You are on page 1of 32

No.

73 UN EXEMPLAR : 25 BAN1 SAmbtd, 2 (15)1Iulie 1905

REGATUL ROMANIEf

MONITORUL OFICIAL
PRETUL ABONAMENTRUI IN REGATUL HOWIE
PRITUL ABONAMENTOLUI PERTH STRAINITATE
lel pe an; 20 lei pe 6 lunl; 10 lei pe 3 hull.
40
PrImgrille rurale 36 lel pe an. 60 lel pe an; 30 lei pe 6 luni.
Abonamentele Ineep din intaia 41 a fle-cArel Abonamentele se pot face la biurourile postale.

PRETUL PUBLICATIUNILOR PRETUL PUBLICATIUNILOR


Publieatiunile Judiciare pAnA la 50 1mB, 5 lei; Publicatiunile judetelor si comunelor urbane,
DIRECTIA GENERALA A MONITEULUI OFICIAL I IMPRIMERIEI STATULUI
mai lungl de 50 uniI, 10 lei. 50 WM' linia; far ale comunelor rurale, 20 ban! linia
Orl-ce alte acte introduce In ele se plAtesc deosebit, BUCURESCI Anunciurile bendier, societatilor de asigurare si a
ca si publicatiunile, dupA lungime.
Citatlunile de hotArnicie 80 barn linia.
Bulevardul. Elisabeta diferitelor asecleminte particulare, etc., 50 bani linia
Anunciurile particulare, 30 bani linia de 30 litere.
Abonementele incep Ia intAi a fie-carei luni, fAr a trece dintr'un an financier - Desbaterile pa damentare se vind at 10 bent exemplarul.
Se primeac anunciuri cu abonament. - Exemplarele de Monitor si de Desbateri din anii financiari trecuti se vind cu SO bani fie-care.

SUMAR V4nd jurnalul consiliului de ministri cu Art. II. Ministrul Nostra secretar de Stat
PARTE OFICIAL - Ministerul afacerilor No. 698 din 22 Iunie 1905 ; la departamentul de interne este Insircinat
strains: Notificare.
Ministerul de interne: Decrete i raprte re- Pe baza dispositiunilor art. 54 si 55 din cu executarea acestui decret.
lative la deschidere de credit, confirmAri de aju- legea contabiliate publice, Dat 3n Castelul Peles, la 18 Iunie 1905.
toe de primar i convoarl de colegil electoraie.
Ministerul de rsboi: Decrete i rapine re- Am decretat i decretam : CAROL
Ministrul de interne,

--
lative la vindere de loc Art. I. Aproba deschiderea pe sima bud-
Minsterul de finance: Prescurtrl de decrete G. Gr. Cantacuzino. No. 3.362.
relative la functiunl. getului ministerului de interne, pe exercitiul
Ministered lucreirilor publice: Prescurtri de I9o5 -1 906 , a unui credit extraordinar de lei CAROL I,
decrete relative la functiunT, 38.000, spre a se plati d-lui architect Mai-
Ministerui cultelor pi instruetiunei publice: Prin graia lui Dumno;le i vointa
Decrete relative la cedare de local, credit $ i nu- marolu, parte din suma la care ministerul de Rege al Romniel,
interne a fost condamnat, conform decisiune
Ministerul de justifie: Decret relativ la modi- Curtei de apel, sectia II, Bucuresci, No. 236 La topi de fagi i viitori, seineitate:
ficare de articol. din 9 Octombre 1904. Asupra raportului ministrului Nostru secre-
Decisiuni ministeriale relative la trimitere de ti- tar de Stat la departamentul de interne sub
ned in scedele germane, functiunl i aprobare de Acest credit se va acoperi din fondul pre-
vOut in budgetul general al Statului, pe exer-
No. 15.046 ;
op didactic.
PARTE NEOFICIALL - Telegrame -Comuni- citiul I 905 -1906, pentru deschideri de cre- Pe baza art. 12 din legea comunala ur-
crl relative la C. F. R. - Buletin meteorologic - dite suplimentare i extraordinare. bana,
Cotele apel Dunrel Am decretat i decream :
Anunciuri ministeriale, judiciare, administrative Art. II. Ministrii Nostri secretari de Stat Art. I D. Dimitrie Dimitrescu se confirma
particulare - Coto oficial a cerealelor. la departamentele de interne si de finance sunt de Noi in functiunea de ajutor de primar la co-
insrcinati cu executarea dispositiunilor din muna urbana neresedina Cernavoda din jude-
PARTE OFICIALA presentul decret. tul Constanta.
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat
Bucuresci, 1 Iulie Dat n Castelul Peles, la 25 Iunie 1905.
la departamentul de interne este Insircinat
MINISTERIIL AFACERILOR STRINE CAROL cu executarea acestui decret.
Ministrul de finance Dat In Castelul Pelel, la 21 Iunie 1905.
M. S. Regele a primit, din partea Ministrul de interne,
ad interim, CAROL
M. S. Impratului Austrie1, Rege G. Gr. Cantacuzino. A. A. ThIclrii. Ministrul de interne,
Apostolic al Ungariel, o scrisre prin No. 3.617. G. Gr. Cantacuzino. No. 3.488.
care 'I notifich incetarea din vit5. a CAROL I,
A. S. I. si R. ArchiduceluI Iosef. CAROL 1, Prin gratia lui Dumne4ea i voina nalio-
Exc. Sa D. Marchiz Pallavicini, Prin gnaia lui Dumneled i vointa nali, Rege al Rominiel,
trimis extraordinar i ministru ple- Rege al Rominie, La tog de fatit i viitori, seineitate :
nipotentiar al Austro-Ungariel, a La tog, de fatet i viitorti, seinalate : Asupra raportului ministrului Nostru se-
avut onrea a remite M. S. Regelul Asupra raportulul ministrulut Nostru se- cretar de Stat la departamentul de interne sub
scrisrea de notificare. No. 14.688 ;
cretar de Stat la departamentul de interne sub Pe baza art. 89 din regulamentul leget
No. 14.694 ; pentru organisarea autoriatilor administrative
MINISTERUL DE INTERNE
Pe baza art. 12 din legea comunali ur- exterire,
CAROL 1, bana, Am decretat i decream :
Prin gratia lui Dumne1e i vointa natio - Am decretat i decretim : Art. I. D. Dimitrie D. Athanasiu se nu-
nail, Rege al Rominie, Art. I. D. Stavru C. Vidopol se confirma. mesce de Noi in functiunea de controlor al
La tog de tao viitori, setnettate: de Noi in functiunea de ajutor de primar la
scriptelor de contabilitate si al Caselor coma-
Asupra raportului ministrului Nostru se- nelor rurale din judetul Dmbovita, post in-
cretar de Stat la departamentul de interne sub comuna urban neresedinti Salina din judelul fiintat prin budgetul pe exercitiul i9o5-906,
No. 39,117 ; Tulcea. cu incepere de la i Iunie a. c.

www.digibuc.ro
2738 qUNITOttill, FRAM., 2 Iutie 1905

Art. H. Ministrul Nostru secretar de Stat Pe ban art 2 0 3 din legea asupra pro- pentru care era convocat colegiul elec-
la departainentul de interne este Insircinat cedure' electorale, toral, din causi cif d. consilier judedn,
cu ezecutarea acestuf decret. Am decrefat i decretim : desemnat prin sortl a o preside, nu s'a pre-
Dat in Castelul Pe les, la 18 Iunie I9o5. Art. I. Colegiul electoral al comunel ru- sentat localitate aid In acea i, nicI in
rate Cominita, din judettil Olt, se coatvcti 4iva corespunOtre din s6ptmAna ur-
CAROL din nod de NoT pentru dine de 24 Iulie mi hire.
Ministrul de interne, In consecinti, subsemnatul, pe baza art. 2
a. e., spre a procede la alegerea membrilor
G. Gr. Cantacuzino. No. 3.363. consiliulul comunal. si 3 din legea asupra procedure' electorale,
Art. II. Ministral Nestru secretar de Stet are ondre a ruga respectuos pe Maiestatea
CAROL I, la departamentul de interne este insircinat Vstri si bine-voiasci a semna alituratul
Prin gratia lul Dumneleil i vointa nalo cu executarea ecestul decret. protect de decret pentru convocarea din no('
Rege al Romniel, Dat in Castelul Pales, la 20 lunie 1905. a colegiului electoral al numitel comune
CAROL pentru iliva de 24 lulie a. c., spre a pre-
La tog de fard i viitori, scineitate: Ministrul de interne, cede la alegerea membrilor consiliulul co-
Asupra raportulul ministrulul Nostru se- G. Gr. Cantacuzino. No. 3 390. munal.
cretar de Stat la departarnentul de interne Sunt, cu eel mat profund respect,
sub No. 15.270; Raportul d-lul ministru de interne nitre M. S. Sire,
Pe baza art. 2 si 3 din legea asupra pro- Regale. AI Maiesttel Vetstre,
cedure' electorale, Sire, Prea plecat i prea supus servitor,
Am decretat i decretim : Alegerea membrilor c.onsiliuluT comuneT Ministrul (le interne,
Art. I. Colegiul electoral al commie! ru- rurale Comiuita, din judetul Olt, efectuat G Gr. Gantacuzino.
rale Sinesci, din judetul Vlcea, se conviica. in diva de 3 Afeelie a. c.. find validati tio. 15.262. 1905, Janie 17.
de Nol pentru diva de 24 Hie a. c , spre de delegatiunea judetna prin decisiunea
a procede din nog la alegerea membrdor No. 161, in44, In unna recursulul primit CAROL I,
consiliulul comunal. la minister, acst4 decisiune hind casati, Prin gratia Dumns4e0 i voitga na-
decT, urmnd a se face o Rolla alegere ; tiona!i, Rege & Romaniel,
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat Subsemnatul,pe baza art. 2 si 3 din legea
la departamentul de interne este insarcinat La toi de fat i viitori, sdndtate :
asupra procedure' electorale, are onre a
cu executarea acesttg decret. ruga respectuos pe Maiestatea Vstri si Asepra raportulel ministrulig Nostru se-
Dat in Castelul Peles, la 20 Iunie 1905. bine -voiasci a manna alituratul project de cretar de Stat la departamentul de interne
decret relativ la convocarea din Hof' a cote- sub No. 15.256 ;
CAROL Pe baza art. 2 si 3 din legea asupra pro-
Ministrul de interne, giuluT electoral respectie, care si procedi
la alegerea membrilor consibulul comunal. cedurel electorale,
G. Gr. Cantacuzino. No. 3.389. Am decretat i decretirn :
Sunt, cu eel mai protund respect, Art. I. Colegiul electoral al comund ru-
Raportul d-lul ministru de interne eAtre M. S. Sire,
Regele. rale Binesci, din judetul Prahova, se convci
Al Maiestild" Vdstre, de NoT pentru diva de 24 Iulie a. c., spre a
Sire, Prea plecat i prea supus servitor, procede din non la alegerea membrilor con-
Ministrul de interne, siliului comunal.
D. prefect al judetuluT Vfilcea Ind face
cunoscut, prin raportul No. 3.672, ci ale- G. Gr. Cantacuzino. Art. II. Ministrut Nostru secretar de Stet
No. 15.258. 1905, lunie 17. la departamentul de interne este insrcinat
gerea consiliulul comune! rurale Sinesci,
efectuat In pia de 6 Martie a. c. a fost CAROL I, cu executarea acestul decret.
invelidatti de delegatiunea judeteni prin Dat in Castelul Peles, la 20 Iunie 1905.
Prin gratia lui Dumneileb i vointa na-
decisiunee No. M din 14 Maig. 1905, pe CAROL
tionali, Rege al Romaniei,
motivul c s'ail violet dispositiunile art. 3, La toll de fold i, viltori, slindtate
Ministrul de interne,
29 si 33 din legea asupra proceduri eve- Asupra raportulul ministruluT NOstru se- G. Gr. Cantacuzino. No. 3.392.
torale. cretar de Stet la departamentul de interne Raportul d-lul ministru de interne nitre M. S.
Urmnd a se efectua o noui alegere, sub No. 15.262; Regele.
subsemeatul, pe baza art. 2 si 3 din legea Pe baza art. 2 si 3 din legea asupra pro- Sire,
asupra procedure' electorale, are onre a cedure! electorale, prefect al judetului Prahova imI face
ruga respectuos pe Maiestatea Vstra s Am decretat i decretam : cunoscut, prin raportul No. 3.297, ci ale-
bine-voiasci a semna alituratul proiect de Art. I. Colegiul electoral al comunel ru- gerea membrilor consiliuluI comunel rurale
decret pentru convocarea din nog a colegiu- rale Cornitelu, din judetul Patna, se con- ftnesci, din acel judet entailed In 4iiia de
lul electoral al disei comune, spre a procede vdca de Nol din nog pentru 4iva 24 lidie 3 Apritie a. c., a fost invatideti de delega-
la alegerea membrilor consiliulul comunal. a. c., spre a procede la alegerea mem- tiunea jedepfink prin deeisiunee No. 297.
Stint, cu col mai profund respect, brilor consiliuluT comunal. Urmind a se face o none' etagere, sub-
Sire, Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat seinnatul, pe baza art. 2 si 3 din legea
Al MaiestteI Vstre, la departamentul de interne este insrcinat asupra procedure' electorale, are onre a
Prea pleca i prea supus servitor, cu executarea acestul decret. ruga respectuos pe Maiestatett Tdstri si
Ministrul de interne, Dat In Castelul Peles, la 20 Iunie 1905. bine-voiasci a serene alituratul proiect de
G. Gr. Cantacuzim CAROL decret pentru convocarea eolegiulut electo-
No. 15.270, 1905, lunie 17. Ministrul de interne, ral al sus numitel comune, spre a precede
G. Gr. Cantacuzino. No. 3.191. din non la alegerea membrilor consiliulul
comunal.
CAROL I, Raportul d-lui ministru de interne eitre M. S. Sunt, cu cel mal profund respect,
Prie gratia lul Dumneileii vointe na-- Regele.
Sire,
tionad, Rego al Rominiel, Sire, Al Maiestitel Vstre,
La tofi de MO i viitor, sciniitate : D. prefect al judedluT Putna tin' face cu- Prea plecat i prea supus servitor,
Asupra raportulul ministruluI Nostril se- resent, prin raportul No. 1.553, ci alegerea Ministrul de interne,
cretar de Stat la departamentul de interne consiliulul comunel rurale Corniteln nu G. Gr. Cantacuzino.
sub No. 15.258; s'a putut efectua fn 4iva de 15 Maid a. c., No. 15.256. 1905, bole 17.

www.digibuc.ro
2 lulie 1905 MON ITOKUL OFICIAL 2739
CAROL 1, Art. II. Ministrul Nostril secretar de Stat Urmand a se face nollI alegert, subsem -
Prin gratia lui Durrinede i vointa la departamentul de interne este insfircinat natul, pe baza art. 2 si 3 din legea asupra
Rege al Romniet, eu executarea acestni decret. procedure! electorale, are oniare a ruga res-
La toti de NO i viitori, siintate : Dat In Castelul Peles, la 20 Iunie 1905. pectuos pe Maiestatea Viistr s bine-voiasci
Asupra raportului ministrulul Nostru se- CAROL a sernna alturatul proiect de decret pentru
Ministrul de interne, con vocarea din mil a colegiilor electorale ale
cretar de Stat la departamentul de interee
sub No. 15.254 ; G. Gr. Cantacuzino. No. 3.:-194. numitelor comune, spre a precede la alege-
Pe baza art. 14 din legea pentru orgatii rea membrilor consiliilor comunale.
sarea comunelor rurale, 2 si 3 din legea asu- Raportul d-luT ministru de interne dare M. S. Sunt, cu eel ma! profund respect,
Regele.
pra procedure! electorale, Sire,
Am decretat i decretim : Sire, Al Maiesttei Vstre,
Art. I. Colegiul electoral al comunei ru- Prea plecat i prea supus servitor,
D. prefeet al judo-0.11u! ne face en-
rate Boeinesci , din judetul Ialomita , se noscut, prn raportul No. 4.292, c trel din Ministrul de interne,
convci de Not pentru diva de 24 Tillie a. c., membrii car1 compun consiliui comunei ru- G. Gr. Cantacuzino.
spre a procede la alegerea a 3 membri cari rale Roecani d.emisionind , consiliul este NO. 15.250. 1905, Iunie 17
s complecteze consiliul comunal. redus la dou treimi.
Art. H. Ministrul Nostru secretar de Stet Conform art. 14 diu le,sea pentru organi- CAROL 1,
la departamentul de interne este insircinat sarea comunelor rarale, urmnd a se face
cu executarea acestui decret. Prin gratia lui Dumnede i vointa na-
alegeri complimentare , subsemnatul are tional, Rege al Romanie!,
Dat in Casteltil Peles, la 20 Iueie 1905. onre a ruga respect uos pe Maiestatea Vastra
CAROL s bine-voiascii a seinna alturatul proiect de La topi de lard i viitori, andtate :
Ministrul de interne, decret relativ la convocarea colegiulul elec- A supra raportelul ministrului. Nostru se-
G. Gr. Cantacuzino. No. 3.393. toral respectiv, spre a precede la alegerea cretar de Stat la departamentul de interne
tre! membri in conediul numitel comune. sub No. 15.266 ;
Raportul d-lui ministru de interne d'itre M. S.
Regele. Sunt, cu cel mai profund respect, Pe baza art. 2 si 3 din legea asupra pro-
Sire, cedureI electorale.
Sire, Al Maiesttel Vstre, Am decretat i decretm :
D. prefect al judetului lalomita Mal face Prea plecat i prea supus servitor, Art. I. Colegiile eT ectorale ale cornunelor
cunoscut, prin raportut No. 6.525 c nu- Ministrul de interne, rurale airobantu, Drgsenei, Odaia si Pie-
mrul membrilor consiliuluT comunel rurale G. Gr. Cantacuzino. lea, din judetul Teleorman, so convci din
Bornesci este redus la dou treiml prin No. 15.252. 1905, Iunie 17. nail de Nel pentru diva de 24 Iulie a. c.,
demisiunea a trei c.rtsilieri, asa in cat, con- spre a precede la alegerea mernbrilor con-
siliul tiind descomplectat, urmzi, conform
CAROL 1, siliilor comunale.
art. 14 din legea pentru organisarea emu-
nelor rurale si se fad aleger! complimen- Prin gratia lui Dumnedeli i vointa na- Art. II. Ministrul Nostru secretar de
tare. tionala, Rege al Rornnie, Stat la departamentul de interne este in-
consecint, sebsemnatul, pe baza men- La topi de tap $ uiitori, &imitate : srcinat cu executarea acestul decret.
tionatulul text de lege si art. 2 si 3 din le- Asupra raportului ministrului Nostru se- Dat in Castell Pelq, la 20 Iunie 1905.
gea asupra procedure! electorale, are on6re cretar de Stat la departamentul de interne CAROL
a ruga respectuos pe Maiestatea Viastr s sub No. 15.250; Ministrul de interne,
bine-voiasci a semna alituratul proiect de Pe baza art. 2 si 3 din legea asupra pro- G. Gr. Cantacuzino. No. 3.396.
decret pentru convocarea colegiulut electoral cedure! electorale,
al numite! comune pentru 4iva de 24 Iulie Am decretat i decretm: Raportul d-lui ministru de interne dare M. S.
a. c., sere a precede la alegerea a 3 membri, Art. I. Colegiile electorale ale comune-
Regele.
cari s complecteze consiliul comunal. lor rurale CernAdia i ominesci, din ju- Sire,
Sunt, cu cel ma! profund respect, detul Gorj, se conviSei din noil. de No! pen-
Sire, D. prefect al judetulut Teleorman iml
tru liva de 24 lulie a. c., spre a precede la face cunoscut, ci alegerea membrilor consi-
Al MaiestteT Vstre, alegerea membrilor consiliilor comunale.
Prea plecat i prea supus servitor, liilor comunelor rurale Dorobantu, Drgse-
Ministrul de interne,
Art. II. Ministru Nostril secretar de Stat nei, Obi& i Pielea, din acel judet, a fost
G. Gr. Cantacuzino. la departamentul de interne este insirci- invalidati de prefectur, delegatiunea jude-
No. 15.254. 1905, Iunie 17. nat cu executarea acestut decret. tea fiind disolvat, si urmnd a se face
Dat in Castelul Pettis, la 20 Iunie 1905. noul alegeri,
CAROL I, CAROL Subsemnatul, pe baza art. 2 si 3 din legea
Prin gratia tut Dumnedefi i vointa Ministrul de interne, asupra procedure! electorate, are onre a
Rege al Rominiel, G. Gr. Cantacuzino. No. 3.395. ruga respectuos pe Maiestatea Vstri si
La top de fafti viitori, seindtate bine-voiasc a semna alturatul preiect de
Raportul d-lui ministru de interne ditre M. S. decret, relativ la convocarea colegiilor elec-
Asupra raportulu! ministrulut Nostru se- Regele. torate respective, spre a precede la alegerea
crater de Stat la departamentul de interne membrilor consiliilor comunale.
sub No. 15.252 ; Sire,
Pe baza art. 14 din legea pentru organi- D. prefect al judetuluT Gorj lm! face cu- Sunt, cu col mal profund respect,
sarea comunelor rurale, 2 si 3 din legea noscui, prin raportul No. 3.902, a alegerea Sire,
asupra procedure! electorale, membrilor consiliilor comunelor rurale Cer- Al Maiestitte! Vstre,
Am decretat i decretrn : nidia i Sominesci, din acel judet, nu s'a Prea plecat i prea supus servitor,
Art. I. Colegiul electoral al comunel ru- putut efectua nicl in dine de 29 Mail"' a. c. Ministral de interne,
rale Roscani, din judetul Iasi, se convci din niel in oiva corspundtre din spt- G. Gr. Cantacuzino.
nett de No! pentru diva de 24 lulie a. c., mina urrnateire, din caus ci d-ni! consi- No. 15.266. 1905, lunie 17.
spre a precede la alegerea a 3 membri in tier! judeteni, delegati a preside alegerile,
consiliiil comunal. nu s'ail presentat in localitate.

www.digibuc.ro
2740 MON ITO lt1.51, OFICIAL 2 tulip 1905

CAROL 1, Art. ti, Ministrtd Nostra serTetar de desemeat prin sort! a o preside Iju s'a pre-
Prin gratia lu Dumneded i vointa na- Stet la departamentul de interne este in- sintat in localitate.
tional, Rege al Romniel, sircinat cu executarea acestul decret. In consecint, subsemnatul, pe baza art. 2
Oat In Cactelal Pelee, 20 Imlie 1905. si 3 din legea asupra procedure! electorate,
La toti de fatii viitori, sruitate
CAROL are onre a ruga respectuos pe Maiestatea
Asupra raportului ministrulul Nostru Ministrul interne, Vstril si bine-voiasc a semna alturatut
secretar de Stat la departmental de in- G. Gr. Cantacuzino. No. 3.408. proiect de decret pentru convocarea din nod
terne sub No. 15.268 ; a colegiulul electoral al lisel comune, spre
Pe baza art. 2 si 3 din legea asupra pro- Raportul d-lui ministru de interne atre M. S. a procede la alegerea consiliulul comunal.
cedure! electorate,
Regele. Stint, ea col mal profund respect,
Sire, Sire,
Am decretat i decretim : Al Maiestitei Vstre,
Art. I. Colegiul electoral al comune! Ji- D. prefect at judetulur Tutova Iml face l'rea plecat i prea supus servitor,
deni, din judetul R.-Srat, se convec din cunoscut, prin raportul No. 4.673, ci ale- Ministrul de interne,
nod de No! pentru diva de 24 Iulie a. c., gerea la balotagig a membritor consiliutul G. Gr. Cantacuzino.
spre a procede la alegerea membrilor con- comunel rurale Priscani, ce urma si aib No. 15.260. 1905, Iunie 17.
siliului comunal. loc in diva de 22 Maid a. c., nu s'a putut
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat efectua, din caus c d. consilier judetn, CAROL I,
la departamental de interne este insArcinat
desemnat prin sortl a o preside, nu s'a Prin gratia tut Dumneded i vointa na -
presintat In localitate; fiind bolnav. ionali, Rege al Romnie!,
cu executarea acestul decret. In consecint, subsemnatul, pe baza art. 2 La tog de faret i viitori, siindtate :
Dat in Castelul Peles, la 20 lunie 1905. si 3 din legea asupra procedurel electorate, Asupra raportului ministrulul Nostra se-
CAROL are onre a ruga respectuos pe Maiestatea cretar de Stat la departamentut de interne
Ministrul de interne, Vstr si bine-voiasc a semna alturatut sub No. 15.2:34 ;
G. Gr. Cantacuzino. No. 3 407. proiect de decret pentru convocarea din nod Pe baza art. 14 din legea pentru organi-
a colegiului electoral al numitei coniune, sarea comenelor rurale si art. 2 si 3 din le-
Raportul d-lut ministru de interne dare M. S. spre a procede la alegerea membrilor con- gea asupra procedure! electorale,
Regele. siliului comunal. Am decretat i decretm :
Stint, cu cel maI profund respect, Art. I. Colegiul electoral al comund ru-
Sire, Sire. rate Tutora, din judetul Iasi, se convOc de
D. prefect al judetulul R.-Srat imi face Al Maiesttei Vstre. No! pentru diva de 24 Iulie a. c., spre a
cunoscut, prin raportul No. 4.292, a alege- Pella *cat i prea saps servitor. procede la alegerea a 3 consilieri pentru
rea membrilor consiliulul comunei rurale Ministrul de interne,
cornplectarea cousiliului comunal.
Jideni, din acel judet, efectuati in diva 24 G. Gr. Cantacazino. Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat
Aprilie a. c., a fost invalidat de delegatiu- No. 15.264. 1905, lunie 17. ia departamentul de interne este insrcinat
nea judetni. ca executarea acestul decret.
Urmnd a se face nouI alegerI, subsem- CAROL 1, Dat in Castelul Peles, la 20 lunie 1905.
eatul, pe baza art. 2 si 3 din legea asupra Prin gratia luI Dumneled i vointa na- CAROL
procedure! electorate, are onre a ruga res- tional, Rege al Romniel, N1;nistrul de interne,
pectuos pe Maiestatea Vstri se bine-voiesa G. Gr. Cantacuzino.
a semna alituratul proiect de decret pen- La toti de fatei i viitori, seinectate : No .413.

tru convocarea din nod a colegiulul electo- Asupra raportului ministrului Nostra se-
Raportul d-lui ministra de interne ekre M. S.
ral al 4isef comune, spre a procede la ale- cretar de Stat la departamentul de interne Regele.
gerea consiliulul comunal. sub No. 15.260 ;
Pe baza art. 2 si 3 din legea asupra pro- Sire,
Sunt, cu cel ma! profund respect,
Sire,
cedure! electorate, D. prefect al judetului 1aT lied face cii-
Al Maiestite! Vstre, Am deoretat i decretim : noscut, prin raportul No. 4.573, ci consi-
Prea plecat i prea supus servitor, Art. I. Colegiut electoral al comunel ru - liul comune! rurale Tutora, din acel judet,
Ministrul de interne, rate Dienci, din judk-tol Olt, se conveci de este redus la dou treiml prin Incetarea din
G. Gr. Cantacuzino. No! pentru 4iva de 24 Ube a. c., spre a vit, inc din anal trecut, a unul consilier
1905, Iunie 17. procede la alegerea membrilor consiliulul demisiunea a altor doub.
No. 15.268.
comunal. In consecint, conform art. 14 din legea
Art. II. Ministrul Nostril secretar de pentru organisarea comunelor rurale. ur-
CAROL 1, Stat la departamentill de interne ,,ste In- mnd a se face alegeri compqmentare, sub-
Prin gratia lul Dumneded i vointa natio- sircinat cu executarea acestui decret. semnatul, pe baza art. 2 si 3 din legea asu-
nail, Rege al Romniel, Dat in Castelul Pales, la 20 limie 1905. pra procedure! electorate, are onre a ruga
CAROL respectuos pe Maiestatea Vstr sa bine-
La tog de MO i viitori, sndtate : volasc a seanna alaturatul proiect de decret
Ministrul de interne,
Asepra raportulul ministrulul Nostra se- pentru convorarea colegiutut electoral res-
G. Gr. Cantacuzino. No. 3.409.
cretar de Stat la departamental de interne _- pectiv, spre a procede la alegerea a 3 mem-
bri pentru complectarea conciliable! comuna I.
sub No. 15.264; Raportul d-lui ministru de interne care M. S.
Pe baza art. 2 si 3 din legea asupra pro- Regele. Sunt, cu cel maI profund respect,
Sire, Sire,
cedure! electorate,
Al Maiestitei Vstre,
Am decretat i decretim : D. prefoct al judetulul Olt imbi face cu- Prea plecat i prea supus servitor,
Art. I. Colegiut electoral al comune! ru- noscut. prin raportul No. 4.887, c alege- Ministrul de interne,
rate Priscani, din judetul Tutova, se con- rea membrilor comunei rurale
Dienci nu s'a putut efectua Die diva fixati, G. Gr. Cantacuzino.
vci de No! pentru diva de 24 Iulie a. c., 1905, Innie 17.
No. 15.234,
spre a procede din nod la alegerea membri- niel in cea corespunditdre din spternina
ler consibului comunal. urmtre, din caus ca 1. coneilier judepn,

www.digibuc.ro
2 I ulte 1905 MON ITO UL OFICIAL 2741

CAROL I, spre a procede din nog la alegerea rnem- dati de prefecturg prin decisiunea No. 3.288
Prin gratia tut Duinne4e6 si vointa na- brilor consihiulul comunal. din 3 Maid a. c.
tional, Rege al Rornniei, Art. II. Ministrut Nostru secretar de In consecinti, urrnnd a se face o noug
La tog de NO si viitori, santate: Stat la departamentul de interne este in- alegere, subsemuatul, pe baza 2 si 3 din
Asupra raportulul ministrului Nostru se- sgrcinat cu executarea acestul decret. legea asupra procedure' electorate, are
onre a ruga respectuos pe Maiestatea Ards-
cretar de Stat la departamentul de interne Dat in Castelul Peles, la 20 Iunie 1905.
tr sai bine-veiascg a semna alituratul pro-
sub No. 15.246 ; C A.ROL iect de decret pentru convocares din nog a
Pe ban art. 14 din legea pentru orga- Ministrol de interne,
colegiulul electoral respectiv, spre a pro-
nisarea comunelor rurale si art. 2 si 3 din G. Gr. Cantacuzino. No. 3.440. cede la alegera membrilor consiliulul cc-
!ogee asupra procedure! electorate, menal.
Am decretat i decretAm Riportul d-luI ministru de interne eatre M. S.
Art. I. Colegiul electoral al cornunel ru- Repele. Sunt, cu cel mai protund respect,
rate Cornesci, din judetul Dmbovita, se Sire, Sire,
convc4 de Not pentru 4iva de 24 tube Alegerea membrilor consiliuluT comunet Al Maiesttel Vstre,
a. c., spre a procede la alegerea a 4 membri rurale Valea-Popi, din judetul Muscel, efec- Prea plecat i prea supus servitor.
cart s complecteze consdiulul comunal. tuati in t,liva de 13 Martie a. c., fiind inva- Ministrul de interne,
Art. II. Ministrul Nostru secretar de lidati de delegatiunca judetng, prin G. Gr. Cantacuzino.
Stet la departamentul de interne este in- siunea No. 7 din 7 Maid, dupg cum mg In- No. 45.232. 1905, Iunie 17
stircinat cu executarea acestuI decret. cunosciii tzi d. prefect respectiv prin re-
Dat in Castelul Peles, la 20 Iunie 1905. portul No. 1.472, si decl urmnd a se face CAROL I,
CAROL o nou alegere ; Prin gratia lui Dumneded i vointa na-
Ministrul de interne, Subsemnatul, pe baza art. 2 si 3 din le- Rege al Romniel,
G. Gr. Cantacuzino. No. 3.414. gea asupra procedure" electorate, are onre La top' de fotta viitori, seincitate :
a ruga respectuos pe Maiestatea Vstr sg Asupra raportulul ministrulul Nostru se-
Raportul d-lui ministru de interne mitre M. S. bine-voiasci a semna altIturatul proiect de Cretan de Stat la departamentul de interne
Regele. decret relativ la convocaraa din nog a co- sub No. 15.238 ;
legiulul electoral al numitet comune, spre Pe baza art. 2 si 3 din legea asupra pro-
Sire, a procede la alegerea membrilor consiliulut cedure' electorate,
D. prefect al judetului Dmbovita imi comunal. Am decretat decretim :
face cunoscut, prin raportul No. 3.928, ci Sunt, cu cel ma' profund respect, Art. I. Colegiul electoral al comunel ru-
actualul consiliul al comunel rurale Cor- Sire, rate Spinesci, din judetul Patna, se con-
nesci este re Ms la 5 membri din numrul Al Maiestite" Vstre, vci de No1 din nog pentru 4iva de 24 lu-
de 9 din care se compune, intru cit 4 Prea plecat i prea supus servitor, lie a. c.. spre a procede la alegerea mem-
dintr'insiI a fost parte eliminatl din consi- Ministrul de interne, brilor consiliulul comunal.
liul pentru incompatibilitti constatate pas- G. Gr. Cantacuzino.
terior validireT lor, si parte demisionatI.
Art. II. Ministrul Nostru secretar de
No. 15.240. 1905, Iunie 17. Stat la departamentul de interne este in-
Pentru ca afacerile comunel sit nu su- srcinat cu exec utarea acestul decret.
fere din causa descomplectreT consiliuluI, CAROL I, Dat in Castetul Peles. la 20 Ionic 1905.
subsemnatul, pe baza art.14 din legea pen-
tru organisarea comunelor rurale, 2 si 3 din
Prin gratia lui Dumne4eii i vointa na- CAROL
tional, Rege al Romniel, Ministrul de interne,
legea asupra procedure' electorate, are onre
a ruga respectuos pe Maiestatea Vstri sg La tori de fatei i viitori, seiniitate: G. Gr. Cantacuzino. No. 3.444
bine-voiasci a semna alturatul proiect de Asupra raportuluT ministruluI Nostru
Raportul d-lur ministru de interne etre M S.
decret relativ la con vocarea colegiului elec- secretar de Stat la departamentul de interne Regele.
toral al numitet comune, spre a procede la sub No. 15.232 ;
alegerea a 4 membri cari ea complecteze Sire,
Pe baza art. 2 si 3 din legea asupra pro- D. prefect al judetului Putna imi face cu-
consiliul comunal.
Sunt, cal cel mat prof und respect, cedure' electorate, noscut, prin raportul No. 1.458, c ale-
Sire, Am decretat i decretgm : gerea membrilor consiliuluI comunel rurale
Al Maiestitei Vstre, Art. I. Colegiul electoral ale comunel ru- Spinesci, din acel judet, efectuati in Oiva
Prea plecat i prea supus servitor, rate Glodesi, din judetul Dmbovita, se con- de 20 Martie a. c., a fost invalidatg de pre-
Ministrul de interne, Oa din nog de Noi pentru stiva de 24 lu- fectur, in lipsa delegatiune: jIdetene di-
G. Gr. Cantacuzino. lie a. c., spre a precede la ategerea mem- solvat.
No. 15.246. 1905, Iunie 17. brilor consiliuluI comunal. Urmnd a se face o noug alegere, sub-
Art. II. Ministrul Nostru secretar de semnatul, pe baza art. 2 si 3 din legea asu-
Stet la departamentul de interne este in- pra procedurei electorate, are oneere a ruga
CAROL I,
sgrcinat cu executarea acestut decret. respectuos pe Maiestatea Vstr s bine-
Prin gratia luI ,Dumneqeil i vointa natio- voiascg a semna alaturatul proiect de de-
Deli, Rege al Rominiel. Dat in Castelul Peles, la 20 lunie 1905.
cret pentru convocarea colegiului electoral
CAROL
La tog de favi si viitori, seincitate : Ministrul de interne,
respectiv, spre a procede din nog la a lege-
Asupra raportuluT ministruluT Nostru se- rea membrilor consiliulul comunal.
G. Gr. Cantacuzino. No. 3.443.
cretar de Stat la departamentul de interne Stint, cu cel maT profund respect,
Raportul d-lui ministru de interne egtre M. S. Sire,
sub No. 15.240 ;
Regele. Al MaiestteT Vstre,
Pe baza art. 2 i 3 din legea asupra pro-
cedure' electorate, Sire, Prea plecat i prea supus servitor,
Ministrul de interne,
Am decretat j decretim : D. prefect al judetultd Dmbovita Ina' face
cunoscut, prin raportul No. 3.629, cg ale- G. Gr. Cantacuzino.
Art. I. Colegiul electoral al comunel ru- No. 15.238. 1905, Iunie 17.
rate Valea-Popi, din judetul Muscel, se con- gerea membrilor consiliulul comunel ru-
vtici de NoT pentru 4ioa de 24 tulip a. c., rate Glodeni, din acel judet, a fost invali-

www.digibuc.ro
2742 MONITORUL OFICIAL 2 I ulie 1905

CAROL 1, Art. IL Ministrul Nostru secretar de Urmnd a se face alegerT complimentare,


