s¡cÕ´ k˛wü*düTº $|ü¢yêìøÏ q÷πs+&ÉT¢

#Ó’Hê kÕ+düÿè‹ø£ $|ü¢yêìøÏ @u…’j˚T+&ÉT¢
q>∑®˝Ÿã] $|ü¢e kÕj·T <Ûäb˛sê{≤ìøÏ j·÷uÛ…’ edü+‘ê\T
e÷]ÿ »‡ + ` ˝…ìì»+ ` e÷y√ Ä˝À#·q $<Ûëq+ e]∆˝≤*¢ |”&ç‘· Á|ü»\ |üø£å |üÁ‹ø£
ãT˝…{ÏHé : 1 2017 »qe] ` e÷]à ù|J\T : 16 Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh ø£$T{° (düuÛÑT´\≈£î e÷Á‘·y˚T)

Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì 2017`18 πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ
πø+Á<ä Ä]∆ø£ eT+Á‹ ns¡TDY C…’{°¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq πø+Á<ä ô|+∫ |üqTï\ |ü]~Û˝ÀøÏ ‘Ó#˚à Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~. eè~∆πs≥Tì #·s¡´˝Ò. e´ekÕj·T+˝ÀøÏ s¡TD≤\ |ü+|æD°ì ô|+#·&ÉeT÷ n+fÒ
ã&Ó®{Ÿ Á|ü»˝…<äTs=ÿ+≥Tqï u≤<Ûä\|ü≥¢, düeTdü´\ |ü≥¢ @ e÷Á‘·+ 6.75% XÊ‘·+ qT+&ç 7.5% XÊ‘·+ >±H˚ #·÷|ædü÷Ô, sêã&ç 17 ¬s’‘·T\qT eT]+‘· s¡TD≤\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j˚T≥T¢ #˚j·T&Éy˚T.
ÁX¯<∆ä #·÷|ü˝<Ò Tä . ø±s√Œπs{Ÿ X¯≈î£ \Ô ≈£î esê\»\T¢ ≈£î]|æ+∫, Á|ü»\ô|’ XÊ‘·+ ô|]–q≥Tº #·÷|æ+#ês¡T. Bìì Á|ü»\ô|’ |üqTï\ uÛ≤sêìï n~ Ä‘·àVü≤‘·´\ |üs+¡ |üs¡ ø=qkÕ>∑&Üìπø <ë] rdüT+Ô ~. e´ekÕj·T
Ä]∆ø£ uÛ≤sêìï eT]+‘· yÓ÷|æ+~. ìs¡T<√´>±ìï |ü]wüÿ]+#˚ ô|+#·&+É <ë«sê kÕ~Û+#ês¡T. |üs√ø£å |üqTï\ ô|+|üø+£ e\q Á|ü»\ô|’ eT<äT|ü⁄\ <Ûäs¡\ ‘·–Z+|ü⁄ Á|ükÕÔeq >±˙, |ü+≥\≈£î ø£˙dü eT<䛑·T
#·s¡´\T>±˙, uÛ≤s¡‘· Ä]∆ø£ e´edüúqT eTTK´+>± Á|ü<Ûëq s¡+>±˝…’q e÷Á‘·y˚T uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+~. Ç+<Ûäq <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄<ä\ e\q <Ûäs¡\ Á|üø£≥q >±˙ Ç+<äT˝À ˝Ò<äT. Á>±MTD s¡TD≤\ ô|+|ü⁄<ä\
e´ekÕj·T s¡+>±ìï, bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>±ìï ÄeVæ≤+∫ ñqï düeTdü´\ ì‘ê´edüsê\ <Ûsä \¡ T ô|s¡T>∑T‘êsTT. ns¡TDYC{’… ¢° Á<äy√´\“D+ ‘·–+Z <äì nH˚~ uÛÑ÷kÕ«eTT\≈£î, Ç‘·s¡ Á>±MTD <Ûäì≈£î\≈£î Ç~ #˚s¡T‘·T+~.
|ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T>±˙ ˝Òe⁄. bÕ]ÁXÊ$Tø£ ñ‘·Œ‹Ô düú㛑·˝À ñ øÏ‘êãT *#·TÃ≈£îHêï&ÉT. ø±˙ yêdüÔy˚eT+fÒ kÕ<Ûës¡D Á|ü»\T <ëìì yêfi¯ófl yê{Ïì n~Ûø£ e&û¶ sπ ≥¢≈î£ ∫qï¬s‘’ T· \≈£î Ç#·TÃ≈£î+{≤s¡T.
+~. e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝À ø£ì|æ+∫q eè~∆ @<Ó’Hê ñ+B n+fÒ $ìjÓ÷–+#˚ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\˙ï u≤>± ô|]>±sTT. n<˚ dü+<äs“¡ +¤ ˝À C…{’ ¢° ø±+Á{≤≈£îº |ü<‹∆ä ˝À e´ekÕj·÷ìï
n~ yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± qyÓ÷<äsTT´+~. á ã&Ó®{Ÿ ns¡TDY C…’{°¢ uÛ≤s¡rj·TT\T m≈£îÿeeT+~ |üqTï\T Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì Ä˝À∫düTqÔ ï≥T¢>± ãj·T≥ô|{≤º&TÉ . Ç~ ø±s√Œπs{Ÿ
ÁbÕ<Ûä$Tø£ s¡+>±\qT n+fÒ e´ekÕj·T, bÕ]ÁXÊ$Tø£, $<ä´, yÓ’<ä´, #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äHêï&ÉT. |üqTï\T ‘·≈£îÿe $~Û+#˚ <˚X¯+>±q÷, dü÷ú\ e´ekÕj·÷ìøÏ eTs√ù|s¡T e÷Á‘·y˚T. Ç~ ¬s’‘·T\T ‘êeTT ≈£*– ñ
‘·~‘·s¡ kÕe÷õø£ s¡+>±\qT |üP]Ô ìs¡¢ø£å´+ #˚dæ+~. eè~∆˝À yê{Ï ìwüŒ‹Ô #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± ñqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. @~ qï uÛÑ÷$Tì, e´ekÕj·÷ìï b˛>=≥Tºø=ì yê] uÛÑ÷$Tô|’q yêπs
ns¡TDY C…’{°¢ ô|<ä›H√≥¢ s¡<äT› ø±s¡D+>± u≤´+≈£î˝À¢ @yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ Ç+<äT˝À yêdüÔyê\T <ëdüTÔHêïs¡T. n<˚ dü+<äs¡“¤+˝À ≈£L©\T>± e÷s¡&ÜìøÏ <ë]rdüTÔ+~.
&çbÕõ≥T¢ ô|]>±j·Tì Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. Á|üuÛÑT‘·«+ <ëìqT+&ç e&û¶ n_Ûeè~∆ #Ó+~q <˚XÊ˝À¢ |üqTï sêã&ç˝À dü>∑+ ˝Ò<ë eT÷&√ e+‘·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<Ûäø±ìøÏ ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄ì
πs≥¢qT ‘·–Z+∫+~. ø±˙ n~ Á|ü<Ûëq+>± $<˚o, dü«<˚o ø±s=Œπs{Ÿ kÕe÷õø£ s¡+>±\ô|’ yÓ∫ÃdüTÔHêïs¡T. ø±˙ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ á s¡+>∑+ô|’ u≤>± ô|+∫q≥T¢>± ns¡TDY C…’{°¢ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. ø±˙ Ç~ ‘·|ü⁄Œ<√e
X¯≈£îÔ\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç+~. ¬s’‘·T\, e´ekÕj·T≈£L©\, ∫qï dü«\Œ+>±H˚ yÓ∫ÃdüTÔqï~. |ü { Ï º + #· & É y ˚ T . á ã&Ó ® { Ÿ ˝ À 48,000 ø√≥¢ s¡ ÷ bÕj· T \T
yê´bÕs¡T\, Ç‘·s¡ ù|<ä\ s¡TD≤\ e÷|ò” C≤&É ø£ì|æ+#·<äT. Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìs¡T<√´>∑+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ñ+~. ø±˙ πø{≤sTT+∫q≥T¢ #·÷|æ+#ês¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡ |ü⁄qs¡+»Hê\ <ë«sê
Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ u≤´+≈£î\T Ç∫Ãq yÓTT‘·Ô+ n|ü⁄Œ˝À¢ ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTú \ ã&Ó®{Ÿ˝À <ëì >∑T]+∫ Á|ü‹bÕ<äq\T ˝Òe⁄. ñbÕ~Û ø£\Œq #ê˝≤ 47,000 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #·÷|æ+#ês¡T.
$\Te 12 XÊ‘êìøÏ ô|’>± ô|]–q|üŒ{Ïø° yê{Ï >∑T]+∫ Ä]∆ø£ ‘·≈£îÿe>± ñ+~. Ç{°e* dü+e‘·‡sê\˝À eT]+‘· ‘·–Z+~. ns¡TDY md”‡, md”º\≈£î m≈£îÿe>± Ks¡Tà #˚XÊeTT nH˚~ ≈£L&Ü
eT+Á‹øÏ |ü{+ºÏ |ü⁄˝Ò<Tä . Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘êH˚ dü«j·T+>± H√≥¢s<¡ Tä › >∑T]+∫ C…’{°¢ πøe\+ dü«j·T+ ñbÕ~Û >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. ø±˙ nB ‘· | ü Œ ‘√e |ü { Ï º + #· & É y ˚ T á ôdø£ å q ¢ Á|ü » \˝À
Á|ükÕÔeq #˚d÷ü ,Ô ø±]à≈£î\T, s¬ ‘’ T· \T, eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ Á|ü»˝…<Tä s=ÿ+≥Tqï kÕ~Û+#·&ÜìøÏ @ s¡ø£yÓTÆq #·s¡´\÷ ã&Ó®{Ÿ˝À Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. á @ $<ÛäyÓTÆq Á|ü>∑‹ #·÷|æ+#·≈£î+&ÜH˚ m≈£îÿe Ks¡Tà #·÷|ædüTÔHêïs¡T.
u≤<Ûä\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. dü«j·T+ ùde≈£î&ÉT dü«j·T+>±H˚ ø£*Œ+#·Tø√eTì uÀ~ÛdüTÔHêï&ÉT. ñ Ä]∆ø£ eT+Á‹ ‘·q ã&Ó®{Ÿ Á|üdü+>∑+˝À ø±]àø£ e´‹πsø£
á ã&Ó{® Ÿ˝À ø±˙, Ç+‘·≈î£ eTT+<äT>±˙ yÓ÷&û Á|üuTÑÛ ‘·«+ bÕ~Û nH˚~ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ+#ê*‡ ñ+~. n~ Á|üuÛÑT‘·« u≤<Ûä´‘· dües¡D\‘√ ø±]àø£ Vü≤≈£îÿ\qT ø±\sêùd e÷s¡TŒ\qT Á|üø{£ +Ï #ê&ÉT.
|üqTï\ |ü]~Ûì ô|+∫ Á|ü»\ô|’ |üqTï\ uÛ≤sêìï ô|+#˚ Á|üj·T‘·ïy˚T nH˚ Ä˝À#·H˚ Ç+<äT˝À ˝Ò<äT. yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ ø±]àø£ #·{≤º\qìï+{Ïì s¡<äT›#˚dæ yê{ÏkÕúq+˝À 4
#˚dæ+~. düs¡T≈£î\ô|’ ùde\ô|’ |üqTï\T $~Û+#·&É+ <ë«sê, e´ekÕj·÷ìøÏ, Á>±e÷D≤_Ûeè~∆øÏ #ê˝≤ πø{≤sTT+|ü⁄\T ø√&é \ qT ‘˚ y ê\ì Ç|ü Œ {Ï π ø Á|ü ø £ { Ï + ∫+~. $<˚ o Á|ü ‘ · ´ ø£ å
q>∑<Tä s¡V≤æ ‘· ˝≤yê<˚M\ <ë«sê |üqTï\T #Ó*+¢ #ê*‡q düeT÷Vü‰\qT »]|æq≥T¢>± yêø£Œ{ÏeTqT #·÷|ædTü HÔ êïs¡T. n~ øπ e\+ ø£+{Ï ‘·T&ÉT|ü⁄ (‘·s¡TyêsTT 2e ù|J˝À)

$»j·Te+‘·yÓTÆq |”&ûj·Tdtj·TT 20e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\T
: Á|ü>∑‹o\ Á|üC≤kÕ«eT´ $<ë´]ú dü+|òüT+ (|”&ûj·Tdtj·T÷) »]–q ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À eTTK´ n‹~Û>± ◊m|òt{Ïj·TT Ä*+&çj·÷ uÛÑ$wü´‘Y ø£s¡Ôyê´\qT s¡÷bı+~+#·Tø√yê\Hêïs¡T. πø+Á<ä+˝À yÓ÷&û
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº 20e eTVü‰düuÛÑ\T n‘·´+‘· ñ‘ê‡Vü≤|üP]‘·+>± n<Ûä´≈£åîsê\T ø±ˆˆ n|üs¡í, dæ|æ◊ (j·T+.j·T˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” sêÁwüº n~Ûø±s¡+ #˚|ü{≤ºø£ <˚X¯+˝À |ü]dæú‘·T\T eT]+‘· uÛÑj·÷qø£+>±
»]>±sTT. sêÁwüº sê»<Ûëì $»j·Tyê&É˝À &çôd+ãsY 9,10,11 n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø±ˆˆyÓ’. kÕ+ã•esêe⁄, |ü+C≤uŸ dü÷º&Ó+{Ÿ e÷sêj·THêïs¡T. Á|ü•ï+#˚yê]ô|q’ , Á|ü>‹∑ o\ X¯≈î£ \Ô ô|q’ ô|<ä› m‘·TqÔ
‘˚B\˝À »]–q á düuÛÑ\˝À 9e ‘˚Bq uÛ≤Ø $<ë´]ú Á|ü<äs¡Ùq, j·T÷ìj·THé (|”j·Tdtj·T÷) H˚‘· sêCÒ+<äsY dæ+>¥, ‘Ó\+>±D≤ <ë&É T \T »s¡ T >∑ T ‘· T Hêïj· T Hêïs¡ T . $X¯ « $<ë´\j· ÷ \qT
ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »]>±sTT. kÕúìø£ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé bÕ]Ù˝Ÿ π>≥T qT+&ç |”&ûj·Tdtj·T÷ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üB|t, Á|ü>∑‹o\ eTVæ≤fi≤ ø±cÕsT÷ø£sD¡ >± e÷πsÃ+<äT≈£î ≈£îÁ≥\T #˚dTü HÔ êïs¡ì <äTj·T´ã{≤ºsT¡ .
ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ sê´© e+<ä˝≤~ eT+~ $<ë´s¡T\ú ìHê<ë\ ¨s¡T‘√ dü+|òTü + sêÁwüº Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ myéT. \øÏàå , Ç|òPü º sêÁwüº Á|ü<ëÛ q <ä[‘·T\ô|’, yÓTÆHê]{°\ô|’ uÛÑ]‘Ó–+∫ <ë&ÉT\≈£î ~>∑T‘·THêïs¡ì
düuÛ≤ düú* õ+U≤Hê Á>ö+&ÉT es¡≈£î kÕ–+~. |”&ûj·Tdtj·T÷ mÁs¡ ø±s¡´<ä]Ù |æ. Á|ükÕ<é, |”&ûj·Tdtj·T÷ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt. $eT]Ù+#ês¡T. eT‘√Hêà<ëìï e´‹πsøÏdü÷Ô, Á|üC≤kÕ«e÷´ìï
»+&Ü\‘√ ø£<ä+ ‘=øÏÿq $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\ }πs–+|ü⁄ q>∑s¡ sêyÓTàVü≤Hé, sêÁwüº Hêj·T≈£î\T ÄsY.‹s¡T|ü‹, ¬ø. eT*¢U≤s¡T®Hé, ¬ ø. s¡øÏå+#ê\ì ø√]q+<äT≈£î &Ûç©¢ C….mHé.j·T÷. $<ë´]ú H˚‘·\ô|’
Á|ü»\qT $X‚wü+>± Äø£]¸+∫+~. Á|ü<äs¡Ùq˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, uÛ≤düÿsY, ‘·~‘·s¡T\T y˚~ø£ô|’ ÄoqT˝j·÷´s¡T. sê»Á<√Vü≤+ πødüT ô|{Ϻ n¬sdüTº\T #˚dæq dü+>∑‘·T\T >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.
‘Ó\+>±D≤ ns¡TD√<äj·T ø£fi≤ø±s¡T\ ø£fi≤ Á|ü<äs¡Ùq\T #·÷|üs¡T\≈£î eTT+<ä T >± eTTK´n‹~Û > ± bÕ˝§Z q ï ø±ˆˆ n|ü s ¡ í eTs√Á|üø£ÿ q\¢<Ûäq+, <=+>∑H√≥T¢ n]ø£fÒº ù|]≥ ô|<ä›H√≥¢ s¡<äT›‘√
Äø£s¡¸D°j·T+>± ì*#êsTT. nq+‘·s¡+ y˚eTT\ s√Væ≤‘Y q>∑sY>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº $uÛÑ»q ‘·sê«‘· ‘=*kÕ]>± »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï Á|ü»\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚XÊs¡ì, H√≥¢ s¡<äT› ndü\T \øå±´\T
HêeTø£s¡D+ #˚j·Tã&ɶ õ+U≤Hê Á>ö+&é˝À ô|<ä› ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ 20e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\T $»j·Te+‘·+ ø±yê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. y˚sπ e⁄Hêïj·THêïs¡T. $<˚XÊ\˝Àì q\¢&ãÉ T“qT <˚X+¯ ˝ÀøÏ s¡|Œæ kÕÔqì
»]–+~. <˚X¯+˝À @s¡Œ&ɶ dü+øÏ¢wüºyÓTÆq sê»ø°j·T, kÕe÷õø£, Ä]∆ø£ |ü]dæú‘ ·T\ sTT∫Ãq Vü‰MTì >±*øÏe~* Á|ü»\qT <=+>∑\T>± ∫Árø£]dü÷Ô ø£s¬ ˙‡
|”&ûj·Tdtj·T÷ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T m. s¡$#·+Á<ä n<Ûä´ø£å‘·q H˚|ü<Ûä´+˝À eTVü‰düuÛÑ\˝À XÊÁd”Ôj·TyÓTÆq Ä˝À#·q\T, #·s¡Ã\T »]– (‘·s¡TyêsTT 2e ù|J˝À)
2 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” ãT*f…Hé `1
1 e ù|J ‘·s¡TyêsTT q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” H˚‘· yÓ’. kÕ+ã•esêe⁄ Á|üdü+–dü÷Ô j· T ÷ìe]Ù{° e÷J yÓ ’ d t # Û ê q‡s¡ ˝ Ÿ Ábıˆˆ ¬ ø .$j· T qïsêe⁄
ô|≥Tºã&ÉT\qT ÄVü‰«ì+∫ ‘·≈£îÿe y˚‘·Hê\‘√ <√#·Tø√e{≤ìøÏ $<ë´s¡+>∑+ |ü≥¢ #·+Á<äu≤ãT düsêÿs¡T $eø£å‘· #·÷|ædüTÔ+<äHêïs¡T. ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´dü+ #˚XÊs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêqTsêqT
neø±X¯+ ø£*Œ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔqï~. n<˚ dü+<äs¡“¤+˝À <˚X¯+˝À Á|üuÛÑT‘·« $<ë´dü+düú\qT ìs¡¢øå±´ìøÏ >∑T] #˚dü÷Ô $<ë´s¡+>∑+ $<ë´s¡T\ú ˝À kÕe÷õø£ #Ó‘’ q· ´+ ø=s¡e&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. düe÷q‘·«+,
n‘·´~Û≈£î\≈£î ñbÕ~Ûì ø£*ŒdüTÔqï eÁdüÔ|ü]ÁX¯eTqT <ëì dü+øå√uÛÑ Áô|’y˚{°ø£s¡D≈£î ô|<ä› |”≥ y˚düTÔqï<äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT ø±s=Œπs ≥T kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ˝≤+{Ï$ $<ë´ e´edüú˝À ‘·>∑TZ eTTK+
|ü]dæ‘ú T· \qT á ã&Ó{® Ÿ |ü{+ºÏ #·Tø√˝Ò<Tä . ìsêàD s¡+>∑+˝À |üì#˚dTü qÔ ï $<ÛëHê\qT e´‹πsøÏdü÷Ô ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï yê]ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ |ü&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. Ç+≥sYHÓ{Ÿ\ <ë«sê e´edüú e÷s¡<äì
ø±]à≈£ î \ >∑ T ]+N @ #· s ¡ ´ \÷ ˝Ò e ⁄. yÓ÷|ü⁄‘·÷ nDÏ∫y˚dTü HÔ êï&Éì ∫es¡øÏ $<ë´s¡T\ú qT ≈£L&Ü e<ä\≈£î+&Ü
n¬sdüTº\T #˚dæ nÁø£eT πødüT\T ãHêsTTdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. düè»Hê‘·àø£‘·‘√ $<ë´s¡Tú˝Ò e´edüú ~<äT›u≤≥T≈£î |üPqTø√e\Hêïs¡T.
dü ú ã › ‘ · ≈ £ î >∑ T ¬ s ’ q ˝Ò < ë eT+<ä – +∫q Ç‘· s ¡ s¡ + >±\q÷ >∑ ‘ · + ˝À e∫Ãq ø=sƒ ê Ø ø£ M Twü H é ìy˚ ~ ø£ H˚ { Ï ø Ï neT\T
$<ë´s¡Tú\≈£î, j·TTe‘·≈£î ã&Ó®{Ÿ˝À ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·&É+ ˝Ò<äì,
|ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äT. }<√´>∑ ø£\Œq ePùd ˝Ò<äHêïs¡T. ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹ n≥¬øøÏÿ+#ês¡ì »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. 5,6 ‘·s¡>∑‘·T\˝À Á&ÜbÂ≥T¢ ô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì,
eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\ô|’ πø+ÁBø£s¡D nì #Ó|æŒ |ü_¢ø˘, m<˚›e #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\T>± düe÷C≤ìï ≈£L&Ü n<ä´j·Tq+ mHés√˝ŸyTÓ +≥T ‘·–bZ ˛‘·T+<äHêïs¡T. ø£d¢ s¬ºü C’ wÒ Hü é ù|s¡T‘√ bÕsƒ¡XÊ\\qT
Á|üsTTy˚{Ÿ, bÕs¡ºqsYwæ|t (|æ|æ|æ)\≈£î ‘√e#·÷|æ+#˚ Á|üj·T‘êï˝Ò #˚j÷· \ì, kÕe÷õø£ düŒèVü≤ @s¡Œs¡TÃø√yê\Hêïs¡T. Á|üC≤ ñ<ä´e÷\≈£î s¡<äT› #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. 15 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À
#˚düTÔHêïs¡T. ¬s’˝Ò«\T, $e÷HêÁX¯j·÷\T, z&Éπse⁄\T uÛ≤ØkÕúsTT˝À $<ë´s¡Tú\T <äqTï>± ì\ã&Ü\ì ø√sês¡T. bÕsƒ¡XÊ\\T e⁄+&É&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄ <ä÷s¡eTÚ‘·THêïs¡ì
ø£*– ñqï düú˝≤\˝À¢qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê* n+≥÷ Á|üuÛÑT‘·«+ |”&ûj·Tdtj·T÷ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. $<ë´s¡+>∑+ MT<ä Á|üuTÑÛ ‘ê«\T Ks¡Tà #˚jT· &É+ ˝Ò<äì
‘êq÷ u≤<Ûä´‘· qT+&ç ‘·|ü⁄Œø=ì M{Ïì Á|üsTTy˚≥T s¡+>∑+ #˚‘·T˝À¢ Á|üB|t e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁcÕº\T y˚¬s’Hê ¬s+&ÉT sêÁcÕº\ $<ë´s¡Tú\+‘ê $<ë´s¡+>±ìï $düà]düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\˝À |ò”E\T
ô|≥º&ÜìøÏ #·÷düTÔ+~. ◊ø£´+>± b˛sê&Ü\Hêïs¡T. s¬ +&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\ eTTK´eT+Á‘·T˝…q’
Ä]∆ø£eT+Á‹ $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\ sêø£ ô|]–+<äì #·+Á<äTfi¯ófl Ç<ä›s¡÷ $<ë´s¡+>±ìï ˙s¡T ø±s¡TÑ·THêïs¡ì, |ò”E n~Ûø£+, kÂø£sê´\ ˝Ò$T‘√ Á|üe÷D≤\T dü]>± ˝ÒeHêïs¡T.
#ÓbÕŒs¡T. Á|üsTTy˚{Ÿ s¡+>∑+˝À ô|≥Tºã&ÉT\ eT<äT|ü⁄ ‘·s¡T>∑T‘·Tqï Øj· T +ãsY ‡ yÓ T +≥T ãø±sTT\T #Ó * ¢ + #· ≈ £ î +&Ü e+<ä \ ø√≥¢ ndüe÷q‘·\T ˝Òì $<Ûä+>± $<ä´ n+<ä]øÏ n+<˚+<äT≈£î ñ
Áø£eT+˝À $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&˚ eP´Vü‰ìï s¡÷bÕj·T\T ãø±sTT\T ô|{≤ºs¡Hêïs¡T. dü+πøåeT |üdü‹ >∑èVü‰˝À¢ <ä´$T+#ê\ì Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
Á|ü u Û Ñ T ‘· « + #˚ | ü & É T ‘· ÷ $<ë´s¡Tú\T nsê∆ø£*‘√ n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì nsTTHê bÕ\≈£î\T ‘·eT $<ë´s¡Tú\T $|ü¢e ¬øs¡{≤\T ø±yê* ` C….j·THé.j·TT. H˚‘· ø±ˆˆ
ñ+~. $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\≈£î, ø=ìï m+#·T≈£îqï ø±s√Œπs{Ÿ XÊdüqdüuÛÑT´\ y˚‘·Hê\qT y˚\˝À¢ ô|+#·T≈£î+≥÷ $<ë´s¡Tú\ yÓTdt nìs¡“Hé uÛÑ{≤º#ê] : &Ûç©¢ C….mHé.j·T÷. $|ü¢e $<ë´]ú ñ<ä´eTH˚‘·,
dü+düú\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ sêsTTr\qT Á|üø£{Ï+∫+~. #ÛêØ®\qT ô|+#˚+<äT≈£î ì<ÛäT\T ˝Òe+≥THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, n+uÒ<äÿsY $<ë´]ú dü+düú Hêj·T≈£î&ÉT ø±ˆˆ nìs¡“¤Hé
¬s’˝Ò«\≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯ô|{ºø£b˛e&ÉeTH˚~ $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\ô|’ sêJ ˝Òì b˛sê≥+ #˚j·T\Hêïs¡T. uÛ{Ñ ≤º#ê] eTVü‰düu≈ÑÛ î£ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ Á|üd+ü –+#ês¡T. |”&j û T· dtjT· ÷
Á|üuÛÑT‘·« s¡+>±ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#·<ä\T#·Tø√˝Ò<äH˚ |ü+C≤uŸ |”mdtj·T÷ H˚‘· sêCÒ+Á<äsYdæ+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVü‰düuÛÑ˝À¢ bÕ˝§ZH˚ neø±X¯+ ‘·q≈£î sêe&É+ m+‘√ dü+‘√cÕìï
Ä˝À#·q≈£î Á|ü‹_+ã+>± ñ+~. ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄\T ≈£L&Ü á $X¯«$<ë´\j·÷˝À¢ uÛ≤e Á|üø£≥Hê ùd«#·Ã¤ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì, Ç∫Ã+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ bÕÁ‘· ˝Òì $|ü¢e #·]Á‘·\T Á|ü|ü+#·+˝À
s¡+>∑+˝À Á|ü<Ûëq+>± Á|üsTTy˚≥T s¡+>∑+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&É≥+>±H˚ ñ eT‘√Hêà<ä y ˚ T <˚ X ¯ u Û Ñ ø Ï Ô > ± #· ˝ ≤eTDÏ ne⁄‘· T qï<ä H êïs¡ T . mø£ÿ&Ü ˝ÒeHêïs¡T. $|üe¢ $<ë´]ú ñ<ä´eT ìsêàD+˝À m+<äs√ $<ë´]ú
+~. ¬s’˝Ò« Á{≤≈£î\ ìs¡«Vü≤D ≈£L&Ü n‘·´+‘· ˝À|ü uÛÑ÷sTTwüº+>± $X¯«$<ë´\j·÷\ Væ≤+<äT‘·« ø±cÕsT÷ø£s¡D\≈£î e´‹πsø£+>±
b˛sê&Ü\Hêïs¡T. neTs¡Ms¡T\ HÓ‘·TÔ{Ï ‘ê´>±\T e⁄Hêïj·THêïs¡T. 1968 q>∑®\“] ñ
ñ+~. n+<äTe\q Á|üe÷<ë\T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. ùde\˝À HêD´‘· <ä´eT+˝Àq÷, 1975 meT¬s®˙‡ e´‹πsø£ b˛sê≥+˝ÀqT $<ë´s¡Tú\T
ø=s¡e&ç+~. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ á nìïs¡ø±\ düeTdü´\ô|’q |”.z.&Éã÷¢´ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]fl \ø°åà Á|üdü+–dü÷Ô
Á|ü|+ü Nø£sD¡ Á|üu≤Û e+ e\q $<ä´ ≈£L&Ü ù|<ä, <Ûìä ø£ e´‘ê´kÕ\T>± ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZHêïs¡Hêïs¡T. <˚X¯+˝À _CÒ|æ n~Ûø±sêìøÏ e#êÃø£
|ü{Ϻ+#·Tø√ì yÓ’K]ì #˚|ü{Ϻ+~. $uÛÑõ+|üã&ç+<äHêïs¡T. düs¡T≈£î>± e÷]q $<ä´ m+‘· m≈£îÿe ô|{Ϻ $X¯«$<ë´\j·÷\˝À eT‘√Hêà<ëìï ô|+∫ b˛wædüTÔqï<äHêïs¡T.
Á|üC≤s√>∑´ |ü]s¡ø£åD˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï dü+øå√uÛ≤ìï ø=q>∑*–‘˚ n+‘· HêD´yÓTÆq~ <=s¡T≈£î‘·T+<äH˚ Á|ü#êsêìï
|ü]wüÿ]+∫ yÓ<’ ´ä ùde\T yÓTs¡T>∑T |ü]∫ Á|ü»\+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ eTÁ<ëdüT ◊.◊.{Ï., ôV≤’ <äsêu≤<é, n\Vü‰u≤<é, &Û©ç ¢ C….mHé.j·TT ‘·~‘·s¡
bÕ\ø£esêZ\T Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïj·THêïs¡T. $<ë´ u≤<Ûä´‘·\ qT+&ç $X¯«$<ë´\j·÷\˝À »]–q |òüT≥q˝Ò Ç+<äT≈£î ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T.
‘˚e&ÜìøÏ @ s¡ø£yÓTÆq #·s¡´\÷ Á|üø£{Ï+#·≈£î+&Ü πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ rÁe yÓ<’ =*π>+<äT≈£î Á|üuTÑÛ ‘ê«\T |üPqT≈£î+≥THêïj·THêïs¡T. $<ë´\j·÷˝À¢
ìs¡¢øå±´ìï Á|ü<ä]Ù+∫+~. •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ’<ä´ùde\qT ôV’≤<äsêu≤<é˝À y˚eTT\ s√Væ≤‘YqT Væ≤+<äTeT‘√Hêà<äT\T ≈£î\
≈£L&Ü $<ë´]ú˙\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ˝Òø£b˛sTT+<äì, Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\˝À ÁbÕ‹|ü~ø£>±H˚ y˚~Û+∫ s√Væ≤‘Y eTè‹øÏ ø±s¡DeTj·÷´s¡ì,
yÓTs¡T>∑T|üs#¡ &· ÜìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|ü‹bÕ<äq\÷ ˝Òe⁄. |æõ yÓ<’ ´ä d”≥¢ $<ë´]ú˙\ Ä‘·àVü≤‘·´˝Ò Ç+<äT≈£î ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. ˇø£|ü&ÉT
dü+K´ qT ô|+#ês¡T. nB ≈£L&Ü Á|üsTTy˚{Ÿ s¡+>∑+˝ÀH˚. ø±˙ Ç|üŒ{Ïøπ Á|üuÛÑT‘ê«\qT $<ë´]ú ˝Àø£y˚T yÓT&É\T e+∫+<äì Ä #·]Á‘· C….mHé.j·TT˝À $<ë´]ú qJuŸqT Væ≤+<äT eT‘√Hêà<äT˝Ò øÏ&Üï|t #˚dæ
Ä dü+düú\T HêD´‘·qT ø£*– ˝ÒeH˚ dü+<˚Vü‰ìï Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*– ñ |ü⁄qsêeè‘·+ ø±yê\Hêïs¡T. Ä#·÷øÏ ˝Ò≈î£ +&Ü #˚XÊs¡Hêïs¡T. Ç≥Te+{Ï <ä[‘·, yÓTHÆ ê]{° e´‹πsø£
+~. $<ë´s¡+>∑eT÷ ìs¡ø¢ ´å£ + #˚jT· ã&É~¶ . ns¡TDY C…{’ ¢° $<ë´dü+düú\≈£î Ç|òüPº qT+&ç ø±ˆˆ Á|ükÕ<äT ñ|üq´dædü÷Ô H√≥¢ s¡<äT› <ë«sê $<Ûëq\ô|’ ñ<ä´$T+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· $<ë´s¡Tú\ô|’ e⁄+<äHêïs¡T.
dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ôì ô|+bı+~düTÔHêïeTì Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. ø±˙ yÓ÷&û e´ekÕú|üø£ n$˙‹ì eT]+‘· n+<ä\ yÓTøÏÿ+#ês¡Hêïs¡T. dæ|æ◊ (j·T+.j·T˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z
Á|ü‹s√E $<ë´\j·÷\ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\˝À CÀø£´+ #˚düT≈£î+≥÷H˚ ñ <˚X¯+˝À q\¢<Ûäq+ ø£+fÒ ‘Ó\¢<Ûäqy˚T n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡+>± düuTÑÛ ´\T |æ. Á|ükÕ<é, |ü+C≤uŸ dü÷&º +Ó {Ÿ‡ j·T÷ìj·THé H˚‘· sêCÒ+Á<äsY
+~. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ q÷‘·q kÕ+πø‹ø£‘·qT, ø=‘·Ô Ä$wüÿs¡D\qT e⁄+<äHêïs¡T. ø£wüºJe⁄\ ÁX¯eTqT ø=\¢>=&ÉT‘·÷ n<äq|ü⁄ ˝≤uÛ≤\T dæ+>¥, ‘Ó\+>±D |”&ûj·Tdtj·T÷ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T pbÕø£ lìyêdt
‘˚e&ÜìøÏ $<˚XÊ\ô|’q Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·Tqï+<äTq XÊÁdüÔ |ü]XÀ<Ûäq≈£î Áb˛>∑T #˚düT≈£î+≥Tqï ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T q\¢<Ûäqy˚TqHêïs¡T. |üPsê«+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ |”&jû T· dtjT· ÷ e÷J sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå \T Äe⁄\ ÄXÀø˘,
ì<ÛäT\qT ø√‘· ô|{Ϻ+~. Ä]∆ø£|üs¡+>± ì|ü⁄DT\T yÓ÷&û #·s¡´qT ‘·|ü|ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. Ç+ø± á düuÛÑ˝À k˛<äs¡ Á|üC≤dü+|òü÷˝…’q Ç|òüPº qT+&ç ¬ø. b˛˝≤],
sê»ø° j · T bÕغ \ ì~Û ùdø£ s ¡ D nH˚ $wü j · T +ô|’ ø±s=Œπs≥T dü+düú\T m>=Z{Ϻq s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚dü÷Ô ‹]– yê]øÏ |æz&Éã÷¢´ qT+&ç ÄsY. >∑+>±uÛÑyêì, bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ H˚‘·
e÷{≤¢&˚≥|ü⁄Œ&ÉT ns¡TDYC…’{°¢ yÓ÷dü|üP]‘·+>± e´eVü≤]+#ê&ÉT. s¡TD≤\T düeT≈£Ls¡Ã&É+, q>∑<äTs¡Væ≤‘· ˝≤yê<˚M\ ù|s¡T‘√ kÕe÷q´ mHé. leTHêïsêj·TD, ns¡TD√<äj·T dü+düú qT+&ç |æ. lìyêdt
edü÷fi¯flô|’ s¡÷. 2 y˚\T>± |ü]$T‹ $~Û+#·&É+ ns¡∆+˝Òì~. Á|ü»\+<ä]ì |üqTï\ |ü]~Û˝ÀøÏ rdüT≈£îì sêe&Éy˚T ô|<ä› H√≥¢ s¡<äT› ‘·~‘·s¡T\T ‘·eT kÂVü‰s¡∆ dü+<˚XÊ\T n+<äCÒXÊs¡T.
bÕ\ø£esêZ\T, ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú\T ≈£îeTà¬ø’ÿ sê»ø°j·T n$˙‹ì ñ<˚X› ´¯ eTì nHêïs¡T. $<ë´s¡T\ú +‘ê Ç≥Te+{Ï $wüj÷· \˝À Á|ü»\qT eT÷&Ée s√E 11e ‘˚Bq $<ë´s¡+>∑ |ü]s¡ø£åD≤ ø£$T{°
s¡ + >∑ y Ó T øÏ ÿ ùdÔ <ëìì >∑ T ]+∫ e÷{≤¢ & É ˝ Ò < ä T . á yÓ T T‘· Ô + #Ó’‘·q´+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ø£˙«qsY &ç. s¡y˚Twt |ü{≤ïj·Tø˘ $<ë´s¡+>∑ |ü]dæú‘·T\ô|’ düeTÁ>∑+ >±
Á|üjT· ‘·ïeT+‘ê yÓ÷&û Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|ü»\ nÁ|üeT‘·‘Ô q· T yêdüeÔ ø±s¡D≤\ Ç+ø± á düuÛÑ˝À |”&ûj·Tdtj·T÷ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üdü+–+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt.sêyÓ÷àVü≤Hé
qT+&ç <ë] ‘·|æŒ+#·&ÜìøÏ #˚dæq Á|üj·T‘·ïy˚T. Bì yÓqTø£ ô|<ä›\ dü]j·T+ sêyÓ÷àVü≤Hé‘√ bÕ≥T sêÁwüº Hêj·T≈£î\+‘ê Á|üd+ü –+#ês¡T. ø±s¡´<ä]Ù ìy˚~ø£ Á|üy˚X¯ô|≥º>± e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\‘√ düuÛÑ
Vü≤kÕÔ˙ï ø£qTeTs¡T>∑j˚T´≥≥T¢ #˚dæq Á|üj·T‘·ïy˚T Ç~. düuÑÛ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<äT ns¡TD√<äjT· ø£fi≤ø±s¡T\T $|üe¢ >π j·÷\T ÄyÓ÷~+∫+~. ∫es¡>± sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T>± m. s¡$#·+Á<ä, ñ
kÕe÷õø£ s¡+>±\ >∑T]+∫ uÛ≤Ø Á|üø£≥q\T #˚dæ ‘·≈£îÿe Ä\|æ+#ês¡T. }Hê ñ<ä+‘·+ô|’ Hê{Ïø£qT Á<ä<ä]Ù+#ês¡T.
πø{≤sTT+|ü⁄\T #˚j·T&É+, n+¬ø\>±s¡&û, Á|ü‹ dü+ˆˆs¡+ ø=‘·Ô ø=‘·Ô bÕ<Ûä´≈£åî\T>± ÄsY. ‹s¡T|ü‹sêe⁄, _. dæ<ä÷›, X‚KsY\T, Á|ü<Ûëq
Á|ü‹ì<ÛäT\ düuÛÑ : 2016 &çX¯+ãsY 10,11 ‘˚B˝˝À |”&ûj·Tdtj·T÷ ø±s¡´<ä]Ù>± mdt. sêyÓ÷àVü≤Hé düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± ¬ø. uÛ≤düÿsY,
|ü<Ûäø±\qT Á|üø£{Ï+∫ n$ neT\T#˚j·T≈£î+&Ü Á|ü»\ô|’ Á|ür ìsêà‘· neTs¡T&ÉT ø±ˆˆ »+bÕ\ #·+Á<äX‚KsY Á|ükÕ<é q>∑sY˝À 20e
dü+e‘·‡s¡+ uÛ≤sê\qT yÓ÷|ü⁄‘·T+&É&É+ e\¢ ã&Ó®{Ÿ Á|üVü≤düqeT+‘ê Ç. uÛÑ÷wüD+, ø√XÊ~Ûø±]>± _. XÊ´+düHé\‘√bÕ≥T yÓTT‘·Ô+ 25
eTVü‰düuÛÑ\ Á|ü‹ì<ÛäT\ düuÛÑ »]–+~. 10e ‘˚B ñ<äj·T+ 10 eT+~‘√ q÷‘·q ø£$T{°ì mqTï≈£îHêïs¡T. eTVü‰düuÛÑ\ eTT–+|ü⁄
Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ $XÊ«dü+ ø√˝ÀŒe&ÜìøÏ <ë] rdæ+~. >∑+≥\≈£î _>∑|æ&çøÏ* C…+&ÉqT sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ s¡$#·+Á<ä
2017`18 ã&Ó{® Ÿ yÓ÷&û Á|üuTÑÛ ‘·«+ jÓTTø£ÿ ÁbÕ<Ûëe÷´\qT s√Eq $»j· T yê&É u≤\u≤*ø£ \ T Á|ü < ä ] Ù+∫q qè‘ê´\T
m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. eTVü‰düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À neTs¡Ms¡T\≈£î ìyêfi¯ó\T Á|ü‹ì<ÛäT\qT n\]+#êsTT. eTT–+|ü⁄ dü+<˚X¯+ Ç|òüPº sêÁwüº
ãj·T≥ ô|{Ϻ+~. Á|ü»\ >∑T]+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘· ‘˚*ø£>± n]Œdü÷Ô ¬s+&ÉT ì$TcÕ\T eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡T.
rdüT≈£î+≥T+<√ ‘Ó*j·T|ü]Ã+~. ø√XÊ~Ûø±] j·TT. yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ sTT#êÃs¡T.
eTT+<äT>± ÄVü‰«q dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T Ábıˆˆ q÷sY uÛ≤cÕ á eTVü‰düuÛÑ\ dü+<äs¡“¤+>± $$<Ûä õ˝≤¢\ qT+&ç
1 e ù|J ‘·s¡TyêsTT nãT›˝Ÿ Á|ü‹ì<ÛäT\qT ÄVü‰«ìdü÷Ô e÷{≤¢&Üs¡T. qyê´+Á<Ûä˝À eTT+<äT>± $»j·Tyê&É e∫Ãq |”&ûj·Tdtj·T÷ $<ë´]ú Á|ü‹ì<ÛäT\T
‘=*kÕ]>± »s¡T>∑T‘·Tqï á eTVü‰düuÛÑ\≈£î Vü‰»¬s’q $<ë´s¡Tú\≈£î, q>∑s¡+˝À |ü~s√E\ bÕ≥T Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô ø£fi≤XÊ\˝À e÷dt
<ë&çøÏ ~>±s¡Hêïs¡T. ø±s=Œπs≥T ø£+ô|˙\ \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Á|üC≤‘·+Á‘·yê<äT\≈£î Vü≤è<äjT· |üPs¡«ø£ kÕ«>∑‘+· ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. >∑‘·
yÓTT+&ç s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚ùd+<äT≈£î, u≤´+≈£î˝À Á|ü»\ kıeTTàqT ø±´+ô|’Hé #˚|ü{≤ºs¡T. q>∑s¡eT+‘ê yê˝Ÿ ¬s’{Ï+>¥\‘√ ‘√s¡D≤\‘√,
&çbÕõ≥T¢ #˚sTT+#˚+<äT≈£î á H√≥¢ s¡<Tä › #·s´¡ ≈£î |üPqT≈£îHêïs¡Hêïs¡T. ¬s+&ÉTqïs¡ dü+e‘·‡sê\T>± $<ä´˝À eTq+ neø±XÊ\ ø√dü+, b˛düºs¡¢‘√ n\+ø£]+#ês¡T. ns¡TD√<äj·T n<Ûä´ø£åø±s¡´<äs¡TÙ\T m.
Á|üø£{Ï‘· q\¢<Ûäq+, <=+>∑H√≥¢ n+XÊ\T ø£qTeTs¡T¬>’ q>∑<äTs¡Væ≤‘· Á|üC≤kÕ«$Tø£ $\Te\T Á|ü‹|ò*ü +#˚ $<ë´ e´edüú ø√dü+ nVü≤]ïX¯\T sêe÷sêe⁄, |æ. lìyêdt\T Á|ü‘˚´ø£+>± ‘·eT dü+düú düuÛÑT´\≈£î á
˝≤yê<˚M\ n+X¯+ ‘Ósô¡ |ø’ Ï ‘Ó#êÃs¡ì Ç<˚ yÓ÷&û ndü\T \ø£´å eTHêïs¡T. b˛sê&ÉT‘·Tqï $<ë´]ú dü+düú |”&ûj·Tdtj·T÷ eT]+‘· n_Ûeè~› dü+<äs¡“¤+>± ø±´+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+∫ Áf…Æì+>¥ sTT#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D≤
ø±s=Œπs≥¢≈£î s¡TD≤\ s¡<äT›‘√ bÕ≥T ø=‘·Ô s¡TD≤\≈£î neø±X¯+, ø±yê\Hêïs¡T. $<ë´]ú H˚‘·\ ÁbÕD≤\qT ‘ê´>±\T #˚dæq #·]Á‘· ns¡TD√<äj·T ø£fi≤ø±s¡T\T ≈£L&Ü Vü‰»¬s’ Á|ü<ä]Ùq*#êÃs¡T. M]‘√
Á|ü»\+<ä]ô|’ |üs√ø£å |üqTï\ uÛ≤s¡y˚T á H√≥¢ s¡<äT›, q>∑<äT s¡Væ ≤‘· |”&j û T· dtjT· ÷≈£î e⁄+<äì Ä H˚‘\· yês¡d‘ü ê«qï ø=qkÕ–+#ê\Hêïs¡T. bÕ≥T eTVü‰düuÛÑ\ $»j·÷ìøÏ ø£èwæ #˚dæq ◊m|òt{Ïj·TT, |æz&Éã÷¢´
˝≤yê<˚M\ ndü\T >∑T≥Tº nHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï ≈£îÁ≥|üP]Ô $<ÛëHê\≈£î $<ë´ ndüe÷q‘·\ô|’ ñ<ä´$T+#ê* Ä#ês¡´ ¬ø. $j·Tqïsêe⁄ :
e´‹πsø£+>± $<ä´, Áô|y’ {˚ ø° s£ D¡ qT ìs¡•dü÷Ô düe÷q $<ë´eø±XÊ\¬ø’ Hêj·T≈£î\≈£î, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î eTVü‰düuÛÑ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*j·TCÒdæ+ ~.
|”&ûj·Tdtj·T÷ 20e eTVü‰düuÛÑ\qT ÁbÕs¡+_Ûdü÷Ô Ä#ês¡´ Hê>±s¡T®q
ñ<ä´$T+#ê\ì $<ë´s¡Tú\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
ãT*f…Hé ` 1 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 3

