C2006_ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2010

INDUSTRI BINAAN
a. Apakah industri binaan?

Industri binaan adalah satu bidang yang sangat penting bagi menstabilkan Negara. Ia merupakan satu bidang perniagaan yang meliputi kerja-kerja bangunan , kejuruteraan awam. Mekanik, air, elektrik, kuari, memajukan hutan dan tanah, telehubungan dan lain- lain lagi. Matlamat utama ialah untuk mendapatkan pulangan atau keuntungan ke atas pelaburan yang telah dibuat sehingga ke peringkat yang paling maksimun. Bagi menjamin melicinkan perjalanan sesuatu projek binaan ini, maka pengurusan dan aturcara yang baik mesti dirancangkan. Industri binaan difinisikan sebagai industri yang meliputi kerja- kerja bangunan dan kerja- kerja kejuruteraan awam.

Jenis ± jenis kerja dalam industri binaan ialah: Kejuruteraan awam:  Melibatkan projek- projek besar serta kos yang banyak dan komplek.  Contoh ± contoh kerjanya seperti pembinaan jalanraya dan lebuhraya, jambatan dan jeti, terowong, pembentungan najis dan lain- lain. Bangunan:  Ia melibatkan kerja ± kerja pembinaan rumah- rumah kediaman, pejabat- pejabat, hotel dan resort, hospital, sekolah dan industry pendidikan, masjid dan lain lain.
ZA·IM-13DKA09F1078

Page

1

C2006_ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2010

Kejuruteraan awam berat  Contoh kerja ialah pembinaan pelantar minyak, empangan sungai, lapangan terbang, rangkaian lebuhraya Negara, landasan keretapi dan lain lain. -

HUBUNGAN DI ANTARA INDUSTRI BINAAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA,
Industri binaan merupakan salah satu industri utama yang mempunyai hubungan yang rapat dengan keadaan ekonomi Negara. Apabila kead ekonomi berkembang, aan industri binaan akan turut berkembang bagi memenuhi permintaan yang bertambah apabila jumlah pendapatan penduduk bertambah. Oleh sebab itu industri binaan dianggap sebagai penggalak terhadap perkembangan industri- industri lain. Banyak aktiviti ekonomi lain yang berkaitan dengannya turut berkembang. Umpamanya ia pengeluar bahan- bahan komponen, lah peralatan dan loji binaan. Selain itu jika sesuatu projek binaan mula dilaksanakan di sesuatu tempat, berbagai- bagai aktiviti seperti perumahan, perniagaan dan l in- lain a mula berkembang. Industri binaan juga merupakan industri perkhidmatan yang membantu industri- industri lain dalam menyediakan kemudahan infrastruktur fizik dan bangunan. Walaupun demikian, industry binaan adalah satu komplek dan mempunyai ciri- cirri tersendiri. Oleh itu kontraktor sebagai pihak terakhir dalam industri binaan yang akan merealisasikan projek binaan ke alam nyata perlu memahami beberapa aspek penting yang akan mempengaruhi kerja kerja di tapak binaan.

ZA·IM-13DKA09F1078

Page

2

C2006_ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2010

AKTIVITI- AKTIVITI YANG TERLIBAT DALAM PEMBINAAN
KONTRAK
Sesuatu perjanjian di antara dua atau lebih pihak yang bertanggungjawab dan perjanjian itu berkuatkuasa oleh undangundang. Dari segi kontrak, pihak utama dalam kontrak binaan ialah kontraktor sebagai pihak yang membuat tawaran dan tuanpunya sebagai pihak yang menerima. Manakala perunding merupakan pihak lain yang dilantik oleh tuanpunya.

KAJIAN KEMUNGKINAN.
Kajian ini perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sesuatu pembinaan dijalankan. Diantara kajian yang perlu dibuat ialah kajian sosial untuk menentukan untung dapat memenuhi permintaan pelanggan atau tidak bagi menyelesaikan masalah sosial. Kajian penyiasatan tanah bagi menentukan jenis tanah dan keupayaan galasnya. Laporan perlu dibuat berdasarkan laporan yang sedia ada.

