You are on page 1of 1123

MKB-10

Meunarodna
statistika klasifikacija
bolesti i srodnih zdravstvenih
problema
Deseta revizija

Knjiga 1
Tabelarna lista

Izdanje 2010

Institut za javno zdravlje Srbije


Dr Milan Jovanovi Batut
MEUNARODNA STATISTIKA KLASIFIKACIJA BOLESTI I SRODNIH ZDRAVSTVENIH
PROBLEMA
Deseta revizija, Knjiga 1, Izdanje 2010

Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanovi Batut


Dr Subotia 5, Beograd
www.batut.org.rs

Glavni i odgovorni urednik


Prim. dr sc. med. Dragan Ili

Urednik
Dr Miljan Ljubii

Ureivaki odbor
Dr sc. md. smin Grzdnv
Dr sc. med. Milena Vasi
Dr sc. med. Vesna Kora
Mr sc. med. Vesna Horozovi
Mr sc. med. Dragana Jovanovi
Dr Maja Krsti
Dr Aleksandar Medarevi
Dr Sneana Dejanovi

Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanovi Batut, 2013

Objavila Svetska zdravstvena organizacija 2011. godine pod


naslovom International statistical classification of diseases
and related health problems 10th revision, edition 2010,
Volume 1 (2011)

Svetska zdravstvena organizacija 2011

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije je ustupio


pravo prevoenja za srpsko izdanje Institutu za javno zdravlje
Srbije, koji je iskljuivo odgovoran za izdanje na srpskom
jeziku.

ISBN 978-86-7358-055-5
Saradnici
Mr sc. md. Bn Grgi
Dr Danijela Simi
Dr Sneana ivkovi Perii
Mr sc. md. Drgn Milju
Mr sc. med. Nataa Mickovski
Dr Ivana Rakoevi
Dr Jelena Jankovi
Dr Sneana Plavi
Dr Mirjana Toi
Dr Ivana Grubor
Mr sc. md. ln Gudlj-Rki
Mr sc. med. Branka Mati
Dr Danijela Duki
Dr Dragana Jovi
Dr Ivana Keli
Dr Milunka Milinkovi
Dr sc. med. Ljiljana Crnevi Radovi
Dr Gordana Dragutinovi
Dr Nataa Loki
Dr Katarina Borii

Lektor za latinski jezik


prof. Vera Markovi

Lektor za srpski jezik:


Mr Tamara Gruden
Sadraj
Uvod 1
Zahvalnost 3
Auriranje 5
Obuka 5
Kolaborativni centri SZO za klasifikaciju bolesti 7
Izvetaj Meunarodne konferencije o Desetoj reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti 9
Lista tromesnih kategorija 23
Tabelarna lista ukljuenih dijagnoza i etvoromesnih podkategorija 95
I Zarazne i parazitarne bolesti 97
II Tumori 169
III Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremeaji imuniteta 239
IV Bolesti lezda sa unutranjim luenjem, ishrane i metabolizma 261
V Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja 299
VI Bolesti nervnog sistema 359
VII Bolesti oka i pripojaka oka 395
VIII Bolesti uva i mastoidnog nastavka 425
IX Bolesti sistema krvotoka 439
X Bolesti sistema za disanje 481
XI Bolesti sistema za varenje 513
XII Bolesti koe i bolesti potkonog tkiva 561
XIII Bolesti miino-kotanog sistema i vezivnog tkiva 591
XIV Bolesti mokrano-polnog sistema 643
XV Trudnoa, raanje i babinje 683
XVI Odreena stanja nastala u perinatalnom periodu 723
XVII Uroene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti 753

XVIII Simptomi, znaci i patoloki kliniki i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom


mestu 809
XIX Povrede, trovanja i ostale posledice spoljanjih uzroka 843
XX Spoljanji uzroci obolevanja i umiranja 955
XXI Faktori koji utiu na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom slubom 1029
XXII ifre za posebne namene 1063
Morfologija tumora 1067
Posebne liste za tabeliranje smrtnosti i obolevanja 1087
Definicije 1105
Propisi u vezi sa nomenklaturom 1111
Predgovor prvom srpskom dopunjenom izdanju

Zahvaljujui Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) u ijem je domenu i ustanovljavanje


meunarodnih klasifikacija koje se odnose na zdravlje, danas smo svedoci njihove iroke primene,
kao zajednikog zdravstveno statistikog jezika, u svim zemljama lanicama. Glavna klasifikacija u
oblasti zdravlja, Deseta revizija Meunarodne statistike klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih
problema, objavljena je 1992. godine i u upotrebi je do dananjih dana.

Klasifikacija bolesti predstavlja sistem kategorija koje se dodeljuju odreenim bolestima po definisanim
kriterijumima. Statistika klasifikacija bolesti obuhvata celokupni raspon bolesnih stanja uz broj
kategorija koji nikako ne bi trebalo da bude nesavladivo veliki.

Meunarodna klasifikacija bolesti je standardna alatka sredstvo koje se koristi u epidemiologiji,


zdravstvenom menad mentu i u klinike svrhe, odnosno u analizama opteg zdravstvenog stanja
populacionih grupa i ukupnog stanovnitva, za praenje incidencije i prevalencije bolesti i drugih
zdravstvenih problema. na se koristi za klasifikaciju bolesti i drugih zdravstvenih problema
zabele enih u razliitim vrstama medicinske dokumentacije i zdravstvenih dokumenata, kao i matinih
knjiga, ukljuujui knjige umrlih. MKB omoguava uvanje i preuzimanje informacija u epidemioloke i
klinike svrhe. Podaci dobijeni na osnovu primene MKB pru aju osnovu za izradu nacionalne statistike
mortaliteta i morbiditeta od strane dr ava lanica SZ . ni takoe omoguavaju poreenje podataka
unutar populacija tokom vremena i izmeu populacija u istom trenutku, kao i obezbeivanje
nacionalno konzistentnih podataka.

Desetu reviziju Meunarodne statistike klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema (MKB-
opteprihvaena i nepromenjena skraenica), preveo i publikovao Savezni zavod za unapreenje
zdravlja 1996, dok je u upotrebi od 1997. godine.

d momenta usvajanja Desete revizije MKB, organizovano se pristupilo a uriranju klasifikacije zbog
pojave novih bolesti i stanja ili drugaijeg klasifikovanja ve postojeih bolesti zbog novih saznanja i
dijagnostikih postupaka u vezi sa njima. Tako je Svetska zdravstvena organizacija 2004. godine
izdala tampano dopunjeno drugo izdanje Desete revizije MKB, i nastavila rad na daljoj reviziji.

Ovo izdanje Desete revizije MKB na srpskom jeziku, kojim su obuhvaene zvanine dopune
objavljene do 2011. godine predstavlja doprinos lekara i rukovodstva Instituta za javno zdravlje Srbije
zdravstvenoj struci.

Iz engleskog originala i srpskih medicinskih naziva uz obavezni prikaz latinskih dijagnoza nastala je
knjiga koja je nastojala udovoljiti mnogobrojnim kriterijumima struke. Nadamo se da smo uspeli u
pokuaju da MKB priredimo na nain koji e biti od najvee koristi strunoj javnosti u Srbiji, kojoj je
ova knjiga pre svega namenjena.

Direktor
Instituta za javno zdravlje Srbije
Dr Milan Jovanovi Batut

Prim. dr sc. med. Dragan Ili


Uvod

Klasifikacija bolesti moe da se definie kao sistem kategorija koje se dodeljuju odreenim bolestima
po utvrenim kriterijumima. Mogui su mnogi naini klasifikacije, ali odabrani zavisi od svrhe za koju
e se upotrebiti prikupljeni statistiki podaci. Statistika klasifikacija bolesti mora obuhvatiti celokupni
raspon bolesnih stanja a da broj kategorija ostane u prihvatljivim granicama.
Deseta revizija Meunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema, koja je slubeni
oblik dobila 1893. godine pod naslovom Bertillonova klasifikacija ili meunarodni popis uzroka smrti,
poslednja je u seriji. Drugi tom sadri ukupan istorijski prikaz razvoja klasifikacije. Iako je naslov
klasifikacije promenjen, da bi se bolje pojasnio njen sadraj i svrha kao i upozorilo na postupno irenje
obuhvata klasifikacije na pojmove izvan bolesti i povreda, zadrana je poznata skraenica MKB. U
ovoj su klasifikaciji bolesti razvrstane na najprikladniji nain za opte epidemioloke potrebe i za
procenu zdravstvene zatite.
Rad na Desetoj reviziji MKB poeo je u septembru 1983. godine, kada je u enevi sazvan Pripremni
sastanak o MKB-10 reviziji. Program rada na redovnim sastancima usmeravali su rukovodioci
kolaborativnih centara SZO za izradu klasifikacija bolesti. Smernice za sprovoenje odgovarajue
politike utvrivane su na nizu posebnih sastanaka, ukljuujui i sastanke Komisije strunjaka za
Deseta reviziju Meunarodne klasifikacije bolesti, koji su odrani 1984. i 1987. godine.
Uz struni doprinos mnogih grupa specijalista i pojedinih strunjaka, na predstavljeni predlog ove
revizije, tokom 1984. i 1986. godine pristigao je itav niz primedaba i predloga od zemalja lanica SZO
i regionalnih kancelarija SZO. U pristiglim primedbama jasno je iskazano da mnogi korisnici ele da u
MKB budu obuhvaeni i ostali, a ne samo dijagnostiki podaci (u najiremu smislu te rei) koje je ona
uvek obuhvatala. Radi prilagoavanja potrebama korisnika, stvorena je koncepcija porodice
klasifikacija, s osloncem na tradicionalni format i strukturu MKB. MKB bi trebalo da udovolji zahtevima
za pruanje dijagnostikih podataka u opte svrhe, a istovremeno bi se primjenjivale druge s njom
povezane klasifikacije, koje ili istim informacijama pristupaju drugaije, ili pak sadre drugaije
informacije (naroito medicinske i hirurke procedure i onesposobljenost).
Prema sugestijama u vreme izrade Devete revizije klasifikacije, da bi drugaija bazina struktura
mogla bolje da zadovolji potrebe brojnih i razliitih korisnika, razmatrano je nekoliko moguih modela.
Postalo je, meutim, jasno da je tradicionalni nain formiranja klasifikacije po kriterijumu jedne
varijable, uz druge aspekte njene strukture s naglaskom na stanja koja su esta, skupa ili zbog drugih
razloga vana za javno zdravlje, izdrao izazov vremena, te da mnoge korisnike ne bi zadovoljio ni
jedan od ponuenih modela kao mogua zamena.
Stoga je, kao to e se videti, Deseta revizija zadrala tradicionalnu strukturu MKB, s tom razlikom to
je prethodno numeriko ifriranje zamenjeno alfa-numerikim. Tako je proirena mogunost ifriranja i
ostavljen prostor za budue revizije bez prekidanja brojanog sistema, to se dogaalo kod prethodnih
revizija.
Da bi se to bolje iskoristio raspoloivi prostor, odreeni poremeaji imunolokog sistema ujedinjeni su
s bolestima krvi i krvotvornih organa (III poglavlje). Nastala su nova poglavlja za bolesti oka i onih
adneksa, kao i za bolesti uha i mastoidnog nastavka. Preanje dopunske klasifikacije spoljnih uzroka
i faktora koji utiu na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom slubom sada su deo glavne
klasifikacije.
Sistem dvojnog razvrstavanja oznaavanjem nekih dijagnostikih navoda krstiem i zvezdicom,
uveden u Devetoj reviziji, zadran je i proiren, pri emu su zvezdicom oznaene homogene kategorije
na nivou tri ifarska mesta.

1
Meunarodna klasifikacija bolesti

Sadraj tri knjige MKB-10

Nain prikazivanja klasifikacije je izmijenjen i sada postoje tri knjige.


Knjiga 1, Tabelarna lista: Sadri izvetaj Meunarodne konferencije o Desetoj reviziji MKB,
klasifikaciju po nivoima s tri i etiri ifarska mesta, klasifikaciju morfologije neoplazmi, posebne
tabelarne liste za mortalitet i morbiditet, definicije i propise o nomenklaturi.
Knjiga 2, Prirunik za upotrebu: Knjiga objedinjuje napomene o lekarskim izvetajima i pravilima za
klasifikaciju, ranije sadranim u Knjizi 1, sa mnogo novih optih podataka i uputstava za upotrebu
Knjige 1, koji su nedostajali u ranijim revizijama. Takoe sadri i istoriju klasifikacije, koja je ranije bila
sastavni deo uvoda u Knjigu 1.
Knjiga 3, Abecedni indeks: Knjiga sadri abecedni indeks s uvodom i proirenim uputstvima za
upotrebu.
***
Klasifikaciju je odobrila Meunarodna konferencija o Desetoj reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti
1989. godine, a 43. Skuptina Svetske zdravstvene organizacije prihvatila, ovom rezolucijom:
Razmotrivi izvetaj Meunarodne konferencije o Desetoj reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti,
43. Skuptina Svetske zdravstvene organizacije;
1. USVAJA sledee preporuke konferencije:
(1) o detaljnoj listi kategorija s tri ifarska mesta i neobaveznim potkategorijama s etiri ifarska
mesta, kao i kratkim tabeliranim listama za mortalitet i morbiditet koje ine Desetu reviziju
Meunarodne statistike klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema, koja stupa na
snagu 1.1.1993. godine;
(2) o definicijama, standardima i zahtevima za izvetavanje u vezi s maternalnim, fetalnim,
perinatalnim, neonatalnim mortalitetom i mortalitetom odojadi;
(3) o pravilima i uputstvima za ifriranje osnovnog uzroka smrti i za ifriranje glavnoga stanja u
morbiditetu;
2. TRAI od generalnog direktora da objavi Prirunik za meunarodnu statistiku klasifikaciju
bolesti i srodnih zdravstvenih problema;
3. PODRAVA preporuke konferencije:
(1) o konceptu i primeni porodice klasifikacija bolesti i stanja, s Meunarodnom statistikom
klasifikacijom bolesti i srodnih zdravstvenih problema kao jezgrom, okruenom nizom srodnih i
dopunskih klasifikacija kao i Meunarodnom nomenklaturom bolesti;
(2) o uvoenju postupka auriranja u okviru desetogodinjeg razdoblja.

2
Zahvalnost
Od objavljivanja este revizije MKB 1948. godine, Svetska zdravstvena organizacija koordinirala je
rad na njenoj povremenoj reviziji. Razumljivo je da je irenjem primena klasifikacije rasla i elja
korisnika da doprinesu postupku njene revizije. Deseta revizija je rezultat opsenog meunarodnog
rada, saradnje i kompromisa. SZO ovim odaje priznanje mnogim meunarodnim i nacionalnim
grupama specijalista i pojedincima iz mnogih zemalja za njihov doprinos.

3
Auriranje
Zvanine izmene i dopune objavljenih tomova MKB-10 su dostupne kao godinja lista promena na
sajtu SZO za klasifikacije:
www.who.int/classifications Classification of Diseases (ICD-10) ICD-10 Updates
Ove izmene se godinje odobravaju na sastanku efova Kolaborativnih centara SZO za porodicu
meunarodnih klasifikacija.
Liste sadre izvore preporuka i datume implementacije.
Datum odobrenja je dat za svaku od promena, osim korekturnih ispravki.

Obuka

Zvanino samostalno uenje i obuka ICD-10 i online podrka foruma dostupna je na:
http://www.who.int/classifications/icd/implementation/
Verzija za "offline koricenje je dostupna za preuzimanje, kao i CD-ROM, na zahtev.

5
Kolaborativni centri SZO za klasifikaciju bolesti
Osnovano je etrnaest kolaborativnih centara SZO za klasifikaciju bolesti, kao pomo zemljama za
probleme razvoja i primene klasifikacija vezanih za zdravstveni sistem, a posebno radi pruanja takve
pomoi u vezi s MKB.

Vano je da zemlje lanice upozore kolaborativne centre na sve znaajne probleme s kojima bi se
mogle susretati u primeni MKB, a naroito za uestalu pojavu nove bolesti za koju MKB nije predvidela
odgovarajue mesto. Dosada, u periodima izmeu dve revizije, MKB nije obnavljana, ali je ustanovljen
mehanizam da se dodela ifara za nove bolesti, kada je potrebno, ostvari preko tih Centara

Osim slubenih kolaborativnih centara SZO postoji i veliki broj nacionalnih referentnih centara i
kancelarija s kojima se pojedini korisnici, kada naiu na potekoe, prvo moraju da konsultuju.

Najnoviji pregled koji se odnosi na odreene centre proveriti na:

http://www.who.int/classifications/network/collaborating

Komunikacija se obavlja tako to se saoptenja naslovljavaju na efa Kolaborativnog centra za


klasifikaciju bolesti na jednoj od ovih adresa:

Australian Institute of Health


GPO Box 570
Canberra ACT 2601
Australia

National Center for Health Statistics


Centers for Disease Control and Prevention
3311 Toledo Road
Hyattsville, MD 20782
United States of America

Ostalih 12 centara, od kojih je svaki zaduen za jedan jezik ili za grupu jezika, nalazi se u sledeim
institucijama:
Peking Union Medical College Hospital
Chinese Academy of Medical Sciences
No. 1 Shuaifuyuan, Dongcheng District
Beijing 100730
China (za kineski)

INSERM
44 Chemin de Ronde
F-78110 Le Vsinet
France (za francuski)

Nordic Centre for Classifications in Health Care


Norwegian Directorate of Health
PO Box 7000, St Olavs pass
NO-0130 Oslo
Norway (za nordijske zemlje)

7
Meunarodna klasifikacija bolesti

Faculdade de Saude Publica/Universidade de Sao Paulo


Avenida Dr Amaldo 715 0255 Sao Paulo, SP
Brazil (za portugalski)

National Research Institute of Public Health


12, Vorontsovo pole
105064 Moscow
Russian Federation (za ruski)

Centro Venezolano de Clasificacin de Enfermedades


(CEVECE)
El Silencio
Centro Simn Bolvar,
Edificio Sir, Piso 3, Oficina 315
Caracas 1010
Venezuela (za panski)

Waisenhausgasse 36-38A
50676 Kln
Germany (za nemaki)

Agenzia Regionale della Sanit


Via Pozzuolo n. 330
33100 Udine
Italy (za italijanski)

National Institute of Public Health and the Environment (RIVM)


PO Box 1
3720 BA Biolthoven
The Netherlands (za holandski)

Directorato General de Informacin en Salud


Subsecretarato de Innovacin y Calidad en Salud
Secretera de Salud
Reforma No. 450 - 11vo. Piso
Col. Jurez
Mexico DF
Mexico

Central Bureau of Health Intelligence (CBHI)


Directorate General of Health Services
Ministry of Health & Family Welfare
New Delhi,
India

ICD Office
Vital and Health Statistics Division
Statistics and Information Department
Ministers Secretariat,
Ministry of Health, Labour and Welfare
1-2-2 Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo,
Japan

8
Izvetaj Meunarodne konferencije o Desetoj
reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti

Meunarodna konferencija o Desetoj reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti, koju je sazvala SZO u
seditu SZO, odrana je u enevi od 26. septembra do 2. oktobra 1989. godine uz prisustvo delegata
iz 43 zemlje lanice:
Angola
Australija
Bahami
Belgija
Brazil
Bugarska
Burundi
Velika Britanija
Venezuela
Danska
Biva DDR
Indija
Indonezija
Izrael
Japan
Kanada
Kina
Kipar
Kuba
Kuvajt
Luksemburg
Madagaskar
Maarska
Mali
Malta
Mozambik
Nigerija
Portugalija
Republika Koreja
SAD
Senegal
Singapur
SR Nemaka
Biva SSSR
Tajland
Uganda
Ujedinjeni Arapski Emirati
Finska
Francuska
Holandija
panija
vedska
vajcarska

9
Meunarodna klasifikacija bolesti

Ujedinjene nacije, Meunarodna organizacija rada i regionalne kancelarije SZO uputili su predstavnike
da sudeluju na konferenciji. Pored njih, svoje predstavnike je uputilo Vee za meunarodne
organizacije medicinskih nauka i dvanaest drugih nevladinih organizacija koje se bave registracijom
raka, gluvoom, epidemiologijom, porodinom medicinom, ginekologijom i akuerstvom, hipertenzijom,
zdravstvenom dokumentacijom, preventivnom i socijalnom medicinom, neurologijom, psihijatrijom,
rehabilitacijom i polno prenosivim bolestima.
Konferenciju je u ime generalnog direktora otvorio njegov pomonik Dr J.P. Jardel, koji je govorio o
opsenim konsultacijama i pripremama za izradu predloga revizije, zbog ega je izmeu objavljivanja
dve revizije ove klasifikacije nastala pauza dua od uobiajene. Nagovestio je da e Deseta revizija
nositi novi naslov: Meunarodna statistika klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema kako
bi se istakla njena statistika namena kao i ukazalo na to da je dolo do proirenja sadraja
klasifikacije. Zadrana je, meutim, pogodna skraenica MKB. Dr Jardel je spomenuo i novu shemu
alfa-numerikog ifriranja, koja je omoguila bolju ravnoteu izmeu sadraja pojedinih poglavlja, a
ostavilja prostor i za naknadne izmene i dopune. Takoe je najavio i nameru izrade prirunika za MKB
sa kategorijama sa tri ifarska mesta i abecednim indeksom, ija se primena predvia onde gde
sloenija i iscrpnija verzija sa etiri ifarska mesta ne bi bila odgovarajua.
Konferencija je izabrala sledee rukovodstvo:
Dr R.H.C. Wells (Australija), predsednik
Dr H. Bay Nielsen,(Danska), potpredsednik
Dr R. Braun, (DDR), potpredsednik
Mr R. A. Izrael, (SAD), potpredsednik
Dr R. Laurenti, (Brazil), potpredsednik
Dr R Maguin, (Francuska), izveta
Ms E. Taylor, (Kanada), izveta
Sekretarijat je radilo u ovom sastavu:
Dr J.-P. Jardel, pomonik generalnog direktora, SZO, eneva, vajcarska
Dr H.R. Hapsara, direktor Odeljenja za epidemioloki nadzor, procenu zdravstvenog stanja i trendova,
SZO, eneva, vajcarska
Dr J.-C. Alary, glavni medicinski referent, Sluba za razvoj epidemiologije i zdravstvene statistike,
SZO, eneva, vajcarska
Dr G.R. Braemer, medicinski referent, Sluba za razvoj epidemiologije i zdravstvene statistike, SZO,
eneva, vajcarska (sekretar)
Mr A.L'Hours, struni referent, Sluba za razvoj epidemiologije i zdravstvene statistike, SZO, eneva,
vajcarska
Profesor W. Janisch, DDR (povremeni savetnik)
Mr T. Kruse, Danska (povremeni savetnik)
Dr. K. Kupka, Francuska (povremeni savetnik)
Dr. J. Leowski, Poljska (povremeni savetnik)
Ms R.M. Loy, Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske (povremeni savetnik)
Mr R.H. Seeman, SAD (povremeni savetnik)
Sekretarijatu konferencije pomagali su predstavnici ostalih odgovarajuih strunih jedinica sedita
SZO.
Konferencija je prihvatila dnevni red s predlogom sadraja poglavlja za Desetu reviziju, materijal koji
e biti uvrten u objavljeni prirunik, postupak za njeno uvoenje, kao i porodice klasifikacija i ostala
pitanja.

10
Izvetaj Meunarodne konferencije

1. Istorija i razvoj primene Meunarodne klasifikacije bolesti


(MKB)
Na konferenciji je bilo rei o impozantnoj prolosti statistike klasifikacije koja datira jo iz 18. veka.
Dok su se prethodne klasifikacije bavile samo uzrocima smrti, estom revizijom iz 1948. godine
obuvat je proiren i na nesmrtonosne bolesti. Unoenjem pojedinih inovacija radi udovoljavanja
statistikim potrebama raznih organizacija, proirivanje se nastavilo u svim klasifikacijama, ukljuujui i
Devetu reviziju. Dalje, Meunarodna konferencija za Devetu reviziju, odrana u enevi 1975. godine
(1), preporuila je i odobrila probno objavljivanje dopunske klasifikacije medicinskih procedura, kao i
klasifikacije oteenja, onesposobljenosti i hendikepa.

2. Pregled pripreme predloga za Desetu reviziju MKB


Predlozi o kojima je konferencija raspravljala proizali su iz opsenih aktivnosti u seditu SZO i irom
sveta. Program rada usmeravan je na redovnim sastancima efova kolaborativnih centara SZO za
klasifikaciju bolesti. Politike smernice utvrdila je na nizu sastanaka Komisija strunjaka za Desetu
reviziju Meunarodne klasifikacije bolesti koja se sastala 1984. (2) i 1987. godine (3) radi donoenja
odluka o smernicama za dalji rad i formiranja konanog predloga.

Opsene pripreme su bile neophodne kako bi se udovoljilo zahtevima za radikalnu pomenu strukture
MKB, neophodnu da statistika klasifikacija bolesti i ostalih zdravstvenih problema odgovori
raznovrsnim potrebama za podacima o mortalitetu i zdravstvenoj zatiti. Ispitani su naini na koje se
sistem ifriranja moe ustaliti, kako bi se skratio vremenski jaz u primeni koja nastaje posle uvoenja
nove revizije, kao i mogunost uravnoteivanja sadraja razliitih poglavlja MKB.

Jasno je bilo da ak i s novom strukturom, jedna klasifikacija ne moe da premosti ekstremno razliite
zahteve. Stoga je razvijen koncept porodice klasifikacija, sa glavnom MKB kao jezgrom koje
zadovoljava osnovne potrebe tradicionalne statistike mortaliteta i morbiditeta, dok ostali lanovi
porodice zadovoljavaju potrebe za vie ili manje detaljnim ili raznovrsnim klasifikacijama i srodnim
pitanjima.

Kolaborativni centri su ispitali razliite mogue modele organizacije MKB, ali je utvreno da svaki ima
nedostatke, a ni jedan dovoljno prednosti koje bi bile opravdane kako bi se mogla zameniti postojea
struktura. Na posebnim sastancima gde se procenjivala Deveta revizija, potvreno je da, iako su neki
mogui korisnici smatrali da je sadanja stuktura MKB neprikladna, veina zadovoljnih korisnika su
smatrali da ona, uprkos jasnim nedostacima, ima mnogo dobrih strana, pa su izrazili elju da zadri
postojei oblik.

Ispitani su razliliti naini alfa-numerikog obeleavanja, kako bi se pronaao ifarski okvir kojim bi se
uspostavila vra ravnotea meu poglavljima, a ostavilo dovoljno prostora buduim izmenama bez
naruavanja ifri.

Odluke o ovim pitanjima omoguile su izradu vie nacrta predloga poglavlja Desete revizije. Nacrti
predloga su dva puta slati svim zemljama lanicama na miljenje i razmatrani od strane drugih
zaintersovanih tela na sastancima glavnog Centra i Komisije stunjaka. Brojna meunarodna
specijalistika struna drutva, pojedini specijalisti i strunjaci, ostale slube sedita SZO i njene
regionalne kancelarije su pruile savete i smernice jedinici SZO nadlenoj za izradu MKB i
kolaborativnim centrima u pripremi predloga i odgovarajuih materijala iznetih na Konferenciji. SZO je
izrazila punu zahvalnost na pomoi.

3. Opte karakteristike i sadraj predloene Desete revizije MKB


Glavna novina u predlozima za Desetu reviziju je upotreba alfa-numerikog sistema ifriranja, koji se
sastoji od etiri mesta - jednog slova i tri brojke. Posledica je bila da se u odnosu na Devetu reviziju
mogunost ifriranja vie nego udvostruila i omoguila da se veini poglavlja pripie jedno slovo ili

11
Meunarodna klasifikacija bolesti

skup slova, a svakom poglavlju se moe pridodati 100 tromesnih kategorija. Od raspoivih 26 slova
upotrebljeno je 25. Slovo U ostavljeno je neiskorieno za potrebe buduih izmena i dopuna, kao i
moguih privremenih klasifikacija, a radi reavanja potekoa koje se izmeu dve revizije mogu
pojaviti na nacionalnom i meunarodnom nivou.

Odlueno je da pojedine tromesne kategorije ostanu neiskoriene za budua proirenja i revizije.


Njihov se broj razlikovao izmeu kategorija. Kategorije zasnovane na anatomskoj podeli imaju manje
neiskorienih kategorija jer se smatralo da e njihove budue izmene biti manje opsene.

Deveta revizija je sadrala 17 poglavlja i dve dodatne klasifikacije: Dodatna klasifikacija spoljnih
uzroka, povreda i trovanja (ifra E) i Dodatna klasifikacija faktora koji utiu na stanje zdravlja i
kontakata sa zdravstvenom slubom (ifra V). Prema preporuci Pripremnog sastanka za Desetu
reviziju (eneva, 1983.) (4), koja je inae podrana na kasnijim sastancima, ta dva poglavlja vie nisu
dopunska, ve su uvrtena u glavnu klasifikaciju.

Redosled poglavlja u poetku je bio isti kao i u Devetoj reviziji. Radi boljeg korienja raspoloivog
prostora poremeaji imunog sistema prikljueni su bolestima krvi i krvotvornih organa, dok su u
Devetoj reviziji bili prikljueni endokrinim bolestima, bolestima ishrane i metabolizma. Novo poglavlje
Bolesti krvi i krvotvornih organa i odreeni poremeaji imunog sistema sada je iza poglavlja
Neoplazme sa kojim deli slovo D.

Tokom razmatranja prethodnih nacrta poglavlja Bolesti nervnog sistema i ula postalo je jasno da
nije mogue sve zahtevane detalje podvesti u ifru sa jednim slovom i 100 tromesnih kategorija. Zato
je odlueno da treba napraviti tri odvojena poglavlja, pa je poglavlju Bolesti nervnog sistema
dodeljeno slovo G, a poglavlja Bolesti oka i adneksa oka i Bolesti uha i mastoidnog nastavka dele
slovo H.

Poglavlja Bolesti genitourinarnog sistema, Trudnoa, poroaj i puerperijum, Odreena stanja


nastala u perinatalnom periodu i Kongenitalne malformacije, deformiteti i hromozomske
abnormalnosti grupisana su u susedna poglavlja od XIV do XVII.

Ukljuivanjem dva prethodna dodatka klasifikaciji u osnovnu klasifikaciju, broj poglavlja u Desetoj
reviziji se poveao na 21. Naslovi nekih poglavlja su ispravljeni, tako da jasnije upuuju na sadraj.

Tamo gde su bile predloene znaajne izmene MKB, sprovedena je odgovarajua provera na terenu.
To se odnosilo na sledelja poglavlja:

V Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja

XIX Povrde, trovanja i posledice delovanja spoljanjih faktora

XX Spoljanji uzroci morbiditeta i mortaliteta

Izmene u poglavlju II Neoplazme, iako manjeg obima, takoe su prole odreene terenske provere.
Predlozi za Desetu reviziju obuhvatali su i sledee izmene:
Na poetku svakog poglavlja su napomene o kategorijama koje se iskljuuju, proirene
pojanjenjima o relativnoj hijerarhijskoj vanosti poglavlja, kao i pojanjenjem da veu prednost pri
oznaavanju imaju poglavlja specijalnih grupa nego poglavlja o organima i sistemima organa.
Meu poglavljima specijalnih grupa prioritet imaju poglavlja Trudnoa, poroaj i puerperijum i
Odreena stanja nastala u perinatalnom periodu.
Sva poglavlja poinju pregledom skupa kategorija sa tri ifarska mesta, a tamo gde je vano, i
pregledom kategorija oznaenih zvezdicom, radi pojanjenja organizacije poglavlja i jednostavnije
primene kategorija sa zvezdicom.
Napomene se u tabelarnom popisu odnose na sve primene klasifikacije. Ako se napomena odnosi
samo na morbiditet ili samo na mortalitet, ukljuena je u posebne napomene uz pravila za ifriranje
morbiditeta ili mortaliteta.

12
Izvetaj Meunarodne konferencije

U Devetoj reviziji posebno je oznaen odreen broj stanja uzrokovanih lekovima. Taj je pristup
zadran i u izradi predloga Desete revizije, pa su mnoga takva stanja posebno oznaena.
Kao vana novina uvedene su na kraju nekih poglavlja kategorije za oznaavanje poremeaja posle
medicinske procedure. One oznaavaju vana stanja koja su i sama po sebi problem u zbrinjavanju;
primeri su endokrine bolesti i bolesti metabolizma nakon odstranjivanja organa, kao i druga specifina
stanja kao sto su "dumping sindrom nakon gastrektomije. Stanja posle medicinskih zahvata koja
nisu specifina za odreeni sistem organa, ukljuujui i komplikacije neposredno nakon zahvata, npr.
vazduna embolija i postoperativni ok, i dalje su razvrstana u poglavlju Povrede, trovanja i posledice
delovanja spoljanjih faktora.
U Devetoj reviziji naslovi sa etiri ifarska mesta esto su se morali povezivati s tromesnim naslovima
da bi se proverili pravo znaenje i svrha potkategorije. Znaajna promena u nacrtu predstavljenom na
konferenciji je bila u tome to su skoro svi naslovi bili potpuni i mogli biti samostalni.
Dvostruke klasifikacije prema etiologiji i prema manifestacijama, poznate kao sistem krstia i zvezdica,
koji je uveden u Devetu reviziju, naiao je na odreene kritike. Veina zamerki se odnosila na to da je
klasifikacija na nivou treeg i etvrtog ifarskog mesta esto sadrala informacije o manifestacijama
bolesti pomeane sa ostalim informacijama, pri emu su se iste dijagnostike oznake esto javljale
prema oba kriterijuma. Takoe, mnogi su smatrali da sistem nije dovoljno sveobuhvatan. Radi
prevladavanja tih problema, u nacrtu Desete revizije informacije sa zvezdicom razvrstane su u 82
istorodne, homogene, tromesne kategorije za koje primena nije bila obavezna. Takav pristup doputa
oznaavanje dvema iframa dijagnoza koje sadre informacije i o osnovnoj bolesti i manifestacijama ili
komplikacijama na odreenom organu ili mestu, to omoguava pronalaenje ili tabelarno prikazivanje
po jednom i drugom kriterijumu.
Konferencija je prihvatila takve karakteristike Desete revizije.
Na konferenciji su predstavljena sva poglavlja sa prikazima promena uvedenih posle Devete revizije,
kao i ire informacije o odreenim novinama. Nakon rasprave o nekim pitanjima u vezi sa strukturnim i
sadrajnim promenama poglavlja, dogovoreno je da sekretarijat preuzme praenje i izmene
klasifikacije.

13
Meunarodna klasifikacija bolesti

4. Standardi i definicije u vezi sa zdravljem majke i deteta


Konferencija je sa interesovanjem razmotrila predloene definicije, standarde i pravila izvetavanja u
vezi sa materalnim i fetalnim mortalitetom, kao i perinatalnim, neonatalnim mortalitetom i mortalitetom
odojadi u Desetoj reviziji. Te su preporuke rezultat niza posebnih sastanaka i dogovora usmerenih ka
poboljanju usporedivosti podataka.

Na konferenciji je dogovoreno da je poeljno zadrati definicije ivoroenih i smrti fetusa iz Devete


revizije.

Posle rasprave, Konferencija je osnovala radnu grupu za definisanje pojma materalnog mortaliteta i na
osnovu njenih preporuka prihvatila da treba zadrati i definiciju smrti majke iz Devete revizije.

Radi unapreenja kvaliteta podataka o maternalnom mortalitetu i prikupljanja dodatnih podataka o


umiranju tokom trudnoe ili u vezi s njom, kao i potsticanja registrovanja umrlih od uzroka u vezi s
porodiljstvom, a nakon 42 i vie dana od zavretka trudnoe, radna grupa je formulisala dve dodatne
definicije: jednu za smrt u vezi sa trudnoom, a drugu za kasnu smrt majke. [Obe su uvrene u
poglavlje Definicije]

Konferencija je:

PREPORUILA zemljama lanicama da razmotre mogunost ukljuivanja u potvrdu o smrti pitanje o


sadanjoj trudnoi, kao i o trudnoi u razdoblju od godine dana pre smrti.

Dogovoreno je da u koliniku koji prikazuje maternalni mortalitet [kako je sadrano u Knjizi 2] kao
imenilac treba uzeti broj ivoroenih, jer se u svetu lake dolazi do tog pokazatelja nego do ukupnog
broja roenih (broj ivoroene dece plus broj mrtvoroenih).

Konferencija je preporuila da se objavljene stope perinatalnog, neonatalnog mortaliteta i mortaliteta


odojadi, zasnovane na kohortama roenih, identifikuju i razlikuju na isti nain.

Konferencija je podrala nain oznaavanja dobi u jedinicima proteklog vremena i odredila da prvi dan
ivota treba oznaiti kao nulti dan.

Konferencija je:

PREPORUILA da se u prirunik za upotrebu Desete revizije MKB unesu definicije, standardi i uslovi
izvetavanja u vezi s maternalnim i fetalnim mortalitetom, kao i perinatalnim, neonatalnim mortalitetom
i mortalitetom odojadi.

5. Pravila za ifriranje i selekciju i tabelarne liste


5.1. Pravila za ifriranje i selekciju mortaliteta

Konferencija je obavetena o postupku preispitivanja pravila za selekciju i promenu osnovnog uzroka


smrti i pripadajuih napomena objavljenih u Devetoj reviziji, to je rezultiralo preporukama za izmene u
pravilima, kao i opsenim promenama u napomenama.
Konferencija je:
PREPORUILA da pravila za selekciju uzroka smrti za primarno tabeliranje mortaliteta, koja su
postojala u Devetoj reviziji budu zamenjena onima iz Desete revizije [kako je sadrano u Knjizi 2].
PREPORUILA da pravila za selekciju uzroka smrti za primarno tabeliranje mortaliteta, koja su
postojala u Devetoj reviziji budu zamenjena onima iz Desete revizije [kako je sadrano u Knjizi 2].
Konferencija je obavetena da su uraene i revidirane dodatne napomene za ifriranje osnovnog
uzroka smrti i tumaenja dodatnih napomena o uzrocima smrti. Budui da im je svrha obezbeivanje

14
Izvetaj Meunarodne konferencije

doslednosti ifriranja, konferencija je prihvatila da one budu uvrene u Desetu reviziju.


Na konferenciji je primeeno da se u vezi sa uzrocima smrti i dalje stalno ifrira i analizira vie stanja.
Iako je takav postupak podran, nije preporueno da Deseta revizija sadri bilo kakva posebna pravila
ili analitike metode koje treba slediti.
Razmatrajui meunarodni obrazac potvrde o smrti i uzroku smrti, Komisija strunjaka je uvidela da je
u starijoj populaciji sa sve veim ueem umrlih prisutno sve vie bolesnih stanja, kao i da efekti
udruenih odgovarajuih terapijskih intervencija imaju tendenciju umnoavanja moguih iskazi koji se
odnose na osnovni i neposredni uzrok smrti. To znai da se na potvrde o smrti u mnogim zemljama
upisuje sve vie bolesti i stanja, pa je Komitet preporuio da se dodatni red (d) uvrsti u I deo potvrde.
Konferencija je zato
PREPORUILA da drave, ako su utvrdile potrebu, razmotre mogunost umetanja dodatnog reda
(d) u Prvi deo lekarske potvrde o uzroku smrti.

5.2. Pravila za ifriranje i selekciju morbiditeta

Po prvi put, smernice za registrovanje i ifriranje morbiditeta su ukljuene u Devetu reviziju kako bi
omoguile izbor jednog stanja za prikaz u morbiditetnoj statistici. Iskustvo steeno prilikom upotrebe
definicija i pravila Devete revizije bilo je veoma korisno i podstaklo je zahteve lekara za dopunskim
pojanjenjima i uputstvima o registrovanju dijagnostikih informacija, kao i smernicama za reavanje
pojedinih problematinih situacija.

Konferencija je podrala preporuke konferencije o reviziji iz 1975. godine o stanju koje treba da se
odabere kod analize bolesti u vreme pruanja zdravstvene zatite i svoje gledite da rutinsku
statistiku, kada je to mogue, treba dopuniti ifriranjem i analizom vie stanja. Istaknuto je da u
Desetoj reviziji treba razjasniti da je veina smernica primenjiva tada kada je potrebno dati tabelarni
prikaz vodeega stanja za neku epizodu bolesti i kada je pojam epizode sam po sebi vaan za nain
prikupljanja podataka.
Konferencija je prema tome,
PREPORUILA da Deseta revizija obuhvati i dodatne smernice za obeleavanje i ifriranje
morbiditeta i ukljui definicije vodeeg ili glavnog main condition stanja i ostalih stanja, sa
izmenjenim pravilima za postupak u sluaju oigledno pogreno prijavljenog vodeeg stanja.
(Preporuke su u Knjizi 2.)
Konferencija je takoe
PREPORUILA, da, ako je vodee stanje razvrstano prema dvostrukim kriterijumima koji postoje
u MKB, treba zabeleiti i ifre s krstiem i zvezdicom radi omoguavanja tabelarnog prikazivanja na
oba naina.

Konferencija se sloila sa potrebom dalje pomoi ukljuivanjem opirnih napomena i primera.

5.3. Tabelarni popisi za mortalitet i morbiditet

Konferencija je upoznata s tekoama nastalim u primeni Osnovne tabelarne liste zasnovane na


Devetoj reviziji i sa preduzetim aktivnostima, naroito onima od strane SZO, na utvrivanju novih
tabelarnih listi za objavljivanje podataka o mortalitetu. Uvidelo se da je u mnogim zemaljama mortalitet
dece uzrasta do pet godina pouzdaniji pokazatelj od mortaliteta odojadi, kao i da bi umesto liste
mortaliteta odojadi bilo bolje imati listu koja bi obuhvatala mortalitet odojadi i dece do pet godina.

Dve verzije opteg popisa mortaliteta i popisa mortaliteta odojadi i dece su pripremljene za
razmatranje Konferenciji, pri emu je druga verzija obuhvatila naslove poglavlja i preostale pojedinosti
koje prema potrebi treba ukljuiti u poglavlja.

Zbog odreenih nejasnoa u vezi sa izloenim popisima mortaliteta sazvana je radna grupa da
razmotri mogunost ukljuenja nekih dodatnih pojedinosti. Izvetaj radne gupe je prihvaen na
Konferenciji i on se odrazio na popis mortaliteta (videti Posebne tabelarne liste).

15
Meunarodna klasifikacija bolesti

Konferencija je razmotrila i liste za tabelarni prikaz morbiditeta, i to predloeni tabelarni spisak i model
liste za objavljivanje zasnovan na naslovima poglavlja, gde su ispod svakog naslova kao primeri
ukljuene izabrane pojedinosti. Izraena je sumnja o primenjivosti takvih lista na sav morbiditet u
najirem smislu. Postignuta je opta saglasnost da su predloene liste verovatno prikladnije za
bolniki morbiditet, a da dalje treba raditi na razvoju lista za ostale primene morbiditeta, i da u Desetoj
reviziji tabelarne liste za morbiditet i mortalitet moraju pratiti tabelarne liste s odgovarajuim
objanjenjima i uputstvima za korienje.

U svetlu odluka radne grupe, Konferencija je prihvatila da tabelarne liste treba objaviti u Desetoj reviziji
kao i da je potrebno uiniti dodatni napor da bi naslovi u listama bili jasniji i razumljiviji. Radi lake
izrade alternativnih kriterijuma tabelarnog prikazivanja sa zvezdicom, prihvaena je izrada druge
verzije tabelarnih lista za morbiditet, koja bi ukljuivala i kategorije obeleene zvezdicom.

6. Porodica klasifikacije
6.1. Koncept porodice klasifikacija

Jo je pri izradi Devete revizije bilo jasno da MKB ne moe obuhvatiti sve potrebne informacije, ve da
bi samo porodica klasifikacija bolesti i ostalih stanja mogla zadovoljiti raznovrsne zahteve javnoga
zdravlja. Od kasnih 70-ih razmatraju se razna mogua reenja, od kojih su izabrana ona zasnovana
na klasifikacijama (MKB) sa serijama modula, pri emu su neke povezane hijerarhijski, a druge se
meusobno dopunjuju.

Nakon studija obavljenih sa raznim kolaborativnim centrima i obavljene rasprave, usavrena je


koncepcija porodice klasifikacija koju je 1987. revidirala Komisija strunjaka i predloila priloenu
shemu.

16
Izvetaj Meunarodne konferencije

Konferencija je,
PREPORUILA da SZO prati koncept porodice klasifikacija bolesti i stanja.
Radi ouvanja celovitosti MKB i ove koncepcije porodice klasifikacija Konferencija je,
PREPORUILA da, u interesu meunarodne uporedivnosti, bez odobrenja SZO, pri izradi prevoda
ili prilagoavanja MKB ne treba menjati sadraj tromesnih i etveromesnih potkategorija Desete
revizije, naznaen u naslovima. Sekretarijat SZO je nadlean za MKB i radi kao nadleno telo za
odobravanje svih publikacija i prevoda (izuzev nacionalnih statistikih publikacija). O nameri
prevoenja i adaptacije ove ili drugih klasifikacija vezanih za MKB, treba odmah obavestiti SZO.

17
Meunarodna klasifikacija bolesti

Na konferenciji je sa interesovanjem ispraeno predstavljanje primene i povezivanja raznih lanova


porodice MKB pri medicinsko-socijalnom i multidimenzionalnom ocenjivanju stanja starijih osoba ne
samo u odnosu na zdravlje ve i dnevne ivotne aktivnosti, kao i drutvene i materijalne okolnosti.
Jasno je pokazano da se upotrebom MKB i Meunarodne klasifikacije oteenja, onesposobljenosti i
hendikepa (ICIDH), a posebno ifara iz 21. poglavlja Desete revizije, mogu dobiti uporedivi podaci.

6.2. Adaptacija zasnovana na specijalnostima

Konferencija je obavetena o planovima za razvoj i adaptaciju Desete revizije u oblasti duevnog


zdravlja. Kliniarima iz podruja psihijatrije potrebno je, uz njima namenjenu verziju, dati i klinike
smernice; treba predloiti naunoistraivake kriterijume koji bi se koristili u istraivanjima vezanim za
probleme duevnoga zdravlja; predlog za viekriterijumsko oznaavanje poremeaja u detinjstvu i
klasifikaciju problema odraslih bie pripremljen, kao i verzija za upotrebu u optoj medicini. Po uzoru
na prethodne publikacije, bie izraena skraena verzija MKB sa iframa koje se odnose na podruja
psihijatrije i neurologije.

Konferencija je upoznata sa metodama primenjenim u poetku razvoja nacrta namenjenim


specijalistima stomatologije i zubarima (ICD-DA), a radi ouvanja osnovne strukture i funkcije MKB,
kao i sa injenicom da se pripreme za novu reviziju ICD-DA, koja e biti deo Desete revizije MKB,
privode kraju.

Predstavljeno je drugo izdanje Meunarodne klasifikacije onkolokih bolesti (ICD-O), klasifikacijom


prema vie kriterijuma koja ukljuuje i topografiju i morfologiju neoplazmi. Nakon dugotrajne izrade
morfolokih ifri ICD-O, uinjene su odreene izmene, kao to je sprovedena i temeljna provera na
terenu. U Desetoj reviziji topografske ifre drugog izdanja zasnivaju se na kategorijama C00-C80, a
njihovo objavljivanje e da usledi posle odobrenja Desete revizije od strane skuptine Svetske
zdravstvene organizacije.

Dogovoreno je da za oblast opte medicine treba da se urade adaptacije, a konferencija je


obavetena da su grupe koje rade na tome spremne da sarauju sa SZO. Uzumajui u obzir
adaptacije zasnovane na specijalnostima, koje e verovatno biti sve brojnije, preporueno je da SZO
bude nadleno mesto za reavanje nejasnoa, to ima veliki znaaj.

6.3. Informaciona podrka na nivou primarne zdravstvene zatite

U skladu sa preporukama konferencije za reviziju MKB 1975. godine, Regionalna kancelarija za


Jugoistonu Aziju SZO je 1976. u Delhiju sazvala radnu grupu koja je sastavila detaljan spisak
pridruenih simptoma, iz kojeg su proizala dva kratka popisa: jedan za uzroke smrti, a drugi za
razloge kontakta sa zdravstvenom slubom. Taj je sistem proveren na terenu u zemljama regiona, a
rezultati su posluili za reviziju spiska pridruenih simptoma i obrazaca za izvetavanje. Preureenu
verziju objavila je SZO 1978. u brouri Laiko izvetavanje o zdravstvenim informacijama (Lay
reporting of health information) (5).

Svetska strategija programa Zdravlje za sve do 2000. godine, pokrenuta 1978., postavila je niz
izazova razvoju informacionih sistema zemalja lanica. Na Meunarodnoj konferenciji o zdravstvenoj
statistici za 2000. godinu (Belaio, Italija, 1982.) (6) utvreno je da je integracija informacija iz Laikih
izvetaja sa zdravstvenim informacijama i sa drugim informacijama koje se formiraju i koriste u
upravljanju u zdravstvenom sistemu, vaan problem koji usporava iru primenu sistema laikog
izvetavanja. Na Konsultativnom sastanku o klasifikacijama u primarnoj zatiti (eneva, 1985.) (7)
naglaena je potreba za pristupom koji bi izjednaio informatiku podrku slubi zdravstvenog
menadmenta i upravljanja u zajednici preko informacija koje su zasnovane na laikim izvetajima,
kao i informacijama o zajednici u irem smislu.

Konferencija je bila obavetena o iskustvima zemalja na razvijanju i primeni zdravstvenih informacija


zasnovanih na zajednici koje obuhvataju zdravstvene probleme, potrebe, odgovarajue faktore rizika i
resurse. Podran je koncept razvoja nekonvencionalnih metoda na nivou zajednice kao naina za
prevazilaenje informatikih nedostataka u pojedinim zemljama kao i za jaanje njihovih informacionih
sistema. Istaknuto je da, i za razvijene zemlje i za zemlje u razvoju, takve metode ili sisteme treba
razvijati na lokalnom nivou i da ih zbog faktora kao to su specifinosti morbiditeta i razlike u jeziku i

18
Izvetaj Meunarodne konferencije

kulturi, ne treba pokuavati preneti druga podruja ili u druge zemlje.

6.4. Oteenja, onesposobljenost i hendikep

SZO je 1980. godine na engleskom jeziku objavila nacrt Meunarodne klasifikacije oteenja,
onesposobljenosti i hendikepa (ICIDH) (8), u skladu s preporukama konferencije o reviziji iz 1975.
godine i rezolucije WHA29.35 (9) Skuptine Svetske zdravstvene organizacije iz 1976. godine. Od
tada su se istraivanja i razvoj klasifikacije odvijali u nekoliko smerova.

Glavne definicije tri elemenata: oteenja, onesposobljenosti i hendikepa bitno su doprinele promeni
stavova prema invalidnosti/onesposobljenosti. Definicija oteenja, na podruju gde je bilo puno
preklapanja s nazivima u MKB, iroko je prihvaena. Definicija invalidnosti uglavnom je istovetna sa
definicijom strunjaka i strunih grupa za rehabilitaciju, iako se smatralo da bi u samoj ifri veu panju
trebalo posvetiti stepenovanju teine invalidnosti, koja esto prethodi hendikepu. Sve je vie zahteva
za izmenom definicije hendikepa radi jasnijeg isticanja efekta interakcije sa okolinom.

Zbog brzog razvoja ideja i prakse na podruju invalidnosti nije bilo mogue na vreme izraditi reviziju
klasifikacije ICIDH za podnoenje konferenciji. Utvreno je da se objavljivanje nove verzije ne moe
oekivati pre poetka primene Desete revizije MKB.

6.5. Medicinske procedure

SZO je 1978. godine u skladu s preporukama konferencije o reviziji iz 1975. i rezolucije Skuptine
Svetske zdravstvene organizacije VVHA29.35 (9) iz 1976. eksperimentalno objavila Meunarodnu
klasifikaciju medicinskih procedura (ICPM) (10). Klasifikaciju je prihvatilo nekoliko zemalja, a mnoge
druge prihvatile su je kao osnovu za klasifikaciju hirurkih procedura.

Rukovodioci Kolaborativnog centra SZO za klasifikaciju bolesti priznali su da postupak izrade nacrta,
prikupljanja primedbi, ponovnog pisanja i traenja novih komentara, kroz koji SZO mora proi pre
konanog formulisanja i objavljivanja klasifikacije, nije pogodan za podruja koja se brzo razvijaju kao
to je podruje medicinskih procedura. Rukovodioci Centra su zato preporuili da ICPM nije potrebno
revidirati istovremeno sa Destom revizijom MKB.

Struni komitet je 1987. godine postaviio zahtev SZO da za Desetu reviziju MKB razmotri auriranje
nacrta 5. poglavlja, Hirurke procedure, probnog ICPM. Sekretarijat je kao odgovor na tu molbu i
potrebu mnogih zemalja, pokuao da pripremi tabeliranu listu procedura.

Ta lista je predstavljena rukovodiocima Centra na sastanku 1989. godine i tom prilikom je prihvaeno
da moe da poslui kao vodi nacionalnim publikacijama ili objavljivanju statistikih podataka o
izvrenim hirurkim procedurama, kao i da bi se olakalo poreenje meu dravama. Namena liste je
da se identifikuju procedure i grupe procedura, i da ta lista poslui za razvoj domaih klasifikacija,
njihovo poboljanje i meunarodno poreenje.

Konferencija se sloila da je lista kvalitetna, uz napomenu da je treba razvijati, bez obzira na injenicu
da bi mogla da bude objavljena tek nakon poetka primene Desete revizije MKB.

6.6. Meunarodna nomenklatura bolesti

Od 1970. godine Savet za meunarodnu organizaciju medicinskih nauka (CIOMS) bavi se izradom
Meunarodne nomenklature bolesti (IND) koja moe da poslui kao dodatak MKB.

Osnovna namena IND je da svakoj bolesti dodeli samo jedan odreeni naziv. Glavni kriterijum izbora
naziva je da bude specifian, nedvosmislen, to je mogue vie samoopisan i jednostavan, kao i da
se, gde je mogue, zasniva na uzroku. Svaka bolest ili sindrom za koju je odreen naziv, definisani su
nedvosmisleno i to je mogue krae. Uz svaku definiciju pridodat je spisak sinonima.

Tokom Konferencije objavljene su knjige o bolestima donjih disajnih puteva, infektivnim bolestima
(virusnim, bakterijskim, parazitarnim i gljivinim bolestima), bolestima sistema srca i krvotoka. U izradi

19
Meunarodna klasifikacija bolesti

su knjige o bolestima sistema za varenje, enskog genitalnog sistema, mokranog sistema i mukog
genitalnog sistema, bolestima metabolizma i endokrinim bolestima, bolestima krvi i krvotvornih organa,
imunolokog sistema, miino-kotanog i nervnog sistema. Za sledea izdanja predloene su knjige
koje obrauju psihijatrijske bolesti, bolesti koe, uha, nosa i grla, kao i oka i onih adneksa.

Konferencija je uvidela da je za razvoj MKB i postizanje uporedivosti zdravstvenih informacija vano


imati autoritativne, aurne i meunarodne nazive bolesti. Konferencija je stoga
PREPORUILA da treba podstai SZO i CIOMS da pronau najefikasniji nain da spisak naziva
zavre na vreme i da ga odravaju.

7. Primena Desete revizije MKB


Konferencija je obavetena o nameri SZO da objavi detaljnu etveromesnu verziju Desete revizije u tri
knjige. Prva e sadrati tabelarnu listu, druga sve pripadajue definicije, standarde, pravila i uputstva,
a trea Abecedni indeks.

Konferencija je zatim obavetena da e tromesna verzija Desete revizije biti objavljena u jednojj knjizi
koja e u Tabelarnoj listi sadrati sve napomene o ukljuenim i iskljuenim kategorijama. Lista e
takoe sadrati i sve srodne definicije, standarde, pravila i uputstva, kao i skraen Abecedni indeks.

Zemlje lanice koje ele da objave Desetu reviziju na sopstvenom jeziku moraju o toj nameri obavestiti
SZO. SZO e staviti na raspolaganje primerke nacrta MKB na nivou sa tri i sa etiri mesta i u
tampanom obliku i na elektronskom medijumu.

to se tie izgleda stranica i vrste formata, kako za Tabelarne liste, tako i za Abecedni indeks,
Konferencija je uverena da e se uzeti u obzir preporuke rukovodioca Centra i primedbe ifranata i da
e se svakako nastojati da se pronau poboljanja u odnosu na Devetu reviziju.

Kao i kod Devete revizije, uz pomo kolaborativnih centara namera je da se razviju materijali za
preorijentaciju obuenih ifranata. Regionalne kancelarije SZO i pojedine zemlje su ovlaene za
sadanje kurseve obuke. Oni e se odravati od kraja 1991. do kraja 1992. godine, a moraju se
zavriti pre poetka primene Desete revizije.

SZO e izraditi i materijale za osnovnu obuku novih korisnika MKB, ali se ne planira da ti kursevi
ponu pre 1993. godine.

Kao to je napomenuto, SZO e biti spremna da obezbedi Desetu reviziju (i Tabelarnu listu i Abecedni
indeks) na elektronskom medijumu. Ubudue e se, uz pomo kolaborativnih centara, obezbediti i
ostala programska podrka. Klju za prevoenje Devete revizije u Desetu i obratno morao bi biti na
raspolaganju pre poetka upotrebe Desete revizije.
Budui da su poslovi pripreme, koje je podrao Komitet strunjaka, pravovremeno obavljeni,
Konferencija je,
PREPORUILA da Deseta revizija Meunarodne klasifikacije bolesti stupi na snagu od 1. januara
1993. godine.

8. Budua revizija MKB


Na konferenciji se raspravljalo o problemima tokom produenog perioda primene Devete revizije, a u
vezi sa pojavom novih bolesti i nepostojanjem mehanizama auriranja koji bi omoguio njihovo
uvrtavanje u klasifikaciju.

Razmotreni su razliiti predlozi za prevladavanje tih tekoa i izbegavanje slinih problema u Desetoj
reviziji. Jasno se osea potreba za razmenom tekuih informacija radi meunarodne standardizacije
Desete revizije, ali i da se efekat svake promene uvedene tokom njenog ivotnog veka na analize i
trendove mora vrlo paljivo da razmotri. Raspravljano je i o vrsti strunog tela koje bi raspravljalo o

20
Izvetaj Meunarodne konferencije

promenama i mogunostima za primenu neiskorienog slova U u novim ili privremeno dodeljenim


iframa. Dogovoreno je da je konferencije o revizijama neizvodljivo odravati ee od jednom u
svakih deset godina.

Na osnovu iznetih potreba i injenice da ne bi bilo uputno pokuati da se tano odredi i definie
postupak koji bi bilo potrebno primeniti, Konferencija je
PREPORUILA da sledeu Meunarodnu konferenciju o reviziji treba odrati za deset godina, a da
SZO mora podrati koncept procesa za auriranje u razdoblju izmeu revizija i razmotriti nain za
uspostavljanje uspenog sistema auriranja.

21
Meunarodna klasifikacija bolesti

9. Usvajanje Desete revizije MKB


Konferencija je dala sledee preporuke:
Razmotrivi predloge koje je SZO pripremila na osnovu preporuka Komiteta strunjaka za Desetu
reviziju Meunarodne klasifikacije bolesti, prihvatajui potrebu za nekim manjim izmenama koje su
rezultat primedbi na detalje iznete od strane zemalja lanica tokom Konferencije,
PREPORUILA da predloena preureenja poglavlja s kategorijama od tri ifarska mesta i
potkategorijama od etiri ifarska mesta, kao i kratke tabelarne liste za morbiditet i mortalitet, budu
Deseta revizija Meunarodne statistike klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema.

Literatura
1. Meunarodna klasifikacija bolesti, revizija iz 1975., Knjiga 1. (eneva, Svetska zdravstvena
organizacija, 1977, pp. xiii- xxiv.)
2. Izvetaj Komiteta strunjaka o Desetoj reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti, 1984. Prvi
sastanak (neobjavljeni dokument DES/EC/ICD-10/84.34).
3. Izvetaj Komiteta strunjaka o Desetoj reviziji Meunarodne klasifikacije bolesti. Drugi sastanak.
eneva, Svetska zdravstvena organizacija, 1987. (neobjavljeni dokument VVHO/DES/EC/ICD-
10/87.38).
4. Izvetaj pripremnog sastanka o MKB 10. eneva, Svetska zdravstvena organizacija, 1983.
(neobjavljeni dokument DES/ICD-10/83.19).
5. Laiki izvetaji o zdravstvenim informacijama. eneva, Svetska zdravstvena organizacija, 1978.
6. Meunarodna konferencija o zdravstvenoj statistici za 2000. godinu. Budimpeta, Statistical
Publishing House, 1984.
7. Izvetaj Konsultativnog sastanka o klasifikacijama za primarnu zdravstvenu zatitu, 1985.
(neobjavljeni dokument DES/PHC/85.7).
8. Meunarodna klasifikacija oteenja, onesposobljenosti i hendikepa, eneva, Svetska
zdravstvena organizacija, 1980.
9. Slubena dokumentacija SZO, br. 233, 1976., p.18.
10. Meunarodna klasifikacija medicinskih procedura, eneva, Svetska zdravstvena organizacija,
1978.