:: dü+bÕ<äø°j·T+ :: H√≥¢ s¡<äT› ` yÓ÷&û ìj·T+‘·è‘·« <Û√s¡DÏøÏ ì<äs¡Ùq+
<˚X¯+˝À yÓ÷&û Hêj·Tø£‘·«+˝Àì _CÒ|æ ≈£L≥$T Á|üuÛÑT‘·«+ 2016 qe+ãs¡T 8q yÓsTT´ q\¢&ÉãT“ì yÓ*øÏrdæ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì Á|ü‹ bÂs¡T&ç U≤‘ê˝À 15 \ø£å\ T e+<ä s√E\˝À y˚kÕÔqH˚B,
s¡÷bÕj·T\T eT]j·TT ◊<äT e+<ä\ s¡÷bÕj·T\qT s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢ nø£kÕà‘·TÔ>± Á|üø£{Ï+∫ uÛ≤Ø>± bÕøÏkÕÔHéô|’ j·TT<ä∆ yÓ’|òü\´+, ø±oàsY C≤rj·TT\ô|’ #˚dæq #·s¡´\ô|’ ìs¡X¯q\qT ø£|æŒô|≥Tºø√e{≤ìøÏ,
e⁄qï q\¢<ÛäHêìï |ü≥Tºø√uÀ‘·Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. uÛ≤Ø kÕúsTT˝À Á|ü‘·´]ú sê»ø°j·T bÕغ\ e<ä› <˚X¯+˝À Á|ü»\ô|’ yÓ÷|æq nH˚ø£ uÛ≤sê\qT ø£|æŒô|≥Tºø=H˚ Áø£eT+˝À q\¢<Ûäq+ô|’ j·TT<ä∆+ ù|]≥ Á|ü»\ô|’
$$<Ûä rÁeyê<ä Á>∑÷|ü⁄\ e<ä›, q\¢ ≈£îuÒs¡T\ e<ä› e⁄qï \ø£å\ ø√≥T¢ yÓ*øÏ rj·TuÀ‘·Tqï≥T¢ H√≥¢ s¡<äT› j·TT<ë∆ìï ≈£L&Ü ‘·q es¡Z Á|üjÓ÷»Hê\T ø±bÕ&ÉTø√e&É+ô |’ nH˚~ $X‚wü+.
>∑+;Ûs¡+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|ü»\ e<ä› e⁄qï bÕ‘· H√≥T¢ e÷s¡TÃø√e{≤ìøÏ j·÷uÛ…’ s√E\T e´e~Û H√≥¢ s¡<äT› |üs¡´ekÕHê\ô|’ <˚X¯+˝Àq÷, $<˚XÊ\˝Àì Ä]∆ø£ sê»ø°j·T y˚‘·Ô\T nH˚ø£
Á|üø£{Ï+#ês¡T. á Á|üø£≥q sêe≥+‘√H˚ e÷¬sÿ{À¢ yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ H√≥T, nsTT<äT e+<ä\ $X‚¢wüD\T #˚kÕs¡T. H√≥¢ s¡<äT› e\q H˚{Ïø° Á|ü»\ u≤<Ûä\T rs¡˝Ò<ä T. @s¡Œ&çq >±j·÷ìøÏ
H√≥T #Ó\¢ì H√≥T¢>± e÷]b˛j·÷sTT. á Á|üø£≥q |üs¡´ekÕHê\T kÕe÷q´ Á|ü»\øÏ yÓ+≥H˚ qj·Te+#·q‘√ ≈£L&çq yÓ÷&û eT+<äT |üPùd #·s¡´\T m˝≤ $ø£{ÏdüTÔHêïjÓ÷ ãVæ≤s¡Z‘·+ ne⁄‘·÷H˚
Çã“+<äT\T ‘Ó∫Ãô|{≤ºsTT. ø±ì @<√ uÛ≤Ø kÕúsTT˝À q\¢&ÉãT“ô|’ yÓ÷&û j·TT<ä∆+ #˚j·TuÀ‘·Tqï≥T¢ e⁄+~. Á|üuÛÑT‘·«+ eTTÁ~+∫q H√≥¢øÏ $T+∫ n~Ûø£ ø£¬s˙‡ KC≤Hê≈£î #˚ ]q≥T¢ yês¡Ô˝§düTÔHêïsTT.
bÕ\≈£î\T yê‘êes¡D düèwæº+#ês¡T. Bì˝Àì Ä+‘·sê´\q÷, ˝ÀbÕ\qT Á|üC≤qT≈£L\ X¯≈£îÔ\T, H˚{Ïø° #˚]q &ÉãT“ ˝…ø£ÿ\T ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·T˝Ò<äT. s¡<ä›sTTq H√≥¢ ˝À ns¡yÓ’XÊ‘·+ ≈£L&Ü ø=‘·Ô H√≥T¢
y˚T<∏ëe⁄\T düø±\+˝À >∑eTì+#·˝Ò<äH˚~ ≈£L&Ü ˇøÏÿ+‘· yêdüÔe+. Á|ü»\ e<ä›≈£î #˚s¡˝Ò<äT. ø±ì ÁbÕs¡+uÛÑ s√E\˝ÀH˚ ¬s+&ÉT y˚\ s¡÷bÕj·T\ H√≥T¢ Á|ü»\≈£î #˚πsø£+fÒ
bÕ\≈£î\T #˚|üfÒº #·s¡´\˝À Á|üø£{Ï‘· \øå±´\T e÷Á‘·y˚T ãVæ≤s¡+>∑+ >± ø£q|ü&É‘êsTT. eTT+<˚ ]»s¡T« u≤´+≈£î qT+#˚ &Ó’¬s≈£îº>± yÓ÷&û nqT≈£L\ ã&Üu≤ãT\≈£î ˝≤Ø˝À¢H˚ #˚sêj·TH˚
n+‘·s¡Z‘·+>± e⁄qï nÁ|üø£{Ï‘· \øå±´\qT <ë∫ô|{Ϻ <˚X¯ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+, $XÊ\ Á|ü»\ $wüj·T+ ãVæ≤s¡Z‘·+ ø±e≥+, ø=+<ä]ì |ü≥Tº≈£îqï≥T¢>± Hê≥ø°j·T πødü T\T q&É|ü&É+ ‘Ó*dæq
Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T á #·s¡´\T #˚|ü≥ºuÀ‘·Tqï≥Tº ‘·eT Á|ü#ês¡ kÕ<Û äHê\ <ë«sê $düÔè‘· Á|ü#êsêìï $wüj·Ty˚T. nsTT‘˚ Ç~ yÓ÷&û sê»ø°j·T #·‘·Ts¡‘·˝À uÛ≤>∑y˚T ‘·|üŒ y˚s¡T ø±<äT.
#˚dæ Á|ü»\ì eTuÛÑ´ô|fÒº Á|üj·T‘êï\T #˚j·T&É+ düVü≤»+. Á|üø£{Ï‘· \øå±´\ |òü*‘ê\T sêì <äX¯˝À H√≥¢ s¡<äT› #˚dæq ‘·<äT|ü] qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ã&Ü u≤ãT\ Çã“+<ä T\ yês¡Ô\T mø£ÿ&Ü
Ä]∆ø£, sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\eTsTT´+<äì, ‘Ó*$ ‘·≈£îÿe #·s¡´ n˙, ‘=+<äs¡bÕ≥T sê˝Ò<äT. ø±ì yÓTT‘·Ô+>± bÕ‘·H√≥¢ s¡<äT›, ø=‘·ÔH√≥¢qT Á|üy˚X¯ô|≥º&É+˝À q\¢&ÉãT“ì |ü≥Tºø√e&ÉeTH˚
#·s¡´ n˙, |ü]|ü] $<Ûë\ qcÕº\qT m‹Ô#·÷|ü⁄‘·÷ Á|ü‹|üøå±\T Á|ü‘·´]ú bÕ\ø£|üøå±\T ªk˛ø±˝Ÿ¶µ Á|üø£{Ï‘· \ø£å´+˝À yÓ÷&û $|òü\eTj·÷´s¡ì sêj·T&ÉeTH˚~ Á|üuÛÑT‘·« es¡Z dü«uÛ≤yêìï dü]>± n+#·Hê
Ä]∆øy£ ‘˚ \Ô· ÷ $X‚w¢ Dü ‘√ eTT+<äT≈£î e∫à yê´U≤´Hê\T #˚jT· &É+ düV≤ü »y˚T. n<˚ á $wüjT· +˝Àq÷ y˚j·T˝Òø£b˛e&Éy˚T. &ÉãT“ s¡÷|ü+˝Àe⁄qï q\¢<Ûäq+ n‘·´+‘· ‘·≈£îÿe XÊ‘·+˝À e⁄+~. ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ
q\¢&ÉãT“ô|’ j·TT<ë∆˙ï, yÓ’|òü˝≤´˙ï yê´U≤´ìdü÷Ô m‹Ô#·÷|ü⁄‘·÷ e#êÃs¡T. q\¢&ÉãT“ô|’ j·TT<ä∆+ ù|]≥ (dæúsêdüTÔ\T), ã+>±s¡+, $<˚o Á<äe´ ì<ÛäT\T, Ç‘·s¡ ÄdüTÔ\T s¡÷|ü +˝À e⁄qï<˚ n‘·´~Ûø£+. ø±´wt
$XÊ\ Á|üC≤˙ø£+ô|’ yÓ÷&û #˚dæq ;ÛuÛÑ‘·‡s #·s¡´\˝Àì nÁ|üø£{Ï‘· \øå±´\qT >∑eTì+#·≥+˝Àq÷, s¡÷|ü+˝Àe⁄qï q\¢&ãÉ T“ì m+‘· |ü≥Tº≈î£ Hêïs√ ‘˚\Ã&ÉyTÓ yÓ÷>±˙ ù|øò ˘ ø£¬s˙‡ì uÛ≤Ø kÕúsTT˝À |ü≥Tº≈î£ ì
yÓ*øÏ rj·T≥+˝Àq÷, nqTuÛeÑ + ø£*–q Á|Cü ≤qT≈£L\ Ä]úøy£ ‘˚ \Ô· ÷, Ä]∆ø£ $X‚w¢ ≈ü î£ \T, düø±\+˝À u≤´+≈£î\≈£î #˚]Ãq≥T¢, bÕ‘· ø£¬s˙‡ kÕúq+˝À q÷‘·q ø£¬s˙‡˝ÀøÏ e÷πs à Á|üÁøÏj·T e÷]à 8 ø£+fÒ
düŒ+~+#·˝<Ò Hä ~˚ ≈£L&Ü á dü+<äs“¡ +¤ >± >∑eTì+#·e\dæq $wüjT· +, n+<äTπøH˚y÷Ó Á|»ü \ u≤<Û\ä T eTT+<˚ »]–b˛sTT+<äH˚ yês¡Ô\T #·÷dæHê uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ]»s¡T« u≤´+≈£î qT+∫ ¬s+&ÉT y˚\
Á|ü»\T |ü&ܶs¡T. Ä]∆ø£y˚‘·Ô\T, $X‚¢wü≈£î\ $X‚¢wüD\T ø±–‘ê\≈£î |ü]$T‘·yÓTÆ Á|üC≤Á>∑Vü≤+ s¡÷bÕj·T\ H√≥T¢ eTTÁ~+∫q ‘·<äT|ü] qT+&ç ã&Üu≤ãT\ ì\«\T uÛ≤Ø kÕú sTT˝À e÷sêj·TH˚
Á|üCÀ<ä´eT+>± e÷s¡˝Òø£b˛sTT+<˚yÓ÷! nÁ|üø£{Ï‘· \øå±´\qT düø±\+˝À Á|ü»\≈£î n+<äq|ü&ÉT yê<äq\T bÕs¡¢yÓT+≥T kÕøÏå>±H˚ ãj·T≥≈£î sêe&É+ #·÷ùdÔ n+<äs¡T XÊø±Vü‰s¡T˝Ò e÷+dü+ ãT≥º
Á|üC≤Á>∑Vü≤+, Á|üCÀ<ä´eT+>± eTT+<äT≈£î sê<äT. á $wüj·T+˝À _CÒ|” ≈£L≥$T yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ e÷j·TyÓTÆ+<äH˚ kÕyÓT‘·˝≤ ø£¬s˙‡ e÷s¡ø±\T »]>±sTT.
H√≥¢ s¡<äT›˝Àì nÁ|üø£{Ï‘· \øå±´\qT >√|ü´+>± e⁄+∫ Á|ü»\ô|’ j·TT<ë∆ìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. n~ yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q \øå±´\ô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T{≤ìøÏ Ä<Ûë sê\THêïsTT. ø±ì
j·TT<ä∆+˝≤>± Á|ü»\T >∑eTì+#·q+‘·>± Á|ü»\qT ÁuÛÑeT\≈£î >∑T] #˚j· T&É+˝À $»j·Te+‘·+ Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|üø£{Ï+#˚ nÁ|üø£{Ï‘· \øå±´\qT yÓ*øÏ rj·÷\+fÒ Ä Á| üuÛÑT‘ê«\ jÓTTø£ÿ es¡Z dü«uÛ≤yê\
nj·÷´&Éì uÛ≤$+#·e#·TÃ. nsTTHê yêdüÔyê\T Ä\X¯´+>±HÓ’Hê ãj·T≥≈£î sêø£ ‘·|üŒì dæú‹. MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+≥T+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ns¡∆e\dü, ns¡∆|òüP´&É˝Ÿ Ä]úø£ dü+ã+<Ûë\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï
H√≥¢ s¡<äT›ô|’ |üs¡´ekÕHê\ô|’ Áø£eT+>± ˇø=ÿø£ÿπs H√s¡T $|üŒ&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. e÷J e´edüú. ns¡∆e\dü, e´edüú˝À bÕ\ø£esêZ\T düs¡« dü«‘·+Á‘·´+>± e⁄+&É˝Òe⁄. kÕÁe÷»´ yê<äT\
]»s¡T« u≤´+≈£î >∑es¡ïs¡T <äTeP«] düTu≤“sêe⁄ yê´U≤´ìdü÷Ô q\¢&ÉãT“ ø√dü+ #˚dæq s¡<äT› #·s¡´ì Á|j
ü ÷Ó »Hê\≈£î eTT&ç y˚dTü ≈£îqï Ä]∆ø£ $<ÛëHêìï <˚X+¯ ˝À ø=qkÕ–kÕÔsT¡ . ns¡∆ |òPü ´&É˝Ÿ dü+ã+<Ûë\qT
nyÓT]ø±, Çsêø˘ô|’ #˚dqæ $<Û«ä +dü #·s´¡ ‘√ b˛\Ã&É+ $X‚w+ü . H√ãT˝Ÿ ãVüQeT‹ Á>V∑ ≤” ‘· neTs¡´Ô ùdHé ø±bÕ&ÉT‘·÷ uÛ÷Ñ kÕ«eT´ esêZ\‘√ $T˝Ÿø±‘Y nsTT kÕÁe÷»´yê<äT\ Á|j ü Ó÷»Hê\‘√ eTT&ç|&ü ç e⁄Hêïs¡T.
Á|ü»\ô|’ yÓ÷&û #˚|ü{Ϻq ìj·T+‘·è‘·« #·s¡´>± ù|s=ÿq&É+ $X‚wü+. e÷J πø+Á<ä Ä]∆ø£ eT+Á‹ <˚oj·T <äfi≤Ø ã÷s¡T®yêes¡Z Á|üjÓ÷»Hê\qT ø±bÕ&˚ bÕ\ø£esêZ\T <˚X¯+ ˝À Á|ü>∑‹o\yÓTÆq
∫<ä+ãs¡+ yê´U≤´ìdü÷Ô _CÒ|”˝Àì yÓ÷&û dü+ã+~Û‘· ˇø£ ∫qï eTTsƒê rdüT≈£îqï |òü*‘·+sêì dü«‘·+Á‘·yÓTÆq ô|≥Tºã&ç<ëØ $<ÛëHê\qT eTT+<äT≈£î rdüT≈£îsê˝Òe⁄. á <äècÕº´ uÛ≤s¡‘· bÕ\ø£esêZ\T
#·s¡´ nì, Á|ü»\≈£î qwüº+ ø£*–+∫q n+X¯+ n˙, ndü+ã<ä∆ yê´K´‘√ yêdüÔyê\qT $XÊ\ Á|üC≤˙ø£+ jÓTTø£ÿ Ä]∆ø£ dü+düÿs¡D\T Ä<ÛäT˙ø£s¡D\T eTT+<äT≈£î rdüT≈£îekÕÔs¡ì @ ø√XÊHê
eTs¡T>∑T|ü]#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T n+<äT˝Àì n~Û|ü‘·T\T #˚|üfÒº #·s¡ ´\T @M e´øÏÔ>∑‘·+>± e⁄+&Ée⁄. Ä•+#·˝ÒeTT. ù|<ä Á|ü»\ ø√düy˚T H√≥¢ s¡<äT›. q\¢≈£îuÒs¡T\qT |ü≥Tºø√e{≤ìπø H√≥¢ s¡<äT› #˚XÊeTì
n$ @ esêZ\≈£î ÁbÕ‘·ì<Ûä´+ eVæ≤kÕÔjÓ÷ Ä esêZ\˝Àì ‘·eT ≈£L≥$T Á|ü jÓ÷»Hê˝…’Hê Ç$T&ç _CÒ|” ≈£L≥$T yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ #˚düTø=H˚ $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ Væ≤≥¢ sY bòÕdæC≤ìï Á|üjÓ÷–+#·&ÜìøÏ
e⁄+&Éø£ ‘·|üŒ<äT. ∫<ä+ãs¡+ yê´K´˝Àì ∫<ä+ãs¡ s¡Vü≤dü´+ Ç<˚ nsTT e⁄+&Ée#·TÃ. nqT≈£L\ »s¡à˙˝À k˛wü*»+ Hê \ø£å´+ nì $düÔè‘· Á|ü#ês¡+ #˚dæq≥T¢>±H˚ e⁄+≥T+~. bÕ\ø£esêZ\ nÁ|üø£{Ï‘·
≈£L≥$T X¯≈£îÔ\ Á|üjÓ÷»q+ ø√düy˚T á H√≥¢ s¡<äT› #·s¡´ |ü]$T‘·+ nsTT e⁄+&Ée#·TÃ. nÁ|üø£{Ï‘· \øå±´\qT yê] es¡Z dü«uÛ≤e+ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç $X‚¢wüD #˚düTø=ì Á>∑ Væ≤+∫ ‘Ó\TdüTø√e\dæ e⁄+~.
˝øå±´\˝À ≈£L&Ü bÕ\ø£es¡Z+˝Àì |ü]$T‘· <√|æ&û ≈£L≥eTT\ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√dü+ Á|ü‘·´]ú <√|æ&û H√≥¢ s¡<äT›‘√ kÕe÷q´, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ eT]j·TT e÷qT´bòÕ´ø£Ã]+>¥ s¡ +>±\qT rÁe+>± <Óã“ø={Ϻ
sê»ø°j·T X¯≈£îÔ\qT <Óã“ø=≥º&É+ ≈£L&Ü uÛ≤>∑yÓTÆ e⁄+&Ée#·TÃ. Ç+ø± ãVæ≤s¡Z‘·+>±ø±ì nÁ|üø£{Ï‘· ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\ Á|üjÓ÷»Hê\ì ø±bÕ&Ü&Éqï~ ãVæ≤s¡Z‘·yÓTÆq dü‘·´+. ø±´wt˝…dt ø±s¡T¶ bÕ\d”
\øå±´\T ‘·≈£îÿe kÕúsTT˝ÀHÓ’Hê Ä\dü´+>±HÓ’Hê ãj·T≥≈£î sêe≥+ ≈£L&Ü $X‚wü+. yÓqTø£ã&ɶ, n‘·´~Ûø£ »Hêu≤ ø£*–q uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À n+‘· ‘·«s¡>± neT\T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&É+
H√≥¢ s¡<äT› e\q kÕe÷q´ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T, ∫qï |ü]ÁX¯eT\ y˚‘· Ô\÷, kÕ<Ûä´eTj˚T´~ ø±<äT. ø±ì á bÕ\d” eTT+<äT≈£îeùdÔ ø±´wt˝…dt Á{≤Hé ôdø£åHé˝À u≤´+≈£î\ ø£+fÒ Áô|’y˚{Ÿ
e´ekÕj·Ts¡+>∑+ rÁe qcÕºìøÏ >∑T] nsTTq yêdüÔyê\T ≈£î¢|üÔeTsTTq ˝…ø£ÿ\˝À uÛ≤s¡‘· õ&ç|æô|’ düØ«dt ø£+ô|˙\T ø√≥T¢ <ä+&ÉTø√e{≤ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ kÕ<Ûäq+ eTTÁ~ ‘· Á<äe´+ |ü<äVü‰s¡T \ø£å\
ˇø£{Ï qT+&ç ¬s+&ÉT XÊ‘·+ es¡≈£L |ü&ç+<ä˙, &Ü\sY Á|üjÓ÷»q+ ø√düy ˚T H√≥¢ s¡<äT› n˙, uÛ≤s¡‘· ø√≥T¢ ø±e#·TÃ. BìøÏ |ü~ qT+∫ |ü~ùV≤qT ¬s≥T¢ yê]¸ø£ Á<äe´ e÷s¡ø±\T »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. Bìô|’q
Á<äe´ e´edüúqT <Óã“ø=≥º&É+ <ë«sê $<˚o Ä]∆ø£ ÇHÓ«wüºs¡T¢, ô|ò’Hêq‡sY‡\ Á|üjÓ÷»Hê\T yÓTT‘·Ô+>± düØ«düT {≤ø˘‡ uÛ≤s¡+ Á|ü»\ô|’q |ü&˚~ n<äq+ n‘·´~Ûø£+. Ç|üŒ{Ïπø Á|ü»\ô|’q Á|ü‘·´ø£å, |üs√ø£å |üqTï\
kÕÁe÷»´yê<äT\ Á|üjÓ÷»Hê\T Ç$T&çe⁄Hêïj·T˙, ø±s=Œπs≥T X¯≈£îÔ\≈£î sêsTTr\T Ç∫à ~yê˝≤ uÛ≤s¡+ n‘·´~Ûø£+. H√≥¢ s¡<äT› Á|ü»\ô|’ j·TT<ä›eTH˚~ q>∑ï dü‘·´+. BìøÏ e´‹πsø£+>± ˝À‘Ó’q Ä]∆ø£
<äX¯˝À e⁄qï u≤´+≈£î*ï s¡øÏå+#·T≈£îHêïs¡˙, Á|ü‘·´ø£å |üqTï\ |ü]~Ûì ô|+#·≥+ »]–+<äH˚~ yÓTTˆˆ˝…’q $X‚¢wüD\‘√q÷, ã\yÓTÆq, $XÊ\yÓTÆq Á|üC≤ ñ<ä´e÷\‘√ m<äTs√ÿe≥y˚T \ø£å´+>± Á|üC≤ ñ<ä´e÷\T
$wüj·÷\T Áø£eT+>± ãj·T≥|ü&ÉT‘·THêïsTT. q&Éyê*‡ e⁄+~. e´edüìú eTÚ*ø£+>± e÷πsà q÷‘·q Ä]∆ø£ $<ÛëHê\T sê≈£î+&Ü q\¢&ãÉ T“, ‘Ó\&¢ ãÉ T“
_CÒ|æ yÓ÷&û Hêj·Tø£‘·«+˝Àì _CÒ|æ ≈£L≥$T mìïø£\ yê>±∆Hê\T &=\¢‘· q+ ãVæ≤s¡Z‘·+ <√|æ&ç s¡<ä›e<äT. H˚{Ï H√≥¢ s¡<äT› nH˚~ yÓ÷&û es¡Z+ Á|ü»\ô|’ #˚ dæq bòÕdædtº <ë&ç.
ne⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝Àq÷, sê»ø°j·T yÓ’|òü˝≤´\ Áø£eT+˝Àq÷ nq>± $<˚XÊ\˝À eT÷\T>∑T‘·Tqï

$|ü¢e ø£$, kÕVæ≤ry˚‘·Ô, eø£Ô, bÕÁ‹πøj·T \T Á|ü>∑‹o\ d”ìj·TsY »s¡ï*düTº
ø±ˆˆ j·÷<ë{Ï ø±o|ü‹ eTè‹øÏ $. Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ eTè‹øÏ
q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”
$|ü¢e CÀVü‰s¡T¢ $|ü¢e CÀVü‰s¡T¢
ãT*f…Hé ` 1 dü+∫ø£ ` 3 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 4

n+‘·sê®rj·T |ü]D≤e÷\ô|’ πø+Á<ä ø£$T{° yêK´
nyÓT]ø± kÕÁe÷»´yê<ä+ jÓTTø£ÿ ø°åD‘·, ãVüQfi¯ <Ûäèe $T*f…+≥T¢ Á>∑÷|ü⁄\qT y˚s¡T #˚ùd e⁄<˚›X¯´+ yê]øÏ ˝Ò<äT. q>∑sêìï X¯≈£îÔ\T yÓ÷düT˝Ÿ yÓ’|ü⁄ HÓ&ÉT‘·T+&É>±, yÓ÷düT˝Ÿ≈£î ñ‘·Ôsêq ≥ØÿøÏ
Á|ü|ü+#· Ä$sꓤe+, Á|ü|ü+#·+˝Àì eTTK´yÓTÆq yÓ’s¡T<Ûë´\˙ï #·T≥TºeTT{Ϻq ÁbÕ+‘·+˝À 2,50,000≈£î ô|’>± e⁄+&ÉT≥ e\¢, #·T≥Tº e⁄qï yÓ’e÷ìø£ <äfi¯ kÕúes¡+ <ë«sê b˛sê≥+˝À bÕ˝§Zq{≤ìøÏ
rÁeeTe⁄‘·÷, Çe˙ï Á|ü|ü+#·+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À nH˚ø£ eTT{Ï º q ‘· ÷ s¡ T Œ n˝… b ˛Œô|’ u≤+ãT\T y˚ j · T T≥ ‹]– Ädüø>ÔÏ ± e⁄+~. yÓ÷düT˝Ÿô|’ |ü≥Tº≈î£ ø£˙dü+ ˇø£ uÛ≤>∑kÕ«eT´ bÕغ>±
j· T T<ë∆ \ T Áã<ä ∆ \ e {≤ìøÏ <ë] rdü T Ô H êïsTT. nyÓ T ]ø± ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT+~. |ü•ÃeT kÕÁe÷»´yê<ä <˚XÊ\ ‘·s¡|ü⁄q ‘·÷s¡TŒ e⁄+&Ü\ì ≥Øÿ ø√s¡T≈£î+{À+~. Bì‘√bÕ≥T, yÓ÷düT˝Ÿ qT+&ç düT˙ï
kÕÁe÷»´yê<ä+ X¯øÏÔ ø°åDÏ+#·T≥ |òü*‘·+>±, á ø±\+˝À nyÓT]ø± n˝…b˛Œ ÁbÕ+‘·+ô|’ u≤+ãT\T y˚j·TT≥ ‘·ø£åD+ Ä|æy˚j·÷\ì ˇø£ eTTdæ¢+\T ãj·T≥≈£î yÓfi‚¢<ëìï ‘·–Z+#ê\ì #·÷k˛Ô+~. s¡cÕ´ ôd’ìø£
kÕÁe÷»´yê<ä+‘√ dü+ã+<Ûë\˝À $$<Ûä <˚XÊ\ yÓ’K]˝À e÷s¡TŒ rsêàHêìï ÁbòÕqT‡ ô|≥º>±, <ëìì s¡cÕ´ M{À #˚d+æ ~. á rsêàq+˝À CÀø£´+, πøåÁ‘· kÕúsTT˝À ø±\T ô|≥º{≤ìøÏ nyÓT]ø± nHêdüøÏÔ, πøåÁ‘·
ø£ ì |æ k ˛Ô + ~. nyÓ T ]ø± kÕÁe÷»´yê<ä + ‘· q eTTK´yÓ T Æ q n˝ŸqTÁkÕ Á|ükÕÔeq ˝Ò<Tä . s¡cÕ´‘√ nyÓT]ø± #˚dTü ≈£îqï ˇ|üŒ+<ä+˝À kÕúsTT˝À b˛sê&É{≤ìøÏ eT<Û´ä ÁbÕ#·´+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ˝Òø£ b˛e&É+,
kÕÁe÷»´yê<ä Á|ü‘·´s¡Tú\qT ‹|æŒ>=≥Tº≥≈£î nyÓT]ø± kÕeTsê∆´ìøÏ n+^ø£]+∫q <ëìøÏ eTs√ e÷s¡Z+ qT+&ç yÓfi¯¢≥y˚T. n˝…b˛Œ˝À eT<Û´ä ÁbÕ#·´+˝À |ü]D≤e÷\qT Á|üu≤Û $‘·+ #˚jT· {≤ìøÏ #·T≥÷º ‹]–
n~ eT]+‘·>± Á|ü‹ã+<Ûäø£+>± e÷]+~. Á|ü|ü+#·+˝Àì $$<Ûä nkÕ<é e´‹πsø£ X¯≈£îÔ\ u≤<Ûëø£s¡yÓTÆq ôd’ìø£ |ü]dæú‹ì ≈£L&Ü Áô|ò+∫ nyÓT]ø± yÓfi≤¢*‡ edüTÔ+~.
ÁbÕ+‘ê\˝À Ç+ø± m≈£îÿe ndæÔs¡‘· ø£ì|æk˛Ô+~. rsêàq+ Á|ü‹_+_+∫+~. nyÓT]ø±, s¡cÕ´ <˚XÊ\T Ç+‘·≈î£ eTT+<äT eTs√yÓ|’ ⁄ü q |ü•Ãe÷dæj÷· ˝À Vü≤Ör\T ` myÓTHé ôdq’ ´+, kÂB nπs_j·÷
eT<Ûä´ ÁbÕ#·´+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îqï ˇ|üŒ+<ä+˝À e⁄qï $<Ûä+>± ˇø£ rsêàHêìï s¡cÕ´ Hêj·Tø£‘ê«q nU≤‘·+˝Àì sê#·]ø±\ eT<Û´ä j·TT<ä+∆ rÁeyÓT+Æ ~. øπ +Á<ä
dæ]j·÷ n+‘·s¡T´<ä∆+˝À $$<Ûä kÕÁe÷»´yê<ä <˚XÊ\T, ÁbÕ+rj·T Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ+~. uÛÑÁ<ä‘ê eT+&É*˝À s¡cÕ´ rsêàHêìï áõ|ü⁄º Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± Vü≤Ör\T >∑‘· <äXÊã∆+ô|’ qT+&ç
<˚XÊ\T CÀø£´+ #˚dTü ø√e&É+ e\¢, dæ]j·÷˝Àì |òTü s¡¸D ˇø£ $<Û+ä >± ã\|üs¡#·≥+ ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq |ü]D≤eT+. áõ|ü⁄º‘√ düVü‰, $$<Ûä b˛sê&ÉT‘·THêïs¡T. Ms¡T Vü‰~ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± e÷J ìj·T+‘·
Á|ü|ü+#· |òüTs¡¸D>± e÷]+~. s¡cÕ´ ôd’ìø£ CÀø£´+‘√ dæ]j·÷˝À <˚XÊ\˝Àì eTTdæ¢+ Áã<äsYVüQ&é X¯≈£îÔ\‘√ dü+ã+<Ûë\qT nyÓT]ø± |ü˝VÒ ≤t Hêj·Tø£‘ê«q e⁄qï ôdì’ ø£ j·T÷ì≥¢‘√ ø£*XÊs¡T. |ü•ÃeT <˚XÊ\T,
j·TT<ä∆ #·\q dü÷Á‘ê\T e÷]b˛j·÷sTT. nkÕ<é Á|üuÛÑT‘·«+ πøåÁ‘· ø=qkÕ–düTÔ+&É>±, áõ|ü⁄º‘√ ‘·q ˇ|üŒ+<ëìï kÂB nπs_j·÷ s¡<äT› nU≤‘·+˝Àì sê#·]ø£ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T ø£*dæ Vü‰B Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï s¡T<ë›sTT.
kÕúsTT˝À ôd’ìø£ $»j·÷\qT qyÓ÷<äT #˚j·T>∑*–+~. nyÓT]ø± #˚düT≈£îì, áõ|ü⁄º≈£î ÄsTT\T düs¡|òüsêqT Ä|ü⁄ #˚dæ+~. á á ÁbÕ+‘·+˝Àì ˇø£ uÛ≤>∑+, Á|ü‘´˚ ø£+>± ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT myÓTHé
kÕÁe÷»´yê<ä+ ÇkÕ¢+ $T*f…+≥T Á>∑÷|ü⁄\‘√ b˛sê&ÉT‘·THêïeTH˚ eT<Ûä´ø±\+˝À ‘·÷s¡TŒ n˝…b˛Œ qT+&ç n˝ŸqTÁkÕ b˛sê≥<ës¡T\T ÁbÕ+‘êìï ≈£L&Ü ÇkÕ¢eTT\ $T*f…+≥¢ ÄBÛq+˝À e⁄+~. kÂB
<ëì q≥q≈£L, dæ]j·÷˝À Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï e÷sêÃ\H˚ eP´Vü≤+‘√ ø=+‘· ãj·T≥≈£î uÛÑÁ<ä+>± yÓfi¯¢{≤ìøÏ ‘êqT e´øÏÔ>∑‘·+>± Hêj·Tø£‘·«+ nπs_j·÷ Hêj·Tø£‘ê«q e⁄qï ≈£L≥$T >∑‘· dü+ˆˆeTTô|’ qT+&ç yÓe’ ÷ìø£
eT+~ ≈£ î eTTà≈£ î ÿ ø±e≥+ nH˚ yê{Ï eT<Û ë ´, nyÓ T ]ø± eVæ≤kÕÔqì ◊ø£´sê»´ dü$T‹ Á|ü‘˚´ø£ <ä÷‘· Á|ü‹bÕ~+#ê&ÉT. á <äfi¯ <ë&ÉT\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. á <ë&ÉT˝À¢ nH˚ø£ eT+~ bÂs¡T\T
kÕÁe÷»´yê<ä+ $uÛÑõ+|üã&ç e⁄+~. á düeTT<ëj·÷\ô|’ <ë&ç Á|ü ‹ bÕ<ä q qT n˝Ÿ q TÁkÕ Ç‘· s ¡ $T*f… + ≥T ãè+<ë\T #·ìb˛e≥yÓ÷, >±j·T|ü&É≥yÓ÷ »]–+~. Ms¡T bÕsƒ¡XÊ\\T,
#˚j·T{≤ìøÏ s¡cÕ´‘√ ø£\yê\H˚ \ø£å´+, á ÁbÕ+‘·+˝À s¡cÕ´ ‹s¡düÿ]+#êsTT. á dæú‹˝À s¡cÕ´, nyÓT]ø±\T |üs¡düŒs¡+ yÓ<’ ´ä XÊ\\T, nHê<Ûä |æ\\¢ X¯sD¡ ≤\j·÷\T eTTqï>∑T yê{Ïô|’ u≤+ãT\T
Á|üuÛ≤yêìï n]ø£{≤º\H˚ yê]ô|’ Ä<Ûës¡|ü&Ü\H˚ yê] eT<Ûä´ ≈£L&Ü e´‹πs≈£î\qT ã\|üs¡TdüTÔqï á j·TT<ä∆+˝À ‘·÷s¡TŒ n˝…b˛Œ, Ç‘·s¡ y˚XÊs¡T. ˇø£ Ä~yêd” ô|<ä› n+‘·´ÁøÏjT· \ düuôÑÛ |’ kÂB\T u≤+ãT\T
nyÓT]ø± N* e⁄+~. ◊mdt◊mdt≈î£ e´‹πsø£ b˛sê≥+˝À KTs¡T\∆ qT π ø +Á<ë\˝Àì e+<ä \ y˚ ˝ ≤~ eT+~ì \ø£ å ´ +>± #˚ j · T T≥ y˚XÊs¡T. á <ë&ç˝À 150 eT+~ Hêj·T≈£î\T #·ìb˛>±, 500 eT+~øÏ
n~ ã\|üs¡Tk˛Ô+~. KTs¡T∆\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê&ÉT‘·Tqï ≥Øÿ‘√ ø=qkÕ>∑T‘√+~. dæ]j·÷ ôd’ìø£ kÕúHê\ô|’ u≤+ãT\T ≈£î]|ækÕÔeTH˚ ô|>’ ± >±j·T|ü&ܶsT¡ . n+‘·´ÁøÏjT· \ düuôÑÛ |’ u≤+ãT\T y˚jT· {≤ìï
n~ ≈£L≥$T ø£{+ºÏ ~. ÇsêHé‘√ <ëì nDT ø±s¡´Áø£eT+ $wüjT· +˝À nyÓT]ø± Á|üe÷<ëìøÏ Á|ü‹>± @ X¯Á‘·T $e÷q+ ˝Òø£ $Tôd\’ T nsTTHê kÕs¡«Á‹ø£+>± K+&ç+#ês¡T. kÂB nπs_j·÷ Hêj·Tø£‘ê«q nU≤‘·+˝Àì
ˇ|üŒ+<ä+ #˚düT≈£î+~. <ëì X¯øÏÔ ã\|ü&É≈£î+&Ü, <ëìì n<äT|ü⁄˝À ≈£L*à y˚kÕÔeTH˚ s¡cÕ´ ôd’ìø£ Á|üø£≥q ã\+>± ‹|æŒø={Ϻ+~. sê#·]ø±\T á j·TT<ë∆ìï á ÁbÕ+‘·+˝À ÇsêHé≈î£ ô|s¡T>∑T‘·Tqï
e⁄+#·{≤ìøÏ n~ ‘·q Á|üj·T‘êï\qT ø=qkÕ–k˛Ô+~. yÓ÷düT˝Ÿ≈£î dæ]j·÷˝À ‘·q ã˝≤ìï ô|+#·Tø√{≤ìøÏ eT<Û´ä <Ûsä ê düeTTÁ<ä+˝ÀìøÏ |ü\T≈£îã&çì <Óã“rùd Á|üjT· ‘·ïy˚T á j·TT<ä+∆ >± ∫Á‹düTHÔ êïs¡T.
e´‹πsø£+>± Çsêø˘ Á|üuÛÑT‘·«+ m<äTs¡T<ë&çì Ç{°e\ n~ $e÷q yêVü≤ø£ HÍø£, j·TT<ä∆ HÍø£\qT s¡cÕ´ |ü+|æ+∫+~. yêdüeÔ +>±, Vü≤Ör\T Çsêìj·Tq¢ ‘·s|¡ ⁄ü q |üì#˚ùd yês¡T ø±<äT.
ã\|üsT¡ k˛Ô+~. wæj÷· Çsêø˘ Á|üuTÑÛ ‘·« m<äTs¡T<ë&ÉT\ìï+{Ïø° |ü⁄Hê~>± ñ‘·Ôs¡ dæ]j·÷˝À KTs¡T›\ $»j·÷\T ` ñ‘·Ôs¡ dæ]j·÷˝À ø√u≤H˚, @yÓTqÆ |üŒ{Ïø,° myÓTHé˝À n+‘·sT¡ ´<ä+∆ ø=qkÕ>∑T‘√+~. Ç~ wæj÷· \T,
e⁄qï wæj·÷ $T*f…+≥¢ bÕÁ‘·qT n~ e´‹πsøÏk˛Ô+~. kÂB, Ç‘·s¡ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ◊j·Tdt◊j·Tdt ô|’Hê $»j·÷\T kÕ~Û+∫+~. düT˙ï\ eT<Û´ä »]π> ˇ+f…‘T· yÔ ê<ä |òTü s¡¸D ø±<äT. yêdüeÔ +>±, ÇkÕ¢$Tø˘
ns¡ãT“ <˚XÊ\˝Àì bÕ\≈£î\qT n~ ã\|üsT¡ k˛Ô+~. Ms¡T kÕ–+∫q C…sêu≤\dt‘√ düVü‰ ◊j·Tdt◊j·Tdt qT+&ç ≥Øÿ ôd’q´+ nH˚ø£ $T*f…+≥T¢ eTs√ eTTK´yÓTqÆ X¯ø.ÔÏ Ç+<äT˝À ÇkÕ¢$Tø˘ sê»´+, n˝ŸU’…<ë
j·TT<ä∆ <äTsê>∑‘ê\≈£î e´‹πsø£+>±q÷, õjÓ÷ìdüTº ÇÁC≤sTT© ÁbÕ+‘ê\T ªkÕ«BÛqµ |üs¡#·T≈£î+~. M{Ï‘√bÕ≥T, ≥Øÿ eT<䛑·T‘√ s¬ +&É÷ e⁄HêïsTT. kÂB Hêj·Tø£‘ê«q e⁄qï nU≤‘·+˝Àì sê#·]ø±\
bÕ\q≈£î e´‹πsø£+>±q÷, bÕ\d”Ô˙j·TT\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À ª$T*f…+≥T¢µ, eTTK´+>± dæ]j·÷ j·T÷Á|òfü d… t q~ |ü•Ãe÷ìøÏ KTs¡T\› ôdì’ ø£ <ë&ÉT\≈£î n˝ŸU<’… ë düV≤ü ø£]düT+Ô &É>±, kÂB\ ‘√&ÜŒ≥T‘√ e⁄qï
<ëì q≥q≈£î e´‹πsø£+>±q÷ uÛ≤y√Á<˚ø±\T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. eT<Û´ä X¯≈£îÔ\T |ü⁄s√>∑$T+#·≈£î+&Ü n&ÉT¶ø√e{≤ìø°, Ä $<Ûä+>± KTs¡T∆\T Vü‰B Á|üuTÑÛ ‘·« kÕj·TT<Ûä ã\>±\qT ◊j·Tdt◊j·Tdt \ø£´å +>± #˚dTü ≈£î+~.
ÁbÕ#·´+˝Àì yÓ’s¡T<Ûë´\ kÕ˝… >∑÷&ÉT˝À nyÓT]ø± ∫≈£îÿ≈£î+~. Á|ü‹|òüT{ÏdüTÔqï |ü•ÃeT, ‘·÷s¡TŒ ÁbÕ+‘ê\qT ø£*ù| <ëìì |ü•ÃeT kÕÁe÷»´yê<ä <˚XÊ\T, Á|ü‘´˚ ø£+>± nyÓT]ø£Hé kÕÁe÷»´yê<ä+
á dü+e‘·‡s¡+ ôdô|+º ãs¡T HÓ\˝À nyÓT]ø±, s¡cÕ´\ eT<Û´ä ≈£î~]q ìs√~Û+#·{≤ìø° e⁄<˚›•+#· ã&ܶsTT. nkÕ<éqT ≈£L\Á<√j·÷\˙, á j·TT<ä+∆ ˝À uÛ≤>∑kÕ«$T>± e⁄+~. nU≤‘·+˝Àì sê#·]ø£ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T
ø±\TŒ\ $s¡eTD ˇ|üŒ+<ä+ $∫äqïeTsTT+~. dæ]j·÷˝À, dæ]j·÷qT ‘·q ÄBÛq+˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îì, ns¡uŸ edü+‘· yÓ\T¢e ìs¡«Væ≤düTqÔ ï yÓe’ ÷ìø£ <ë&çøÏ ôdì’ ø£ kÕe÷Á–ì n+<ä#d˚ ÷ü ,Ô eTÚ*ø£
Á|ü‘˚´ø£+>± n˝…b˛Œ˝À nyÓT]ø± yÓ÷kÕìø°, <ëì e÷s¡Z+˝À n~ H˚|ü<∏ä´+˝À ns¡ãT“ Á|ü|ü+#·+˝À ‘·q |ü\T≈£îã&ç ô|+#·Tø√yê\H˚ dü<Tä bÕj·÷\ eT<ä‘› T· sTTk˛Ô+~.kÂBøÏ 115 _*j·THé &Ü\s¡¢ $\TyÓq’
yÓfi˝¢¯ ìÒ kÕeTs¡´∆ + ˝Òì <ëìø=ø£ düŒwüyº TÓ qÆ ì<äsÙ¡ q+. ‘=\T‘·, ø±\TŒ\ eP´Vü≤+ $|òü\yÓTÆ, ≥Øÿ ‘·q eP´Vü‰ìï |ü⁄q:|ü]o*+∫+~. s¡cÕ´ s¡øDå£ kÕe÷Á–ì >∑‘· 6 dü+ˆˆ\˝À nyÓT]ø± n$Tà+~. kÂB Ä<Û«ä sê´q
$s¡eTD ˇø£ yês¡+ e⁄+~. á ø±\+˝À nyÓT]ø± ˝≤+#Û·q+>± yÓ’e÷ìøÏ <äfi¯+ $e÷q+ ≈£L*Ãy˚dæq ‘·sê«‘·, dæ]j·÷ j·TT<ä∆ ôd’ìø£ <ë&ç˝À Á|ü<ÛëqyÓTÆq~>±q÷, eT<䛑·T<ës¡T>±q÷ e⁄+≥÷,
ã\|üsT¡ düTqÔ ï ª$T‘·yê<äµ dü«uÛ≤e+ ø£\ $T*f…+≥T ãè+<ë\T, <ëì uÛÑ÷$T˝À ‘êqT @ø±øÏ nj·÷´qì uÛ≤$+∫, ≥Øÿ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q myÓTHé˝À j·TT<ë∆ìï eTT–+#ê\ì yÓ÷dü|Pü ]‘·+>± Ç|ü&ÉT nyÓT]ø±
$TÁ‘·T\T n˝ŸU…’<ë≈£î nqTã+<Ûä+>± e⁄qï n˝ŸqTÁkÕ qT+&ç y˚s¡T yÓ’K]ì e÷s¡TÃ≈£î+~. s¡cÕ´ yÓ’e÷ìø£ <äfi¯ $e÷Hêìï ≈£L*à &çe÷+&é #˚d÷ü Ô e⁄+~. nyÓT]ø± kÕÁe÷»´yê<ä+ eT<ä‘› T· ‘√ kÂB
#˚j·TT≥ »]–+~. ªª$T‘·yê<äµµ dü«uÛ≤e+ ø£\ á $T*f…+≥T y˚dæq+<äT≈£î s¡cÕ´≈£î ≥Øÿ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£åe÷|üD ‘Ó*j·T#˚dæ+~. nπs_j·÷, nU≤‘·+˝Àì sê#·]ø±\T myÓTHéô|’ kÕ–+∫q <ë&ç˝À
ãè+<ë\≈£L, dæ]j·÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìø° eT<Ûä´ yês¡+ ‘·sê«‘· ≈£L&Ü nyÓT]ø±˝À dæsú |¡ &ü ¶É ù|‘·T˝≤¢ >∑T˝ÒHé nqT#·sT¡ \ ‹s¡T>∑Tu≤≥T ≥Øÿ˝À $|ò\ü eTj·÷´sTT. myÓTHé˝À wæj÷· , düT˙ï $uÛ»Ñ q\qT rÁe+ #˚j÷· \H˚
ø±\TŒ\ $s¡eTD ø=qkÕ>∑>±, eTs√yÓ’|ü⁄q ◊j·Tdt◊j·Tdt, $|òü\eTsTT+~. Ç~ á e÷s¡TŒqT y˚–s¡|üs¡∫+~. >∑T˝…HéqT kÂB\ ÁbÕs¡+uÛÑ yÓ|’ \üò ´+>± ≈£L&Ü myÓTHé e⁄+~.
n˝ŸqTÁkÕ\≈£î e´‹πsø£+>± ñeTà&ç>± m<äTs¡T<ë&çøÏ s¡cÕ´, n|üŒ–+#ê\ì nyÓT]ø±qT ≥Øÿ &çe÷+&ÉT #˚dæ+~. dæ]j·÷˝À ˝…ãHêHé n<Û´ä ≈£îå &ç>± yÓTUÆ ˝Ò Ÿ ne⁄Hé mìïø£ 26 HÓ\\ ‘·sê«‘· ø±e≥+
nyÓT]ø±\T n+^ø£]+#êsTT. ø±˙ yÓTT‘·Ô+>± #·÷ùdÔ, n˝…b˛Œ, |ò ü * ‘ê\T, Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ + >± ≥Øÿ, dæ ] j· ÷ \ eT<Û ä ´ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ + >± á ÁbÕ+‘·+˝À #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq |ü]D≤eT+. á ø±\+˝À
dæ]j·÷\˝À ª$T‘·yê<äµ dü«uÛ≤e+ ø£\ @ $T*f…+≥T ãè+<ëìøÏ dü]Vü≤<äT›ô|’Hê, n+‘·s¡T´<ä∆+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï dæ]j·÷, Çsêø˘\˝À ˝…ãHêHé˝À bÕs¡y¢ TÓ +≥T n<Û´ä ≈£îå &çì mqTïø√˝Ò<Tä . ne⁄Hé ôV≤CŸãT˝≤¢‘√
≈£L&Ü #Ó|üø√‘·–q ã\+ ˝Ò<äT. nyÓT]ø±, <ëì $TÁ‘·T\T M˝…’q+‘· m≈£îÿe |ü\T≈£îã&ç kÕ~Û+#·{≤ìøÏ dæ]j·÷˝À KTs¡T∆\T ø£*dæ e⁄Hêïs¡T. kÂB nqT≈£L\, |ü•ÃeT <˚XÊ\ nqT≈£L\ kÕ<é
ã\|üsT¡ düTqÔ ï á ãè+<ë\T ‘·eT ôdì’ ø£ eTqT>∑&É ø=s¡≈î£ n˝ŸqTÁkÕô|’ |ò*ü ‘ê\T bı+<ä≈î£ +&Ü n&ÉTø¶ √e&É+ ≥Øÿ eP´Vü≤+>± e⁄+~. dæ]j·÷ Vü≤]] es¡Z+ (˝…ãHêHé˝À m≈£îÿe>± düT˙ï\≈£î ÁbÕ‹ì<ä´+
Ä<Ûës¡|&ü ç e⁄HêïsTT. nyÓT]ø± kÕÁe÷»´yê<ä eT<ä‘› T· qT bı+<ä{≤ìøÏ ` ≥Øÿ dü]Vü≤<äT›ô|’ KTs¡T∆\T ìedæ+#·{≤ìøÏ ìsêø£]+#·&É+, ‘·q eVæ≤k˛Ô+~.) ≈£L&Ü ne⁄HéqT ã\|ü]∫+~. Ç~ yê] yÓ’K]˝À
n˝ŸqTÁkÕ ‘·q ù|s¡TqT e÷s¡TÃ≈£î+~. n˝ŸU…’<ë ÄyÓ÷<ä+‘√ \øå±´ìï |ü]|üP]Ô #˚j·T{≤ìøÏ s¡cÕ´≈£î <ä>∑Zs¡ ø±e≥+ô|’ ≥Øÿ <äèwæº e÷s¡TŒqT dü÷∫k˛Ô+~. Vü≤]] es¡Z+ kÂB\ô|’ ÁuÛÑeT\T ø√˝ÀŒsTT,
n˝ŸU…’<ë‘√ nqTã+<Ûëìï ˝≤+#Û·q+>± ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚düT≈£î+~. ô|{Ϻ+~. s¡cÕ´ ôd’ìø£ CÀø£´+ ‘·sê«‘· |ü•Ãe÷dæj·÷˝À q÷‘·q πøåÁ‘·kÕúsTT
s¡cÕ´‘√ ˇ|üŒ+<ä+ qT+&ç ‘·q≈£î ‘êqT>±H˚ ãj·T≥ |ü&É{≤ìøÏ, s¡cÕ´ $T\≥Ø CÀø£´+ e\¢ dæ]j·÷˝À n+‘·sT¡ ´<ä+∆ nkÕ<é bÕ\q≈£î yêdüÔyêìï >∑T]Ô+#· >∑*>±s¡T. |ü•Ãe÷dæj·÷˝À ÇsêHé, <ëì
dæ]j·÷ ôd’ìø£ kÕúHê\ô|’ nyÓT]ø± $e÷Hê\T u≤+ãT\T y˚XÊsTT. nqT≈£L\+>± yÓTT–Z+~. Çsêø˘˝À b˛sê≥+ ‹]– ÁbÕs¡+uÛeÑ TsTT+~. $TÁ‘·T\øÏ<=ø£ #Ó|üø√ ‘·–q $»j·T+.
á u≤+ãT <ë&ÉT˝À¢ dæ]j·÷ ôdì’ ≈£î\T 62 eT+~ #·ìb˛>±, e+<ä≈î£ nyÓT]ø± eT<䛑·T‘√ Çsêø˘ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷düT˝Ÿ≈£î e´‹πsø£+>± |ü•Ãe÷dæj÷· ˝À ÇÁC≤sTT˝Ÿ˝À õjÓ÷ìdüTº Á|üuTÑÛ ‘·«+ bÕ\d”ìÔ j·TT\
ô|>’ ± >±j·T|ü&ܶsT¡ . n˝…b˛Œ≈£î düV‰ü j·÷ì¬ø’ yÓfió¯ #¢ T· qï 18 Á≥≈£îÿ\ô|’ m<äTs¡T<ë&ç ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Çsêø˘ düe÷»+˝À ˝À‘Ó’q $uÛÑ»q\ uÛÑ÷ÄÁø£eTD ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>±, bÕ\d”Ôìj·TqT¢ u≤<Ûä |ü&ÉT‘·÷H˚
u≤+ãT\T y˚j·TT≥ »]–+~. á <ë&çøÏ s¡cÕ´ ˝Òø£ dæ]j·÷qT e\¢ yÓ÷düT˝Ÿ ø=s¡≈£î b˛sê≥+ Bs¡Èø±\+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Çsêø˘ e⁄Hêïs¡T. ns¡ãT“ Á|ü»\˝À bÕ\d”ÔHê Á|ü»\ düeTdü´ m&É\ #ê˝≤
nyÓT]ø±, <ëì $TÁ‘·T\T ì+~+#êsTT. ø±˙, á s¡ø£åø£ <äfi≤ìï ôd’q´+, KTs¡T∆\ X¯≈£îÔ\T ◊j·Tdt◊j·Tdt qT+&ç X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq kÕqTuÛÑ÷‹ yÓ\T¢yÓ‘·Ô>± á ÁbÕ+‘·+˝Àì Á|üC≤ e´‹πsø£ Á|üuÛÑT‘ê«\T
dæ]j·÷ ôd’q´+ ‘·T&ç∫ ô|{Ϻ+~. n+‘˚ø±ø£, Á≥≈£îÿ\ô|’ u≤+ãT\T Á|ü‹|òüT≥qqT m<äTs√ÿyê*‡ e⁄+≥T+<äì ø£ì|æk˛Ô+~. sêuÀj˚T ÇÁC≤sTT˝Ÿ‘√ ≈£îeTà≈£îÿ nj·÷´sTT. á Á|üuTÑÛ ‘ê«\T bÕ\d”HÔ ê Á|ü»\≈£î
>±*˝À qT+&ç |ü&É˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ, nø£ÿ&É düMT|ü+˝Àì j·TT<ë∆ìøÏ düqï<ä+› ø±e{≤ìøÏ ◊j·Tdt◊j·Tdt≈î£ e´e~Û e⁄+≥T+~. e÷≥ es¡Tdü≈î£ kÕqTuÛ÷Ñ ‹ì e´ø£+Ô #˚d÷ü ,Ô yêdüeÔ +>± Ç$ bÕ\d”HÔ ê
uÛÑ÷uÛ≤>±ìøÏ m+‘· e÷Á‘·+ qwüº+ ø£*–+#·˝Ò<äT. á u≤+ãT\ yêdüÔe+>±, |òü\÷¢C≤, s¡e÷~\˝À ≈£L&Ü b˛sê≥+ Bs¡Èø±\+ Á|ü»\ ñ<ä´e÷ìï nD∫y˚dü÷Ô, õjÓ÷ìdüTº ÇÁC≤sTT˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+‘√
<ë&çì s¡cÕ´, dæ]j·÷\T ‹s¡dÿü ]+#êsTT. n+‘˚ø±ø£, ˇø£ $T*f…+≥T ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ÁbÕD≤\T, dü+|ü<ä $wüj·T+˝À m≈£îÿe qwüº+ ≈£îeTTà≈£îÿ ne⁄‘·THêïsTT.
ãè+<ä+ u≤+ãT\T y˚dæq≥T¢>± kÕø£å´+ n+<ä#˚kÕÔeTì ≈£L&Ü s¡cÕ´ »s¡T>∑T‘·T+~. n+‘˚ø±ø£, ◊j·Tdt◊j·Tdt qT+&ç M˝…’q+‘· m≈£îÿe dæ]j·÷˝À j·TT<ä∆+ nkÕ<é Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ nqT≈£L\+>± yÓTT>∑TZ
ù|s=ÿqï~. nsTT‘˚ ìC≤ìï ‘Ó\TdüTø=qT≥≈£î nyÓT]ø±, <ëì $TÁ‘·T\T ÁbÕ+‘·+ kÕ«BÛq+ #˚dTü ø√yê\ì $$<Ûä X¯≈î£ \Ô eT<Û´ä rÁeyÓTqÆ b˛{° #·÷|ü&É+‘√q÷, wæj·÷ $T©wæj·÷ bÕ˝§Zq&É+‘√ Çsêø˘˝À j·TT<ä∆+
ÄdüøÏÔì ø£qãs¡#·˝Ò<äT. yê] yÓ’|ü⁄ qT+&ç uÒs¡e÷&ÉT≥≈£î, nq>± e⁄+~. nyÓT]ø±‘√ ø£*dæ e⁄qï Çsêø˘ Á|üuÛÑT‘·«+, KTs¡T∆ ù|wüyÓTsêZ rÁe+ ø±e≥+‘√q÷, meTHé˝À ‘·q j·TT<ä∆+ $|òü\+ ø±e&É+
n˝ŸqTÁkÕ $T*f…+≥¢ qT+&ç yês¡T ã\|üs¡TdüTÔqï ª$T‘·yê<äµ
ãT*f…Hé ` 1 dü+∫ø£ ` 3 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 5
e\¢q÷, kÂB sê#·]ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ ˝À‘Ó’q dü+øå√uÛÑ+˝À ≈£Ls¡T≈£î ‘·>T∑ ‘Z T· +~. á yêdüeÔ + ø±s¡D+>±H˚ Áu…–{® Ÿ m&É\ ˇu≤e÷ Á|üuTÑÛ ‘·«+ eTTK´+>± ˝≤uÛÑ|ü&É‘ês¡T. ã&Ü ã÷s¡T®yê\ $<ÛëHê\qT düyê\T
b˛sTT+~. ns¡uŸ Á|ü|ü+#·+˝À nyÓT]ø± kÕÁe÷»´yê<ëìøÏ eT÷\ m≈£îÿe ÄdüøÏÔ>± e⁄+~. j·T+Á‘ê+>∑+>± |ü]>∑DÏ+#·ã&ÉT‘·Tqï #˚j·Tø£ eTT+<˚, M] ÄÁ>∑Vü‰ìï <ë] eT[¢+#·{≤ìøÏ n‘·´+‘· <Ûäìø£
dü+Ô uÛ+Ñ ≈£L* b˛e&É+ á ÁbÕ+‘·+˝À ì»+>± >∑TD≤‘·àø£yTÓ qÆ e÷s¡TŒ. ¬s+&ç+{ÏøÏ e´‹πsø£+>± ø±]à≈£î\ ÄdüøÏÔ, ã÷s¡T®yê es¡Z n_Ûeè~∆ es¡+Z eTT+<äT>± <ë&ç #˚d+æ ~. Á|üuTÑÛ ‘ê«ìø°, <ëì q÷‘·q düs∞¡ ø£sD¡
≥Øÿ Bì qT+&ç ãj·T≥|ü&É{≤ìøÏ ‘·q XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤, Á|ü‘˚´ø£+>± ìs√<Ûäø£‘·«+ ¬s+&ç+{Ï Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ø£\sTTø£ Áu…–®{Ÿ z≥T˝À $<ÛëHê\≈£L e´‹πsø£+>± ø±]à≈£î\T, kÕ<Ûës¡D Á|ü»\ ÄÁ>∑Vü‰ìï
KTs¡T∆\qT n<äT|ü⁄ #˚j·TT≥ô|’ <äèwæº ô|{Ϻ, Á|üj·T‹ïk˛Ô+~. Ç~ ø£ì|æ+∫+~. Áu…–®{ŸqT ø£q‡πs«{Ïyé, ˝ÒãsY bÕغ\T ` ¬s+&ÉT bÕغ\ Áu…–®{Ÿ dü+<äs¡“¤+ e÷~]>±H˚ $T‘·yê<ä ã÷s¡T®yê es¡Z+ kıeTTà
|ü•Ãe÷dæj·÷˝À s¡cÕ´, ÇsêHé\≈£î nqT≈£L\+>± be⁄+~. Hêj·Tø£‘ê«\T e´‹πsøÏ+#êsTT. Á|ü<Ûëq eT+Á‹ |ü<ä$ qT+&ç #˚düT≈£î+~.
Ädæj·÷≈£î ø°\ø£+ ø±yÓTsêHé sêJHêe÷ #˚j·T>±, ø±]“Hé Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ e´‹πsø£ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ìs¡T<√´>∑+, ‘·≈£îÿe J‘ê\T, nuÛÑÁ<ä‘·‘√ ≈£L&çq Áø=‘·Ô
nyÓT]ø± ‘·q≈£îqï yÓe’ ÷ìø£, Hê$ø± <äfi≤\˝À 60 XÊ‘êìï Ädæj÷· rÁeyÓTÆq düyê\T ˝Òãs¡T bÕغ˝À ô|]–+~. Hêj·Tø£‘·« b˛s¡T˝À á ñ<√´>±\T, Á|ü»\˝À ø°åDÏdüTÔqï |ü]dæú‘·T\ e´‹πsø£‘·\ e\¢
` |òüdæ|òæø˘ ÁbÕ+‘·+˝À e⁄+#·T‘êqì >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ n<Ûä´≈£åî&ÉT düyê\T z&çb˛sTT, Ç+ø± m≈£îÿe eT+~ ø±]“Hé≈£î nqT≈£L\+>± bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±]à≈£î\˝À ÄÁ>∑Vü≤+ ô|]–+~. n<˚ düeTj·T+˝À,
ˇu≤e÷ Äsꓤ≥+>± Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. #Ó’Hê ôd’ìø£ ã\>±\ e⁄Hêïs¡T. ø±]“Hé Á|üuÀ~Û+∫q q÷‘·q ñ<ës¡yê<ä $<ÛëHê\≈£î ø±s=Œπs≥T¢ eT]+‘·>± dü+|üqTï\j·÷´s¡T. n‘·´+‘· <Ûäqe+‘·T\qT
ô|s¡T>∑T<ä\q÷, kÕeTsê∆´˙ï n<äT|ü⁄ #˚j·T≥+ nyÓT]ø± ôd’ìø£ e´‹πsø£+>±q÷, mìïø£ ø±e{≤ìøÏ |üìøÏ sê&É˙ Á|ükÕs¡ kÕ<ÛäHê\T Ä<äT≈£îH˚ ñB›|üq |ü<∏äø±\≈£î e´‹πsø£+>±q÷, ô|s¡T>∑T‘·Tqï
πø+ÁBø£s¡D \ø£å´+>± e⁄+~. #Ó’Hê, <ëì Çs¡T>∑T bıs¡T>∑T <˚XÊ\ ô|<ä› m‘·TqÔ m&É ‘Ó>≈∑ î£ +&Ü Á|ü#ês¡+ #˚XÊsTT. ø±˙, bÕ\ø£ ã÷s¡T®yê ndüe÷q‘· \≈£î e´‹πsø£+>±q÷, Çe˙ï ø£*dæ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ
eT<Û´ä b˛{°øÏ <äøD åÏ #ÓH’ ê düeTTÁ<ä+˝Àì eqs¡T\T Á|ü<ëÛ q øπ +Á<ä+>± es¡Z+ yêdüÔe ÄdüøÏÔ @eT+fÒ, á q÷‘·q düs¡∞ø£s¡D yÓ’Ks¡T\qT e´‹πsø£+>± ÄÁ>∑Vü‰ìï ô|+#êsTT. ñ<√´>±\T ˝Òø£ b˛e{≤ìøÏ
e⁄HêïsTT. <äøÏåD #Ó’Hê düeTTÁ<ä+˝À n‘·´~Ûø£ uÛ≤>∑+ ‘·q<˚qì nH˚ø£ eT+~ Á|ü»\T ã\|üs¡#·e#·Ã˙, Ä $<Ûä+>± n$ Á|üdüTÔ‘· e\dü\T sêe≥+ ø±s¡D+>± ∫Á‹dü÷,Ô á ÄÁ>∑V‰ü ìï ñHêà<ä e÷sêZ\
#Ó|ü≈£î+≥Tqï #Ó’Hê≈£î e´‹πsø£+>±, #Ó’Hê #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ >∑\ $<ÛëHê\≈£î Á|üe÷<äø£s¡+>± e⁄+{≤j·T˙. yÓ’|ü⁄ $T‘·yê<ä ã÷s¡T®yê es¡Z+ eT[¢k˛Ô+~. á $T‘·yê<äT\T,
<˚XÊ\ìï+{Ï˙ nyÓT]ø± düMTø£]k˛Ô+~. nsTT‘˚, nyÓT]ø± nyÓT]ø± mìïø£\T ` Á≥+|t $»j·T+ $T‘·yê<äT\+<äs÷¡ Á|ü»\ ÄÁ>∑V‰ü ìï <√|æ&<û ës¡T\, nD∫y˚‘<· ës¡T\
|ü<øä∏ ±\q÷, #ÓH’ êqT m<äTs√ÿ{≤ìøÏ ôdì’ ø£+>± nyÓT]ø± ndüeTsêú´ìï nyÓT]ø± n<Ûä´ø£å mìïø£\˝À ‘Ó\¢C≤‹ |ü⁄s¡Tc˛Hêà~ nsTTq Á≥+|t, Á|üj÷Ó »Hê\ ø=s¡≈î£ <√|æ&<û ës¡T\, nD∫y˚‘<· ës¡T\≈£î e´‹πsø£+>±
≈£L&Ü á ÁbÕ+‘·+˝Àì <˚XÊ\T Á>∑Væ≤+#·>∑\T>∑T‘·THêïsTT. M{Ï˝À ø±s=Œπs≥¢ Äràj·TT&ÉT, j·TT<√›Hêà~ nsTTq Væ≤\¢Ø øÏ¢+≥Hé\ eT<Ûä´ e÷s¡TdüTÔHêïs¡T.
nH˚ø£ <˚XÊ\T #Ó’HêqT e´‹πsø£+ #˚düTø=qT≥˝À nÁ|üeT‘·Ô+>± mes√ ˇø£]ì m+#·Tø√yê*‡q dæú‹ @s¡Œ&ç+~. nyÓT]ø± Ä]úø£ ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·{≤ìøÏ |üqTï\T ‘·–Z+#ê\˙, y˚πs <˚XÊ\˝À ñ
e⁄HêïsTT. BìøÏ ôdì’ ø£+>±H˚ ø±ø£, Ä]úø£ ø±s¡D≤\T ≈£L&Ü e⁄HêïsTT. e´edüú, ø=+‘· ô|s¡T>∑T<ä\ qyÓ÷<äT #˚dæ+~. ø±˙, Ä ô|s¡T>∑T<ä\ ‘·Œ‹Ô #˚jT· {≤ìï (Out sourcing) e´‹πsøÏ+#ê\˙, n+‘·sê®rj·T
m+<äTø£+fÒ, M]øÏ Ç+ø± e÷¬sÿ≥T˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#·{≤ìøÏ ã\V”≤q+>± e⁄+~. ìs¡T<√´>∑+ ‘·–Z+~. nsTT‘˚ Áø=‘·Ô ñbÕ~Û yêDÏ»´+ <ë«sê ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·≥+ ø±˙, ñ<√´>±\T ‹]–
M\T ˝Ò<äT. nsTT‘˚, ô|<ä› m‘·TÔq ô|≥Tºã&ç ô|≥º{≤ìøÏ nyÓT]ø± ‘·≈£îÿe y˚‘·Hê\T, bÕsYºf…Æ+ ñbÕ~Û>± e⁄+~. ‘·≈£îÿe y˚‘·Hê\ sêe≥+ ø±˙ »s¡><∑ ˙ä Á≥+|t Á|üuÀÛ <äq\THêïsTT. nyÓT]ø± ~>∑TeT‹
eT+≥\T sêCÒk˛Ô+~. á düeTdü´ô|’ Ç‘·s¡ <˚XÊ\‘√ <Ó’bÕøÏåø£ ‘ê‘êÿ*ø£ ø±]à≈£î\ dü+K´˝À ô|s¡T>∑T<ä\ e⁄+~. Ms¡T ˇπø $<Ûyä TÓ qÆ #˚dTü ≈£î+≥Tqï n‘·´~Ûø£ ~>∑TeT‘·T\T ÁX¯eTqT m≈£îÿe>± $ìjÓ÷–+#·T
ˇ|üŒ+<ë\≈£î |ü≥Tºã&ÉT‘√+~. á düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·{≤ìøÏ |üìøÏ uÛÑÁ<ä‘·‘√ ≈£L&çq XÊX¯«‘· ø±]à≈£î\T ø±s¡T. ø±s=Œπs≥¢≈£î ≈£îH˚ |ü]ÁX¯eT\T. M{Ï <ë«sê πøe\+ ‘·≈£îÿe y˚‘·Hê\ ñ<√´>±\T
ãVüQfi¯|üø£å y˚~ø£≈£î ÄkÕÿs¡+ ˝Ò<ä+{À+~. nqT≈£L\ $<ÛëHê\T, eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ esêZ\‘√ düV‰ü , kÕ<Ûës¡D Á|ü»\≈£î e÷Á‘·y˚T \_ÛkÕÔsTT. Ä]úø£ |ü⁄Hê~ $düÔ]+#·≈£î+&Ü |üqTï\ ‘·–Z+|ü⁄
ˇu≤e÷≈£î Ädæj·÷˝À ø°\ø£+>± e⁄qï |æ*ô|ò’qT n<Ûä´≈£åî&ÉT &ÉTf…¬sº e´‹πsø£ $<ÛëHê\‘√ nH˚ø£ eT+~ nyÓT]ø± bÂs¡T\T ø√b˛Á~≈£îÔ˝…’ ã&Ó®≥T, ø√XÊ>±s¡ ˝À≥T\qT e÷Á‘·y˚T ø°åDÏ+|ü #˚düTÔ+~.
qT+&ç rÁeyÓTÆq <Óã“ ‘·–*+~. Ç‘·&ÉT |æ*ô|ò’qT‘√ nyÓT]ø±≈£î e⁄Hêïs¡T. á ø√|ü+ ªªyê˝ŸÅd”º{ŸqT ÄÁø£$T+#·T≥µµ˝À e´ø£ÔeTsTT+~. C≤‹ø°, eT‘· n\Œ dü+U≤´ø£ esêZ\≈£L Á≥+|t n<Ûä´ø£å |ü<ä$ düyê\T
e⁄qï ôd’ ì ø£ dü + ã+<Û ë \qT ‘Ó > ∑ ‘ Ó + |ü ⁄ \T #˚ d ü T ≈£ î +{≤qì &ÓyÓ÷Áø£{Ïø˘ bÕغ ø=s¡≈£î u…Øï kÕ+&ÉsY‡ ‘·s¡|ü⁄q Hê$TH˚wüqT $dæ], yê]øÏ e´‹πsø£+>± <ë&ÉT\qT rÁe+ #˚düTÔ+~. ÄÁ|æø±
u… ~ ]+#ê&É T ., #Ó ’ H ê, s¡ c Õ´\‘√ dü ì ïVæ ≤ ‘· dü + ã+<Û ë \T y˚jT· {≤ìøÏ ã\yÓTqÆ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£L&Ü Á|ü‹_+_+∫+~. nyÓT]ø£qT¢ $eø£‘å q· ÷, ìs¡T<√´>±˙ï m<äTs=ÿHêïs¡T. b˛©düT\T M]ì
@s¡Œs¡#T· ≈£î+{≤qì e÷{≤¢&Ü&ÉT. n+‘·sê®rj·T ø√s¡Tº rs¡TŒ >∑T]+∫ á ø√bÕìï Á≥+|t kıeTTà #˚dTü ≈£îqï|üŒ{Ïø,° n‘·qT ù|s=ÿ+≥Tqïe˙ï \ø£å´+>± #˚düTø=ì #·+bÕs¡T— n¬sdüTº #˚XÊs¡T— Ms¡T eT‘·TÔ eT+<äT\T
nyÓT]ø± #ê˝≤ #ê˝≤ e÷{≤¢&ÉT ‘√+~. ø±˙, á rs¡TŒ |æ*ô|ò’qT≈£î ø±\+ #Ó*¢q$. Ç+ø± m≈£îÿe |üqTï\T ‘·–Z+#ê\˙, $<˚XÊ\˝À ny˚Tàyês¡T>±q÷, H˚sd¡ Tü \Ô T>±q÷ ∫Á‹+#·ã&ÉT‘·THêïs¡T. M] <äTs¡“s¤ ¡
nqT≈£L\+>± e∫Ã+~. á rs¡TŒqT neT\T #˚jT· {≤ìøÏ ã<äT\T>±, düs¡T≈£î\ ñ‘·Œ‹Ô, ùde\T #˚düTÔqï dü+düú\q÷, á $<Ûä+>± Ç‘·s¡ |ü ] dæ ú ‘ · T \˝À ˇu≤e÷ n<Û ä ´ ø£ å |ü < ä $ @ $<Û ä y Ó T Æ q e÷s¡ T Œ
#ÓH’ ê‘√ <Í«bÕøÏøå £ ˇ|üŒ+<ä+ <ë«sê |ü]wüÿ]+#·T≈£î+{≤eTì |æ*ô|q’ò T <˚XÊ\≈£î ã~© #˚jT· T≥ <ë«sê nyÓT]ø± ˝≤uÛ≤\qT ˝Ò≈î£ +&Ü #˚dTü qÔ ï rdüT≈£îsê˝Ò<äT. ãsêø˘ ˇu≤e÷, $T#Ó˝Ÿ ˇu≤e÷ m+‘· rÁe+>±
n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. nyÓT]ø± kÕÁe÷»´yê<ëìøÏ dü+dü\ú q÷ •øÏ+å #ê\˙ Á|üuÀÛ ~düTHÔ êï&ÉT. eTs√yÓ|’ ⁄ü q, n‘·ì $<˚XÊ+>∑ Á|ü#ês¡+ #˚dæq|üŒ{Ïø°, ÄÁ|æø± nyÓT]ø£q¢˝À Væ≤\¢Ø m&É\ ÄdüøÏÔ
Bs¡Èø±\+>± $TÁ‘·Tì>± e⁄qï |æ*ô|ò’Hé n<Ûä´≈£åîì yÓ’K], ˇu≤e÷ $<Ûëq Á|üø£≥q\T &ÓyÓ÷Áø±{Ïø˘, ]|ü_¢ø£Hé bÕغ\T ` ¬s+&ç+{Ï ˝Òø£ b˛e⁄≥ e\¢, ‘·≈£îÿe eT+~ ø£~˝≤s¡T. Ç~ Á|üuÛÑT‘·«+ m&É\
Á|üuÛÑT‘·« kÕúsTTì ~>∑C≤]Ã+~. ˝≤y√dt˝À »]–q Ädæj·÷, |òüdæ|æø˘ Hêj·T≈£î\˝Àq÷ Á|üø£+|üq\T düèwæº+#êsTT. nsTT‘˚, n‘·ì C≤‹ Ms¡T ÁuÛÑeT\T ø√˝ÀŒe{≤ìï ‘Ó*j·T #˚düTÔqï~. eTTdæ¢+\T e\dü
Ä]úø£ düVü≤ø±s¡ •KsêÁ>∑ düe÷y˚X¯+˝À nyÓT]ø± m+‘·>± @ø±øÏ ñHêà<ä, e\dü\ e´‹πsø£, eTVæ≤fi≤ $<˚«wü e÷≥\T, yÓ’Ks¡T\T C≤‹ e∫Ãq Væ≤kÕŒìø˘\≈£î e´‹πsø£+>± Á≥+|t #·s´¡ \T, á düeT÷Vü‰\˝Àì
nsTT+<ä+fÒ, á düeTdü´qT @ Ç‘·s¡ <˚XÊ~ÛH‘˚ · ˝ÒeHÓ‘øÔ· £ b˛e⁄≥e\¢, qT+&û, eT‘· yÓTÆHê]{°\ qT+&û, eTVæ≤fi¯\ qT+&û @ø±≈£î\qT Á|ü»\≈£î rÁeyÓTÆq <äTs¡È≥q\T>± e⁄HêïsTT.
nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&˚ Bìì e÷{≤¢&Ü*‡ e∫Ã+~. #ÓH’ ê kÕeTs¡´∆ + #˚XÊsTT. á mìïø£\˝À Á|üeTTKyÓTqÆ \ø£Då + @$T≥+fÒ, eTTK´yÓTqÆ $<˚XÊ+>∑ $<Ûëq+ $wüj·T+˝À ø=ìï _ÛqïyÓTÆq yÓ’Ks¡T\qT Á≥+|t
ô|s¡T>∑T<ä\qT #·÷∫ Ä ÁbÕ+‘·+˝Àì #ê˝≤ <˚XÊ\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·÷, s¬ +&ÉT bÕغ\ Ç<äs› T¡ Á|ü‹ì<ÛTä \÷ m≈£îÿe>± Á|ü»\˝À kÕqT≈£L\‘·qT düŒwü+º >± Á|üø{£ +Ï #ê&ÉT. ªHê{ÀµqT s¡<Tä › #˚kÕÔq˙, yê] s¡øD å£ ø=s¡≈î£
nyÓT]ø± Á|üuTÑÛ ‘·« <ë&ç yÓK’ ]ì ã\|üs#¡ ≥· + ˝Ò<Tä . ø√˝ÀŒj·÷s¡T. m≈£îÿe>± Á|üC≤ e´‹πsø£ πs≥T qyÓ÷<Ó’+~. nyÓT]ø± $TÁ‘·T\T #Ó*¢+#ê\˙, s¡cÕ´‘√ eT+∫ dü+ã+<Ûë\T+&Ü\˙,
#Ó’Hê Ä]úø£ e´edüú eè~∆ πs≥T y˚>∑+ Ç{°e\ ‘·–Z+~. BìøÏ ø±s¡D+ mìïø£\T &ÉãT“ bÕÁ‘·≈£î kÕøÏåuÛÑ÷‘·+>± e⁄HêïsTT. ÁbÕ<∏ä$Tø£ <äX¯ ˝À ◊j·Tdt‘√ b˛sê≥+˝À dæ]j·÷˝À nkÕ<éqT ã\|üs#¡ ê\˙, ªC≤rj·T
&çe÷+&é eT+<ä–+#·&Éy˚T. |ü•ÃeT <˚XÊ\˝À düÔã∆‘· ø=qkÕ>∑T‘·÷ nuÛ´Ñ s¡T*ú <ä]› ˙ n‘·´~Ûø£ Á|ü»\T ÄyÓ÷~+#·˝<Ò Tä . ÄÁ|òøæ ± ` nyÓT]ø± ìsêàD≤˙ïµ, ªÁ|üC≤kÕ«$Tø£ ÁbÕC…≈£îº\q÷µµ $&ÉHê&Ü\˙ Á≥+|t
e⁄+&ÉT≥ e\¢ $<˚o &çe÷+&ÉT, <˚oj·T &çe÷+&é ≈£L&Ü ‘·–Z+~. Á|ü»\˝À ÄdüøÏÔ ˝Òø£ b˛e&É+ sê»ø°j·÷\ |ü]$T‹øÏ dü÷#·q>± dü Œ wü º | ü ] #ê&É T . $<Û ë q|ü s ¡ y Ó T Æ q á Á|ü ø £ ≥ q\T nyÓ T ]ø±
kÕù|øÏøå +£ >± ø=qT>√\T X¯øÔÏ ‘·>{Z∑ ≤ìøÏ eT÷\ ø±s¡D≤ìï dü]~<ä{› ≤ìøÏ ‘Ó*j·T#˚düTÔqï~. ÄÁ|æø±` nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q e´øÏÔ n<Ûä´≈£åî&ÉT>± j·T+Á‘ê+>±˙ï, <ëì düìïVæ≤‘· $TÁ‘·T\q÷ ~Å>±“¤+‹øÏ >∑T] #˚XÊsTT.
ñB∆|qü |ü<øä∏ +£ ‘√&ÉŒ&É˝<Ò Tä . ô|>’ ± Ç~ n|ü\ uÛ≤s¡+, n+<äT˝Àq÷ mìïø£ nsTTq|üŒ{Ïø°, á ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\ dæú‹˝À @ e÷Á‘·+ e÷s¡TŒ kÕÁe÷»´yê<ä <˚XÊ\ eT<Ûä´ yÓ’s¡T<Ûë´\T ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À
ø±s=Œπs≥¢ n|üqT e÷Á‘·y˚T rÁe+ #˚dæ+~. |üì |ü]dæú‘·T\≈£î sê˝Ò<äT. #·{≤ºìï neT\T #˚ùd dü+düú\T ≈£L&Ü dü]>± #·÷&É˝Ò<äT. Á≥+|t n~Ûø±sêìøÏ e#êÃ&ÉT. #Ó’Hê‘√ yê´bÕs¡+˝Àq÷, ÇsêHé
e´‹πsø£+>± #Ó’Hê˝À ø±]à≈£î\ ìs¡düq\T rÁe+>± ô|]>±sTT. #Ó’Hê ô|’>± M]ì \ø£å´+>± #˚düT≈£îì, $TqVü‰sTT+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü, nD≤«j·TT<Ûä ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e´‹πsø£+>±q÷ >∑{Ϻ #·s¡´\qT >∑T]+∫
‘·q ô|≥Tºã&ÉT\qT düVü≤» eqs¡T\ düs¡|òüsê ø=s¡≈£L, eTÚ*ø£ #·+|æy˚j·TT≥ »]–+~. ≈£L&Ü Á≥+|t e÷{≤¢&Ü&ÉT. Á≥+|t ù|s=ÿ+≥Tqï $<˚XÊ+>∑ $<ÛëHê\T
dü<äTbÕj·÷\ ø=s¡≈£L ÄÁ|òæø±, ˝≤{ÏHé nyÓT]ø±, Ädæj·÷ <˚XÊ\˝À nyÓT]ø± mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À 2.15 _.&Ü.qT Ks¡Tà #˚jT· T≥ #·÷ùd,Ô #ÓH’ ê, s¡cÕ´, ÇsêHé\ eT<Û´ä ≈£L≥$Tì $∫äqï+ #˚ùd$>± e⁄HêïsTT.
ô|+#·T‘√+~. eT÷&Ée Á|ü|ü+#· <˚XÊ\qT #Ó’Hê rÁe+>± <√|æ&û &ÉãT“ X¯øÔÏ ô|<ä› bÕÁ‘· ø£ì|ædTü +Ô ~. Á|ü»\ ‘·s|¡ ⁄ü q nuÛ´Ñ s¡T\ú qT &ÉãT“ s¡cÕ´‘√ yÓ’s¡T<Ûë´ìï ‘·–Z+#˚$ >±q÷, #Ó’Hêô|’Hê, eT÷&Ée Á|ü|ü+#·
#˚k˛Ô+~. @ $<Û+ä >± m+|æø£ #˚dTü +Ô <√ nyÓT]ø± mìïø£\T ‘Ó*j·T #˚dTü HÔ êïsTT. <˚XÊ\ô|’Hê <ë&ÉT\qT rÁe+ #˚ùd$>±q÷ e⁄HêïsTT.
uÁ –… {® Ÿ yÓTT‘·+Ô e´edüú ã&Ü ã÷s¡Ty® ê esêZìøÏ ÁbÕ‹ì<Û´ä + eVæ≤+#˚ eTTK´yÓTqÆ nyÓT]ø£Hé kÕÁe÷»´yê<ä+ rÁeyÓTÆq dü+øå√uÛÑ+ |òü*‘·+>± Á≥+|t
j·T÷s√|æj·THé j·T÷ìj·THé qT+&ç ãj·T≥≈£î sêyê\ì 2016 bÕغ\≈£î #ê˝≤ nqT≈£L\+>± e⁄+~. ø±s=Œπs≥T¢ eTTK´yÓTqÆ bÕغ\qT mìïø£ »]–+~. <ëì Ä~Û|ü‘·´ <ä÷≈£î&ÉT≈£î, ø£~* b˛‘·Tqï <ëì
pHé˝À Á_≥qT Á|ü»\˝À 51.9 XÊ‘·+ eT+~ nqT≈£L\+>± @ $<Ûä+>± n<äT|ü⁄ #˚düTÔHêïjÓ÷ ≈£L&Ü nyÓT]ø± mìïø£\T Ä]úø£ e´edü,ú Á|ü‘´˚ ø£+>± 2008˝À Áã<ä˝∆ q’… Á<äe´ ` Ä]úø£ dü+øå√uÛ+Ñ
2016˝À z≥T y˚XÊs¡T. Á_{°wßü ø±]à≈£î\T, eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ esêZ\˝À ‘Ó*j·T#˚dTü HÔ êïsTT. q÷‘·q düs∞¡ ø£sD ¡ $<ÛëHê\≈£î e´‹πsø£+>± qT+&ç n<=ø£ Á|ü‹ã+<Ûäø£+>± e⁄+~. <ëì ôd’ìø£ <äT+<äT&ÉT≈£î
‘·eT dæú‹>∑‘·T\˝À ø°åD‘· m&É\ $düÔè‘·+>± e⁄qï ø√|ü+ BìøÏ düŒwü+º >± e÷{≤¢&TÉ ‘·Tqï Á≥+|tqT z&çkÕÔ&ìÉ uÛ≤$düTqÔ ï u…Øï kÕ+&ÉsT¡ ‡ $<ÛëHê\T Ks¡TÃ\qT $|üØ‘·+>± ô|+∫, dü+øå√uÛ≤ìï eT]+‘· rÁe+
H˚|ü<∏ä´+>± e⁄+~. ø±˙, eT÷&Ée Á|ü|ü+#· <˚XÊ\ qT+&ç e\dü nuÛÑ´]ú‘ê«ìï z&ç+#·{≤ìø°, ø±s=Œπs≥¢ Á|üjÓ÷»Hê\ ø=s¡≈£L #˚ X ÊsTT. Ç~ n‘· ´ ~Û ø £ Á|ü » \ |ü ] dæ ú ‘ · T \T ø° å D Ï + #· T ≥˝À
yÓfi‚fl yês¡T eTTqï>∑T $uÛÑõ+#˚ düeTdü´\qT ã÷s¡T®yê es¡Z+˝Àì &Óy÷Ó Áø±{Ïø˘ bÕغ j·T+Á‘ê+>∑+ rÁe+>± |üì#˚d+æ ~. &Óy÷Ó Áø£{øÏ ˘ Á|ü‹_+_k˛Ô+~. rÁe+ ne⁄‘·Tqï á dü+øå√uÛ≤ìøÏ ã&Ü ô|≥Tºã&ç
n_Ûeè~∆ ìs√<Ûäø£ esêZ\T Á|üeTTK+>± ù|s=ÿHêïs¡T. Á_≥qT˝À ñ bÕغ n<Û´ä ø£å kÕúHêìï ø√˝ÀŒe{≤ìï m+#·T≈£î+<˚ ‘·|Œü , ø±s=Œπs≥¢qT düŒ+<äq>± Á|ü»\ ÄÁ>∑Vü‰ìï ñHêà<ä C≤‹ e÷sêZ˝À¢øÏ eT[¢+#·T≥πø
bÕ~Û |ü]dæú‹, bÂs¡ ùde\ dæú‹ Ç|üŒ{Ïπø Á|üe÷<ä+˝À e⁄qï|üŒ{Ïø°, e÷Á‘·+ e<äT\Tø√˝Òø£ b˛sTT+~. á mìïø£˝À¢ 8 dü+e‘·‡sê\T n<Û´ä ø£å Á≥+|t e#êÃ&ÉT. ôdì’ ø£ Ks¡TÃqT ‘·q $TÁ‘·T\T eT]+‘·>± #Ó*+¢ #ê\˙,
j·T÷s¡|⁄ü j·T÷ìj·THé <˚XÊ\T, Á|ü‘´˚ ø£+>± ‘·÷s¡TŒ j·T÷s¡|⁄ü <˚XÊ\ kÕúq+˝À e⁄qï bÕ\ø£ bÕغ m&É\ ÁuÛeÑ T\T b˛sTT, ]|ü_ø¢ q£ ¢ $»j·T+ nD∫y˚jT· ã&ÉT‘·Tqï <˚XÊ\≈£î e´‹πsø£+>± <ë&çì rÁe+ #˚j÷· \˙,
qT+&ç bÂs¡T\T ùd«#·Ã¤>± sêe≥+ m&É\ Á_≥qT z≥s¡T¢ ‘·eT @ $<Û+ä >± nsTTHê kÕ<Û´ä eTH˚ $wüj÷· ìï ≈£L&Ü me¬sH’ ê <äèwæ˝º À n+fÒ, Çe˙ï ≈£L&Ü <ëì Ä~Û|ü‘·´+ yÓ’|ü⁄ rdüT¬øfi¯¢{≤ìπø. ‘·q
Ä+<√fi¯qqT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Áu…–®{Ÿ e\¢ \+&ÉHé qT+&ç ø=ìï Á<äe´ e⁄+#·Tø√yê*. Á|ü<Ûëq ôd’ìø£ Á|ü‘·´]ú s¡cÕ´‘√ <ëì |òüTs¡¸D≈£î ø=+‘· ‘ê‘êÿ*ø£
ùde\T yÓ[¢ b˛e⁄≥ e\¢ Á_{°wüß Ä]úø£ e´edüú≈£î #Ó|üø√‘·–q n_Ûeè~∆ #Ó+~q ô|≥Tºã&ç<ëØ <˚XÊ\˝À Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î e´‹πsø£ $sêeT+ \_ÛdüTÔ+~. ø±˙ Ç~ ø=~› ø±\+ e÷Á‘·y˚T e⁄+≥T+~.
Á|üe÷<ä+ m<äTs¡e⁄‘·T+~. Á_≥qT j·T÷s¡|ü⁄ j·T÷ìj·THé˝ÀH˚ >±* MdüTÔqï dæú‹˝À ‘Ó\¢C≤‹ n‘·´+‘· <äTs¡Vü‰+ø±] &√Hê˝Ÿ¶ Á≥+|t ñ‘·Ôs¡ j·T÷s¡|ü⁄ <˚XÊ\T, nyÓT]ø±\˝À bÕ\ø£ ã÷s¡T®yê es¡Z+˝Àì
e⁄+&Ü\ì n‘·´~Ûø£ kÕÿ≥¢+&ÉT Á|ü»\T z≥T y˚XÊs¡T. kÕ«‘·+Á‘·´+ nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT>± mìïø£j·÷´&ÉT. nH˚ø£ eT+~ ]|ü_¢ø£Hé bÕغ n‹ $T‘·yê<ä X¯≈£îÔ\T ã\|ü&ÉT‘·THêïsTT. M] yÓ’K] ø±]à≈£î\ô|’
ø=s¡≈î£ eTs√kÕ] Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£sD¡ »s¡>±\ì ≈£L&Ü kÕÿ{≤¢+&ÉT Hêj·T≈£î\T, yê´bÕs¡ ã&Ü dü+düú\T, ôd’ìø£ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü <ë&ÉT\qT rÁe+ #˚j·T≥yÓTÆq|üŒ{Ïø°, ø±]à≈£î\˝Àì ndü+‘·è|æÔ,
Á|ü»\≈£î Áu…–®{Ÿ Áù|s¡D>± e⁄+~. j·T÷s√|æj·THé $<ÛëHê\qT, ã\|ü]∫q Væ≤\¢Ø øÏ¢+≥HéqT Á≥+|t z&ç+#ê&ÉT. Á≥+|t $T‘·yê<ä nuÛÑÁ<ä‘·\qT á X¯≈£îÔ\T $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïsTT. ã÷s¡T®yê
Á|ü‘´˚ ø£+>± s¡cÕ´ m&É\ s¡÷bı+~+#·T≥˝Àq÷, j·T÷s¡|⁄ü ˝À nyÓT]ø± esêZ\≈£î ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#ê&ÉT. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± e⁄qï es¡Z+˝Àì ñ<ës¡yê<ä $uÛ≤>∑+, k˛wü˝Ÿ &ÓyÓ÷Áø±≥T¢ Bs¡Èø±\+>±
|ü\T≈£îã&çøÏ yês¡~Û>± e⁄qï Á_≥qT ˝Òø£b˛‘˚, nyÓT]ø± |ü\T≈£îã&ç Á|ü»\ ÄÁ>∑Vü‰ìï $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêï&ÉT. Bìe\¢ $T‘·yê<äT˝Ò ø±]àø£ dü+|ò÷ü \ô|’ Ä~Û|‘ü ´· + ø£*– e⁄HêïsTT. ªªkÕe÷õø£ ˇ|üŒ+<ä+µµ
ø±\+˝À Bs¡Èø±\+ es¡Z ≈£îeTTà≈£îÿ e\¢ ø±]à≈£î\ #Ó’‘·q´+ yÓTT<äT›
ãT*f…Hé ` 1 dü+∫ø£ ` 3 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 6