Prin gratia tul Dumneded i eointa natio- Slat la departamentul de interne este in- subsemnatul, pe haze art.14 din legea pen-
nali, Rege al RomanieL sarcinat co executarea acestui decret. tru organisarea comuneler rurale, 2 ai 3
La toli de NO i viitori, seinatate: Dat in Castelul Pelea, la 20 lunie '1905. din legea ampra procedurel electorale, are
Asupra raportulul noinistrulut Nostru se- CAROL onre a ruga respectuos pe Maiestatea Vas-
cretar de Stat la departamentul Ile interne Ministrul de interne, Ira s bine-vojasc a semna alturatul pro-
sub No. 15.244; G. Gr. Cantacuzino. No. 3.446. iect de decret pentru convocarea colegiulul
Pe baza art. 2 ai 3 din legea asupra pro- electoral respectiv, spre a precede la alege-
Raportul d-lut loiMstru de interne care M. S. rea a 3 membri in consiliul comunal.
cedure" electorale, Regele.
AIT1 decretat i decrettn
Sunt cu cel ma' profund respect,
Sire, Sire,
Art. I. Colegiul electoral al comunel ru- Al MaiestaleI Vaistre,
rale Iaalnita, din judetul Dola se convci de D. prefect al judetidui Olt facedu'ml
euneeeit, prin raportot No. 4.293, ca nu. l'rea plecat i prea supus servitor,
Nol pentru 4iva de 24 tube a. c., spre a Ministrul de interne,
precede din port la akgerea membrilor con- mrul membrilor consiliulu comoneT rurale
Poiaria este redus la dou treimi urmand G. Gr. Cantacuzino.
siliulul comunal. No. 15.248. 1905, Ionic 17.
Art, II. Ministrul Nostril secretar de a se e&ctua alegeri complimentare, sub-
semnatul. pe ban art. 14 din legea pentru
Stat la departarnentul de interne este in- organisarea comunelor rurale, 2 ei 3 din CAROL 1,
sircinat eu executarea nested decret.
legea asupra procedure! electorate, are ma'am .Prin graaia Drunnealeil i vointa na-
Dat in Castelul Pelee, la 20 Ionia 1905. a ruga reseeetuos pe Maiestatea Vaistra sa tionalk Rege al Rornaniel,
CAROL bins- voiasca a sernria alituratul proiect de
Ministrul de interne, La tori de fafei i viitori, scineitate :
decret reletiv convocarea colegiulet elec-
G. Gr. Cantacuzino. No. 3.445. toral al marmite' comune, spre a precede da Asupra rapertului ministrulu" Nostril se
Raportul d-luf ministru de interne cAtre M. S. alegerea a 3 membri car s complecteze con- crerar de Stat la departarnentul de interne
Regete. siliul comunaL sub No. 15.022 ;
Sire, Sunt, co col maT refund respect, Pe ban art. 2 ai 3 din legea asupra pro-
Sire, cedure: electorale,
Alegerea consiliului comunel rurale al- M Maiestitet Vstre, Am decretat i decretam :
nia, din judetui Dolj, efectuati in pia de Prea plecat prea supus servitor, Art. L Colegiut electoral al comune! ru-
3 Aprilie a. c., find invalidat de dele- Ministrul de interne, rale Ptria, din judetul larnbovita, se
gatiunea jude*i in urma contestatiu- G. Gr. Cantacuzino. eorerch din wit de No" pentru qiva de 24
nel primita, dup cum iml face cunoscut Nn 15.242. 1905, Iunie 17. lulie a. c., spre a precede la alegerea mern-
d. prefect respectiv prin raportul No. 8.861, briber consiliului comunal.
iar la minister neprimiudu-se nic un re- CAROL I, Art. II. Ministrul secreter de
curs contra acelel decisiuni a delegatiunef, Stat la departarnentul de interne este nsr-
urrnz a se face o neu alegere. Prin graaia lul Dumnedea i vointa
Rege al Romniel, cinat cu executarta acestui decree.
In conseciet, subsemnatul, pe baza art. Dat iu Caselui Pelea, la 21 Iunie '1905.
2 ai 3 din legea asupra procedure' electorale, La topi de fald
are onre a ruga respectues pe Maiestatea CAROL
Asupra raportulul ministrului Nostru se- Ministrul de interne,
Vaistr s bine-voiasc a semna alturatul cretar de Stat la departaroeutul de interne G. Gr. Cantacuzino. No. 3.465.
proiect de decret relativ la convocarea din sub No. 15.248 ;
no a colegiuluI electoral DI numitel co- Pe baza art. 14 din legea pentru organi- Raportul d-lut ministrur, de interne cAtre M. S.
munel, spre a precede la alegerea membri- area comunelor rurale, 2 ai 3 din legea Regele.
lor consiliulut comunal. asupra procedure" electorale, Sire,
Sunt, cu cel maI profund respect, Am decretat i decretam:
Sire, Art. I. Colegiul electoral al comune! ru- D. prefect al judeaulut Dmbovita imi
Al Maiestatei Vstre, rate Caraula, din judetul Dolj, se convaci face cimoscut, prin raportul No. 3.773, ea
Prea plecat i prea supus servitor, de NoI pentru abut* de 24 lobe a. c., spre a alegerea membrilor consiliultd commie' ru-
Ministrul de interne, precede la alegerea a 3 membri in consiliul rate Plitrla, din acel jiidet, a fast invalidati
comunal. prin decisiunea No. 3.531 din 16 Mai4 a. c.,
G. Gr. Cantacuzino.
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat iar la minister neprimindu-se recurs in con-
No. 15.244. 1905, Iunie 17. tra acelet decisioni, i doe' urmnd a se
la departamentul de interne este insrcinat
cu executarea acestul decret. face o nook alegere.
CAROL I, Subsemnatul, pe ban art. 2 ei 3 din le-
Dat in Castelut Pelea, la 20 Iunie 1905.
Prin gratia lu! Dumnedeir i vointa na- gee asupra procedur0 electorale, are onre
tional, Rege al Romniel, CAROL
Ministrui de interne, a ruga respectues pe Maiestatea Vastr sa
La tog de lafei i viitori, saneitate : G. Gr. Cantacuzino. bine-voiasci a semna alftturatul project de
"+I. 3.449,
Asupra raportuluI ministrului Nostru se- decret pentru convocarea 'colegiulut electo-
cretar de Stat la departamentul de interne Raportul d-luI ministru de interne cAtre M. S. ral respectiv, spre a precede din nog la ale-
sub No. 15.242 ; Regeie. gerea membrilor congiultd comunaL
Pe baza art. 14 din legea pentru organi- Sire, Sont, cu cel mat pretend respect,
sarea comunelor rurale, 2 ai 3 din legea Sire,
D. prefect al judetulul Dolj inal face co- Al Maiestatel Vastre,
asupra procedure' electorale,
noscut, prin raportul No. 8.309, ca nurna- Prea plecat i prea supus servitor,
Am decretat i decretam : rut membrilor consiliuluI comunel rurale Ministrul de interne,
Art. I. Colegiul electoral al comuneI ru- Caraula este redus la dou treimi prin in- G. Gr. Cantacuzino.
rale Poiana, din judetul Olt, se convca de validarea a doul consiliera iar unul, rrnas No. 15.022. 1905, luoie 16
Nol pentru (lira de 24 Iulie a. c., spre a in balotej, nu s'a ales din causi ca d, con-
precede la alegerea a tire! membri, car' sa silier judetn delegat a preside biuroul ale-
complecteze cc:lustful comunal. gore! nu s'a presentat in lecabtate.

www.digibuc.ro
2 Julie 19EZ MONITOR UL OFICIAL 2743

MINISTERGIL BE RESBOIO CAROL 1, Zamfirescu Joan, in regimental 4 rosiori.


Prin gratia lui Dumneded i vointa Iacob Filip, in regimental 2 c1ras1.
CAROL 1, Rambela George in regimental 4 ollrasi.
Prin grmia lui Dumneded i vointa nal, Rege al Romniel,
Voina Constatnin, in regimental 5 roliort.
Rege al Rominiei, Leo too de fates' i viitori, &imitate: Macarovici Traian, in regirnentul i rosiort.
La tofi de falei i viitori, scimitate : Avnd in vedere art. 34 din legea organi- Drghici Dimitrie, in regimental 7 clrasi.
Corpurilelegiuitre a adoptat i Noi sanc- srel serviciulut sanitar al armatel ; Pastia Fotache, in regimental 6 clrasf.
Asupra raportulat m4tistrolui Nostru se- Stamatopol Constantin, din regittiental
tionm ce urmea. : alrast
cretar de Stat la departamentul de rsboit sub
LEGE No. 1.518,
Racoveanu Vintil, in regimental 6 clrasi.
Marinescu D. George, in regimental 5 ro-
Art. UniC. - Ministerul de resboid este Am decretat i decretm : siort.
autorisat a vinde, prin licitatiuue sad prin Art. I. Inaintm la gradul de medic loco- Armap Stefan, in regimental 5 rosiori.
buna invoial, local cedat prin legea decre- tenent, pe diva de t Iulie t9o5, pe absolven- Hertz Volfgang, in regimental i o clrasi.
Lupu Constantin, in regimental 7 clrall.
tat i promulgat. la 5 Aprilie 1898, pentru tul institutului medico-militar Gorscu Con-
cldirea cercului militar din Bucuresci.; iar Vasescu Constantin, in regimental 8 c-
stantin, la vacanta ce este la regimental 2 ce- lrasi.
suma prins din vindarea acestui loc s fie tate. Hagi-Chirea Ilariu, in regimental 2 c-
consemnat la Casa de depuneri, spre a servi Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat lrasi.
la achisipunea sad cldirea localuhn necesar la departarnentul de resboid este insrcinat cu rieroniade Constantin, in regimental 8 cd-
cercului militar din Bucuresci. executarea decretultn: de far.
lrast
Zorileanu M. Constantin, in reginuentul
Acsti lege s'a votat de Adunarea deputa- Dat in Castelul Peles, la 22 lunie 1905. rosiori.
tilor, in sedinta de la 31 Maid anul 1905, si CAROI Patrulius Daniel, in regimental' 5 rosiori.
Ministrul (16 rsboi, Ionas Gheorghe, in regimental 5 calras.
s'a adoptat cu majoritate de 79 voturi, con-
General G. Manu. No. 3.611. Costiniu Mihai, In regimentul 6 clrasi.
tra a 1. Ceausescu Gheorghe, in regimental 5 cd-
Vice-presedinte, T. Camrsescu. Raportul d-TU1 ktinistru de rsboiti catre M. S.
Regele. larasi.
(L. S. A. D.) Secretar, L. Antoniu. Milicescu Nicolae, in regimental ro c-
Sire, Ira$.
Acst lege s'a votat de Senat, in sedinta Ignat Gheorghe, in regimental 6 clrasi.
Co cel mai prolund respect supun &pro-
de la I lunie anul 1905, i s'a adoptat cu una- birei Maiestittel Vstre alturatul proiect de Art. U. Ministrul Nostra secretar de Stat
nimitate de 43 voturt. decret.r&ativ la inaintarea la gradul de me- la departamentul de resboid este insrcinat cu
Presedinte, C. Boerescu. dic-locetenent a abso'kventului institutului executarea decretului defatl.
Secretar, Const. Niculescu-Dorobaniu. medico- militar Goraseu Constantin , care Dat in Castelul Peles, la 22 Iunie 1905.
oblinilnd taint academic de doctor in medi-
(L. S. S). cini de la tacultatea din Becuresci i bide- CAROL
Ministrul de rsboi,
Promulgm acst lege si ordonam ca ea plinind i cele-alto ewaditiuni legate; urmitait General G. Manu. No. 3.603.
M. fie investit cu sigiliul Statului i publicat fi inaintat la acest grad.
Sunt, cu cel mai profund respect, Raportul d-lut inktistru de rsbonl dare M. S.
prill Monitorul Sire, Regele.
Dat in Castelul Pe les, la 22 lunie 19o5. Al Maiesttei Vstre,
Prea plecat i prea supus servitor, Sire,
(L. S. St.) CAROL
Ministrul de rsboi, Cu col mai profund respect supun apro-
Ministrul de rsboi, Ministrul de justitie, brel Maiestitei Vstre alturatul proiect
General G. Mann.
Geueral G. Manu. A. A. Bdara, de decret relativ la inaintarea la gradul de
No. 1.518. 1905, Iunie 22.
No. 3.554. sub-locotenent, In arma cavaleriel, a elevilor
din al 2-lea an de studid al sedlei militare
Raportul d-luT ministru de rsboifi eatre M. S. CAROL I, de infanterie i cavalerie.
Regele. Totrd'o-dat supon la cunoscinta Maies-
Prin gratia lui Dumneded i vointa natio-
Sire, nail, Rege al Romniet, ttel Vstre ci elevul Milcoveanu Constan-
La oft' de fata i viito;i, seinatate : tin, de si a terminat cursurile clsS, insa
Corpurile legiuitOre votnd i adoptnd din causi de disciplin, se amn inaintarea
legea reiativi la autori,atrea ministerului de Avhid in vedere legea de inaintare in ar- sa la gradul de sub-locotenent.
rsboid de a vinde terenul situat in Bum- mat. ; Sant, cu cel mid profund respect,
resel, intro bulevardui Disabeta si strada Asupra raportului ministrului Nostru secre- Sire,
&tinder, cedat de Siat pentru cldirea cer- Al Maiest4ei YOstre,
culta militar din Bucuresei; tar de Stat la departamentul de rsboit sub
Prea plecat i prea supas servitor,
Subsemnatul are onre de a supune Ma - No. 5.714, Ministrul de rsboifi,
iesttei. Vstre altaratul proiect de decret Am decretat i decretm : General G. Menu.
pentru sanclionarea i promulgarea acestel Art. I. Inaintm la gradul de sub-locote- No. 5.714. 1905, Iunie 22.
legi. nent in arma cavaleriel, pe diva de t lulie
Sent, eu cel maT profund respect, CAROL I,
Sire, 1905, pe elevil din al 2-lea an de studid al
Prin gratia lut Dumneded i vointa natio-
Al Maiest4el VOstre, sclel militare de infanterie i cavalerie, al
nali, Rege al Rominiel,
Prea plecat i prea sups servitor, ciror nume urmz : La toll' de falii $ viitori, se-imitate :
Ministrul de rsboifi, Trandafirescu Constantin, in regimental 2
Avand in vedere legea de inaintare in ar-
General G. Mann. rosiort.
No. 1,48-2 1905, Ionic 17 Atanasescu M. Constantin, in regimental 5 mat;
rosiort. Asupra rapartalui ministrulai Nostra se-

www.digibuc.ro
2744 MONITOtLUL OFICIAL 2 I ulie 1905
cretar de Stat la departamentul de rdsboid sub Spineanu I. Ioan, In regimental 2 Roma- Spiroiu Mihail, In regimental 6 artilerie.
No. 5.585, nap No. 19. Protopopescu Grigore, in regimental 9 ar-
Am decretat i decretm : Cumpanas Virgiliu, in regimentul I Me- tilerie.
hedinsi No. 17. Anghelescu Ioan, in regimentul 8 artilerie.
Art. I. Inaintim la gradul de sub-locote-
lonescu Constantin, in regimental Muscel Popescu E. Gheorghe, in regimentul io
nent in arma infanteriei, pe 4iva de i Iulie No. 30. artilerie.
19o5, pe devil din anul al douilea de studid Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat Alexandrescu Gheorghe, in regimental 4
al sclel militare de infanterie i cavalerie, al la departamentul de rsboid este insircinat cu artilerie.
caror nume urmzi, repartisindu-se corpuri- Leventi Gheorghe, in regimental 2 ar-
executarea decretului de fat.
lor de natal aratate in dreptul fie-caruia: tilerie.
Dat in Castelul Peles, la 22 Iunie 1905. Negoescu Gheorghe, in regimental 3 ar-
Manolescu Em. Chiraculea, in batalionul 6 tikrie.
vinatori. CAROL
Teodosie G. Ioan, in regimental 2 artilerie.
Nicolim C. loan, in regimental 3 Dmbo- Ministrul de r6sboiii,
Constantinescu D. Constantin, in regimen-
visa No. 22. General G. Menu. No. 3.604. tal 12 artilerie.
Buiculescu N. Constantin, in regimental Apostolescu Constantin, in regimental 7
Olt No. 3. Raportul d-lui ministru de dsboia dtre M. S. artilerie.
Davidescu Stefan, in regimental 4 Ilfov Regele.
Hinganu P. Gheorghe, in regimentul 7
No. 21. Sire, artilerie.
Grigoriu Mihai, In regimental Mihaid-Vi- Georgescu I. Constantin, in regimental 4
taut No. 6. Cu cel mal profund respect supun apro- artilerie.
Nicolaescu Alexandra, in regimental Te- birel Maiesttel V6stre alturatul proiect Vasilescu Gheorghe, in regimental i arti-
leorman No. zo. de decret relativ la inaintarea la gradul d. iene Rege!c Carol,.
Isbasescu Octavian, in regimental Muscel sub -locotenent, in arma infanteriel, a elevi-
Vlidescu Alexandra, in regimental i arti-
No. 30. lor din anul al douilea de studid al sclel lerie w Regele
Dumitrescu S. Ioan, in regimental Olt militare de infanterie i cavalerie.
Mavrocordat D. Dumitru, in regimental 3
No. 3. Tot-d'o-dati supun la cuno3cinta Maies- artilerie.
Pompei D. Teodor, in regimental 7 Ra- titel Vstre c elevil Vechio Lucio Victor
Harilas Gazi, de i a terminat cu suc- Art. II. Ministral Nostru secretar de Stat
cova No. 25.
Cosereanu Gheorghe, in regimental R.-Sa.- ces cursurile c6lel, totul nepresentnd la departamentul de rsboid este insrcinat cu
rat No. 9. acte in reguli prin care si dovedsca ci executarea decretului de fall.
Tataranu Ioan, in regimental VAlcea Mo. 2. posed calitatea de cetln romin, in con- Dat in Castelul Peles, la 22 lunie 1905.
Visinescu Gh. Ioan, in regimental Vlasca formitate cu al. a de sub art. 5 din legea
de inaintare in armat, se amni inainta- CAROL
No. 5. Ministrul de rsboi,
Burdulescu D. Vasile, in regimental 2 Ro- rea lor pinA and vor presenta actele le-
gale; iar elevul Horezeanu Nicolae, fiind de General G. Manu. No. 3.607.
manasi No. 19.
Aldescu F. Sebastian, in regimental Pra- o constitutiune debili, a fost trimis pentru Raportul d-lui ministru de rsboiti dtre M. S.
hova No. 7. examinare inaintea unel comisioni medi- Regele.
Gotcu Vasile, in regimentul Rasboeni cate, ast-fel cA i inaintarea acestul elev se
amni, fiMd subordonati pronunOrel ace- Sire,
No. is.
Bursanescu Vasile, in regimental Constanta lel comisiuni. Cu eel mai profnnd respect, supuu apro-
No. 34. Sunt, cu cel mal profund respect, Wei Maiesttel Vstre alaturatul proiect
Papazol N. Constantin, in regimental Patna Sire, de decret relativ la inaintarea la gradul de
No. JO. Al MaiestAW Vstre, sub-locotenent, tu arma artileriel, a elevilor
Anastasia C. Alexandra, In regimental Bu- Prea plecat i prea supus servitor, din al douilea an de studi al saeb mili-
zd No. 8. tare de artilerie i genid, cart, ob;innd nota
Ministrul de rsboifi,
Dumitrescu F. Stefan, in regimental Ca- medie i indeplinind i cele-alte conditiuni
General G. Menu. cerute de regulamentul acestei scale si de
lafat No. 31. No. 5.585. 1905, Iunie 22.
Horezeanu Constantin, In regimental Mir- legea de inaintare in armati, pot fi inain-
cea No. 32. tap la acest grad.
CAROL I, Sant, cu cel mai profund respect,
Manolescu Nicolae, in regimental Putna
Prin grasia tut Dumne4ed i vointa Sire,
No. jo. Rege al Romniel,
Strat Nicolae, in regimental Stefan-cel- Al Maiestalei Vastre,
Mare No. 13. La tofi de fatei i viitori, seinatate; Prea plecat i praa supus servitor,
SoBan N. Mihail, in regimental Mircea Avnd In vedere legea de inaintare in ar- Ministrul de rsboiu,
No. 32. mati ; General G. Manu.
Ionescu Lupu, in regimental Siret No. ri. No. 5.636. 1905, Iunie 22.
Asupra raportului ministrului Nostru se-
Marinescu C. Victor, in regimental R.-Sa-
cretar de Stat la departamentul de rsboid sub
rat No. 9. CAROL I,
Negutz C. Dumitru, in regimental Patna No. 5.636,
Prin gratia lui Dumnecjeil i voinsa napo-
No. I o. Am decretat l decretim :
nala Rege al Romniel,
Plesoianu Constantin, in regimental 2 Ro- Art. I. Inaintim la gradul de sub-locote-
man* No. 19. nent, in arma artileriel, pe tliva de I Iulie
La tofi de lap oi viitori, seineitate :
Greceanu Constantin, In regimental Te- 1905, pe elevii din al douilea an de studid Avnd in vedere art. 20 din legea organi-
leorman No 20. sarei servicialui sanitar al armatei ;
Racoveanu Ioan, In regimental Prahova al sclei militare de artilerie i genid, al ca-
ror nume urmzi : Asupra raportului ministrului Nostru secre-
No. 7.
Blanescu Petre, in regimentul Rovine Bunescu I. Alexandra, in regimental 7 ar-
tar de Stat la departamentul de rsboid sub
No. 26. tilerie. No. 1.519,
Clement Dumitru, in regimental Buzd Dinescu G. Gheorghe, in regimentul io Am decretat i decretam :
No. 8. artilerie. Art. I. Inaintam la gradul de medic sub-

www.digibuc.ro
2 tulle 1905 MONITOMJ L OFICIAL 2745
locotenent, pe (yma de t lulie 1905, pe ab- cetifOn romn, i s'a lisat In suspensiune D. Radulescu Christache, actual controlor
solventul institutulut medico-militar Jurist G. Inaintarea sa la gradul de sub-locotenent clasa in postul de controlor clasa I ;
Gheorghe, la vacanta ce este la regimentul o-datfi cu promotia sa.
D. Mihileanu Teodor I., actual impiegat
cetate. AstA41, numitul Of"; presontndu-mi
definitiv clasa IV, in postul de impiegat defi-
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat acele acte, subsemnatul, in baza acestora,
cu cel mal profund respect supun aprobrei nitiv clasa III.
la departamentul de rsboin este insarcinat Maiesttei Vstre alituratul proiect de de-
cu executarea decretului de fat.
Numiri
cret relativ la inaintarea sa la graduI de
Dat in Castelul Peles la 22 lunie 1905. sub-locotenent in arma infanteriel. D. Rltescu Petre P., actual controlor clasa I,
CAROL Sunt, cu cel mai profund respect, in postul de sef de biurot ;
Ministrul de rsboin, Sire, D. Pantele Alexandru, actual irnpiegat de-
General G. Manu. No 3,608. Al Maiesttei Vstre, finitiv clasa I, in postul de controlor clasa II.

-
Prea plecat i prea supus servitor,
Raportul d-luT ministru de rsboi eAtre M. S. Ministrul de rsboi ad interim, Prin decretul regal cu No. 3 673 din 28
Regele.
General Iacob Lahovari. Iunie 1905, dup propunerea fcuti prin
Sire, No. 5.622. 1905, Iunie 27. raport de acelasi d. miiistru, d. Mironescu
Cu cel 1=1 profund respect supun apro- Nicolae, actual impiegat definitiv clasa III in
brei Maiest4eI Vstre alturatul proiect
de decret relativ la inaintarea la gradul de MINISTEMIL DE FINANCE administratiunea cilor ferate, este inaintat, pe
medic sub-locotenent a absolventulul insti- - cliva de Julie stil noa 1905, in postul de im-
tutului medico-militar Jurist G. Gheorghe, Prin decretul regal cu No. 3.418 /90$, piegat definitiv clasa H in aceiast administra-
care, obOnnd titlul academic de doctor in dup propunerea fcut prin raport de d. mi- tiune.
medicini de la facultatea din Bacurescl nistru secretar de Stat la departamentul de fi-
indeplinind i cele-alte conditiuni legale, Prin decretul regal cu No. 3.672 din 28
nance, J. Pandele Stnescu, fost functionar ad-
urmzi a fi inaintat la acest gral. Iunie 1905, dup propunerea acut prin ra-
Sunt, eu cel mai profund respect, ministrativ, se numesce agent de control
Sire, clasa III, in locul d-lui C. Arnutoiu, trecut port de acelasi d. ministru, sunt inaintap, pe
Al Maiestate1 Vstre, in alt functiune. ;liva de i Julie stil not"' 1905, urmtorii me-
Prea plecat i prea supus servitor, canici din serviciul administratiunei cilor fe-
Ministrul de rsboiii, Prin decretul regal cu No. 3.592, dup rate, si anume :
General G. Menu. propunerea acut prin raport de acelast d. D. Lascar Dimitrie, actual mecanic clasa IN,
No. 1.519. 1905, Iunie 22. in postul de mecanic clasa II;
ministru, d. Teodor Ghitescu, actual impie-
D-nii : Vldescu Marin si Negrea Ghinea