22
Lista tromesnih kategorija
Grupa I

Grupa I
Zarazne i parazitarne bolesti (A00 B99)
Crevne zarazne bolesti (A00-A09)
A00 Kolera
A01 Tifusna groznica i paratifusna groznica
A02 Druge infekcije uzrokovane salmonelama
A03 igeloza, uzronik Shigellae
A04 Ostale bakterijske crevne infekcije
A05 Ostala trovanja hranom uzrokovana bakterijama, neklasifikovana na drugom
mestu
A06 Amebijaza
A07 Ostale crevne infekcije uzrokovane protozoama
A08 Crevne infekcije uzrokovane virusima
A09 Drugi gastroenteritis i kolitis infektivnog ili neoznaenog porekla

Tuberkuloza (A15-A19)
A15 Tuberkuloza organa za disanje potvrena bakterioloki i histoloki
A16 Tuberkuloza organa za disanje, nepotvrena bakterioloki i histoloki
A17 Tuberkuloza nervnog sistema
A18 Tuberkuloza drugih organa
A19 Rasejana tuberkuloza

Zoonoze uzrokovane bakterijama (A20-A28)


A20 Kuga
A21 Tularemija
A22 Antraks [Crni prit]
A23 Bruceloza [Mediteranska groznica]
A24 Sakagija i Melioidoza, uzronik Pseudomonas pseudomallei
A25 Groznica posle ujeda mia
A26 Erizipeloid oboljenje slino crvenom vetru
A27 Leptospiroza, uzronik Leptospira interrogans
A28 Ostale bakterijske zoonoze, neklasifikovane na drugom mestu

Druge bolesti uzrokovane bakterijama (A30-A49)


A30 Lepra [Hansenova bolest]
A31 Ostale bolesti uzrokovane mikobakterijama
A32 Listerioza, uzronik Listeria monocytogenes
A33 Tetanus novoroeneta
A34 Poroajni tetanus
A35 Drugi tetanus
A36 Difterija
A37 Veliki kaalj
A38 arlah
A39 Infekcija uzrokovana meningokokom
A40 Streptokokna sepsa
A41 Ostale sepse
A42 Aktinomikoza, uzronik Actinomyces

25
Meunarodna klasifikacija bolesti

A43 Nokardioza, uzronik Nocardia


A44 Bartoneloza, uzronik Bartonella
A46 Crveni vetar
A48 Druge bakterijske bolesti, neklasifikovane na drugom mestu
A49 Bakterijska infekcija neoznaene lokalizacije

Bolesti preteno prenete polnim odnosom (A50-A64)


A50 Uroeni sifilis
A51 Svei sifilis
A52 Pozni sifilis
A53 Ostali neoznaeni sifilisi
A54 Infekcija gonokokom
A55 Veneriki limfogranulom, uzronik Chlamydia
A56 Ostale polne bolesti uzrokovane hlamidijama
A57 Meki ankr
A58 Zrnasti tumor prepone
A59 Trihomonijaza, uzronik Trichomonas vaginalis
A60 Anogenitalna infekcija uzrokovana virusom herpesa [herpes simplex]
A63 Ostale bolesti prenete preteno polnim odnosom, neklasifikovane na drugom
mestu
A64 Neoznaena bolest preneta polnim odnosom

Druge bolesti uzrokovane spirohetama (A65-A69)


A65 Sifilis van polnih organa
A66 Frambezijaze, uzronik Treponaema pertenuis
A67 Pinta ljuskasto-pegasto oboljenje koe
A68 Povratna groznica
A69 Ostale infekcije spirohetama

Druge bolesti uzrokovane hlamidijama (A70-A74)


A70 Hlamidijaza, uzronik Chlamydia psittaci
A71 Trahom
A74 Ostale hlamidijaze

Rikecioze - Bolesti prenete artropodama (lankonocima) (A75-A79)


A75 Pegavac [Pegavi tifus] tifusna groznica koju prenose vai
A77 Osipna groznica koju prenose krpelji
A78 Kju-groznica
A79 Druge rikecioze

Infekcije centralnog nervnog sistema uzrokovane virusima (A80-A89)


A80 Akutna deja paraliza
A81 Infekcije centralnog nervnog sistema sporog toka uzrokovane virusima
A82 Besnilo
A83 Zapaljenje mozga uzrokovano virusima koje prenose komarci
A84 Zapaljenje mozga uzrokovano virusima koje prenose krpelji
A85 Ostala zapaljenja mozga uzrokovana virusima, neklasifikovana na drugom mestu
A86 Zapaljenje mozga uzrokovano virusima, neoznaeno
A87 Zapaljenje modanica uzrokovano virusima

26
Grupa I

A88 Ostale infekcije centralnog nervnog sistema uzrokovane virusima, neklasifikovane


na drugom mestu
A89 Infekcija centralnog nervnog sistema uzrokovana virusima, neoznaena

Groznice i hemoragijske groznice uzrokovane virusima koje prenose


lankonoci (A90-A99)
A90 Denga groznica
A91 Hemoragijska denga groznica
A92 Ostale groznice uzrokovane virusima koje prenose komarci
A93 Ostale groznice uzrokovane virusima koje prenose lankonoci, neklasifikovane na
drugom mestu
A94 Groznica uzrokovana virusima koje prenose lankonoci, neoznaena
A95 uta groznica
A96 Hemoragijska groznica uzrokovana arenavirusima
A98 Ostale hemoragijske groznice uzrokovane virusima, neklasifikovane na drugom
mestu
A99 Hemoragijska groznica uzrokovana virusom, neoznaena

Infekcije sa oteenjima koe i sluznice uzrokovane virusima (B00-B09)


B00 Infekcije uzrokovane herpes virusom, uzronik Herpes simplex
B01 Variela-ovije boginje
B02 Zonski-pojasasti herpes
B03 Velike boginje
B04 Boginje majmuna
B05 Morbili [male boginje]
B06 Rubeola [crvenka]
B07 Virusne bradavice
B08 Ostale infekcije sa oteenjem koe i sluznice uzrokovane virusima,
neklasifikovane na drugom mestu
B09 Infekcija sa osteenjima koe i sluznice uzrokovana virusima, neoznaena

Zapaljenja jetre uzrokovana virusima (B15-B19)


B15 Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom A
B16 Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom B
B17 Ostala akutna zapaljenja jetre uzrokovana virusima
B18 Hronino zapaljenje jetre uzrokovano virusima
B19 Zapaljenje jetre uzrokovano virusima, neoznaeno

Sida - Bolest steenog nedostatka imuniteta uzrokovana virusom


humanog nedostatka imuniteta [Morbus HIV] (B20-B24)
B20 Sida Bolest steenog nedostatka imuniteta sa zaraznim i parazitarnim bolestima
B21 Sida sa zloudnim tumorima
B22 Sida sa drugim oznaenim bolestima
B23 Sida sa drugim stanjima
B24 Sida, neoznaena

Druge bolesti uzrokovane virusima (B25-B34)


B25 Citomegalovirusna bolest
B26 Zauke

27
Meunarodna klasifikacija bolesti

B27 Mononukleoza oboljenje uzrokovano virusom praeno poveanjem broja


monocita u krvi
B30 Zapaljenje venjae uzrokovano virusima
B33 Druge bolesti uzrokovane virusima, neklasifikovane na drugom mestu
B34 Infekcija uzrokovana virusima, neoznaene lokalizacije

Mikoze Gljivina oboljenja (B35-B49)


B35 Dermatofitoza, uzronik dermatofiti
B36 Ostala povrinska oboljenja koe uzrokovana gljivicama
B37 Kandidijaza, uzronik Candida species
B38 Kokcidioidomikoza, uzronik Coccidioides immitis
B39 Histoplazmoza, uzronik Histoplasma species
B40 Blastomikoza, uzronik Blastomyces dermatitidis
B41 Parakokcidioidomikoza, uzronik Paracoccidioides
B42 Sporotrihoza, uzronik Sporothrix (Sporotrichum) schenckii
B43 Hromomikoza i apsces, uzronici braon-pigmentisane gljive
B44 Aspergiloza, uzronik Aspergillus species
B45 Kriptokokoza, uzronik Criptococcus neoformans
B46 Zigomikoza, uzronici Rhizopus sp., Mucor sp. i Absidia sp.
B47 Micetom
B48 Ostale mikoze, neklasifikovane na drugom mestu
B49 Mikoza, neoznaena

Bolesti uzrokovane protozoama (B50-B64)


B50 Tropska malarija [Barska groznica ili groznica movara], uzronik Plasmodium
falciparum
B51 Malarija, uzronik Plasmodium vivax
B52 Malarija, uzronik Plasmodium malariae
B53 Ostale malarije, parazitoloki potvrene
B54 Malarija, neoznaena
B55 Lajmanijaza, uzronik Leishmania
B56 Bolest spavanja ili afrika tripanozomijaza, uzronik Trypanosoma sp.
B57 Chagasova bolest, uzronik Trypanosoma cruzi
B58 Toksoplazmoza, uzronik Toxoplasma gondii
B59 Pneumocistoza, uzronik Pneumocystis carinii (J17.3*)
B60 Ostale bolesti uzrokovane protozoama, neklasifikovane na drugom mestu
B64 Bolest uzrokovana protozoama, neoznaena

Bolesti uzrokovane parazitnim crvima (B65-B83)


B65 istozomijaza, uzronik Schistosoma
B66 Ostale bolesti uzrokovane metiljima
B67 Ehinokokoza, uzronik Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis
B68 Tenijaze, uzronici pantljiare
B69 Cisticerkoza, uzronik Cysticercus cellulosae
B70 Difilobotrijaza i sparganoza, uzronik Diphyllobothrium i Sparganum
B71 Ostale infekcije uzrokovane pantljiarama
B72 Drakunkulijaza, uzronik Dracunculus medinensis
B73 Onkocerkijaza, uzronik Onchocerca volvulus
B74 Filarijaza, uzronik Filaria
B75 Trihineloza, uzronik Trichinella species

28
Grupa I

B76 Ankilostomijaza
B77 Askarijaza, uzronik Ascaris lumbricoides
B78 Strongiloidijaza, uzronik Strongyloides stercoralis
B79 Trihurijaza, uzronik Trichuris trichiura
B80 Enterobijaza, uzronik Enterobius vermicularis
B81 Ostale helmintijaze creva, neklasifikovane ne drugom mestu
B82 Neoznaena infekcija parazitima creva
B83 Ostale helmintijaze

Pedikuloza, akarijaza i druge infestacije (B85-B89)


B85 Valjivost glave i stidnog predela
B86 uga, uzronik Sarcoptes scabiei
B87 Mijaza, uzronik larve raznih vrsta muva
B88 Ostale infestacije lankonocima
B89 Parazitarna bolest, neoznaena

Posledice zaraznih i parazitarnih bolesti (B90-B94)


B90 Posledice tuberkuloze
B91 Posledice zapaljenja sive mase kimene modine
B92 Posledice lepre
B94 Posledice drugih i neoznaenih zaraznih i parazitarnih bolesti

Bakterijski, virusni i drugi zarazni uzronici bolesti (B95-B98)


B95 Streptokok i stafilokok kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B96 Drugi oznaeni bakterijski agensi kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim
grupama
B97 Virusi kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim poglavljima
B98 Ostali oznaeni infektivni agensi kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim
grupama

Druge zarazne bolesti (B99-B99)


B99 Druge i neoznaene zarazne bolesti

29
Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa II
Tumori (C00 - D48)
Zloudni tumori (C00-C97)

Zloudni tumori za koje je potvreno ili se pretpostavlja da su primarni


tumori oznaenih lokalizacija, osim limfnog, hematopoeznog i srodnih
tkiva (C00-C75)

Zloudni tumori usne, usta i drela (C00-C14)


C00 Zloudni tumor usne
C01 Zloudni tumor korena jezika
C02 Zloudni tumor drugih delova jezika
C03 Zloudni tumor desni
C04 Zloudni tumor poda usta
C05 Zloudni tumor nepca
C06 Zloudni tumor drugih delova usta
C07 Zloudni tumor parotidne [doune] lezde
C08 Zloudni tumor drugih i neoznaenih velikih pljuvanih lezda
C09 Zloudni tumor krajnika
C10 Zloudni tumor usno-drelnog dela usta
C11 Zloudni tumor nosnog dela drela
C12 Zloudni tumor krukolike jamice
C13 Zloudni tumor donjeg dela drela
C14 Zloudni tumor usana, usta, drela i druge lokalizacije

Zloudni tumori organa za varenje (C15-C26)


C15 Zloudni tumor jednjaka
C16 Zloudni tumor eluca
C17 Zloudni tumor tankog creva
C18 Zloudni tumor debelog creva
C19 Zloudni tumor rektosigmoidnog spoja debelog creva
C20 Zloudni tumor rektuma
C21 Zloudni tumor anusa i analnog kanala
C22 Zloudni tumor jetre i intrahepatinih unih kanala
C23 Zloudni tumor une kese
C24 Zloudni tumor drugih delova unih kanala
C25 Zloudni tumor pankreasa
C26 Zloudni tumor organa za varenje, nedovoljno odreene lokalizacije

Zloudni tumori organa za disanje i organa grudne duplje (C30-C39)


C30 Zloudni tumor nosne upljine i srednjeg uva
C31 Zloudni tumor nosnih sinusa
C32 Zloudni tumor grkljana
C33 Zloudni tumor dunika
C34 Zloudni tumor bronhija i plua
C37 Zloudni tumor grudne lezde

30
Grupa II

C38 Zloudni tumor srca, medijastinuma i pleure


C39 Zloudni tumor grudne duplje, druge lokalizacije

Zloudni tumori kosti i zglobne hrskavice (C40-C41)


C40 Zloudni tumor kosti i zglobne hrskavice udova
C41 Zloudni tumor kosti i zglobne hrskavice druge lokalizacije

Melanom i drugi zloudni tumori koe (C43-C44)


C43 Melanom crni zloudni tumor koe
C44 Ostali zloudni tumori koe

Zloudni tumori vezivnog i mekog tkiva (C45-C49)


C45 Mezoteliom zloudni tumor elija mezotela
C46 Kapoijev sarkom zloudni tumor vezivnog tkiva
C47 Zloudni tumor perifernih ivaca i autonomnog nervnog sistema
C48 Zloudni tumor peritoneuma i retroperitoneuma
C49 Zloudni tumor drugog vezivnog i mekog tkiva

Zloudni tumor dojke (C50-C50)


C50 Zloudni tumor dojke

Zloudni tumori enskih polnih organa (C51-C58)


C51 Zloudni tumor stidnice
C52 Zloudni tumor vagine
C53 Zloudni tumor grlia materice
C54 Zloudni tumor tela materice
C55 Zloudni tumor materice, neoznaenog dela
C56 Zloudni tumor jajnika
C57 Zloudni tumor ostalih i neoznaenih enskih polnih organa
C58 Zloudni tumor posteljice materice

Zloudni tumori mukih polnih organa (C60-C63)


C60 Zloudni tumor penisa
C61 Zloudni tumor prostate
C62 Zloudni tumor testisa
C63 Zloudni tumor ostalih i neoznaenih mukih polnih organa

Zloudni tumori sistema za mokrenje (C64-C68)


C64 Zloudni tumor bubrega, izuzev karlice bubrega
C65 Zloudni tumor karlice bubrega
C66 Zloudni tumor mokraovoda bubrega
C67 Zloudni tumor mokrane beike
C68 Zloudni tumor ostalih i neoznaenih mokranih organa

Zloudni tumori oka, mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema


(C69-C72)
C69 Zloudni tumor oka i pripojaka oka
C70 Zloudni tumor modanica

31
Meunarodna klasifikacija bolesti

C71 Zloudni tumor mozga


C72 Zloudni tumor kimene modine, lobanjskih ivaca i ostalih delova centralnog
nervnog sistema

Zloudni tumori titaste lezde i drugih lezda sa unutranjim luenjem


(C73-C75)
C73 Zloudni tumori titaste lezde
C74 Zloudni tumor nadbubrene lezde
C75 Zloudni tumor ostalih endokrinih lezda i srodnih struktura

Sekundarni zloudni tumori, nedovoljno definisani i neoznaene


lokalizacije (C76-C80)
C76 Zloudni tumor ostalih i nedovoljno definisanih lokalizacija
C77 Sekundarni i neoznaeni zloudni tumor limfnih vorova
C78 Sekundarni zloudni tumor organa za disanje i varenje
C79 Sekundarni zloudni tumor ostalih i neoznaenih lokalizacija
C80 Zloudni tumor bez oznaene lokalizacije

Primarni zloudni tumori limfnog, krvotvornog i srodnog tkiva (C81-C96)


C81 Hodgkinova bolest-zloudni tumor limfnog tkiva
C82 Folikularni ne-Hodgkinov limfom-zloudni tumor
C83 Nefolikularni ne-Hodgkinov limfom
C84 Periferni i koni limfomi T elija
C85 Drugi i neoznaeni ne-Hodgkinovi limfomi
C86 Limfom T/NK-elija, drugi specifini tipovi
C88 Zloudne imunoproliferativne bolesti
C90 Multipli mijelom i drugi zloudni tumori plazma-elija
C92 Mijeloidna leukemija
C91 Leukemija limfoidnih elija krvi - zloudna bolest krvi
C93 Monocitna leukemija - zloudna bolest monocitnih elija krvi
C94 Druge leukemije oznaenih tipova elija krvi
C95 Leukemija-zloudna bolest neoznaenog tipa elija krvi
C96 Drugi zloudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva, neodreeni

Zloudni tumori raznih primarnih lokalizacija (C97-C97)


C97 Zloudni tumori vie nezavisnih primarnih lokalizacija

Tumori na mestu javljanja in situ (D00-D09)


D00 Karcinom in situ usta, jednjaka i eluca
D01 Karcinom in situ drugih organa za varenje
D02 Karcinom in situ, srednjeg uva i organa za disanje
D03 Melanom in situ zloudni crni tumor koe
D04 Karcinom in situ, koe
D05 Karcinom in situ dojke
D06 Karcinom in situ grlia materice
D07 Karcinom in situ drugih i neoznaenih polnih organa
D09 Karcinom in situ drugih neoznaenih lokalizacija

32
Grupa II

Dobroudni tumori (D10-D36)


D10 Dobroudni tumor usne, usta i drela
D11 Dobroudni tumor velikih pljuvanih lezda
D12 Dobroudni tumor debelog creva, rektuma, anusa i analnog kanala
D13 Dobroudni tumor drugih delova digestivnog sistema
D14 Dobroudni tumor srednjeg uva i organa za disanje
D15 Dobroudni tumor drugih organa grudne duplje
D16 Dobroudni tumor kosti i zglobne hrskavice
D17 Dobroudni tumor masnog tkiva
D18 Hemangiom i limfangiom, bilo koje lokalizacije
D19 Dobroudni tumor mezotela
D20 Dobroudni tumor mekog tkiva peritoneuma i retroperitoneuma
D21 Dobroudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva
D22 Mlade
D23 Drugi dobroudni tumor koe
D24 Dobroudni tumor dojke
D25 Tumor glatkog miia materice
D26 Drugi dobroudni tumori materice
D27 Dobroudni tumor jajnika
D28 Dobroudni tumor drugih enskih polnih organa
D29 Dobroudni tumor mukih polnih organa
D30 Dobroudni tumor mokranih organa
D31 Dobroudni tumor oka i pripojaka oka
D32 Dobroudni tumor modanica
D33 Dobroudni tumori mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema
D34 Dobroudni tumor titaste lezde
D35 Dobroudni tumor ostalih i neoznaenih endokrinih lezda
D36 Dobroudni tumor ostalih i neoznaenih lokalizacija

Tumori neodreene ili nepoznate prirode (D37-D48)


D37 Tumor usta i organa za varenje
D38 Tumor srednjeg uva, organa za disanje i grudne duplje
D39 Tumor enskih polnih organa
D40 Tumor mukih polnih organa
D41 Tumor mokranih organa
D42 Tumor modanica
D43 Tumori mozga i centralnog nervnog sistema
D44 Tumor lezde sa unutranjim luenjem
D45 Poveanje broja elija krvi
D46 Mijelodisplastini sindromi
D47 Drugi tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva
D48 Neoplasma neodreene ili nepoznate druge lokalizacije

33
Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa III
Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremeaji
imuniteta (D50 D89)
Anemije uzrokovane ishranom (D50-D53)
D50 Anemija uzrokovana nedostatkom gvoa
D51 Anemija uzrokovana neostatkom vitamina B12
D52 Anemija uzrokovana nedostatkom folata
D53 Ostale anemije uzrokovane neodgovarajuom ishranom

Anemije uzrokovane hemolizom (D55-D59)


D55 Anemija uzrokovana poremeajima enzima
D56 Talasemija porodina anemija dece
D57 Bolest uzrokovana pojavom srpastih elija
D58 Ostale nasledne anemije uzrokovane hemolizom
D59 Steena anemija uzrokovana hemolizom

Aplastine i ostale anemije (D60-D64)


D60 Steena izolovana aplazija crvene loze
D61 Aplastine i ostale anemije
D62 Akutna anemija posle krvarenja
D63* Anemija kod hroninih oboljenja klasifikovanih na drugom mestu
D64 Ostale anemije

Poremeaji zgruavanja krvi, purpura i druga krvarenja (D65-D69)


D65 Rasejano zgruavanje krvi u krvnim sudovima
D66 Nasledni nedostatak faktora VIII
D67 Nasledni nedostatak faktora IX
D68 Ostali poremeaji zgruavanja krvi
D69 Purpura i druga hemoragijska stanja

Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa (D70-D77)


D70 Agranulocitoza smanjenje broja granulocita
D71 Funkcionalni poremeaji polimorfonuklearnih neutrofila
D72 Ostali poremeaji belih krvnih zrnaca
D73 Bolesti slezine
D74 Methemoglobinemija Plava bolest
D75 Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa
D76 Druge oznaene bolesti koje zahvataju limforetikularno tkivo i retikulohistocitni
sistem
D77* Drugi poremeaji krvi i krvotvornih organa u bolestima klasifikovanim na drugom
mestu

Odreeni poremeaji imuniteta (D80-D89)


D80 Smanjenje imuniteta sa predominantnim poremeajima antitela
D81 Kombinovana smanjenja imuniteta
D82 Smanjenje imuniteta udrueno sa drugim veim defektima

34
Grupa III

D83 Obino promenljivo smanjenje imuniteta


D84 Ostala smanjenja imuniteta
D86 Sarkoidoza vorii vezivnog tkiva
D89 Drugi poremeaji imuniteta, neklasifikovani na drugom mestu

35
Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa IV
Bolesti lezda sa unutranjim luenjem, ishrane i
metabolizma (E00 - E90)
Bolesti titaste lezde (E00-E07)
E00 Sindrom uroenog nedostatka joda
E01 Endemska netoksina guavost i druga stanja
E02 Kliniki neizraena smanjena funkcija titaste lezde zbog nedostatka joda
E03 Druge smanjene funkcije titaste lezde
E04 Druga netoksina guavost
E05 Tireotoksikoza poveana funkcija titaste lezde
E06 Zapaljenje titaste lezde
E07 Druge bolesti titaste lezde

eerna bolest (E10-E14)


E10 eerna bolest, insulinozavisan oblik
E11 eerna bolest, insulinonezavisan oblik
E12 eerna bolest kod pothranjenosti
E13 Druga oznaena eerna bolest
E14 eerna bolest, neoznaena

Drugi poremeaji eera u krvi i poremeaji unutranjeg luenja


pankreasa (E15-E16)
E15 Besvesno stanje zbog niskog nivoa eera u krvi, bez eerne bolesti
E16 Poremeaji unutranjeg luenja pankreasa

Oboljenja drugih lezda sa unutranjim luenjem (E20-E35)


E20 Smanjena funkcija paratitaste lezde
E21 Pojaana funkcija i drugi poremeaji paratitaste lezde
E22 Pojaana funkcija hipofize
E23 Smanjena funkcija hipofize i druge bolesti hipofize
E24 Cushingov sindrom
E25 Poremeaji luenja polnih hormona nadbubrene lezde
E26 Pojaano luenje aldosterona
E27 Drugi poremeaji funkcije nadbubrene lezde
E28 Poremeaji funkcije jajnika
E29 Poremeaji funkcija mukih polnih lezda
E30 Poremeaji polnog sazrevanja, neklasifikovani na drugom mestu
E31 Poremeaji funkcija vie lezda sa unutranjim luenjem
E32 Bolest grudne lezde
E34 Drugi poremeaji lezda sa unutranjim luenjem
E35* Bolesti lezda sa unutranjim luenjem u bolestima klasifikovanim na drugom
mestu

Pothranjenost (E40-E46)
E40 Teka proteinska pothranjenost, Kwashiorkor
E41 Teka energetska pothranjenost

36
Grupa IV

E42 Teka proteinsko-energetska pothranjenost


E43 Teka proteinsko-energetska pothranjenost, neoznaena
E44 Blaga i umereno teka proteinsko-energetska pothranjenost
E45 Zastoj u razvoju usled proteinsko-energetske pothranjenosti
E46 Proteinsko-energetska pothranjenost, neoznaena

Drugi oblici nedovoljne ishrane (E50-E64)


E50 Avitaminoza A bolest uzrokovana nedostatkom vitamina A
E51 Nedosatatak tiamina
E52 Pelagra bolest uzrokovana nedostatkom vitamina B3 [vitamin PP]
E53 Nedostatak ostalih vitamina B-grupe
E54 Nedostatak vitamina C
E55 Nedostatak vitamina D
E56 Nedostatci ostalih vitamina
E58 Nedostatak kalcijuma u ishrani
E59 Nedostatak selena u ishrani
E60 Nedostatak cinka u ishrani
E61 Nedostatak drugih hranljivih materija
E63 Drugi nedostaci hranljivih materija
E64 Posledice pothranjenosti i drugi nedostaci hranljivih materija

Gojaznost i bolesti prekomerne ishrane (E65-E68)


E65 Lokalizovana gojaznost
E66 Opta gojaznost
E67 Drugo prekomerno hranjenje
E68 Posledice prekomernog hranjenja

Poremeaji metabolizma (E70-E90)


E70 Poremeaji metabolizma aromatinih aminokiselina
E71 Poremeaji metabolizma lananih aminokiselina i matabolizma masnih kiselina
E72 Drugi poremeaji metabolizma aminokiselina
E73 Nepodnoenje mlenog eera
E74 Drugi poremeaji metabolizma ugljenih hidrata
E75 Drugi poremeaji metabolizma sfingolipida i deponovanja masti
E76 Poremeaj metabolizma glikozaminoglikana
E77 Poremeaji metabolizma glikoproteina
E78 Poremeaji metabolizma masti i drugi poremeaji masti u krvi
E79 Poremeaji metabolizma purina i pirimidina
E80 Porfirija i poremeaji metabolizma bilirubina
E83 Poremeji metabolizma mineralnih materija
E84 Cistina fibroza
E85 Amiloidoza nagomilavanje amiloida u tkivima
E86 Smanjenje koliine vode i zapremine krvi
E87 Drugi poremeaji tenosti, elektrolita i acido-bazne ravnotee
E88 Drugi poremeaji metabolizma
E89 Poremeaji lezda sa unutranjim luenjem i poremeaji metabolizma posle
medicinskih intervencija, neklasifikovani na drugom mestu
E90* Poremeaji ishrane i poremeaji metabolizma u bolestima klasifikovanim na
drugom mestu

37
Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa V
Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja (F00 -
F99)
Organski i simptomatski duevni poremeaji (F00-F09)
F00* Demencija u Alzheimerovoj bolesti (G30.-)
F01 Vaskularna demencija
F02* Demencija u drugim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
F03 Demencija, neoznaena
F04 Organski sindrom neseanja, neizazvan upotrebom alkohola i psihoaktivnih
supstanci
F05 Delirijum, neizazvan upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci
F06 Drugi duevni poremeaji uzrokovani oteenjem i disfunkcijom mozga i telesnom
boleu
F07 Poremeaji linosti i poremeaji ponaanja uzrokovani boleu, oteenjem i
disfunkcijom mozga
F09 Organska ili simptomatska duevna bolest, neoznaena

Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom


psihoaktivnih supstanci (F10-F19)
F10 Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom alkohola
F11 Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom opijata
F12 Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom kanabinoida
F13 Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili
sedativa
F14 Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom kokaina
F15 Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom drugih
stimulansa, ukljuujui kofein
F16 Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom halucinogena
F17 Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom duvana
F18 Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom isparljivih
rastvaraa
F19 Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom vie
psihoaktivnih supstanci i drugih droga

Shizofrenija, shizotipski poremeaji i sumanuti poremeaji (F20-F29)


F20 Shizofrenija
F21 Poremeaj slian shizofreniji
F22 Stalna sumanuta duevna oboljenja
F23 Akutna i prolazna duevna oboljenja
F24 Indukovano sumanuto duevno oboljenje
F25 Shizoafektivna duevna oboljenja
F28 Drugo neorgansko duevno oboljenje
F29 Neorgansko duevno oboljenje, neoznaeno

Poremeaji raspoloenja (afektivni poremeaji) (F30-F39)


F30 Manina epizoda

38
Grupa V

F31 Afektivno bipolarno duevno oboljenje


F32 Depresija-depresijsko duevno oboljenje
F33 Povratan depresijski poremeaj
F34 Stalni poremeaji raspoloenja (afekata)
F38 Drugi poremeaji raspoloenja (afekata)
F39 Poremeaj raspoloenja (afekta), neoznaen

Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremeaji (F40-F48)


F40 Fobijski anksiozni poremeaji
F41 Drugi anksiozni poremeaji
F42 Opsesijsko-prisilni poremeaj
F43 Reakcija na teak stres i poremeaj prilagoavanja
F44 Disocijativni (konverzivni) poremeaji
F45 Telesni psihogeni poremeaji
F48 Drugi neurotski poremeaji

Sindromi poremeenog ponaanja udrueni sa fiziolokim smetnjama i


telesnim faktorima (F50-F59)
F50 Poremeaji ishrane
F51 Neorganski poremeaji spavanja
F52 Neorganski poremeaj u polnom odnosu
F53 Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja udrueni sa babinjama,
neklasifikovani na drugom mestu
F54 Psiholoki faktori i faktori ponaanja povezani sa poremeajima ili bolestima
klasifikovanim na drugom mestu
F55 Zloupotreba lekova bez uzrokovanja zavisnosti
F59 Sindromi ponaanja udrueni sa fiziolokim smetnjama i fizikim faktorima,
neoznaeni

Poremeaji linosti i poremeaji ponaanja odraslih (F60-F69)


F60 Specifini poremeaji linosti
F61 Meoviti i drugi poremeaji linosti
F62 Trajna promena linosti neorganskog porekla
F63 Poremeaji navika i impulsa
F64 Poremeaji polnog identiteta
F65 Poremeaji polne sklonosti
F66 Psiholoki poremeaji i poremeaji ponaanja povezani sa polnim razvojem i
orijentacijom
F68 Drugi poremeaji linosti i poremeaji ponaanja odraslih
F69 Poremeaji linosti i poremeaji ponaanja odrasle osobe, neoznaeni

Duevna zaostalost (F70-F79)


F70 Laka duevna zaostalost
F71 Umerena duevna zaostalost
F72 Teka duevna zaostalost
F73 Duboka duevna zaostalost
F78 Druga duevna zaostalost
F79 Duevna zaostalost, neoznaena

39
Meunarodna klasifikacija bolesti

Poremeaji razvoja psihe (F80-F89)


F80 Specifini poremeaji razvoja govora i jezika
F81 Specifini poremeaji razvoja sposobnosti za kolovanje
F82 Specifian poremeaj razvoja pokretljivosti
F83 Meoviti specifini poremeaji razvoja
F84 Proimajui poremeaji razvoja
F88 Drugi psihiki poremeaji razvoja
F89 Poremeaj psihikog razvoja, neoznaen

