You are on page 1of 24

JUDETUL HUNEDOARA

ORASUL PETRILA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 32 / 2017

Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata
de 5955 mp evidentiat in CF nr. 63358 Petrila in vederea construirii unei hale de 3500 mp ,
rampa de ridicare si parcare pentru activitati productive

CONSILIUL LOCAL AL ORAULUI PETRILA

Avand n vedere:
-proiectul de hotarare nr. 32/2017 initiat de primarul Orasului Petrila domnul Jurca Vasile;
-expunerea de motive nr. 151/32//2017 a Primarului oraului Petrila, domnul Jurca Vasile prin
care se propune concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de 5955
mp evidentiat in CF nr. 63358 Petrila in vederea construirii unei hale de 3500 mp, rampa de
ridicare si parcare pentru activitati productive;
-raportul nr. 5260/2017 al Directiei Economice din cadrul Primariei Orasului Petrila;
-raportul nr. 5257/2017 al Serviciului A.I.P.F.I.M.C din cadrul Primariei Orasului Petrila;
-avizul nr. 150/40/2017 al Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Local al Orasului Petrila;
-avizul nr. 150/45/2017 al Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local al Orasului Petrila;
In baza prevederilor art. 5 alin 1-2, art. 6 alin. 2, art.8 alin. 1-2 din Normele
metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006, aprobate prin HGR 168/2007, ale art. 14 din HCL
247/2016 privind stabilirea taxelor de concesiune si inchiriere in orasul Petrila, pentru anul 2017;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin.2, lit.c, art. 45 alin.3, art. 123 alin. 2 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale dispozitiilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata, precum
si ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

HOTRTE :

Art. 1. Aproba trecerea terenului in suprafata de 5955 mp, evidentiat in CF nr. 63358
Petrila din domeniul public in domeniul privat al orasului Petrila.
Art. 2. Aproba studiul de oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a unei
parcele de teren in suprafata de 5955 mp evidentiat in CF nr. 63358 Petrila, in vederea
desfasurarii de activitati productive, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art.3. Aproba concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata de
5955 mp evidentiat in CF nr. 63358 Petrila, in vederea desfasurarii de activitati productive.
Art.4. Aproba documentatia pentru licitatia publica, intocmite pentru concesionarea
terenului mentionat la art.3, conform anexei nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. Aproba pretul de pornire al licitatiei la suma de 0,2 lei /mp/ an.
Art.6. Aproba concesionarea prin licitatie publica al amplasamentului mentionat la art. 3
pentru o perioada de 49 de ani cu posibilitatea prelungirii cu jumatate din perioada initiala,
prin acordul partilor.
Art.7. Imputerniceste Primarul orasului Petrila sa semneze contractul de concesiune ce se
va incheia intre Orasul Petrila si castigatorul licitatiei.
Art. 8. Se abroga HCL nr. 221/2016.
Art.9. Prezenta hotarare se poate contesta conform prevederilor si procedurilor din Legea
554/2004 Contenciosul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.10. Prezenta hotarare se comunica Primarului Orasului Petrila , Serv. A.I.P.F.I.M.C.,
Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, persoanelor interesate si se aduce la cunostinta
publica prin grija secretarului orasului.

Petrila,la 03.03.2017

PREEDINTE DE EDIN CONTRASEMNEAZA


CONS. CURTEAN NICOLAE DORIN SECRETAR
JR. STROE DANIEL

Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi pentru vot deschis


JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL PETRILA
PRIMAR
NR.

EXPUNERE DE MOTIVE ASUPRA PROIECTULUI DE HOTRRE

Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata
de 5955 mp evidentiat in CF nr. 63358 Petrila in vederea desfasurarii de activitati
productive

Avand in vedere solicitarea Energy Group Corporation reprezentata prin d-ul Giuseppe
Pulitan, inregistrata la sediul Primariei Petrila sub nr. 1870/2017, prin care solicita concesionarea unei
parcele de teren in suprafata de 6000 mp, in vederea construirii unei hale pentru desfasurarea unor
activitati de productie.
Tinand cont ca societatea mai sus mentionata va realiza activitati de productie urmand sa
creeze aproximativ 30 de locuri de munca, venind in sprijinul comunitatii locale.
Totodata prin atribuirea contractului de concesiune pentru terenul mai sus mentionat, se vor
aduce venituri la bugetul local, crescand potentialul economic al zonei;
In baza prevederilor art. 5 alin 1-2, art. 6 alin. 2, art.8 alin. 1-2 din Normele metodologice
de aplicare a OUG nr. 54/2006, aprobate prin HGR 168/2007, ale art. 14 din HCL 247/2016 privind
stabilireataxelor de concesiune si inchiriere in orasul Petrila, pentru anul 2017;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin.2, lit.c, art. 45 alin.3, art. 123 alin. 2 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale
dispozitiilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata, precum si ale Legii nr.52/2003
privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, propun Consiliului Local
dezbaterea si aprobarea proiectului in forma prezenta.

Petrila, la 21.02.2017

INITIATOR,
PRIMAR
JURCA VASILE
JUDEUL HUNEDOARA
PRIMRIA ORAULUI PETRILA
SERVICIUL A.I.P.F.I.M.C.
NR.___________/2017

RAPORT ASUPRA PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata
de 5955 mp evidentiat in CF nr. 63358 Petrila in vederea desfasurarii de activitati
productive

Avand in vedere solicitarea Energy Group Corporation reprezentata prin d-ul Giuseppe
Pulitan, inregistrata la sediul Primariei Petrila sub nr. 1870/2017, prin care solicita concesionarea unei
parcele de teren in suprafata de 6000 mp, in vederea construirii unei hale pentru desfasurarea unor
activitati de productie, se impune analizarea proiectului de hotarare initiat.
In baza prevederilor art. 5 alin 1-2, art. 6 alin. 2, art.8 alin. 1-2 din Normele metodologice
de aplicare a OUG nr. 54/2006, aprobate prin HGR 168/2007, ale art. 14 din HCL 247/2016 privind
stabilireataxelor de concesiune si inchiriere in orasul Petrila, pentru anul 2017;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin.2, lit.c, art. 45 alin.3, art. 123 alin. 2 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale
dispozitiilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata, precum si ale Legii nr.52/2003
privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, consider ndeplinite condiiile de
legalitate si oportunitate, drept pentru care supune spre dezbaterea i adoptarea Consiliului Local
proiectul de hotrre n forma iniiat.