-
gat auxiliar clasa I, se numesce in functiunea
CAROL I, G., actuali mecanici clasa IV, in posturile de
de impiegat clasa II in serviciul exterior ge- mecanici data. III.
Prin gratia luf Dumnesled s't vointa natio-
neral al financelor, in locul d-lut I. Georgescu,
nal, Rege al Rominiet,
demisionat. Prin decretul regal cu No. 3.675 din 28
La tofi de fatii gi viitori, siinatate:
Iunie 1905, dup propunerea fcut prin ra-
Avnd in vedere legea de inaintare in ar-
port de acelasi d. ministru, s'a aprobat infiin-
matl ; MINISTERUL LIJCIURILOR PDBLICE
tarea, cu incepere de la t Iulie a. c., a unui
Asupra raportului ministrului Nostru secre-
Prin decretul regal cu No. 3.674 din 28 post de mecanic pe lng directiunea serviciu-
tar de Stat la departamentul de rsboiti sub
Iunie 1905, dup propunerea fcut prin ra- lilt de podan i sosele, pltit cu o retributiune
No. 5.622,
port de d. ministru secretar de Stat la de- lunar de 3oo lei din fondul preve4ut la art. s
Am decretat i decretam :
partamentul lucrrilor publice, d. inginer-sef al budgetultn acestui minister pe exercitiul
Art. I. Inaintam la gradul de sub-loco-
clasa II Nicolae Vasilescu -Karpen, actualmente curent 1905-1906, i s'a numit in acest
tenent in arma infanteriei, pe iliva de z Ju-
aflat in serviciul directiunei serviciulut de po- post de mecanic, pe cji.ua de t Iulie 1905, d.
lie 1905, pe elevul din anul al douilea de
duri i sosele, este considerat ca demisiont, din M. Stniloiu, absolvent cu diplom al sc6lei
studit al sclei militare de infanterie i cava-
postul ce ocup, pe cliva de t Iulie 190 cnd de arte si meserit din Bucuresci.
lerie Vechio Lucio Victor, repartisndu-se
a fost numit in serviciul directiunei generale ---41440------
tot-d'o-dati regimentului Puma No. t o. MINISTERIIL CULTELOR
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat a telegrafelor, postelor i telefnelor, si tot de
o-dat este trecut, pe aceeasi cji, in cadrul INSTRIJCTIUNEI PUBLICS
la departamentul de resboit este insrcinat cu
detasat al corpului tehnic, conform art. 46 CAROL I,
executarea decretului de fall..
din legea de organisare a acestut corp. Prin gratia hit Dumnecjed i vointa natio-
Dat in Castelul Peles, la 27 Iunie 1905.
nal, Rege al Romniei,
CAROL Prin decretul regal cu No. 3.676 din 28 La tog de farei i viitori, siincitate :
Ministrul de rdsboin ad interim,
Iunie 1905, dup propunerea fcut prin Corpurile legiuitre votnd i adoptnd,
General Iacob Lahovari. No. 3.668.
raport de acelasi d. ministru, sunt inaintati Noi sanctionIm ce urraz'a
Raportul d-lui ministru de rsboin catre M. S. pe c,liva de I Iulie st. n. 1905,
Regele LEGE
urmtorii impiegati din administratiunea ci-
Sire, Art. unie.-Ministerele de resboin in in-
lor ferate, si anume :
structiune publia i culte sunt autorisate a '0
Elevul Ve,hio Lucio Victor, din anul al lnainteiri
douilea al sclei militare de infanterie si ca- ceda unul altuia : cel localul in care
valerie, nepresentnd acte in reguli, prin D. Teodosiu Nicolae, actual sef de biuro, se afl cercul militar din Galati 0 terenul ace-
care si dovedesc c posedi calitatea sa de in postul de sef de biuroil special ; lui local , situat intre:strada Domnsca

www.digibuc.ro
2746 Mt/N.1110'RM WWI AL 2 Tillie 1905

strada Mihahl-Bravu ; cel cel de al douilea to- Art. IV. Ministril Nostri secretly de Stat la o valre de so lei inclusiv, iar cu apel pini
instructiunei pu- la ori-ce valre :
cut de lingi resedinta episcopall $ i a da o in - la departamentul cultelor
Cererile pentru vatware aduse d c4-
demnitate de 18.5oo lei pentru localul de pe bfice si al financilor sunt insircinati cn execu- tre meni sa dobitce tarinelor, holdelor,
terenul mai sus numit. tarea dispositiunilor agestui decret. fructelor recoltelor ;
Oat in Castelul Pete', la 27 lunie 1905. 2 Cererile pentru curitirea santurilor, ca-
Acest legea s'a votat de Senat, in se- CAROL nalurilor de irigatiune, iazurilor, girlelor ;
dinta de la 28 Maia anul 1905, si adop- Ministrul cultelor i Ministrul financelor 3. Cererile pentru usurpare sa striciciuni
tat cu majoritate de 57 voturt, contra a 2. instructiunel jubilee, ad interim, de locur, copaci, garduri, santur sa alte in-
Vice-presedinte, Th. Vicitrescu. N. VlAdescu. A. A. Bidird. gridiri;
No. 3.656. 4. Cererile pentru reparatiunile locurilor
Secretar, Const. Niculescu Dorobanfti.
sad clidirilor inchiriate, impuse prin contract
(L. S. S.) sail de citre lege in sarcina locatarului (chi-
CAROL I.
Acst legea s'a votat de Adunarea de- riasului);
Prin gratia tut Dumne4e0 vointa 5. Contestatiunile dintre stipni servi-
putatilor, in sedinta de la I Iunie anul 1905, Rege al Rominiel, tori,meseriasi calfe sa ucenici,comerciant
s'aa adoptat cu unanimitate de 75 voturi. La toff de farii i viitori, seineitate : bieti de privilie, patroni 0 lucrtor cu
Presedinte, Gr. Triaudahl. Asupra raportului ministrului Nostru secre- diva, cu luna sad cu anul, pentru plata sim-
(L. S. A. D.) Secretar, L. Antonia. tar de Stat la departamentul cultelor i instruc- briei sad salariului lor, ori executarea con-
tiunei publice sub No. I o.9oo; tractului ;
Promulgm acst lege si ordonim ca ea 6. Cererile pentru despagubiri civile pro-
O. fie investit cu sigiliul Statului i publicati Vecjend mijlocirea Prea Sfintitului Episcop venite din delictele contraventiunite pentru
prin Monitorul Oficial. al Husilor, cart judeatori de ocol sunt competintt, cnd
Dat in Castelul Peles, la 27 funk I905. Am decretat decretim : ins prtile n'ad intrat pe calea penal.
Art. 59. Judecltoriile de ocoI sum com-
(L. S. St.) Art. I. Cucernicul Preot loan V. Gidei, petinte a judeca cererile pentru desfiintarea
CAROL paroh al bisericei parohialt Domnsca din contractelor de arendare inchiriere sail pen-
Mini4rrd cultelor MinLitrul de just4ie, urbea Brlad, licentiat in reologie, se numesce tru isgonirea arendasilor chiriasilor, in prima
instructiunef puhliee,
protoiered al judetutui Tutova, cu incepere de ultima instantl, and valrea locativi a nuali
M. Vhideacu. A. A. Bdrthi.
la is Iunie 1905, in locul vacant. este de so lei inclusiv, cu apel cnd acsti
No. 3.659.
valre se ura pn la 1.500 lei inclusiv.
Art. II. Ministrul Nostril secretar de Stat Art. 69. Judeatorille de ocol sunt tribu-
CAROL t, la departamentul cultelor si initructiunel pu- judea in prima instanta
nate politienesci
him gratia tut Dumnestea witt!a natic- Nice este insrcinat cu aducerea la indeplinire contraventiunile de simpli politie de ori ce
naht, Rege al Roroiniei, a dispositiunilor presentului decret. natur $ i din ori-ce lege ar decurge, cu restric-
La too de fate& i viitori, seineitate Dat n Castelnl Peles, la 27 Iunie 190s. tiunea insi prevOuti de art. 19 $ i 20 din le-
Asupra raportului ministrului Nostra se- gea judeatoriilor comunale.
CAROL Atributiunile date prin art 141 01 142 din
cretar de Stat la departamentul cultelor 0 in- Ministrut eultelor procedura codului penal sub-prefectilor po-
structiunei publice sub \To. 35.5 o3 19 o5; tructiuktet publice,
litailor se vor exercita nun:tat d'e judeatorii
Avnd in vedere jurnalul consiliului de mi- N. VIalescu. No. 3.658. de ocol.
niitri cu No. 687, incheiat in sedinta de la 15 - Art. 98. CArtile de judecat, fi,e sa
lunie 19o5; MINISTERUL DE JUSTITIE comerciale, fie penale, pronunt.ate de Wed.-
torie in ultima instanta, vor putea fi atacate
In baza art. 54 si 55 din legea pentru mo-
CAROL I, cu recurs inaintea Curtei de can* pentru
dificarea unora din dispositiunile legei asupra exces de putere,incompetintl, violare de lege,
Prin gratia lu Dumne4ea i vointa
contabilittei publice, omisiune esentiali si denaturarea actelor.
nail, Rege al Romniei
Am decretat decretm : Recursul se declar fie la judeatorie,
Art. I. jurnalul sus 4is se aprobi. La tori de atei $ viitori, seineltate: inalta Curte de casatie.
Art. II. Se deschide ministerului culte- Corpurile legiuitre a adoptat Noi Terrnenul de recurs va fi de cinci ile li-
sanctionim ce urmz : bere in materie penal $ i de o lun in mate-
lor i instructiunei publice, pentru exercitiul rie civill sat comercial. Acest termen va
1905 -906, un credit suplimentar in sumi LEGE curge de la pronuntarea artei de judecat,
de lei 45 000, repartisat la urmitrele articole: pentru modificarea art. 55, 58, 59, 69 0 98 diu cnd partea a fost presinte, san de la comu-
Lei 40.000 la art. 3 Indemnisri pentru legea judecatoriiler de pace nicarea ei, cnd partea a fost absinte, act-
anchete , juriuri, delegatiuni, indemnisrile sta chiar in casul and cartea judecat s'a
membrilor consiliului general de instructiune, Art. unic.- Articolele 55, 58, 59, 69 $ i pronuntat asupra unei opositiuni.
plata transporturilor in interesul serviciulu, a
98 din legea judeatorillor de pace se modi- Acst lege s'a votat de Adunarea deputa-
permiselor permanente si a certificatelor de
liberi alttorie pe aile ferate, etc. fia in modul hrmtor : tilor in sedinta de, la 28 Maid anul 1905,
Lei 5.000 la art. 4 Cheltuel extraordi- Art. 55. Judeatoriile de ocol sunt corn- s'a, adoptat cu majoritate de 60-goturi,
nare, etc., si petinte de a judeca tte cererile in materie contra a 5.
Un credit extraordinar de 10.000 lei, pen- personal mobiliarl, de ori-ce naturioar fi Presedinte, Gr. Triandaftl.
tru confectionarea mobilierului necesar arhi- ele in cea din urmi intantA, Ora la 5o lei
inclusiv capital $ i interese; iar cu apel pn (L. S. A. D.) Secretar, B. Catargiu.
vet generale a Statului pentru noua aripi
construit in anul trecut. 1.500 lei inclusiv capital interese. Acsti lege s'a votat de Senat, in Kdinta
Se intelege ci in comunele resedinte de ju- de la 31 Mail). anul 1905, 0 s'a adoptat cu
Art. III. Aceste credite se vor acoperi din
decitorii de ocol acestea inausesc compe-
fondul pentru deschidere de credite suplimen- tinta dat prin lege judeatoriilor comunale. majoritate de 48 voturt, contra a 8.
tare si extraordinare, prevdut in budgetul Art. 58. Judecitorii de ocol sunt compe- Vice-presedinte, N. Economu.
general al Statului pe exercitiul I905-906. tinti a judeca in cea din urtni instanti (L. S. S.) Secretar, Grigore Goilov.

www.digibuc.ro
2 Hilo 4905 MONVVORUL OFICIAL 2747
Promulgam acsta lege si ordonam ca ea locotenentit respectivi meritosi pentru a fi psi Not, ministrul secretar de Stat la depar-
sa fie investit cu sigiliul Statulut i publicata pe tabloul de alegere. tamentul cultelor i instructiunet publice,
prin Monitorul 0 ficial. Cu trirniterea numai a elevilor din anul I Aveuid in vedere raportul delegatulut insr-
al sclei de oficeri si de artilerie, nepotrivirile cinat de minister cu cercetarea rnanuscrisulut
Dat in Castelul Peles, la I lulie 1905' de inaintare vor dispare. intitulat n Album musicals , pentru clasa de an-
(L. S. St.) CAROL Ministrul de rsboift, General G. Mann. samblu, elaborat de d. A. L. Ivela, si
Ministrul de justitie, Audind pe consiliul permanent de instruc-
A. A. Bidard. No. 3.705. Not, ministrul secretar de Stat la departa- tiune,
mentul financelor, Decidem :
-
Avnd in vedere budgetul de veniturt Art. I. Se aproba ca op didactic manuscri-
DECISIUNI MINISTERIALE cheltuelt pe exercitiul 19 o 5 --- r9 o 6 , sul ardtat mai sus, anume n Album musicals
Decidem : pentru a servi elevilor i elevelor din clasa de
Prin decisiunea d-lut ministru de 1.sboill Art. I. D. Al. Manascurta, actual contro- ansamblu coral din sclele secundare.
cu No. 182 de la 27 Iunie 1905 s'a dispo- lor fiscal de oras clasa II, se inaintza la Art. II. Acst decisiune se va publica in
sat ca, .Monitor0 Oficial 0 Buletinul op:ial al
Tinerii din sailele nstre militare cart se clasa I a functiunet ce ocup pe diva de
Iulie 1905. ministerului.
trimit in sclele din Germania se vor alege Data la 28 lunie 1905.
dintre absolventh I-iului an al sad de oficeri Art. II i cel din urm. - D. director al
contributiunilor directe si al ordonantarilor este p. Ministru, Dr. Hurmuzesou.
si al celei de artilerie, incetnd a se mai tri- No. 33.610.
Mite acolo elevit din scla de fit de militari insrcinat cu executarea acestet decisiuni.
din Iasi, nid chiar dintre acei cart aft absolvit Data. la 28 lunie 1905.
cele 7 clase ale sae. p. Ministru, N. R. Cdpitneanu. Prin decisiunea d-lai director general al
No. 32,519. serviciului sanitar cu No. 5.481 din 23 Ionic.
Pentru acestt tineri nu se va face exceptie 1905, d. Dimitrie Stanescu, revisor de vite la
privinta inaintarei lor la gradul de sub- cercuri comunale din judetul Dorohoin, se
locotenent, de relatiunile in care se afi fatal Prin decisiunea d-lui ministru de finance cu
No. 32.144 din 27 IUtlie 1905, d. Clement numesce definitiv in postul ce ocupa, pe
de vechil lor camaradt. Prin urmare, acestor
Niculescu este numit agent auxiliar in serviciul baza raportului No. 196 din partea d lut in .
tined, cnd s'ar inainta la sub locotenent, nu spector veterinar Gr. Drghescu, dup care
li se Ow aplica dispositiunea art. 32 din le- exterior al vamilor, in locul d-lui I. Pascu,
nepreseatat la post. reiese ca numitul indeplinesce in mod sa-
gea inaintarei, care este aplicabila numat ace-
tisfacetor serviciul sti.
lor romni cart nu apartinean armatei ro-
mne i cart nu an fost trimisi de administra- Prin decisiunea aceluiasi d. rninistru cu
tia militar romana la studin in strainatate, No. 32.461 din 28 lunie 1905, d. Dumitru
ci cnd att intrat direct in sclele germane, Predescu este numit agent auxiliar in servi- PARTE NWFICIAL.
chiar cu autorisatia guvernulut roman. ciul exterior al vmilor, in locul d-lui Mihail
Dumitriu, inaintat. Bucuresci, 1 lulie
Et, dar, daca se inaintza in armata strain
urtnza nu a fi primii in armata romn cu Prin decisiunea aceluiasi d. ministru cu TELEGRAME
gradul dobndit acolo, ci a a fi inaintati in No. 32.462 din 28 Iunie 1905, d-nit Ioan L.
armata romn prin decret regal al M. S. Re-
(Serviciul privat al Monitorului)
Constantinescu, Leon Nicolae Septville, Va-
gelut.
sile Andries si D. Pavlov sunt numiti agenti Petersburg, 30 Iunie.--Generalul Line-
Se intelege de sine, ca inaintarea in armata auxiliart in serviciul exterior al vamilor, in yid telegrafiazi, cu data de '11 blm st. n.,
romni va purta data brevetulut cu care an locul d-lor I. Alexandrescu, V. Dumitrescu, din rlistrictul Haihingtchene, di la 8 un
fost inaintati in gradul de sub-locotenent in I. D. Priescu i Teodor Slvescu, cart se pun detasament rusesc din vales flaviulul Kham-
armata strin, Intro cat acst data nu ar in disponibilitate pe diva de i Iulie i9o5. khe a fost bombardat din rnunti. Japonei-dI
contraveni dispositiunilor nstre de inaintare. s'ati retras apol spre Sud. Cu tte greut-
Ast-fel un titter care ar deveni sub-locote- Prin decisiunea aceluia.si d. ministru cu tile detasamentul rusesc a I'm-
nent in armata straina, inainte de vrsta pre- No. 32.464 din 28 Iunie 1905, d. Ion P. mat drumul, retragndu-se spre Nord, tard
vduta de legea nstr de inaintare, nu va pu- tefnescu, absolvent a tret clase gimnasiale fi suferit verl o perdere.
tea fi inaintat sub-locotenent in armata ns- si fost impiegat, se nurnesce in functiunea de Prtersburg, 30 Iunie. Colonitii got-
tr de cat atunci cand va implini acesta varsta, impiegat auxiliar clasa 1H in serviciul exterior
maul de la Sudul Rusiei s'aii adresat tare-
iar 'Ana atunci, dac el figurz in contrlele general al financelor, in locul d-lud Teodor lui, cerOndu-i ajutor contra tranilor eve
armatet nstre, dinsul va fi considerat ca ser- Ghitescu, inaintat. prfidzi.
gent-plutonier. Petersburg, 30 Ionic. - Starea de rs-
Se intmpla,spre pildi in armata germana, boiti a fost proclamati la Ivanovno, unde
Prin decisiunea d-lut mieistru al lucrarilor s'ail produs grave excese. Multimea a pill-
ca pe lnga inaintarea until titter. care a ab-
publice CU No. 9.643 din 30 Ionic. 1905, d. dal a prpe tte mapzinele evreescl ; mat'
solvit academia de rsboit, la gradul de sub- Ion I. Manolachescu este numit, pe diva de
locotenent s se dea ca favor san rasplata multe fabrici i ease an fost incendiate.
lulie 1905, in postul de picher provisorin la Luertorii s'ati dedat la aceste excese din
pentru o buna purtare o antidatare a breve- serviciul tehnic al judetului Bacan, hi locul
tulut de sub-locotenent; inaintarea in acest cas caus ea se arestase delegatiI bor.
d-lui Vasile Durac, demisionat ; iar d. Ion -tAgevitia romitnii)
in armata romn se va face pe diva breve-
Leonescu, actual picher provisori, este trecut,
tului, fad. antidatare. pe aceiasi 4i, ca picher definitiv, in locul d lut
Iar de acsta se va tine sma de minister Ion Liciu trecut picher provisorin. MINISTtRUL LUCRRILOR PUBLICE
numat atunct cnd antidatarea nu aduce veri- o
jignire fostilor camaradt at set san nu ar calca Prin decisiunea aceluiasi d. ministru cu CiIe ferate romne
legea care fixza la not minimum de vat-st No. 9.646 din 30 Iunie 1905, d. Constantin Pentru transportul caltorilor in grupurl
pentru inaintare. Vasilescu este, numit, pe diva de I Iulie 1905, ta vagne de mrfuri montate cu bind, se
Prin nrmare, asupra aotidatrei rmne a in postul de picher clasa III la circumscriptia vor mai core pe ingi conditiunile ce stint
se decide de minister in fie-care cas anume. IV de podurt i osele, in locul d-lui Nicolae prevdute in tarilul local de eiltori (par-
Dar se intelege c, dupi o asemenea antida- Constantinescu, destituit, pe aceiast di, pentru tea I, pagiea 9), Ina' i urmtrele condi-
tare in armata germana, d-nii inspectort ge- neglijenta i incorectitudine in servicin. tiuni :
nerali vor aprecia dac dinsa face pe sub- Cererea vagriefor de mrfuri montate

www.digibuc.ro
2748 MON HMI UL OFICIAL 2 lulie 1905
cu bind se va face printr'o petitiune tim- MINISTERUL AGRICULTUREI, din strada Brezoianu No. 19, pentru vin-
brati, adresatii sefului statiuneI de pornire. INDUSTRIEI, COMERCIULUI I DOMENIILOR 4area brtiel mrunt, cart6ne de tot felul
Petitiunea trebue sit contia urmtrele si de tte mrimele, si a maculaturel ce se
INSTITUTUL METEOROLOGIC DIN BUCURESCI
indicatiunl : afli In depositul atelierulul de cartonat de
STAREA GENERALA A ATMOSFEREI la inchisrea Vicirescl i ce va mal resulta
a) Numele, pronumele i domiciliul co-
mandatoruluI ; Vineri, 14 Iulie 1905 et. n. pe timp de un an de la data contractrel,
In afar& de cite-va localititI isolate, unde in urmitrele conditiunl :
bf Numrul altorilor ce se vor tran- ierI dupi unit* a plouat putin, in restul 1) Amatoril earl doresc a cumpra acst&
sporta In asemeoea vageme, fie din statiu-
nea de pornire, fie prin adlogirea even- Orel timpul a fost frumos, linistit i al- maculatur& se pot presinta la inchisrea
duros. De ast&-npte a inceput a ploua in slilele; spre a vedea felul
tual& din vre-una din statiunile interme-
diare ; nordul Moldovel, iar in cele-alte pirtl cerul tarimea lor;
esto senin. Temperatura a variat intre 2) Predarea materialuluI adunat pn
Numele statiuneT de destinatie ; +330 4iva In mal multe localititl din acum se va face la depositul atelierulul In
elf Angajamentul de a aduce in gar& pen- Muntenia si +9 aptea la Ruar i Sinaia. sad furnisatl de antreprenor si se va ridica
tru imbarcare intregul grup de caltori, eel Barometrul s'a coborit putin. de antreprenor in termen de 10 4 le de la
Ufl cu 30 minute inainte de plecarea tre- A plouat la : Pecheni-MarI 9 mm., Bro- contractare, iar restul ee se va mal aduna,
nulul respectiv. scenl 2 mm., Codrenl 5 mm., Dorohoid 8 la acelasl interval, in urma incunosciinti-
Ad. No. 24.40514.529 1114. mm., Botosanl 1 mm., FilticenI 4 mm., ref ce i se va face;
1905, Iulie 5 st. n. Trgu - Nmtu 1 mm., Galatl 13 mm., 3) Costul materialulul predat se va vrsa
R.-Srat 1 mm, i Ploescl 2 mm.; la la casa atelierulul de cartonat de la acea
Campu - Lung, Tg. -Frumos si R.- Vilcea inchisdre, in momentul ridicirel lor, In
Se aduce la cunoscinta general& c, in piciturl. schimbul uneI chitante ce se va libera de
tariful general de ciltorl si de bagaje pen- contabilul atelierulul, din registrul de in-
tru traficurile internationale, valabil de la casirl;
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE 4) Concurentil sunt obligatI a depune o-
15 Iunie 4903, se vor inscrie urmitrele
taxe de bagaje cu statiunea Ulm, care intl.& dati cu oferta lor recepisa Casel de depu-
Directiunea serviciului hydraulic nerI, prin care, s se constate a a consem-
imediat In vigre :
net o sum& de leI 100, care va servi drept
La pagina 63, In relatiune cu Bucu- Tablo'a de cotele apelor Dunetrei garantie provisorie i definitiv& pia la
resci : ridicarea tutulor cantittilor de hirtie a-
Cota ape! hi report
La
Taxa de bagaje
en et aginl dunat& in curs de un an si complecta lichi-
sa V I A PORTURILE ObserTater
dare a contractulul;
de la
Ca

C.)
10 kg . In diva de In 4'in. de
a Ib 30 lunie 1 Lille 5) Taxele de timbru, de inregistrare si a
T.-Severin . 2.57 2.48 Scadere petenteI, precum i orb-at alte contributiunl
Ulm Vdrciorova, Budapest, 2.75 2 55 taxe citre Stat, jude i comua sunt ba
Calafat
1.790 Marchegg, Wien, Salz- Bechet 2.80 2.65 sarcina antreprenorulul;
klm. burg, Mnchen . . . 5.27 T.-Migurele 2.70 2.56 6) In cas cnd antreprenorul nu va ri-
Ulm Predl, Budapest, Bruck Giurgiu.... 3.52 3 22 dica materialele adunate la termen, dua
1.798 aiL, Wien, Salzburg, Oltenita 3.73 3.53 comunicrile ce i se vr face, directiunea
klm Mnchen . . . . < 4.91 - Cerna-Vodi 3.98 3.95 general& a inchisorilor va resilia contractul
3.83 3.70 ce se va incheia, fir& nicI o formil de jude-
La pagina 197, in relatiune cu Con- Galatl 3 68 3,62 catd, somatiune, sa punere in intirliere,
stantinopole : incasnd garantia depusi in folosul StatuluI;
Tulcea 2.33 2.26
Ulm Constanta, Vrciorova, 7) Dispositiunile coprinse la art. 72-83
2.371 Budapest, Marchegg, din legea contabilititeI publice sunt aplica-
ANUNCIUM MINISTERIALE
klm.

Ulm
Wien, Salzburg, Man-
chen. .

Constanta, Prede al, Bu-


.... 5.97 MINISTERUL DE INTERNE
bile si acesteI licitatiunI.
No. 5.883. 1905, Iunie 28.
Eforia spitalelor civile
2.386 dapest, Bruck a/L., Directiunea generali a telegrafelor,
kim. Wien, Salzburg, Mn-
La 3 August 1905, orele 10 a. m., se
postelor gi telefnelor va tine licitatiune, la eforie, pentru : 162
chen . 5.45 Se public& spre cunoscinta general& a, tone arbunl coks, necesarl srutalelor efo-
No. 26.946/7.910 C/2. in 4iva de 27 lulie (9 August) 1905, orele rieb in cursul exercitiulul 1905-1906.
1905, Iulie 13 st. n. 11 diminta, se va tine licitatie oral, in pre- Doritoril de a lua parte la east& licita-
':.-41414+- toriul prefecturilor de Teleorman i Vlasca, iune sunt invitatI ca, in sus citata si ore,
precum si la sub-prefectura de Alexandria presinte otertele d-lor sigilate, insolite
MINISTERUL CULTSLOR de o garantie provisorie de 40/0; cunosand
si la primride comunelor Drginesci
INSTRUCTIUNEI PUBLICE
-
Se aduce la cunoscinta generabl, c mi-
Ghimpati, pentru vinslarea a 161 snipi
vechI scosI din servicn1, aflatI pe distanta
c& garantia definitiv va fi de Vie.
Licitatiunea se va tine In conformitate
Dr& ginesci- Ghirnpati. cu art. 72-83 din legea contabilititel ge-
nisterul aprob utilisarea manualulul d-lor ConcurentiI spre a putea fi admisil a licita nerale a Statulul.
M. M. Tnisescu si V. Tiasoiu, intitulat vor depune o garatie de 50/0 din pretul to- Caietul de sarcinl se pte vedea, la cance-
elemente de geometrie In spatiu, pentru tal oferit. lark eforieb, In orl-ce sli si ore de lucru.
usul clasel VI moderni, pin and se va No. 28.085. 2 1905, Iulie 10 st. n. No. 22.469. 1905, Iunie 30.
presinta un altul in conformitate cu spiri-
tul programel. Directiunea general& a inchisorilor Epitropia generald a Casei spitalelor
No. 36.381. 1905, Iunie 30. :i ospiciilor Sf. Spiridon din Iasi
Se aduce la cunoscinta general& ci, in
4iva de 4 August 1905, orele 10 a. m., se Se face cunoscut c, in urma dispositiilor
,to 4-40111e luate de epitropia general& prin procesul-
va tine licitatie publici, cu oferte sigilate.
la acsti directiune genera* in localul st verbal No. 31 din a. c., serviciile acestel

www.digibuc.ro
2 Tu lie 1905 MONITORUI OFICIAL 2749

cancelaril se vor face, cu incepere de la 1 Comandanaentul marine militare Regitnentul 5 cilirast: 90.000 kgr. lemne
lulie i piteift la 1 Septembre a. c., de la Se aduce la cunoscinta generali cA, la 1 esentA mdle, la resedinta regimentulut ;
8 diminta i pAn la 12 a. m.; dupi amiall Septembre a. c., se va tine concurs la co- Manutanta regimentulut 23 infanterie:
nu se tine cancelarie. mandamentul marina militare, in Galatt, 72.000 kgr. lemne, esentA mle, la rese-
No. 5.718. 1905, Iunie 28. pentru admiterea de elevi anul I in sela dinta regimentulul 23 infanterie.
de marinA din Constanta. Total a se aprovisiona pentru corpurl :
MINISTERUL DE RSBOR1 Conditiunile pentru admiterea candidati- 162.000 kgr.
lor la concurs sunt : Conditiunile relative acestel furniturt se
Corpul II armat ct/ SA aib etatea intre 15 si 17 anl im- pot vedea de amatort in caietul de sareini,
De drece la licitatia tinutA, in 4iva de plinitl in anul admiteret la concurs; tn bite 4ilele de lucru, la garnisnA, ct i
22 Iunie a. c. n'ad resultat pretue avan- bi SA fie miscull din *hap romint sad la comandament (serviciul intendentel).
tagise, se publicA o noui licitaie pentru naturalisatt romAnt; Ofertele vor fi inchise i fAcute intoenaal
4iva de 15 Iu lie a. c., orele 10 diminta, e) SA fi absolvit eel putin dou clase gim- cu modelul din caietul de sarcini ; vor fi
pentru aprovisionarea cantitAtilor de furaje nasiale ; respinse cele ce coprind exeeptiuni de la
prev4ute in publicatia No. 6.782, inseratA di Sa aibi o sAnAtate bunA. caietul de sarcine ; vor fi respinse i cele
Candidatil doritorl a lua parte la concurs trimise prin postA.
in Monitorul Oficial No. 42 din 25 Maid
a. c., necesare corpurilor i serviciilor pe vor presenta, cel mal taoia pia la 15 Au- Coneurentit, o-dat cu oferta lor, vor
timpul de la 1 August 1905 la 30 Sep. gust viitor, o cerere adresati comandamen- depune i garantia de 10 la sut din valrea
tembre 1906. tutu! marine militare i insotitA de urmA- furniture!.
Licitatia se va tine atAt la autoritAtile trele acte : PAn la orele '10 diminta, in r;ltua de
prevAdute in sus mentionata publicatie, cAt 1) Un extract dup actul de nascere ; 15 lulie 1905, fixat a se tine licitatia,
si la ministerul de rsboiii, directia VII in- 2) Actul de vaccinA ; ofertele concurentilor trebue s fie depuse.
tentA, in aceeast 4i si ore. 3) Certificatul de absolvire a 2 clase gim- No. 149. 1905, Iunie 27.
Conditiunile ce trebue s'i indeplinsa nasiale ;
concurentil, pentru a fi admist la licitatie, 4) Actul de nationalitate; Regimentul 7 artilerie
sunt cele prev4ute eat in publicatia men- 5) Certificatul de Luna purtare, eliberat Se educe la cunoscinta generalA c, in
tionatA mat sus, cat i in caietul de sareint, de primAria comunei respective ; 4iva de 18 lutie 1905, orate 9 a. na., se va
care se pte vedea in tte 4ilele de lucru 6) ConsimOmintul legalisat al pArintilor tine licitatie publicA, la casarma regimentu-
la autoritAtile insAreinate cu tinerea lici- sei tutorilor. le 7 artilerie, in Meat, pentru inchirierea
tatie. Dup primirea cererilor se va verifica ac- cantinet, pe termen de 3 ant, cu ineepere
Supraoferte nu se primesc. tele, iar printit tinerflor admist, sad nu la de la 20 Iulie 1905 si pAn la Sf. Gheorghe
No. 12 020. 3,34. 1905, lunie 30. concurs, vor fi avisati inainte de 1 Septembre. al anulut 1908.
Exarnenul se va face dupA prograrnul in
Sera iciul de geni al corpului IV armatA vigre a 2 clase gimnasiale, afarA de lienba Conditiunile de inchiriere i ori-ce alte
Se educe la cunoscinta amatorilor cA, in latinA. Et va coprinde dou probe: o compo- detalit se pot lua de la regiment, in tte
sitie asupra unlit subiect din istorie i o 4dele de lucru, de la orele 8-11 a. m.
4iva de 11 Iulie 1905, orele 10 a. rn., se
va tinea, in localul comandamentulut cor- probA oralA asupra tutulor celor- alte cursuri. Lieitatiunea se va tine in conformitate
pulul IV armatA, serviciul de genii'', situat Nota medie de admitere este minimum cu art 72-83 din legea asupra contabili-
in last, strada Carol No. 51, si la rese- de 12. Notele se dad de comisia examini- tAtet publice.
dinta regimentulut Roman No. 14, licitatie tdre de la 1-20 si la nict o materie note No. 1.354. 1905, Iunie 27.
publici, pentru darea in intreprindere a mat mici de 8. Candidatit admist se vor Regimentul Dolj No. 1
constructiei a dou paraghhrte la campul de presenta la sclA Constanta), in 4iva de
tragere al garnizdnei Roman. 15 Octombre, orele 8 diminta. Perdndu-se fia de drum seria G, cu
DupA devize valrea acestor luerArt se Regulamentul scle de marinA e publi- No. 1.989, iscAlitit in alb de comandantul
urcA la suma de let 7.600. cat in Monitorul Ofidal No. 98 din 4117 regimentulul Dolj No. 1, se publicA anu-
Concurentil vor fi insotitt de garantia, in August 1902 i Monitorul stei No. 36 larea ei si se face cunoscut c eel o statiune
numerar sa efecte, in valdre de 400 let. din 5/18 August 1902. a cAilor ferate romAne s nu o primsa.
Epoca terminAre lucrArel se fixzA la 1 Ort-ce alte deslusiri se pot lua, de ce in- No. 922. 1905. lunie 28.
Octombre 1905. teresall, In ort-ce 4i, afar de Duminict sad
Dosarul lucrAre, cornpus din caietul de Regimentul Rimnicu-SArat No. 9
srbAtort, intre orele 9-12 diminta, la
sarcine, planurile i devizele, se pte consulta comandamentul marine militare , strada La licitatia tinut ha 4iva de 15 Maid
in 4ilele luerAtre de la orele 8-12 a. m , Portule No. 56, Galati. 1905 nepresentindu-se nicI un concurent,
la serviciul de genial al corpulut IV armatA se educe din nod la cunoscinta generalA cA,
si la resedinta regimentulut Roman No.14. No. 1.802. 3,104. 1905, Iunie 8. in 4iva de 12 Iulie 1905, orele 9 a, m., se
No. 523. 2,34. 1905, lunie 24. Garnisna CAldra1 va tine licitatie publicA, la regimentul Ram-
nieu-Sirat No. 9, pentru aprovisionarea
Serviciul de genii" al comandamentului In conformitatea ordinulul corpulut III cantitAtet de 50.000 kgr. carne necesarA
cetAtel Bucuresci armati No. 5.134, comunicat cu al divisiel V, pentru hrana trupet, pe timp de la 15 Iu-
In 4iva de 12 Iulie 1905, orele '10 dimi- No. 3.238 din 17 Iunie curent, relativ apro- lie 1905 pAnA la 1 Octombre 1906.
nta, se va tine, la comandamentul cetAtet visionArei combustibilulut, se educe la cu-
noscinta generalA cA, in liva de 15 Iulie Conditiunile caietulut de mein! se pte
Bucureset, strada tirbet-VodA No. 81, lid- vedea la cancelaria regimentulut in tte
tatie publiel, cu oferte inchise, in confor- 1905, orele 10 diminta, se va tine licitatie
publicit pentru aprovisionarea combustibi- 4ilele de lucru, de la orate 8-11 a. na.
mitate eu dispositiunile art. 72-83 din le- 3-5 p. m.
gea asupra contabilitAte publice, pentru lulul necesar trupelor i serviciilor din gar-
constructia a dou latrine la pulberAria ar- nisna Wine pe timp de la 1 Aprilie Licitatia se va tine cu oferte inchise
mate Dudesel, tn valre de let 3.700. 1905 la 31 Martie 1906, dupA cum se sigilate, In conformitate cu art. 72-83 din
Devisul i caietul relativ acestor construe- area mat jos. legea contabilitAtet generale a Statulut.
tine se pot vedea in fie-care 4i de lucru, Licitatia se va tine in conformitatea Concurentil vor depune o garantie de 10
de la orele 8 Oa la 12 a. m., la coman- art. 72 -83 din legea contabilitAte publice, la sut din valdrea furniture.
dement. In cancelaria garnisnel CAlArast, pentru Supraoferte nu se admit.
No. 1.098. 3,34. 1905, lunie 25. cantitAtile dup cum urmz : No. 1.570. 1905, Iunie.

www.digibuc.ro
2750 MONITOIWL OFialt 2 Inlic 1905

Regimentul 7 Racova No. 25 Directiunea general& a regiei monopo- 4) Kir-Basvna


Se publicli spre eunoscinta generabi a
lurilor Statului 5 lohn de cte 4.000 kgr. . 20.000 kgr.
aniatorilor cA, i I 1 itca de 12 August 1905, AVIS 5) Smirnet finei (Ayassuluk-Giubec)
orele 10 a. me st va tine, licitatie publicii, SmlAAL 3/16 Septembre 1905, la orele
in cancelaria regimentului 7 Racova No.25, 2 knurl de eke 2.500 kgr. . 5.000 kgr.
3 dupli mike', se ve tine, In localel acestei
la Vasluitl, i in cancelaria batalionulul 2 dire4unei, calea Victoria! No. 127, o liei- 6) Srnirnd ordinard (Ayassuluk in vire)
Huse pentru darea in antrepris a pitinel, tatiune prin oferto sigilate, pentru furni-
cannel, zarzavatultil i bckeie, necesare trc. 1 lot de 5.000 kgr. . . . 5.000 kgr.
ture cantitAtilor i speciilor de Whin mal
pekr din garnisonele Vahzi i Husl, cu In- jos artate. B. Tutunurii grecesci
cepere de la 1 Octombre 1905 la 1 0(.1tom- Doritoril de a loa parte la aest licita- 7) Argos
bre1906. tiune vor trebui si trimt ofertele prin 4 loturl de eke 20.000 kgr. . 80.000 kgr.
Leda-tie se va tine In conforieitate cc post, sa s ie depenA singuri in plicurl
articolele din legea contabilitiitef generale sigilate, le aces di pin la orate 3 p. m. Tutunurile vor proveni Ifl recoltele ani-
a Sta tul el. Concereutil vor putea face uferte pentru lor 1903 sail 1904.
Doritoril aunt rugatl a se presinta la diva unul sa mai mukte loturi, saii chiar pen- Predarea se va face in dou jumtti :
orele fixate, insotitl tiind si de garantide tru o fractiune dintrnn lot, prima jumtate intre 1 Ianuarie si 15 Fe-
ne 'esare peutru f trnitura ce voese a pred4 Ofertele vor fi acute pe haze probelor bruatie 1906, iar a done jumtate intre 1
care trebeesc depose la depesitul regi I din Apriiie si 15 Main aceltn4 an.
Caietul de sarcioe, hi care se vi condi- Baca se vor preda inainte do aceste epoce,
tiunile relative, se gsesc iu tote diiele in Bucucesci inainte de qma fixate pentru li-
citatie, i vor fl iesolite da o garantie ptovi-
tutunurile se vor pstra in magaziile regiel
cancelaria gimentulul 7 Racova No. 25 pe riscul turnisorului, plate lor neputn-
la Vasluin, si a Intalientilei 2 ia Husi. sorie, in numerar sag efecte ale StatuluI
roman, represintnd o valre de 5 Olo din du-se face de cat la epocile ma! sus ail-
No. 1.198. tate.
valrea lotului sail loturilor oferite.
Atelierul de haine oficeresci al corpului Velrea tutunurilor ce ss vor trimite ca CAIET DE SARCINI
1 armat& probe va fi socotitA in contul garantie! pentru
provisoril, ast-fel c in casul cnd tahrea F[JRNITURA TUTUNURILOR IN Far
La licitatia tiout In qiva do 25 Iunie
curent presentAndu- se numal 2 concurenti acefretor probe va fi de 5 Olo din valrea lo- Adjudecatiunea
eeresultnd preturi avantagise, se va tului sail loturilor oferite, concurentil ria Art 1. Furniture de tutunurl in fol este
tine din non lieitatie public, in 4iva de vor ma! avea eevoe a deplane alte garaeti! supesA conditiunilor speciale indicate in
2 August, orele 4 p. m., cu oferte inchise, provisorii. avisul de adjude:are i conditiunilor gene-
in cancelaria atelierului, strada Smendan In cas de adjudecare a unuia sa mal rale enumerate in presentul caiet de sar-
N. 9, Craiova, pentru eprovisionarea a: multor loturl, adjudecatarul este dator s emit!.
20,j metri satin gris de cAptesal; 200 metri depun o garantie defieitivi de 10 la sled Avisul de adjudecare va face cunoscut
pAezi. ceptusal de mneci; 200 matri pAnzi din valrea furriturel ce i s'a adjudecat. specie i cantittile tutunurilor de furnisat,
aptusale de busunare; 1.000 easteri marl Dac adjudecatarul nu va depune garan- spoca si local uncle se vor examine probele
de os negra, pentru pelerine; 1.000 nasturt tie definitive', san nu va subserie contractul unde vor trebui s fie predate cantiti-
micI de os negru, pentru pelerine; 3.000 nas- jrt termen de 15 dile de la notificarea ad- tile adjudeeate.
turi negri, marl, pentru panteloni; 3.000 nits- judecilrei, garantia provisorie r6mne in Art. 2. Numai casele san persnele carl
turi negri, mid, peniru pantaloni; 500 copci tolosul regieT, drept daune interese, fr fae din vindarea tutunnrilor ocopatiunea lor
guier pentru mantale; 500 copei guler pen- somatiune, sa penere in IiitArliere. ohicirmitb, vor fi admise s concureze.
tru tunici; 500 copci cotset pentru panta- Preturile vor fi indicate in fie care Ara' Art. 3. Fie-care concurent va putea pre-
ion! i 500 catarame pentru pantaloni. pe kilogramul de tuten predat franco depo- sinta oferte pentru ori-ce numr de loturi
situl eegiel la Bucuresci. chiar pentru cantitati mal mici de ct
Madelele tipe se pot -vedea in fie-care di Conditiunile generale i particulare ale
de lecru, de la 8-12 a. m. i de la 3-6 uti lot; in ofertele relative la maI multe
licitatiei si ale predireI stint prevedute in loter! va trebui s se arate separat prep-
p. m., in cancelaria atelierului. caetol de sarcini, intoemit In aeest stop rile cerute peutru fie-care lot.
Ofertantil, in 4iva vor depune si care se pte vedea le acsti directiene Art. 4. Ofertele se vor presinta in plic
o garantie de 10 la sutit din veil:wee in- in OW dileie de lucru de la oreie 11-12 inchis. Inscriptia plicului va indica lotul
tregel turniturl. a. m. si se pte trimite la cerere. care face obiectul ofertel continuti In plic.
N. 301. 1905, Wine 28. Oiertele care nu von fi in totel conturme Ofertele vor fi depuse san trimise prin
ca conditionile stabilite priu presente publi- post, in plic sigitat, spre a fi prirnite Ina-
MINISTERUL DE FINANCE catiune i cut prescriptiuniie caietuluI de sar- inte de ora fixate' pentru deschidere.
cine, vor 6 considerate ca unie i neavenite. 0- datA depuse, ofertele nu vor ma! putea
Uirectiunea generali a vmilor Cantittile i speciele de tutunuri de ad- fi retrase.
judecat sunt urmAtrele Ori-co oferi presentat printeun inter-
La biuroul vamal Gonstanta eflndu- se
nrsite un pachet No. 158, 3 kgr. 800 gr. A. Tutunuri turcescI rrediar va fi refusat.
bruto, 500 gr. neto, mostre de stote in pe- 1) Giubec-Yaka- Extra san Giubec Mahala Art. 5. Pentru a fi valabili, orI-ce ofertA
-Lice mid, fr \rehire; on paciaet No, 158, trebue s indeplinse conditiunile urm-
5 loturl de eke 3.000 kgr. . 15.000 kgr. Ore :
3 kgr. neto, panglici de mitase cc bembac; 2 e 2 000 4.000
un pachet No. 312, 1 kgr. 600 gr. bruto,
79 7/
a] SA fie redactati in Brae romni sail
lot de 3.000 kgr. Giubec- francezA ;
500 gr. neto sonde de lemn cu fer pentru ce- Mahala-Extra 3.000 e
reale, se publicA spre cunoscinta proprieta- b) SA fie conform prescriptiunilor avi-
rilor ca, In termen de o Jinni si se presinte 2) Giubec de Karsi-Yalca semi Gebel sulul de adjudecare i conditiunilor presen-
la citatul biurotl spre a si-le lua Io primire. 6 loturi de ate 5.000 kgr. . 30.000 kgr. tului caiet de sarcinI i sA nu contin nicl
2 e 2.500 . 5.000 o claus eventualA. sag veri-o all& propu-
In cas contrarid i &pi trecerea aces- f1 77

nere;
termen se vor scOte in vindare, con- 3) Giubec-Basnut 11 de Xanti vi ?ari-aban e) Si fie insotit de o cautiune proviso-
form art. 218 din legea general a vdmilor. 4 bottle( de cite 10.000 kgr. . 40.000 kgr. rie, In nunOrar sah efecte publice, de 5 la
No. 32.602. 1905, Iunie 28. 2 5.000 . 10.000 sut din valrea tutunurilor oferite ; val-

www.digibuc.ro
2 Iu lie 1905 MON1T0iU L OFICIAL 2751

rea tutunurilor trimise de probe va putea Predarea tutunurile importate fire o autorisatiune
fi socotite in contul garantie1 provisord ; speciali a regief.
d) Si indice pretul pe kilogram, predat Art. 14. Adjudecatarul nu pike furnisa
de eit cantitatea i specie de tutun care Art. 20. Tutunurile inferiere in calitate
Demo in magaziile regiel ela Bucurescle. fost adjodecate. probelor pe ban clirora s'a recut adjudeca-
Art. 6. Coneurentil sunt einutl a face Se va admite o tolerant de 510 in plus rea. we' fi refusate.
ofertele pe baza probelor rnentionate des- sail minus tali cu cantitetile contractate ; De asemenea data in furniture propor-
lueit In oferte. cantiteeile ce se vor furnisa peste aceste to- tin foilor de diferite mirimi va fi deosebit
Probe le vor trebui se sossc in locul leranee se vor pune la dispositiunea furni- de cea represintate prin balurile sag bocce-
aratat prin avis, ineinte de ema fixate pen- sorulul, afore numal dace regia nu va con- lele de probe sad specificat in ofert, se va
tru desehiderea oferielor. simti a le cumpra pe un pret ce se va sta- refusa ceea-ce se va constata in plus la tu
Se vor putea examine i probele sosite bait prin bone icetelegere; iar dace va fur- tunurile de calitate mal inferire.
ulterior, intru cat se va censtata cit ele ae nisa mai putin, va fi obligat se complecteze Tutunurile declarate refusate ca inferire
fost expediate din timp de la locul de ori . cantitatea contractate, mat putin toleranta hi calitate, vor putea fi admise de adminis-
gin i ce interelierea a provenit din cause tratiune in oornptul cantitieel contractate,
5/0; la CAS contrarie diferenta se va
indrspendente de vointa trimieetorului. cumpera in socoteala sa. dar numal in limita de cel mult 254 din
Art. 7. Probe le vor represinta in mod Adjudecatarul este tin et se predea furei- eantitatea de predat i fere ea reduterea
exact compositia furMturel in ceesce pre. hire suplimectare in termen de 2 lunl de pretului, pronuntati de dare expereit re-
vesce calitatea, culerea i mrimea foilor. la data scrisorel de commie. eiel peetru inferioritate de calitate, sit fie
Proportiunea tutunurilor furnisate dupe Are, 15. Tutuuurne vor fi predate direct mat rn,, re de 3510 din preeul contractat.
fie-cane bal sa bocces de probe va fi exact in mugaziile regiel, fresco de orece cheltu- Aceste tutonurl vor ft numite tetunurI
specificat in oferti. eh, la epocile fixate prin avisul de licita- refusate, dar utilisabile.
La probele de Giubecurl-Yace, Karsi- eiune i prin contractul de furniture. Art. 21. Tutunurile inferire in calitatea
Yaka ei Gebel, se vor indica i numele co- Are 16. Recepeinnea se va face de catre probel celei mal slabs ei a eitror reducere
munelor de provenient. comisiunea prevteute la art. 9. Consiliul de de pret fixate de catre experiii regiei pen-
Pentru tete tutunurile, administratia re- administratiune, dupe ce va lua mat intiiii tru inferioritate de calitate, va trece pests
giel va putea cere furnisorilor se presinte cunoscinte prin delegatii sl de resultatele 35010 din preeul contractat, vor fi numite
certificate de (riginfi, prin care se dove- constatate, ye decide de primirea fie arei tutunurl refusate neutilisabile i vor trebui
desc provenienta tutunurilor. fernituri. care primire nu va fi definitive de se fie ridicate de catre furnisori in termen
Art. 8. La Ohre fixate pentru adjude- cht in urma aproberel d-lui ministru de fi - de 6 spterneni, socotite din eliva notific-
care, eonsiliui de administratie al regie t. va nance. rei
procede la deschiderea ofertelor. Consiliul Pena lu momentul ridicral, tutunurile
singur decide asupra validitel bor. Art. 17. Mai inainte de receptiune i In vor 11 pstrate in magaziile regiei pe riscul
Art. 9. 0 comisiune intoemite de direc- momentul sosirei tor in magazie, tutunurile pericolul furnisorultd.
eiunea generat a regiel va procede la exa- vor fi prealabil examinate de citre agened Dupe, acest termen, tutunurile earl nu
minarea probelor presintate de coneurenel regieI, spre a se verifica starea lor ei a se vor fi ridicate, vor fi supuse la o taxe de
ei a loturilor de adjudecat. constata dac nu presinti urme de udare, magazinagie de 5 banl pe 4i pentru fie-care
Art. 10. Examinarea probelor o-dati de avarie sae alte striciciune in care cas 100 de kgr. i dace nict dupe' dou luni nu
terminate. consiliul de admioistratie, in un proces-verbal va fl dresat in dublu exem- vor fi reexportate, atunci vor fi considerate
terenen de cel mult o luni de la deschide- plar, din earl unul va fi trimis furnisorulul. ca abandonate regiei.
rea ofertelor, dupe ce va lua cunoscintii de Acesti constatare nu va putea sub niel Art. 22. Tutunurile din fie-care bal sa
luerarea comisiunei, eieead semi de pretul un motiv fi ficut in alt parte de cat la bocces trebue si fie omogene i neameste-
fie-carel oferte, precum i de calitatea pro- depositul regiel in Bucuresci. cate cu alte
belor, va pronunta adjudecarea pentru fie- Tutunurile recunoscute avariate sae Balurile sat boccelele In care s'ar constata
care lot in parte. udate vor fi puse la disposieiunea adjudeca- disimulate sail amestecate tuturruri impro-
Decisiunea consiliulul de administratiune, tarulue care va fi obligat se le ridice pril fabricaliunee neutilisabile sad avariate,
dupe aprobarea d-lul ministru de finance ei le reexpedieze pe cheltuiala sa in termen rspindite in interior in diferite puncte,
a consiliuled de minietri, va fi comunicati de 6 sptrnni din lima notificiref. ast-fel in cet n'ar putea fi scese de cat
fie-cirul concurent in ceea-ce 1.1 privesce. Art. 18. Tte baloturile sae boccelele, printeo alegere minueiese a intregului tu-
Art. 11. Adjudecatarul unuia sad mai coneinend tutun umed, verde sae atins de tun din bai sad boccea, nu vor fi exami-
multor loturi este obligat s depuni o eau- un inceput de term entatiune ei a ceror stare nate, pentru motivul el nu ae fost predate
-thine definitive de 10 la mete din I/1116m ar reclama ingrijiri particulare pentru con- conform conditiunilor adjudecatiunei.
furniturel adjudecate, n numerar sa efe te servarea lor in rnagazie, nu vor fi conside- Aceste tutunuri vor fi puse la dispositiu-
ale Statulul romen. rate ca echivalente cu probe i vor fi refu- nea adjudecatarului, administratiunea re-
In casul and adjudecatarul, in termen sate provisori. servndu-el dreptul de a cumera, conform
de 15 4i1e de la notificarea adjudecerei, nu Aceste baloturl vor fi puse la dispositiu- dispositiunilor art. 24, cantititile contrac-
va fi depus cautiunea definitive, satii nu va fi nea adjudecatarilor i dace' ulterior ele vor tate fere niel un termen, pe singura haze
semnat contractul, cauelunea provisorie va vor fi recunoscute susceptibile de a intra in a acestel constatiri.
rrnine in prefitul regiel, drept daune in- fabricatiune, regia va putea se le compere, Furnisorii in a ceror furniture s'ar con-
terese, fire somatiune sae punere in inter- in afarti de cantititile de furnisat contrac- state asemenea amestecurl, vor fi excluel
teiere. tate, pe un pret fixat prin comun njele- pe viitor de la licitatiune, ofertele lot fiind
Art. 12. Caueiunile provisoril depuse de gere. considerate ca nule i neavenite.
concurenti, ale ciror oferte nu ati fost Art. 19. Tutunurile recunoscute identice Art, 23. Dace regia o exige, adjudecata-
acceptate, vor fi restitulte la cerere in 3 sae de aceiaei nature ei de calitate echiva- rul este einut se inlocuiasci intr'un ter-
elile de la notificarea resultatului adjudece- bont err a probelor depuse vor fi declarate men de dou turd, cu incepere de la data
rel i dupe ce se vor rambursa regiel chel- adm se. notificerel, teti cantitatea de tutun care va
tuelile ficute cu primirea probelor. Probe represinti minimul calittei tutu- fi refuzati definitiv, spre a complecta ast-
Art. 13. Probele depuse de concurentl, ale nului de furnisat. fel furniture care i-a fost adjudecati.
ceror oferte nu fost admise, vor fi cumpe- Furnisorif nu vor eves dreptul la nici Art. 24. In casul and adjudecatarul nu
rate de regie pe un pree stabilit prin brine o augmentare de pret pentru superiori- ar preda la epocile fixate, furniture care i-a
intelegere. tate de calitate. EI nu vor putea retrage fost adjudecate, sae nu ar inlocui in ter-

www.digibuc.ro
MONITO RUI4 OFICIAL 2 Julie 1905

menul prescris tutunurile refuzate defini- se va tine concurs pentru admiterea a 15 se va tine concurs pentru admiterea a 20
tiv, regia va putea, firli alte formalitap, elevl in scla de silviculturi. elevl In scale de brigadier!.
de cit o simpla notificare, s procdi irne- Dintre cel admit, cel 10 priml clasifi- Dintre cel admisl eel d'intAig 10 la clasi-
diat la cumprarea din oficiti a cantitatilor cat!, intru cit vor avea o medie generala mal ficatie vor fi bursierl, iar restul solventI.
carl n'at fost predate. mare de 7, vor fi bursierl al Statului, iar Media de admitere este aceiasT ca i pentru
Daca pretul de cumprare este superior restul solvent!, intru cAt vor avea o medie agent!.
celui contractat, diferenta va fi in sarcina generali de cel putin 6. Spre a fi admisT la concurs, candidatil
furnisorulul; in cas contrarid, reductiunea Spre a fi admisl la concurs, candidatil trebue si indelinsca urmitrele
realisatA sub pretul de adjudecare va ra- trebue s Indeplinsci urmitrele condi-
t:nine In profitul regiel. tiunT a) SA fie rominl sad naturalisatl ro-
Art. 25. Casurile de fort& majora pre. a) SA fie romAni sad naturalisatl rominl; mini;
sentate ca scuza pentru impedicare sag in- b) SA aibi vrsta de cel putin 17 anT b) SA aiba vArsta de cel putin 23 an! si
tArrliere In predarea furniture!, precum cel mult 22 anT, ceia ce vor proba cu actul cel mult 30 anT, ceea ce vor proba prin
a Inlocuirel tutunurilor refuzate, sunt su- de nascere ; absolventil a unuia sag mal actul de nascere;
puse numal la apreciatiunea directiunel ge- multi ant de facultate vor fi dispensall de c) SA fie sinatosT, sa aibi -o constitutie
nerale. virsta ; robusta, precum i sa fie vaccinati. Medicul
Art. 26. Caufmnea definitiv va fi resti- c) Si fie sfinatosT, si aibi o constitutie scleT are sa se pronunte asupra acestor
tuita adjudecatarulul puma! dup primirea cestiunl, dupti examinarea ce se va face
robusti, precurn i sl fie vaccinall.
totala a furniture!. candidatilor;
Medicul sclel are si se pronunte asupra d) SA fi absolvit cursurEe unel scble pri-
Art. 27. Pentru bite tutunurile accep-
tate, plata se face in Bucurescl, la casieria acestor cestiunl dupa examinarea ceva face mare urbane sag rurale, probindu-se acsta
centrafA a tesaurulul, In bilete de Nina candidatilor ; prin certificatul sclel respective ;
sag in aur, dupi convenientele regieT. cl) SA fi absolvit cursul liceal, presintAnd e) SA fi fAcut armata, avnd gradul de
Art. 28. Cheltuelile de timbru pentru in acest scop certificatul sclel respective. caporal (brigadier) sag sergent;
pentru contract (lel 20), taxa de inregis- Uniforma, coprinOad i inaltamintea, f) SA se bucure de o buni conduitfi,
trare (50 ban! la suta de lei din valrea material de studig, precum: bArtie, creine, ceia ce vor proba prin certificatul de la
furniture, precum i taxa de cheiagit in cernli, etc., si in limitele sumelor dispo- autoritatea localittei unde domiciliaza.
porturile romAne (leI :3 la suta de kgr.), nibile, orl-ce alte necesare intrlinerel Brigadierii i padurariT, acum in servi-
sunt in sarcina adjudecatarului. instructiunel, dupA apreciarea directiunel ciul silvic al Siatulul, avnd cel putin 3
Condifiuni particulare scle!, se vor procure elevilor de atre an! in servici, vor fi admisi in s .61i fira
acsta din urmA, in schimbul sumeI de 350 concurs, &tea vor presenta certificatul se-
Art. 29. Tara baloturilor va fi stabilitA lei to anul inti i cAte 200 lel In anil ur- fulul regiunel, constatator c ladeplinesce
dnpi cAntarirea unui numr re care de ml tor), pltibill inteo sioguri ratA, Inaintea aeele alte
invelisurI. incepere! cursurilor, la directiunea Acestia din urmg admiI, vor fi de drept
Art. 30. CantitAtile de tutunurl luate In cas de neplatA, devil nu vor fi primiti bursierl, dac numrul lor nu va trece de
din probe si intrebuintate la IncercAri nu In sc61A. 10 ; in cas contrarid el vor fi supusl la
vor 6 plAtite.
Solventil, afarA de acstA suma, vor mal concurs.
Art. 31. Pentru ori-ce eventualitate, ad-
judecatari! sunt obligati de a asigura tu- plAti i taxa de solventi pentru intretinere Uniforma, coprimjnd i incAltiminte,
tunurile trimise in contul furniture!, regia (,hrauk luminat, incil4it, participarea la material de studid, precum : hartie, creidne,
nefiind responsabil de at din rnomentul excursiuni, etc.) si instructie, care va fi de cernl, etc., si in limitele sumelor disponi-
receptiund definitive si Inregistrarei lor In 700 lei anual, pltibilA in doug rate egale bile, orl-ce alte necesare intretinerel si in-
la administratia financiari respectivA sag la structiunel, dupti aprecierea directiunel
magazil.
Art. 32. A djudecataril carl nu locuesc casieria centralA. sate!, se vor procure elevilor de cAtre
alg, in ceea ce In fine, se va depune atit de bursierl ct acsta din urmil in schimbul sumeI de 200
in Bucurescl, trebue
privesce executiunea dispositiunilor din pre- si de solventI, o-dat pentru tot timpul lei, plitibill intr'o singuri ratA, Inainteia
sentul caiet de sarcini, nu domicib, unde studiilor, suma de 20 lei, pantru garantarea inceperel cursurilor, la directiunea scle .
tte comunicatiunile le vor fi valabd adresate. pltel eventualelor stricAciuni. In cas de neplati, elevii nu vor fi
In acest scop, el vor indica In ofertA do- Candidati!, pentru a fi admisT la examen, in scl.
vor depune o-datA cu cerea de Inscriere d o Solventi!, afarA de acsti sun* vor ma!
micihul ales i In cas de schimbare In cur-
sul contractuluT, el sunt obligati de a in- declaratiune legalisati i semnatA de ei, pliti i taxa de solventi pentru intretinere
forma directiunea generalA despre acst a. cleat stint major!, de parintd sa tutoril (brawl, luminat, inctillit, etc.) si instructie,
Art. 33. In cas de daces sag faliment al lor, dui sunt minori, prin care 41 iag ob- care va fi de 225 lei, pl.ibil de asemenea
ligatiunea in privinta pia tilor de mal sus. In dou rate egale la administratia finan-
unui adjudecatar, contractul este resiliat Uniforma este obligatorie in scla..
de drept. ciari respectivi sat' la casieria centralii.
Regia l reservi totusl facultatea de a Durata cursurilor Wile! este de 4 an! si In fine, se va depune atit de bursierl cit
accepta ofertele carl ar putea fi acute de jumtate, din cart unul preparatorig, dotal si de solventl, o-data pentru tot timpul stu-
an! de studig i unul i jumtate de stagig diilor, suma de lei 5 pentru garantarea pla-
mostenitorl sad coasociati in vederea con-
aplicatiunl. te! eventualelor
tinuArei contractulul. Cererile de Inscriere se vor adresa direc-
No. 14.439. 3,84. 1905, Iulie 7. Durata cursurilor mile! este de un an.
tiunel sae! de la Branesci, judetul Ilfov, Cererile de inscriere se vor adresa di-
cel mult Oa la 25 August 1905. Me vor rectiune! sclel de la BrAnesci, judetul Iltov,
MINISTERUL AGRICULTUREI, fi semnate de candidatil dad sunt major!, cel mult pinA la 25 August 1905.
INDUSTRIEI, COMERCIULUI de printi sag tutorI dad' sunt minor!. Materille asupra crirora se va tine examen
DOMENRLOR Materiile asupra cirora se va tine con- inscris si oral pentru admiterea in Fella
curs hiscris i oral a se vedea In Manito- sunt urmtrele:
Conditiunt de adrnitere In gcella special:I de silvieul- rul Oficial No. 56 din 14 Iunie 1902. a) Citirea. Se va da candidatulul a citi o
tur de la Brnescl. bucati re-care si se va cere ca citirea sl
A) Sectia ageMilor B) Sectia brigadierilor
fie curenta, corecti i expresiva ;
Se educe la cunoscinta celor interesatl Se educe la cunoscinta celor interesall b) Scrierea dupA dictare, se va cere sA
ca, in 4iva de 6 Septembre i urmatrele, ci, in liva de 6 Septembre i urmAtrele, fie ortograficA i caligrafica ;
ISuplimentl

www.digibuc.ro
2 lulie 1.90 MONITORUL OFICIAL (Suplirnent) 2/53
c) Matematicl. Operatiunile cu numerile Rimnicu-Vlidesci, la Sud cu proprietatea
intregl, fractiunl 4ecima1e i ordinare, tran- pot lua informatiunf, de la minister, in tte
d-lor N. Dobriceanu, In P. Radu si Ma- pole de lucru.
sformarea fractiunilor 4ecimale in ordinare rinca Initescu, /a Est ca delimitarea locui-
vice- versa, msurile noul (sistemul metric) Licitatiunea se va fees in conformitate
torilor si la Vest cu delimitarea locuitorilor; ou dispositiunile art. 72-83 din legea asu-
vechl. Transformarea msurilor vechl in garantia lel 605. Concurenta incepe de la
noul si vice-versa. Definitia i descrierea fi- pra contabilititeI publice si ale conditiuni-
suma de lel 6.039. lor generate pentru intreprinderf de lu-
gurilor geometrice : triunghiurI, patrulatere, 2) Terenul numit ePosta-Vechei, din crier publice.
poligne regulate, cercul, msura suprafe- orasul Rmnicu-Vilcea, fr ecaretele de
;der ; Ofertele vor fi ficute conform publica-
pe el cart apartin lui Steian Gruia, in In- tiunet din Monitorul Oficial No. 227 de la
d) Gramatica. Etimologia ; tindere supratata totali ca de 396 m. p.,
e) Geografia Rominiel. 17 Ianuarie 1892.
situat In orasul Rimnicu-Valcea, plasa Oli- Supraoferte nu se primesc.
Uniforma este obligatorie in sc611. nesci, fost pendinte de Episcopia Rmniculel;
invecinndu-se la Nord cu locul fabriceI No. 9.095. eacio. 1905, Iunie 20.
-Se educe la cunoscinta celor interesatl Gutman la Sud cu belevardul Tudor-V1a- Celle ferate romine
ci, in 4iva de 1 Septembre 1905 si urmi- dimirescu, la Est cu proprietatea judetuluT,
trele, orate 10 dirniota, se va tine licitatie la Vest cu strada care se desparte de restul Se educe la cunoscinta generali ci, in
publici ore% conform art. 6, 24 si urmi- proprietitel Statului; garantia 10150. Con- 4iva de Jot, 20 Iulie stil nog anul curent,
torif din legea instriinref bunurilor Sta- curer* incepe de la suma de lei 1 500. orele 11 a. m., se va tine licitatie pentru
tulut i rscumprrel embaticurilor, in lo- 3) Livedea din Piscurl, cu pomi fructi- vindarea a 30.000 kilograme aproximativ
calut prefecturei judetulut Velcea, pentru ferl i sAlcil, (ost avere a tut Grigore Po- hrtie maculaturi; hrtia este depositati la
vindarea bunurilor mici, aritate mat jes. pescu, i adjudecat asupra Statulet prin magazia serviciulul de economat din gara
Doritorit .le a le cumpra sunt rugatt a se ordonenta tribueatuluI Vlcea No. 34 din Filaret; iar inforrnatiunile despre conditiu-
presinta to acea 4i si ore, in localul pri.fec- 1897, in intindere suprefata totali ca de mle speciale i ori-ce alte deslusiel necesare
turet acelul judet, pregititt de garantia ar- 4.622 m. p., situat in comuna Dobriceni, se pot lua in tte dilele de lucru intre orele
tati in dreptul bunulu1; cunoscnd ci ni- plaiut Cozia ; invecinAndu se la Nord cu 7-1.2 a. m., la serviciul de economat, gara
rnen1 nu pte coneura in numele altuia, de locul lul Ion I. R. I3azac, la Sud cu In I. de Nord, biuroul de aprovisionfirisi vindrl,
cait:in baza unel procurl, legalisati de pri- PIvi camera No. 4.
i Gheorghe Cirimiziu, la Est cu
rnria respective in ceia ce privesce pe lo- ln N. Ple si la Vest cu In Tudosiu. No. 28.917.
cuitorif de la Oil, si care procuri se va pre- Acest bun vindut, la licitatia de la 29 BucurescI, 10 tulle st. n. 1905.
sinta inainte de a incepe strigirile. Septembre 1899, d-lul Gr. Popescu cu lei
Supraoferte nu se primesc. 396, se revinde pe contul stit pntru -Se di in intreprindere constructia a 1.6
Se explici ci, dupe' art. 38 din lege, n'a achitat t,xele de timbru i inreg'strare, podete de zidirie pe baia Galati-Beresci,
pretul bunurilor adjudecate se va pliti in precum i ratele trimestriale din pretul valrea lucririlor este de lal 83.41.8.
modul urmitor nuluf ; garantia lel 39. Concurenta incepe Amatoril vor adresa ofertele lor sigilate
a/ Intreg in termen de o luni de la data de la suma de let 369. citre directiunea generali a C. F. R. ser-
confirmirei vindret, publicati in Moni- 4) Locul din fata easel luf Marin Po viciul B, co actiogire pe plic : Oferti
torul Oficial, deed bunurile, fiind situate pescu, cu saki! i prunt pe el, fosti avere pentru constructia a 1.6 podete de zidirie
in raza comunelor urbane, se vor adjudeca a lut Gr. Popescu i adjudecat asupra Sta- pe hnia Galalf-Beresci, licitatia din 9 Au-
cu mal putin de 1.000 let, sag deed tidied tulul prin ordonanta tribunalulgi Velcea gust 1905 stil nog*.
situate in alte pill, se vor adjudeca maxi- No. 34 din 1897, In intindere suprafata to- Ofertele se vor primi la directiunea ge-
mum cu 100 lef, adici acelea din comunele tali ca de 2.160 m. p., situat in comuna nerali, serviciul B, pni in diva de 9
rurale; Dobriceni, plaiul Cozia ; invecinndu-se la August 1.905 stil nod, orele 10 jumtate
bi in termen de 5 ani, in rate trimestriale, Nord cu In Creteanu, la Sud si Vest cu a. na., and se vor deschide.
pe baza uneIdobindi de 5(10, and bunurile Dumitru Ogrezeanu si la Est cu Mate! R. Supraoferte nu se admit.
din raza cornunelor urbane se vor adjudeca Tinisescu. Se va depune prealabil o cautiune de
de la 1.000 lei in sus, si Acest bun vindut, la licitatia de la 29 5.000 lel la case centrali a directiunef ge-
cl In termen de 10 auf, tot in rate tii- Septembre 1899, d-luf Gr. Popescu cu lef nerale, la Bucurescl.
mestriale sicu aceia dobnd, and bunu- 186, se revinde pe contul sad pentru ca Depunerea cautiunel in numerar la lici-
rile rurale se vor adjudeca cu mat mult de n'a acbitat taxele de timbru i inregistare, tatie nu se admits. Ofertele vor fi, prin ur-
100 lei. precum i ratele trimestriale din pretul bu- mare, insotite de recepisele easel centrals
Taxele de timbru fix si inregistrare se nulul ; garantia let 18. Concurenta incepe a ciilor ferate romthae.
vor pleti in termen de o luni. de la suma de lel 186. Pentru conditil i limuriri a se adresa la
Garantiile Wind in numeear, se vor in- No. 48.518. spo. 1905, Iunie 28. serviciul central de lntretinere C. F. R.,
case in contul taxet de inregistrare calea Victoriel No. 124, in Bucurescl.
timbru fix ; iar restul in contul pretului,
and plata se face in termen de o tune'. MINISTERUL Ad. No.29.322. 2 1905, Iulie 11 st. n.
Cnd pretul se achiti in rate, garantia se LUCRA.RILOR PUBLICE
incased in contul pretulul pentru bunu-
rile urbane si ca prime rate pentru cele
-
Se di in intreprindere aprovisionarea
MINISTERUL DE JUST1TIE
rurale : nisipuluf necesar pe sosua Bucurescl-Ale- D. Gheorghe I. Bndac, comerciant, do-
1. Terenul cu picture, o mr i o cas xandria, asternerea pietrel sparte i impris- miciliat in comuna Mrisesci, judetul Putna,
de pe mosia Arhanghetu, pe plan ht. A, in tierea nisipulul pe suprafata de piatri sparti a ficut cerere la acest minister pentru
intindere suprafata totali ca de 20 hectare, asternutfi. schimbarea numelul sett patronimic de et.
4.590 m. p., din cart ca 1 hectar, 7.647 Valrea dupi devis este de lei 14.688. Bndace, in cel de *B. Ionescu*, spre a se
m. p. sunt cilcatl da Nae Dobriceanu, carI Licitatiunea se va tine, la acest minister, numi eGheorghe B. Ionescu*.
intr in suprafata totali a bunulul, situat In ditia de 21 lulie 1905, la orele 11 a. rn. Ministerul publici acsti cerere, conform
in comuna Beinnicu-Valcea, plasa Olinesci, Pentru formalititile licitaiuneI, citimea dispositiunilor art. 9 din legea asupra nu-
fost pendinte Schitul Arhanghel; hive- lucririlor de executat, eostul lor partial, melul, spre sciinta celor interesatf, cart ar
cinndu-se la Nord cu pidurea Statulul Ar- caietul de sarcinl special, forma si osebitele voi SA faci opositiune in termenul prevdut
hanghelu de care se desparte prin soslia clause ale contractulul, d-nit concurentl de aliniatul II al disulul articol. 6,11