Poremeaji ponaanja i poremeaji emocija sa poetkom u detinjstvu i


adolescenciji (F90-F98)
F90 Hiperkinetiki poremeaji
F91 Poremeaji ponaanja
F92 Meoviti poremeaji ponaanja i emocija
F93 Poremeaj emocija sa poetkom u detinjstvu
F94 Poremeaji socijalnog funkcionisanja nastali u detinjstvu i adolescenciji
F95 Tikovi nevoljni pokreti miia
F98 Drugi poremeaji emocija i poremeaji ponaanja nastali u detinjstvu i
adolescenciji

Neoznaen duevni poremeaj (F99-F99)


F99 Duevni poremeaj

40
Grupa VI

Grupa VI
Bolesti nervnog sistema (G00 - G99)
Zapaljenske bolesti centralnog nervnog sistema (G00-G09)
G00 Bakterijski meningitis, neklasifikovan na drugom mestu
G01* Meningitis u bakterijskim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
G02* Meningitis u drugim zaraznim i parazitarnim bolestima, klasifikovanim na drugom
mestu
G03 Meningitis zbog ostalih i neoznaenih uzroka
G04 Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis
G05* Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G06 Apsces i granulom u lobanji i kimi
G07* Apsces i granulom u lobanji i kimi u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G08 Flebitis i tromboflebitis u lobanji i kimi
G09 Posledice zapaljenjskih bolesti CNS-a

Sistemske atrofije koje primarno pogaaju CNS (G10-G14)


G10 Huntingtonova bolest
G11 Ataksija nasledni poremeaj koordinacije pokreta
G12 Spinalna miiina atrofija i srodni sindromi
G13* Sistemske atrofije koje pre svega zahvataju centralni nervni sistem u bolestima
klasifikovanim na drugom mestu
G14 Sindrom posle infekcije polio virusom

Vanpiramidna oboljenja i poremeaji kretanja (G20-G26)


G20 Parkinsonova bolest
G21 Sekundarni parkinsonizam
G22* Parkinsonizam u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G23 Druga degenerativna oboljenja bazalnih ganglija
G24 Distonija-poremeaj miinog tonusa
G25 Druga vanpiramidna oboljenja i poremeaji kretanja
G26* Vanpiramidna oboljenja i poremeaji kretanja u bolestima klasifikovanim na
drugom mestu

Druge degenarativne bolesti nervnog sistema (G30-G32)


G30 Alzheimerova bolest
G31 Druge degenerativne bolesti nervnog sistema, neklasifikovane na drugom mestu
G32* Druge degenerativne bolesti nervnog sistema u bolestima klasifikovanim na
drugom mestu

Demijelinizujue bolesti CNS-a (G35-G37)


G35 Multipla skleroza
G36 Druga akutna rasejana demijelinizacija
G37 Druge demijelinizujue bolesti CNS-a

Povremeni i paroksizmalni poremeaji (G40-G47)


G40 Epilepsija Padavica

41
Meunarodna klasifikacija bolesti

G41 Epilepsijski status - neprekidan niz napada padavice


G43 Migrena jednostrana glavobolja u napadima
G44 Druge glavobolje
G45 Prolazni cerebralni ishemijski napadi i srodni sindromi
G46* Sindromi krvnih sudova mozga kod cerebrovaskularnih bolesti (I60-I67)
G47 Poremeaji spavanja

Poremeaji ivaca, korenova ivaca i snopova ivaca (G50-G59)


G50 Poremeaji trigeminalnog ivca
G51 Poremeaji facijalnog ivca
G52 Poremeaji drugih lobanjskih ivaca
G53* Poremeaji lobanjskih ivaca u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G54 Oboljenja korenova i spletova ivaca
G55* Pritisak na korenove i spletove ivaca u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G56 Oboljenja jednog ivca ruke
G57 Oboljenja jednog ivca noge
G58 Druga pojedinana oboljenja ivaca
G59* Pojedinano oboljenje ivca u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Oboljenje vie ivaca i drugi poremeaji perifernog nervnog sistema


(G60-G64)
G60 Nasledno i idiopatsko oboljenje ivaca
G61 Zapaljensko oboljenje vie ivaca
G62 Druga oboljenja ivaca
G63* Oboljenje ivaca u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G64 Drugi poremeaji perifernog nervnog sistema

Bolesti miino-ivane spojnice i bolesti miia (G70-G73)


G70 Miastenija teka slabost miia i drugi miino-ivani poremeaji
G71 Primarni poremeaji miia
G72 Druge miopatije - oboljenja miia
G73* Bolesti miino-nervne spojnice i miia u bolestima klasifikovanim na drugom
mestu

Modana paraliza i drugi sindromi paralize (G80-G83)


G80 Cerebralna paraliza
G81 Jednostrana paraliza - oduzetost
G82 Simetrina paraliza - oduzetost obe ruke ili obe noge i svih udova
G83 Druge paralize

Drugi poremeaji nervnog sistema (G90-G99)


G90 Poremeaji autonomnog nervnog sistema
G91 Hidrocefalus patoloki poveana koliina modane tenosti
G92 Toksiko oboljenje mozga
G93 Drugi poremeaji mozga
G94* Drugi poremeaji mozga u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G95 Drugi poremeaji kimene modine
G96 Drugi poremeaji CNS-a

42
Grupa VI

G97 Poremeaji nervnog sistema posle medicinskih intervencija, neklasifikovani na


drugom mestu
G98 Druge poremeaji nervnog sistema neklasifikovani na drugom mestu
G99* Drugi poremeaji nervnog sistema u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

43
Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa VII
Bolesti oka i pripojaka oka (H00 H59)
Bolesti kapka, suznog aparata i duplje oka (H00-H06)
H00 miak i tvrdo zrno u kapku oka
H01 Druga zapaljenja kapka oka
H02 Druge bolesti kapka oka
H03* Bolesti kapka oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H04 Bolesti suznog aparata
H05 Bolesti duplje oka
H06* Bolesti suznog aparata i one duplje u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Bolesti venjae oka (H10-H13)


H10 Zapaljenje venjae oka
H11 Druge bolesti venjae oka
H13* Bolesti venjae oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Bolesti beonjae, ronjae, duice i zrakastog tela oka (H15-H22)


H15 Bolesti beonjae
H16 Zapaljenje ronjae
H17 Oiljna promena i zamuenje ronjae
H18 Druge bolesti ronjae
H19* Bolesti beonjae i ronjae u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H20 Zapaljenje duice i zrakastog tela
H21 Druge bolesti duice i zrakastog tela
H22* Bolesti duice i zrakastog tela u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Oboljenja soiva oka (H25-H28)


H25 Staraka katarakta
H26 Druge katarakte
H27 Druge bolesti soiva
H28* Katarakta i druge bolesti soiva oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Bolesti sudovnjae i bolesti mrenjae (H30-H36)


H30 Zapaljenje sudovnjae i mrenjae
H31 Druge bolesti sudovnjae
H32* Horioretinalne bolesti u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H33 Odlubljivanje mrenjae i rascep mrenjae
H34 Zapuen krvni sud mrenjae
H35 Druge bolesti mrenjae
H36* Bolesti mrenjae u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Glaukom (H40-H42)
H40 Glaukom
H42* Glaukom u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

44
Grupa VII

Bolesti staklastog tela i bolesti jabuice oka (H43-H45)


H43 Bolesti staklastog tela
H44 Bolesti jabuice oka
H45* Bolesti staklastog tela i jabuice oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Bolesti vidnog ivca i bolesti vidnih puteva (H46-H48)


H46 Optiki neuritis
H47 Druge bolesti vidnog ivca i bolesti vidnih puteva
H48* Bolesti vidnog ivca i vidnih puteva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Poremeaji onih miia, binokularnog vida, prelamanja i podeavanja


vida (H49-H52)
H49 Razrokost usled oduzetosti miia pokretaa oka
H50 Druga razrokost
H51 Drugi poremeaji pokretanja oba oka
H52 Poremeaji prelamanja svetlosti i poremeaji prilagoavanja oka

Poremeaji vida i slepilo (H53-H54)


H53 Poremeaji vida
H54 Oteenje vida ukljuujui slepilo (binokularno ili monokularno)

Drugi poremeaji oka i pripojaka oka (H55-H59)


H55 Spontani i drugi nejednaki pokreti oka
H57 Druge bolesti oka i pripojaka oka
H58* Druge bolesti oka i pripojaka oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H59 Poremeaji oka i pripojaka oka posle medicinskih intervencija, neklasifikovani na
drugom mestu

45
Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa VIII
Bolesti uva i mastoidnog nastavka (H60 - H95)
Bolesti spoljanjeg uva (H60-H62)
H60 Zapaljenje spoljanjeg uva
H61 Druge bolesti spoljanjeg uva
H62* Bolesti spoljanjeg uva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Bolesti srednjeg uva i mastoidnog nastavka (H65-H75)


H65 Negnojno zapaljenje srednjeg uva
H66 Gnojno i neoznaeno zapaljenje srednjeg uva
H67* Zapaljenje srednjeg uva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H68 Zapaljenje i zaepljenje Eustahijeve tube
H69 Druge bolesti Eustahijeve tube
H70 Zapaljenje mastoidnog nastavka i srodne bolesti
H71 Pokoina tvorevina srednjeg uva
H72 Perforacija bubne opne
H73 Druge bolesti bubne opne
H74 Druge bolesti srednjeg uva i bolesti mastoidnog nastavka
H75* Druge bolesti srednjeg uva i mastoidnog nastavka u bolestima klasifikovanim na
drugom mestu

Bolesti unutranjeg uva (H80-H83)


H80 Otoskleroza
H81 Funkcijske bolesti organa za odravanje ravnotee
H82* Vertiginozni sindromi u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H83 Druge bolesti unutranjeg uva

Druge bolesti uva (H90-H95)


H90 Konduktivni gubitak sluha i senzorineuralni gubitak sluha
H91 Drugi gubitak sluha
H92 Bol u uvu i curenje iz uva
H93 Drugi poremeaji uva, neklasifikovani na drugom mestu
H94* Druge bolesti uva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H95 Bolesti uva i mastoidnog nastavka posle medicinskih intervencija, neklasifikovane
na drugome mestu

46
Grupa IX

Grupa IX
Bolesti sistema krvotoka (I00 - I99)
Akutna reumatska groznica (I00-I02)
I00 Reumatska groznica bez promena na srcu
I01 Reumatska groznica sa promenama na srcu
I02 Reumatska horea - spontani nevoljni pokreti delova tela

Hronine reumatske bolesti srca (I05-I09)


I05 Reumatske bolesti mitralnog zaliska
I06 Reumatske bolesti aortnog zaliska
I07 Reumatske bolesti trolisnog zaliska
I08 Viestruke bolesti zalistaka srca
I09 Druge reumatske bolesti srca

Bolesti uzrokovane povienim krvnim pritiskom (I10-I15)


I10 Povien krvni pritisak, nepoznatog porekla
I11 Bolest srca uzrokovana povienim krvnim pritiskom
I12 Oboljenje bubrega uzrokovano povienim krvnim pritiskom
I13 Bolest srca i bubrega uzrokovana povienim krvnim pritiskom
I15 Sekundarno povien krvni pritisak

Ishemijska bolest srca (I20-I25)


I20 Stezanje u grudima
I21 Akutni infarkt miokarda
I22 Ponovljen infarkt miokarda
I23 Komplikacije posle akutnog infarkta miokarda
I24 Druge akutne ishemijske bolesti srca
I25 Hronina ishemijska bolest srca

Bolesti srca plunog porekla i bolesti krvnih sudova plua (I26-I28)


I26 Pluna embolija
I27 Druge bolesti srca plunog porekla
I28 Druge bolesti krvnih sudova plua

Druge bolesti srca (I30-I52)


I30 Akutni perikarditis
I31 Druge bolesti perikarda
I32* Perikarditis u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
I33 Akutni i subakutni endokarditis
I34 Nereumatske bolesti mitralnog zaliska
I35 Nereumatske bolesti aortnog zaliska
I36 Nerumatske bolesti trolisnog zaliska
I37 Bolesti zaliska arterije plua
I38 Endokarditis, neoznaenog zaliska
I39* Zapaljenje endokarda i bolesti sranih zalistaka u bolestima klasifikovanim na
drugom mestu

47
Meunarodna klasifikacija bolesti

I40 Akutno zapaljenje miokarda


I41 Zapaljenje miokarda u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
I42 Oboljenja sranog miia
I43* Kardiomiopatija u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
I44 Pretkomorsko-komorski blok i blok leve grane
I45 Drugi poremeaji sprovodnog sistema srca
I46 Zastoj srca
I47 Napad ubrzanog rada srca
I48 Treperenje pretkomora i lepranje pretkomora
I49 Drugi poremeaji ritma srca
I50 Srana insuficijencija
I51 Komplikacije i nedovoljno definisane bolesti srca
I52* Druge bolesti srca u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Bolesti krvnih sudova mozga (I60-I69)


I60 Krvarenje ispod pauinaste modanice
I61 Intracerebralno krvarenje
I62 Drugo netraumatsko krvarenje u mozgu
I63 Infarkt mozga
I64 Apopleksija Modana kap, neoznaena kao krvarenje ili infarkt mozga
I65 Zapuenje premodanih arterija i suenje premodanih arterija bez infarkta mozga
I66 Zapuenje arterije mozga i suenje arterije mozga bez infarkta mozga
I67 Druge bolesti krvnih sudova mozga
I68* Bolesti krvnih sudova mozga u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
I69 Posledice bolesti krvnih sudova mozga

Bolesti arterija, malih arterija i kapilara (I70-I79)


I70 Ateroskleroza zakreavanje velikih krvnih sudova
I71 Aneurizma i disekcija aorte
I72 Ostale aneurizme i disekcije
I73 Druge bolesti perifernih krvnih sudova
I74 Embolija i tromboza arterija
I77 Druge bolesti arterija i malih arterija
I78 Bolesti krvnih kapilara
I79* Bolesti arterija, arteriola i kapilara u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Bolesti vena, limfnih sudova i limfnih vorova, neklasifikovane na drugom


mestu (I80-I89)
I80 Flebitis i tromboflebitis
I81 Tromboza vene porte
I82 Ostale embolije i tromboze vena
I83 Proirene vene nogu
I84 Hemoroidi
I85 Proirene vene jednjaka
I86 Proirene vene drugih lokalizacija
I87 Druge bolesti vena
I88 Neoznaeno zapaljenje limfnih vorova
I89 Druge neinfektivne bolesti limfnih sudova i limfnih vorova

48
Grupa IX

Druge i neoznaene bolesti krvotoka (I95-I99)


I95 Nizak krvni pritisak
I97 Bolesti krvotoka posle medicinskih intervencija, neklasifikovane na drugom mestu
I98* Druge bolesti krvotoka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
I99 Druge i neoznaene bolesti krvotoka

49
Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa X
Bolesti sistema za disanje (J00 - J99)
Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje (J00-J06)
J00 Akutno zapaljenje nosnog dela drela [obina prehlada]
J01 Akutno zapaljenje sinusa
J02 Akutno zapaljenje drela
J03 Akutno zapaljenje krajnika
J04 Akutno zapaljenje grkljana i akutno zapaljenje dunika
J05 Akutno opstruktivno zapaljenje grkljana [krup] i zapaljenje poklopca grkljana
J06 Akutne infekcije gornjeg dela sistema za disanje multiplih i neoznaenih
lokalizacija

Grip i zapaljenje plua (J09-J18)


J09 Grip, virus dokazan
J10 Grip, izazvan dugim identifikovanim virusom gripa
J11 Grip, virus nedokazan
J12 Virusno zapaljenje plua, neklasifikovano na drugom mestu
J13 Zapaljenje plua, uzrokovano Streptococcus-om pneumoniae (Pneumococcus)
J14 Zapaljenje plua uzrokovano Haemophilusom influence
J15 Bakterijsko zapaljenje plua, neklasifikovano na drugom mestu
J16 Zapaljenje plua uzrokovano drugim zaraznim organizmima, neklasifikovano na
drugom mestu
J17* Zapaljenje plua u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
J18 Zapaljenje plua uzrokovano neoznaenim mikroorganizom

Druge akutne infekcije donjeg dela sistema za disanje (J20-J22)


J20 Akutni bronhitis
J21 Akutni bronhiolitis
J22 Akutna infekcija donjih respiratornih puteva, neoznaena

Druge bolesti gornjeg dela sistema za disanje (J30-J39)


J30 Vazomotorna kijavica i alergijska kijavica
J31 Hronina kijavica, zapaljenje nosnog dela drela i drela
J32 Hronino zapaljenje sinusa
J33 Polip nosa peteljkast izrataj sluznice nosa
J34 Drugi poremeaji nosa i sinusa nosa
J35 Hronine bolesti krajnika i treeg krajnika
J36 Apsces oko krajnika
J37 Hronino zapaljenje grkljana i grkljana sa dunikom
J38 Bolesti glasnica i grkljana, neklasifikovane na drugom mestu
J39 Druge bolesti gornjeg dela sistema za disanje

Hronine bolesti donjeg dela sistema za disanje (J40-J47)


J40 Bronhitis, neoznaen kao akutni ili hronini
J41 Obini hronini i sluzno-gnojni bronhitis
J42 Hronini bronhitis, neoznaen
J43 Emfizem plua

50
Grupa X

J44 Druga hronina opstruktivna bolest plua


J45 Astma
J46 Astmatini status
J47 Bronhiektazije

Bolesti plua uzrokovane spoljanjim uzronicima (J60-J70)


J60 Pneumokonioza - Profesionalna (kopaa uglja) bolest plua uzrokovana udisanjem
estica praine
J61 Pneumokonioza uzrokovana udisanjem azbestnih estica i drugih mineralnih
vlakana
J62 Silikoza plua - Profesionalna bolest uzrokovana udisanjem silikatnih estica
J63 Pneumokonioza uzrokovana drugom neorganskom prainom
J64 Pneumokonioza, neoznaena
J65 Pneumokonioza sa tuberkulozom
J66 Profesionalna bolest puteva za disanje uzrokovana oznaenom organskom
prainom
J67 Hipersenzitivni pneumonitis uzrokovan organskom prainom
J68 Respiratorna stanja uzrokovana udisanjem hemikalija, gasova, dimova i para
J69 Zapaljenje plua uzrokovano vrstim telima i tenostima
J70 Respiratorna stanja uzrokovana drugim spoljanjim uzronicima

Druge respiratorne bolesti koje zahvataju pre svega intersticijum plua


(J80-J84)
J80 Sindrom poremeenog disanja kod odraslih osoba
J81 Edem plua
J82 Pluna eozinofilija, neklasifikovana na drugom mestu
J84 Druge intersticijske bolesti plua

Patoloka stanja donjeg dela sistema za disanje praena gnojenjem i


nekrozom tkiva (J85-J86)
J85 Apsces plua i medijastinuma
J86 Gnojni proces u grudnom kou

Druge bolesti plune maramice (J90-J94)


J90 Pleuralni izliv, neklasifikovan na drugom mestu
J91* Pleuralni izliv u stanjima klasifikovanim na drugom mestu
J92 Pleuralne naslage (plak)
J93 Pneumotoraks vazduh u slobodnom pleuralnom prostoru
J94 Druga stanja pleure

Druge bolesti sistema za disanje (J95-J99)


J95 Respiratorni poremeaji posle medicinskih intervencija, neklasifikovani na drugom
mestu
J96 Respiratorna insuficijencija, neklasifikovana na drugom mestu
J98 Drugi respiratorni poremeaji
J99* Respiratorni poremeaji u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

51
Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa XI
Bolesti sistema za varenje (K00 - K93)
Bolesti usta, pljuvanih lezda i vilica (K00-K14)
K00 Poremeaji razvoja i nicanja zuba
K01 Neiznikli i ukleteni zubi
K02 Karijes kvar zuba
K03 Druge bolesti tvrdih tkiva zuba
K04 Bolesti pulpe zuba i tkiva oko vrha zuba
K05 Gingivitis - zapaljenje desni - i bolesti okoline zuba
K06 Druge bolesti desni i bezubog alveolarnog grebena
K07 Anomalije zuba i kostiju lica [ukljuujui smetnje zagriaja]
K08 Druge bolesti zuba i potpornog tkiva
K09 Ciste usta, neklasifikovane na drugom mestu
K10 Druge bolesti vilica
K11 Bolesti pljuvanih lezda
K12 Zapaljenje usta i srodne lezije
K13 Druge bolesti usne i sluznice usta
K14 Bolesti jezika

Bolesti jednjaka, eluca i dvanaestopalanog creva (K20-K31)


K20 Zapaljenje jednjaka
K21 Gastro-ezofagealna refluksna bolest
K22 Druge bolesti jednjaka
K23* Bolesti jednjaka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
K25 Grizlica eluca
K26 Grizlica dvanaestopalanog creva
K27 Peptika grizlica, neoznaene lokalizacije
K28 eludano-crevna grizlica
K29 Zapaljenje eluca i dvanaestopalanog creva
K30 Poremeeno varenje
K31 Druge bolesti eluca i bolesti dvanaestopalanog creva

Bolesti slepog creva (K35-K38)


K35 Akutno zapaljenje slepog creva
K36 Drugo zapaljenje slepog creva
K37 Zapaljenje slepog creva, neoznaeno
K38 Druge bolesti slepog creva

Kile (K40-K46)
K40 Preponska kila
K41 Butna kila
K42 Pupana kila
K43 Kila prednjeg zida trbuha
K44 Kila grudno-trbune preage
K45 Druga trbuna kila
K46 Trbuna kila, neoznaena

52
Grupa XI

Nezarazna zapaljenja tankog creva i debelog creva (K50-K52)


K50 Crohnova bolest
K51 Ulcerozni kolitis
K52 Druga nezarazna zapaljenja eluca, tankog creva i debelog creva

Druge bolesti creva (K55-K63)


K55 Vaskularne bolesti creva
K56 Paralitiki zavezano crevo i zaepljenje creva, bez kile
K57 Divertikuloza - vreasta proirenja creva
K58 Sindrom nadraenog creva
K59 Drugi funkcionalni poremeaji rada creva
K60 Prskotina i fistula analnog i rektalnog predela
K61 Apsces analnog i rektalnog predela
K62 Druge bolesti anusa i rektuma
K63 Druge bolesti creva

Bolesti peritoneuma (K65-K67)


K65 Peritonitis
K66 Druge bolesti peritoneuma
K67* Bolesti peritoneuma u zaraznim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu

Bolesti jetre (K70-K77)


K70 Bolest jetre uzrokovana alkoholom
K71 Bolest jetre uzrokovana toksinima
K72 Insuficijencija jetre, neklasifikovana na drugom mestu
K73 Hronino zapaljenje jetre, neklasifikovano na drugom mestu
K74 Fibroza i ciroza jetre
K75 Druge zapaljenske bolesti jetre
K76 Druge bolesti jetre
K77* Bolesti jetre u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Bolesti une kese, unih puteva i pankreasa (K80-K87)


K80 Kamen u unoj kesi
K81 Zapaljenje une kese
K82 Druge bolesti une kese
K83 Druge bolesti unog trakta
K85 Akutno zapaljenje pankreasa
K86 Druge bolesti pankreasa
K87* Bolesti une kese, unih puteva i pankreasa u bolestima klasifikovanim na
drugom mestu

Druge bolesti sistema za varenje (K90-K93)


K90 Loa apsorpcija u crevima
K91 Bolesti organa za varenje posle medicinskih intervencija, neklasifikovane na
drugom mestu
K92 Druge bolesti organa za varenje
K93* Druge bolesti organa za varenje u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

53
Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa XII
Bolesti koe i bolesti potkonog tkiva (L00 - L99)
Infekcije koe i potkonog tkiva (L00-L08)
L00 Sindom stafilokoknog ljutenja koe
L01 Gnojno oboljenje koe
L02 Apsces, ir i grupa ireva koe
L03 Celulitis [Flegmona] zapaljenje vezivnog elijskog tkiva
L04 Akutno zapaljenje limfnog vora
L05 Pilonidalna cista
L08 Ostale lokalizovane infekcije koe i potkonog tkiva

Plikovite bolesti (L10-L14)


L10 Pemfigus Plikovnjaa
L11 Drugi akantolitiki poremeaji
L12 Pemfigoid oboljenje slino plikovnjai
L13 Drugi plikoviti poremeaji koe
L14* Plikovita oboljenja koe u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Zapaljenja koe i ekcemi (koni osipi) (L20-L30)


L20 Atopijsko zapaljenje koe
L21 Seboreja zapaljenje koe uzrokovano poveanim luenjem lojnih lezda
L22 Zapaljenje koe izazvano pelenama
L23 Kontaktno alergijsko zapaljenje koe
L24 Kontaktno nadraajno zapaljenje koe
L25 Kontaktno zapaljenje koe, neoznaeno
L26 Zapaljenje koe sa ljutenjem
L27 Zapaljenje koe uzrokovano progutanom materijom
L28 Obian hronian liaj i svrab
L29 Svrab
L30 Ostala zapaljenja koe

Papulo-ljuskaste (skvamozne) bolesti (L40-L45)


L40 Psoriaza - Ljuskavica
L41 Parapsorijaza - ljuskaviaste promene koe sline psorijazi
L42 Ruiaste krune ploice sa perutanjem
L43 Ravan liaj
L44 Ostali papulo-ljuskasti poremeaji
L45* Papulo-ljuskasti poremeaji u bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu

Koprivnjaa i crvenilo (eritem) koe (L50-L54)


L50 Koprivnjaa
L51 Raznoliki eritem
L52 Eritem sa nodusima
L53 Druga eritematozna stanja
L54* Eritem u bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu

54
Grupa XII

Poremeaji koe i potkonog tkiva uzrokovani zraenjem (L55-L59)


L55 Opekotina uzrokovana sunevim zracima
L56 Druge akutne promene na koi uzrokovane ultraljubiastim zraenjem
L57 Promene koe uzrokovane hroninom izloenou nejonizirajuim zraenjima
L58 Zapaljenje koe uzrokovano X zracima
L59 Drugi poremeaji koe i potkonog tkiva u vezi sa zraenjem

Poremeaji konih tvorevina (L60-L75)


L60 Poremeaji nokta
L62* Poremeaji nokta kod bolesti koje su klasifikovane na drugom mestu
L63 Kruno opadanje kose
L64 Androgena elavost
L65 Drugo opadanje kose bez oiljaka
L66 Oiljno opadanje kose
L67 Nenormalnosti boje i stabla dlaka
L68 Prekomerna maljavost
L70 Akne - Bubuljice
L71 Rozacea
L72 Ciste korena dlake koe i potkonog tkiva
L73 Drugi folikularni poremeaji
L74 Poremeaji luenja ekrinih znojnih lezda
L75 Poremeaji luenja apokrinih znojnih lezda

Drugi poremeaji koe i potkonog tkiva (L80-L99)


L80 Vitiligo - steene depigmentovane mrlje koe
L81 Drugi poremeaji pigmentacije koe
L82 Seboreiko oroavanje koe
L83 Crnkasta akantoza koe
L84 uljevi i uljevitost
L85 Druga epidermalna zadebljanja
L86* Keratodermija u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
L87 Poremeaji luenja preko pokoice
L88 Gnojno-gangrenozno zapaljenje koe
L89 Dekubitus
L90 Atrofiki poremeaji koe
L91 Hipertrofini poremeaji (uveanja, zadebljanja) koe
L92 Granulomatoza - viestruki zrnasti tumori koe i potkonog tkiva
L93 Eritemski lupus sistemsko oboljenje koe
L94 Drugi lokalizovani poremeaji vezivnog tkiva
L95 Zapaljenje krvnih sudova ogranieno na kou, neklasifikovano na drugom mestu
L97 Grizlica na nozi neklasifikovana na drugom mestu
L98 Drugi poremeaji koe i potkonog tkiva neklasifikovani na drugom mestu
L99* Drugi poremeaji koe i potkonog tkiva u bolestima koje su klasifikovane na
drugom mestu

55
Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa XIII
Bolesti miinokotanog sistema i vezivnog tkiva
(M00 - M99)
Oboljenja zglobova (M00-M25)

Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama (M00-M03)


M00 Gnojno zapaljenje zgloba
M01* Direktna infekcija zglobova u zaraznim i parazitarnim bolestima klasifikovanim na
drugom mestu
M02 Reaktivna oboljenja zglobova
M03* Postinfektivna i reaktivna oboljenja zglobova u bolestima klasifikovanim na drugom
mestu

Zapaljenjska oboljenja zglobova (M05-M14)


M05 Seropozitivni reumatoidni artritis
M06 Ostali reumatoidni artritisi
M07* Psorijazna oboljenja i enteropatika oboljenja zgloba
M08 Juvenilni artritis
M09* Juvenilni artritis u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
M10 Giht
M11 Druga oboljenja zglobova uzrokovana taloenjem kristala
M12 Druga oznaena oboljenja zglobova
M13 Druga zapaljenja zgloba
M14* Oboljenja zglobova u drugim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu

Artroze - Degenerativna oboljenja zglobova (M15-M19)


M15 Degenerativna oboljenja vie zglobova
M16 Degenerativno oboljenje zgloba kuka
M17 Degenerativno oboljenje zgloba kolena
M18 Degenerativno oboljenje prvog runo-dorunog zgloba
M19 Druge artroze

Druga oboljenja zglobova (M20-M25)


M20 Steeni deformiteti prstiju ake i prstiju stopala
M21 Drugi steeni deformiteti udova
M22 Bolesti aice kolena
M23 Unutranje bolesti kolena
M24 Druge oznaene promene zglobova
M25 Druge bolesti zglobova, koje nisu klasifikovane na drugom mestu

Sistemska oboljenja vezivnog tkiva (M30-M36)


M30 voriasto zapaljenje vie arterija i sline bolesti
M31 Druga nekrozna oboljenja krvnih sudova
M32 Sistemski eritemski lupus - vuja rana
M33 Zapaljenje koe i vie miia
M34 Sistemska skleroza

56
Grupa XIII

M35 Druge sistemske bolesti vezivnog tkiva


M36* Sistemske bolesti vezivnog tkiva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Oboljenja kime [Dorzopatije] (M40-M54)

Deformacijska oboljenja kime (M40-M43)


M40 Grba i unapred iskrivljena kima
M41 Bono iskrivljena kima
M42 Kotano-hrskavino oboljenje kime
M43 Druga deformacijska oboljenja kime

Spondilopatije (M45-M49)
M45 Zapaljenje prljena sa ukoenou
M46 Druge zapaljenske spondilopatije
M47 Okotavanje zglobova prljenova
M49* Oboljenja kime u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Ostala oboljenja kime [Ostale dorzopatije] (M50-M54)


M50 Bolesti meuprljenskih diskusa vrata
M51 Druge bolesti meuprljenskog diskusa
M53 Ostale dozopatije, koje nisu klasifikovane na drugom mestu
M54 Bol u leima

Bolesti mekih tkiva (M60-M79)

Oboljenja miia (M60-M63)


M60 Zapaljenje miia
M61 Kalcifikacija - zakreavanje miia i okotavanje miia
M62 Ostale bolesti miia
M63* Bolesti miia kod bolesti klasifikovanih na drugom mestu

Oboljenja sinovije i tetiva (M65-M68)


M65 Zapaljenje sinovije i zapaljenje tetive sa sinovijom
M66 Spontano prsnue sinovije i tetive
M67 Druge bolesti sinovije i tetive
M68* Bolesti sinovije i tetive u bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu

Ostale bolesti mekih tkiva (M70-M79)


M70 Bolesti mekih tkiva nastale kao posledica aktivnosti, poveane aktivnosti i pritiska
M71 Ostala oboljenja serozne kese
M72 Bolesti umnoavanja vezivnog tkiva
M73* Bolesti mekih tkiva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
M75 Oteenja ramena
M76 Entezopatija noge, iskljuujui stopalo
M77 Ostale entezopatije
M79 Ostale bolesti mekih tkiva, koje nisu klasifikovane na drugom mestu

57
Meunarodna klasifikacija bolesti

Osteopatije i hondropatije (M80-M94)

Poremeaji gustine i strukture kostiju (M80-M85)


M80 Gubitak kotane mase sa patolokim prelomom [Osteoporoza sa patolokim
prelomom]
M81 Gubitak kotane mase bez patolokog preloma [Osteoporoza bez patolokog
preloma]
M82* Osteoporoza kod bolesti klasifikovanih na drugom mestu
M83 Osteomalacija [Razmekavanje kosti] u odraslih osoba
M84 Poremeaji kontinuiteta kosti
M85 Ostali poremeaji u vrstoi i grai kosti

Ostale osteopatije (M86-M90)


M86 Zapaljenje kotane sri
M87 Osteonekroza
M88 Pagetova bolest kosti
M89 Ostali poremeaji kosti
M90* Oboljenja kosti [Osteopatije] kod bolesti koje su klasifikovane na drugom mestu

Hondropatije (M91-M94)
M91 Juvenilna osteohondroza kuka i karlice
M92 Druge juvenilne osteohondroze
M93 Ostale osteohondropatije
M94 Ostali poremeaji hrskavice

Ostali poremeaji miino-kotanog sistema i vezivnog tkiva (M95-M99)


M95 Ostale steene deformacije miino-kotanog sistema i vezivnog tkiva
M96 Poremeaji miia i kostiju posle medicinskih intervencija, neklasifikovani na
drugom mestu
M99 Biomehanika oteenja koja nisu klasifikovana na drugom mestu

58
Grupa XIV

Grupa XIV
Bolesti mokranopolnog sistema (N00 - N99)
Bolesti glomerula bubrega (N00-N08)
N00 Akutni zapaljenski bubreni sindrom
N01 Perakutni progresivni zapaljenski bubreni sindrom
N02 Povratna i trajna pojava krvi u mokrai
N03 Hronini zapaljenski bubreni sindrom
N05 Neoznaen zapaljenski bubreni sindrom
N06 Izolovana proteinurija sa oznaenim morfolokim oteenjem
N07 Nasledno oboljenje bubrega, neklasifikovano na drugom mestu
N08* Oboljenje glomerula bubrega u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Tubulo-intersticijalne bolesti bubrega (N10-N16)


N10 Akutno tubulo-intersticijalno zapaljenje bubrega
N11 Hronino tubulo-intersticijalno zapaljenje bubrega
N12 Tubulo-intersticijalno zapaljenje bubrega, neoznaeno kao akutno ili hronino
N13 Oboljenje mokranog sistema uzrokovano preprekom sa vraanjem mokrae
N14 Oboljenje kanalia bubrega i meuelijskog tkiva uzrokovano lekovima i tekim
metalima
N15 Ostala oboljenja kanalia bubrega i meuelijskog tkiva
N16* Poremeaji kanalia bubrega i meuelijskog tkiva u bolestima klasifikovanim na
drugom mestu

Bubrena insuficijencija (N17-N19)


N17 Akutna bubrena insuficijencija
N18 Hronina bolest bubrega
N19 Neoznaena bubrena insuficijencija

Urolitijaza - mokrani kamenci (N20-N23)


N20 Kamenci u bubregu i mokraovodu bubrega
N21 Kamen donjih mokranih puteva
N22* Kamenci mokranog puta u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
N23 Kolika bubrega, neoznaena

Drugi poremeaji bubrega i mokraovoda bubrega (N25-N29)


N25 Poremeaj koji se javljaju kao posledica disfunkcije kanalia bubrega
N26 Skrven bubreg, neoznaen
N27 Mali bubreg, nepoznatog uzroka
N28 Drugi poremeaji bubrega i mokraovoda bubrega, neklasifikovani na drugom
mestu
N29* Druge bolesti bubrega i mokraovoda bubrega u bolestima klasifikovanim na
drugom mestu

Druge bolesti mokranog sistema (N30-N39)


N30 Zapaljenje mokrane beike

59
Meunarodna klasifikacija bolesti

N31 Neuro-miini poremeaj funkcije mokrane beike, neklasifikovan na drugom


mestu
N32 Drugi poremeaji mokrane beike
N33* Poremeaji mokrane beike u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
N34 Uretritis i uretralni sindrom
N35 Suenje mokraovoda beike
N36 Ostali poremeaji mokraovoda beike
N37* Poremeaji mokraovoda beike u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
N39 Drugi poremeaji mokranih puteva

Bolesti mukih polnih organa (N40-N51)


N40 Poveanje prostate
N41 Zapaljenjska oboljenja prostate
N42 Drugi poremeaji prostate
N43 Vodena kila i nakupljanje semena u ovojnici mukih polnih lezda
N44 Uvrtanje semene vrpce
N45 Zapaljenje testisa i zapaljenje pasemenika
N46 Muka neplodnost
N47 Prevelik prepucijum (udna navlaka), fimoza i parafimoza
N48 Drugi poremeaji penisa
N49 Zapaljenjski poremeaji mukih polnih organa, neklasifikovani na drugom mestu
N50 Drugi poremeaji mukih polnih organa
N51* Poremeaji mukih polnih organa u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Bolesti dojke (N60-N64)


N60 Dobroudna displazija dojke
N61 Upalni poremeaji dojke
N62 Uveanje dojke
N63 vor dojke, neoznaen
N64 Drugi poremeaji dojke

Zapaljenja enskih organa male karlice (N70-N77)


N70 Zapaljenje jajovoda i zapaljenje jajnika
N71 Zapaljenje sluznice materice, bez grlia materice
N72 Zapaljenje grlia marerice
N73 Druge zapaljenske bolesti male karlice ene
N74* Zapaljenski poremeaji male karlice kod ena u bolestima, koje su klasifikovane na
drugom mestu
N75 Bolesti Bartholinijeve lezde
N76 Druga zapaljenja vagine i stidnice
N77* Grizlica i upala vagine i stidnice u bolestima koje su klasifikovane na drugom
mestu

Nezapaljenske bolesti polnih organa ene (N80-N98)


N80 Endometrioza
N81 Ispadanje polnih organa ene
N82 Fistule enskih polnih organa
N83 Nezapaljenjski poremeaji jajnika, jajovoda i irokog ligamenta
N84 Polip - peteljkast sluznini izrataj enskih polnih organa
N85 Drugi nezapaljenjski poremeaji materice osim grlia

60
Grupa XIV

N86 Nagrienost i izvrnutost grlia materice


N87 Displazija grlia materice
N88 Drugi nezapaljenjski poremeaji grlia materice
N89 Drugi nezapaljenjski poremeaji vagine
N90 Drugi nezapaljenjski poremeaji stidnice i meice
N91 Izostanak menstruacije i smanjenje menstruacije
N92 Pojaano, uestalo i neuredno krvarenje iz materice
N93 Druga nenormalna krvarenja iz materice i vagine
N94 Bol i druga stanja povezani sa polnim organima ene i menstrualnim ciklusom
N95 Menopauzalni i drugi perimenopauzalni poremeaji
N96 ena sa ponavljajuim pobaajima
N97 Neplodnost ene
N98 Komplikacije uzrokovane vetakom oplodnjom

Drugi poremeaji mokrano-polnog sistema (N99-N99)


N99 Poremeaji mokrano-polnog sistema posle medicinskih intervencija,
neklasifikovani na drugom mestu

61
Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa XV
Trudnoa, raanje i babinje (O00 - O99)
Trudnoa zavrena pobaajem (O00-O08)
O00 Vanmaterina trudnoa
O01 Grozdasta mola
O02 Drugi nenormalnan ishod zaea
O03 Spontani pobaaj
O04 Medicinski abortus
O05 Drugi pobaaj
O06 Neoznaen pobaaj
O07 Neuspeo pokuaj pobaaja
O08 Komplikacije posle pobaaja, vanmaterine i molarne trudnoe

Edemi, belanevine u mokrai i poremeaji krvnog pritiska u trudnoi,


poroaju i babinjama (O10-O16)
O10 Ranije postojei povien krvni pritisak komplikovan u toku trudnoe, poroaja i
babinja
O11 Povien krvni pritisak pre trudnoe sa pojavom belanevina u mokrai
O12 Edem i belanevine u mokrai u toku trudnoe bez povienog krvnog pritiska
O13 Povien krvni pritisak u toku trudnoe bez belanevina u mokrai
O14 Preeklampsija Povien krvni pritisak u toku trudnoe sa belanevinama u
mokrai
O15 Eklampsija povien krvni pritisak, grevi i belanevine u mokrai u trudnoi
O16 Povien krvni pritisak majke, neoznaen

Bolesti majke preteno vezane za trudnou (O20-O29)


O20 Krvarenje u poetnoj trudnoi
O21 Prekomerno povraanje u trudnoi
O22 Komplikacije vena u trudnoi
O23 Infekcije mokranopolnih puteva u trudnoi
O24 eerna bolest u trudnoi
O25 Nedovoljna ishrana trudnice
O26 Zbrinjavanje majke zbog drugih stanja preteno vezanih za trudnou
O28 Nenormalan nalaz otkriven kod majke pretporoajnom kontrolom
O29 Komplikacije uzrokovane davanjem anestezije tokom trudnoe

Zbrinjavanje majke vezano za plod, amnionsku upljinu i mogue


poroajne probleme (O30-O48)
O30 Vieplodna trudnoa
O31 Komplikacije vieplodne trudnoe
O32 Zbrinjavanje majke kod poznatog ili sumnjivog nepravilnog stava ploda
O33 Zbrinjavanje majke kod poznate ili sumnjive disproporcije
O34 Zbrinjavanje majke kod poznatih ili sumnjivih nenormalnosti organa karlice
O35 Zbrinjavanje majke kod poznatih ili sumnjivih nenormalnosti i oteenja ploda
O36 Zbrinjavanje majke kod drugih poznatih ili sumnjivih problema ploda
O40 Prevelika koliina amnionske tenosti

62
Grupa XV

O41 Drugi poremeaji amnionske tenosti i vodenjaka


O42 Prerana ruptura vodenjaka
O43 Bolesti posteljice
O44 Nisko usaena posteljica
O45 Prerano odlubljivanje posteljice
O46 Krvarenje pre poroaja, neklasifikovano na drugom mestu
O47 Lani trudovi
O48 Produena trudnoa

Komplikacije poroaja i raanja (O60-O75)


O60 Prevremeni trudovi i prevremeni poroaj
O61 Neuspela indukcija poroaja
O62 Nenormalnosti jaine trudova
O63 Produen poroaj
O64 Komplikovan poroaj zbog nepravilnog poloaja i stava ploda
O65 Komplikovan poroaj zbog nenormalnosti karlice majke
O66 Drugi komplikovan poroaj
O67 Poroaj komplikovan zbog krvarenja, neklasifikovan na drugom mestu
O68 Poroaj komplikovan zbog guenja ploda
O69 Poroaj komplikovan zbog komplikacija sa pupanikom
O70 Povreda meice u toku poroaja
O71 Druge akuerske ozlede u toku poroaja
O72 Krvarenje posle poroaja
O73 Zaostajanje posteljice i ovojnica posteljice bez krvarenja
O74 Komplikacije uzorkovane anestezijom tokom poroaja
O75 Druge komplikacije tokom poroaja, neklasifikovane na drugom mestu

Poroaj (O80-O84)
O80 Spontani poroaj kod jednoplodne trudnoe
O81 Poroaj kod jednoplodne trudnoe forcepsom i vakuum-ekstraktorom
O82 Poroaj carskim rezom kod jednoplodne trudnoe
O83 Drugi poroaj kod jednoplodne trudnoe uz strunu pomo
O84 Vieplodni poroaj

Komplikacije u babinjama (O85-O92)


O85 Sepsa (trovanje bakterijama) u babinjama
O86 Druge infekcije u babinjama
O87 Komplikacije vena u babinjama
O88 Akuerska embolija
O89 Komplikacije uzrokovane anestezijom tokom babinja
O90 Komplikacije u babinjama, neklasifikovane na drugom mestu
O91 Zapaljenje dojke tokom dojenja
O92 Drugi poremeaji dojke i luenja mleka

Druga akuerska stanja, neklasifikovana na drugom mestu (O94-O99)


O94 Posledice komplikacija trudnoe, poroaja i babinja
O95 Akuerska smrt neoznaenog uzroka
O96 Smrt zbog bilo kog akuerskog uzroka koja je nastupila vie od 42 dana, ali manje
od godinu dana nakon poroaja
O97 Smrt zbog kasnih posledica akuerskih uzroka

63
Meunarodna klasifikacija bolesti

O98 Zarazne i parazitarne bolesti majke koje mogu bili klasifikovane na drugom mestu,
ali koje komplikuju trudnou, poroaj i babinje
O99 Druge bolesti majke koje mogu biti klasifikovane na drugom mestu, ali koje
komplikuju trudnou, poroaj i babinjame

64
Grupa XVI

Grupa XVI
Odreena stanja nastala u perinatalnom periodu
(P00 - P96)
Oteenja ploda i novoroeneta zbog bolesti majke i komplikacija
trudnoe, trudova i poroaja (P00-P04)
P00 Plod i novoroene na koje su uticala stanja majke koja ne moraju biti povezana
sa trudnoom
P01 Plod i novoroene na koje su uticale komplikacije trudnoe majke
P02 Plod i novoroene na koje su uticala stanja posteljice, pupanika i vodenjaka
P03 Plod i novoroene na koje su uticale druge komplikacije poroaja
P04 Plod i novoroene na koje su uticale tetne materije koje se prenose preko
posteljice ili dojenjem

Poremeaji koji se odnose na trajanje trudnoe i rast ploda (P05-P08)


P05 Usporen rast i loa ishrana ploda
P07 Poremeaji koji se odnose na kratko trajanje trudnoe i malu teinu na roenju,
neklasifikovani na drugom mestu
P08 Poremeaji koji se odnose na dugo trajanje trudnoe i veliku teinu na roenju

Poroajne povrede novoroeneta (P10-P15)


P10 Unutarlobanjska razderotina i krvarenje novoroeneta usled poroajne povrede
P11 Druge povrede centralnog nervnog sistema novoroeneta usled poroajne
povrede
P12 Povrede poglavine novoroeneta u toku poroaja
P13 Povrede kostiju novoroeneta u toku poroaja
P14 Povrede perifernog nervnog sistema novoroeneta u toku poroaja
P15 Druge povrede novoroeneta u toku poroaja

Poremeaji disanja, srca i krvotoka specifini za perinatalni period (P20-


P29)
P20 Nedostatak kiseonika u materici
P21 Guenje novoroeneta uzrokovano nedostatkom kiseonika
P22 Teak poremeaj disanja novoroeneta
P23 Uroeno zapaljenje plua
P24 Sindromi novoroenetovog udisanja stranih sadraja
P25 Tkivni emfizem (meuprostorno nakupljanje vazduha) i stanja povezana sa njim
nastala u perinatalnom periodu
P26 Krvarenje plua nastalo u perinatalnom periodu
P27 Hronine bolesti organa za disanje nastale u perinatalnom periodu
P28 Druge bolesti organa za disanje nastale u perinatalnom periodu
P29 Poremeaji srca i krvotoka nastali u perinatalnom periodu

Infekcije specifine za perinatalni period (P35-P39)


P35 Uroene infekcije uzrokovane virusima
P36 Bakterijska sepsa novoroeneta

65
Meunarodna klasifikacija bolesti

P37 Druge uroene infektivne i parazitarne bolesti


P38 Zapaljenje pupka novoroeneta, sa blagim krvarenjem ili bez njega
P39 Druge infekcije specifine za perinatalni period

Krvarenja i hematoloki poremeaji ploda i novoroeneta (P50-P61)


P50 Fetalni gubitak krvi
P51 Krvarenje novoroeneta iz pupka
P52 Unutarlobanjsko krvarenje ploda i novoroeneta, neuzrokovano povredom
P53 Hemoragijska bolest ploda i novoroeneta
P54 Druga krvarenja novoroeneta
P55 Hemolitika bolest-razaranje crvenih krvnih zrnaca ploda i novoroeneta
P56 Vodena bolest ploda uzrokovana hemolitikom boleu
P57 Kernikterus-utica jedara mozga
P58 utica novoroeneta nastala zbog druge prekomerne hemolize
P59 utica novoroeneta zbog drugih i neoznaenih uzroka
P60 Diseminovano zgruavanje krvi u krvnim sudovima ploda i novoroeneta
P61 Drugi perinatalni hematoloki poremeaji

Prolazni poremeaji lezda sa unutranjim luenjem i poremeaji


metabolizma specifini za plod i novoroene (P70-P74)
P70 Prolazni poremeaji metabolizma ugljenih hidrata ploda i novoroeneta
P71 Prolazni poremeaji metabolizma kalcijuma i magnezijuma novoroeneta
P72 Druge prolazne bolesti lezda sa unutranjim luenjem novoroeneta
P74 Drugi prolazni poremeaji elektrolita i metabolizma novoroeneta

Bolesti sistema za varenje ploda i novoroeneta (P75-P78)


P75* Zavezano crevo uzrokovano mekonijumom u cistinoj fibrozi
P76 Druga zaepljenost creva novoroeneta
P77 Nekrotizujui enterokolitis ploda i novoroeneta
P78 Druge bolesti sistema za varenje u perinatalnom periodu

Stanja koe i regulisanje temperature tela ploda i novoroeneta (P80-


P83)
P80 Niska temperatura tela novoroeneta
P81 Drugi poremeaji regulisanja temperature tela novoroeneta
P83 Druga stanja koe i potkonog tkiva specifina za plod i novoroene

Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu (P90-P96)


P90 Konvulzije novoroeneta
P91 Druge bolesti mozga novoroeneta
P92 Bolesti ishrane novoroeneta
P93 Reakcije i trovanja lekovima ploda i novoroeneta
P94 Bolesti miinog tonusa novoroeneta
P95 Smrt ploda zbog neoznaenog uzroka
P96 Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu

66
Grupa XVII

Grupa XVII
Uroene malformacije, deformacije i hromozomske
nenormalnosti (Q00 - Q99)
Uroene malformacije nervnog sistema (Q00-Q07)
Q00 Nedostatak mozga i sline malformacije
Q01 Kila mozga
Q02 Mala glava
Q03 Uroena vodena glava
Q04 Druge uroene anomalije mozga
Q05 Rascep stuba kime
Q06 Druge uroene malformacije kimene modine
Q07 Druge uroene anomalije nervnog sistema

Uroene malformacije oka, uva, lica i vrata (Q10-Q18)


Q10 Uroene malformacije kapka, suznog aparata i duplje oka
Q11 Nedostatak oka, malo oko i preveliko oko
Q12 Uroene malformacije onog soiva
Q13 Uroene malformacije prednjeg segmenta oka
Q14 Uroene anomalije zadnjeg dela oka
Q15 Druge uroene anomalije oka
Q16 Uroene malformacije uva koje uzrokuju oteenje sluha
Q17 Druge uroene malformacije uva
Q18 Druge uroene malformacije lica i vrata

Uroene malformacije cirkulatornog sistema (Q20-Q28)


Q20 Uroene malformacije pretkomore i komore srca
Q21 Uroene malformacije pregrade srca
Q22 Uroene malformacije plunih i trolisnih zalistaka
Q23 Uroene malformacije aortnog i mitralnog zaliska
Q24 Druge uroene malformacije srca
Q25 Uroene malformacije velikih arterija
Q26 Uroene malformacije velikih vena
Q27 Druge uroene malformacije perifernog sudovnog sistema
Q28 Druge uroene malformacije sistema krvotoka

Uroene malformacije sistema za disanje (Q30-Q34)


Q30 Uroene malformacije nosa
Q31 Uroene malformacije grkljana
Q32 Uroene malformacije dunika i bronhija
Q33 Uroene malformacije plua
Q34 Druge uroene malformacije sistema za disanje

Rascep usne i rascep nepca (Q35-Q37)


Q35 Rascep nepca
Q36 Rascep usne- zeja usna
Q37 Rascep usne i nepca

67
Meunarodna klasifikacija bolesti

Druge uroene malformacije sistema za varenje (Q38-Q45)


Q38 Druge uroene malformacije jezika, usta i drela
Q39 Uroene malformacije jednjaka
Q40 Druge uroene malformacije gornjih organa za varenje
Q41 Uroeni nedostatak, uroena pregrada i suenje tankog creva
Q42 Uroeni nedostatak, uroena pregrada i suenje debelog creva
Q43 Druge uroene malformacije creva
Q44 Uroene malformacije une kese, unih kanala i jetre
Q45 Druge uroene malformacije organa za varenje

Uroene malformacije polnih organa (Q50-Q56)


Q50 Uroene malformacije jajnika, jajovoda i irokog ligamenta
Q51 Uroene malformacije materice i grlia materice
Q52 Druge uroene malformacije polnih organa ene
Q53 Nesputen testis
Q54 Uroen rascep na donjoj strani penisa
Q55 Druge uroene malformacije mukih polnih organa
Q56 Neodreen pol i prividna dvopolnost

Uroene malformacije mokranog sistema (Q60-Q64)


Q60 Nedostatak i nerazvijenost bubrega
Q61 Cistina bolest bubrega
Q62 Urodene prepreke karlice bubrega i malformacije mokraovoda bubrega
Q63 Druge uroene malformacije bubrega
Q64 Druge uroene malformacije mokranog sistema

Uroene malformacije i deformacije miinokotanog sistema (Q65-


Q79)
Q65 Uroeni deformiteti kuka
Q66 Uroeni deformiteti stopala
Q67 Uroene miino-kotane deformacije glave, lica, kime i grudnog koa
Q68 Druge uroene deformacije miino-kotanog sistema
Q69 Prekobrojni prsti
Q70 Sraslost prstiju
Q71 Uroena skraenost ruke
Q72 Uroena skraenost noge
Q73 Uroena skraenost uda, neoznaena
Q74 Druge uroene anomalije uda(-ova)
Q75 Druge uroene anomalije kostiju lobanje i lica
Q76 Uroene malformacije kime i kostiju grudnog koa
Q77 Nepravilan razvoj kostiju i hrskavica sa loim stvaranjem upljih kostiju i kime
Q78 Drugi nepravilan razvoj kostiju i hrskavice
Q79 Uroene malformacije miino-kotanog sistema, neklasifikovane na drugom
mestu

Druge uroene malformacije (Q80-Q89)


Q80 Uroena krljutica
Q81 Mehurasto ljutenje pokoice
Q82 Druge uroene malformacije koe

68
Grupa XVII

Q83 Uroene malformacije dojke


Q84 Druge uroene malformacije koe i konih adneksa
Q85 Fakomatoze tumori soiva oka, neklasifikovane na drugom mestu
Q86 Sindromi uroenih malformacija izazvani poznatim spoljnjim uzrocima,
neklasifikovani na drugom mestu
Q87 Drugi oznaeni sindromi uroenih malformacija vie sistema
Q89 Druge uroene malformacije, neklasifikovane na drugom mestu

Hromozomske nenormalnosti, neklasifikovane na drugom mestu (Q90-


Q99)
Q90 Downov sindrom
Q91 Edwardov i Patauov sindrom
Q92 Druge trizomije i delimine autozomne trizomije, neklasifikovane na drugom mestu
Q93 Monozomije i delimine autozomne monozomije, neklasifikovane na drugom
mestu
Q95 Uravnoteene hromozomske preraspodele i strukturni markeri, neklasifikovani na
drugom mestu
Q96 Turnerov sindrom
Q97 Druge anomalije polnog hromozoma, enski fenotip, neklasifikovane na drugom
mestu
Q98 Druge anomalije polnog hromozoma, muki fenotip, neklasifikovane na drgugom
mestu
Q99 Druge hromozomske anomalije, neklasifikovane na drugom mestu

69
Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa XVIII
Simptomi, znaci i patoloki kliniki i laboratorijski
nalazi, neklasifikovani na drugom mestu (R00 - R99)
Simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje (R00-R09)
R00 Poremeaji sranog ritma
R01 umovi i drugi zvuci srca
R02 Gangrena, neklasifikovana na drugom mestu
R03 Nenormalan krvni pritisak, bez dijagnoze
R04 Krvarenje iz disajnih puteva
R05 Kaalj
R06 Smetnje disanja
R07 Bol u grlu i grudima
R09 Drugi simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje

Simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha (R10-R19)


R10 Bol u trbuhu i karlici
R11 Munina i povraanje
R12 Goruica
R13 Oteano gutanje
R14 Nadutost i slina stanja trbuha
R15 Nevoljno pranjenje creva
R16 Uveana jetra i uveana slezina, neklasifikovane na drugom mestu
R17 utica nepoznatog porekla
R18 Tenost u trbuhu
R19 Drugi simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha

Simptomi i znaci koe i potkonog tkiva (R20-R23)


R20 Poremeaj osetljivosti koe
R21 Koprivnjaa i drugi osip koe
R22 Lokalizovana oteklina i masa koe i potkonog tkiva
R23 Druge promene koe

Simptomi i znaci nervnog sistema i miino-kotanog sistema (R25-R29)


R25 Nenormalni nevoljni pokreti
R26 Nenormalnosti hoda i pokretljivosti
R27 Drugi poremeaji koordinacije
R29 Drugi simptomi i znaci nervnog i miino-kotanog sistema

Simptomi i znaci mokranog sistema (R30-R39)


R30 Bolno mokrenje
R31 Krvava mokraa, neoznaena
R32 Neoznaeno nezadravanje mokrae
R33 Zadravanje mokrae
R34 Nemogunost mokrenja i umanjeno mokrenje
R35 Uestalo mokrenje
R36 Curenje iz mokraovoda beike

70
Grupa XVIII

R39 Drugi simptomi i znaci mokranog sistema

Simptomi i znaci poimanja, ulnog opaanja, emocija i ponaanja (R40-


R46)
R40 Pospanost, oamuenost i besvesnost
R41 Drugi simptomi i znaci poimanja i svesnosti
R42 Nestabilnost i vrtoglavica
R43 Poremeaji ula mirisa i poremeaji ula ukusa
R44 Drugi opti simptomi i znaci oseanja i opaanja
R45 Simptomi i znaci oseanja (emocija)
R46 Simptomi i znaci spoljanjeg izgleda i ponaanja

Simptomi i znaci poremeaja govora i poremeaja glasa (R47-R49)


R47 Poremeaji govora, neklasifikovani na drugom mestu
R48 Poremeaji itanja i drugi poremeaji raspoznavanja znakova, neklasifikovani na
drugom mestu
R49 Poremeaji glasa

Opti simptomi i znaci (R50-R69)


R50 Groznica drugog nepoznatog porekla
R51 Glavobolja
R52 Bol, neklasifikovan na drugom mestu
R53 Klonulost i umor
R54 Starost
R55 Padanje u nesvest i iznenadna nedovoljna funkcija mozga i srca
R56 Konvulzije, neklasifikovane na drugom mestu
R57 ok, neklasifikovan na drugom mestu
R58 Krvarenje, neklasifikovano na drugom mestu
R59 Poveanje limfnih vorova
R60 Edem, neklasifikovan na drugom mestu
R61 Prekomerno znojenje
R62 Usporen fizioloki razvoj
R63 Simptomi i znaci pri uzimanju hrane i tenosti
R64 Izrazita mravost
R65 Sindrom sistemskog inflamatornog (zapaljenskog) odgovora
R68 Drugi opti simptomi i znaci
R69 Nepoznati i neoznaeni uzroci oboljevanja

Patoloki nalazi krvi, bez dijagnoze (R70-R79)


R70 Akutna poveana sedimentacija eritrocita i poremeaji viskoznosti plazme krvi
R71 Poremeaji crvenih krvnih zrnaca
R72 Nenormalnost belih krvnih zrnaca, neklasifikovana na drugom mestu
R73 Povien nivo eera u krvi
R74 Nenormalan nivo enzima u serumu krvi
R75 Laboratorijski dokaz o prisustvu virusa humane imunodeficijencije (HIV)
R76 Druge nenormalni imunoloki nalazi u serumu
R77 Drugi poremeaji belanevina u krvi
R78 Lekovi i druge supstance u krvi kojih normalno nema
R79 Drugi nenormalni hemijski nalazi krvi

71
Meunarodna klasifikacija bolesti

Patoloki nalazi mokrae, bez dijagnoze (R80-R82)


R80 Belanevine u mokrai
R81 eer u mokrai
R82 Drugi abnormalni nalaz mokrae

Patoloki nalazi drugih telesnih tenosti, supstanci i tkiva, bez dijagnoze


(R83-R89)
R83 Nenormalna modano-kimena tenost
R84 Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koa
R85 Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbune duplje
R86 Nenormalni nalazi uzoraka mukih polnih organa
R87 Nenormalni nalazi uzoraka enskih polnih organa
R89 Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva

Patoloki nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez


dijagnoze (R90-R94)
R90 Nenormalni nalazi kod dijagnostike centralnog nervnog sistema
R91 Nenormalni nalazi kod dijagnostike plua
R92 Nenormalni nalazi kod dijagnostike dojke
R93 Nenormalni nalazi kod dijagnostike drugih struktura tela
R94 Poremeaji funkcija organa

Neoznaeni i nepoznati uzroci smrti (R95-R99)


R95 Iznenadna smrt odojeta
R96 Druga iznenadna smrt nepoznatog uzroka
R98 Smrt bez svedoka
R99 Drugi nedovoljno definisani i neoznaeni uzroci smrti

72
Grupa XIX

Grupa XIX
Povrede, trovanja i ostale posledice spoljanjih
uzroka (S00 - T98)
Povrede glave (S00-S09)
S00 Povrinska povreda glave
S01 Otvorena rana glave
S02 Prelom lobanje i prelom kostiju lica
S03 Iaenje, uganue i istegnue zglobova i veza glave
S04 Povrede ivaca lobanje
S05 Povreda oka i one duplje
S06 Intrakranijalna [Unutarlobanjska] povreda
S07 Povrede glave uzrokovane zdrobljavanjem kra
S08 Traumatska amputacija dela glave
S09 Ostale i neoznaene povrede glave

Povrede vrata (S10-S19)


S10 Povrinska povreda vrata
S11 Otvorena rana vrata
S12 Prelom vrata
S13 Iaenje, uganue i istegnue zglobova i veza vrata
S14 Povreda ivaca i kimene modine u nivou vrata
S15 Povreda krvnih sudova u nivou vrata
S16 Povreda miia i tetive vrata
S17 Povreda vrata uzrokovana zdrobljavanjem kra
S18 Traumatska amputacija u nivou vrata
S19 Druge i neoznaene povrede vrata

Povrede grudnog koa (S20-S29)


