Συνθετικές-δημιουργικές εργασίες.

( μετά το βιωματικό σεμινάριο που
έγινε στην Πάτρα στις 8/3)

Μετά το βιωματικό σεμινάριο που υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
αφού αναλύσαμε και εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να
υλοποιηθούν οι Συνθετικές Δημιουργικές εργασίες θα ήθελα να σας το
απλοποιήσω με συγκεκριμένα βήματα ώστε να γίνει ακόμη πιο
κατανοητό.
• Διαλέγουμε το θέμα προς διερεύνηση απο τους μαθητές μας, το
οποίο θα είναι καλύτερα να ακουμπάει στα ενδιαφέροντα τους.
Εναλλακτικά μπορούμε να βρούμε κάτι που θεωρούμε ότι είναι πολύ

σημαντικό από την ύλη που έχει διδαχθεί.
• Το ίδιο θέμα θα εξεταστεί από ολόκληρη την τάξη, για να μην έχουμε
αδικίες ή και παράπονα, αλλά και για να εξασφαλιστεί η αξιοκρατική
αξιολόγηση αφού όλοι θα “ εξεταστούν” στο ίδιο περιβάλλον με τις
ίδιες συνθήκες.
• Η ΣΔΕ υλοποείται σε δυο διδακτικές ώρες.
• Στην πρώτη ώρα οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, τους δίνεται το
θέμα και κάποιο συμπληρωματικό υλικό , που μαζί με το υλικό του
βιβλίου τους θα αποτελέσει το υλικό επεξεργασίας, και διερεύνησης.
Παράλληλα τους δίνεται το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας προς
διερεύνηση. Το ερώτημα αυτό, μπορεί να απαντάει σε ένα από τα :
τι , πως, γιατί, με ποιο τρόπο. Αν θέλουμε να το κάνουμε ακόμη πιο
δημιουργικό συμπληρώνουμε με το ερώτημα: Πως θα μπορούσε να
γίνει διαφορετικά;
• Οι μαθητές παίρνουν αυτά τα στοιχεία και το υλικό και δουλεύουν
στις ομάδες. Συσκέφτονται, αναλύουν τα δεδομένα που τους έχουν
δοθεί, τα επεξεργάζονται και βγάζουν κάποια αποτελέσματα
κρατώντας προσωπικές σημειώσεις.
• Την δεύτερη ώρα, που θα ξαναβρεθούν, εργάζονται πια ατομικά
ετοιμάζοντας την προσωπική τους ο καθένας εργασία που μπορεί να
είναι ή ένα μικρό κείμενο 300 λέξεων ή ένα πόστερ με στοιχεία
ζωγραφικής, κολαζ ή ότι άλλο μπορεί να δείξει την επεξεργασία που
έχουν κάνει στο θέμα , και στο ερευνητικό ερώτημα.

• Για την τελική εργασία χρησιμοποιείται το έτοιμο έντυπο που υπάρχει

στις παρουσιάσεις και που σας παραθέσω και πάλι.
• Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να έχει απαντηθεί το ερευνητικό
ερώτημα, με λέξεις κλειδιά, με λεζάντα ή με όποιο άλλο τρόπο θα
διαλέξει ο μαθητής. Έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία να διαφανεί η
αξία και η μεταγνωστική μεταφορά στην καθημερινή ζωή του μαθητή.
Ειδικά για το μάθημα μας αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.
• Η αξιολόγηση της εργασίας θα είναι περιγραφική, με την χρήση μιας
ρούμπρικας. Αν ανατρέξετε στις παλιές παρουσιάσεις θα βρείτε μια
πλήρη ανάρτηση για το θέμα της περιγραφικής αξιολόγησης με αυτό

τον τρόπο. Σας παραθέτω το υπόδειγμα των οδηγιών του ΙΕΠ.
• Σημεία που πρέπει να προσεχθούν:
• Είναι χρήσιμο να συζητηθεί ο τρόπος της αξιολόγησης με τους
μαθητές πριν την εργασία, αλλά και ο συνολικός τρόπος εργασίας.
• Μπορεί να υπάρξει και αυτοαξιολόγηση των ίδιων των μαθητών στις
εργασίες τους.
• Πρέπει να υπάρχει ένα μικρό και άκρως κατανοητό ερευνητικό
ερώτημα
• Η εργασία θα πρέπει να μπορεί να αναπτυχθεί και να δώσει
μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από το υλικό του βιβλίου μαζί με το
συμπληρωματικό υλικό που θα δώσει ο καθηγητής
• Το συμπληρωματικό υλικό θα πρέπει να είναι ενδεδειγμένο. Ένα
σχετικό άρθρο, ένα κείμενο με πληροφορίες, ή και κάτι που ο
καθηγητής κρίνει σκόπιμο. Έχει σημασία να μπει στην συνέχεια στην
σχετική βιβλιογραφία που θα βάλει ο μαθητής στην εργασία του.