uÀ&çø=+&É, ã&ç<˚es¡ø=+&É\qT Á>±HÓ’{Ÿ ©E\øÏe«&ÜìøÏ e´‹πsø£+>± kÕ>∑T‘·Tqï Á|üC≤+<√fi¯q
$»j·Tq>∑s+¡ õ˝≤¢ bÕs¡«r|ü⁄s¡+ eT+&É\+ ãT<äTs¡Tyê&É ø£$T{° ø£*dæ dü+j·TTø£Ô+>± ñ<ä´$T+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïsTT. bÕπs ˙{Ïì n&ɶ–+∫ Ä ˙{Ïì Á>±HÓ’{Ÿ sêsTT ø£{Ï+>¥ ø√dü+
|ü+#êsTTr˝Àì uÀ&çø=+&É, ø√Ø`>∑+>±|ü⁄s¡+ |ü+#êsTTr˝Àì Bì˝À uÛ≤>∑+>± uÀ&çø=+&É, ã&ç<˚es¡ø=+&É\ô|’ Á>±HÓ’{Ÿ ©E\qT #·≥eº ´‹πsø£+>± ñ|üj÷Ó –düTqÔ ï rs¡Tì #·÷kÕs¡T. ‘·eT uÛ÷Ñ eTT\≈£î
ã&ç<˚es¡ø=+&É\qT Á>±HÓ’{Ÿ Á‘·e«ø±\¬ø’ ©E\≈£î Çe«&ÜìøÏ s¡<äT›#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô nø√ºãsY 3q 200 eT+~‘√ Äضz ˙s¡T sê≈£î+&Ü ø£+ô|˙ kÕ–düTqÔ ï <äTX¯Ãs¡´\≈£î ø√|ü–+∫ Ä~yêd”\T
e´‹πsø£+>± 2016 pHé qT+&ç Á|üC≤+<√fi¯q ìs¡e~Ûø£+>± Ä|ò”dt eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düeTj·T+˝À uÀ&çø=+&Éô|’ ˙{Ï n&ÉT¶ø£≥º\qT ‘=\–+∫ ø£{Ï+>¥ $TwüHéì <Ûä«+dü+ #˚kÕs¡T.
ø=qkÕ>∑T‘√+~. @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À $düÔ]+∫ e⁄qï á ø=+&É\ ©E nqTeT‘· T \T bı+~q bıø±sêï ø£ + ô|˙ Á|ü ‹ ì<Û ä T \T HÓ\\ ‘·s¡ã&ç ‘êeTT Ä+<√fi¯q kÕ–düTÔHêï |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘·«+
Ä<Ûës¡+>± #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷\ Ä~yêd”\T ‘·eT Jeq+ Ä~yêd”\˝À H√s¡Tqï ø=+‘·eT+~ì &ÉãT“\‘√ eX¯|üs¡TÃø=ì b˛{° ø£+ô|˙ #·≥º e´‹πsø£ #·s¡´\≈£î e‘êÔdüT |ü\ø£&Üìï Ä~yêd”\T
kÕ–düTÔHêïs¡T. ø=+&Éb˛&ÉT #˚düTø=ì, ø=+&É ~>∑Teq J&ç‘√≥\T ø±s¡´Áø£eT+>± Á>±HÓ’{Ÿ ‘·e«ø±\T »]bÕ\ì ÄضzøÏ $qïbÕ\T J]í+#·Tø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. Ä~yêd”\ ÄÁ>∑Vü≤+ düùV≤‘·Tø£yÓTÆq~.
ô|+#·Tø=ì e#˚à |òü\kÕj·T+‘√qT, n˝≤π> á ø=+&É\ô|’ <=]πø Ç|æŒ+#ês¡T. Bìï uÀ&çø=+&É, ã&ç<˚es¡ø=+&É ø£$T{°\T rÁe+>± Hê´j·TyÓTÆq yê] &çe÷+&éqT |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü Ä~yêd”\qT
m+&ÉT ø£Ás¡\qT ùdø£]+∫ neTTàø√e&É+ <ë«sêqT ‘·eT bı≥º K+&ç+#êsTT. Ä~yêd”\˝À N*ø£\T düèwæ+º ∫ #·≥eº ´‹πsø£ #·s´¡ \≈£î düVü≤q+ ø√˝ÀŒj˚T˝≤ #˚düTÔqï~ Á|üuÛÑT‘·«y˚T.
b˛wæ+#·T≈£î+≥THêïs¡T. n+‘˚>±ø£ á ø=+&É\ qT+&ç bÕs¡T‘·Tqï bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï bıø±sêï ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì á |òüT≥q‘√ b˛©düT\T eT]+‘· ¬s#·Ãb˛sTT nÁø£eT n¬sdüTº\≈£î
yê>∑T\T <ë«sê Ä~yêd” Á>±e÷\‘√bÕ≥T n‘·´~Ûø£ yÓT<Æ ëq ÁbÕ+‘· 7e ‘˚Bq Äضz Ä|ò”dt e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#êsTT. bÕ\Œ&ܶs¡T. ◊ø£´ø±sê´#·s¡D ø£$T{° Hêj·T≈£î\ Çfi¯flô|’ <ë&ÉT\T
Á>±e÷˝À¢ì y˚\ mø£sê\ uÛ÷Ñ $T kÕ>∑e⁄‘·Tqï~. yÓTT‘·+Ô MT<ä n≥T á ø£$T{°\T Á|ü‘·´ø£å Ä+<√fi¯q≈£î ~– Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì #˚kÕs¡T. u§&ɶe\düøÏ #Ó+~q J\ø£Ás¡ \≈£åî+, _<äs¡{§+øÏøÏ #Ó+~q
@C…˙‡ ÁbÕ+‘·+, Ç≥T yÓTÆ<ëq+ ÁbÕ+‘·+˝À ø£*|æ 50 Á>±e÷\øÏ ìs¡ísTT+∫ nø√ºãsY 14q Ä~yêd”\qT düMTø£]+∫ sê´© rdæ |ü ⁄ e«\ Á|ü ø ±wt , eT+&É + – uÛ ≤ dü ÿ s¡ s êe⁄\qT e÷≥Tø±dæ
#Ó+~q Ä~yêd”\T, s¬ ‘’ T· `≈£L©\øÏ á s¬ +&ÉT ø=+&É\T JequÛèÑ ‹øÏ uÀ&çø=+&Éô|’ bıø±sêï ø£+ô|˙ kÕ–düTÔqï |üqT\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. m‘·TÔ≈£îb˛j·÷s¡T. Ä s√E kÕj·T+Á‘·+ yÓ’j·TkÕ‡sYdæ|æ Hêj·T≈£î&ÉT
eqs¡T>± e⁄HêïsTT. b˛©düT\T Ä+<√fi¯qø±s¡T\ô|’ ‘·|ü&ÉT πødüT\T ãHêsTT+#ês¡T. »e÷àq Á|üdqü ï≈£îe÷sY, m+.ã˝sê+Hêj·TT&ÉT\qT, –]»q dü+øπ eå T
uÀ&çø=+&É, ã&ç<˚es¡ø=+&É\˝À \uÛÑ´eTj˚T´ Á>±HÓ’{Ÿ sêsTT #ê˝≤ nÁø£eT πødüT\øÏ e´‹πsø£+>±, Á>±HÓ’{Ÿ ©E\T s¡<äT›#˚j·÷\ì dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT |æ.s¡+õ‘Y≈£îe÷sY\qT Çfi¯flô|’ <ë&ç#˚dæ n¬sdüTº
$\TyÓ’q~. eTTK´+>± uÀ&çø=+&É˝À <=]πø ø±oàsY yÓ’{Ÿ Á>±HÓ’{Ÿ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ rÁe ˇ‹Ô&ç ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î uÀ&çø=+&É, ã&ç<˚es¡ø=+&É #˚kÕs¡T. M]ì sêÁ‘·+‘ê &ç$»Hé˝Àì b˛©düT ùdwº qü ¢ #·T≥÷ºÁ‹|üŒ&É+,
sêsTT #ê˝≤ K]<Ó’q~. Bì $\Te ≈£L´_ø˘ MT≥s¡T 65 y˚\ ø£$T{°\T nø√ºãsY 24q bÕs¡«r|ü⁄s¡+ ◊.{Ï.&ç.@ e<ä› 500 eT+~‘√ n&É$˝ÀøÏ rdüTø¬ [fl uÛj Ñ ÷· Áu≤+‘·T\≈£î >∑T]#˚j÷· \ì #·÷&É≥+ e+{Ï
qT+&ç 1 \ø£å s¡÷ˆˆ\ es¡≈£î e⁄+≥T+<äì #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. n+<äTπø uÛ≤Ø <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#êsTT. ◊.{Ï.&ç.@ bÕ\ø£es¡Z düe÷y˚XÊìøÏ #·s´¡ \‘√ ô|X’ Ê∫ø£+>± e´eVü≤]+#ês¡T. n¬sdüTº #˚dqæ Ä~yêd”\qT
ã&Ü ø£+ô|˙\T M{Ïô|’ ø£Hï˚ kÕsTT. 2008˝ÀH˚ uÀ&çø=+&Éô|’ Á>±HÓ{’ Ÿ Vü‰»¬sq’ ø=‘·Ô õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y #ê˝≤ ìs¡ø¢ ´å£ <Û√s¡D‘Ï √ e´eVü≤]+∫ Á|ü»\ rÁe+>± ø={≤ºs¡T. ∫e]øÏ 6 e ‘˚Bq á Äs¡T>∑T]ì ø√s¡Tº˝À
©E\øÏ 8 ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\T Á|üuÛÑT‘·« ô|<ä›\ì, n~Ûø±s¡T\ì <ä>∑Zs¡øÏ sê≈£î+&Ü b˛©düT s¡ø£åD‘√ ‹]– yÓ[flb˛j·÷&ÉT. BìøÏ Vü‰»s¡T|ü]à ]e÷+&éøÏ |ü+bÕs¡T.
y˚TH˚CŸ#˚dæ |ü+#êsTTr nÁ|üPe˝Ÿ bı+<ësTT. nsTT‘˚ n|ü&ÉT ìs¡düq>± Á|ü»\+‘ê Ä+<√fi¯qøÏ ~>∑&É+‘√ b˛©düT\T ˝≤؃#êØ® Ä~yêd”\T, ◊ø£´ø±sê´#·s¡D ø£$T{° Hêj·T≈£î\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«, b˛©düT
Ä~yêd”\T rÁe+>± e´‹πsøÏ+#·&É+‘√ yÓqøÏÿ ‘·>±ZsTT. sêh+˝À #˚dæ Hêj·T≈£î\qT n¬sdüTº\T #˚dæ πødüT\T ô|{≤ºs¡T. uÀ&çø=+&É, <äeTqø±+&É≈î£ ìs¡Xq¯ >±, nÁø£eT n¬sdüT\º øÏ e´‹πsø£+>± 7e ‘˚Bq
{Ï&|ç æ Á|üuTÑÛ ‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ ‹]– á ø£+ô|˙\T s¡+>∑+ ã&ç < ˚ e s¡ ø =+&É ø£ $ T{° \ T nø√º ã sY 27q ãT<ä T s¡ T yê&É , bÕs¡«r|ü⁄s¡+˝À nœ\ |üø£å+, Á|üC≤ dü+|òü÷\T XÊ+‹j·TT‘·+>±
MT<äøÏ e#êÃsTT. bıø±sêï nH˚ ã&Ü ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙ 2016 ø√Ø`>∑+>±|ü⁄s¡+ düs¡Œ+#Y\ Çfi¯fl eTT+<äT <Ûäsêï\T ìs¡«Væ≤+∫ #˚düTÔqï ìs¡X¯q sê´©ì n&ɶ–+∫ Ä~yêd”\T, Hêj·T≈£î\ô|’
p˝…’˝À n~Ûø±s¡T\ n+&É‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç nÁø£eT+>± |ü+#êsTTr\ nÁ|üPe˝Ÿ\qT yÓqøÏÿ rdüTø=+≥÷ rsêàD≤\T $s¡T#·T≈£î|ü&ç b˛©düT\T nÁø£eT+>± n¬sdüTº #˚dæ y˚πs«s¡T ùdºwüq¢ øÏ
nqTeT‘·T\T bı+~+~. n|ü&˚ Ä~yêd”\T ô|<äm› ‘·TqÔ Ä+<√fi¯q #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚kÕsTT. ‘·s*¡ +#ês¡T. n¬sdüTº nsTTq yê]˝À dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d”
#˚jT· &É+‘√ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ yÓqTø£+» y˚d+æ ~. n~Ûø±s¡ &çôd+ãsY 13q eTs√kÕ] uÀ&çø=+&ÉqT eTT≥º&+ç ∫ ø£+ô|˙ |üqT\qT sêh Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ ‘ê+Á&É Á|üø±wt, @.◊.¬ø.m+.mdt sêh ø±s¡´es¡Z
|üø£å+ qT+&ç >∑{Ϻ e‘êÔdüT bı+~q á ø£+ô|˙ 2017 pHé˝À n&ɶ–+#ês¡T. nsTTHê b˛©düT\ <äqTï‘√ ø£+ô|˙ |üqT\T düuTÑÛ ´\T ø±ˆˆ q+u≤] yÓ+ø£Á{≤e⁄, õ˝≤¢ n<Û´ä ø£,å Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<äsT¡ Ù\T
uÀ&çø=+&Éô|’ Á>±HÓ’{Ÿ Á‘·e«ø±\T »s¡|ü&ÜìøÏ dæ<ä›yÓTÆ+~. Bì‘√ ø=qkÕ–+∫+~. ø±Áy˚T&é‡ yÓ\>±&É ø£èwüí, |æ.eT*¢ø˘ eT]j·TT dæ.|æ.m+, dæ.◊.{Ï.j·TT,
á ÁbÕ+‘· Ä~yêd”\T b˛sê≥|ü<Ûä+ #˚|ü{≤ºs¡T. Bì‘√ ¬s+&ÉT ø£$T{°\T düe÷y˚X¯yÓTÆ ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· rÁe‘·s¡+ –]»q dü+|òTü +, mdt.m|ò.t ◊ sêh, õ˝≤¢ kÕúsTT Hêj·T≈£î\T e⁄Hêïs¡T.
Ä+<√fi¯qqT eTT+<äT≈£î rdüT≈£îb˛j˚T ñ<˚X› ´¯ +‘√ @.◊.¬ø.m+.mdt #˚j·T&ÜìøÏ dæ<ä›|ü&ܶsTT. BìøÏ $$<Ûä bÕغ\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\T, n¬sdüTº #˚dæq yê]˝À ¬s&ç¶ lsêeTeT÷]Ô (dæ|æm+), yÓ\>±&É ø£èwüí
ñeTà&ç düe÷y˚XÊìøÏ ÄVü‰«ìdü÷Ô Á|üC≤ dü+|òü÷\≈£î ˝ÒK\T Á|ü C ≤kÕ«$Tø£ yê<ä T \T, $$<Û ä esêZ \ Á|ü C ≤˙ø£ + eT<ä › ‘ · T (@◊¬øm+mdt)\qT ]e÷+&éøÏ |ü+|æ $T>∑‘êyê]ì kÕj·T+Á‘·+
|ü+|æ+~. p˝…’ 8q »]–q ñeTà&ç düe÷y˚XÊìøÏ @.◊.¬ø.m+.mdt, ≈£L&É>∑fÒº+<äT≈£î, b˛sê{≤ìï eT]+‘· $T*f…+{Ÿ>± kÕ–+#·&ÜìøÏ $&ç∫ô|{≤ºs¡T.
Á|ü>‹∑ o\ eTVæ≤fi≤ dü+|òTü +, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ s¬ ‘’ T· dü+|òTü +, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Á|ü»\ì düe÷j·÷‘·Ô |ü]#˚+<äT≈£î bÕs¡«r|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝Àì yÓTT‘·Ô+ 40 eT+~ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T ãHêsTT+∫ n¬sdüTºø±>±
–]»q dü+|òüT+, –]»q dü+πøåeT dü+|òüT+\ Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»¬s’ ‘êfi¯flãT]&ç Á>±eT+˝À 2017 »qe] 28q dü<dä Tü ‡ ìs¡«Væ≤+#êsTT. $T–*q yê]ì |ü≥Tºø√&É&ÜìøÏ ì|òü÷ ô|{Ϻ >±*+|ü⁄ kÕ–düTÔHêïs¡T.
◊ø£´+>± uÀ&çø=+&Éô|’ ñ<ä´$T<ë›eTì ìs¡ísTT+#ês¡T. á dü<ädüT‡ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± uÀ&çø=+&É, ã&ç<˚es¡ø=+&É <ë&ÉT\T, n¬sdüT\º T kÕ–+∫ ìs¡“+¤ <Û+ä ‘√ ñ<ä´e÷ìï nD∫y˚j÷· \ì
Á|üuÛÑT‘·«+ Ç<˚ eT+&É\+˝À ø√Ø`>∑+>±|ü⁄s¡+ |ü+#êsTTr˝Àì ÁbÕ+‘ê\ Á>±e÷˝À¢ bÕ<äj·÷Á‘·\T #˚dæ Á|ü»\ì eT]+‘· Á|üuÛÑT‘·«+ |üPqT≈£îHêï Á|ü»\T @ e÷Á‘·+ yÓqTø£+» y˚j·T≈£î+&Ü
ã&ç<˚es¡ø=+&Éô|’ m+.mdt.|æ nH˚ ã&Ü ø£+ô|˙øÏ Á>±HÓ’{Ÿ ©Eì #Ó’‘·q´e+‘·+>± ñ<ä´eT+˝À ø£~*+#˚+<äT≈£î ø£$T{°\ Hêj·Tø£‘·«+ eT]+‘· |ü≥Tº<ä\‘√ ‘ê&√ù|&√ ‘˚\TÃø√&ÜìøÏ dæ<ä∆|ü&ÉT‘·THêïs¡T.
eT+ps¡T #˚dæ+~. BìøÏ e´‹πsø£+>± á ÁbÕ+‘· ¬s’‘ê+>∑+, |üPqT≈£îHêïsTT. |òæÁãe] HÓ\ 5e ‘˚Bq Á>±HÓ’{Ÿ ©E\qT m+‘· nD∫y˚‘· kÕ–+∫Hê uÛÑj·T|ü&˚~ ˝Ò<äì Á>±HÓ’{Ÿ Á‘·e«ø±\≈£î
Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä \T ªª ã&ç<e˚ s¡ø=+&É |ü]s¡øD å£ ø£$T{° µµ ì @s¡Œs¡∫ s¡<äT›#˚j·÷\ì ◊ø£´ø±sê´#·s¡D ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yêd”\T Ç∫Ãq ©E nqTeT‘·T\qT s¡<Tä › #˚ùd+‘· es¡≈î£ b˛sê≥+ kÕ–kÕÔeTì
Ä+<√fi¯q≈£î |üPqT≈£îHêïs¡T. á ø£$T{°, uÀ&çø=+&É ◊ø£´ ø±sê´#·sD¡ bÕ<äj·÷Á‘·\T #˚düTÔqï dü+<äs¡“¤+˝À bıø±sêï ø£+ô|˙ ø=+&É qT+&ç Á|üø£{Ï+#ês¡T.
(5e ù|J ‘·s¡TyêsTT) ã\|üsT¡ düTqÔ ï ñqï‘· es¡+Z e´‹πsø£‘· e\¢ Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£sD ¡ ˝À ø√¬sÿ\T kÕ~Û+#·Tø=qT≥˝À ø=+‘· |ü⁄s√>∑‹ qyÓ÷<äT #˚düTø√{≤ìøÏ
u≤]+~. kÕÁe÷»´yê<ä+ ÁøÏ+<ä, n+‘·sê®rj·T+>± ÁX¯eT $uÛÑ»q, ø=~› ‘˚&Ü‘√ á ˇ|üŒ+<ä+ ‹s¡düÿ]+#·ã&ç+~. nsTTq|üŒ{Ïø°, ˇø£ neø±XÊìï sTT∫Ã+~. nsTT‘˚, Ä e÷s¡+Z m+‘√ ø£wqºü cÕº\‘√
kÕÁe÷»´yê<ä+ eT÷&Ée Á|ü|ü+#· <˚XÊ\qT <√|æ&û qT+&û, <äXÊu≤∆\T>± <˚X¯+˝À $|ü¢e j·TT<ë∆ìï ø=qkÕ–düTÔqï eTs√ ≈£L&ç+~. M{Ïì $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì kÕÁe÷»´yê<ä <˚XÊ\T
ø=\¢>=≥Tº≥ qT+&ç ‘·eT <˚XÊ\˝Àì ø±]à≈£î\≈£î m+–* yÓT‘·T≈£î\T ø£eT÷´ìdüTº dü+düú Çm˝Ÿj·THé‘√ ø=\+_j·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡Ã\qT #·÷düTÔHêïsTT. ø±˙, yê] C≤rj·T ø√¬sÿ\ m&É\ kÕqTuÛÑ÷‹ ˝Ò<äT.
$düTs¡T‘·THêïsTT. m≈£îÿe y˚‘·Hê\T \_Û+#˚ ñ<√´>±\T n_Ûeè~∆ ø=qkÕ–k˛Ô+~. ˇ|üŒ+<ä+ ø=ìï dües¡D\‘√ edüTÔ+~. eTq bıs¡T>∑T <˚X¯yÓTÆq H˚bÕ˝Ÿ˝À Á|ü#Û·+&É Hêj·Tø£‘ê«q H˚bÕ©
#Ó + ~q ô|≥Tº ã &ç < ëØ <˚ X Ê\˝À π ø +ÁBø£ è ‘· y Ó T Æ e⁄HêïsTT. |æ*ô|H’ò ˝é À &ÉT´f…sπ º Á|üuTÑÛ ‘·«+ H˚wqü ˝Ÿ &Óy÷Ó Áø£{øÏ ˘ Á|ò+ü {Ÿ Ä|òt |æ*ô|H’ò é ø±+Á¬>düT, j·TTdæ|æj·THé (m+)\ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @s¡Œs¡#·{≤ìøÏ
kÕÁe÷»´yê<ä ã÷s¡T®yê es¡Z+ yÓ’|ü⁄ ø±]à≈£î\qT ø±]àø£ Á|üuÛÑTe⁄\T (Ç+<ä T ˝À |æ * ô|ò ’ H é ø£ e T÷´ìdü T º bÕغ Hêj· T ø£ ‘ · « bÕÁ‘· q T H˚bÕ\T˝Àì eTTK´yÓTÆq bÕغ\ eT<Ûä´ n+‘·s¡Z‘· |òüTs¡¸DqT uÛ≤s¡‘·
düMTø£]düTHÔ êïs¡T. Á<äe´, Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ $k˛Œ≥+, Á|ü»\qT ã*ô|{Ϻ ìs¡«Væ≤k˛Ô+~.)‘√ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+~. >∑‘· Á|üuTÑÛ ‘ê«\T ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ $»j·Te+‘·+>± ô|+∫+~. >∑‘· dü+ˆˆeTT ôdô|º+ãs¡T˝À
ã&Ü ô|≥Tºã&çì Ä<äTø=H˚ $<ÛëHê\T, á <˚XÊ\˝Àì Á|üuÛÑT‘ê«\T á $<ÛäyÓTÆq |üÁ‘ê\‘√ eTT+<äT≈£î e#êÃsTT. ø±˙, ˇ|üŒ+<ä+ô|’ Á|üø£{Ï+∫q sêC≤´+>±ìøÏ e´‹πsø£+>± eT<Û˚oj·TT\ Ä+<√fi¯qqT
ÄyÓ÷~+∫q $<ÛëHê\T, Á|ü|+ü #êìï HêX¯q+ #˚XÊsTT. bÕ\ø£ esêZ\T n$ yÓqTø£&ÉT>∑T y˚XÊsTT. á $wüj·T+˝À n+‘·≈£î eTT+<äTqï uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ $ìjÓ÷–+#·T≈£î+~. H˚bÕ\TqT HÓ\\ ‘·s¡ã&ç
yê>±∆q+ #˚dæ, á <˚XÊ\T neT\T #˚j·Tì >∑‘· <äXÊu≤›\˝À Á|üuTÑÛ ‘ê«\≈£î &ÉT´f…sπ º Á|üuTÑÛ ‘·«+ @yÓTHÆ ê _Ûqï+>± e⁄+≥T+<ë nH˚~ ~>∑“¤+<Ûä+ #˚dæ+~. Ç~ n‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\ ø=s¡‘·≈£î <ë] rdæ+~.
kÕù|øÏøå +£ >± yÓTs¡T>¬ q’ |ü]dæ‘ú T· \qT &çe÷+&é #˚jT· T≥ e÷Á‘·yT˚ ø±ø£, uÛÑ$wü´‘Y ø±\y˚T ‘Ó*j·T#˚düTÔ+~. Bìe\¢, yÓ÷&û Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ e´‹πsø£ n_ÛÁbÕj·T+ Á|ü»\˝À¢ @s¡Œ&ç+~.
ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edüqú T düyê\T #˚ùd ~X¯>± á <˚XÊ\˝Àì ø±]à≈£î\T bÕ\ø£ esêZ\ Á|ü‹ì<ÛTä \T>± ‘·eT ì»yÓTqÆ s¡+>∑TqT j·T÷s√|æjT· Hé nsTT‘˚, Á|ü#Û·+&ÉqT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘˚e{≤ìøÏ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ nqT≈£L\
ø£<ä˝≤*‡q nedüs¡+ e⁄+~. k˛wü*düTº\T>± |æ\Teã&ÉT‘·Tqï yês¡T eTs√kÕ] Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. X¯≈£îÔ\ìï+{Ï˙ ` H˚bÕ© ø±+Á¬>düT eT<˚o bÕغ, j·TT.dæ.|æ.j·THé
n+‘·sê®rj·T |ü]D≤e÷\T Á|ü|ü+#· yê´|æ‘·+>± ndæús¡‘·qT ôdŒsTTHé˝À n‘·´~Ûø£ Á|ü»\T |ü<|˚ <ü ˚ ‹s¡dÿü ]+∫q bı<äT|ü⁄ $<ÛëHê\ (j·T+)˝Àì X¯≈£îÔ\qT uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ düMTø£]+∫+~. uÛ≤s¡‘· <˚X¯
ô|+#êsTT. Ç$ nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À j·TT<ë∆\T Áã<ä›\T ø±e{≤ìøÏ neT\TqT #˚|üfÒº $T‘·yê<ä |æ.|æ. Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥TqT ôdŒsTTHé e´‹πsø£ yÓK’ ]ì #˚|≥ü Tº≥ e\¢ z* Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï e÷sêÃ*‡ e∫Ã+<äì
<ë] rXÊsTT. kÕÁe÷»´yê<ä <˚XÊ\˝À yÓs’ T¡ <Ûë´\T ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT. k˛wü * dü T º bÕغ ã\|ü ] ∫+~. ‘· e T ñ<√´>±\T, Vü ≤ ≈£ î ÿ\T #Ó|üŒã&ç+~. nsTT‘˚, Á|üuÛÑT‘ê«ìï e÷s¡Ã{≤ìøÏ #Ó|üø√ã&çq
Á|ü|ü+#· yê´|æ‘·+>± XÊ+‹øÏ Á|üe÷<äø£s¡+>± e⁄HêïsTT. Á|ü|ü+#· ø±bÕ&ÉTø√e{≤ìøÏ ø±]à≈£î\T ‘·eT b˛sê{≤ìï ø=qkÕ–düTÔ+&É>±, ø±s¡D+, nq>± sêC≤´+>∑+˝À eT<˚oj·TT\≈£î dü+ã+~Û+∫q
j·TT<ä∆ Á|üe÷<ä+ ‘·ø£åD+ ˝Òq|üŒ{Ïø°, ô|]–+~. ô|≥Tºã&ç<ëØ k˛wü˝Ÿ &ÓyÓ÷Áø±≥T¢, ]$»ìdüTº\T ø±]à≈£î\≈£î Á<√Vü≤+ #˚dæ, q÷‘·q
<˚XÊ\˝À ø±]àø£es¡Z ñ<ä´eT+ ô|s¡>∑{≤ìøÏ nD∫y˚j·Tã&ÉT‘·Tqï düs∞¡ ø£sD ¡ Á|üuTÑÛ ‘ê«\qT ã\|ü]#êsTT. ø±]à≈£î\˝À ‘·eT |ü⁄Hê~ì &çe÷+&ÉT¢ |ü]wüÿ]+#·T≥˝À @ $<Ûyä TÓ qÆ |ü⁄s√>∑‹ ˝Ò<Tä . sêC≤´+>±ìï
<˚ X Ê\˝À $eTTøÏ Ô j· T T<ë∆ \ ≈£ î nqT≈£ L \+>± |ü ] dæ ú ‘ · T \T ô|+#·Tø√{≤ìøÏ ø£eT÷´ìdüTº $|ü¢eø±s¡T\≈£î uÛÖ‹ø£+>± neø±X¯+ düe]+#·{≤ìøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ 2/3 e+‘·T ã\+ |ü]bÕ*düTqÔ ï yê]øÏ
e÷s¡ T ‘· T HêïsTT. nsTT‘˚ ô|s¡ T >∑ T ‘· T qï á yÓ ’ s ¡ T <Û ë ´\qT ô|]–+~. ˝Ò<äT. n+<äTe\¢, eT<˚o bÕغ\ &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#·≥+
$ìjÓ÷–+#·Tø√>∑*–q dæú‹˝À á b˛sê{≤\ìï ˝Òe⁄. dæ]j·÷˝À |æπøπø‘√ nqTdü+<Ûëq+ e⁄qï KTs¡T∆\ X¯≈£îÔ\ bÕÁ‘· eTs√ Á|ü u Û Ñ T ‘ê«ìøÏ ø£ w ü º + . n~Û ø ±s¡ + ˝ÀøÏ sêe{≤ìøÏ yês¡ T
<ë<ë|ü⁄ 5 <äXÊu≤›\ qT+&ç <˚X+¯ ˝À $|üe¢ j·TT<ë∆ìï ø=qkÕ–düTqÔ ï Á|üeTTKyÓTÆq |ü]D≤eT+. M] ã\+, M] ÄBÛq+˝Àì ÁbÕ+‘ê\T $ìjÓ÷–+#·T≈£îqï|üŒ{Ïø°, yês¡T n+^ø£]+∫q eT<˚oj·TT\
bòÕsYÿ (m|òmt ÄsYd)æ , ø=\+_j·÷ Á|üuTÑÛ ‘ê«\ eT<Û´ä ªªXÊ+‹ ˇ|üŒ+<ä+µµ ô|]>±sTT. Çsêø˘, ≥Øÿ\˝Àì KTs¡T›\˝À |”πøπø≈£î eT<䛑·T &çe÷+&É¢qT ≈£L&Ü neT\T #˚j·T≥+ #ê˝≤ ø£wüº+. @yÓTÆq|üŒ{Ïø°,
ø£eT÷´ìdüTº ñ<ä´eT+˝À ˇø£ Á|üeTTK |òTü ≥q. bòÕsYÿ ôdì’ ø£ j·T÷ì≥T¢, ô|s¡T>∑T‘√+~. ≥Øÿ˝À ms√¶>∑Hé Á|üuÛÑT‘·«+ KTs¡T∆\q÷, M]øÏ Á|üuTÑÛ ‘·« e÷s¡TŒ e\¢ H˚bÕ\T˝Àì $$<Ûä bÕغ\ô|H’ ê, n~Ûø±s¡ <ëVü≤
uÛÑ÷dü+düÿs¡D‘√ düVü‰, kÕe÷õø£, Ä]úø£ dü+düÿs¡D\qT s¡<äT› kÕqTuÛÑ÷‹>± e⁄qï X¯≈£îÔ\q÷ nD∫y˚k˛Ô+~. |ü•Ãe÷dæj·÷˝À dü«uÛ≤e+ ø£\ j·TTdæ|j æ T· Hé (j·T+) ô|H’ ê uÛ≤s¡‘· <˚X+¯ |ü≥Tº düŒwü+º >±
#˚j·÷\ì á ˇ|üŒ+<ä+ ìπs›•k˛Ô+~. nyÓT]ø± kÕÁe÷»´yê<ä+ j·TT<ë∆\T ø=qkÕ>∑≥+, $düÔè‘·+ ø±e≥+, KTs¡T∆\T ‘·eT C≤rj·T ø£ì|æ+∫+~.
ãT*f…Hé ` 1 dü+∫ø£ ` 3 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 7