S20 Povrinska povreda grudnog koa
S21 Otvorena rana grudnog koa
S22 Prelom rebra(rebara), grudne kosti i grudnog dela kime
S23 Iaenje, uganue i istegnue zglobova i veza grudnog koa
S24 Povrede ivaca i kimene modine u nivou grudnog koa
S25 Povreda grudnih krvnih sudova
S26 Povreda srca
S27 Povrede drugih neoznaenih unutargrudnih organa
S28 Povreda grudnog koa uzrokovana zdrobljavanjem kra i traumatska amputacija
dela grudnog koa
S29 Druge i neoznaene povrede grudnog koa

Povrede trbuha, krsta, slabinskog dela kime i karlice (S30-S39)


S30 Povrinska povreda trbuha, slabine i karlice
S31 Otvorena rana trbuha, slabine i karlice
S32 Prelom slabinskog dela kime i karlice
S33 Iaenje, uganue i istegnue zglobova i veza slabinskog dela kime i karlice
S34 Povreda ivaca i slabinskog dela kimene modine u nivou trbuha, slabina i karlice

73
Meunarodna klasifikacija bolesti

S35 Povreda krvnih sudova u nivou trbuha, slabina i karlice


S36 Povreda organa trbuha
S37 Povreda mokranih organa i organa karlice
S38 Povreda uzrokovana zdrobljavanjem kra i traumatska amputacija dela trbuha,
slabine i karlice
S39 Druge i neoznaene povrede trbuha, slabine i karlice

Povrede ramena i nadlaktice (S40-S49)


S40 Povrinska povreda u predelu ramena i nadlaktice
S41 Otvorena rana u predelu ramena i nadlaktice
S42 Prelom u predelu ramena i nadlaktice
S43 Iaenje, uganue i istegnue zglobova i veza ramenog pojasa
S44 Povreda ivaca u predelu ramena i nadlaktice
S45 Povreda krvnih sudova u predelu ramena i nadlaktice
S46 Povrede miia i tetive u predelu ramena i nadlaktice
S47 Povreda uzrokovana zdrobljavanjem u predelu ramena i nadlaktice
S48 Traumatska amputacija u predelu ramena i nadlaktice
S49 Druge neoznaene povrede u predelu ramena i nadlaktice

Povrede lakta i podlaktice (S50-S59)


S50 Povrinska povreda podlaktice
S51 Otvorena rana podlaktice
S53 Iaenje, uganue i istegnue zglobova i veza lakta
S54 Povreda ivaca podlaktice
S55 Povreda krvnih sudova u predelu podlaktice
S56 Povreda miia i tetive u predelu podlaktice
S57 Rana podlaktice uzrokovana zdrobljavanjem kra
S58 Traumatska amputacija podlaktice
S59 Druge neoznaene povrede podlaktice

Povrede ruja i ake (S60-S69)


S60 Povrinska povreda ruja i ake
S61 Otvorena rana ruja i ake
S62 Prelom ruja i ake
S63 Iaenje, uganue i istegnue zglobova i veza u predelu ruja i ake
S64 Povreda ivaca ruja i ake
S65 Povreda krvnih sudova u predelu ruja i ake
S66 Povreda miia i tetive u predelu ruja i ake
S67 Rana uzrokovana zdrobljavanjem kra ruja i ake
S68 Traumatska amputacija ruja i ake
S69 Druge i neoznaene povrede ruja i ake

Povrede kuka i povrede butine (S70-S79)


S70 Povrinska povreda u predelu kuka i butine
S71 Otvorena rana u predelu kuka i butine
S72 Prelom butnjae
S73 Iaenje, uganue i istegnue zgloba i veza kuka
S74 Povreda ivaca u predelu kuka i butine
S75 Povreda krvnih sudova u predelu kuka i butine
S76 Povreda miia i tetive u predelu kuka i butine

74
Grupa XIX

S77 Rana uzrokovana zdrobljavanjem kra kuka i butine


S78 Traumatska amputacija kuka i butine
S79 Druge neoznaene povrede kuka i butine

Povrede kolena i povrede potkolenice (S80-S89)


S80 Povrinska povreda potkolenice
S81 Otvorena rana potkolenice
S82 Prelom potkolenice ukljuujui i predeo skonog zgloba
S83 Iaenje, uganue i istegnue zglobova i veza kolena
S84 Povreda ivaca potkolenice
S85 Povreda krvnih sudova potkolenice
S86 Povreda miia i tetive potkolenice
S87 Povreda uzrokovana zdrobljavanjem kra kolena i potkolenice
S88 Traumatska amputacija potkolenice
S89 Druge neoznaene povrede potkolenice

Povrede skonog zgloba i stopala (S90-S99)


S90 Povrinska povreda u predelu skonog zgloba i stopala
S91 Otvorena rana u predelu skonog zgloba i stopala
S92 Prelom stopala - izuzev predela skonog zgloba
S93 Iaenje, uganue i istegnue zglobova i veza u predelu skonog zgloba i stopala
S94 Povreda ivaca u predelu skonog zgloba i stopala
S95 Povreda krvnih sudova u predelu skonog zgloba i stopala
S96 Povreda miia i tetive u predelu skonog zgloba i stopala
S97 Povreda uzrokovana zdrobljavanjem kra u predelu skonog zgloba i stopala
S98 Traumatska amputacija skonog zgloba i stopala
S99 Druge neoznaene povrede u predelu skonog zgloba i stopala

Povrede vie delova tela (T00-T07)


T00 Povrinske povrede u vie predela tela
T01 Otvorena rana u vie predela tela
T02 Prelomi u vie predela tela
T03 Iaenje, uganue i istegnue u vie delova tela
T04 Povrede uzrokovane zdrobljavanjem kra u vie predela tela
T05 Traumatska amputacija vie predela tela
T06 Druge povreda vie predela tela, neklasifikovane na drugom mestu
T07 Viestruke neoznae povrede

Povrede neoznaenog dela tela, trupa i udova (T08-T14)


T08 Prelom kime, neoznaen
T09 Druge povrede kime i trupa, neoznaene
T10 Prelom u neoznaenom predelu ruke
T11 Druge povrede u neoznaenom predelu ruke
T12 Prelom u neoznaenom predelu noge
T13 Druge povrede u neoznaenom predelu noge
T14 Povreda tela u neoznaenom predelu

Posledice ulaska stranog tela kroz prirodni otvor tela (T15-T19)


T15 Strano telo u spoljanjem delu oka
T16 Strano telo u uvu

75
Meunarodna klasifikacija bolesti

T17 Strano telo u sistemu za disanje


T18 Strano telo u sistemu za varenje
T19 Strano telo u mokrano-polnom sistemu

Opekotine i razjedi (T20-T32)

Opekotine i razjedi povrine tela, oznaene po lokalizaciji (T20-T25)


T20 Opekotina i razjed glave i vrata
T21 Opekotina i razjed trupa
T22 Opekotine i razjed ruke izuzev predela ruja i ake
T23 Opekotina i razjed ruja i ake
T24 Opekotina i razjed kuka i noge, izuzev predela skonog zgloba i stopala
T25 Opekotina i razjed u predelu skonog zgloba i stopala

Opekotine i razjedi oka i unutranjih organa (T26-T28)


T26 Opekotina i razjed oka i predela duplje oka
T27 Opekotina i razjed sistema za disanje
T28 Opekotina i razjed drugih unutranjih organa

Opekotine i razjedi u vie neoznaenih predela tela (T29-T32)


T29 Opekotine i razjedi u vie predela tela
T30 Opekotina i razjed tela u neoznaenom predelu
T31 Opekotine svrstane prema obimu zahvaene telesne povrine
T32 Razjedi svrstani prema obimu zahvaene telesne povrine

Promrzline (T33-T35)
T33 Povrinska promrzlina
T34 Promrzlina sa nekrozom tkiva
T35 Promrzline vie delova tela i neoznaene promrzline

Trovanje lekovima, preparatima i biolokim supstancama (T36-T50)


T36 Trovanje sistemskim antbioticima
T37 Trovanje drugim sistemskim antiinfektivnim i antiparazitarnim lekovima
T38 Trovanje hormonima i njihovim sintetikim zamenama i antagonistima,
neklasifikovano na drugom mestu
T39 Trovanje neopijatskim analgeticima, antipireticima i antireumaticima
T40 Trovanje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima]
T41 Trovanje anesteticima i gasovima upotrebljenim u svrhu leenja
T42 Trovanje antiepilepticima, sedativno-hipnotikim i antiparkinsonskim lekovima
T43 Trovanje psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu
T44 Trovanje lekovima koji prvenstveno deluju na autonomni nervni sistem
T45 Trovanje prvenstveno sistemskim i hematolokim sredstvima, neklasifikovano na
drugom mestu
T46 Trovanje sredstvima koja prvenstveno utiu na sistem krvotoka
T47 Trovanje sredstvima koji prvenstveno deluju na eludano-crevni sistem
T48 Trovanje sredstvima koja prvenstveno deluju na glatke miie i miie skeleta i
sistem za disanje
T49 Trovanje lokalnim sredstvima koja deluju na kou i sluznicu i trovanje
oftalmolokim, otorinolaringolokim i stomatolokim lekovima

76
Grupa XIX

T50 Trovanje diureticima i drugim neoznaenim lekovima, preparatima i biolokim


supstancama

Toksika dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla (T51-T65)


T51 Toksiko dejstvo alkohola
T52 Toksiko dejstvo organskih rastvaraa
T53 Toksiko dejstvo halogenih derivata alifatinih i aromatinih ugljovodonika
T54 Toksiko dejstvo korozivnih supstanci
T55 Toksiko dejstvo sapuna i deterdenata
T56 Toksiko dejstvo metala
T57 Toksiko dejstvo drugih neorganskih supstanci
T58 Toksiko dejstvo ugljen-monoksida
T59 Toksiko dejstvo drugih gasova, dimova i para
T60 Toksiko dejstvo pesticida
T61 Toksiko dejstvo tetnih supstanci unetih kao hrana iz mora
T62 Otrovno dejstvo drugih tetnih supstanci unetih kao hrana
T63 Otrovno dejstvo kontakta sa otrovnim ivotinjama
T64 Otrovno dejstvo aflatotoksina i drugih mikotoksinskih zagaivaa hrane
T65 Otrovno dejstvo drugih i neoznaenih supstanci

Druga i neoznaena dejstva spoljnih faktora (T66-T78)


T66 Neoznaena dejstva zraenja
T67 Dejstva toplote i svetlosti
T68 Rashlaenje tela
T69 Druga dejstva sniene temperature
T70 Dejstva povienog pritiska vazduha i vode
T71 Guenje
T73 Dejstva drugih liavanja
T74 Sindrom loeg postupanja
T75 Dejstva drugih spoljnih uzroka
T78 Nepovoljna dejstva, neklasifikovana na drugom mestu

Neke rane komplikacije povrede (T79-T79)


T79 Rane komplikacije posle povrede, neklasifikovane na drugom mestu

Komplikacije uzrokovane hirurkim i medicinskim zbrinjavanjem,


neklasifikovane na drugom mestu (T80-T88)
T80 Komplikacije zbog infuzije, transfuzije i injekcije
T81 Komplikacije medicinskih intervencija, neklasifikovane na drugom mestu
T82 Komplikacije zbog ugradnje protetskih aparata, implantata i transplantata u srce i
krvne sudove
T83 Komplikacije zbog mokrano-polnih protetskih aparata, implantata i kalemova
T84 Komplikacije zbog poloaja unutranjih ortopedskih protetskih aparata, implantata i
kalemova
T85 Komplikacije zbog drugih unutranjih protetskih aparata, implantata i kalemova
T86 Otkazivanje i odbacivanje transplantiranih organa i tkiva
T87 Komplikacije svojstvene ponovnom spajanju i amputaciji
T88 Druge komplikacije hirurke i medicinske nege

77
Meunarodna klasifikacija bolesti

Posledice povreda, trovanja i drugih dejstava spoljnih faktora (T90-T98)


T90 Posledice povreda glave
T91 Posledice povreda vrata i trupa
T92 Posledice povreda ruke
T93 Posledice povreda nogu
T94 Posledice povreda u vie neoznaenih predela tela
T95 Posledice opekotina, razjeda i promrzline
T96 Posledice trovanja lekovima, preparatima i biolokim supstancama
T97 Posledice toksikih dejstava uglavnom nemedicinskih supstanci
T98 Posledice drugih i neoznaenih dejstava spoljanjih faktora

78
Grupa XX

Grupa XX
Spoljanji uzroci obolevanja i umiranja (V01 - Y98)
Nezgode i nesree (V01-X59)

Saobraajni udesi (V01-V99)

Peaci povreeni u saobraajnim udesima (V01-V09)


V01 Peak povreen udarom bicikla
V02 Peak povreen udarom motornog vozila sa dva ili tri toka
V03 Peak povreen udarom kola, dostavnog vozila ili kamiona
V04 Peak povreen udarom tekog transportnog vozila ili autobusa
V05 Peak povreen udarom voza ili vozila na eleznikoj pruzi
V06 Peak povreen udarom nekog drugog vozila bez motora
V09 Peak povreen u drugim i neoznaenim saobraajnim udesima

Biciklista povreen u saobraajnom udesu (V10-V19)


V10 Biciklista povreen u sudaru sa peakom ili ivotinjom
V11 Biciklista povreen u sudaru sa drugim biciklistom
V12 Biciklista povreen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri toka
V13 Biciklista povreen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V14 Biciklista povreen u sudaru sa tekim transportnim vozilom ili autobusom
V15 Biciklista povreen u sudaru sa vozom ili vozilom na eleznikoj pruzi
V16 Biciklista povreen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V17 Biciklista povreen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim objektom
V18 Biciklista povreen u saobraajnom udesu bez sudara
V19 Biciklista povreen u drugim i neoznaenim saobraajnim udesima

Voza motocikla povreen u saobraajnom udesu (V20-V29)


V20 Motociklista povreen u sudaru sa peakom ili ivotinjom
V21 Motociklista povreen u sudaru sa biciklom
V22 Motociklista povreen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri toka
V23 Motociklista povreen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V24 Motociklista povreen u sudaru sa tekim transportnim vozilom ili autobusom
V25 Motociklista povreen u sudaru sa vozom ili vozilom na eleznikoj pruzi
V26 Motociklista povreen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V27 Motociklista povreen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V28 Motociklista povreen u saobraajnom udesu bez sudara
V29 Motociklista povreen u drugim i neoznaenim saobraajnim udesima

Putnik motornog vozila sa tri toka povreen u saobraajnom udesu


(V30-V39)
V30 Putnik motornog vozila sa tri toka povreen u sudaru sa peakom ili ivotinjom
V31 Putnik motornog vozila sa tri toka povreen u sudaru sa biciklom
V32 Putnik motornog vozila sa tri toka povreen u sudaru sa motornim vozilom sa dva
ili tri toka

79
Meunarodna klasifikacija bolesti

V33 Putnik motornog vozila sa tri toka povreen u sudaru sa automobilom, dostavnim
vozilom ili kamionom
V34 Putnik motornog vozila sa tri toka povreen u sudaru sa tekim transportnim
vozilom ili autobusom
V35 Putnik motornog vozila sa tri toka povreen u sudaru sa vozom ili vozilom na
eleznikoj pruzi
V36 Putnik motornog vozila sa tri toka povreen u sudaru sa drugim vozilom bez
motora
V37 Putnik motornog vozila sa tri toka povreen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim
predmetom
V38 Putnik motornog vozila sa tri toka povreen u saobraajnom udesu bez sudara
V39 Putnik motornog vozila sa tri toka povreen u drugim i neoznaenim
saobraajnim udesima

Putnik automobila povreen u saobraajnom udesu (V40-V49)


V40 Putnik automobila povreen u sudaru sa peakom ili ivotinjom
V41 Putnik automobila povreen u sudaru sa biciklistom
V42 Putnik automobila povreen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri toka
V43 Putnik automobila povreen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili
kamionom
V44 Putnik automobila povreen u sudaru sa tekim transportnim vozilom ili
autobusom
V45 Putnik automobila povreen u sudaru sa vozom ili vozilom na eleznikoj pruzi
V46 Putnik automobila povreen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V47 Putnik automobila povreen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V48 Putnik automobila povreen u saobraajnom udesu bez sudara
V49 Putnik automobila povreen u drugim i neoznaenim saobraajnim udesima

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povreen u saobraajnom udesu


(V50-V59)
V50 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povreen u sudaru sa peakom ili ivotinjom
V51 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povreen u sudaru sa biciklom
V52 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povreen u sudaru sa motornim vozilom sa
dva ili tri toka
V53 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povreen u sudaru sa automobilom, dostavnim
vozilom ili kamionom
V54 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povreen u sudaru sa tekim transportnim
vozilom ili autobusom
V55 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povreen u sudaru sa vozom ili vozilom na
eleznikoj pruzi
V56 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povreen u sudaru sa drugim vozilom bez
motora
V57 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povreen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim
predmetom
V58 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povreen u saobraajnom udesu bez sudara
V59 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povreen u drugim i neoznaenim
saobraajnim udesima

80
Grupa XX

Putnik tekog transportnog vozila povreen u saobraajnom udesu (V60-


V69)
V60 Putnik tekog transportnog vozila povreen u sudaru sa peakom ili ivotinjom
V61 Putnik tekog transportnog vozila povreen u sudaru sa biciklom
V62 Putnik tekog transportnog vozila povreen u sudaru sa motornim vozilom sa dva
ili tri toka
V63 Putnik tekog transportnog vozila povreen u sudaru sa automobilom, dostavnim
vozilom ili kamionom
V64 Putnik tekog transportnog vozila povreen u sudaru sa tekim transportnim
vozilom ili autobusom
V65 Putnik tekog transportnog vozila povreen u sudaru sa vozom ili vozilom na
eleznikoj pruzi
V66 Putnik tekog transportnog vozila povreen u sudaru sa drugim vozilom bez
motora
V67 Putnik tekog transportnog vozila povreen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim
predmetom
V68 Putnik tekog transportnog vozila povreen u saobraajnom udesu bez sudara
V69 Putnik tekog transportnog vozila povreen u drugim i neoznaenim saobraajnim
udesima

Putnik autobusa povreen u saobraajnom udesu (V70-V79)


V70 Putnik autobusa povreen u sudaru sa peakom ili ivotinjom
V71 Putnik autobusa povreen u sudaru sa biciklom
V72 Putnik autobusa povreen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri toka
V73 Putnik autobusa povreen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili
kamionom
V74 Putnik autobusa povreen u sudaru sa tekim transportnim vozilom ili autobusom
V75 Putnik autobusa povreen u sudaru sa vozom ili vozilom na eleznikoj pruzi
V76 Putnik autobusa povreen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V77 Putnik autobusa povreen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V78 Putnik autobusa povreen u saobraajnom udesu bez sudara
V79 Putnik autobusa povreen u drugim i neoznaenim saobraajnim udesima

Drugi saobraajni udesi na zemlji (V80-V89)


V80 Jaha ivotinje ili putnik koji se nalazi u vozilu koje vue ivotinja povreen u
saobraajnom udesu
V81 Putnik voza ili vozila na eleznikoj pruzi povreen u saobraajnom udesu
V82 Putnik tramvaja povreen u saobraajnom udesu
V83 Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u industrijskim postrojenjima
povreen u saobraajnom udesu
V84 Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u poljoprivredi povreen u
saobraajnom udesu
V85 Putnik vozila specijalne konstrukcije povreen u saobraajnom udesu
V86 Putnik specijalnog vozila za sve terene ili drugog motornog vozila namenjenog
prvenstveno za korienje van puteva, povreen u saobraajnom udesu
V87 Saobraajni udes oznaenog tipa s tim to je nain transporta rtve nepoznat
V88 Nesaobraajni udes oznaenog tipa s tim to je nain transporta rtve nepoznat
V89 Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznaen

81
Meunarodna klasifikacija bolesti

Udesi u vodenom saobraaju (V90-V94)


V90 Udes plovila koji uzrokuje davljenje i potapanje
V91 Udes plovila koji uzrokuje drugu povredu
V92 Davljenje i potapanje vezano za transport na vodi bez udesa plovila
V93 Nezgoda na palubi plovila bez udesa plovila koja ne uzrokuje davljenje i potapanje
V94 Drugi i neoznaeni udesi pri transportu na vodi

Udesi u vazdunom i svemirskom saobraaju (V95-V97)


V95 Udes letelice sa motorom koji uzrokuje povredu putnika
V96 Udes letelice bez motora koji uzrokuje povredu putnika
V97 Drugi oznaeni udesi u vazdunom saobraaju

Drugi i neoznaeni saobraajni udesi (V98-V99)


V98 Drugi oznaeni saobraajni udesi
V99 Neoznaen saobraajni udes

Drugi spoljanji uzroci sluajnih povreda (W00-X59)

Padovi (W00-W19)
W00 Pad na istom nivou na ledu i snegu
W01 Pad na istom nivou zbog okliznua, saplitanja i posrtanja
W02 Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa tokovima
W03 Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem
od strane druge osobe
W04 Pad u toku noenja ili pridravanja od strane drugih osoba
W05 Pad iz invalidskih kolica
W06 Pad sa kreveta
W07 Pad sa stolice
W08 Pad sa druge vrste nametaja
W09 Pad sa sprava na terenu za rekreaciju
W10 Pad na i sa stepenita i stepenika
W11 Pad na i sa merdevina
W12 Pad na i sa graevinske skele
W13 Pad sa, iz ili kroz zgradu ili graevinu
W14 Pad sa drveta
W15 Pad sa litice
W16 Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje
ili potapanje
W17 Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi
W18 Drugi padovi na istom nivou
W19 Pad, neoznaen

Izlaganje neivim mehanikim silama (W20-W49)


W20 Udarac baenim, ispaljenim ili padajuim predmetom
W21 Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita
W22 Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta
W23 Uhvaen, prignjeen, zaglavljen ili utinut u ili izmeu objekata
W24 Kontakt sa ureajima za dizanje i prenoenje, neklasifikovan na drugom mestu
W25 Kontakt sa razbijenim staklom

82
Grupa XX

W26 Kontakt sa noem, maem ili bodeom


W27 Kontakt sa runim alatom bez motora
W28 Kontakt sa motornom kosaicom trave
W29 Kontakt sa drugim motornim runim alatima i kunim aparatima
W30 Kontakt sa poljoprivrednim mainama
W31 Kontakt sa drugom i neoznaenom mainom
W32 Opaljivanje iz revolvera
W33 Opaljivanje iz puke, samare i veeg vatrenog oruja
W34 Opaljivanje iz drugog i neoznaenog vatrenog oruja
W35 Eksplozija i pucanje bojlera
W36 Eksplozija i pucanje boce sa gasom
W37 Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom
W38 Eksplozija i pucanje drugih oznaenih ureaja pod pritiskom
W39 Vatromet
W40 Eksplozija drugih sredstava
W41 Izlaganje mlazu visokog pritiska
W42 Izlaganje buci
W43 Izlaganje vibraciji
W44 Strano telo koje je ulo ili prolo kroz oko ili prirodni otvor
W45 Strano telo ili predmet koje je ulo kroz kou
W46 Kontakt sa hipodermalnom iglom
W49 Izlaganje drugim i neoznaenim neivim mehanikim silama

Izlaganje ivim mehanikim silama (W50-W64)


W50 Udaranje, ruenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane
druge osobe
W51 Udaranje ili naletanje na drugu osobu
W52 Gnjeenje, guranje, ili gaenje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog
stampeda)
W53 Ujed pacova
W54 Ujed ili udar psa
W55 Ujed ili udar drugih sisara
W56 Kontakt sa morskim ivotinjama
W57 Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda
W58 Ujed ili udar krokodila ili aligatora
W59 Ujed ili zgnjeenje od drugih reptila
W60 Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i otrim liem
W64 Izlaganje drugim i neoznaenim ivim mehanikim silama

Zadesno davljenje i potapanje (W65-W74)


W65 Davljenje i potapanje u kadi za kupanje
W66 Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje
W67 Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje
W68 Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje
W69 Davljenje i potapanje u vodi u prirodi
W70 Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi
W73 Drugo oznaeno davljenje i potapanje
W74 Neoznaeno davljenje i potapanje

83
Meunarodna klasifikacija bolesti

Drugi udesi koji ugroavaju disanje (W75-W84)


W75 Zadesno uguenje i davljenje u krevetu
W76 Druga zadesna veanja i davljenja
W77 Ugroavanje disanja uzrokovano obruavanjem, padanjem zemlje i drugih materija
W78 Udisanje sadraja eluca
W79 Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje zaepljenost disajnih puteva
W80 Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju zaepljenost disajnih puteva
W81 Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika
W83 Druga oznaena ugroavanja disanja
W84 Neoznaeno ugroavanje disanja

Izloenost elektrinoj struji, zraenju i previsokim temperaturama i


pritiscima vazduha (W85-W99)
W85 Izlaganje vodovima za prenos elektrine energije
W86 Izlaganje drugim oznaenim elektrinim strujama
W87 Izlaganje neoznaenim elektrinim strujama
W88 Izlaganje jonizujuem zraenju
W89 Izlaganje za oveka vidljivom i ultraljubiastom zraenju
W90 Izlaganje drugom nejonizujuem zraenju
W91 Izlaganje neoznaenom tipu zraenja
W92 Izlaganje prekomernoj toploti koju je prouzrokovao ovek
W93 Izlaganje prekomernoj hladnoi koju je uzrokovao ovek
W94 Izlaganje visokom i niskom vazdunom pritisku i izmenama vazdunog pritiska
W99 Izlaganje drugim i neoznaenim faktorima okoline koje je uzrokovao ovek

Izlaganje dimu, vatri i plamenu (X00-X09)


X00 Izloenost nekontrolisanom poaru u zgradi ili graevini
X01 Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili graevine
X02 Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i graevini
X03 Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili graevine
X04 Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala
X05 Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju none odee
X06 Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odee i opreme
X08 Izlaganje drugom oznaenom dimu, vatri i plamenu
X09 Izlaganje neoznaenom dimu, vatri i plamenu

Izlaganje toplim i vrelim materijalima (X10-X19)


X10 Kontakt sa vrelim piima, hranom, mastima i uljima za kuvanje
X11 Kontakt sa vrelom vodom iz slavine
X12 Kontakt sa drugim vrelim tenostima
X13 Kontakt sa parom i vrelim isparenjima
X14 Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima
X15 Kontakt sa vrelim ureajima u domainstvu
X16 Kontakt sa vrelim ureajima za zagrevanje, radijatorima i cevima
X17 Kontakt sa vrelim motorima, mainama i alatom
X18 Kontakt sa drugim vrelim metalima
X19 Kontakt sa drugim i neoznaenim toplim i vrelim materijama

84
Grupa XX

Kontakt sa otrovnim ivotinjama i biljkama (X20-X29)


X20 Kontakt sa otrovnim zmijama i guterima
X21 Kontakt sa otrovnim paucima
X22 Kontakt sa korpionima
X23 Kontakt sa strljenima, osama i pelama
X24 Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim)
X25 Kontakt sa drugim otrovnim artropodama
X26 Kontakt sa otrovnim morskim ivotinjama i biljkama
X27 Kontakt sa drugim oznaenim otrovnim ivotinjama
X28 Kontakt sa drugim oznaenim otrovnim biljkama
X29 Kontakt sa neoznaenom otrovnom ivotinjom ili biljkom

Izlaganje prirodnim silama (X30-X39)


X30 Izlaganje prekomernoj prirodnoj toploti
X31 Izlaganje prekomernoj hladnoi u prirodi
X32 Izlaganje sunevoj svetlosti
X33 rtva munje
X34 rtva zemljotresa
X35 rtva vulkanske erupcije
X36 rtva lavine, klizanja zemljita ili drugih kretanja zemlje
X37 rtva katastrofalne oluje
X38 rtva poplave
X39 Izlaganje drugim i neoznaenim prirodnim silama

Sluajna trovanja i izlaganja tetnim supstancama (X40-X49)


X40 Sluajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne
pripadaju opijatima
X41 Sluajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima,
antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu
X42 Sluajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima],
neklasifikovano na drugom mestu
X43 Sluajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni
sistem
X44 Sluajno trovanje i izlaganje drugim neoznaenim lekovima, preparatima i
biolokim supstancama
X45 Sluajno trovanje i izlaganje alkoholu
X46 Sluajno trovanje i izlaganje organskim rastvaraima i halogenskim
ugljovodonicima i njihovim parama
X47 Sluajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
X48 Sluajno trovanje i izlaganje pesticidima
X49 Sluajno trovanje i izlaganje drugim i neoznaenim hemikalijama i tetnim
materijama

Prekomeran fiziki napor, putovanja i oskudice (X50-X57)


X50 Prekomeran napor i preterani ili ponavljani pokreti
X51 Putovanje i kretanje
X52 Produeno ostajanje u besteinskim uslovima
X53 Nedostatak hrane
X54 Nedostatak vode
X57 Neoznaena oskudica

85
Meunarodna klasifikacija bolesti

Sluajno izlaganje drugim i neoznaenim faktorima (X58-X59)


X58 Izlaganje drugim oznaenim faktorima
X59 Izlaganje neoznaenim faktorima

Namerno samopovreivanje (X60-X84)


X60 Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima
koji ne pripadaju opijatima
X61 Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima,
antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu
X62 Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima
[halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu
X63 Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni
nervni sistem
X64 Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznaenim lekovima, preparatima i
biolokim supstancama
X65 Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu
X66 Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaraima i halogenskim
ugljovodonicima i njihovim parama
X67 Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
X68 Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima
X69 Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznaenim hemikalijama i tetnim
materijama
X70 Namerno samopovreivanje veanjem, davljenjem i guenjem
X71 Namerno samopovreivanje davljenjem i potapanjem
X72 Namerno samopovreivanje opaljivanjem iz revolvera
X73 Namerno samopovreivanje opaljivanjem iz puke, karabina i veeg vatrenog
oruja
X74 Namerno samopovreivanje opaljivanjem iz drugog i neoznaenog oruja
X75 Namerno samopovreivanje eksplozivnim materijalom
X76 Namerno samopovreivanje dimom, vatrom i plamenom
X77 Namerno samopovreivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima
X78 Namerno samopovreivanje otrim predmetom
X79 Namerno samopovreivanje tupim predmetom
X80 Namerno samopovreivanje skakanjem sa visine
X81 Namerno samopovreivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu
X82 Namerno samopovreivanje udarom motornog vozila
X83 Namerno samopovreivanje na druge oznaene naine
X84 Namerno samopovreivanje na neoznaene naine

Nasilje (X85-Y09)
X85 Nasilje lekovima, preparatima i biolokim supstancama
X86 Nasilje korozivnim supstancama
X87 Nasilje pesticidima
X88 Nasilje gasovima i parama
X89 Nasilje drugim oznaenim hemikalijama i tetnim materijama
X90 Nasilje neoznaenim hemikalijama ili tetnim materijama
X91 Nasilje veanjem, davljenjem i uguivanjem
X92 Nasilje davljenjem i potapanjem
X93 Nasilje pucanjem iz revolvera
X94 Nasilje pucanjem iz puke, karabina i drugog veeg vatrenog oruja