www.digibuc.ro
2754 MONITO1CUL OFICIAL 2 tulle 1.905

de punere in intirepere urmate de alte dope AndrAsesci, din acest judet, a cgror des-
AND CTURI JUDICIARE somatiuni, adresate sotilor Rozentzveig Aba criere se aratA mal la vale, avere a deceda-
LICITATIUNI si Seine din 6 in 6 lund, neachitnd sumele tului DrAgulin Barbu, representat astg41
ce Ong acum se datoresc societAtei, a cerut prin movtenitoril sl i anume : d-na Stance
Tribunalul Botoeani prin adresa No. 4.300, tnregistratg la DrAgulin Barbu, Coostanda Trice Ion Cueu
No. 12.409 (lin 2 lunie 1905, adresatg tri- Fenda Mihalache Stoica, tte de profesie
D. advocat bin P. Darie, din Botovani, in bunalului Botovanl, a se pune ta vinlare, menajere i domiciliate in sus 4isa co-
calitate de procurator al d luT Vasile Pin prin licitatie publicA, imohilul ipotecat din mung, cAtunul Orboesci, peniru despligubi-
tilescu, de profesie functionar, domiciliat la Botovanl, megievit la Nord cu imobdul luI rea d-sale de suma de lei vechl 3.252, ca
gara Ulmeni, din judetul Buzg, in baza Marin Ciubotariu, in tati cu strada Grivita, dobAnda legalg de la 26 Fehruarie 1887
actului de ipotecg, autentificat de tribuna- in colt cu strada Drepttel, proprietate a pang la achitare, plus tirnbrele i leT noul
lul Botosani sub No. MO din 16 Martie debitorilor sel, d-na Seine Rozentzveig, in 28 spese, ce 'I daturzi cu citatele cArtt
1904 si investit cu formula executorie sub solidum cu sotul ei, d. Aba Rozentzveig, de de judecatii.
No. 299 din 13 Noembre 1904, pentru suma profesie proprietari, co domiciliul ales in Tribunal ul, prin jurnalul sti cu No. 2.147
de lel 700, plus chetuell de urmgrire, a Botovani, despgrtirea IV, strada Griia din 9 Septembre 1891, a dispus scterea in
cerut tribunalulul local, prin petitia here- No. 17, fosti dupe' numirea veche strada vinsl.are, prin licitatie publici, al expuselor
gistratg la No. 8.617 din 13 Apr, lie 1905, Sf. Ilie No. 68. imobile, fixnd bus de 22 Februarie 1892,
a se pune in vin4are, prin licitatie publicA, Acest imobil se compune din un loc cu o iar prin cel cu No. 560 din 17 Februarie
imobilul ipotecat ce e vi dotal dupg actul au- casA ruinati, situati in Botovani, strada 1892 a preschimbat acest termen in cel de
tentificat de tribunalul Botovanl sub No. 906 Grivita No. 17, la colt cu strada Dreptitel, 6 lunie 1892, and, la acest termen, yin-
din 13 muffle 1896, iar imprumutul auto- vi in fund nisce hambarave de schedule', in larea a rmas in nelucrare; iar prin reso-
risat de tribunal prin jurnalul No. 1.086 stare de ruing; megiesit la Nord cu pro- lutia pusi de d. prevedinte al acestul tri-
din 7 Februarie 1904, compus din un loc prietatea lui Marin Ciubotariu, in intindere bunal pe petitiunea d-lui Tricg I.Dilgeanu,
viran, situat in Botovanl, intre proprietg ea de 6 m.; spre Sud cu strada Grivita, In prin procurator d. I. Dlgeanu, dati tribu-
d lor Hung Aron Acsel Zarafu, loim intindere de 4 m. 50 cm.; spre Est cu pro- nalulul i InregistratA la No. 9.639 din 13
ecter Belfer i strada ce dg in strada Ha- prietatea lui ulem Leib Rotariu, in intin- Iunie 1905, s'a fixat termenul acestel yin-
rabagiilor. proprietate a debitrel sale. d-na dere 32 m. i spre Vest cu strada Drop- 4ri la 30 Septembre 1905, orele 11 a.m.,
Aspasia Popescu, ngscutg Tan, cu autori- Mpg, in intindere de 32 in. 50 cm. iar situatide acestor imobile sunt precum
satia sotului el, d. Constantin Popescu, f un _; Asupra acestui imobil existe urmiltrea urmezi :
tionar, ambii din gara BAlteni, judetul Vas- sarcing i imprejurare, piing acum curios- 1) 10 stiojeni movie, situati in trupul
luig, iar f acestg afacere cu cutg, dui:4 cum se aratg. in lista specialg moviei Orboeasca, in desiallmsie cu alti
declarat in BotosanT, la d. advocat T. P. Darie. acute de d. grefier, potrivit art. 505 din movneni;
Acest imobil se compune din un loc procedure civilg: 2) Un loc de casg in cgtunul Orboesci,
viran, situat in Botovani, strada tostA a Suma de 1.500 lei imprumutati de Aba pe care se afig construite case de gard, li-
Harabagidor, acum numitg strada Mihaig- vi Seine Rozentzveing de la societatea ere- pite cu pgmint i invelite cu stuf, compuse
Vitezu; invecinat : la fa t cu strada Mihaj- ditului urban din Iasi, cu actul inscris la din dou camere, un celar i un cover, t6te
Vitzu, la o parte cu imobilul lul Hupg No. 68 din 15 Maig 1887, in baza ereia e vechi, avnd asemenea o livadi cu pond ro-
Aron Acsel Zarafu si de altg parte cu loim scos in vin4are imobilul ipotecat. ditorl i neroditori, care loc peste tot se
ecter, avAnd mgrime in lat de 5 m. i in Vin4area i adjudecarea sus mentionatu- afIg imprejmuit cu gard de nuele.
lung ca de 25 m. lui imobil se vor face, in pretoriul tribune- Asupra acestor imobile nu existA sarcini
Asupra acestul imobil existi urmit- lulul BotovanT, in 4iva de 14 Octombre imprejurgrl, pgnit acum cunoseute, dupg
rea sarcing, Ong acum cunoscutil, dupg 1905, orele 11 din i. cum se aratii in lista speciali, fricutg de
lista itteuti de d. grefier, potrisit art. Pretul oferit de credit ei de la care se d. grefier, potrivit art. 505 din procedura
505 din procedura civilg : numal comanda- vor incepe striggrile, este de 300 lei , iar civilg.
mentul transcris sub No.2 din 3 Februarie conditiunile vinslrei se vor vedea din caietul Vin4area i adjudecarea sus mentiona-
1905, facut de d. Vasile Pintilescu pentru de sarcial ce urna6zA a fi depus la grefg telor imobile se vor face, in pretoriul aces-
suma de lei 700, plus cheltuelile de urm- de cgtre credit6rea urmgritre inainte de tul tribunal Ialomita, in put de 30 Septem-
rire, in ban ciruia se face urmgrirea. termen. bre 1905, orele 11 a
Vinslarea i adjudecarea acestul imobil Surd somati toti aceia earl ar pretinde Pretul acestor imobile, argtat de d. credi-
se vor face, inaintea acestui tribunal Bo- veri-un drept de chink: saO arendi, de ipo- tor prin cererea ficutg tribunalului, fare-
tovani, in sliva de 30 Septembre 1905, orele tecg sag pr.vilegifl, ca, inaintea adjudeca- gistrati la No. 9.661 din 13 Iunie 1905, vi
11 din i. tiunel, si arate tribunalului pretentiunile de la care se vor ineepe striggrile, este de
Pretul acestul imobil, aritat de creditor lor ; sub pecleps de a nu li se mat tine in lei 1.500.
prin cererea fAcut tribunalului ei de la smg. Sunt wimp' toti aceia cad ar pretinde
care se vor incepe striggrile, este de lei 800. No. 3.351. 1905, Iunie 21. verl-un drept de chirie sag arendg, de ipo-
Sunt somati totl aceia cari ar pretinde tea sag privilegid, ca, inaintea adjudeca-
veri-un drept de chirie sad arendg, de ipo- Tribunalul Ialomita tiunei, sA arate tribunalulul pretentiunile
tea sad privilegiti,ca, inaintea adjudecatiel, D. Trice I. DAlgeanu, de profesie comer- lor ; sub pedepsg de a nu li se mal tine in
si arate tribunalulul pretentiunile lor ; sub ciant, domiciliat in citunul DAlga-Micg, pen- semi.
pedpsg de a nu li se mai tine in semi. dinte de comuna Marsilieni, acest judet, No. 4.668. 1905, Iunie 27.
No. 3.353. 1905, Iunie 21. prin procuratorul L Dalgeanu, pe baza cgr-
tei de judecat No. 900 din 9 Iunie 1887, Tribunalul Mehedinti, Napa I
- D. director al societAtel credituluT a d-lui jude al ocolului Ialomita, care rnen- D. director al societAtel creditulul funciar
funciar urban din Iavi, in baza contractului tine pe cea cu No. 635 din 18 Aprilie 1887, urban din Bacuresci, pe baza actulul de
de imprumut, inscris la tribunalul Boto- a aceleiavi judecitorii, investitg cu titlul exe- Imprumut, inscris la acest tribunal sub
said sub No. 68 din 15 Mail!' 1887, pentru cutor la No.1.443 din 23 Septembre 1887, No. 46/1892, prin care d-na Eftichia D.
suma de lei 1.500, in urma decisiunel con- prin petitiunea inregistratg la No. 9.639 Roatesiu, vAduvg, s'a imprumutat la acea
siliului de administratie al acelel societAti, din 13 Iunie 1905, a cerut acestui tribunal societate cu suma de lei 25.000, plAtibilg
conformindu-se dispositiunilor art. 61 din Ialomita, scterea in vinslare, prin licitatie in 20 an! prin rate semestriale de cte lei
legea creditului funciar i dupl. o somatiune public& a dou imobile, situate in comuna 1.045, bent 91, garantnd plate acestul im-

www.digibuc.ro
Tu lie 1905 MONITORUI, OFICIAL 2155
prumut prin ipotecarea, in pritnul rang, a actulul de ipoteci, 19 lunie 1900,0 cu do- 5) La No. 511903, Roate0u D. Eftichia
imobilulul situat in orapl T.-Severin, su- 'Audi de 12 let la suti pe an,pn la defi- urmrit dup cererea creditulul funciar
burbia Traian, piata Principali, colt cu nitiva achitare a capitalulut imprumutat, urban din Bucurescl, imobilul despre care
strada Decebal, platul No. 39, a01 piata ipotecndu-1 in al treilea rang casele cu tratzi acsti vinlare, dosarul No. 6.210
Tudor-Vladimirescu, i fiind-ci d-sa n'a locul lor, din Severin, cliclite pe platul din 1903.
fost consecuent angajamentulul luat, de a No. 39, care plat are dimensiunile urmi- Tte aceste urnarirt sunt intrunite prin
plti regulat la scadent ratele exigibile, a tre : la Nord 17 m. i 0,3 cm., la Sud 18 procesele-verbale ale acestul tribunal cu
cerut tribunalulut Mehedintl, sectia I, cu m. i (i0 cm., la Est 35 m. 0 23 cm., ast- No. 3.850 din 1 Noembre 19040. No. 3.978
adresa No. 67.58411903, inregistrati la fel cum sunt ipotecate in primul rang la din 9 Noembre 1904, spre a se face o sin-
No. 22.429 din 14 0tombre 1903, pune- creditul funciar urban din Bucurescl, ex- gur vinslare pentru top creditorif.
rea in vingare, cu Iicitaie publici, a imo- plicat in dosarut tribonalulut Mehedinp ViOarea i adjudecarea sus mentiona-
bilulut situat in ()rapt T.-Severin, subur- No. 2.301[1892, care se limitz la miarr- tulut imobil se vor face, in pretoriul tribu-
bia Traian, piata Principal, colt cu strada npte cu strada Decebal, la cu te- nalulul Mehedinp, sectia 1, in 4iva de 13
Decebal, platul No. 39, 41 piata Tudor- renul ministerulut domeniilur, uncle a fost Septembre 1905, orele 11 a. m., conform
Vladimirescu, avere a debitref, d-na Efti- clditi vechea casierie a judetulul, la apus procesulut-verbal cu No. 1.279 din 22 Mar-
chia D. Roate0u, viduv, de profesiune me- cu platul i casele d-nei Smaranda I. T- ge 1905.
najeri, domiciliati in orapil T.-Severin, nsescu i la rsirit cu piata Tudor-Vladi- Pretul acestul imobil, artat de creditort
plasa Ocolu, judetul Mehedinti. mirescu, a cerut tribunalulut Mehedintl, prin cererile tcuti tribunalulul i de la
D. Apostol Ghicukscu, proprietar, cu sectia I, prin petipunea Inregistrati la care se vor incepe strigirile, s'a fixat ast-fel:
dorniciliul in T. Severin, strada Aurelian, No. 21.621 din 1 Octombre 1904, punerea D. director al societtet creditulut fun-
colt cu piata tefan-cel-Mare No. 47, plasa in vin4are, cu licitatiune publick a imobi- ciar urban din Bucurescl a fixat suma de
Ocolu, judetut Mehedinp, pe baza actului lulut ce i s'a ipotecat in rangul al treilea, let 7.200.
de ipoteci, autentificat de acest tribunal la compus din casele cu locul lor din T.-Seve- D. Apostol Ghiculescu a fixat suma de
No. 3.976/1899, inscris la No. 1/1900 rin, clidite pe platul cu No. 39, cu dimen- 20.000 let i d. lova Dumitrescu a fixat
investit cu formula executorie la No. 168 siunile invecinarile, conform actulut de suma de 20.000 lei; condipunile v1n4ret
din 1904, prin care d na Eftichia Roate0u, ipoteci vorbite mat sus, avere a debit- sunt cele aritate mat sus in publicape
vicluvi, s'a imprumutat la d sa cu suma de rei sale Ettichia D. Roate0u, viduvi, cele prevlute de legea special a creditulul
let 12.000, in scrisuri funciare urbane Bu- de protesie menajer, din T.-Severin, plasa Sunt somap top aceia cart ar pretinde
curescf, purtnd cuponul lunel lulie 1900, Ocolu, judetul Mehedinp, pentru achitarea vert-un drept de chide sad arencli, de ipo-
pe termen de 2 ant, socotitt de la data au- sumet de lei 2.500, rest remas din capital, teat sad privilegid, ca, inaintea adjudeca-
tentificirei actulul, 31 Decembre 1899, 0 osebit dobnl cheltuelf. Pet, si arate tribunalulut pretenpile lor ;
cu dobnd de 12 led la suti pe an, plitt- Acest imobil se compune din : sub pedpsi de a nu li se mal pne in smi.
biti din trel in tret lunt 0 in tot-d'a-una lmobilul ipotecat ce urnnz sa se vimpl Vlua hotrit pentru vir4are este publi-
inainte, ODA la definitiva achitare a intre- este situat in orapl T.-Severin, suburbia cata in Monitorul Oficial No. 48 din 2 Iu-
guild capital, ipotecindu-t In al douilea Traian, piata Tudor-Vladimirescu, colt cu nie 1.905.
rang casele cu locul lor din T.-Severin, strada Decebal, platul No. 39. Acest imo- No. 5.235. 1905, Maid 27.
pe platul No. 3d, i care are limitele: la bil, dupi descrierea din actul de ipoteci, se
mia4A-npte strada Decebal (Bisericel), la invecinesce : la Nord cu strada Decebal, la Tribunalul Prahova, sectia I
cu terenul ministerulul domenii- Sud cu locul Statulut, la Est cu piala Tu- D. judecitor sindic al tribunalulut Pra-
lor, unde a fost clditi vechea casierie a dor Vladimirescu (fosti piata Principal), hova, domiciliat in Ploesci, pe baza autori-
judetulut, la cu casele constituite dot& iar la Est cu proprietatea d-lut S. Tinisescu. satiunel ce i s'a dat de tribunalul Prahova,
d-lut Tiberiu Grecescu, invecinate cu ale Asupra acestut imobil existi urmtrele sectia I, prin jurnalul eu No. 72/905, de a
d-net Smaranda Tinsescu ei la rsrit cu sarcinl i imprejurirt, pni acum cunoscute, vinde cu licitape public tt averea mo-
piata, a cerut tribunalulul Mehedinti, sec- dupii cum se aratit in lista specialit, ficuti bil& i imobil a falimentulut Zaharia Car-
tia I, prin petitia inregistrati la No 21.396 de d. grefier, potrivit art. 505 din proce- niol din Cmpina i Sinaia, pentru a lichida
din 29 Septembre 1904, punerea in vin- dura civili : activul acestul faliment, a cerut acestul
()are, cu licitatie publicti, a imobilulul ce i 1) La No. 116/1892, Roate0u Eftichia tribunal, pi in adresa cu No. 635; inregis-
s'a ipotecat In al douilea rang 0 compus din: ipoteci in primul rang societitei creditulut trat la No. 830 din 10 Ianuarie 1905, pu-
Casele cu locul lor, situate in T.-Seve- funciar urban din Bucuresci imobilul cu nerea in vinlare,cu licitaPe publicti, a imo-
rin, clidite pe platul cu No. 39, avnd nr- dependintele i terenul sd din Severin, bilulut compus din o pereche case, situate
mtreIe invecinrt : la miasl-npte strada piapt Principali, suburbia Traian, colt cu in Sinaia, bulevardul Ghica No. 21, avnd
Decebal (Bisericel), la mia4i-4i cu platul strada Decebal, platul No. 39 (actul No.46 dou etaje: in etajul de sus tret camere
fost al ministerulut de domenit, iar acum din 1892) ; in cel de jos tot trel camere; in fundul
al directiet postelor telegrafelor din Bu- 2) La No. 199/1900, Roate0u Eftichia, curtest dou grajduri i un qopron de zid, iar
curesci, la apus cu imobilul constituit, dotit ipotecit tut Apostol Ghiculescu, in al douilea la un grajd deasupra se afl clou camere
repausatului Tiberiu Grecescu, la rsirit rang, casele cu locul lor, clidite pe platul mid de scnIurt 0 in rind cu casele trel
cu strada Vestulut i piata Tudor-Vladimi- No. 39, din Severin, pe lei 12.000 (actul bucitirit i un opron; in fata caselor un
rescu, constructia este de zid, acoperiti cu No. 1/1900); qopron de scindurt i o magazie in fundul
tigIA, avere a debitrel sale Eftichia Roa- 3) La No. 202/1900, Roate0u Eftichia curtet, lng comoditate, avere a falitulul
teiu, veiduv, de profesiune menajeri, do- ipoteci lut Iova Dumitrescu, in al treilea Zaharia Carniol, domiciliat in Sinaia, bu-
miciliati in orapl T.-Severin, plasa Ocolu, rang, casele cu locul lor din Severin, cl- levardul Ghica No. 23.
judetul Mehedinp, i d. Iova Dumitrescu, dite pe platul No. 39, pe lei 3.500 (actul Imobilul pus in vinslare, dup procesul-
rentier, din T.-Severin, plasa Ocolu, judetul No. 85/900) ; verbal de situatie cu data 22 lanuarie 1905
Mehedinp, pe baza actulut de ipoteci, au- 4) La No. 120/902, Roate0u D. Eftichia dresat la localitate, se compune din :
tentificat de acest tribunal la No. 1.888 din ipoteci cittre creditul funciar urban din Un loc situat in comuna Sinaia, bule-
1900, lnscris la No. 85/1900 0 investit cu Bucurescl casele sale ce le are in T.-Se- vardul Ghica No. 23, judetul Prahova,
formula executorie la No. 180/1904, prin verin, cu locul lor, situate pe platul No. 39, plasa Pele0d, avnd la fati o construcpe
care d-na Eftichia D. Roate0u, vduv, s'a din piapt Tudor-Vladimirescu, colt cu strada cu dou etaje, in totul cu 6 camere de lo-
imprurnuta t la d-sa cu sum de lel 3.500, Decebal, pentru let 10.000 (actul No. 150 cuit, acute cu zid, acoperilul cu tabl de
pe termen de clout ant, calculap de la data din 1902); ter. In eurte se mai MIA dou grajdurt

www.digibuc.ro
MONITORI.IL OFICIAL 2 Julie 1905
2756
pe actul de ipotecit, autentificat de de acest Nicola Cesianu, a cerut tribunalulul Roma
un sopron de zid, din care la un grajd de- nati, prin petitia inregistrat la No. 10.171
asupra se MI6 doug camere mid de scn- tribunal la No. 104/93 si inscris la No. 11
din 1893, a cerut acestul tribunal, prin pe- din 26 Aprilie 1905, punerea in vinc)are, cu
iar lng comoditate o alti magazie. licitatie publicg, a mosiei Cesieni, cu t6te
Alipit de casele de la fatit sunt trei camere titia inregistrat la No. 6.332 din 11 Mar-
tie 1900, punerea in vimpre, cu licitatiune trupurile ei, sub wi-ce denumiri vechT sad
pentru bucgtiirie. In curte e put, iar sub
publici, a averei imobiliar ipotecat prin rout din care se compune, i cu ecaretele si
casele marl pivnit. Vecinittatile sunt : la imbungtlirile aflate pe dinsa, in tot intregul
Nord proprietatea lui Vasile Gologan, la sus mentionatul act, compus din 6 pogne
loc cu vie lucritre, din comuna Budesci, ei i frft nict o reservg, rsituati in
apus cu Mendel Predinger, in fund cu M. judetul Romanafi, averea d-nel Clara E.
Finebels, iar la fa tg. bulevardul Ghica. dupg cum se arati mal jos.
Acest imobil se compune din : Marquise de Belloy, in calitate de legatari
Asupra acestul irnobil existi urmitgrele
sarcint si imprejurdri, ping acum cunos- *se pogne pgmint cu vie filoxeratg, si- a sotulul egg D. Cesianu si de mostenitgre a
tuati in diferite localiti, si anume : flulut sgg defunct Petra Cesianu, si a mi-
cute, dupg cum se arati In lista speciall
dresati de d. grefier, potrivit art. 505 din 1) Un pcgon prnint ou putini pomi ro- norei Nicola Cesianu, mostenitrea tatltil
ditori, se invecinesce : la rsirit cu drumul sg D. Ces'anu si a trateluT sg Petre Ce-
procedura civild :
1) Prin actul inscris la No. 123, Carniol de comunicatie, la apes cu Chiriti Bosoalc, sianu, onor. tribunal Romanati, prin or-
la mia46.4i ca drumul si la miali-npte nalul No. ..... din 13 lunie 1905, conform
Zaharia ipotecei citre Anion Artizer, in cererel creditorulul, a aminat acestgvinc)are
prim rang, privilia cu 6 camera, dependinti, cu C. Papa ;
cu tot locul ei din urbea Si- 2) Doug pogne pmtnt pe care se afli pentru (Jiva de 19 Septembre anul 1905.
urmatrele constructiuni : doug case de nu- Aust imobit se compuee din :
naia, lel 6.000;
2) Prin actul inscris la No. 278/903, ele, una cu doug camere i o sail alta Mosia Cesieni, numit i Corigtesci, si-
Carniol Zaharia ipoteci in al douilea rang, trei camera si sal, acoperite cu shadrilg, tuat In comuna Cesieni, plasa Bosoteni,
pe restul locului citi-va pomi roditori, se fost plasa judetul Romanati, care
cgtre Solomon Moscovici, imobilul din Si-
mla, bulevardul Ghica No. 46, lei 4.000; invecinesce : la rgsgrit cu drumul de cornu- se compute din doug trupurf separate prin
3) Prin comandamentul inscris la No. 12 nicatie, la mia4-npte i apus cu proprie- terenul dat locuitorilor, conform bagel din
din 1903, Carniol Zaharia se urrnresce, tatea lui Papa si la mia44-4i cu G. V. Dima; 1864, unul la Nord si altal la Sud : trupul
dup cererea d-lui Anton Artizer, &supra 3) Un pogon i jumatate piimint cupomi de la Nord se invecinesce la mitu)-npte
unei privilii cu 6 camere sialte dependintl, roditori si vie fitoxerati, se invecinesce cu ca inosia Osica-Mare a mostenitorilor prin-
cu local lor din urbea Snaia, pentru lei Alexandra Zidiirescu, Dumitru Vilcu, Ilie cipelui Grigorie Basarab Brincoveanu i cu
Perisri, Gr. Bratosin si altil; mosia Rosieni, proprietatea Statului ; la Sud
6.000;
4) Prin adresa administratiunei finan- 4) Un pogon i jumgtate pinaint cu pomi cu delimitarea locuitorilor ; la Est cu mosia
ciare cu No. 306/905, se comunici cg debi- roditori si vie filoxerati, se invecinesce cu Dobrosluveni a d-nei Theodora St. Cris-
torul Zaharia Carniol datorezi Statului squirt drumul de comunicatie, G. M. Prescorni- tide i la Vast cu partea din Cesieni a dnel
de lel 490, bani 41, (Uri fiscale citre Stat toiu i WW1, Radu Parghel, Toma Vliis- Lelia Oteteleseanu; trupul de la Sud se in-
eforiel pentru hnobilul de mai sus. ceanu, St. Mitrici, N. Maria si A. Durlea, vecinesce: la Nord cu delimitarea locuitori-
VinOarea i adjudecarea sus mentiona- find situate aceste imobile in comuna Bu.- lor; la Sud cu rnosia Drgghiceni a d-lul Be-
tului imobil se vor face, in pretoriul tribu- desci, plasa Marginea-de-Jos-Orasul, alp livata , cu Lijeeni i cu Caracala ; la Est cu
nalului Prahova, sectia I, in iliva de 21 plasa Cotesci, judetul R.-Sgrat. Frasinetu i Dobrosleveni ; la Vest cu par-
Octombre 1905, orele 11 a. m. Asupra acestor irnobile, dupg cum se tea din Cesieni a d-nei Lelia I. Otetele-
Pretul acestul imobil, argtat de d. jude- aratg in referatul ficut de d. grefier al seanu i cu Drgghiceni, tot terenul find pi-
citor-sindic prin cererea facut g tribunalului, acestui tribunal, conform art. 505 din pro- mint de culturg, cu o suprafali aproxima-
prin adresa cu No. 635, inregistrati la cedura civiii, datat 19 Maig 1904, nu existi tiv de 2.926 pg6ne, conform planurilor
No. 830/905, si de la care se vor incepe stri- Mel o sarcing popritre, de ct aceia pen- actelor aflate la creditul furciar din Bucu-
grile, este de 12.000 lei. tru care se urmgresce. rescl; ecaretele se cornpun precum urmgz :
Sunt somati top aceia earl ar pretinde Vimilarea i adjudecarea sus mentionate- o casg de zid. acoperiti ca tablg, avnd 4
veri-un drept de chink, sad arena:, de ipo- lor imobile se vor face, in pretoriul tribu- odM de stipani, doug de servitori i o bud-
tea sag privilegiii, ca, inaintea adjude- nalului R.-Sgrat, in c;liva de 2 Septembre tgrie, un graj,i i opron de zid, acoperit
catiel, si arate tribunalulul pretentiunile 1905, orele.11 dimingta, conform jurnalu- cu sitg, pentru 8 cai si 6 trgsuri, o mega-
lor ; sub pedgpsi de a nu li se mal tine in lui acestul tribunal cu No. 3.873 din 6 Maid zie de zid cu doug caturi, acoperiti cu ter,
1905, prin care s'a dispus amnarea. putnd confine 800 chile grail, iar pitulele
No. 27.772. 1905, Iunie 25. Pretul tutulor acestor imobile, aritat de putand contine 300 chile porumb, doug pg-
creditre prin cererea adresati tribunalu- tule cu stachett, acoperite cu ter, capacita-
Tribunalul Rmnicu-Sgrat lui, haregistrati la No. 11.355 din 1904, tea 300 chile, un ptul cu stacheti, pe pi-
D. Dumitru Marin, proprietar, domiciliat si de la care se vor incepe strigirile, cire, de zid, acoperit cu fer, capacitatea
in orasul Focsani, creditor, pentru a se pu- este acela de lei 1.000. 200 chile, un piitul idem, de o capacitate
tea despigubi cu suma de lei 1.600, cu pro- Sunt somati toll aceia cal ar pretinde de 225 chile, o mri de zid, cudob cateri,
cent de 2 lel la sutg, de la 26 Ianuarie veri-un drept de chirie, privilegi, ipotecg acoperiti cu fer, av6ad trei pietre.
1894 ping la achitare, osebit timbrele si sakori-ce alt drept asupra bunurilor de Asupra acestui imobil existi urmitrele
taxele de urn-igrire, ce are a primi de la de- mal sus,:ca, inaintes adjudecatiunei, si arate sarcini i imprejuriri pang acum cunoscute,
bitoria Vasile Bou Rosu i Alexandru Bou tribunalului pretentiunile lor ; sub pedgps dupg cum se arati in lista specialg, ficutii
Rosu, acesta din urmi proprietar, domici- de a nu li se mal tine in simg. de d. grefier al tribunalului Romanati, po-
liat in comuna Budesci, acest judet, iar cel No. 7.915. 1905, Iunie 25. trivit art. 505 din procedura civilg:
d'intal decedat sirepresentat prin mosteni- t) Actul de ipoteci inscris la No. 39 din
Tribunalul Romanap 1883, constituit in favarea creditului fun-
toril sgl, anume:Casandra Vasile Bou Rosu,
sotia i mostenitrea deff. Vasile Bou Rosu, D. M. D. Cireseanu, din Bucuresci, in ca- ciar rural din Bucuresci, pentru suma de
Nistase Vasile Bou Rosu, fiul i mostenito- litate de procurator al d-nel Clara Elena lei 59.300, de citre d. D. St. Cesianu;
rul def. VasilelBou Rosin i Alexandru Bo.,- Marquise de Belloy, cat si a sotulul sg 2) Actul de ipoteci illaaia la Nu. 42/892,
Rosu, personal, ca debitor i ca mostenitor Humbert Marquis de Belloy, atat in cali- constituit de d. D. St. Cesianu in favrea
al sus numitului defunct, toti propri.tari, tate de sot; cat i in calitate de cotutore, creditului funciar rural pentru suma de lei
domiciliati in comuna Budesci, acest judet, ct si in calitate de mandatar al d-lul Arne- 140.500 ;
pe baza titlulut executor No. 72/900 pus deu A. Lizirescu, tutore ad-hoc al minorei 3) Idem inscris la No. 107/892, consti-

