You are on page 1of 6

MISIJNA SPOLONOST

GENERLNY PREDSTAVEN

Rm, 8 marca 2017

Vetkm lenom Misijnej spolonosti


Vetkm dcram kresanskej lsky
Vetkm lenom vincentskej rodiny

Drah spolubratia, sestry alenovia vincentskej rodiny!

Milos apokoj nho Pna Jeia Krista nech je vdy s nami!

Nedvno sme boli upozornen, e vm neboli poskytnut informcie ohadom


zaktualizovanho vincentskho liturgickho kalendra. Zd sa, e list odovzdan na
preklad uviazol niekde medzi kancelriou generlnej krie a Misijnou spolonosou.
Je nm to, e vm tto informciu zaprla minulho roka odovzdvame a dnes.

1. Ztohto dvodu vm teraz posielam aktualizovan vincentsk liturgick kalendr, ktor


je schvlen pre Misijn spolonos a Spolonos dcr kresanskej lsky. Nie je
vyhraden len pre vincentsk rodinu.

2. Zmena dtumu slvnosti svtej Lujzy de Marillac z15. marca na 9. mja vm bola
ohlsen v minulom roku.

3. alia zmena dtumu sa tka spomienky na svtho Frantika-Rgis Cleta. Bola


presunut z 18. februra na 9. jla. K tejto zmene dolo z dvodu pripojenia ho ku
skupine inch muenkov v univerzlnom kalendri. Kee ide o n vlastn kalendr,
mme privilgium spomen najskr meno svtho Frantika-Rgis Cleta a potom
Augustna Zhao Ronga a jeho spolonkov.

4. Na de 28. jla je uveden meno svtca, ktor nepatr do vincentskej rodiny. V


univerzlnom kalendri pripad spomienka svtho Petra Chryzolga na 30. jla. Take,
aby sme tento dtum 30. jla ponechali pre svtho Justna de Jacobis, museli sme
meno svtho Petra Chryzolga presun na in dtum vnaom kalendri. Toto sa me
urobi jedine v prpade, e mme spomienku, ktor pripad na ten ist de ako
spomienka na svtca vuniverzlnom kalendri.

5. Iste si vimnete, e vnovom kalendri sa niektor spomienky stali ubovonmi. Avak


tieto spomienky s povinn pre krajiny, z ktorch blahoslaven i svt pochdzaj. To
vak neznamen, e ostatn krajiny ich nemu slvi.

!
Congregazione della Missione Curia Generalizia via dei Capasso,30 00164 Roma
Tel: +39 06 661 30 61 Fax: +39 06 666 38 31 Email:cmcuria@cmglobal.org
6. Bolo tie navrhnut, aby sme neuvdzali v naom vlastnom kalendri sviatok
Obrtenia svtho Pavla (25. janura), kee ide o univerzlny sviatok. Napokon vak
bolo odshlasen, aby v naom kalendri ostal, pretoe na tento sviatok u mme
schvlen modlitby Misijnej spolonosti.

7. Ak v oficilne schvlenom vincentskom kalendri nie s uveden men muenkov


(naprklad 26. jna), mme monos spomen vetky men, ktor s uveden
vDirektriu.

akujem vm, e dte pozor na tieto zmeny. Nech Boh ehn kadho zvs vpriebehu
tohto jubilejnho roka, vktorom slvime zrod naej charizmy.

V brat vo svtom Vincentovi,

Toma Mavri CM
Generlny predstaven

!
Congregazione della Missione Curia Generalizia via dei Capasso,30 00164 Roma
Tel: +39 06 661 30 61 Fax: +39 06 666 38 31 Email:cmcuria@cmglobal.org

You might also like