Á≥+|t ‘êC≤ Á|ü|ü+Nø£s¡D e´‹πsø£‘· πs|ü{Ï e÷¬sÿ≥¢ |ü⁄q]«uÛÑ»q yÓ’|ü⁄ ‘=*|æ. Á|ün&É
kÕ<é
T>∑
T
bÕ‹πøfi¯fl ÁøÏ‘+· bÕ‘· j·T<Ûë‘·<ä∏ kÕúq+˝À ªÁ|ü#÷ q¤ ï j·TT<ä∆ nyÓT]ø± ô|≥Tºã&ÉT\ #=s¡u≤≥T u≤>± ô|]–+~. Hê{Ï ‘=*<äX¯˝À
ôd’ìø£+>± Á|ü<Ûëq+>± ¬s+&ÉT Á|ü‘·´ø£å j·TT<ë∆\≈£î nyÓT]ø± kÕs¡<Ûä´+ n+<äTπø ªnuÛÑÁ<äµ Á|ü|ü+#êìï ªuÛÑÁ<ä Á|ü|ü+#·+µ>± e÷s¡Ã&ÜìøÏ ãTwt
Á|ü|ü+#·+µ ìÁ~düTÔqï ˇø±H=ø£ sêÁ‹ y˚fi¯ ÄHê{Ï nÁ>∑sê»´yÓTÆq düsêÿs¡T j·TT<ë∆\≈£î ~–+~. n+<äT¬ø’ n~ ÄHê{Ï ªuÛÑÁ<ä nyÓT]ø±µ
Vü≤sƒê‘·TÔ>± k˛$j·T{Ÿ j·T÷ìj·THé ≈£î|üŒ≈£L*+~. sêÁ‹øÏ sêÁ‘˚ eVæ≤+∫+~. yÓTT<ä{Ï~, Çsêø˘ ô|’ yÓTT<ä{Ï >∑˝ŸŒ¤ j·TT<ä∆+ (1991) Á|ü»\ qT+∫ kÕj·T+ ø√]+~. n~ ÄHê{Ï dæú‹. Ç|ü&ÉT |ü]dæú‹
»]– b˛sTTq ÄHê{Ï Äø£dæàø£ |ü]D≤eT+ ìÁ<ä˝Ò∫q ˝Àø±ìï ø±>±, ¬s+&Ée~ j·TT>√kÕ¢$j·÷ô|’ (1998) <ë&ÉT\T. nsTT‘˚ sT÷
s¬ +&ç+{Ï˝À nyÓT]ø±øÏ ô|<ä>› ± ôdì’ ø£ qwü+º »]–+~ ˝Ò<Tä . n+<äT≈£î e÷]+~. H˚{Ï Á≥+|òt ø£fiËfl<äT≥ ªuÛÑÁ<ä nyÓT]ø±µ ˝Ò<äT. ô|’>±
~Á>±“¤+‹øÏ >∑T] #˚d+æ ~. ìÁ<ä˝∫Ò n|ü&˚ ø£fió¯ fl qT\TeTT≈£î+≥Tqï Ä‘·às¡ø£åD≤edüú˝À |ü&ɶ nyÓT]ø± e⁄+~. n+<äTπø ªuÛÑÁ<ä nyÓT]ø±µ
˝Àø±ìøÏ $+‘· >=*ù| ˇø£ ø=‘·Ô |ü]dæú‹ ø£ì|æ+∫+~. ÄHê{Ï ø±s¡D+ n$ Á|ü<Ûëq+>± >∑>∑q‘·\ j·TT<ë∆\T ø±e&Éy˚T. uÛÑ÷‘·\
j·TT<ë∆\ <ë«sê <äTsêÁø£eTD\≈£î bÕ\Œ&Éøb£ ˛e&ÉyT˚ . Ä <äX˝¯ À ôdì’ ø£ qT ì]à+#· T ≈£ î +<ëeTì Á≥+|t dü s êÿs¡ T yê~dü T Ô q ï~. Ç~
nyÓT]ø± bÕ\≈£î\ #˚‘· Á|ü|ü+#·+ MT<ä ã\e+‘·+>± s¡T<ä›ã&ɶ Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|üÁøÏj·T ‘=*<äX¯ Äs¡+uÛÑø±˝≤ìø° eT÷&√ <äX¯
ªÁ|ü|ü+Nø£s¡D Á|üÁøÏj·Tµ ˇø£ ø=‘·Ô Á|ü|ü+#êìï ˝Àø£+ m<äT≥ e´j·T+ ø£+fÒ yêDÏ»´ sêã&ç nH˚ø£ ¬s≥T¢ m≈£îÿe>± e⁄+~. Hê{Ï
‘=*<äX¯ Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|üÁøÏj·TqT nyÓT]ø± Á<äe´ ô|≥Tºã&ç<ëØ eTT–+|ü⁄ø±\ìø° eT<Ûä´ @s¡Œ&ɶ ‘˚&Ü ! n+fÒ ãTwt≈£L, Á≥+|t≈£L
Ä$wüÿ]+∫+~. n~ ˇø£ yÓ’|ü⁄ n+‘·≈£î eTT+<äT <˚X¯<˚XÊ\‘√ ñ eT<Ûä´ ‘˚&Ü sTT~.
ìøÏ˝Àe⁄qï kÕe÷õø£, Ä]∆ø£, sê»ø°j·T ìsêàD≤\ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î es¡Z+ ÄkÕ+‘·+ dü«+‘·+ #˚düT≈£îì >∑{Ϻ>± düeT]∆+∫+~.
eT* <äX¯ Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|üÁøÏj·T˝À Á|ü<Ûëq+>± ¬s+&ÉT nyÓT]ø± ˇø£ nÁ>∑sê»´+. yÓTøχø√ ˇø£ eT÷&√ Á|ü|ü+#·
ø±s¡DyÓTÆ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ n{Ϻ kÕúq+˝À ø=‘·Ô ìsêàD≤\qT <˚X¯+. bÕj·Tdü+ Äs¡–+#·&É+˝À qø£ÿ‘√ nyÓT]ø±ì b˛\Ãe#·TÃ.
s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü ø±s¡DyÓT+Æ ~. n˝≤ q÷‘·q+>± ñìøÏ˝ÀøÏ ø=‘·Ô <Û√s¡DT\T eTT+<äTø=#êÃsTT. yÓTT<ä{Ï~ Ä|üÈìkÕúHé, Çsêø˘\ô|’
uÛÑ÷‘·\ j·TT<ë∆\≈£î ~–+~. ‘êqT <äTsêÁø£$T+∫q ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ø=+>∑‘√ yÓTøχø√qT b˛\Ãe#·TÃ. qø£ÿ qT+∫ ø=+>∑≈£î ]»πs«wüHé
e∫Ãq ªÁ|ü|ü+Nø£s¡D Á|üÁøÏj·Tµ n|üŒ{Ïπø ã*dæb˛sTTq nyÓT]ø±‘√ dü÷Á‘·+ e]Ô+#ê*. ø=+>∑qT+∫ qø£ÿøÏ ø±<äT. ìC≤ìøÏ nyÓT]ø±
bÕ≥T eT]ø=ìï <˚XÊ\T eT]+‘· ã\Tô|ø£ÿ&ÜìøÏ e⁄|üj÷Ó >∑|&ü +ç ~. ‘·q ôd’Hê´\qT nø£ÿ&É ø=qkÕ–+#ê*‡ e∫Ã+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü
ôd’ìø£ qcÕº\T ≈£L&Ü nq÷Vü≤´ kÕúsTT˝À ô|]>±sTT. eTTK´+>± #=s¡u≤≥T qT+∫ dü]Vü≤<äT›\qT |ü{Ïwüº |üs¡#·Tø√yê*‡q u≤<Ûä´‘·
n~ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ e+{Ï e+<ä≈£î ô|’>± eT÷&√ Á|ü|ü+#· <˚XÊ˝≈£î yÓTøχø√≈£î e⁄+≥T+~. yÓTøχø√ qT+∫ nyÓT]ø±≈£î kÕ<Ûës¡D+>±
sê»ø°j·T $cÕ<Ûëìï $T–*+∫+~. ÄHê{Ï qT+#˚ bÕ‘·, ø=‘·Ô\ ôdì’ ø£ e´j·T+ $|üØ‘·+>± ô|]–+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü &Éã÷¢´.{Ï.z.˝À
Ä\dü´+>± #˚]q ‘·q Á|ü‘·´]ú sêC≤´˝…’q s¡cÕ´, #Ó’Hê\T ≈£L&Ü n˝≤+{Ï eTT|ü e⁄+&É<äT. yÓTT<ä{Ï <äX¯ Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|üÁøÏj·T˝À
eT<Ûä´ dü+|òüTs¡¸D kÕ>∑T‘·Tqï~., á dü+|òüTs¡¸DH˚ Á|ü|ü+Nø£s¡D ∫qï <˚XÊ\ dü]Vü≤<äT›\ #Ó]|æy˚‘·≈£î d”ìj·TsY ãTwt düsêÿs¡T
e´‹πsø£ b˛sê≥+>± |æ\TdüTÔHêï+. á düTBs¡È b˛sê≥ Á|üÁøÏj·TøÏ Á|ü|ü+Nø£s¡D |òü*‘ê\q÷, |òü˝≤\q÷ nqTuÛÑ$+#˚ ø=‘·Ô <Û√s¡DÏ
eTT+<äTø=∫Ã+~. á ¬s+&ÉT <Û√s¡DT\ e\¢ ˇø£yÓ’|ü⁄ nyÓT]ø± ôd’ìø£ |üPqT≈£îqï~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ dü]Vü≤<äT\› T ˝Òì ùd«#êä yêDÏ»´
H˚{ÏøÏ bÕ‹πøfi¯ófl ì+&ç+~. Ç+<äT˝À eTs√ Äø£dæàø£ |ü]D≤eT+ Á|üÁøÏjT· ˝ÀøÏ e∫Ã+~. ø±˙ ‘·~«s¡T<ä+∆ >± H˚&TÉ Á≥+|t düsêÿs¡T yÓTøχø√
H˚&ÉT eT∞fl sêÁ‹øÏ sêÁ‘˚ »]–b˛sTT+~. uÛ≤sê\T n<äq+>± ô|]>±sTT. eTs√yÓ|’ ⁄ü &Éã÷¢´{Ïz e\¢ #˚≈L£ sê*‡q
n<äq|ü⁄ ˝≤uÛ≤\≈£î >∑+&ç |ü&ç+~. |òü*‘·+>± nyÓT]ø± Á<äe´ dü]Vü≤<äT›\ eT÷dæy˚‘·≈£î ~>∑T‘·Tqï~. nyÓT]ø± qT+∫ yÓTøχø√,
>∑‘· bÕ‹πøfi¯fl>± Á|ü|ü+Nø£s¡D $<ÛëHê\qT e´‹πsøÏdü÷Ô Ç+&çj·÷ e+{Ï eT÷&√ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\≈£î ô|≥Tºã&ÉT\T e\dü
b˛sê&ÉT‘·Tqï eT÷&Ée Á|ü|+ü #· <˚XÊ\ Á|ü»\ Á|ü<ëÛ q >∑T] nyÓT]ø± ô|≥Tºã&ÉT\ ø√D+˝À #·÷ùdÔ Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|üÁøÏj·T |ü≥¢ $TÁX¯eT
düŒ+<äq @s¡Œ&ç+~. nsTT‘˚ Á|ü<ëÛ q <Û√s¡DÏ Á|ü|+ü Nø£sD ¡ Á|üÁøÏjT· qT b˛j˚T ùd«#·Ã¤ e⁄+<ä≥. ø±˙ yÓTøχø√, Ç+&çj÷· e+{Ï <˚XÊ\ qT+∫
MT<ä e⁄+~. ªÁ|ü|ü+Nø£s¡D Á|üÁøÏj·Tµ≈£î nyÓT]ø± bÕ\ø£esêZ\T ÁXÊ$T≈£î\T e÷Á‘·+ nyÓT]ø±øÏ e\dü yÓfi¯fl≈£L&É<ä≥. ô|≥Tºã&ÉT\
Á|ü<Ûëq ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#·&Éy˚T n+<äT≈£î eTTK´ ø±s¡D+. ø±˙ ø=qkÕ–+#·&+É >±H˚ e⁄+&˚~. n+<äT˝Àì ø=ìï ∫qï bıs¡\ qT+∫
e÷Á‘·y˚T Á|ü|ü+Nø£s¡D |ü≥¢ ìs¡düq e´ø£ÔeTÚ‘·T+&˚~. e\dü #·≥ºã<ä∆yÓTÆq|ü&ÉT, ÁX¯eTX¯øÏÔ e\dü H˚s¡yÓT˝≤ ne⁄‘·T+~?
n<˚ nyÓT]ø± bÕ\ø£es¡+Z ˝À Á|ü|+ü Nø£sD¡ Á|üÁøÏjT· |ü≥¢ ˇø£ ~Ûø±ÿs¡ ˇø£ s¡ø+£ e\dü\≈£î >√&É\T nø£ÿs¡˝qÒ |ü&ÉT, eTs√ s¡ø+£ e\dü\≈£î
Á|ü‹ì~Û eTT+<äTø=#êÃ&ÉT. ˇø£yÓ’|ü⁄ Á|ü|ü+Nø£s¡D eTT|ü qT+∫ Çø£ eT÷&√<äX¯ Á|ü|+ü Nø£sD¡ øÏ e#˚à dü]øÏ nyÓT]ø± Ä]∆ø£
e´edüú ≈£î<˚\e⁄‘·Tqï~. n~ eTTK´>± 2008 Hê{Ï Ä]∆ø£ dü+øå√uÛ+Ñ ‘√ m+<äTø£+≥ ? n+<äTπø sTT+‘·es¡≈£L ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Á|ü|ü+Nø£s¡D
ãj·T≥ |ü&+˚ <äT≈£î eT÷&√ Á|ü|+ü #·+ b˛sê≥+ ø=qkÕ–düT+Ô &É>±H˚, $<ÛëHê\T H˚{Ï nyÓT]ø±øÏ #˚<äT>± e÷s¡T‘·THêïsTT.
eTs√yÓ’|ü⁄ n<˚ Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|üÁøÏj·TqT e´‹πsøÏdüTÔqï Á≥+|t Äs¡+uÛÑyÓTÆq~. H˚{Ïø° ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ e⁄+~. á eT÷&√ <äX¯
Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|üÁøÏj·T˝À nyÓT]ø± Ä]∆ø£ e´edüú≈£î ¬s+&ÉT s¡ø±\ Á|ü | ü + Nø£ s ¡ D X¯ ≈ £ î Ô ˝ Ò Á|ü | ü + Nø£ s ¡ D Á|ü Á øÏ j · T qT
nyÓT]ø±øÏ sêÁ‹øÏ sêÁ‹ q÷‘·q n<Û´ä ≈£îå &ç>± mìïø£j÷· ´&ÉT. bÕ‹πøfi¯fl e´‹πsøÏ+#·&+É sTT{°e\ ˇø£ <Û√s¡D>Ï ± eTT+<äTø=düTqÔ ï~. á <ë]˝À
‘·sê«‘· ˇø£ sêÁ‹ ìÁ<äqT+∫ ˝Ò∫q ˝Àø£+ H˚&TÉ eTs√kÕ] ~Á>±“¤+‹ ø=‘·Ô düeTdü´\T m<äTs¡j÷· ´sTT. yÓTT<ä{~Ï , Çsêø˘ #·eTTs¡Te\¢ \_Û+#˚
sêã&çø+£ f…, Çsêø˘qT ìj·T+Á‹+#·&ÜìøÏ #˚j÷· *‡q ôdì’ ø£ e´j·T+ Á_≥Hé˝À Áu…øχ{Ÿ |òü*‘ê\T ˇø£yÓTÆ\TsêsTT>± ì\TkÕÔsTT. Á≥+|t
#Ó+~+~. nsTT‘˚ sTTy˚M ìC≤ìøÏ Äø£dæàø£ |ü]D≤e÷\T ø±<äT. mìïø£ ˇø£ eT\T|ü⁄sêsTT (≥]ï+>¥ k˛ºH)é >± ì\TdüT+Ô ~. á @&Ü~
Äø£dàæ ø£ |ü]D≤e÷\T>± ø£ì|æ+#˚ M{Ï yÓqø£ düTBs¡È Ä]úø,£ sê»ø°jT· ô|]–+~. sêã&ç #·eTTs¡T ø£+ô|˙\≈£î \_Û+#·>±, Ks¡TÃ\ uÛ≤sêìï
nyÓT]ø± bÂs¡ düe÷»+ uÛÑ]+#ê*‡ e∫Ã+~. Ç~ nyÓT]ø± bÂs¡ j·T÷s¡|t ô|<ä› sêC≤´˝…’q »s¡àHé, ÁbòÕHé‡\˝À kÕ<Ûës¡D mìïø£\T
|ü]D≤eT Áø£e÷\T+{≤sTT. »s¡>q∑ THêïsTT. nø£ÿ&É ≈£L&Ü sTT<˚ ‘·sV¡ ‰ü X¯≈î£ \Ô T ã\|ü&uÉ À‘·Tqï≥T¢
ndüe÷q‘·\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Á|ü|ü+#· e´edüú˝À <˚XÊ\ düe÷C≤ìø°, nyÓT]ø± Á<äe´ ô|≥Tºã&ç<ëØ esêZìø° eT<Û´ä yÓs’ T¡ <Û´ä +>± $$<Ûä düπs«\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. ãVüQX¯ n˝≤+{Ï sê»ø°j·T
eT<Ûä´ dü]Vü≤<äT›\T ã\V”≤q <˚XÊ\≈£î ˇøÏ+‘· s¡ø£åD ø£e#·+>± e÷]+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü #·eTTs¡T ø£+ô|˙\≈£L #·eTTπs‘·s¡
ø£+ô|˙\≈£î eT<Ûä´ n+‘·s¡Z‘· yÓ’s¡T<Ûä´+>± ≈£L&Ü e÷]+~. Çø£ X¯≈£îÔ\ìï+{Ïø° Á≥+|t düsêÿs¡T Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#˚ |ü]dæú‹ ≈£L&Ü
e⁄|üj÷Ó >∑|&ü ‘É êsTT. yÓqø£ã&ɶ <˚XÊ\ Ä]∆ø,£ bÕ]ÁXÊ$Tø£, yêDÏ»´ eTTqTà+<äT ‘·˝…‘·Ôe#·TÃ. es¡Ôe÷q Á|ü|ü+#·+ n˝≤+{Ï ˇø£ q÷‘·q
e´edüú\ eTqT>∑&É≈£î ˝Ò<ë kÕ«e\+ãq≈£î n<äq|ü⁄ ~>∑TeT‹ ¬s+&Ée~, ‘·q Á|ü‘·´]ú sêC≤´˝…’q s¡cÕ´, #Ó’Hê\T n+‘·sê®rj·T
kÕúsTT˝À b˛{°<ës¡T¢ eTT+<äTø=#êÃsTT. ôdì’ ø£s+¡ >∑+˝À s¡cÕ´, Ä]∆ø£ sê»ø°j·T |ü]D≤e÷ìøÏ <ë]rùd neø±X¯+ e⁄+~.
düT+ø±\ |ü<‹›ä eT]j·TT m>∑TeT‹ düT+ø±\ dü&*É +|ü⁄ m+‘√ ø=+‘· kÕÁe÷»´yê<ä j· T T>∑ + ˝À eT÷&É T $|ü ¢ e
düVü≤ø£]düTÔ+~. yÓqTø£ã&ɶ eT]j·TT es¡∆e÷q <˚XÊ\ #˚‘·T˝À¢ì s¡+>∑+˝À #ÓH’ ê\T Áø£eT+>± nyÓT]ø±≈£î b˛{° ì#˚à kÕúsTTøÏ #˚sêsTT. Á|üyêVü‰\T+{≤j·Tì ø±ˆˆ e÷y√ dü÷Árø£]+#ê&ÉT. n$ <˚XÊ\T
sT÷ ¬s+&ÉT s¡ø£åD ø£e#ê\qT Á|ü|ü+Nø£s¡D $<Ûëq+ $∫äqï+ |òü*‘·+>± Á|ü|ü+Nø£s¡D e\¢ nyÓT]ø±øÏ ˝≤uÛ≤\ø£+f… qcÕº˝Ò ô|]π> kÕ«‘·+Á‘ê´\qT ø√s¡&+É , C≤‘·T\T $eTTøÏìÔ ø√s¡&+É , Á|ü»\ $|üy¢ êìï
#˚dæ+~. dü]Vü≤<äT›\T ˝Òì ≈£îÁ>±eT+>± Á|ü|ü+#·+ e÷sê\ì |ü]dæ‹ú @s¡Œ&ç+~. ô|>’ ± nyÓT]ø± ø£+fÒ s¡cÕ´, #ÓH’ ê\≈£î &Éã÷¢´{Ïz
e\¢ m≈£îÿe ˝≤_Û+#˚ <Û√s¡DÏ ‘·˝…‹Ô+~. >±q Á|ü|ü+Nø£s¡D ø√s¡&+É nqT s¡÷bÕ\˝À ø=qkÕ>∑T‘êsTT. á Á|üø±s¡+ C≤rj·Tyê<ä+
Á|ü|ü+Nø£s¡D yê<äT\T Á|üuÀ~Û+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± yêfi¯ófl bÕ‘· ˇø£ $|ü¢e Á|üyêVü≤+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+~. n~ kÕÁe÷»´yê<ä
~>∑TeT‹ düT+ø±\ e´edüqú T s¡<Tä › #˚dæ <˚XÊ\ eT<Û´ä ùd«#êä yêDÏ»´ $<ÛëHê\qT bÕ‘· s¡÷|ü+˝À j·T<Ûë‘·<+ä∏ >± ø=qkÕ–+#·&+É nyÓT]ø±
Ä]úø£ e´edüú≈£î Á|ü‹≈£L\+>± e÷πs |ü]dæú‹ eTT+<äTø=∫Ã+~. á j·TT>∑+˝À ˇø£ |ü⁄s√>∑eTq <Û√s¡DÏ. nsTT‘˚ nìïs¡ø±\ C≤rj·T
Á|üÁøÏjT· qT Á|üyX˚ ¯ ô|{≤º\ì ≈£L&Ü yê~+#ês¡T. ìC≤ìøÏ sT÷ s¬ +&ÉT yê<ë\≈£î sT÷ dü÷Á‘·+ j·T<ë‘·<∏ä+>± e]Ô+#·<äT. kÕÁe÷»´yê<ä
s¡ø±\ ªùd«#êä Á|üÁøÏj·T\Tµ eT÷&√ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\≈£î XÊ|ü+>± ø=‘·Ô |ü]dæú‹øÏ sê»ø°j·T Á|ü‹ì~Û>± Á≥+|t ÄyÓT]ø±øÏ q÷‘·q e´edüú eTqT>∑&ÉøÏ n+‘·sê®rj·T Á<äe´ô|≥Tºã&ÉT\T |ü⁄Hê~ e+{Ï$.
e÷sêsTT. ø=+>∑, qø£ÿ ‘·eT ‘·eT yê{≤\qT nqTuÛÑ$+#ê\+fÒ n<Ûä´≈£åî&Éj·÷´&ÉT. n˝≤+{Ï |ü⁄Hê~ì ndæ|ú ]ü #˚ \ø£´å +>± kÕπ> C≤rj·Tyê<ä+ e÷Á‘·yT˚
|üfiËfl+‘√ bÕ≥T ≈£LC≤˝À ≈£L&Ü ‘·>∑T ìwüŒ‹Ô Á|üø±s¡+ bÕj·TkÕìï ô|’q ù|s=ÿqï eT÷&ÉT <äX¯\ Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|üÁøÏj·T
Á|ü|ü+#·+˝À nyÓT]ø± kÕúHêìï eT÷&ÉT y˚πs«s¡T #√≥¢ ì\u…{Ϻ+~. $|ü¢yê‘·àø£yÓTÆq~. ‘·~“¤qï+>± n+‘·sê®rj·T Á<äe´ô|≥Tºã&ÉT\
|ü+#·ø£ ‘·|Œü <äT. ø±˙ ùd«#·Ã>¤ ± uÛTÑ õ+#˚ ù|]≥ yÓTT‘·+Ô bÕj·TkÕìï kÕs¡<Ûä´+˝À ‘·˝…‘˚Ô C≤rj·Tyê<ä+ n‘·´+‘· n_Ûeè~∆ ìs√<Ûäø£yÓTÆq~.
|üfiËfl+˝À b˛j·T&É+ ø=+>∑øÏ XÊ|üy˚T. n+‘·es¡≈£L u≤>±H˚ e⁄+~. yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À n~ @ø£Á<ÛäTe nÁ>∑sê»´+>± e⁄+~. ¬s+&√ <äX¯˝À
ãVüQfi¯ <Ûèä e Á|ü|+ü #·+˝À n~Û|‘ü ê´ìï ø=qkÕ–+#·>*∑ –+~. eT÷&√ n~ ø=ìï düeTj·÷\˝À bòÕdæC≤ìøÏ ≈£L&Ü <ë]rdüTÔ+~. Ç|ü&ÉT
Ç|ü&ÉT Vü≤sƒê‘·TÔ>± qø£ÿ ≈£L&Ü |üfi≤flìï ‹s¡düÿ]düTÔqï~. <˚XÊ\ Á≥+|t düsêÿs¡T ˝ÒeHÓ‘·TÔ‘·Tqï ªnyÓT]ø± C≤rj·Tyê<ä+µ n˝≤+{Ï
eT<Ûä´ dü]Vü≤<äT›˝À¢ |ü{ÏwüºyÓTÆq >√&É\qT ì]à+#ê\ì yê~düTÔqï <äX˝¯ À ‘·q >∑‘+· ˝À e˝… ‘·q Ä~Û|‘ü ê´ìï ø=qkÕ–+#·˝ìÒ sTTs¡ø±≥ ø√e˝ÀøÏ edüTÔ+~.
Á≥+|t nyÓT]ø±øÏ q÷‘·q n<Û´ä ≈£îå ì>± mìïø£j÷· ´&ÉT. yÓTøχø√ qT+∫ dæ‹ú ˝À nyÓT]ø± |ü&+ç ~. eTTK´+>± ÁøÏ$Tj·÷ qT+∫ dæ]j·÷ es¡≈î£ #·]Á‘·˝À Væ≤≥¢sY, eTTk˛‡*˙\T ≈£L&Ü »s¡à˙, Ç≥©
ÁXÊ$T≈£î\ e\dü\ ìj·T+Á‘·Dø¬ ’ >√&É ø£{≤º\+≥THêï&ÉT. #ÓH’ ê qT+∫ s¡cÕ´ düe÷+‘·s¡ ôd’ìø£ X¯øÏÔ>± eTT+<äTø=∫Ã+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘·q
#Íø£ düs¡T≈£î\ m>∑TeT‘·T\‘√ #Ó’Hê düe÷+‘·s¡ Ä]∆ø£ X¯øÏÔ>± C≤rj·Tyê<ë\qT ˝…eHÓ‘êÔs¡T. ‘·<ë«sê ‘=* <äX¯\˝À bÂs¡
#Íø£ düsT¡ ≈£î\ ~>∑TeT‘·T\ ìj·T+Á‘·Dø¬ ’ Ä+ø£\å T $~Û+#ê\ì ≈£L&Ü düe÷C≤\≈£î #Ó+~q u≤~Û‘· esêZ\ Á|ü»\ Ä<äsD¡ bı+<ës¡T. dü«+‘·
Á≥+|t yê~düTÔHêï&ÉT. á ¬s+&ÉT s¡ø±\ ìj·T+Á‘·D\T ≈£L&Ü eTT+<äTø=∫Ã+~. Bì‘√ nyÓT]ø±øÏ ªÄ‘·às¡ø£åD dæú‹µ @s¡Œ&ç+~.
dü]>±Z sTT˝≤+{Ï H˚|ü<Ûä´+ qT+#˚ ªyÓTs¡T¬>’q nyÓT]ø±µ, ªπs|ü{Ï uÛÑÁ<ä Ç+≥ ‘=\T‘· ã\|ü&ܶs¡T. Ä ‘·sê«‘˚ Á|ü|ü+#· e÷¬sÿ≥¢ $uÛÑq»¬ø’
bÕ‹πøfi¯fl Á|ü|ü+Nø£s¡D Á|üÁøÏj·TøÏ e´‹πsø£yÓTÆqy˚. n+<äT˝À bòÕdædüTº |ü+<∏ëqT #˚|ü{≤ºs¡T. Ç|ü&ÉT nyÓT]ø±˝À ìs¡T<√´>∑+
n+‘·sꓤ>y∑ TÓ qÆ &Éã÷¢´.{Ï.z ìã+<Ûqä \≈£L e´‹πsø£yTÓ qÆ y˚. nyÓT]ø± nyÓT]ø±µ, e+{Ï ìHê<ë\‘√ Á≥+|t ¬>\Tbı+<ä&É+ >∑eTHês¡Ω+. e⁄qïe÷≥ ì»y˚T. #Ó’Hê #·eø£ düs¡T≈£î\ #=s¡u≤≥T≈£î nyÓT]ø±
bÕ\ø£ e´edüú˝À sTT˝≤+{Ï eTTK´yÓTÆq e÷s¡TŒ sêe&ÜìøÏ >∑\ bÕ‹πøfi¯fl ÁøÏ‘·+ d”ìj·TsY ãTwt ø£fi¯fl≈£î ªuÛÑÁ<ä nyÓT]ø±µ ø£ì|æ+∫+~. bÕ]ÁXÊ$Tø£ ‘·j·÷Ø s¡+>∑+ <Óã“‹+≥Tqï e÷≥ ≈£L&Ü ì»y˚T.
H˚|ü<Ûä´ ø±s¡D≤\qT |ü]o*+#ê*‡ e⁄+~. H˚{Ï Á≥+|t ø£fi¯fl≈£î ªnuÛÑÁ<ä nyÓT]ø±µ ø£ì|æ+∫~. Bìï ˇø£kÕ]
ne˝ÀøÏ+#·T<ë+. uÛ≤s¡‘Y, |òæ*|”‡Hé, #Ó’Hê e+{Ï <˚XÊ\ #Íø£s¡ø£+ HÓ’|ü⁄D´ ÁXÊ$T≈£ î\
bÕ‹π ø fi¯ fl Á|ü | ü + Nø£ s ¡ D Á|ü Á øÏ j · T qT nyÓ T ]ø± #=s¡u≤≥T e\¢ nyÓT]ø± ì|ü⁄DT\≈£î ñ<√´>±\T \_Û+#·ø£b˛e&É+
kÕÁe÷»´yê<ä <ä è ø√ÿD+ qT+∫ eT÷&É T <ä X ¯ \ T>± bÕ‹πøfi¯fl ÁøÏ‘·+ Hê{Ï d”ìj·TsY ãTwt düsêÿs¡T ìHê<ä+
ªyÓTs¡T¬>’q πs|ü{Ï Á|ü|ü+#· ìsêàD+µ. H˚{Ï Á≥+|t düsêÿs¡T ìHê<ä+ ≈£L&Ü ì»y˚T. ø±˙ n+<äTe\¢ Á≥+|t düsêÿs¡T ˝ÒeHÓ‘T· ‘Ô T· qï nyÓT]ø±
eØZø£]+#·e#·TÃqT. yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À &Éã÷´.{Ï.z. ìã+<Ûäq\qT C≤rj·Tyê<ä+ e÷Á‘·+ eTTe÷à{ÏøÏ e÷¬sÿ≥¢ |ü⁄q]«uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· øπ
s¡÷bı+~+∫ eT÷&√ Á|ü|+ü #·<X˚ Ê\ Ä]∆ø£ e´edü\ú ô|’ ìj·T+Á‘·DqT ªyÓTs¡T¬>’q πs|ü{Ï nyÓT]ø± ìsêàD+µ. ãTwt düsêÿs¡T m<äT≥ nHê{Ï
nyÓT]ø± Á<äe´ ô|≥Tºã&ç<ëØ esêZ\T ˇø£ ø=‘·Ô ø£syÔ¡ ê´ìï e⁄+#êsTT. <ë]rdüTÔ+~. n~ Ä#·s¡D˝À Á|ü|ü+#êìï eT]+‘· j·TT<√›Hêà<ä+
kÕ~Û + ∫+~. n+‘· ≈ £ î eTT+<ä T k˛$j· T {Ÿ j· T ÷ìj· T Hé yÓ|’ ⁄ü q&ÉT|ædTü +Ô ~. H˚{Ï Á|ü|+ü Nø£sD¡ Á|üÁøÏjT· ø£+f… n‹ Á|üe÷<äøs£ ¡
ìj·T+Á‘·D˝Àì e÷¬sÿ≥¢qT Á|ü<Ûëq+>± ªXÊ+‹j·TT‘· |ü]es¡Ôqµ Çsêø˘, ÇsêHé,dæ]j·÷, *_j·÷, dü÷&ÜHé, ≈£L´u≤, ñ‘·Ôs¡ø=]j·÷
nqT @&ÉT ª<Ûä÷s¡Ôµ sêC≤´\ ªÁ|üe÷<ä+µ qT+∫ ÄHê{Ï ªu≤~Û‘·µ <äTwüŒ|òü*‘ê\qT n+~düTÔ+~. n+<äTπø áHê{Ï Á|ü|ü+Nø£s¡D
<ë«sê ‘·eT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃø√>∑*–+~. ÄHê{Ï ‘=* <äX¯˝À $<ÛëHê\ô|’ ˇø£y|’Ó ⁄ü b˛sê&ÉT‘·÷H˚, eTs√yÓ|’ ⁄ü n+‘·ø+£ f… Á|üe÷<äøs£ ¡
Á|ü<Ûëq+>± <˚XÊ\ eT<Ûä´ ùd«#êä yêDÏ»´ Á|üÁøÏj·T neT\T˝ÀøÏ Á|ü|ü+#êìøÏ ª$eTTøÏÔµ ø£*–+#˚ ø£s¡Ôe´eT~. n+<äT≈£î ª|ü$Á‘·µ
j·TT<ë∆\T #˚ùd u≤<Ûä´‘·qT n$ ãTwt düsêÿs¡T≈£î n|üŒ–+#êsTT. |ü]dæú‘·T\T ‘·˝…‘·Ôìe«≈£î+&Ü e⁄<ä´$T+#·&É+ áHê{Ï Á|üC≤‘·+Á‘·,
e∫Ã+~. ‘·<ë«sê Á|ü<ëÛ q+>± eT÷&√ Á|ü|+ü #· <˚XÊ\ e÷¬sÿ≥¢˝ÀøÏ Á|ü>∑‹o\, $|ü¢eX¯≈£îÔ\ ø£s¡Ôe´+.
ãT*f…Hé ` 1 dü+∫ø£ ` 3 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 8