REKABENTUK.
Dibahagikan kepada subperingkat: cadangan rangka, reka bentuk terperinci dan maklumat pengeluaran. Cadangan rangka dikenali sebagai pelan lakar, manakala reka bentuk dikenali sebagai lukisan kerja. Peringkat ini merangkumi reka bentuk skim, reka bentuk terperinci,lukisan kerja, spesifikasi , bil kuantiti,dan angaran kos akhir.

ZA·IM-13DKA09F1078

Page

3

C2006_ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2010

PEMBINAAN 
Kontraktor yang telah mendatangani kontrak mesti memenuhui dan menyiapkan pembinaan mengikut waktu yang dihadkan dan kos yang dipersetujui dan kualiti yang ditetapkan.

AKTIVITI- AKTIVITI YANG TERLIBAT DALAM PEMBINAAN
PENYERAHAN. 
Projek pembinaan akan diserahkan oleh kontraktor kepada pemaju atau tuanpunya setelah pembinaan siap sepenuhnya.

PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN 
Setelah projek pembinaan itu boleh digunakan oleh pengguna maka majikan akan sentiasa membuat penyelenggaraan yang mana perlu.

ZA·IM-13DKA09F1078

Page

4

C2006_ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2010

PERTALIAN DI ANTARA KONTRAK.

TUGAS- TUGAS AHLI KUMPULAN PEREKABENTUK.

Ahli kumpulan perekabentuk ialah: 1Pemaju projek. Merupakan tuanpunya yang berniat atau berkehendak untuk membina projek. Melantik perunding dan kontraktor. Arkitek. Menyempurnakan hajat tuanpunya projek seperti memberi nasihat dan cadangan. Menyediakan rekabentuk awal dan terperinci berdasarkan kehendak dan modal yang dimilik oleh tuanpunya projek itu. Jurutera struktur/ awan, elektrik, dan jentera Peranannya hamper sama dengan arkitek cuma merujuk bidang masing ± masing dan selalu berhubung dengan arkitek. Jurukur bahan Berperanan sebagai penasihat kos pada peringkat awa l walaupun lukisan terperinci belum disediakan . Membuat anggaran kasar untuk rujukan pihak pemaju. Sebagai perancang kos bagi menganalisa secara sistematik setiap elemen di dalam sesebuah bangunan serta membuat pertandingan dengan kos keseluruhan. Menyediakan dokumen tawaran.

2-

3-

4-

ZA·IM-13DKA09F1078

Page

5

C2006_ATURCARA KONTRAK DAN UKUR BINAAN 2010

TUGAS- TUGAS AHLI KUMPULAN JURUBINA.

Ahli ± ahli kumpulan jurubina ialah: 1Kontraktor Bertanggungjawab membina dan menyiapkan projek pembinaan berdasarkan dokumen kontrak. Menanggung segala kerja yang telah dilaksanakan dan disiapkan di tapak bina. Melaksanaka kerja debgan teratur dancekap bagi menyiapkan kerja mengikut tarikh yang telah ditentukan. Mematuhi segala peraturan pihak berkuasa tempatan Menyediakan perlindungan insuran ke kerja dan pekerja. Arkitek. Mengawas dan menyadiakan projek semasa pembinaan Sebagai ketua di kalangan perunding. Berhubung dengan kontraktor. Jurutera struktur/awam, elektrik, dan jentera. Mengawas dan menyelia projek semasa pembinaan. Penasihat utama di dalam bidang masing- masing di tapak bina. Jurukur bahan. Menilai kerja di tapak bina untuk bayaran kemajuan. Menilai arahan pindaan kerja Memastikan sebarang kecacatan telah diperbaiki apabila tamat tempoh tanggungan kecacatan. Menyediakan akaun muktamad.

2-

3-

4-

ZA·IM-13DKA09F1078

Page

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful