SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANAH PUTEH

UJIAN 1
GEOGRAFI TINGKATAN 3
MASA : 2 JAM

NAMA :______________________________________________________ KELAS :_________

ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN.

BAHAGIAN A (20 markah)

1. Garisan grid yang dilukis secara menegak dan dinomborkan dari barat ketimur dinamakan

_______________________________.

2. Garisan Utaraan dilukis secara _________________________________ dan dinomborkan dari

_______________________ke ________________________.

3. Dalam menentukan kedudukan sesuatu tempat, nilai ______________________________ disebut terlebih

dahulu dan diikuti oleh nilai _________________________________.

4. Terdapat dua jenis rujukan grid iaitu ____________________________dan __________________________.

5. Labelkan garisan grid di bawah:

23

22

21

2o
11 12 13 14
1

BAHAGIAN B (25 markah)

Soalan berikut berdasarkan peta lakar di bawah:

1. Nyatakan kedudukan tempat-tempat berikut dengan berdasarkan rujukan grid :

Tempat RG 4 Angka Tempat RG 6 Angka

Tasik Masjid
Kg. Maju Kuil

Kilang Kilang

Kg. Nangka Tokong
Kg. Baru StesenTrigonometri

2. Dua jenis simbol ketinggian yang terdapat dalam peta lakar ialah

(a) __________________________________________ (b) _____________________________________
3. Ketinggian Bt Marak ialah ________ meter dari aras laut dan terletak di bahagian__________________peta.

4. Selang kontur dalam peta ialah __________________ meter.

5. Sungai Budi mengalir dari arah ___________________ kearah _____________________ memasuki laut.

6. Nyatakan anutan agama penduduk-penduduk di kampung berikut:

KAMPUNG ANUTAN AGAMA

KG. TIONG

KG. MAWAR
KG. NANGKA

7. Tanaman utama dalam peta ialah __________________. Oleh itu kebanyakan penduduknya bekerja sebagai
_____________________________________.

8. Tumbuh-tumbuhan semulajadi yang terdapat di timurlaut peta ialah ________________________________.

9. Pola petempatan berjajar terdapat di ______________________________ iaitu di persegi grid (RG 4 angka)
___________________________.

BAHAGIAN C (6 markah)
1. Namakan jenis cerun dan bentuk muka bumi berdasarkan susunan garisan konturnya. [6 markah]
3

BAHAGIAN D (14 markah)
1. Isi tempat kosong di bawah ini dengan pilihan jawapan yang paling sesuai.

utara 90° utara grid jangkasudut 360° selatan

(a) Garisan yang selari dengan garisan timuran pada peta topografi dikenali sebagai ____________________.

(b) Bearing sudutan dinyatakan dalam unit darjah antara 0° hingga __________. Manakala bearing sukuan
dinyatakan mengikut empat sukuan yang bersudut _____________.
(c) Mata angin yang dijadikan rujukan asas dalam mengukur bearing sukuan ialah _________________ dan
____________________.
(d) _________________________ ialah alat yang digunakan untuk mengukur bearing dalam peta topografi.

2. Nyatakan bearing sudutan berikut: [4 markah]

(a) B dari A (b) C dari D

B ● C ●
A● ● D
2. Nyatakan bearing sukuanberikut : [4 markah]

(a) E dari F (b) G dari H

F ● ● H

● E G●
BAHAGIAN E (20 markah)
1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
pembaris 1 : 700 000 skala penyata jangka tolok 1 : 700

(a) Skala yang dinyatakan dengan perkataan ialah _________________________________________.
(b) Jika skala peta 1 cm mewakili 7km, pecahan wakilannya ialah _____________________________.
(c) Jika skala peta 1 cm mewakili 7 meter, pecahan wakilannya ialah __________________________.
(d) Alat yang digunakan untuk mengukur jarak lurus ialah _________________ dan ______________.
4
2. Soalan berikut berdasarkan peta topografi di bawah.

(a) Nyatakan jarak jalan raya dari RG367030 ke RG400082. _____________km. [2 markah]
(b) Kira keluasan kawasan tanaman padi di Kg Ledang sekiranya skala peta diubah kepada 1 : 50 000.
Luas Segi Empat Grid KM Persegi Bilangan Jumlah keluasan (km persegi)
Penuh (1)
Tiga per empat penuh (¾)
Separuh penuh (½)
Satu per empat penuh (¼)
Jumlah kawasan tanaman padi di Kg Ledang
5
BAHAGIAN F (15 markah)
1. Jadual 1 menunjukkan jumlah pengeluaran daging ternakan di Semenanjung Malaysia antara tahun 2004
hingga 2007.

TAHUN
JENIS DAGING TERNAKAN (TAN METRIK) JUMLAH
2004 2005 2006 2007
Lembu 1, 600 1, 500 1, 600 1, 300 6, 000
Kambing 2, 000 2, 500 3, 300 5, 800 13, 600
Ayam 1, 800 3, 000 7, 000 8, 200 20, 000

(a) Berdasarkan jadual 1, lukiskan sebuah graf bar majmuk yang menunjukkan jumlah pengeluaran daging
ternakan di Semenanjung Malaysia antara tahun 2004 hingga tahun 2007. Gunakan skala 1 cm mewakili
1, 000 tan metrik. Lengkapkan graf anda dengan tajuk yang sesuai. [10 markah]

(b) Berdasarkan graf yang anda lukis, jawab soalan-soalan berikut :

Jumlah pengeluaran daging ternakan di Semenanjung Malaysia paling tinggi ialah daging

_______________. Jumlah pengeluaran daging ternakan di Semenanjung Malaysia paling sedikit ialah

daging _________________. Antara tahun 2006 & 2007, jumlah pengeluaran daging _______________

telah merosot sebanyak 300 tan metrik. Sementara pada tahun 2006 & 2007, pengeluaran daging

kambing telah bertambah sebanyak ______________ tan metrik. Penambahan pengeluaran daging ayam

paling banyak adalah dari tahun ______________ ke tahun 2006 iaitu sebanyak 4, 000 tan metrik.

[5 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT
6