You are on page 1of 2

UBND TNH PH TH CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

S VN HA, TH THAO V DU LCH c lp - T do - Hnh phc

S: 116 /SVHTTDL-TTXTDL Ph Th, ngy 02 thng 03 nm 2017


V/v tham gia cc hot ng xc tin du lch
nm 2017

Knh gi: Hip hi Du lch tnh Ph Th.

Thc hin K hoch s 4772-KH/UBND ngy 20/10/2016 ca UBND tnh


Ph Th v pht trin du lch tnh Ph Th giai on 2016- 2020; Quyt nh s
2874/Q-UBND ngy 02/11/2016 v vic ph duyt Chng trnh xc tin du lch
tnh Ph Th nm 2017; K hoch s 01/KH-NHTPTDL ngy 15/01/2017 ca
UBND tnh Sn La-Trng nhm hp tc pht trin du lch 8 tnh TBMR nm
2017 v hot ng chng trnh hp tc pht trin du lch 8 tnh Ty Bc m rng
nm 2017.
cng tc thng tin xc tin, qung b du lch tnh Ph Th t hiu qu
cn c s vo cuc quyt lit ca cc doanh nghip du lch trong tnh vo cc hot
ng xc tin gii thiu sn phm, dch v du lch, m rng th trng gia cc
doanh nghip i tc kinh doanh. Tng cng hiu qu hot ng hp tc giao lu,
kt ni xc tin pht trin du lch tnh Ph Th.
S Vn ha, Th thao v Du lch thng bo cc hot ng xc tin du lch
nm 2017, ngh Hip hi Du lch cn c ni dung chng trnh cc s kin,
ng k phi hp hoc ch tr tham gia t hiu qu.
1. Cc s kin giao Trung tm TTXTDL ch tr, ngh HHDL phi
hp.
1.1. L Hi Hoa Ban nm 2017:
- Thi gian: T ngy 11-14/3/2017
- a im: Qung trng 7/5 - thnh ph in Bin Ph.
1.2. Ngy hi du lch Thnh ph H Ch Minh 2017:
- Thi gian: T ngy 23-26/3/2017
- a im: Thnh ph H Ch Minh.
1.3. Trng by qung b du lch, trin lm nh p Du lch Ph Th dp
Gi T Hng Vng l hi n Hng nm 2017.
- Thi gian: T ngy 01-06/04/2017 (tc 05-10/3 m lch)
- a im: Sn hnh l, Khu Di tch lch s n Hng.
1.4. Hi ch Du lch Quc t VITM H Ni nm 2017:
- Thi gian: T ngy 06-09/4/2017
- a im: s 91 ng Trn Hng o, qun Hon Kim, H Ni.
1.5. Hi ch Du lch Ty Bc:
- Thi gian: D kin thng 9/2017
- a im: Tnh Sn La
2. Cc s kin khc ngh HHDL nghin cu, ch tr thc hin.
2.1. Hi ch Du lch quc t Nng 2017
- Thi gian: Thng 6/2017
- a im: Thnh ph Nng.
2.2. Hi ch Du lch Quc t Thnh ph H Ch Minh ITE HCMC 2017.
- Thi gian: Thng 9/2017
- a im: Ti Trung tm Hi ch v Trin lm Si Gn (SECC), a ch:
799 Nguyn Vn Linh, Phng Tn Ph, Qun 7, Tp.HCM.
2.3. Hi ch Du lch Lng ngh H Ni 2017.
- Thi gian: Thng 9/2017
- a im: Thnh ph H Ni
3. Qung b du lch qua mng in t, cc n phm, pano, video
- Pht hnh cun S tay Hng dn du lch (thng 6/2017).
- Pht hnh cun Bn tin Du lch Ph Th (2 k/1 nm: thng 6, 12)
- Pht hnh Bn , tp gp, t ri tour du lch trn a bn tnh Ph Th
(thng 3, 6, 9/2017).
- Kho st nh hng, khch sn, im tham quan, xy dng tour du lch Ph
Th (thng 3, 11/2017).
- T chc cuc thi Thuyt minh vin, Hng dn vin Du lch Ph Th.
(pht ng thng 8/2017, t chc thi thng 12/2017)
Trn y l lch cc hot ng xc tin du lch nm 2017, ngh Hip hi
Du lch ch ng xy dng k hoch, ng k phi hp vi Trung tm TTXTDL
v nghin cu ch tr tham gia t hiu qu, gp phn y mnh lin kt qung b
v m rng th trng nhm nng cao hnh nh v th Doanh nghip du lch Ph
Th vo nhim v pht trin du lch ca tnh./.
Ni nhn: KT. GIM C
- Nh trn; PH GIM C
- UBND tnh (b/c);
- Lnh o S;
- Cc hi trc thuc HHDL; k
- Trung tm TTXTDL (t/h);
- Lu: VT,TTXTDL.

Nguyn c Thy