cu inmormntarea lui C. Po- rninfind alocatia acestui articol de 2.000
d lor avocati, etc. e, rarefiand alocatia aces- pescue. lei.
tui artieol de 1 500 lei. Lei 240, se suprim art. 76, najutor Lei 500 se reduc dela art. 15, ndiurna
Lei 5.000 se adaug. la art. 21, a anti Doitnnei Einna Svulescu din Tg.-Jiu, pen- cheltuelile de transprt in cuprihsul ju-
reclactie se moeifie astfel : echiria localu- tru Intretinerea 6ilor si minorig. detului consilierilbr jdetedi in difertie mi-
rilor juoecitordlor de ocoale, a judecatori- Lei 100, se suprirei art. 79, eajutor co- siuni, etc.", rimntind alocatia acestui ar-
lor i magiStratilor stagiarie. aiti- mitetului eentru ridicarea unui Monument ticol de 1.500 lei.
colului se fizeaza la 8.000 lei. cometnorativ al rsboiului pentru indepen- Lei 700, se Suprimi art.16, diurne ma-
Lei 400 se adauga La ar% 24, ailtimina- dente din Ccaiovae. g:stratilor la alegerea consilului judeteane.
tnl, cheltueli raeunte, facere de cUritenie Redactia art. 79 se modifice. Afel : 'fond Lei 100 se reduc dela ire 17, espese de
la seetide de jandarmi, etc., e, la care se rnai pentru ajutorarea instituiilor cuhurale". caucelarie si mirunte, ambalaj, etc."1 rit-
edaug urioatoarele cuvintd: cari 515 Lei 500, se suprima art.81, esurne acor- mnnd alocaVa acestui articol e gbo lei.
lei pentru efecte de cazarmadaent,. AloCatia datti d-lui comandant al companiei da jan- Lei 50 se reduc dela art. 22, mbilier
articelului se fixeaza fa 900 lei. darmi rurali pentru tatretinerea a doi cai oentru prefecturit si reparatul cetui exis-
Lei 500 se raduc dela art. 32, ,iajutor cu cari face inspeetiuni in judete. tent", rmnind alocatia iicestni tirticol de
pentru intretinerea a diferite persoane lip- Lei 150, se tipritaal art. 83, eajutor d-nei 100 lei.
site de mijloace, copii gasiti i altele, r- Maria Naidinescu, din Tg.-Jiu, pen'tru in- Lei 469 se adaugi la art. 29, ncontribu-
mnnd alecatia acestui aiticol de 500 tretinerea fiului she Constalatin, din scoala tie citre Stet pentru acoperirea diferentei
Lei 1.000 se redone diela art. 47, efond comercialk din Craiovaa. de salariu a administratorilor de ptisi", etc.,
care va servl pentru idfiintare noi finii Lei 200 se suprimi art. 84, ejutor devenind alocalia acesttii articol de lei
telefonice in diferite comune rurale din d-lui C. DuMitrescu, din Tg.-Jin, pentru 10.578 lei.
judet, etc.,e, rAmiand alocatia aeestui ar- intretinerea fiului eiu Numa in scoala co- Lei 100 se reduc dela art. 30, nmobilier
ticol de 4.000 lei. mereialie gradul I din Cakvau. administratiilor de plsi", riminnd
Lei 600 se adaugi la art. 48, aretribu- Lei 100:se supri-ii art. 85, nidem lui I. acestui articol de 100 lei.
ia personaltilui dupil stat No. 3e, i mime : Casot pentra intretinerea fiutui sill Au- Lei 10.000 se adatigi la art. 32, a cirui
se Infiinteazi un post de-gardiani la erest rel In scoala de meserii din Craiova. redactie se modifici astfel : Chiria
cu 50 lei lunar. Alocatia acestui articol se Lei 200, se suprimi art. 86, eidem lui administratitlor de plsi, judeCitorii-
Sulu& la 4.320 lei. Gh. D. Pupzan pentru Intrelinerea fiului lor, judec6torilor si magistralilor

www.digibuc.ro
MONITORUL OFICIAL 75
2 Aprilie 1910

Alocatia acestui articol se fizeitzia la lei Lei 1.000, se suprimi art. 3, epentru Cu aceste modificari zisele bugete vor
17.700. invatitura poporului roman,. cuprinde :
Redactia art. 34 se modifica astfel : e In- Lei 500 se reduc dela art. 4 Npentru Bugetul ordinar
calzitul cazarruelor jandarmeriei rurale, ecoala de agriculturi", raminind alocatia
ilurninat, mobilier, din cari 484 lei pentru acestui articol de 500 lei. La venituri. . . . lei 494.466 bani 00
efecte de cazarmament". Lei 500 se redue dela art. 6, a cirui re- cheltueli. . . . e 493.205, 75
Lei 30.017 se adaugli la art. 35, ,isub- dactie se modifici astfel : 'Douai burse In Excedent . . lei 1.260, bent 25
ventie directiunii generale a serviciului sa- ecoala de meserii din Bucureetie. Bugetut extraordinar
sitar pentru scopuri sanitare, etc.a, deve- Aiocatia acestui articol se fined la lei
nind alocatia acestui articol de 107.777 lei. La venituri. . . . lei 124.913, bani 95
1.000. e cheltuieli . . . e 124.893, 00
Lei 300, se suprimi art. 40, epentru
ajutor cu cAri, ghete, haine elevilor si- Cu aceste modificiri zisele bugete vor Excedent . . lei 20, bani 95
raci, etc.". cuprinde :
Lei 2.196 se inscriu sub un nou articol Bugetul Judetul Constanta
la cap. V, 1, eleafa i diurna unui subre- La venituri lei 406.480 Budgetul ordinar
vizor ecoli r, a 141.1ai leafa ei 42 lei diurni". cheituieli 405.968
Lei 800, se suprima art. 41, ',bursa ele- La venituri
Excedent lei 512
vului Alex. Bengules.:u pentru ecoala de Lei 7.000 se adauga la art. 9, nriiinis/e
arte ei m serii din Mittweida, anual". Bugetul extraordinar de incasat pelexerc/iile inchise din suma de
Lai 2 000 se roduc dela art. 44, ',pen- La venituri i cheltuieli . . lei 7.000 lei 100.469, bani 75, spelificate in tabela
tru inilintare de linii telefonice noi, Intre- lit. II", devenind aloca0a acestui articol de
tinerea ce'or vechi, cumparare de aparate, Judetul Teleorman 27.000 lei.
etc., rimnfind alocatia acestui articol de Bugetul ordinar La cheltuieli
2.000 lei. La venituri
Lei 500 se redue dela art 48, ehrana, Lei 4.785, bani 5 se inscriu sub un ose-
imbracitninte i ruedicamente arestatilora, Lei 5.000, se supricnit art. 8, eajutor dat bit articol la cap. I : plata anuitatii
riminind alozatia acestui articol de lei de ministerul de interne pentru plata chi- cheltuiehlor de administratie la imprumutul
5.000. riei localurilor administrative,. de lei 84,500, contraetat pantru construire
Lei 200 se reduc dela art. 49, eintreti- La cheltuieli
de lazrmi, etc., etc.".
Berea ei repararea localului, mobilier, etc.*, Lsi 1.294, bani 26 se inscriu sub un ose-
Lei 12.191 se reduc dela art. 5, a cirui bit articol la cap. I : npentru acoperirea de
ramenind alocatia acestui articol de 100 lei. redactare se modifici astfel : eAnuitatea
Lei 364 se redue dela art. 51. eilumi- ficitului bugetului extraordinar depe exer-
Imprurnutului de 4 i/2 /0 capital nominal citiul 1908/909 .
nat, incilzit i orice cheltueli mirunte", 530.000 lei ce se va contract In anut
eareannid alocaaia acestui articol de lei 1910, inclusiv plata taxei de tnregistrare", -Lei 3.060 se inscriu sub un osebit arti-
1.000. ramfinind alocatia acestui articol de lai col la cap. I : 'rest din subventiile date de
Lei 100 sa reduc dela art. 57, epentru 35.511. judet pentru acoalele de arte i maserii ale
cantina e.:oiar a ecoalei de meserii", ri-
Redactia art. 34 se modifici astfel : eln- Statului pe exere tide 1905 - 906 si
icanind aloaatia acestui artixa de 400 lei. 1909-910v.
Lei 3.200, se suprima art. 61, eintreti- tretinerea de mobilier din nou .cliu care 242
lei pentru efectete de cazarmament nece- Lei 4.268 selinscriu sub un osebit arti-
nerea In uoala de notari a elevilor pe anul col la cap. I : aplata lucririlor de repara-
1910/911e. sere jandarmeriei ruraley.
tiuni executate de d. F. Lescovar la palatul
Lei 1.000, se suprimi art. 65, subven- Lei 660 se aiaoga la art.},3 econtri- prefecturii si palatul regal in luna Sep-
ia militaree. buire de 1 6/0 din veniturile judetului pen- temvrie 1909".
tru fondul de epizootii", devenind alocatia
Bugetul extraordinar acestui articol de 4.660 lei. Lei 1.440 se reduc dela art. 7, ,Pretribu-
La venituri liunea personalului serviciului central dupi
Lei 3.000 se adaugi la art. 55, eajutoare stet No. 1" si anume : se suprimi din stat
Lei 106.112, se suprimi art. 1, ',rest din comuuelor rurale lipsite de rnijloace pen- un post de copist retribuit cu 120 lei
imprumutul de 350.000 lei facut la credi- tru constructiuni si rep Alitiuni localuri- lunar.
tul judeteane. lor de scoli, chirii, mob Wer. etc.e, devenind
Lei 30.000, se suprimi art. 2, 'don alocatia acestur articol de 7.800 lei. Lei 1.680 se adaugi la art. 7, eretribu-
inalienabil in efeate ce sunt a se tiunea personalului serviciului central dupi
Lei 660 se adauga la art. 59 esubven- stet No. 1e, i anume : se infiinteazi doui
aepune de executorul testainentar al de- tome de 1 010 data Statului pentru cassa
functului Costache Cirjeu, ex..dusiv afetat posturi de dactilografe retribuite cu cite 70
peusiilor, conform legii din Martie 1907u, lei lunar fie.lare. Alocatia art. 7 se fixeazi
pentru spitalul Vinju-Mare". de venind alocatia acestui articol de 4.660 lei.
Lei 5.000 se reduc dela art.3, subveu- la 34.620 lei.
La finele redactiei art. 75 se va adioga Redactia art. 9 se modifici astfel :
tie dela comune pentru cumpirare de tauri, urmetoarele cuvinte : edupi conturile de
arwsari, berbeci ei vieri, etc.e, ramnand adiurne pentru misiuni speciale in cooln-
transports. sul judetului i alte localititi ce se von da
alocatia acestoi articol de 3.000 lei.
Lei 2.000 se reduc dela art. 4, Lei 1.700 se adaugi la art. 93, ',fond consilierilor judetaii, diferitelor persoane
tie dela comunele rurale pentru gcoalele de pentru deschidere de credite uplimentare sau functionarilor judeteni gi administrativi,
ineserii i agrieulturi, etc.", riinnifind alo- extraordinarev, deveniad alocatia acestui precum gi diurne i spese de transport con-
Latia aeestui articol de 4 000 lei. articol de 5.700 lei. silierilor pentru prezidarea alegerilor co-
munale .
La cheltuleli BugetuU extraordtinar Lei 1.500 se reduc dela art. 11, eilumi-
Lei 106.112, se suprimi art. 1, ',pent u La veniturl natul palatului administrativ ambele pavi-
construirea palatului adrninistrativ, eta.". Redactia art. 2 se modifici astfel: ',Fond hone, cu lumin electrici, procurare de
Lei 5.000 se redue dela art. 2, epentru consemnat sub recepisa No. . . ei care se materials pentru instalatia electrici, etc." ,
cumpirare de tauri, annisari, barbeci ei inscrie in bugetul pe exercitiul 1910/911, riminind alocatia acestui articol de lei
viei i de reproductie, etc.", rkeinnd alo- spre a servl la diferite construcliuni de lo- 5.800.
( acestui articol de 3.000 lei. caluri, etc.o. Lei 1.000 se reduc dela art. 12, nintre-

www.digibuc.ro
MONVI'ORUL Apriiie 1910
76

tinerea i repararea palatului adminisira- lei lunar fiecare. Alocatia art. 51 se fixead osebit articol la eap. I, 2 : epentru rem-
tiv, ambele paviliosne, intretinerea sonerii la 15.480 lei/ lourserea sumelor avansate din bugetele
i procurare de materiale, etc.", rhea- Lei 1.000 se redue dela art. 53 eintreti- In exercitiile 1907/908 ei 1908/909"
bor
niud alocatia acestui arlicol de 1.000 lei. nerea liniiior telefonice ale judiseului etc.", pentru plate lucretrilor exeeutate la palatui
Lei 600 ss adauge la art. 16, eabona- reannind alocatia acestui articol de lei administrativ ei procurare de mobilier, dea
mente la foi oficiale, ziare i reviste, publi- 3.000. imprumutul de lei 84.500, contractat de
cateluni priu prese, etc.e, devenind alocaeia Lei 500 se reduc dela art. 55 epentru jueet.
angajarea echipelor de lucretori la refaceia La cheltuieli
acestui articol de 1.200 lei.
Lei 800 se reduc dela art. 20, eilumine- liniilor teletonice, cum ei moditleeri i exe- Lei 955, baui 90 se adaoget la art. 1,
tul palatului de justitie cu lumine elec- cuttiri de traseie nole, reeninend alocatia eprocurare de stelpi, aearate i materiae
trice, procurare de materlaie pentru iesta- acestui articol de 1.500 iei. pentru construirea de noi linii telefonicee,
laeia electrice, etc.", rereenind alocaeia Lei 400 se redue dela art. 58 elerana ei devenind alocatia acestui articol de lei 4.000.
acestui articol de 2.000 lei. imbricemintea arestaedor i medicamente Lei 26.446, Irani 10 se inscriu sub un
Lei 100 se redec dela art. 21, einfiinta- rimennd alocaeia acestui articol de lei osebit articol la cap. I, 2 : 7pentru face-
rea i repararea mobilierului tribunalului 3.600. rea de reparatiuni la paiatele prefecturii
judeeului el celui mahometan, cumperare de Redaceia art. 63 se modifice astfel: eDi- in special la palatele I ei III, precum ei pen-
sobs, etc.", rimeuend atocaeia acestui arti- urna meinbrilcr consiliului 3udetean in co- tru procurers de mobilier absolut necesar
col de 500 lei. misiunile comemale ei de apel pentru con- la aceste palates.
Lei 300 se reduc dela art. 22, ecombus- tributiuni ilscale i drumuri, precum Cu aceste modificeri zisele bugete vor co-
tibil pentru incelzitul palatului de justitie funceionarilor ei persoanelor inseminate cu prinde :
ei a tribunalului mahometana, remeneed misiuni speciede in judee". Bugetul ordinar
alocatia acestui articoi de 1.700 lei. Lei 1.000 se suprime art. 66 epentru La venituri . . . . lei 321.260, bani 00
Lei 1.000 se reduc dela art. 23, echiria cumperarea animalelor de reproductie cheltuieli . . . e 320.257, e 31
localurilor judectoriFor de ocoale rurale, intretinerea tor".
intretinerea lor, cumperare da sobe, etc.e, Excedent . . . let 1.L102, Dam 69
Lei 1.000 se suprime art. 67, epentru
remereed alocatia acestui artieol de lei expozitiuni i concursuri egricole, animate, Bugetut extraordinar
6.000. industrii naeiona le, etc."
Lei 1.000 se reduc dela art. 28, echiria La vecituri lei 33.965, haul 82
Lei 500 se redue dela art. 76, openlru cheltueli . . e 32 881 60
intretinerea localurilor sectillor de jan- intreeinerea cailor tresurilor de inspec-
. . *

darmi rurali i reeedinta companlei etc.", Eecedent . . . lei 1.084, barn 22


tiune ale judetului, plate vizitiului, furaj,
uncle vor adeoge la sfereitul redactiei ur etc.e, riminind alocatia acestui articol de
mkto-rele cuvinte : din cari 152 lei pen- Judetul Dolj
1.500 lei.
tru procurare de efecte de cezarmament". Bugetut ordinar
Alocatia aceetui articol se fixeaze la lei Lei 500, se supreme arte79, eajutor eke
9.000. vilor sokenti la ecoaiele de agriculture La venituri
Lei 100 se reduc dela art. 32, najutor practice, atc.". Lei 12.000 6e adauga la art. 10, a cirui
conartetului central din Bucureeti pentru Redaceia art. 80 se modifice astfel : redac;le tie modifice astfel : eRemileite de
iacendiati i inundatia, reminind alocalia ediurne de deplasare avocatului pentru ape- incasat din zecimi i alte venituri din exer-
acestui arecol de 200 lei. rarea procesteor judetului i comunelor ru- citii inchise. Din lei 39.608 se crede a se
Lei 1.000 se reduc dela art. 39 esubven- rate ". incases. Alocatia acestui articol se fixeazli
tiune comunelor rurale gi comitetelor pen- Lei 550 se redue dela art. 84, a cerui la lei 13.800, bani 1.
tru construirea el repararea ecoalelor, bise- redactie se eaodifice astfel : ?Fond pentru Lei 12.000 se redue data art. 11, *Dife-
ricilor i geamiikr, etc.", remenend alota- ajutorarea institutiurillor culturaie". Aloca- rite venituri accidentale", anainind aloca-
tie acestui articol de 1.000 iei. ia articol se fixeaze la 450 lei. ia acestui articol de lei 3.000.
Lei 4.240 se adaugla art. 40, esubven- Lei 500, se suprim art. 85, 7, ajutor acor- Lei 10.000 se redue dela art. 12, eAlo-
tie diferiteror ecoli, conform legii invite- dat d-lui G. Cornea, din Constanea, pentru catie dela bugetul extraordinara, remenend
naantului profesional, dup statul litera Ae. intretinerea a trei fii in ecolie. alocatia aeestui articol de 80.000 lee
Se inscrie in stat urmetoarele : eSubvenlie Lei 600,* se supreme art. 86, eajuter La cheltuieli
oeoalei eleenentare de meeerii din Medgidia". aeordat d-lui Al. O. Seitan peatru a putee
continue studele la Universitate". Redactia art. 26 se modifice astfei: 'Tot
Alocatia acestui articol se fixeazii la lei felul de cheltuieli pentru jandarmerie, din
10.510. Lei 200, se scprime art. 87, esume aeor-
Lei 100, se suprime ere. 44, esubventie data societeeir ofieerilor veterani eVirtutea earl 545 lei pentru efecte de cazarma-
pentru cumperare de aparate ei ebiecte di- militarete, din Galaei, pentru ridicarea unui mente.
mouumeut, etc.e. Lei 1.000 se redue data art. 41, ePentru
dactice la ecolile rurale i freebelienea.
Lei 200 ee reduc dela art. 50 esubventie Lei 400 se inscriu sub un osebit articol proeurare de material de lucru", reminied
la cap. X, epentru curnperarea unai perechi alocatia acestui articol de 3.000 lei.
acordat d nei Luiza Angheni pentru intre-
einerea institutului ce are infiineat in ora- de cal necesari companiei de jandarmi ru- Lei 11.000 se reduc dela art. 62, eChel-
ul Constantae, reininind alocatia acestui tueli de transport consilieritor judeeeni in
Lei 240 ee inscriu sub un osebit articol comisiunile de constatare el recensementul
articol de 300 lei.
Lei 1.800 se redue dela art. 51, eretri- la cap. X, ',plate difereneei dela solda de general", reminind alocaeut acestui articol
butia personaluluiserviciului telefonic dupe sergent la aceea de sergent-major dela sec- de 12.000 lei.
stat No. 2", ei anume : se suprima un post Oa de jandarmi Cogealac. Lei 1.000 se adaug la art. 73, ',Fond
de telefonist retrituit cu 90 lei lunar ei un pentru desehidere de credite suplimentare
Bugetul extraordinar oi extraordinare", deveaind alocatia acestui
post de ajutor telefonist ei practicant la La venituri
atelierul central al prefecturii, retribuit cu artieol de 31.000 lei.
60 ei lunar. Lei 1.294, bani 26 se adaoge la art. 2, Bugetul extraordinar
Lei 2.520 sa adauge la art. 51 nr etribu- Excedentul exercitiului 1908 -1909 e, de-
tie personalului serviciului telefonic dupe venind alocatia acestui articol de lei 4.338, La art. 13 se supreme. cuvintele : n pen-
stat No. 2e, i anume se Inscrie din nou trei bani 36. tru plata constructiunilor de localuri de
posturi de telefoniste retribuite cu cite 70 Lei 260446, bani 10 se 1nscriu sub cc poste oi primerii".

www.digibuc.ro
MONITORUI, OACIAL 77
2 Aprilie 1910

Lei 41.694, bani 85, Ma supriwA art. 17, No. s din z Aprilie 1910, omitindu-se de a Art. II. Legea sus zis se modifiel numai
aValoarea r,,,cepiselot. de consernnare en se publici., din eroare de mandscris, c : nd. in ce privee anularea sumei dela art. 126
No. 5.143, 5.974 din 1908 oi No. 25.386 Vasile M. Jora, dela desfiintata plas5. To- din bugetul ministerului instructiunii oi al
din 1309, rAmasi econcmie din fondul con- mqti, din judetul Iai, este confirmat la cultelor, panes privitoare pe Cassa ocoalelor,
struirii cazarmsit din Ca Wet". plasa Ungheni din ace!a judetu, se publici pe exercitiul 1908/909, aAfel c dela acest
aceasia spre rectificare. articol se anuleazi numai suma disponibild de
La cheltuieli 58.000, in loc de 73.000 lei; iar totalul
Lei 9.000 se adaugA ia art: 2, aImpru- creditului de 2 to 000 se reduce la suma de
muturi seu ajutoare cornunelor rurala, con- MINISTERUL 795.000 lei.
struatiuni oi reparatiuni de ocoale. prim*rii, CULTELOR l INSTRUCTIUNII
biserici, etc.", deveniod alocatia acestui ar Aceasti lege s'a votat de Adunarea depu-
CAROL I, tatilor, in oeclinta dela it Manie, anul 1910,
ticol de 28.500 lei.
si s'a adootat cu unautmitate de 62 voturi.
Reda.etia art. 3 se modificA astfel: Prin gratia lui Dumnezen i vointa natio-
tru intiintira de ateliere staotig. Preedinte, M. Pherekyde.
rial?t, Rege al Rominiel. Secretar, 1. Isvoranu.
Lei 41.694, bani 85, so st4rim*. art. 5, (L. S. A. D.)
Lcs to0, de fatel i viitori, siincitate:
riEeonomie rezultatA din fondul onstruirli Promulgim aceast lege oi ordonam ca ea
Adunarea deputatilor a votat i adoptat,
cazarmei din Calafat a servl destinatiei dat4. s fie investiti cu sigiliul Statului i publicati
de consiliul juletian". iar Noi sanctionam ce urineaza : prin Monitorul Oficial.
Lei 10.000 se redua dela art. 6 oi 7, i LEGE Dat in Bucureoti, la 27 Martie 1910.
cdrui re tactie se modifici astfel : aPentru (L. S. St.) CAROL
construirea unui maue inchia la reg:rnen- Art. I. Se deschide pe searna bugetului Ministrul cultelor
ministerului instructiunii oi al caltelor, partea Ministrul finanlelor,
tul 1 eelAraoi i pentru cumpharea locului instructiutiii,
nscesar la largirea eazarmei regimentului priviroare pe Cissa coalelor. pe exercitiul Sp. Haret. E Costineacu.
Bovine No. 26". Atoca;ia artieolului se fi- 1909/910, un credit suplimentar de 25.000 Ministrul
xEaze. la 20.000 lei. lei, repartizat astfel : T. Stelian.
No. 1.085.
Lei 10.000 se reduc dela ert. 8, Aloca- Lei
tie la bugetul ordinarl, rArniinAnd aloaatia 5 000 la cap. XI, art. 9 r, pentru dotarea CAROL I,
acestui articol do lei 80.000. invVmntului cu mrerial didactic;
Prin gratia lui Dumnezert ot vointa natio.
Cu aceste modific6ri zisele bugete vor 20 000 la cap XI, art. 129 pentru construi .
nail, Rege al Rominiei.
cu prinde : rea localului Cassei ocoalelor.
La toti de fatci i viitori, scineitate:
Bugetul ordinar 25.000 in total. Asupra raportului ministrului Nostru se-
La vanituri. . . . lei 804.056, bani 38 Art. II. Acest credit suolimentar se va cretar de Stat la departamentul cultelor oi
g cheltuieli . . . * 800.593, a 49 acoaeri din fondul prevzut in bugetul general instrucranii sub No, 6.83.4/910 ;
Exeedent . . . lei 3.462, bani 89 al Statului parr a Vzod i millocirea Prea Sfintitului Enis-
rezeivati Cassei ocoalelor, pentru deschidere cop al Dunrii-de-Jos,
Bugetul extraordinar de credite suplirnentare oi ex traordinare. Am decretat i deaetim
La venituri. . lei 151.402, bani 95
. .
Art. I. Conferim medalia Rcisplata mun-
cheltuieii . . . 139.799, 73 00 Aceasti !ege s'a votat de Adunarea depu- cii pentru biserich cl. I d-lor Constantin C.
&cadent . . . lei 11.603, bani 95 tatilor in oedinta dela ti Martie, annl 191 o,
Oancea i loachim Nica, membri in comite-
Art. IL Ministrul Nos tru seeretar de Stat s'a adoptat en unanimitate de bo voturi. tul pentru construirea catedraiei din Haroova.
la departamentul de interne este insArcinat Preoedinte, M. Pherekyde. Art. IT. Conferirn medalia Rcisplata mun-
eu executarea acestui decrat. (L. S. A. D.) Secretar, 1. 4svorunu. cii pentru bisericei cl It Prea cucernicului
Dat In Bueureoti, la 30 Mar tie 1910. Promulgm aceasti lege oi ordonna ca ea econom Toma Protopopescu oi d-lor Datu
CAROL Papuc, lancu Filip, Anton Lambiri, Teo-
sl fie investiti cu sigiliul Statului i publicatA dor Caneff, loan Bunescu i Vasile I. Cotovu,
Ministru de interne,
prin Moratoria Oficial. de asemenea membri In comitetul pentru con-
Ion I. C. Brtianu. No. 1.107.
Dat in Bucureri, la 27 Martie 1910 struirea catedralei din zisul oras,
(L. S. St.) CAROL Art. M. Ministrul Nostru secretar de Stat
RECTIFICARI
- Ministrul cultelor
instructiunii,
finantelor, la departamental cultelor oi instructianii este
insrcinat cia aducerea la indeplinire a dispo-
In decreaul de promulgare al legii pentru
modificarea unor arricole din legea pen:ru or- Sp Haret. E. Costinescu. tiunilor prezentului decret.
ganizarea comunelor rurale i administra - Ministrul justitiei, Dat in Bucureoti, la 18 Manic 1910.
tiunea piitor, precum oi in tabloul anexat, T. Stellan. CAROL
publicat in Monitorul Oficial No. i din r No. 1.084, Ministrul culte!or
Aprilie 1910, din eroare de manuscris s'au instructiunii.
Sp. Haret. No. 999.
stracurat urmtoarele erori. cari se rectificil : CAROL I,
La art. 114 al. 8 s'au sous cuvintele : cu Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio-
executarea crtilor de judecatA proruntate de CAROL I,
judeatoride de oeciale in meterie *imobiliarla nail, Rege al Rominiei, Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio-
in loc de a se zice in materie mobiliarci ; La toji de fa(ii i viito, selneitate nail, Rege al RomAniei,
La judetul Prahova, plasa Clnapur, se Adunarea depucailor a warp i adoptat, La tosi de farci i viitori, siineitate:
oterge comuna Rifovu, care a trecut la plasa iar Noi sanctionim ce urmeazi:1 Asupra rapormlui ministrului Nostru se-
DrAgneti. cretar de Stat la departmentai cultelor
La judetui Muscel se oterge comuna Cli- LEGE instructiunii,
neoti, care nu existi, iar la plasa RAuri reoe- Art. I. Se ratifici operatiunea fAcuti prin Am decretat oi decream :
dinta estc in comuna StAlpeni. conturi /supra creditului extraordinar de
Art. L Conferim medalia Reisplata mun-
La judeul Tecnci se oterge comuna Tetila, '21 o.000 lei, deschis pe searna bugetului mi- cii pentru invicim(Int class I urmitoare-
care s'a desfiintat. nisterului instructiunii al cultelor, partea
oi lor persoane :
privitoare pe Cassa ocoalelor, pe exercitiul D-nei Maria Briiloiu, proprietari In Sru-
908/909, prin legea sanctiouat cu inaltul leoti (Ilfov), pentru ajutorul ce-1 acor,11 in-
In decretal regal No. 1.188 din 31 Mar- vtimintului primar din comuna sa ;
tie 1910, publicat in Monitorul Oficial decret regal No. 1.235 din ii Aprilie 1909.
www.digibuc.ro
78 MONTORUL OFICIALL 2 Aprilie 4910

D-lui Dim. Bincioiu, pentrn ci a construit legatie d. I, este confirmat In postul de con- D. Zagorski (Ion), actual interpret-ajutor la
dotaf:scoala din Padea (Dolj); silier de legatiune, aflat vacant. Sofia, cu retributiunea de 272 lei lunar, este
D-lui N. T. Pop, deputat si mare proprie- D. Bilciurescu (Grigore), actual consilier confirmat in postul de interpret la Sofia, cu
tar, pentru ci a construit i dotat scoala din de legatiune, cu retributiunea de secretar de retributiunea de 350 lei lunar.
SAlcuta (Doh). legatiune cl. I, este confirmat in postul de D. Canello Bey (Constantin), actual inter-
krt. II si cel din urnal.-Ministrul Nostru consilier de legatiune, creiat prin buget. pret la Cairo, cu retributiunea de 351 lei pe
secretar de Ste la departamentul cultelor si D. Contzescu Constantin (M.), actual secre- luni, este confirmat in acelas post cu retri-
instructiunii este insircinat cu aducerea la tar de legatiune cl. I la Belgrad, este trecut butiunea de 400 lei lunar.
Indeplinire a decretului de fatil. In serviciul consular si numit consul general
Dat In Buctiresti, la 24 Manic 1910. la`Salonic, pistrind retributiunea actuali, in Prin decretul No. 1.185 din 31 Martie
CAROL
local d lui Pennescn Dimitrie C , rechemat in curent, dat asupra propunerii d-lui ministru
Ministrol eoltelor serviciul diplomatic.
al afacerilor striine ;i in baza art. 38 din
iostractionB, D. Mitilineu (Gabriel M.), actual secretar
Sp. Rant. No 1.056. de legatiane cl. II dela 1 Aprilie 1906, este legea pentru reorganizarea ministerului aface
inaintat in postal de secretar de legatiune rilor stralne, sunt inaintati i confirmati pe
CAROL I, cl. I, In locul d-lui Mano. ziva de t Aprilie i 9 1 o :
Prin gratia lni Dumnezeu i vointa natio- D. Carp (Ion P.), actual secretar de lega- D. Trandafirescu (Ion G.), actual secretar
nail, Rege al Rominiei, tiune cl. Il dela i Aprilie 1906, este inain- de legatiune cl. II cu retributiunea de set- de
La toff. de NA i viitori, seindtate : tat in postul de secretar de legatiune clasa I, birou, este confirmat secretar de legatiune
in load d-lui Bilciurescu. cl. Il co retributiunea de secretar de lega-
Asupra raportului ministrului Nostru se- D. Cautacezino (Carol Adolf), actual se-
cretar de Stat la departamentul cultelor si in- thine cl.
cretar de legatiune cl. II dela i Aprilie D. Simionescu (Nicolae G atasat de le-
structiunii sub No. 14.139/ 910 ; 1906, at retributiunea de subdirector, este
Vzind jurnalul consiliului de ministri, in- gatiune, actual subsef de billion, este inaintat
inaintat In postal de secretar de legatiune sef de biurou in locul d-lui Trandafirescu.
cheiat in sedinta dela 24 Martie. sub No. 452: cl. I, Alt vacant.
Avind in vedere proiectnl de modificare a D. Mtsaru (Constantin A.), actual con-
D. Stoicescu (George G.), actual secretar tabil, este confirrnat in postul echivalent de
art. 1, 2 I 25 din regulamentul pentru nu- de legatiune cl. II, curetributiune de secretar
rairea cu titlul provizoriu a ajutorilor invi- subset- de biurou, creiat prin buget.
de legatiune cl. III, este confirmat in postul D. Gantt] (Ion M.) licentiat in drent, ac-
titori dela scoalele de citun din 1904, de secretar de legatiune cl. H creiat prin
Am decretat i decretim : tual redactor, este inaintat in postal de sub -
buget. sef de birou, in local d lui Simionescu.
Art. I. La art. t, cuvintele : pini la 1
D-nii Trandafirescu (Ion G.,) Aurelian
lanuarie" se inlocuesc prin cuvintele: D. Constantinescu (Ion), licentiat in drept,
(George P.) si Rosetti-Rosnovanu (Emanoil), actual copist, este inaintat in postal de redac-
la I Main".
actuali secretari de legatiuue cl. III dela i Ia-
La art. 2, dupi aliniatul I se adaugi un
non aliniat. care va fi al doilea :
cari vor implini termenul de
nuarie 1907, sunt inaintati la gradul de se-
cretari de legatiune cl II, pistrind fiecare re-
tributiunea actuall.
tor, in locul d-lui Ciuntu.
-
MISTSTERDL DE JUSTITIE
trei ani de suplinire dupl i Fevruarie i ina- D. Djuvara (Radu T.), actual secretar de
inte de i Main a anului in care se tine eza- RECTIFICARE
legatiune cl III, cu retributiunea de cance
menul, vor fi obligati si prezinte comisiei un Din eroare de copiat, s'a trecut in publica-
lar-interpret, este confirmat in postal de se-
certificat dela revizorul scolar, prin care si cretar de legatinne cl. HI, in local d-lui rea decre ului regal No. 1.164 dela 31 Mar-
se constate ci au functionat efectiv pini in Stoicescu.
tie a. c., in Monitorul Oficial No. i dela
ziva implinirii termenului. Vor prezentA Aprilie a. c , pagina 43, coloana II a, linia
cpii depe procesele-verbale de inspectiunile 14, cuvintele : in locul d-lui Gheorghe N.
Prin deefetal regal co No. r.t 84 din 31 Bagdat, inaintat", in loc de :
ce vor fi avut in acest din urmi timp, vizate Martie curent, dat asupra propunerii d-lui locul d lui
de revisor". xninistru al afacerilor striine, sunt confirmati
Gheorghe N Bagdatu.
La art. 25 se adaugi un non aliniat, care pe ziva de i Aprilie 1910 :
va fi al V-lea, in cuprinderea urmitoare : MINISTERIIL LIICRRILOR PDBLICE
Anvititorii birbati, pentru a fi
D. Derussi (Gheorghe C.), actual consilicr
vor trebui si probeze ci au satisfacut cerin- de legatiune si consul general al Romniei la
RECTIFICARE
tele legii de recrutare". Budapesta, este confirmat in postul bugetar
de consul general la Budapesta, cu gradul de In decretul regal No. 1.030 din 2 2 Martie
krt. II. Mintstral Nostru secretar de Stat 191o, pentru aprobarea bugetului drumurilor
consilier de legatiune.
la departamentul cultelor si instructinnii este judepalui R.-Sirat, pe exercitiul 19 o -19 1,
cn aducerea la indeplinire a decre- D. Giurescu (Constantin), actual set de ser-
viciu, cu retributiunea de 501 lei pe luni, este publicat la pagina 11922, coloana I a Mo-
tulni de fati. nitorului Oficial No. 29 2 din 31 Mar-
Dat in Bucuresti, la 3o Martie 1910. con6rmat in acelas post, cu retributiunea de
550 lei lunar. tie 1910, la rndul 19 al acelui decret,
CAROL D. Girdescu (Constantin A.), actual sef de numirat de sus in jos, si se citeasci: Buge
Minirtral eoltelor tul extraordinaru, in loc de bugetul ordi-
serviciu, cu retributiunea de 475 lei pe luni,
este confirmat in acelas post, cu retributiunea nar, cum din eroare de copiere s'a publicat.
Sp. Harat. No. 1.106. de 55o lei lemar.
D. Ionescu (Gheorghe C.), actual sef al
KINISTERUL AFACERILOR STRAINS serviciului oiilor bisericilor romine din
i
Turcia si Bulgaria, este confirmat in acelas
-
KINISTERIIL DE RSBOI

Prin decretul regal cu No, 1.246, si dupi


Prin decretul No. 1.183 din 31 Martie curent, post cu retributiunea de 550 lei pe lun, pre- propunerea ficuti de d. ministru secretar de
dat asupra propunerii d-lui ministru al aface- vizut in buget. Stat la departamentul de risboi prin raportul
rilor striine si in baza art. 46, 47, 48 si 58 D. Mincu (Dimitrie A.), actual interpret la sub No. 29.917, dimisiunea din armati a
din legea pentru reorganizarea ministerului Sofia, cu gradul de viceconsul, este confirmat generalului de brigadi Boerescu Constantin,
afacerilor strline, sunt confirmati i inaintati, In postal de viceconsul, creiat prin buget. a fost primiti pc ziva de i Aprilie a c., si
D. Stoicescu (Petra), actual sef de biarou, totdeodat pe acea zi a fost trecut in cadrele
pe ziva de i Aprilie 1910 : cu retributiunea de 400 lei pe hank este con- oerilor de rezervi, conform art. 2 din legea
D. Mano (Constantin G.), actual consilier firmat In acelas post, cu retribu;iune de 450 ofi;erilor de rezerv, repartizindu-se corpu
de legaliune, cu retribuliunea de secretar de lei lunar. lui'I arma ti.
www.digibuc.ro
MONTTORUL OFICIAL 79
2 Aprilie 4910

MINISTERUL DE FINANTE
CAROL I,
Prin gratia lui Dumnezeu i vointa nationalk Rege al Romniei,
La tag de tap i viitori, seinatate :
Corpurile legiuitoare au votat i Noi sanctionm ce urmeaz :
LEGE PENTRU
ORGANIZXRII ADENISTRATIEI GENERALE A FINANTELOR STATRUI
MODIFICAREA UNOR DISPOZITIUNI DIN LEGEA

Art. I. - Se modific precum urmeazd dispozitiile din legea pentru organizarea administratiei
generale a finantelor Statului, prevdzute in articolele mai jos enumerate :
dintre cari o patrime pot s fie
Art. 12. - Inspectorii financiari sunt in numr de doisprezece,
numiti dintre inginerii corpului tehnic. Ei isi exercit drepturile si indatoririle in conformitate cu
legea lor speciald.
Ministrul poate s insrcineze printr'o delegatie speviald i pe alti functionari din administratia
generald a finantelor Statului cu indeplinirea atribuOunilor de inspectori.
Art. 57. - Intre aliniatul I si urmtorul se adaugrt :
nPentru serviciul fabricilor supuse controlului ministerului finantelor vor pute fi numiti con-
trolori, fr nici un stagiu, dintre licentiatii faculttilor de stiinte.
Art. 73. - Functionarii din administratia general a finantelor Statului sunt pusi de drept
obligatoriu in retragere din oficiu cnd implinesc vrsta de 60 ani.
Ei pot ins fi trecuti la pensie si mai inainte de implinirea vrstei prevzutd in aliniatele de
mai sus, in condithle art. 46 din legea general de pensii.
Punerea in retragere din oficiu este obligatorie pentru functionarii de orice grad, cnd sunt
pusi sub consilin judiciar.
Dispozitiune tranzitorie
Dac la promulgarea legii de fat vor fi mai multi de doisprezece inspectori in serviciu, se vor
ministerului de iinante si ale administratiunilor dependinte de
eliin cei mai noui in functiunile
acest minister, cu exceptiunea inginerilor intrebuintati in serviciile speciale.
Art. 1,I. - Legea de fay se pune in aplicare la 1 Aprilie 1910.
Art. UI. - Toate celelalte dispozitii legilor anterioar:e, cari vor fi contrarii legii de fat, sunt
rmn abrogate.
s'a
Aceast lege s'a votat de Adunarea deputatilor in sedinta de la 26 Martie anul 1910 si
adoptat cu majoritate de 58 voturi, contra 3.
Fremdinte, M. Pherekyde.
(L. S. A. D.) Secretar, N. Racotta.
Aceast lege s'a votat de Senat in sedinta dela 31 Martie anul 1910, si s'a adoptat cu unani-
mitate de 41 voturi.
Presedinte, General C. Budisteanu.
(L. S. S.)
Secretar, Dr. C. Bucmnescu.
Promulgtim aceast lege si ordonm ca ea s fie investit cu sigiliul Statului i publicat prin
gonitoral Oficial.
Dat In Bucuresti, la 1 Aprilie 1910.
(L. S. St.) CAROL Ministrul justitiei,
Ministrul de finanle,
No. 1.239. T. Stelian.
E. Costinescu.
consemnaliuoi i economie, iu locul d lui Di -
CAROL 1, 40, 41 i 43 din legea dela 2Ii Manie 1909, regull
mitrie Lascdr, demisionat, spre
Prin gratia lui Dumnezeu i vointa natio- pentru organizarea administrai generale a drepturile la peusie.
nail, Rege al Rop241tAei, finantelor Statului, Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat
La totiff Ae,Na ,i viitori, sanatate: Am decretat i decretim : la departamentul finantelor este insircinat cu
Asupra raportului ministrului Nostru se- Art. I. D. Ioau D. Staicovici, licentiat in executarea decretului de fati.
cretar de Stat la departamentul finanlelor sub drept, actual director din administratia cen- Dat in Bucuresti, la 30 Martie 1910.
No. 23.299 din 2i9 Marcie 191o; trali a ministerului finantelor, este numit, pe CAROL
Avind in,vedere art. 1 o,si it din legea ziva de t Aprilie 1910, subdirector general Ministrul de finane,
in administratia centrali a Cassei de deponed, E. C ostiwiscu. No 1.110.
orgarkigi,a,CageI0 deRuueri, c.yim 0 art. 34,

www.digibuc.ro
80 MOIITORUL OFICIAL 2 Aprilie .1910
CAROL I, sunt numii, pe ziva de t Aprilie 1910, in ser- Art. H. Ministrul Nostra secretar de Stat
Prin gratia ki Dunanezeu i vointa natio- viciul exterioegeneral al finantelor d-nii: la departmental industriei si cornertalui este
saN, Rege al Rorniniei, Oreste Constantinescu, actual sef de sulk insarcinat cu executarea acestui decret.
La toti de fafei i viitori, seindtate: clasa II, in functiunea de administrator finan- Dat in Bucuresti, la 26 Mastic 191o.
Asupra raportului ministrului Nostru se- ciar clam III, in locul vacant;
D. B. lonescu, actual controlor fiscal clasa I, CAROL
oretar de Stat la departamentul de finante Ministrul industriei
sub No. 23.300 din 29 Martie 19 o; in functiunea de sef de sectie clasa II, in lo- i eotner lului,
cul d-lui Radu ROtescu, demisionat; M. G. Orleanu. No. 1.061.
Avind in vedcre art. to i ii din legea I. POdureanu, actual controlor fiscal clasa II,
organici a Cassel de dt puneri, cum si art.34, I. V. Dragnea actual controlor fiscal clasa III, CAROL I,
40, 43 si 68 din legea dela 24 Martie 1909, si Gr. C. Mihalcea, actual subsef de sectie, in
functiunea de sefi de Retie clasa III, in locu- Prin gratia lai Dumnez eu si vointa
rentru organizaroa administraliei gtmerale a Rege al Rominiei,
rile d-lor Oreste Constantinescu, inaintat, N.
finantelor Statului, Lz toti de fat i viitori, sentate :
Sttriu, trecut in alt functiune, si in local va-
Am decretat decretim : cant. Asupra raportului ministralui Nostra se
Art. I. D. Gheorghe I. Go!esceanu. fost cretar de Stat la departatneqtul industriei
f de seryiciu in a Iministratia catrali Prin decretal regal No. 1,059 din 26 Mar- comertului sub No. 31.3 151910 ;
Cassei de depunf ri, con-emnatiuni si econc- tie 1910, dui propunerea ficuti prin ra- Vzind art. 2 I, 25 0 26 din legea de mt.-
mie, este numit f de serviciu in adminis- port de acela d. ministru,d. Gh. Nazariteanu, sari i greutlIi si art. 258 si 264 din regula-
tratia centrall, in local defunctului M. Ne- controlor fisc I pe lingi administrajia &Jac- mentul respectiv,
greanu. ciar a judetului Braila, a;fost lint in dispc- Am decretat si decretim
nibilitate.
Art IL Miaisaral Nostra secretar de Stat Art. I. Sant confirt:nati, pe ziva de i Apri-
la dopartamentul de finante este insrcinat cu lie 1910, in setviciul mlsurilor si greutO-
Prin drecretul regal cu No. 1.087 din 27
execitarea deeretulni de fat. tiler :
Mantle 5910, dup. propu,ierea Ncuti prin
Dat in Bucuresti, la 30 Martie 191 o. D. Franzl loan, ca verificator-si f cl. I;
raport de acelas d. ministru, d-nii Mihail Va-
CAROL D-nii Nitescu Pascu i Marinescu Dumitru,
Miniotral de Oust*,
siliu, sef de biurou clasa I, si Gheorghe Io- ca verificatoii-sefi cl. II;
E. Ccstinescu. No. lift. nescu, impiegat dasa Il ita direciueea credi- D nii lonescu Dumitru, Tablri Vase,
tului agricol i viticol, au fost pusi in retra- Anastasescu Dobre, Dragomir Stoian I., Po-
CAROL I, gere din oficia, pe zaa de i Apri.ie 1910, pescu loan i Simionescu Vasile, ca venifica-
tori-sefi cl. IH ;
Prin gratia lui Dumnezeu i voinla ua0o- pentru limiti de virsti, n conformitate cu D-nii Dimitriu Petre, lonescu Haralambie,
nali, Rege al Rominiei, dispozitiunile art. 73 din !egea pentra orga- Panaitescu Petre, Leondari Vasile, Gheorghiu
La toli de MO seincitate : nizarea administratiunii geaerale a finarIelor Eug., Raduanescu Stavri, Tazlouanu Gheor
Asupra raportulai ministrului NOS1111 se- Statului. ghe i Casapu loan, ca verificatori cl. I;
D-nii Florescu Gheorghe, Heriscu Dumi-
eretar de Stat la departamentul finautelor tru, Ionescu tefan, Ionescu Vasile C., Dumi-
sub No. 23.595 din 30 Manie 1910 ; 511NISTERIk INDUSTRIBI t COMERTIMUI trescu Dumitru, StrOmbeanu Nicolae, Mihai-
Avind in vedere art. s o si ss din le - lescu Scarlat, Angelescu Al., Profiriu Gheor-
CAROL 'f, ghe, TOnOsescu Nicolae, Vasiliu Victor, Ale -
gea organici a Cassel de depuneri, cum si
Prin gratia lui Dumnezeu i vointa naio- xandrescu Moise, Georgescu Constantin, Va-
art. 34, 44 i 73, alin. Il din legea dela silescu Petre V., Balosache Marin, Ionescu
nal, Rege al Rominiei,
24 Mantle 5909, pentru organizarea adminis- Vasile G., Iordnescu Dumitru si Bllulescu
tratiei generale a finanteior Statului,
La toti de faici i viitori, seineitate :
Joan, ca verificatori cl.
Asupra raportului ministrului Nostra se-
Am decretat i decretim : Art. H. Sunt inaintati, pe ziva de I Apri-
cretar de Stat la departamentul in iustriei
Art. I. D. Atanasie Napoleon, licentiat in lie 1910, la gradul de verificatori-sefi cl. Ill
comertului No. 31.314/910;
drept, actual sef de biurou din ministerul de de msuni i greutlli :
Avind in vedere art. 19, 20, 22 0 24 din
rsboi, este numit, pe ziva de I Aprilie 19/0, D. Calludi Nicolae D., actual verificator
legea pentru organizarea ministerului indus- cl. 1 dela i Maio 1906, in serviciu dela 2
sef de biurou in administratia central a Cassel
triei i comertului i bugetul pe 191019II al Noemvrie 1889;
de depuneri, consemnatiun i economie, in
serviciului misurilor i greutatilor, D. Ionescu Gheorghe, actual verificator cl.
local d-lui Pericle MOrgiritescu, care, pe ace- dela i Maiu 1906, in serviciu dela i Octorn
Am decretat i decretam :
eas xi, este pus in retragere din oficiu spre 1-i vrie 1893;
Art. I. Se inainteazi in serviciul msurilor
exerciti drepturile la pensie. D. Ciocan Nicolae, actual verificator cl. I
grentatilor, pe ziva de s Aprilie 1910 :
Art. II. Ministrul Nostra secretar de Stat dela t Maiu 1907, in serviciu dela i Noem-
D. Em. Bifdescu actual metrologist-asis- vrie 1894;
la departamentul finamelor este insircinat cu tent cl. I, ca metrologist cl. III, in locul D. Popescu ,5tefan, actual verificator cl. I
executarea decretului de fall. vacant; dela s Maiu 1906, in serviciu dela 1 Decem -
Dat in Bucuresti, la 30 Martie 1910. D. Petra Vasiiescu, actual impiegat de- veie 1898.
finitiv cl. I, ca subsef de biurou cl. III, in lo-
CAROL cal vacant; Art. III. Sunt inaintati,pe ziva de 1 Apri-
Mtnistrul de Etnante, lie 1910, la gradul de verificatori cl. Il de
E. Costinescu. No. 1.197.
D. loan Sc. Loghin, actual impiegat defi-
nitiv cl. III, ca impiegat definitiv cl. Il, in msuri i greutlti :
locul vacant; D. EIristescu Nicolae, in serviciu dela 28
Prin decretul regal:cu No. 1.105/9 0, in
D. Dimitrie Anastasia, aetual impiegat de- Noemvnie 1887, fost verificator cl. I pnla
nrma raportului d-lui ministrti secretar de Stat finitiv cl. III, ca impiega definitiv cl. II, in lunie 5909, and a demisionat, i reprimit
N departamentul finantelor sub No. 187.552, local vacant. in serviciu, pe baza art. 263 din regulamen-