Petrila, la 21.02.2017

EF SERVICIU A.I.P.F.I.M.C.
ING.JR. LANG MIHAELA

JUDEUL HUNEDOARA
PRIMRIA ORAULUI PETRILA
DIRECTIA ECONOMICA
NR.___________/2017

RAPORT ASUPRA PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata
de 5955 mp evidentiat in CF nr. 63358 Petrila in vederea desfasurarii de activitati
productive

Directia Economica, analizand proiectul de hotarare initiat in baza prevederilor art. 5 alin
1-2, art. 6 alin. 2, art.8 alin. 1-2 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006, aprobate prin
HGR 168/2007, ale art. 14 din HCL 247/2016 privind stabilireataxelor de concesiune si inchiriere in
orasul Petrila, pentru anul 2017;
Avand in vedere solicitarea Energy Group Corporation reprezentata prin d-ul Giuseppe
Pulitan, inregistrata la sediul Primariei Petrila sub nr. 1870/2017, prin care solicita concesionarea unei
parcele de teren in suprafata de 6000 mp, in vederea construirii unei hale pentru desfasurarea unor
activitati de productie, se impune analizarea proiectului de hotarare initiat.
Tinand cont ca prin atribuirea contractului de concesiune pentru terenul mai sus mentionat,
se vor aduce venituri la bugetul local , se vor crea noi locuri de munca;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin.2, lit.c, art. 45 alin.3, art. 123 alin. 2 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale
dispozitiilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata, precum si ale Legii nr.52/2003
privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, consider ndeplinite condiiile de
legalitate si oportunitate, drept pentru care supune spre dezbaterea i adoptarea Consiliului Local
proiectul de hotrre n forma iniiat.

Petrila, la 21.02.2017

DIRECTIA ECONOMICA
EC. RETEGAN RODICA
ANEXA 1 LA HCL. NR. 32/2017

STUDIU DE OPORTUNITATE
Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei parcele de teren in suprafata
de 5955 mp evidentiat in CF nr. 63358 Petrila in vederea construirii unei hale de 3500 mp ,
rampa de ridicare si parcare pentru activitati productive

1. Descrierea si identificarea bunului:


O parcela de teren in suprafata de 5955 mp evidentiat in CF nr. 63358 Petrila in vederea
construirii unei hale de 3500 mp , rampa de ridicare si parcare pentru activitati productive
2. Initiativa concesionarii:
Apartine Energy Group Corporation reprezentata prin d-ul Giuseppe Pulitan, in conformitate cu
prevederile art.9 din OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publica si art.5 din Normele Metodologice de aplicare a OUG 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publica.
3.Motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu:
- necesitatea punerii in valoare a terenului existent;
- concesionarea terenului disponibil determina o sursa de venituri proprii pentru bugetul local, prin
stabilirea unei redevente legale;
- concesionarul are obligatia de a respecta legislatia in vigoare cu privire la pastrarea si conservarea
mediului inconjurator
4. Nivelul minim al redeventei:
Redeventa propusa este de 0,2 lei/mp/an.
5. Procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune:
Procedura ce va fi utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate privata
este licitatia publica, in conformitate cu OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publica si a HGR nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
OUG nr. 54/2006.
6. Durata estimata a concesiunii:
Durata estimata a concesiunii se propune a fi de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire cu jumatate
din perioada initiala, prin acordul partilor, in conformitate cu art.7 din OUG 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.
7. Termenele de realizare a procedurii de concesionare:
Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare sunt: maxim 3 luni.
Detaliile privitoare la organizarea licitatiei si exploatarea concesiunii vor fi stabilite prin caietul de
sarcini, instructiunile pentru ofertanti si contractul de concesiune.
8. Termen de realizare a investitiei:
1. Concesionarul are obligatia de a incepe investitia propusa in termen de 12 luni de la data semnarii
contractului.
2. Concesionarul are obligatia de a finaliza lucrarile pana la data expirarii valabilitatii autorizatiei de
constructie. In caz contrar, contractul de concesiune se reziliaza de drept, fara nici o alta notificare.

PREEDINTE DE EDIN CONTRASEMNEAZA


CONS. CURTEAN NICOLAE DORIN SECRETAR
JR. STROE DANIEL
ANEXA NR.2 LA HCL NR. 32/2017

DOCUMENTATIE PENTRU LICITATIE PUBLICA ORGANIZATA IN


VEDEREA CONCESIONARII UNEI PARCELE DE TEREN IN
SUPRAFATA DE 5955 MP EVIDENTIATA IN CF NR 63358 PETRILA
IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI HALE DE 3500 MP , RAMPA
DE RIDICARE SI PARCARE PENTRU ACTIVITATI
PRODUCTIVE

FEBRUARIE 2017
I. INFORMATII GENERALE

Denumirea concendentului:PRIMRIA ORAULUI PETRILA;


Adresa concendentului: Petrila, str. Republicii, nr.196, jud. Hunedoara;
Cod fiscal: 4375097
Telefon/Fax: tel.0254/550977, fax. 0254/550760;
Adresa web:www.orasulpetrila.ro
Adresa e-mail:primaria.petrila2008@yahoo.com

II. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE


CONCESIONARE

2.1 DESCHIDEREA OFERTELOR


In ziua de ______, orele _____, la sediul Primariei orasului Petrila, vor fi prezenti membrii
comisiei pentru licitatie, ofertantii sau reprezentantii acestora, care vor avea asupra lor si documentele de
imputernicire. Deschiderea licitatiei se va face de catre presedintele comisiei pentru licitatie care va
anunta numele ofertantilor, apoi va deschide plicurile si va anunta ofertele prezentate de fiecare ofertant.
(1) Pentru desfsurarea procedurii licitatiei este obligatorie participarea a cel putin 3
ofertanti.
(2) Plicurile, nchise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixat pentru deschiderea
lor, prevzut n anuntul de licitatie sau n anuntul negocierii directe, dup caz.
(3) Dup deschiderea plicurilor exterioare n sedint public, comisia de evaluare elimin ofertele
care nu contin totalitatea documentelor si a datelor solicitate.
Pentru continuarea desfsurrii procedurii de licitatie este necesar ca dup deschiderea
plicurilor exterioare cel putin 3 oferte s ntruneasc criteriile privind demonstrarea calitii i
capacitii ofertanilor. n cazul n care nu au fost depuse cel puin 3 oferte valabile, concedentul va
anula procedura, aceasta urmnd a fi repetat.
(4) Comisia va verifica dac toate persoanele care au depus oferte au achiziionat documentaia de
atribuire, n caz contrar va respinge ofertele n cauz.
2.2 - Dup analizarea continutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare ntocmeste procesul-
verbal n care se va mentiona rezultatul analizei.
2.3. - Sunt considerate oferte valabile ofertele care ndeplinesc criteriile de valabilitate prevzute n
caietul de sarcini al concesiunii.
2.4.- Dupa deschiderea plicurilor exterioare n edina public, comisia de evaluare verific documentele
depuse. Dup analizarea de ctre comisie a coninutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare
ntocmeste procesul-verbal n care se va meniona rezultatul analizei.
Dac s-au calificat cel putin 3 oferte, comisia trece la analizarea ofertei financiare.
2.5.- Deschiderea plicurilor interioare se face numai dup semnarea procesului-verbal de ctre toi
membrii comisiei i de ctre ofertani.
n urma analizarii ofertelor de ctre comisia de evaluare, pe baza criteriilor de calificare i selecie,
secretarul comisiei de evaluare ntocmete un proces-verbal n care menioneaz ofertele valabile, ofertele
care nu ndeplinesc criteriile de calificare i selecie i motivele excluderii acestora din urm de la
procedura de atribuire.
2.6.- n baza acestui proces-verbal, comisia de evaluare ntocmeste n termen de o zi lucrtoare, un raport
pe care l transmite concedentului.
2.7.- Pentru determinarea ofertei ctigtoare, comisia de evaluare aplic criteriul de atribuire prevzut n
documentaie adic nivelul cel mai ridicat al redevenei.
2.8.- n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informeaz
n scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat ctigtor despre alegerea sa i pe ceilali ofertani
despre respingerea ofertelor lor, motivnd respingerea. Raportul prevzut anterior se depune la dosarul
concesiunii.
2.9.- n cazul n care se depun dou sau mai multe oferte egale, a cror redeven are nivelul cel mai
ridicat, pentru stabilirea ofertei ctigtoare, comisia va decide departajarea prin reofertare.
3.0. (1)Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate propune concedentului, solicitarea
oricror clarificri, si dup caz, completari ale documentelor prezentate de ofertani pentru demonstrarea
conformitii ofertei cu cerinele solicitate.
- (2) Nu se pot solicita clarificri ori completri care s determine apariia unui avantaj evident n
favoarea unui ofertant.
- (3) In termen de 3 zile lucrtoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o
transmite ofertantilor vizati.
- (4) Ofertantii trebuie s rspund la solicitarea concedentului n termen de 4 zile lucrtoare de la
primirea acesteia.
- (5) In cazul acordrii unui termen pentru completarea i/sau clarificarea ofertelor depuse, se ncheie
un proces-verbal n care se vor meniona data i ora la care se va relua procedura de licitaie, comisia
lund msuri n vederea asigurrii secretului ofertelor financiare.

III. CAIET DE SARCINI

1 INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL LICITATIEI

1.1 Obiectul licitatiei il constituie concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren
in suprafata de 5955 mp evidentiat in CF nr. 63358 Petrila in vederea construirii unei hale de
3500 mp , rampa de ridicare si parcare pentru activitati productive
1.2. Bunul care face obiectul concesiunii are ca destinatie desfasurarea de activitati de
productie.
1.3 Concesionarul are obligatia de a incepe investitia propusa in termen de 12 luni de la data
semnarii contractului
1.4. Concesionarul are obligatia de a finaliza lucrarile pana la data expirarii valabilitatii
autorizatiei de constructie. In caz contrar, contractul de concesiune se reziliaza de drept, fara nici o alta
notificare.

