You are on page 1of 1
1(9¥—149 ata cum maemna pr siatun encicuice pe Poporent spre asi time copia seélA sh invefe carte: Inocfaturd pentru ox sa-gi dea fleptercare om fecori! lu! la carte. (1) Nu si pte i fle mal feriit om, end pune tot gindul si purtarea lol de grit, tn oe chip gi ou ee miflocre va putes si vada copii! lat randult! spre procopeila invé{aturil; duph com vedem nu atmal 4 fina Serptr, os a tte nai fered pro plrinil acl cart pun linia Jor ev neadorit ooh pentru invéfitara copiilor lor. De vreme ci invdtdtura coa do Damnedet isufatd esto lumina trapala, gi funogtinta eroding cel Dumnedeegil, este 0 ma 2 frit omenegt,eato o-dogmi pros Inltulu gl cer soulul Implra, gio pe2s a taturor porunclor sini sels. Si acésti invé{iturd at facut. pre Mlosol de ‘et ou oseutt6te frien numal elle paméateyt, et coegt AcistdInvétitand este 0 tons gio inehiplre Dumnegeései, io odrmi ce ocdrmueeto pre sufetul co si af intru acest vas piméntess, acésti.tnvé{i- ‘urd, sint strane ming, care strane lovindw-é cu redid qi ou frica Ini Damneed slobod viersarle ba- sdti(ior ql ajung tnduleiile lor pind Ie scounul cel Dumnojeese. Aoésti faveliturd dar vejéndt-o not ca este adormita intra intunerecal lenevirel, ni sit rinit inima de fometea acést, co si afi faridicinata fn sufletele unore din paring, caril tel erese copit lor fara invétatars. Deel fette-are om ce este invé {at chlams om cuvéntstort: ara cel neinvefat este esemenca. dobitécelor. $i de voit si v6 fe fectorit vogtri asemenea dobitéelr, este mare greqalé gi orbre: edel ch se lipsese de inv@{itura cu cares. fark de sete cu geod esto a cundgte pre Dumnegel, numal atata fl ounoso, precum fl ennose gi dobiticsle oele ne- imfite. Si edevérat i fneredinjat Iueru este: ck invétature este'asemenca cu forile ele mirositre, oare eu mirosal invebitail timiduégte tite ranele cal trupetl, lard cel nefnvétat este asemenea copactalt celut ‘scat, gi precom sirele tncildente i erépte tote céle co odrislégte piméntal, aga ol tnvétatura dk. pricepore mala" apre tts couolinia 8h largh nce chip daparanduceslrle de crugtl ditt fcrfatueree ag ‘i fuvétatura find depirtath de tidlosolacela om sb aft la tntunerecul necunogting, gf mat fm scurt este ‘orb: micar de {sh sf pare ef vede, ciel e& oohil celal neinvdfat qt nepodepsit sit orbl, gi mal mult al sufetalul, c&sufetal gi minten sat care véd, gi ond mintea uu pricepe care aint do trvba, Grba este de ‘tot. Vedi dari pirintor ceil vé sath copil vortri nepedepsif. cats striciclane gi nepricopsla.pricinuegte fecjrilor vogtet hips tavetitarl. Pentra care Tati dara cl vd indamnim ca si ve doqloptylinimile véstre Ja bunititile celo sufteyt, carl curg din sfanta inoefaturd, i sh vé datl onpil Negtocarepirinte la tavé ‘turd. ca nigtadestvérgift print si purtator! de grije de cele de folosal fectorilorvogts. $i urmAnd poroncil ivi nde vil fru adda 8 eae 4 vena de a voy, td hg ap de Domnefed, gi el vor pomeni pre vol ‘Domnul si v6 Dlagoslovéeck pro vol, qi Dagoslovenia si se adaogi spre vol, gl spre fectoril vost,