www.digibuc.ro
2 Aprilie 1940 MONITOn L AFICIAL 81

tul de misuri i greutati, pe ziva de 16 Cc- d-nii : A. Manolescu, C. Cautiulescu, C Dia- functiunile de proclaim general va primi a-
tomvr:e 1909: conescu. St. Enachescu, Gr. Marinici, C. puntamentele alocate in buget pentru acele
D. Visoianu Vasile, actual verificator Stanciulescu, Z. Constantinescu, G. Mirescu, functiuni.
dela r Maiu 1906, in serviciu dela 7 Noem- Z. D. Brabiescu, C. CaOtand, S. Florescu, Dat la r Aprilie 1910.
vrie 1894; D. Coveianu, C. Ciocilteu, C. P. Rosca, D. Ministru justitieti, T. Stelian.
D. loneanu Nicolae, actual erificator cl.
N Plunescu, St. Florita, H. Teodorescu, T. An- No. 8.043.
dela a Maio 1906, in serviclu dela 27 Oc- tonescu, St. Cazacu, P. Poptscu si A. Milcu,
tomvrie 1903; perceptori fiscali, sunt autorizatt sa constate Prin deciziunea d-lui ministru al agricul-
D. Gheorghiu Anton A , actual verificator contraventiunile la legea taxelor de timbru turii si domeniilor cu NJ. 41.063 din 26
cl. Ill dela 1 August 1907, in serviciu dela inregistrare pe tot timpul recensamantului ge- Martie i 9 io, supraveghetorul cl. I tefan Du-
lunie 1906; neral. mitriu, dela administratia pescariilor Statului
D. Donighevici Hristian. actual verificator din Tulcea, punctul Sulina, se departeaz din
cl. III dela i Fevruarie 1908, in serviciu dela Prin deciziunea aceluias d. ministru cu functiunea ce ocupl, pe ziva de t Aprilie
Aprilie 1907; No. 184.937 din 26 Martie 1910, d. Hara- 19 IO in urtna neregulilor constatate in sar-
D. Vasilescu Constantin, actual verificator lambie Vasilescu, at f de sectie la administra- cina sa.
cl. III dela i Fevruarie 1908, in serviciu dela tia financiar de Ialomita, i d-nii : Ica Ma-
Maiu 1907; rinescu, Aurel Nicolescu, Nicolae Ionescu, Frin deciziunea aceluias d. ministru cu
D. Popescu Gheorghe. actual verificator Pana't Enescu, Grigore Cauaescu, Binica No. 41.267/91o, d. Albert Iaschernsky a fost
cl. III dela 1 Martie 1908, in serviciu dela Negulescn, loan Stinescu, D ian Mateescu, numit, pe ziva de 15 Martie a. c , infunctiunea
Maiu 1907; Anton Andreescu, Elefterie ecrgescu, Gri- vacanta de griclinar la ferma model Laza.
D. Ionescu loan I., actual verficator cl. Ill gore N. Ionescu, Ioan Teo orescu, Andrei
dela i Aprilie 1908, in serviciu dela 16 No Davidescu, Stan Andreescu i Nicolae Wu- Noi, ministrul secretar de Stat la departs-
emvrie 1907; lescu, perceptori fiscali, soot autorizati si mentul industriei i comertului,
D. Apostolescu loan, actual verificator constate contraventiunile la legea taxelos de Avind in vedere ca postul de magaziner
cl. III dela 1 Apriie 1908, in serviciu deli timbro i inregistrare pe tot timpul recensi- dela statiunea balneara Govora a devenit va-
16 Noemvrie 1907; mantului general. cant, pe ziva de i Aprilie 1910, prin demiLio-
D. Costescu Gheorghe, actual verificator narea titularului, d S. M. Marinescu:
cl. III dela io Aprilie 1908, in serviciu dela Prin deciziunea aceluias d. ministru cu Avand In vedere dispozitivaile legii de or-
16 Noemvrie 1907. No. 5.212/910, d. Alexandria Ionesco, ab - ganizare a ministerului,
Aceasta d'n urmi inaintare 5e considera pe solvent a 4 clase sscundare, se numeste in Decidem :
ziva de to Aprilie 1910. functiunea de impiegat auxiliar clasa U in Arz. I. Numim in postul de magaziner la
Art. IV. Ministrul Nostril secretar de Stat serviciul exterior general al Eanteler, in statiunea balneari Govora pe d. N. Liza-
la departamentul industriei i comertului este locul Gh. Georgcscu, neprezentat la rescu, absolveut cu diploma al scoalei de ma -
insircinat cu executarea acestui decret. post. estri sondori din Campina.
Aceasta emnire se va considera pe ziva de
Dat in Bucuresti, la 26 Martie 19Io. I Aprilie 1910.
CAROL Noi, ministrul secretar de Stat la departa-
Ministrul industrlei mentul justitiei, Art. II. D. sef al serviciului minelor si d.
si eomertului, sef al serviciului contabilitatii sunt insarcinati
Avind in vedere ca postul 4e secretar ge- cu executarea prezentei decizioni.
M. G. Orleanu. No. 1.062. neral al acestui minister este va ant ; Dati la 26 Martie 1910.
Avand in vedere dispozitiu ile art. 118, Ministru, M. G. Orleanu.
DECIZIUNI MINISTERIALE alin. 3 din legea penal' modifi area unor dis- No. 43.485.
Prin deciziunea d-lui ministru de interne cu pozitiuni din legile relative la organizarea ju-
No. 13.044 din 29 Martie 1910, d. Gh. decitoreasca,
No', rniniatrul secretar de Stat la depar-
Spanachi, agent sanitar provizoriu al cercului Decidem :
tamentil industrjei si comer tului,
Spiridonesti, si d. Nicolaes Anton, agent sa- Delegim functiunile de secretar general al Avand in vedere art. 21, 25 si 26 din
nitar provizorin al cercului Sabaoani din ju- acestui minister, cu incepere dela data pre- legea de masuri i grautati si art. 260, 261
delta! Roman, se Iasi in disponibilitate, pe zentei deciziuni. panala noui dispozitiuni, ei 264 din regula et,sntul respeetiv i huge-
ziva de 1 Aprilie 191o, din functiunile ce d-lui Aurel D. Procopiu, consilier la Curtea tul S6rviciutui masuriloe i greutatilor pe
ocupi, reducandu-li-se posturile prin bugetul de apel din Bucuresti. 1910/911 ;
exercitiului 1910 -1911. Dati la I Aprilie 1910. Pe baza referatului No. 31.313/910 al
Ministru, T. Stelian. d-lui sef al serviciului msurilor greuti-
Prin decisiunea aceluias d. ministru cu No. 8.042. ilor,
No. 13.203 din 30 Martie 19 1 o, d-na Ma-
Deeidern :
ria Grossman se numeste, pe ziva de r Apri-
Noi, ministrul secretar de Stat la departa- Art. I. D. Popescu Nicohe, &Anal veri-
lie 1910, In postul de moasi de gradol I de mentul justitiei, ficator cl. III, In servicio dela 18 attom-
la cercul Barzesti din judetul Vaslui. AN/and in vedere ci postul de procuror vrie 1903, este numit impiegat i insarei-
general pe langa inalta Curte casatie si justi- nat eu indeplinirea serviciuloi !a biuroul
Prin decizianea d-lui ministro al afacerilor tie este vacant ; tits ilfov ;
straine cu No. 6.809 din 31 Martie curent, Avind in vedere dispozitiunile art. 113 D. Voinaocu Ilia B., actual agent at sa-
d. Anastasio (Vasile), actual copist in admi- din legea pentru modificarea unor dispozi- lariu de 90 lei lunar dela 20 Ionia 1906,
nisirationea centrali a ministerului, cu retri- tiuni din legile relative la organizarea jude- este inaintat impiegat ei insrciaat en in-
buthanea de lei t 45 lunar, este confirmat, pe catoreasca, deplinirea serviciului la biuroul de Braila.
ziva de i Aprilie 1910, In calitatea actuali Decidem: Art. II. Sunt confine:10 ca agenti cu
ca retributiunea de i61 lei pe !ma. Delegim functiunile de procuror general 90 lei lunar :
pe lingi Malta Curie de casatiune si de jus- D. Cazineeteann Zanfir, la biuroul de
Prin deciziunea d-lui ministro de finante cu cu incepere dela data acestei deciziuni lalomita ;
No. 184.935 din 26 Martie 1910, d. G. pinla nuoi dispozitiuni. d lui Grigore ,5tefa- D. Saliigeanu Gheorghe, la biuroul de
Merisescu, subsef de sectie la administratia nescu, consilier,la acea Malta Curte. Botosani ;
financiari Dolj ; C. D. Popovici, impiegat, si Pe tot timpul in care d-sa va indeplini D. Mihaileseu Petre, la biuroul de My ;
www.digibuc.ro
MONITOR-Ill, OFICIAL 2 Aprilie 1940
82

D. Teodorescu Gheorghe, la biuroul de D. Zbengheci Gheorghe, la biuroul de D. verifieator cl. I Duinitriu Petre, ca gef
Tulcea ; Teleorman ; al biuroului de Roman ;
D. loan Petra, la biuroul de Ilfov ; D. Merin Vasile, la biuroul de Oit ; D. verifleator cl. I Panaitescu Petre, ca
D. Sioaionescu Rado, la biuroul de Ilfov. D. Popeseu N., la biuroul de Vlaeca. ger al biuroului da Vlaeca ;
Art. III. Sunt confirmati ca egenti eu Art. VIII. Sunt numiti ca servitori cu 50 D. verificator cl. I Leondari Vasile, co
80 lei lunar : lei lunar : gef al biuroului de Teeuci ;
D. loneseu Dobre, la biuroul de Tu- D. Galan Ilie F., la biuroul de Tulcea ; D. verificator el. I Gheorghiu Eug., ca aef
tova ; D. Losneanu Gh. I., la biuroul de BacAu. al biuroului de Patna ;
D. MAO Andrei, la biuroul de Pra- Art. IX. Sunt lisati tu disponibilitate, D. verificator el. I Caspu Ioan, ca eef al
hova ; pentru suprimare de posturi, servitorii de biuroului de Dorohoi;
D. StAnescu ban, !a biuroul de Ilfov ; mai jos, dintre cari unii stint improprii ser- D. verificator cl. Il Heritscu Dennitru, ca
D. Chivulescu Raclu, la biuroul de Ilfov ; viciului, iar ceilalti ocupA aceste locuri eef al biuroului de Muses! ;
D. Anastavseu Fiorea, la biuroul de Co provizoriu, nrindeplinind conditiunile le- D. verificator cl. II Alexandrescu Wise,
vurlui ; gale : cu indepl nirea serviciului la biuroul de Co-
D. Negoe ban, la biuroul de Constanta. D. Grigora Oprea M Pope, dela biuroul vnrlui
Art IV. Skint confirmsti ca agenti cu. 70 de Cimpina ;
D. verificator cl. Il Georo3scu Constan-
lei lunar : D. Domitru Nicolae, dela biuroul de Ro- tin, cu indeplinirea serviciului la ,hiuroul de
D. Cherciu Gheoeghe, la biuroul de eiorii-de-Vede Iaei ;
Ilfov ; D. Dobresch Vasile, dela biuroul de D. verificator cl. li Vasilescu Petre V.,
D. Iones.ai Alexandru, la biuroul de Mizil ;
ca ataeat la serviciu ;
Dolj ; D. Dumitrescu Hie, dole biuroul de Ora- D. verificator clasa II Balosache Marinca,
D. PomArleanu Coast., la biuroal de Iasi; jowl ;
eef al bituroului de Suceava;
D. Chirili Haralameie, la biuroul de Di- D. Hare Ion, dela biuroul de Babadag ; D. verificator cl. II Ionesco Vasile Gh.,
ca eef al biuroului de Dmbovita ;
rehoi. D. Guleoglu D , dJa hiuroul de Isaccea ;
Art. V. Sant numiti ca agenti cu 70 lei D. Niculeseu Coman I., dela biuroul de D. verificator cl. H loneanu Nicolae, cu
tudeplinirea serviciului la hiuroul de Ilfov ;
lunar : Sinai& ;
D. Dumitre3cu Durnitru H, ca verificator
D. Constantin Nae, actual servitor, la D. Popovici Vasile, dela biuroul de Tirgu- cl. III 0 cu Indeplinirea serviciului la biu-
hint oul de Falciu ; Feumos ;
D. Vasilescu Badea, la biuroul de B,cau. r.tul de BrAila ;
D. Cadir Ahmet, dala biuroul de S aline; 0. Trandafirescu Gh., ca verificator el. III
Art. VI. Sant confirmati a seraitori cu D. Ainet Ceaue, dela biuroul de Cerna-
60 lei lunar : ei cu Indeplinirea serviciului la biuroul de
VocIA ;
D. BAdoi Zaharia Gr., actual age it la Ilfov ;
D. Sefchet Emruh, dela biuroul t!e Med- D. Hieseu Dumitru, ca verificatar cl. LII
biuroui de Buziu ; gidia;
D. Romano Gavril, la biuroul de Vaslui ; cu indaplinirea serviciului la biuroul,de
D. Teleman V., dale biuroul de Baal'. ;
D. Rosianu loan, la biuroul de Mehe- l!fo ;
D. Candrea Nicolae, data biuroul de D. Shur) Victor, ea verificator ajutor ei
dinti ; Bided ;
D. Bivoleru Pandele, la hiuroul de cu ndeplinirea serviciului la biuroul de Bo-
D. LAzAroiu V. G., dela biuroul de VA- toeani ;
Brada ; lenii-de Munte.
D. Soldnescu Vasile, la biuroul de Su- D. Ionescu Gh. P., ca verificator-ajutor
ceava ;
Art. X. II eef al ser viciului mAsurilor ai cu indeplinirea serviciului la biuroul de
greutAtilor 4te IniArcinat cu executarea Ilfov ;
D. StAnculesm M., la biuroul de Ro-
prezentei deciziuni. D. Vlaziescu Ma. in, ca verificator-ajutor
masati ;
D. Cozma Ion, la biuroulde Romau ;
DatA la 26 Martie 1910. ei cu Indeplinirea servi:iului la biuroul de
Ministru, M. G. Orleanu. Covurlui ;
D. lordache a Gheorghiesei, la biuroul
de lavi ;
No. 31.359. D. Candidatu Marin L., ca veriDcator-
D. Fiera Ion F., la biuroul de Dolj ; ajutor i cu indeplinirea serviciului la .biu-
D. IonitA loan P., la bi roul de CI- Noi, ministral secretar de Stat la doper- roul de Prahova ;
vurlui; tamentul industrial i comertului, D. Burdulescu loan, ca verificator-ajutor
D. TAWS Maria P., la biuroul de Te- AvAnd ti vedere art. 21, 25 si 26 d.n si cu indeplinirea ser viciului la biuroul de
cuci ; legea de mAsuri, i greutiti ei art. 258, 264 Ilfov ;
D. Damitrescu Alex. P., la biuroul de ei 265 din regulamentul respeetiv i buge D. lonescu Ioan C., ca verificator-ajutor
Muscel ;
D. Ghijan Constantin, la biuraul de
Ilfov ;
D. Cruie
Ilfov.
Gheorghe, la biuroul de

Art. VII. Sunt confirinati ca servitori cu


tul serviciului mheurilor si greutittilor pe
1910/911;
Pa haza referatului No. 31.312/910 al
d-lui aef al serviciului mAsurilor i greutA-
tiler,
Decidena :
Art. I. Sunt cort6rmati, pe ziva de 1
ajutor.
ei cu indeplinirea servieiului la biuroul de
Consta nta ;
D. Teodorescu Alexandra, ca verificator-
i cu Indeplinirea serviciuluila biu-
roul de lifov.
Art. II. Stint Inaintati i confirmati eau
Insarcinati, pe ziva de 1 Aprilie 1910, in
50 lei lunar :
D. Popescu Alexandru, la biuroul de Aprilie 1910, in serviciul mAsurilor i greu- serviciul mAsurilor i greutAtilor :
tAtilor : D. verificator-eef el. I Truing. ban aste
VAIcea ;
D. Mihalache N., la biuroul de Argee ; D. verificator-eef cl. II Nitescu Pascu, ca insircinat ca eat' al biuroului de Btov ;
D. CiocArlan Gla., la biuroul de Rimnieu- eef al biuroului de Covurlui ; D. verificatoregef el. Il Mario escu Pumi-
Sirat ; D. verificatorief cl. 1.1 Popes.:u Joan, ca tru este lusArcanat ea -eerificator
D. SAndulescu ban, la biuroul de Dim- eef al biuroului de Dolj ; special pe ItAngA serviciu ;
bovita ; D. verificatoreeef el. III Simionescu D. TahirA Vasile, actual verificator-aef
D. Ciaueu Vasile, la biuroul de Neamtu ; silo, ea eef al biuroului de Iaei ; class III dela 1 Maiu 1907, In serviciu dela
D. Manoil Matei Gh., la biuroul de D. verificatorief cl. III Calludi Nicolas 1 Auguet 18801,, este inajntat ,v,e4eator; aef
Gorj ; D., ca eef al biuroalui de Ialomita ; dam II ei conOrmat a eef,a1 bjwpjaluill,e
D. Mancio Macsrie B., la hiuroul de D. Aterificator-eef ci. III Popescu Stefan, Botoeani ;
ea eef al biuroului de Tulcea ; 0..Ahaetaeeseu,Dobre, acthal verAqater-
Praho va ;
www.digibuc.ro
2 Aprilie 1910 MONITORTJL OFICIAL 83

sef el. III dela 1 Maiu 1907, in serviciu dela dela 1 Aprihe 1908, in serviciu dela 25 D. Dknitriu Censt. este confirmat ea ,ve-
1 Decemvrie 1889, este inaintet verifica- Nopmerie 1902, este inaintat verificator rificator cl. IH si insrcinat au indeplinirea
tor-sef el. II si confirmat ca see al biurou- el. I si insgrcinet ea set al biuroului de serviciului la hiuroul de Dorohoi ;
lui de Constanta ; Buzlu; D. Bard. Mihail D., actual verificator-
D. Ionescu Dumitru. actual verificetor- D. Tinifseseu Nicolae, actual verificator ajutor data 1 Iunie 1909, este inaintat ca
eef cl. IH dela 1 Maiu 1906, in serviciu de cl. II dela 1 Aprilie 1908, in Eerviciu dela verificator el. III ei confirmat cu indeplini-
la 1 Noemvrie 1894, e3te Innintat verifiea- 25 Noemvrie 1902, este inaintat verificator rea serviciului la biuroul de Iasi ;
tor eef el. II si insAreinat ca 4f al biurou- el. I si confirnaat ca eef al bimului de Gorj;
lui de Teleerman ; D. Grosu Ioan M. este confirmat ca ve
D. verificator el. II Floreseu Gheorghe
D. Dragonnir St. I., actual verificator-aef rificator-aiutor ei insrcinat eu indepliu'rea
este Insreinat cu indeplinirea serviciului la
cl. III dela 1 Maiu 1907, in serviciu dela 1 biuroul de Doh; serviciului la biuroui de Hfov
Octomvrie 1896, este inaintat verificator- D. verificator el. H Iordnescu Dumitru D. Baglaeacru Ioen este confiemat -a ve-
sef cl. U i confirmat ea aef al biuroului de este insireinat ea verificator auxiliar spe- rific tor-alutor provizoriu i insgrcivat eta
Prahova ; cial pe lng serviciu; Vdeplinirea servicialui la biuroul de Tele-
D. verificatorlef cl. III Ionescu Gheor- D. verificator el. Il Biluseseu Ioan este ormen ;
ghe este insarciat ca sef al biuroului de instircinat CU indeplinirea serviciului la biu- Melinte Pavel este nurnit, pe baza
Brilila; roul de Ilfov; concursului depas, verificator-ajutor provi-
D. verificator-eef el. III Ciolan Nicolae, D. verificator el. II Visoianu Vasile este zoriu i insfircivat ca indeplinirea ser iiu-
este inslirelnat ca aef al biuroului de Bacg.u; insreinat cu indeplinirea serviciului la hiu- lui la lauroul de Neamtu ;
D. verificator cl. I Ionescu Haralambie roul de lalomita; D. Vasilesu loan este nurnit, pe baza
este insareinat ca aef al biuroului de Bien- D. verificator cl. II Gheorghiu Anton A. coneursului depus, verificator ajutor provi-
nicu-Srat este insircinat ea sef al biuroului de Argee; zoriu i insfireinat cu indeplinirea
D. verificator el. I RAcludnescu Stavri D. verificator el. II Danighevici Hristian biuroul de Token. -
este insNreinat ca verificator pentru este insireinat cu indeplinirea sErviciului Art III. D. veriffeator el. III Ihrbuleseu
C. F. R. si ataaat ue Ing 6. servieitu la biuroul de Betoeani; Dumitr a, dela Teleorman, tinfind locul de
D. verificator el. I TazlAuanu Gheorghe D. verificator el. II Vasilescu Constantin verifiator el. Il pnla indeplinirea vechi-
este insrdeat ca sef al biuroului de Tu- este insKreinat cu indeplinirea serviciubei mei cerute, va primi spesele aeestui din
tova; la biuroul de Beau; urnatr grad, adicg. 50 lei lunar.
D. Hristescu Nicolas, in serviciu dela 28 D. verificator el. H Popescu Gheorgha
Noemvrie 1887 pinila 1 Iunie 1909, cnd Art, IV. D. eef al serriciului naisurilor
ecte ingreinat cu indeplinirea serviciului greuta tiler este insireinat cu executarea
a demisionat, verificator cl. I ai reprimit in la biuroul de Romanati;
serviciu, pe baza art. 263 din regulamentul prezentei deeDiuni.
D. verificator ci. II Ionescu Ioan S. este
de msuri i greutati pe zitia de 16 Octorn- fosAreinat cu indeplinirea serviciului la biu- DatA la 26 Martie 1910.
vrie 1909, este inaintat verificetor el. I si roul de Constanta; Ifinistru, M. G, Orleanu.
ineArcinat ca eef al biuroului de Olt; D. verificator el. II Apostolescu loan este No. 31.358.
D. Ionescu tefan I., aetual verificator insrcinat co indeplinirea serviciului la biu-
cl. II dela 1 Maiu 1906, in serviciu dela 13 roul de Putna; Noi, ministrul seeretar de Stet la depar
Iunie 1896, este ineintat verificator cl. I si D. verificator el. H Costescu Gheorghe tamantul industriei i comertului,
confirmat ca sef ai biuroului de Vaslni; este insircinat ear indeplinirea serviciului Avind tn vedere art. 19, 20, 22 ei 24
D Dumitrescu Durnitru, actual verifica- la biuroul dc BrAila; dirt legea pentru organizarea ministerului
tor cl. II dela 1 Maiu 1906, to serviciu dela D. Munteanu Petre I. este confirmat ca induatriei i comertului i Ingetul
26 Noemvrie 1897, este haaintat verificator verificator el. III ai insircinat cu indeplini. lui nagsurilor i greuttitilor pe 1910/911,
el. I i confirmat ca sef al biuroolui de Ro- rea serviciului la biuroul de Prahova; Pe baza referatalui No. 31.311/910 al
manati; D. Brbuleseu Dumitru este confirmat d-lui sef al serviciului msurilor i greu-
D. Ionescu Vasile C., actual verificator ea verificator cl. IH i insfircinat cu lude- t6
cl. II dela 1 Ielie 1907, in servieiu dela 26 plinirea serviciulei la biuroul de Teleorman; Decidem :
Noemvrie 1897, este inaintat verificator D. Ionescu Radu P. este confirmat ca Art. I. D. Grigore M,titelu, licentiat in
cl. I si confinnat ca sef al biuroului de verificator el. III si insitrcinat cu indepli- stiintele fisico-chimica, actual verifieator-
Neamtu; nirea servicitalui b biuroul de Dmbovita ; de mfisuri ai greuOti, este trecut ea impie-
D. Strirnbeauu Nicolae, actual verificator D. Aristide tefan este confirmat ca ve- get definitiv el. III, in locul d-lui loan Sc.
cl. Il dela 1 Auguet 1907, in eerviciu dela rificator el. III ei Insilreinat cu indeplinirea Loghin, inaintat ;
26 Noemvrie 1898, e.ite inaintat verifiea- serviciului la biuroul de Suceava ; D. Nestor Ciorescu, aetual impiegat au-
tor cl. I ei confirmat ca aef al biuroului de D. Dron Ioan D. este confirmat ca veri- xiliar, este inaintat ,impiegat definitiv el.
VAlcea; ficator cl. III ei insircinat eu indeplinirea III, in loeul d-lui D. Anastasia, ireaintat ;
D. Miblileecu Scarlat, actual verificator serviciului la biuroul de Iasi ; D. Nicolae Sti,peanu, baealaureat, ac-
cl. II dela 1 Fevroarie 1908, in serviciu de- D. Gheorghiu Ioan C., este confirmat ca tual verificator-ajetor de misuri ai greu-
la 22 Octomvrie 1899, egte inaintat veri- verificator cl. III ei insircinat cu indeplini- tfiti, este trecut ea impiegat auxiliar el. I,
ficator cl. I tsi insiircinat ca sef al biuroului rea serviciului la biuroul de Mehedinti ; iei locul vacant.
de Vehedinti; D. Nicolau Nicolae S. este confirmat ca Art. II. D. sef al serviciului misunlor ai
D. Angdescu Alex., actual verificator verificator el. III si insareinat eu indeplini- greutitilor este insrcinat cu executaree
el. Il dela 1 Martie 4908, in serviciu dela rea serviciului la biuroul de Tecuci ; prezentei deciziuni.
22 Octomvrie 1899. este inaintat verifical D. Butnariu Vasile este confirmat ca ve- Dat la 26 Martie 1910.
tor cl. I ai insrcinat cu indeplinirea ser-Orificator el. III ai inslireinat cu indeulinirea Ministru, M. G. Orleanu.
viciului la biuroul de Prahova; f:.Aserviciului la biuroul de Tulcea ; Ne. 31.357.
D. Profiriu Gheorgiee N.. actual verifica-''' D. Ciocfirlie Mihail D. este confirmat ca
tor el. H dela 1 Aprilie 1908, in serviciuea verificator el. III ei insArcinat cu indeplini- Prin deciziunea d lui ministru al lucrarilor
dela 25 Octomvrie 1902, este inaintat vea rea serviciului la biuroul de Bugu ; publice cu No. 7.427 din 31 Manic 1910, d.
rificator cl. I si confirinat ca sef al biurou-'';," D. Zahiu Victor este confirmat ea veri- tefan I. Buiculescu, picher clasa II in ser-
Iiii de Filciu; ficator el. III ei insreinat eu indeplinirea viciul de poduri sosele din judetul Olt si d.
D. Vs siliu Victor, aetual verificator cl. 11 serviciului la biuroul de VIa a ; Tudor Ion, picher, clasa V in serviciul de
www.digibuc.ro
84 MONITORUL OFICIAL 2 A prilie 4940

pcduri i osele din judetul Romanati, sunt moetenitor, principele Pee el, de toti hotrit de consiliul de minietri pentru pie-
transferati dupi cererea lor, pe ziva de trii, de corpul diplomatic, de deputati ai tele interne. Aceasti msurl ar fi pusti in
Aprilie 1910, unul in local celuilalt. Skupecinei, de autorittile civile i militare aplicare o siptimini dupi. publicara i ar
ei de un publie numiros, care a ovationat fi in vigoare An la 14 Septemvrie 1912.
Prin deciziunea aceluia d. ministru cu pa Suveran inteun mod foarte cilduroe. Da asemen,a a fost adoptat un amenda-
No. 7.397 din 31 Martie 1910, s'a primit Capitala e pavoazati. ment spunnd c in cazul cnd sporirea
demisiunea d-lui Dumitru P. Nicolau, pe ziva Constantinopol, 31 Martie. - Due& Ta- pretului zahrului rafinat ar fi mai mare cu
de i Aprilie 19 to, din postul de picher nin, eeful painidului tirair turc din Camera o rubll, este pretul aviximum hotrt de
clasa III ce ocupi in serviciul de poduri a declarat cit cinci deputati cari au anun- consiliul de minietri pentru zalakrul brut ,
osele din judetul Vilcea. tat eeirea lor din partid in urma unei gre- taxele de import pentru zahrul refine-
eeli, vor relu parte la lucritrile partidului trebue A. fie scAzute in mod temeorar, ast-
Prin deciziunee aceluia d. ministru cu dupit ce se va limurl chestia. fel ca zahrul rafinat importat din stritini-
No. 7.463'.din 31 Martie 1910, d. Alexandru tate sit nu se pliteasei mai molt de o ru-
C. Scutaiu, sef cantonier in serviciul tehnic Port-Maitricio, 31 Martie.- Fostul pre-
eedinte al Statelor-Vnite, Roosevelt, a ple- blit pesea pretul maximum al zabrului
al judetului Mehedinti eve numit, pe ziva de brut corespunator. (Agentia remind).
cat azi, la 2 ei jum. dup amiazi, sera Ve-
Fevruarie 1910, in postal de picher cl. VI
la acela serviciu, in locul d lui I. Tomalescu
netia i Viena. La ple]are a fost salutat de
autorititi i aclemat cu clIdur de o mare
ile.- -
care s'a nepirtat din functiune, pe zina mai MINISTERUL DE INTERNE
multime.
sus aritati, pentru neglijenti in serviciu.
Belgrad, 31 Martie.-Dupi cele ce spun Directinuea generalg a postelor, telegratelor
ziarele, priucipale moetenitor Alexaudeu a telefoanelor
Prin deciziunea directiunii generale a ser- luat o frumoas initiativ spre a ajuuge la Direetiunea geuerel a postelor, telegre-
viciului sanitar Cll No. 13.014 din 29 Mar- regularea datoriilor corpului ofiterilor sArbi. felor i talefoaseelor, public& spre cunoetinta
tie 1910: In urrna cererii fitcute de principele moete- general& c retrage din circulatie, pa ziva de
D. Gh. Chiriti, secretar pe lingi serviciul niter, ministrul Rusiei la Belgrad a inceput
i5/3.8 Iunie 1910, ei cirtile postale Inchise de
veterinar al jud. Covurlui, se transrerl pe negocieri cu Ufl grup de bancheri din Pe-
zina de i Aprilie a. c.. in calitate de revizor tersburg cm privirea unui imnrumut de 15 !Dalai, emisiunea 1908, ce au incrustat pe
de vite la circ. C. F. R. Galati, in locul d-lui 4 milioane de dinari pentru Uniunea oft- ele timbrul acestei emisit4 in coloare
Al. Dumitrescu, care a prisit servicial ; teritor sirbiu. Negocierile aceste ar fi a;uns
D. Circa Badiu, actual revizor de vite la la un rezultat multumitor. Cei ce mai posed& asemenea cirti postale,
jud. Covurliii, se transfer& pe ziva de i Apri- Toate ziareie vorbese cu bine despre ci- le mai pot intrebuint& numai [Anna data
lie a. c., secretar pe lingi serviciul veteri,tar litoria regelui Petre la Petersburg ei la sus mentionati, iar duel expirarea acestui
al acelui judet, in locul d-lui Gh. Constantinopol, cari vor aye& urmri fa-
vorabile pentru Serbia. Ziarul Sansouprava, termen ele Malin Uri valoare flscal.
D. D-tru Predoiu, actual revizor de vitt la organul guvornului, exprimit, in numele po-
jud. Illov, se transferi secretar pe lingi s2r- porului srb, multumiri tarului Niculae MINISTERUL
vicial veterinar al jud. Ilfov, in local d-lui G. seltanului Mehmed pentru mrinimia nr CULTELOR I INSTRUCTIUNII
Teodorescu, demisionat; turisiti suveranului Serbiei.
D. Die Dumitrescu, revizor de vite la zona Budapesta, 31 Martie.-Subseriptia ina- Se face cunoseut c, la invtitmintul se-
Vlaeca i detaeat 11 jud. Dolj, trece la postal prumututui de 4I, al rentei Coroanei un- cundar al betilor, sunt vaeante pe ziva de
sin din jud. Vlaca, pe ziva de i Aprilie gare a produs 112.550.000 coroane, adici 1 Aprilie 1910, urrnitoarela ore :
1910; a fost acoporit de don& ori.
In oraul Caraml : limbs latini 7 ore ;
D. Luigi Soltescu, actual revizor de vite Constantinopol, 31 Martie.-In ultimile limba germanit 6 ore.
la despirtirea Mangalia, se transferi in pos- zile au circulat zvonuri diferite despre o in-
d:spozitie a sultanului. Dupt Buletinul 0- In conformitate cu art. 33 din legea in-
tul de supraveghetor de animale la Constanta
0 se detaeazi la despirtirea Mangalia; ficial, sultanul suferi de o woad indispo- vitmintului secundar ei superior, doritorii
D. Alex. Borcea, actual revizor de vite la zitie a stomacului ; totusi suveranul se o- de a oeupli aceste ore vor adresh cerere
circ. Ostrov, se transferi in postal de supra- cup& cu expedierea afacerilor politico. ministerului in termen de o lun& dela prima
veghetor de animale dela punctul Ostrov, in In motneatul de fati se pregteete un aparitiune a acestei publieatiuni in Moni-
locul nou creat. deraers comun al tutulor Puterilor In con- torul
tra introducerii accizelor ta vilaetul Kos-
sovo. De cAteva ziie traflcul mirfurilor se No. 12.074. 4

PARTE NEOFICIALA face cu o mare activitate.


Dup o irietiintare a valiului din Kos- Se face cunoscut c& In Invitirnitutul se-

-
Buctireti, 1 Aprilie sovo, linietea e perfect& In Albauia-de-Sus.
Astizi cinci batalioana cu un detaeament
minder al bitetilor sunt vacante pe sine
de 4 Septenavrie, uemittoarele ore in ora-
TELEGRAME de telegrafieti ei de sanitari au plecat din ul
(Servicial privat al Monitoralui) Capital& spre Albania.
Matematica 14 ore.
Petersburg, 31 Mar tie. -D urna imperiu In conFormqate cu art. 33 din lope in-
Petersburg, 31 Martie. - Se asigaeit ci bli a adoptat un proiect privitor la niete
cererea fcut& de comisiunea sosit& dela misuri menite a Inliturk urcarea artifieial Atrnintului se mudar ei superior, dori-
Kiew ei care a depus o petitie pentru retra- a pretului zahArului. Comisia financier& tori de a ocupti aceste ora vor admit ce-
gerea ordinului de expuliarea celor 3.000 propune di in caz de sporirea pretului za- carere ministerului in tarmen de o
de evrei, nu a fost admisi. h5rului, afar& de suspendarea pentru un tun& dela prima aparitiune a prezentei pu-
Belgrad, 31 Martie. -Regele Petre, in- timp hotrit a rambursurilor taxelor pen-
sotit de d. Nenadovici, ministrul Serbiei la blicatiuni in Monitorial Oficial.
tru zalatrul exportat, taxole d imnort sit
Constantinopol, ei"de d. Balugoici, consulul fie redusa in mod temperer, aei incat pre- No. 16.157. 2

general la Salonic, a sosit azi dimineat& aci tul zabirului important din striinitate o
0 a fs st primit la gr le iltre prieoipele nu fio mai mare declt pretril normal

www.digibuc.ro
MONFroRUL OFICIAL 85
2 Apri lie 1910

MlNISTEBUL CULTELOR 1 INSTRUCT1UNII Urm5torii InvdtAt .ri u pl in i to -i, candidati la examenul de invIt5tori-ajutori
vor trece acest examen la scoala normal5 din lasi.
Tab lout inv5t5torilor-suplinitori candidati la examenul de inv5tAtorl-ajutori, Baedu
admisi s treacrt acest examen la scoala normal a societatii pentru invrtVitura din Dirmaneti-Poiana.
poporului roman din Bucuresti. 1. Postavariu Mria
2. Botez Sqfla Dofteana.
Argep 3. Videanu Maria n Visieti.
1. Diaconescu I. Anghel din Lunca-Corbului. 4. tdneseu Ermil Bratita.
2. Mielcescu L, Preot Dragulef,ti,Grajduri. 5. Stoianu Maria Parincea-Mile0.
3, Predescu Ion 9 Serldine0i. 6. Mardare Constautin Cain-Cur4a.
7. Chiriii Nicolas Luizi-Talpa.
Prahova
4. Andreescu I. Ilie Bicoiu-T,ifeni. Vaslui
5. Gaftoi C. Constantin
6 Iliescu M. Dumitru
7. Mihtilescu Maria
Isvonrele-Coste!.i.
Barcilueftti.
Valcneftti.
8. Chiratcu Ion
9. Idricianu Natalia
10. Oprescu Elvira
n - -
din Zit pedeni-Portari.

n NagreJti-Cazaneoti.
8. Odscu. A. Eizt Ogretin-Poiana. 11. Pogiingeanu C. Ioan n Cosnitqti-Fistici.
9. Stinesai Etiza Cornet. 12. Rotaru Gheorghe Boll ti-Drige0i.
10. ionescu Maria Marginenii-de-Sus.
11. Georgescu Caliopi Homoriciu. Neamtu
12. Ionescu Ana Gornet-Cricov. 13. Apostoliu Cornet din Bude*-Ghica.
13. Stefinescu tefania Putienii -Mici. 14. Durnitriu Ana
14. Britileanu Elena Mne,ti- Zahanaua. 15. Illescu Ioan Vntorii-Neaintului.
15. Cristescu FLorica Habud. 16. Vasiliu M. Sofia Mastactni.
16. Niculescu Ana Tresticara-Vlcanqt
17, Demetres at Elena Marginenii-de-Jos.
Iai
17. Dumitriu Natalia din Erbic
18, Stnescu Petra, Preot Ha tcIriu.
18. Cilin Aneta n Copou-Vultur.
Deimbovila 19. Wracila Natalia Andriepni-Spizeni.
19. Chivulescu Vasife din Varfuri.
20. Negoescu St. Gheorghe Dragosti-Mnev i. Botopni
21. Zaharescu Mihail Tecoiu-otinga. 20. Vasiliu loan din Catiniire0i.
'Ward Roman
22. Anastas:u Anastase din Asan-Aga. 21. louescu D. Sarnuil din Doljeqti-Rediu.
23. Chirculescu Vo!cu SopArle0i. 22. Groapi Gheorghe Boghicea-Slobozia.
24. Dragomir D. loan Arsacbii- Fdlciu
25, Dumitrescu Constantin, P;.eot Crngurile. 23. Croitoru Gheorglat din Gorban.
26. E.iad Aural Comana-Budeni. Stalineqti-Badu.
Pietrele-Meletic.
24. Armin* Vasile
27. Nede1ea Barba
28. Popescu tefan Letca-Noua. Dorohoi
29. Slivescu Miail Trestenic. 25. Pleca Consta,uin din Hfinefiti.
30. Stan G. lord8n n Gravaneti.
n Gallitem-Mitropolie.
Suceava
31. Stanestu Vasile din Bursucu-Lespezi.
32. Tecucianu loan 26.:Gheorghiu Maria
33. Varban Gheorghe Coroana-Falatoaca.
Urrnitorii InvtAtori suplinitorl, candidati la examenul de tnvaldtori-ajutori,
34. Voiculescu Gheorghe n Braniqtea-Oinacu.
vor trece acest examen la scoala normal din Craiova.
Teleorman
din Antonefti. Mehedinti
35. Apostolesen Marin
36. Cilianu Petro Ritioasa. 1. Az-nescu Spiridcn Opripr.
37. Constantineaou Traian 7/ Peretu. 2. Bordea loan Marga.
38. lonescu Alexandu Albsoti-Dulceanca. 3. Buteici Stefan Drincea.
39. Lazarescu Andrei TigiAne0i-Caloofireti. 4. Firulescu D. lorgu, Preot Prisitceaua.
5. Gsorgescu P. Maria Gara-Vgii -Schela-Cladorei.
40. Marinescu Constantin Piatra.
41. Musticiosu Marin Ucia-Paciurea. 6. Mateepscu Constantin Valett-Marcului.
42. &Meant" Efrem. n Snairdioasa. 7. Pasitrescu Vasile Mitsari.
43. Zisuiescu Gheorghe egarc ea din- Vs le. 8. Popescu Constantin Calineti-Bolvneoti.
9. Popescu Ion Bra cletu.
Olt
10. Pop- scu Nicolae Bahna-Virciorova.
44. Mu G. Ion din Corbu-Oporel.
11. Pufaa4anu G. Vasile Braniqtea.
45. Constantinesou B. Gheorghe Schitu-Greci
12. Sirbulescu Nicolae Dilma.
46. Durnitrescu M. Dumitra BraniteaCorbu.
13. Savulascu I. Constantin Cleanovu.
47. Munteanu Constantin /7Buciutneni-Dragooti.
14. Stanescu 0;ga Hinova.
48. Popescu M. Ion n Deleni.
15. Roplescu G. Ghile,rghe Costeti.
Iatomaa
49. Sandulescu Vasile din Fideni. Dolj
Ilfov 16. Coraciu Constantin din Bodfiesti.
50. Batocli M. Gheorghe din Ricluleti-Maia. 17. Georgescu Evghenita Plenita-Traian.
51. Ghenovici Ecattrina Manastirea. 18. Prejbeanu Aurr,lia n Simnicu-de-Jos.
52. TimJtescu A. Maria Periq-Cocioc. 19. tetinescu lon n Carpen-Gebleyti.
53. Tanescu Ca lin Floreqtii-de-Jos. 20. Popescu Dumitru n Tatomirevti.
54. Ioan Elena 77Butimanu. 21. Cosmovici Iona n Cilira9i-8rata.

www.digibuc.ro
86 MONITORUL OFICIAL 2 Aprilie 1910

VOcem 10. Gheinghe R. Ion din Airanchioi-Caraci.