2. CONDITII GENERALE ALE CONCESIUNII

2.1. Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate
publica privind protectia mediului.
2.2. Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace, in regim de continuitate si
permanenta a bunurilor proprietate publica ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de
catre concendent
2.3. Concendentul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.
2.4. Terenul ce constituie obiect al concesiunii nu poate fi inchiriat.
2.5. Contractul de concesiune se va incheia pe o perioada de 49 de ani cu posibilitatea
prelungirii cu jumatate din perioada initiala, prin acordul partilor.
2.6. Redeventa este de minim 0,2 Lei/mp/an si va fi platita trimestrial.
2.7. Garantia de participare la licitatie este: 300 lei
Ofertantului ctigtor nu i se restituie garania de participare ci ea se transfer n contul primei rate a
concesiunii.
Celorlalti ofertanti necastigatori, li se va restitui garantia de participare la licitatie la cererea
acestora, n termen de 15 zile de la data comunicrii rezultatului procedurii.
Garantia de participare la licitatie se pierde in urmatoarele conditii:
- retragerea ofertei in perioada de valabilitate;
- neprezentarea la incheierea contractului de concesiune;
- excluderea ofertantului de la licitatie pentru intelegeri prealabile;
- excluderea ofertantului de la licitatie pentru depunerea mai multor oferte;
2.8. Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate
publica (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare,
protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului sau cele
privind protejarea sau punerea n valoare a patrimoniului cultural naional dup caz, protecia mediului,
condiii impuse de acordurile i conveniile internaionale la care Romnia este parte, dac este cazul).

3. CONDITII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTELE


Valabilitatea ofertelor este de minim 90 zile.
Pretul oferit este cel putin egal cu pretul de pornire stabilit de organizator (0,2 Lei/mp/an), (anexa nr. 3
la caietul de sarcini)
Ofertele trebuie sa fie conforme cu prevederile caietului de sarcini.
Lipsa a cel mult doua documente din oferta determina excluderea ofertantului de la
licitatie.

4. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

(1) Prezentul contract de concesiune nceteaz n urmtoare situatii:


a) la expirarea duratei stabilite n contractul de concesiune;
b) n cazul n care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilateral de ctre concedent, cu
plata unei despgubiri juste si prealabile n sarcina acestuia, n caz de dezacord fiind competent instanta
de judecat;
c) n cazul nerespectrii obligatiilor contractuale de ctre concesionar, prin reziliere de ctre concedent, cu
plata unei despgubiri n sarcina concesionarului;
d) n cazul nerespectrii obligatiilor contractuale de ctre concedent, prin reziliere de ctre concesionar,
cu plata unei despgubiri n sarcina concedentului;
e) la disparitia, dintr-o cauz de fort major, a bunului concesionat sau n cazul imposibilittii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fr plata unei despgubiri;
f) alte cauze de ncetare a contractului de concesiune, fr a aduce atingere cauzelor si conditiilor
reglementate de lege.
g) concesionarul nu a inceput investitia in termen de 12 luni de la data semnarii contractului si nu a
finalizat investitia pana la data expirarii perioadei de valabilitate a autorizatiei de construire.
(2) La ncetarea, din orice cauz, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar
n derularea concesiunii vor fi repartizate dup cum urmeaz:
a) bunuri de retur: teren in suprafata de 5955mp;
b) bunuri proprii

IV. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE SI PREZENTARE A OFERTELOR


Ofertantul va depune oferta pana in data de ______ ora ____ si o va introduce in doua plicuri
sigilate:
Oferta propriu zis se completeaz ntr-un exemplar i se pune ntr-un plic mic (interior) pe care
se va nota numele i adresa ofertantului. Plicul ce conine oferta se sigileaz i se introduce ntr-un plic
mai mare (exterior) mpreun cu documentele de eligibilitate.
Pe plicul exterior se va scrie:numele/denumirea si adresa ofertantului,
adresa organizatorului licitatiei, licitatia publica pentru care este depusa oferta, nominalizarea terenului
solicitat si mentiunea si precizarea ,,A nu se deschide nainte de sesiunea de deschidere din data de
______, ora ____ , denumirea si sediul ofertantului si care va contine:
-o fisa de informatii privind ofertantul (Anexa 2 la caietul de sarcini- formularul de informatii generale)
si o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari (Anexa 5 la
caietul de sarcini.)
1.1 dovada depunerii garantiei de participare: 300 lei (copie dupa chitanta sau OP)
1.2. Dovezile privind eligibilitatea:
La licitatie pot participa persoane juridice, agenti economici si persoane fizice autorizate care
indeplinesc urmatoarele conditii:

Pentru persoane juridice :


a) scrisoare de bonitate bancar, eliberat de o banc comercial romn, din care s rezulte c,
financiar, ofertantul este capabil s achite valoarea redevenei original;
b) copie de pe certificatul de nmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerului, de pe actul
constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiionale relevante i de pe certificatul de nregistrare fiscal;
c) ultimul bilan contabil, cu numr de nregistrare de la Direcia General a finanelor publice din care
s rezulte o activitate profitabil i ultima balan contabil intocmite naintea licitaiei din care s rezulte
o activitate profitabil conform cu originalul;
d) certificat fiscal din care s rezulte c nu au nregistrate datorii fa de bugetul de stat, pn la data
organizrii licitaiei autentificat sau original;
e) certificat fiscal de la biroul de Taxe i impozite locale al Primriei oraului Petrila, din care s
rezulte c nu are datorii fa de bugetul local, valabil la data licitaiei autentificat sau original;
f) copie dup actul de identitate i un act prin care s fac dovada c este delegat pentru a participa la
licitaie;
g) fi de informaii privind ofertantul i semnat de acesta, fr ngrori, modificri sau tersturi
forma olograf original (Anexa nr. 2 la caietul de sarcini);
hi) declaraie de participare a ofertantului semnat de acesta, fr ngrori, modificri sau tersturi
(anexa nr. 5 la caietul de sarcini) original;
j) declaraie privind eligibilitatea anexa nr. 1 la caietul de sarcini original;
k) cazierul fiscal al ofertantului, valabil la data licitaiei autentificat sau original;
l) declaraie privind inexistena strii de faliment (anexa nr. 6 la caietul de sarcini) -original;
m) formular de stabilire a valabilitatii ofertei semnat de acesta, fr ngrori, modificri sau tersturi
forma olograf original (anexa 4 la caietul de sarcini);
n) formularul de ofert, original n plicul interior (plic mic) (anexa nr. 3).