|æz&Éã÷¢´ 6e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|m+.ü<ä+\ø°Î#˚, j·T+&ç |æ.y√.&Éã÷¢´ sêh Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù
Á|üdüTÔ‘·+ eTq düe÷»+˝À eTVæ≤fi¯˝ô|’ »]π> Væ≤+dü @ Á|ü»\ ø√düy˚Tqì qeTàeT+≥THêïs¡T. yês¡T ‘Ó∫Ãq dües¡D\ ø√dü + eTT]øÏ y ê&É ˝ Àì eTVæ ≤ fi¯ \ b˛sê{≤\T ñyÓ « ‘· T Ô q
kÕúsTTøÏ #˚]+<ä+fÒ düVü≤»+>± »]π><˚ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì düe÷»+ <äTÁwüŒuÛ≤e+ eTVæ≤fi¯\ ø£≥T+ã J$‘·+ô|’q, kÕe÷õø£ J$‘·+ô|’q m–dæ|ü&ܶsTT.uÛÑ÷ø£u≤®<ës¡T\ <Ís¡´Hê´\qT, sê»´ ìs¡“+<Ûë\qT
uÛ≤$+#˚ dæú‹øÏ #˚]+~. Ç~ m˝≤ ñ+~ n+fÒ ˇø£ ^‘· ^dæ s¬ +&ç+{Ï˝Àq÷ ø£ì|æd÷ü HÔ ˚ ñ+~. M] bÕ\q˝À eTVæ≤fi¯\≈£î ÄVü‰s¡ Á|ü‹|òüT{Ï+∫ ìyêdü Vü≤≈£îÿqT ì\u…{≤º≈£îHêïsTT. ≈£î≥T+ã Væ≤+dü
^‘·qT #Ós¡|ü≈£î+&Ü, eTT≥º≈£î+&Ü ^‘·qT ∫qï~ #˚j·÷\+fÒ <ëì uÛÑÁ<ä‘·, Äs√>∑´ uÛÑÁ<ä‘·, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·, ìyêdü uÛÑÁ<ä‘·, ∫es¡≈£î ìs√<Ûäø£ #·≥º+, 498m jÓTTø£ÿ dü÷Œ¤]Ôì <Óã“rdæ Ä #·≥º neT\TqT
Á|üø£ÿH˚ eTs√ ô|<ä› ^‘· ^ùdÔ yÓTT<ä{Ï~ ∫qï~ nsTTb˛sTTq≥T¢>± J$+#˚ uÛÑÁ<ä‘· ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. düe÷»+˝Àì dü+øå√uÛÑ Ä#·sD¡ ˝À ìsêø£]+#˚ Jy√\≈£î e´‹πsø£+>± sêÁwüyº ê´|æ‘· ñ<ä´e÷\T
eTVæ ≤ fi¯ \ dæ ú ‹ ñ+~. $<ä ´ , yÓ ’ < ä ´ +, ìyêdü + , ñbÕ~Û , uÛ≤sêìï kÕ<Ûës¡D+>± |”&ç‘·T\ô|’q bÕ\≈£î\T yÓ÷|ü⁄‘ês¡T. Ä »]>±sTT. |æ.m|ò.t ø√dü+ u…+>∑Tfi¯Ss¡T eTVæ≤fi≤ >±¬sà+≥T ø±]à≈£î\T,
düe÷qVü≤≈£îÿ\T, ùd«#·Ã¤˝≤+{Ï &çe÷+&É¢ ˝ÒeHÓ‘·Ô≈£î+&Ü ø£˙dü+ uÛ≤s¡+˝À m≈£îÿe uÛ≤sêìï eTVæ≤fi¯˝Ò yÓ÷düTÔHêïs¡T. ø£˙dü y˚‘·Hê\ ø√dü+ $XÊK Áu≤+&çø˘‡ eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\T
eTqTwüß\T>±HÓ’Hê #·÷&É+&ç nì ø√πs kÕúsTTøÏ ~>∑C≤] eTVæ≤fi¯\T Á|üuTÑÛ ‘·«+ nìï s¡+>±˝À¢ Vü≤≈£îÿ*ï Vü≤]+#·≥y˚T ø±≈£î+&Ü eTT+<äTø=∫à ñ<ä´$T+#ês¡T. düs√>∑d” n<Ó› >∑sꓤ*ï #·≥㺠<ä+› #˚dü÷Ô
e÷{≤¢&˚ dæ‹ú ì H˚{Ï bÕ\≈£î\T ø£*ŒdüTHÔ êïs¡T. Ä Áø£eT+˝ÀH˚ >∑‘+· ˝À ndü\T Vü≤≈£îÿ\ Á|ükÕÔeq sê≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î Ä~˝ÀH˚ Ä˝À#·q*ï eTVæ≤fi¯\ >∑sꓤX¯j·÷*ï yê´bÕs¡+ #˚ùd Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\≈£î
b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï Vü≤≈£îÿ\˙ï ˇø=ÿø£ÿ{Ï ø£fi¯¢ eTT+<˚ HêX¯q+ #˚ùd eT‘êìï n~Ûø±]ø£ ø±s¡´Áø£eT+>± e÷]Ãy˚dæ+~. e´‹πsø£+>± sêÁwüºkÕúsTT qT+&ç &Ûç©¢ es¡≈£î b˛sê{≤\T kÕ>±sTT.
e÷j·TyÓTÆb˛‘·THêïsTT. eTVæ≤fi≤ #·{≤º*ï neT\T #˚sTT+#·Tø=H˚ eTVæ≤fi¯\qT uÛøÑ ÔÏ bÕs¡eX¯´+˝À, eT÷&ÛqÉ eTàø±˝À¢ eTT+∫ ‘˚\TdüT+Ô ~. ìs¡“¤j·T #·≥º+, >∑èVü≤Væ≤+dü qT+&ç s¡ø£åD #·≥º+, b˛k˛ÿ (Ábıf…ø£ åHé
ñ<ä´e÷\≈£î ã<äT\T yê{Ïì s¡<Tä › ø±≈£î+&Ü s¡ø+åÏ #·Tø=H˚ ñ<ä´e÷\T eT‘· ø±s¡´Áø£e÷*ï Á|üuTÑÛ ‘·« ø±s¡´Áø£e÷\T>± e÷]Ãy˚d+æ ~. n+<äT≈£î Ä|òt~ #Ó’˝Ÿ¶ Á|òüyéT ôdø˘‡e˝Ÿ mô|òHé‡dt) ˝≤+{Ï #·{≤º\ neT\T ø√dü+
#˚j·÷*‡q <äTdæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. bÕ\≈£î\T Á|üC≤<Ûäq+ y˚\ø√≥T¢ Ks¡Tà ô|&ÉT‘·THêïs¡T. Ç<˚$T ˝ÖøÏø£ düπs«\T, <Ûäsêï\T »]>±sTT. øÏ+>¥ |òæwüsY ø£+ô|˙yês¡T $XÊK˝À
eTVæ≤fi¯\≈£î Ç+{≤, ãj·T{≤, |üì˝À, ã&ç˝À mø£ÿ&Ü sê»´+ n+fÒ <˚Xu¯ øÑÛ ,ÔÏ C≤rj·T‘· ù|]≥ Væ≤+<ä÷eT‘√Hêà<ä <ë&ÉT\qT ìs¡«Væ≤+#· ‘·\ô|{Ϻq n+<ë\ b˛{°\T s¡<äT› #˚ùd+‘· es¡≈£î
s¡øDå£ ˝Òì dæ‹ú @s¡Œ&ç+~. ndüe÷q‘·\T, n‘ê´#êsê\T, $eø£‘å \· T, |ü⁄]ø=\TŒ‘·THêïs¡T. >√dü+s¡ø£åD ù|]≥ eTTdæ¢+\ô|’, <ä[‘·T\ô|’ b˛sê{≤\T »]>±sTT. $XÊK˝À ≥÷]C≤ìï ôdø˘‡ ≥÷]»+>± e÷]Ã
nDÏ∫y˚‘·\T, Vü≤‘·´\˝À yÓTT<ä{Ï kÕúHêì¬ø’ qyê´+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ b˛{° uÛÖ‹ø£<ë&ÉT\≈£î, Vü≤‘ê´ø±+&É\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. ô|≥Tºã&ÉT\qT Äø£]¸+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ìdæ‡>∑TZ>± ìs¡«Væ≤+#·
|ü&ÉT‘·Tqï~. ªªø£fi¯ó¢+&û #·÷&É˝Òì Hê´j·T+µµ ø±fi¯ófl+&û q&É∫sêì Ç~>√ sê»<Ûëì, n~>√ n_Ûeè~∆ n+≥THêïs¡T. ôdCŸ\T, ‘·\ô|{Ϻq ;#Y\yé ô|òdæºe˝Ÿ≈£î e´‹πsø£+>± ñ<ä´e÷\T »]>±sTT.
#·≥+º ˝≤>± Á|üuTÑÛ ‘·«+ eTVæ≤fi≤ ñ<äs∆ D¡ ø√dü+ ô|{≤ºqqï w” {°yTé ‡, ø√düº˝Ÿ ø±]&Üs¡T¢, z&Éπse⁄\T, $e÷HêÁXÊj·T\T, 6˝…’qT¢, 8 ˝…’qT¢ Á|üuÛÑT‘·«+ n&ɶ~&ɶyÓTÆq yê<äq˝Ò #˚dæ Á|üC≤ñ<ä´e÷\ <ë{ÏøÏ ;#Y
ù|]≥ s¡V≤ü <ës¡T\ ìsêàD+, u≤¬ø‡’ {Ÿ, e÷+>∑˙dt, ;#YXÊ+&é yÓTìÆ +>¥, ô|ò d æ º e ˝Ÿ ìs¡ « Vü ≤ DqT $s¡ $ T+#· T ø=qï~. $<ä ´ ù|s¡ T ‘√
◊ øÏ¢ø˘\T, dü‘·«s¡ Hê´j·÷\T, ø£]ƒD •ø£å\T m+‘· ã÷≥ø£yÓ÷ yÓ+ø√JbÕ˝…+˝À |ü]|üPsêíq+<ä kÕ«$T <ä[‘· ãVüQ»q Ä~yêd”
Ä#·s¡D˝À ‘˚≥‘Ó\¢yÓTÆb˛j·÷sTT. kÕàsYº dæ{\° T, kÕàsYº $˝ÒJ\T ù|]≥ \ø£\å mø£sê\ |ü+≥uÛ÷Ñ eTT\qT
ã\e+‘·+>± Á|üuTÑÛ ‘ê«\T >∑T+E≈£î+≥THêïsTT. |üsê´es¡D |üs+¡ >± yÓTÆqsY u≤*ø£\ô|’ »]|æq ˝…’+–ø£ n‘ê´#êsê\ô|’ <Ûäè&ÛÉ+>± b˛sê&ç
eTVæ≤fi¯\ô|’ »]π> Væ≤+düqT kÕe÷õø£ H˚sê\T>± #·÷|æ ìs¡÷|æ+ ∫+~.πødüT\T qyÓ÷<äT #˚sTT+∫, n¬sdüT#º s˚ TT+∫+~. BìøÏ
düe÷»+˝À e÷s¡TŒ\T ‘˚yê\ì &çe÷+&é #˚düTÔ+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ düTìï‘·yÓTÆq n&Ée⁄\qT, ∫‘·Ô&çH˚\\qT, düeTTÁ<ä`qB rsê\qT, eT‘·+ s¡+>∑T |ü⁄*y˚T Á|üj·T‘êï\qT, Á|üC≤kÕ«$Tø£, ˝ÖøÏø£ X¯≈£îÔ\
e´≈£ î Ô \ ìï ø±*Ã#· + |æ ‘· q |ü ì nsTTb˛sTT≥Tº #˚ ‘ · T \T >∑sꓤ\qT, ø=+&É\qT, uÛÑ÷>∑sꓤìï ‘=*∫y˚j·T&ÜìøÏ <Ûä«+dü+ eT<ä‘› T· ‘√ Á‹|æŒ ø={Ï+º ~. es¡ø≥£ ï Vü≤‘·´\≈£î e´‹πsø£+>± ìs¡+‘·s+¡
<äT*ù|düT≈£î+≥T+~. e´ed”øú è£ ‘· H˚sê\≈£î øπ e\+ e´≈£î*Ô ï u≤<ÛTä ´*ï #˚j·T&ÜìøÏ |üPqT≈£î+≥THêïs¡T. ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\≈£î ø±s¡T#Íø£>± Ä b˛sê&ÉT‘·T+~. yêø£|*ü ,¢ uÛ\Ñ T¢>÷∑ &É, Ä~yêd” eTVæ≤fi¯\ô|’ Áπ>Vü≤Ö+&é‡
#˚düTÔ+~. eTVæ≤fi¯\qT ˝…’+–ø£ nedüsê\T rs¡TÃø=H˚ |ü]ø£sê\T>±, uÛ÷Ñ eTT\qT ø£≥uº &… TÉ ‘·THêïs¡T. ñbÕ~Û ø±yê\+fÒ s¬ ‘’ T· \+‘ê uÛ÷Ñ $Tì b˛©düT\T #˚dæq n‘ê´#êsê\≈£î e´‹πsø£+>± »]–q ñ<ä´e÷˝À¢
ÄdüTú\T>±, ÄVü‰s¡ |ü<ësê∆\T>± #·÷düTÔ yê] kÕúHêìï d”úØø£]+#˚ ‘ê´>∑+ #˚j·÷\+≥THêïs¡T. ø±]à≈£î\T yê] #·≥ºã<ä› Vü≤≈£îÿ*ï bÕ\T |ü+#·T≈£îqï~. áHê{Ïø° á $wüj·T+ô|’ kÕ>∑T‘·Tqï
uÛÑ÷kÕ«eT´ kÕÁe÷»´yê<ä uÛ≤eC≤˝≤ìï ô|+∫ b˛wædüTÔ+~. e<äT\Tø√yê\+≥THêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï Hê´j·Tb˛sê{≤˝À¢ |”z&Éã÷¢´ ‘·q bÕÁ‘· b˛wæd÷ü Ô e⁄+~. $<Û«ä +düøs£ ¡
|üì>∑≥Tºø=ì ‘·q Á|ü#ês¡ e÷<ä´e÷\ <ë«sê, $<ä´ <ë«sê, $\Te\ Vü≤≈£îÿ\T,#·{≤º*ï eTs¡∫b˛yê\+≥THêïs¡T. yÓTÆHê]{°\T, <ä[‘·T\T, n_Ûeè~∆øÏ $wü‘T· \´ s¡kÕj·THê\T yÓ<»ä ˝Ò¢ |ü]ÁX¯eT\≈£î e´‹πsø£+>±
<ë«sê düe÷»+˝À Á|üeVæ≤+|üCÒdüTÔ+~. n|ü&ÉT yê] <√|æ&û, Á|ü‘´˚ ø£ sêsTTr\T n&É>≈∑ L£ &É<+ä ≥THêïs¡T. Ä~yêd”\T yê] ÁbÕD≤*ï |üsê´es¡D s¡ø£åD ø√dü+ ñ<ä´e÷\T »]>±sTT.
<Ís¡®Hê´\T düC≤e⁄>± ø=qkÕ>∑T‘êsTT. á ≈£îÁ≥ ìs¡+‘·sêj·T+>± <Ûës¡b˛j·÷\+≥THêïs¡T. n+‹eT+>± eTqTwüß\+<äs¡÷ J$+#˚ ndüe÷q‘·\ |ü⁄Hê~ MT<ä ì\ã&çq á düe÷C≤ìï
ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ e⁄+~. >√¢ã˝…’CÒwüHé nH˚ eTT<äT› ù|s¡T‘√ Vü≤≈£îÿqT e<äT\Tø√yê\+≥THêïs¡T. á <ës¡TD |ü]dæú‹ >∑T]+∫ düeT÷\+>± q÷‘·q Á|üC≤kÕ«$Tø£ $|üe¢ + <ë«sê e÷πsà b˛sê{≤˝À¢
kÕÁe÷»´yê<ä+ ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\ nedüsê\ ø√dü+ yê{Ï Ä˝À∫+∫Hê, H√s¡T$|æŒHê, Á|ü•ï+∫Hê sê»Á<√Vü≤+, sê»~Ûø±ÿs¡ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±e&É+ <ë«sê eTVæ≤fi¯\ô|’ neT˝Ö‘·Tqï düø£\
Á|ü#ês¡≈£î\T>±, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T>± Á|ü»\T ‘·j·÷s¡T ø±yê\ì H˚sê\ ÁøÏ+<ä C…’fi¯ó¢ H√fi¯ó¢ ‘Ós¡TdüTÔHêïsTT. ñ]ø=j·T´\T m<äTs¡T |” & É q \qT ìs¡ ÷ à*+#· > ∑ \ T>∑ T ‘êeTT. á b˛s¡ T ˝À uÛ ≤ >∑ +
ø√s¡ T ≈£ î +≥T+~. yês¡ T m+|æ ø £ #˚ d æ n+<ä \ + møÏ ÿ +∫q #·÷düTÔHêïsTT. ÇB H˚{Ï bÕ\ø£es¡Z ˙‹, eTVæ≤fi¯\ô|’ H˚sê\T |ü+#·Tø=H˚+<äT≈£î eTVæ≤fi¯\‘√ bÕ≥T eTVæ≤fi≤ $eTTøÏÔì ø√s¡T≈£îH˚
Á|ü < Û ë qeT+Á‹ yê]øÏ ≈£ L © HÓ + ãsY e Hé > ± ñHêï&É ì ìs√~Û+#˚+<äT≈£î @ #·s¡´\T e⁄+&Ée⁄. eTVæ≤fi¯\ô|’ H˚sê\T »]–Hê X¯≈£îÔ\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì |”z&ÉãT¢´ ÄVü‰«ìdüTÔ+~. á
dü+ãs¡|ü&çb˛‘·T+~. yês¡T ÄX¯\≈£î ‘·>∑Z≥T>±H˚ yÓ÷&û Äj·Tq≈£î ≈£L&Ü yê{Ïô|’ @ #·s¡´\T ø±qsêe⁄. ne>±Vü≤q‘√ Á|ü>∑‹o\ eTVæ≤˝≤ dü+|òüT+ (|æz&ÉãT¢´) ìs¡+‘·s¡+
CÀ&û˝…’q ‘Ó\T>∑T eTTK´eT+Á‘·T*<ä›s¡÷ ø±s=Œπs≥¢ bÕ<äùde˝À Ç≥Te+{Ï <ä X ¯ ˝ À eTVæ ≤ fi¯ \ T dü + |ò ü T {Ï ‘ · | ü & ç |üì#˚düTÔ+~. á Áø£eT+˝À sêÁwüº $uÛÑ»q »]–q ‘·s¡Tyê‘·
|ü⁄˙‘·eTe⁄‘·THêïs¡T.Ç~ yê]øÏ #˚dTü qÔ ï ùde>±H˚ ø±ø£ bÕ\≈£î\T>± ìsêàD≤‘·àø£+>±, Áø°j·÷XÊ\ø£yÓTÆq ◊ø£´b˛sê{≤\T ì]àdüTÔHêïs¡T. qyê´+Á<ä˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]>± 6e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ*ï $XÊK˝À @Á|æ˝Ÿ
yê]øÏ yês¡T #˚düTø=+≥Tqï ùde>± ≈£L&Ü ø£ì|ædüTÔHêï Ç<ä+‘ê <ëì˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi¯\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûqä ø√dü+, ≈£L*πs≥¢ 15,16,17 ‘˚B\˝À ìs¡«Væ≤+#·uÀ‘·T+~. á eTVü‰düuÛÑ˝À¢ >∑‘· <äXÊã∆
Á|ü»\ ø√düy˚Tqì ãø±sTTdüTÔHêïs¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\≈£î Ç#˚à ô|+|ü⁄<ä\, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·, |üì düú˝≤˝À¢ ˝…’+–ø£ yÓ’~Û+|ü⁄\≈£î ø±˝+˝À |æz&ÉãT¢´ ìs¡«Væ≤+∫q $$<Ûä b˛sê{≤*ï düMTøÏå+#·Tø=+≥T+~.
sêsTTr\T, ø±]àø£, eTVæ≤fi≤ #·{≤º\ dües¡D\T #·÷|æ+∫ Ç<ä+‘ê e´‹πsø£+>± b˛sê{≤\T á ø±\+˝À kÕ>±sTT. ìyêdüV≤ü ≈£îÿ\ kÕ<Ûqä uÛÑ$wü´‘Y ø£s¡Ôyê´\qT s¡÷bı+~+#·T≈£î+≥T+~.

ø√˝Ÿø£‘ê˝À »]–q C≤rj·T p{Ÿ dü<ädüT‡˝À ÄyÓ÷~+∫q ne>±q|üÁ‘·+ dü+øÏå|üÔ+>±
q÷≥ @uÛ…’ @fi¯fl ÁøÏ‘·+ p≥T |ü]ÁX¯eT kÕú|æ+#·ã&çq #˚jT· &É+ <ë«sêH˚ Ç˝≤+{Ï düeTdü´\ |ü]cÕÿsê\T <=s¡T≈£î‘êsTT. |üì#˚sTT+#˚ <Û√s¡DÏ ô|s¡>∑&É+, ø±˝≤qT>∑D´+>± j·÷+Árø£s¡D+
Hê{Ï qT+&ç p≥T ø±]àø£es¡+Z ô|’ eTTù|Œ≥ <ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·÷H˚ p≥T |ü]ÁX¯eTô|’ ˇø£ düŒwüºyÓTÆq ne>±Vü≤q @s¡Œ&ÉT‘·T+~. á ˝Òø£b˛e&É+, eTT&ç düs¡T¬ø’q >√>∑THês¡ ñ‘·Œ‹Ô, ñ‘êŒ<äø£‘·\
e⁄HêïsTT. ø£cÕº\T, ø£˙ïfi¯Sfl, ø£&É>∑+&ÉT¢ p≥T ø±]àø£\T uÛ≤eq‘√H˚ ◊m|òt{Ïj·TT C≤rj·T ø£$T{° sTT∫Ãq &Ó’¬sø£åHé˝À Ç|òüPº ô|+|ü⁄\≈£î ‘·>∑T XÊg |ü]XÀ<Ûäq\T ˝Òø£b˛e&É+ |ü]ÁX¯eT
J$‘ê\˝À ì‘·´ø£è‘·´yÓTÆ b˛j·÷sTT. s¡ø£Ô‘·s¡ŒD\‘√ kÕ–+∫q nqTã+<Ûä nœ\ uÛ≤s¡‘· p≥T ø±]àø£ dü+|òü÷\ düe÷K´ dü+øå√uÛ≤ìøÏ ø±s¡D≤\T>± e⁄Hêï. eTTK´+>± dæ+<∏ä{Ïø˘ ˝≤;øÏ
ìs¡+‘·s¡ b˛sê{≤\ <ë«sê ‘·eT u≤<Û\ä qT ø=+‘· y˚Ts¡ø¬ H’ ê p≥T (m◊m|òtC…&ÉãT¢´j·TT) ø±sê´#·s¡D≈£î |üPqT≈£îqï~. eTT+<äT>± ‘·˝§–Zq bÕ\ø£esêZ\ qj·÷ ñ<ës¡yê<ä $<ÛëHê\ ø±s¡D+>±H˚
ø±]àø£ e s¡ Z + ‘· – Z + #· T ø√>∑ * –+~. nsTT‘˚ H˚ & É T p≥T p≥T |ü]ÁX¯eT≈£î |ü⁄Hê~ sêÁcÕº\T>± e⁄qï |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ, |ü]ÁX¯eT dü+øå√uÛ≤ìøÏ Á|ü<ëÛ q ø±s¡D+. ø±e⁄q Á|üuTÑÛ ‘·« $<ÛëHê\qT
ø±]àø£esêZìøÏ eTs√ ø=‘·Ôs¡ø£+ Á|üe÷<ä+ @s¡Œ&ç+~. rÁeyÓTÆq Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝˝À |ü]dæ‘ú T· \ô|’ düsπ «≈£î ìs¡j
í T· + #˚d+æ ~. Ä s¬ +&ÉT ãVæ≤s¡Z‘· |üsêÃ*. dæ+<∏ä{Ïø˘ ø±s=Œπs≥¢ dü+düú\ ≈£îÁ≥\qT
Çã“+<äT\T @s¡Œ&ܶsTT. p≥T ø±]à≈£î\‘√ bÕ≥T, >√>∑THês¡ sêÁcÕº\˝Àì m◊m|òtC…&ÉãT¢´j·TT sêÁwüº ø£$T{°\≈£î $&ç$&ç>± Ä m+&É>={≤º*. p≥T |ü]ÁX¯eT s¡ø£åD≈£î dæ+<∏ä{Ïø˘ u≤´>∑T\
¬s’‘ê+>±ìøÏ e⁄qï ø£cÕº\T H˚&ÉT p≥T |ü]ÁX¯eT≈£î ≈£L&Ü u≤<Ûä´‘·\qT πø{≤sTT+∫+~., <ëìô|’ ¬s+&ÉT sêÁwüº ø£$T{°\T ìùw<Ûëì¬ø’ b˛sê&Ü*.
$düÔ]+#êsTT. $T\T¢\ eT÷dæy˚‘·\T, ˝≤øö≥T¢, ñ‘·Œ‘·TÔ\ M˝…’q+‘· es¡≈£î düπs«\qT ìs¡«Væ≤+∫ düe÷#êsêìï ùdø£]+∫ 2) p≥T bÕ´πøõ+>¥ yÓT{°]j·T˝Ÿ (ø£+|ü\‡Ø j·T÷ùdCŸ) j·÷ø˘º
ø√‘·,wæ|òü⁄º\ ‘·–Z+|ü⁄˝‘√ |ü]ÁX¯eT eTqT>∑&É Á|üXÊïs¡∆ø£+>± ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\‘√ nœ\ uÛ≤s¡‘· p≥T ø±]àø£ dü+|òü÷\ ` 1987 qT düÁø£eT+>± neT\T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ
e÷]+~. düe÷K´≈£î ]b˛s¡Tº\T n+<äCÒXÊsTT. á ]b˛s¡TºqT eT]+‘· <ä´$T+#ê*.
u≤>∑Tqï+‘· ø±\+ ˝≤uÛ≤\qT <ä+&ÉTø=ì yÓqøπ düT≈£îqï düeTÁ>∑ø°]+∫ ~. 25.9.2016q ø√˝Ÿø£‘ê˝À C≤rj·T kÕúsTT 3) ‘·ø£åD+ eT÷dæy˚dæq p≥T$T\T¢\T ‘Ó]|æ+#ê\˙, ãø±sTT
p≥T j·÷»e÷Hê´\T ‘·eT ˝≤uÛ≤\‘√ Ç‘·s¡ yê´bÕsê\˝ÀøÏ p{Ÿ dü<dä Tü ‡ ìs¡«Væ≤+#·&yÉ TÓ qÆ ~. á dü<dä Tü ‡≈£î |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ, J‘ê\T, uÀqdt, |æ.m|òt e¬>’sê\qT #Ó*¢+#ê\ì Ä+<√fi¯q
yÓ[flb˛‘·THêïs¡T. ø£˙düyTÓ qÆ ô|≥Tºã&ÉT\T sêø£, Á|üuTÑÛ ‘·« Áb˛‘ê‡Vü≤+ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ\ qT+&ç 100 eT+~ Á|ü‹ì<ÛTä \T Vü‰»¬sH’ ês¡T. p≥T #˚j·÷*.
˝Òø£ >√>∑THês¡ ¬s’‘·T\T Çwüº+ ˝Ò≈£îqï Ç‘·s¡ |ü+≥\ yÓ’|ü⁄ eTfi¯ó |ü]ÁX¯eT |ü]dæ‹ú ô|’ düsπ « <ë«sê s¡÷bı+~+∫q ne>±Vü≤q |üÁ‘·+ 4) >√>∑THês¡ ¬s’‘·T≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s¡ |ü]dæú‘·T\T, –≥Tºu≤≥T<Ûäs¡
fl‘·THêïs¡T. |üP]Ô ñbÕ~Û b˛e&É+ ˝Ò<ë bÕøÏåø£ ñbÕ~Û‘√ ‘·≈£îÿe eTTkÕsTT<ëqT #·]Ã+∫ ÄyÓ÷~+#ês¡T. á |üÁ‘êìï ‘Ó\T>∑T, ø£*Œdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·« Áb˛‘ê‡Vü≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é
y˚‘·Hê\‘√ p≥T ø±]à≈£î\T e÷Á‘·+ rÁeyÓTÆq ø£cÕº\≈£î u… + >±\T uÛ ≤ wü \ ˝ÀøÏ nqTe~+∫ Á|ü # · T ]+#ê\ì, #˚j·÷*. ¬s’‘·T\≈£î ø±e\dæq eT<äT|ü⁄qT #Ó*¢+#ê*. p{Ÿ
>∑Tsö‘·THêïs¡T. á |ü]dæú‘·T\≈£î ø±s¡D≤\T @$T{Ï ? @ $<Ûä+>± ÄyÓ÷~+#·ã&çq |üÁ‘·+ ne>±Vü≤Hê yÓ\T>∑T˝À p≥T |ü]ÁX¯eT ø±s=ŒπswüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ (C….dæ.◊) ì |ü]ƒwüº|üsêÃ*.
p≥T |ü]ÁX¯eTqT |ü]s¡øÏå+#·Tø√>∑\+? p≥T ø±]à≈£î\ ñ |ü]ø£Då ≈£î, ø±]à≈£î\ ñbÕ~Û, Vü≤≈£îÿ\ s¡øDå£ ≈£î á ÁøÏ+~ &çe÷+&É¢ 5) $T\T¢≈£î $T\T¢≈£î eT<Ûä´ y˚‘·q e´‘ê´kÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü yÓTs¡T¬>’q
bÕ<Ûäì m˝≤ ì\u…≥Tºø√>∑\+ ? p≥T ø±]à≈£î\ J‘·uÛÑ‘ê´\qT kÕ<Ûäq¬ø’ b˛sê&Ü\ì dü<ädüT‡ |æ\T|ü⁄sTT∫Ã+~. y˚‘·Hê\T neT\T »]π> ÁbÕ‹|ü~ø£q sêÁcÕº\˝À p≥T y˚CŸ
@ $<Ûä+>± yÓTs¡T>∑T|üs¡TÃø√>∑\+ ? πøåÁ‘· kÕúsTT˝À n<Ûä´j·Tq+ 1) ø±]à≈£î\ ]Á≈£L{ŸyÓT+≥T ø°åDÏ+#·&É+, ]f…ÆsY¶ ø±]à≈£î\‘√ uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T #˚j·÷*.
ãT*f…Hé ` 1 dü+∫ø£ ` 3 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 9

H√≥¢ s¡<äT› ` n‘·´+‘· <Ûäì≈£î\ n|ü\T rs¡Ã&ÜìøÏ ù|<ä\ #Ó*¢+|ü⁄\T
uÛ≤s¡‘· Á|ü<ÛëqeT+Á‹ qe+ãsY 8, 2016q ô|<ä›H√≥¢qT 2016 ôdô|º+ãsY 16 qT+&ç 30 es¡≈£î eTT+<ä{Ï Á‘Ó’e÷dæø±ìøÏ
$T+∫ nkÕ<Ûës¡D+>± 3 \ø£\å 55 y˚\ 570 ø√≥¢ &ÉãT“ u≤´+≈£î˝À¢
` mdt. ¬ø. yÓ÷Vü≤Hé
s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ê&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· »]–q ìs¡íj·÷\T, #˚d æq |üqTï\qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ e÷|ò” #˚d+æ ~. yÓTT+&ç ãø±sTT\qT s¡÷. 1.14
Á|üø£≥q\T uÛ≤s¡‘· Ä]∆ø£, sê»ø°j·T #·]Á‘·˝À ˇø£ eTTK´yÓTÆq, »eTsTT´+~. nø√ºãsY 2016˝À ≈£L&Ü Ç<˚ ø=qkÕ–+~. πø+Á<ä \ø£å\ ø√≥¢qT ≈£L&Ü s¡<äT› #˚dæ+~. nB ≈£L&Ü BìøÏ ø£\bÕ*. Ç~
>∑Ts¡TÔ+#·Tø√<ä–q |òüT≥q>± ì\TdüTÔ+~. u≤´+≈£î\ e<ä› @s¡Œ&çq Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\≈£î m]j·TsY‡ #Ó*+¢ ∫q ø±s¡D+>± Ç~ »]–+<äì q\¢<ÛäHêìï düèwæº+#·&É+ ˝Ò<ë? eT] Bìì @ s¡ø£+>± $e]+#ê*?
bı&ÉyÓ’q ≈£L´\˝À >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ì˝§Ãì ñ+&É≥y˚T ª<˚X¯uÛÑøÏÔµøÏ Ä]∆ø£ eT+Á‹>±s¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±˙ dü<äs¡T m]j·TsY‡ $\Te rÁeyÓTqÆ ø£sT¡ e⁄ |ü]dæ‘ú T· \HÓ<Tä s=ÿqï sêÁcÕº\˝Àì s¬ ‘’ ê+>∑ s¡TD≤\qT
ø=\e÷q+>± ø=+‘·eT+~ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±˙ ø=~› s√E˝À¢H˚ Ä s¡÷. 35y˚\ ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T. eTT+<ä{Ï Á‘Ó’e÷dæø±\˝À »]–q e÷|ò” #˚j·÷\ì n+fÒ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+, ]»sY« u≤´+≈£î ≈£L&Ü
ñHêà<ä + Ä$¬ s ’ b ˛sTT+~. >∑ T ]Ô + #˚ + ‘· > ± yê<ä q >=+‘· T »eT\qT #·÷dæq≥¢sTT‘˚ Ç~ eTØ düŒwüº+>± ø£ìŒdüTÔ+~. rÁe+>± e´‹πsøÏ+#êsTT. Ç˝≤+{Ï bÕ\≈£î\T q\¢<Ûäq+ jÓTTø£ÿ
e÷]b˛sTT+~. q\¢<Ûäq+ô|’ H√≥¢s¡<äT› ô|<ä› <ë&ç>± bı–&çq n<˚$<Ûä+>± qe+ãsY 8 Á|üø£≥q ø£+fÒ ø=~› s√E\ eT÷˝≤\qT ã<ä›\T ø=&É‘ês¡ì Ä•+#·>∑\e÷?
eT]ø=+<äs¡T, neT\T #˚dæq rs¡T u≤>√˝Ò<ä+≥÷ e÷{≤¢&É≥+ eTT+<äT u≤´+≈£î\ qT+&ç nkÕ<Ûës¡D+>± nø£kÕà‘·TÔ>± m≈£îÿe uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À q\¢<Ûäq+ m+‘· ñ+≥T+~ nH˚ <ëìMT<ä
yÓTT<ä\T ô|{≤ºs¡T. yÓTT‘·Ô+˝À $‘YÁ&Ü\T »]>±sTT. >∑‘· 5 dü+ˆˆsê\˝À n<˚ø±\+˝À e´‘ê´dü+‘√ ≈£L&çq $$<Ûä n+#·Hê\THêïsTT. dü÷ú\ ñ‘·Œ‹Ô˝À
Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæq á ìs¡íj·T+ MT<ä, ‘·<äq+‘·s¡+ ‘·˝…‘˚Ô »]–q $‘YÁ&Ü\‘√ b˛*ùdÔ nø√ºãsY 28, 2016 ø£+fÒ eTT+<äT 25`30 XÊ‘· + qT+&ç 70 XÊ‘· + <ëø± ñ+≥T+<ä H ˚
|ü]D≤e÷\ MT<ä »]–q #·s¡Ã rs¡T yê] yê] qeTàø±\T, ¬s{Ϻ+|ü⁄ $‘YÁ&Ü\T #˚XÊs¡T. >∑‘· 5 dü+ˆˆsê\ ø±\+˝À »]–q n+#·Hê\THêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ #Ó˝≤eTDÏ˝À ñqï ø£¬s˙‡˝À 12
<äèø£Œ<Ûë\qT ã{Ϻ s¡+>∑T\T ~<ë›sT¡ . @~ @yÓTqÆ |üŒ{ÏøÏ ˇø£ ì]›wºüyTÓ qÆ $‘YÁ&Ü\ düsêdü] #·÷ùdÔ 1.16 \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T>± ñ+~. XÊ‘·+<ëø± ñ+≥T+~. bÕ‘·H√≥¢˝À 500,100 s¡÷bÕj·T\H√≥T¢
ìsê∆s¡D≈£î sêyê\+fÒ <ëì yÓqTø£ »]–q |ü]D≤e÷\qT ns¡ú+ n~ nø√ºãsY 2016˝À 2.56 \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\≈£î #˚]+~. 85 XÊ‘·+ #Ó˝≤eTDÏ˝À ñ+&˚$. n~ dü÷ú\ ñ‘·Œ‹Ô˝À 10 XÊ‘·+
#˚düTø√e≥+ eTTK´yÓTÆq~. yê] #˚düTÔqï Á|üø£≥q\ yÓqTø£ ñqï á Vü≤&Üe⁄&ç>± »]–q $‘YÁ&Ü\T &ÉãT“ì Ç‘·s¡ ÄdüT\ú s¡÷|ü+˝ÀøÏ M{Ï˝À m+‘·XÊ‘·+ &ÉãT“ q\¢<Ûäq+ s¡÷|ü+˝À dü+#·T˝À¢ ñ+~ nì
ìC≤ìï Á>∑Væ≤+#ê\+fÒ ÁbÕ<Ûä$Tø£ yêdüÔyê˙ï, |ü]D≤e÷\q÷ e÷s¡TÃø=ì ‘·<ë«sê q\¢<Ûäq+ nH˚ <ëìì qT+&ç ãj·T≥|ü&ç @ ˇø£ÿs¡÷ düŒwüyº TÓ qÆ n+#·Hê\T #Ó|Œü &É+ ˝Ò<Tä . yÓTT‘·+Ô #Ó˝≤eTDÏ˝À
eT~+|ü⁄ #˚j·÷*. Hê´j·T+>±H˚ ñHêïs¡H˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï ø£*Z+#·&ÜìøÏ ø±e#·TÃ. ñqï ø£¬s˙‡ 17,50,000 ø√≥T¢. Á|üdüTÔ‘· 500,1000 s¡÷bÕj·T\
u≤´+≈£î\qT |”&çdüTÔqï <˚$T{Ï? eT]ø=+‘· &ÉãT“ì mø£ÿ&É qT+&ç Ä Ä<ëj·T+ e∫Ã+<√ ‘Ó*j·T#˚dæ H√≥¢ s¡<äT› e\¢ 14,50,000 ø√≥T¢ ìs¡s¡∆ø£+ nsTTb˛j·÷sTT.
ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\T Bs¡Èø±\+ ô|+&ç+>¥˝À ñqï+<äTq u≤´+≈£î˝À¢ »eT#˚dæ ñ+&Ée#·TÃ. <ëìøÏ 20 qT+&ç 30 XÊ‘·+ ô|<ä›H√≥¢ s¡÷|ü+˝À ñqï q\¢<Ûäq+ 3 \ø£å\ ø√≥T¢ H√≥¢ s¡<äT› e\¢
u≤´+≈£î\T dü+øå√uÛÑ+˝À ñHêïj·Tì ◊m+m|òt, Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î <ë«sê ø£MTwüqsY uÛ≤Ø>± #Ó*¢+∫q≥T¢ ≈£L&Ü #·÷|æ+#·e#·TÃ. ãj·T≥≈£î edüTÔ+<äì n+#·Hê\T ø=+‘·eT+~ y˚XÊs¡T. n~ Ç+ø±
#ÓãT‘·÷ ñHêïsTT. ◊m+m|òt #ÓãT‘·Tqï <ëì Á|üø±s¡+ yÓTT‘·Ô+ qe+ãsY 8 ø£+fÒ eTT+<äT &ÉãT“ì eT]+‘· |üø£&É“+B ìsê∆]+#·e\ùd ñ+~. ˇø£ y˚fi¯ ø£¬s˙‡ s¡÷|ü+˝À ñqï q\¢<Ûäq+
u≤´+≈£î\T Ç∫Ãq s¡TD≤\˝À ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTÔ\ $\Te 5.9 XÊ‘·+ ñ Á|üj·T‘êï\ <ë«sê q\¢<Ûäq+>± e÷sêÃs¡H˚~ Á>∑Væ≤+#·e#·TÃqT. nB 6 XÊ‘êìøÏ $T+∫ ñ+&Éø£b˛‘˚ <ëì $\Te m+‘·? n‹ ‘·≈£îÿe
+~. Á|ü|+ü #· u≤´+≈£î Á|üø±s¡+ u≤´+≈£î\T Ç∫Ãq yÓTT‘·+Ô s¡TD≤\˝À ≈£L&Ü q\¢<Ûäq+ô|’ dü]®ø£˝Ÿ <ë&ÉT\T nH˚ ù|]≥ kÕ–+~. n+#·Hê>± 25 XÊ‘·+ ñ+<äì nqT≈£îHêï n~ q\¢<Ûäq+˝À 10
2010˝À 2.4 XÊ‘·+ ‹]– #Ó*+¢ #·ì s¡TD≤\T>± ñ+fÒ n~ 2014 Ç|ü⁄Œ&ÉT q\¢<Ûäq+ >∑T]+∫ #·÷<ë›+. nH˚ø£ eT+~ Ä]∆ø£ XÊ‘êìï $T+#·<äT. ù|<äyêfi¯ófl <ëìøÏ @$T #˚j·T>∑\s¡T? u≤´+≈£î\
Hê{ÏøÏ 4 XÊ‘êìøÏ #˚]+~. s¡TD#Ó*¢+|ü⁄\T #˚j·Tì$ ¬s{Ϻ+|ü⁄ y˚‘·Ô\T #Ó|æŒq≥T¢>±H˚ q\¢<Ûäq+ ø£¬s˙‡H√≥¢ s¡÷|ü+˝À u≤´>∑T˝À¢ e<ä› ≈£L´˝À s√E\ ‘·sã¡ &ç >∑+≥\ ‘·sã¡ &ç ì\ã&çq yêfi¯ófl mes¡T?
nj·÷´sTT. Ç+&√H˚wj æ ÷· , eT˝Òwj æ ÷· , <ÛëjYT˝≤+&é <˚XÊ\ ‘·sT¡ yê‘· ì+|üã&ç ñ+≥T+<äH˚<ä~ ne÷j·Tø£‘·«+ ne⁄‘·T+~. q\¢<Ûäq+ ñ Ä e‹Ô&ç ‘·≥Tºø√˝Òø£ #·ìb˛‘·Tqï yêfiËfles¡T? H√≥¢ s¡<äT› e\¢
kÕ∆HêìøÏ Ç+&çj·÷ #˚s¡T≈£îì. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTú\qT 90 ‘·Œ‹Ô ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ qT+&ç e÷]Œ&ç qT+&ç ≈£L&Ü düèwæ+º #·ã&ÉT‘·T+~. qwüºb˛sTTq ∫e] u≤~Û‘·T&ç es¡≈£î @$T <äø£ÿø£b˛sTTHê @<√
XÊ‘·+ Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ u≤´+≈£î˝Ò ø£*– ñHêïj·Tì yê˝ŸÁd”º{Ÿ »s¡ï˝Ÿ 2012 y˚T˝À Ä]∆ø£ eT+Á‹‘·«XÊK q\¢<Ûäq+ô|’q ˇø£ X‚«‘· |üÁ‘êìï dü+|ü<äqT s¡øÏå+#êeTH˚ &Ü+_ø±ìï Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T.
|üÁ‹ø£ n+#·Hêy˚dæ+~. Øj·T÷≥sY‡ ]b˛s¡Tº Á|üø±s¡+ pHé 2016 $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. <ëì Á|üø±s¡+ #·÷ùdÔ ªªÄdüTÔ\T ˝Ò<ë eqs¡T\T <˚X¯uÛÑøÏÔ ù|s¡T‘√ f…Ás¡]C≤ìï yê] e<ä› ì<ÛäT\qT #êe⁄
Hê{ÏøÏ Á|üuTÑÛ ‘·«s¡+>∑ u≤´+≈£î\≈£î s¡TD#Ó*+¢ |ü⁄\T #˚jT· ì yê{Ï $\Te n$ ‘·eT <ä>∑Zs¡≈£î #˚]q ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À >±˙, n$ ‘êeTT ø£*–ñqï <Óã“rj·T&ÜìøÏ H√≥¢s<¡ Tä › ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ +Ô <äì Á|ü#ês¡+ #˚dTü HÔ êïs¡T.
11.3 XÊ‘êìøÏ #˚]+<äì yÓ\&¢ +ç ∫+~. Ç+&çjT· Hé mø˘‡Áô|dt |üÁ‹ø£ ø±\+˝À>±˙ m|ü⁄Œ&ÉT nsTTHê düπs Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T e<ä› bıs¡T>∑T <˚X¯+ yês¡T H√≥¢s¡<äT› <ëeP<é ÇÁãV”≤+ qøÏ© H√≥¢qT
Bìì Á|ükÕÔ$+∫+~. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ 4.5 \ø£å\ ø√≥¢ s¡TD Á|üø£{Ï+#·ì <ëìH˚ q\¢<Ûäq+µµ n+{≤s¡T. #·≥º $s¡T<ä∆ |ü<ä∆‘·T˝À eTTÁ~+∫ <˚X¯+˝ÀøÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ ndæús¡ |üsêÃ\ì Á|üj·T‘·ï+
#Ó*+¢ |ü⁄\T #˚jT· ì yê{Ïì sêuÀj˚T 4 dü+ˆˆsê\˝À e÷|ò” #˚jT· ø£b˛‘˚ ≈£L&É>∑{Ϻq dü+|ü<ä ˝Ò<ë Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü #˚dæ #˚düTÔqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. f…Ás¡]düTº\≈£î ì<ÛäT\+~düTÔqï≥T¢ Á|ü #ês¡+
n$ ø√\Tø√˝Òeì n+#·Hê y˚dæq≥T¢ |òæÁãe] 13, 2015 Hê&ÉT ñ+∫q Ä<ëj·÷qïsTTHê q\¢<Ûäq+>± uÛ≤$+#ê\ì Ä |üÁ‘·+ #˚dTü HÔ êïs¡T. ]»sY« u≤´+≈£î Ç∫Ãq >∑D≤+ø±\T Ä Á|ü#ês¡+ ì»eTì
yê˝ŸÁd”º{Ÿ »s¡ï˝Ÿ |üÁ‹ø£ ù|s=ÿqï~. 2013`15 eT<Ûä´ ø±\+˝À #Ó|æŒ+~. nøö+{Ÿ |ü⁄düÔø±\˝À #·÷|æ+#·ì Ä<ëj·T+‘√ bÕ≥T, qy˚Tà≥≥T¢>± ˝Òe⁄. 2015`16 Ä]∆ø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 6,32,292.
1.14 \ø£å\ ø√≥¢ s¡TD≤\qT Á|üuÛÑT‘·«+ s¡+>∑ u≤´+≈£î\T e÷|ò” ‘·|⁄ü Œ&ÉT nøö+≥¢˝À #·÷|æ+∫ ø£*– ñ+&˚ Ä<ëj·T+ ≈£L&Ü q\¢<qäÛ + Ç~ yÓTT‘·Ô+ #Ó˝≤eTDÏ˝À ñqï H√≥¢˝À 70 XÊ‘·+ ñ+≥T+~.
#˚XÊsTT. 2012`15 ˝À|ü⁄ 2.11 \ø£\å ø√≥¢ s¡TD≤\qT Á|üuTÑÛ ‘·«s¡+>∑ øÏ+<ä≈£î edüTÔ+~. (ñ<ëVü≤s¡D≈£î neTàø±\T, s¡o<äT\T, Ks¡TÃ˝À¢ 2,000 s¡÷bÕj·T\ H√≥T¢ ø=‘·Ô$ $&ÉT<ä\ #˚dæq ¬s+&ÉT yêsê˝À¢H˚
u≤´+≈£î\T e÷|ò” #˚XÊsTT. s¡TD#Ó*+¢ |ü⁄\T #˚jT· ì yê{Ï˝À¢ dü>±ìøÏ neø£‘·eø£\T, $<˚XÊ\T yÓ[flq≥T¢>± uÀ>∑dt møö+≥T¢, ô|≥Tºã&çøÏ qøÏ*M s¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚XÊsTT. Ç~ f…Ás¡]düTº ì<ÛäT\ô|’ ô|<ä› <ë&˚ !
ô|’>± s¡<äT› 2013`2015 eT<Ûä´ø±\+˝ÀH˚ #˚XÊs¡T. M{Ïì ã{Ϻ dü+ã+~Û+∫q neø£‘e· ø£˝ø… ÿ£ \T, kÕºø˘ m+‘· ñ+<√ ‘·|⁄ü Œ&ÉT ˝…øÿ£ \T, á <ë&çì mes¡T uÛÑ]+#ê*! Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷\T
ªn#˚Ã~Héµ eT+∫ s√E\T me«]ø√ ÇfÒº ns¡e∆ TÚ‘·T+~. e+<äø√≥¢≈î£ Á|ü<ëÛ qyÓTqÆ Ks¡TÃ˝À¢ ‘·|⁄ü Œ&ÉT ˝…øÿ£ \T ˝≤+{Ï$.) Ä s¡ø+£ >± q\¢<qäÛ + düMT|ü uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ø£cÕºìï y˚<äqqT ø£*–düTÔHêï, Bs¡Èø±\+˝À
ô|’>± s¡TD≤\T #Ó*¢+#·ì yê] C≤_‘ê ø√dü+ Ç+&çj·THé mø˘‡Áô|dt e´edüú eT]j·TT Á|üuÛÑT‘·«+ nq«sTTdüTÔqï Ä]∆ø£, sê»ø°j·T >∑T]Ô+#·>∑*–q Á|üjÓ÷»Hê\T bı+<äT‘êeTì #ÓãT‘·÷ ‘·eT
|üÁ‹ø£ düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ <ë«sê <äs¡U≤düTÔ #˚XÊs¡T. ]»sY« $<ÛëHê˝À¢+∫ n~ düèwæº+#·ã&ÉTÔ+<äH˚~ ns¡úeTÚ‘·T+~. 1990\˝À ìs¡jí ÷· ìï ã\|üsT¡ Ã≈£î+≥THêïs¡T. mes¡T Á|üj÷Ó »q+ bı+<äT‘ês¡T?
u≤´+≈£î Ä|òt Ç+&çj·÷ ‘·q <ä>∑Zs¡ Ä düe÷#ês¡+ ˝Ò<äì »yê_∫à Á|üuTÑÛ ‘·«+ Áô|y’ {˚ ø° s£ D
¡ qT <ä÷≈£î&ÉT>± neT\T #˚dqæ ø±\+˝ÀH˚ ô|<ä› mes¡T u≤<ÛäqT uÛÑ]+#ê*? nH˚~ eTq+ n&É>±*. ndü+|òüT{Ï‘·
‘·q #˚‘·T\T ø£&çπ>düT≈£î+~. me¬s’Hê düπs eT] @ Á|üX¯ï\÷ m‘·TÔq q\¢<Ûäq+ e∫à #˚]+~. n~ #·s¡, dæús¡ ÄdüTú\ s¡÷|ü+˝À s¡+>∑+ô|’q, s√Eyê] »]π> yê´bÕsê\ô|’q H√≥¢s¡<äT› Á|üuÛ≤e+
n&É>∑≈£î+&Ü ‘·eT n|üqeTàø±\qT ìÁ<ëD dæú‹˝À ñ+∫ ‘·eT ø=qkÕ>∑T‘·÷ ñ+~. yêwæ+>¥≥Hé &çdæ πø+Á<ä+>± ñqï >√¢ã˝Ÿ m˝≤>∑T+~, <ëìe\q Á|üuTÑÛ ‘·« Ä<ëj·T+ ‘·>T∑ <Z \ä n+XÊ\ô|’ nH˚ø£
<˚X¯uÛÑøÏÔì Á|ü<ä]Ù+#ê*. ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ Ç+f…Á–{° nH˚ |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú n+#·Hê\ Á|üø±s¡+ $X‚¢wüD\THêïsTT. eTT+<äTqï |ü]dæú‹øÏ sêyê\+fÒ ø£˙dü+ ˇø£
Á|üdTü ‘Ô · Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡j
í T· + e\¢ ã\e+‘·+>± Á|ü»\T ‘·eT Á|ür dü+e‘·‡s¡+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ qT+&ç 3 \ø£å\ 30 y˚\ ø√≥T¢ dü+e‘·‡s¡+ |ü≥ºe#·Ã+≥THêïs¡T.
e<ä› ñqï &ÉãT“qT u≤´+≈£î˝À¢ »eT#˚j·÷*‡ e∫Ã+~. yÓTT<ä{Ï 3 nÁø£eT+>± ãj·T≥≈£î ‘·s¡*+#·ã&ÉTÔHêïj·Tì #Ó|æŒ+~. eT]ø=ìï kÕ+πø‹ø£‘·qT CÀ&ç+#·≥+ <ë«sê Ä]∆ø£ |ü]dæú‹ì
s√E˝À¢ 3 \ø£å\ ø√≥T¢ »eT#˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ u≤´+≈£î\≈£î n+#·Hê\ Á|üø±s¡+ 72 XÊ‘·+ q\¢<Ûäq+ $<˚o ÄdüTú\ s¡÷|ü+˝À yÓTs¡T>∑T|üs¡Ã≥+ nH˚~ |ü+<äT\ ‘={Ϻ˝À X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£îH˚ ˝≤+{Ï ~.
s¡TD≤\qT n‘·´+‘· ìs¡ø¢ ´å£ +>± m>=Z{qºÏ ≈£îuÒsT¡ \, ã&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£ e÷s¡T‘·T+<ä˙, ø£¬s˙‡ s¡÷|ü+˝À 6 XÊ‘êìøÏ $T+∫ ñ+&ÉuÀ<ä˙ »q<ÛäHé jÓ÷»q U≤‘ê\T ‘Ós¡e≥+ >=|üŒ $»j·T+>± n|ü⁄Œ&ÉT
y˚‘·Ô\ s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚dæ, Ä ø=s¡‘·qT rs¡Ã&ÜìøÏ u≤´+≈£î ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïsTT. #Ó b ÕŒs¡ T . yê{Ï ì Ç|ü ⁄ Œ&É T q\¢ < Û ä q + »eT#˚ ù d U≤‘ê\T>±
˝≤yê<˚M\ dü+øå√uÛ≤ìï ìyê]+#·&ÜìøÏ Á|üuTÑÛ ‘·«+ n‘·´+‘· ìC≤sTTr Á|üdüTÔ‘·+ Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø=qï #·s¡´\T <˚X¯+ qT+&ç e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡T.
sêVæ≤‘·´+>± e´eVü≤]+∫+~. <ëì‘√u≤≥T 5 sêÁcÕº\˝À ‘·s¡*b˛‘·Tqï ˝Ò<ë ‘·s¡*b˛sTTq q\¢<ÛäHêìï sêã≥º&ÜìøÏ ñ Á>±MTD ÁbÕ+‘·+, e´ekÕj·T+ H√≥¢ s¡<äT› e\¢ u≤>±
»s¡T>∑uÀ‘·Tqï mìïø£\ düeTj·T+˝À Á|ü‹|üø£å bÕغ\ <ä>∑Zs¡ &ÉãT“ |üjÓ÷>∑|ü&˚$ ø±e⁄. Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ e´øÏÔ $<˚XÊ\≈£î <Óã“‹HêïsTT. Ä]∆ø£ ùde\T, u≤´+øÏ+>¥ s¡+>∑+ n˙ï ≈£L&Ü |ü≥Dº ≤˝À¢
˝Ò≈£î+&Ü #˚ùd \ø£å´+ ≈£L&Ü Ç+<äT˝À ñ+~. <ëìøÏ ‘√&ÉT <˚X¯uÛÑøÏÔ |ü≥Tº¬øfi¯fl>∑*π> kıeTTà yÓTT‘·Ô+ jÓTTø£ÿ |ü]$T‹ m+‘· nH˚~ øπ +ÁBø£]+#·ã&ܶsTT. düV≤ü ø±s¡ s¡+>∑eT+‘ê ìs¡ø¢ ´å£ + e\¢ ≈£î∫+#·T≈£î
nH˚ eTTdüT>∑T˝À sê»ø°j·T yê‘êes¡D≤ìï ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ düe]+∫+~. n~ pHé 2014, |òæÁãe] 2015\˝À b˛sTT+~. Ç|üŒ{Ïø° ≈£L&Ü Á|ü<Ûëq u≤´+≈£î\˙ï |ü≥ºD≤˝À¢H˚
eT\T#·Tø√e#·ÃH˚ Ä˝À#·Hê Ç+<äT˝À ñ+~. #˚dæ+~. <ëì Á|üø±s¡+ s¡÷. 75,000 qT+&ç s¡÷. 1,25,000 øπ +ÁBø£]düTHÔ êïsTT. kÕà˝Ÿ u≤´+≈£î\T, ù|yÓT+{Ÿ u≤´+≈£î\≈£î Á>±MTD
dü ] ® ø £ ˝ Ÿ <ë&É T \T? q\¢ < Û ä q +ô|’ dü ] ® ø £ ˝ Ÿ <ë&ç > ±, yÓTT<ä≥, 2,50,000 ¬s+&ÉekÕ] ô|+∫+~. Bìì |üs¡<˚XÊ\≈£î ÁbÕ+‘ê˝À¢ nqTeT‘·T*∫Ãq|üŒ{Ïø° |ü≥Dº ≤˝À¢H˚ øπ +ÁBø£sD¡ »s¡T>∑T‘·÷
<=+>∑H√≥¢‘√ ñqï f…Ás¡]»+ô|’ #êe⁄ <Óã“>± Á|üdüTÔ‘·+ rdüT≈£îqï |ü≥Tº¬øfi‚fl düs¡∞ø£s¡D |ü<Ûäø£+ <ë«sê |ü]$T‹ì ô|+#ês¡T. Bì‘√ ñ+~. Á|üdTü ‘Ô · Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|üuTÑÛ ‘·«s¡+>∑ u≤´+≈£î\ yê{≤ì 52 XÊ‘êìøÏ
#·s¡´\ >∑T]+∫ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡T. ìs¡s¡∆ø£ ÄdüTú\T>± Á|üø£{Ï+∫ 1.3 _*j·THé &Ü\s¡¢ kıeTTà 2015˝À $<˚XÊ\≈£î yÓ[fl n~ ‘·–Z+#·&ÜìøÏ ìs¡ísTT+∫+~. 27 Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ u≤´+≈£î\T
yê] s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚dæ ≈£îuÒs¡T\qT ø±bÕ&É{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ 2016˝À 4.6 _*j·THé &Ü\s¡≈¢ î£ ô|]– $<˚XÊ\˝À dæsú ¡ ÄdüT\ú qT <˚X¯yê´|üÔ+>± 70 XÊ‘·+ XÊK\qT ø£*– ñ+&É>± n+<äT˝À »eT\T
Ç<˚ düeTj·T+˝À #ê˝≤ ñ˝≤¢kÕìï Á|ü<ä]Ù+∫+~. Ç~ q\¢<ÛäHêìï ø=qTø√ÿe{≤ìøÏ ≈£L&Ü neø±X¯+ Ç∫Ã+~. á yÓTT‘·Ô+˝À 1/4 ñ+&É>±, á ìs¡íj·T+ Á>±MTD n|ü⁄Œ*#˚à e´edüúqT <Óã“rdüTÔ+~.
Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ ø±<ë? e+‘·T $<˚XÊ\˝À #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï $<ë´s¡T∆\ ‘·s¡|ü⁄q yÓfi¯óÔ+~. yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\÷, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\T, ìs¡Tù|<ä\T rÁe+>±
yÓTT<ä{>Ï ± Ç~ dü]ø® ˝£ Ÿ <ë&çø±<äT. m+<äTø£+fÒ Á|üuTÑÛ ‘·«+ $T>∑‘ê~ n+‘ê $<˚o &çbÕõ≥T¢, –|tº‡, Á|üj·÷D≤\T, <ä>∑Z] <Óã“‹+{≤s¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡j í ÷· \ e\q »]π> qcÕº\qT
H√≥¢qT s¡<äT› #˚j·TuÀ‘·T+~ nH˚ düe÷#ês¡+ <ëì $TÁ‘·T\≈£î ã+<ÛäTe⁄\ u≤>√>∑T\T #·÷&É≥+, <Ûäs¡à+ #˚j·T&É+ ˝Ò<ë n|ü⁄Œ\T Á|üuÛÑT‘·«+ dü]>±Z n+#·Hê y˚j·Tø£b˛‘˚ eT]+‘· rÁe|ü]dæú‹ ‘·˝…‘˚Ô
‘·–q+‘· eTT+<äT>±H˚ ‘Ó\TdüT. ø=ìï ø£]ƒqyÓTÆq yêdüÔyê\THêïsTT. #˚j·T&É+ s¡÷|ü+˝À 2 qT+&ç 60 ¬s≥T¢ ô|]–+~. Á|üuÛÑT‘·«+‘√ neø±X¯eTTqï~. n|ü⁄Œ&ÉT <˚X¯dü]Vü≤<äT›˝À C≤rj·T ôd+{ÏyÓT+{Ÿì
yê{Ïì |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√yê*. düìïVæ≤‘·+>± ñqïyê]øÏ #ê˝≤ eTT+<äT>±H˚ dü+e‘·‡s¡+ ø£+fÒ ô|+∫ n+‘·s¡Z‘· ìs¡düq\qT #·s¡Ã\qT Á|üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#ê\ì
qe+ãsY 8 Á|üø£≥q ø£+fÒ eTT+<äT ôdô|º+ãsY, nø√ºãsY eTT+<äT>±H˚ á dü]®ø£˝Ÿ <ë&ÉT\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT nH˚~ á <äTs¡T<˚X› Ê\‘√ì á #·s´¡ \qìï+{Ïì neT\T #˚j÷· \ì #·÷düTqÔ ï~.
HÓ\˝À¢ nkÕ<Ûës¡D Ø‹˝À u≤´+≈£î˝À¢ ˝≤yê<˚M\T »]>±sTT. Ç~ |ü]D≤e÷\ìï+{Ïì ã{Ϻ düŒwüº+>± ‘Ó\Tdü÷Ô ñ+~. á yê´dü+ q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” Ç+^¢wüß |üÁ‹ø£ qT+&ç
eTq+ ÄsY_◊ Ç∫Ãq ìy˚~ø£ qT+&˚ düŒwüº+>± Á>∑Væ≤+#·e#·TÃ. 2014`15 Ä]∆ø£ dü+e‘·‡s¡+˝À 5.92 \ø£å\ ø±s√Œπs{Ÿ nqTe~+#·ã&çq~.
ãT*f…Hé ` 1 dü+∫ø£ ` 3 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 10