22. Diaconu 1. Aurelia din Cost,sti. 31. Ladunca Averchie Potur-Pamangia.
23. Marinescu Toma Dileoti-Popeoti. 12. Mihai B. Gheorghe Enigea Mulciova.
24. Searlatesau Constantin Giuleoti. 13. Miroaici 1. Marin a Enghez.
25. Dumitrescu tefan a M Jereasea-de-Jos. 14. Petresau S. Constantin Chiragi.
26. Marinescu the Itimeati-Beica. 15. Postal Nicolae Caraomer.
Rornanali Tulcea
27. Ionosau Damara din Cioctineoti. 16. Irinescu Nicolaa din Urumbei.
28 Firan Ion Traian. 17. Stegaru loan Parchea.
29. Popescu D. Anastasio * Colibaou. 8. Macri Gheorgho * Hortacbioi.
30. Mesa' stefan Devesel. 19. Pavelesau N. Gheorghe Principele-Carol
31. Tuguiu M. Damara Hotl rani.
Tutoya
32. lop esco M. Alexandra Redea.
20. Anastasia V. Steriana din Floreoti.
33. Pareschives u Stefan Popanzateoti-Buz sue.
Traian.
21. Cap I. Emilia Pueoti-Strmba.
34. Zam&rescu loan
22. Colescu N., Preot Epureni Horde.
35. Antones u G. Calin a &lease. 23. Jubardeanu S. Alexandra
36. Angelescu Constantin Gropoani-Horez. Orgoeati.
24. Mircea I. Maria Blgeoti
Gorj 25. Onose Seenin Scbir
37. Billinescu Consiantin din Peotioani-Seuca. 26. Stanciu D. Emilia n Bog ianeoti-Toraseoti.
38. Carligeanu Durnitru Bombeoti-Piti 27 Chiriac Maria Birlad.
39. Florescu Ioan Rooia-Ainaradia. 28. Mastacan Ecaterina Cabeoti.
40. Novae Gheorghe Copist-Bevizorat.
Porscu I. Petra a Ur iarii-de-Jos. Covurlui
29. Chirca Teodor din Jorioti-Lunea.
42. Popescu Nixdae, Preot Negoeoti.
30. Chiper Vasile
43. Zaait Alex aairina 17 Barba teoti. Joraoti-Zerneoti.
Tecuci
Urmtorii invt,atori suplinitori, candidali la examenul de invtori-ajutori,
vor trece acest examen la scoala normali din Galati. 31. Lupeseu Constiintin dip 011601.
32. Galan Constantin Mohorfita
Bratila
1. Dobia sau Alexandria a din Ulmu. Putna
2. Siderie Stan Roman. 33. Apostol V. Miria din Focoani, No. 3 blieti.
Buzciu licimnicu-Scirat
3. Nestorescu Smaranda din Clondiru. 34. Antonesau I. Maria din Martineoti-Tittra nu .
4. Niculescu Cinstantin Costeati-Spitai u.
5 Mirones Viorica Para. Nola. Chemarea la examen a eandidatilor inai sus mentionati, se
6. Dumitrescu Gheorghe A?beati. va face cu incepere data L Maiu 1910, in conformitata eu art. 14
7. Atexandres:m lou I Caneoti. din regulamentul pentru numirea cu titlul previi.oriu a ajutorilor-
invitatori. Cei cari dorese sa depuni examen in alta loaAltate d e-
Constanfa cat Reese ands au tost repartizati, von cere aceasta inspectoratului
8. Aran Teodor din Garlita. geeeral al invitatimntutui primar i normal-primar, cal mai tarziu
9. Busuioc Nicolae a Azaplar. pinata 15 Aprilie a. c.
DIRECTIUNEA GENERALA A TEATRELOR legii, sunt rugate si se preziute la directia Eta aunt de :
Dii ectiunea teatrului national a couvocat
genra1 a teatrelor, in mice zi a acestei sap- 1.-, 1.25, 1.50 lei.
tamitn;, la orele 12 ziva. Timbrele de 1 feu (timbrele actuate) se
pentru Duminica, 4 Aprilie, la orate 10 4/2
(imiceata, pe toti autorii dramatici, pentru vor intrebuinti :
alege reprezentantul in comitetut de a)Pentru expeditiunea obiectelor atimen-
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
iecturi, conform art. 3 al nouei legii de or- tare care se taxeaze pa ban clasei reduce
serate romine de mare iuteati ;
ganizare a teatrekaa Cile
b) A ziarelor cari pastreaza i benefl jut
Liata ai11oziloir eari intrunesc conditiile Pentru a intesol expedierea coletelor de a se expedii cu trenul accelerat.
legate a fost intocmitfi dupa cele mai striae mici tri greutatea de 6-50 klg, predate oi
cereetari facute in registrele teatrului na- Timbrele de 1.25 oi 1.50 se vor Nine-
mica iuteala, se Inflinteaza, ca iecepere bu nti parci exped tiunea altor ohie :to
tional. dell 1 lunie a. c., timbre de francare le de .at celor dimentare i anume eel in va-
Ea este urmatoarea : fetal Mora c ire se iutrebuinteaza astazi la loare de 1.25 pentru expeditiuni Oral la
Atexandrescu-Dorna, Ern. Antoaescu, I expeditianea cu mare mteali a coletelor 200 km, oi eel de 1.50 pantru expeditiuni
Bacalbaoa, Cap. Bacaloglu, Z. Birsan, Ben- mici pap la greutatea de 10 kilograms. dela 201 kin, in sus.
gescu-Dabija, I. L. Carageale, L. Dauo, Al- In acelao timp sa introduc pentru mare
Davila, B. Delavrancea, Mircea Demetriadai iutea'a, alte 2 timbre : maul tu valoare de B. Timbre de francare de midi iufeal
Dutu-Dujescu, Al. G. Florescu, Grigoriu 1.25 oi tilt'', de 1.50. Timbrul de mica iuteala cunt de :
Constanta Hodoo, H. Lecca, V. Leocescu, Se indiei mai jos reguleie de urmai; pentru
Al. Macedonski, P. Macri, I. Malta, C. Mk:- expeditimea coletelor cu mare oi mica iu- 1.- leu, 1.25, 1.50, 1.75 coi. 2.- lei.
aulescu, 1. Miclesou, I. Negruti, Poiizu-Mia- call precum valoarea timbrelor ce este Tiaabrale de 1 leu se va intrebuinta pen-
euneoti, N. D. Popescu, Ridulesu-Niger, a se aplici in diferitale cazuri. tru expeditiuni de coiete cu o greutate pima
G. Ranetti, D. R. Rosetti, Itosetti- Max, Li- la 10 kg, pa orice distanta.
bu Room, N. Tineli, V. Teneanu oi Major A. Timbre de francare de mare iufeal Timbrele de 1.25 oi 1.50 se vor intro-
Ursaky. Cu timbre de francare de mare inteall buinti peatru expedierea coletelor avand
Dui lotui sunt persoane cari cred ea sa pot expedia colete in greutate numai greutatea dela 11-30 kg. oi anurne:
pot revendicit dreptul de a vote., conform pini la 10 klg. Timbrut de 1.25 pentru expeditiuni pfini

www.digibuc.ro
2 Aprilie 1910 MONITORIM OFICIAL 87

la 200 kin, iar cel de 1.50 pentru expedi de mare iuteale se expediaze numai eu tre- rate de mar% Iasi se vor taxa pa lea, ta-
Otani dela 201 km, in sus. nurile de persoane sau mixte, nu lesi i cu rifului special No. 1 de micA iutea:e. La
Pentru colete dela 31-50 kg, se va in- trenurile accelerate sau de merfuri ; numai transportul In vrac se va oblige predatorul
trebuinti pine la distanta ee 200 km, in- colete cu ziare de peste 5 kgr, oi pine la 10 se aetearn pe podeala vagonului un strat
clusiv timbrul de 1.75, iat pntru distante kgr, predate cu timbre de &nears de mare de pae sau rogojini.
mai rani timbrul de 2 lei astfel cum se iuteali se vor expedi, dupe. cerere, ei cu Aeeasti dispozitiune intre imadiat in vi-
eat tn tabela urrnitoare : trenuri accelerate. goare.
Coletele predate cu timbre de mice. iu- No. 26 659/7 690 CI.
PAnii la 200 Dela 201 km. teali se expediazi cu primul tren de made 1910, Aprilie 1 st. n.
klm. in sus sau mixt care circule In directiunea spre
PENTRU GREOUTEA statia de destinatie.
Se va agfca tim`biul in Coletele cu timbre de francare de mare
valoa're cle: Se educe la cueoetinta geaeralii cA, sta-
iutealik se vor avizit netntArziat de persona- tiunea CAmpinita se introduce in tariful
lul serviciului de expeditiune al bagajelor exceptional No. 20, seria A (: piatre
Dela 6-10 kg 1.- .- In acelae mod ca merfurile de mare iuteali rimizi :) al tarifului romfin-sudgaraaan, par-
11-30 a 1.95 50 cu aviee i adeverire de primire, iar coletele
* 31-50
.
. 1.75
1
2 - c timbre de francare de mice iuteali de
tea II, cu urnaitoarele taxe pertiale a :
cassele de &id iuteale. A
C. toperatiuni cu timbre de francare Coletele predate et timbre de mare iu- Dela punctul PAO la
de mare qi mied itifealei punctele Centime de
tealii care n se ridici pine in 24 ore, iar de sectiune la de sectiune 100 kilogr.
Timbres de francare atilt cele de mare acele cu timbre de Mice iuteale pine In 3
cit i cele de mic iuteale constau din doue zile dela avizare, se supun la taxa de maga-
pirti A ei B: zinagiu ae : Cimpinita 258
Partea A, guinate pe vers se lipeete pe 15 bani pentru colete de mare iuteale, I'l I 41
colet lnga adrese sau pe partea nescrisi a 10 de :
tiblitei de carton de care e vorba mai jos ; 10 bani pentru colete de mice iuteali A este taxe intre in vigoare la 15 Apri-
Partea B, Fe elibereaze predittorului cu pentru fiecare 24 ore fie chiar Incepute. lie st. n. a. c., ei se ver aplicA pfinCa revo-
adeverire de primire. Despeigubiri. In caz de pierdere, se pli- care. cel anti tArziu ius, pAolla 1 Fevraa-
Pe fiecare colet prelat trebui Si fie scris teote ca despegubire eadoarea cotetinutului rie st D. 1911.
it Mod lizibil, adresa completA i exacte a coletului, cel mutt fuse 1 leu ei 50 bani de N e 27.787/8.267 C 2.
preditorului ei a destinatarului, precem kilogram. 1910, Aprilie 2 st. u.
continutul coletului ca de ex.: In caz de vtimare, se pliteete valoarea
2

Dent eului continutului coletului peedat, mimes valoa-


rea coletului vitemat, iei odate msA mai Se adu e la cunoetinta generate ter-
IOAN GH. VASILESCU mult de 1,50 bani de kgr. metoarele dispozitaint :
in BUCUREM Persoanele care et-au procurat dejk tim-
Strada Regald No. expeit unea in traficul local a max-
bre de francare actuate le pot preschimbi furilor lie:Arcata la vagoane deschise aco
Coetinutul c&eteloi : Legume contra altora, percepindu-li-se eventual di- perite cu mueamale, care nu suet proprie-
Adresi preclgtorului feral* de cost. tatea C. F. R , pre& torii pot cere printeo
PETRE CALINESCU;Craiova BuDifirieli, 21 Martie, 1010. clauzi inscrise in scrisoarea de treruri ca
Strada Unirei No. No. 18 648/6.454 C. 3
se li se emite cupoane de inapo.ere pentru
muoamale.
Dace felul ambalajului n'ar permite ca Se educe la cunoetiDta generili ce :
aceste indicatiuni se se insarie chiar pe co- Statiunea de predare va intacmi, in ase-
Nomenclature tarifului exceptional No. 24. menea cazuri, cupon de Intoarcere pe care
let, ele su vw scrie pe, o tabliti de carton C al tarifului austro-ungar-romin, partea
c .re se va lrg cu sforA de colet. il va anexit la serisoarea de tresure res-
II, fascicolul 1, 2 ei 3, se modificfi duriA cum peative.
Timbrele de mare iuteale se vor vinde la tirmeaze :
cassele de bagaje in toate statiunile i hal- eTarifal exeeptional No. 24. C peniru Statienea de deatinatie va eliberit desti-
tele deschise pentru traficul de bagaje. transpottul de peete proaspet:
naterului scrisoarea de tresure impreeni
Timbrele de mice iueai numai la cassale ea cupon .1 pentru mueamale
a) In orice cantitAti ; Destinatarul pentru a beneficii de gra-
(le mice. iutealfi. b) Dace se plit.ete pantru cel pni
Cu timbrele da francare se pot pred nu- 5.000 kg de scrisoare de trisuri ei de vegan; toitatea de transport trebue sA predea mu-
mai coletele ce suet a se expediA fitr de- c) Daci se pliteete pentru putic eamalele cu mice iuteale, se anexese la
hers, tire ramburs i fed a se indice va- i v3gon. serisoarea de tresure cupoane de intoir, ete
10.000 kg de ecriseare de tresure
loarea coletului. sk menVoneze inteinsa numerul lor.
Seria I Inapoierea se polite face namai la ste-
Goletele de mare iuteale s pbt pteclit
In stetiunile et haltaile cu serviciu de Li prelare ca mare iltfril. tiucea de unde au sosit, isr nu ea la Faci
blitejse to ttiate zilele dale orele 8-12 dim. tnitoaie care se pot inapoi la orice eta-
Seria 11 tinne.
ei dele 2-6 seara oi osbit de aceasta la
&ice tA cAnd caesele suet deachise pentru La predare ca mice iuteale. Icapoierea :trebue se aibe lac in termen
ietpeditia begsjelor, 1114 cel iii tarziu 15 Aceasti dispozitiune intre ime liat la vi- de 3 luni dela sosirea lor in statia de des-
minute inaintea plecerii trAnului pihtru goitre. tinatie.
care cassa respects% ste deethisii. No. 22.764/6.761 G 2. Ta xa de manipultitie (15 letini de 100 kg.)
Coletele ce surit a se expedi* cu timbre 1910, Aprilie 4 st. n. alte eventuaie taxi) accesorii se vor p-r-
de francare de mice iuteali se vor predi in cepe conform tarVului.
lecalurile destinate pentru primirea merfu- Se educe la eunoetinta generate cit trans- Bucureeti, Mariie, 1910.
iilor de mice hitealla in orele canal nadga- porturile de ghiati in vagoane complete, No. 28.173/8.275 C3.
aide sunt deschise. predate tin trafic locas ca mar fei de mied
Cotetele predate eV tibibre de francare iufealei, se vor expedia cu ttenuri accele-

www.digibuc.ro
88 MONITORUL OFICIAL Aprilie 1910

Si a luce la cunostinta getarall cd, ci valabilitatea dale 1 Aprilie st. n, a. c., se intro- si nedate la Iranian, daca se pliteete pentru
duce fn tariful romin-nordgerman partea II, dela 1 August 1909, manatoarele d'spozi- cel putin 10 000 klg de scrisoare de tri-
tiuni. statiuni si taxe : sur 0 de vagon.
1) Taxele preserise pentru statiunea Gera (Reuse) a cailor ferate ale statului prusian Dispnitiuni speciale
se vor si tu traficu! cu statiunea Gera-Dabschwitt a dire iiunii districtului Erfurt;
2) Taxele prescrise pentru statiunea Markneukirchen-Siebenbruun se vor aeliaa 0 In Taxele acestui tarif se aplied tumai la
traficul cu statiunea Mirkeeukirahen (Stadt) a ciilor ferate ale statului seam ; transpoaturi/e de provenienl ronidnd.
3) Stat'unea Renisburg a directiunii distriatului Altona se introduce in tariful excep
kind No. 3 (fier), cc urmatoarele true partiale b, cari se vor inscrie la pagina 179 a la- Centime de
Dela Lotru la 100 11g
rifului :
Hannover-Mhrings,)erg 436
A Hannover Sfid
Taxe parti tle b
De la punctul
de sectiune la
panita punc- abj a I d I
a ad. No. 24.976/7.334 C;2.
1910, Aprilia 4 st. n.
tele de sectiune
...
696 473
Centime de 100 klograme

386 745
,=f
512 447
3

Ministerul expriaai cele mai vini mul-


11 1084 8.32 551 1133 871 707 turniri d-lor Iancu si Canstantin Constan-
Remisburg . .
1016 781 525 1065 820 661 tinescu cari au binevoit a doni spitalului
IV 910 722 490 967 761 595 milder Constanta, biblioteca decedatului
V 877 693 475 926 732 566 meaic locotenent-colonel Constantinescu
Petre, frate cu donatorii, cornpusi din :
4) Slattiunea Eilenburg a directiunii d strictului Halle a. S.. se introduce fa tariful ex- 114 volume si numere diverse de revizte,
ceptional No. 4 (rnaini), cu urmitoarele taxe partiale b, cari sa ear inscrie la p tgina 204 un dulap-bibliotecar, un potret al deceda-
a tarifului : tului si 1'1 diverse instrurnente i truse.
A
-x-
La punctul de sectiune
dela
Taxe partiale b
'Anita punc -
tele de secpune
albieldlela bi cdie I
D. N. T. Ripp, mare proprietar in jude-
ul Dolj. construind cu a sa cheltuiale in
Centime de 100 kilograme comuna &acute din acel judet un loal de
Ammo, scoali compus din doui selt da clase, doui
614 437 385 614 407 379 camere si o intrare, ministerul, pentru
1141 767 504 1141 767 621 ac 3asti laudabila fapti, ii exprimi vide sale
Etlenburg III 1061 716 478 1061 716 575 multumiri.
VI 939 657 443 939 657 509 No. 18 651.
V 833 628 428 883 628 480
In urma bunei vointe ce a aritat pentru
5) Stitiunea Kuazaudart N. L. a dit eatiunii districtului Breslau se introduce in tariful scoali d. General lanescu, directorul servi-
exceptional No.1.7, cu unnitoarele taxe partials b cari se vor insarie la pagina 334 a ciului geografic al armatei, prin donatiu-
tarifului : nets ce a facut cu 600 exemplare harta Ro-
miniei cu tri1e vecine si 400 exemplare
Oltenia si. Banatul, text si atlas, aaminis-
lbjcia bIc la Ibl calble
A
La punctul de
a trattunea Cassei scoalelor ii educe vide sale
iecliune dela
Centime de 100 kilograme multumiri.

843 539 374 813 539 374 843 539 374 1302 592 427 MINISTERUL
II 1025 780 494 025 780 494 1025 780 494 1243 780 494 CULTELOR I INSTRUCTIUNII
liunzendarl n Ill 980 729 471 980 729 471 980 729 471 1198 729 468
IV 915 670 439 915 670 439 915 670 439 1133 670 439 INSTITUTUL METEOROLOGIC DIN BUCURE4TI
L. V 888 641 426 888 641 426 888 641 426 1106 641 426 STAREA GENERAL.A. ATMO8FFARII
Joi, 14 Aprilie 1910 st. n.
6) In tariful exceptional No. 22 (scro- turi), cu utm.ktoarele taxa partiale b, Ceti ln tarli
beala) dela pagina 351 a tartfului se in- se vor inscrie la pagina 366 a tarifului: Timpul s'a iudreptat i s'a mai incilzit
troduc uroaatoarele taxe totale dela statiu- putin pretutindeni. Temperaturile maxime
nea Wronke a directarnii districtului B, orn- Taxa partiale
La punctul de panala punc- D 1 E au oscdat intro 9" la Dame si 190 It Turnu-
berg : sectiune dela tele de sec- Severin. Noaptea cerul senin t roui multi,
Dela
tiune Centime de 100 klg iar in unele localitati de munte, in care a
Wronke fost cite putin 1nghet, bruma ; cea mai co-
borite temperature din tare -5 la Donna.
La
al blalb
A

Centime de 400 klg


B

Siarau . / 1
I
Il
III
271 223 276
373 287 873
350 273 550
Peesiunea atmosferici care in cursul :di de
ieri se coboaise putin, a revenit astizi din
IV 317 251 317 nou carve 760 mm. N'a mai plouat nicieri
Bucureeti-Filaret 908 702 940 841 305 242 305 in ultinaele 24 de ore.
Bucuretai-Intrepozite. 894 688 926 827 In Europa, la 13 Aprilie et. n.
Ba cure ti. ar ar 887 681 919 820 8) Se introduce urnaitorul tarif excep Cicloaul din vestul Europei s'a accentuat
Chitila 879 673 911 812 tional No. 58 pentru sctindurele de brad : mult (740 ram la Brest), din care cauzi a
Ploesti 833 627 865 766 plouat i vanturi puternice dela S 0 SW
Tarif exceptional No. 58
sufla in Flatleta si in acea regiune. In cele-
7) S:attunea Saarau a direct'ani d'stric- Pentru transportul de scindurele de alte prti dominiregimul de presiune
tului Breslau se introduce in seriile D, E si brad de o lungirne pini la 125 am i o iar timpul este frumos i liniotit Tempera-
F ale tarifului exceptional No. 29 (pimin- grosirne pinila 20 rn/rn, fr liwb i uluc ture a mai crescut pretutindeni.
Supiiment
www.digibuc.ro
2 prilie MONITORUL OFICIAL (Supliment) 89
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE ce se va semnali antreprenorului, d-sa va processIor-verbale,ele se vor incheiA de di-
fi dator sA faci imedia t reparatiunile nece- riginte sau condu.tar, tn unire en un agent
Dlreepunea servioinlni hidraullo sere ce i se vor semnali, la termea cal mutt al veriunei autoritAti locele, oi amen) Pe
de 15 zile; In caz coetrariu, ele so vor efec- aplicate pa baza unor asemenea proem -
Tablou de cotele cspei Dundrii tut\ de directiune, cu orice pret, In contul verbale rimin bine aplieate, firl veriva
Cota tn raport
garantiei antreprenorului, sau din orice drept de pretentiune din partea antrepre-
au etiaju1 bani va avei sit primeasci. norului.
PORTURILE Obserratii 3) Obiectele de mesagezii ce vor trebu 1 9) Mad se va conatatA, prin procese-
In zina de In 'Ina de
31 Martle I 1 Aprilie transportate cu o curei nu vor putei trece verbal() dresate in regulA, ci Cali sau tri-
T.-Saverin . 352 365 In creot. peste greutatea de 400 kg, emit de expe- suriie antreprenorului sunt la proasti
Calafat . . 338 347 ditia de posti 'wad. stare, in cit nu s'ar pute face serviciul in
Bechet . . 325 343 4) Caii ce se vor InhAmi la diligenti vor regulA, d'rectiunea are facultatea sA wage-
T.-Migurele 280 998 fi buni, stinitooi oi fird defecte, bine tare- jeze cai gi trisuri ta contul garantiei, taxe-
Giurgiu . 318 340 tinuti oi de minims potriviti. lor cilitorilor sau subventiei antrepreno-
Oltenita . 308 328 Hamurile vor fi de cum solidi oi curet rului, epre a se putei efeetui cursele Con-
CilAraoi. . 263 276 tinute. form conditiunilor, fArA ca antreprenorul
Cernavodi 294 306 5) Taxele ce antreprenorul este invoit a si aibit dreptul de judecaii sau a tut& de
C.-Ialomitei 312 321 lui dela cilitori stint cele previzute de le- drepturile rezer vate la ariicolul urmitor.
Galati. . . 254 272 gea telegrafo-postali, adici cel mult 20 bani 10) In caz and contravenirils dela con-
Tulcea . . 158 165 (1,3 km pantru un loe de clasa I, oi cel mull tract din partea antreprenorului vor ft re-
15 bani de km pentru un loe de clasa II. patate, directiunea ti va di un singur aver-
Pentru copii piniala 5 ani, taxa va B pe ju- tisment, invitAudu-la-si pune antrepriza in
ANUNTURI MIMSTERIALE mitate. reguli, i daci pini to termen de 15 zile,
6) Locurile de clasa I se vor consideri dela data avertiernentului, antrepriza nu va
MINISTERUL DE INTERNE acelea din cupeuri inchise cu geamwri; ian fi satisficitoare, cesace se va constati prin
clasa H locurile din trsurile acoperite si procese-verbale dresate In unire cu poliia
Directiunea generale a postelor, telegra- adtipostite contra ploilor; bagajele se email sau primAria locali, directiunea va putel
felor oi telefoanelor cu 50 bani de fiecare 10 kg pentru orina rezilie contractul fAnA nici un drept de
In ziva de 10/23 Aprilie 1910 se va tine distantii. Aceasti cursi are o tntindere de pretentiune din partea antreprenorului
licitatie, la prefecture judetului Suceava, 3 km. tArA juieeati, nici somatiune Sau alti. pu-
pentru darea in antreprizi a transportului Locurile se pun la dispozitia cilitorilor nere in intirziere, oi a di antrepr;za altei
expeditiei ei de cilitori dela Filticeni la dupi ordinea lor de inscriere, nu este per- persoane, prin lieitatie sau bunit invoiali,
TgeNeanatu oi viceversa. mie a se oaupi mai mutts locuri dada corn- in contul garantiei antreprenorului, iar pini
Licitat a va fi cu oferte nckiise, cari se porti diligenta. va gisl un immense amator, va uzi de dis-
priml pinila orate 4 p. m., cind se vor 7)Antreprenorul va fi dator a trirnite caii pozitiunile prevAzute la art. 9 de mai SuS.
deschide; supraoferte nu se primesc. trisura la oficiu ei la gari cel putin cu 11) Antreprenorul va permite mergerea
Conditiunile cu cari se di in antreprizi o jumitate oil mai inainte de ora destinatA gratis In trisurile sale, oseb4 de conductor
acest transport sunt cola urmitoare : pentru pornirea oxpeditiei, conform orariu- oi sold .tul de excortii, d-lor d:rector i sub-
1) Transportul se va face de 3 ori pe lui pus de directiunea postelor, care, Edit director-general, inspectorilor amploiati-
aliptlimnit dela Filticeni la TgeNeamitu in ceeace priveota orariul cat oi a zilelor oi lor telegrafo-postali, cnd rnerg in intere-
tot de attea ori dela Tg.-Neanatu la FA1- punctelor de pornire a diligentelor, va aveit sul serviciului.
ticeni oi se va efectui cu caii, trisurile dreptul sA le schimbe ori cnd oi cum va 12) Numirul loeurilor flacirei trisuri se
toate accesoriile antreprenorubei. crede necesar, firi nici un drept de preten- va determini de directiune i antrepreno-
tiune din partea antreprenorului; in caz de rului nu-i este permis a angaji mai multi
2) Trisurile cu cari se va face transpor- a nu fi urmitor, dirigintele va angeji, ea cAlitori de cat numrul acestor locuri, di-
tul vor fi diligente acoperite i pe arcuri oi orice pret, cal i trisuri, spre a porn i curse, rectiunea avnd dreptul de control asupra
vor fi inchise cu geamuri; diligentele vor in contul antreprenorului, care va mai fi angajerii bilttele liberate nu vor
avelt cel putin 4 locuri In interior, dintre amendat oi cu subventia pe o zi. fl valabile, daei nu vor fi vizate de citre di-
cari unul va fi rezervat pentru conductor; Maximum timpului de parcurs intre puree- rigintele respeAiv i conductorul va await
osebit de aceasta, vor mai avei o capri cu tele extreme so fixeazi. la 6 minute de km, dreptul a nu admite In trisur persoanele
douli locuri pentru vizitiu i soldatul de
iar pentru timpul iernei sa va acordi 9 mi- cari nu vor avei biletele vizate de diriginte.
escortA, in caz de necesitate de escorti, nute pentrn ctiVe neoweluite. Timpul de 13) Darata contractului va fi de 3 ani,
in lipsa acestuia, locul amine destinat ca.- iarni se coneideri dela 1 Octomyria penile cu Incepere dela 1/14 Maiu 1910, rezer-
litorilor. Diligentele vor avei la spate un 1 Aprilie. vindu-oi Iasi directiunea dreptul a-1 rezi-
cufir tmbritcat cu tabli de fier, cu incue- 8) In caz de intirzierea curselor pests inainte de termen, oricnd va crede
toare dubli, in care se va puns expeditia, orate fixate, antrepranorul va fi supus la o necesar, anuntind pe antreprener cu o Ilma
iar inituntru, dedesubtul locurilor dinainte amencli. de 15 lei pentru fiecare ori de in- de zile inainte, fArA ca antreprenorul sA
cele de sub caprA, vor avei o casetA de tirziere. Se apiri de aceastA. penalitate In- poati pretinde verio despigubire.
fier,cu tncuietoare &stem american, pentru trzierile prevc cate din cauzi de forti ma- 14) Subventia ce va rezulti la licitatie
gropuri i scrisori de valoare, rimind an-
jori, earl vor fi legalmente constatate prin se va pliti antreprenorului, cu analogie la
treprenorul responsabil pentru mice pier- procese-verbale dresate in unire cu politia finele flecirei luni, prin mandat &supra te-
deri sau deteriorAri a expeditiei provenite eau primAria toe:A cu UD om al direc zauriilui public.
din cauza diligentelor. tiunii poiltelor ; constatiaele Intirzierilor 15) Pentru asigurarea Statului ci servi-
Diligentele vor avei d'asupra lor un gri- pentru cari urineezi a se aplici amenda se ciul concedat se va indeplini conform con-
laj pentru bagaje, cari se vor acoperi cu vor face asemenea prin procese-verbale in- diOunilor, antreprenorul va fi obligat a de-
burduoe de piele. Diligentale vor fi intreti- cheiate de citre diriginte sau conductor, In pune, in termen de 15 zile dela aprobarea
nuts in bunk stare, atit in interior cat i tn unire cu cilitorii, dad. vor un om al coneesiunii, o garantie in numerar sau efecte
xter;or, tyre a nu se educe nernultumiri antreprenorului, in cuz and ar lipsi antra- de ale Statului, echivalenti cu subventha pe
cAlitorilor.
prenorul, san veriun ow al sin, sau cnd 3 luni.
La cos realamatinne sau inepectie aceotia ar refezi el ia parte la dresarea Pa IMO aceasta, se va consideri ca ga-
2
www.digibuc.ro
90 MONITORUL ()max, Aprilie 1910

r caii, tresurile iCCO1I e de mice Taxa de timbru oi inregistrare,ce va ne- la intirziere, vi in en.,est caz, preatun oi in ca-
nature, pe ceri ALtrepronerul nu le va pu- ceeita facerea contractul, va fi, conform legii zul card furniture nu ar tndepliul condi-
tat instreinit In timpulduratei contrat:tului, timbrului, fa earcina antreprenorului. tiunile stipulate, garantia se va incaei in
spre a putek directiunea uzit oi de dinsele Pe lane( acesia, concurentii vor avei In tolosul Statului are somatic), fert judecate,
cezurite de abateri previzute la art. 9 oi veare art. 73- 82 din legea asupra coata- nici punere in Intirziere.
10 de mai sus. bilitetii generale a Statului. Verificarea oi primirea furnitueii se va
16) Antreprenorul va fi dator se aibia tint- face, in termen de maximum 30 zile dela
suri n numer suficient, astfel In cat si nu -Se publict spre cunootinta generalfi data prederii, la depozitul central al dire's-
se intrerupe servi(iul tn nici un caz; date- in ziva de 30 Apriiie (13 Maiu)1910,orele tiuni, avindu-se in vedere conditiunile in-
rioarea trieurilor nu-1 va putelt dispense de 11 diminsata, se va tine lieitatie, la direc- dicate mai sus.
amenzile previzete in contract. tiunea generalt a postelor, telegrafelor oi Pieta se va face to termen de maximum
17) Antreprenorul e dator a observe oi telefeanslor, pentru furniture urrnetoarelor 30 fle Ma data procesului- verbal. al co-
faee s& se pezeasct de citre personalnl situ loturi de materiale : misiei de receptiunea definitive a furniturii.
dispozitiunite la legea oi regulamentul tel.- Dace in timpu anului bugetar 1910/1911 ,
postal, privitoare la serviciul de tracsport Lotul directiunea va mai aye& nevoie de aseme-
en diligente, seat iotru cat acele dispozi- 5.000 i.ulouri hartie bande gunaatt pen- sea materiale, furnizorul este obl'gat a le
tiuni li vor 6 aplicabile ia caz de contraveu- tra aperatele Ihgbss. proeuri in aceleaoi conditiuni pantie con-
ire, hind pasibil de penalitetile acolo pre- curenta de 50 la suit asupra cantitetli pre-
vAzute. Lotul If ezutt In prezentul anunt.
18) Orice servitor al aatreprizei se va 10 000 rulouri hariie bandit guenitit In acest scop, garantia nu i se va restitui
constata dominat da veriun vitiu oi ore pentri operetta telescriptoare. decet dupt predarea i primirea ultimei co-
n'ar avek identitatea definite pria condicute Lieita0a ss va line cu oferte siglate menzi.
vizath de autoritatea respective oi ne va concurentii, spre a putet fi admioi a Beak, Taxele de timbru, inregistrare i orice
.eemnale de cFrecthmea geeerale, acel servi- vor depure o cautiune, ia numerar sou aite taxe ar mai compute nature acestei
tor eau vizitiu se va deperti imeiat i se efecte garantate de Stat, de 5 la suit din furnituri aunt in contul furnizornlui.
va refuze de conductor In serviciu; orice tn- valoarea toial a pretului oferit. Pe lange aeeste conditiuni, concurentii
tarziere ce ar rezuIta in efactuarea cursei Garantide aflate la directiune sau sumele vor mai avei in ve iere art. 72--83 din le-
prin rtfuzul conductorului de a ac.:epta ce furnizorii au de primit pantru reateria- gea contabiiitetii Statului.
veriun vizitiu a drui depertare a fo:it ce- lele predate nu pot fi afectate pentra aceasti No. 19.245. 2 1910, Aprilie 8 st. n.
rut, se va imputi antreprenorului, conform licitatie.
art. 8 de mai sus. Supraoferte nu se pritnesc. MINISTERUL
19) Cand directiunea ar crede 'reuser s Ofertele trimise prin poste vor parttt CULTELOR I INSTRUCTIUNII
se inmulteasci numerul curselor, antrepre-
norul va fi dator a completk antrepriza eta
mentiunea : eOfertA pentru hrtie 'nude".
Preturile vor fl calculate atilt partial cat
-
Se faee cunoscut c, pentru ziue de 1
numarul cailor i deligentelor naceeare pen- oi total. Noemvrie 1910, se va tine, in localul ocoa-
tru acest adaos, in termen de 30 z'le dela Ofertele :laid nu vor fi acute in coodi- lei superioare de arte ai mesorii din Bucu-
data avizului ce va priml dela directiune, tiunile cerute nu vor fi luate in consideratie. reoti, concurs pentru oeuparea postului de
adlogindu-i-se i subventia proportional cu Hartia rulouri hande gumatt cat oi cea maestri' lecituo class HI, vacant la sus nu-
numerul curselor spo:ite. peetru teIescriptone va fi intocmai mode- mite ocoali.
De asemenea directivaea va put4 reduce lului directiunii. Candidatii, pentru a 6 inecrioi la acel
numerul curselor, reducand i subvent'a Impachetarea se va face cu hartie sau concurs, trebue st inainteze ministerului
antreprenorului proportional ce numirul panzi impermeebili sau in Uzi bine inchise. pantie 15 Octomvrie 1910 urmAtoarele
cureelor reduse, frt rici un drept de pre- Directiunea va notifick adjudecatia in acte :
tentiune din partee antreprenorului. termen de 10 zile dela data t'nerii licitatiei. a) Certificatul de absolvirea unei oeoli
20) Coaductorul fiUad oeful cursei, antre Adjudecatarul eqe obligit ca, in termen superioare de meserii din tare sau streint-
prenorul sau omul situ e dator a i d ascul- de 10 zile dele data notifictirii adjudecatiei, tate ;
tare oi stei execute ordinal de serviciu in si completeze garantia de 10 la sat din b) Certificatul ce a satisfecut legea re-
timpul cursei; la caz contrariu, antrepreno - valoarea furniturii adjudecate i se depunt crutitrii ;
rut va fi amendat cu subveutia pa o i. hrtia prevazutt in legea timbrului pentru e) Certifieatul ce a lucrat eel putin 6 aui
21) Antreprenorul va fi dator a oprl &A- iniocmirea i semnarea contractuluicuvenit. lc tm'un atelier de specialitate, pentru care
aura prin dreptul comunelor prin care trace, In ca dez neconformare, garantia de 5 la a ficut Foals.
spre a putee conduetorii face sehimbul ex- sutt depusli la licitatia se va incest lu folo- Candidatii ioserioi pe langit probele prac-
peditiunilor oi cu agentii postali de prin acele sul Statului fare somatic, feri judecatt sau ti -e mai sunt obligati st execuie o schile
commie. alte punere In intirziere, iar directiunea va cu mina libere, a desemni o piest de ma-
22) Antreprenorul nu va putek transmite fi libere si-oi procure furniture din alte One i va face oi un devis.
contractul acestei antreprize altai persoane parte. No. 18.649. see
fart consimtimentul directiunii. Predarea iatregii furniteri se tut face In
23) Spre a fi admioi la licitatie, concu- termen de 90 zite dela data notifietrii ad- -In zia de 1 Noemvrie 1910 se va line,
rentii vor depune o cautiune provizorie, in judecatiei, franco de orice cheltueli, la de- In localul ocoalei superioare de arte oi me-
numerar sau efecte de ale Statului. In va- pozitul nostru central, exclwie taxwe va- serii din Bucureoti, un concurs pentru eau-
loare de 1.000 lei. male. perea postului de maestru-turnetor clasa
In tei men de 5 zile maximum dela apro- Pentru orice intirziere peste termenul HI a dela acea ocoale.
btrea lieitatiei despre care este tinut a lui roentionat, furnizorul va fi pasibil la o re- Conditiile da inscriere :
sicgur cunovtinte dela ofciul Felticeni, ad- tinere de 10 bani la suta de lai pentru fie- 1) SA fie roman;
judecatarul se va prezentit la numitul oficiu care zi de intirziere, asupra valorii furni- 2) Si fie absolvent al unei ocoale sups-
ca st inchee contractul cuvenit. turii ce priveote aceasit intirziere. rioare de meeerii din tart sau din streint-
In caz de a nu El urrnitor, cautiunea pro- la caz de intirziere care ar o lunt tale oi st fi lucrat in ateliere de specilita-
vizorie va rimene In profitul Statului fire peste termenul meefonat mai sus, direc - tea lor cet putin vase ani (art. 49 din lege).
judecat nici somatiune i fere niciun drept tiunea va avek dreptul si recilieze contrac- Coneursul va consta din :
de pretentiune din partea adjudecataralui. tul ftrt somatie, Mat judecati eau punere 1) 0 schiti Mcutt cu mane Rent oi un

www.digibuc.ro
2 Apri lie1910
MONITORIIL OFICIAL
01
deseioit -et ;j:3 tirade, lamed dad, corni- sa va tine in localul direetiunii generals a
sia tie execi(inare H crede necesar). cultor, doinicifiat In coeruna Mogotieeti, ju-
regeti din Bucureeti, cabet Victoria No, 127, detult Olt, a fAcut cerare aeestui minister
SChit1 eau desenul or fi relative la lu licitatie publiee, pee.ru dares in tare-
crarea prevAzutit mai jos la No. 3; pentru schimbarea nurnelor sale patroaimice
priudere a construetiunii urAki depozit peu- de eMaria Marin, Florins Gheorghe, Flo-
2) Ua deviz al aceleirte lucreri ; tru eare in strife Caracal.
3) 0 lucrare practiefi, (*multi in atelie- rescu ei Marine in eel de eGheorghe Flo-
Valoarea dupe deviz a aceidei luereri rescue, spre a se rennet Dion Gheorghe Flo-
rele ecoalei, dupa desemnurile canNdatului site de lei 11.500.
sau duel cele propuse de comisie. rescug.
Lcitatiunea se va tine in conformitate Ministerul publie aceast cerere con-
Lucrarea pyre:Aic va fi o piese de tuci err conditiunile generale pentru intreprin-
o pies de bronz pentru maeini; deri de luer.46 publice ei cu art. 72-83 form disoozitinnilor art. 9 din legea asupra
4) Inteo eedinti (rali, candidetii au a numelui," spre etiinta celor interesati, cari
din !elm asupra rontabiLtetii publics. ar vol cA fad. opozitituse In termenul pre-
rspunde asupra intreblirilor cari li sa ver Profesienietii, doritori de a luA parte la
pane asupra tehnologiei din speeialitat ea aceaste licitatiune vAzut de aliniatul II al zisului articol e,n
cari se gAsese in (XIII-
lor. Comisiunea poate, dac va gist de cu- dOuniia att. 1 din conditiunile generate
viintt sit pun pe candidati sa explice ele -D. Ion A. M. Raieu, zis ei Ion M. Un-
pentni intreprinderi de lucrari publice, vor gureanu, domicilir: in Bueureeti, strada
vilor anume subiecte in legatui ere lucre.- trabal stt trimit prin pastA ofertele for
rile din ateliere. Doamnei No. 23, a filcut cerere ace..eui
sigilate, sau se le depune singuri, pink in minister pentru schirribarea. numelo: sAu
Candidatii cari doresc s se inserie la able ei orele fixate pentru licitatie, is iiiree-
vest concurs vor trimite cererea, tosotit patronimic de A. M. Raicue in cal de
tiunea georrali a reg:ei. IM. Ungureanue, spre a se numi ',Ion M.
de actele necesare,ministerului Anti in ziva Pe plic se va pune mentiunea : eOfertil
ee 15 Octomvrie 1910. Ungureanue.
2 pentru licitatienea publici din 4 Maiu Ministerul publicA aceaste cerere, con-
1910, orele 10 dimineetae. form dispozitiunilor art. 9 din legea asupra
- In ziva de 1 Noernvrie 1910 se va Ofertele vor trebui sle fie insotite de o
tine, in localul ecoalei superioare de arte ei numelui spre etiinta celor interesati, cari
garantie de 4 la sut din ealoerea dupA ar vol E6. faciA opozitiune in termenul pre-
naeserii din Bucureeti, un concurs intre can deviz.
Iidaii cari vor s ocupe local de reaestru vzut de alin. Il al zisului articol. toe
P:anurile, devizul i caietul de sareini ei
forgeron (fierar) clan III-a dela aces geoail. contractul tip relattv la aceasti lucrare
Condipe de luscriere: se pot vede in toate allele de luau, in
1) SA fie romie. MINISTERUL
orate de biurou, la directinue z generalA a LULIRRILOR PUBLIC-F..
2) SA fi abscevit o ecoal de meserii su- regiei, serviciul tehnic.
perioar din tar sau din strAinAtate i s fi
dA eentrepeindere aprovizionarea a
lucrat in ateliers de specialitatea lor cel
patio ease ani (art. 49 die lege). MINISTERUL DE JUSTITIE 1.690 mc pietrie necesar tu anul 1910, pe
Concursul va comfit din : teoseaua j:ideteanA Bucumti-Tirgovietc, lo-
1) 0 schitil fAcuti tu mina liberi i un D. Nicolee A. Popescu, rioter al eomunei tul I, intro km 0+000-17+000.
deAmn (acest din urrei nutnai &tee comi- Tinosul, ju letul Prahove, a fAcut cerere Veloarea dupe devil:acme de lei-14.014.
siunea de examinare 11 crede necesar). acestui minister pentru sehimbarea nu- iiicitatiunea no va sins, la attest minisatie,
Sehita sau desamnul vor fi relative la numelui situ patronomic de Popescu, in cal In mine de 26 Aprilie 1910, le orele 11
pe Tornestu, spre a se neml N:colae A. a. tn.
luerarea peevilzut mai jos la No. 3;
2) Un deviz acelreag tucrri. Tomescu. Pentrn formalitkijiie cAtenea
3) 0 incrare practicte executati in atelie- Mibisterul publicA aceast cerere, con- itterkiler da executat, costul Ion partial, ce -

rul ecoalei, dupi desemnurile candidatului form dispozitiunilor art. 9 din leges asupra Gaul de sarcini special, forma gi osebitel4
sau dup acele proptre de comisiune ; numelui, spre etiinta celor interesati, cari ciusa sie contractului, d-nii eoncurenti poe
Lucrarea va const din o piesi de forj ar vol s fae opoz;tiune in termenul prevA- huA informatiuni, dell minister, In teats
propriu zis una de caretiete, zut de aliniatul Il al zisului artieol. zilele de luau.
Mateo eedintA ore% candidatit au a Licitatia se va face in coniarrnit,%:a au die
- D. Ion C. Popescu, avocet, domiciliat poxitiunite art. 79-83 din logea asupra con-
-

rispunde asupra intrebirilor cari li se vor in Craiova, a fcut cerere acestui minister
pune asupra tehnologiei din specialitatea abiiiiAii pablice ail conditiunikw
lor. Comisiuuea poate, dach va gie1 de cu- pentru schimbarea numelui stiu patonirnic pectru inieaprindari delake publitio.
viintil, s puni pe can iideti si explice ele- Popascu in cel de Udriste, spre a se numl Ofertaia ver
Ion C. Uilriste. fIcuic confom publice-
viler anume sabieete legAturl eu Inca- tinnii din Monitoria Oficial No. 227 dais
rile din ateliere. Ministerul public& aceast cerere, con- 17 Isnuarie 1892, indiciindu-sc P. sIe Sai
Candidatii cari doresc sA se inserie la form dispozitiunitor art. 9 din kips asuera sau adaus ia suti asupra preturilor
nurnelui spre etiinta celor interesati, eari din dovia ei dad scktimintsie sou adaustio
acest concurs vor trimite caracole, insotitA
de actele necesare, ministerului pftn in ziva ar voi sA facA opozitiune in termenul pre- coprind fractruni,acteete fractiuni si nu va-
de 15 Octomvrie 1910. vzut de alin. Il al zisuiui articol. Gee ries% decit din 114 in lily
Ofertele cari nu vor Indeplini Acosta
-D. Petra Gli. Stanciu, plutonier in bate- eouditiuni von ft eonsiderate ea neavenite.
MINISTERUL DE FINANTE lionul 8 rezervA, din Buziu, a fcut cerere BareArte nu as primese.
acestui minister pentru schimbarea uumelui No. 6.825. see Il310, Martie 24.
Bluroul contributinnilor dfrecte sAu patronimie de eStancute in col de eSii
Se educe la cunoetinti cA se anuleazi mionescue, sprit a se numl aPetre Gh. Si- -Se dA in ntnepnindere pe teemen de
mionescu. 2 ani (1910-1911), aprovizionarea pirtri-
comisiunea pierdute de fostul perceptor
Isache Georgescu, dela circumscriptia 8 Ministerul publicA aceast corere, con- eului de rezerv neeesar pentra intretine-
tefireti, din judetul Muscel. form dispozitiunilor art. 9 din iegea asupra rea etrelei nationale Covereni-Urziani.Cio-
nurnelui, spre etiinta celor interesati, can cirlia.
Direqiunea general& a regiel mono- ar vol s facA opozitiune in termenul pre- Yaloarea dutei deviz este de lei 16.830,
polurilor &stolid vitzut de alinatut II al zisutui articol. bard 30, pentru anui acesta.
Se educe la cunoetinta generali cA, tu -D. Ion Maria Marin, zis ei Ion Florea Licitatiunea se va tine, la acest minieter
sitia de 4 Main 1910, orele 10 dimineata, ci la prefecture judetului Ialomia, in ziva
Gheorghe, Ion Floreecu ei Ion Marin, agri- de 28 Aprilie 1911i, la orele 11 a. m.