1.3. dovada achitarii taxei de participare la licitatie adica suma de: 50 lei
1.4. dovada achitarii contravalorii documentatiei de licitatie: 10 lei
Toate ofertele se vor depune pe adresa:
Primaria oraului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Serviciului A.I.P.F.I.M.C., camera 7, oras Petrila,
judetul Hunedoara, nainte de data de ____ ora _____, prin scrisoare recomandat cu confirmare de
primire sau direct la registratura Primriei oraului Petrila, unde vor fi nregistrate n registrul Oferte, cu
eliberarea unui bon cuprinznd numrul, data i ora nregistrrii.
Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin fax, e-mail.
Ofertele primite i nregistrate dup termenul limit de primire prevzut n anunul de participare
vor fi excluse de la licitaie i vor fi napoiate ofertanilor fr a fi deschise;
La licitaie pot participa persoanele care au constituit garania de participare i au achitat taxele
stabilite de concedent.
La licitatie pot participa persoane juridice, agenti economici romani sau straini. Ofertele se depun, ntr-un
exemplar, pn n ziua desfurrii licitaiei, la locul i ora precizate n documentaie. Fiecare participant
poate depune doar o singur ofert. Ofertele se completeaz n limba romn i se semneaz de ctre
ofertant;

Nu este eligibil orice ofertant care se afl n oricare dintre urmtoarele situatii:
a) este n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt administrate de un judector sindic sau
activitile sale comerciale sunt suspendate ori este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat
prin lege;
b) au ncheiat nelegeri cu creditorii, au activitile de afaceri suspendate sau sunt n oricare alt situaie
analog prevazut de lege;
c) sunt supusi procedurilor pentru declarare de faliment, divizare, administrare de ctre tribunal, pentru
o nelegere cu creditorii sau pentru orice procedur similar prevazut de legislaia n vigoare;
d) au fost condamnai pentru o infraciune referitoare la conduita profesional printr-o judecat care are
putere de res judicata;
e) furnizeaz informaii false n documentele prezentate;
f) nu a respectat condiiile clauzele contractuale stipulate printr-un contract de concesiune, nchiriere,
etc. iar autoritatea contractant poate face obieciuni i poate aduce probe n acest sens.
Ofertanii care nu au depus garania de participare la licitaie, la data deschiderii ofertelor, n
forma cerut de autoritatea contractant, nu vor fi declarai eligibili.
De asemenea nu vor fi declarai eligibili ofertanii a cror ofert nu este depus la sediul
autoritii contractante, la data i ora stabilite, n documentaia de atribuire, ct i nedepunerea acestora la
adresa menionat n documentaia de atribuire.
Comisia de evaluare va verifica dac toate persoanele care au depus oferte, au achiziionat
documentaia de atribuire, n caz contrar va respinge ofertele n cauz.

V. INFORMATII PRIVIND CRITERII DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA


OFERTEI CASTIGATOARE

Comisia pentru licitatie, luand in dezbatere ofertele, va proceda la evaluarea si compararea


acestora, stabilind nominalizarea ofertantului a carui oferta a fost adjudecata respectand criteriul nivelul
cel mai ridicat al redeventei.
In caz de egalitate a ofertelor se procedeaza la licitatie deschisa cu strigare.

VI. ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE


1) Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune dac
ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii
de atribuire i oricum nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri:
a. nu au fost depuse cel puin 3 oferte valabile;
b. se constat abateri grave de la prevederile legale care afecteaz procedura de atribuire sau fac
imposibil ncheierea contractului.
2) Procedura de atribuire se consider afectat, n cazul n care sunt ndeplinite n mod cumulativ
urmtoarele condiii:
a. n cadrul documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire se constat
erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de
concesiune;
b. concedentul se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective, fr ca acestea s conduc, la
rndul lor, la nclcarea principiilor.
3) Concedentul va comunica, n scris, tuturor participanilor la procedura de atribuire, n cel mult 3
zile lucrtoare de la data anulrii, att ncetarea obligaiilor pe care acetia i le-au creat prin depunerea
ofertelor, ct i motivul concret care a determinat decizia de anulare.
4) Eventualele litigii, care pot s apar, n legtur cu atribuirea contractului de concesiune,
ncheierea, executarea, modificarea i ncetarea acestuia, precum i cele privind acordarea de despgubiri,
dac nu se pot rezolva pe cale amiabil, se soluioneaz n baza regimului juridic de drept comun.
n cazul n care licitaia public deschis nu a condus la desemnarea unui ctigtor, se va
consemna aceast situaie ntr-un proces-verbal, iar n termen de 20 de zile se va organiza o nou licitaie.
Procedura de concesiune prin negociere direct se aplic numai n cazul n care, n urma celei de
a doua licitaii publice deschise, nu s-a putut desemna un ctigtor.
Negocierea se face cu fiecare ofertant n parte la data i locul ce vor fi stabilite.
Comisia va negocia nivelul redevenei pornind de la cea stabilit prin hotrrea consiliului local i
clauzele contractuale dup care va ntocmi un proces verbal de adjudecare.