www.digibuc.ro
2 lulic 1905 (UMW RUA OFICIAL 2757

tuit tot de cgtre D. St. Cesianu ereditulul sculptat cu cite 4 si 5 sertare, i altele, Comisariatul de polit.ie al circum-
funciar rural din Bucurescl pentru suma de anume specificate In procesul-verbal de ur- scriptiel 25 Bucuresci
lei 150.000; mirire, pentru despgubirea credituluT Se public& spre cunoscinta general& ci
4; lime inscris la No. 151/897, consti- funciar urban Bucuresci. d. jude al ocolutul I Bucuresci, prin adresa
tuit de Dimitrie St. Cesianu in tavrea d-neT No. 13.217. 1905, knie 30. No. 7.204/905,a fixat ()Rut de 5 lulie 1905,
Baroneasa Alexandrine Erlanger pentru su- Dosarul No. 2.890/904. pentru vimjarea, cu licitatie publicg, a ave-
ma de tel 250.000, ins& prin actul de ce- rei mobil& a d-lui V. Georgescu, din strada
siune, autentificat de tribunalut Ilfov, sectia -In baza adreseT cu No. 1.1571905, a Pales No. 3, compusi din o jumtate gar-
de notariat, la No. 5.792/904, acest act de sindic. falim. tribunalulul Ilfov ei a jurna- niturg de mobili, imbricati cu plus grenat
ipote('g s'a cesionat d-lut I. D. Movileanu, lulu! No. 9.889/905, a tribunalutul Ilfov, si verde si alte obiecte de cask', urmrite
din Bucuresci, impreung cu procentele de sectia comercialg, se public& spre cunos- pentru despggubirea Theca Poporului din
8 la sutg pe an, calculat de la 1 Decembre cinta general& cg, in ejiva de 11 Iulie 1905, Bucuresci de sumele ce are a primi In haze
1902 png la achitare ; de la orele 11 a. m. Inainte, se va vinde, cu cgrtel de judecati No. 2.145/904, execu-
5) Idem Inscris la No. 79/98, constituit licitatie publica, la localitate, calea CglgrasT torie.
de Clara Elena Cesianu, tutrea legal& a No. 38, 1ntreg activul mobiliar al falimen- Virujarea se va efectua pe pieta pala-
minorilor decedatului D. St. Cesianu, in tutu! Meyer Rosenstein, compus din mgr.- tulul de justitie, incepnd de la orele le-
persna case!' Eulogie Georgietf, pentru su- furl de manufacturi, miruntisurT, etc., pre- gate.
ma de le! 517.412, banl 75, ei cesionat v4ute In inventarul dreeat de d. jude-sin- No. 959. 1905, knie 29.
easel Marmorosch Blanch & Comp., socie- dic, incepndu-se licitatia de la suma de
tate anonim, prin actul de cesiune auten- 5.550 le. Comisariatul de politie al circum-
tificat de tribunalul Ilfov la No. 840/905 ; No. 13.150. 1905, Iunie 28, scriptiel 41 Bucuresci
6) Contractul de arendare, transcris la Dosarul No. 1.406/905. Conform adresel d-lui jude al ocolulut V
No. 799/902, prin care Clara Elena Ce- Bucuresci cut No. 8.606, se public& spre cu-
siaue arendg acst mosie d-ne1 Lelia I. - In ban adresel cu No. 4.299/905, a noscinta generalg, ci, in eliva de 7 lulie
Oteteleeeanu, pe terrnen de 5 an!, cu ince- tribunalului Ilfov, sectia de notariat, se 1905, se vinde, prin licitatiune publicg,
pere de la 23 Aprilie 1903 Ong la 23 A- publicg spre cunoscinta general& cg, in Sf. Vineri, averea mobil& a d-net Elena Pot-
pri!ie 1908, si cu arencla anuali de 48.000 eliva de 12 Iulie 1905, de la orele 11 a. m. logeanu, din eosua Mihaifi -Brava No. 324,
lei, iar prin conventiunea transcri t a inainte, se va vinde, cu hicitatie publici, la urmiritg de creditul funciar urban din Bu-
No. 1.216/902 d-na Cesianu declar ea a localitate, calea Behove! No. 244, averea curesci pentru suma de lei 100, chiria tri-
primtt din arenclii suma de let 90.000, mobil urmriti a d-lui Ch. E. Rosen, mes. Oetombe 1904 ei Ianuarie 1905, cu
7) Comandarnentul transcris la No. 201 compusi din 503 metri cubi scndurl de procente de 6 la sutg, de la 10 Decembre,
din 1902 ficut de case Eulogie Georgieff brad ei altele, anume specificate in proce- data actiunel, in baza cirtel de judecati cu
pentru suma de lei 517.412, ban! 75, ca- sul-verbal de urmirire, pentru despigubi- No. 3.191/904, a judelul ocolulul V, pro-
pital si cheltueli ; rea Bincel Agricole Bacuresci.
8) Idem transcris la No. 82/903, ficut No. 13.159. 1905, Iunie 28. No. 2.824. 1905, Iunie 27.
tot de case Eulogie Georgieff pentru suma Dosarul No. 2.218/904.
(le lel 517.412, ban! 75, capital ei chel- Comisariatul de politie al circum-
tuelt ; CITATIUNI
scriptiel 17 Bucuresci
9) Idem transcris la No. 5/905, facut de
I. D. Movileanu pentru plate creantel id- Conform adresel No. 9.889/905, a d-lui Tribunalul Ili ov, sectia IV civilo-
scris la No. 151/897 ; jude al ocolului VI Bucuresci, se va vinde, corectionala
10) Idem transcrisi la No. 25/905,idem, prin licitatie publici, in eliva de 6 klia D. Vasile I. Catang, cu domiciliul necu-
idem. 1905, averea mobil& a d-nel Maria Colonel noscut, este chemat la acest tribunal, In
Vinelarea i adjudecarea sus mentiona- Briescu, din strada Manea-Brutaru No. 22, eliva de 12 Septembre 1905, orele 11 dimi-
tutu! imobilj cu tte ariitrile mai sus indi- compusg din mobilg de cas i altele, urmg- ate, spre a se cerceta ca inculpat intru'un
cate, se vor face, in pretoriul tribunalulul MA In baza cgrtel dejudecat No. 875/905, proees corectional ; avnd in vedere cg, de
Romanat!, In (iliva de 19 Septembre 1905, a d-lui jude al ocolului VI Bucuresci, spre nu va fi urmitor, se va judeca In lipsi.
orate 11 diminta. despggubirea societtel credttulul fancier No. 16.695.
Pretul acestuT imobil, argtat In actul de urban Bucuresci.
expertizi al inginerului numit expert prin Vinelarea se va efectua pe pieta Grivita, -D. Radu Lzgrescu, cu domiciliul ne-
jurnalul tribunalutul Ilfov, sectia I civito- (Matache Mcelaru), incepnd la ocele le- cunoscut, este chemat la acest tribunal, in
corectiocali, si de la care se vor incepe gate. (liva de 14 Septembre 1905, orele 11 dimi-
strigrile, este de lei 750.000 ; iar condi- No. 1.126. 1905, Iunie 28.
nta, spre a se cerceta ca inculpat intr'un
tiunile vinelre nu aunt. Comisariatul de politie al circum- proces in apel ; avend In vedere di, de nu
Sunt sornati top aceia cad ar pretinde verT - scriptiei 21 Bucuresci va fi urmitor, se va judeca In lipsi.
un drept de chirie sad arendi, de ipotec& No. 16.414.
se& privilegiO, ca, inaintea adjudecatieT, s Se publici spre cunoscinta generali cg
arate tribunalulul pretentiunile tor ; sub preeedinte al tribunalutul Ilfov, sectia IV
civilo-corectionalg, prin adresa No. 16 239, -D. Nitg Simion, cu domiciliai necunos-
pedps de a nu li se mal tine In smi. cut, este chemat la acest tribunal, in eliva
No.,8.653. 1905, knie 13. a fixat 4iva de 6 Iulie a. c. pentru vinela-
rea evenl mobilg. sechestrati debitrei Va- de 14-Septembre 1905, orele 11 diminta,
Corpul portreilor tribunaluluf Ilfov silichia N. Petculescu domiciliati in eosua spre a se cerceta ca inculpat inteun pro-
Basarab No. 105, pentru dsspggubirea cre- ces in apel ; avnd in vedere ci, de nu va
In baza adresel cu No. 22.407/905, a fi urmitor, se va judeca In lipsg.
tribunalulul Ilfov, sectia II civilo-corectio- ditorulu! Maior D. Ciorici pentru sumele
nali, se public& spre cunoscinta generali ci, ce are a primi in baza sentintei No. 261 No. 16.417.
In eliva de 6 Iulie 1905, de la orele 11 a. m. exeeutorie, a tribunalului sectia IV
civilo corectionali. -D. Andrei Ciemigeanu, cudomiciliul ne-
inainte, se va vinde, cu licitatie publici, la cunoscut. este chemat la acest tribunal, in
localitate, strada Edgard Quinet No. 6, eve- Vinflarea se va efectua pe pieta Victoria,
incepnd de la orele legate. cjitutt de 14 Septembre 1905, orele 11 dimi-
rea mobilg urmrit a d-lut M. Papamiha- nta, spre a se cerceta ca inculpat inteun
lopolu, compusli din 5 birourl de stejar No. 3.373. 1905, Iunie 30.

www.digibuc.ro
275 8 MONITO L OFICIAL 2 tube 1905
proces tn apel ; avnd 1n vedere ci, de nu in diva de 26 Sephmbre 1905, orele 11 miciliul conjugal timp de aprpe 6 ant de
va fi urmtor, se va judeca in lipsi. diminta, spre a se cereeta ea inculpati in- dile, Mil a se sci unde e, ei care nu s'a
No. 16.420. tr'un proces corectional ; avnd in vedere maI inapoiat nid pAn in present, lsandu-
ci, de nu va fi urmitre, se va judeca in rn in mizeria suferintel fad Did un mijloc
- D. Popescu I. Mihail, cu domiciliul lipsii. de existenti.
necunoscut, este chemat la acest tribunal, No. 16.625. Pe aceste motive, v rog, s bine-voitt a
in 4iva de 14 Septembre 1905, orele 11 dispose citarea nstri spre inftieare,
diminta, spre a se cerceta ca inculpat in- - D-na Tinca Alexandra Ion, cu domi- prin hotrirea ce veil pronunta, in urma
tr'un proces in apel ; avnd in vedere ciliul necunoscuf, este chemat la acest probelor ce void aduce, si se desfac cs-
de nu va urmitor, se va judeca in lips. tribunal, In 4iva de 26 Septembre 1905, toria dintre mire ei sotul meg numit mat
No. 16.423. orele 11 diminta, spre a se cerceta ca sus. tar pentru scutirea taxelor de timbre
inculpati la legea sanitar, avnd in vedere procedur ce se va urma in acest proces,
- D. Alexandru I. Teodorescu, cu do- ci, de nu va fi urmlre, se va judeca in alitur actul de paupertate ce mi s'a ehberat
miciliul necunoscut, este chemat la acest lipsi. de primria comund Malu sub No. 632
tribunal, in diva de 14 Septembre 1905, No. 16.641. din 1904 ei vizat de administratia finan-
orele 11 diminta, spre a se cerceta ca in- ciari locall la No. 2.961/904; alitur i al
culpat inteun proces corectional ; avAnd - D. Ion Me, fost cu domiciliul in strada douilea exemplar de aefiune.
in vedere ci, de nu va fi urrnitor, se va ju- Fulgeru (Tei), iar acum necunoscut este Cu stimi,
deca in lips. chemat la /acest tribunal, in diva de 26
No. 16.463. Calina Gh. Gr. Goea, din comuna Malu
Septembre 1905, orele 11 diminta, spre a
se cerceta ca inculpat intr'un proces corec- - Nol, preedintele tribunalulul Ialo-
- D. I. Zahareanu, cu domiciliul necu- tional ; avind in vedere ca de nu va fi ur-
noscut, este chemat la acest tribunal, in mite, In virtutea art. 71 din procedure ci-
mtor, se va judeca in lipsi. vili, chernim pe d. Gheorghe Merin, de
diva de 26 Septembre 1905, orate 11 dimi- No. 16.648.
ate, spre a se cerceta ca inculpat inteun profwie tinichigig, fost cu domiciliul in co-
Tribunalul Ialomita muna Ceacu, judetul lalomita, iar aeum ne-
proces in opositie; :mend in'vedere ci, de nu
va fi urmator, se va judeca in cunoscut, s vin, in diva de 5 Septembre
Nol, preedintele tribunalulul 1905. orele 11 a. m., la acest tihunal
No. 16.502. in virtutea art. 71 din procedure civil, Ialomita, spre iefitieare in procesul pen-
chemim pe d. Gheorghe Grigore Geea, fost tru divort, ce i s'a intents de sot'a sa Con-
- D. Zaharia Florian, cu domiciliul ne- cu domieiliul in comuna Alexeni, iar acurn
cunoscut, este chemat la acest tribunal, in stantine Gh. Merin, domiciliati In comuna
disparut, si via, in 4iva de 2 Septembre Ceacu, acest judet ; cunoseend c, cleat nu
1;liva de 26 Septembre 1905, orele 11 di- 1905, orele 11 a. m., la acest tribunal lalo-
minta, spre a se cerceta ca inculpat inteun va rspunde la strigarea pricinel sale, in
mita, spre infitiare in procesul pentru 4iva i orele sus artate, se va da hoti-
proces corectional ; avnd in vedere c, de divort, ce i s'a intentat de d-na Cdina Gh.
nu va fi urmitor, se va judeca in lips. rite in lips, potrivit art.148 din procedure
Gr. Goea, domiciliat in comuna Malu, ci- civili.
No. 16.510. tunul Cira, judetul Ialomita; cunoscind +1,
dui nu va rspunde la strigarea pricinet No. 4.639. 1905, Iunie 25.
-D. tefan Ionescu, cu domiciliul necu- sale, in liva i orde sus arMate, se va da
noscut, este chemat la acest tribunal, in diva Tribunalul Iaqi, seep II
hotrire in lipsi, potrivit art. 148 din pro-
de 26 Septembre 1905, orele 11 diminta, cedure civill. D. Const Ferarig, domiciliat in comuna
spre a se cerceta ca inculpat intr'un proces Trimitem sus numitulul prt, impreuni PAuesci, judetul tali, se cake' ea, in diva
corectional ; avind in vedere ci, de nu va cu acsta, un exemplar de petitie, inregis- de 14 Iulie 1905, orele 11 diminta, A. se
fi urmator, se va judeca in lipsi. trat la No. 10.475/904. presinte inaintea tribunalulut ca inculpat
No. 16.545. Paritul este dator ca, pin in termen de pentru furt ; la nearmare se va pracede
15 ile, inainte de diva fixat pentru nf- conform legei.
-D. Niti Ion Basdaci, cu domiciliul ne- No. 12.872. 1905, Iunie 27.
cunoscut, este chemat la acest tribunal, in iare, si depuni, prin grefe tribunalulul
Ialomita, la dosarul causeI, copil de pa ac-
dime de 26 Septembre 1905, orele 11 dimi-
tele cu cart se slujesce, certificate de din- Tribunalul Prahova, secpa I
nta, spre a se cerceta ca inculpat inteun No1, prim-preeedintele tribunalulul Pra-
proces corectional ; avind in vedere c, de sul ca intocmal cu originalul.
Dac actele ca car1 se servesce vor fi hove, sectia I, in virtutea art. 71 din pro-
nu va fi urmitor, se va judeca in lipsi.
No. 16.558. scrise in limbi striini sag cu litere vecht, cedure civil, chemam pe d. Peisah Efroim
paritul va fi dator si le traduci i 81 le I. Pascu, fost domiciliat in conmuna R.-SA-
-D. Nicolae Pavel, cu domiciliul necu- sale cu litere latine. rat, iar acum necunoscut, s vini, in diva
Donut, este chemat la acest tribunal, in No. 4.633. 1905, Iunie 25. de 7 Octombre 1905, orele 11 a. ne, la
sIiva de 26 Septembre 1905, orele 11 di- tribunalul Prahova, sectia I, spre infatipre
PetiVa d-nel Mina Gh. Gr. Goea ctre d. preedinte in procesul pentru divort, ce i s'a intentat de
minta, spre a se cerceta ea inculpat in- al tribunalulul lalomila.
tr'un proces in recurs ; avind in vedere c, ctre sotia sa Feihe Pascu, domiciliati in
de nu va fi urmitor, se va judeca in lipsie Domnule preedinte, comuna Ploesci ; cunoseind c, dac nu va
No. 16.567. Subsemnata Clina Gheorghe Grigore rspunde la strigarea pricinel sale, in diva
Goea, din comuna Make catunul Cra, ju- orele sus aritate, se va da hotrire in
-D. Vasile Marin, cu domiciliul necu- &tut Ialomita, intentez actiune de divort lips* potrivit art. 148 din procedure ci-
noscut, este chemat la acest tribunal, in contra solulul meg anume Gheorghe Gr. vita.
4iva de 26 Septembre 1905, orele 11 dimi- Goea, fost cu domiciliul in comuna Alexeni, Piritul este dator ca, pni in termeu
ate, spre a se cerceta ca inculpat inteun din acest judet lalomita, iar acum disprut. de 15 dile, inainte de OUR fixat pentru tu-
proces in apel ; avind in vedere ci, de nu Motivele actiunet sunt : ftiare, si depuni, prin grefa tribunalulub
va fi urnaitor, se va judeca in lipsi. Numitul meg sot Gh. Grigore Goea, in Prahova, sectia I, la dosarul cause, copil
No. 16.582. urma unel ble ce a suferit, timp de aprepe de pe actele cu cart se slujesce, certificate
2 anT, in timpul casniciet nsre, a cidut in de dinsul ca intocmal eu originalul.
-D-na Maria Dumitru, cu domiciliul ne- perderea ratiund (minteI) ca nebun, i in
cunoseut, este chemat la acest tribuual,
Dac actele cu cart se servesce vor fi
acst furie a plecat de acask prsind do- scrise in limbi striin sag cu litere yacht,

www.digibuc.ro
2 Tulle 1905 MONTT() 111.11 OFICIAL 2759

pAritul va fi dator s le traduci i s le PArita este datre ea, pAnA in termen de Tribunalul Vlapa
scrie cu litere latine. 15 dile, inainte de eliva fixat pentru WA-
No. 27.814. 1905, lunie 27. tieare, s depun, prin grefa tribunalulul D. Gheorghe Merin, dis Barbi NgrA,
Prahova, sectia II, la dosarul cause!, copil fost cu demiciliul in comuna Glavacioc, ju-
Tribunalul Prahova, sectia II de pe actele cu earl se slujesce, certifieate detul Vlaeca, este citat ca, in eliva de 7 Oc-
No!, preeedintele tribunalulul Prahova, de dinsa ca intoemal cu originalul. tombre 1905, orele 10 a. m., s se presinte
sectia II, in virtutea art. 71 din procedure la acest tribunal spre a fl ascultat ca incul-
Dad. actele cu earl se servesce vor fi pat in proces cu preotul Z. Popescu; cu-
civill, chemm pe J. Iancu Spiridon, lost serise in limba strAini sag cu liters vechT,
noscen1 cA la neurmare se va procede con-
domiciliat in comuna Ploesci, strada Carpa- pArita va fi datre sA le traduc i sA le
form legeT.
tiler No. 10, iar acum necunoscut, s vin, scrie cu litere latine. No. 22.592.
in dine de 26 Septembre 1905, orele 11 a. No. 18.928. 1905, Iunie 27.
m., la tribunalul Prahova, sectia II, spre in- - D. P. Cristea, fost din comuna Vida-
pre in procesul pentru divort ce i s'a inten- - Nol, preeedintele tribunaluluI Pra- CArtojanT, judetul Vlaeca este citat ca,
tat de cAtre solia sa Marina Iancu Spiridon, hove, sectia IT, in virtutea art. 71 din pro-
in 4iva de 7 Octombre 1905, orele 10
domiciliatA in comuna Ploesci ; cunoscAnd cedure civilA, chemAm pe d-na Luxandra a. nr., s se presinte la acest tribunal,
cA, decA nu va rspunde la strigarea pri- Gheorehe, fost domiciliatA in comuna Po- spre a fi ascultat ca inculpat In procesul
cind sale, in (iliva i orele sus arAtate, se deni, iar acum necunoscut, s via., in lima pentru faptul prevdut i penat de art. 85
va da hotfirire in lips, potrieit art. 148 din de 11 Octombre 1905, orele 11 a. m., la din legea comunalA ; cunescend ci, in cas
procedure civil. tribune lul Prahova, sectia II, spre InfAtieare contrarig, se va procede conform legel.
PAritul este dator ca, pAnA in termen de in procesul pentru revendicare. ce i s'a in- No. 22.614.
15 dile, inainte de diva fixati pentru infA- tentat de Anica Preda Petre Tudose i alta,
tieare depun, prin grefa tribunalului din Bucuresci; cunoscnd cl, data nu va Judectoria ocolulul VI Bucuresci
Prahova, sectia II, la dosarul caused, copiT rspunde la strigarea pricineI sale, in lima D. Stefan Sonde, cu domiciliul necunos-
de pe actele cu earl' se slujesce, certificate orele sus arAtate, se va da hotrire In cut, este chemat la acstA judecitorie, In
de dinsul ca intocmaT cu originalul. potrivit art. 148 din procedure ci- 4iva de 6 Iulie 1905, orele 9 ei jumtate
DacA actele cu earl se servesce vor fi vilA.
diminta, spre a se cerceta ea defendor in
scrise lo limbi strAinA sag co litere vechI, PArita este datre ea, pinA in termen de procesul intentat de d-lor Jacob J. Gellert
pAritul va fi dator s le traducl i s le 15 dile, inainte de (Puri fixat, s depunA, ei P. Fitterman pentru pretentiI in baza
scrie in litere latine. la grefa tribunaluluI Prahova, sectia II, la unel cambii; avend in vedere cA, de nu va
No. 18.912. 1905, Lurie 27. dosarul cause!, copiT de pe actele cu cart fi urneltor, se va judeca in lips ; cu copie
se slujesce, certificate de dime ca intoc- de pe actiune.
-NoT, preeedintele tribunalulul Prahova, ma! cu originalul.
sectia II, in virtutea art. 71 din procedure Daci actele cu cari se servesce vor fi Petitia d-lor Jacob J. Gellert & P. Fittermann el-
civilA, chemAm pe d-na Marghioala C. Po - ecrise in limbA strAin sag cu litere vechT, tre d. judector al ocolulul VI BucurescI.
pescu, fostA domiciliatA in Ploesci, strada pieta va fi datre si le traducA i sA le Domnule judeditor,
ArmonieT, iar acum necunoscut, s vinA, In scrie cu litere latine.
diva de 11 0, tombre 1905, orele 11 a. m., Subscrieil, Jacob J. Gellert & P. Fitter-
No. 18.930. 1905, Iunie 27. mann, comerciantl, din Bucurescl, aetioniim
la tribunalul Prahova, secOa II, spre infAti-
eare in procesul pentru revendicare, ce Tribunalul Sucdva In judecati pe d. Stefan Sonda, comerciant,
s'a intentat de Anica Prefla Petre Tudose font cu domiciliul In Becurescl, iar acorn
D. Sophie Hirsch, cu necunos- necunoscut, spre a fi obligat la plata sums!
alta, din Bucuresci ; cunoscend cA, dad cut, este citat a se presenta la acest tribu-
nu va rspunde la strigarea pricinel sale, de leI 500, ce ne datorezA in baza cambia
nal, in liva de 18 Iulie 1905, orele 10 a. m., datatA 24 Noembre 1902 ei scadenta la 24
in dine i orele sus arAtate, se va da hotA- ca apelant, cAnd urmz a se judeca ape-
rire in lips, potrivit art. 148 din proce- Decembre 1902. Cerern dobinell de la sca-
lul ce a fcut contra procesulul-verbal dentA i eheltueli. de judecatii.
dure civili. No. 741901, Incheiat de d. controlor fiscal
Pieta este datre ca, ping in termen de AlAturAm copie de pe actiune.
al circumscriptieT II, jucletul Suceva, pen- Cu stimA,
15 qile, Inainte de diva fixati pentru infA- tru taxa de moetenire ; la neurmare se va
t'reare, s depuni, prin grefa tribunaluluT aplica legea.
Jacob J. Gellert & P. Fittermann.
Prahova, sectia II, la dosarul cause!, copiI
No. 15.518. 1905, Iunie 27. -D. Const. Lahovary, fost domiciliat in
de pe actele cu carI se slujesce, certificate
de dinsa ca intocmal cu originalul. strada Sf. Nicolae Selarl No. 2, actualmente
- D. J. Hirsch, cu necunoscut, necunoscut, este citat prin acsta ca, in
DacA actele cu cari se servesce vor fi eete citat a se presenta la acest tribunal, in
scrise in limbA strAinA sag cu litere vechT, diva de 6 Iulie 1905, orele 9 ei jumtate
diva de 18 Iulie 1905, deed urmzA a se
[Arita va fi datre s le traduc i s le a. m., s se presinte la aces% judecAtorie
judeca apelul fAcut contra procesula verbal in persn, spre a respunde In procesul in-
scrie en litere latine. No. 741904, incheiat de J. controlor fiscal al
No. 18.925. 1905, Iunie 27. tentat de d-na Sofia Pinslev pentru ban! ;
circumscriptieI II, judetul Suceva, pentru cunoscend cA, nefiind urmAtor, se va judeca
taxA de moetenire ; la neurmare se va a- in lipsA, conform legal.
-NoI,preeedintele tribunalulul Prahova,
plica legea. 1905, Iunie 11.
sectia II, in virtutea art. 71 din procedure
eivilA, chemAm pe d-na Joita Alecu Podeanu, No. 15.520. 1905, Iunie 27.
Judecatoria ocolulul I Buzii
testa domiciliatii in Podeni, iar acorn necu- Tribunalul Tulcea
noscut, sit vinA, in diva de 11 0tombre D. Gheorghe Iacob, fost cu domiciliul in
1905, orele 11 a. m., la tribunalul Pra- D. Marin Sima, fost cu domiciliul in co- oraeul Buzeii, strada Ursari, iar acurn ne-
hove, sectia II, spre intitieare in procesul muna Vicreni, iar acum necunoscut, este cunoscut, este citat ca, In 4iva de 11 Iulie
pentru revendicare, ce i s'a intentat de Anica citat a se presenta inaintea acestul tribunal, 1905, orele 10 diminta, s se presinte in
Preda Petre Tudose i alta, din Bucuresci ; in diva de 12 Septembre 1905, orele 11 a. localul acesteI judecAtoril, pentru a fi as-
cunoscend cA, dad nu va respunde la stri- m., spre a fi ascultat ce inculpat pentru cultat ca inculpat pentru insulti; cunos-
garea pricinel sale, in diva i orele sus ail- lovire ; cunoscend cl la neurmare se va cnd cA nefiind urmAtor se va judeca con-
tate, se va da hotrtre in lipsA, potrivit precede conform legeT. form legal.
art. 148 din procedure No, 16.662. 1905, lude 23. No. 17.146. 1905, Iunie 27.