www.digibuc.ro
9`..1 MONITORUL OFICIAL 2 Aprilie 1910

Pentru formalitAtile Iicitaiunii citimea dispozitiuniie art. 72-83 din beget asupra MINISTERUL
lucrkrilor de executat, costul lor partial, contabilitAtii publics si ale conditiunilor ge- AGRICULTURH I DOMENIILOR
caietul de sarcini special, forma si osebitele nerate pentru intreprinderi de lucriiri pu-
clauze ale contractului, d-nii concurenti pot blice. Directia propristitll 1 a exploatiirit
lui informatiuni, dela minister ei dela nu- Ofertele vor fi fleute conform publica- moglilor
mite prefecturk, in teats :dale da lucru. liunii din Monitorul Oficial No. 227 dela
Licitatia se va face in conformitate cu 17 lanuarie 1892, indicindu-se in ale sal- Se educe la cunostinta generalit ce., con-
dispozitiunile art. 72-83 din legea asupra enaknt sau adaus la sutli asupra preturiler form wit. 1.7 din legea perrsru instiinarea
contabilitAtii publice ei ale conditiunilor ge- din devil', si dacA scAlimintele sau adausele bunurilor Statulu. s'a depus, la primria
nerate pentru intreprinderi de lucriri pu- coprind fractiuni, aceste fractiuni s nu comuna Socetu, planul parcelar ei tabela a
blice. varieze deckt din 4/4 in lip un lot de 5 hectare, ce are a se vinde
Ofertele vor fAcute conform publics- Ofertaie cari nu vor indeplini aceste con- din proprietea Statului Vatra
tienii din Monitorul Oficial No. 227 dale ditiuni, vor fi considerate ca neavenite. situat in comuna Socetu, plan Ro-
17 Ianuarie 1892, indicindu-se in ele sat- Supraoferte nu se primesc. judetul Teleorman.
salt adaus la slid asupra preturilor No. 6.932. 3,3z. 1910, Martie 21. D. primar al comunei e dator a pune in
din deviz si dace scAzkmintele sau adauseie vederea amatorilor plinul i tabsla de lo-
Celle ferate romne turi la care se vede situatia i pretul fie-
cuprind fractiuni, aceste fractiuni BA nu
varieze decAt din In Se educe la cunostinta generalit cA, in cirui lot.
Ofertele card nu vor indeplinl !eerie con ziva de Vineri, 22 Aprilie 1910 stil neu, Cererile pentru cumpArare se vor primi
ditiuni vor fi considerate ca neavenite. orele 4 p. in., sa va tine licitatie, la diree- in zilele de 4 Aprilie si 16 Maiu 1910, de
Supraoferte nu se primesc. tie generalA a cAilor ferate romne, servi- ctre d. eef al ocolului silvic TigAnia Dre-
No. 6 928. eae, 1910, Martie 24. ciul B, gara de Nord, Buouresti,pentru yen- geneeti, delegat spacial al ministerului, care
7area a 600 bueti butoaie de leinn de fag va remite fiecirui declarant chitante cu nu-
-Se dii in Intreprindere execula- ea lu- cu 2 funduri ei 200 buckti de stejar cu 2 mAr din registrul special.
crArilor de constructiune a nnei p'etforme funduri. Declaratiunile vor fi fricute dupe, formu-
pereate la jos de gura baz"nului docurilor Informatiile despre condilii speciale si lated dep. 5 de delegatul ministerului ei
Breda. orice alte deslueiri necesare, se pot la, in pe care primarol e dator a-1 pune la dispo-
Valoarea dupe deviz este de lei 158.100. toate zilele de lucru, la s,srviciul de exmo- zitiunea sitenilor doritori de a cumpArA
Licitaliunea se va tine, la acest minister, mat, strada Lasi-nr Cetargiu No. 5. loturi.
in ziva de 28 Aprilie 1910, la orele 11 No. 31,657. 2 1910, Apri!ie st. n. see 1910, Martie 29.
No. 30.571.
a. m.
Pentru formalititile licitatiunii, cAtimea -In ziva de 26 Aprilie (9 Maiu) 1910, orate
lucrAriler de executat, costul lor partial, 11 a. no., se va tine licitaliune, la directiu- -Se educe la cunostinta generalit cA, con-
caietul de sarcini special, forma i osebitele nea generalk a C. F. R., se: viciul B, pentru form art. 17 din legea pentru instrAinarea
clauze ale contractului, d-nii concurenti pot executarea luccArilor de terasamette, paeaj bunurilor Statului, s'a depus la primAria
lue informatiuni dela minister, be toate zi- cu bolo ani si diverse clAdiri neeesare la cornunei Stolniceni Ghiteecu planul parce-
lele i orate de lucru. infiinlarea haltei Enusesti la klm 108+900 lar i tabela a un lot mic de 5 hectare, ce
Licitatia se va face in conformitate cu al liniei Piteeti-P.-Olt, in valoara de 91.959 are a se vinde din proprietatea Statului
dispozitiunile art. 72-83 din legea as pra lei, bani 36. Bredilita-Criveeti, situate in comuna Stolni-
contabilitetii publice si ale conditiunilor ge- Oferte'e se vor adresit directiunii generale ceni-Gbitescu, plasa Lespezi, judetul Su-
nerale pentru intreprinderi de lucriri pu- a C. F. R.; serviciul B, timbrate i sigilate, ceava.
blice. cu adiogire pe plic : eOferti pentru execu- D. primer al comunei e dator a pune in
Ofertele vor fi fecute conform publiica- tarea lucrrilor necesare pentru infiintarea vederea amatorilor planul i tabela in
tiunii din Monitorul Oficial No. 227 dela haltei Enuossti, lititatia din 26 Apri'ie (9 cari se vede situatia si pretul acestui lot.
17 lanuarie 1892, indicndu-se in ele ace- Maiu) (910e, cel mai tirziu pine in zina Cererile pentru cumpArare se vor primi, in
zeimint sau eclairs la mete asupra preturi- 26 Apride (9 Maiu) 1910, orele 11 a. M., zilele de 11 Aprilie si 21 Maiu 1910, de
lor din deviz, i dac scizemintela sau a- dud se vor deschide in sedintA publice. - cittre d. set' al ocolului silvic Tetitrusi, de-
dausele cuprinde fractiuni, aceste fracliuni Orertele se vor tr:mite prin poste ; nu se legat special al ministerului, care va re-
re nu varieze cleat din 1/4 in 1/4. admite ca concurentii s prezinte direct mite fiecirui declarant chitantk cu numir
Ofertele cari nu vor indeplini aceste con- ofertele Jot- in ziva licitatiunii. din registrul cu mace.
diliuni, vor fi considerate ca neavenite. Supraoferte nu se admit. Declaraliunile vor fi acute dupe formu-
Supraoferte nu sa primeac. Concurentii vor depune o cautiune pro- larul depus de delegatul ministerului si pe
No. 6.930. 3,31. 1910, Martie_24. vizorie de 3.700 lei, la cassa centralit a C. care primarul e dator a-I pune la dispozi-
F. R. din Bucureeti; iar recepisele dovedi- tiunea sitenilor doritori de a cumpiri lo-
-Se di in intreprindere lucrerile de toare de depunerea cauliuni se vor trimite turi.
coustructiune a unui aid de sprijinire a sau deodat cu oferta in plic, sau vor fi No. 30.569. 3,5z. 1910, Martie 29.
coastei dinspre munte dintre km 3+640 si prezentate de concurenti directiunii C. F.
3 +870, depe eoseaua mtiocale Riu-Va- R., in ziva si la orele fixate mai sus pentru Directiunea pidurilor
dului- Runc-Getneasa. tinerea licitatiunii.
Valoarea dupe deviz este de lei 18.000. Se publici spre cunoetinta generali cke
Garantia definitivk va fi de 5.500 lei. in ziva de 10 Iunie 1910, orele 10 a. me
Licitatiunea se va line, la acest minister
si la prefecture judetului Vidcea, in ziva de Depunerea cautiunii.in numerar la lici- in loca!ul prefecturii judetului Iasi, se va
29 Aprilie 1910, la orele 11 a. m. tatie nu se admits. tine licitatiune publice, prin oferte inchise,
Pentru formalitiktile licitaliunii, citimea Informatiuni ei lAinuriri se pot lu la ser- conform legii asupra contabilittii publice,
lucrerilor de executat, costul lor partial, viciul central de intretinere C. F. R., calea pentru vinzarea spre exploatare, pa un pe-
eaietul de sarcini special, forma si osebitele Victoriei No. 124, Bucuresti, in erica zi de riod de 8 ani, calculat cu incepere dela 1
dame ale contractului, d-nii concurenti pot lucru intre orele 10-12 a. in. Aprilie 1910 pinAla 1 Aprilie 1918, a unei
lui informatiuni, dela minister si dela nu- Ad. No. 31.395. 1910, Apritie. portiuni in intindere de 81 hectare, 6.900
mite prefecture, in toate zilele de lucru. min din pedurea Statului Pipirig, seria
Licitatia es va face in conformitate cu II Mihietu-Pluton, cantonul delft Arsita-

www.digibuc.ro
2 Aprilie 1910 MONITORUL OFICIAL 9a

lui-Hrieca, din jircletul Neamtu, lease VA Conditiuni speciale peutru vnzaree unei porttunt scoate din parchut tot materialul Ienenos,
din pldurea Pipirig, seria II Mindetu-Pluton, afare de puetii de reeinoase, ce nu vor in-
comuna cantonut dela depe proprieta-
VAnzarea acestei porliuni de pedure se tea Pipirip, din judetul Neamtu, plasa Vnttori, trace dimensiunea de 0 m, 10 in diametru
face dupe regulamentul de licitatiuni ei cu comuna la suprAeta so1uli.
conditiunile generale de exploatare, ambele Art 4. In caz de contravenire la art. 3
Art. 1. Se vinde din pedurea Statului de mai sus, cu-eperetorul va pletl, fire so-
publicate in Monitorul Oficial No. 80 din aerie II Miheeeu-Pluton, cantonul de
11 Ellie 1896, cu aplicatiunea art. 72-83 matiune eau judecate, ci numai prin aplica-
la lereita-lui Hrieca, depe proprietatea Sta- rea legii de urmirire, elite 100 lei de hectar.
din legea contabilitetii generale a Statului, tului Pip'rig, situate In judetul Neamtu,
al ceror text va fi afieat In sala de licita- Art. 5. Articolul 6 din conditiunile ge-
plasa Vitnetori, suprafata de 81 hectare, nerale de exploatarea peduriler Statului se
tiune, i cu conditiunile speciale inserate 6.900 mp, diviziae in 8 parelete cu No. 1, modifice in sensul urmetor :
mai jos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 0 8, ei care se limiteaze : Teierea fiecerui parcha se fncepe la 1
Licitatiunea se va tine pe hectar. La nord cu restul pedurii Statului Pipi- Aprilie, va lame in tot cur sul anului ei se
Modul de procedare a licitatiunii prin rig, din seria II de exploatere, seprate prin va termini la 31 Martie al anului urmittor.
oferte inchise este urmatoral : Obcina plaiului Caller, fixate pe teren prin Pentru anul I al periodului, dace adjude-
movile ca teruei numerotati ei reportati la catiunea se va confl, ma dupe 1 Aprilie, teio-
Dupe strigarea pficlurii, amatorii &pun
ofertele inchise in mfiinile d-lui prefect arbyrii marcati cu ciocanul silvic !Tr. S. de &- rea se va incepe indate dope depunuea ga-
sau delegatului sett, insotite de garaneia pro- bete 0 pe care s'a aplicat cu ciocanu re- rantiei gefinitive el plata arendei anuale,
vieerie de lei 10 000 el de nature color volver numerul corespunzitor al teruplui, aend facultatea cumperetorul ca partea ce.
prevezute de regulamentul de licitatiuni, conform planului ; la sud cu proprietatea va remane neteiate din parchetul acelui an
Hangu, separate prin Obcina Crainicului, panela finele lunii Maetie, se o taie in anul
care, dupe ce se incredintease a nu mai
este prezent nici un amater, imediat se fixate la fel ca mai sus, la eat cu propriete- al doilea, de odate eta parchetul viitor.
deschid ofertele ei se incheie proces-verbal, tile H3ngu i Veratec, prin virful Crainicu- Art. 6. Arborii reeinoei cari se vor Wit
subscris ei de concurenti, In care se con- lui i restul pedurii din acee9e serie, sepa- In p inlayed se vor cojl, exceptnd earful,
semneaze numele el domiciliul concurenOlor, rate prin. Obcina piaiului Cailor, fixate la care, dupe separatiunea lui de trunchi, se va
pretu/ ce au oferit i garaneiile ce au depus. fel ca mai sus, ei la vest cu restul pedurii curet1 de creci el se va ciopli penile /emn
Statelui din aceeae eerie, prin piciorul nu- din metru In metro; iar arborii cari se vor
Orice oferte care va ceutte se schimbe We In restul anului se ver cureel de creel.
intru ceva conditiunile generale ei speciale mit Areita lui Hrieca, *kit Miheeeului ei
pAreul lui Barabule, fixate de asemenea ca In cazul cnd cumperatorui nu se va con-
de exploatare, se va considera nule i nea- forme acestei obligatiuni, lucrarea se va
mai sus.
venal. Art. 2. Aceste parchete se vor exploate efectu de eeful de ocol In contul su, obli-
De aceea se recornande arnatorilor ca intr'. n period de 8 ane calculat dole 1 gat flind cumpereterul a plet1 valoarea aces-
ofertele lor se fie redactate conform moie- Aprilie 1910 penile 1 Aprilie 1918 ei in tei lucreri dupii constarea i estimarea ee-
lului inscris In josul acestei publicatiuni. ordinea urmetoare: fului de ocol.
Se atrage atentiunea amatorilor ce, pe a) In anul I parehetul No. 1, in bathe- Art. 7. Articolui 12 din conditiunile ge-
baza ae. 14 din regulamentul de licita- dare de 10 hectare, 2.800 rap, 0 care se li- nerale de exploatirea pedurilor Statului
tiuni, supraoferte nu se prirnesc ei, prin ur- miteaze : la nord cu parchetele No. 5 0 6, se suprime.
mare, orice cerere de asemenea nature va prin perAul etului; la sell cu proprie- Art. 8 Artizolul 13 din coditiuni'e ge-
fi pur ei simplu clasate, la dosar. tatea Hangu, separate priu Obcina Craini- nerale de exploatarea Ode rilor Statului se
Estimalia este de lei 1.571,ebani 50 pe cului; la est cu parchetul No. 2 ei la vest modifice in sensul urmetor :
bectar. cu restul pidurii Statului din aceene serie, Scoaterea ei transportarea lemnelor din
No. 29.883. 1910, Martie 26. prin pArieul lui Berabule; parceetul exploatat se va urmi pnela 1
b) In anul H parchetul No. 2, In Intel- Octomvrie al anului II dela intrarea in ex-
OFERTA dere de 9 hectare, 7300 mp, situat lane ploatare a parchetului, fire a se mai care
cel cu No. 1 ei spre est; sau acordit ere() alte prelungire de termen.
Subsemnatul , domiciliat in 2)
c) h anul III parchetul No. 3, in intin- Pantru anul I al exploaterii, teierea
, mint amator de a lute in exploa- ecoaterea lemnelor din parchat se va urine
tare parchetele No . din pedurea .
dere de 9 hectare, 9.700 mp, situat Itenge
cel cal No. 2 spre est; 2 ani consecutivi, socotiti dela data confir-
, situate in judetul mrii adjudecatiunii.
publicate a se vinde spre exploatare prin d) In anal IV parchetul No. 4, in inVn-
dere de 10 hectare, 9.200 mp, situat Cumperetorul este muse obligat a prive-
Monitorul Oficial No. 8).... din 4) ghee se nu se educe nici un fel de Me-
ofor lei cel cu No. 3 el spre est;
Pe 5) e) In anul V, parchetul No. 5, in Intin- mare semint4ului preexistent prin trans-
Heeler ce are depline cunoetinte de con- portarea materialului exploatat eau prin
ditiunile generale i speciale de exploatarea
dere de 10 hectare, 7.800 mp, ei care se
leniteale : la nord cu parehetul No. 6, la vitele ce vor servi pentru aceasta.
acestor parchete i me oblig a le respeete Orice lemne rimase intr'un parchet la
Depun odati ca aceasta ei lei g) sud cu parchetele No. 3 0 4, la est cu res-
tul pedurii din aceeae serie, separate prin epocile mai sus fixate, eor remale de dreet
in 7) in fulosul Statului, fire ca cumperetorul se
Obcina pieiorului Cailor, 0 la vest cu par-
chetele No. 1 ei 2, prin prttul Miheeeului; pate rilic vreo pretentiene de despegu-
garantia provizorie prescrise de conditiunile
speciale.
f) In maul VI parchetul No. 6, in intin. bire.
dere de 10 hectare, 0,900 mp, situat 14(40 Art. 9. Aliniatul IV de sub art. 28 din
col cu No. 5 ei spre nord; conditiunile generate de exploatarea peduri-
') Pronumele I numele. lor Statului se modifice in sensul urmetor :
4) Se va indicA exact local nude domiciliazi con- g) In anul VII parchetul No. 7, In intin-
eurentul. den de 9 hectare, 2.500 mp, situat lAngit La incetarea exploatere fiecerui prcbet,
1) Neeiral Monitorului Ofleial In care a apS- cel cu No. 6 i spre nord; cumperetorul este dator a strnge tu gre-
rat publicatia de vnxare, h) In anul VIII parhetul No. 8, in intin- mezi vArfurile, crecile er tot feint de resturi
4) Anul, tuna si ziva aparitiunii Monitorului. din exploatare, cici in caz contrariu va pint
6) Se va noti pretul ce oferl pe hectar, pe par- dere de 10 hectare, 6.700 mp, situat !tinge
ehet, pe arbon, pe serie san In bloc, etc., dart corn cel cu No. 7 0 spre nord. eete 100 lei de fiecare heetar constatat ne-
este trecut jr tabloa c5 se face vnzarea. Art. 3. Exploatarea aeestor parchete se skins, iar materialul se va sechestre
6)Se va Indich suma exact In cifre si litere. va face ras, fire reserve sau arbori de li- vinde in folosul Statului.
7) Se va ariltA dad, suma depusa este In efecte sau Art. 10. ert;colul 33 din conditiunile
nu inerar. mite, Gualpfiritorul fiind liber de a We vi

www.digibuc.ro
94 MONITORUL OFWIAL 2 Aprilie 1910
nerale de exploatirea pridurilor Statului Art.16. Curnpiritorul este o'-ligat a directia IV geniu, eu aetele de capacitate ce
modifiei astfel : lisi netiiati arborii marcati si la care sunt posedi cind se va tine un nou concurs.
Pretul cuvenit pe fiecare an se va ris- report4i tarueii i movilele depe perime- Conditiunile ce trebue si Indeplineasc"
punde de cumpirator la criesieria centrali trai acestei portiuni de pidure. cvndidatii sunt urmitoarele :
a miaisterului de finante s9u la adminie- le caz de neconformare, va plan cite 100 1) SI fie romen sau naturalizat ;
tratia financieri a judetului Neamtu, in lei de llama arbors ei se va eupune jade- 2) Si II satisfieut legea de recrutare ;
moneti dupil cursul fiscului. cfitii dui)" dreptul comun pentru ctstrugere 3) Si prezinte un certificat de bun' pur-
Acest 044 se va rispunde de cumeira- do hotare. tare i moralitate;
tor fn patru rate de egali valoare, Art. 17. Cumphitorul nu va puts ri- 4) Si prezinte certificatele de stadia a
anume : dici nid o pretentiuns in contra Stetuki, unei szoli de conductori din tari sau
Prima rati sa va raspunde cu antieipatie dad In acest canton va mai face ei alte vine sau certificate prin care (4' probers
la 1 Martie al anului intr4rii in exploatare; ziiri de orice fel de material, fie chiar in ci au o practici indelungati ca conductor
A doua rate la 1 Iolie al anului intririi cared And acesta s'ar eel pe aceeae vale de !acrid de constructiuni.
In exploatare; do scurgere, neputind opri traasportul
A treia rata la 1 Ootomvrie el anului in- No. 11.085. 1910, Martie 30.
acestor materifile pe ;rumurile existente.
tririi hi expleatare; Art.18. Pentru a putei fi admisi la con-
A patra rati la 31 Decemvrie al anelui Administratiunea central' a rilsboiului
cureete, doritorii trebuese a depune la hei- avAnd necesitate de furniture urmitoare :
intrarii in exploatare. tatie o garantie provizorie in valoare de
At t. 11. Odati cu plata prinai rate din 10.000 lei ei de nature celor pre elizute prin Soria 1
valoarea amnia a fiecirui parcbet, cumpi- regulamentule de licitatiune. Articole de papetirie.
ritorul va consemni p seama si la dispozi-
ciunea ministerului agriculturii sidomenii:or MINISTRUL
Seria II
si suma necesarA pentru lucrirfni de imt- 130 kg sfoarit.
pidurire ale fiecirui parchet, socotita a 80 INDUSTRIEI l COMERTULUI
lei de E ecare hect;r, iar recepiea o .va de- Seria 111
puns la mieister. Se public" spre cunoetinta generate ci, In Diferite aparate, instrumente i obiecte
Numai dupi aceea se va p-rmite exloa- ziva de 10 Aprilie 1910, orele 11 a. m., se chirurgicale.
tarea parchetului. va tine o noui licitatiune,prin oferte inchise, Se pnblici spre cunostinta tuturor dori-
rt. 12. Construirea drurnurilor pntru pentru inchirierea restaurantelor cu depen- torilor ci, la acest minister, directia VI m-
exploat5rea pitdarii vicrlute rAmine a se dintele lor dela statiunile balneare Govora alted, In ziva de 12 Aprilie 1910, orate
efectui de eumptiritor ea a sa chaltuialA, Cilirainesti, din jud.-4ul *Mee, pe ter- 10 a. m., se va tine licitatiune, in confor-
dupi cure intereeele lt vor povitul, lira a men de un an. mutate cu legea de contabilitate general' a
putei ridica vreo rretentiune de despligu- Licitatiunea va avei loc in localul minis- Statului, art. 72-83 inclusiv, ei tn condi-
bire dela Stat. terului ei se va tine separat pentru fiecare tdle caietului de sarciai, care se polite ve-
Pentru construcfuni de niuce, ori instae statiune i n coaformitate disoozitiunile de" la minister, directia VI united, In
laiiuni de cii ferete, fixarea teureului prin legii contabilititii pullice. toate :dale de luau, Intre orele 8-12
proprietatea ori pidurea Statului este su- Garantia ceruti coneurentilor, spre a fi a. M.
push aprobirii ministerului de doruend. admiei licitatiune, se fixeazi la 2.000 lei Ofertele se primese pentru fiecare eerie
Art. 13. Pentru lucriri de arti de orice numerar sau efeJe publice garantate de In parte.
naturA, Statul nu va pune la dispo7itia cum- Stat, iar cea definitiv la 1/2 din slime ce Supraoferte nu se eor priml.
pAretorului nii un fel de inateriale. va rezulti drept chide anuale. Spre a fi admiei la licitatie, concurentii
Cumperitorul va trebul s si serveasci Caietele da sarcini ale inchirierii se pat vor e'epune,oilatil ea oferta, recepiaa Cassei
de materiale din parchetul in curs de ex- vedei la minister, in toate eilele de lucru. de depuneri,constatini cli au consemnat ca
ploatare. 3,2z. garantie la ordinal minieterului de risboi,
Art. 14. Arlicolul 8 din comiitiunle ge- Serviochil meserillor ai industriel casnice in nutnerar sau efecte ale Statului, sau ale
nerale de exploatarea pidurilor Statului soeietetitor recunoscute de Stat, suma de
modci aetfel : S9 educe la cunoetinta geneiell cd, car- 10 la sat' din valoarea ofertei.
CumpAritorul nu va incepe exploatarea natal cu No. 423/903, eliberat de corpora- Garantia nu se va liberi adjudecatarului
parcbetului derat dupa ee so va prezenti fa ia din Capitali lucratorulai fie- decit dup" executarea definitiv" a contrac-
aeful de ocol respectie cu recepisa de plata rar Mikloe Sredzieri, se consideri anulat, tului.
primei rate a arendei pinnate a perchetului, fiind pierdut. No. 6.014. 1910, Mantle 30.
spre a o vizi, preeum i dupi ce seful de
oecd va primi comenicare dale minister c" -Se aduee fa cunoetiota generali cl, Corpnl I armati
s'a depus receze:ea de consemeasea anualg. carnetul eu No. 672/905, &iberet de cor- Tabiira regionalii Bresnita
a ruccei de Id 80 de fiecare becter, eetru poratia lAcetusilor din Bueuresti lecr torn-
lui fierar Poeescu D. Ion, se consideri arm- Se public" spre cunosCnta general' a
lucririle de imptdurire ale earcbetului. amatorilor ci, In ziva de 8 Aprilie 1910,
Dapi ce se va semri proceeui-verbal de let, flied pierdut.
orele 10 a. ne., se VA tine licitatie
aredarea parchetului, din care un exemplar la reeedinta taberii regionals eBresnitas,
se va da cumpireterului, seful ceolulu, sil, MINISTERUL DE RISBOI
vie va da ordin pidurarilor respectivi a
perraie tiferee.
-
La concursul tinut, in aim' de 22 Martie
de ling" comuna Jidoetita, plasa Ocolul,
jud. Mehedinti, pentru arendarea urmitoa-
relor terenuri din proerietater taberii re-
Art. 15. Dace se va constati ci cumpi- 1910, neocupandu.se tcnfe locurile de con- gionale iBresnita, Infundati printre pro-
rAtorul a exploatat o suprafaIi mai mare, ductori de lucriri clasa Ilf, retribuiti lunar prietati particelare din plaiul Sueita, pe:
trecind lirnittlu portiunii de picture van- cu 200 lei bugetar, Ca sunt vacente ia re- timp de un an, ea Incepere dela 1 "folio
duti, sau se va co.slata ci a frneut teicri ealintele dieiziilor din orasele TaSeverin, 1910, el peutru care nu Wan prezentat
In tine pri decet cele date In exploatare, Craiova, Tergoeiete, Burin, Foesani, Roe concurer0 la licitatia tinuti tn ziva de 22
va plAtl Seatului, fr judeeati ori soma- man. Betosni s'Cernavole, se publiei spre Martie 1910, i anume :
tiune, ci numai prie apliearea legii de ur- cunoetinta amatoriler de a oeuci ace* Portimaile de teren infundat din plainl .
mirire o despigubire ce re va calcoli pe posturi, a se prozenti In ziva de 8 Aprilie in suprafetA de 0.70R rop, de
pretut de 3.000 lei heetarul. 1910, orate 8 i juintate a. in., la uainieter, 0.150 mp, de 0.480 mp, de 0.945 mp, de

www.digibuc.ro
MONITORUL OFICIAL 95
2 Apri lie 1910
citatie publick pentru vinderea aparatelor Doritorii de a coneuri, pot lui cilao,;-
0.450 mp, oi portiunile de teren Infundat 1in0 de caietul de sarcini In mice zi de lu-
din plaiul imian-Orgutova, in suprafate +le de golirea latrinelor compu3e dia :
3 butoae barometrice, capacitatea a
cru, dela orele 8 -11 a. m. oi dela 2-5112
8.131 mp, de 2 530 mp, de 9.520 nap, de p. m., afari de Simbetele dupa amiazi.
6.913 mp, de 4.680 mp, de 4.935 mp, de 1.200 litri; Conaurentii, odati ou prezentarea ofertei,
0.250 mp, de 2090 mp, de 0.530 mp, de 1 pompi pneurnatica;
.

1 tub e cauciuc in spiral de 0.50 mm vor deplane oi garantia de 10 la suti din


1 heater, 4.790 mp, de 1 hectar, 4.420inp, valoarea furniturii ce oferteazi.
del lictar, 0.160 mp, de 2.000 mp, de 1 diametru oi 3 m lungime, cu racorduri la
Garantia se poets prieil in numerar eau
hectar, 1.810 nip, de 1 hectar, 8.080 mp, ambele capete;
3 tuburi de cauciuc In spiral de 120 mm efeete, nurnai pink la 1.000 lei, iar dela
de 0.860 mp, de 2 hectare, 0.501 mp, de 2 aceasti surni in sus, nu se va priml de ;it
hectare, 3.848 rup, se arendeaie in bani diameteu oi 3 na lungime, eu racorduri la
ambele capete;
In reApisa cassei de depuneri oi consem-
pentru cuitur. natiuni.
Caietele de sarcine, cu condi;iunile de 2 tuburi de tabli galvanizati de 120 mm
diametru oi 4 m lungime, cu racorduri la No. 5 602. 3e3z. 1910, Mattis 19.
arendare, planul teienurilor ce se aren-
deazi, se pot vedett In fiecare zi de lurru, arnbeie capete;
1 tub de tabli galselnizate, de 220 ram - Se educe la cuno0inta generali cet,
in orele de serviciu, la cancelaria taberii diametru, cu raeord n ;mai la un capit. In ziva de 2 Aprilie 1910, orele 9 dimi-
regiouale eBresnitae, de litegA comena Ji- Se educe la cucootiui c4 aceasta va neater, se ea tine, la directie pirotechnia ar-
dootita, p!asa Ocolul, judeleil Mehedinti. avti foe In ziva de 9 Aprilie, rele 10 a. m. matei, licitatie public, prin oferte Inehise,
Licitatia se va tine ta conformitate cu le- Relatienile necesare se pot luti la o- in conformitate cu legea contabilittii pu-
gea genera l de contabilita te publica a Sta- maudamentJ pietei Pe)eoti, deia orele 9 la blics, pantru aprovizionarea urinitoarelor
eu oferte inchise i fara supralicitatie. 12 a. rn . oi dela 2-6 p. m. materiale:
Pentru a putei fi admioi la licitatie, do- 15.060 kg cirbuni de forje, 3.490 kg
ritorii vor depune rnai Intii o garautie pro. Biuroul de recrutare i mobillzare cirbuni de lemn, 30 000 kg cox metalur-
vizorie egalit cu a patra parte din suma ce Prahova gic i 10.000 kg cox de uzini.
ofer ca arende pe timp de un an, ei se va Tnrul Dumitrescu Ion, contingentul Totdeodat se pune in vederea concu-
depune suma la administratiunea financiarit 1909, din comuna Moreni, pierzAnd certifi- rentilor ci ofertele trebues1 tntocmite pe
Mehedinti, iar nu la perceptor, prezenten1 catul de dispensi CA No. 629/909, II declar prdtul unitar si total, cunosand ci se pot
la Iicitaie numai recepisa. nul fete( voloare in mina oricerui se va primi oferte p:5 sepia intreag. sau numai
Garantie In numerar sau efecte nu se gig!. pentru un singur fel de material din serie.
1910, Martie 28. Supraoferte nu se primese.
admite. Nu se vor lui in seam ofertele cari ar
No. 1.417. 1910, Martie 22. Batalionnl 4 pionterl cuprn3e alte conditiuni, decit cele previ-
Serviolul intendente1 corpnlul II La licitatia tinuti in ziva de 15 Martie zute in caetul de sarcini oi prezenta publi-
matit 1910, la batalionul 4 pionieri (cazarrna ge- catio.
niului), pentru vinierea mai multor uneite Doritorii de a concurd pot IDA cuneetintit
Conform ordinului ministerului de risboi de caetul de sarcini In toate zilele de lucru,
No, 11.003 din 27 Martie a. c., e publielt oi materials de ocoali, raformate, neobti-
nindu-se preturi avantajoase, se educe la dela orele 8-11 a. rn. i dole 2-5 1/2 p.
spre cunootinta generale ci, In ziva de 15 m., afari de Sianbetele dupi amiaz.
AprNei a. c., orde 9 dimineata, se va tine cunootinta generaltt a atnatorilor ci se pu -
bli o noui licitatie in ziva de 12 Aprilie Concurentii, oiat cu depunerea ofertei,
o nouit licitatie pentru darea In intreprin- vor avee vi garantia de 10 la suti din va-
dere a fierviciului de vidanjare al latrinelor 1910.
Conditiunile stint acelea0 prevAzute in loarea furniturii ofertate.
dela toilte corpurile oi stabilimentele mili- Garantia se poate deplane in nemerar oi
tare din garcizoanele: Tiegoviote, C.-Lung, publicatia No. 2.380, il;serati in Monito-
rul Oficial No. 235 din 20 Ianuarie 910. to efecte, numai pine la 1.000 lei, iar dela
Piteoti, T.-Megurele, Alexandria, Giurgiu, aceasti surlier in sus, nurnai in recepisa cas-
Tabera Mihai-Bravu, Cernavoda, Constenta, No. 2.950. 1910, Martie 29.
sei de depuneri i consemnatiuni.
Tuleea, Ostrov oi Babadtg, pe limp de trei P1rotechnia armatel No. 5.603. 3,3z, 1910, Martie 19.
ani, cu Incepere dela 1 Aprilie 1910.
Licitatiiie se vor tine la commdamentul Se educe la cunoetinta generala 01, In
ziva de 2 Aairilie 1910, orele 10 dimineata,
-Se educe la cunoointa generali ci, In
ace'or garnizoane, conform caietului de sar- zit's de 9 Aprilie 1910, la orate 9 dieui-
c'ne, prin oferte Inchise, co garautie de 53/0 se va tine la pirotechnia armatei, licitatie
publici, in confocmitate cu legen contabi- neata, se v a tine, la pirotechnia armatei,
asupra sumelor oferite pentru un an; su- pentru a rein oari, licitatie ublic, in
praoferte nu se pemese. iitii pentru aprovizionarea urmk-
toarelor materials : conformitate cu legea contabileitii publics,
No. 36,303. 1910, Martie 30. pentru aprovizionarea a 30.000 kg tonti
35 m5 scenduri de brad, 3 na3 grinzi de
ServIolul:geograflo al armatel brad, 3 nas eilpriori de brad, 10 ms dine- brute gris selareacee.
mele de brad, 3 ins cuoaci de brad, 1 nis Doritorii de a concura pot lui cunNtinte
Se educe la cunootinta geoerali de caietul de sarcini, in toate zitbe de lit-
Incepere dela 1 Aprilie a. c., toate persoa- nrinzi de tufan, 0 ms, 180 talapane de car-
pen de 3 m3, 10, 40 bue. doage de stejar, cru dela oaele 8 ij, dimineata pinCa 11
nele civile ce 4oresc a-oi procurir hrti re- a. rn. si dela orele 2-5 'A p. w.
produse la serviciul geografic al armatei,
20.000 kg lemne pentru foc de fag. 0 m3,
50 talapaee lemn de frasin oi 24.020 kg Licitata se va tine bi conformieate cu
se vor adrasi librriei Sown, singurul ma- art. 73-82 din legea contabilittai pu-
gasin autorizat cu punerea In vinzare a rumcgturi de brad. b1ice cu oferte inchise, rind se va depune
hirtilor reproduse de aceat serviciu, care Tot deo.iati se pune In vederea concu-
rentiior ei ofertele trebuesc Intocmite pe garantia de 10 la sulk din vaioarea fur-
numai poate fiber?' direct din depozitul niturii.
pretul unitar oi total, cunoscind eek se pot 1910, Martie 23.
Garnimana Ploegti priml oferte numai pentra un singur fel de No. 5 671. 3,3z.

In coeformitate cu ordinul ministerului material, sau pentru seria Intreaga. -Se educe la cunoetinta generaii di, In
de rsboi cu No. 10.297 din 3 Oetomvrie, Supraofette nu se primesc.
Nu se vor Ici in swami, cousiderindu-se zina de 27 Aprilie 1910, orele 9 dimineata,
transmia eu al corpului 111 armate cu se va tine, la el;reetia piroteahniei armatei,
No. 29.762 d'in 14 *Artie oi comunicat cu ea reavenite, ofertele cati ar confine Rite
conditiuni, decit cele previzute de caetul biJtei publici, rein oferte inchise, In con-
al diviz;ei V-a No. 18.396 din 14 Martie formitate cu legea contabilittitii generale a
a. c. Garnizeana Plotioti (milked a tine li- de sarcini ei presenta publicatie.

www.digibuc.ro
96 MONITO.It 1.1L OFICIAL 2 iprilie 1910
Statului, pentru vinierea a 56.806 kg, 2&6 Vanzarea i adjudecarea sus mentiona-
gr alarna veche provenita din tuburi de car- ANUNTURI JUDIGIARE
tuge i focoase.
telor imobile se vor face, in pretoriul tribu-
SaT raoflie nu se primesc. LICITATIUNI nalului Ilfov, Belie de notariat, In zitia de
27 Aorilie 1910, orele 11 a. ro.
Doritorii de a con f.:urta pot lire cunoatintii
Tribunalul Ilfov, sectia de notariat PrOtul acestor imobile, arAtet de credi-
de caetul de, sarcine in toate zilele de lu-
cru de la erele 8 jum.-11 a. m. i da la toare, prin cerarea fficuti tribunalului gi
D aoara Paraschiva D. Hagi Penciu, era- dela care se vor incepe slrigarile, este de lei
orele 2-5 jum. p. m. afara de SAT beteie ditoare, menajorii; I. Niculescu, in calitate 600 pentru inaobilul din aoseaua Frlantro-
dupa annia26. de tutore al minorilor Gheorgbe ei Eremite pia No. 67, azi str. Osorgeseu III ; 400 lei
Concureutii, odat cu prezentarea ofertii Penciu, coinerciant, ambii domiciliati in Bu- pentru imobilul din goseaua Fdantropia,
vor depun i garantia de 10 la suti din cureati, calea Moailor No. 205, ai Locote- strada Georgeseu III f. n., ai 800 lei pentru
valoarea furniturii. neat Mihail M;rescu, militar, ca cesionar al
Ofertele netosotle da garantie sufi iente
imobilul din strada Argriculturii No. 16,
drepturilor succesorale ale d-lui Constantin azi No. 28.
sa vor consider& ea nsavenite. Hagi Penciu, demiciliat in Bucureati, str. Sunt somati tosi aceia cari ar pretinde
Garantia se poai e depune in numerar sau Oecident No. 29, tosi ca moltenitori ai def.
efe:te numai pant( la 1.000 loi, iar de la veriun drept de chirie eau arendl, de ipo-
Ioana D. Hagi Penciu, pe baza actului de tea sau privilej, ea, inaintea adjudeca-
aceaste suing ie sus nu se va primi deck ipoted autentificat de tribunalul Illov, sec- tiunii, sit arate tribunalului pretentiunile
in recTiea Cassii de depuneri ei consemna- tia de notariat, la No. 15.135/99 i inseris
tiuni. lor ; aub pedeapsA de a nu li se mai tins in
tot de acest tribunal la No. 3.361/99 gi al seami.
No 5,773. 33z 1910, Mirtie 27. actului de cesiune autentificat de acest trib. No. 6 670. 1910, Martia 27
la No. 910/909, cu mentiune pe marginea Dosarul No. 7.908/99.
Atelierul central de confecaii al armatei registrului de inscriptiune Nu. 3,361/909,
In vedere ea la lieitetia es s'a tinut in investite ea formula executorie, prin care - D. juda,itor - sindic al falimentului
ziva da 30 Martie 1910 nu s'a putut obtine d. Mihail lonescu este obligat si achite sus *:efen DadAu, conform jarnalului tribune-
pretuei avantagioase la materialele din se- numiailor creditori suma de lei 5.000 capi- lului Idov, ssAis cornerciall, cu No. TO din
riile notate mai jos, se opium la cunoatinta tal, cu procente de 10 'la pe an, dela 22 1909, a carat a esitii tribunal prin adresa
publicA cA, in zius de 15 Aprilis 1910, orele Mliu 1903 pin la acbitare ai lei 500 .ranel- No. 514/909, inragistrati la No. 3.394
9 a. m., se vs ainira doua licitatie, prin oferte tueli de urmirire previtzute in sus mentiona- din 1901, punerea in vaulters, cu licitatie
inLhise, conferm art. 72-83 din legea de tale titluri executorii, a cerut acestui tribu publicA, a imobilului din Bacureeti, strada
contabilitate publica, pentru aprovisionarea nal, prin petitia ioregile No. 707/909, par- Vasite Lupu No. 18, averea falitulai tefan
acestur materiale, dup cum urmeaza. : nerea In vAnzare, eu licitatie publica, a imo Ducliu.
bilelor din Bueureeti, i anume: Acest imobil din Bacureeti, etrada Vasile
Seria I Un loc viran, situat in 3acureeti, Lupu No. 18, se compuae dintr'o construe-
35.000 1eered:1i copai de pantaloni, 30.000 seaua Filantropia, str. Gaorgescu III, in aie de zii masiv, in buni stare, invelit cu
perechi copci negre mari, 20.000 pareehi Intindere de 470 inp; 6) un loa viran, situat tablA, la stradti, ai ara 4 camera ei 2 an-
copci negra mici, 20.000 perechi copci alhe in Bucur0i, str. Argriculturii No. 16, in treuri, toate pardosite cu scniuri i zugra-
pentru bluze, 1.000 bucati catarami de intindere de 17 st. lungirne al 10 stnjeni vite, dedesupt pivniti. Curtea nepavati,
veste, 1,000 bucfiti catarArei de pantaloni. ai 6 palme lime ; c) o portiune de teren, avnd un put american. VecinAtitile, dupA
in intindere de 1,200 metri, situat in Bu- informatiunila eteese la fate locului, sunt
Seria cureati , suburbia Cierneaua - Mavrogheni, urnaitoarele : la dreapta d. profesor Geor-
500.000 nasturi de oa alb mici, 400.000 ate& Fdantropia No. 67, coloarea de Gal- gian, la stinga un loa viran, tn fund Nicolae
nasturi de es nrearu micr, 10.000 nasturi de ben, averea d-lui Mihail lor escu, debitor, Paseu, in fatii strada Vasile Lupu.
os negru, marl 10.000 nasturi de os negru cornerciant, domi&liat in str. 'Avon No. 103, Asupra acestui imobil existA urmAtoarea
rnijIccii, 1..000 nasturi de zinc. Bucuregti. sarcinA i inaprejurare, pn acum cunos-
Aceste imobile se compun dupe cum'ur- cutA, duprt cum se arati in lista speciali fa-
Seria 11I meaze. : cutA de d. grefier, potrivit art. 505 din pr.
1.000 bucitti moini negre pentru capele 1) Imobilul situat in Bacereeti, aos. Fi. civili:
lantropia No. 67, azi str. Georgescu III, Dosarul No. 753/009, in chestiune.
Seria V este un loc viran ingrAdit, care are urmA- Vranzarea i adjudecerea sus mentionatu-
200 kg seu topit, 250 kg untdelemn, toarele vecinitith la dreapta Costici Geor- lui imobil se vor face, 'in pretoriul tribune-
600 kg u!ei mineral ei 500 kg bumbac de gesen, la stinga loc vireo, la fund Ghitat lului llfov, sectia de notariat, in litre de 3
etas. Boiangiu ai la NO strada; Maiu 1910, orele 11 a. m.
Ofertele se primesc pentru dears eerie 2) Imobilul situat in Bacureeti, aoseaua Pretul aeestui imobil, arAtat de credi-
In parie, sau o ofertat pantru mai multe Filantropia, str. Georgescu III f. n., este toare prin cererea Multi tribunalului
mrii, In cari se va arAt& costul total al fie- un loc viran neingradit, avand ca vecinA- data care se vor Weeps strigirile, va fl de
crei serii. teti: la dreapta Petrache Davilescu, fost 14.060 lei, bani 27.
Supraoferte i oferte coaditionale nu se Stan Nistase, la stnga loa viran, in fund Sant somati tosi aceia cari ar pretinde
primesc.
GhitA Boiangiu, in fati strada; vanna drept de chine sau arende, de ipo-
3) Imobilul situat in Bueuregti, str. Agri- tea sau privilej ca, in inaintea adjudeeatiei,
Concurenaii, odatit cu oferta, vor depune culturii No. 16, azi 28, este un loc viran
garantia de 10 la sutii din suma tetali a sA arate tribuualului pretentiunile lor ; sub
ingrAdit, avnd veainAtAtile urnaitoare : la peleapeit de a nu li se mai tine in mama.
ofertei. dreapta propr. Drurnea Tane, la sting& No. 5.656. 1910, Martie 16.
Condiaiunile caietelor de sarcini se pot propr. cred. urban Bucureati, in fund propr. Dosarul No. 753/909.
vedek la atelier in fiecare zi de lucru, dale Ghiti Ionesco, in fati strada.
orals 8-11 a. m. ai dela 3-5 p. m. Asupra acotor imobite existA urnaitoa- - D. preaedinte al tribunalului Ilfov,
Cantitalle artate mai sus se pot marl rea sareini ei imprejurara, pawl scum cu- sectia II e. c., conform jurnalului acestui
eau micaore dupl trebuint. noscutii, dupi cum se arati. in lista speciall, tribunal prin sub No. 8.063/906, a cerut
No. 5.303. 1910, Martie 81. fiteut de d. grefier, potrivit art. 505 din acestui tribunal prin adresa No. 4..357/906,
proc. punerea in vinzare, cu Heart', publicA,
Desarut No. 7.908/99, la ehestiune. penfru egire din indiviziune, a urmAtoa-