VII PRECIZRI PRIVIND MODUL DE COMPLETARE I SEMNARE AL CONTRACTULUI

Concedentul are obligaia de a ncheia contractul de concesiune cu ofertantul a crui ofert a fost
stabilit ca fiind ctigtoare de ctre comisia de evaluare.
Concedentul poate s ncheie contractul de concesiune numai dup mplinirea unui termen de 20 zile
calendaristice de la data realizrii comunicrii ctre ofertani despre deciziile referitoare la atribuirea
contractului de concesiune.
Modelul contractului de concesiune va fi ntocmit de concedent.
La ncetarea contractului de concesiune concesionarul va restitui bunurile de retur concedentului
potrivit clauzelor contractuale

VIII. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CAILOR DE ATAC

Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea licitatie pot fi facute in termen de 20 zile de la data
licitatiei.
IX. INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Obligatiile concesionarului

Art. 1(1) Concesionarul este obligat ca in termen de 12 luni de la data semnarii contractului sa inceapa
constructia obiectivului propus
(2) Concesionarul are obligatia de a finaliza lucrarile pana la data expirarii valabilitatii autorizatiei
de constructie.
(3) Concesionarul este obligat s asigure exploatarea eficace n regim de continuitate si de
permanent a bunurilor proprietate public ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de
ctre concedent.
(4) Concesionarul este obligat s exploateze n mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.
(5) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.Concesionarul, dupa
realizarea investitiilor poate vinde constructia conform prevederilor legale in vigoare, situatie in care
concedentul va incheia un act aditional la prezentul contract cu cumparatorul constructiei.
(6) Concesionarul este obligat s plteasc redeventa la termenele stabilite.
(7) Concesionarul este obligat s respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate public
(protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de sigurant n exploatare, protectia
mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului etc).
(8) In cazul necesitatii devierii retelelor de utilitati de pe terenul concesionat, cheltuielile generate
de acestea cad in sarcina concesionarului.
(9) La ncetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat s
restituie concedentului, n deplin proprietate, bunurile de retur, n mod gratuit si libere de orice sarcini.
(10) n termen de (cel mult) 90 de zile de la data ncheierii contractului de concesiune,
concesionarul este obligat s depun, cu titlu de garantie, o sum 300 lei, reprezentnd o cot-parte din
suma datorat concedentului cu titlu de redevent pentru primul an de activitate.
(11) Concesionarul este obligat s continue exploatarea bunului n noile conditii
stabilite de concedent, n mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fr
a putea solicita ncetarea acestuia.
(12)Toate cheltuiele legate de notarea prezentului contract in evidentele de Carte Funciara, cad in
sarcina concesionarului.

Obligatiile concedentului

Art. 2. - (1) Concedentul este obligat s nu l tulbure pe concesionar n exercitiul drepturilor rezultate din
prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul s modifice n mod unilateral contractul de concesiune, n afar
de cazurile prevzute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat s notifice concesionarului aparitia oricror
mprejurri de natur s aduc atingere drepturilor concesionarului.

Notificarea catre ofertanti a adjudecarii licitatiei se face de catre organizator, in termen de 3


zile de la raportul comisiei de evaluare.
Contractul de concesiune se incheie in termen de 20 de zile calendaristice de la data
transmiterii comunicarii catre participantii la licitatie.

Toate anexele prevazute sunt obligatorii si fac parte integranta din prezentul caiet de sarcini

Valoarea acestui caiet de sarcini este 10 lei


ANEXA 1 LA CAIETUL DE SARCINI *

OFERTANT
________________________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________________________


_______________________________
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur si a sanciunilor aplicate faptei de
fals n acte publice, c n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane
judecatoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau
splare de bani.
De asemenea, declarc la prezenta procedur depun o singura ofert. Subsemnatul declar ca informaiile
furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg c autoritatea contractant-vnztorul are
dreptul de a solicita, n scopul verificarii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care
dispunem.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de _____________________.
(se precizeaza data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completrii __________ Ofertant,________________


(semnatura autorizata)
ANEXA 2 LA CAIETUL DE SARCINI
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele: ___________________________________________________
2. Codul fiscal: ________________________________________________________
3. Adresa sediului central:________________________________________________
4. Telefon: ____________________________________________________________
Fax:__________________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistra
___________________________________________________________________________
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________


(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
____________________________________________________________________

8. Principala piata a afacerilor:___________________________________________

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:


______________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala
Anul la 31 decembrie la 31 decembrie
(mii lei) (echivalent euro)
___________________________________________________________________________
1.
___________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________
3.
___________________________________________________________________________
Media anuala:
___________________________________________________________________________

10. Conturi bancare: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________

Candidat/ofertant, Data
_____________ _____________
(semnatura autorizata)
ANEXA 3 LA CAIETUL DE SARCINI *

FORMULAR DE OFERTA

Ofertantul:
1 Denumirea/Numele:
________________________________________________________________________
2 Adresa/Sediul:
________________________________________________________________________
3 Codulfiscal:
________________________________________________________________________
4 Certificat de inmatriculare / inregistrare: (pentru pers. Juridice) _____________________
5 Telefon,fax,e-mail:
_______________________________________________________________________
6 Numele si calitatea persoanei legal autorizata sa semneze oferta:_____________________
________________________________________________________________________
7 Pozitia si suprafata terenului solicitat:__________________________________________
________________________________________________________________________
8 Oferim suma de ___________ lei /mp/an(cifre), __________________________(litere) lei/mp/an,
reprezentand redeventa pentru terenul in suprafata de 5955 mp evidentiat in CF nr 63358 Petrila.
9 Activitatea ce se va desfasura in cadrul obiectivului concesionat (detaliati in maxim 5 randuri)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________
10. Investitia necesara pentru desfasurarea activitatii (descrieti in maxim 5 randuri si precizati valoarea):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________
11. Termenul de realizare a investitiei:_________________________________________
12. Sunt de acord sa pastrez oferta valabila timp de 90 de zile: DA
NU
13. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa achitam redeventa
trimestriala in suma de _____________ LEI pana la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru pentru
care se face plata.
14. Am examinat si acceptat fara rezerve intregul continut al documentatiei de oferta.
Semnatura DATA
____________________ _________________
ANEXA 4 LA CAIETUL DE SARCINI *

FORMULAR DE STABILIRE A VALABILITATII OFERTEI

Ofertantul:

1 Denumirea/Numele:
________________________________________________________________________
2 Adresa/Sediul:
________________________________________________________________________
3 Codul fiscal:
________________________________________________________________________
4 Certificat de inmatriculare / inregistrare: _______________________________________

5.Telefon, fax, e-mail:


___________________________________________________________________________

6. Sunt de acord sa pastrez oferta valabila timp de 90 de zile: DA


NU
7. Pretul oferit este cel putin egal cu pretul de pornire stabilit de organizator (0,2 lei /mp/an )
DA
NU

Semnatura DATA

____________________ _________________
ANEXA 5 LA CAIETUL DE SARCINI *
OFERTANT
____________________
(denumirea/numele)

Declaraie
privind calitatea de participant la procedur

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al..... (denumirea ofertantului),


declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c la procedura pentru
atribuirea contractului de concesionare ..(se mentioneaza
procedura), avnd ca obiect.
(adresa bunului ce va fi concesionat), la data de...(zi/luna/an), organizat de Primaria
orauluiPetrila - Serviciul A.I.P.F.I.M.C. (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta n
nume propriu....(numele persoanei
fizice/denumirea persoanei juridice).
Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant-concedentul dac vor interveni
modificari n prezenta declaraie pe parcursul derularii procedurii de ncheiere a contractului de
concesionare, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori.
De asemenea, declar ca informaiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg
c autoritatea contractant - concedentul are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor si documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentaniilor autorizai ai Primariei oraului Petrila (denumirea si
adresa autorittii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legatur cu activitatea
noastr.

Data completrii Ofertant,


_________________ __________________
(semnatura autorizata)
ANEXA 6 LA CAIETUL DE SARCINI *

OFERTANT
_______________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind inexistenta strii de faliment

Subsemnatul(a) ____________________________________________ [se insereaza numele


ofertantului-persoana juridica], n calitate de ofertant la procedura de
____________________________________________________ [se meioneaza procedura] pentru
atribuire contract de concesionare ______________________________________ [se insereaza adresa
bunului ce va fi concesionat], la data de ___________ [se insereaza data], organizat de Oraul Petrila
prin Serviciul A.I.P.F.I.M.C. declar pe proprie rspundere c:
a nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii; de asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
b nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una
dintre situaiile prevzute la lit. a).
nteleg c n cazul n care aceasta declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Data completrii Ofertant,

_________________ __________________
(semnatura autorizata)
ANEXA 7 CAIET DE SARCINI

CONTRACT DE CONCESIUNE
Nr./.

CAP I. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se incheie intre urmatoarele parti:


ntre Consiliul Local al Orasului Petrila, cu sediul n Petrila, str. Republicii nr. 196, CF 4375097
reprezentat prin Jurca Vasile, avnd functia de Primar, n calitate de concedent, pe de o parte,
Si
S.C. _______________, cu sediul in __________, str. ________,nr. _______, jud. _______, cod fiscal
_________ nregistrat n Registrul Comerului cu nr. ____________ reprezentat prin administrator
_____________, in calitate de concesionar, pe de alt parte,
In temeiul Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate public, aprobat cu modificri prin Legea nr.22/2007, si al Hotrrii
consiliului local de aprobare a concesionrii nr. _____/2016, s-a ncheiat prezentul contract de
concesiune.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art. 1. - (1) Obiectul licitatiei il constituie concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in
suprafata de 5955 mp, evidentiat in CF nr. 63358, in construirii unei hale de 3500 mp, rampade ridicare si
parcare, pentru activitati productive.
(2) n derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmtoarele categorii de
bunuri:
a) bunurile de retur: o parcela de teren in suprafata de 5955 mp, evidentiat in CF nr. 63358, in vederea
desfasurarii de activitati productive;
b) bunurile proprii: . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

CAP.III. TERMENUL

Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de 49 de ani, ncepnd de la data semnarii contractului
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioad egal cu cel mult jumtate din
durata sa initial, prin acordul comun al partilor.

CAP.IV.REDEVENTA

Art. 3. (1) Redeventa este de _______lei anual, adica ____________ lei/mp/an pltit trimestrial, n
conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plat).
(2) Nivelul redeventei va fi indexat anual cu rata inflatiei, aprobata prin Hotararea Consiliului
Local al Orasului Petrila.
(3) Plata se va face pana la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru pentru care se face
plata.

CAP.V. PLATA REDEVENTEI

Art. 4. (1) Plata redeventei se face prin conturile:


- contul concedentului nr.RO 68 TREZ 36821A300530XXXX deschis la Trezoreria Petrosani.
(2) Neplata redeventei sau executarea cu ntrziere a acestei obligatii conduce la penalitati de
0.20% din redeventa pe zi de intarziere. Neplata redeventei si a penalitatilor dupa inca 30 de zile duce la
rezilierea contractului, fara despagubiri din partea concendentului pentru investitiile concesionarului ,
care vor trece in proprietatea concedentului, prin Hotarare de Consiliu Local, fara punere in intarziere,
fara alte formalitati si fara interventia vreunei instante de judecata, conform prezentului pact comisoriu .

CAP.VI. DREPTURILE PRTILOR

Drepturile concesionarului

Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata n mod direct, pe riscul si pe rspunderea sa, bunurile
proprietate public ce fac obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care
fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de prti prin contractul de
concesiune.

Drepturile concedentului

Art.6. (1) Concedentul are dreptul s inspecteze bunurile concesionate, verificnd respectarea obligatiilor
asumate de concesionar.
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabil a concesionarului
si n urmtoarele conditii: in 15 zile inante de data verificarii .
(3) Concedentul are dreptul s modifice n mod unilateral partea reglementar
a contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, ori din alte
cauze autorizate de lege.