www.digibuc.ro
2760 MONITORUL OFICIAl 2 Julie 1905

- D-na Marita G. Iacob, fosti cu domi- iar acum cu domiciliul necunoscut, este rescu in contra sentintef tribunaluluf Ar-
ciliul in oraeul Buz, strada Ursarle iar citat ca, in eitta de 18 Itilie 1905, orele ges No. 46 din 1904, prin care i s'a res-
acum necuriescut, este cite& ea, in 4iva de 10 dimitita, se yin& la acsti judecitorie, pins ea nedovedit& actiunea de divort ;
11 Iulie 1905, orele 10 diminta, se se spre a fi cercetat ca contravenient ; ne- Avnd in vedrre c& apelantul a cerut
presiute tn localul acestel judecatoril, pentru find urrator se vor face cele legate Curtea i-a admis probe cu martorl pen-
a fi ascultate ca inculpate pentru insulte ; No. 18 990. tru a dovedi cif sotia a pArAsit domiciliul
cunoscend cif nefiind urmatre se va judeca conjugal;
JudecAtoria ocolulul Silistra-Noult Considerind ce din depositiunile marto-
conform legal.
No. 17.149. 1905, Tunie. D. Radu Stan, fost cu domiciliul in co- rilor, audiall astecel, result& tee sopa a pi-
muna Enieentia, judetul Constanta, iar acum resit domiciliul conjugal ;
Judecitoria ocolului MAI.* necunoscut, este citat prin east& ca, in CA, acest singur fapt constituind pentru
D. Constautin Popescu, fost prin Cale- diva de 6 lulie 1905, orele 10 a. m., si se apelant o insulte grave, in sersul art. 212
reel, iar acum necunoscut, se citzi prin presinte la acestit judecatorie spre a se in- din codul civil, apelul urmzi a II admis,
acista ca, to stiva de 5 tube 1905, orele 10 fltiea ca reclamant; cunoscend ce nefiind sentinta reformate ei In consecinti cesito-
dimineta, si vin la acest judectorie ca urmtor se va jedeca In lipsi. ria desfcute ;
inculpat pentru letee ; contrari se va ju- No. 5.509. 1905 , Iunie. Vlnd ci apelantul in acest proces se
deca conform lega servesce cu act de paupertate,
No. 17.049. 1905, Iunie. MANDAT DE ADUCERE Pentru aceste motive, in virtutea legal,
JudecAtoria ocoluluf II Ploescf decide :
Judele de instructie al tribunalului Admite apelut fcut de Toma A. Zaha-
D. Ion Epurescu, fost cu domiciliul in Mehedinti rescu in contra sentintel No. 46 din 1904
Ploesci, strada Mircea Basarab No. 44, iar In numele legal ei al M. S. Regeluie a tribunalulul Argeee
alum necunoscut, este citat ca, In qiva de Noi, Petre I. Patriciu, judecfitor-instruc- Reformze acest sentinte;
18 Iulie 1905, orele 10 diminta, s vine tor al tribunalului Mehedintl,
la acste judecetorie, spre a 6 cercetat ea Admite actiunea;
In virtutea art. 90 din procedure cri- Declare desficuti cstoria dintre sotil
inculpat in procesul penal cu Elena Geor- minate,
geseu; nefiind urmitor se vor face cele Tema O Alexandrine Zaharescu;
Mandm i ordonm la top agentil pute- Divoreul se pronune& in favierea sotu-
legale. rel publice, executort al mandatelor jude-
No. 18.736. lul,
citoresei, ca si educe baaintea niestret pe Condamne pe intimate s pletsce Sta-
Grigore Anghel, brutar, din Severin. iar tulul 154 lel, iar corpulul de porterel 12
D-na Elena G. Georgescu, foste cu do- acum cu dotniciliul necunoscut, pentru 4iva
miciliut In strada Odor No. 29, iar scum le% taxele i tirnbrele ce urmaii a se pleti
de 4 Iulie 1905, spre a hi ascultat ca in- de apelant, dace nu s ar fi servit cu act de
necunoscut, este eitat ca, in ()hie de 18 lu- culpat pentra furt.
lie 1905, orate 10 diminta, se -vine la acsti paupertate.
Agentul insrcinat cu executarea se va Decisiunea se pronunt cu dreptul de
judecitorie, spre a fi cercetat ca reclamanti conforma intru tot disposittunilor coduluI
In proces penal cu I. Epurescu; nefiind ur- opose.
de procedure criminal. Dati i eitite in eedinti publice, la 17
mitre se vor face cele legale. Dat la 28 Iunie 1905.
No. 18.738. Martie 1905.
No. 2.833.
No. 7.
-D-na Leonora Iliescu, fosti cu domici-
liul In strada Oilor, Ploesci, iar acum ne- DECISIUNI Tribunalul Ilfov, sectia comercial
cunoscut, este citate ca, in qiva de 18 Iulie Asteell find la ordine cercetarea cererel
1905, orele 10 dimieeta, se vine la acsti Curtea de. apel din Bucuresci, sectia II de moratorie acute de M. ei I. Finkelstein,
judecetorie, spre a fi cereetate ca recta- Toma A. Zaharescu, prin petitia inregis- comerciante domiciliati in Bucuresel, strada
mant In proces penal cu I. Epurescu ; ne- trate la No. 12.180 din 1904, a frecut apel Lipscani No. 20,
fiind urmitre se vor face cele legate. In contra sentineeI No. 46 din 1904 a tri- La apelut nomisal flicut s'ae presentat
No. 18.739. bunalului Argee. reclamaneit M. ei I. Finchelstein, asisati de
Iu consecint, dupe cite-va amnerl le- advocati I. Stavri Brtianu ei Alex.
-D-na Ioana lance, foste cu domiciliul gate, in care a avut Joe incuviinterea pro- Ionescu; creditoril I. Rosen, L. Agatetein
in comuna Boldesci, iar acum necunoscut, bei cu martere invocati de apelant, s'a & Comp. O S. B. Cohen, care compun co-
este citatet ce, in slim( de 18 Iulie 1905, fixat judecata pentru astell, and la a doua misiunea de supraveghere, asistatl de d.
orate 10 diminta, s vine la acsti jude- strigare a respuns apelantul asistat de d. advocat Ciorineanu ; diutre creditorii opo-
eitorie, spre a fi cercetati ca martor& in advomt Nicolesc 1, i martoril Preda Grigore nentl preeentat Ernest Weller O firma
procesul penal cu N. R. Noste pentru in- ei G. Geleeescu, lipsind intimate Alexan- Ha upper & Tomsohn, prin Etraim Taubman
suite; neflind urmatre se vor face cele le- drine Zaharescu, legalmente citate. & Comp., lipsind cel-altl oponenei &MI G.
gate. Apelut Wind deja coustatat tn termen s'a A. Mandy, M. Horovitz. I. Schlesinger, S.
No. 18.797. citit in in fiinta martorilor sentinea ape- Albahari & Comp., A. Zerner ei S. Ghinsberg
tat& i cele-alte acte; apot citatl.
-D. Costicei Sterescu, lucritor la tipo- introdus pe rind martorie ascultin- Dupii citirea lucrerei din dosarut causal'
grafia Prahova, din piata Uniret, iar acum du-se fie-care in parte sub prestare de ju- d. advocat Cioreneanu a presentat in sceis
cu domiciliut necunoscut, este citat ca, in remint, iar declarapunile tor s'afi consem- declaratiuni din partea creditorilor Bence
eliva de 18 tube 1905, orate 10 diminta, nat inteun osebit proces-verbal, semnat de General& Romini, The Bank of Roumania
se vine la acsti judecetorie, spre a fi cer- d. preeedinte, grefier i martort. Ltd., Ch. Fiberghien & Fibs, Leibman et
cetat ca contravenient In procesul penal cu D. advocat Nicolescu qice cet abandonul Levy, Inlius Leon, Iacob Pick, A. Freund o
corpora-Pa meseriaolor; Defend urmitor se este constatat dirt declarapunile acute de A. Levy freres, cum ce ader la acordarea
vor face cele legate. martore i ce niel of sotia nu se mal gee moratoriulul, S. Ghinsberg O A. Zerner ci
No. 18.966. sesce in domiciliul conjugal O cere a se de- T retrag opositiunile ce afi feint.
clare desfcut cesitoria. D. advocat Britianu d. advocat ter
-D. Gh Serbnescu, bucetar, tipografia Curtea, Ionescu, eyelid euvintul, pe rind, ail sus'
Aurora, lost din strada Mihal Koglniceanu, Asupra apelulel fecut de Torna A. Zaha- tinut c& tte conditiunile legate sunt inde-

www.digibuc.ro
2 I ulie 1905 MONITORUL OFIGIAI 2761
plinite; el motivele invocate i admise deja culture de seceta care a bintuit in cursul fapt constitue pentru sotul reclamant o in-
cu ocasiunea admiterel cererel in principi verel anului 1904 se resfringe ei asupra jurie grav in sensul art. 212 din codul ci-
sunt intemeiate ; ci reclamantil n'ael nicl o comerciuluT, de re-ce majoritatea locui- vil i care motivzi pe deplin desfacerea
protestati, at conchis cernd acor- torilor tare se ocupti cu agriculture i, citstorie;
darea moratoriului pe timp de 6 lue. dac ei se gases::: inteo sltuatiune dificil, Vdnd c in acest proces reclamentul
D. advocat Cioraneanu, din partea co- acsta stare de lucruri apas asupra tutulor se servesce cu act de paupertate, ast-fel c
misiunel de supraveehere, a declarat ci ramurilor de activitate ; parita, parte cidut in proces, urmzi a
acetia nu numai eft nu se opun, dar chiar C o asemenea crizi constitue un eveni- suporta taxele procesuale;
rgat pe tribunal si aprecieze i. sal acorde ment neprevalut, de naturi a justifica o Pentru aceste motive redactate de d. su-
moratoriul cerut. cerere de moratoria ; pleant, in nurnele legei, hotrasce :
Tribunalul, Avnd in vedere ea firma M. ei I. Fin- Admite actiunea introdusi de Niculae
Avnd in vedere cererea facuta de co- chelstein, cu hilantul i registrele sale ti- Varticosu i, prin consecint,
merciantil M. et I. Finchelstein prin petitia note in perfecta regula i cu actol de ex- Declara desfcuti casatoria dintre nu-
inregistrati la No. 9.086/905, de a li acorda pertisi efectuat in mod prealabil, face maul i sotia sa Maranda N. Vasticosu, nis-
un moratoria pe timp de 6 luni ; dovada c posedit un activ ce covireesce cutit Dimochi.
Avnd in vedere el depunndu-i-se re- pasivul ; Condamnii pe 'Arita Maranda Varticosu
gistrele, bilarrtul i lista creditorilor, acest Prin urmare, fati de cele expuse mai sus, a plati Statului 155 lei, 80 bard, taxe de
tribunal, prin jurnalul No. 3.957/905. Ina- tribunalul, apreciiod tte aceste imprejurri, timbre ei portareilor suma de 120 lei, 95
inte de a se pronunta asupra cerere de mora- cata sa acorde moratoriul cerut de firma bard, taxele de citatiuni i transport.
toria, a numit o expertiza in persna d-lui G. M. i I. Finchelstein, numind in comisiunea Cu apel.
S. Becheanu, cu misiunea ea si expertiseze de supraveghere, pe lnga perscinele reao- Data i pronuntati in edinti publica, la
mfirturile firmel M. i I. Fincheistein, ar- mandate de creditor!, ei pe d-nil S. Halfons 24 Irate 1904.
tind amnuntit care e valrea lor dup cost i Marcus I. Hornstein, acsta potrivit dupi No. 75.
i valdrea dad s'ar pune in vindare ; art. 837, alin. III diu codul comercial ;
Ci expertul numit, depuntnd juramintul Pentru aceste motive, hotatrasce : Romania
legiuit, a indeplinit lucrarea cu care a fost Admite cererea fcut de M. i I. Porticrelul tribunalului
insrcinat, depundndu-el rapertul sris. dup Finchektein prin petitia inregistrata la Presenta se va publica in Monitorul
care tribunalul, prin jurnalul No. 4.287 din No. 9.086/905 ; Oficial, fiind ca domictliul d Maranda
1905, apreciind motivele invocate de peti- Acord sus numitel firme comerciale M. i Varticosu este necunoscut.
tioner i imprejurarea ci din actele pre- I. Finchelstein un moratoria pa timp de (Urrnza sernufitura portarelultd).
sentate i expertise efectuata result ca 6 turd de 4ile cu incepere de astadf, 25 No.119
activul coviresce pasivul, a admis in prin- Iunie 1905, in care timp vor produce do-
cipiti cererea de moratoria ed a ordonat vada ca a pltit tte datoriile sale ajunse
convocarea creditorilor pentru dine de 18 la scadentai, set c ad' obtinut de la ere- EXTRACTE DE OECtSIUNI
Iunie a c. inaintea d-lui judecitor-supleant ditori amnarea plte ;
numit jude director pentru conducerea lu- Numesce ca membri in comisiunea de Tribunalul Constanta
carter ; supraveghere pe d-nii : Iacob Rosen, L. Prin sentinta corectiona'.d a acestui tri-
Avnd in vederea c cererea de moratoria Agatetein & Comp., Solomon B. Cohen, S. bunal No. 611 din 29 Aprilie 1905 s'a
a fost publicat i afieatit conform legel ; Halfons ei Marcus I. H trnstein. respins ca nesustinuti contestatia ficut de
c, in diva de 18 Iunie a. c., s'aii presentat Se vor inepliui forenalittile de afieare M. Puricescu in contra executirel sentintel
inaintea d lui judecator director 124 cre- i publicare, prescrise de art. 943 din co- acestul tribunal No. 1.589 din 10 Decem-
ditori, representnd creante in valre de dul comercial,i se va comunica diuT prim- bre 1904 i condamnat la 5 lei, 60 bald
250.234 lei, bard 59 ; ca dintre aceetia aa procuror copie de pe presenta sentinta. spese penale Statului.
aderat la moratoria un numr de 108 cre- Data. ei citit 1h edint publica, la 25 Sentinta este supusi apelulul.
ditori cu creante in valre de 187.169 le, Iunie 1905.
93 bard; iar contra ati fost 16 creditori, No. 778. - Prin sentinta corectionali a acestul
representnd creante in valre de 23.182 tribunal No. 694 din 9 Mail"; 1905, ficn-
lei, 86 bard ; Tribunalul Ia1, sectia I
du - se apiicatia art. 183, 283, 165 cu
Avand in vedere ca. 8 creditorI, formand Astadi fiind termenul pentru judecarea 60 din codul penal s'a condamnat Gh.
opositil in scris, earl ail fost isaintate tri- actiunei de divort, in:entat de dare Nicu- Gheorghiu pentru faptul prevdut i pedep-
bunalulul, dintre aceste . . opositii astdi he Varticoso, contra sotiei sale Maranda sit de art. 183 din codul penal, iar pe
nu s'a mal suginut nici una ; Varticosu i procedura flind complecti, la Scarlet Goneati. pentru faptul prevdut i
Considarnd ca. conform art. 842 din apelul nominal s'a presentat in edinti ae- pedepsit de art. 238 i 165 din codul penal,
codul comercial, comerciantul care va 6 in cret numai reclamantul, lipsind si pltsca fie-care Me 50 lei amencla in
stare a justifica concursul conditiunilor pre- Dup citirea luerrilor, folosul Statute', plus 30 ban! spese penale
mise de art. 834 din codul comercial va Reclamantul a cerut admiterea actiunel in mod solider.
putea cere un moratoria ; i a se declare desfacuti casatoria. Amenda in cas de insolvabilitate a con-
Ci art. 834 din codul comercial cere ca Tribunalul deliberard ei damnatilor se va inlocui pria eke 10 dile
incetarea pltilor sit fie consecinta unor Avnd in vedere actiunea de divort in- inchisre corectionalk conform art. 28 din
evenimente extraordinare,saa neprevdute, tentata de Niculae Varticosu contra sotiei codul penal.
sad in alt mod scusabil i ca petitionarul sale Maranda Varticosu; Sentinta este supus opositiei i ape-
s stabilsei cu documente, sa cu dare de AvAnd in vedere el in causi indepli-
garantie indestultre ci activul patrimo- nit bate formalitatile cerute de art. 219-
niultd s coviresce pasivul ; 240 din codul civil ; Judecatoria ocolului II Bucuresci
A vnd in vedere ci suplicantil M. i I. Avnd in vedere c din depunerile mar- Pria cartea de judecat No. 361, s'a ho-
Finchelstein aa invocat, ca motive nepre- turilor. ascultati sub jurimint inaintea tri- Wit
t4ute i extraordinare earl s pti jus- bunalulul in edinta de la 9 Februarie Respinge ca fri interes opositia ticut
tifica cererea lor, criza din cursul anului 1904, se constat ca parita sotie i-a Ora- de Marita Gheorghe, cu domiciliul necunos-
agricol 1904/905 ; sit sotul timp de vre-o 6 ani, fira a se mai cut, contra cartel de judecati penalit cu
Avnd in vedere ci criza pricinuiti agri- intrce la impreunarea vietuire; ca ace3t No. 274/905; se va comunica extract dupi

www.digibuc.ro
2762 MONITORUL OFICIAL 2 Iu lie 1905
cartea de judecatA Marital Gheorghe aci travenientul de mal sus nu poseda pasport noscut, fiind doveditl culpabill de faptul de
arAtati in procesul-verbal, care se va tri- sag vre-un act de cAltorie in trA. contraventie ce le imputA In acest proces-
mite spre publicare in Monitorul O,cial. CA. prin urmare, numitul contravenient verbal, sA plAtscA cte 5 lel amendA fie-
Acst carte se pronunt in ultima hi- s'a fecut wiled de penalitatea preveslutA care in folosul easel comunale Corabia, cu
stana, cu recurs. de art. 385, aliu. 1X din codul penal, care aplicatia art. 30 din codul penal in cas de
DatA i cititA In edinti publicil, la 10 citindu-se contine : insol vabil itate.
lunie 1905. Art. 385. Se vor pedepsi cu amendd de Cu opositie pentru lose! Oblerpalech
la 5 pAnA la 10 let. Jacob Chihler, cu recurs pentru tot!.
- Prin cartea de judecatA No. 374, si Min. IX. Aceia cart vor clca regulamen- DatA i citit in audientA publici, la 7 lu-
in ban art. 308 din codul penal, s'a ho- tale fAcute dup lege de cAtre putarea ad- nie 1904.
tArit : ministrativA sag de cAtre autoritatea muni- No. 993.
Condamni pe Ana Teodoru, cii donliciliul cipale.
necunoFcut la 30 4;le inchisre corec- Pentru aceste motive, in numele legal, - AstAll, fiind a se cerceta actiunea pe-
tionalA. hotrasce : nalA deschisA dupA plngerea d-net Mar-
Acst carte se pronunt cu opositie CondamnA pe contravenientul Ion Cioro- ghieda M. Malaciu din Corabia, contra d-lul
apel. garu, din Corabia, fiind due/edit culpabil de Al. Leoneseu, fost cu domiciliul In Craiova,
DMA ei citit in sedintl publicA, la 17 faptul de contraventie la legea asupra stri- iar acum necunoscut, pentru cA a insultat'o,
lunie 1905. nilor, sA p'AtscA 10 lel amendA in folosul fapt prevslut de art. 300 ei 396 din co-
case! comunale Corabia, cu aplicatia art. 30 dui penal.
JudecAtoria ocolulul Amaradia din codul penal in cas de insolvabilitate. La apelul nominal a r'spuns numal mar-
Prin cartea de judecati No. 2.383, si in Cu opositie ei recurs. tora Zinca *tetan Gheorghe, lipsind incul-
temeiul art. 308, alin. III din codul penal, DatA i cititA in audientA publicA, la patut, reclamatta i cel-alt martor.
s'a hotArit 26 Aprilie 1905. Procedura complectit.
CondamnA pe Gh. Alexandrescu, fost din No 724. S'a citit actiunea in nefiinta martorulul
comuna RAmnicu-SArat, iar acum necunos- present, care s'a scos din auditorig, dup
cut, la 3 lunl inchisre corectional. - AstAde Sind a se judeca actiunea pe- care s'a introdus in audienti martora Zinca
la 100 let amend Statutui un leg pare, deschi.A dupA adresa d-lui s-f al po- stefan Gheorghe, i audindu-se de judecat
port postal. litiel Corabia No. 8.184 din 25 Martie 1904, sub prestare de jurAmnt, conform art. 153
Cu opcezitie i apel. contra lut losif Ob ierpaleck, Andrei Caiser, din procedura penalA, a declarat dupA cum
Dat i citit in sedintil publicii, la 7 Iu- Loren; Venzon, August Eschi, lohan Dra- se vede tri nota luat osebit i atasatA la
nie 1905. binach, tott din Corabia i Iacob Chihler, dosar.
fost cu domiciliul in Piteact, judetul Arges, J udecAtoria,
Judecatoria ocolului Campu-Lung iar acum necutoscut, pentru cA ag contra- Asupra actiunel penale de MO ;
Prin cartea de judecati No. 398 si in veoit disposiOunilor art. 393, alin. VIII din nd in vedere cl din depunerea mar-
baza art. 18 din legea servitorilor, s'a ho- codul penal, pentru cA a fAcut gurA pe toret audiatA a4I de judecatA, sub prestare
Wit : stradele orasulul la orele 113/4 nptea. de jurAmint, conform art. 153 din proce-
Condamni pe inculpata Anica Niti Preo- La apelul nominal fAcut s'ati presentat dura penali, resultA cA inculpatul mat sus
tsa, din comuna C.-Lung, sl plAescA 10 contravenientii, afar de Josef Obderpaleck ois a adresat expresil injurise reclamantel,
lei amendA in folosul disel comune, cu apli- lacob Chihler, procedura complectA. ci, prin unnare, numitul inculpat s'a Meat
catiunea art. 30 din codul penal In cas 'e S'aii citit lucrArile din closer. posibil de penalitatea prevlutA de art. 300
insolvabilitate. Contravenientit presentt negar cornite- si 396, alin. II din codul penal, care citin-
Cartea definitiv. rea faptulul, cered a fi achitatl. du-se in audientA contine:
DatA i cititA In eedinti publicA, la 30 JudecAtoria, Art. 300. Ort-ce alte injurit orate sag
Aprilie 1904. Asupra presentel actiunt penale; expresiuni ocArAtiire, fie chiar in public
Ascultnd pe contravenienP in sustiner rostite, se vor pedepsi ca simple pedepse
Prin cartea de judecat No. 548, ei si carer!: politienescl.
In baza art. 249 din codul penal, s'a ho- Avnd In vedere cA din procesul-verbal Art. 396. Se vor pedepsi cu maximum
tArit : dresat de comisarul Boruzescu, in 4iva de amendel de 25 lel i cu inchisre de la
CondamnA pe inculpatul ln Duma, ser- 23 Martie 1904, resultA cA mimitit contra- 1-15 Ule aceia cart vor fi comis faptul
vitor la Nicolau Tntoiu, birjar, din comuna venienti a fAcut gurA pe stradele orasulut prevdut de art. 300 ;
C.-Lung, sA sufere 15 4ile inchisre corec- la orele 113/4 nptea;
tional i pe patronul sg Nicolae Tntoiu CA, prin urmare, numitit contravenientl Velnd si art. 60, alin. VII din codul
la 20 le! despAgubirl civile reclamantula s'ati fAcut pasibill de penalitatea prevedutA penal ;
Cartea cu opositie pentru cel condamnat de art. 393, alin. VIII din codul penal, care Pentru aceste motive, si in virtutea legal,
in lips1 i apel pentru ambit. citindu se in audientA publicA, contine : hotrasce:
DatA i citit in eedintA publicA, la 2 Iu- Art. 393. Se vor pedepsi cu amendA de Condamn5 pe inculpatul Al. Leonescu,
nie 1904. la 15 Oa la 25 lei. fost cu domiciliul in Craiova, iar acum ne-
Alin. VIII. Acei cart causzi sag contri- cunoscut, Sind dovedit culpabil de faptul de
JudecAtoria ocolului Corabia buesc a causa sgomot sag alarmA nptea, injurie, sl pltscA 10 lei amendA in folo-
AstAde fiind a se judeca actiunea pe- turburind cu acsta linistea locuitorilor ; sul case! comunale Corabia, cu aplicatia
nalA deechisA dupA adresa d-lui sef al poli- Vednd ei art. 60, alin. VII din codul pe- art. 30 din codul penal in cas de insolva-
tiel Corabia No. 20/904, contra d-lut Ion nal, al cArul text s'a citit in audientA pu- bilitate.
Ciorogaru, din Corabia, pentru cA nu posedi Hick. Cu opositie si recurs.
pasport sag vre-un act de cAltorie hi WA. Pentru aceste motive, in numele lewd, DatA i cititA in eedinti publicA, la 1 Oc-
S'a citit actele din dosar. hotrasce tombre 1904.
J udecitoria, CondamnA pe contravenientil Iosef Ob- No. 1.683.
Asupra presentel actiunl penale; derpalech, Andre Caiser, Loren! Venzon,
Avnd In vedere cAl din procesul-verbal August Esich, Iohan Drahinach, top din - Astsll, fiind a se cerceta actiunea pe-
dresat de comiearul politienesc Boruzescu, Corabia, i lacob Chisler, fost cu domiciliul nalA deschisl dupA adresa d-lul sdf al poli-
in 4iva de 2 Aprilie 1904, resultA cl con- in Pitescl, judetul Argee, iar acum necu- tiel Corabia No. 1.779/903, contra 10 Bla-

www.digibuc.ro
2 Julie 1905 MONITORIJL OFICI AL 2763
goe Jivcovicl, din Corabia, pentru faptul ci Cartea cu opositie si recurs. Corpul portreilor tribunalulul Ilfov
nu posed Filet de libel-A petrecere. Dahl i cititi in sedinti publici, la 12
La apelul numinal s'a presentat con- Maid 1905. No. 9.880.-1905, Iunie 21
travenientu). tivnd in vedere adresa No. 1.1291905,
Procedure complecti. Judectoria ocolului H Ploesci pe Jana care d. jude-sindic al falimentului
S'a citit actf)le din dosar. Prin cartea de judecati corectionali CU Mayer Ro 'Einstein inaintz un proces-ver-
Judecitoria, No 997, in virtutea legei, se hotrasce : bal de vindarea activului acestul faliment
Asupra actiune,1 penale de fati, Condamn pe inculpatul Alexandru Bar- spre omologare;
Avnd in vedere ri din procesul-verbal tasi, din comuna Telega, iar acum cu do- Avnd in vedere ci din mentionatul pro.
dresat de sub-comisarul politiei Corabia, in miciliul necunoscut , recunoscut culpabil ces-verbal result ci la licitatiunea tinut
4iva de 17 Maid 1903, resulti ca inculpa- pentru faptul prevdut de art. 238, alin III pentru viOarea activului falimentuluT M.
tul mal sus gis a contravenit dispositiunilor din c. p., si sufere 15 lile inchisre corec- Rosenstein a resultat suma de 5.300 lei,
art. 385, alin. IX din co WI penal c, prin lional. oferiti de d. Hornstein si Astmann ;
urmare, nurnitul inculpat s'a fcut pasibil Cu opositie i apel. Avn1 in vedere c prin jurnalul
de penalitatee prevduti de art 385, Dati i citit in audienti public, la 25 No. 3.926/905 s'a ordonat vindarea In ces-
alin. IX din codul penal, care citin du-se de Maid 1905. tiune ,si licitatiunea si se incpi de la suma
noI in audient contine: de lei 9.000, pentru mrfuri ;
Art. 385. Se vor pedepsi cu amendi de - Prin cartea de judecat corectional Avni in vedere ci Elias Marcu, poste-
la 5-10 lei. No. 1.078, in virtutea legel, se hotrasce rior licitatiunel, prin petitia inregistrat la
Alin. IX. Acel cari vor dice regulamen- Condamn pe Codina Dobra Vduva, din No..../905, a oferit un prat mal mare cu
tele acute dupi lege de ctre puterea ad- comuna Boldesci, s sufere 15 dile inchi- 250 lei peste cel obtinut. adic 5 550 lei,
ministrativi sad de ctre autoritatea muni- sre corectional i si p'tsc in mod so- depunnd i o garantie de 1.000 lei cu re-
cipali. lider 40 lei despgubiri civile reclamantu- cepisa No. 82.9421905 ;
Pentru aceste motive, si in virtutea legel, lui Ioniti Ene i Paraschiva Ioniti Ene. Avod in vedere c. fati, cu supraoferta
hotkrasce: Cu opositie si apel. d-lul Elias Marcu, vindarea cati si fie in-
Condamn pe Blagoe Jivcovici, din Cora- Dag i citit in anlient publici, la 7 validat, fuindu se un termen pentru o"nou
bia, fiind dovedit culpabil de faptul de con- Iunie 1905. licitatie ;
traventie, s plitsca 10 lei amendi k fo- Avnd in vedere ci, in ce privesce suma
losul easel comunale Corabia, cu aplicatia Judecitoria ocolulul Roaiori-de -Veda de 1.000 lei depus de supraofertant, ea
art. 30 din codul penal, in cas de insolva- Prio cartea de judecat No. 2.051, con- garantind realisarea unul pret cel putin
bilitate. demn pe inculpatul Daitchiu Spase, dul- egal cu cel deja obtinut, acsti sum ur-
Cu opositie si recurs. gber, din comuna Rosiori, str. Sf. Vineri, s mzi s fie retinuti pang dup efectuarea
DMA i citit in sedinj publici, la 31 Maid plitsci 5 lel amendit, in folosul acelel co - vindrei,
1905. muse, cu aplicatia art. 30 din codul penal, Pentru aceste motive, tribunalul
No. 1.023. in cas de insolvabilitate. A utorizi pe d. jude-sindic al falimentu-
Cartea cu opositie si recurs. luT Mayer Rosenstein a sciiite din nod in
Judecatoria ocolului I Pitesci vtrijare,prin corpul de portreT Ilfov, acti-
Dati i pronuntati in sedinti publici, la
Prin cartea de ju lecati No. 806, s'a bo- 14 Aprilie 1905. vul disulul faliment,si prin licitatie public
Wit : 4iva de 11 Tillie 1905, orele 11 a in la
Condamn pe Stance Bidit Celina, din Judectoria ocolulul Sabar localitate, licitatia incepnd de la suma de
commaa Slatiiire, la 2 lfi ameiw in folosul Prin cartea de judeeati No. 1660 pe te- lei 5 550.
Statulul, eu aplicatia art. 40 din c. s., in cas meiul art. 300, 396 No. 2 si 60, alio. ult. Acsti ordonant se va inainta in copie
de insolvabilitete si 70 bani &sp. civ. i un din codul penal, s'a hotrit : d-lui jude-sindic.
led portul actelor &Aire Stet. Condamn pe inculpate Zefira P. Sivu- Cudalbu, N. S4eriade
Cartea cu opositie si apel. lescu, fost cu domiciliul in comuna Bolin- Grefier, St. lonescu.
Data i cititi in se ling public, la 25 tinu din-Vale, iar acurn recunoscut, s pl-
Maid 1905. tsc 10 lei amendi in folosul easel cornu- Modificarea art. 45-46 din statutele hincel Buna-
nei Bolintinu din-Vale, cu aplicatia art. 30 Vestire, cu sediul in comuna Broteni, judetul
-Prin cartea de judecat No. 826, s'a din co 1. pen. in cas de insolvabilitate, pen- Sucva.
bairn : tru faptul de insult. A se adoga la art. 45 urmitrele alini-
Condamni pe Alexandra Petrescu, fost Cartea cu opositie i recurs. ate :
sef de biurod la prefecture Pitesci, i acum Dat si cititi in si-dint public, la 16 Tot prin exceptiune hence pte s parti-
cu domiciliul necimoscut, s sufere 15 4ile Februarie 1905. cipe ca membru cu cel [milt 5.000 lel la
inchisre corectionali, s plitsci un led infiintarea in comuna Brosteni a tine! socie-
portul actelor ctre Stat si 30 lei despigu- -Prin cartea de judecat No. 225 si pa tti de consurnatie si de productie, care ar
biri civile red. stefan Georgescu din Pi- temeiul art. 300, 396 No. 2 din cod. pen. functiona pe baza unor statute aprobate
tescl. si 60 al. ult, cod penal, s'a hotrit : ma! intil de Casa central a bncilor popu-
Cartea cu opositie i apel. Condamn pe inculpatul tefan Constan- lare".
Data i citit in sedint publici, la 1 Iu- tinescu, fost cu domiciliai in comuna Cio- "In casul infiintirel tine! asemenea socie-
nie 1905. rogirla-Dirvari, iar ileum nf cunoscut, s tti banca ti va putea imprumute pe polite,
pltsc 25 lel amend in folosul easel ace- cu scadenta de cel molt 6 luni, fondurile
Judecatoria ocolului II PitescI lei comune, cu aplicatia art. 30 din cod. de care ea ar avea recesitate, in afire' de
Prin cartea de judecati No. 636, s'a ho- penal, in cas de insolvabilitate, pentru lap-. capitalul subscris la constituire".
trit : tul de insult, plus 25 lei despgubiri ci- eAceste imprumuturi nu pot intrece in
Condamn pe Petcu Penciu, grdinar, din vile redamantel Ioana Dumitrescu din nici un cas proportiunea de 20 la suti din
comuna Pitt sci, str. Piata Episcopiei, iar aceeasi comuni. capitalul i depunerile vrsate ale Vaned".
acum cu domiciliul necunoscut, la 10 lei Cartea cu opositie si recurs. Art. 46 se ve modifica in molul ur-
amend in folosul easel comunale, ca apli- Dent i citit in sedintii publici, la 7 mitor :
caVia art. 30 din c. p., in cas de insolvabi- Marti() 1905. Este formal interdis bncel de a acorda
litate. imprumuturi sub ori-ce formi sa 'e a an-