86
Grupa XX

X95 Nasilje pucanjem iz drugog i neoznaenog vatrenog oruja


X96 Nasilje eksplozivnim materijalom
X97 Nasilje dimom, vatrom i plamenom
X98 Nasilje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima
X99 Nasilje otrim predmetom
Y00 Napad tupim predmetom
Y01 Napad guranjem sa visine
Y02 Napad guranjem ili stavljanjem rtve ispred predmeta u pokretu
Y03 Napad razbijanjem motornog vozila
Y04 Napad primenom telesne snage
Y05 Seksualni napad uz primenu telesne snage
Y06 Zanemarivanje i naputanje
Y07 Druga zlostavljanja
Y08 Napad na druge oznaene naine
Y09 Napad na neoznaene naine

Dogaaj sa neodreenom namerom (Y10-Y34)


Y10 Trovanje i izlaganje neopioidnim analgeticima, antipireticima i antireumaticima,
neutvrene namere
Y11 Trovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i
psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, neutvrene namere
Y12 Trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima],
neklasifikovano na drugom mestu, neutvrene namere
Y13 Trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem,
neutvrene namere
Y14 Trovanje i izlaganje drugim i neoznaenim lekovima, preparatima i biolokim
supstancama, neutvrene namere
Y15 Trovanje i izlaganje alkoholu, neutvrene namere
Y16 Trovanje i izlaganje organskim rastvaraima i halogenskim ugljovodonicima i
njihovim parama, neutvrene namere
Y17 Trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, neodreene namere
Y18 Trovanje i izlaganje pesticidima, neutvrene namere
Y19 Trovanje i izlaganje drugim i neoznaenim hemikalijama i tetnim supstancama,
neutvrene namere
Y20 Veanje, davljenje i guenje, neodreene namere
Y21 Davljenje i potapanje, neodreene namere
Y22 Opaljivanje iz pitolja, neodreene namere
Y23 Opaljivanje iz puke, samare i veeg vatrenog oruja, neodreene namere
Y24 Opaljivanje iz drugog i neoznaenog vatrenog oruja, neodreene namere
Y25 Kontakt sa eksplozivnim materijalom, neodreene namere
Y26 Izlaganje dimu, vatri i plamenu, neodreene namere
Y27 Kontakt sa vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, neodreene
namere
Y28 Kontakt sa otrim predmetom, neodreene namere
Y29 Kontakt sa tupim predmetom, neodreene namere
Y30 Padanje, skakanje ili guranje sa visine, neodreene namere
Y31 Padanje, leanje ili tranje ispred ili prema predmetu koji je u pokretu, neodreene
namere
Y32 Razbijanje motornog vozila, neodreene namere
Y33 Drugi oznaeni dogaaji, neodreene namere
Y34 Neoznaeni dogaaj, neodreene namere

87
Meunarodna klasifikacija bolesti

Zakonske intervencije i ratne operacije (Y35-Y36)


Y35 Zakonska intervencija
Y36 Ratne operacije

Komplikacije medicinskog i hirurkog leenja (Y40-Y84)

Lekovi, preparati i bioloke supstance koje uzrokuju neeljene efekte pri


terapijskoj primeni (Y40-Y59)
Y40 Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme
Y41 Drugi antiinfektivni i antiparazitarni lekovi koji deluju na pojedine sisteme
Y42 Hormoni i njihove sintetike zamene i antagonisti, neklasifikovani na drugom
mestu
Y43 Sredstva koja deluju primarno sistemski
Y44 Sredstva koja primarno deluju na sastojke krvi
Y45 Analgetici, antipiretici i antiinflamatorni lekovi
Y46 Antiepileptici i antiparkisonini lekovi
Y47 Sedativi, hipnotici i anksiolitici
Y48 Anestetici i terapijski gasovi
Y49 Psihotropni lekovi, neklasifikovani na drugom mestu
Y50 Stimulatori centralnog nervnog sistema, neklasifikovani na drugom mestu
Y51 Lekovi koji primarno deluju na autonomni nervni sistem
Y52 Sredstva koja primarno deluju na kardiovaskularni sistem
Y53 Sredstva koja primarno deluju na gastrointestinalni sistem
Y54 Sredstva koja primarno deluju na ravnoteu vode i minerala i metabolizam
mokrane kiseline
Y55 Sredstva koja primarno deluju na glatke i skeletne miie i na respiratorni sistem
Y56 Lokalna sredstva koja primarno deluju na kou i sluznicu i lekovi za leenje oka,
uha, grla, nosa i usta
Y57 Drugi i neoznaeni lekovi i medikamenti
Y58 Vakcine protiv bakterija
Y59 Druge i neoznaene vakcine i bioloke supstance

Neeljeni dogaaji u toku hirurkog i medicinskog leenja bolesnika


(Y60-Y69)
Y60 Nenamerno uzrokovana posekotina, ubod, perforacija ili krvarenje u toku hirurkog
i medicinskog leenja
Y61 Strani predmet sluajno ostavljen u telu tokom hirurkog i medicinskog leenja
Y62 Greka u postupku sterilizacije tokom hirurkog i medicinskog leenja
Y63 Greka u doziranju tokom hirurkog i medicinskog leenja
Y64 Kontaminirane medicinske ili bioloke materije
Y65 Drugi neeljeni dogaaji tokom hirurkog i medicinskog leenja
Y66 Nesprovoenje hirurkog i medicinskog leenja
Y69 Neoznaen neeljeni dogaaj tokom hirurkog i medicinskog leenja

Medicinski ureaji povezani sa neeljenim dogaajima u dijagnostikoj i


terapijskoj primeni (Y70-Y82)
Y70 Ureaji u anesteziologiji povezani sa neeljenim dogaajima
Y71 Ureaji u kardiovaskularnoj oblasti povezani sa neeljenim dogaajima
Y72 Ureaji u otorinolaringologiji povezani sa neeljenim dogaajima

88
Grupa XX

Y73 Ureaji u gastroenterologiji i urologiji povezani sa neeljenim dogaajima


Y74 Ureaji za optu bolniku i linu upotrebu povezani sa neeljenim dogaajima
Y75 Ureaji u neurologiji povezani sa neeljenim dogaajima
Y76 Ureaji u akuerstvu i ginekologiji povezani sa neeljenim dogaajima
Y77 Ureaji u oftalmologiji povezani sa neeljenim dogaajima
Y78 Ureaji u radiologiji povezani sa neeljenim dogaajima
Y79 Ureaji u ortopediji povezani sa neeljenim dogaajima
Y80 Ureaji u fizikalnoj medicini povezani sa neeljenim dogaajima
Y81 Ureaji u optoj i plastinoj hirurgiji povezani sa neeljenim dogaajima
Y82 Drugi i neoznaeni medicinski ureaji povezani sa neeljenim dogaajima

Hirurki i drugi medicinski postupci kao uzrok neeljene reakcije


bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navoenja neeljenog dogaaja za
vreme postupka (Y83-Y84)
Y83 Hirurki zahvat i drugi hirurki postupci kao uzrok neeljene reakcije bolesnika, ili
kasne komplikacije, bez navoenja neeljenog dogaaja za vreme postupka
Y84 Drugi medicinski postupci kao uzrok neeljene reakcije bolesnika, ili kasne
komplikacije, bez navoenja neeljenog dogaaja za vreme postupka

Posledice spoljanjih uzroka obolevanja i umiranja (Y85-Y89)


Y85 Posledice saobraajnih udesa
Y86 Posledice drugih udesa
Y87 Posledice namernog samopovreivanja, nasilja i dogaaja neodreene namere
Y88 Posledice hirurkog i medicinskog leenja kao spoljanjeg uzroka
Y89 Posledice drugih spoljanjih uzroka

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja


klasifikovani na drugom mestu (Y90-Y98)
Y90 Podatak o prisustvu alkohola odreen nivoom alkohola u krvi
Y91 Dokaz o prisustvu alkohola odreen nivoom intoksikacije
Y95 Bolniki uslovi
Y96 Uslovi povezani sa radom
Y97 Uslovi povezani sa zagaenjem spoljanje sredine
Y98 Uslovi povezani sa nainom ivota

89
Meunarodna klasifikacija bolesti

Grupa XXI
Faktori koji utiu na zdravstveno stanje i kontakt sa
zdravstvenom slubom (Z00 - Z99)
Osobe u kontaktu sa zdravstvenom slubom radi pregleda i ispitivanja
(Z00-Z13)
Z00 Opti pregled i ispitivanje osoba bez tegoba ili postavljene dijagnoze
Z01 Drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze
Z02 Pregled i kontakt iz administrativnih razloga
Z03 Medicinsko posmatranje i praenje zbog sumnje na neke bolesti ili stanja
Z04 Pregledi i posmatranje zbog drugih razloga
Z08 Kontrolni pregled posle leenja zloudnog tumora
Z09 Kontrolni pregled posle leenja stanja koja nisu zloudni tumori
Z10 Rutinski opti zdravstveni pregled definisane subpopulacije
Z11 Specijalan skrining pregled radi otkrivanja infektivnih i parazitarnih bolesti
Z12 Specijalan skrining pregled radi otkrivanja neoplazmi
Z13 Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bolesti i poremeaja

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje povezanim sa zaraznim


bolestima (Z20-Z29)
Z20 Kontakt i izloenost zaraznim bolestima
Z21 Asimptomatska infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV)
Z22 Kliconoa zaraznih bolesti
Z23 Potreba za imunizacijom protiv bakterijskih bolesti (pojedinano)
Z24 Potreba za imunizacijom protiv samo jedne virusne bolesti
Z25 Potreba za imunizacijom protiv drugih virusnih bolesti (pojedinano)
Z26 Potreba za imunizacijom protiv drugih zaraznih bolesti (pojedinano)
Z27 Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv vie infektivnih bolesti
Z28 Neizvrena imunizacija
Z29 Potreba za drugim profilaktikim merama

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom slubom u okolnostima vezanim za


reprodukiju (Z30-Z39)
Z30 Kontracepcija
Z31 Unapreenje reprodukcije
Z32 Ispitivanje i testiranje na trudnou
Z33 Gravidno stanje, sluajno
Z34 Kontrola normalne trudnoe
Z35 Kontrola trudnoe sa visokim rizikom
Z36 Antenatalni skrining (screening)
Z37 Ishod poroaja
Z38 ivoroena deca prema mestu roenja
Z39 Nega i pregled posle poroaja

90
Grupa XXI

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom slubom zbog specifinih


medicinskih produra i zdravstvene nege (Z40-Z54)
Z40 Profilaktika operacija
Z41 Procedure koje se ne izvode u cilju leenja
Z42 Praenje i nega koji ukljuuju plastinu operaciju
Z43 Nadziranje vestakih (arteficijalnih) otvora
Z44 Nametanje i podeavanje spoljanjih protetskih pomagala
Z45 Podeavanje i odravanje ugraenog pomagala
Z46 Postavljanje i podeavanje drugih pomagala
Z47 Drugo praenje i nega u ortopedskom leenju
Z48 Drugo praenje i nega u hirurkom leenju
Z49 Nega koja ukljuuje dijalizu
Z50 Nega koja ukljuuje upotrebu rehabilitacionih procedura
Z51 Druga medicinska nega
Z52 Davaoci organa i tkiva
Z53 Osobe u kontaktu sa zdravstvenom slubom zbog specifinih procedura koje nisu
izvrene
Z54 Oporavljanje

Osobe sa potencijalnim zdravstvenim rizicima povezanim sa


socioekonomskim i psihosocijalnim uslovima (Z55-Z65)
Z55 Problemi sa obrazovanjem i pismenou
Z56 Problemi zaposlenih i nezaposlenih osoba
Z57 Profesionalna izloenost faktorima rizika
Z58 Problemi osoba u ivotnoj sredini
Z59 Problemi stanovanja i ekonomski problemi
Z60 Problemi osoba u socijalnoj sredini
Z61 Problemi sa negativnim ivotnim doivljajima u detinjstvu
Z62 Drugi problemi vaspitanja
Z63 Drugi problemi sa grupom za primarnu podrku, ukljuujui i porodinu sredinu
Z64 Problemi uzrokovani psihosocijalnim uslovima
Z65 Problemi uzrokovani drugim psihosocijalnim uslovima

Osobe u kontaktu sa zdravstvenom slubom u drugim okolnostima (Z70-


Z76)
Z70 Konsultovanje u vezi sa seksualnim stavom, ponaanjem i orijentacijom
Z71 Osobe u kontaktu sa zdravstvenom slubom radi drugog konsultovanja i
medicinskog saveta, neklasifikovano na drugom mestu
Z72 Problemi povezani sa nainom ivota
Z73 Problemi u savlaivanju ivotnih tekoa
Z74 Problemi osoba sa tuom negom
Z75 Problemi osoba sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zatitom
Z76 Osobe u kontaktu sa zdravstvenom slubom u drugim okolnostima

Osobe sa potencijalnim rizicima po zdravlje koje uzrokuju porodina ili


lina prolost i izvesni ivotni uslovi (Z80-Z99)
Z80 Porodina anamneza o zloudnom tumoru
Z81 Porodina anamneza o duevnim poremeajima i poremeajima ponaanja

91
Meunarodna klasifikacija bolesti

Z82 Porodina anamneza o odreenim onesposobljenostima i hroninim bolestima


koje izazivaju onesposobljenost
Z83 Porodina anamneza o drugim oznaenim poremeajima
Z84 Porodina anamneza o drugim stanjima
Z85 Lina anamneza o zloudnom tumoru
Z86 Lina anamneza o odreenim drugim bolestima
Z87 Lina anamneza o drugim bolestima i stanjima
Z88 Lina anamneza o alergiji na lekove, preparate i bioloke supstance
Z89 Steeni nedostatak uda
Z90 Steeni nedostatak organa, neklasifikovan na drugom mestu
Z91 Lina anamneza o faktorima rizika, neklasifikovana na drugom mestu
Z92 Lina anamneza o medicinskom leenju
Z93 Stanje vestakog (arteficijalnog) otvora
Z94 Stanje presaenog organa ili tkiva
Z95 Prisustvo implantata i graftova na srcu i krvnim sudovima
Z96 Prisustvo drugog funkcionalnog implantata
Z97 Prisustvo drugih naprava
Z98 Druga postoperativna stanja
Z99 Zavisnost od pomagala, neklasifikovana na drugom mestu

92
Grupa XXII

Grupa XXII
ifre za posebne namene (U00 - U89)
Privremeno dodeljivanje novih bolesti neizvesne etiologije (U00-U49)
U04 Teki akutni respiratorni sindrom [SARS]

Bakterijski agensi otporni na antibiotike (U80-U89)


U80 Agens otporan na penicilin i srodne antibiotike
U81 Agens otporan na vankomicin i srodne antibiotike
U88 Agens otporan na vie antibiotika
U89 Agens otporan na druge i neodreene antibiotike

93
Tabelarna lista ukljuenih dijagnoza i
etvoromesnih podkategorija
Grupa I

Grupa I

97
Grupa I

Zarazne i parazitarne bolesti


(A00 - B99)

Ukljuuje: Bolesti opte poznate kao zarazne ili prenosive


Upotrebiti dodatnu dijagnozu (U80-U89), za ifriranje antibiotika prema kojima je bakterijski agens otporan
Iskljuuje: Grip i druge akutne infekcije disajnih puteva (J00-J22)
Kliconoe ili sumnjive kliconoe zaraznih bolesti (Z22.-)
Odreene lokalizovane infekcije pogledati poglavlja koje se odnose na sistemska oboljenja
Zarazne i parazitarne bolesti koje komplikuju trudnou, poroaj i babinje [izuzima se poroajni
tetanus] (O98.-)
Zarazne i parazitarne bolesti specifine za poroajni period [izuzimaju se tetanus novoroeneta,
uroeni sifilis, perinatalna gonokokna infekcija, morbus HIV) (P35-P39)

Ova grupa sadri sledee podgrupe:


A00-A09 Crevne zarazne bolesti
A15-A19 Tuberkuloza
A20-A28 Zoonoze uzrokovane bakterijama
A30-A49 Druge bolesti uzrokovane bakterijama
A50-A64 Bolesti preteno prenete polnim odnosom
A65-A69 Druge bolesti uzrokovane spirohetama
A70-A74 Druge bolesti uzrokovane hlamidijama
A75-A79 Rikecioze - Bolesti prenete artropodama (lankonocima)
A80-A89 Infekcije centralnog nervnog sistema uzrokovane virusima
A90-A99 Groznice i hemoragijske groznice uzrokovane virusima koje prenose lankonoci
B00-B09 Infekcije sa oteenjima koe i sluznice uzrokovane virusima
B15-B19 Zapaljenja jetre uzrokovana virusima
B20-B24 Sida Bolest steenog nedostatka imuniteta uzrokovana virusom humanog nedostatka imuniteta
[Morbus HIV]
B25-B34 Druge bolesti uzrokovane virusima
B35-B49 Mikoze Gljivina oboljenja
B50-B64 Bolesti uzrokovane protozoama
B65-B83 Bolesti uzrokovane parazitnim crvima
B85-B89 Pedikuloza, akarijaza i druge infestacije
B90-B94 Posledice zaraznih i parazitarnih bolesti
B95-B98 Bakterijski, virusni i drugi zarazni uzronici bolesti
B99-B99 Druge zarazne bolesti

Crevne zarazne bolesti


(A00-A09)

A00.- Cholera
Kolera
A00.0 Cholera classica
Kolera koju uzrokuje Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
Klasina kolera
A00.1 Cholera El Tor
Kolera koju uzrokuje Vibrio cholerae 01, biovar El Tor
El Tor kolera
A00.9 Cholera, non specificata
Kolera, neoznaena

99
2010

A01.- Febris typhica et febris paratyphica


Tifusna groznica i paratifusna groznica
A01.0 Typhus abdominalis
Trbuni tifus
Infectio per Salmonellam typhi
A01.1 Paratyphus A
Paratifus A
A01.2 Paratyphus B
Paratifus B
A01.3 Paratyphus C
Paratifus C
A01.4 Paratyphus, non specificatus
Paratifus, neoznaen
Infectio per Salmonellam paratyphi NOS

A02.- Salmonelloses aliae


Druge infekcije uzrokovane salmonelama
Ukljuuje: Infekcije ili trovanja hranom uzrokovana bilo kojom salmonelom, osim S. typhi i S.
paratyphi
A02.0 Enteritis salmonellosa
Zapaljenje tankog creva uzrokovano salmonelama
Salmonellosis
A02.1 Salmonellosis septica
Sepsa uzrokovana salmonelom
A02.2 Infectiones salmonellosae localisatae
Lokalizovane infekcije uzrokovane salmonelom
Arthritis salmonellosa (M01.3*)
Meningitis salmonellosa (G01*)
Nephropathia tubulointerstitialis salmonellosa (N16.0*)
Osteomyelitis salmonellosa (M90.2*)
Pneumonia salmonellosa (J17.0*)
A02.8 Infectiones salmonellosae aliae, specificatae
Ostale oznaene infekcije salmonelama
A02.9 Infectio salmonellosa, non specificata
Infekcija salmonelom, neoznaena

A03.- Shigellosis
igeloza, uzronik Shigellae
A03.0 Dysenteria bacillaris per Shigellam dysenteriae
igeloza, uzronik Shigella dysenteriae
Shigellosis A [Shiga-Kruse dysenteria]
A03.1 Dysenteria bacillaris per Shigellam flexneri
igeloza, uzronik Shigell flexneri
Shigellosis B
A03.2 Dysenteria bacillaris per Shigellam boydii
igeloza, uzronik Shigella boydi
Shigellosis C
A03.3 Dysenteria bacillaris per Shigellam sonnei
igeloza, uzronik Shigella sonnei
Shigellosis D

100
Grupa I

A03.8 Shigelloses aliae


Ostale igeloze
A03.9 Shigellosis, non specificata
igeloza, neoznaena
Dysenteria bacillaris NOS

A04.- Infectiones intestinales bacteriales aliae


Ostale bakterijske crevne infekcije
Iskljuuje: enteritis tuberculosa (A18.3)
intoxicationes alimentariae bacteriales aliae
A04.0 Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteropathogenem
Crevna infekcija uzrokovana enteropatogenom Escherichia coli
A04.1 Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterotoxigenem
Crevna infekcija uzrokovana enterotoksigenom Escherichia coli
A04.2 Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteroinvasivam
Crevna infekcija uzrokovana enteroinvazivnom Escherichia coli
A04.3 Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterohaemorrhagicam
Crevna infekcija uzrokovana enterohemoragijskom Escherichia coli
A04.4 Infectiones intestinales per Escherichiam coli aliae
Ostale crevne infekcije koje uzrokuje Escherichia coli
Enteritis per Escherichiam coli NOS
A04.5 Enteritis campylobacterialis
Zapaljenje tankog creva koje uzrokuje Campylobacter
A04.6 Enteritis yersiniosa enterocolitica
Zapaljenje tankog creva koje uzrokuje Yersinia enterocolitica
Iskljuuje: yersiniosis extraintestinalis (A28.2)
A04.7 Enterocolitis per Clostridium difficile
Zapaljenje tankog creva koje uzrokuje Clostridium difficile
Colitis pseudomembranosa
Intoxicatio alimentaria per Clostridium difficile
A04.8 Infectiones intestinales bacteriales aliae, specificatae
Ostale oznaene bakterijske crevne infekcije
A04.9 Infectio intestinalis bacterialis, non specificata
Bakterijska crevna infekcija, neoznaena
Enteritis bacterialis NOS

A05.- Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, non alibi classificatae


Ostala trovanja hranom uzrokovana bakterijama, neklasifikovana na drugom
mestu
Iskljuuje: infectio intestinalis per Escherichiam coli (A04.0-A04.4)
listeriosis (A32.-)
salmonelloses aliae (A02.-)
toksini efekti tetnih namirnica (T61-T62)
A05.0 Intoxicatio allimentaria staphylococcica
Trovanje hranom uzrokovano stafilokokom
A05.1 Botulismus
Botulizam
Klasino trovanje hranom koje uzrokuje Clostridium botulinum

101
2010

A05.2 Intoxicato ailmentaria per Clostridium perfringentem (Clostridium welchii)


Trovanje hranom, uzronik Clostridium perfringens (Clostridium welchii)
Enteritis necroticans
Pig-bel
A05.3 Intoxicatio alimentaria per Vibrionem parahaemolyticam
Trovanje hranom, uzronik Vibrio parahaemolytica
A05.4 Intoxicatio alimentaria per Bacillum cereum
Trovanje hranom, uzronik Bacillus cereus
A05.8 Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, specificatae
Ostala oznaena trovanja hranom uzrokovana bakterijama
A05.9 Intoxicatio alimentaria bacterialis, non specificata
Trovanje hranom uzrokovano bakterijama, neoznaeno

A06.- Amoebiasis
Amebijaza
Ukljuuje: infectio per Entamoeba histolytica
Iskljuuje: Infectiones intestinales protozoicae aliae (A07.-)
A06.0 Dysenteria amoebica acuta
Akutna amebna dizenterija
Amoebiasis acuta
Amoebiasis intestinalis NOS
A06.1 Amoebiasis intestinalis chronica
Hronina amebna dizenerija
A06.2 Colitis amoebica non dysenterica
Nedizenterino zapaljenje debelog creva uzrokovano amebama
A06.3 Amoeboma intestinale
Amebom, tumor creva uzrokovan amebama
Amoeboma NOS
A06.4 Abscessus hepatis amoebicus
Apsces jetre uzrokovan amebama
Amoebiasis hepatica
A06.5 Abscessus pulmonum amoebicus (J99.8*)
Apsces plua uzrokovan amebama
Abscessus pulmonum (et hepaticus) amoebicus
A06.6 Abscessus cerebri amoebicus (G07*)
Apsces mozga uzrokovan amebama
Abscessus cerebri (hepatis) (pulmonis) amoebicus
A06.7 Amoebiasis cutanea
Amebijaza koe
A06.8 Infectio amoebica localisationum aliorum
Amebna infekcija drugih lokalizacija
Appendicitis amoebica
Balanitis amoebica (N51.2*)
A06.9 Amoebiasis, non specificata
Amebijaza, neoznaena

102
Grupa I

A07.- Infectiones intestinales protozoicae aliae


Ostale crevne infekcije uzrokovane protozoama
A07.0 Balantidiasis
Balantidijaza, uzronik Balantidium coli
Dysenteria balantidialis
A07.1 Giardiasis [lambliasis]
ardijaza, uzronik Lamblia intestinalis
A07.2 Cryptosporidiasis
Kriptosporidijaza, uzronik Cryptosporidium
A07.3 Isosporiasis
Izosporijaza, uzronik Isospora belli i Isospora hominis
Coccidiosis intestinalis
Infectio per Isosporam belli et Isosporam hominis
Isosporiasis
A07.8 Infectiones intestinales protozoicae aliae, specificatae
Ostale oznaene crevne infekcije uzrokovane protozoama
Sarcocystosis
Sarcosporidiosis
Trichomoniasis intestinalis
A07.9 Infectio intestinalis protozoica, non specificata
Crevna infekcija uzrokovana protozoama, neoznaena
Colitis protozoica
Diarrhoea flagellata
Diarrhoea protozoica
Dysenteria protozoica

A08.- Infectiones intestinales virales


Crevne infekcije uzrokovane virusima
Iskljuuje: influenza gastrointestinalis (J09 , J10.8 , J11.8)
A08.0 Enteritis rotaviralis
Zapaljenje tankog creva uzrokovano rotavirusima
A08.1 Gastroenteritis acuta Norwalk
Akutno zapaljenje eluca i tankog creva uzrokovano Norwalk virusom
Enteritis uzrokovan sitnim okruglim virusima
A08.2 Enteritis adenoviralis
Zapljenje tankog creva uzrokovano adenovirusima
A08.3 Enteritides virales aliae
Ostala zapaljenja tankog creva uzrokovano virusima
A08.4 Infectio intestinalis viralis, non specificata
Crevna infekcija uzrokovana virusima, neoznaena
Enteritis viralis NOS
Gastroenteritis viralis NOS
Gastroenteropathia viralis NOS
A08.5 Infectiones intestinales aliae, specificatae
Ostale oznaene crevne infekcije

103
2010

A09.- Gastroenteritis et colitis origine infectiva et non specificata alia


Drugi gastroenteritis i kolitis infektivnog ili neoznaenog porekla
Iskljuuje: bakterijski, protozoiki, virusni i drugi oznaeni infektivni uzronici (A00-A08)
neinfektivni (vidi nezarazni) neonatalni proliv (P78.3)
neinfektivni (vidi nezarazni) proliv (K52.9)
A09.0 Gastroenteritis et colitis origine infectiva alia et non specificata
Drugi i neoznaeni gastroenteritis i kolitis infektivnog porekla
Catarrhus entericus sive intestinalis
Diarrhoea NOS
Diarrhoea:
acuta aquosa
acuta haamorrhagica
acuta sanguinis
dysenterica
epidemica
Infectiones sive septica
colitis NOS
enteritis haemorrhagica
gastroenteritis
A09.9 Gastroenteritis et colitis origine non specificata
Gastroenteritis i kolitis neoznaenog porekla

Tuberkuloza
(A15-A19)
Ukljuuje: Infectiones per Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium bovis
Iskljuuje: Morbus HIV cum infectione mycobacteriali (B20.0)
pneumoconiosis cum tuberculosi (J65)
sequelae tuberculosis (B90.-)
silicotuberculosis (J65)
tuberculosis congenita (P37.0)

A15.- Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam


confirmata
Tuberkuloza organa za disanje potvrena bakterioloki i histoloki
A15.0 Tuberculosis pulmonum, per microscopiam sputi confirmata
Tuberkuloza plua, potvrena mikroskopijom ispljuvka
Bronchiectasia tuberculosa
Fibrosis pulmonis tuberculosa
per microscopiam sputi confirmata
Pneumonia tuberculosa
Pneumothorax tuberculosus
A15.1 Tuberculosis pulmonum per culturam solum confirmata
Tuberkuloza plua, potvrena samo kulturom
Stanja navedena pod A15.0, potvrena samo kulturom
A15.2 Tuberculosis pulmonum, per histologiam confirmata
Tuberkuloza plua, potvrena histoloki
Stanja navedena pod A15.0, potvrena histoloki
A15.3 Tuberculosis pulmonum, methodis non specificatis confirmata
Tuberkuloza plua, potvrena neoznaenim metodama
Stanja navedena pod A15.0, potvrena ali neoznaeno bilo bakterioloki ili histoloki

104
Grupa I

A15.4 Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium, per bacteriologiam et histologiam


confirmata
Tuberkuloza limfnih vorova u grudnom kou, potvrena bakterioloki i histoloki
Tuberculosis lymphonodorum
hili
per bacteriologiam et histologiam confirmata
mediastini
tracheobronchialium
Iskljuuje: tuberculosis pulmonum primaria (A15.7)
A15.5 Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi, per bacteriologiam et histologiam
confirmata
Tuberkuloza grkljana, dunika i bronhija, potvrena bakterioloki i histoloki
Tuberculosis
bronchi
glottidis per bacteriologiam et histologiam confirmata
laryngis
tracheae
A15.6 Pleuritis tuberculosa, per bacteriologiam et histologiam confirmata
Tuberkulozno zapaljenje plune maramice, potvreno bakterioloki i histoloki.
Empyema tuberculosum
per bacteriologiam et histologiam confirmata
Tuberculosis pleurae
Iskljuuje: tuberculosis pulmonum primaria, per bacteriologiam et histologiam confirmata (A15.7)
A15.7 Tuberculosis pulmonum primaria, per bacteriologiam et histologiam confirmata
Primarna tuberkuloza plua, potvrena bakterioloki i histoloki
A15.8 Tuberculoses pulmonum, per bacteriologiam et histologiam confirmatae aliae
Ostale tuberkuloze plua, potvrene bakterioloki i histoloki
Tuberculosis
mediastinalis
nasi per bacteriologiam et histologiam confirmata
nasopharyngica
sinus nasalis
A15.9 Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam
confirmata, non specificata
Tuberkuloza organa za disanje, potvrena bakterioloki i histoloki, neoznaena

A16.- Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam


non confirmata
Tuberkuloza organa za disanje, nepotvrena bakterioloki i histoloki
A16.0 Tuberculosis pulmonum per bacteriologiam et histologiam nonconfirmata
Tuberkuloza plua, bakterioloki i histoloki negativna
Bronchiectasia tuberculosa
Fibrosis pulmonis tuberculosa
bacteriologice et histologice negativa
Pneumonia tuberculosa
Pneumotorax tuberculosa
A16.1 Tuberculosis pulmonum, sine exploratione bacteriologica et histologica
Tuberkuloza plua, bez bakteriolokog i histolokog ispitivanja
Stanja navedena pod A 16.0, bez bakteriolokog i histolokog ispitivanja
A16.2 Tuberculosis pulmonum, sine confirmatione bacteriologica sive histologica
Tuberkuloza plua, bez bakterioloke ili histoloke potvrde
Bronchiectasia tuberculosa
Fibrosis pulmonis tuberculosa
NOS (bez bakterioloke ili histoloke potvrde)
Pneumonia tuberculosa
Pneumothorax tuberculosus
Tuberculosis pulmonum NOS