www.digibuc.ro
2 Api lie 1910 MONITORUL OFICIAL
valor imobile: 1) imoi1u1 din calea Gri- 40.000, facutit de Nicolas Damitrescu la eamerit miei pardositi cu pimint lipit, am-
zilei No. 1 ig, formind colt cu strada Bea.- Dimitrie Dimitrio, asupra iulivize, bete aceste douA camera aunt construite in ai-
rei No. 167; 9) imobilul din strada Berzei ins .rielt la NJ. 321/906; dria i aeoperisul este in tablA de (ter, vop-
No. 90; 3) imobilul din bulevardul Pake 2) Doserul No. 5.464:906, in chestians. siti cu minium, o rnagazie In le.nnrie de
Protopopescu No. 18, ei 4) hnobilut dn Ba- VAnzarea ei a ljudeearea sus mentiona brad, vopsiti ei acoperiti eu tablA de fier
levardul Disabeta, la intre'Aierea telor imohile so wor faee, in pretoriul tribu- voesit, lenmria mag--,z:ei este vopsitii. Va-
Dmbovitei, toate situate in Bucuresti,ave nalului Ilfov, se liar de notariat, in ziva de loarea totali a imoblului situat in str.
rea mostenitorilor defunctului Constantin 3 M iiu 1910, orate 11 a. in. Puieor No. 7 se urci la suma de lei
Duontreseu, si anume: d na Maria N. Pen - Pretul acester imobile, conform j 2.531, bad 34.
covici, menajerA, cu autorizatia sotului su lui tribunaluiui Ilfov, seetia I c. c., cu
Nicolae Peacovici, arebii do niciliati In Bu Asupra acestor imobile existi urrnttoarea
No. 1.2241910, 9i dela care se vor ineepe smile& i irnprejurare, eAni acum cunoscut,
cureeti, strada Barzei No. 90, si Constantiu strigarile, va fi de lei 100.000 pentru imo-
C. Damitres:u, ca raostenitor ei in ealitate dupi cam se arati In taste specialA fecuti
bilut din calea Grivitei No. 119, fora:4nd de d. grefier, potriv:t art. 505 dinpr. civ.:
de cumpAritor al drepturilor fratelui slu col cu strada Berzei No. 167; de lei 13.000
Nieelae Demitreecu, inbaza actului de vim- Dosarul No. 1.380/908, In che.,tiune.
pentru imobilul din strada Berzei Nu. 90;
zare, autentifieat de tribunalul I.for, sect:a de lei 5.500, pentru iinobitul din bule ;ay- Se face cunoscut ei, In ziva de 11 Iateua-
de notariat, la No. 9.1421907 ei Vaes.ie dal Pake Protopapescu No. 18, ei de lei rie 1910, potrivit aftptelor i publicatiilor
tot de aceet tribunal la No 3.587 din 1907, 4.500 pentru imobilal din bulevcrdul Ei- de mai inainte, vnzin lu se imobilnl, s'a
acest din urmA proprielar dom'ediet in sabata la intretiierea eu cheiul Dimbo- aljudecat asupra d-nei Alexandrine Con-
Bucuresti, eaten MIiilor No. 237. vitel. stantinescu cu pretul de 2.300 lei. Adju-
Aceste imobile se compun : Sunt somati toti aceia cari ar pretinde decatarul ins nepunind pretul to terms-
1) IrnoLital din calea Grivitei N. 1.19, \radian drept de chirie aread, de ipo-
13:111
nul legal tribunanul, pria inch leree cu
col cu stra!a Berzei No. 167, si care se in- sau privilej, ea, inaintee adjudeca- No. 1.5281910, a dispus scoateree bunului
veeineete stiega ita fund cu propriet itea tiunii, s arate tribunalului pretent;unila din nou la licitatie in socoteala aijudeca-
d-lui Demitru Damitrescu, se compune din- lor ; sub pedeaps de a nu li sa mai tine In tarului. Suma de 2.300 lei, eu care se ad -
Wan Loren bine situat la collul. celor d iutt seam. judeease imobilul asupra sui numitei ad-
strade, punetul cel rnai ciutat din a cel earlier No 61109. judaeatare, va sluji ca punit de plecare la
1910, Mantis 18.
(M lache MI eltru), si are 31 in 30 lungime Dosarul No. 5.464/906. noua adjudecatare.
de fatalii ee strada Berzei si 18 rn 50 pe VAnzarea i adjudeearea sus mentiona-
calca Griviei. Irnobilul este prevAzut cu - D. prim-preeedinte al tribunalului II- tuhai irnobil se vor face, in pretoriul tribu -
canal, api, curlea pavatil, gri'aj de fier. Aeh sactia I c, c., coaform sent:nter sub nalului Ilfov, sectia de notariat, in zius de
cA in tot valoaree intregului imobil se poate No. 91 din 1908, a cerut acestui tribunal, 3 Maiu 1910, orate 11 a. in.
ridici /a minimum 180 600 lei. Are doui prin adresa No. 9.337/908, punerea in vin- Sant somati toti aceia cari ar pretinie
privlii pe calea Grivitei, alte doui pa zare, eu licitatie public', pentru esire din veriun drept de chirie sae arendi, de ipo-
stra la Barzei ei 3 apartamente, &vied un indiviziune, a imobilului din Bacureeti, str. tecA sau pr:vlej, ca, tnaintea adjedecitiei,
venit anual de 12.500 lei. Paigor No. 7, averea d-tor Diaterina Dami- si arate tribunalului pratentiile lor ; su-
2) lambilul squat in strada Berzei No. 90, treseu, menajeri, do mic. ta str. Pais ir No. 7; pedeipsi de a nu li se mei line in seamile
avAud 10,65 fat :de, se inveeineste la stinga Hristodor Damitrescu, personal ea admini No. 6.193. 1910, Martie 21.
cu'proprietatea d-lui Aker ei la dreapta cu stratoe legal al dotei 9i ea sot pentru au- Dosarul No. 1.3801908.
proprietatea Ernst, iar lungimea de torizare, proprietar, domic. str. Paisor No. 7
41 ne aproape C-Adirea este mid, la stradi si chart Alexandrine C mstantineseu, ca cesio- - D. judi-sinlic al felicneatului soc.
are un auireu, salon, douit camere, bucktA- nail a drepturilor d nei Maria D. Mihrti- eUnireau , In baza jurnalutui trib. Illov,
rie, pivnit, magazie, grActina i o ch'rie leanu, menajer, domiciliat In str. Esoului sectia comereiali, sub No. 2.2821906, prin
anuala de 1.200 lei. Intreg imobi!ul se eve- No. 49. care se autorizi a virile, prin licitatie pu-
luiaza la 10.650 lei, teren socotit a 1.000 Aeest imobil sa compune dupl cum se Mick cu baza formelor stabilite, pentru
in liniar de fated& si 5.000 lei ellidire, in specificA in actul de expertizi : vinzarea bunuritor de minori, a cerut aces-
tot 15.650 lei. 1) Terenul proprietAtii avnd ca dimen- tui tribunal, prin petitia !crag. la No.12 506
3) Iinobilul, loc viran, pe bete varclut siuni si limitele : 11 na lAtime fatada in str. din 1906, punerea In vinzare, cu licitat:e
Pake Protopopescu No. 18, avnd fatade 7 Puieor spre apus, spre sud 18 ml 02 lun- publici, a imobilului din Bacureeti, strada
na 80, sl adincimea 23 m 40, si se inveci- gime, limitindu-se in a-eesti parte cu Maidanului No. 29, fcnd parte din act-.
neete: la dreapta cu proprietatea Vasile Ma- propr. Vasilache Georgeseu, spre rsirit vul falimentului societittii eUnireaa.
rieescu sau Marinescu Tirnplaru, la elnga 11 ml 60 litime, liznitindu-se eu propr. Acest imobil sa compune dintr'un loc vi-
cu proprietatea Gh. Constantineseu sau d-lui Ioniti Borteso, spre nord 15 nil 40 ran, neingridit, avind o suprafati totali
Sultana Trifulesm i In fund eu Fiorea luegime, limitndu-se cu proprietatea de 377 mp, 12, conform actului de exper-
Ducaitru. Mihalache Riclulescu; saprafata totali a tizi fieut de d. Inginer V. But& si are
4) Imobilul, toe pe bulevardul Eli- terenului prop. din str. Puisor No. 7 este forma unui triunghiu scalen.
sabela No. 89, si care se in vecineete : la de 188 mp 82 ; Veeinittile ace-Atli 103 viran sunt : in
etnga cu proprietatea d-lui Plesoianu, pe 2) Douit corpuri de clidire : a) corp de fat strada Maidanului, in fund cu un lo
lungime de 25 m, in fund cu cheiul Dina- clidire constructie de zidirie de 11/2 cn- viran, propr. d-lui Nieolau, la dreapta cu
bovitei, avArri fatada de 8 m 70, la dreapta midi zidurilor exterioare, eon- propr. dmei Elena Andronescu 9i la Mina
cu prop:ietatee d-lui Hine pe lungime de struetiunea in parte, coprinzAnd dou ca- cu intrarea propr. d-nei Nona Gheerghe
24 ne, si in fat pe bulevardul Elisabeta, eu mere mari de locuit, pardoselile tu scinduri Dane Videva.
o fatactii de 9 in 60. Toate aceste note si de brad, in fat i dealungul clidirei se aft Asupra acestui imobil existK urmitoarele
situatii luate din actul de expertizi. un coridor, doui dia camerele situate In sarcini i linprojartiri, pai acum curios-
Asupra acestui imobil exist urmtoa- acest corp des clidire aunt pardosite eu cute, dup i. cum se arati in lista specialis
rele sarcini i imprejurAri, pini acum eu- scnduri de brad 9i zugrivite, ferestrele In fcutit de d. grefier, potrivit art. 505 proc.
noseute,dupti cum se anti in lieta specie% doui canaturi simple, usile cu un canat ci vili :
flieuti de d. grefier, potrivit art. 505 din pe jumtate in geamlic ; al doilea eorp de 1) Dosarul No. 2.883/902, contine o or-
pr. civil : elidire, situat in fundul proprietfitii, avnd o mirire ficuti de d na Olimpia Petrescu, pen
Dosarul No. 3.166/906, ipoteca de lei cameri de culcare pardositi eu seinduri, o tru same de lei 5.109, eit are a lui in baz
www.digibuc.ro
98 MONITORUL OFICIAL 2 Aprilie 1910

sentintelor tribunalului Ilfov, selia comer- nal conform actului de expertise. se va in- lului fifer, seetia de notariat, in cilia de 4
ciale, cu No. 2.016/901 ei 470/902; cepe pentru imobilul din calea 13 Sep'eem- Main 1910, orele 11 a. no.
2) Dosarul No. 1.850/906, in chestiune. vrie No. 145 data suma de !ei 41.563, Pretul acestui imobil, aretat de tribune-
Vnzarea i adjudecarea sus mentionatu- halal 46 ; pentru imobilul din calea 13 Sep - loi Ilfov, anti& III c. c., prin sent. No. 707
lui imobil se vor face, 4n pretoriul tribu- tenarrie No. 145 dele suttee de lei 32.456, din 1900 ei conform actului de expertizA
nalului lifov, sectia de notariat, in ziva de bani 75; pentru via de 7 pegoane, situate dela care ec vor Incepe strigerile, este de
Main 1910, orele 11 a. m. in Bueure,ti, str. Panduritor, dela suma de lei 19.000.
Pretul acestui imobil, aretat de credi- lei 70.020. Sunt sonaati toli aceia cari ar pretinde
toni prin cererea ficute tribunalului Surat somati toti aceia cari ar pretinde veriun drept de chirie eau arendi, de ipo.
dela care se vor Incepe strigArile, este de veriun prept de chine sau arendA, de ipo- teat sau priviiej,ca, Inaintea adjudeeatiunii,
lei 3.771. tea sau privilej, ca,ieeintea:adjudeatiunii, Pi srate tribunalului pretentiunile for ; sub
Suet somati tosi aceia cari ar pretinde se arate tribunalului preteetiunile Icr ; sub pedeapsi de a nu li se mai tine In searnii.
veriun drept de chirie sau arend, de ipo- pedeare do a nu li se Mai tins in seame. No. 5,947. 1910, Martie 18.
tech sau privilej ca, Inainten adjudecatiei, No. 5.916. 1910, Martie 18. Dosarul No. 1.614/910.
arate tribunalului pretentiunile lor; sub Dosarul No. 3.135/906.
pedeapsit de a nu li se mai tine In seame. Tribunalui Iai, sectia IH
No. 5.648. 1910, Martie 29. - D. preeedinte al tribunalului Ilfov, D. administrator financier al jud. Iai, prin
Dotter No. 1.850/906. seetia III c. c., conform sentintei acestui adresa No. 7,588/909, a carut acastai tri-
tribenal cu No. 707/909, Investiti cu bunal punerea in vnzare, ou licitatie pu-
- D. preeedinte al tribunalului Iifov, formula executorie, a cerut acestui tri- Mee, a imobilelor situste in Iaei, strada
sectia III c. c., conform sentintei acestui bunal, prin adresa No. 4.578/910 oi inre- Eternitatea No. 57, proprietatea d lui Gh.
tribunal No. 118/906, a mu: acestui tri- gistratli la No. 5.417P10, punerea in van- Costichescu, pentru indestularee Statutui,
bunal, prin adresa No. 19.438/908, pune- zare, cu liitsie publiee, pentru eeire din directiunea generate a postelor ei telegra-
rea in vnzare, cu licitatie publice, pantru indiviziune, a imobilului din Bucureeti, str. felon, co suma de 4.065 lei, 35 b In; ; Lao
Ore din indiviziune, a imobilului din Bucu- Biserica-Popa Chitu No. 11 bis, fost fundl- bile seehestrate prin procesul-verbal al con-
reeti: 1) calea 13 Septeenvrie No. 145 tei tura Popa Petra No. 1, averea def. Maria trolorului fiscal de orao si aprobat de d.
No. 143 ; 2) via de eapte pogoane, situate Gh Ionesce, ai cerei moetenitori stint : d. ministtu le finante, i tribunalul, prin jur-
Bucureeti, str. Pandurilor, averea mo- Alexandrine Neagu, de p7ofesie menajere, nalul No. 2.979, ordoni viezerea cu termen
etenit def. tefen I. Ciorogerleanu, i anume: sotia d-lui lije Neagu, de profesie functio- de 30 zile; situatia acestui imobil cote : o case
loana I. Teodorescu, menejerA, dom. in ca- nar ; Duneitru lonescu. Mr profesie, i mi- din oraeul 1ai, deep. V, str. Eternititii
lea 13 Septemvrie No. 109; Stefana M. Tran- noara Elisabeta Ionescu, reprezeeiate prin No. 57, compusi din dotu odei. un etac,
daflrescu, menajere, zotil d-lei M. Tranda- tutorele sett legal, Gheorghe lonescu, de constr. de'eeiemid,o bucAterie de scniuri,
flrescu, proprietate, dom. In Bucureeti, ca- profesie funetionar, i Gheorghe lonescu, lipit CU lut ei ceremidA de asernenea ei un
lea 13 Sept, mane No. 100 ; Dumitra V. fr profesie, toti domi itiati in Dwain:10, autret care conduce la bueeterie i o maga-
Stoenescu, menajere, V. Sttenescu, sot ooseaua Kiseleff No. 21. zie tnare de scinderi, *An case cit ei ate-
pentru autorizare oi ca tutore al minor. Gh. Acest iambil, din Bucureet', strada Pope- nuensele sunt acoperite eu teble de fler.
Constantinescu, ambii dom. In calea 13 Caitu No.11 bis, fost fandetura Popa-Petre Intinderea aproximative in curte este de
Septernerie 143 ; Elena I. Resescu, me- No. 1, eel; eta strada Rudoiff, are o fatade 120 mp, curtea e nepreknuite, cu zaplaz de
najere, dom. in Bucureeti, strada Preen- pe str. Popa-Chitu de 19 m 85 lungime oi scnduri vechi. As,menea i un loc virait
peti-Noi No. 12, si lancu Naum, proprietr, o fete de 23 m 30 lungitne, pe str. Rudolf, care se desparte de curtea caselor printeun
tutore ad hoc, dom. in Bucureeti, strada avind un colt de 3 mp al loAlui supus zaplaz de leaturi, intinderea aproximative e
Mircea (,ia Cituneauu) No. 15; 1) Imebilul expropriei-ii de catre primerie. Pe strada de (50 me, oi un coper de scitzuluri aeezat
din calea 13 Septemvrie No. 143 se corn- Pope Chip], Intre trotuar i fatAil, este o pa el cut table; se Invecineete : la res-3rit cu
pune din doue corpuri de clidire, avand ffilie de teren a primeriei de lergime 5 m irnob. Strut Ihiman ei Freida Dorfman, la
terenul in supraf te de 926 rn 53, valoa- AO, rezultate din alinierea stradei, iar Fe apus tat locul viran tot propr. sa, la tniazit-
rea totale a terenului impreune cu strada Rucloif aseertenea o portiune tot a noaete CU coala evreiasce ei la miazezi cu
este de 41.563 le'', 46 bad ; 2) Imobilul primieiei pe toati lungitnea loeului de str. Ete:naitatez.
din calea 13 Septemvrie No. 145, se cone- 23 m 35. In partea din fund are ca vecini /team aeestui itnobil exist c sarcini
pune din un corp de clatiire avnd terenul pe Maid Manolescu i d Os H. Cunetsnti- linprejurAri urmitoerele :
In suprafate de 1.326 m 15, valoare totali nescu. Suprafata teeenului este de 609 mp, 1) Actul da vneare trancris la No. 463
a terenului Impreune cu cldirile esse de pe acest loc se afle o cledtre cu fatada de din 1900, prin care Idol Iancu'oviei vinde
lei 32.456, bani 75 ; ver icettile acestui 12 rn lungime, pa strade Bseriea-Popa- imofdlul din str. Etereitetii No. 57 ei 59
itoobil sunt : la dreapta dela it:arena cu ca- Chitu. Aeeste case sunt compile() diutrien sotilor Gh. oi Anastasia Costichescu ;
lea 13 Ssptemvrie, la stinga cu linia chi- antreu, doui camere i o bucitirie sub care 2) 990 lei cu proeente de 20/0 pe
lor ferate militare, In fend cu moeter. t. este pivui. Zideria este bune, invelitoarea datoriti de eolii Oh. ei Acastasia Coste-
Ciorogarleanu ei In fate cu stra la Sabine- de table cetenith. Mai este in curte o cas chescu lui C. M. Creiu dope ieoteca inserisit
lor; 3) Via din str. Panda- ilor are teeen in in paiante care serve de dependinte oi are la No. 191/900, cesioeati casei de econo-
suprafstft de 23.340 m a 3 lei mp, mie din Taterae cu actul aut. sub No. 1.182
70.020 lei. 'Metal Intregei averi valoreaze
dolt& carnere i o bueitAris, dar este in
stare foarte rea, invelite cut olane de pfi- fin 1901 ;
suma ie lei 144 040, bani 21. 3) Comandamentul tranecris la No. 55
cement. Valoarea acestui irnobil este de
Asupra acestor imobile existe urreetoarea 19.136 lei. din 1609, prin care case de econornie din
wine Lei imprejurare, pine acorn cunoecute, Teteraei pane it-nob-dui in uraearire dupe
dupe corn se arete in list !! speciala acute Asupra acestui imobil existi urmitoa- ipoteca inscrisi la No. 191 /900. Dupe done
de d. grefler, potrivit at t. 505 din proc. civ.: rea sercine ei leaprejurare pine acum cu- termene de vneare, tribe prin jurn ilul
Meant! No. 3.135/906, In uhestiune. n south, dupe cum se mate in lista spe- No. 1.378/910, ordoni din non venzarea.
VAnzarea i aajudeearea sae mentionate- cialA fAcuti de d. grefier, petrivit art. 505 Vntarea i adjudecarea acestui irnobit
Ion mobile se vor face, in pretoriul trib. It- din pr. civ. : sa vor face, in pretoriul trib. Iai, eectia
fey, sectia de notariat, in aim de 4 Main Dosarul No. 1.61010, in chestiune. In wine de LAW, 3 Main 1910, orele 11 e.
1910, orele 11 a. en. Vinzarea ei adjudecerea sus mentionatu- na.; isr pretul dela care se vor Weep sin-
Pratul aceator imobile, aritat de tribu- lui imobil se vor face, In pretoriul tribune- girile este de lei 4.065, bani 30.
www.digibuc.ro
2 Aprilie 1910
MONITORUL OFICIAL 99
Sunt somati toti iteeia cari ar oretinde la No. 17.242/908, tribunalul Putna, sec-
veriun drept de chirie, ipoteci s'au pri se invecineste la ape cu drumul, la nord
tia I, e de lei 400, feria alte cooditii de yin- cc lancu Agafiu ai la resAnit ei sud ell Con-
vilej, ca, inaintea adjudecatiunii s arate zare.
tribunalului pretentiunite lor; sub pedeapse stantin GAitAnaru.
Sunt somati toti a eia cari ar pretinde lar tribunalul, prin jurnalul eu No. 4.552
de a nu li se mai tine in seam. variun &apt da chirie sau area* da pri-
No, 909. 1910, Martie 23. din 26 Martie 1910, a admis cererea d-lui
vilei sac ipoteeli ea, inaintea a ijudecatienii, Dr. I. Redulesau, curatorele interzisului
Trlbunalul Putna, sectia I se arate tribunalului pretentlunile lor ; suh NilA Reduleseu, din or, aul ReValcea, a-
pedespse In time de a nu li se zru,i tine cut prin petiliunea inreg. la No. 13.860
Pentru eeire din indiviziune in baza jur- in seamli.
nalului jud. ocol. Foceani, cu data de 17 din 26 Mantie 1910, ai a dispus scciterea
No. 4.458. 1910, Martie 29. In vnzarea cu licitatiune publice ei a ur-
Septemvrie 1908, s'a ineuviintat de tribu-
nalul Putna, seatia I, rill jurnalul eu Tribunalut Rmnicu Srat mtoarei buceti da pemnt :
No. 5.494/908, punerea in vinzare, cu li- O bu aita. pamirt numit la Bombeceeti,
Tribunalut, prin jurnalul No. 1.641/910, la intindere de 5 pogoane, situatA In co-
citatie publice, a avarii imobiliare rimase a fiat ziva de 14 Maia 1910, oreh 11 di-
pe urma def. Cristla Popescu, avere ce ur- muna judetul Vaieea, ei care
mineata, pantru vinzarea prin licitatiune se ieveaineete la wst i nord cu dumul
urmeate a se impertl In 6 perti agate, din publice, to pretoriul tribunalului 11.-Serat,
tre cari 5 pirti se cuvine d rei Aneta Po- lordache Getman, la sud cu moaia vatra
a averii imobiliare, sechestrate prin proue- Schitului Titireaiu el la est cu Oiimpie
peseu, din F'oceani; iar a easea parte d-lui sul-verbal io. 742 din 28 Fevruarie 1903,
Ion Popescu, din comuna Panciu, plasa Ze- Cristescu lei C. UdreFeu.
breuti, jud. Putna. debitorului Dinu Moise Blidaru, muncitor, Vnzarea ei adjudecarea sus mentionate-
domiciliat in comuna Dumitreeti, judetul lor imobile, conform jurnalelor tribunalului
Aceaste avere se compune din : R.-Serat, spre despAgubirea Statului de
Un han de zid, acoperit cu indil, cam- ralcea cu No. 329 ai 4.552/910, se vor
suma de lei 126, bani 90, taxa de proces face, In pretoriiil tribunalulai 'Maria, in
pus din 4 camera, un antreu i o magazia, timbru, cundamnat nrin santinta de divort
situate in raionul cAtunei Srbi comuna ziva de 6 Main 1910, orate 111/2 di oineata.
No. 18/902 a tribunitului R.-Si rat, ai date Pretul acestor imobile dela cara urmeazi
Tifeeti, plasa Tifeati, jud. Putna, impreune fn debitul perceptiei fiscaie, cu ordinul d-lui
cu tot locul sAu pe care so alit o magazie se se Incepil strigerile vs fi pentru imohilul
de scnduri, acoperitk eu eindrile; acest administrator financiar 11.-Serat No. 6.016 dela N. 1 dela suma de lei 2,800 ; pantru
imobil
din 1903, urmerit dual al d-lui ministru imobilul dela litera g dela suma de lei
se megieeeate: imprejur: Jordan de finante No. 71.033/903.
Agache, Pavalache Trifan, ulita apei i o- 9.500.
AceastA avere imobile se compune din : Simt somati toti acei cari vor pretinde
seaua comunale. Ca 1/4 hactar, pAinfint grildlnil au putinA
Pentru indestularea sfintiei site Preatul veriun (-kept de chirie sau areade, de pri-
livede, situat la punctul "Milieu", pen- vilegiu sau ipotece, ea inaintea adjudecArii
Postolache Hornia, din comuna Tifeati, dinte de comana
phsa Tifeeti, jud. Putna, de suma de 472 plasa Dumi- se arate tribunalului pretentiunile ion; sub
treeli, juietul 11.-SArat, penatiat aevenit de- pedeapsi de a nu 1: se mai tine in searoL
lei, plus spesele de axecutare, ce are a lu bitorului rnoatenire dela deaeclata lui mame,
dela d-ra Aneta Popescu, casuici, din Foa- No. 3.686. 1910, Martie 27.
Rada Moise Biidaru, ei care astezi se sti-
eani, ei Ion Popescu, comerciant, dia corn. pine* de debitor, qi aare se invaaineete : Tribunalul Vael.ut
Tifeeti, plasa Tifeati, jud. Putna, pe ban la reserit au Ianau N. TA tulescu, la apus
tillului executor No. 149/907, in care e in- D. preeedinte al ba nob popuh, re Racova ,
cu Ion Irimia TArle, la miaziinoapte elb eo- din comuna Pungeeti, judetul Vaslui au au-
vestit actul de ipotace inseris de tribunahil F. eaua jadeear). RAmuicuehtea ei la iniazzi
Putna 1a No. 1(906, scotndit-se to vain- torittiunea consiliului de adrninistratie al
cu iazu monitor. eitatea bind data. in conformitate cu cerin-
zare aceeae avere imobiliare, proprietatea Asupra acestui imobil nu existe nici o
numitilor, mentionate mai sus, s'a incuvi- tale art. 5 din ragulamentul pentru aplica-
sareini popritoare. rea art. 13 ei 36 din legaa aaestor blinci in
intat de trib. local, sectia I, prin jurcalul Pretul acestui imobil, ai dela cara sa vor
No. 1 994/909, conexiirea ambelor urmi- privinta urmnirii creantelor lor ei in baza
incepe strigirile, este Licata de lei 126, ecntracklor de imprumut autantiticate de
riri, de pre care trateazA dosarele tribuna- bani 90, fiat de administratia financiare
lului Putna, sacfa I, No. 748/907 primei ia comunei Pungeeti sub No. 1.167 ei
ei RaStrat, prin adresa No. 3 629/908.
No. 1 752/908, fizAnd un sirgur termen 1.471/908, dupe care banca fUcova are a
Snot aomati toti aceia cari ar tiretinde lua data loauitorul Nieolae C. BreabAn, din
de vinzare, la 3 Maiu 1910, orate 11 jum. veriun drept de chide sau arencle, de pri-
a. M. comuna Anatieoaia, judetul Vaslui, suma
vilaj sau ipotece, ca in urma adjudecatiunii, de 350 lai, CA procente de 150, la suta
Sareini asupra acestui imobil, dupe lista sit arate tribunalului pretentiile Ion; sub
apeciala (Acute de d. grafter, sectia I, con- pa tuna, socotit dela scadente One la nu-
padeapse In urine de a nu li se mai tine in meretoare i cheltueli ; cu petitia inrtg.
form art. 505 pr. civ., aunt : seame.
1) Cu actul inscria la No. 1/906, Ion Po- la No. 15.679, a aerut punerea tri venzare,
No. 3.041. 1910, Martie 20. cu liaitatie publice, a averii dabitorului imo-
pascal ei Areta Popesau s'a imprumutat de
la Pr. Ap. Hornia, din Tileeti, cu suma de Tribunalul Vdleea biiiare care se compune din : o case cu 2
lei 472, ai cclii i sglA, witermini te inaA, situate in
Tribunalul, pain jurnalul cu No. 329 comuna AriaAtaoaia, judetnl Vaslui, pe un.
2) Cu actul inseris la No. 29/908, dupe din 13 lanuarle 1910, a Eta-Anne, pei tru
cererea d-lui Teodoresce B. Varian s'a luat teren de 10 prejini su 17 arii, 90 c. a.
ziva de 6 Main 1910, orela 1114 dimineata, megieait la miraanoapte cu drurnul Pun-
inscriptia asupra imobilului a cArui vinzare vinzarea cu iicitatiune a imobiiulai dela li-
se care, s'a lust inseriptie pintru suma de geetilor, la miazizi cu Vasile Gr. ScAuteie,
tera g, mai jos descris, limas nevAudut, la rasirit cu V. Sion ei la apus au $tefan
5.051 lei ce nurnitul Val tan de dote fiicei propriatate a interzisului Nita
sale Maria, In mar6, numerals i trusou la iulescu, Gheorghiu.
pus& in vindare dupe cererea dlui Dr. J. Sarcini nu existA.
casAtoria ce a contraetat au Ion Popesau. Ridulescu, din oraaul RAmnicuVileea,
Vanzarea i adjudecarea sus eitatului Vinzsraa ei adjuile.Ares imohiiniiii es-
plaaa Coda, judetul VAlcea, feculA prin pe- cris se va face, iu pratoriul acestui tribunal,
itnobil se vor faae, in pratoriul tribu- petitiuuea inregistrate la No. 27.434 d n
nalm Putna, seatia I, in :ilia de 3 Maiu la 11 Maia 1910, crate 12 m.
25 Iunie 1909. StrigAuila la licitatie se vor iucepe dela
1910, orate '11 jum. a. m. Avarea imobile dela litera g, remase ne-
Pratul dela care se va ineepe licitatia Emma de 500 lei.
vnditti, se compune din : Deriie cetre Stat, jude i comuni, pre-
s'a arAn:t de creditorul urrneritor afintia-sa Loaul zis data iGaiienaru sac in putinia, cum i taxa de inregistrare privese pe cum-
Preutul Ap. Hernia, prin petitia inregistrati in intindere de 11.838 metri pitrati ei care Orator.
www.digibuc.ro
100 MONITORTJL OFICIAL Aprilie 1910

Sunt somati toti aceia cari ar pretin le comuna Grecii si pliteasci numitului te- cu drunaul de comunicatie al plaiului, CU
vreun drept de proprietate, chide, ipoteca clamant suma de lei 580 capete cu pra- sadirile de vie si pomi rolitori ce se aft pa
sau orice alt privilej, ca, inainte de &dill- ceut legit ds 5 la sun pe an dela cererea (lama ;
deaare, sit se prezinte la tribunal spre in judecat 27 F'evruarie 1908, [Ana la a- 4) 0 bucatit pimant artur, invacieata
arti pretentiunile lor ; caci in urrni nu li chitare, 10 lei chaltueli cu facarea actului la rsarit cu *tut Nagriaoara care o des-
se vor mai tine in seam. oi 1.0 lei spesa osebit titubrel,e, a carat a- parte de hotarul Hiriaeoti, la apus cc Ion
No 420. 1910, Mal tie 26 cestei juderitorii prin petitionea ioregis- t. Piparea, la miazzi cu Nana Gh. Pie-
trata la No. 2.541/908, punerea in vnzare ruin islazal satutui al la natazinottpte au
- D. preoedinte al ban:ii populare aRa- cu licitatie pultliat a unei buaati do ptmnt Gh. M. Piperea, cc pidurea de fag ai met-
hova a, din comuna Pungeoti, judetul Vaslui, nurniti in Opritura, hotarul comunei S- toad,' cc se fifth pe damn ;
cu autorizatiunea consiliului sau de admi- tiosra, citunul Coasta Corbullti, vecin : la 5) Parte in muntele Iiu, cu venit anual
nistratie data in conformitate cu cerintele rash-it cu Petra P. Garea, la apus eu Ion de lei 1 bani 10, dupt aranda actuali a
art. 5 d;n regulamentul pentru apliaarea Martelogu oi aild, la miazzi cu Ioniya I. munte'ui. Iinobilsle dela art. 1 ai 2 sunt atte-
art. 13 al 36 din legea acestor bAnci in Lhu ai l miaz noaote cu moatenitorii z:.te in hotarul comunei Turbati, satui Dr-
privinta urmaririi creantalor lor ai In baza lui C. Lizresu. goaatii, plasa &mat, juletul Gorj; iar imobi-
contractului de imprumut autentificat de Aust imobil se compune din o bucata Isla dela art. 3, 4 ai 5 sunt aoezate in hotarul
primaria comunei Pungeoti la No. 1 126 de pmant situati in comuna Slitioara, c- comunei Aniuii, plasa Steel, judetul Gtrj.
din 1906, investtt au titlul exemtor de ju- tuoul Coasta Corbului, vecint la rasirit eu Aaupra acestor imobila nu exista ni i o
de6toria ocolului Racova la N. 278/907, Petre P. Gerea, la apus cu L Martalogo, grevatiune, dupt curn me constata din adresa
dupi care banca popular Racova are a Ignat Liat i Gh. Llatu, la sud cu I. I. tvibunalului Gorj No. 50.925/909, deck
lua dela dttfunetul Gheorghe Chiriac Ple- Labtu ai la nord cu mootani orii lui C. IX et numitul debitor P. Piperea, prin ipo-
ouvu, reprezentat prin minorii sei fii Ilinca, zirescu, pe aaest imobil se aft 52 pruni teaa ins risti la No 30/906, s'a Imprumutat
Iorgu i Spiridon, aflati sub tutela mumei roditori, trai meri pidureti, 7 tufe de anini la creditoarea bauca aGilortula cu sums
lor Reveica Gh. Chiriaa Pleouvu, domii- cu nuele, un pr piduret, trei nuci mici ti de 5200 lei, constituind ipotect imobilele
.

liat In comuna Doagele, judetul Vaslui, un fag, oi supratita de 5 852 mp. prevzitte mai sus.
suma de 400 lei, cu pracente da 1,50 la Asupra acestui imobil nu exista nici o Vanaarea i adjudecarea sus mentions-
sut pe lunt dela sadentrt pana la numa- sarcini sau imprejurare, dupt cum cornu- telor imobile se vor face in localul acestei
rttoare i cheltuiali, cu petitia Inreg-stratil. nict d. preoedinte al tribunal Valaea, prin judecittorii, iu zinc de 12 Maiu 1910, orate
la No. 20.435/908, a cerut punerea in van- adresa No. 61.051/908. 9 dimineata.
cu licitatie publict, a averii imobiliar Vanzarea i adjude .area 31.13 mantiona- Pretul ace3tor irnobile, aritat de credi-
rrnasit pe lama defunctului debitor care tului imobil se vor face in pretoriul jude- toare ai dela care va incepe strigrile, este
se compune din : o casa construiti din al- c'itoriei rurale a ocolului Horezu, in ziva de da 100 lei.
ltuci Ecoperita cu tablt, avan21 dout odai 27 Aprilie 1910, orele 10 a. m. Sant somati toti aceia cari vor prelinde
oi un antret situat in cotuna Valea Hagei, Peetul aceatui irnobil aritat de areditor vraun drept de ch:rie sau arencli, de ipo-
comuna Doagele, judetul Vcslui, p un ai dala cara se va Incepe strigrile este de teat sau privilej, ca, inaintea adjudecatiunii,
teren de 10 prj. sau 17 arii, 90 c. a. ; me- lei 200. si arate pretentiile lor ; sub pedeapsi de a
gieeit la rsarit cu pmintul lui Ioan D. Sant somati tali amen ce ar protinde nu li se mai tine in salient.
Alexa, la apus cu pmintul lui Ghearghe vreun &apt de chirie sau a -cacti, de ipo - No. 4.843. 1910, Martie 25,
Albu, la miazinoapte au drumul Mare oi tact sau privilej, ca inaintea a ijudecatiei,
la miazazi cu pamantul moatenitoritor de- s arate judecitoriei pretentiunile lor; sub Comlaariatul de politie al cfraum-
functului Mar.lari VrAnceanu. pedeapat de a nu li se mai tine in sauna. scriptisi 6 Bucureott
Sarcini asupra acestui irnobil mai existft: No. 4.947. 1910, Martie 28. Couform adresei d-lui jade al ocolului Il
91 lei ai 85 bani datoriti Statului, cum se din Bucureoti au No. 4.213/910, se va vinde,
vede din adresa administratiei financiare Judeatoria rural Novaci, judet,u1 Gorj prin licitatie, in ziva de 6 Aprilie 1910,
Vaslui No. 25 810. Banca popular Gilortula, din comuna averea compusi din mobilier pentru east,
Vanzarea toi adjaderarea imobilului des- Novaci, judatul Garj, in baza aatelor de ina- urintriti dela d-lor Cpitan Diana ,ndescu
cris se vor face, la pretoriulacestui tribunal prumutare aut-aatificata de primiria co- ai Maria D.amandescu, in baza cartii de
la 11 Maiu 1910, orate 12 an. munei Aninioiu la No. 486 oi 487 ai laves- jadecati No. 647/908, pantie.' despitgubirea
Strigtrila la licitatie se vor incepe dela tite cu titlu executoriu la No. 94 ai 95/908, d-lui I. M. Wiedemann.
suma de 200 lai. a cerut acestei judecitorii, prin petitiunea Vanzarea se va efectuit pa piata Sf. Vi-
Dandle neachitate din treaiut ettre Stat, Inregistrattl la No. 8.405 dela 13 Noem- neri, incepind la orate legate.
judet i comuna, precum i taxa de inregis- vrie 1909, punarea In vinzare, cu licitt- No. 3.31.5. 1910, Martie 30.
trare privesc pe cumpritor. tiune publica, a uroattoarelor imobile :
Sunt somati toll aceia ce ar pretinde 1) 0 curea pmint 1:At de 20 matri cu CIT IT tUNI
vreun drept de propritate, ehirie, ipcUeci adaus ai cu 'Mum ce se aft pe ea, lungt
sau erica alt privilej, ca, inainte de adjude- din drumul finial citunului Hotta, pendinte Curtea de apel din Bucurestl, aegis III
care, s se prezinte la tribunal, spre a oi de comuna Turbati despre rsrit, pina In Noi, preoedintete Cartii de apel din Ba-
arti preteniiuuile lor ; ci in urmi nu li proprietalea mootenitorilor G:. Saftoiu, curetoti, sectia III, in viriutea art. 71 din
se vor mai tine in seam. deapre apus oi vecint la nord cu M. Drgo- procedura civilt, che.nim pe d. Marcu
No. 421. 1910, Martie 26. esau oi la sad cu Ion Botial ; Scharf, chemat in garantie de ministerul
2) 0 bucati plimant lata de 30 metri cu domeniilor, cu domiciliul necunosaut, st
Judecatorla ruralt Horezu, adaus i hint cin apa Siurta despro ri- vial, in ziva de 29 Maiu 1910, orate 11 a.
judetul VAlcea strit, Ong la 011111 Lia spre apus, vecint ma la aceast Curte, se.ttia III, spre loft
D. Constantin I. M. Olaru, dcmiciliat la la said cu mootanitorii D. Minn ai la nord tioare In apelul tint de I, Schneiberg,
comuna Racovita, plasa Ibrez, judetul cu Matei Manzu ; contra sentintei cu No. 173/909, a tribu -
cea, pe baza cirtii de judecati cu No. 52 3) 0 bucati pf.rattnt invecinati la rigrit nalului Ilfov, sactia I, ia procas cu d. sa ai
din 1908, a aceatei judecitotii, investita ou cu Gh. M. P;perea oi Ion t. Piperea, la altii; clams And et, dacl nu va rispunde la
formula executorie No. 69/908, prin care apua au ptreiul Tiganului care il despart de strigarea priainii sale, in ziva toit orate sus
s'a admis In parte actiunea nurnitului oi Ion Gh. Durnitrelea, la miazzi cu matoteni- aritate, sa va di hotitrire In lip3, potri-
ob10 pe defendorta Nicolas Ciolofau din torii Petra Gh. Piperea oi la miazinoapte vit art. 148 din procedura civila.
www.digibuc.ro
2 Aprilie 1910 MONITORUL OFICIAL 101
Paritul este dator ca, pipit in termen de ria Const. Udrichioiu, cu domiciliul netu- garea pricinii sale in ziva ei orele sus ail-
15 zde, Inainte de ziva fiaati pentru noscut, sit vinA, tn zitia de 2 Aprilie 1910, tate, se va di hotArlre la lipsii, potrivit
Ware, sA &pm* pin grefa Curtii dt orate 11 a. ro., la aceastit Curte, sectia IV, art. 148 dia procedure civil.
apel din Bum reeti, sectia III, la dosarui spre infitieare tn apelul Mcut de Pavel
cauzei, ceopii depe actele cu cari se slujeete, No. 3.631. 1910, Martie 27.
OrAscu, contra sentintii cu No. 50/910, a
certificate de (Jamul ca tntocmai cu origi- tribunalului comercial Ilfov, sectia III, in
nalul. Noi, preee&ntele tribunalului Argee,
proces cu d-sa ei altii ; cunoscind cA dae In virtutea art. 71 din procedure civill,
Daci actele cu cari S8 serveete vor nu va rispunde la strigarea pricinii sale,
wise In limbl strAinA sau el) litere vechi, chernim ped. Ion Gh. Nitta, domiciliat ta
in zica ziva ei orate sus arAtate, se va da comuna Britieni-Argee, iar acum dispArut,
*taut va fi dator sA le tradwii i sA la hotrtre In lips, potrivit art. '148 din pro-
scrie cu litere latine. sit vial, in ziva de 7 Maiu 1910, oral's 11
cedure civilA. a. na., la tribuaalul Argee, spre Inftitieare
No. 6.797. 1910, Martie 29.
Piritul este dator ca, pink in termen de In procesul de divort, ce i s'a intentat de
15 zi!e Inainte de ziva fizatit pentru infAti- cAtre reclanaanta sotia sa Sande in redes-
- Noi, preeedintele Curtii de apel din eare sit depunii prin grefa Curtii de apel
Bucureeti, sectia HI, In virtutea art. 71 din chid. dos. No. 4 087/909 ; cunoseind ci
procedure civilA, chemitin pe d. Meer din Bucureeti sectia IV, la dosarul cauzei, dacA nu va rAspunde la strigarea pricinii
Scharf, chernat in garantie de ministerul
cpii dope actele cu care se'slujeete, certifi- sale, n zit's i orels sua arAtate, se va di
cate de dnsul ca intocMai cu origiaalut. hotArire in PpsA, potrivit art. 148 din
domeniilor, au dornicliel neeonoscut, EA
vini. In ziva de 29 Maiu 1910, orate 11 a. Dad. actele cu care se serveete vor fi scrise pr. civili.
rn., la aceastA Curte, seetia III, spro infitti- in limbA streinA sau cu litere vedei, paritul No. 3.638: 1910, Muth 27.
pre In apelul ant de I. Shneiberg contra va it dater sA le traduck i sA le scrie cu
sentintei cu No. 173/909, a tribunalului litere latine. - Noi, preeedintele tribunalclui Argee,
Ilfov, sectia I, in procesul cu d-sa ei altii; No. 7.039. 1910, M.rUe 31. In virtutea art. 71 din procedure civile,
cuaoscind tit, dad nu va rispunde la stri- chemica pa d-na Constanta Vasile MAlu-
garea pricinii sale, in ziva i crate sus ad-- Tribunalul Argee reanu, fostit domiziliatA in comuna
tate, c va di hotArire to lip-A, potrivit Noi, preeedinte'e tribunalului krgee, in iar acurn dispruti, sA vinA, la ziva de 4
art. 148 din procedure vii tutea art. 71 din procedure civile, (he- Maiu 1910, orele 11 a. m., la tribunalul
Piritul este dater ca, In termen de 15 rnial pa d Florea Ion Ion Constantin Va- Argee, spre infitieare in procesul de divort,
zile, tnainte de ziva fizatA pentru hafit;eare, silicA, n1scuti Ion Radu Mincu, fosti do- ce i s'a intentat de cAtre reclamantul sotul
sit depeni prin grefa Curtii de apel d n micitiati in comuna Urlueeti, judetul Ar- sAu Vasile, in redes.-.1id. dos. 2.191/909 ;
Bucureeti, seetia III, la dosarul cauzei, r gee, iar acurn cu domiciliul necunoscut, sA cunoscind ci daci nu va rispunde la stri-
pii depe actele cu cari se slujeete, certifi- vinA in ziva de 30 Aprilie 1910, orate 11 garea pricinii sale, in ziva ei orele 2118 arA-
cate de climul ca intocmai eu originalul. a. m., h tribunalul Argee, spre Inffeare tate, se va di hotilrire in lips, potrivit
Deci actele cu cari se serveete vor fi ta procesul de divort, ea i s'a intentat de art. 148 din procedure
scrise in limbA strAinA sau cu litere cAtre reclaroantul sotul sill Ion in redes- No. 3.644. 1910, Martie 27.
piritul va fi dator si le traduch i sA le chid. dos. No. 4.734/908 ; cunoscind cA
scrie cu Ebert) latine. dad nu va rfispunde la strigarea pricinii Tribunalal Constanta
No. 6.798. 1910, Mart'e 29. sale tn ziva i orele sus arAtate, se va da D. alai Museiu, fost cu domiediul in
hotrttre in lipsA, potrivit art. 148 din pro- Mangalia, iar acum necunoscut, este citat,
- Noi, preeedintele Curtii de apel din cedure chili. sA se prezinte in pretoriul acestui tribunal,
Bucureeti, sectia IH, ba virtutea art. 71 No. 3.621. 1910, Martie 27. in zit's de 28 Maiu 1910, orate 11 a. in.,
din procedure civil, chernim pe d. Alter spre a se cerceti ca inculpat, in procesul
Graur, thereat in garantie de ministerul - Noi, preeedinteie tribunalului Argee, care se inculpit pentru contraventie ; cu
domeniilor, cu domiciliul necunoscut, sA In virtutea art. 71 din procedure chili, noscind cA la neurmare se va procedi con-
sink in eiva de 29 Maiu 1910, orele 11 a. checoArn pe d. Gheorghe Ion B nea, fost form legii.
tn., la aceasta Curte, sectia III, spre befit- domiciliat In comuna Trepteni, judetul Ar- 11.285. 1910, Martie 27.
tieare in apelul ficutit de I. Schneiberg, m, lar acum cu domiciliul necunoscut,
contra sentintei No. 173/909, a tribune- s vinA In ziva de 30 Aprilie 1910, orate Tribunalul Dolj, seotia 1
Altai Ilfov, sectia I In proces cu d-sa ei 11 a. m., la tribunalul Argep, spre inflti- D-nei Slata I. Fileeru, din:Sofia, strada Seinova
altii ; cunoscind cA, dace' nu va rtispunde la pre in procesul de divort, ce i s'a intentat, No. 20, Bulgaria.
strigarea pricinii sale, In ziva ei orele sus de clitre reclatnanta sotia sa Constantine, Noi, prim-preeedintele tribunalului Dolj,
arAtate, se va di hotirire in lips, po- conf. jurnal No. 1.698/910 ; cucoscind cA sectia I, in virtutea art. 71 din procedure
trivit art. 148 din procedure civilA. clack nu va rAspunde la strigarea pricinii civilA, chenehm pe d na Slate I. Klceru, din
Piritul este dator ca, pinit in bream de sale, In ziva i orele sus arAtate, se va da strada Seinova No. 20 Bulgaria, si
15 zile, inainte de ziva fiaatti pentru infa- hotArire in lips5, potrivit art. 148 din pro- vini, in ziva de 6 Apaelie 1910, orate 11
tigare, eh depun prin grefa MI6 de apel cedure civil. a. m., la tribunalul Dolj, sectia I, a se ju-
din Bucureeti, sectia III, la dosarul cauzei, No. 3.626. 1910, Martie 27. deci in actiunea intentatA de Ctirstian Be-
copii depe actele cu cari se slujeete, certi- rm, prin procuratorul get d I. T. Dami-
ficate de dinsul ca intormai cu originalul. end, 'Antra trimiterea in posesiune ; cu-
- Noi, preeedintele tribunalului Argee,
DacA acte!e cu cari se serveete vor fi in virtutea art. 71 din procedure civili, noscind ce, dacA nu va ritspunde la striga-
scrim In limbi strAitiA Sall cu litera vechi, chemAin pe d-na Zmaranda Pitre I. LAzg.- rea pricinii sale in ziva i orele sus aritate,
piritul va fi dator sit le traducti i sA le roiu, niscutit Ni VArzaru, fostit domici- se va di hotArire in lipsA, potrivit art. 184
eerie cu litere Half& tn comuna Stoiceni-Argre, iar aeurn din procedure civilee
No. 6.799. 1910, Martie 29. necuuoscutA, sit vint in ziva de 7 Maiu No. 3.200. 1910, Martie 26.
Curtea de apel din Bucureeti, sectia IV 1910, orele 11 a. na., !a tribunalul Argee,
spre inffitieare in procesul de divort, ce D-lui F,lip Neer, din Sofia, strada Seinova
Noi, preeedintele Curtii de apel din No. 20, Bulgaria.
s'a intentat de cAtre reclamantul solul situ
Bucureeti, setia IV, In virtutea art. 71 Plant, in redeschid. dos. No. 3.8191909 ; Noi, prim-preeedinteie tribunalului Dolj,
din procedure civil, chemirn pe d na Ma- cunoscind cl dal nu va ilepunde la stri- sectia I, In virtutea art. 71 din procedure

www.digibuc.ro
102 MONITORUL OFICIAL 2 A prilie 1910
civili, chemim pe d Ft lip Filcef, din Sot la, D-lui Doctor Dimitrie Archinoof din Varna, Bull- Ploeoti; cunosaind ei, daati nu va rispunde
strada Seinova No. 20, Bulgaria, a autorita pria, strada Sipcenaco No. 5. la strigarea pricinii sala, lu ziva oi orele sus
pe sotia sa S'ata, sa villa, in shut de arittate, se va di hotirire In lipsi, potrivit
6 Aprilie 1910, orele 11 a. m., la tribuna- Noi, prim- preoedintele tribunalului Dolj, art. 148 din procedura civili.
lul Do lj, stalia I, a se judeci In actitinea sectia 1, in airtutea art. 71 din procedura
No. 22.751. 1910, Martie 27.
intentati de Crastian Baron, prin proauta- civiia, chernim pe d. Doctor Dimitrie Ar-
torul situ d. I. T. Damianof, pentru trimite- chincof,, din Varna , strada Sipcensco
No. 5, Bulgaria, a autoriza pe sotia sa Tribunalul Ramnicu-Sirat -
la a in posesione ; cunoscind ci daci nu va
rispunde la strigarea pricinii sale in ziva si vini, in ziva de 6 Aprifie Nci, preoedintele tribunalului Rimnicu-
ai orele sus aritate, se va da hotarire in 1910, orate 11 a. in., la tribunalul Dolj, Strat, to virtutea art 71 din pr. civ., che-
potrivit art. 148 din procedura ci- sictia I, a se judaci alitmea intentati de mfim ;.e J. Mau Ghili Vasie, fast cu do-
vila. Crastian Baron, prin procuratorul sin J. I. T. nniciliul din comuna Voetinu, jud.R.-Srat,
No. 3.202.
Damianof, pantro trimiterea in posesiune; si 'Out in ziva de 4 Iunie 1910, orals 11
1910, Martie 26. cunoKind ut, clack nu va rispunde la stri- dirnineata, in camera de consiliu, la tidbit-
garea pricinii sale, tu ziva i orele sus ari- ndul R -Sirat, spre in fatipre in procesul
D-lui Chiril Chirilof, membru la Curtea de ca- tate, sa va da hotirire iu lipa, potrivit pentro divort, ce i s'a intentat de sotia sa
safie din Sofia, Bulgaria, bulevardul Ferdinand. art.148 din procedura civil. Drguta Dinu G. Vasile, din comuna Voe-
No. 3.210. 1910, Martie 26. tinu, jud. R. Sara% cn suplica inregist. la
Noi, prim-preoedintele tribunaluLi No. 8 571/910, despre care trateaza a-
sectia I, in virtutea art. 71 din procedura
nexata copie dupi ordonanta preoedintelui ;
civili, themiim pe d. Chiril Chit ilof, mem- Tribunalul Dorohoi cunoscnd cA dal nu va rispande la stri-
bra la Curtea de casatie din Sofia, Bulga- garea pricinii sale, in curia oi orate sus ari-
ria, bulavardul Ferdinand, sit villa, in ziva D na Frisina Mihai D. Tataru, cu domi- tate, se va dit hottrare ta lipsi, potrivit
de 6 Aprilie 1910, orate 11 a. in., la cibul necunoscut, in virtutea legii, este ci- art. 148 din pr. civili.
tribunalul Dolj, sectia I, a se judeci in ac- tata a so prezanti inaintea tribunalului Do-
tiunea intentat de Cristian Bsron, prin No. 3.393. 1910, Martie 97.
rohoi, la 26 A, rire 1910, orele 11 di-
procuratorul siu d. I. T. Damianof, pen- mineata, ca inculpati, peutru adulter ;
tru trimiterea in posesiune ; cunoscind Proms-verbal
aducandu-oi ai probate ce va fi avind ; la
ci de nu va rispunde strigitrii pricinii neurmare procesul va fi ciutat in iipsa sa, No. 2.417.-1910, Martie 20.
sale in ziva i orele sus aritate zi, se va de conform legii. Inaintea noastra, preaedintele tribuna-
hotirire in iips, potrivit art. 148 pr. civili. lului Ramniau-Sirat, s'a prezantat iu per-
No. 9.471. 1910, Martin 18.
No. 3.204. 1910, Martie 26. srant d na Draguta Dinu G. Vasile, mind
Tribunalul laoi, aeatia II att verbal cit i prin petiliunea Inreg. la
D-nei Vela Chirilova, vAduva, din Sofia Bulgaria. No. 8.5711910, da a fi divortati de sold
bulevardul Ferdinand. D. Gb. Ruu, ou domiciliul necunoscut, sin anti, pentru motive Je insulte
se citeazi ca, iu ziva de 24 Main 1910, rele tratamente 01 piirisirea domiciliului
Noi, paim-prcoedintele tribanalului orele 11 dirnineata, sit se prezinte inain- conjugal.
seclia I, in virtutea art. 71 din procedura tea tribunalului ca incuipat pentru atentat Noi, preaedintele,
civili, chemim ped-na Vela Chirilova, vi- la pudoare ; la neurmare se va procedi
conform legii. Maid reclamantei consiliile co aun cre-
duvi, din Sofia, Baigaria, bulevardul Fer- zut necasare pentru retrage cererea
dinand, si !fink in ziva de 6 Aprilie No. 5.544. 1910, Martie 27. a se implicit eu paritul, daa neputind re-
1910, orele 11 a. ma la tribunalul Do'j, ual, in virtutea art. 219 c. coma am dresat
sectia I, a se juder in actiunea intentati Tribunalul Mused prezentul proces-verbal semnat noi.
de Crastian Beron, prin procuratorul siu d. De oarece reclamanta a declara1 ail nu
I. T. Damianof, pantru taimiterea in posa- Noi, preoedintele tribunalului Muscel, in otie carte oi In virtutea art. 220 c. civil,
siune ; cunoscind ca daci nu va- raspunde virtutea ar1. 71 din procadara civilt, che-
la strigarea pricinii sale in ziva oi orele sus mam pe d na Dina Gh. Duminici Dage- Ordonim :
aritate, se va da hotirire in lipsi, potrivit rate, aisi oi Brbieru, nascuta Sin Ilinca Ca Attie sg se infalioeze inaintea noas-
art. 148 procedura Torna Untatu, cu domiailiul neaunescut, si tra, in camera de consiliu. pentru ziva do
vini in ziva de 9 Aprilie 1910, orals 11 4 Iunie ; coaie dupi aceastil ordonanla se
No. 3.206. 1910, Matt e 26. a. m., la tribunalul Muscat, spre va comunica pirtii pirate odatil cu cita-
in procesul pentru divort, intentat de sol ;
D-nei Maria Doctor D. Archincof din Varna, cunoscind ci daci nu va rispunde la stri- Preoedinte, Al. I. Rciduleseu.
Bulgaria, strada Sipcensco No. 5. garea pricinii sale, in ziva i orele sus art- Grefler, G. D. Beircaleseu.
tate, se va di hotirire ta lipsa, potrivit
Noi, prim-pregedintele tribunalului Dolj, art. 148 din pr. civili Tribunalnl Romanall
sectia I, In virtutea art. 71 din procedura No. 1.779.
civil, chemim pe d-na Maria Doctor D. 1910, MarVe 26. D. Mih. Nicalaescu, fost nu domiciliul in
Archincof, din Varna, Bulgaria, strada Sip- strada Garii, din cormina Caracal, iar acura
eansco No. 5, si vini, In ziva de 6 Apri- Tribunalul Prahova, sectia I necunoscut, se citeazi prin aceasta ca, In
lie 1910, orate 11 a. m.,la tribun,lul Dalj, ziva de 10 lunie 1910, orele 11 a. na., si se
sectia I, a se judeci actiunea intentati de Noi, prna-preoedintele tribunalului Pra- prezinte la acest tribanal ca reclamant in
Cristian Baron, prin procuratorul siu d. I.T. hova, sectia I, in viYtutea art. 71 din pr. proces cu Marin Nici Ghimpeleanu; contra-
Damianof, pentru trimitersa in rosesiune ; civili, chamina pe d. Iguatz Klokocovnic, de riu se va judect in
cunoscind ci, daci nu va rispunde la stri- profesie franzelar, cu domiciliai necuuos- No. 19.086.
garea pricinii sale, in ziva i orals sus art- cut, si vini, in ziva de 2 Aprilie 910,
tate, se va dit hottrire in lipsi, aotrivit art. orele 11 a. m , la tribunal-tat Prahova, sec- -D. Nicolae Lazir, cafegiu, din comuna
lia I, spre infatioare ia procesul peatru Turnu-Saverin, iar acorn nu domiciliul ne-
148 din procedura civili.
divort, co i s'a intentat de eitre sotia sa cunoscut, se citeazi prin aceasta ea, in ziva
No. 3.208. 1910, Martha 26. Stefana Klokacovnic, domiciliata in comuna de 14 Iunie 1910, orate 10 a. na., Fa pre-

www.digibuc.ro
2 April*? 1,9410 *ONITORUL om.44, 103
zinui la acest tribunal ca opoueut; contrariu - D. Gh. Scutariu, cu domriiciliul necu- motenitori, un copil minor, reprezentat
se va judraui in lip li. noscut, este citat ca, in ziva de 6 Aprilie prin tatAl sAu Ion M. lonitA, in calitate de
N. 18.950. 1910, orate 9 oi jumAtata dimineata, Ft& se tittore legal, din coamea Grooi; Anghel Du-
prezinte in camera acestei judecAtorii, ca minic& oi Ilie Duminick cu domiciliul nacu-
- D. Nae M. Ionescu, din comuna Sla- inculpat inteun proces pentru lovire cu noscut, iar aaerea de leapArtit este urmi-
tina, iar acum au domiciliul necunoseut, se Dumitru Dumbravli ; la neurrnare se va a- toarea :
citeazi prin aceasta ca, in ziva de 14 Iunie plink legea. 1) Un patec de parnint rnoatenrnc, situat
1910, orefe_10 a. na., A se pruzinte la acest No. 9.006. 1910, Martie. in comuna Grooi, punctul Neguleoti, in su-
tribunal ea inculpat ; conirariu se va judeci prafatit ca 10 000 nap, invecinat : la rAsArit
lipsA. - D. Ion DArtu Budescu, cu domiciliul cu apa Soaetu, la apus au drumul dealului,
No. 19.093. neaunoscut, esta citat ca, in ziva de 6 A- la rniazinoapte au Ion M. lonitti toi la miazlizi
prilie 1910, crele 9 oi jumitate dimineata, cu ImuspArAtorul ;
-D. N. MibAilescu, din comuna Ctracal, sA se prezinte in camera acestei judecitorii, 2) Un petec Hem. in Oink tu suprafatti
iar acum cu domiciliul necunoscnt, sa ci- ca martor inteun proces de lovire cu D tru ca 10.000 mp, veci : la rAsiirit cu ion Na-
teazat prin aceasta ca, in ziva de 141 lunie D imbravA ; la neurmare sa va aplfc legea. culae, la apus cu M. B meci, la iniazfinoapte
1910, orele 10 a. m., sA se prezinte la acest No. 9.008. 1910, Mar tie. cu Ion Gh. Popescu ai la iniazAzi eu drumul
tribanal ca raclarnaut in proces cu inculpa- dealului ;
tul D. I. Atanasiu, din era:ova ; contrariu - D. Ignat Zilberman, cu domiciliul ne- 3) Un petec ideal, in coada Socetului, in
se WI judeca in lipsi. cunoscut, este citat ca, in ziva de 6 Aprilie suerafatri ca 2 500 mp, vacin : la rAsitrit oi
No. 19.102. 1910, o7ele 9 oi jurnatete dimineata, sit se apus cu Ion Neaulie, la miazinoapte tot cu
prezinte la aaeastil judecitorie, ca martor Ion Neculae oi la miazAzi cu apa o letului;
Judecatoria rurali Carannurat, intern) proces cu D tru DumbravA, pen-
judetul Constanta 4) Un petec idem, in piscul Muraului, in
tru lovire ; la neurmare se va aplich legea. suprafati ca 2 500 mp, vecin : la rAsArit cu
D. Amon Furihi, au dcwiciliu necunos- No. 9.011. 1910, Martie. drumul dealului, la apus cu pArAul Murgu-
cut, este citat a se prezenta la aceastA ju- lui, la miazAnoapte cu Dumitru Barbu toi la
dealorie, in ziva de 12 Aprilie 1910, - D. Vasili Neaulai Lazy'. Bark cu do- miazzi cu Marin Bineci ;
orele 9 oi jurnAtate dimineata, spre a fi fata micilial neaunoscut, este citat Ca, in ziva 5) Un petec iiem, la Sipot, tu supraf,tri
la depunerea jurrimAntului de dare axjert, de 6 Apriiie 1910, orate 9 oi jumtitate di- ca 1200 mp, vec:n : la rilsarit cu Ion RA-
.

in procesul en Carol Furihi oi altii ; In caz mineata, sit se prezinte in camera aaestei ju- ducanu, la apus cu apa Topora, la naiad-
contrariu so va proAde conform legii. decAtorii ca inculpat pentru deliat silvic; la noapte cu Tudor Oprea oi la miazizi cu
No. 2.915. 1910, Martie 29. neurmare se va aplicA lava. Marin IoniA ;
No_ 9.038. 1910; Martie. 6) Un pelea idem, tot in piscul Murgu-
Judeatoria rurali Cnrtea-de-Arges
lui, in suprafatA ca 2.500 alp, veain : la ria
D. Ion Laiui, zis Ion Stanca Hacioaia, Judeatitoria ocolului Richitelele-de Sus,
judetul Arges sAnt eu drumut dealulul, la apus cu pAraul
fost cu domiciliul in comuna ScAueni, jud. Murgului, ia miazAnoapte cu Sian vi
Argeo, jar scum necunosaut, este citat a se D. Aughel Duminick cu dorniciliul necu- la miazitzi cu Tudor Oprea ;
prezenlA la aceastA juclecAtarie, in zlua de noscut, este citat ca, in ziva de 28 Aprilie 7) Un petec idem, in dealt'', Vidor, in su-
12 Aprilie 1910, orate 9 oi jurnAtate dimi- 1910, orele 9 oi jumAtate dimineata,si vina prafatA ca 3.000 mp, vec'n : la rAsirit cu
neata, ca incuipat peutru furt ; la neurmare la aceastA judav:Atorie spre a 6 ascultat cA Barbu M. Popesau, la apas cu Stan Barbu,
se va urmit conform& legii. pArit io procesul co are cu Flores Anton, la miaztinoapte cu ooseaua oi la miazzi au
No. 5.860. 1910, Mactie 27. pentru partaj ; contrariu se vor face cele apa LImata ;
legate. 8) Un patec idem, tot in dealul Viilor, in
JudecAtoria urbana Foc4ani, No. 4.892. 1910, Martie 20.
judet,u1 Putna suprafatA ca 1.200 rup, vecin: la rAsArit cu
Matei Oprea, la apus cu moot. Radu Sbi-
D. loan C. Bogdan, cu domiciliul necu- - D. Ilie Dominick cu donniciliul necu- ceanu, la miazinoapte ca pAraul Lirnatei
noscut, este citat prin aceasta ca, in ziva noscut, este citat ca, in ziva de 28 Aprilie qi la miazAzi cu ooseaua ;
de 8 Aprilie 1910, orate 9 oi junalitate di- 1910, orele 9 oi junaitate dimineata, BA villa: 9) Un petec idem la hotar, in suprafall
rniaela, a. tn., si S preinie In aala aces- In sceast judecAtorie spre a fi ascuAat ca ca 1.800 mp, invecinat : la risiirit cu Stan
tel judeAtorii, ca inculpat ; cunoscfind ci Oat in procesui cc are cu Florea Anton, B. Sibiceanu, la apus cu Ioan Niaulae, la
in caz contrariu se va procade conform peotru partaj ; contrariu se vor face Cale miazinoapte cu ulita Neguleotilor oi la
legii. legale. miaztzi cu apa SecAtura ;
No. 3.440. 1910, Martie. Cu copie depe actiune. 10) Un petec idem in dosul Coto:lanai, in
No. 4.393. 1910, M,rtie 20. suprafati ca 7.500 rup, vecin : la rAsArit au
Judeatoria ruralA Platralleamtu apa Cotmenei, la apue cu drumul, la mia-
Petitia d-lui Florea Anton cltre d. judecAtor al
D. Valentin Creuzcoval, cu dorniciliul ne- ocolului Rechitelale-de-Sus. zinospte au Stan Barbu oi la miazzi cu
cunoscut, este citat ea, in ziva de 6 Aprilie mootenitorii Mai in Mihai ;
1910, orele 9 oi jurnAtate dirnineata, sA se Domnuie judecdtor, 11) Un petec idem in vales . . .in su-
prezinle in aamera acestai judecAtorii, ca Subsemnatul Fiorea Anton, din comuna prafatil ca 800 mp, vecin : la rAsArit cu
inculpat inteun proces pentru insultit oi Or*, in calitate (le cuaapAritor al dreptu Stan Barbu, la apus au Ion Mariniti, la
lovire cu Vesile Tulitu; la neurmare se va lui de moatenire al d nei Ana lou Ene, vi- miazAncapte cu Pr. V. Arsenescu oi la mia-
aplic legea. duvA, din conuna Rechitelele-dealas, cu ac- zizi cu Gheorghe Ion Tudor ;
No. 8.982, 1910, Martie. tul autantificat de aceasti judecAtorie sub 12) Un petec idem in dealul Tefeiului, In
No. 19/908, i transaris sub No. 2.736 din suprafatA ca 2.000 mp, vacin : la rAsirit cu
- D. H Aim Leib Morit, zis Marcu Cer- 1908, ai cum aceasti avere se gieeate in Ion PArvu, la apus cu mootenit. R. Sibi-
cel, cu doroiciliul nauinoscut, este citat ce, indiviiiune cu tratii sii, Anton Duminick ceanu, la miazAnoapte cu Stan 1. Arsenescu
in ziva de 6 Aprilie 1910, orals 9 oi juml- care a incetat din viA, lasind ca mooteni- oi la miazzi cu Dumitru Barbu ;
tate dimintr-ta, s se prezinte in camera a- tori pe subsemuatul reclamant i Petra An- 13) 0 butie in capacitate ca 120 vedre.
cestei judeatitorii, ca inculpat in procesul ton, din comuna Coca ; Ion Duminick care Aceaatit, avere valoreazi In total suma
pentru lovire, cu Dumitru DumbravA ; la a incetat din viatk ltisind ea mootenitoare de lei 2.500.
neurmare se va aplicit legea. pe fiica sa Ioana, cisitoritit cu Ion M. Ioniti, VA rog, d-le judacitor, a mi citi in judo-
No. 9.004. 1910, Martie. care oi acesta a incetat din viati, itiattnflfca,, cati impreuni cu sus numitii, i prin car-

www.digibuc.ro
104 MONITORUL OFICIAL 2 Aprilie 1910

tea de judecati ce yeti binevol a pronuntA procuror local No. 2.550/910, privitor pe Meet situat in tarina satului Bucecea
se dispuneti fropirtirea sus zisei averi in Murat Husain, pentru crime de lovituri megeit pe de oparte cu pimintul Mar-
cinci yirti egale ci mootenitori suntero, cauzatoare de moarte asupra lui Memet Mus- ghioalei t. Enute, iar pe de alta cu a Ru-
totdeodati v rog a dispune ca, in puterea tafa, cu aplicatia art. 241 cod. penal ; xandei Barbi Let'.
actuiui de pr upertate de care m servesc Vizind ci din mai Ells menforatul re- Mai condamni pe pirate si pliteasci re-
In acest prores, pirAtii Anghel Duminici, chizitor rezultA c inculpatul Murat Husein clenuntului suma de 30 lei cheltueli de
oi lije Duminici sl fie citati prin Monito- este dispirut ; judecati.
rul Oficial cu scutire de plate. Vizind c afacerea este de naturi. ur- Mai obligi pe apelanta Domnioa Petra
Cer cheltueli de judecat5. Aletur gent& ; Murariu si intimatului loan a
pentru pirati i actul de paupertate elibe- VizAnd oi art. 90, 101 oi (07 pr. penahl, Pricopoaei 10 lei cheltueli de judecati In
rat de primiria cemunei Grogi sub No. 341 Mandim i ordonim portAreilor oi agen- apel.
die 1810. tilor fortei publice aduci de Mat" Cu opozitie oi recurs.
Cu respeet, tnaintea noastrA, conformindueee leg i, pa DMA i cititi tu eedinti public', la 15
Plorect Anton din comuna Grcoi. Murat Hust im, fost cu dornieiliat in comu- Decenavrie 1909.
na Cerna la localitatea Martina, spre a CI
Judeeitera Il rural" Tg.-Iiu ascultat ca inculpat asupra faptului ce i se Judeciterla I rural' Turnu-Migurele
D. Ion Almijeanu, fost cu domiciliul In imputi; La ordinea zdei Bind a se judeci se-
comuna Petrooani, Austro - Urwaria, iar Cerem dela toti depozitari fortei publics tiunea public" deschisi de politia comunei
acum necunoscut, se citeazi ce, in ziva de de a da a jutor, le caz de trebu;ntit, pentru Turnu-Migurele, prin adresa No. 429/910,
7 Aprilie 1910, orele 9 ei jurnitate exocutarea mandatuld de fat". contra lui Martin Kifer, din acea comuni,
neata, sit se prezinte la aceastA judecitorie Dal la 26 Martie 1910. pentru faptul cit a contravenit dispozitieni-
ca ircuipat inteun proces penal pentru furt No. 703. for art. 4 din regulameetal rentru bl2era
de boi ; revenind se va judec conform le- petrecere a strAinilor In tare.
gii. Cy nsiliul de rasboi al corpului II ee La apelul nominal a lipsit contra ve-
No. 5.210. 1910, Martie 27. armati nientul.
In numele legii, i al M. S. Regelui, Procedura completi.
Subsemnatul loan Nifureanu, din comuna Noi, Locot. Negolescu Mihail, substitut- S'a citit actele din dosar, tetra cari oi
Bogdana, In calitate de expert pentru lea- rapprtor, de pe ling& consliul de risboi al procesul- verbal.
pirtirea averei rimase pe urma defunctului corpului II de armati, mancnm i ordocim Jaded torul,
Grigore Ptduraru, din comuna Bogdana, in- pfin zreasta la tuti portgreii i agentii pu- Asupra acestei aOuni publice :
vit prin aceasta pe Mihai Gr. Piduraru, cu terii publice, militare i oivile, a educe Avind In velere procesul-verbal anent
domiciliul necunoscut, ca, In dua de 2 Maiu inaintea noastri, conformAndu-se legii, la la dosar, dresat de comiiarul de politie F.
1910, s& se prezinte la sectia Gutinae, co- ziva de 10 Aprilie, orele 9 a. m., pe Mateescu, In ziva de 16 Ianuarie 1910, din
muna Bogdana, pentru a asisti la Impir- sub-locotenentul de rezervi Penescu Cris- care se constati ci inculpate! Bind supus
lirea i estimarea averei defunctului Gri- tian, din regim. Prahova No. 7, fost cu strAin, nu poseda acte de cAlitorie in tare;
gore PAduraru. domiciliul In Capital', str. End No. 6-8, CmasiderAnd ci numitul inculpat, prin
f. Nafureanu. spre a fi asculet asupra faptului de care corniteraa acestui fapt, a contra venit dispo-
1910, Martie 28. este inculpit, infractiuni la regulamentul zitiunilor art. 4 din regulamentul relativ oi,
de mobilizare; deci, s'a ficut pasibil de penalitatea pro-
Invitim pe toti depozitarii puterei pu- scrisi de art. 385, alin. IX, din codul pe-
-
MANDAT DE INFA.TIARE

Conelliul de 'Jebel a corpului II de


blice a da mini de ajutor, la cez de tre-
buinti, pentru executarea mardetului de
nal, al cirui text s'a citit In audlenti pu-
blici;
a rmati fati. Pantru ace,te motive, si In virtulea legii
In numele legii oi al M. S. Regelui. Pat la 26 Martie 1910. hotiraote :
Noi, Cepitan M. D. Ionescu, raportor pe No. 4.734. Condamni re contravenientul Martin Ki-
linge consiliul de risboi al corpului H de for, fost cu domiciliul In Turnu-Migurele,
armati, mandim i ordonAm prin aceasta EXTRICTE DE DECIZIUNI iar amine necunoscut, ca, pentru faptul de
tuturor portireilor sau agentilor p terii pu- contraventiune ce a comis ei de care s'a
blice, militare oi civile, de a cite si com- Tribunalul Bote4ani dovedit cuipabil, si pliteas." 10 lei amendi
pare tortintea noastri d. veter;nar locote- in folosul comunei T.-Megurele, cu aplicatia
nent in rezerv" Constantinescu Grigore, din Tribunalul, prin sentinta No. 398, a ho- zrt. 30 din codul penal, tn caz de insolva-
regimentul 4 rooiori, actualmente cu domi- trtt : bilitate.
cihul necunoscut, la 9 Aprilie 1910, orele Respinge ca nesustinut apalul declarat
de Domnica P. Murariuoi confirmi in totul Prezenta se prenunti cu dreptul de opo-
9 a. m., spre a fi interogat i ascultat asu- zitie oi recurs.
pra faptelor ce i so imputi, declartuedu i ci artea de judecatA No. 87/909, a judeci-
neurmind a se Infetioe, se va decerne con- toriei ocolului rural Bucecea, al ciruia dis- Dati i cititi in audienti public', la
tra sa un mandat de aducere. Faptul ce i pozitiv este : 1 Martie 1910.
se imputi este : einfractiuni la regulamen- Admite reclamatia i condemn& de Dom- No. 264.
tul de mobilizares, (art. 224 his c. j. m. nice Petrea Murariu din Bucecea, al delese
Dat la 29 Martie 1910. in stepinirea lui Ioan a Pricopoaei, tat din - La ordinea zilei Bind a se judeci ac-
No. 4.736. Bucecea, citimea de un hc.tar, 52 aeii, tiunea public" deschisi de politia comunei
17.074 c. arii, sau una falce, 5 prijini pi- Turnu-Milgurele, prin adresa No. 430/910,
n:tint din acel cu care a fost trnproprieti- contra lui lani K. N. Arghir, din acea co-
-
MANDATE DE ADUCERE

Judele de instructie al tribunalulul


riti Nastasia Pricopoaei In 1864 oi care este
situat dupi cum urmeazi :
muni, pentru faptul ci a contravenit dis-
pozitiunilor art. 4 din regulamentul pentru
1) 80 arii, 56.098 c. arii sau 45 prijini libera petrecere a striinilor In tari.
Putne loc de casi i gridini tmpreuni cu casele La apelul nominal a lipsit contrave-
In numele legii, oi al M. S. Regelui, atenansele da pa el, situat In satul Buce- nientul.
Noi, Virgile V. Radovitz, judecitor-in- cea i megieoit de oparte cu locul lui Cost. Procedure complet".
structor pe ling& tribunalul Tulcea; Cucu, iar pe de alta cu Vasile Dulgheriu oi S'au citit actele din dosar, fare cari oi
Yizind reshizitorul introductiv al d lui 2) 71 arii, 60.976 c. arii sau 40 prhjini procesul- verbal.
(Suptimant)
www.digibuc.ro
2 Aprilie 1910 MONITORUL OFICIAL (Supliment) 105

J eel torul. - La ordinea zilii fiind a se judecit ac- plteasci 10 lei amend' in folosul co-
Asupra acestei actMni publice : tiunea public' deschis6 de politia comunei munei T.-Migurele, cu aplicatiunea art. 30
Avfind in vedere proe enal-verbal anexat T.-Migurele prin adresa No. 425/910, con- c. p. in cae de insolvibilitate.
la dosar, dresat de cowisarul de politie F. tra itu Urdi J. Maria, din aceea comunfi, Prezenta se pronunti cc drept de opo-
Mateescu, in ziva de 16 lanuarie 1910, din pentrn faptul &A a contravenit dispozitiu- zitie ei recurs.
care se censtat c ineulpatut tlind sups nitor art. 4 din regulamentui pentru libera Bat' cititi in audientfi public', la 1
stain, nu posed" acte de ale torie in taxi; petrecere a striiniior in tar. Martie 1910. No. 271.
Considerind ce, numitul inculpat, prin La apelul nominal a lipsit contrave- Judecitoria rurulA Tlbinestl,
conaiterea acestui fapt a contravenit dispo- nientul.
judet.u1 Vaslut
zitiunilor art. 4 din regulamentul relativ ei, Procedure completfi.
deci, s'a fecut pasibil de penalitatea re- S'au citit actele din dosar, intre cari ei Astizi fiind termenul de a se judecia pro-
scrisi de art. 385, alin. IX, din cola pe- procesul-verbal. cesut privitor pe Iohan Balan, din comuna
nal, al eirui text s'a citit in audienM pu- Judecitorul, pentru contraventie la legea
blic'. Asupra acestei acestei actiuni publics: striinilor, procedure find completA, la a-
Pisani aceste motive, i in virtetea legii, Avend in vedere procesul-verbal anexat pelul nominal nu a rspuns contravenieutul.
hot' rate : la dosar, dresat de comisarul de polite F. S'au citit luerrile ;din (loser, din cari se
Condemn" pe contravenientul Iani K. N. Mateescu, in ziva de 16 Ianuarie 1910, din constati elt contravertientul este supus
Arghir, fost cu dotniciliul in Tornu-Megu- care se constati ci inculpatul fiind supus Austro-Ungar i fr acte in reguli ei bilet
rele, iar acum necunoscut, ca, pentru fap- strAin, nu poled' acte de clfitorie in tall; de libel.' petrecere in tar".
tul de contraventiune ce a eomis, ei de care Considerind ci numitul iuculpat prin Noi, judecetorul,
s'a dovedit cuipabil: sfi pleteasce 10 lei comiterea acestui fapt a contravenit dispo Asupra actiunii publice privitoare pe
amencle, in folcsul comunii Turnu-Mfigurele, zitunitor art. 4 din regulamentut relativ, Iohan Balan, din comuna Tibfineeti, pentru
Cu aplicatia art. 30 din codul penal, in caz deci, s'a ficut pasibil de penalitatea pre- contraventie la legea strinilor :
de insolvabilitate. scrisi de art. 385, alin IX c. p., i al cirui Avand in vedere procesul-verbal No.256
Prezenta sa pronunt cu drept de opo- text s'a citit in audienti public"; din 1909, ineheiat de vs'. sectiei T.beneeti ;
zitie ei recurs. Pentru aeeste motiee i in virtutea legii, Avfind in vedere ei interogatorul aflat la
Date ei cititi in audient publiei, la hotraete : dosarul cauzei, din care se constaM cuna eft
1 Martie 1910. Condemn' pe contravenientui Urdi I. contravenientul este meets austro-ungar,
No. 265. Maria, fost die T.-Mgurele, iar acum ne- nscut in comuna Cacica, jud. 'Lenora, ne-
cunoscut, ca, pentru feptul de contraven- posedfind paeaport ei nici bilat de Ebert pe-
-- La ordinea zilei fiind a se judeci ac- tiune ce a comis ei de care s'a dovedit cul- trecere in tar" ;
tiunea public' deschisfi de politia comunii pabil, si plfiteasci 10 lei amend' In folosul Considerfind acest rapt find pe deplin
Turnu-Milgurele, prin adresa No. 4321910, comunei T.-Mfigurele, cu aplicatia art. 30 stabilit inculpatul, prin svirsirea iui, s'a
contra lui Iani Tase, din acea comuni, c. p. in caz de insolvabilitate. fcut pasibil de penalitatea previzuti de
pentru faptul c a contravenit dispoaitiuni- Prezenta se pronunti cu drept de opozi- art. 4 ei 5 din regul. pentru bilet de li-
lor art. 4 din regulamentul pentru libera tie ei recurs. bar" petrecere in tea, ei art. 385 alin.
petrecere a striinilor ta tar'. Bat' ei Mill in audienifi public', la 1 IX c. p., cari, citit in audienti public', cu-
La apelul nominal a lipsit contrave- Martie 1910. prinde :
nientul. No. 270. Art. 385. Se vor pedepst cu amend" de
Procedure complet. la 5 'Attila 10 lei.
S'a citit actele din dosar, intre care ei - La ordinea zilei flind a se judecit ac- Alia. IX. Aeei cari vor aid regulamen-
procesul-verhal. tiunea public" deschisit da politia comunei tul Mout dupa lege de cAtre puterea admi-
Judectorul, T.-Migurele prin adresa No. 435/910, con- nistrativi sau de efitre autoritatea princi-
Asupra acestei actiuni publice : tra lui Maxim Ion, din aceeae comun, pen- pal'.
Avncl in vedere procesul-verbal anexat tru faptul a a contraveait dispozitiunilor Peniru aceste motive, in numele legii,
la dosar, dresat de comisarul de pobtie F. art. 4 din regulamentut pentru libera pe- hotirate :
Mateescu, in ziva de 16 lanuarie 1910, din trecere a sto inilor in tar'. Condemn' peatru contraventie pe Iohan
care se constati c incutpatul fiind supus La apelul nominal a lipsit contrave- Man, din comuna Tiblineti, la 10 lei a-
strin, nu posed" acte de cilfitorie in tar* nientul. men in folosul comunei Tibeneeti, cu
Considerfind ci, numitul inculpat, prin Prcredura complete. apl. art. 30 In CA de insolvabilitats, ei 30
comiterea acestui fapt a contravenit dispo- S'au citit actele din dotter, intre cari ei bani porto postai.
zitiunilor art. 4 dinregulamentel relativ, ei procesul-verbal. Cipie due," prezenta se va comunicit lo,
deci, s'a Welt pasibil de penalitatea pre- J edecittorul, cului In dr apt, cited va rimineia defiuitivi-
scrisi de art. 385, alin. IX, din codul pe Asupra acestei actiuni publice : Cu opozitie ei recurs.
nal, al clirui text s'a citit ha audienti pu- Avand In vedere procesul- verbal anexat Bat' ei cititl to eedinta public', la 5 Ia-
blic'. la dosar, dresat de comisarul de polite F. nuarie 1910.
Pentru aceste moti ve, ei in virtutea legii, Mateescu, in %ilia de 16 lanuarie 1910, din No. 5.
hottraete : care se constati cfi inculpatul find supus
Condemn" pe contra venientul Tani Tzse, stain, tm posed' acte de clitorie in Judecitoria I rural& Vaslui,
rnuncitor, fost cu domiciliul in Turnu-Mi- Considerind numitul inculpat, prin judetul Vaslui
gorele, iar acum necunoscut, ca, pentru comiterea acestui fapt a contravenit dive- Prin cartea de judecati No. 224 si in
faptul de contraventune ce a comis, ei de zitiunilor art. 4 din regulamentul relativ, baza art. 308, 43 ei 60, alin. ult,m c. p.,
care s'a dovedit culpabil, plitessci 10 lvi deci, s'a ficut pasibil u" penalitatea pre- s'a hoterit :
amend', in folosul comunii Turnu-Mgu- ecrisfi de art. 385, alin IX c. p., al crui Condemn' pe Gheorghe N. Popa, soldat,
rele, cu aplicatia art. 30 din ccdul penal, text s'a citit in audientit publici; din cornpania I Pionieri din Foceani, la o
in caz de insolvabilitate. Pentru aceste motive ei in virtutea legii, tun" inchisoare corectional, pentru faptul
Prezenta se pronunt cu drept de opo- hatrate : de furt ei 41 (Mg" a pleti reclarnantelui
eilie ei recurs. Condemn' pe contravenientul Maxim Ion, Ion Mihai 24 lei despgubiri.
Bat" i citiM in audientit public', la fost din Turnu-Megurele, iar acum necu- Cu apel.
1 Martie 1910. noscut, ca, peutru faptul de c. ntraventiune Date i p:onuntatit tuelin public', la
No. 266. ce a comis ei de care s'a do vedit culpabil, 25 Fevruarie 1910.
3
www.digibuc.ro
106 MONITORUL OFICIAL Aprilie 1910
Judecetoria rurali Viefru, Din cesatorie sunt doi copii: Tudorita ei petitia din 2 Oetomviie, ioregistrati sub
judetul Bill la Floarea. No. 19.576/909, a cerut tribunalului sti
Prin cartea de judecate No. 153 si in Scent pirt n'are avere. fie divertat de sotia lui Maria V. Honcanu,
ban art. 309, alin. I c. p., s'a boterit : Sotia se serveete 'tcu act de paupertate. domiciliate in comuna Elisabeta Doamna,
Condarenli pe Gheorghe Rosnoveanu, din Termenul infetiearii este fixat pentru judetul Romae, pentru motive din cauza
comuna Ciobanu, jutieeul Constanta, se su- ziva de 2 Aprilia 1910. determinate.
fere 7 luni inchisoare coreceionale, fiind Acest extract se publice de geefe prin Dn crisetorie slant 2 copii : Vasile de 6
constatat culpalil pentru faptul de furt ; Monitorul Oficial, conform art. 285 din ani, i Nicolae de 2 ani; sotia are un hectar,
cum ei se pleteasce lei 400 despegubiri ci- codul civil modificat. 43 arii, 20 c. arli pmlint in Elisabeta
vile d-lor S. Cavadia Se D. N. Cueblis. No. 7.6;3. 1910, Martie 24. Doarnna.
Cartea cu apel. Actiunea de divort este fecute cu actul
Date si citite in sedinte publici. Grefa tribunalubui Putna, seopa I de sarecie, vizat de adnainistratia financiarti
Roman, No. 8.745/909.
- Prin cartea de judeeate No. 153 ei in Extract .
1909, Oetoravrie 2.
baza art. 309, alin. I c. p., s'a hoterlt: D. terau N. Cernu, plugar, domiciliat
Corr3amni pe Alexe Munteanu, din co- in comuna Straoanede-Jos, judetul Patna, Jedectoria rurale Beclesc,
muna Ciobanu, judetul Constanta, se sufere prin petitiunoa inreg. la No. 6.939 din 17 judeeul Mehedinti
7 luni inchisoare corectionale, Bind consta- Martie 1910, a intentat actiune de divore Extract dup5 actul constitutiv al Brincii populare
tat culpabil pantru faptul de furt ; cum ei contra sietiei sale Alvera, pentru cauze de- szlte;:ti de credit i economie cu numele de In-
se pletessce. lei 400 despegubiri civile d-'or frtitireat, din comuna Barboiu, judelul Mehe-
terminte de lege, insulte, injurii grave ei dinti, conform art. 5 din legea asuprl B5ncilor
S. Cavadia & D. N. Cuebhs. perastrea domiciliului conjugal, declarind popnlare i art. 89 din codul comercial, autenti-
Cartea cu apel. el din aceaste ceeltorie a rezultat un that la aceast5 jud c5torie sub No.80/910.
Date ei citite in eedinte publici. numit Gbeorghe, in etate de 1 an, iar so- 1) In comuna Barboiu, jedeeul Mehedinti,
eia prti nu pcsede mid un soi de avere. s'a infiintat o banca popularit seteasee sub
- Prin cartea de judeaate No. 515 ei in No. 6.757. 1910, Martie 27. denumirea de idnfratirea..
baza art. 309 c. p., s'a hotarit 2) Firma sociali a societet i de credit el
Condernne pe Ion Novae, din comuna Greta tribunalului Roman economie cu num&e aInfretireaa va avail
Lacu Rezi, sufere 10 zile inchiseare co-
Extracte sediul social in comuna Barboiu, judetul
rectional, fiind constatat culpabil pentru
Mehedinti.
aptul de furt; cum ei si plitteaste 20 lei a- D-ea Rarita P. D. Zipodeanu, doaiei- 3) Consiliul de adnainistratie so compuse
mantle, in folosul fiscului, cu apicarea liat in comuna Mogoeeeti, judetul Roman,
art. 28 c. p. in caz de insolvabilitate. din 7 persoane, ei anume: Gh. B. Barbo-
prin petitia din 9 Noemvrie heregis:rate sub ianu, Preotul I. C. Ungureanu, V. Pleetia,
Cartea cu apel. No. 22.563/903, a meet tribunalului sA fie
Dit i cititi in eedinta pubice. C. D. Schiopu, 1.D. Voinescu, Barbu Serbu
divorpt de sotul ei Petrache D. Zepo- St.Coande ei N. I. Piircelebiaru; iar cenzori
deanu, demiceiat in comuna Mogoeeeti, ju- din 3 membri actionari i anutus : N. N.
Tribunalul Tutoya deeul Roman, peetru motive din cauze de- Beleariu, I. C. Firimoiu i Statie VoinesAi.
terminate.
Conform art. 70 din regulamentul gre- 4) Scopol societitii este de a intesni cre-
Din castorie este o copne in etate de 4 ditul pentru membrii ei, i procurnde-le,
felcr tribunalelor (lin 1909, se educe la cu- ani.
noetinea tuturor ca d. Gheorghe Gh. Pies- prin linprumuturi sau scontdri da polite, ca.
Partee se serveste in proces cu actul de pitalurile necesara pentru gospoderia, me-
nits, fost grefier la acest tribunal, a cerut seracie, vizat de administratia financiare
se i elibereze garaneia inscrisa de acest tri- stria sau corn:rtul lor ei de a fruettficit
Roman, No. 7.679/909.
bunal la No. 157/897, dat de el pentru o- economiile lor.
No. 35.237. 1909, Noaevrie 9.
cuparea functiunii de grefiee, i ce. dac M 5) Capitatul social se formeaze din per-
timp de 6 luni de la publicarra prezeetei - D-na Maria M. Dam, domiciliate in eiie sociale virsate de membri, din douaiu-
prin Monitorul Oficial, la interval de 2 comuna Mirceeti, judeeuI Roman, prin pe- mie cari societatea ar primi, iar acum
luni, precum i dupi expir?rea duratei de titia d;n 22 Martha, inreg. sub No. 6.289 la constituirea sociEtatii capitalul subscris
6 luni cet aceaste publicafune va stit din 1910, a ce7ut tribunatului se fia divor- da membri ecte de lei 4 240, ei a fost inte-
in eala etdintelor acestui tribunal, nu late de sotul ei eflai Dam, domiciliat in gral versate sums de lei 2.120, urmnd ca
va fi nici o preteneiune In nest interval de comuna Mirceeti, judetul Roman, pentru de aci inainta aceastd semi se fie mirite
timp, garantia se va restitui imediat fostului motive din cane determinate. prin cotizatiuni lunare, fed, ca base vreun
gretier, iar in caz de reel amatiune se vor res Din clisetorie sunt 3 copii, i anume Ire- membru sa poet& aye& o parte sociale mai
titui dupe ce instanteIe judiciare se va fi nim, de 6 zni, Petrut, de 4 ani i Iosofina mate de 4 240 lei.
pronuntat in mod definitiv asupra bor. de 11/2 ani. 6) Partea fiecerui asociat in beneficiu
Prezenta se va public& n Monitorul Soeul nu are avert,. pierderi, celeste din dividandul cuvenit so-
Oficial timp de 6 luni, la interval de 2 luni. No, 10.002. 1910, Martie 26. cietarilor pentru pertile Icr sociale efectiv
No. 3.221. 1910, Ianuarie 26. virsate, ce se va lixit lo fiecara an de consi-
- D-na Alexandrine Nicolescu, dom.. liul de administratia au aprobarea aduntirii
in comuna Reman, judetul Roman, prin pe- generale; pine la virsarea integrale a per-
Greta tribunalului Ilfov, seqia IV civile- tdor sociele, dividendul cuvenit societa-
corectlonala titia din 22 Martie, ioreg. sub No. 6,297
din 1910, a cerut tribunalului s fie divor- ruler se va retina in contul acestor perei.
elite de sotul ei Gheorghe Nicoleseu, cu do- Dividendul distribuit m.i va fi in nici un
Extract caz mai mare de 10 la suti asupra Oren
miciliul necunoseut, pentru motive din
D-na Gherghina Const.eIofces.u, de pro- came' determinate. sociale efectiv versate, iar pritosul va fi
fesiune muncitoare, domiciliate in strada Din estorie este un copil, nurnit Con- ver.:-.at la fondul de rezerve.
tirbee Voile No. 46,Ia :advocat Dumitrescu, stantin Gr. Nicolescu, in etate do 31/e ani. 7) Durata soeietetii e nelimitatee
a cerut acestui tribunal, prin petieia inre- No. 10,008. 1910, Martie 26. Fecuti la 24 Matte 1910, in Bicles.
gistrate la No. 6.332 din Martie 1910, se (Urmeaze eemueturile judectitorului ei
fie divortate de sotul sett pentru motive din - D. Vasile Honcanu, domiciliat in co- grafierului).
caul determinate. muna Cotu-Vamee, judetul Roman, prin No. 6.111. 1910, Martie 27.

www.digibuc.ro
MONITORUL OFICIAL 107
2 Aprilie 1910
JudecAtoria ruralA Piatra, Judecitoria ruralA Galbenu, ocolul II
Judecitoria rurall Bibeeti, judetul Gorj R.-SArat, judetul. ReSArat
judetul Nearntu
Extract dupi statutele bancii populare gSardnestit.
din comuna S5rdiinesti. Extract dup actul constitutiv al societillii coope- Extract dupa statutul bancii populare gPiistrarea,
rative de productie g Versestig, din comuna Gi- cu sediul in comuna Galbena, si dupti procesul-
Se infiinteazl . in comuna Sardenueti o rov, judetul Neamlu. verbal incheiat de membrii acestui statut in e-
cooperative de credit ei economie sub nu- (uinta dela 17 Ianuarie 1910.
mete de banca popularA aSarcleneeti" ei cu 1) S3 infiinteaza in comma Girov o so-
sediul in comuna Sirdeneeti. cietate cooperative cu numala da nYer90i", Manabrii soaietari ai bencii populare PA-
Scopul societeti este de a inlesni credi- ci sadiul in comuna Girov, plasa Dochia, strareau, din comuna Galbenu, judetul
tul pentru membrii ei, procurndu-le, prin judetul Neanatte RAmnicu-Slrat, io ziva de 17 lanuaria 1910
imprumuturi sau scontare de polite, capita- 2) Socistatea cooperative de producta a discutat i votat urrnitoarete chestiuni :
lurile necesare pentru gospodAria, meseria Vereestia este compusa acum la consti- A fott propus adunerii modificarea sta-
sau comertul lor ei de a fructificA econo- tuire din 37 membri fondatori, iar consi- tutelor in sensul de a Wore pe viitor eu
mia lor. liul de administrate se cornpuna din urnct- cassa centralA, in cara scop li s'a citit ar-
Durata societtii este nelimitati. torii: V. C. Trifan, Gia. C. Toader i Coos- ticol ca articol statutele tip. 31, pa cari
Consiliul de aiministratie se compune tantin I. Stecescu, administratori ; V. Lun- adunarea le-a aprobat in modul unnetor :
din 9 membri i anume : gu, V. Mitrea i Stet Gh. Elisrii, cenzori; A aprobat bilantul ineheiat in seara altai
Const. D. Schileru, Freaedinte ; T. Gheor- N. Ch. a Sucioaai, Vasile el. Andrei Buaur de 31 Deceinvrie 1909, cara reprezintA atilt
ghite, vice-preaedinte ; Ion I. Pistireanu, Gh. Pantiru, supleanti. la activul cat ei la pativul seta suma totalet
cassier-contabil; C. D. Ghilici, secretar. 3) Scopul societiti este de a exploate de lei 58.181 ei 36 baai ;
Istedor Gheorghita, Soe onie *ipoteanu, moeia Vereeeti, luate in arendi au contrac- A aprobat de asemenea distribairea divi-
C. I. Pis]ureanu, C. A. MihailA,rnambri; A. tual autentat de tribunalul I, secta dendalor precam ai cheltualile acute in
D. Pleean, G. Coclea ei N. Torneanu, cen- ill, sub No. 507/910. consul anului expirat in same. de 50 lei
zori ; I. Predescu, V. Lungu ei A. Mihaile, 4) Soaittatea cooperative de productie ei 20 bani ;
supleanti. aVereeeti" 2i are sediul in comuna Giro; A aprobat alegerile i numirile acute in
Capitalul subscris esta de 6.350 lei ei juiletul Neamtu. cousiliut de adnainistrate in fauctiunle pen-
capital vArsat 635 lei. 5) Capitalul au care s'a subscris mom- tra conducerea hnaii i dealar consileal
Actele s'au autentificat de judecetoria brii fondatori este de lei 12.000, iar stuna de admiaistratie detcArcat de gestiunea sa
rurale. ocol. Bibeeti la No. 95 din 23 Martie versat este de lei 3.500 lei. pa anul 1909 ;
6) Durata societetii va fi de 5 ani. A aprobat sch7rnbarea statutelor ai a a-
1910.
(Urmeazit semneturile judetitorului ei a doptat in total statutele tip. 31 ale Unite-
Remnia lor ce lucreaze cu cassa centralii, au sin-
grefierului). Judecdtoria rurald Piatra gura modideare a adeogirii la art. 52, a ali-
Pf ezentul extract, fiind conform actului niatului d, in coprinderea : ',ahead inset fon-
Judectoria ruraiA Pechea, constitutiv depus ai autentificat de aceaste dal de rezerve va atinge a cincea parts dic
judetul Covurlui judscatoria la No.84/910, se cartifice de noi. capitalul social subscris, na i se va mai da
Extract dupii actul constitutiv al bIncii populare (1Jameazi seameiturile argistratului sta - 10 la suite din beneficiu".
siitesti gBanca Cucag, din comuna Oasele, plasa Administratia acestei binci, a ales prin
Cudalbi, judetti1 Covurlui, conform art. 4 din giar ei a grefierului).
legea bincilor populare s5testi si a art. 89 c. No 8.837. 1910, Martie 26. vot secret eapte membrii in consiliul de ad-
Corn. ministrate cari vac fanctiank pe timp de
JudecAtoria rurai Redualneni, trei ani, conform art. 58 din noile statute
In comuna (Wale, plasa Cuialbi, judetul
anuma d-nii : Constantin D. Teodorascu,
Covurlui, s'a pus }mete bencii populare se-
teati cu numele aBanca Cucau. -
judeeul Faloiu
EXTRACT
An irei Teodorescu, Ioan C. Roe:a, Sandu
I. Rca ;a, Stan (ipescu, Stoica Reeleanu
S.:oput bench populare sAttati aBanca Ion D. Jeraan, ai in comisia supleantlor pe
Cuaae este halesnirea membrilor sAi i fruc- P fin actul constitutiv al sociatetii coode-
eficarea imprumuturilor ce se vor face. rative de produatie din comuna Co7ia, sub d nii: Patrea A. Mocano, Iordache Zaharia,
danumirea aBruteria PAinea noastre" co ai FriitilA G. Cheorghitit; iar in comusia cen-
Sediul principal al bAncii va fl in satul zorilor pe d-nii: Preotal R. Vaailesau,'Cris-
Cuca, comuna Oasele, judeeut Covurlue sejiai in comuna Cozia se infiinteaz in
Banat la constituirea ei se compune din comuna Cozia, o asoaiate de productie sub tea C. Dumitrau i Gostache I. Tutulan.
denumirea aBruteria PAinea noastrA". Adunarea gerieral a fixat deaidandele ce
97 membri societari, domiciliati in comuna urmeazi a se distribui societariior pe anul
Oasele, judetul Covurlui. Durata societittii este nelimitate.
Meaabrii societtiti la formatune stint in 1910, la 10 la state ps ac, asupra partii
Durata bench este nelimitate. sociale efectiv versate ei la 6 la state pa an
Capitalul bencii subscris este de lei numer de 24, cu capital subsoris de lei
645, din care versat 98 lei, iar restul a se dobilnda la depuneri spre fruatieaare.
4 720, d n cari 472 lei s'a versat.
Personnele cari compun consiliul de ad verse treptat cte 5 lei lunar. Adunarea geaeralit fixeazi la Val setta lei
ministratie ma 9, ei anume : Fiezare societar va putei stei rilitasasatt ioaprumuturite ca se pot acordie pe fedit
Alexandru Dima, Preiotul D. Bejan, Cons- raeitalul pine la 5.000 lei pain cotitatii personal sau real unui membra al bencii
tantin Nedelau, Manole I. Axente, Nicolae lunare. sau nesocietar.
Coman, Ion Dimofte, Manole N. Alexandre Consiliul de administraeie se eompune Procentele ce se von lu la diferitale fe-
Dumitru Nelelcu i tefan G. NeculitA. din d-nii : Petra Ionescu, Neculae Popazu, line de imprunauturi in cursul anutui 1910,
Cenzori din 3 membri actionari ei anal- Theodor Ezariu, Mihai Sandovici, Coteanu se fixe aft astfel : 10 la sute pentru socie-
me : Mecu G. Axente, D. Gurteza ei Iorda- M. Cocuzel i Gheorghe Ionescu, preot. tari ei 12 la suti peatra nesocietari. Do-
che Nicola ei 3 supleant, i anume : Nam- Com'siunea cenzorilor se compune din betide de ietArziere sau amenda va fi de 2 la
hie I. Constantin, N. PActurariu i Costache d-nii : Constautin Carnu, Gheorghe lonescu,
sute pe an in plus.
E. Vlad. Th. Balaban ei supleant d-nii: GIL Anto- Adunarea genarald a votat i aprobat ps
Mernbrii delegati pentru autentificare nae, Gheorghe a Mariticili ei Petra D. }lira- anal 1910 urmAtorut bugat la cheltueli :
sut : Preotul D. Bejan ei Ion Dimofte. begin. a) Salariul contabilutui a 50 lei lunar ;
Facut astAzi, 24 Martie 1910. b) Salariul cassinrului a 10 lei Lunar ;
(tirmeaze semnAturile judetetoralui ei a c) Cheltueli de reprezentare la congresol
(Urmeaze seannaturile judecetorului ei a
gre fier u be). bincilor populare a unui delegat 20 lei ;
geefierului). No: 3.466. 1910, Martie 24

www.digibuc.ro
108 MONITORUL OFICIIL 2 Aprilie 1910

d) Cheltueli neprevezute, plate patentei, pe luni, iar dup ce a cast capital va 6 com- mai am nici o pretenOune contra d-lui
registre, etc., 50 lei. plet varsat, fiecare dintre asociatii actuali Bernhard Bonner.
Adunarea generate autoriza i oblig e. con- vor puteii sit ei-1 mereasce pink la suma de Flicut in donit exemplare idntice, sem-
siliul de administratie sit execute in totul 5.000 lei. nate de noi, Bucuresti, 29/11 Martie 1910.
dispozifunile din procesul-verbai i indeto- Societatea este compuse acum la con- D. D. Petrescu, B. Bonner.
ririie impuse prin statute. stituire din 28 membri fondatori.
Deleage din eartea consiliului de admi- Gre fa tribunalului Nov, seceia co rnereialei
Consiliul de administratie se compune
nistratie pe d-nii : St. Reileanu, Ioniti Jer- din ease membri i anume d-nii: D. Dencilu, Prezentul extraet s'a trecut in registral
can i C. D. Teodorescu se se prezinte la inviitetor, casier-centabil, linen Andrei, pre - de ordine la No. 150/910, in cel de tren-
judeclitoria ocolului Il ReSerat, spre a cere eedinte, Vasile Popescu vice-preeelinte, H. scriplii la No.142/910, ei s'a vizat sere a se
autentificarea procesuiui-verbal el data de Negrilescu, secretar,ei Lepidat Nemeem N. public& In Monitorul Oficial.
17 Ianuarie 1910 ei a statutului bencii. M. Geamenu i Nitoi Bedescu, membri, iar p. Grefier, Ion Dumitrescu.
Fecut astilzi, 20 Martie 1910, in trei ex- cenzorii din trei membri actionari ei a-
emplere, din cari unul se va afiek la prime- flume : B. Mendel, Ion D. Dieghici ei Con- Extract deps actul de desfacere al societAtii tn
ria comunei Gabenu, unde e sediul blineii, stantin Voicu, i trei supleanti i anume : nume colectiv dintre Petre Spase i Arghir
al doilea IR judcatoria ocolului II R.-Serat Gh. I. Grecu, Spiridon N. Luca ei Vmile Mumgief.
9i al treilea se va inainte Directiei Monito. Nemeem Sociatatea in nume colectiv existenti
rului Oficial, pentru a-1 publicti. Societatea ei-a ales statutele autentifi- intre Petre Spase i Arghir Mumgief in vir-
(Urmeasi semnitura magistratului sta- cafe odati cu ecest act constitutiv. tutea contractului autentificat i transcris
gier ei a grefierului). Fecut la 25 Martie 1910 in comuna de tribunalul Constanta la No. 1.511 din
No. 1.811. 1910, Martie 20. Verna. 24 Septemerie 1909 cu inceperea dela 1.4
(Urmearit semneturile magistratului sta- lanuarie 1910, este desfiintati.
Extract dupi actul constitutiv al societtii coope- gier ei a grefierului). Activul ssi pasivul reman &supra d-lui
rative de productie cu numele *Intimpinarea Arghir Mumgief, care va coutineit comereul
Domnului, pentru exploatarea mosii Serdaru- No. 5.059.
Sendreni, din comuna Sendreni, jud. Covurlui. de leptirie i cofetfirie in numele situ.
Extract dup contractul de asociatie in name co- D. Petra Spase nemai avand nici un
1) Se infiintsaz in comuna Sendieni, lectiv. amestec.
jud. Covurlui, o societate cooperativ de
productie cu numele 11ntfimpinarea Dom- D. Const. A. Dirnitriu ei P. D. Monoghe- Grefa tribunalului Constana
pentru exploatarea moeii Serdaru- nis, formeaze o societate in nume colectiv Prezentul extract s'a trecut de rice' in re-
endreni. pentru comertul de agenturi i comision pe gistrul de transcriptiuni la No. 100/910.
2) Societatea cooperativit de productie cu termen de 10 ani, dela 1 Aprilie 1910, se- (Urmeazi semnitura grefierului).
nemsle eIntampinarea Domnuluie, va avea diul in Bucureeti, capital lei 20.000, depus
sediul in comuna Sendreni, plasa Siret, jud. in 1)140 egale de ambii. Tribunalnl Ilfov, Bootie comerciale
Covurlui Beneficiile i paguba se vor imprti deo-
3) Suma capitalului subscris este de lei potrive. Se certifick ce s'a inscris in registrele
Semnitura apartine ambilor asociati. firmelor sociale ale acestui tribunal la No, 39
4.862, bani 50, din care s'a virsat scum la
corsdtuire suma de lei 4.362, bani 50, ur- Firma va 6 eConst. A. Dimitriu & P. D. din 27 Martie 1910, firma I. Bediteanu &
mend ca restul se se verse treptat ; iar du$ Menoghenisa. I. Oanceau cu sediul in Bucureeti strada
ce acest capital subscris va fi complet e'er- Const. A. Dimitriu, P. D. Monoghenis. Stavropo'eos No. 16, cu comertul de agen-
sat, fecare dintre membrii va putei se ei-1 turi i comision, fire sucineali, ffire pro-
Grefa tribunalului Nov, seclia comerciald curator.
mi.reasci penile suma de 5.000 lei, prin 1910, Martie 27.
cotizatiuni tunare. Prezentul extract s'a trecut in registrul No. 5.626.
4) Societate eIntompinarea Domnului de oraine la No. 148/910, in 'eel de tran-
este compuse la constituire din 74 persoane, s:1106 la No.140/910 i in cel de societeli -Se certifici ce. In registrul de firme indi-
numindu se administretori d-nii : Preot la No. 55/910. viduale la No. 223 din 29 Martie 1910, se
Boris C. Nediu, ion Mihail, Vasile N. Moise, p. Grefier, Ion Dumitrescu. eft inscrisi firma eF. Gbl, File, pentru
Neculai Nieu ei Ion S. Bogdan; cenzori d-nii: comertul de tipografie, cu emblema Fur-
nisor al Curtii regale", cu sediul in Bucu-
Gheorghe Ion Clucioroga, Grigore I. V.
Stoian i Gniee Corban ; isr ca supleanei -
ACT DE DESFACERE

Subsemna;ii D. D. Petrescu, deoparte, ei


reeti, sir. Regale. No. 19, fere sucursale,
fdrii precurator, cistorit, fr act dotal.
d nii Petraiche N. Moise, Neetdai StOneseu
ei Spire( he Sovejan. Bernhard Benner, de eta parte, am conve- No. 5.738. 1910, Martie 29.
(Urmeazi semnetura magistratMui sta- nit de comun acord, se disolvern inainte de
termen societatea in nume colectiv, !ache- Tribunalul Teleorman
gire a grefierului). Sa pubic spre generala cunoetinti ce,
iati luira noi la 2/15 lunie 1909, conform
actului autentificat la onor. tribunal Ilfov, tribunalul, prin jurnalul No. 2.680/910,
Judectoria rurali Tnena, sectia de notariat, sub No. 5.896, transcris a dispus a se face mestiune in registrul
judeeul Mob edinti in registrul de societati sub No. 101/909 firmelor la No. 3.945/906, ce d. A. A. D.
Extract dupi actul constitutiv al Much populare publicat lu Monitorul Oflcial. Sopotbu, pe ling firma sa a deschis ei
Viitorn1c4, din comuna Crernenea, autentiticat Subsemnatul Bernhard Bonner, decler ce o sucursale in comuna Bucov-Adunaei, ex-
la No. 68 din 1910. am primit toatet partea mea de asociat, plus sercitnd comertul de coioniale ei manufac-
In eomuna Ceemenea, judetel Mehe- beneficiile ei nu mai am nici un fel de pre- ture.
dinti, se infiinleaz o bane& populari eu Until contra fostului meu asocial, d-lui D. No. 11.869. 1910, Martie.
.

numele eViitortile, care aa aerie sediul in D. Petrescu.


comuna Cremenea, plasa Timm, judatul Activul trece asupra d-lui D. D. Petrescu, - Se publice spre generala cunoetinei
Mehedmti. tot asemenea trece ei pasivul asupra d-lui cli tribunalul, prin jurnalul No. 2.679 dia
Suma capitalului subscris este de 2.710 D. D. Petrescu. 1910, a dispas radierea firmei comerciale
lei, din cari s'a vrsat acum la constituire Subsemnatul D. D. Petrescu dau consim- sociale a d-lor Costice Liuci ei Constantin
a 10-a parte in sume de 451 lei, iar restul timantul. men la aceaste dizolvare, prin care P. Urlan din Roeiorii-de-Vede, pe mote/ ce
pine la completarea capitalului subscris activul trees asupra mea ei ml oblig a plet1 Constantin P. Urlan a incetat din viatf.
se va vrsi treptat in proportie de 54 lei pasiv1 eventual. Deasemenea declar cit nu No. 11.871. 1910, Mastic.

www.digibuc.ro
MONITORUL OFICIAL 109
2 Aprilie 1910
8) Saes lioguri i ase furculite de ar- Subsemnatul, Nicolee DAbuleanu, pro-
- Se publicA spre generale cueoetinti gint lei 100 ; prietar, domiciliat in Corabia, de oarece
cl, tribunalul priu jurnalul No. 1.305 din panaintul ce se constitua dotA e trecut ca
1910, a dispus inscrierea firmei comerciale 9) 15 lingurite de argint lei 100 ;
10) 0 pereche de cercei cu pietre de dia- proprietatea mea, dud cure se aratA Ia
individuale a d-lui Bojin Velea, sub No. 4.357
acest act, dealer pentru bun reeuli
din 1910, cu serlitil principal in comuna mant lei 100 ; consimt la aceast inzestrare.
Roeiori, cu comertill de brutarie, fArli su- 11) Patru cutite de aigint lei 40 ;
cursal5, asociat, procurator i fad act 12) 0 brose i trei inele cu-tpietre de dia- Eu, loana I. St. DAbuleanu, daaiir cA
mant lei 140 ; aunt raultumitA pe dota ce mi se constitue
dotal.
1910, Martie. 13) Un peetieor de argint lei 20. de printii mei.
No. 12.359.
Toate acestea se incredintead viitorului Eu, C. C. Teodorescu, dealer el. aunt
- S9 publicA spre generate cunoetintil sot, pe incredere, care o va adrninistri con- mAtumit pa dots ce se constitue vii-
toarei mele sotii de pArintii ei, tie conditiiie
cA, tribunalut prin jurnalul cu No. 1.632 form regimului dotal.
d,n 1910, a dispus inscrierea firmei comer- Alter M. Katz, procurator, comerciant, adtate ta acest act ei am prinaito pa depli n
ciate individuate a d-nei Lina Ivan Ion sub str. Patriei No. 9. Fcul aetAzi, 18 Decemvrie 1909, in.
Nc. 4.361/910, cu sediul principal in co- Subsemnatel, declar c arn primit toate Corabia.
mma Roeiorii-de-Vede, cu comertul de be- cele de mai sus et sunt multurnit, Ion Stan= Dcibuleanu, Fioarea Ion
iangerie, fir/ sucursalk asociat, procurator H. Schnfeld, comerciant, str. Sf. Apes- St. Deibaleanu, N. Deibuleanu, Juana I.
ei fArA act dotal. toli No. 63. St. Thibuleanu, Const. C. Teodorescu.
No. 12.362. 1910,.Martie. Redactat i martor, C. Buctenescu, str. Scris i radactat de mine, D. Steriopol,
Meteorilor No. 2. avocet.
- Se publid spre generate cunoetintA Urrnead autentificare D. jedecAtoriei oco-
ce tribunalul prin jurnalul cu No. 719 din Grefa tribunalului Ilfov, , sectia de notariat lului Corabia, No. 1.272 din 18 Decem-
1910, a dispus inscrierea &Ind comerciale Prezenta copie, fiind conformi. cu origi- vrie 1909.
individuate a d-lui Gheorghe Andrei sub nalul act dotal depus spre autentificare cu
No. 4 354/910, cu sediul principal in co- petitia inreg. la No. 1.137/910 6 autenti- ficiul stdrii civile Corabia
muna Drama, cu comertul de manufac- ficat la No. 1.132/910, se legalizead. Prezenia copie, find conformA au origi-
turf, coloniale, diferite mgruntieuri ei vin, (UrmeszA semnittura grefierutui). ualul, se atestA de noi,
fArA sucursalii, asociat, procurator ei Uri (Urmead semnaturile oficerului ei a se-
aet dotes. ACT DOTAL cretarului).
No. 12 365. 1910, Martie. 1910, Ianuarie 3.
Vazut, 18 Deeemyrie 4909
Jude, M. Reidulescu.
-- Se public:A spre generate cunoetinta
tribunslul prin jurnalul cu No. 1.629 Sebseinnatii, Ion Star cu Debuteanu ANTJ NTURI ADMINISTRATIVE
din 1910, a dispus fescrierea firmei comer- Floarea Ion St. DAbuleanu, soli, domiciliati
ciale idividuale a d-lui Lazir VIAdescu sub comuua Tia-Mare, jud. Ronanati, la ci- Prefectura judetuiui Woe
No. 4.359/910, cu sediul priucipal In co- satoria ce fiiC9 noastre, loam, contraetead
cu d. a C Teodorescu, comerciant (in Co- Se publics spre cunoetinta generali ce,
muna Uda-Clocociovu, cu comertul de cAr- In ziva de 7 Main 1910, orele 11 a. in., se
ciumi, nanufaeturi, coloniale, braeovenie rabia, ii constituim ca dotA urrnitoarele :
1) (0 hectare pitmilnt arabil, situat In va tine licitttlie, in pretoriul prefecturii II-
cereale, tArA sucursal, asociat, procura- toy, situatl In strada Ilfov No. 5, prin oferte
tor ei WA act dotal. comuna Potlogeni, i anunae : din partea sigilate, cari se vor priml pinVa acele ore,
No 12 368. 1910, Martie. treia a teoeiei Cilieni, din jud. Romanati, pentru darea In antreprizi a aprovizionkrii
invecinat : la rAsArit cu restul nostru de unei cantitti de 996 mc pietrie gramezi
moeie, la apus cu moeia. Vitsioa, la miazi-
a 2 mc, necesar eoselei vicinale Bucureeti-
ACT DOTAL noapte eta Cosma Constantinescu ei la mia-
-
Subsemnatut, Alter Moise Satz, in cali-
dzi cu d. Ion DAbuleanu.
Donaneeti, dela k 0-k 4, care lucrare dupA
deviz este de lai 7.990, bani 80.
Specificim cA aceste 10 hectare fac parte
tale de procurator cu peocura autent, de tri- Amatorii pot vedel proiectul in mice zi
din moeia pe care o stApinim in indiviziune
bunalut Vaslui, la No. 1.149/910, lanuarie de lucru, In cancelaria prefecturii (servicini
cu fratele nostru Nicolae Dlibuleanu, care e administratiei judetene), dela orele 9-12
18, declar cA to vederea clisAtoriei ce con- trecut singur ca proprietar, Mat In plan cAt
tracteazi clienta mea Sara Chersin, din ora- ei in cartea de alegere a d-lui C. ZA.uceanu, a. m. ei 3-6 p. na.
eul Vaslui e d. Herecu Schtrateld din Bu- inginer.
Concurentii, pentru a putel fi admiei la
cureeti, Ii constitui dotA dupe cum se speci- licitatiune, trebue a depune, odati cu ofer-
Mai aritArn cA din aceste zece hectare, le
fid mai jos, In sumi de lei 4,500. &en in stipinire viitorilor soli la coettac- tele d-lor, i garantia provizorie de 4 la
In numerar. lei 1.500 ia r celelalte 5,
sutA, in efecte garantate de Stet sau in
tarea cadtoriei numii 5, numerar, prezentind recepisa Cassei de
In Unjsri, haine ei mobile. . 1.200 fiind date la oameni pini la 1 Septemvrie
In giuvaericale i argintirie . a 1.800 1910, le vor fult in stApinire cu incepere depuneri i consemnatiuni.
in urmAtoarele obiecte ei anmue : dela aceasti &di ; D-nii concurenti se vor conformi i deci-
() 0 pereche sfeenice de argiut in va- nunii onor. minister al lucrArilor publice
2) Lei 2.000 in numerar; No. 18.630 din 1908, publicatA prin Moni-
loare de lei 300 ; 3) Trusou compus din : un cuter, un pat
2) 0 pereche cercei cu pietre de diaroant torul 0 ficial No. 92 din 24 Iulie 1908, pae.
complet, 5 chilimuri, 3 macaturi, 12 d- 4203, bland ofertele lor in aceie
lei 300 ; i:dale, o plapond de mAtase, o plaponai de
3) Un ceas cu hn i broeit cu diamant lAnA, doui cuverturi, o fati de masi de Dispozitiunile art. 70-83 din legea con-
lei ; cuvertud, 6 ceareafuri, 2 fete de mad, o
maeali, 12 eervete, 14 cAmCii, 7 dralei tabilitAtii generale a Statului, precum
4) Un flacon do arg7nt aurit lei 100 ; art. 95 din legea nneceriilor, vor fi aplica-
5) Un cogulat de argint aurit lei 100 ; decoltate, 1 costuna national, 15 fete de
perine, toate valorand suma de lei 800. bile la &mast& licitatie.
6) 12 lioguri de argint aurite lei 100 ;
Adfiogim cA pretuirea nu operead vn- vor fi acelea ale onor. minister
7) Doul pahare pentru vin de argint au- al lucdritor publics, cu derogare dole art. 17
rite lei 100 ; zarea.

www.digibuc.ro
110 MONITORUL OFICIAL 2 Aprilie 1910

din conditiunile speciide, c judetul nu a- tele d ei garantia provizorie de 4 la - Se public& sere cunoetinta generali
corde nici un premiu, chiar dace pietrieul sutet, in efecte garantate de Stat seu in nu- in zine de 12 Maiu '1910, orele 11 a. m,,
se va educe inainte de termenul contractat. merar, prezentnd recepisa Casei de de- se va tine licitatie, in pretoriul prefecturii
Termenul ce se acovdfi penteu aprovi- punen i consemnatiuni. Ilfov, situat in strada Ilfov No. 5, prin
zionarea acestei furnituri va fi de 3 luni D nit concurenti se voe conform& ei deci- oferte sigilate, cari se vor priml pinela
dela data semnrii contractului. ziunii onor. minister al lucretrilor publice cele ore, pentru daraa in antreprize a
Supraoferte nu se primesc. No. '18.630/908, publicate prin Mbnitorul aprovizionerif unei cantitti de 300 Mi pie-
No. 3.658. 1910, Martie 29. Oficial No. 92 din 24 futile 1908, pagina hie, tu gremezi de 2 mc, necesar eoselei
4.203, Wend ofertele lor in acale con- vicinale Chirnogi-Coeni, lotul I,, dela km
- Se public& spre cunoetinta generale 28-29, care lucrare, duph devil este de
ce, in zitia de 7 Meiu 1910, orele 11 a. m., Diepozitinnile art. 70-83 din !ogee con- lei 3.300.
se va tine licitatiune, in pretoriul prefec- tabilitetii generate a Statului, precum Arnatorii pot verleh proiectul in orice zi
turei Ilfov, situate in strada Ilfov No. 5, art. 95 din legea meseriilor vor ti aplicabile de lucru, in cancelaria prefecturii, serviciul
prin oferte sigilate, cari se vor priml rein& la aceaste licitatie. administratiei judelene, dela orele 9-12
la acele ore, pcntru darea in antrepriza a Conditiunile vor fi acelea ale onor. mi- a. re. ei dela 3-6 p. m.
aprovizionerii in gremezi de 2 mc a enai nister al lueririlor pubite, eu derogare Concureneii, pentru a putei fi admiei la
cantithti de 740.00 mc pietrie necesar, eo- dela art. 17 din conditiunile speciale, c licitatiune, trebue a depune, odate cu ofer-
selei vicinale Boliatinu-din- Vale - Mani- judetul nu acord& nici un prerniu, chiar tele d-lor, i garantia provizorie de 4 la
Spart, km0-8 +600, care lucrare dupe de- dac& pietrieul se va aluce inainte de ter- sute, in efecte garantate de Stet sau in nu-
viz este de lei 6.117, bani 40. menul contractat. merar, prezentnd recepisa Cassei de de
Amatorii pot vede& proiectul in orice zi Termenul ce se acorde pentru aprovizio- ptmeri i consemnatiuni.
de lucru, in cancelaria prefecturii (servi- narea acestei furnituri va fi de 2 luni dela D-nii concurenti se vor conformh ei de-
dui administratiei judetene, dela 9-12 a. data semnrii cootractului. ciziunii onor. minister al lucrerilor publics
rn. i dela 3-6 p. rn. Supraorerte nu se primesc. No. 18.630/908, publicati prin Monitorul
Concurentii, pentru a pute& fi admiei la No. 3.694. 1910,:Martie 29. Oficial No. 92 din 24 bulk, 1908, pagina
licitatiune, treene a depune odat& cu cater- 4203. fcend ofertele lor in acele condi-
tele d-lor, i garantie provizorie de 4 0/0, - Se publice spre cunoetinta generele eimai.
efects garantate de Stat sau in numerar, 6, in slue de 12 Main 1910, orele 11 a. m., Dispozitiunile art. 70-83 din legea con-
prezentend recepisa Cassei de depuneri se va tine licitatiune, in pretoriul prefec- tabilitelii generale a Statului, precuna
consemnatiuni. turei Ilfov, situat in strode Ilfov No, 5, prin art. 95 din legea meseriilor vor fi plica-
D-nfi concurenti se vor conform& ei deei- oferte sigilate,cari se vor priml pnla acela bile la aceasti licitatie.
ziunii onor. minister al lucrerilor publiae ore, pentru darea in antreprizi a aprovizio- Conditiunile vor acelea ale onor. mini-
No. 18.630/908, peblicate prin Monitorta nerii unei cantithti de 500 roc pietrie, nece- ster al lucreritor publice, cu derogare dela
Oficial No. 92 din 24 lulie 1908, ptgina sar eoselei vicinele Bucureeti-Dobreni-Gruiu, art. 17 din conditiunile speciale,ce judetul
4203, fietind oferteie tor in acele lotul II, del km 34+800-35+200 ei dela nu acorde niri un premiu, chiar dac pie-
km 36-37+518, care lucrare, dupe deviz, trieul se va educe inainte de termenul con-
Dispozitiunile art. 70 -83 din legea con- este de lei 5.465, bani 40. tractat.
tabilitettfi generate a Siatului, precurn Arnatorii pot vedeh proiectul in orice zi Termenul ce se acord& pentru aprovizio-
art. 95 din legea meseriilor, vor fi aulica- de lucru, in cancelaria prefecturii, (servi- narea acestei farnituri va fi de 3 luni dela
bile la aceastit licitatie. ciul administratiei judetene), dela orele data semi-. erii contractului.
Conditiunile vor fi acelea ale onor, minis- 9-12 a. m. i dale 3-6 p. m. Supraoferte nu se primesc.
ter al luctierilor publice, cu derogare dela Concurentii, pentru a pute fi admiei la No. 3.703. 1910, Mmtie 30.
art. 17 din conditiunite speciale, c judetul licitatiune, trebue a depune, odati cu ofer-
nu acorde nici un premiu, chiar dac pietri- tele d lor, i garantia provizorie da 4 la V1TE PRIPARTE PIERITE $1 FURATE
eul se va educe inainte de termenul con- sute, in efecte garantate de Stat sau in nu-
tractat. Prefecture judetului Becht
merar, prezentend racepisa CasSel de de-
Termenul ce se acord pantru aprovizio- punen i consemnatiuni. 1) La oborul primerii comunei Letea-
nares acestei furnituri va fi de 3 luni, dela D-nii concurenti se vor conforma i deci- None., s'a declarat de pripas un mascur
data semniiturii contractului. ziunii onor. minister' al lucrrilor publice godin, in etate de 1-2 ani, la pir alb,
Supraoferte nu se primesc. No. 18.630/908, publicati prin Monitored ambele urechi ratezate are alte semne ;
No. 3.661. 1910, Marti 29. Oficial No. 92 din 24 lulie 1908, pagina 2) La oborul prim&i comunei Senceeti
4203, fcnd ofertele lor ta acele condi- s'a declarat de pripas 2 cai : untd mie de
-Se publice spre cuttoetiaea generate cit stet, la per murg deschis, comma neagre,
in ziva de 7 Main 1910, orele 11 a. m se coada neagre retezate, per alb pe spinare,
Dispoeitiunile art. 70-83 din legea con- coasta dreapti i pe sub pintece, etatea ca
va tine licitalie, in pretoriul prerecturii tabilitieii generate a Statului, precuna
judetului Ilfov, sinat in strada Ilfov No. 5, de 6 ani ; al doilea tot mic de stat, la per
art. 95 din legea meserlilor, vor fi aplica- murg inchis, coama neagrit in dreapta,
prin oferte sigilate, cari se vor prized pine bile la aceaste.
la acele ore, pentru darea in antraprizi a coada neagre retezat, o pate Obit pa spi-
Conditiunile vor fi acalea ale onor. mi- nare, etatea ca de 10 ani.
aprovizionerii in depozit a unei cantitti de nister al lucrrilor publice , cu derogara
600 mc pietrie, necesar eoselei vicinale Fi- Se publici aftarea proprietarilor vitelor
dela art. 17 din conditiunile speciale, ce ju- de mai sus, conform art. 48 din legea po-
lantropia-Putul-lui-Creciun dela km 0 -2 detul nu acordii nici un premiu, chiar dace
+100, care lucrare dupit deviz este de lei litiei rurale.
pietrieul se va educe ineinte de termenul No. 1.868. 1910, Martie 24.
4.020. contractat.
Amatorii pot vedei proiectul in price zi Termenul Ca se &cord& pentru aprovizio- Prefecture judetulut Breila
de lucru, in cancelaria prefecturii, (seroi- Berea acestei furnituri va fi de 3 luni dela Se publid spre cunoetinta generale c& le
ciul administratiai judetene), dela orele data semnerii contractului. comunele rurale notate mai jos, din acest
9-12 a. tn. ei dela orele 3-6 p. m Supraoferte nu se primesc. judet, se Olt de pripas vitele cu semnele
Concurentii pentru a puteit fi admiei la notate in dreptul fiecerui comune :
trebe e a depune, of:late cu ofer- No. 3100. 1910, Mantle 30. La comuna Cazesu, un cal pir negro
www.digibuc.ro
MONITOR-CI OFICIAL 111
2 A prilie '1910
Corporatia meaanioilor din Plolestl tate do creditoere, si Constantin Cleristea
cam des lie, coama in dreapta, pete albe Mandragiu, functionar, domiciliat in orasul
pe spinare, fire de par alb in greabem, eta- Se public& spre cunoetinta generali ca judetul Peahova, in calitate de de-
tea 10 ani; brevetal maestratui Meatus Petre Frorescu, bitor, aducem la cunostinta general cA, in
La comuna Rusetu, un vifel la par vanat, No. 909 din 26 Decenavrie 1901, fiind pisr- ziva de 15 Ianuarie 1905, socotindu-ne m-
coarnele cresc, in ctate de 6 luni; dut, se consider& ca null. preun. i primind suma de 8.000 lei pentru
La comunal Suyeti, ura manzat la par N ). 122. stingerea completi a surnalor datorite mie
vAnat, coarnele laci crescetoare, pe spate de catre d. abr. Mandragiu, si care
dreapta temnul fecut cu foarfecile. imi fusese garantati pria ipotecile insalse
1910, Msrt'e 22, h. Mocieran i Celina Mod oran, din Isvore-
No. 3 160, la onor. trib. Ilfov, sectia de notariat, sob
Birzii, judetul Meheiini, plerzand ac-
Frefectura judeteilui Constenta tut de imprumut ce-I aveam dela loan Mo- No. 150/1879, reiaoita sub No. 405/1899,
doran, autrintifi'at do primeria comunLii ipoteca inscril sub No. 753/1901, i-am
Ca lul care a fost diclrirat de pripae la noastre sub No. 358 dia 31 August 1907, remis deb:torelui meu aceste titluri achi-
comuna rurali Musurat, din plasa Man- declaram nul in mane oricui s'ar gasi. tate de mine, spre complete d-3ale des-
galia, si despre care trateazi publicetiune- Gh. Modoran, Cilina Modoran. carcare.
prefecturii No. 10,286 din 22 Noemvrie Aceste titian, fiind insi distruse de debi-
1909, murind, se publica spre cunostinta tor, le deelarAm dime peatru totdeauna,
generale. Corporatla f rizeriloe din Piolesti ramannd EA cerem i s obtinern cii ln
No. 3.196. 1910, Martie 25, S3 pub!ic spre cunoetinta generala ca regale, legalizate de onor. trib. Wov, sectia
carnetul Iucrtorului franzelar Anton Misic1, de notariat, spre a fi atasate pe Biagi cere-
- Sa public& spre cunostinta generala. No. 343 din 7 N nit:eyrie 1907, fiin1 pier- rea de radiere a sus ment:onateler ipoteci.
di la comuna ruralli Saimeni, din plasa du , se consideri ca nut. Eugenia Riescu Filipeanu, in calitate
Meigidia, s'a dectarat de pripas o noatena, No. 159. de creditoare.
la par murga, coama neregulata, art Etta Cu consinatimintul 111311 de sot, Dirnitrie
sninne, in etate de 2 ani. Riescu Filipeanu.
No. 3 198. 1910; Martie 25, e spre cunostireta gentrala cA, Constantin Chr. Mandragiu, in calitate
Prefecture jadetialui Dambovita
S polite de 2.000 lei, &MAI. 19 Martie
1910, autentificatA de judecatoria oeelului I
de debitor.

LA oborul pub1ic al primAriei comunei rural 11.-MJgurele, i semnetA de sulelem


Cazaci din aceat judet s'a declarat de pri- natul, pierzindu-sa, ea se declara nul ei AVIZ
pis o vacti, la par neagra, cotrnele drepte, itires de valoare in oricui se va gist.
Florea V. Strog, comuna Piatra, judetul JA, 8/21 Aprilie 1910, orele 10 dimi
codalba, in elate ca de 10 rini. neata, va aye& loo, in sala special& de tra-
Se publica de act asta spre cunostinta po- Teleoraean.
geri a loteeiei nrivilegiate p3 &lase a rega-
sesorulu1. tului roman, calea Victoriei No. 192 -case
No. 2 597. 1910, Martie 27. pen hare de ministerul de finante- ames-
Corporatia meserlasilor Teleajenul,
Valeni, judet.ul Prahova tecul i punerea in urea a celor 19.500
buletine cast:gteare destinate clasei a 6 a,
AUNTIE! PARTICULARE Sa pub1i spre cunostinta general& loleria a VIII a.
cu breretul de maestri.' brutar cu No 15 Tragerile classi a 6a vor incepe la 9/22
ubsemnatul, pierzand iivretul de servi- din 1901, liberat d-lui Nicu D. Uaearu, din
1,1 ciul militar, din regimeutul Tulcez Aprilie 1910 i vor urml. parala 4:17 Maiu
s'a deelarat anulat fiind pierdut. 1910.
No. 33, contigentu11890, ildeclar de nel Presedinte, Radu G. Gerea.
farli valoare in mainilo oricui s'ar giisi. Aceste opetatiuni von incept, in fiecare zi
Secretar-contabil, N. C. Leizairescu. de tragere, la orele 81/2 dimineata, si von
Hacic D. Popovici Braih. No. 271. 1910, Martie 28. fi efectuate da comisiunea special a trage-
rilor, instituith prin inaltul decret regal
ubsemnatul, Dumitru hanide, din Ro- ubsemnatul, pierzind certificated de dis- No. 4.441 din 29 Dcenavrie 1906 si sub
S sepravegberea d-lor controlori ai guver-
man, strada Calarasi No. 38, sergent
concediat, din regimentul 8 artilerie, con-
S pens& elite:wet de consiliul de revizie al
n!asei 1902, 11 dealer de nul si farel valoare nului.
tingentu11900, pieraand livretul meta M. E., la oricine s'ar gasi. La tragerite acestei clase vor esi la sorti
Il declar nul tri mainile oricui s'ar Vartolomei Vasile, comuna GAdiniti, 19.500 castigori, dintre cari cel mai mare
Dumitru loanide. judetul Reman. fi, in cazul celmai norocos, de lei 900.000.
1910, Martie 29. Pablicul este rugat a asist alit la tra-
gere cat si la arnestecul buletinelor.
Corporatia meserlasilor Teleajenul, Rezultatul tragerilor se educe zilnic la
Corporatia frIzerllor din Ploiesti Vleni, judetul Prahova cuncstinta publicului prin liste de urgenti,
Se puMica epre cunoetinta generat c Sa peblicii spre cunoetinta generalA cu emise de funetionarii directiunii, cari apar
brevetul de maestru brutar No. 423 din 10 caenetul de lurrAtor dsmar, libarat d-lui chiar in ziva tragerii, i prin listele oficiale
Noemvrie 1906, liberat lui Ion Gavrila Niculae Mean, din Posesti sub No. 78/904,
zilnice, cari apar in ziva urmatoare. Rezul-
Sandu, fiind pierdut, se conaider& ca nul. tatul tutulor zileloe de tragere se va pu-
s'a declarat anulat find pierdut. blic prin lista oficialA generali, care va
No. 149. Preeedinte, Radu G. Gerea.
Secretar contabil, N. C. Lacirescu. apare 3 zile dupa terminarea tragerii,
1010, Martie 28. urmii se va publicit in Monitorul Oficial.
No. 272. Atragem atentiunea publica, cu numai
D. N. Riclucanescu, din comuna Stre-
judetul Mehedinti, pierrand iibretul acele liste sunt oficiale i deci hotirritoare
de depuneri No. 188, cu 3 recepise No. 822, DVM1NTARE in ceeace priveste plate cietigurilor, cari
886 si P85, in valoare totalA de 800 lei, poarta semnfitura unui controlor al graver-
eliberate toate de noi la diferite date, le de- Subsemnatii, Eugenia Iliescu Filipeauu, nului si a directorului loteriei.
clarArn nule neavenite in mjnje oricit- cu consimtimantul sotului meu, Dimitrie Directiunea general
Iliescu Filipeanu, avocet, domiciliai in Bu- a loteriei privilegiate pe clase
ruia s'ar gasi. a Regatului roman.
Bawa Comereialei, din T.-Severin. curesti, strada Lizureanu No. 11, in cali-

www.digibuc.ro
112 MONITORUL OFICIAL 2 Aprilia 1910
ACTUL CONSTITUT1V D. A. Ozum d n Vtidila-Rorna- servi la hberarea unei noi serii de cupoane.
nati, capital subscris . . . . lei 10.000 Art. 13. Feeare actiune di drept propor-
Subsemnatii, lucrnd tosi impreuni, con- N. Cirstoiu din Frunzari Olt, tional la activul social ei ia parte la bane-
stituim prin prezentul act i pe beza sta- capital subscris lei 5.000 ficii sau pagube.
tutelor ce-1 insotesc i cari fac parte inte- Petre Tudor din Vlidila.Roma- Art. 14. Actiunea este indivizibile. Bence
grantli acestui act, o societate anonime nati, capital subscris . . . . lei 4.000 1111 recuncieete &tit uu proprietor pentru
romni pa aeeiuni, pentru a face comertul Total e 80.000 fieeare aceivae. Moetenitorii nu au nici un
de bench sub denumirea de ,Bence Vli- drept de amestic in administralia soeietitii.
dila
Capitalul social va 11 de 80.000 lei ice-
STATUTELE Ei tre'eu3 s se raporteze la inventariile
deciziunea adunerii generale.
WO in 160 aceiuni nominative de cite Art. 15. Poses;unea unei aetiuni presumi
500 lei fiec3re actiune. Fiecare dintre sub- CAPITOLUL I
de drept adesiunea la statuteie bincii ei la
scriitori va primi actiuni echivalente se me- Constituirea. scoput, reodinia durata deciziewile adunirii generale ale actionani-
lor subscrise. lor cari s'au luat sau se vor lui In viitor.
Art. 1. Se constitue o societate ano-
Potrivit art. 132 ei 134 c. com., s'a de- nimt pe actieni sub denumirea de ',Bence.
pus la Bann Nationali a Romniei de &- CAPITOLCL III
VMdilae, avind drept obiect operatiunile
care subscriitor 300/0 din sums subscrisi. stipelate la art. 16. Operaliuni
Acest prim virsireint se va ridi. dela Art. 2. S:opul societitii este de a fa- Art. 16. Banca Vlidila face orice opera-
*Bence Vlidilee societate anonimi, pe dati voriea desvoltarea agriculturii, comertului, tiuni de banci ei in spacial :
ce vor B indoplinite toate formalititile ce- industriei, economiei ei intreprinderii de a) Cumperi i vinde efacte publice ea :
rute da lege pentru constituirea ei. tot felul. obligatiuni de Stat, de ()rape ecrisuri fun-
Subsemnatii subscriitori ai intregului ca- Art. 3. Reee Elate este in comuna VIA- ciare, actiuni obligatiuni de ate societi-
pital aritat mai sus, tinind loc de adunare dila, jedetul Romanati. Se vor putek in- tiler comerciale sau indusrialo ;
generali ei in conform:tate cu srt. 129 c. fiinte sucursale i agentii in orice alte lo- b) Face imprumuturi pe titlurile enume
com. i pentru ca ',Bann Viedeee, soeie- rate la aliniatul precedent ;
calititi printeun vot al censiliului de admi-
tate anonimi, si poati imediat dupi defi- nistratie. c) Ia parts la tot felul de tmisiuni de ti-
nitive ei constituire si functioneze, am ales Art. 4. Durata societetii este nelimitati. tluri de Stat, de oraee sau de ale societiti-
ca membri in consiliul de administ-atie pa lor private ;
termenul pravezut de art. 21 din statute, CAPITOLUL II d) Sconteaai polite 0 titluri eeite la soli
pe e-nii : Ion Pol.hron, Fkrea Ozum, Du- ei cupoane ;
mitru M. Ozum, George I. Viieoreanu Fondul social, aceiuni e) Fare schiinb de tot felul de monete
Dumitru A. Ozum. Cenzori pe d-nfi Petra Art. 5. Capitalul social e,te fixat de o sau bilete de banci ;
Tudor, Voicu Baroani ei N. Crstoiu. Su- camdatti la 80.000 lei, divizat in 160 ac- Face Imprumuturi pe gaj comercial
pleanti pe d-nii: G. Macoleseu, Grigore I. tiuni nominative, a 500 lei Beare. sau civil, ori prin acte autentice ei opera-
Berindei i Neatu Ivan Naidin. Art. 6. Treptat eu desvoltarea aface- tiuni de cesiuni de orice naturi ;
Subsemnatii asemenea dim putere de- rilor bBiiii i prin o simpli deciziune a g) Face avansuri in cont cerent pe depo-
plini d-lor Geerge I. Vieoreanu ei ion adunirei generate caoitalul social va putei zite de titluri sau efecte comerciale ;
Ozum, ca impreuni sau becare imparte si 11 mina ptini la 500.000 lei, printeuna h) Imprumuti pa mi. furi ce-i sunt eon-
faci in numele nostru orice mere sau de- sau mai multe emisiuni de actiuni. Nici un situite in gaj, varante, etc. ;
claratiune, si subscrie oriels act 0 el in- actionar nu are dreptul a se opune la mi- i) Deschide conturi curente ;
deplineasci toate formalitetile necesare rirea capitalului pinfi la 500.000 lei cnd j) Cumpir ei vinde imobile ;
pentru autorizatiunea societetii de a func- s'or aproba aceasta de adunarea gensrali, k) Face imprumuturi ps ipoteci ;
eiona i si ne reprezinte inaintea tuturor nici a reclami restituirea capitatului re- /) Prbeeete bani ei efe-te in depoxite cu
inetantelor judecitoresti say administra- prezentat prin actiunile ce posedi. termen i procente conventionate ;
tive ; inteun cuvint si faci in numele nos- Art. 7. La emisiunile altor serii de ac- m) Se imprumuti pe efecte sau pe cre-
tru tot ce va fi necesar pentru autorizarea tiuni, actionarii fondatori au dreptiil de ditul ei perzonal i imobile ;
societieii aronime eBanca Vliditae, firi a preferinti la noile actiuni, actiuui ce vor n) Poste emite obligatiuni cu termenile
mai fi novae de vreo procuri speciali. fl tot nominative. lungi ;
Ei sunt foci autorizaei si ridice dela Art. 8. Nu se va mai fare o alti emi- o) Resconteaze see' cesioneati creantele
ce are in portofolez :
Bence Nationalt a Romniei, agentia Ca- siune pink ce seria precedenti nu va fi p) Poate core desehiderea de conturi cu-
recal, sumele depuse pentru constituirea complet acoperiti.
societatii; vor putei de asemenea cedi in Art. 9. Virsimintele se vor faee de rente la orice cassi conerciale dre tari sau
total sau in parte din aceste puteri altor odate sau in mai multe rate. In caz de ne- streinitate ;
persoane ce le vor crede de cuviinti sau achitare la timp, consiliul va procede con- q) Poate trate i cekuri asupra
si ei-le alipeasci. form codului de comert.
caselor din striinetate ei a le negocia la
riedul lor ;
I. Polihron din Drigeneeti-Olt Art. 10. Aliunile definitive sunt no- r) Poate vinde cecuri sau trate cu ter-
capital subscris 9.000 minative. Cesiunea lor ee opereazi nu- men asupra corespondeneelor ei din eari
L Ozum din Viedila-Romanati mai cu consimtimintul consiliului de ad- sau din stainitate i orice alte operatiuni
capital subscris lei 11.000 ministratie ei in caz de vanzarea actiunilor financisre ;
G. I. Viieoreasou din Gostivit- nominative prin justitie, membrii soeietitii s) Poate accepti sau pliti trate sau ce-
Olt, capital subscris . . . . lei 8.000 posesori de actiuni nominative vor avek drept curi tress de corespondentii bIncii
Ozum din Vlidih-Romanali, de preferinti de ceilalti concurenti cnd vor t) Se inserciueazi et' operatiuni de co-
capital subscris lei 10.000 oferi acelae pret. misioane;
G. Manolescu din Drigineeti- Art. 11. Actiunile se libereazi dinteun u) Peale da garantii sea cautiuni.
Olt, capital subscris . . . . lei 8.000 regisru mate, ele aunt numerotate, hives-
D. Oz am din Rotunda- Romanati, tite cu cel putin doui semnituri olografe a CAPITOLUL IV
capital subscris lei 10.000 doi membrii din consiliu. Administratiunea
Gr. I. Berindei din Gostavit- Art. 12. Actiunile vor purti un numir
Olt, capital subscris . . . . lei 5.000
Art. 17. Administratia este incredintati
do cupoane de dividend ei un tablou pentru a unui consiliu de administralie compus din
www.digibuc.ro
2 Apribe 1910 MONITORUL OFICIAL 113

5 membri cel pulin pi din 9 membri cel lei In numerar, In efecte publics sau In ac CAPITOLUL V
mult, ales de adunarea generalit pe 4 ani. tiuni de ale bincii ca i membrii din con-
Art. 18. Mernbrii consiliului de adminis- Cenzorii
slliul de administratie.
tratie vor fi romini 92U naturalizati romini. Art. 27. Directorul impreunit cu doi Ar. 40. Pentru supravegherea operatiu-
Art. 19. Consiliul va numi dintre mem- membri desenanati de consiliu formeaz" co- niter, revizuirea bilantului, verificarea con-
brii sfii un prevedinte i un vice-preeedinte. mitetul de directie. Aceet comitet discutA turilor, se va alege de adunaree generaii
Art. 20. Membrii 0E30 in consiliul de ad- incuviinteazi toate operatiunile previi- trei cenzori pi trei cenzori supleanti. Can-
ministratie urmeazi a depune o cautiune in zorii i supleantii vor fi romini.
zute la art. 16 ei sub rezerva ratifiddi Atributiun le Ior suet cele prevAzute de
numerar, efecte publice sau in actiuni de consiliului de administratie, chestiunile cu
ale societAtii pentru o sum" de 8.000 lei prinse la art. 25, alin. IV i art. 26 de mai codul de comert.
nominal. In caz dad garantia va fi in oc- sue. Art. 41. Cenzorii vor depune jumAtate
ele vor figure pe numele membrilor din cautiunea fixati pentru membrii consi-
AtAt consiliul de a Iministratie cat ei co-
deponenti ei nu se pot iastrini pe tot tim- mitetul de directie pot delegit in total sau liului de administratie, in numerar, efecte
pul duratei functionArii. in parte atributiunile lor directorului sau publice sau in actiuni de ale societitii in
Art. 21. Primul consiliul va fi acel de- altor functioned i poate autoriz" mandated modul previzut pentru adininistratori.
semnat prin actul constitutiv. epeciali pentru anurnite cazuri.
Art. 42. Censorii vor fi chemati a parti-
o treime din membri consiliului de ad- cipe cu vat consuitativ la toate dcliherriie
Art. 28. Membrii consiliului nu contrac-
ministratie se retrage in fiecare an cu in- teazit nici o obligatiune personal prin fap- consiliului de administratie, avind dreptul
cepere dela 1914. In primii ani sortul va a fa:e sit se insereze ta ordinea de zi orice
tul ezecutrii mandatului lor.
decide ordinea eeirei. Re'noirea se va face propunere vor crede de cuviint.
Art. 29. Consiliul va hotiri persoanele Art. 43. Cenzorii vor fi tinuti a face un
apoi dupa vechime. Membrii egiti pot fi re- cari pot senate" veabil pentru band. Orice
act va purt" doui semnituri. report &are adunarea generali.
Art. 22. In caz de vacant pentru orice Art. 44. Rezultatul verificirii cenzorilor
Art. 30. Orice deciziune se aratA prin o va fi consemnat in registrul consiliului de
eau* consiliul impreun cu cenzorii pot incheiere a consiliului.
proced" la inlocuire, conform art. 126 din cenzori.
codul comercial, Oa la adunarea gene- Art. 31. Consiliul se intrunepte ori de Art. 45. Cenzorii vor fi retribuiti prin
ral' viitoare. cite ori va fl trebuinti pi cel putin odati jetoane de prezenti i tantiema previzute
pe lunA. la art. 71.
Art. 23. Membrul consiliului care a fost
ales in locul vacant, indeplineete termenul Art. 32. Consiliul nu poate tine eedinte
cleat jurnitatea membrilor EAU in funcfune. CAP1TOLUL VI
predecesorului
Art. 24. Consiliul administread conform Art. 33. Orice deciziune a consiliului se Adunarea generala
prezentelor statute. El are cele mai intinee transcrie in registrul de procese-verbele ei Art. 46. Adunarea generalA regulat con-
puteri in privinta conducerii intereselor so- se ia cu majoritate de voturi. stituiti reprezint universalitatea actiona-
cietAtii. Membrul din consiliu care ar ab- In caz de parietate votul preee lintelui narilor.
sent' dela trei eedinte consecutive se va este prepouderent. Art. 47. Toti societarii cari reprezintA
consider ca dimisionat, afarit de cauze bine Membrul consiliului de administratie care posesiunea a eel putin unei actiuni au
constatate ei admise de consiliu. ar absentA, poste da delegatie unuia dintre dreptul de vot. Actionarul care posedi mai
Art. 25. Consiliul stabileete regulamen- colegii siii spre a-1 reprezent" Intr'o anu- multe actiuni are un vot pentru fiecare ac-
tul operatiunilor i determini conditiunile miti chestiune. tiune.
generale ale efectuitrii lor. Fizeaz epocile Nimeni nu poate aye" mai mull de doui Art. 48. Actionarul care vociete a lui
vArsimintelor actiunilor pi misurile de voturi in consiliu. parte la adunarea generali trebue &A se in-
luat in contra celor cari nu le-au efectuat. Art. 34. Consiliul se convoad din initia- aerie, cu cel putin 5 zile inainte de intro--
Se pronunti asupra dispozitiunilor de tive prepedintelui, vice-preeedintelui, direc- nire, la sediul societlii, sau la altA casA
luat in afaceri de urmArire, de cumpAritri torului sau loctiitorului siu. care se va indicit de administratie. Un bilet
vinzAri de imobile ei asupra ericArei Art. 35. Membrii consiliului de adminis- de intrare se va ebbed actionarilor
chestiuni ce i s'ar supine de cAtre directo- tratie sunt remunerati prin jetoane de pre- Acest bidet trebue prezentat la in trare.
rul sau preeedintele societtii. zenti ei prin tantiema previzuti la art. 71 Art. 49. Actionarii nu pot fi reprezen-
Stabileete conturile i prezint adunrii Acei membrii cari vor fi delegali pentru tati decit prin alti actionari cu dreptul de
generate bilantul. Supunedarea de seamA ei un serviciu special, fie temporar, fie per vot. Minorii pot fi reprazeutati prin tutorele
hotAraete ordinea silei. manent, vor primi o remuneratie suplimen- lor sau procuratorii acestuia ; pecsoanele
Art. 26. Consiliul numeete din sinul siu tad ce se va fizir de consiliu in report err avind un consiiiu judiciar sau curator prin
sau din afari pe directorul bucii. Numeete serviciile aduse. reprezententii lor legali. Femeile cisiltonte
revolt* dupe reccenandatia aeestuia, pe Art. 36. Preeedintele prezideazA aduni- Tor putei fi reprezentate prin sotii lor,chiar,
functionarii bAncii, flunk apuntainentele rile generals i intrunirile consiliului de dacA aceetia nu suut actionari de drept, prin
lor pi la caz de trebuintit desemneazA cau- admicistratie. o simpli scrisoare adresate prepedintelui.
tiunea ce trebue sA dea fiecare. Art. 37. Vice-prepedintele inlocueete pe Cassele de comert printr'unul din merle-
Directorul i functionarii societAtii vor fi preeedinte in lips'. brii avind semnitura sociali, i, in fine,
romini, ei nu vor putea fi revocati din In lipsa preeedintelui i vice-preeedinte- societAtile in general prietr'unul din MUM-
functiunile lor cleat pentru motive grave lui, unul dintre membrii consiliului, care va brii lor, avind delegatie speciale. Consiliul
bine motivate pi numai de cAtre unanimi- fi desemnat ad-hoc, va prezidi pedinta. de administratie este singurul in drept a
tatea membrilor consiliului de administra- Art. 38. lnaintea justitiei ei autoritittilor decide asupra validitAtii procurilor.
cenzorilor pi cenzorilor-supleaoti. publics, Bence VIAdila eete reprezentati Art. 50. Adrninistratorii i cenzorii nu
Directorul, chiar dacA nu face parte din prin persoanele delegate de dare consiliul pot fi mandatari.
consibu, ia parte la toate eadertele consi- de administratie prin procuri speci ale sau Art. 51. Procurile i orice fel de oblige-
liului de administaatie i voteazA tn toate generale. tiuni trebuesc depuse pinA to ajunul adu-
chestiunile, afar de aaelea privitoare la Art. 39. Directorul sau administratorul nArii. Scrisorile sau procurile vor fi facute
drepturile i indatoririle sale personale. delegat este insArcinat cu executarea deci- dupi formularul dat de consiliul de adini-
Directorul, dad nu face parte din consi- ziumlor consiliutui ei cu indeplinirea for- nistratie pi nu trabuesc legalizate.
liu, urmeazi sA depun" o cautiune de 8.000 malittilor cerute de leg& Art 52. Adunarea generali ordinarit se
www.digibuc.ro
114 MONITORUL OFICIAL 2 Aprilie 1910

1ntruneete in cureul lunei Ianuarie sau Fe- cenzorilor nu pot fi hotrite dead In pre- Functiunile consiliului incetead, licbi-
vruarie. zenta unui numir de acociati reprezentind datorii pot naentine ia fun tfiune pe direetor
Art. 53. Adunarea general extraordinara jumtate din capitalul social ei a dod tre- ei pa impir gatii necesari.
se hatruneete ori de dte ori este convocati imi din voturile exprimate. Art. 77. Actul de numire a lichidato-
de consiliul de administratie. rilor ei bilantu I incheiat de acset;a se vor
CAPITOLUL VII
Art. 54. Un numar de actionari cari ar da publicitAtii.
reprezenti a treia parte din capital, poate Bilant, beneficii, fond de rezered Art. 78. Alunare a generalA va continua
provoch prin cerere hasaris preeedintelui, Art. 65. Anul soaial ineepe la 1 lanua- a avail dreptul de control asupra mersului
convocarea adunrii generale eau punerea re ei se termina la 31 Decenavrie. li :hid irii.
unei chestiuni la ordiuea zilei. Art. 66. La finele fielrui an, consiliul Art. 79. Pro lusul net al lichidArii se
In asemenea caz con iliul de administra- slu d4egatii si fac un inventariu amitnun- imparte intro ac4ionari, proportional cu ac-
tie este dator de a convoci adunarea gore- tit de activul i pasivul bincii. tirmile ce posed.
rats fn termen cel mult de 30 zile. Art. 67. Conaul de adminisiratie este
dator sa. prezinte cenzorilor bilantul exer- CAPITOLUL IX
Dad consiliul in urma unei cereri co-
municatA In mod oficial se opune, atunci citiului impreud cu acte'e justificative, cel Contestaliuni
actionarii pot face convocare in modul pres- putin cu 20 rile Incintei adunrii generale Art. SO. Adunarea generalA este singurA
cris de statute. Sedinta se prezidead in a- ordinare. Con-iiliul are dreptul de a consti- in drept a actionk pe consliul de adminis
cest caz de unul din actionari, ales de adu- tali or; Cale rezerve va crede de cuviinta tratie inaintoa instentelor judiciare prin o
nare prin aclamatiune. pentra garantarea operatiunitor i latirirea delegatiune aleas cu majoritate de voturi.
Art. 55. Cererea de a se pune o ches- c-editului iostitetiunsi.
Art. 68. Ccn mrii, la rAndul lor, vor face 1. Polihron, 1. Ozurn, G. I. Viip -
tiune la ordinea zilei trebue fAcut cel pu-
un report asupra examidrii bilantului. realty, Fl. Ozum. G. Manoleseu, D. Ozum,
tin cu 20 zile frainte de adunare. Gr. L Berendei, D. A. Ozurn, N. Gtirstoiu,
Art. 56. Convocarea adudrii generate, fie Art. 69. Bilantul va sta depus in copie,
ordinal% fie extraordinad, se face, cu 15 impreuni cu report& cenrorilor, In biuroul Petre Tudor.
zile cel putin Inainte de intrunire, printr'un biin iii, 10 zle Inainte de adunarea ge- Tribunalul judetmlut Romsnati
anunt inserat tu Monitorul Oficial i prin neral Proms-verbal No. 158
unul sau mai multe ziara. Art. 70. Consliul de administratie este
Incunoetiintarea trebue sa coprinda ei d-tor Cs, in cele 10 zile dela apeobarea bi- Aatzi, 18 Feeruarie 1910,
ordinea zilei. lantului, s5. depur o copie la grefa tribu- In pretoriul tribunalului jui. Remanati
Art. 57. Adunarea este legal constituitA nalului de Romanati, altiturAnd raportul hasintea noastrA Stancu Popescu, magis-
cAnd actionarii sau mandatarii prezenti re- cenzarilor In procesul verbal al adunArii trat stagier la east tribunal, delegat cu
prezinti a treia parte din capitalul social. Fenerale. procesul-verbal din 6 Noemvrie 1909 do
Art. 58. Dad la ziva hotariti nu se In- Art. 71. Din beneficiul net se va prelui d. preeedinte titular cu autentificAri de acte,
trunoWe numrul de actionari cerut, ee- 20/0 pentru foniul de rezereA, iar restul asistat fiind de d. I. I. Nrvnescu, ajutor
dinta se amid pentru 8 zde, and se va se va disti ibul in modul urm'r.tor : de gref la aaest tribunal, s'au prezeutat
putei ducat oricare ar 6 partea de capital a) 0 surd necesari pentru a se constitul la persoanit d-ler I. Po!ihron din DrAgA-
reprezentat. un prim dividers d_de 5010 asupra capitalului neeti- Olt, I. Ozum din comuna VlAdila-Ro-
In caz de aminare, nouile inscrieri in ve- social vfirsat ; manati, G. L Viieoreanu din comuna Gos-
derea adudrii se vor efectua cu 3 zile Ina- b) 8 la suta consilitilui de administratie; tavatu, jud. Olt, Fl. Ozum din comuna VIA-
inte de ziva adunarii. c) 3'3/0 cenzeriler ; dila, jud. Romanati, G. Manolescu din co-
Art. 59. Adunarea se prezideazi de ca- d) 40/, directorului ; muna Dragaineeti jud. Olt, D. Ozum &la co-
tre preeedinte sau vice-presedintsle consi- e) 3/0 functionarilor ; mime Rotenda, jud. Romanati, Gr. I Ba-
liului de administratie, in lipsa de catre un f) 30/0 comitetului da directia ; rendei din comuna Gostovittu, jud. Olt, D.
administrator, pe care 11 va desemd consi- g) 3/0 pentru formerea unui fond de a- A. Ozum din comuna VIAdila, jud. Roma-
liul. jutor i pensii pentru functionarii societAtii; noti, N. Cirstoin din comuna Frunzari, jud.
Art. 60. Cei doi actionari prezenti cari h) 560/0 rAmas rest se va distribui, parte Olt; i Petre Tudor din comuna VIAdila, jud.
posedA nurdrul cel msi mare de actiuni ei pentru amortiziri, parte ca al doilea divi- Rornanati, toti personal cunoscuti nod,
dupA refuzul lor, acei cari urmead dupA. dend ectionarilor, parte fen dului de re- cerAnd autentificarea acestui act constitu-
vor hadeplini fun ctiunea de scrutatori. zer tiv depus in dublu exemplar, dintre cari
Art. 61. Adunarea generala discutA, a- Art. 72. Fondul de rezervi i fon dui de nurcai unul iscAlit.
probi sau modific bilantul, dupA ce va ajutoare i pensii vor fru :tifich ca 510 in Dud ce am vizat ambele exemplare, am
fi ascultat raportul consiliului de adminis- fa,oarea tar. citit acted din cuvAnt In cuvAnt la auzul ei
tratie i acela al canzorilor. Alege, prin vet Art. 73. In caz dud beneficiile unui an In fata pArtilor, cari ne-au declarat cA ac-
secret, pe membrii consiliului de adminis- nu vor fi de ajuas pentru a plati dividendul tul acesta ce li s'a citit este fAcut cu con-
tratie, pe cenzori i supieanti. Se pronunta de 5010, se va puteA com;slet prietr'o pre- s'natiminted lor ei s'a subscris de dAneii Cu
asupra oridrei propuneri puse la ordinea luare asupra fondului de rezerv. proprii semnAturi.
zilei. In mad piffle au semuat in prezenta
CkPITOLUL VIII
Art. 62. Deciziunile adunirii generate noastra i exemplarul neiscAlit ce este a se
se iau cu majoritatea absoluta a membrilor Disolvare, lichidare
pAstrA la dos .r.
prezenti ei se constatA prin proees-verbai. Art. 74. In caz de pierdere a unei treimi
Noi,
Art. 63. Este nulA orice rezolutie asupra din capitalul social, consiliul este dater a
unei chestiuni necoprind in ordinea zilei. consultit adunarea generalA asupra oportu- In a irtutea legii pentru autentificarea
Art. 64. Deciziunile adunrii generale, in n'tAtii disolvarii. actelor;
(imitate statutelor, sunt obligatorii pentru Art. 75. Dad. se hotAraete disolvares, LvL d act de aceste declaratiuui,
toti aetionarii. Totuei disolvarea societtii, adunarea generalli numeete urnt sau mai Dam eutenticitatea legala acestei act
fuziunea cu alte societfiti, reducerea, cree multi lichidatori, fixtindu le ei onorariile. constitutiv.
terea paste 500.000 lei sau reconstituirea Art. 76. Lichidatorii vor lacheii mai In - Actul ce se ia de pArti fiind format pa
capitalului social, schimbarea obiectului so- tAi un inventar de toat averea societAtii hirtie liberA ; s'a perceput iaxa timbrului
cietAtii, modificarea statutelor sau actului un bilant samnat de coneiliul de admi- pentru acest contract In um& de lei 220
constitutiv revocarea administratorilor nistre tie. de administratia financiarti Romanati sub
www.digibuc.ro
2 Aprilie 1910 MONITORUL OFICIAL 11ti

recepisa No. 12.649/910, anulendu. se la indeplinirea formalitieilor prescrise de lege Cu spel in termen de 15 zile, conform
dosar i o coale de 5 lei conform legii tim- de a se autorize de tribunal infiintarea a- art. 138 c. comercial.
brului. cestei societeti ; Date ei pronuntate in eediate peblice la
Magistrat stagier, St. Popescu. Avnd in vedere cii, dupe dispozitiunile 4 Martie 1910.
Grefier, 1. Pirvulescu. art. 138 c. comercial, societatea nu se poate Ragiescu, Varlam,
infiinte cleat cu autorizatiunea tribenalu- Grefier 1. PCtrveineseu.
Gre fa tribunalului Rornanati lui comercial respectiv ei in urine unei ce- Grefa tribunalului Romanati
Aceasti copie, find conform cu origina- reri fecut de membrii foniatori, la care Aceaste copie, flied conforrn cu ori-
lul stet in dosarul acestui tribunal cu trebue se se aleture actele alestea : ginalul stet in dosarul acestui tribunal
No. 940/910, se ateste de noi. 1) Actul de constituire i statutele so-
Grefier, C. Alexandrescu. No. P40/910, se atesti de noi.
cietetii; Grefier, C. Alexandrescu.
2) Actele dovediteare ce capitalul a test
NOI CAROL I, intreg subseris i c fiecare aceionar a vet.- Dim putere i poruncim agentilor admi-
Ca mile lui Dumnezeu i vointa sat cel putin trei zecimi din valoarea sub- nistrativi se execute prezenta sentinte, pro-
Rego al Rominiei, scris de deneii, dupe care tribune Iul, in curorilor s steruiasce pentru a ei aducere
La toli de fata i viitori, &imitate: urma avizului obtinut dela camera de co- la Indeplinire, spre crelinte aceast sen-
Tribunalul judefului Romanati mart, urmeaze a se pronunte pentru admi- tinte s'a subscris de-noi azi,... Martie 1910,
terea sau nu a cererii de autorizaeiure ; Hagiescu, Varlam.
Sentinta comercialii No. '13
Grefier, C. Alexandrescu.
Audieuta dela 4 Martie 1910 Avend in vedere c membrii fondatori
citati mai sus au depus pe lenge cerere ac- Greta tribunalului Romanati
Preeedintia d-lui I. Hogiescu, preeedinte.
Prezinte d. B. B. Varlam, jude Mon tele cerute de lege; Se ateste de noi c aceaste sentint s'a
Avend in vedere ci actul constitutiv investit cu formula executorie la No... dela
Fotoliul ministerului public ocupat de d. 24 Martie 1910, liberindu-se depunitorilor
procurer. statutele aunt autentificate de acest tribu-
nal ia No. 158/910 ; G. I. Viieoreanu ei I. Ozum.
Astezi Itituadu-se in cercetare ceeerea M- Grefier, C. Ale xandrescu.
cut prin petitia registrati la No. 5 897 Avend in vedere ce din recipisa Bncii
Nationale a Romfiniei, agentia Caracal cu Grefa tribunalului Romanali
din 18 Fevruarie 1910 de d nii G. I. Vii- Aceaste copie, find conforme cu origina-
eoreanu ei I. Omm, primul din comuna data de 18 Fevruarie 1910, se constate ce
Gostavitu, iar secundul din comuna 300/0 din capitalul de 80.000 lei subscris lul titlu executor No... din Martie 1910,
s'a versat la acea band ; se atesti de noi.
irembrii fondatori ai soeiettii ',Bence VIA- Grefier, C. Alexandrescu.
dilae din acea comune, de a se autorizi Avend in vedere i avizul Camerai de
Infiinearea acestei societitti. comert din Craiova, dat prin adresa No. 130
PRIMA SOCIETATE DE CREDIT FUNCIAR RONAN
Le apelul fillet nu s'a prezentat nimeni din 1910, care este pentru infiintarea so- DIN BUCURETI
din partea societetii. ciett tii ;
Se face cunoscut d-lor proprietari aso-
S'a ascultat d. procurer, care a pus con- CA astfel fend, dispozitiunile art. 138 c. ciati ai primei socieiti de credit funciar
cluziuni pentru infiintarea societetii fate cu corn. sunt indeelinite ei cum tribunalul nu romen die Bucureeti, ce de oarece, in anul
avizul favorabil at Camerei de comert. are nici o modificare de ficut in statutele curent seadenta ratei sem. I 1910, cores-
Tribunalul, deliberfind, a pronuntat ur- societetii, urmeazi a autorize infiintarea ei punde cu vacanta Sfintelor serbeteri ale
n ittoarea sentinte, redac!ati de d. prep- cu conditiunile prevzute in statute ; Paetelui, nu se va percepe dobinda pentru
dinte Hagiescu : Pentru aceste motive, de acord cu con- sumele ce vor sosi la societate, in zilele de
A vend in vedere cererea ficuti prin pe- cluziunile d-lui procurer, hotiraete : 1 pnela 8 Main stil non, in contul ratelor
titia inregistrati la No. 5.897 din 18 Fe- Admite cererea acute. de G. I. Viiee- la imprurcuturile moeiilor ipotecate.
y, uarie 1910 de G. L Viieoreanu din com. reanu'din Gostavetu ei I. Ozum din Vledila, Iar eentru sumele ce vor sosi, la 9 Maiu
Gostavetu rei I. Ozum din comuna Vlidila, membrii fondatori ai Bence Vie- stil nou i zilele urmetoare se va percepe
membrA fondatori ai societitii anonime dile, dobenda prescrise de rgulamentele socie-
Bence Vlidila din comuna Vldila, deem- In coesecinte, autorize infiintarea acestei tetii.
nati prin actul constitutiv al societetii cu societeti. Directiunea.

BANCA UNIUNII COMERCIALE


Activ Bilant incheiat la 31 Decemvrie 1909
Paslv

Cassa
Efects scontate portofoliu 194.061 45
4 383 15 Capital actiuni
i societari cu livrete
100.000
35 448
--
depozit 169.950 75 Depuneri spre fructificare 38.458 75
reescontate . . 118.061 58 Conturi curente crelitoare 179.907 52
Efecte de primit in gaj : Efecte reescontate 118.061 58
Portefoliu 42.168 20 542.241 98 e de primit in gaj:
Cunturi curente debitoare 46.439 92 Portofoliu 42.168 20
Avansuri pe depozite 4.273 - DepoA 42 167 90 84.336 10
Mobilier
Cheltueli anticipate .
--
1.500
1.435
Resscontul anului viitor
Profit ei pierdere (beneficiu net) . .
4.243 13 558 455 08
- - 23.817 97
Totalul acti rului . . . - - 582.273 05 Tetalul pasivului . . - - - 582,273 05
(Urnaeazie semuliturile preeedintelui, directorului ei a eefului contabil).
Grefa tribunalului Ilfov, sectia comerciala
Prezentul bilaet s'a vizat spre a se publice in Monitorul Oficial.
Grefier, 1. Dumitrescu.
www.digibuc.ro
MONITORUL OFICIAL 2 A.prilie 1910
116

SOCIETATE PENTRU INDUSTRIE TEXTILA


SOCIETATE ANONIMA
CAPITAL LEI 1.300.000

Bilantul general incheiat la 18131 Decemvrie 1909 Pasiv


Activ
Lei B. Lei B.
Lei B. Lei B.
Capital-aefiuni
Instalatiune
- itetiuni ordinare 460 000 --
Imobile
Masini
1.745.000
2.240.000 -3 985.000 - n de prioritate. 840 000 1 300 000 ---

Inventariu Contu/ rezervelor


Lnuri si nalirfuri to fabricatiune.
Mtirfuri gata
. 667.617 40
347.079 85
Baer vii statutar.
n psntru creante dubioase. . -
175 000
20.000 195.000 -
Vopsele, articole chiwice i diferite ma- Amortizeiri
teriale de fabricatiune 45.712 75
13.406 40 Imobile : amertizat pnila 31 Dec. 1909. --
712.000
--
Combustibil
Mobilier -- 1.073.818 40 Obligatiuni ipotecare 6%
1 Masini : 1, 19 31 n 1909. 1.840 000
- - 2.552.000
805 000
Cirute i cai.
Numerar in cassi - - 8.414
1
50
Caufiune de gestiune
Debitori
Debitori contra accepte in pmtofoliu. 275 388 60
Cautiunea membrilor consiliului de ad-
ministratiune si a cenzorilor . . . - - 144 000 -
In cent curent 264.777 96 Creditori
n diversi 53.195 95 593 362 51
Creditori pentru material 124.580 85
Caufiune de gestiune n diversi si in cont curent . 409.785 77 534.366 62
720 actiuni ale societitii in deposit la
banca de credit romin - - 144.000 - SoldulContul profit 0 pierdere
ezercitiului 1908-1909 . . . 21.353 29
252 875 50 274.228 79
- - 5.804.595 41
Ben Aciui exercitiului curent . . . .
- -5 b04.595 41
Directiunea, Verificat i gisit in reguli,
I. Schlesinger, L. Margulies. Cenzori : H. Marin, B. Klaesi, E. Wolff.

VICTORIA" SOCIETATE DE ASIGURARI


CONTUL DE BILANT
Incheiat la 18131 Decemvrie 1909 Pasiv
Activ

Action ari . -- -- 512.432 -


Capital . -- -- 1.000.000
Cassa (numerar) si diverse binci .
Mete diverse (Cursul 31 De:emvrie
. 151.971 26 So:ietfiti de reasigurare, etc
Cauliuni dela organele societillii . . . -- ---
11 007 75
426.800
1909)
Imprumuturi pe ipoteci
7.224 30
--
74.850
89.151 70
Reserve de primire
lncendiu
Viati
lei 55.153 16
n 49.151 93
-- --
7.077
Portofoliul biletelor la ordine .
Agenti, societlti da reasigurare -- -- 127.911 31 Accidente . . . . . n 1.500 -
257.737 09 Reserve pentru deans de incendiu pen-
105.805
Debitori- di versi
Mobilier, cease de fier, biblioteca, etc. -- -- 21.472 40 dinte (partea societitii)
-
12.820 --
- --
118.625 09
Cautiuni dela organele societtii . .
Portotoliul bonurilor pe anii urrnitori - - 426.800 Prime de bonuri pe anii urnalitori . .
882.629 07 Beneficiu
-
882 629 07
28 042 92
- - 2.470.104 .fi.
ecenwr e
2.470.104 83
19/4 itartie 1910

Examinat i verificat cont,rm art. 36 din statute si art. 186 cod. comercial i Wit in deplin concord:Patti cu registrele.
eful contabilitAtei centrale, I. Weissblath m. p.
Cenzori : Ern. Pantazi m. p., D. Hagi Anton in. p., I. G. Testi6an m. p.

Gre fa tribunalulici llfov, seclia comercialci


Acest biter's trecindu-se in registrul de ordine azi, 29 Martie 1910, se viseasi spre a fi publicat.
p. Grefier, Ion Dumitrescu.
www.digibuc.ro
MONITORUL OFICIAL 117
2 Aprilie 1940

IT I
SOCIETATE ANONIMA COOPERATIV OE PRODUCTIUNE SI CONSUMATIUNE
Bilant irwheiat pe ziva de 31 Decemvrie 1909 Pasty
Activ
Lei B. Lei B.
Lei B. Lei B.

- - 174.625 - Fond de rezervi


Capital . - - 600.000 -
366.186 -
Actiuni .
Imobil (taren, pavaj, canal . . . . 33.702 03
, 31.625 93
1

19 n special .
15.300 -
n
Cuptoare 114.001
societAli cooperat. . . . 1.140 04
12.010 -
n n . .
Motoare
n scop culturale 1.140 04
Instalatia de api
Instalatia efelric1 15.300 - n cossei peushlor .
de ajutor .
2.260 09
970 59 70.838 72
Ustensile
Cirute-tritsuri
29.989 40
15.220 -- g n

Bence poporului
-
64 032 90
Cai
Mobiiier
15 107
2.597 - n Diehin & Co.
585.710 59 Souietatea FAina-Bucureeti
30.000
64.790 45
Actionari
Detinitori de garntii efecte 9.300 nom
9.751 25 Divere;
Garantiile personalului -
4.931 75
4.422
1.770 72 169.947 82
Datinlitori de garantii numor ar
8.961 15
185 - 9.146 15
Diver* furnizori
Sold, beneficiu net - - 25.367 19
Cupoane
Cassa
275
563 69
-
Fain& 9.760 10
Materii prime 808 90
Furs je 11.766 30
1.24'ombustibil 2.856 90
Nine 940 53 26.132 73
Ciienti 54.895 28
Diverei-debitori
Dubiosi 5.054 04 59.949 32
- -
105.818 14
866.153 73 - - 866.153 77.5
PROFIT & PIERDERE Credit
Debit

5 994 63 Venitul prouuctiunii 168.790 04


Cheltueii generate. 4.173 98
de intretinere 13.532 36 Venituri diverse
Amenz . 91 70 173.055 72
Salarii 105.979 15
Dobnzii 12.427 75 137.933 89
AmortizAri: chok. de fundare . -
2.300
7.454 64 9.754 64
i

Diverid-debitori . .
-- --
1

Sold, beneficiu net, 25.367 19


173 055 '--i-
1

- - 173.055
Contanil, Fr. de Kesteloot.
Preeedinte, Colonel Alb. Ceoranu.
Adm.-delegat, George Stroescu,
Directiunea Director, Grigore V. Costescu.

CI ubsemnatui pierzind -cartea de judecatA


V I ATA" 4) Alegerea a 4 membri in consitiul de
administratie, la locul d-lor Gar. D. Staico- cu No. 1.026 comercia IA din 8 Main
SOCIETATE ANOMIMi COOPERATIV DE PRODUCTIUNE
vici, Ion Clinciu ei D. A. Bacovescu. ale 1900, pronuntati de judele ocol. II Ploesti
g DE CONSUMATIUNE
ciror mandr.te expirk si a d-lui M. BrAtilk si Investit cu formula executorie la No. 978
*mean $lefan-cel-Mare No. 53 cooptat in consiliu ; din 1900, prin care Ion N. Teeileanu, co-
5) Alegerea a 3 canzori si a 3 cenzori- retardant din comuna DArmAneeti, Munn(
Convocare supleanti ; Protossanca, judetul Prehova, este obligat
6) Aprabarea d-voastre-pentru trecerea si-mi plAteascA suma de lei 92, cu procente
Potrivit art. 41 din statutele societatii, sumi depusA da actionarii in res.tanti la legale dela 19 Aprilie 1900, data actionrit
d-nii actionari sunt invitati a leA parte la pinAla achitare, plus 10 lei spese, aceste
adunarea generali ordinarA ce se va tine tondul de renrvi, intrucAt subscriitorii nu
s'au tinut de angajarnentele ivate prin rem- le consider ea nufe i fArA valoare la ori-
Duminick 25 Aprilie 1910, orele 9 dimi- cine s'ar gAsl,
nAtura !or IncA din anul 1900.
neata, In localul fabricii din eoseaua tefan In cazul cnd la aceasti adunare nu vor G. Dumitrescu, Plceeti.
cal-Mare No. 53. prezenti jumfitate plus unul din numArul
(Mine& de zi : actionarilor cu drept de vot, ea se veline
1) Aprobarea bilanuIui Incheiat la 31 Duminick 2 Maiu 1910, cu orice numnr ubsemnatul perceptor pa linei perc. circ.
Decemvrie 1909 ei desarcaree consiliului de actionari, la aceeae ork In acelae local S 3 Finte, piernnd chitanta No. 981 din
26 Septemvrie 1907, pe suma de lei 180, bani
de wjmiuistratie de gestiunea sa pe anul ei cu aceeae ordine de zi.
expirat ; actionari cari doresc sA ia parte la 16 a contribuabilului Alev.ndru Bardat
2) Distribuirea beneficiului realizat, con- adunarea generalk sunt rugati a se pre- contul patentei pe anul 1907/8, o declar de
form dArii de seam& ; zentA fn ziva ilratii mai sus cu actiuni;e ce nuli i firA vaioare la oricine s'ar gAsl.
posed. N. Vasilescu, com. Cornesti, jul. Drn-
3) Confirmarea d-lui M. BrAtilk cooptat
Consitiul de administratie. bovita.
in consiliul de aoministra0e ;
www.digibuc.ro
IN" ArT131E(DINT ALA"
SOCIETATE GENERAL DE ASIGUR ARE IN BUCURESTI
CAPITAL DE ACTIUNI 2.000.000 LEI AUR, PE DEPLIN VARSATI

RAMURILE EL EMENTA RE
ACTIN/ Bilanful general pro 31 Decenivrie 1909 PASIV

numerar la 31 Decemvrie 1909 44 441 39 Capitalul ramurilor elementare (.200.000


Cassa la binci 186.205 10 230 646 49 * ramurii *Viata* 800.000 2.000.000
--
Fondul de rezervit statutar . . . . 1.000.000
--
Efecte (cursuri dela 31 Decenivrie 1909) Val. main. Curs Val. efectiva
Dividende neridieate 6.462 39
212 buciti actiuni ale Blincii Nationale . . 106.000 4.300 911.600 Tntieme 11 705 88 7.168 27
-
40/0 rentif germanii, cautiune de reasig. 148.750 100." 149.618 40 Agenti 8.503 27
obligatiuni de Stat 500 100 500 - Societifi I) 678.595 05
4i/2% obligaiuzii judetene comunale . 2.500 92 2.300 Divers' 18 981 22 706.079 54
43/0 renta romnli 32i/2 mil 6.000 90 5.400 Rezerva de prime Incendius 1.183.662 08
* 50 1.000 91 910 1.070.328 40
---
43/e " * * *Transport s 38.321 15
Total lei. . 264.750 * * daune Aocendiou 593.755 '13
Mosia 'farina Mare 270.360 10 * * * Grindines 47.584 10
minus sarcina la credit . 99.448 57 170.911 53 n * *
',Transports. . 36.234 11
Palatul societtii %) 980.890 67 * pentru fluctuatiuni -de-curs 170.000
amortizat 225.890 67 755.000 - n special& pentru dividende ..... - . . . 1.500.000
*
pentru cremate duhioase 220.000
---
Vapoarele Mintuirea si Adagena, elevator il D. N. G. No. 1 n
salupa (partea societAtii) 167.933 53 suplimentar 500.000
n 230.000 4.519.556 57
--
Amortizat 94.500 73.433 53 peutru grindin
Portofoliul biletelor la ordin . 254.483 29 Fondul de retragere a functionarilor . . 562.143 75
--
Avansuri pe depozite de efecte 170.336 60
- Cautiuni dela organele societAtii
...... . 51.9.746 30

www.digibuc.ro
Creante cu privilej 5.639.176 93 ',Nationale" In cont curent eu sectia nViata 360.220 14
Titlun de fondatori reseumprate. 47.240 66 5.856 754 19 Bonuri de prernii pe anii viitori 6.866.620 OE
505.605 91 Profit 643.979 15
Agenti i)
Societti 2) 634.269 30
Diversi 3) 246.140 59 1.386.015 80
Tfiblite 1.574 25
Cautiuni dela organele societAtii 5(9.746 30
Bonuri de premii pe anii viitori . . . . 6 866.620 06
-- --
Mobilier, casse de fier, prase de copiat, a iortizate . .

Lei . . - - 17.185.513 78 17.185.513 7E


v,/,5 Decemvrle 1909
$aful contabilitii centrale, A. M. Elias, m. p. Bucure0i , 25ho Martie 1910

Examinat i verifi,mt, conform art. 37 din statutele societAtii si conf. art. 187 din codul comerci gsit In regull.
Cenzori : II. Hornstein, m. p. ; G. Angelescu, tu. v. ; V. N. Dariiscu, m. p.

") Ipotecat in favoarea onor. minister al domeniilor pentru indeplinirea prescriptiunilor art. i) Phitit pftnOla incheierea bilantului Lei 152.000 -
147 modificat din nodal de comert.
I) Incasat panlla incheierea bilantului Lei 84,481 45
2) n n n n 72.050 -
a) ,. " n 18.696 -
RAMURA VIATA"
ACT1V Bilantul general pro 31. Decemvrie -1909 PAS1V

Cassa 27.049 77 Fondul asociatiunilor in cont curent. 204.877 13


Asociatiuni In lichidare 98.892 46
-- --
Val. nomin. Curs Val. efectiv
Efecte (Curs 31 Decemvrie 1909) Agent; 254 66
Societa ti 1) 393.607 04
510 Obligatiuni judetene comunale . 351.500 101 355.015 - Divers.' 13.844 10 407.705 80
,, " 8 . . 459.500 921/2 425.037 50
n corn. Bucurefji (1903) 100.000 861/2 86.500 Rezerve de prime 12.375.355 20
n 7/ 9 85.000 73 525
--
40/0 (1906) 86112 Fondul tabela S. 4.416.603 61
40/0 Renta romni amort. 321/2 Mi I . . 1.000 90 900 Re !era pentru fluctuatiuni de curs 60.000
-
n n n n . 81.500 92 74.980
--
40/0 45 n 7/ daune pendente 25.579 20
484, n n 50 n . 189,000 92 173 780 - n n riscal de rsbei 425.000 17.302,538 01
n n n 120 n . 52 500 92 48.300
92 15.640 Dobfiozi repoi tate. - -- 150.000 -
" n 90 n . 17.000
40/0
92 1.541.460
---
n i 180 n . 1,675.500
4010 Profit - - 91.416 23
n n . 323.500 96 310.560
40/0 " n 274 -
" (1905) . 287.500 911/2 263.062 50
50/o Scrisuri funciare rurale . . . 171.000 981963/4 166 192 50
n 629.000 87 547.230
n . . 200.000 4.275.182 50
--
50/0 urbane . 961/2 193.000
.
Lei . . . 4.623.590
Mosia tefinesti *) 1.800.000 - -
is 58.661 85
-- --
fundus instruct
Creante ipotecare . . 5.371.500 -
CD
cu privilej 4.143.662 33 9.515.162 33 hrj
Imobilul calea Dudest! 19.000
-

www.digibuc.ro
Nude proprietiti 179.977 68 198.977 68
Asociatiuni riscumpirate
- - 351.203 44
Imprumuturi pe polite caz de moart $ 652.302 13
n zestre fixe . 341.061 40
71
tabela S. 333.698 16 1.327.061 69
'Nationale" tu cont curent cu centr da - - 360.220 14
Agenti 1) 114.427 77
Societtiti 2) 22.527 46
Diversi 3) 204.955 341.910 23
Lei . . . - -- 18 255.429 R - - ---- Lei . - - 18.255.429 63
ecemvne IWQi
ful contabilittii centrale, A. M. Elias, in. p. Bucuresti, ,io Martle 1910 Seful sectiunii nViata", I. Moscuna, p.
Examinat si verificat, conform art. 37 din statutele societitii ei conf. art. 187 din codul comercial i gsit In reguli.
Cenzori : II. Hornstein, m. p.; G. Angelescu, w. p.; I,. N. Deirciscu, m. p.

*) Ipotecat In favoarea onor. minister al domeniilor pentru Indeplinirea prescriptiunilor art. 147 1) Plitit pilnla incheierea Lei 54.6071-
modificat din codul de come*
Incasat Oa la Incheierea bilaniului Lei 38.032,20
I' t 22.527,46
n 15.786,45
s)
Grefa tribunalului llfov, secLia comercial
Aceit bilant trecndu-se In registrul de ordine azi, 30 Martie 1910, se vizead spre a 11 publicat In Monitorul Oficial.
p Grefier, ion Themitrescu.
120 MONITORUL OFICIAL 2 Aprilie 1 91 n

(AMERA DE COMERT I INDUSTRIE DIN BUCUREFI


COTA OFICIALA A BDRSEI PE ZDJA DE 1 (14) APRILIE 191C
CURS PRECEDENT GERMS
IX 1 ECTx DobAndA SCADENTA
Cupeanelor Cu bee Cu ter-
OFERITH
Cu ban' Cu ter- Cu bell Ca tor-
1NCHRIATE
Ct. baul I Cu ter-
gate Blen gata men gata men gea I men
baRomcfruisi pis VAT ROX1.142
gouts amortibild trapr. 1895 interni 1 5% Apri lie-Octoravrie.
-- 100 -- 99%
taw areutul de 155 milioane din 190111
32 4
5% Deeetavrie-Innie...
"anuazie-IuHe -_ 1040/4
91 60 -- 10314
91 35 - --
---
I

.. 50 1889.- 4%
-
- 274 1890.- 4%
L2 10
- 91 85
-
---
96% 960/4
4%
415
120
90
1801
1894 40/, .
Maiu-Noemyrie
--- 118
93
--
0-2t/,
92%
__
-- --
.
'
seria A. el B. 100 mil. 1905
in 1896
igea
4P/,
4,0/,
4,/, Aprille-Oetomyrie
-- ---
93%
93i/4
91% --
oirv.
92,/,
91%
-- --
. _ _
r
couver1115 1905
trupr. 70 nail. din 4908
128 mll. din 1910
V/
40/.
54 idertle-Septemyrie.
- -
91; in 05 --
91 65
91 30 _
-
91 45
91 05 --
1

I
_
-
pentru cump5rare de padurl 1910 I 4o/0 Mal-Noemprie
,
- 91 15 90 90

41ga/dun:RI DX JuDITS vi 0R4VS


....ollgaillIo credit-alai
, judetaan vi eomunal
.
VA
41/0/
Fevrnarie-August i
-- - 100 90
- -- 100 70 - -
.
,
, ' citicol
omune Bucurevti 1895.
4140/
4%0/1
Ianie-Deeemyris
Martle-Septemvrie - -- --
94 -- -
931/v - -_
93 35

,
ins cony
1903
1

1 414
40/,
lanuarie Lull*
Malu-Noemyrle I
- 90 --
- --
V
I -
Cralova.
1906
.1906
4%
5% Aprille-Octornyrie -_ -- 90 -- 89 80 - -_ -
--
.,

- Plotiti....1906
'lay!. 1906
50/,
41/0/1
Iannarie-Iulle
Aprille-Octomvrie - -
95%
941j,
95,4
94%
94%
-
11PRCIICTCal DX SOCIR1IT1
Leriaarl funclare ruralo 5% Ienuarie-lulle 99 27% - - - - - 99 17% -
. . .
urbane Bneuropti
41/,
-- -- -
89 10 -- -
89
-
,
0onurile Cate rurale
* hie . 5'/4
5% .
-- -- 96 % -- 96 0/.
--
98
_
-__ -
. societliii Letea (bue31.1 a 1.000 le1).
pentru Industria textilA
5%
50/,
A
Malu-Noemyrie
Aprille-Octomyrie -- -- 100 10

-- -- -
99 85
_
de petrol Steens Ronakai
Matalurglea Romini
11%
5%
5%
Malu-Noemyrie
_ - -- -- - - -- - _
-
' Dividend VALOAREA
LCTIBlil an. treent nomIna1 II
Planer. NatIonalit a Rom5niel
nominative
164 500 lel Intreg vireat - - - -
4360 - -
4950
-
--
----
Enna agriee15.
8
22,75 450 lei Tire. 825 - - - 496
405
49011 492
The Bank of. R-zia L-ted
Banta de %coat din BucareeU
A Einrmorosch, Blank A Co
12,50
9
50
8 I. eau 150 lel
140 lel
500
--
- --- -- 227

--
142
-- 225

-
140 150
--
. popnlari din Pitevtl
generald roman*
. 20 200
. -- -- -- --
280 -
942 895
-
-
dc areat il scold
vctoo.to ,do- asigurare Decla-liemnala.
112,50
6
40
1.250
100 .
-- -- - -
195z)

- - - --
. .Nailonala.
. . *Generale.
BO
8.5
200
100
no _
-_ 950
109,1
ion
940
1084)
990
--
_
Lotaa partitor.
, foadator
7 100
5.000 -- -- -_- - -- --
- prioritate
p. furalt. mil. id lneAltAniate
71/1
71/'
35
500
500
.
- --
-
--

.
Roman& de tricotage
bletalarglel RomAnit
24
16
200
200
.
.
_
- _ -_ _
_ -
peutru exploatare de piduri, twit P.& C.
Gtz at C-Ie 45 500 . _ _ _
pntru Indus. Wend de priorft.
. . . ordiaary
:2
16
200
200
-_ - _
_.
_
_
_
-
fabr. ul. veg. Pkeex. 18 200 .
--
- - _ - _
icon. Rom. /Ital. a laduet. text. fay'
de petrel .3141ana Romani.
9 % Oh, 500 "
. - _
_
, 1.nduatr. Regatal Amax.
anon. p. exploatare de piduri vi indostr.
-
40 500
500 . _ - _ _
-
leanului ',Array. fost E. Leesel...
anoalmA Romano-Frances/I de petrol *Co-
- 500 - - - __ -
r
iembia.
comunalli a tramwaelor Bucurevti
25
-
2N)
500
.
virceil 150. - - -172 - -- --
" as:anima 2lomAnti E. Lessel.
Loma. rem .8peranta. 09/o I
1.000
300 "
_
180
--- _
_ -
500 _
SCRIMB CURS PRECEDFNT CIIRSUL
i.oudre co
Celt

--
Diorite Cares Inche SCONTURI I AVANSURI
- 0BSERVATIUN1

rartz
. 8 Inn
ask
215 421/2
- -
25 37%
--
Renee Nationale, scout
. . 5N,
avans de dep 15.tviu

Ittazta
d hug
e'
--
100 65 100 45
-- Casa. do dep., evens de dep. - 1511.10io

$ Inn - - -
Berlin
germania.
..
eek
3 lun
se
- --
124 021/e 128 77%
-- XONETE Welts Cerute Inchelat.
_._.,.._-....

Alone
. 8 lunl
colt
-
01 60 105 40
- -
itegia
is tau;
oak
- -
'..00 50 WA 30
- -
Napoleonul
Coroana gormand (marca)
20 25
- 20 20
--
Comma austriael de hartie
,. 2 inn! - -- - - Ruble de kArtie
1 061j 1 051/,
2 70
-
Ol.t.nda .
- cm'
-- - -
'2 73
--
xi path& .
3 lunl
eak - ---
Aur con tra roc.* - ',
I lt,o' '
- - - -
NOTA. -AciunI1e Bancit Generals se vor coLA pentra ultira /wine tarl capon de 125 lel; sec. 3e asigurave Nationale idem 5') lei; soc. de asigurare Generale
idom 35 lei; Bilncii de scout idern 9 lei; Bencil Agricola him 26 lei ; Marmoroech Blank idem 50 lei
Rents 50/0 din .1994 i oblig. com. Ial Ws% stint cotes cu cupontti de Octomvrie 1910.
144EPRIXERIA STATULUI. ijuiscroli GENERAL , VINTILII C. L. aosarn.

www.digibuc.ro