www.digibuc.ro
0 N ITOlt UL OFICIAL 2 l idie 1905
2764

gaja in intreprindert cu o sunlit totali mat T.-Magurele, cu comerciul de micelirie, far& ti bogaserie ce exerciti In acest ores Giur-
mare ca 901a suta din cotisatiunile, vrsi- procurator, Uri alt asociat, fr sucursali, giu, sub propria lor firmii, procurator sad
mintele sad depunerile pe care banca le are d. loan Pavel, necilsatorit, iar d. Anghel Du- alt tovars num.! ad, In alt parte numal
efectiv incasatee. mitru castitorit, dar Uri act dotal, carte fac alt comerciti i c ambit stint necasi-
aDiferenta de 10 la suti, fondul de re- asociatl in ban contractulul, sub sem- toritl.
servi, cum si cel provenit din donatiunl se ntituri privata datat 19 Iunie 1905. No. 22 428. 1905, Iunie 23.
vor capitalize prin cumprare de efecte pu- No. 21.759. 1905, Iunie 24.
blice de ate Statulut roman i depunere in -In urma cererei fcuti de d. Va-
pistrare la Casa de consemnatiunt sad la o -Se publica spre generate cunoscinta el sile Grigore prin petitia Inregistrata la
alti institutiune ce se va desemna prin vo- tribunalul, prin jurnalul No. 5.874 din 23 No. 11.127/905, tribunalu), prin jurnalul
tul adunarel generate. lunie 1905, a dispus inscrierea firrnel co- - No. 4.258/905, a dispus inscrierea firmel
Unnza semnaturile a 66 membri cu pro- merciale, individuate a d-lut ban Petroff, sale in registrul firmetor individuate pen-
prit semniturt i prin punerea degetulut a in registrul respectiv sub No. 3.723/905, tr u comerciul de fabricant de 011ie, ce exer-
a 169 membri, legalisate de primaria co- cu sediul principal In orasul Rosiori-de- cita in comuna Cerbi-Marl, acest judet, sub
munet Brostenl la No. 1.370 din 12 lunie Vede, cu comerciul de blicanie, precupeta- propria sa firma, procurator sad tovaras nu
1905. rie, cereale i diferite alte mruntisurl, Mr& are, in alta parte numat face alt cemercid
alta sucursala, fill procurator fara asociat si c este castorit, fiat act dotal.
Judeccitoria ocolului Brouteni, necastorit, neavnd nicI un act dotal. No. 22.431. 1905, lunie 23.
judeful Suceva No. 21.785. 1905, Iunie 25.
Extractul prevdut, fiind conform cu actul -In irma cereret fcuti de M. I. Tar-
a utentificat de acsti judecatorie la No. 50 -Se publica spre generate cunoscinti c nacop priu petitia inregistrati la No. 11.129
din 23 Iunie 1905, se adeveresce. tribunalul, prin jurnalul No. 5.873 din 23 din 1905, tribunalul prin, jurnalul No. 4.259
Judecator, V. Arghir. Iunie 1905 a diqus inscrierea firmel co- din 1905, a dispus inscrierea firrnel sale in
Grefier. Gavrilescu. merciale sociale a d lor Livada & Paster- registrul firmelor individule pentru cower-
No. 3.526. 1905, tunic 24. nak, in registrul respectiv sub No. 165 din ciul de buturl spirtuoise, coloniale si ma-
1905, cu sediul principal in orasul Alexan- nufactura, ce exereita in comuna Drgi-
Judecatoria ocolului Mibaileni, dria, cu comerciul de cereale i diferite ar- nesci, acest judet Vlasca, sub propria sa
judeteil Derohoid ticole atingtre de acsta bruise, lara su- firma, procurator sati tovars WI are si ci
Extract dupii actul conslitutiv al societdteI coopera- cursala fail procurator si farit acte dotale este castorit fara act dotal.
tive de credit i economie satsca eu numele de de si stint casitoritl, cu contract de socie- No. 22.434. 1905. Iunie 23.
Neatirnareai< autentificat sub No. 114 din 23 tate sub semnaturi privet:A, datat 1.5 Iunie
Iunie 1905. -In urma erreret facuta de Ghit Nicu-
1905.
1) Societatea cooperativa de credit si eco- No. 21.788. 1905, Iunie 25. lesco prin petitia inregistrata la No.10.476
nomie cu numele eNeatarnareae va avea din1905, tribunal prin jurnalul No. 3.895
sediul Si comuna Lozna, judetul Dorohoiti, -Se publica spra generate cunoscinti ca din 1905, a dispus Inscrierea firmel indivi-
plasa Sendriceni. tribunalul, prin jurnalul No. 5.872 din 23 duate pentru comerciul de cismarie ce exer-
2) Suma capitaluluI subscris este de lel Iunie 1905, a dispus inscrierea firmel co- cita in acest ores Giurgiu, sub propria sa
2.406, din care s'a vrsat 1.410 let, iar merciale individuate a d-lul Anton Panait firma, procurator sail tovaras nu are in alta
restul se va achita in rate lunare In termen Tiropolis, in registrul respectiv sub No. 3.722 parte, numal face alt comercid i ci este
de cel mutt 2 ant, urmnd ca de aci oa- din 1905, cu sediul principal in sattd Bros- cs torit, avnd act dotal autentificat de
isle acest capital sti fie !alit prin cotisa- teanca, pendinte de comuna Bogdana, cu acest tribunal No. 25/902.
tiunI lunare, fad !ma ca vre-un membru comerciul de manufactura, coloniale si di- No. 22.450. 1905, lunie 24.
s peat avea o parte social& mat mare de ferite alte m6rantisurt, precum i vindrI
lei 5.000. cump6rtiri de cereale, fad sucursala, fr -In urine cereret facuta de d-lor Stan Stan -
Membril ce vor intra in societate in vii- procurator, fail asocial, casatorit cu act cescu i Pascu Mihailescu prin petitia In-
tor trebue si subscrie si el un capital si sit dotal, autentificat de judecatoria ocolulut registrata la No. 10 368/905, tribunaltd,
verse la intrare o decime dinteinsul. Alexandria. prin jurnalul No. 3.897/905, a dispus In-
3) Societatea aNeatirnarea 4, este com- No. 21.791. 1905, Itmie 25. scrierea firmet tor In registrul firrnelor de
pusi acum la constituire din 57 persdne. asociatf, pentru comerciul de cismarie
4) Consiliul de administratie,se compune Tribunalul Vlasca pantolarie ce exerciti in aeest ores Giur-
din 6 persne, si anume : Presedinte, M. In urma cererel facuti de d. A. G. Ar- giu, sub propria tor firma, procurator sad
Holban ; vice-presedinte, I. Bobulescu ; ea- homiis prin petilia inregistrati la No.10.969 tovaras nu ad, In alti parte numal fac alt
sier, Grigore Soltuzu ; membri: V. Popo- din 1905, tribunalul, prin jurnalul No. 4.059 comercid i ca ambit sunt. necisatoritl.
vicY, V. Ciuciu si Gh. C. Gorges; iar censorl din 1905, a d spus Inscrierea firmel sale in No. 22.453. 1905, Iunie 24.
din brat membri actionari, i anume : Gh. registrul firmelor individuate pentru comer-
Bobulescu, Anghelache Geocasi i Gh. Grig. ciul de cereale, cornision si agent al socie- -In urma cereret facuti de Damitru Cos-
Gorgan, i trel supleantT,si anume : C. Buh- fate Dacia Romania, ce exercit In acest man prin petitia haregistrati la No.10.131
mae, Gh. Soltuzu i Dumitru Mariut. ores Giurgiu, sub propria sa firma, procu- din 1905, tribunalul, prin jurnalul No. 3.896
Durata societatel este nelimitata. rator sat tovaras nu are, iu alt parte nu- din 1905, a dispus inserierea filmel sale in
(Urmza semnatura judecatorulut si a mat face sit comercid i ca este casatorit, registrul firmelor individuale pentru co-
grefierulut). avnd act dotal autentic de acest tribunal merciul de brutarie si simigirie, ce exerciti
No. 9.273. 1905, Iunie 25. la No. 337/79. in comuna Chiriac, acest judet, sub propria
No. 22.423. 1905, Iunie 23. sa firma, procurator sail towels nu are, In
Tribunalul Teleorman alt parte nu mat face alt comerci i ca este
Se publica spre generate cunoscinta c -In lama cererel facuta de d. Vasile P. castorit.
tribunalul, prin jurnalul No. 5.871 din 23 Vasile i Anghel Dumitrescu prin petiia No. 22.456. 1905, Iunie 24.
Iunie 1905, a dispus inscrierea firmel co- inregistrati la No. 10.879/905, tribunalul,
merciale sociale a d-lor Ioan Pavel s' An- rin jernalul No. 4.052/905, a dispus In- -In urma cererel facutli de d-lor Stan
ghel Dumitru, In registrul respectiv sub scrierea &met lor in registrul firmelor de Stincescu i Pascu Mihailescu prin petitia
No. 166/905, cu sediul principal in orasul asociatT, pentru comerciul de manufactur tnregistrati la No. 10.368/905, tribunalul

www.digibuc.ro
2 Iu lie 1905 MONITORAIL OFICIAL 2765

prin jurnalul No. 3 897/905, a dispus in- tru organisarea meseriilor sunt aplicabile
scrierea firmel lor to registrul firmelor de AHEM ADMINISTRATIVE la acsti licitatre.
asociatl, pentru cornerciul de dsmarie Prefecture judetului Botoqani No. 6.518. 1905, Iunie 28.
pantofrie, ce exercita ta acest ores Giur-
giu, sub propria lor firma, procurater sad Serviciul judetn Primaria Rdmnicu-Sdrat
alt tovar nu ad si ca amndoul sent ea- In 4iva de 21 Iulie a. e., orele 3 p. m., Primaria comuneI Ilmnicu-Srat anunta
se va tine licitatie publica, In sale acestel licitatiune publica, prin oferte Inchise, pen-
No. 22.459. '1905, Iunie 24. prefecturi, pentru darea In intreprindere a tru a &ma r, tri litre de 18 Iulie a. c.,
aprovizionarel lemnelor necesare serviciulut orele 10 diminta, pentru constructiunea
-In urina cererei ficutfi da d-lor G. lo- judetulul pe iarna a. c. 1905-1906, in can- unut local de bufet-teatru in gradina pu-
nescu si I. Ionescu, prin petitia inregistrat titate aproximativ de 1.845 metri cubici. blica.
la No. 10.539/905, tribunalul, prin jurna- Doritoril de a se insarcine cu acsta fur- Estimatiunea lucrarei lel 39.000.
lul No. 2.99'3/905, a dispus inserierea fir- nitur se vor presenta, In diva si orele sus No. 2.197. 2
ma lor in registrul firmelor de asocial% mentionate, cu eferte scrise i sigilate tn-
pentru comerciul de manur6ctut si setae de o gerantie de 6 la sure' din valrea VITE PRIP4ITE, PERITE I FURATE
ce exercit in comuna VidaCrto- furniture% in numerar sailaefecte publice ga- Prefecture judetulul Constanta
jani, acest judet, sub propria lor firma, pro- rantate de Stet. Se publica spre cunoscinta generel ca,
curator sad tovaras nu ad, In alti parte Adjudecarea se va face aaupra persnei la comuna rural& Chiragi, din plasa Man-
numal fie aft comerciii ca ambit stint care va lase pretul cel mat scllut. galia, s'ad declarat de pripas doel cat, din
necasatoriti. Caietul de sarcint i conditiile speciale ale care unul de 8 ani, la Or murg, crime in
No. 22.462. 1905, Ionic 24. acestel furniturt se pot vedea in bate 4ile1e drpta ; iar altul de 9 ant, la E_:r negru,
orele de lucru la grefa serviciului ju- dune in drpta.
detn. No. 6.410.
-
ACT DOTAL

Subsemnata, Eva Sara Silberman, declar


Legea contabditteI publice este oblige-
torie.
1905, Iunie 24.
Prefecture judetmlui Olt
ca, cu ocasiunea trecerel mete in cis torie No. 4.236. 1905, Itude 28. In nptea dc 16-17 lunie curent s'ad
cu J. A.eolf Wreder, 1ml constituid dote ur- furat locuitorutui Stan Tardel, din comuna
Prefecture judetului Censtanta Duda, acest judet, douI cal cu semnele ur-
ma tre :
Bard in numerariti lei 6.000. Nefiind avant agios pretul resultat la cea matre unul negru, cma In stnga, putin
Eva Sara Silberman, menajera, strada de a treia licitaie inuta de prefectura in In drpta, etatea 5 ant, fare' alte semne,
Cilirasl No. 11. Oiva de 10 Iuuie curent, spre a se da in altul murg-inchis, alma in cloud part% o
Subsernuatul declar ca am primit dote de antreprizi executarea lucrrilor pentru pat alb de sea pe spinare, etatea 7 anI,
mat sus intocmai. construirea unul pod de lemn de 10 m. WA' alte semne.
Adolf Wieder, comerciant, strada Dom- deschidere peste privalul nIvanciun , sosua Se publici de acsta pentru aflarea cal-
nel No. 11. Cernavocii-Seimeni, in valre de lel 6.590, ler $ i prinderea ferule%
bent 13, se educe la cunoscinta generala No. 5.572. 1905, Iunie 24.
Tribunalul Nov, sectia de notariat ci, in yliva de '15 Iulie viitor, orele 10 di-
Proces-verbal minta, se va tine o a patra licitatiune pu- ANUNCIURI PARTICULARE
No. 5.666. - 1905, Iunie 23. blica In localul prefecture%
Inaintea nstr, D. Negulescu, judecator Ofertele vor fi sigilate ei se vor primi in Dasportul de voiaj eliberat de prefecture
la tribunalul Ilfov, sectia de notariat, asis- citata i pn ia orele 10 diminta, insotite judetului Flcid No. 74/905, purtnd
tat de d. grefier-ajutor, Ai. G. liadulescu, de garantia provisorie de lel 300. 4-souche No.1.086, 1-am perdut sad sustras
s'ad presentat astidl, 23 Iunie 1905, in pre- Supraoferte nu se primesc. din saltarul med. Fac cunoscut celul ce-1 va
toriul tribucalului, d-lor Eva Sara Silber- Proiectul se pte vedea in cancelaria gisi s-1 presinte in termen de 5 4ile de la
man, menajer, domiciliati in strada CAM- serviciulul judetn in tte 4i1ele de lucru. acsta publicare; la din contra se va consi-
dera ca nul.
rest No. 11, si Adolf Wieder, comerciant,
domiciliat in strada Dmnel No. 11, perso-
nal cunoscutI nod, cernd, prin petitia litre-
_ Dispositiunile art. 72-83 din legea con-
tabilittet publice $ i art. 95 din legea pen- Ilaralamb Kiriac, Htiel

gistrat la No. 23.744/905, autentificarea CASA DE DEPUNERT, CONSEHATIUNT $I ECONORIE


presentulut act In dublu exemplar.
Dupi ce am vilat ambele exemplare, am
citit acest act din cuvint in cuvint, In au- CREDITUL JUDETN SI COMUNAL
prtilor, declarndu-ne c acest act este
facut cu consimtimintul d-lor si ca unul din Conform art. 15 din legea asupra titlurilor la purtator, declarate ca perdute, furate, etc.,
cele cloud exemplare este semnat de d-lor. se publica, spre cunoscinta general, numerele cupnelor de la obligatiunile de credit judetn
In urnai partite aft subscris in presenta $ i comunal, seria 50/e, contra platei carora s'a fcut notificare, conform legel de mal sus.
nstri exemplarul ce se va pastra la closer. Numerele
Numele personel Domiciliul Numrul
Avnd in vedere si certificatel oficerulul Valrea care a fcut
cupnelor poprirea ales notifierel
stare! civile din Bucuresci cu No. 7.156
din 1905, din care se constate ci Oa in
present nu s'a celebrat citsitoria civila, 414 Lel 2, bent 50
415 2, e 50
Nol, 435 n 2, 71 50
Luand act de declaratiunea *tiler, au- 436 2, n 50
tentificim presentul act, fiind scris pe o cli
1.280 n 12, 50
de leI 5, la care s'a anulat o MA de lel 5 ; n 12, 50
iar duplicatul pe o cola de 50 ban% con- 1.296 n 00
711 25,
form legel timbruluI 25,
Acest proces-verbal s'a semnat de not si 712 71 cr5

713 n 25, n
6
de d. greller-ajutor. 714 n 25, 11

Judecitor, D. Negulescu.
p. Grefier, A/. G. Reidulescu. 1905, Iulie 1.

www.digibuc.ro
2166 MontoRITL 2 Tillie 1905

MINISTER% DE FINANCE

DLREGTIUNEA DATORIEI PUBL10E SI A PENSI UNILOR

L A 18-a tragere la sorti a titlurilor de rent& 40/e, A 14-a tragere la sorti a titlurilor de renth 4/0, amor-
amortisabilil din 1896, imprumutul de lei 90.000.000, tisabil din 1898, imprumutul de lei 180.000.000, se
se va efectua in cjiva de 19 Iulie-1 August 1905, va efectua in cliva de 19 Iulie-1 August 1905, orele
orele 10 a. m., in sala special a rainisterului de finance, 10 a. m., in sala special a ministerului de finance, con-
conform dispositiunilor stabilite prin regulamentul pu- form dispositiunilor stabilite prin noul regulament pu-
blicat in Monitorul 0 ficial No. 15 din 19 Aprilie 1903. blicat in Monitorul 0 ficial No. 15 din 19 Aprilie 1903.
La aost tragere se vor amortisa titluri in valre no- La acstrt tragere se vor amortisa titlur in valre
minali de lei 535.000, in proportia urmatre : nominal de lei 477.000, In urmatrele proportiuni :
27 5.000 lel 135.000
titlurl a 17 titlurI
5.000 lel 85.000 a
64 2.500 160.000 57 2.500 142.500
160 1.000 160.000 143 1.000 143.000
160 500 80.000 213 500 106.500
41.1 titlurI pentru o vabire nominali de le' 535.000 430 titlurl pentru o valre nominali de lel 477.000
Publicul este rugat de a asista la tragere. Publicul este rugat a asista la tragere.
No. 32.961. 1905, Iunie 28. No. 32.962. 1905, Iunie 28.

COTA OFICIALA A CEREALELOR


Gr. unul Pre Pi Gr ,urtuy Preol
Felul 11 ctelltri hect. in Pe seta It. Observatiunl
niF4e;el
Vagdne Hectolitri hect in Pe sate k. Observation!
Vegsine
mrfel kgr.
k V. I Let I Bee Lei Rani

Braila 25-27 Iunie 1905. Colza . . . 2 -.- 68 20 65 Vagon

--- --
. . . 61/2 66 20 20
Naveta . . 1 66.500 19 40 Vagon . . . 3 66.500 20 30 Magazie
,
- ---
1 66.500 19 60 - defect. 2 66.500 19 95
.
. .
. 1
2 -- i

6
19 50
19 40
Naveta . .
Colza . . .
1
5
67
67
19 40
20 95
Vagon
Magazie

,
,
3
2 - --
60.500
67
19 45
19 50
. . . 31/2
1 -- 67
67
20 60
20 15
Vag. magazie
Vagon

, . .
1
1
--
66
67.500
19 25
19 50
19 50
defect.
. .
1
2 -- 66
67
20 05
'20 75
2 69
19 60
. . . 4
-- 68.500 20 75

---
. . 1 67.800 . . . 3 67 20 70

Colza . . .
3
1 -
66.500

68.800
19 35
20 10
19 75
' *
Naveta
.
. . .
. .
1
2 - --
66
66
20 50
20 50 Magazie

,
. .
. .
. 1
1 - 68 19 80 Ma4gazie n
. .
. .
21/2
2112
--
66
65
19 70
19 50
1
-- 67
67.800
20 20
20 5
Vagon Cidza . . . 2 67.200 20 75

--
. . . 1 . . . 1 67.800 2U 75 Vagon
68 20 15
.
.
.
.
.
.
6
44/2 -- 68.500 20 40
,, .
. . .
3
1
67.500
68
20 271/2 Antreposit
20 271/2 Vagon

Grin .
.
.
. .
.
1
3 -- 68
77
77
20 50
13 90
14 75
Magazie
Navota
Co'za .
.
.
. 711
2 -- -
66.500 19 25
20 25
Magazie
Vagon
ml.
. .
.
.
11
40
5 --- 79
80
14 40
14 '0
Vagon August
n
.
.
.
.
.
.
44/2
1 -- 68
68.200
20 55
20 55
. . .
67.300
-
19 75
1) . 1
-- 67 20 55

---
Naveta . . 31/2 . . . 1 67.300 20 20 e
66 20 Magazie Gila no ,
Colza .
.
.
.
.
.
1
1 66.700 20 25 bon., Naveta .
.
.
41/2
30 -- 79.800
66.800
15 30
19 80
.
.
.
.
.
.
2
14/2 -- 66
66
20 10
20 0
Magazie
Vagon Colza .
.
.
.

.
4
4' /2 -- 66
67.500
19 50
2080
Toi
Vagon
Naveta . .
-- 66 500 19 70
- '
--
1
67 20 60 Magazie
Colza . . . 1 68.200 20 114 67 20 70 Pod
19 60
degen.
-- 66 Magazie 11

---
'1 . . . 68 20 50 Vagon
. . . l'/2 68 19 80 Vagon GM.) nod . 150 76 14 - V. g. lance lulls
Naveta .
.
. 2
3 -- 67
66.200
19 70
19 50
Colza . . . 3
2
68.800 20 40 Vagon

-
. w . . 68.800 20 45 i

, . 1 66 19 50 e n . . , 1 67 600 2015 .

www.digibuc.ro
Ilitie 19Oti ViOMTORUL OFICIAt - 2/67

Gr. unul Pretul


Fetal Felul Gr. until Pretul
Vagdne IIectolitri hect. tn Pe /Rita k. ObservatiunI Vagdne Hectolitri Ps suta k.
InfirfeI
kgr. made hect. In Observatiunt
Let I Rant kgr.
Lei I Bent

Naveta
GrAO non
. .
. - 2 - 65
258 65.800
19 50
42 tO
Vagon
De la eqrA
Naveta
GrA
. 2.800 67.500 20 55 lep B. T. SW.
. . 1.100 78.500 15 40 ' 1

CAMERA DE COMERCIU I INDUSTRIE DIN BUCURESU


COTA OFICIALA A BURSEI PE DIUA DE I (14) IULIE 4905

ITICTI Deb:bide
cup 6 nelor
SCADENTA CURS PRECEDENT
en ban1
OFERITIC
en ter- en banl (In ter- cu bard
CERIITE
eu ter-
INCHEIATE
en i)ani cu ter-
____. gata men gata men gate men gate
I

I men
beftillIUTURI DIC STT ROIliNI
Roma amortibili din 1881-1888 filo Aprille-Octombre... - - --- - --- -
---
. Impr. 1892 IOW, 10034
8/. laminae-tulle
. din 1893 10314
-- 10284

-- --
---
M/o 1031/, 1023/,
., . 1894 Interna IN, Apri II e-Octombre -
.
Imprnmatul de 185 millne din 1908
. 3214 Intern .
50/0 Decembre-Iunie
Ianuarfe-tulle
-- 101.'1.
108%
101
103
- -- -
. 60 1888
40/,
3Ph . . -- -- 923/, 913/4

.
.. 274
45
1890
1891
4%
40/s . . --
921/,
94 - 92
931/1 - -- --
.
.
. 120
90
1894
1898
4%
40/
*
Maiii-Noembre
..
- _
9234
9234 -
--
921/4
921/, -- -
. 180
serla A. iti B. 100 mil. 1906
1898 49/4
4*/, Aprille-Octombre 90 25
-- 9214
924/4
903/, -
92
92
901/, - -- -
16D50117717111 DE 05141 0 Ji7DETE
Obligaitile comunel Bucareeel 1895
. 1898 cony
41/1
W.
Martle-Septembre
lannarle-lulle
- -- - _ _ _
. .
Obligatifle creditulul Metal.) pi comunal
. 1903. 40/,
53/.
Male-Noembre
Irebruarie-A ngust -
883/. --- 883/,
WI
- foui, _
_.
._
100%
INPRINDTORI DE SOCIETITI
ScrIsurl innclare rurale
. . .
53/0
40/,
fannarle--Inlle
. .
100, 10110
- 1011( , -_ 10114 - 1011,,
. urbane Bnettreaci 50/e ) WI.
941/4
- 9311,
-- -
--
. i
96'is 981/4 963/.
1aa1 .
. Letea
5'/I
63/. Maill-Noembre - _
93
_ -
921/2
._ ---
Divid. In VALREA
keTIUNI trectit nominal&
Sanest Nailonali a Romanist.
.
115.96 500 lei intreg varsat.. - --
'

2935 -- 2920 -- - -
Bank of R-nia L-tet
Agricola. 18
9 45
450 varsat 325
81. et. sad 150 led var
403
- -- -405
-- 403
--
-_ _.
- -
Banc& de scont din Bucuresel
Societatea de asigurare .Dacia-Romilnla.
7 50 140
200 .
intr. viirsat
.
11,3
-- - 153
_ 152

---
86 630

--
. Nationala . 827

Weak purtator
. al reasignrare Patria.
87
8
200 .
100
-- or: .
.
.
s ..
-- 830
185
-86 -- 825
180 --.. -
. * fondator
7
71/1 * .
.. -- - _ _ -_.
. prioritate 7Iii - *. a a
-- --- 86 -_ 83
83 -- -
pentru furniturl milltare ei IncilIiiminto...
romani de tricot:de
50
40
600
200 .
.
.
. .
14

- -
86
-_ 83 -
metalnrgici roman&
Act. Soc. pentru exploatare de padurl lost P. & C.
16 200 .
. -- -- _ _
- -
Goetz C-le. 90 500 .
__ -- --
--
.
AM. soc. pent. Indust. textilii, de prioritale 200 . _
it Iv 7, *
. . pentru fabr. uleiniul veg. o ordinare
Phenix
k
24
8 200 .
200 .
II
.
1,
.
.
.
.
,
. -
- -
_
_
_ _ - _ -
SCHIMB CURS PRECEDENT
21
IISUL
CCernRte
* .
-
cek 3 Dial Ofor te Inehelate SCONTURI V AVANSURI OBSERVATIUNI
Looara cek 25 10%
- -- -
25 25 25 233/,
- - --
Paris
8 Inn
milt
--
100 40 -- --
NO 371/s
--
100 36
--
100 35
Banca NatIonall, scompt
. . evens pe dep...., VW

Frauds
..
8 Inn
elk
8 Inn - -- - - -
Casa de &Tunerl pi consemnattunt.
evens pe deposits 60,
Berlin.
P
es
8 Inial --
123 3211, -- --
123 321/1
--
128 80
--
123 811/4 80
MONETE Wafts Corot* Inehelats
Sermanla es
Van' --
-- - -
Thee co
Slant
104 9714
- -- 106 -
- -
104 96 104 961/4 Napoleon 20.20 20.10 --
Seigle es - Corena germani (marea). __
Relent'
3 Inn
eek
--
100 183/,
-- --
WO 1211,
--
100 10 100 111/4

---
Lira otomani
Corana anstriael de birth, tog 1.06 -
8 Inn -- -- - - Ruble de hirtie 2.70
-
2.68

--
I

'Neils es Aur contra argint


NIAMPUIP141 31 PRODUSE ACIRIOOLIE 11#1 MINIERE

11111.17 L
Grentatea
until heeto-
Corm!
'Arline
CANTITATEA.
(Merit.
PRETUL
lltrn In kgr. ia,/, fleet. lEgr. Carats Inehelate OBSERYATILINI
Heetollt. 100 kgr. Heetolit.
Gad veehl 1-20, -- -- - - 100 kgr. SeetoHL 100 kgr.
-- --
--
79/80 1573/,, woh,
.
. 77/80 2-30/9
-- -- 15,34/11 so -- 15/05 is
-_
Mr&

-_ ---
75/76 3-6%
nod
-- _ -
14,11/141.
- -
14,0/14 to
-- _- --
- -- -- --
....
_
- _
_ --- --_ --- -
_
-- --
-- -- --
Soma
Vorl,alb veebi -
-- -
- .
72/74
-- 8-4
-- --
12,sh, la
14/3/1. sis
141.%ep
14,0/1. - Gar&
Drag
* cinquantin vechi
000
-- --
__ -_ -- --
-_- --
109/14 MO 14/44 SI
Ors vechla
OP" vechl - -
10ho 44 10,1/2g
- -- Orap

Raplill navette -
-- -- - -- 560
- -
10,50/1, Go
- --
10,/Ig Go
--
.
-- --
Bucurescl
11 711/4
Colas
NB. Renta 4 3/0 de 32 3/, miline este cotata cu cupoflul de lanuarlO 1900.
- - -- -
In dilele de 27, 28 id 39 Mlle s'ad Indlit la rainplla de Mull 29 vase co yin. GU 2.325 docent' CD Preturna dupi cum tumid : Drgdaani let 6, b, 44 decal, 6- 63 ; Moldova
Tirgo-.114 lof 4, b. 85 decal. 5-28; Dobrogea lot 6, b. 14; noble do droJdlo, lot 64 b. 99, 8-98; Web de prune 1 6, b. 84, decal. 7-77,

www.digibuc.ro
2768 MONITORUI, OFICIAL 2 luHe '1905

MINISTERUL DE INTERNE
looymoamma

Directiunea general& a Monitorului ()tidal" al Imprimeriel Statulul


Se face cunoscut ei, tu depositut acestel Directiunl, se gisesc de viulare unnitrele imprimate, cu preturile aci notate

I. LEW, C1RT, REGULAMENT 1 ALTE PUBLICATIUNI L. B. L. B.


Regulamentul pouter liberarea certificatelor de proveniena pi
Lege pi regulament pentru organisarea comunelor rurale din 1904 1 - de slhatate pentru animale pi pentru produse ani-
* administrarea teatrelor, concerte- mate brute din 1897 20
lor, etc. 1- * pentru aplicarea legel asupra invatnIntuluf pri-
. asupra procedure electorale 50 mer pi normal-primar A n 25
9, contabilitAtel publice . 1903 - 50 a pentru facerea pi executarea hoarniciilor a 1898 20
e pi regulamentul pentru organisarea meseriilor, In limba * chimiptt sanitarf (chimiptil expert!) a 15
romAnA. 1- * ale ferate de interes local. ... a V 10
* pi regulamentul pentru organisarea meseriilor, lu limba
franced
pi regulamentul pentru organisarea meseriilor, in linaba
r - *
cundarl
,,, numirea profesorilor
pentru nunairea docentilor, agregatilor pi profe-
s X
pi
25
maeptrilor se-

s
germata. zz 1- sorilor universitarl. 1899 50
s pi regulamentul pentru ape4area pi administrarea imposi- Desbaterile adunArel Constituante din anul 1866, imprimatA tn 1882 10
tulul asupra beuturilor spirtu6se 1902 50 Tabloul parochillor urbane pi rurale din trl . din 1894 1 70
Colectiune de lee ale invamintulul secundar, etc. 1901 1- Indicator al comunelor urbane pi rurale din regatul RomAnief 1896 1 55
Lege pentru rnodificarea lege de procedurA civili... * 1900 1 50 Carnet de cote * 1895 2 75
Colectiune cu desbaterile Corpurilor legiuitre p'i formulare... * * 6- Tabele kilometrice, indicAnd distantele de la o comunA la alta ,, 1892 12 40
Lege asupra taxelor de timbru pi tnregistrare s 26 Taxa medicamentelor, editie nod, modificatA . 1900
pi regulamentul pentru Incurajarea indmitriel nationale * 1887 - 15 Modificarea taxelor unor medicamente din taxa medicamentelor
* pentru politia rurall. 1868 25 lu vigre ,, 1903 50
a pi decrete organice de resortul justiliel 1899 1- Specimenni literar, coprinynd cugetArile unel regine 1889
ruralA. * 1864 - 30 Cugearile tine regine, format medalion . s a 1
f 3 regulamentul pentru constatarea, perceperea pi urmIri- Analele parlamentare ale Rozduie apArute pad In present, ln numr de
rea veniturilor comunale . 1887 - 50 18 volume, un volum
* pentru instrAinarea bunurilor Statului pi rscumprarez.
embaticurilor 1889 25 II. Acre crime
de expropriere pentrn causA de utilitate publid, modi-
*

s
ficaa
pentru tocmelile de luerAd agricole din
in 118993 -- 1:1:
Un registrn, a 20 cale, pentru deciaratil de cAsAtoril
e
e
e s 40
s 31
idem
narnal pentru dscull
. - 2 50

3
sanitarii 1898 - 25 i
)1

e s 15 a * * cAsAtorill 1 50
pentru alegerea consiliilor comunale. 1887 - 70
.
modificarea legel comunale
organisarea Dobrogel, in limba francezA
)1

1880 - 20
e
le *
25
101
s
11
*
s
s motif
niscut1 .. -- 2 50
12
ill

e
,I , is german
pentru servitori pi regulamentul de aplicatiune
1
II
2
205
... 30
'I
s
s ,, 101
s 101
*
.
s
mortl
datorill 12
12 -
--
to
0 candid st 50 buletine de nascere, pentru comunele rurale 2
pi regularnentul asupra clerulul mirean pi epitropiilor bi- 50 certificate de clatorit ... . 2
s
sericesci, precum pi legea seminariilor eu ultimele mo- 50 autorisatil de Imormlintare e e ... . 2
dificirl 1900 - 20 urbane... .
*
*
asupra jandarmeriel rurale pi regulamentul de aplicatiune,
minelor en ultimele modificArl .
1893
1900
73
20
*
s
100 buletine de nascere
s 100 certificate de datoril
100 autorisatil de lumenintare e
e

e
. . .
4

I -
4 -
drumurilor din 1868, cu modificArile aduse prin legile 7_ 05
:.posteriare pi regulament 1887 50 CI dill extracte de acte civile .
s pi regulamentul pentru organisarea serviciulul central al III. CoNnIct g REGISTER COMUNALR
ministernini de interne . 1898 - 70
pi. regulamentul pentru organisarea serviciulul exterior al Mt registru pentru strAinil slipup!' romAnI de 100 file
ministerulul de interne 70 * le * e e 200 e 6
Constitulinnea pi legea electoral 1884 1- s e * 8
Codul comercial pi regulamentul de aplicare cu modificiirile. 1902 1 50 * is * 12
Regulamentnl pi decisiunea ministerulul de interne asupra exa- * le * altor State We.. 1 . 230:00:000 ..e. 4
menulul de aptitudine pi capacitate pentru tune- f1 6
tiunea de inspector comunal pi secretar la co- I * 8
muna rurall 50 e e e e. 1 . 03 00 00 e. 12
* pi programa pcalelor profesionale de fete gradul I. ,7 1 919024 - 60 de strAinil car! vin pentru scurt limp In ted pi locuesc ere-
s pentru administrarea easel de ajutor pi retragere melnic in comune, de 100 file 4
la pensiune a sergentilor de ()rape. le 1903 20 Un exemplar buletin nominal (Pale volantA) 01
instructinne cieliptiror In armaa 1901 20 Registru de intrarea hArtillor, a 200 file. 4 10
pclelor secundare s s 70 * e epirea s * 200 * 4 10
pentrn aplicarea legel InvtAmIntului primer pi Candid cu 100 bilete de legitirnatie 5
normal-primar in Dobrogea . s 1893 10 * 100 exemplare bilete pentru vlOarea vitelor pe 1904 5
consistorillor eparhiale pi seminariilor, etc 1894 20 Registru de chitana cu !natal a 100 file, model lit. D 2
pentru industrille insalubre * 25 s jurnal de casA 50 N * s E 40
asupra contabiliatel judetene. * 1896 40 recapitulatil venitue *100 F p. 1 2
, legel minelor * a 20 e cheltuell e 100 e ,, F, p. II 2
pentrn costumul clerulul, al studentilor in teolo- cu maid p. ord, de plaa 150 e G. 60
gie pi al elevilor seminariptL . 20 e de partide s * ,, 50 e e r H. 30
* de ordinea pi discipline studentilor universitarl s 1899 - 30 II e parti41, B, a 25 dole, sad 200 chitante 2
asupra priveghiArel sanitare pentru alimente pi Condici de transport, de 60 tile 90
buturl 1895 20 Idem, idem 100 e, 30

NB. Aceste imprimate nu se pot expedia la autoritetti sa particulari de ccit dupd ce se va primi costul lor nurnal prin
mandat poptali Cererile particularilor din provincil trebue sei prte timbru legal de 30 bani, spre a se putea irtregtstra fl
formes. Pentru pachete i adresele ce emanci de la acstc directiune nu se platesce nimic oficiului pota1. Nara' de imprimatele
notate mai sus, nu se mai atlet de vimlare de ccit registrele, condicile Ct4 sup fi irnprimatele 'relative la legect servitorilor, cari se
afici publicate in Montorul Ofiolal No. 116 din 24 August 1899, la rag. 4032.
IMPRIAIEBIA STATULUL DIRECTOR GENERAL , UNTIL/. C. A. ROUTH.

www.digibuc.ro