>√<ëe] Kì˝À ~–«»j·T+>± eTT–dæq
¬s+&√ n+‘·sê®rj·T >∑ì ø±]à≈£ düuÛÑ\T
Á|ü|+ü #·+˝Àì j·T÷s¡|,t Ädæj÷· , ÄÁ|òøæ ±, ˝≤{ÏqyÓT]ø± C≤rj·T ø£$T{° H˚‘\· T, $.ø£èwü,í ø¬ . dü÷s¡´+, ø¬ . b˛˝≤], sê<ÛX˚ Ê´yéT,
(<äøÏåD nyÓT]ø±) nqT Hê\T>∑T K+&Ü\≈£î #Ó+~q 16 <˚XÊ\ yê´dt ‹yêØ bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç|òPü º $uÛ≤>∑+ m<äT≥ ns¡TD√<äjT· dü+düú
uÛÑ÷>∑s¡“¤ >∑ì ø±]àø£ es¡Z ÁbÕ‹ì<Ûä´‘·‘√ 2017 |òæÁãe] 2 qT+&ç ñuÛÑj·T ‘Ó\T>∑T sêÅcÕº\ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ˝…’q Hê>∑qï, ÁøÏwüí ,
5 es¡≈£î ‘Ó\+>±D≤ sêÅwüº+, ô|<ä›|ü*¢ õ˝≤¢ >√<ëe]Kì˝À ô|’ sêe÷sêe⁄, lìyêdt\ Ä<Ûä«s¡´+˝À $$<Ûä kÕ+düÿè‹ø£ ãè+<ë\T
düuÛÑ\T »]>±sTT. M{ÏøÏ u§>∑TZ, ã+>±s¡+, yÓ+&ç, j·TTπsìj·T+, q&ç#êsTT.
sê–, *¬>ï’ {Ÿ, u≤¬ø‡’ {Ÿ, ‘·~‘·s¡ uÛ÷Ñ >∑s“¡ ¤ >∑ì ø±]àø£ es¡Z Á|ü‹ ì<ÛTä \T nq+‘·s¡+ õ.j·T+. ø±\˙ Á>ö+&釽À |æ.¬ø. eT÷]Ô
Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. j·T÷s¡|t K+&ÜìøÏ #Ó+~q »s¡àHé, s¡cÕ´, b˛\+&é, (C≤rj·T düHêïVü≤ø£ ø£$T{° #Ó’s¡àHé) n<Ûä´ø£å‘·q uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ
ñÁ¬øsTTHé <˚XÊ\ qT+∫ <äøDåÏ yÓT]ø± K+&ÜìøÏ #Ó+~q ø=\+_j·÷, »]–+~. uÛ≤s¡‘· <˚X+¯ ˝À s¬ +&√ Á|ü|+ü #· >∑ì ø±]àø£ düu\ÑÛ ìs¡«Vü≤D¬ø’
ô|s¡÷ <˚XÊ\ qT+∫— ÄÁ|òæø± K+&É+ qT+∫ ø±+>√, ≥T´˙wæj·÷, <˚X¯+˝Àì |ü~ >∑ì ø±]àø£ dü+|òü÷\T ˇø£ Á‘ê{Ï MT~øÏ e∫Ãq
yÓTTsêø√, {À>√ <˚XÊ\ qT+∫— Ädæj÷· K+&É+ qT+∫ uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ , H˚|ü<Ûä´+ >∑÷]à düuÛ≤<Ûä´≈£åî\T eTT+<äT>± $e]+#ês¡T. á düuÛÑ≈£î
ã+>±¢<˚XŸ, |òæ*|”ŒHé‡, ≥Øÿ, ø£õøÏkÕÔHé, H˚bÕ˝Ÿ <˚XÊ\ qT+∫ >∑\ sê»ø°jT· , ìsêàD ÁbÕ<Ûëq´‘·\ >∑÷]à Á|ü<ëÛ q+>± Á|üB|t (Ç|òPü º, kÕeTsêú´\T ø±]àø£ esêZìøÏ e⁄Hêïj·THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À
Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ qT+∫ Ç|òüPº‘√bÕ≥T 10 uÛ≤s¡‘·<˚X¯+), Ä+Á&çj·÷dt (»s¡à˙, ◊d”J düeTq«j·Tø£s¡Ô)\T n+‘·sê®rj·T düuÛÑ\ qT+∫ á ÁbÕ+‘· >∑ì ø±]àø£ es¡Z+ Áù|s¡D
ø±]àø£ dü+|ò÷ü \ qT+∫ ÁbÕ‹ì<Û´ä + e⁄+~. eTq <˚X+¯ ˝À ‘Ó\+>±D, $e]+#ês¡T. eTTK´+>± Á|üB|t Á|üd+ü –dü÷Ô 2013˝À ô|s¡÷ <˚X+¯ ˝À bı+~ ‘·eT uÛÑ$wü´‘·TÔ b˛sê{≤\≈£î dæ<ä›|ü&ÉT‘·T+<äqï ÄXÊuÛ≤yêìï
‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ø£sêí≥ø£, C≤s¡â+&é, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ, yÓTT<ä{Ï n+‘·sê®rj·T >∑ìø£ ø±]àø£ düuÛÑ\T »]–q H˚|ü<∏ä´+ qT+∫, ø√<ä+&ÉsêyéT e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. Ç+ø± á ÁbÕs¡+uÛÀ‡e düu˝ÑÛ À ◊d”J
ˇ]kÕ‡, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, q÷´&Ûç©¢ sêÅcÕº\ qT+∫ $$<Ûä >∑ì ø±]àø£ >√<ëe]Kì˝À ‘êC≤ düu\ÑÛ H˚|<ü ´ä∏ + es¡≈L£ $e]+#ês¡T. Á|ü|+ü #· H˚‘\· T Ä+Á&çj÷· dt, _. Á|üB|t (Ç|òPü ,º uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ) ‘·~‘·sT¡ \T
dü+|òü÷\ qT+∫ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ e⁄+~. Ç<√ $_Ûqï C≤‘·T\≈£L, yê´|æ‘·+>± düTe÷s¡T ¬s+&ÉTqïs¡ ø√≥¢ eT+~ uÛÑ÷>∑s¡“¤ >∑qT˝À¢ Á|üd+ü –+#ês¡T.
uÛ≤wü\≈£L, ‘Ó>∑\≈£L, dü+düÿè‘·T\≈£L #Ó+~q ÁXÊ$Tø√<ä´eTø±s¡T\ |üì#˚dTü qÔ ï <äTs¡“s¤ ¡ |ü]dæ‘ú T· \ H˚|<ü ´äÛ +˝À n+‘·sê®rj·T düeTq«j·T+, ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e düuÛÑ\ ‘·sê«‘· ª<˚XÊ\ ìy˚~ø£\Tµ (ø£+Á{°dt ]b˛sYº‡)
düe÷>∑eT+>± kÕ–+~. ◊ø£´‘·\ nedüsêìï $e]+#ês¡T. á düuÛÑ˝À eTTK´eø£Ô>± Vü‰»¬s’q nqT mC…+&Ü‘√ düuÛÑ ø=qkÕ–+~.
eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T »]–q á Á|ü|ü+#· >∑ì ø±]àø£ düuÛÑ\≈£î Ábıˆˆ Vü≤s¡>√bÕ˝Ÿ ñ<˚«>∑ uÛÑ]‘·+>± düTBs¡È Á|üdü+>∑+ #˚XÊs¡T. Ä ‘·sê«‘· düu\ÑÛ mC…+&Ü˝À ˇø£ Á|ü<ëÛ Hê+X¯yTÓ qÆ esYÿcÕ|t
eTT+<äT>± 2e ‘˚Bq >√<ëe]Kì˝À uÛ≤Ø ø±]àø£ Á|ü<sä Ù¡ q »]–+~. Á|ü|+ü Nø£sD¡ $<ÛëHê\T ô|≥Tºã&ç<ëØ esêZ\≈£î j·T<Û#˚ ÷ >¤ ± <√#·T≈£îH˚ »]–+~. Ç$ dæ+<Û÷ä s¡ ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝À »]>±sTT. @ø£ø±\+˝À
Ä s√E kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑Tqïs¡ >∑+≥\≈£î $sƒ¡˝Ÿ q>∑sY bÕsYÿ neø±XÊ\ì#êÃj·T˙, >∑‘+· ˝À e⁄qï |ü]$T‘· dü+øπ eå T neø±XÊ\qT ◊<äT y˚πs«s¡T Vü‰˝Ÿ‡˝À $_Ûqï n+XÊ\ô|’ esYÿcÕ|t≈£î ø±s¡´Áø£eT+
qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á ø±]àø£ Á|ü<äs¡Ùq düTe÷s¡T 6 >∑+≥\ ø£˝≤¢ ôd‘’ +· ø±\sêdüTHÔ êïj·THêïs¡T. nyÓT]ø± ø=‘·Ô n<Û´ä ≈£îå &ç>± n~Ûø±s¡+ kÕ–+~. |üP≥≈£î ◊<äT #=|üq yÓTT‘·Ô+ 10 n+XÊ\ MT<ä Hê\Ze
õ.j·T+. ø±\˙ Á>ö+&é‡≈£î #˚]+~. n+‘·sê®rj·T düeTq«j·T ãè+<ä+ d” « ø£ ] +∫q Á≥+|t C≤‘· ´ Vü ≤ +ø±s¡ + ‘√ bò Õ dæ d ü T º |ü + <∏ ë qT ‘˚Bq »]–q á esYÿcÕ|t ø±s¡´Áø£eT+ n‘·´+‘· ÄdüøìÔÏ ø£*–+∫+~.
(◊.dæ.õ.) düeTq«j·Tø£s¡Ô Ä+Á&çj·Tdt (»s¡à˙)— _. Á|üB|t (◊dæõ #˚|&ü TÉ ‘·THêï&Éì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü|+ü #·+˝Àq÷ uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝Àq÷ á esYÿcÕ|t˝À ªø±]àø£es¡Z sê»ø°sT÷ø£s¡D, düeTs¡o©ø£s¡Dµ
düuÛÑT´\T, Ç|òüPº nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, uÛ≤s¡‘· <˚X¯+)— bòÕdædüTº X¯≈£îÔ\T ¬s∫Ãb˛‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ø±]àø£es¡Z+ MT<ä >∑Ts¡T‘·s¡ (bı*{Ïø£˝…’CÒwüHé n+&é sê&çø£˝…’CÒwüHé Ä|òt e]ÿ+>¥ ø±¢dt)— ªø±]àø£
j·T÷JHé (◊d”J düuÛÑT´\T, ø±+>√)— Áô|&û¢ (◊d”J düuÛÑT\T, ô|s¡÷)— sê»ø°jT· ø£seÔ¡ ´+ e⁄+<äHêïs¡T. á düu˝ÑÛ À <˚X+¯ ˝Àì $$<Ûä sêÅcÕº\≈£î es¡+Z ô|’ ìs¡“+<Û+ä , <ë&ÉT\T, Á|ü‹|òTü ≥qµ— ª|üsê´es¡D+ ` ø±]àø£es¡Z
n˝…>±®+Á&çjÓ÷ (ø=\+_j·÷)— nq{À*yé (ø£»øÏkÕÔHé) Á|ü<äs¡ÙqqT #Ó+~q $$<Ûä >∑ì ø±]àø£ dü+düú\ H˚‘·\T, $$<Ûä <˚XÊ\ >∑ì ø±]àø£ ø£s¡Ôe´+µ— ªÅd”Ô\ düeTdü´\T ø±]àø£ es¡Z+µ— ªø±]àø£ esêZìï ◊ø£´+
nÁ>∑uÛ≤>±q ◊d”J |ü‘êø±\T, u≤´qs¡T¢ #˚ã÷ì q&ç#ês¡T. yê] H˚‘·\T dü+<˚XÊ*#êÃs¡T. Ç+<äT˝À ñuÛÑj·T Ç|òüPº H˚‘·\T j·Td”«, #˚jT· &É+µ e+{Ï n+XÊ\ |ü≥¢ m≈£îÿe eT+~ ÄdüøìÔÏ Á|ü<]ä Ù+#ês¡T.
yÓqø£ es¡dü˝À Ç‘·s¡ <˚XÊ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T, kÂVü‰s¡ú Á|ü‹ì<ÛäT\T, {Ï.lìyêdt\T, @◊m|òt{°j·TT kÕúìø£ H˚‘·\T ≈£L&Ü e⁄Hêïs¡T. düuÛ≤ ÄK] s√C…’q |òæÁãe] 5q ‹]– \ø°åà q]‡+Vü≤ >±¬s¶H釽À kÕ<Ûës¡D
nqTyê<ä≈£î\T düTe÷s¡T 80 eT+~ $_Ûqï dü+düÿè‘·T\≈£î Á|ürø£>± y˚~ø£ô|’øÏ eø£Ô\qT kÕúìø£ Ç|òüPº H˚‘· á. qπsXŸ ÄVü‰«ì+#ê&ÉT. düuÑÛ (»qs¡˝Ÿ nôd+;¢) »]–+~. >∑‘· eTVü‰düu\ÑÛ qT+∫ H˚{Ï es¡≈î£
Á|ü<äs¡Ùq˝À q&ç#ês¡T. Ä ‘·sê«‘· <˚X¯+˝Àì yÓTT‘·Ô+ ‘=$Tà~ eT÷&ÉT $_Ûqï ns¡TD√<äjT· dü+dü\ú ≈£î #Ó+~q ø£fi≤ ãè+<ë\‘√bÕ≥T ◊d”J düe÷y˚XÊ\ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT ‘=\T‘· ◊d”J düeTq«j·Tø£s¡Ô
sêÅcÕº\≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 90 eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T, kÂVü‰s¡ú »s¡àHé ‘·~‘·s¡ $<˚o ø£fi≤ø±s¡T\ ãè+<ë\T bÕ≥\T ‘·~‘·s¡ ôVA<ë˝À Ä+Á&çj·÷dt Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡T. #·s¡Ã ≈£L&Ü ñ|üj·TTø£Ô+>±
Á|ü‹ì<ÛäT\T q&ç#ês¡T. n+<äT˝À {Ï. lìyêdt (Ç|òüPº), j·Tdt. Á|ü<äs¡Ùq*#êÃsTT. n$ u≤>± s¡øÏÔ ø£{Ϻ+#êsTT. »]–+~. ‘·sê«‘· q÷‘·q ◊d”J ø£$T{° mìïø£ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~.
yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ (Ç|òüPº), $sƒ¡˝Ÿ sêCŸ, s¡DBÛsY (@◊m|òt{°j·TT), eTs¡THê&ÉT (3e ‘˚B) ñˆˆ |ü~qïs¡ >∑+≥\≈£î \ø°àå qs¡d+æ Vü≤ >±¬sH¶ é‡ »s¡à˙, uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ , ø=\+_j·÷, ô|s¡÷, ø±+>√, ø£õøÏkÕÔH‘é √bÕ≥T
$»j·T≈£îe÷sY (mHé&ûm˝Ÿm|òt, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT), >ö‘·yéT yÓ÷&û (|ü+ø£Hå é Vü‰˝Ÿ)˝À ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e düu\ÑÛ T »]>±sTT. C≤rj·T düHêïVü≤ø£ ø=‘·Ô>± b˛˝≤+&é, |òæ*|”ŒHé‡, ≥T´˙wæj·÷ <˚XÊ\‘√ yÓTT‘·Ô+ ‘=$Tà~
(mHé{°j·TT ` &Ûç©¢), ã#êÃdæ+>¥ (m+mdtmdt, C≤s¡â+&é) n+<äT˝À ø£$T{° #Ó’s¡àHé |æ.¬ø. eT÷]Ô n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ê&ÉT. á düuÛÑøÏ Á|ü<Ûëq eT+~‘√ q÷‘·q ◊d”J ø£$T{°ì Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. Bìô|’ ø=+‘·
‘Ó\+>±D≤ sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q eT÷&ÉT uÛ≤>∑kÕ«eT´ ø±]àø£ dü+düú\T eø£Ô>± $ÁXÊ+‘· düTÁ|”yéT ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt >√bÕ\>ö&é #·s¡Ã ‘·sê«‘· @ø£Á^e+>± q÷‘·q ◊d”J ø£$T{° mìïø£ »]–+~.
(ñuÛÑj·T Ç|òüPº\T, eT]j·TT @◊j·T|òt{°j·TT) düMTø£]+∫q Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. Äj·Tq ‘·q Á|ü<ëÛ H√|üHê´dü+˝À ô|≥Tºã&ç<ëØ e´edüú uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ qT+∫ Ç|òüPº nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üB|t
Á|ü<äs¡Ù≈£î\T Äj·÷ dü+|òü÷\ u≤´qs¡¢ yÓqø£ Á|ü<äs¡Ùq˝À q&ç#ês¡T. <√|æ&ûøÏ e´‹πsø£+>± ø±]àø£es¡Z+ dü+|òüT{Ï‘· |ü&ç b˛sê&Ü*‡q @ø£Á^e+>± ◊d”J düuÛÑT´ì>± mìïø£ ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+!
á $uÛ≤>∑+˝ÀH˚ Ç|òüPº nœ\ uÛ≤s¡‘· n<Ûä´≈£åîsê\T &܈ˆ n|üs¡í, ñ ÄeX¯´ø£‘·ô|’ πø+ÁBø£]+#ês¡T. düe÷»+˝Àì nìï düeTdü´\≈£î Ç~ n+‘·sê®rj·T düuÛÑ˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯ >∑ì ø±]àø£ es¡Z
bÕ<Ûä´≈£åî\T $.¬ø. |ü{À˝Ò, düT»Hé #·Áø£e]Ô, ø±s¡´<ä]Ù |æ. Á|ükÕ<äT, k˛wü*»+ e÷Á‘·y˚T dü¬s’q |ü]cÕÿs¡eTHêïs¡T. <ëìï kÕ~Û+#˚ X¯øÏÔ sê»ø°j·T Á|ü‹|üø£å, ◊ø£´‘ê ø±+ø£åqT yÓ\¢&ç+∫+~.

$XÊK˝À |æ.z.&Éã÷¢´ 6e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\ ÄVü‰«q dü+|òüT+ @sêŒ≥T
Á|ü>∑‹o\ eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ (|”z&Éã÷¢´) 6e sêÁwüº ø£ècÕíu≤sTT >±s¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï nìï s¡ø±\ n<Ûä´≈£åî\T sêD°X¯s¡à >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<ä´e÷\ |òü*‘·+>±
eTVü‰düu\ÑÛ T $XÊK˝À @Á|æ˝Ÿ 15,16,17 e ‘˚B˝À¢ »s¡>q∑ THêïsTT. nee÷Hê\T, n‘ê´#êsê\T, ndüe÷q‘·\≈£î e´‹πsø£+>±, Væ≤+dü˝ìÒ kÕ~Û+#·T≈£îqï eTVæ≤fi≤ #·{≤º*ï |ü]s¡øÏå+#·Tø=H˚+<äT≈£î Áø°j·÷o\ø£
á eTVü‰düuÛÑ\ @sêŒ≥¢≈£î düHêïVü‰\T #˚ùd+<äT≈£î $XÊK˝Àì J$‘êìï ø±+øÏådü÷Ô eTVæ≤fi¯\T ñ<ä´$T+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì, eTVæ≤fi≤ #Ó’‘·q´+ nedüs¡eTì n≥Te+{Ï ø£èwæ˝À uÛ≤>∑+>±
Á|üeTTKT\T, y˚T<∏ëe⁄\T, Á|ü>∑‹o\ X¯≈£îÔ\‘√ ÄVü‰«q dü+|òüT+ Ä #ê]Á‘·ø£ ÄeX¯´ø£‘˝· À uÛ≤>∑+>± |”z&Éã÷¢´ $XÊK˝À »s¡T|ü⁄‘·Tqï »s¡ T >∑ T ‘· T qï á eTVü ‰ dü u Û Ñ * ï $»j· T e+‘· + #˚ j · ÷ \ì
@s¡Œ&˚+<äT≈£î ~. 22.1.2017e ‘˚Bq $XÊK, <ë«s¡ø±q>∑s,Y bÂs¡ eTVü‰düuÛÑ\qT $XÊK Á|üC≤˙ø£+ Ä<ä]+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·T+. \øÏåà e÷{≤¢&ÉT‘· ÷
Á>∑+<∏ë\j·T+˝À düe÷y˚X¯+ »]–+~. ~. 15.4.2017e ‘˚Bq >∑ ‘ · ñ<ä ´ e÷ìï dü M TøÏ å + #· T ≈£ î ì uÛ Ñ $ wü ´ ‘· T Ô ø±s¡ ´ Áø£ e ÷*ï
sê´©, ãVæ≤s¡+>∑ düu,ÑÛ 16,17 ‘˚B˝À¢ »s¡>u∑ Àe⁄ Á|ü‹ì<ÛTä \ düu≈ÑÛ î£ s¡÷bı+~+#·Tø=H˚+<äT≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï eTVü‰düuÛÑ\≈£î Ä]∆ø£, Vü‰]∆ø£
ø±e*‡q @sêŒ≥T #·÷ùd+<äT≈£î á ÄVü‰«q dü+|ò÷ü ìï mqTïø√e≥+ düV≤ü ø±s¡+ nìï esêZ\ Á|ü»\T n+~+#·e\dæq~>± $»„|Ôæ #˚XÊs¡T.
»]–+~. ÄVü‰«q dü+|òü÷ìøÏ >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T>± ø£ècÕíu≤sTT >±s¡T,
n<Ûä´≈£åî\T>± sêD°X¯s¡à >±s¡T, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± j·T+. \øÏåà, $XÊK˝À 15q ¬s’˝Ò« ùdºwüHé qT+&ç
ø√XÊ~Ûø±]>± ÄsY. >∑+>±uÛÑyêì\qT mqTïø√e≥+ »]–+~.
>ös¡e düuÛÑT´\T>± Ábıˆˆ ìs¡à˝≤, Ábıˆˆ düT$TÁ‘ê, Ábıˆˆ
eT+E\‘·, ˝…øã s¡s‡Y eT©¢X«¯ ], C≤dæàHé, uÛ≤>∑´\øÏàå >±s¡T,¢ n&É«øπ ≥T‡
Á|ü<äs¡Ùq
eT+E\‘·, ãVü‰Ø, s¡a≤˙‡, _. eT+E\, s¡a≤˙‡\ø°åà, πse‹,
&܈ˆ düT>∑TD, düT<Ûä, nqTsê<Ûä, \*‘·, ns¡TD, Ç+ø± nH˚ø£eT+~ eTVæ≤fi≤ ø£fi≤XÊ\ m<äTs¡T>± bÕ‘· C…’\T e<ä› kÕˆ 5 >∑+≥\≈£î
Á|ü>‹∑ o\ X¯≈î£ \Ô T, Á|üC≤ dü+|ò÷ü \‘√ á ÄVü‰«q dü+|òTü + @s¡Œ&ç+~.
düuÛÑ≈£î |”z&ÉãT¢´ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T ÄsY. >∑+>±uÛÑyêì
n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#ês¡T. ÄVü‰«q dü+|òTü >ös¡yê<Û´ä ≈£îå \T nsTTq $s¡d+ü
ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ
ãT*f…Hé ` 1 dü+∫ø£ ` 3 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 11
neTs¡T&ÉT ø±ˆˆ e÷<ë\ Hêsêj·TDkÕ«$T
s¡cÕ´ $|ü¢e X¯‘·yê]¸ø√‘·‡e düuÛÑ 3e es¡∆+‹ düuÛÑ
Á|ü|ü+#·+˝À yÓTT<ä{Ï k˛wü*düTº <˚X¯+>± s¡cÕ´ @s¡Œ&É{≤ìøÏ ø±s¡D yÓTÆq s¡cÕ´ ø±]àø£es¡Z $|ü¢yêìøÏ 99 dü+ˆˆsê\T ì+&ç ~.
7.11.2016 ‘˚Bq 100e dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT–&ç+~. á dü+<äs¡“¤+>± >=|üŒ s¡cÕ´ $|ü¢e X¯‘· yê]¸ø√‘·‡e düuÛÑ bÕغ sêÁwüº ø£$T{°
Ä<Ûä«s¡´+˝À $»j·Tyê&É kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\ uÛÑeq+˝À ~. 7.11.2016q ¬ø. b˛˝≤] n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á düuÛÑ˝À πø+Á<ä
ø£$T{° Hêj·T≈£î\T ø±ˆˆ yÓ’. kÕ+ã•esêe⁄, sêÁwüº ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿ dü uÛÑT´\T ø±ˆˆ |æ. Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–+#ês¡T. yês¡T e÷{≤¢& ÉT‘·÷
s¡cÕ´ $|ü¢e+ Ä <˚X¯ Á|ü»\qT $eTTøÏÔ #˚j·T&Éy˚T ø±ø£ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˝Àì |”&ç‘· esêZ\qT $|ü¢e|ü<∏ä+ yÓ’|ü⁄ q&ç|æ+∫+<äì nHêïs¡T.
nH˚ø£ <˚XÊ\˝À ø£eT÷´ìdüTº bÕغ\ |ü⁄≥Tºø£≈£î ≈£L&Ü s¡cÕ´ k˛wü*dü Tº $|ü¢e+ <√Vü≤<ä+ #˚dæ+<äHêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ kÕ«‘·+Á‘√<ä´eT+
eT]+‘· ñ<äè‘·+>± kÕ>∑&ÜìøÏ ≈£L&Ü s¡cÕ´ $|ü¢e+ ñ‘˚Œs¡ø£+>± |üì #˚dæ+<äHêïs¡T. s¡cÕ´ ø±]àø£ es¡Z $|ü¢yêìï dü÷Œ¤]Ô>± rdüTø=ì
<˚X¯+˝À q÷‘·q Á|üC≤kÕ«$Tø£ $|ü¢e b˛sê{≤ìï eTT+<äT≈£î rdüT≈£îb˛yê\ì #ÓbÕŒs¡T.
@&Ü~ bı&Ée⁄Hê s¡cÕ´ $|ü¢e X¯‘·yê]¸ø√‘·‡yê\T »s¡|ü+&ç. bÕغ sêÁwüº ø£$T{° |æ\T|ü⁄ : s¡cÕ´ k˛wü*düTº $|ü¢e+ ~. 7.11.2016q
100e dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻ ~. 7.11.2017 Hê{ÏøÏ 100 @+&ÉT¢ |üP]Ô ne⁄‘·T+~ ø±e⁄q á dü+e‘·‡s¡+ yÓTT‘·Ô+ s¡cÕ´ $|ü¢e bÕغ πø+Á<ä ø£$T{° XÊX¯«‘· düuÛÑT´\T, m◊¬øj·T+j·Tdt
X¯‘· yê]¸ø√‘·‡e düuÛÑ\qT »s¡bÕ\ì bÕغ sêÁwüº ø£$T{° |æ\T|ü⁄qT düuÛÑ˝À ø±ˆˆ yÓ’. kÕ+ã•esêe⁄ >±s¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. nìï õ˝≤¢\˝À õ˝≤¢ e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ e÷<ë\ Hêsêj·TDkÕ«$T 3e
dü<ädüT‡\T »s¡bÕ\Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Á|üC≤ dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ≈£L&Ü düuÛÑ\T, dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. X¯‘·yê]¸ø√‘·‡ yê\ es¡∆+‹ düuÛÑ ~. 10.12.2016q $»j·Tyê&É, ‘ê&çø=+&É
eTT–+|ü⁄ düuÛÑ ~. 7.11.2017 $»j·Tyê&É˝À sêÁwüº kÕúsTT Á|ü<äs¡Ùq ` düuÛÑ e⁄+{≤j·Tì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. sêeTT\T ø£fi≤´D eT+&É|+ü ˝À »]–+~. ø¬ . b˛˝≤] n<Û´ä ø£‘å q·
mHéøö+≥sY ù|]≥ e÷y√sTTdüTº\qT ø±*à #·+|ü&Üìï dæ.|æ.◊. (j·T+.j·T˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” m.|æ. ø£$T{° K+&çdüTÔqï~ »]–q á dü u Û Ñ ˝ À bÕغ sêÁwü º n~Û ø ±s¡ Á|ü ‹ ì~Û
ø±ˆˆyÓ.’ kÕ+ã•esêe⁄, Hêj·T≈£î\T C…. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ ns¡TD√<äjT·
π ø +Á<ä bÕ\ø£ e sêZ \ T Ä+Á<Û ë , ˇ]kÕ‡ sêÁcÕº \ ‘=\–+#˚ \ø£´å +‘√ bÕ\≈£î\T Ç≥Te+{Ï <ë&ÉT\≈£î ‘Ó>ã∑ &ÉT‘·THêïs¡T. sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T m. sêe÷sêe⁄\T Á|üdü+–+#ês¡T. ìã<䛑·‘√
bÕ\ø£esêZ\T ˇø£ |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ ã&Ü ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\≈£î düVü≤» nìï Á|üe÷D≤\≈£î ‹˝À<äø±*∫à sêC≤´+>∑ã<ä∆yÓTÆq, #·≥ºã<ä›yÓTÆq $|ü¢y√<ä´eT ìsêàD≤ìøÏ ø£èwæ #˚dæq ø±ˆˆ j·T+.mHé.mdt.
eqs¡T\qT ø£≥ºu…fÒº \ø£å´+˝À uÛ≤>∑+>± @z_˝À ns¡∆sêÁ‹ <ë&ç #˚dæ |ü<䛑·T\qT $&ÉHê&ç á Vü≤‘ê´ø±+&É≈£î bÕ\≈£î\T bÕ\Œ&É&Üìï Ä#·sD¡ qT ø=ìj·÷&Üs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± neTMs¡T\qT düà]dü÷Ô
e÷y√sTTdüTº\qT uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ø±*à #·+|ü&Üìï dæ.|æ.◊. rÁe+>± >∑]ΩdüTÔHêïeTT. á Vü≤‘ê´ø±+&Éô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº dæ{Ϻ+>∑T düuÛÑ 2 숈eTT\T eTÚq+ bÕ{Ï+∫+~.
(j·T+.j·T˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêÁwüº ø£$T{° K+&çdTü Ôqï~. »&ç® #˚‘· $#ês¡D »]|æ+#ê\ì &çe÷+&ÉT #˚düTÔHêï+. C≤rj·T
Ä|üπswüHé Á^Hé Vü≤+{Ÿ ù|]≥ ìs¡+≈£îX¯ nDÏ∫y˚‘· $<Ûëq e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£MTwüHé dü«‘·+Á‘·+>± düŒ+~+#ê\ì ø√s¡T‘·THêï+.
á eT÷≈£îeTà&ç Vü≤‘·´\ô|’ Vü≤‘ê´H˚s¡+ ÁøÏ+<ä πødüT\T qyÓ÷<äT
ø=qkÕ–+|ü⁄\˝À uÛ≤>∑+>± á <ës¡TDyÓTÆq e÷s¡Dø±+&É≈£î
bÕ\≈£î\T |üPqT≈£îHêïs¡T. n≥M ÁbÕ+‘·+˝À ìøÏå|üÔyÓTÆ e⁄qï Kì»
eqs¡T\qT ã&Ü ø£+ô|˙\≈£î n|üŒC…ù|Œ #·s¡´\˝À uÛ≤>∑y˚T bÕ\≈£î\
#˚j·÷\ì ñ<˚›X¯´|üPs¡«ø£+>± kÕ–düTÔqï ≈£L+_+>¥ Ä|üπswüHé\qT
sê»´+ yÓ+≥H˚ ì\T|ü⁄<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêï+.
ø±ˆˆ u§C≤® ‘ês¡ø£+ >±]ÿ
á <ë&ç. ø√düº˝Ÿ ø±]&ÜsY |æ.dæ.|æ.◊.ÄsY.\ ù|s¡T‘√ yÓTÆ<ëq
ÁbÕ+‘ê\˝À |ü+≥ uÛÑ÷eTT\qT bÕ\ø£esêZ\T Á|ü»\ qT+&ç
bÕ\ø£esêZ\ ne÷qTwü Vü≤‘ê´ø±+&É˝À neTs¡T˝…’q
e÷y√sTTdüTº\≈£î q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” sêÁwüº ø£$T{° $|ü¢e CÀVü‰s¡T¢
n]ŒdüTÔqï~.
$|ü¢e CÀVü‰s¡T¢
>∑T+E≈£î+≥THêïsTT. Bì˝À uÛ≤>∑+>±H˚ n≥M ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç
q÷´ &ÓyÓ÷Áø£d” $»j·Tq>∑s¡+
Ä~yêdüT\qT, uÛÑ÷$T qT+&ç <ä[‘·, ãVüQ»q ¬s’‘ê+>±ìï |üP]Ô>± Á|üeTTK Hê´j·Tyê~, kÕe÷õø£ ñ<ä´eTø±s¡T&ÉT, <ä[‘·
ø√sê|ü⁄{Ÿ˝À b˛\es¡+ &ç$»Hé Hêj·T≈£î&ÉT Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT&ÉT, ø±]àø£es¡Z |üø£åbÕ‹, y˚T<Ûë$ ø±ˆˆ u§C≤®
‘ês¡ø£+ >±s¡T ~. 16.9.2016q ôV’≤<äsêã<é˝À eTs¡DÏ+#ês¡T.
ÁbÕC…≈£îº e´‹πsø£ dü<ädüT‡ uÀì »s¡dü‘C≤|ü·´Hêïsêj· TD n¬sdüTº≈£î ìs¡düq
⁄ù|≥˝À Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq Á>±eTdüuÛÑ≈£î eT+Á‹
‘·÷s¡TŒ >√<ëe]˝À »ìà+∫q Äj·Tq eè‹ÔØ‘ê´ ‘=\T‘·
ìC≤e÷u≤<é˝À ìyêdüeTTHêïs¡T. n‘·´+‘· ù|<ä]ø£+‘√ ‘·≈£îÿe
≈£L*‘√ <√|æ&øû Ï >∑T]ø±ã&ÉT‘·Tqï ;&û ø±]à≈£î\ y˚‘H· ê\T, Vü≤≈£îÿ\
b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD≤ìï ‘·ø£åD+ ì*|æy˚j·÷\ì |ü˝…¢ s¡|òüTTHê<Ûä¬s&ç¶ edüTÔqï dü+<äs¡“¤+>± q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” &ç$»Hé kÕ<Ûäq¬ø’ ;&û ø±]à≈£î\qT düMTø£]+∫ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ;&û ø±]àø£
&çe÷+&é #˚d÷ü Ô ˇ&çcÕ sêh+ ø√sê|ü⁄{Ÿ˝À C≤rj·T dü<dä Tü ‡ »]–+~. Hêj·T≈£î&ÉT eT]j·TT Á>±eT|ü+#êsTTr |ü]s¡ø£åD b˛sê≥ ø£$T{° dü+|òüT+ (◊m|òt{Ïj·TT) Ä<Ûä«s¡´+˝À nH˚ø£ b˛sê{≤\T kÕ–+#ês¡T.
á dü<dä Tü ‡˝À Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, ‘Ó\+>±D≤, #·rdÔ |t Tüò &é, ˇ&çcÕ sêÁcÕº\øÏ Hêj·T≈£î&ÉT nsTTq uÀì dü‘·´Hêïsêj·TD eT]j·TT CPI Á>±eT ÄÁø£eT+˝À yê] leT‹ $»j·TuÛ≤s¡‹ >±] ñ<√´>∑+ Ø‘ê´
#Ó+~q Á|ü‹ì<ÛTä \T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêh+ qT+&ç ‘·÷s¡TŒ Hêj·T≈£î&ÉT øÏ\¢+|ü*¢ sêe÷sêe⁄\qT b˛©düT\T eTT+<ädüTÔ n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é˝À dæús¡|ü&ܶs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº Á|üeTTK Hê´j·Tyê~>± Á|ü»\
>√<ëe], |ü•ÃeT >√<ëe], lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s+¡ õ˝≤¢\ qT+&ç #˚kÕs¡T. á n¬sdüTº\qT K+&çdü÷Ô q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä Hê´j·Tyê~>± dæsú |¡ &ü ܶsT¡ . uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ ˝À es¡<Z √|æ&‘û √ bÕ≥T Á|ü‘´˚ ø£
50 eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. düuÛÑ e<ä› ô|<ä› m‘·TÔq ìs¡düq ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. düeTdü´>± e⁄qï ≈£î\+ô|’ b˛sê{≤ìï m≈£îÿô|{≤ºs¡T. ≈£î\$eø£å‘·≈£î,

ø±Áy˚T&é‡ ø√s¡qï, eT+>∑qï\ es¡∆+‹ düuÛÑ &çX¯+ãsY 6 ` u≤¢ø˘ &˚ ndüe÷q‘ê«\≈£î, nee÷Hê\≈£î e´‹πsø£+>± ñ<ä´$T+#ês¡T.
<ä[‘·T\ô|’ Vü≤‘ê´ø±+&ÉqT, n‘ê´#êsê\qT ìs¡•dü÷Ô ñ<ä´e÷\T
kÕ–dü÷Ô Hê´j·TkÕúq+˝À <ä[‘· Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ >=+‘·T¬ø’
bÕغ πø+Á<ä ø£$T{° |æ\T|ü⁄ô|’ u≤Á; eTd”<äT ≈£L*Ãy˚dæq
lø±≈£îfi¯ –]»q ¬s’‘ê+>∑ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ ‘=* s√C…’q &çX¯+ãsY 6q $»j·Tyê&É bÕغ q>∑s¡ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ìq~+#ês¡T. e÷s¡Tÿ‡q÷, n+uÒ<ÿä s¡Tq÷ n<Û´ä j·Tq+ #˚dqæ Äj·Tq
neTs¡Ms¡T\T ø±Áy˚T&é‡ ø√s¡qï, eT+>∑qï\ 41e es¡∆+‹ düuÛÑ u≤¢ø˘&˚>± bÕغ n|ò”düT˝À düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 40 eT+~ bÕ˝§Zqï ndüe÷q‘·«+, $eø£å‘·\T ˝Òì düe÷»+ ø=s¡≈£î |ü]‘·|æ+#ês¡T.
@.◊.¬ø.m+.mdt Ä<Û«ä s¡´+˝À eT≈£îÿe eT+&É\+ nqdüuÁÑÛ <ä Á>±eT+˝À á düuÛÑ˝À bÕغ ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿ düuÛÑT´\T |æ. Á|ükÕ<é Á|üdü+–+#ês¡ T. ∫e] ø±\+˝À nHês√>±´ìï ˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü \øÏàå +ù|≥ <ä[‘·T\ô|’
200 eT+~‘√ »]–+~. á düuÛÑ˝À @.◊.¬ø.m+.mdt sêh düVü‰j·T ÄsY.mdt.mdt. eT‘√Hêà<ä sê»ø°j·÷\qT m+&É>∑{≤ºs¡T. _.C….|æ. <ë&ÉT\≈£î e´‹πsø£+>± »]–q b˛sê≥+˝À nÁ>∑uÛ≤>±q ì*#ês¡T.
ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆ {Ï.Á|üø±wt Á|ü<Ûëq eø£Ô>± bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç+ø± õ˝≤¢ Á|üuTÑÛ ‘·«+ eT‘· ndüV≤ü Hê\qT s¬ #·Ã>=&ÉT‘·÷ Væ≤+<ä÷ eT‘√Hêà<ëìï ø±ˆˆ u§C≤®‘ês¡ø£+ eTè‹øÏ dæ|æ◊ (j·T+.j·T˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” ‘·q
Hêj·T≈£î\T Á|üdü+–+#ês¡T. Áb˛‘·‡Væ≤düTqÔ ï<äì ‘Ó*j·TCÒd÷ü Ô BìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê&Ü\Hêïs¡T. dü+‘êbÕìï ‘Ó*j·TCÒdüTÔqï~. $|ü¢e CÀVü‰s¡T¢ n]ŒdüTÔqï~.

<ä[‘·T\ •s√eT+&Éq+ πødüT˝À |ü_¢ø˘ ÁbÕdæ≈£L´≥sYì s¡<äT› #˚j·T&Üìï e´‹πsøÏdü÷Ô #˚dæ, ñ<ä´eTø±s¡T\qT 5,6 $&É‘·\T>± n¬sdüTº\T #˚XÊs¡T.
ÁbÕdæ ≈ £ L ´≥sY ì s¡ < ä T › #˚ d æ + ~. Ç|ü Œ {Ï e s¡ ≈ £ î eT¬ s e«]ì
ìj·T$T+#·≈£î+&Ü ø±\j·÷|üq #˚dü÷Ô ñ+~.
ø±øÏHê&É : sêeT#·+Á<ä|ü⁄s¡+ eT+&É\+, yÓ+ø£{≤j·TbÕ˝…+ Á>±eT $XÊK : <ä[‘·T\ô|’ 20 @fi¯fl ÁøÏ‘·+ <ë&ç#˚dæq πødüTì $#ês¡D n+‘˚ ø ±≈£ î +&Ü u≤~Û ‘ · T \ ‘· s ¡ | ü ⁄ q ôdŒwü ˝ Ÿ |ü _ ¢ ø ˘
<ä[‘·T\ •s√eT+&Éq+ πødüT˝À |ü_¢ø˘ ÁbÕdæ≈£L´≥sYì s¡<äT› »s¡>∑˙j·T≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£î+≥Tqï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üuÛÑT‘·«+. ÁbÕdæ≈£L´≥sYì ìj·T$T+#·eTì ôV’≤ø√s¡Tº˝À ]{Ï |æ{°wüHé,
#˚dü÷ÔsTT∫Ãq Jy√ ÄsY{ÏHÓ+. 707 qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√eTì, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ sê+#·+Á<ë|ü⁄s¡+ eT+&É\+ WP362426/2016 y˚ùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ $$<Ûäø±s¡D≤\T #ÓãT‘·÷
s¡<äT› #˚dæq |ü_¢ø˘ ÁbÕdæ≈£L´≥sYH˚ ø=qkÕ–+#ê\ì, •s√eT+&Éq+ yÓ+ø£{≤j·TbÕ˝…+ <ä[‘·T\ô|’ 1996 &çX¯+ãsY 22, 23 ‘˚B\˝À yêsTT<ë\T rdüT≈£î+≥÷ ñ+~. nÁ>∑es¡í eTT<ë›sTT myéT.m˝Ÿ.m.
πødüTqT ‘·«]‘·>∑‹q $#ês¡D »]|æ+#ê\ì, Á|ü<∏äeT eTT<ë›sTT myÓTà˝Ò´ ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\T ≈£î\ nVü≤+ø±s¡ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT. Á‹eT÷s¡TÔ\qT ø±bÕ&˚ yÓ’K]ì #˚|ü&ÉT‘·÷ ñ+~.
myéT.m˝Ÿ.m. ‘√≥ Á‹eT÷s¡TÔ\qT s¡øÏå+#˚ $<Ûä+>± #·+Á<äu≤ãT 5>∑Ts¡T <ä[‘· j·TTe≈£î\qT XÊØs¡ø£+>± rÁe+>± Væ≤+dæ+#ês¡T. H˚s¡+ »]– 20 @fi¯ófl nsTT´+~. Á≈£Ls¡yÓTÆq ≈£î\H˚sêìï
Á|üuÛÑT‘·«+ e´eVü≤]ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì <ä[‘· dü+|òü÷\T, dæ|æ◊, Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\≈£î •s√eTT+&Éq+ #˚dæ ø£qTu§eTà\T ≈£L&Ü ø£|æŒ|ü⁄#˚à Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T‘·÷ ñ+~. á |ü]dæú‹˝À ~.
dæ|j æ T· +, q÷´&Óy÷Ó Áø£d,” *ãπswüH,é »qX¯ø,ÔÏ q÷´&Óy÷Ó Áø£d” (#·+Á<äqï ^sTT+#ê&ÉT. sêÁwüº yê´|æ‘+· >± <ä[‘·, $|üe¢ dü+|ò÷ü \T ô|<ä› m‘·TqÔ 19.01.2017q $XÊK˝Àì $|ü¢e, <ä[‘·, eTVæ≤fi≤, bÂs¡,
es¡Z+) ‘·~‘·s¡ Á|üC≤ dü+|òü÷\T, bÕغ\T &çe÷+&é #˚dü÷Ô ø±øÏHê&É ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºsTT. <ëì‘√ md”‡, md”º n‘ê´#êsê\ ùV≤‘·Tyê<ä, $<ë´]∆ ø±]àø£ dü+|òü÷\ ◊ø£´y˚~ø£ @s¡Œ&ç <Ûäsêï
q>∑s¡+˝À u≤˝≤J #Ós¡Te⁄ qT+&ç uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ìs√<Ûäø£ #·≥º+ øÏ+<ä πødüTqyÓ÷<äT #˚dæ n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#êsTT. πødüTì ‘·«]‘·>∑‹q $#ê]+#ê\ì,
ø£\ø£ºπs{Ÿ e<ä› ô|<ä› m‘·TÔq <Ûäsêï kÕ–+#ês¡T. Ä+<√fi¯qø±s¡T\T sê»eT+Á&ç˝Àì Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº˝À πødüTì myéT.m˝Ÿ.m. n+<äT≈£î ôdŒwü˝Ÿ |ü_¢ø˘ ÁbÕdæ≈£L´≥sYì ‘·ø£åD+ ìj·T$T+#ê*.
ø£˝ø… s㧜 {Ÿ yÓTsTTHé >π ≥T yÓ|’ ⁄ü ≈£î <äTdüTø¬ fi≤fls¡T. b˛©düT\T u≤]πø&É‘¢ √ ‘·q |ü\T≈£îã&ç‘√ $XÊK|ü≥ï+ ø√s¡T≈º î£ e÷]Œ+#ê&ÉT. $XÊK|ü≥ï+ ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø£{Ï+∫ πødüTì ‘·ø£åD+ $#ê]+∫ <√wüß\qT ø£]ƒq+>±
Ä+<√fi¯qø±s¡T\qT n&ÉT≈¶ î£ Hêïs¡T. b˛©düT\≈£î, Ä+<√fi¯qø±s¡T\≈£î ø√s¡ T º ˝ À π ø dü T $#ês¡ D »s¡ T >∑ T ‘· ÷ ñ+&É > ± nH˚ ø £ s¡ ø ±\ •øÏå+#ê˝ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á <Ûäsêï˝À $$<Ûä Á|üC≤dü+|òü÷\
‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. á ‘√|ü⁄˝≤≥˝À *ãπswüHé õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù nyê+‘·sê\qT ø£*Œdü÷Ô $#ês¡DqT kÕ>∑˙j·T&É+ ˝Ò<äT. <ëìøÏ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä›dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe]
ø=dæ¬s&ç¶ >∑DÒX¯«sêe⁄≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. dæ|æ◊, dæ|æj·T+, |üsêø±wüº>± H˚{Ï {Ï&ç|æ Á|üuÛÑT‘·«+ H˚s¡düTÔ&Ó’q ‘·q myÓTà˝Ò´ì õ˝≤¢ qT+&ç ≈£L&Ü $$<Ûä Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü á
q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”, »qX¯øÏÔ H˚‘·\≈£î, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, <ä[‘· dü+|òü÷\ ø±bÕ&ÉTø√e{≤ìøÏ $#ês¡DqT C≤|ü´+ #˚jT· &ÜìøÏ õ.z.HÓ+ 707ì <Ûäsêï≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T.
H˚‘·\≈£î >±j·÷\j·÷´sTT. b˛©düT\T E\T+ Á|ü<ä]Ù+∫ ˝≤؃#Ûê]® 23.09.2016 ‘Ó∫à eTVü≤eTà<é »eVü≤sY Ä© nH˚ ôdŒwü˝Ÿ |ü_¢ø˘
ãT*f…Hé ` 1 dü+∫ø£ ` 3 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 12

n+‘·sê®rj·T ô|≥Tºã&ç uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü<ädüT‡ ` Á|ü‹≈£L\ Á|üuÛ≤e+ ô|’
~. 26.1.2017q $XÊK˝À »]–q Ç|òüPº sêh dü<ädüT‡˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ø°H√{Ÿ
sêh Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Á|ü#ês¡ Äsꓤ≥+‘√ »qe] 27, 28 ‘˚B˝˝À n+‘êsê®rj·T ô|≥Tºã&ÉT\ uÛ≤>∑´kÕ´j·T dü<ädüT‡ $XÊK|ü≥ï+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+<äs¡“¤eTT>± Ä dü<ädüT‡ rs¡T ‘ÓqTï\qT $X‚¢wædüTÔ
»qe] 26q $XÊK|ü≥ï+˝Àì Ç|üPº sêh ø£$T{° dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+∫+~. á dü<ädüT‡˝À m.◊.¬ø.m+.mdt sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T {Ï.Á|üø±wt, Ç|üPº sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T m+.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, |æ.y√.&Éã÷¢´ sêh
Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù m+.\ø°Î, Á^Hé ¬øÌ¢y˚T{Ÿ |üÁ‹ø± dü+bÕ<ä≈£î\T C….$.s¡‘·ï+ ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤eTT>± dü<ädüT‡˝À Á|üy˚X¯ô|≥ºã&çq ø° H√{ŸqT j·T<Ûë‘·<ä+>± n+~düTÔHêïeTT.
H˚&TÉ <˚Xe¯ T+‘ê ]|ü_ø¢ ˘ &˚ y˚&TÉ ø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç+&çj·THé Ç+&ÉÁd”ºdt (dæ◊◊) Ç~ |ü_¢ø˘ dü+düú ø±<äT. |üP]Ô>± ø±]àø£ es¡Z+ m\T¬>‹Ô#ê{Ï+~, b˛sê&ç+~. nsTTHê bÕ\≈£î\T
68 dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ n&ÉT>∑T ô|{Ϻ+~. Áô|’y˚≥T dü+düú. ¬s+&Ée uÛ≤>∑kÕ«$T>± uÛ≤s¡‘· yêDÏ»´ eT]j·TT ˝…ø£ÿ#˚j·T˝Ò<äT. n˝≤+{Ï $<ÛëHê\ qT+&ç |ü⁄{Ϻq á ô|≥Tºã&çì
>∑D‘·+Á‘· <˚Xe¯ T+fÒ dü«‘·+Á‘· ø£*qZ düs«¡ dü‘êÔø£ <˚X+¯ nì ns¡+∆ . bÕ]ÁXÊ$Tø£ eT+Á‹‘·«XÊK, |ü]ÁX¯eT\ bÕ\d”, Á|üyÓ÷wüHé\ uÛ≤>±kÕ«eT´ ˇ|üŒ+<ë\ Á|üj·÷D+ m≥TyÓ’|ü⁄ ø√qkÕ>∑T‘·T+<√
|üP]Ô dü«‘·+Á‘·‘· ø£*Z eTπs <˚XÊìøÏ ˝§+–e⁄+&Éì<Ó’ e⁄+&Ü*. &çbÕsYºyÓT+≥T, 3e uÛ≤>∑kÕ«$T>± Ä‹<Ûä´ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*dæ y˚πs #Ó|üŒqø£ÿs¡˝Ò<äT.
eTq≈£î e∫Ã+~ kÕ«‘·+Á‘·´+ ø±<äì, n~ kÕ«Vü≤ ‘·+Á‘·eTì á ô|≥Tºã&ç uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü$Tà{Ÿ ìs¡«Væ≤düTÔHêïsTT. á eT÷&ÉT ø±s¡D≤\T @yÓTÆHê 1991˝À e∫Ãq q÷‘·q Ä]∆ø£,
ø£eT÷´ìdüTº\T ÄHê&˚ #ÓbÕŒs¡T. ÄHê{Ï qT+&ç á Hê{Ï es¡≈£î uÛ≤>∑kÕ«eT´ esêZ\˝À yÓTT<ä{~Ï nsTTq bÕ]ÁXÊ$Tø£ düe÷K´˝Àì bÕ]ÁXÊ$Tø£ $<ÛëHê\ neT\T Áø£eT+ eT+<äø=&ç>± kÕ–+~.
»]–q, »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\T n˙ï ø£eT÷´ìdüTº\T #Ó|æŒ+<˚ dü+düú\‘√ 3e~ nsTTq sêh Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ˇ|üŒ+<ë\T ø±]àø£ dü+|ò÷ü \ Á|ü‹|òTü ≥q e\q, dü+ø°sí¡ Á|üuTÑÛ ‘ê«\ ã\V”≤q‘·
dü‘·´eTì ìs¡÷|ædüTÔHêïsTT. eTq <˚X¯+˝À bÕ\ø£esêZ\T »s¡T>∑T‘êsTT. uÛ≤s¡‘· eT+Á‹‘·«XÊK |ü]ÁX¯eT\ $uÛ≤>∑+ ø±s¡D+>± ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]ÁX¯e÷~Û|ü‘·T\T ø=s¡T≈£îqï
kÕÁe÷»´yê<äT\ <äfi≤Ø\T>± e´eVü‰]düTÔHêïs¡T. e\dü<√|æ&û eT<Ûä´e]Ô>± e´eVü≤]düTÔ+~. M] eT<Ûä´ »]π> ˇ|üŒ+<ë\ y˚>∑+‘√ Ä$<ÛëHê\qT neTT\#˚j·T˝Òø£b˛sTT+~. dæ◊◊ ø=]ø£\
ø=qkÕ–+|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ãVüQfi¯C≤‹ ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\ <Ûqä düeT‘·T\´‘· >∑÷]à ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D‘√ $e]+#·e#·Tà sêh Á|üø±s¡+ ø±]àø£ #·{≤º\ dües¡D\qT Á|ü‹bÕ~Û+∫Hê #·≥º+>±
<ëVü‰ìï rs¡Ã&Éy˚T ‘·eT $~Û>± bÕ\q kÕ–düTÔHêïs¡T. n+<äT˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ ‘·s¡|ü⁄q –+»\T rdüTø=ì eùdÔ Áô|’y˚≥T e÷s¡TŒ #˚j·T kÕVü≤dæ+#·˝Ò<äT. á H˚|ü<Ûä´+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀìøÏ
uÛ≤>∑y˚T H˚&ÉT $XÊK˝À »s¡>∑qTqï n+‘·sê®rj·T ô|≥Tºã&ç bÕ]ÁXÊ$Tø£ düe÷K´ ‘·s¡|ü⁄q bı≥Tº rdüTø=ìe∫à ¬s+{Ïì ø£*|æ e∫Ãq _C…|æ bÕ\≈£î\T #Ó|æŒq e÷≥\T á dü+<äs¡“¤+>±
uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü+düú\ dü<ädüT‡`2017. á s¡ø£yÓTÆq uÛ≤>∑kÕ«eT´ eP<ä T ø=ì –+»\T @s¡ T ø=ì‹+fÒ m˝≤e⁄+≥T+<√. á >∑Ts¡T#Ô d˚ Tü ø√yê*. ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·« $<ÛëHê\‘√ ‘·eT≈£î $uÒ<ëÛ \T
dü+dü\ú düy÷Ó àfi¯Hê\T, dü<dä Tü ‡\T á Hê&ÉT ø=‘·>Ô ± »s¡T>∑T‘·Tqï$ uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü<ädüT‡\ ˇ|üŒ+<ë\T dü]>±Z n˝≤π> e⁄+{≤sTT. ˝Òeì yê{Ïì e÷]+‘· y˚>∑+>± neT\T #˚j·T&Éy˚T ‘·eT ø£s¡Ôe´+
ø±<äT. >∑‘· 22 dü+ˆˆsê\T>± Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. n≥T ÁyÓ’y˚≥T bÕ]ÁX¯$Tø£ dü+düú\T –+»\T @s¡Tø=ì ‹+{≤s¡T. nì bÕ]ÁXÊ$Tø£ esêZ\≈£î uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. ø±]àø£ dü+|òü÷\
ˇ|üŒ+<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. bÕ\≈£î\T #Ó|æŒ+<˚ ì»yÓTÆ‘˚ á Á|üuÛÑT‘·« bÕ\≈£î\ m+–* yÓT‘·T≈£î\T ø£‘·T≈£î‘ês¡T. Çø£ Ä Ç<ä›s¡ T e´‹πsø£‘q· T |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüTø√≈£î+&Ü ø±s=Œπs≥¢ ø√]ø£ Á|üø±s¡+
bÕ{ÏøÏ á <˚X¯+, á sêh+ düs¡«‘√eTTK+>± n_Ûeè~∆ #Ó+<ë*. e⁄~q bı≥Tº Á|ü » \ yÓ ÷ U≤q ø=&É ‘ ês¡ T . n<˚ n_Û e è~∆ ø±]àø£ #·{≤º\ dües¡D\qT ÄyÓ÷~+#ês¡T.
ìs¡T<√´>∑ s¡Væ≤‘· sêh+>± e⁄+&Ü*. ¬s’‘·T\T, e´ekÕj·T n+≥THêïs¡T. á ˇ|üŒ+<ë\˝À |ü]ÁX¯eT\T kÕú|æ+#˚+<äT≈£î n‘·ì ø£+fÒ |òüTqT&ÉT Ä#·+&É eT\¢qï eTq sêh
ø±]à≈£î\T, ø±]à≈£î\T, ∫qïbÕ{Ï es¡Ôø£, yêDÏ»´ esêZ\ n_Ûeè~∆ eTT+<äT≈£î edüTÔqï+<äT≈£î >±qT Á|üuÛÑT‘·«+ yê]øÏ e+<ä\, y˚\ eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤uÒ. 1991˝À ≈£L&Ü Á|ü|ü+#· u≤´+ø˘
»s¡>±*. |üsê´es¡D düeT‘·T\´‘· ø±bÕ&Éã&ç Á|ü»\ Äs√>±´\T @ø£sê\ uÛ÷Ñ eTT\T ñ∫‘·+>± ˝Ò<ä HêeTe÷Á‘·|⁄ü <Ûsä \¡ ≈£î ÇdüT+Ô ~. wüs¡‘·T\qT ≈£L&Ü ‘êH˚ eTT+<äT>± uÒwüs¡‘·T>± neT\T #˚XÊ&ÉT.
≈£L&Ü ø±bÕ&Éã&Ü*. ø±ì n+<äT≈£î $s¡T<ä∆+>± |ü]dæú‘·T\T {≤ø˘‡ $TqVü≤sTT+|ü⁄\T, $<äT´‘Y sêsTTr\T, ˙s¡T, s√&ÉT¢ e+{Ï H˚&ÉT πø+Á<ä+˝Àì _C…|æ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç~>√ n~>√ n+≥T+&É>±H˚
e⁄HêïsTT. n_Ûeè~∆ n+fÒ ¬s’‘·T\ uÛÑ÷eTT\T >∑T+»ø=ì ùd<ä´+ eTÚ[ø£ kÂø£sê´\ ø£\Œq e+{Ïe˙ï Á|üuÛÑT‘·«+ düeT≈£Ls¡TÑ·T+~. #·+Á<äu≤ãT sêh+˝À >∑|t∫|t>± ø±]àø£ #·{≤º\ dües¡D\qT
qT+&ç <ä÷s¡+ #˚j·T&É+>± e⁄+~. e´ekÕj·T ø±]à≈£î\qT Á|üuÛÑT‘·«+ sTT∫Ãq uÛÑ÷eTT\qT u≤´+≈£î\˝À ≈£î<äeô|{Ϻ nôd+;¢˝À nyÓ÷~+|ü#˚kÕ&ÉT. 30 s¡ø±\ ø±]àø£ #·{≤º\ qT+&ç
bı≥º#‘˚ · |ü≥Tºø=ì |ü≥Dº ≤\≈£î e\düb˛e&ÉyT˚ n_Ûeè~∆>± e⁄+~. bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\T n|ü\T #˚kÕÔs¡T. Ç˝≤+{Ï n|ü\T Ç|ü&ÉT
|ü⁄sê‘·q kÕ+Á|ü<ëj·Tø£yÓTÆq |ü]ÁX¯eT\T eT÷‘·|ü&É&Éy˚T bÕ]ÁXÊ$Tø£ esêZ\≈£î $eTTøÏÔ ø£*Œ+#ê&ÉT. Ä y˚Ts¡≈£î ø±]à≈£î\
\ø£å\ ø=≥¢˝À Ms¡T m>∑y˚XÊs¡T. yê] n|ü\T e÷|ò”#˚j·T&ÜìøÏ Vü≤≈£îÿ\≈£î, ñ<√´>∑ uÛÁÑ <ä‘≈· î£ mdüsT¡ ô|{≤º&TÉ . eTs√Á|üøÿ£ |ü]ÁX¯eT\
n_Ûeè~∆>± ø£qã&ÉT‘·Tqï~. ô|<ä› ô|<ä› cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ‡ @s¡Œ&ç eT]ìï ø=‘·Ô n|ü\T Çe«&ÜìøÏ u≤´+≈£î\≈£î eT]+‘· &ÉãT“
∫qï ∫qï es¡Ôø£, yêDÏ»´ esêZ\T ~yêfi≤rj·T&Éy˚T n_Ûeè~∆>± ø=s¡≈£î uÛÑ÷ u≤´+≈£î ù|s¡T‘√ ¬s’‘·T\qT u…~]dü÷Ô ã\e+‘·+>±
ì\«\T ø±yê*. Á|ü»\ <ä>∑Zs¡e⁄qï k˛eTTà u≤´+≈£î\≈£î #˚sê*. \ø£ å \ @ø£ s ê\ uÛ Ñ ÷ eTT\T >∑ T +Eø=ì yê]ì BqT\T>±
#·÷|üã&ÉT‘·Tqï~. ø±\Twü´ø±s¡ø£, $<Ûä´+düø£s¡ |ü]ÁX¯eT\‘√ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·« H√≥¢ s¡<Tä ˝› À ÇB ˇø£ Á|ü<ëÛ qyÓTqÆ n+X¯+. s¬ +&Ée~
Á|ü»\qT nHês√>±´\T bÕ\T #˚dæ ‹]– ny˚ ø±s=Œπs≥T e÷s¡TÑ·THêï&ÉT. n+<äTπø ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú\ yê]øÏ ø±s=Œπs≥T
H√≥¢s¡Væ≤‘· ˝≤yê<˚M\T. Bì e\q ≈£L&Ü Áô|’y˚≥T u≤´+øÏ+>¥ esêZ\≈£î #·+Á<äu≤ãT n+fÒ n+‘· sTTwü+º <˚X+¯ ˝À @ eTTK´eT+Á‹
ÄdüT|üÁ‘·T\T bÕ\T #˚j·T&Éy˚T n_Ûeè~∆>± #Ó|üŒã&ÉT‘·Tqï~. á s¡+>±\yêπs ˝≤uÛ|Ñ &ü ‘É ês¡T. q\¢<qäÛ +, qø°*H√≥¢s<¡ Tä › <˚XÊ_Ûeè~∆
ˇ|üŒ+<ë\ <ë«sê Á|ü»\ n_Ûeè~∆ ˝Òø£b˛sTTq uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± #˚j·T˝Òì kÕVü≤dü+ #˚j·T>∑\ e´øÏÔ>± ‘·eT Á|üjÓ÷»Hê\≈£î
nH˚$ eTTdüT>∑Te÷Á‘·y˚T. bÕ\≈£î\T nìï s¡ø±\ Á|ü»e´‹πsø£ n&É T ¶ e #˚ à ¬ s ’ ‘ · T \qT, ø±]à≈£ î \qT, Ç‘· s ¡ esêZ \ yê]ì
ô|≥Tºã&ç<ës¡¢ n_Ûeè~∆ e÷Á‘·+ á 22 dü+ˆˆsê\˝À ñVæ≤+#·q+‘· $<ÛëHê\≈£î n_Ûeè~∆ nH˚ eT+Á‘êìï ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.
y˚>∑+>± nH˚ø£¬s≥T¢ ô|]–b˛sTT+~. n_Ûeè~∆ πøe\+ ˇø£ yÓ’|ü⁄ nD#·y˚j·T>∑*π> <Ó’s¡´+ ñqï yê&ç>± #·+Á<äu≤ãTqT yês¡T
ø±s=Œπ s ≥T¢ , ãVü Q fi¯ C ≤‹ dü + dü ú \ n_Û e è~∆ H ˚ n_Û e è~∆ > ± #·÷düTÔHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT n<˚ #˚düTÔHêï&ÉT. πø+Á<ä+˝À yÓ÷&û,
e÷Á‘·y˚T »s¡T>∑T‘·Tqï~. #·÷|ædüTÔHêïs¡T.
nsTTHê bÕ\≈£ î \T ‘· e T n_Û e è~∆ eT+Á‘· + sêh+˝À #·+Á<äu≤ãT bÕ]ÁXÊ$Tø£ esêZ\≈£î ≈£î&ç, @&ÉeT
|üP]Ô>± Áô|’y˚≥T dü+düú nsTTq á uÛ≤s¡‘· bÕ]ÁXÊ$Tø£
»|ædTü HÔ êïs¡T. M{Ïì e´‹πsøÏdTü qÔ ï yê]ì dü+|òTü $Á<√Vü≤ X¯≈î£ \Ô T>± düe÷K´ (dæ◊◊) 1895˝À @s¡Œ&ç+~. bÕ]ÁXÊ$Tø£ n~Û|ü‘·T\T, uÛÑTC≤\T>± ñHêïs¡T. ‘·eT Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ø£|æŒ
eTTÁ<ä\T y˚d÷ü Ô Á|ü»\qT e+∫+#· #·÷düTHÔ êïs¡T. qyê´+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ô|<ä›ô|<ä› yê´bÕs¡esêZ\T, ô|ò&ÉπswüqT¢ Ç+<äT˝À düuÛÑT´\T>± ñ ô|≥Tºø=HÓ+<äT≈£î eT‘· eTÚ&Ü´ìï, ≈£î\ ñHêà<Ûë\qT yÓ÷&û
@s¡Œ&çq ‘·sê«‘· eTq sêh+˝À Ç~ s¬ +&Ée uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü<dä Tü ‡. +{≤s¡T. ‘·eT |ü]ÁX¯eT\, yê´bÕs¡ ˝≤uÛ≤\ n_Ûeè~∆ ø=s¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ yê&ÉT≈£î+≥T+&É>±, kÕàsYºdæ{°\qT, neTsêe‹
>∑‘· dü+e‘·‡s¡+ 2016˝À Ç<˚ $XÊK˝À m+‘√ nsꓤ≥+>± @sêŒ≥T#˚düT≈£îqï |ü]ÁX¯eT n~Û|ü‘·T\ dü+|òüTy˚T dæ◊◊. M]øÏ (sê»<Ûëì) n_Ûeè~∆ n+XÊ\‘√ #·+Á<äu≤ãT sêh Á|ü»\qT
ô|≥Tºã&ÉT\ uÛ≤>∑kÕ«eT´ düyT˚ àfi¯q+ Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡«Væ≤+∫+~. 384 ˝≤uÛ≤\T sêyê\+fÒ ¬s+&ÉT e÷sêZ\T. ˇø£{Ï ‘·eT |ü]ÁX¯eT\˝À, Á|üøÿ£ ‘√e |ü{+ºÏ #· #·÷düTHÔ êï&ÉT. Ç|ü&ÉT $XÊK˝À »s¡|‘ü \· ô|{Ïqº
dü+düú\‘√ ˇ|üŒ+<ë\T »]>±j·THêïs¡T. Hê\T>∑T \ø£å\ ø√≥¢ dü+düú\˝À |üì#˚ùd ø±]à≈£î\, ñ<√´>∑T\ n<äq|ü⁄ ÁX¯eT qT+&ç n+‘·sê®rj·T ô|≥Tºã&ÉT\ uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü<ädüT‡˝À e+<ä\ø=~›
s¡÷bÕj·T\T ô|≥Tºã&ÉT\ es¡<ä bÕs¡T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. \ø£å ˝≤uÛ≤\T >∑T+Eø√e&É+. ¬s+&Ée~ Á|üuÛÑT‘ê«\ qT+&ç sêsTTr\T ˇ|üŒ+<ë\T »]– 10 \ø£\å ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ekÕÔjT· +≥THêïs¡T.
eT+~øÏ ô|’>± ñ<√´>±\T \_ÛkÕÔj·Tì }<äs¡>√{≤ºs¡T. ø±ì á bı+<ä&É+. ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À bÕ\≈£î\≈£î ø£|üŒ+ ø£fÒº á ã÷s¡T®yê\T \ø£å\ eT+~øÏ ñ<√´>±\T <√s¡T≈£î‘êj·Tì e⁄<äs¡ø=&ÉT‘·THêïs¡T.
dü+e‘·‡s¡ø±\+˝À Á|üø£{Ï‘· ˇ|üŒ+<ë\˝À 5 XÊ‘·+ ≈£L&Ü Ç|ü&ÉT bÕ\≈£î\ qT+&˚ n~Ûø£ sêsTTr\T bı+<˚ |ü]dæú‘·T\T nsTT‘˚ |ü]ÁX¯eT\T n_Ûeè~∆ ø±yê\+fÒ yê]øÏ ˝≤uÛ≤\T sêyê\≥
ô|≥Tºã&ÉT\T sê˝Ò<äì >∑D≤+ø±\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïsTT. n+fÒ e#êÃsTT. m+<äT≈£î+fÒ bÕ\≈£î\T, |ü]ÁXÊeT~Û|ü‘·T\T y˚πsy˚πs>± ! yê]øÏ ˝≤uÛ≤\T sêyê\+fÒ ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î\T J‘ê\ >∑÷]Ã,
Á|üuÛÑT‘·« Á|ü#ês¡+ m+‘· ã÷≥ø£yÓ÷ ‘Ó\TdüTÔqï~. mø£ÿ&Óø£ÿ&√ ˝Òs¡T. yêπs Ms¡T Mπs yês¡T nq≥T¢>± ñHêïs¡T. n+<äT#˚ Á|ü»\ Vü ≤ ≈£ î ÿ\ >∑ ÷ ]à e÷{≤¢ & É s ê<ä ì #· + Á<ä u ≤ãT eTT+<˚
Ä+<√fi¯q\ |òü*‘·+>± Ä|æy˚j·Tã&çq ≈£î+&Ü ø±\Twü´ ø±s¡ø£ Á|üjÓ÷»q+ yê]øÏ @e÷Á‘·+ |ü≥º&É+ ˝Ò<äT. ù|s¡Tπø dæ◊◊ uÛ≤s¡‘· ôV≤#·Ã]düTÔHêï&ÉT. #·{≤º\ CÀ*øÏ ndü˝Ò b˛sê<äì VüQ≈£î+
|ü ] ÁX¯ e T\qT sêh+˝À @sêŒ≥T≈£ î #· + Á<ä u ≤ãT uÛ Ñ s √kÕ bÕ]ÁXÊ$Tø£ düe÷K´ ø±ì Ç~ n+‘·sê®rj·T bÕ]ÁXÊ$Tø£ esêZ\˝À C≤Ø#˚düTÔHêï&ÉT. ¬s’‘·T\T ‘·eT uÛÑ÷eTT\qT ‘ê´>∑+ #˚j·÷\ì,
sTTdüTÔHêï&ÉT. ‘·eT <˚X¯Á|ü»\ nuÛÑ´+‘·sê\T, Äs√>∑´\T <äèwæº˝À ˇø£ uÛ≤>∑y˚T. n+<äTπø dæ◊◊ ô|’ ≈£L&Ü ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú\<˚ ø±]à≈£î\T Vü≤≈£îÿ\qT, #·{≤º\qT ‘ê´>±\T #˚j·÷\ì ñ
e⁄+#·Tø=ì eT÷dæy˚j·Tã&çq kÕÁe÷»´yê<ä <˚XÊ\˝Àì nDT |ü≥Tº. |ü<˚•düTÔHêï&ÉT. n|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T n_Ûeè~∆ »s¡T>∑T‘·T+<äì
$<äT´‘Y ˝≤+{Ï ô|qT $<Ûä«+düø£s¡ |ü]ÁX¯eT\qT $wü‘·T\´yÓTÆq Ç˝≤+{Ï á Á|üy˚≥T dæ◊◊ düe÷K´ Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ñ n+≥THêï&É T . #· + Á<ä u ≤ãT <ä è wæ º ˝ À n_Û e è~∆ n+fÒ
¬ø$Tø£˝Ÿ ø£sêà>±sê\qT sêsTTr\T Ç∫ÃeTØ sêh+˝À @sêŒ≥T |üŒ+<ë\T #˚düT≈£îHêïø£ 1995˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü+düú>± e÷]+~. bÕ]ÁXÊe÷~Û|‘ü T· \, ø±s=Œπs≥¢ n_Ûeè~∆ e÷Á‘·yT˚ . Äj·Tq <äèwæ˝º À
#˚ùd+<äT≈£î |üPqT≈£î+≥THêïs¡T. Á>±e÷\≈£î, Á>±e÷\ Á|ü»\+‘ê yÓTT<ä≥ ô|≥Tºã&ç uÛ≤>∑kÕ«eT dü<ädüT‡ 1995˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n_Ûeè~∆ n+fÒ Á|üuTÑÛ ‘·«+˝Àì Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä \ n_Ûeè~∆ e÷Á‘·yT˚ .
e´‹πsøÏdü÷Ôe⁄Hêï n_Ûeè~∆ nH˚ @¬ø’ø£ eT+Á‘·<ä+&É+‘√ ñ n+fÒ dæ◊◊ @sêŒ&çq 100 dü+ˆˆ\ ø±\+ ‘·s¡Tyê‘· dæ◊◊ á Ç~ ì»yÓTÆq n_Ûeè~∆ ø±<äT. Á|ü»˝Ò πø+Á<ä+>± n_Ûeè~∆ ñ
<ä´e÷\ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|ü⁄‘·THêïs¡T. ˇ|üŒ+<ë\ <ë«sê sêsTTr\qT bı+<ä>∑£*–+~. á dü<ädüT‡\T, +&Ü*. s¬ ‘’ T· \ øπ +Á<ä+>± n_Ûeè~∆ »s¡>±*. ø±]àø£ ñ<√´>∑ esêZ\
sêÁcÕº ì ï dü « s¡ Z ‘ · T \´+ #˚ ù d+<ä T ≈£ î , ô|≥Tº ã &É T \ ˇ|üŒ+<ë\T »s¡>∑&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\˝À e∫Ãq e÷s¡TŒ˝Ò πø+Á<ä+>± n_Ûeè~∆ e⁄+&Ü*. |üs¡´es¡D Væ≤‘·yÓTÆq n_Ûeè~∆
uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqïeTì #Ó|ü⁄‘·Tqï á uÛ≤>∑kÕ«eT´ ø±s¡D+. 1991˝À |æ.$. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó∫Ãq q÷‘·q Ä]∆ø£ »s¡>±*. Á|üdTü ‘Ô · øπ +Á<ä sêh Á|üuTÑÛ ‘·« $<ÛëHê\T á n+‘·sê®rj·T
dü+düú\T @y√ #·T<ë›+. Ç+<äT˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|fÒº Á|ü<Ûëq bÕ]ÁXÊ$Tø£ $<ÛëHê˝Ò Ç+<äT≈£î e÷s¡Z+ y˚XÊsTT. á $<ÛëHê\T uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü<dä Tü ‡˝À ˇ|üŒ+<ë\T Ä ~X¯>± ˝Òeì ◊.m|ò.t {Ï.j·TT
uÛ≤>∑kÕ«$T>± uÛ≤s¡‘· bÕ]ÁXÊ$Tø£ düe÷K´, ø±s=ŒπswüHé Ä|òt kÕÁe÷»´yê<äT\, ãVüQfi¯C≤‹ Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚Tqì ÄHê&˚ |òüT+{≤|ü<ä+>± uÛ≤$düTÔqï~.
ãT*f…Hé ` 1 dü+∫ø£ ` 3 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 13

neTs¡Ms¡T\ es¡∆+‹ düuÛÑ\T #·+Á<äqï ;Ûe÷ kÕ≈£î‘√ _y√dæ
|ü<∏äø±\ s¡<äT›qT e´‹πsøÏdü÷Ô
Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ 1e ‘˚B qT+&ç 9e ‘˚B es¡≈£î $|ü¢y√<ä´eT+˝À nX¯óe⁄\T u≤dæq neTs¡T\qT düà]dü÷Ô neTs¡Ms¡T\
dü+düàs¡D yês√‘·‡yê\qT »s¡T|ü⁄≥≈£î bÕغ sêÁwüº ø£$T{° |æ\T|ü⁄sTTdüTqÔ ï~. á |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± á dü+ˆˆs¡+ sêÁwüº yê´|æ‘+· >± #·+Á<äqï ;Ûe÷ |ü<øä∏ ±ìï ø=‘·>Ô ± sêÁwü+º ˝À Á|üyX˚ ô¯ |{≤ºeTì
õ˝≤¢\˝À »]–q düuÛÑ\ ø±s¡´Áø£e÷\qT á ~>∑Teq ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï+. n+≥Tqï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Ä ù|s¡Tq Ç|üŒ{Ïπø neT\T˝À e⁄qï
‘·÷s¡TŒ >√<ëe] : dæ|æ◊ (j·T+.j·T˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ~. 7.11.2016q ø±øÏHê&É˝À Ç‘·s¡ dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\˝À düV≤ü » eTs¡D+ eT]j·TT Á|üe÷<ä eTs¡D≤\
$|ü¢y√<ä´eT neTs¡Ms¡T\ yês√‘·‡e düuÛÑ »]–+~. bÕغ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î \T ø=+&Ü <äTsêZsêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á düuÛÑ˝À |ü]Vü‰sê\qT s¡<äT› #˚dæ+~. Ç+<äTø√dü+ Jy√ HÓ+. 54qT $&ÉT<ä\
◊m|òt{Ïj·TT sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù C…. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Á|üdü+–+#ês¡T. qø£‡˝Ÿã] ñ<ä´eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+&ç lø±≈£îfi¯, >√<ëe] ˝Àj·T #˚dæ+~. á #·s¡´qT e´‹πsøÏdü÷Ô Jy√ HÓ+. 54qT s¡<äT› #˚j·÷\ì
b˛sê{≤\˝À nH˚ø£eT+~ Á|ü»\ ø√dü+, $|ü¢e+ ø√dü+ ÁbÕD‘ê´>±\T #˚XÊs¡Hêïs¡T. ù|<ä]ø£+, ìs¡T<√´>∑+, ndüe÷q‘·\qT, uÛÑeq Ç‘·s¡ ìsêàD s¡+>∑ ø±]à≈£î\ dü+πøåeT uÀs¡T¶ (_.y√.dæ) Ç‘·s¡
s¡ ÷ |ü ⁄ e÷|ü ˝ Ò ì Á|ü u Û Ñ T ‘ê«\T Á|ü » \ |ü ø å ± q ì\ã&ç dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT s¡<äT› #˚j·Te<ä›ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô sêÁwüºyê´|æ‘·
b˛sê&ÉT‘·Tqï $|ü¢eø±s¡T\qT ø±*à #·+|ü⁄‘·THêïj·THêïs¡T. <Ûäsêï\≈£î Ç|òüPº nqTã+<Ûä m.|æ. Á|ü>∑‹o\ uÛÑeq Ç‘·s¡ ìsêàD
uÛ≤s¡‘· $|ü¢y√<ä´eT+˝À neTs¡ T ˝… ’ q yês¡ + <ä ] øÏ ø±]àø£ dü+|òüT+ |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~.
ìyêfi¯ ó \T n]Œdü ÷ Ô Á|ü C ≤ e⁄<ä´e÷\ ìsêàDy˚T yê]øÏ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢, q+<ë´\˝À ~. 17.11.2016q uÛÑeq ìsêàD
n]Œ+#˚ ì»yÓTÆq ìyêfi¯ó\ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
lø±≈£ î fi¯ + : uÛ ≤ s¡ ‘ · $|ü¢y√<ä´eT+˝À eTTK´+>± ø±]à≈£î\T ˝ÒãsY Ä|òd” Tü eTT+<äT <Ûsä êï #˚dæ $q‹ |üÁ‘·+ Ä+<äCXÒ Ês¡T.
qø£ ‡ \“Ø, lø±≈£ î fi¯ + , >√<ëe]˝Àj·T ñ<ä´e÷˝À¢ |ü•ÃeT>√<ëe] : ~. 17.11.2016q @\÷s¡T˝À 200 eT+~øÏ
nX¯óe⁄\T u≤dæq neTs¡Ms¡T\ es¡ ∆ + ‹ dü u Û Ñ \ qT dæ . |æ . ◊ ô|’>± ø±]à≈£î\T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. &ç.dæ.m˝Ÿ. Ä|ò”düT eTT+<äT
(m+.m˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” Á|ür dü+ˆˆs¡+ qe+ãsY 1 qT+&ç >∑+≥ ùd|ü⁄ <Ûäsêï #˚XÊs¡T.
9 es¡ ≈ £ î ìs¡ « Væ ≤ +#· e Tì |æ \ T|ü ⁄ ìdü T Ô + ~. Bì˝À ø£ècÕíõ˝≤¢ : q÷õM&ÉT˝À ~.17`11`2016q 70 eT+~ uÛÑeq
uÛ ≤ >∑ + >± lø±≈£ î fi¯ + ˝Àì Áô|dt ø £ ¢ u Ÿ ˝ À q÷´&Ó y Ó ÷ Áø£ d ” ìsêàD≤ ø±]à≈£î\T sê´© ìs¡«Væ≤+∫ m+.ÄsY.z >±] ndæôdº+{Ÿ
&ç$»q˝Ÿ ø£$T{° qe+ãsY 5q neTs¡Ms¡T\ es¡∆+‹ düuÛÑì ˝ÒãsY Ä|òd” sü ≈Y î£ $q‹|üÁ‘ê\T Ç#êÃs¡T. m+.Hê>∑sêE, >√bÕ\kÕ«$T
ìs¡ « Væ ≤ +∫+~. á dü u Û Ñ ˝ À q÷´&Óy÷Ó Áø£d” ‘Ó\+>±D≤ sêh ‘·~‘·s¡T\T Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤+#ês¡T.
ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T ø±ˆˆ C….$.#·\|ü‹sêe⁄ Á|ü<Ûëq eø£Ô>± bÕ˝§ZHêïs¡T. n˝≤π> ◊.m|òt.{Ïj·TT sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ ‘·÷s¡TŒ >√<ëe], $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢˝˝À ≈£L&Ü
m+.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ eT]j·TT bÕغ, Á|üC≤ dü+|òü÷\øÏ #Ó+~q õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T Á|üdü+–+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
$»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ : bÕs¡«r|ü⁄s¡+˝À q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” bÕs¡«r|ü⁄s¡+ &ç$»q˝Ÿ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À qe+ãsY 9q neTs¡Ms¡T\
es¡∆+‹ düuÛÑ »]–+~. á düuÛÑ˝À q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” ˇ&çcÕ bÕغ sêh ø±s¡ ´<ä]Ù ø±ˆˆ u≤\#·+Á<ä wü&É+– eTTK´eø£Ô>± bÕ˝§ZHêïs¡T.
eø£Ô\T>± ◊.m|òt.{Ïj·TT sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ø±ˆˆ m+.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ eT]j·TT bÕغ, Á|üC≤ dü+|òü÷\øÏ #Ó+~q õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T
eT˝ÿHé–] mHéøö+≥sYqT ìs¡dædü÷Ô
bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. @\÷s¡T : eT˝ÿHé–] mHéøö+≥sYqT ìs¡•dü÷Ô ã÷≥ø£|ü⁄
|ü•ÃeT>√<ëe] : qe+ãsY 1 qT+&ç 9 es¡≈£L neTs¡Ms¡T\T es¡∆+‹ düuÛÑ\T »s¡bÕ\ì bÕغ sTT∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ~. mHéøö+≥sY\ ù|s¡T‘√ ñ<ä´eTø±s¡T\qT ø±*à #·+|ü&Üìï e´‹πsøÏd÷ü Ô
5.11.2016q @\÷s¡T, dæ|æ◊ (j·T+.j·T˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” Ä<Ûä«s¡´+˝À 100 eT+~‘√ düuÛÑ »]–+~. á düuÛÑ˝À bÕغ õ˝≤¢ dæ|æ◊ (j·T+.j·T˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” Ä<Ûä«s¡´+˝À @\÷s¡T˝À ~.
Hêj·T≈£î\T j·TT.$., q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T ã<ë› yÓ+ø£Á{≤e⁄\T Á|üdü+–+#ês¡T. q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T ø±ø£s¡¢ nbÕŒsêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·
eVæ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L&Ü neTs¡Ms¡T\ es¡∆+‹ düuÛÑT\ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 28.10.2016q 100 eT+~‘√ sê´©, <Ûäsêï »]>±sTT. bÕغ
ø±sê´\j·T+ qT+&ç ø£˝…ø£ºπs{Ÿ es¡≈£L sê´© »]|æ nø£ÿ&É <Ûäsêï

H√≥¢ s¡<äT›ì ìs¡dædü÷Ô
$»j·Tyê&É : ô|<ä› H√≥¢qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ s¡<äT› #˚dæq #·s¡´qT Vü≤e÷© ø±]à≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ãC≤s¡T,|ü≥ºD,
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. &çÄsYzøÏ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T.
$XÊK|ü≥ºD+ : nø√ºãsY 31q @z_˝À »]–q e÷s¡Dø±+&Éô|’
Á|üC≤dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À $XÊK|ü≥ºD+ ø£\ø£ºsY Ä|ò”düTeTT+<äT
<Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. b˛©düT\ <äeTqø±+&É≈£î ,
sê»´Væ≤+dü≈£î e´‹πsø£+>± »]–q <Ûäsêï˝À |æz&ÉãT¢´‘√ bÕ≥T
ìs¡•dü÷Ô ø±s=Œπs≥¢≈£î esê\T, ù|<ä Á|ü»\≈£î H√≥¢ ø£cÕº\T n+≥T ≈£Ls¡>±j·T\T ‘·~‘·s¡ Vü≤e÷© ø±]à≈£î\T, >∑÷&é‡ôw&é Ä{À Á|üC≤dü+|òü÷\T, Vü≤≈£îÿ\ dü+|òü÷\T, ñbÕ<Ûë´j·Tdü+|òü÷\T ,
$»j·Tyê&É bÕغ q>∑s¡ ø£$T{° Ä<Û«ä ´+˝À ~. 9.11.2016q dæ<ë›s∆¡ ø±]à≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Hê´j·Tyê<äT\ dü+|ò÷ü \T bÕ˝§Zì @z_ e÷s¡Dø±+&Éô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº
ø±˝ÒJ ôd+≥sY˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 30 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. $»j·Te+‘·+>± »]–q dü<dä Tü ‡ : Á|ü<ëÛ ì yÓ÷&û ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈î£ \Ô ≈£î dæ{Ϻ+>¥ »&箑√ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
mHé.dæ. |æ\T|ü⁄ : H√≥¢ s¡<äT› ø±s¡D+>± |ü]ÁX¯eT\T eT÷‘·|ü&ç nqT≈£L\+>±, kÕe÷q´ Á|ü»\ô|’q uÛ≤sê\T yÓ÷ù| H√≥¢ s¡<äT› $»j· T yê&É : Ä+Á<Û ë ˇ]kÕ‡ dü ] Vü ≤ <ä T › ˝ À b˛©dü T \T
ø±]à≈£î\T ñbÕ~Û ø√˝ÀŒsTTq |ü]dæú‘·T\˝À H√≥¢ s¡<äT› #·s¡´qT ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏdü÷Ô ~. 26.11.2016q @\÷s¡T˝À dü<ädüT‡ e÷y√sTTdüTº\ô|’ <ë&ç#˚dæ 32 eT+~ì #·+|æq |òüT≥qqT ìs¡dædü÷Ô
ìs¡•dü÷Ô ◊m|òt{Ïj·TT C≤rj·T ø£$T{° sTT∫Ãq |æ\T|ü⁄qqTdü]+∫ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düTe÷s¡T 200 eT+~‘√ á dü<ädüT‡ »]–+~. Á|üC≤ dü+|ò÷ü \ Ä<Û«ä s¡´+˝À $»j·Tyê&É n\+ø±sY ôd+≥sY˝À <Ûsä êï
~. 20.12.2016q $»j·Tyê&É, Ä{À q>∑sY˝À Ç|òüPº nqTã+<Ûä Ç|òPü º õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù j·TT.$. n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+∫q á düuÛ˝Ñ À »]–+~. á <Ûäsêï˝À Ç|üPº, |æ.z.&Éã÷¢´\T bÕ˝§ZHêïsTT.
$.ÄsY.m˝Ÿ. eTTsƒê ø±]à≈£î\T Á|ü<äs¡Ùq ` <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç|òPü º sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå \T |æ.Á|ükÕ<é eTTK´eø£>Ô ± bÕ˝§Zì Á|üd+ü –+#ês¡T.
50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. #ê˝≤ eT+~ ÄX¯|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢>± yÓ÷&û ìs¡íj·T+ <˚X¯ Á|ü»\
lø±≈£îfi¯+ : øπ +Á<ä+˝Àì yÓ÷&û Á|üuTÑÛ ‘·«+ q\¢<qäÛ + yÓ*øÏrùd ù|s¡T‘√
<˚X+¯ ˝À n+u≤˙, Ä<ëì ˝≤+{Ï ã&Ü ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈î£ \Ô Á|üj÷Ó »Hê\
Á|ü j Ó ÷ »Hê\ ø√dü + ø±<ä ˙ , sêuÀj˚ T ø±\+˝À |ü q Tï\T
ô|s¡T>∑T‘êsTT, uÛ≤sê\T yÓ÷|ü⁄‘ês¡˙, q>∑<äT s¡Væ≤‘· ˝≤yê<˚M\T
ìs¡“¤j·T&˚
ø√dü+ ù|<ä, eT<Û´ä ‘·s>¡ ‹∑ esêZ\ô|’ ô|<ä› H√≥¢ s¡<Tä › ù|s¡T‘√ ãVæ≤s¡+>∑ Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ <ë«sê Á|ü»\ô|’ |üs√ø£å |üqTï\T e&ç¶kÕÔs¡ì $XÊK|ü≥ï+ : ìs¡“j·T&˚ dü+<Ûäs¡“¤+>± |æz&ÉãT¢´ õ˝≤¢ ø£$T{°
<ë&çøÏ bÕ\Œ&ç+~. á #·s¡´øÏ e´‹πsø£+>± dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ) $e]+#ês¡ T . u≤´+≈£ î ˝À¢ \ø£ å \ ø√≥T¢ n|ü  \T rdü T ø=ì, Ä<Ûä«s¡´+˝À &çXË+ãsY 16q õ$m+dæ >±+BÛu§eTà e<ä› ìs¡düq
q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” sêh ø£$T{° Ç∫Ãq sêh ã+<é |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± #Ó*¢+#·≈£î+&Ü m>∑y˚dæq ã&Ü ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\≈£î y˚T\T #˚ùd+<äTπ ø ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æz&ÉãT¢´ sêÁwüº Á|ü<Ûë q
2016 qe+ãsY 28q lø±≈£îfi¯+˝À »]–q ã+<äT˝À Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´<ä]Ù myéT. \øÏåà bÕ˝§Zì ìs¡“¤j·T #·{≤ºìï |ü{Ïwüº+>± neT\T
á ìs¡íj·TeTì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü<Ûëì ìs¡ïj·÷\qT e´‹πsøÏdü÷Ô
ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T. #˚j·÷\Hêïs¡T. #·≥º+ neT\T≈£î, eTVæ≤fi¯\ ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï nìï
ñ<ä´$T+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á düuÛÑ˝À C…mdæ #ÛÓ’s¡àHé
@\÷s¡T : Á|ü<Ûëì H√≥¢ s¡<äT› ìs¡íj·T+ e\¢ p{Ÿ ø±]à≈£î\≈£î s¡ ø ±\ Væ ≤ +dü ≈ £ î e´‹π s ø£ + >± b˛sê{≤ìøÏ |æ z &É ã T¢ ´
düø±\+˝À J‘ê\T #Ó*¢+#·˝Ò<äT. Vü≤e÷©, #·T≥º\, uÛÑeq ìsêàD m˝Ÿ.$.kÕ>∑sY, ôdsTT+{Ÿ <∏Ó]kÕ‡ ø±˝ÒJ, dæÄsYÄsY ø±˝ÒJ ˝…ø£Ãs¡sY‡
‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–+#ês¡T. |æ\T|ü⁄ìdüTÔ+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |æz&ÉãT¢´ $XÊK õ˝≤¢ ø£$T{°
‘·~‘·s¡ ø±]à≈£î\≈£î ñbÕ~Û ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡j í ÷· ìï n<Û´ä ≈£îå sê\T mdt yÓ+ø£≥˝øÏàå , õ˝≤¢ Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù u≤\Hê>∑eTà,
e´‹πsøÏdü÷Ô ~. 16.11.2016q @\÷s¡T lø£ècÕí p{Ÿ$T\T¢ Ç|òPü º Ä*+&çj÷· ø£$T{° |æ\T|ü⁄ : H√≥¢ s¡<Tä › ìs¡j í ÷· ìï e´‹πsøÏd÷ü Ô
ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥ºe*‡+~>± Ç|òüPº Ä*+&çj·÷ ø£$T{° eTVæ≤fi¯\ô|’ »]π> Væ≤+düqT Áù|πs|æ+#˚ Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\qT
ôd+≥sY˝À düTe÷s¡T 300 eT+~‘√ sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á m+&É>∑{≤ºs¡T.
dü+<äs“¡ +¤ >± Á|ü»\qT<˚•› +∫ q÷´&Óy÷Ó Áø£d” õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T j·TT.$, sTT∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ~. 21.12.2016q @\÷s¡T mdt._.◊.
yÓTsTTHé ãC≤s¡T Áu≤+∫ e<ä› 150 eT+~‘√ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $»j·Tyê&É : ìs¡“j·T |òüT≥q »]–q 3 dü+ˆˆsê\T nsTTq
Ç|òüPº q>∑s¡ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ã<ë› yÓ+ø£Á{≤e⁄\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. dü+<äs“¡ +¤ >± eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#êsê\qT, n|ò÷ü sTT‘ê´\qT ìs¡•dü÷Ô
H√≥¢ s¡<Tä › Á|üu≤Û e+ e\¢ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sYq¶ T yês¡+ s√E\ u≤´+≈£î≈£î e∫Ãq Á|ü»\ qT+&ç eT+∫ düŒ+<äq \_Û+∫+~.
|æz&ÉãT¢´ sêÁwüº ø£$T{° sTT∫Ãq |æ\T|ü⁄ô|’ $»j·Tyê&É˝À |æˇ&ÉãT¢´,
bÕ≥T |üP]Ô eT÷dæyX˚ Ês¡T. Vü≤e÷©\≈£î ñbÕ~Û ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. ø=‘·÷Ôs¡T $T\T¢˝À <Ûäsêï :J‘ê\T Ä\X¯´+ ø±≈£î+&Ü #Ó*¢+#ê\ì
|æ&ûj·Tdtj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À 40 eT+~‘√ ˝…ìHé ôd+≥sY˝À <Ûäsêï
Á|ü<ëÛ ì ìs¡jí ÷· ìï ìs¡ddæ ÷ü Ô ◊m|ò{t j
Ï T· T nqTã+<Ûä Vü≤e÷© dü+|òTü + &çe÷+&é #˚dü÷Ô &çX¯+usY 17q ø=‘·÷Ôs¡T $T\T¢˝À Ä|ò”düT eTT+<äT
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n<˚ s√Eq mdt.ÄsY.ÄsY. ø±˝ÒJ˝À ≈£L&Ü ìs¡düq
Ä<Û«ä s¡´+˝À ~. 21.11.2016q bÕ‘·ãkÕº+&é ôd+≥sY˝À sêkÕÔs√ø√ <Ûäsêï »]–+~. düTe÷s¡T 600 eT+~ ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
düuÛÑ »]bÕs¡T.
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Bì‘√ Á{≤|æø˘ düú+_Û+∫+~. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ô|’ j·TT.$., ã<ë› yÓ+ø£Á{≤e⁄, <äTsêZsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T Hêj·Tø£‘·«+
@\÷s¡T, »+>±¬s&ç>¶ ÷∑ &Ó+˝˝À ≈£L&Ü ìs¡“j ¤ T· &˚ s√Eq
rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô »]–q á ø±s¡´Áø£e÷\˝À j·÷sY¶ eVæ≤+#ês¡T. Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
ãT*f…Hé ` 1 dü+∫ø£ ` 3 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 14

ø±øÏHê&É ~Mdt bòÕs¡àdü÷{Ïø˝£ ‡Ÿ ø£+|ô ˙ ìsêàD≤ìï ì*|æyj˚ ÷· * e÷y√ 40e es¡∆+‹ düuÛÑ\T
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
˝≤؃#Ûê]® #˚dæ, n¬sdüTº\T #˚dæ, πødüT\T ô|{Ϻ, ‘=+&É+– eT+&É\+ $XÊK|ü≥ï+ : bÕ‘· Á>∑+<∏ë\j·T+˝À ~. 9.9.2016q e÷y√
‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢, ‘=+&É+– eT+&É\+, |ü+bÕ~ ù|≥, es¡∆+‹ düuÛÑqT bÕغ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ø±ˆˆø=+&Éj·T´ n<Ûä´ø£å‘·q
ø=‘·ÔbÕø£\T, ‘ê{Ïj·÷≈£î\bÕ˝…+ Á>±e÷˝À¢ ~Mdt bòÕsêàdü÷{Ïø£˝Ÿ‡ Á>±e÷\ìï{Ï˝Àq÷ 144 ôdø£åHé $~Û+∫, uÛÑj·TÁuÛ≤+‘·T\≈£î >∑T]
»]–+~. ‘Ó\+>±D≤ q÷´&Óy÷Ó Áø£ø° sêÁwüº Hêj·T≈£î\T |æ. s¡+>±sêe⁄
ø£+ô|˙ ìsêàD+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷dü–+∫, ÁuÛÑeT\≈£î >∑T]#˚dæ, #˚düTÔHêïs¡T. eTTK´n‹~Û>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. kÕ+düÿ è‹ø£ $|ü¢yêìøÏ
Ä~]+∫, u…~]+∫ 50 mø£sê\T ùdø£]+∫+~. sTT+ø± 455 á ~Mdt ø£+ô|˙ Ä ÁbÕ+‘·+˝À ô|&ç‘˚ 250 ùV≤#·Ø\T 50 @+&ÉT¢ nsTT´+<äì á dü+<äs¡“¤eTT>± kÕ+düÿ è‹ø£ $|ü¢e
mø£sê\ ùdø£sD¡ ø√dü+ Á|üjT· ‘êï\T yÓTT<ä\T ô|{Ï+º ~. á uÛ÷Ñ eTT\˙ï eT÷‘·|ü&É‘êsTT. 15000 eT+~ ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘ês¡T. |ü~ùV≤qT ne´düø£‘·qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. $|ü¢e $»j·T+ ‘·sê«‘˚ ø±<äT $|ü¢e
mdtdæ,_dæ\≈£î ø√dü+ bòÕ¬sdüTº &ç`|ü{≤º\T sTT∫Ãq$. Çe˙ï ≈£L&Ü y˚\ ñ<√´>±\T }&É>=≥Tº≈î£ ì, ~Mdt <ë«sê s¬ +&ÉT y˚\ ñ<√´>±\T b˛sê≥ Áø£eT+˝À eTT+<äT≈£L&Ü kÕ+düÿ è‹ø£ $|üe¢ + #ê˝≤ nedüs+¡
e´ekÕj·T jÓ÷>∑´yÓTqÆ uÛ÷Ñ eTT˝Ò. düsπ « ‘√≥\T, J&çe÷$T&ç, düb˛≥, ‘Ó#·TÃø√e&É+eT+fÒ ªªø=+&É Hê\Tø£≈£î eT+<˚ùdÔ ` ñqï Hê\Tø£ nHêïs¡T.
Ç‘·s¡ Äs¡T‘·&ç |ü+≥\T |ü+&ÉT‘êsTT. e´ekÕj·T |ü+≥\T |ü+&˚ }&ç+~µµ nqï≥Tº e⁄+≥T+~. $»j·Tyê&É : ~. 9.9.2016q $»j·Tyê&É bÕغ ø±sê´\j·T+˝À
uÛÑ÷eTT˝À¢ Ç≥Te+{Ï |ü]ÁX¯eT\T ô|≥º≈£L&É<äì ªôdCŸµ #·≥º+ ø±e⁄q ~Mdt ø£+ô|˙ ìsêàD≤ìï yÓ+≥H˚ ì*|æyj ˚ ÷· \ì #ÓH’ ê $eTTøÏÔ $|üe¢ Hêj·T≈£î&ÉT yÓqTã&ɶ <˚XÊ\˝À $|üe¢ $»j·÷ìøÏ
#ÓãT‘·T+~. ¬ s ’ ‘ · T \ uÛ Ñ ÷ eTT\T ¬ s ’ ‘ · T \≈£ î ‹]– n|ü Œ –+#ê\ì dæ | æ ◊ e÷]ÿ‡C≤ìï nq«sTT+∫ e÷y√ Ä˝À#·Hê $<Ûëq+>± n+~+∫q
ø£+ô|˙ sTT#˚à eTT&ÉT|ü⁄\T ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+, Á|üuÛÑT‘·« (j·T+`j·T˝Ÿ)q÷´&Óy÷Ó Áø£d” ‘·÷ˆˆ>√ˆˆõ˝≤¢ ø£$T{° &çe÷+&é #˚dTü qÔ ï~. ø±ˆˆ e÷y√ 40e es¡∆+‹ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù
n~Ûø±s¡T\T mdtd,æ _dæ s¬ ‘’ T· \qT uÛ÷Ñ eTT\ qT+&ç >¬ +{Ï y˚ùd ≈£îÁ≥\T ‘=+&É+– |ü]düs¡ Á>±e÷\ Á|ü»\ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\T ¬ø. b˛˝≤] Á|üdü+–+#ês¡T.
kÕ–düTÔHêïs¡T. ¬s’‘·T\T ‘·eT≈£î »]–q yÓ÷kÕìï Á>∑Væ≤+∫, ‘·eT
uÛÑ÷eTT\T ª~Mdtµ ø£+ô|˙øÏ sTTe«uÀeTì, Ç|üŒ{Ïπø ùdø£]+∫q
uÛ÷Ñ eTT\T s¬ ‘’ T· \≈£î sTT∫à y˚j÷· \ì b˛sê≥+ #˚dTü HÔ êïs¡T.b˛©düT\T
eTT]øÏyê&É\øÏ
m‹Ôy˚j·÷\ì ø√s¡T‘·Tqï~. Ç+<äTø√dü+ »s¡T>∑T‘·Tqï ◊ø£´ ñ
<ä´eT+˝À bÕغ õ˝≤¢ ø£$T{° bÕ˝§Z+≥÷ Á|ü»\qT #Ó‘’ q· ´|üsT¡ düTqÔ ï~.

|ü{≤º*yê«*
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

;#Y \yé ô|òdæºe˝ŸqT ìs¡dædü÷Ô
Á|ü‘˚´ø£ ¨<ë ø√dü+ qe+ãs¡T 12q ô|+<äT]Ô ˝À |æz&ÉãT¢´ Ä<ä«s¡´+˝À
n+uÒ<ÿä sY $Á>∑V≤ü + e<ä› ;#Y \yé ô|dò eºæ ˝Ÿ, 470 Jz≈£î e´‹πsø£+>±
@|æ dü¢yéT Ç+Á|üPyéyÓT+{Ÿ j·÷ø˘º 1956 Á|üø±s¡+
eTT]øÏyê&É*ï H√{°ô|&’ò é #˚dæ |ü{≤º Vü≤≈£îÿ\T ø£*Œ+#ê\H˚ &çe÷+&é‘√
eTT]øÏyê&É ìyêdüT\ dü+øπ eå T dü+|òTü + , Á|ü>‹∑ o\ eTVæ≤fi≤dü+|òTü +
<Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <Ûäsêï˝À |æz&ÉãT¢´ qT+&ç j·TT. Ç+~s¡ ,
$»j·Tyê&É : ~. 28.11.2016q »]–q sêÁwüº ã+<é s¡÷|ü, mdt. yÓ+ø£≥˝øÏåà 470 õ.z ≈£î , ;#Y \yéô|òdæºe˝Ÿ ≈£î Ä<Ûä«s¡´+˝À »qe] 9 ìyêdüVü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ ~q+ s√Eq
dü+<äs¡“¤+>± $»j·Tyê&É ˝…ìHé ôd+≥sY ñeTà&ç <Ûäsêï˝À bÕغ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T Ç∫à Á|üdü+–+#ês¡T. $XÊK|ü≥ºD+ &Üu≤>±¬s¶Hé‡ $C…m|òt Áô|dt ø£¢uŸ˝À dü<ädüT‡
ÁX‚DT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ;#Yùwø˘ ù|s¡T‘√ #·+Á<äu≤ãT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó∫Ãq 470 ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dü<ädüT‡≈£î eTT]øÏyê&É dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T
J.y√qT eT]j·TT ;#Y \yéô|dò eºæ ˝ŸqT e´‹πsøÏd÷ü Ô qe+ãsY 19‘˚Bq ø¬ . s¡$ n<Û´ä ø£‘å · eVæ≤+#ês¡T. dü<dä Tü ‡˝À Á|ü>‹∑ o\ eTVæ≤fi≤dü+|òTü +
$»j·Tq>∑s¡+ : sêh $uÛÑ»q dü+<äs¡“¤+>± πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+
<ë«sêø±q>∑sY bÂs¡Á>∑+<Ûë\j·T+˝À dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù myéT. ˝øÏåà, ◊m|òt{Ïj·TT sêÁwüº ñbÕ<ä´ ≈£åî&ÉT
qyê´+Á<Ûä≈£î Á|ü‘˚´ø£ ôVA<ë ø£*ŒkÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫+~. ø±˙ myéT. yÓ+ø£fÒX¯´s¡T¢ , <ä[‘· $eTTøÏÔç qT+&ç mdt $. s¡eTD, Ä˝Ÿ
dü<ädüT‡˝À eTVæ≤fi≤ n<Ûë´|ü≈£î\T uÛ≤>∑´\øÏåà, s¡#·sTTÁ‹ eT©¢X¯«],
πø+Á<ä+˝À mHé&ç@ Á|üuÛÑT‘·«+ e∫Ãq ‘·sê«‘· BìøÏ ‘·÷≥T¢ Çmmdt sêDÏ>±s¡T eø£Ô\T>± Á|üdü+–+#ês¡T. ø±\˙\qT+&ç Ç+&çj·÷ |”|ü⁄˝Ÿ‡ ˝≤j·TsY‡ nk˛dæj˚TwüHé qT+&ç ¬ø.mdt. #·\+,
bı&ç∫ Á|ü‘´˚ ø£ bÕ´πøõì e÷Á‘·yT˚ Á|üø{£ +Ï ∫+~. Bìì ìs¡ddæ ÷ü Ô ô|<ä›m‘·TÔq eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T. dü<ädüT‡ nq+‘·s¡+ <ë´s¡ø± @|ædæm˝Ÿdæ qT+&ç ÁosêeT÷]Ô , |æ$ s¡eTD ,Á|üC≤HêdæÔø£ düe÷»+
2016 Ä>∑ d ü T º 2q 10 yêeT|ü ø å ± \T sêh ã+<é ≈ £ î ãdtø±+ô|¢ø˘‡ es¡≈£L Á|ü<äs¡ÙqqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. qT+&ç kÕs¡j·T´ Á|üdü+–+#ês¡T.
|æ\T|ü⁄ì#êÃsTT. á |æ\T|ü⁄ neT\T˝À uÛ≤>∑+>± bÕs¡«r|ü⁄s¡+˝À
dæ . |æ . ◊ (m+.m˝Ÿ ) q÷´&Ó y Ó ÷ Áø£ d ” |ü ≥ º D +˝À sê´© nq+‘·|ü⁄s¡+˝À $»j·Te+‘·yÓTÆq |ü≥ºD ù|<ä\ dü+|òüT+ 5e eTVü‰düuÛÑ
ìs¡«Væ≤+∫+~. b˛©düT\T sê´©ì n&ÉT¶ø=ì Hêj·T≈£î\qT, ~. 27.11.2016q nq+‘·|ü⁄s¡+ $.πø. uÛÑeHé˝À |ü≥ºD #ÓbÕŒs¡T. z.|æ.&ç.ÄsY. sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù sêyéT≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷
ø±s¡´ø£s¡Ô\qT n¬sdüTº #˚kÕs¡T. ù|<ä\ dü+|òTü + 5e eTVü‰düuÑÛ õ. ô|<äq› ï, j˚TdüTs¡‘ï· +, ø¬ .m. düTuÛ≤Hé 30 <äXÊu≤›\T>± ì]à+#·T≈£îqï »qX¯øÔÏ q>∑s,Y uÛ>Ñ ‘∑ dY +æ >¥ q>∑s\Y ≈£î
lø±≈£îfi¯+˝À »]–q ã+<äT˝À q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” Hêj·T≈£î\T, u≤cÕ\ n<Û´ä ø£‘å q· »]–+~. ‘=\T‘· mÁs¡C+… &ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. Ç+ø± |ü{≤º\T kÕ~Û+#·Tø√e*‡ e⁄+<äHêïs¡T. ø±ˆˆ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ì
ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Äq+‘·s+¡ »]–q düu˝ÑÛ À neTs¡Ms¡T\≈£î ìyêfi¯ó\T n]Œdü÷Ô eTÚq+ #·+|æ‘˚ ñ<ä´eT+ Ä–b˛‘·T+<äqT≈£îqï ô|‘·+Ô <ës¡¢ n+#·Hê\T ‘·|Œü ì,
‘·÷s¡TŒ>√<ëe] : Á|ü‘˚´ø£ ¨<ë ø√dü+ ~. 10.09.2016q bÕ{Ï+#ês¡T. ø±ˆˆ ô|<ä›qï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±ˆˆ ‘·]yÓT\ Hê–¬s&ç¶ ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç+ø± á düuÛÑ˝À Ç|òüPº sêÁwüº
sêÁwüº ã+<é˝À dæ|æ◊ (j·T+.j·T˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” ÁX‚DT\T, n+~+∫q dü÷Œ¤]Ô‘√ |ü≥ºD ù|<ä\ dü+|òüT+ ù|<ä\≈£î Ç+&É¢ düú˝≤\T Hêj·T≈£î\T ñù|+Á<ä, ◊ø£´y˚~ø£ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T Vü‰qTs¡|Œü »\kÕ<Ûqä
ÄÁø£$T+∫ nH˚ø£ <ë&ÉT\qT m<äTs=ÿì Ç+&É¢ ø±\˙\T ì]à+∫+<äì dü$T‹ Hêj·T≈£î\T sêeTø£èwü,í AIKMS õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù dæ. Hê>∑sêE,
ø±s¡´ø£s¡Ô\T õ˝≤¢˝À sê»eT+Á&ç, ø±øÏHê&É, neT˝≤|ü⁄s¡+,
ô|<ë›|⁄ü s¡+, s¡+|ü#√&Ées¡+, sêeT#·+Á<ä|⁄ü s¡+, ‘·~‘·s¡ &ç$»Hé
πø+Á<ë\˝ÀqT, $$<Ûä eT+&É\ πø+Á<ë\˝ÀqT q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”
neTs¡T&ÉT ø±ˆˆ sêeTø£ècÕí ¬s&ç¶ 4e es¡∆+‹ düuÛÑ KVPS Hêj·T≈£î\T lsêeTT\T ‘·~‘·sT¡ \T e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s+
n<Ûä´≈£åî\T>± C…. Ms¡Hês¡|üŒ ø±s¡´<ä]Ù>± ¬ø.m. düTuÛ≤Hé uÛ≤cÕ\‘√
bÕ≥T 31 eT+~‘√ q÷‘·q ø£$T{°ì mqTï≈£îHêïs¡T. ø±\˙˝À
¡

ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ÁX‚DT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±øÏHê&É˝À ñ<äj·T+ 5 düeTdü´\ô|’ |ü\T rsêàHê\T ÄyÓ÷~+#ês¡T.
>∑+≥\≈£î ÄsY{Ïdæ ãkÕº+&é e<ä› ãdüT‡\T Ä|æq q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”
ø±s¡´ø£s\Ô¡ T C…. #·+{Ï, m. Äq+<äsêe⁄\qT 2e {ÖHé b˛©düT\T
n¬sdüTº #˚XÊs¡T. sê»eT+Á&ç˝À ≈£L&Ü q÷´&Óy÷Ó Áø£d,” ◊m|ò{t jÏ T· T ø±oàsYô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«
ø±s¡´ø£s¡Ô\qT 3e {ÖHé b˛©düT\T n¬sdüTº\T #˚XÊs¡T.
sêh+˝À ø£s÷¡ ï\T, q+~ø=≥Tÿs¡T, ˇ+>√\T, @\÷s¡T,
ìs¡“¤+<ëìøÏ e´‹πsø£+>±
»+>±¬s&ç>¶ ÷∑ &Ó+, nq+‘·|⁄ü s¡+, ø=eP«s¡T\˝À Á|ü‘´˚ ø£ ¨<ëô|’ ø±oàsY˝À mHé.&ç.@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ôdq’ ´+‘√ kÕ–düTqÔ ï bÕ•düTº
ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sê»ø°j·T eTTdüT>∑T˝À e⁄qï uÛÑ÷e÷|òæj·÷ X¯≈£îÔ\ ìs¡“¤+<ëìøÏ e´‹πsø£+>± sêh yê´|æ‘·+>± ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T
|ü⁄wüÿsê\ô|’ ns¡TD√<äj·T, Áb˛<䓤\+‘√ n‹øÏsê‘·ø£+>± Vü≤‘·´ >±$+#·ã&ɶ ù|<ä Á|ü»\
Ä‘·àã+<ÛäTe⁄ ø±ˆˆ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ 4e es¡∆+‹ düuÛÑ nq+‘·|ü⁄s¡+
»qX¯øÔÏ q>∑s˝Y À ~. 1.1.2017q »]–+~. düu≤Û <Û´ä ≈£îå \T Ms¡Hês¡|Œü
ìs¡«Væ≤+#·eTì dæ.|æ.◊ (m+.m˝Ÿ) q÷´&Óy÷Ó Áø£d” sêh ø£$T{° Ç∫Ãq
|æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± lø±≈£îfi¯+˝Àì @&ÉT s√&É¢ »+ø£Hå ˝é À 25 eT+~‘√
$s¡dü+\ düuÛÑ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±ˆˆ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ uÛÑ÷ø£u≤®<ës¡T\≈£î e´‹πsø£+>± ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

ø£ècÕí |ü⁄wüÿsê\ ù|s¡T‘√ Á|üuÛÑT‘·« nqT∫‘· CÀø±´ìï,
Á|ü»\˝À ô|+#·T‘·Tqï eT÷&É $XÊ«kÕ\ô|’ ns¡TD√<äjT· , $s¡d+ü
ù|<ä \ ≈£ î Ç+&É ¢ dü ú ˝ ≤\T <ä ø ±ÿ\ì kÕ–+∫q b˛sê{≤\qT
$e]+#ês¡T. $\TyÓ’q $Tdü‡eTà düÔ\+ ù|<ä\≈£î Ç+&É¢ düÔ˝≤\T>± ø±ˆˆ düTu≤“sêe⁄ bÕDÏÁ>±Væ≤ es¡∆+‹ düuÛÑ
<äø±ÿ\ì ˝Ò<ë ù|<ä\ Vü‰düŒ≥˝Ÿø¬ H’ ê #Ó+<ë\ì q&ç|qæ b˛sê≥+˝ÀH˚ lø±≈£îfiÀ<ä´eT Ms¡T&ÉT, $|ü¢e ø£$ ø±ˆˆ düTu≤“sêe⁄
dü+dü\ú Ä<Û«ä s¡´+˝À $»j·Tyê&É Áô|dt ø£u¢ Ÿ˝À dü<dä Tü ‡ »]–+~. Äj·Tq neTs¡T&Éj·÷´s¡Hêïs¡T. IFTU, AIKMS, |ü≥ºD ù|<ä\ bÕDÏÁ>±Væ≤ 47e es¡+∆ ‹ düuÑÛ 2016 &çôd+ãsY 22q lø±≈£îfi¯+˝Àì
ns¡TD√<äj·T qT+&ç n<Ûä´≈£åî\T sêe÷sêe⁄, $s¡dü+ qT+&ç dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T es¡∆+‹ düuÛÑ˝À Á|üdü+–+#ês¡T. @ ÄX¯j·T+ Áô|dtø£¢uŸ˝À »]–+~. ns¡TD√<äj·T, ñs¡ø£y˚, »qkÕVæ≤‹, lø±≈£îfi¯
ns¡ee*¢ ø£èwüí e÷{≤¢&Üs¡T. eT‘· $XÊ«kÕ\qT Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô ø√dü+ ø±ˆˆ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ nX¯óe⁄\T u≤kÕ&√ Ä ÄX¯j·÷\ kÕVæ≤‹, kÕVæ≤r Ádüe+‹\T dü+j·TTø£+Ô >± á düuqÑÛ T ìs¡«Væ≤+#êsTT.
sêC≤´+>∑ e´‹πsø£+>± sêh Á|üuÛÑT‘·«+ |ü⁄wüÿsê\qT Á|üuÛÑT‘·« ø=qkÕ–+|ü⁄ø¬ ’ b˛sê&É≥y˚T Äj·Tq≈£î n]Œ+#˚ ìyêfi¯ó\Hêïs¡T. düu≈ÑÛ £î n{≤º&É n|üŒ\Hêj·TT&ÉT (ñs¡ø£y˚), qqïXË{Ϻ sê»X‚KsY, e÷s¡TŒ
eTT+<äT 500 eT+~‘√ »qX¯øÏÔ q>∑sY qT+&ç Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ e<ä› eT˝Ò¢X¯«s¡sêe⁄ (ns¡TD√<äj·T), ¬ø.uÛ≤qTeT÷]Ô (»qkÕVæ≤‹),
ø±s¡´Áø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. eT÷&É qeTàø±\qT >∑\ ø±ˆˆsêeTø£ècÕí¬s&ç¶ dü÷ú|ü+ es¡≈£î Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+∫ sêe÷sêe⁄ Hêj·TT&ÉT (lø±≈£îfi¯ kÕVæ≤‹), Hêj·TT&ÉT (kÕVæ≤r
$&ÉHê&Ü\ì ñ<√“¤~+#ês¡T. |üP\e÷\\‘√ dü÷ú|ü+ e<ä› ÁX¯<ë∆+»* |òüT{Ï+#ês¡T. Ádüe+‹) ‘·~‘·s¡T\T á düuÛÑ˝À Á|üdü+–+#ês¡T.
ãT*f…Hé ` 1 dü+∫ø£ ` 3 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 15

ø£s¡÷ï\T˝À j·T÷ìe]Ù{° $<ë´s¡Tú\ |”&ûmdtj·T÷ sêh dü<ädüT‡ ø±ˆˆ u§C≤®‘ês¡ø£+ >±]
dü+düàs¡D düuÛÑ
kÕe÷õø£ s¡ T >∑ à ‘· T \‘√ $X¯ « $<ë´\j· ÷ \T <ä[‘· ñ<ä´eTø±s¡T&ÉT ø±]àø£es¡Z |üøbå£ Õ‹ ø±ˆˆ u§C≤®‘ês¡ø+£
≈£îHê]\T¢‘·THêïj·Tì C…m˙ºj·T÷ nq+‘·|ü⁄s¡+ Ä#ês¡T´\T &Üø£ºsY >±s¡T ôV’≤<äsêu≤<é˝À eTs¡DÏ+#ês¡T. $s¡dü+ ` Ç|òüPº $»j·Tyê&É
ø¬ . ùV≤eT#·+Á<ë¬s&ç¶ nHêïs¡T. ãT<Ûyä ês¡+ Hê&ÉT <˚M |ò+ü ø£Hå é Vü‰\T˝À q>∑s¡ ø£$T{°\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ~. 14.10.2016q Áô|dt ø£¢uŸ˝À ø±ˆˆ
|”&j û T· dtjT· ÷ sêÁwüº ø±s¡´es¡+Z Ä<Û«ä s¡´+˝À j·T÷ìe]Ù{° $<ë´gs¡ú\ u§C≤® ‘ês¡ø£+ dü+düàs¡D düuÛÑ »]bÕs¡T. ø±]àø£es¡Z ñ<ä´eT+‘√,
sêÁwüº dü<ädüT‡ »]–+~. á dü<ädüT‡≈£î sêÁwüº n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·> ± <ä[‘· b˛sê{≤\‘√, Á|üC≤kÕVæ≤‘·´+‘√ ‘ês¡ø£+ >±]øÏ e⁄qï
Ábıˆˆ ¬ø. ùV≤eT#·+Á<ë¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î\, eT‘· |òüTs¡¸D\‘√ nqTã+<Ûë\qT >∑Ts¡TÔ #˚dü÷Ô eø£Ô\T e÷{≤¢&Üs¡T. Äj·Tq eTè‹øÏ
ø±´+|üdt\T ø£˝À¢\ uÛÑ]‘·+>± e÷s¡T‘·THêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.
#˚XÊs¡T. düe÷C≤qTï+&ç $<ë´s¡Tú\qT <ä÷s¡+ #˚ùd $<Ûä+>± H˚{Ï ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] : ôV’≤ø√s¡Tº d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~, ø±s¡+#˚&ÉT,
$<ä´qT bÕ\≈£î\T ‘·j·÷s¡T #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü•ï+#˚ #·T+&É÷s¡T, \øÏåà+ù|≥ e+{Ï qs¡y˚T<Ûë\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê&çq
‘·‘êÔ«ìï $X¯«$<ë´\j·÷\T H˚s¡Œ&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. e´øÏÔ‘·« $\Te*ï
ô|+bı+~+#˚ $<Ûä+>± $X¯«$<ë´\j·÷\T ñ+&Ü\ì ø√sês¡T. H˚‘·, bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ |ü]‘·|ædü÷Ô <ä[‘·T\ $eTTøÏÔ
e÷s¡ T ÿ\T, sê´+≈£ î \T ÁbÕe÷DÏ ø £ + >± Á|ü u Û Ñ T ‘ê«\T b˛düTº*ï neTTà≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. sê»<Ûëì neTsêe‹˝À Á|üuÛÑT‘·« ø√dü+ J$‘ê+‘·+ ø£èwæ #˚dæq H˚‘·, y˚T<Ûë$ ªªø±ˆˆ u§C≤®‘ês¡ø£+µ
#·÷düTÔHêïj·THêïs¡T. $X¯«$<ë´\j·÷\T $<ë´s¡Tú*ï düe÷»Væ≤‘·+ uÛÑ÷eTT\qT dæ.j·T+. #·+Á<äu≤ãT Áô|’y˚{Ÿ e]Ù{°\≈£î n|üŒq+>± >∑Ts¡Tyês¡+ (16.9.2016) sêÁ‹ >∑+. 11`30 숈\≈£î Áu…sTTHé
ø√πs bÂs¡T\T>± r]Ã~<ë›\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. $X¯«$<ë´\j·÷\ ø£≥ºu…{≤º&Éì $eT]Ù+#ês¡T. neTsêe‹ì Á|ò” CÀHé #˚j·÷\Hêïs¡T. ø±´q‡sY‘√ eTs¡DÏ+#ês¡T. Ä H˚‘·qT düà]dü÷Ô dæ|æ◊ (m+.m˝Ÿ)
|ü { Ï w ” º ø £ s ¡ D ø√dü + $<ë´s¡ T ú \ ñ<ä ´ e÷\T #˚ j · ÷ \ì $X¯«$<ë´\j·÷˝À¢ n$˙‹, nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï Md”\qT q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±øÏHê&É
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.&܈ˆ m+. Hê>∑sêE e÷J Hêø˘ düuTÑÛ ´\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø£]qƒ +>± •øÏ+å #ê\Hêïs¡T. e]Ù{° düeTdü´\ô|’ $<ë´s¡T\ú T b˛sê&Ü\ì ◊m|ò{t j Ï T· T õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À dü+‘ê|ü düuÑÛ »]bÕs¡T. á dü+‘ê|ü
$X¯«$<ë´\j·÷˝À¢ n$˙‹, nÁø£e÷\T ô|]–b˛‘·THêïj·THêïs¡T. |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á dü<dä Tü ‡˝À |”&j û T· dtjT· ÷ sêÁwüº Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù düuÛÑ≈£î q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T $. sêeTqï n<Ûä´ø£å‘·
q÷‘·q Ä$wüÿs¡D\T, |ü]XÀ<Ûäq\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. sê»ø°j·T mdt. sêyÓ÷àVü≤Hé, ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T ÄsY. ‹s¡T|ü‹sêe⁄, _. X‚KsY, düV‰ü j·T eVæ≤+#·>± q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T C….
CÀø£´+ ô|]–+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Ω‘·\ì ÁbÕe÷DÏø£+>± rdüTø√e&É+ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. uÛ≤düÿsY, Ç. uÛÑ÷wüD+, Hêj·T≈£î\T l<˚$, yÓHÓï\, ¬ø. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ø±ˆˆ u§C≤® ‘ês¡ø£+q≈£î ìyêfi¯ó\T n]Œdü÷Ô
˝Ò<Hä êïs¡T. Á|ü‹uÛ≤, kÕeTsêú´\qT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√≈£î+&Ü n$˙‹, Hêì, ¬ø. qπscÕ#ê]. Äs¡j·T÷ ej·T≈£î\T $H√<é, _.$. s¡eTD, Á|üdü+–+#ês¡T.
nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. Ábıô|òdüsY, ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY ◊. sêCÒwt, s¡$‘˚», yÓ÷Vü≤Hé, eTVü≤]¸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
$»j·Tq>∑s¡+ ø√≥ e<ä› ‘=\–+∫q ã&û¶ø=≥¢qT nø£ÿ&˚ ì]à+#ê*.
≈£î\ $eø£å‘·≈£î e´‹πsø£+>± ôdô|º+ãsY 24`30 es¡≈£î »]–q düuÛÑ\T ` düe÷y˚XÊ\T Ç|üPº H˚‘·\ô|’ ô|{Ϻq πødüT\qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê*.
$»j·Tq>∑s¡+ |ü≥ºD+˝À >∑‘· 40 dü+ˆˆsê\T>± ø√≥
≈£î\ $eø£å‘·≈£î e´‹πsø£+>± ≈£î\ ìs¡÷à\H˚ <Û˚´j·T+>± H√#·Tø√ì yÓH’ êìï ã{Ϻ <ä[‘·T\ |ü]dæ‹ú ì ns¡+∆ #˚dTü ø√e#·TÃqHêïs¡T. Á|üø£ÿq s¡+»˙ dæìe÷Vü‰\T m<äTs¡T>± düTe÷s¡T 40 ≈£î≥T+u≤\T
CÀ´‹uÛ≤|üP˝Ò dü‘·´k˛<äø˘ düe÷» kÕú|üq ~qyÓTÆq ôdô|º+ãsY 24 <ä[‘·T\ô|’ <ë&ÉT\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê&ÉT‘·÷H˚ ≈£î\$eø£å≈£î ∫qï, ∫qï ã&û¶ø=≥T¢, øÏ∞fl <äTø±D≤\T, {°`{Ï|òæHé ø=≥T¢ ô|≥Tº≈£îì
e´‹πsø£+>±, ≈£î\ ìs¡÷à\q \ø£å´+>± b˛sê&Ü\Hêïs¡T. e\÷¢] Áã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. yê] ã&û¶ø=≥º\qT ‘=\–+#·sê<äì, n<Ó›\T
qT+&ç 30 es¡≈£î uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« Væ≤+<äT‘·« yÓ’K]ì ìs¡dædü÷Ô e÷Á‘·y˚T rdüTø√yê\ì e÷Hê‡dt yê]ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº˝À πødüT
düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T »s¡bÕ\H˚ bÕغ sêÁwüº ø£$T{° |æ\T|ü⁄ô|’ $$<Ûä sê»u≤ãT n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T.
` n<˚ $<Û+ä >± 2016 dü+ˆˆs¡+ ªª <ä[‘·T\ô|,’ yÓTHÆ ê]{°\ô|’ Væ≤+<ä÷ ¬>\T#·T≈£îHêïs¡T.
õ˝≤¢˝À düuÛÑ\T »]>±sTT. ø√≥ düT+<äØø£s¡D, s√&É¢ $düÔs¡D ù|s¡T‘√ ø£˙dü+ #·≥º
ø±øÏHê&É : ~. 30.9.2016q ø±øÏHê&É˝À bÕغ õ˝≤¢ ø£$T{° eT‘√Hêà<ä <ë&ÉT\qT Á|ü‹|òüT{Ï+#·+&ç! uÛ≤s¡‘· sê»´ Væ≤+<ä÷‘·«
yÓK’ ]ì ì\Bj·T+&ç µµ nì Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± $»j·Tq>∑s+¡ Á|üø±s¡+ H√{°dTü ≈£L&Ü Çe«≈£î+&Ü ‘˚~ 07.02.2017q eTTì‡|ü˝Ÿ
Ä<Û«ä s¡´+˝À »]–q ≈£î\ ìs¡÷à\Hê #Ó‘’ q· ´ dü<dä Tü ‡≈£î C…. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ n~Ûø±s¡T\T b˛©düT\ düV≤ü ø±s¡+‘√ ‘=\–+#ês¡T. ôV≤’ ø√s¡Tº Äs¡s¶ T¡ qT
n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù j·T+. <äTsêZÁ|ükÕ<é õ˝≤¢ bÕs¡«r|ü⁄s¡+ eT+&É\+ &√øÏo\ Á>±eT+˝À ôdô|º+ãsY 28q
düuÛÑ »]–+~. á düuÛÑøÏ 80 eT+~ Á|ü»\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. n˝≤π> neT\T #˚j·T+&Éì Á|ü•ï+∫q H˚sêìøÏ ¬ø. düHê´dæsêe⁄ (Ç|òüPº
Á|üdü+–+#ês¡T. <˚X¯+˝À, sêÁwüº+˝À <ä[‘·T\ô|’q, yÓTÆHêغ\ô|’q 29q d”‘êq>∑s¡+ eT+&É\+ ÄsY.yÓ+ø£+ù|≥ Á>±eT+˝À ≈£L&Ü düuÛÑ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T), _. dü‘·´Hêïsêj·TD (Ç|òüPº õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T),
nÁ>∑≈£î\, eT‘√Hêà<äT\ <ë&ÉT\T ô|#·Ã]*¢ b˛j·÷j·THêïs¡T. á »]–+~. sêh ø£s¡|üÁ‘êìï 5000 ø±|”\T eTTÁ~+∫ $düÔè‘·+>± u§&ÉT¶ n|üŒ\sêE (ã&û¶ ø=≥Tº yê´bÕ])\qT nÁø£eT+>± n¬sdüTº
<ë&ÉT\≈£î yÓ÷B, #·+Á<äu≤ãT˝Ò ø±s¡DeTì $eT]Ù+#ês¡T. Ç≥Te+{Ï |ü+|æD° #˚kÕs¡T. #˚dæ C…’\T≈£î |ü+bÕs¡T. eT÷&ÉT s√»\ ‘·sê«‘· Ms¡T u…sTT˝Ÿô|’
<ë&ÉT\≈£î e´‹πsø£+>± }Hê e⁄<ä´eT+ ˇø£ Á|ü‹|òüT≥q>± eTT+<äT ` lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝À lø±≈£îfi¯+ eT+&É\+ ô|<äbÕ&ÉT˝À ôdô|º+ãsY $&ÉT<ä\j·÷´s¡T.
ø=∫Ã+<äì <˚X¯yê´|æ‘·+>± n≥Te+{Ï Á|ü‹|òüT≥H√<ä´e÷\T 24q, ø√≥u§e÷à[ eT+&É\+ }&çø\£ bÕ&ÉT˝À 26q, qs¡dqü ïù|≥ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\ nÁ|üC≤kÕ«$Tø£, #·≥$º s¡T<ä› #·s´¡ \T
kÕ–+#ê\Hêïs¡ T . |ü \ Te⁄s¡ T Á|ü C ≤dü + |ò ü ÷ \ Hêj· T ≈£ î \T eT+&É\+ ø√eT]Ô˝À 28q, ÄeTT<ë\e\dü eT+&É\+ n*ø±+˝À e\q düTe÷s¡T 40 ù|<ä ≈£î≥T+u≤\T s√&ÉT¶q |ü&ܶsTT. yê]
Á|üdü+–+#ês¡T. 29q ≈£î\$eø£å, ≈£î\|”&Éq≈£î e´‹πsø£+>± düuÛÑ\T »]>±sTT. |æ\¢\≈£î ø£˙dü+ ÄVü‰s¡+ n+~+#·˝Òø£ yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T
$»j·Tyê&É : ~. 24.9.2016q $»j·Tyê&É, düT+<äsj ¡ T· ´ q>∑s˝Y À ø√{u§e÷à[ Á>±eT+˝Àì <ä[‘·ù|≥\˝À eT]j·TT bÕøÏe\‡˝À n˝≤¢&çb˛‘·THêïs¡T. yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì
≈£î\ ìs¡÷à\Hê dü<dä Tü ‡ |”z&Éã÷¢´ Hêj·T≈£îsê\T ø¬ . <äTs¡Z n<Û´ä ø£‘å q· ø√s¡T‘·THêï+.
»]–+~. bÕغ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù‘√ bÕ≥T $|ü¢yê_Ûe÷ì e÷q+ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~.
s√&É¢ $düÔs¡D, q>∑s¡ düT+<äØø£s¡D ù|s¡T #Ó|æŒ á ã&û¶
e÷dæj·÷+>¥ ≈£L&Ü Á|üdü+–+#ês¡T. mø£ÿ&É ≈£î\, eT‘· ñHêà<ä
<ë&ÉT\T »]–Hê yê{ÏøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê&Ü\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
HÓ*¢eTs¡¢ neTs¡Ms¡T\ es¡∆+‹ ø=≥¢qT ‘=\–+∫ sêÁ‹øÏ, sêÁ‹ ø£+#˚ y˚kÕs¡T. Ç~ Ç+ø±
<äTsêàs¡ZyÓTÆq~. ø±e⁄q s√&É¢ $düÔs¡D≈£î b˛>± $T–*q düú˝≤ìï
≈£î\ ìs¡÷à\H˚ <Û˚´j·T+>± Á|ü»\qT #Ó’‘·q´+ #˚j·÷\Hêïs¡T. 29`1`2017 q »s¡C≤|ü⁄ ù|≥ Á>±eT+˝À >∑\ HÓ*e¢ Ts¡¢ u≤~Û‘T· \≈£î øπ {≤sTT+#ê\ì, Ç+&Éq¢ T ≈£L&Ü eT+ps¡T #˚j÷· \˙
≈£î\ ìs¡÷à\q dü<ädüT‡ : ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢, j·TT. ø=‘·Ô|ü*¢ neTs¡ Ms¡T\ dü÷ú|ü+ e<ä› HÓ*¢eTs¡¢ neTs¡Ms¡T\ 23e es¡∆+‹ düuÛÑ ø±]àø£ Hêj·T≈£î\ô|,’ u≤~Û‘T· \ô|’ ô|{Ïqº nÁø£eT øπ düTqT m‹Ôyj
˚ ÷· \ì
#Ós¡Te⁄ e<ä› »]–q ≈£î\ìs¡÷à\Hê dü<ädüT‡˝À dæ|æ◊(j·T+.j·T˝Ÿ) »]–+~. á düuÛÑ≈£î uÀì dü‘·´Hêïsêj·TD (IFTU õ˝≤¢ ñ ◊m|òt{Ïj·TT, |æz&ÉãT¢´ Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T $. sêeTqï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 144 bÕ<Ûä´≈£åî\T) n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. IFTU õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT K.
dü+ˆˆsê\ ÁøÏ‘·+ dü‘·´k˛<Ûäø˘ düe÷CŸ kÕú|æ+∫q CÀ´‹u≤|üP˝Ò düHê´dæsêe⁄ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s+¡ düuqÑÛ T ñ<˚•› +∫ $»j·Tyê&É˝À bÕغ sêh ø£$T{° Ä<Ûäs¡«´+˝À
ÄX¯j÷· \T H˚{øÏ Ï HÓsy¡ s˚ ˝¡ <Ò Hä êïs¡T. 20 dü+ˆˆsê\T <ë{ÏHê <ä[‘·T\
•s√eT+&Éq+ øπ düT˝À myéT.m˝Ÿ.m. ‘√≥ Á‹eT÷s¡T\Ô øπ düT $#ês¡D≈£î
e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ neTs¡Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\T Vü‰»¬s’
|üP\e÷\\T y˚XÊs¡T. 150 eT+~ Á|ü»\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.
&çôd+ãsY 4q ø±Åk˛ºøÏ ìyê[
õ˝≤¢˝À p≥T $T\T¢\T ‘Ó]|æ+#ê\ì ‘êeTdtHÓ*ù|¢ eTs¡
≥ |ü
¢ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ Á>ö+&é,
]s¡ ø £åD ≈£î Ç|ü P º sê´©
eTTK´eT+Á‹øÏ $q‹ |üÁ‘·+ ‘êeTdt ù|≥ Á|ü»\ Ç+&É¢ düú˝≤\qT, HÓ*¢eTs¡¢ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ
$»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ <ë«s¡|üP&ç Á>±eT+˝À »]–q Á>ö+&éqT HÓ*e¢ Ts¡¢ j·÷»e÷q´+ |ò⁄ü &é Áb˛dæd+æ >¥ j·T÷ì{Ÿ ù|s¡T‘√
ãVæ≤s¡+>∑ düu≈ÑÛ î£ Vü‰»¬sq’ sêheTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT≈£î ø£u≤®≈£î ~–+~. á #·s¡´qT ìs¡•dü÷Ô $<ë´s¡T∆\T, eTVæ≤fi¯\T,
ádüTºø√düTº p≥T$T\T¢ IFTU Hêj·T≈£î\T, ø±]à≈£î\T õ˝≤¢˝À j·TTe≈£î\T, yêø£sY‡ ‘·~‘·s¡T\‘√ düTe÷s¡T 2000 eT+~‘√ Ç|üPº
eT÷dæy˚dæq p≥T$T\T¢\T ‘Ó]|æ+#ê\ì $q‹ |üÁ‘·+ Ç#êÃs¡T. Hêj·Tø£‘·«+˝À HÓ*¢eTs¡¢˝À uÛ≤Øsê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´©øÏ
õ˝≤¢˝À p≥T $T\T¢\ düeTdü´ ‘·q≈£î ‘Ó\TdüTqì $T\T¢\≈£î POW sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù myéT. \øÏåà Ç|üPº õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T
sêsTTr\ >∑÷]à Ç|üŒ{Ïøπ øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ ˝ÒK sêkÕqì, sêsTTr K. düHê´dæsêe⁄ Vü‰»¬sH ’ ês¡T. \ø°àå e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ù|<ä Á|ü»\ dü˝ú ≤\qT
Ç∫à nsTTHê $T\T¢\T ‘Ó]|ækÕÔeTì ãVæ≤s¡+>∑+>± Äj·Tq Vü‰MT ÄÁø£$TdüTÔqï j·÷»e÷q´+ ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì
Ç#êÃs¡T. eTTK´eT+Á‹ Vü‰MTì yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ù|<ä\≈£î ìyêdü Vü≤≈£îÿ\T ø£*Œ+#ê\ì, |ü⁄{Ÿ u≤˝Ÿ Á>ö+&é qT
ø£˝ø… sº£ T¡ ≈£î IFTU õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T K. düHê´dæsêe⁄ $»„|Ôæ #˚kÕs¡T. |ü]s¡øÏå+#ê\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T.
ãT*f…Hé ` 1 q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” 16

$|ü¢y√<ä´eT ìsêà‘· ø±ˆˆ sêj·T\ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt (s¡eqï) q>∑®˝ŸãØ yÓ\T>∑T˝À
Á|ü<ÛäeT es¡∆+‹ düuÛÑ\qT ~. 9`3`2017q ø±ˆˆ ô|ò’˝≤ yêdüT<˚esêe⁄
sêh yê´|æ‘·+>± »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç 7e es¡∆+‹ düuÛÑ
ø±Áy˚T&é s¡eqï Á|ü<ÛäeT es¡∆+‹ düuÛÑ q>∑ ® ˝ Ÿ ã Ø y˚ T |ò ü T
>∑ s ¡ ® q ≈£ î @u… ’ @+&É T ¢
2017 e÷]à 9, ñˆˆ 10 >∑+≥\≈£î, Áô|dtø£¢uŸ, $»j·Tyê&É ì+&É T ‘· T qï H˚ | ü < Û ä ´ +˝À
|üPs¡« ñeTà&ç Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ bÕغ sêh lø±≈£îfi¯ –]»q ¬s’‘ê+>∑
ø±s¡´<ä]Ù>±, ‘Ó\+>±D≤ sêh bÕغ ø±s¡´<ä]Ù>± uÛ≤s¡‘· ø±ˆˆ <äs¡Tà\T düTπswt, d”|”◊(j·T+.j·T˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” sêh Hêj·T≈£î\T kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ Hêj·T≈£î&ÉT
$|ü¢y√<ä´eT ìsêàD+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· eVæ≤+∫q ø±ˆˆ yÓ’.kÕ+ã•esêe⁄, d”|”◊(j·T+.j·T˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” πø+Á<ä Hêj·T≈£î\T dæ | æ ◊ (j· T +.j· T ˝Ÿ )
neTs¡T&ÉT ø±ˆˆ sêj·T\ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt (s¡eqï) ø±ˆˆ |æ. Á|ükÕ<é d”|”◊(j·T+.j·T˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” sêh ôdÁø£fÒ]j·T{ŸdüuÛÑT´\T q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” sêÁwüº H˚‘·,
eTs¡D+Ï ∫ dü+e‘·‡s¡+ ne⁄‘·Tqï~. á dü+<äs“¡ e¤ TT>± ø±ˆˆ Ç. Á|üuÛ≤ø£s¡ ¬s&ç¶ @◊¬øm+mdt sêh n<Ûä´≈£åî\T
~. 9`3`2017 sêh yê´|æ‘·+>± nìï õ˝≤¢\˝À neTs¡ J $ ø±ˆˆ ô|’ ˝ ≤
ø±ˆˆ s¡eqï Á|ü<ÛäeT es¡∆+‹ düuÛÑ\qT ñ<ä´eT dü÷Œ¤]Ô‘√ ø±ˆˆ sêe÷sêe⁄ ns¡TD√<äj·Tsêh n<Ûä´≈£åî\T yêdüT<˚esêe⁄ 7e es¡∆+‹
ìs¡«Væ≤+#ê\ì dæ|æ◊(m+.m˝Ÿ) q÷´ &ÓyÓ÷Áø£d” sêh ø±ˆˆ ¬ø. b˛˝≤] ◊m|òt{°j·TT sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düuÛÑ ~.11.4.2017q lø±≈£îfi¯+˝À bÕغ sêÁwüº ø£$T{°
ø£$T{° |æ\T|ü⁄ sTT∫Ã+~. n<˚ $<Ûä+>± sêh ø£$T{°
Ä<Ûä«s¡´+˝À e÷]à 9q »]π> ø±ˆˆ s¡eqï Á|ü<ÛäeT
ø±ˆˆ >∑+>± uÛÑyêì |æy√&Éã÷¢´ sêhn<Ûä´≈£åî\T Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·T+~. »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç.
es¡∆+‹ düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+~. ø±ˆˆ @. s¡$#·+Á<ä |æ&çj·Tdtj·TT sêh n<Ûä´≈£åî\T ;Vü‰s¡T, |ü•ÃeT #·+bÕs¡Hé ˝À uÛÑ÷kÕ«eT´ >∑÷+&Ü
@\÷s¡T l ø£ècÕí p≥T $T\T¢˝À yÓTs¡T¬>’q ˇ|üŒ+<ä+ eTTsƒê #˚ ø±ˆˆ dæsêCŸ nHê‡Ø <ës¡TD Vü≤‘·´
;Vü‰s¡T sêÁwüº+, |ü•ÃeT #·+bÕs¡Hé õ˝≤¢, ø£‹j·÷
@\÷s¡T l ø£ècÕí E≥T$T\T¢˝À yÓTT‘·Ô+ ø±]à≈£î\≈£î eTVæ≤fi≤ ø±]à≈£î\≈£î dü+ˆˆsêìøÏ s¬ +&ÉT wüsT¡ \º T, yÓTø±ìø˘ ø±]à≈£î\≈£î e÷{Ïj·÷ Á>±eT+˝À ~.8.2.2017q |ü≥º|ü>∑\T ñ<äj·T+ 11
J‘ê\T ô|+#·T‘·÷, nH˚ø£ kÂø£sê´\T, sêsTTr\T sêã&ÉT‘·÷ n<äq+>± s√E≈£î 4 s¡÷ˆˆ\T, Ç‘·s¡ n\yÓqT‡\T ô|+#·T‘·÷ mø£ÿ&Ü >∑+≥\≈£î uÛÑ÷kÕ«eTT\ >∑÷+&Ü eTTsƒê ø±ˆˆ dæsêCŸ nHê‡Øì Vü≤‘·´
yÓ T s¡ T ¬ > ’ q ˇ|ü Œ +<ä + »]–+~. >∑ ‘ · mìïø£ \ ˝À nH˚ ø £ |üì uÛ≤sê\T ˝Ò≈î£ +&Ü ˇ|üŒ+<ä+ kÕ~Û+∫+~. ~. 19.10.2016q #˚dæ+~. n‘·&ç ej·TdüT‡ 40 @fi¯ófl. Ä Á>±eT+˝À 40 mø£sê\≈£î
e÷j·Te÷≥\‘√, yÓ÷dü|üP]‘·+>±, nÁø£eTe÷s¡Z+˝À >∑T]Ô+|ü⁄qT 2500 eT+~‘√ »qs¡˝Ÿ u≤&û düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ nÁ–yÓT+≥T ô|’>± uÛÑ÷eTT\ ø√dü+ b˛sê≥+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. Ç+<äT˝À 22
#˚õøÏÿ+#·T≈£îqï {Ïj·THé{Ïj·TTdæ @$T kÕ~Û+#·≈£î+&Ü ø±]à≈£î\≈£î eTTkÕsTT<ëqT $e]+#ês¡T. ø±]à≈£î\T ÄyÓ÷<ä+ rdüT≈£îHêïs¡T. mø£sê\ uÛ÷Ñ $T ˝Òì ìs¡Tù|<ä\ kÕ«BÛqyÓTÆ e⁄+~. á uÛ÷Ñ b˛sê{≤ìøÏ
Á<√Vü≤+ #˚dæ+~. j·÷»e÷Hê´ìøÏ |üP]Ô ‘=‘·TÔ>± e´eVü≤]+∫ á nÁ–yÓT+≥Tô|’ @yÓTqÆ nuÛ´Ñ +‘·sê\T+fÒ, @ dü+|òTü + e´‹πsøÏ+∫Hê ø±ˆˆ dæ s êCŸ nHê‡Ø Hêj· T ø£ ‘ · « + eVæ ≤ dü T Ô H êï&É T . ø±e⁄q
ø±]à≈£î\qT nìï $<Ûë\ e+∫+∫+~. 2015 nø√ºãsY 9q ‹]– düyÓTà u≤´˝…{Ÿ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆eTì Á|üø£{Ïdü÷Ô yês¡+ s√E\T uÛÑ÷kÕ«eT´X¯≈£îÔ\T dü+ã+~Û‘· ø±Áy˚T&é‡ #ê˝≤ <ë&ÉT\T »]>±sTT.
»]–q mìïø£\˝À yÓsTT´ q\uÛ…’ z≥¢ uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ $»j·T+ >∑&ÉTe⁄ sTTe«&ÉyÓTÆq~. 10 s√E˝…’Hê @ dü+|òüT+ eTT+<äT≈£î nHê‡Øì ‘·|ü&ÉT πødüT˝À¢ sTT]øÏ+#˚ Á|üj·T‘êï\T ≈£L&Ü #ê˝≤
sêø£b˛e&É+ ~. 27.10.2016q C…dæm˝Ÿ >±] düeTø£å+˝À »]>±sTT.
kÕ~Û+∫q ◊m|òt{Ïj·TT ø±]à≈£î\ |üøå±q ì\ã&ç nH˚ø£ düeTdü´\T >∑‘· ¬s+&˚fi¯ófl>± sT÷ ÁbÕ+‘·+˝À uÛÑ÷$T ø√dü+,
|ü]wüÿ]+∫+~. 350 eT+~ì |ü]àHÓ+{Ÿ #˚sTT+∫+~. |ü]ÁX¯eT ˇ|üŒ+<ä+ô|’ dü+‘·ø±\T »]>±sTT. ~. 1.11.2016 qT+&ç ø=‘·Ô
ˇ|üŒ+<ä+ neT\T˝ÀøÏ e∫Ã+~. uÛ Ñ ÷ kÕ«eTT\ nDÏ ∫ y˚ ‘ · ≈ £ î e´‹π s ø£ + >± b˛sê{≤\T
|ü]dæ‹ú ì ã{Ϻ y˚‘q· ˇ|üŒ+<ä+ kÕ~ÛkÕÔeTì #Ó|Œæ q Vü‰MTøÏ ø£≥Tºã&ç rÁe‘·se¡ Tj·÷´sTT. uÛ÷Ñ kÕ«eT´ >∑÷+&ÜsTTC≤ìï uÛ÷Ñ $T˝Òì ù|<ä\T
2016 E˝…’ qT+&ç J‘ê\ ô|+|ü⁄<ä\¬ø’ j·÷»e÷q´+ô|’ ˇ‹Ô&ç <˚ X ¯ y ê´|æ ‘ · + >± n≥T u… + >±˝Ÿ ˝ Àq÷, Ç≥T
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àq÷ nH˚ø£ p{Ÿ$T\T¢\T eT÷‘·|ü&ç ø±]à≈£î\T ñ Á|ü‹|òüT{ÏdüTÔHêïs¡T. |üˆˆ #·+bÕs¡Hé õ˝≤¢ dæø±Ô eT]j·TT eTCÀ*j· ÷
‘Ó∫Ã+~. <äX\¯ yêØ ìs¡dqü ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|{ü +ºÏ ~. n~Ûø±s¡T\≈£î dü$T‘·T\˝À nH˚ø£ uÛÑ÷b˛sê{≤\T eTT+<äTø=düTÔHêïsTT.
$»„|æÔ #˚j·T&É+‘√bÕ≥T Ä+<√fi¯q\T ñ<äè‘·+ #Ój·T´&É+‘√ bÕ~Û ø√˝ÀŒsTT, p{Ÿ dü+øå√uÛ+Ñ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Á|üdTü ‘Ô · |ü]dæ‘ú T· ˝À¢
@\÷s¡T $T\T¢˝À |üP]ÔkÕúsTT y˚‘·q ˇ|üŒ+<ä+ kÕ~Û+#·&É+ ø±ˆˆ dæsêCŸ nHê‡Ø dæ|æ◊ (j·T+.j·T˝Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”
j·÷»e÷q´+ #·s¡Ã\≈£î n+^ø£]+∫+~. <ä|òü<äbòÕ\T>± »]–q dæø±Ô`eTCÀ*j·÷ ÁbÕ+rj·T ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT. n‘·&ÉT bÕغ eè‹Ô
#·s¡Ã\ nq+‘·s¡+ $T\T¢˝Àì nìïesêZ\ ø±]à≈£î\≈£î J‘ê\T dü+#·\Hê‘·àø£ $wüjT· +. ì‘ê´edüs¡ <Ûsä \¡ ‘√ b˛*ùdÔ J‘·+ ô|+|ü⁄<ä\
∫qï~>± nì|æ+#·e#·TÃ>±˙, Á|üdTü ‘Ô · p{Ÿ |ü]ÁX¯eT m<äTs=ÿ+≥Tqï $|üe¢ ø±s¡T&ç>± |üì #˚dTü HÔ êï&ÉT. n‘·&ç uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìøÏ |òÁæ ãe]9e
ô|+#·T‘·÷ eT+∫ y˚‘·q ˇ|üŒ+<ä+ »]–+~. $T\T¢˝Àì yÓTT<ä{Ï, ‘˚Bq n+‘·´ÁøÏj·T\T »]>±sTT. düTe÷s¡T 400 eT+~ Á|ü»\T á
¬s+&Ée πs≥T ø±]à≈£î\≈£î, {Ï{Ï d”Ødt ø±]à≈£î\≈£î s√E≈£î 10/ >∑&ÉT¶ |ü]dæú‘·T˝À¢ á ˇ|üŒ+<ä+ kÕù|øÏåø£+>± yÓTs¡T¬>’q ˇ|üŒ+<ä+ >±
#Ó|üŒø£ ‘·|üŒ<äT. n+‹eT j·÷Á‘·˝À bÕ˝§Zì ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T.
`\T, eT÷&Ée sπ ≥T ø±]à≈£î\≈£î s√E≈£î 18/`\T y˚‘q· + ô|]–+~. ø±ˆˆ dæsêCŸ nHê‡ØøÏ q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” bÕغ $|ü¢e ìyêfi¯ó

sêC≤q>∑s¡T, >√ø£es¡+ eT+&É˝≤\˝Àì \]ŒdüTÔqï~. uÛÑ÷kÕ«eT´ e´‹πsø£ yê] >∑÷+&Ü X¯≈£îÔ\ e´‹πsø£
b˛sê{≤\qT rÁe‘·s+¡ #˚jT· &ÜìøÏ |üPqT≈£î+{≤eTì bÕغ X¯|<ü +ä∏
#˚dTü qÔ ï~. n+<äTø¬ ’ s¬ ‘’ ê+>±ìï ô|<ä› dü+K´˝À düMTø£]+∫, >∑÷+&Ü

d”*+>¥ uÛÑ÷eTT\T ù|<ä\≈£î |ü+#ê\ì <Ûäsêï <ë&ÉT\qT Á|ü‹|òüT{Ï+#·T≥≈£î dæ<ä∆+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]düTÔqï~.
kÕ«BÛq+ #˚düTø√˝Ò<äT. düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À πødüT $#ês¡D »s¡T>∑T‘·Tqï
düeTj·T+˝À neTàø±\T ø=qT>√\T #˚j·TT≥≈£î ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\
~ 6`12`2016q nœ\uÛ≤s¡‘· ¬s’‘·T ` ≈£L© dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î yê] <äfi≤s¡T\≈£î n~Ûø±s¡T\T n|üŒC…|ü‘·THêïs¡T. l düVü‰j·T+‘√ ø£u≤® #˚dæq qTHêï dü‘·´s¡|òüTTsê+≈£î n+&É>±e⁄+≥÷
(m◊¬øm+mdt) Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s$q÷´ &ç$»Hé˝À >∑\ d”*+>∑T ø£ècÕí|ü≥ï+ Á>±eT+˝À 1994 dü+ˆˆ˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ä uÛÑ÷eTT\ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï ù|<ä\ô|’ b˛©düT, ¬s$q÷´
uÛÑ÷eTT\T |ü+|æD°#˚j·÷\ì, ù|<ä\T kÕ>∑T˝À j·TTqï d”*+>∑T nqT≈£L\+>± rs¡TŒ ÇùdÔ H˚{ÏøÏ uÛÑ÷kÕ«eTT\ qT+&ç uÛÑ÷eTT\qT j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·|ü&ÉT πødüT\T ãHêsTT+∫+~. M{ÏøÏ e´‹πsø£+>±
uÛÑ÷eTT\≈£î |ü{≤º\T Çyê«\ì, ù|<ä\≈£î Ç+&É¢ düú˝≤\T Çyê«\ì Á|ü»\T b˛sê&ç uÛÑ÷eTT\T kÕ~Û+#·Tø√yê\ì <äTsêZÁ|ükÕ<é
ø√s¡T‘·÷ düuŸø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûäsêï »]–+~. á |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
<Ûsä êïqT<˚•› +∫ m◊mm+mdt sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù m+. <äTsêZÁ|ükÕ<é m◊¬øm+mdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Á|üB|t e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ s¬ $q÷´
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü«‘·+Á‘·´+ e∫à 69 dü+e‘·‡sê\T, uÛÑ÷ dü+düÿs¡D\ &ç$»Hé |ü]~Û˝À j·TTqï d”*+>∑T uÛÑ÷eTT\qT l ø£èwüí|ü≥ï+,
#·≥+º e∫à 46 dü+e‘·‡sê\T nsTTq|üŒ{Ïø° uÛ÷Ñ dü+düÿs¡D\ #·{≤ºìï ø£\es¡#·s¡¢, ø±qes¡+, ‘·T+>∑bÕ&ÉT, &ç j·TÁs¡+bÕ˝…+, qs¡kÕ|ü⁄s¡+ ,
neT\T #˚j·Te\dæq ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T uÛÑ÷kÕ«eTT\T, yê] »+ã÷|ü≥ï+, ì&ç>∑≥¢, eTTq>±\, ø±|ües¡+, >∑TeTàfi¯fl<=&ç¶
<äfi≤s¡T\≈£î düVü≤ø£]dü÷Ô uÛÑ÷eTT\qT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì ù|<ä\≈£î Á>±e÷\˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îqï uÛ÷Ñ eTT\T Ä Á>±e÷\˝À
|ü+#·&É+˝Ò<äì nHêïs¡T. sê»eT+Á&ç &ç$»q¢˝À nœ\uÛ≤s¡‘· ¬s’‘·T j·TTqï ù|<ä\T Ç+&É¢ dü˝ú ≤\≈£î, kÕ>∑T uÛ÷Ñ eTT\≈£î øπ {≤sTT+∫ |ü+|æD°
≈£L© dü+|òüT+ (m◊¬øm+mdt) Ä<Ûä«s¡´+˝À nH˚ø£ b˛sê{≤\T »]|æ #˚j·÷\ì, >∑+>∑+bÕ˝…+, q+<äsê&É Á>±e÷\˝À ¬s’‘·T ` ≈£L©\T
uÛÑ÷eTT\T kÕ~Û+#·T≈£îqï~. n˝≤+{Ï uÛÑ÷eTT\˝À ]j·T˝Ÿmùdº{Ÿ\T, kÕ>∑T #˚düT≈£î+≥Tqï uÛÑ÷eTT\≈£î |ü{≤º\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì
ø±\Te\T, mdtÇC…&é, ø√düº˝Ÿ ø±]&ÜsY\ ù|s¡T‘√ ù|<ä\ e<ä› qT+&ç yê{Ï neT\T ø√dü+ m◊¬øm+mdt Hêj·Tø£‘«· +˝À b˛sê&Ü\ì, ˝Ò<ë
>∑T+E≈£îì ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î n~Ûø±s¡+˝À e⁄+&˚ Á|üC≤ ÄÁø£$T+#·Tø√e{≤ìøÏ ù|<ä Á|ü»\T dæ<ä›+ ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
Published by Y. Sambasiva Rao, Publisher, Printer and owner from H.No. 53-4-40/1, Ramanarsaaiah Bhavan, Kristurajapuram, VIJAYAWADA - 8, and Printed at Chaitanya Printers, Vijayawada - 2
Editor : Y. Sambasiva Rao, Phone : 9440019965, e-mail : cpimlndap14@gmail.com. web : www.cpimlndtsap.org