CAP.VII. OBLIGATIILE PRTILOR - CLAUZE STABILITE N CONDITIILE


CAIETULUI DE SARCINI

Obligatiile concesionarului

Art. 7(1) Concesionarul este obligat ca in termen de 12 luni de la data semnarii contractului sa inceapa
constructia.
(2) Concesionarul are obligatia de a finaliza lucrarile pana la data expirarii valabilitatii
autorizatiei de constructie.
(3) Concesionarul este obligat s asigure exploatarea eficace n regim de continuitate si de
permanent a bunurilor proprietate public ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de
ctre concedent.
(4) Concesionarul este obligat s exploateze n mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.
(5) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.Concesionarul, dupa
realizarea investitiilor poate vinde constructia conform prevederilor legale in vigoare, situatie in care
concedentul va incheia un act aditional la prezentul contract cu cumparatorul constructiei.
(6) Concesionarul este obligat s plteasc redeventa la termenele stabilite.
(7) Concesionarul este obligat s respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate
public (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de sigurant n exploatare,
protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului etc).
(8) In cazul necesitatii devierii retelelor de utilitati de pe terenul concesionat, cheltuielile generate
de acestea cad in sarcina concesionarului.
(9) La ncetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat s
restituie concedentului, n deplin proprietate, bunurile de retur, n mod gratuit si libere de orice sarcini.
(10) n termen de (cel mult) 90 de zile de la data ncheierii contractului de
concesiune, concesionarul este obligat s depun, cu titlu de garantie, o sum 300 lei reprezentnd o cot-
parte din suma datorat concedentului cu titlu de redevent pentru primul an de activitate.
(11) Concesionarul este obligat s continue exploatarea bunului n noile conditii stabilite de
concedent, n mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fr a putea
solicita ncetarea acestuia.
(12)Toate cheltuiele legate de notarea prezentului contract in evidentele de Carte Funciara, cad in
sarcina concesionarului.
(13) Conform art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile
ulteriore, pentru terenul concesionat se va stabili o taxa pe teren in sarcina concesionarului, in conditiile
similare impozitului pe teren.

Obligatiile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul este obligat s nu l tulbure pe concesionar n exercitiul drepturilor rezultate din
prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul s modifice n mod unilateral contractul de concesiune, n afar
de cazurile prevzute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat s notifice concesionarului aparitia oricror mprejurri de natur
s aduc atingere drepturilor concesionarului.

CAP.VIII. NCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune nceteaz n urmtoare situatii:


a) in cazul in care in termen de 12 luni de la data semnarii contractului, concesionarul nu a inceput
investitia propusa si nu a finalizat lucrarile pana la data expirarii valabilitatii autorizatiei de constructie.
b) la expirarea duratei stabilite n contractul de concesiune;
c) n cazul n care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilateral de ctre concedent, cu
plata unei despgubiri juste si prealabile n sarcina acestuia, n caz de dezacord fiind competent instanta
de judecat;
d) n cazul nerespectrii obligatiilor contractuale de ctre concesionar, prin reziliere de ctre concedent,
cu plata unei despgubiri n sarcina concesionarului;
e) n cazul nerespectrii obligatiilor contractuale de ctre concedent, prin reziliere de ctre concesionar, cu
plata unei despgubiri n sarcina concedentului;
f) la disparitia, dintr-o cauz de fort major, a bunului concesionat sau n cazul imposibilittii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fr plata unei despgubiri;
g)alte cauze de ncetare a contractului de concesiune, fr a aduce atingere cauzelor si conditiilor
reglementate de lege.
(2) Prezentul contract se reziliaza prin Hotarare de Consiliu Local, fara punere in intarziere, fara
alte formalitati si fara interventia vreunei instante de judecata, conform prezentului pact comisoriu in
cazul nerespectarii clauzelor contractuale.
(3) La ncetarea, din orice cauz, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de
concesionar n derularea concesiunii vor fi repartizate dup cum urmeaz:
a) bunuri de retur;
b) bunuri proprii .
CAP.IX. CLAUZE CONTRACTUALE REFERITOARE LA MPRTIREA
RESPONSABILITTILOR DE MEDIU NTRE CONCEDENT SI CONCESIONAR

Art. 10. - Responsabilitatea privind mediul pe tot parcursul concesiunii, cu privire la obiectul
concesiunii, cade in sarcina concesionarului .

CAP.X. RSPUNDEREA CONTRACTUAL


Art. 11. - Nerespectarea de ctre prtile contractante a obligatiilor cuprinse n prezentul contract de
concesiune atrage rspunderea contractual a prtii n culp.

CAP.XI. LITIGII

Art. 12. - (1) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de
concesiune se realizeaz potrivit prevederilor legale in vigoare.
(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii, prtile pot stipula n contractul de concesiune clauze
compromisorii.
(3) Competenta judiciara a solutionarii eventualele litigii apartine Judecatoriei Petrosani.

CAP.XII. ALTE CLAUZE (DE EXEMPLU: CLAUZE DE REZILIERE


CONVENTIONAL, CLAUZE PENALE)

Art. 13. Partile pot conveni la rezilierea contractului de concesiune si pentru alte cauze prin intelegere
scrisa si accord comun.

CAP.XIII. DEFINITII

Art. 14. - (1) Prin fort major, n sensul prezentului contract de concesiune, se ntelege o mprejurare
extern cu caracter exceptional, fr relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu nsusirile sale naturale,
absolut invincibil si absolut imprevizibil.
(2) Prin caz fortuit se ntelege acele mprejurri care au intervenit si au condus
la producerea prejudiciului si care nu implic vinovtia paznicului juridic, dar care nu ntrunesc
caracteristicile fortei majore.

Prezentul contract de concesiune a fost ncheiat n 5 exemplare.

CONCEDENT, CONCESIONAR,

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA


CONS. CURTEAN NICOLAE DORIN SECRETAR
JR. STROE DANIEL