105
2010

A16.3 Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium, sine confirmatione bacteriologica


sive histologica
Tuberkuloza limfnih vorova u grudnom kou, bez bakterioloke ili histoloke potvrde
Tuberculosis lymphonodorum:
hili
intrathoracalium NOS
mediastinalium
tracheobronchialium
Iskljuuje: tuberculosis pulmonum primaria (A16.7)
A16.4 Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi, sine confirmatione bacteriologica sive
histologica
Tuberkuloza grkljana, dunika i bronhija, bez bakterioloke ili histoloke potvrde
Tuberculosis:
bronchi
glottidis NOS
laryngis
tracheae
A16.5 Pleuritis tuberculosa, sine confirmatione bacteriologica sive histologica
Tuberkulozno zapaljenje pluna, bez bakterioloke ili histoloke potvrde
Empyema tuberculosum
Pleuritis tuberculosa NOS
Tuberculosis pleurae
Iskljuuje: tuberculosis pulmonis primaria (A16.7)
A16.7 Tuberculosis pulmonum primaria, sine confirmatione bacteriologica sive histologica
Primarna tuberkuloza plua, bez bakterioloke ili histoloke potvrde
Tuberculosis:
Primarius complexus
pulmonum primaria NOS
A16.8 Tuberculoses organorum respiratoriorum aliae, sine confirmatione bacteriologica
sive histologica
Ostale tuberkuloze organa za disanje, bez bakterioloke ili histoloke potvrde
Tuberculosis mediastinalis
Tuberculosis nasi
NOS
Tuberculosis nasopharyngica
Tuberculosis sinus nasalis
A16.9 Tuberculosis organorum respiratoriorum, sine confirmatione bacteriologica sive
histologica, non specificata
Tuberkuloza organa za disanje, bez bakterioloke ili histoloke potvrde, neoznaena
Respiratoria NOS
Tuberculoses pulmonum NOS

A17.- Tuberculosis systematis nervosi


Tuberkuloza nervnog sistema
A17.0 Meningitis tuberculosa (G01*)
Tuberkulozno zapaljenje modanica
Leptomeningitis tuberculosa
Tuberculosis meningica (cerebralis/spinalis)
A17.1 Tuberculoma meningium (G07*)
Tuberkulozni vori modanica
Tuberculoma meningium

106
Grupa I

A17.8 Tuberculoses systematis nervosi aliae


Ostale tuberkuloze nervnog sistema
Abscessus cerebri tuberculosus G07
Meningoencephalitis tuberculosa G05.0
Myelitis tuberculosa G05.0
Polyneuropathia tuberculosa G63.0
Tuberculoma cerebri G07
Tuberculosis medullae spinalis G07
A17.9 Tuberculosis systematis nervosi, non specificata (G99.8*)
Tuberkuloza nervnog sistema, neoznaena

A18.- Tuberculosis organorum aliorum


Tuberkuloza drugih organa
A18.0 Tuberculosis ossium et articulorum
Tuberkuloza kostiju i zglobova
Mastoiditis tuberculosa (H75.0*)
Osteitis tuberculosa (M90.0*)
Osteomyelitis tuberculosa (M90.0*)
Osteonecrosis tuberculosa (M90.0*)
Synovitis tuberculosa (M68.0*)
Tenosynovitis tuberculosa (M68.0*)
Tuberculosis coxae (M01.1*)
Tuberculosis genus (M01.1*)
Tuberculosis vertebrae (M49.0*)
A18.1 Tuberculosis systematis genitourinarii
Tuberkuloza polno-mokranog sistema
Cervicitis tuberculosa (N74.0*)
Cystitis tuberculosa (N33.0*)
Pelvioperitonitis tuberculosa feminina (N74.1*)
Tuberculosis organorum genitalium masculinorum (N51.-*)
Tuberculosis renis (N29.1*)
Ureteritis tuberculosa (N29.1*)
A18.2 Tuberculosis lymphoglandularum periphericarum
Tuberkuloza perifernih limfnih vorova
Adenitis tuberculosa
Iskljuuje: Adenopathia tracheobronchialis tuberculosa (A15.4 , A16.3)
tuberculosis lymphonodorum:
intrathoracilium (A15.4 , A16.3)
mesentericorum et peritonaealium (A18.3)
A18.3 Tuberculosis glandularum intestinalium, peritonaealium et mesentericarum
Tuberkuloza lezda creva, trbune maramice i mezenterijuma
Ascites tuberculosus
Enteritis tuberculosa (K93.0*)
Peritonitis tuberculosa (K67.3*)
Tuberculosis:
ani et recti (K93.0*)
intestini (K93.0*)
retroperitoneai (nodorum lymphaticorum)

107
2010

A18.4 Tuberculosis cutis et subcutis


Tuberkuloza koe i potkonog tkiva
Erythema induratum tuberculosum
Lupus:
exedens
vulgaris:
NOS
palpebrae (H03.1*)
Scrofuloderma
Iskljuuje: lupus erythematosus (L93.-)
lupus erythematosus
systematicus (M32.-)
A18.5 Tuberculosis oculi
Tuberkuloza oka
Chorioretinitis tuberculosa (H32.0*)
Episcleritis tuberculosa (H19.0*)
Iridocyclitis tuberculosa (H22.0*)
Keratitis interstitialis tuberculosa (H19.2*)
Keratoconjunctivitis (interstitialis)(phlyctenularis) tuberculosa (H19.2*)
Iskljuuje: lupus vulgaris palpebrae (A18.4)
A18.6 Tuberculosis auris
Tuberkuloza uva
Otitis media tuberculosa (H67.0*)
Iskljuuje: Mastoiditis tuberculosa (A18.0)
A18.7 Tubercuiosis glandularum suprarenalium (E35.1*)
Tuberkuloza nadbubrenih lezda
Morbus Addison tuberculosus
A18.8 Tuberculosis organorum aliorum, specificatorum
Tuberkuloza drugih oznaenih organa
Arteritis cerebri tuberculosa (I68.1*)
Endocarditis tuberculosa (I39.8*)
Myocarditis tuberculosa (I39.8*)
Oesophagitis tuberculosa (I39.8*)
Pericarditis tuberculosa (I39.8*)
Tuberculosis glandulae thyroideae (E35.0*)

A19.- Tuberculosis miliaris


Rasejana tuberkuloza
Ukljuuje: Polyserositis tuberculosa
tuberculosis:
disseminata
generalisata
A19.0 Tuberculosis miliaris acuta, loci specificati
Akutna rasejana tuberkuloza, oznaene lokalizacije
A19.1 Tuberculosis miliaris acuta, locorum multiplicium
Akutna rasejana tuberkuloza, viestrukih lokalizacija
A19.2 Tuberculosis miliaris acuta, non specificata
Akutna rasejana tuberkuloza, neoznaena
A19.8 Tuberculoses miliares aliae
Ostale rasejane tuberkuloze
A19.9 Tuberculosis miliaris, non specificata
Rasejana tuberkuloza, neoznaena

108
Grupa I

Zoonoze uzrokovane bakterijama


(A20-A28)

A20.- Pestis
Kuga
Ukljuuje: infectio per Yersiniam pestis
A20.0 Pestis bubonica
Kuga limfnih vorova prepona
A20.1 Pestis cellulocutanea
Kuga koe
A20.2 Pestis pneumonica
Kuga plua
A20.3 Meningitis pestica
Zapaljenje modanica uzrokovano kugom
A20.7 Pestis septica
Sepsa uzrokovana kugom
A20.8 Pestis, formae aliae
Ostali oblici kuge
Pestis abortiva
Pestis asymptomatica
Pestis minor
A20.9 Pestis, non specificata
Kuga, neoznaena

A21.- Tularaemia
Tularemija
Ukljuuje: febris leporina
febris deer-fly
infectio per Francisellam tularensem
A21.0 Tularaemia ulceroglandularis
Ulcerozna tularemija lezda
A21.1 Tularaemia oculoglandularis
Tularemija lezda oka
Tularaemia ophtalmica
A21.2 Tularaemia pulmonalis
Tularemija plua
A21.3 Tularaemia gastrointestinalis
Tularemija eluca i creva
Tularaemia abdominalis
A21.7 Tularaemia generalisata
Generalizovana tularemija
A21.8 Tularaemia, formae aliae
Ostali oblici tularemije
A21.9 Tularaemia, non specificata
Tularemija, neoznaena

109
2010

A22.- Anthrax
Antraks [Crni prit]
Ukljuuje: infectio per Bacillum anthracis
A22.0 Anthrax cutaneus
Antraks koe
Carbunculus malignus
Pustula maligna
A22.1 Anthrax pulmonalis
Antraks plua
Anthrax per inhalationem
Morbus Ragpicker
Morbus Woolsorter
A22.2 Anthrax gastrointestinalis
Antraks eluca i creva
A22.7 Sepsis per anthracem
Sepsa uzrokovana antraksom
A22.8 Anthrax, formae aliae
Drugi oblici antraksa
Meningitis anthracica (G01*)
A22.9 Anthrax, non specificatus
Antraks, neoznaen

A23.- Brucellosis
Bruceloza [Mediteranska groznica]
Ukljuuje: febris:
maltea
mediterranea
undulatoria
A23.0 Brucellosis per Brucellam melitensem
Bruceloza, uzronik Brucella melitensis
A23.1 Brucellosis per Brucellam abortus
Bruceloza, uzronik Brucella abortus
A23.2 Brucellosis per Brucellam suis
Bruceloza, uzronik Brucella suis
A23.3 Brucellosis per Brucellam canis
Bruceloza, uzronik Brucella canis
A23.8 Brucelloses aliae
Ostale bruceloze
A23.9 Brucellosis, non specificata
Bruceloza, neoznaena

A24.- Malleus et melioidosis


Sakagija i Melioidoza, uzronik Pseudomonas pseudomallei
A24.0 Malleus
Sakagija
Infectio per Burkholderiam mallei
Infectio per Pseudomonadem mallei
Malleus

110
Grupa I

A24.1 Melioidosis acuta et fulminans


Akutna i perakutna melioidoza
Pneumonia melioidosa
Sepsis melioidosa
A24.2 Melioidosis subacuta et chronica
Subakutna i hronina melioidoza
A24.3 Melioidoses aliae
Ostale melioidoze
A24.4 Melioidosis, non specificata
Melioidoza, neoznaena
Infectio per Burkholderiam pseudomallei NOS
Infectio per Pseudomonadem pseudomallei NOS
Morbus Whitmore

A25.- Febris post morsum muris


Groznica posle ujeda mia
A25.0 Spirillosis
Spiriloza uzrokovana spirilama
Sodoku
A25.1 Streptobacillosis
Streptobaciloza uzrokovana streptokokom
Erythema arthriticum epidemicum post morsum muris
Febris streptobacillosa post morsum muris
Streptobacillosis post morsum muris
A25.9 Febris post morsum muris, non specificata
Groznica posle ujeda mia, neoznaena

A26.- Erysipeloides
Erizipeloid oboljenje slino crvenom vetru
A26.0 Erysipeloides cutaneus
Erizipeloid koe
Erythema migrans
A26.7 Erysipeloides septicus
Erizipeloidna sepsa
A26.8 Erysipeloides, formae aliae
Drugi oblici erizipeloida
A26.9 Erysipeloides, non specificatus
Erizipeloid, neoznaen

A27.- Leptospirosis
Leptospiroza, uzronik Leptospira interrogans
A27.0 Leptospirosis icterohaemorrhagica
Leptospiroza sa uticom i krvarenjima
Leptospirosis per Leptospiram interrogantem serovar icterohaemorrhagicum
A27.8 Leptospirosis, formae aliae
Drugi oblici leptospiroze
A27.9 Leptospirosis, non specificata
Leptospiroza, neoznaena

111
2010

A28.- Zoonoses bacteriales aliae, non alibi classificatae


Ostale bakterijske zoonoze, neklasifikovane na drugom mestu
A28.0 Pasteurellosis
Pastereloza, uzronik Pasteurellae
A28.1 Morbus post excoriationem felis
Bolest posle maije ogrebotine
Febris post excoriationem felis
A28.2 Yersiniosis extraintestinalis
Jersinioza, vancrevna, uzronik Yersinia enterocolitica
Iskljuuje: enteritis yersiniosa (A04.6)
pestis (A20.-)
A28.8 Zoonoses bacteriales aliae, specificatae, non alibi classificatae
Ostale oznaene bakterijske zoonoze, neklasifikovane na drugom mestu
A28.9 Zoonosis bacterialis, non specificata
Zoonoza, neoznaena

Druge bolesti uzrokovane bakterijama


(A30-A49)

A30.- Lepra [Morbus Hansen]


Lepra [Hansenova bolest]
Ukljuuje: infectio per Mycobacterium leprae
Iskljuuje: sequelae leprae (B92)
A30.0 Lepra indefinita
Lepra, neodreena
Lepra I
A30.1 Lepra tuberculoides
Tuberkuloidna lepra
Lepra TT
A30.2 Lepra tuberculoides limitans
Granina tuberkuloidna lepra
Lepra BT
A30.3 Lepra limitans
Granina lepra
Lepra BB
A30.4 Lepra lepromatosa limitans
Granina lepromatozna lepra
Lepra BL
A30.5 Lepra lepromatosa
Lepromatozna lepra
Lepra LL
A30.8 Lepra, formae aliae
Drugi oblici lepre
A30.9 Lepra, non specificata
Lepra, neoznaena

112
Grupa I

A31.- Morbi mycobacteriales alii


Ostale bolesti uzrokovane mikobakterijama
Iskljuuje: lepra (A30.-)
tuberculosis (A15-A19)
A31.0 Infectio pulmonalis mycobacterialis
Infekcija plua uzrokovana mikobakterijama
Infectio per Mycobacterium
avium
intracellularis [bacillus Battey]
kansasii
A31.1 Infectio cutanea mycobacterialis
Infekcija koe uzrokovana mikobakterijama
Infectio per Mycobacterium:
marinum
ulcerans
Ulcus Buruli
A31.8 Infectiones mycobacteriales aliae
Ostale infekcije uzrokovane mikobakterijama
A31.9 Infectio mycobacterialis, non specificata
Infekcija uzrokovana mikobakterijama, neoznaena
Infectio mycobacterialis atypica NOS
Mycobacteriosis NOS

A32.- Listeriosis
Listerioza, uzronik Listeria monocytogenes
Ukljuuje: infectio alimentaria listerialis
Iskljuuje: listeriosis neonatalis (disseminata) (P37.2)
A32.0 Listeriosis cutanea
Listerioza koe
A32.1 Meningitis et meningoencephalitis listerialis
Zapaljenje modanica i modanica sa mozgom uzrokovano listeriozom
Meningoencephalitis listerialis (G05.0*)
meningitis listerialis (G01*)
A32.7 Listeriosis septica
Listeriozna sepsa
A32.8 Listeriosis, formae aliae
Ostali oblici listerioze
Endocarditis listerialis (I39.8*)
Listeriosis oculoglandularis
arteritis cerebri listerialis (I68.1*)
A32.9 Listeriosis, non specificata
Listerioza, neoznaena

A33 Tetanus neonati


Tetanus novoroeneta

A34 Tetanus puerperalis


Poroajni tetanus

113
2010

A35 Tetanus alius


Drugi tetanus
Ukljuuje: Tetanus NOS
Iskljuuje: tetanus:
neonati (A33)
puerperalis (A34)

A36.- Diphtheria
Difterija
A36.0 Diphtheria pharyngica
Difterija drela
Angina diphtherica membranacea
Diphtheria tonsillaris
A36.1 Diphtheria nasopharyngica
Difterija nosa i drela
A36.2 Diphtheria laryngica
Difterija grkljana
Laryngotracheitis diphtherica
A36.3 Diphtheria cutanea
Difterija koe
Iskljuuje: erythrasma (L08.1)
A36.8 Diphtheriae aliae
Ostale difterije
Conjunctivitis diphtherica (H13.1*)
Myocarditis diphtherica (I41.0*)
Polyneuritis diphtherica (G63.0*)
A36.9 Diphtheria, non specificata
Difterija, neoznaena

A37.- Pertussis
Veliki kaalj
A37.0 Pertussis per Bordetellam pertussis
Veliki kaalj, uzronik Bordetella pertussis
A37.1 Pertussis per Bordetellam parapertussis
Veliki kaalj, uzronik Bordetella parapertussis
A37.8 Pertussis per Bordetellam speciei aliae
Veliki kaalj, uzronik Bordetella druge vrste
A37.9 Pertussis, non specificata
Veliki kaalj, neoznaen

A38 Scarlatina
arlah
Ukljuuje: Scarlatina
Iskljuuje: Pharyngitis streptococcica (J02.0)

A39.- Infectio meningococcica


Infekcija uzrokovana meningokokom
A39.0 Meningitis meningococcica (G01*)
Zapaljenje modanica uzrokovano meningokokom

114
Grupa I

A39.1 Syndroma Waterhouse Friderichsen (E35.1*)


Sindrom Waterhouse - Friderichsen
Adrenalitis haemorrhagica meningococcica
Syndroma adrenale meningococcicum
A39.2 Sepsis meningococcica acuta
Akutna sepsa - trovanje uzrokovano meningokokom
A39.3 Meningococcaemia chronica
Hronina sepsa - trovanje uzrokovano meningokokom
A39.4 Meningococcaemia, non specificata
Sepsa - trovanje uzrokovano meningokokom, neoznaena
Bacteriaemia meningococcica NOS
A39.5 Morbus cordis meningococcica
Bolest srca uzrokovana meningokokom
Endocarditis meningococcica (I39.8*)
carditis menigococcica NOS (I52.0*)
myocarditis meningococcica (I41.0*)
pericarditis meningococcica (I32.0*)
A39.8 Infectiones meningococcicae aliae
Ostale infekcije uzrokovane meningokokom
Arthritis meningococcica (M01.0*)
Arthritis postmeningococcica (M03.0*)
Conjunctivitis meningococcica (H13.1*)
Encephalitis meningococcica (G05.0*)
Neuritis retrobulbaris meningococcica (H48.1*)
A39.9 Infectio meningococcica, non specificata
Infekcija uzrokovana meningokokom, neoznaena
Morbus meningococcicus NOS

A40.- Sepsis streptococcica


Streptokokna sepsa
Iskljuuje: Sepsis neonatalis (P36.0-P36.1)
Sepsis post abortum et graviditatem ectopicam sive molarem (O03-O07 , O08.0)
Sepsis post immunisationem (T88.0)
Sepsis post infusionem, transfusionem sive iniectionem therapeuticam (T80.2)
Sepsis postproceduralis (T81.4)
Sepsis puerperalis (O85)
Sepsis streptococcica partualis (O75.3)
A40.0 Sepsis streptococcica A
Sepsa uzrokovana streptokokom grupe A
A40.1 Sepsis streptococcica B
Sepsa uzrokovana streptokokom grupe B
A40.2 Sepsis streptococcica D
Sepsa uzrokovana streptokokom grupe D
A40.3 Sepsis pneumococcica
Sepsa uzrokovana pneumokokom
Sepsis pneumococcica
A40.8 Sepsis streptococcica alia
Druga sepsa uzrokovana streptokokom
A40.9 Sepsis streptococcica, non specificata
Sepsa uzrokovana streptokokom, neoznaena

115
2010

A41.- Sepses aliae


Ostale sepse
Iskljuuje: Afflictus (schock) toxicus (A48.3)
Sepsis partualis (O75.3)
Sepsis post abortum et graviditatem ectopicam sive molarem (O03-O07 , O08.0)
Sepsis post immunisationem (T88.0)
Sepsis post infusionem, transfusionem sive iniectionem therapeuticam (T80.2)
bacteriaemia NOS (A49.9)
sepsis:
Erysipelotica (A26.7)
Melioidosa (A24.1)
Pestica (A20.7)
Yersiniosis extraintestinalis (A28.2)
actinomycotica (A42.7)
anthracica (A22.7)
candidialis (B37.7)
gonococcica (A54.8)
herpesviralis (B00.7)
listerialis (A32.7)
meningococcica (A39.2-A39.4)
neonatalis (P36.-)
postproceduralis (T81.4)
puerperalis (O85)
streptococcica (A40.-)
tularaemia (A21.7)
A41.0 Sepsis staphylococcica
Sepsa, uzronik Staphylococcus aureus
A41.1 Sepsis staphylococcica alia, specificata
Sepsa koju uzrokuje drugi oznaeni stafilokok
Sepsis per infectionem staphylococco coagulativo negativo
A41.2 Sepsis staphylococcica, non specificata
Sepsa uzrokovana stafilokokom, neoznaena
A41.3 Sepsis per Haemophilum influenzae
Sepsa, uzronik Haemophilus influenzae
A41.4 Sepsis anaerobica
Sepsa uzrokovana anaerobnim bacilima
Iskljuuje: gaseosa gangraena (A48.0)
A41.5 Sepsis per organismos Gramos-negativos alios
Sepsa uzrokovana drugim Gram-negativnim organizmima
sepsis per organismos Gramos-negativos alios NOS
A41.8 Sepsis alia, specificata
Druga oznaena sepsa
A41.9 Sepsis, non specificata
Sepsa, neoznaena
Napomena: Koristiti dodatnu ifru (R57.2) ukoliko se eli identifikovati septiki ok
Napomena: Koristiti dodatnu ifru (R57.2) ukoliko se eli identifikovati septiki ok
Afflictus (schock) septicus
Sepsis

116
Grupa I

A42.- Actinomycosis
Aktinomikoza, uzronik Actinomyces
Iskljuuje: actinomycetoma (B47.1)
A42.0 Actinomycosis pulmonalis
Aktinomikoza plua
A42.1 Actinomycosis abdominalis
Aktinomikoza trbuha
A42.2 Actinomycosis cervicofacialis
Aktinomikoza vrata i lica
A42.7 Sepsis actinomycotica
Sepsa - trovanje uzrokovano aktinomicesom
A42.8 Actinomycosis, formae aliae
Ostali oblici aktinomikoze
A42.9 Actinomycosis, non specificata
Aktinomikoza, neoznaena

A43.- Nocardiosis
Nokardioza, uzronik Nocardia
A43.0 Nocardiosis pulmonalis
Nokardioza plua
A43.1 Nocardiosis cutanea
Nokardioza koe
A43.8 Nocardiosis, formae aliae
Ostali oblici nokardioze
A43.9 Nocardiosis, non specificata
Nokardioza, neoznaena

A44.- Bartonellosis
Bartoneloza, uzronik Bartonella
A44.0 Bartonellosis systematica
Sistemska bartoneloza
Febris Oroya
A44.1 Bartonellosis cutanea et mucocutanea
Bartoneloza koe i sluznice
Verruca peruana
A44.8 Bartonellosis, formae aliae
Drugi oblici bartoneloze
A44.9 Bartonellosis, non specificata
Bartoneloza, neoznaena

A46 Erysipelas
Crveni vetar
Iskljuuje: Erysipelas post partum sive puerperium (O86.8)

117
2010

A48.- Morbi bacteriales alii, non alibi classificati


Druge bakterijske bolesti, neklasifikovane na drugom mestu
Iskljuuje: actinomycetoma (B47.1)
A48.0 Gaseosa gangraena
Gasna gangrena
Cellulitis clostridialis
Myonecrosis clostridialis
A48.1 Legionellosis
Legioneloza
A48.2 Legionellosis extrapulmonalis
Legioneloza lokalizovana izvan plua
Febris Pontica
A48.3 Afflictus (shock) toxicus
Toksiki ok
Iskljuuje: Shock endotoxicus NOS (R57.8)
sepsis NOS (A41.9)
A48.4 Febris brasiliana purpurica
Brazilska osipna groznica
Infectio systemica per Haemophilum aegyptium
A48.8 Morbi bacteriales alii, specificati
Ostale oznaene bakterijske bolesti

A49.- Infectio bacterialis, loci non specificati


Bakterijska infekcija neoznaene lokalizacije
Iskljuuje: Bakterijski agensi uzronici bolesti klasifikovani u drugim grupama (B95-B96)
Infectio chlamydialis NOS (A74.9)
Infectio meningococcica NOS (A39.9)
Infectio rickettsialis NOS (A79.9)
Infectio spirochaetalis NOS (A69.9)
A49.0 Infectio staphylococcica, loci non specificati
Infekcija uzrokovana stafilokokom, neoznaene lokalizacije
A49.1 Infectio streptococcica, loci non specificati
Infekcija uzrokovana streptokokom, neoznaene lokalizacije
A49.2 Infectio per Haemophilum influenzae, loci non specificati
Infecija, uzronik Haemophilus influenzae, neoznaene lokalizacije
A49.3 Infectio mycoplasmatica, loci non specificati
Infekcija uzrokovana mikoplazmom, neoznaene lokalizacije
A49.8 Infectiones bacteriales aliae
Ostale infecije uzrokovane bakterijama
A49.9 Infectio bacterialis, non specificata
Infekcija uzrokovana bakterijama, neoznaena
Bacteraemia NOS

118
Grupa I

Bolesti preteno prenete polnim odnosom


(A50-A64)
Iskljuuje: Morbus HIV (B20-B24)
Morbus Reiter (M02.3)
Urethritis non specificata et non gonococcica (N34.1)

A50.- Syphilis congenita


Uroeni sifilis
A50.0 Syphilis symptomatica praecox congenita
Rani uroeni simptomatski sifilis
Uroeno sifilisno stanje, bilo koje, oznaeno kao rano ili manifestno, u prve dve godine posle
roenja
Syphilis praecox congenita:
cutanea
mucocutanea
visceralis
laryngitis syphilitica praecox congenita
oculopathia syphilitica praecox congenita
osteochondropathia syphilitica praecox congenita
pharyngitis syphilitica praecox congenita
pneumonia syphilitica praecox congenita
rhinitis syphilitica praecox congenita
A50.1 Syphilis praecox latens congenita
Rani uroeni latentni sifilis
Uroeni sifilis bez klinikih manifestacija sa pozitivnom serolokom reakcijom i negativnom
reakcijom likvora, u prve dve godine posle roenja
A50.2 Syphilis praecox congenita, non specificata
Rani uroeni sifilis, neoznaen
Uroeni sifilis NOS u prve dve godine posle roenja
A50.3 Oculopathia syphilitica tarda congenita
Pozno sifilisno uroeno oboljenje oka
Keratitis interstitialis syphilitica tarda congenita (H19.2*)
Oculopathia syphilitica tarda congenita NEC (H58.8*)
Iskljuuje: trias Hutchinson (A50.5)
A50.4 Neurosyphilis juvenilis tarda congenita
Juvenilni neurosifilis
Dementia paralytica juvenilis
neurosyphilis taboparetica juvenilis
paresis generalisata juvenilis
tabes dorsalis juvenilis
encephalitis syphilitica tarda congenita (G05.0*)
meningiti syphilitica tarda congenita (G01*)
polyneuropathia syphilitica tarda congenita (G63.0*)
Koristiti dodatnu ifru, ako je potrebno, da oznaite bilo koji pridrueni duevni poremeaj.
Iskljuuje: trias Hutchinson (A50.5)

119
2010

A50.5 Syphilides symptomaticae tardae congenitae aliae


Ostali pozni uroeni simptomatski sifilisi
Uroeno sifilisno stanje, bilo koje, oznaeno kao pozno ili manifestno, dve ili vie godina posle
roenja
Articuli Clutton (M03.1*)
Nasus syphiliticus sellatus
arthropathia syphilitica tarda congenita (M03.1*)
dentes Hutchinson
osteochondropathia syphilitica tarda congenita (M90.2*)
syphilis cardiovascularis tarda congenita (I98.0*)
trias Hutchinson
A50.6 Syphilis tarda latens, congenita
Pozni uroeni latentni sifilis
Uroeni sifilis bez klinikih manifestacija, sa pozitivnom serolokom reakcijom i negativnom
reakcijom likvora, dve ili vie godina posle roenja
A50.7 Syphilis tarda congenita, non specificata
Pozni uroeni sifilis, neoznaen
Uroeni sifilis NOS, dve ili vie godina posle roenja
A50.9 Syphilis congenita, non specificata
Uroeni sifilis, neoznaen

A51.- Syphilis recens


Svei sifilis
A51.0 Syphilis genitalis primaria
Primarni sifilis polnih organa
Ulcus durum NOS
A51.1 Syphilis analis primaria
Primarni sifilis anusa
A51.2 Syphilis primaria, locorum alliorum
Primarni sifilis drugih lokalizacija
A51.3 Syphilis cutis et mucosae secundaria
Sekundarni sifilis koe i sluznice
Condyloma latum
alopecia syphilitica (L99.8*)
lamina syphilitica mucosa
leucoderma syphiliticum (L99.8*)
A51.4 Syphildes secundariae aliae
Ostale sekundarni sifilisi
iridocyclitis syphilitica secundaria (H22.0*)
lymphadenopathia syphilitica secundaria
meningitis syphilitica secundaria (G01*)
myositis syphilitica secundaria (M63.0*)
oculopathia syphilitica secundaria NEC (H58.8*)
pelvioperitonitis syphilitica feminina secundaria (N74.2*)
periosteitis syphilitica secundaria (M90.1*)
A51.5 Syphilis recens latens
Svei latentni sifilis
Sifilis (steeni) bez klinikih manifestacija, sa pozitivnom serolokom reakcijom i negativniom
reakcijom likvora do dve godine od infekcije.
A51.9 Syphilis recens, non specificata
Svei sifilis, neoznaen

120
Grupa I

A52.- Syphilis tarda


Pozni sifilis
A52.0 Syphilis cardiovascularis
Sifilis srca i krvnih sudova
Syphilis cardiovascularis NOS (I98.0*)
aneurisma aortae syphiliticum (I79.0*)
aortitis syphilitica (I79.1*)
arteritis cerebri syphilitica (I68.1*)
endocarditis syphilitica NOS (I39.8*)
incompetentia aortae syphilitica (I39.1*)
myocarditis syphilitica (I41.0*)
pericarditis syphilitica (I32.0*)
regurgitatio pulmonalis syphilitica (I39.3*)
A52.1 Neurosyphilis symptomatica
Simptomatski sifilis nervnog sistema
Artropathia Charcot (M14.6*)
Parkinsonismus syphiliticus (G22*)
atrophia optica syphilitica tarda (H48.0*)
encephalitis syphilitica tarda (G05.0*)
meningitis syphilitica tarda (G01*)
neuritis acustica syphilitica tarda (H94.0*)
neuritis retrobulbaris syphilitica tarda (H48.1*)
polyneuropathia syphilitica tarda (G63.0*)
Tabes dorsalis
A52.2 Neurosyphilis asymptomatica
Asimptomatski sifilis nervnog sistema
A52.3 Neurosyphilis, non specificata
Sifilis nervnog sistema, neoznaen
Gumma (syphiliticum)
Syphilis (tarda) systematis nervosi centralis syphiliticum NOS
Syphiloma
A52.7 Syphilis symptomatica tarda alia
Drugi pozni simptomatski sifilis
Gumma (syphiliticum) bilo koje lokalizacije, izuzev onih klasifikovanih pod A52.0-A52.3
Morbus glomerulosus syphiliticus (N08.0*)
Syphilis [stadium non specificatum]:
hepatis (K77.0*)
musculi (M63.0*)
ossis (M90.2*)
pulmonis (J99.8*)
synovialis (M68.0*)
Syphilis tarda sive teritiara bilo koje lokalizacije, izuzev onih klasifikovanih pod A52.0-A52.3
bursitis syphilitica tarda (M73.1*)
chorioretinitis syphilitica tarda (H32.0*)
episcleritis syphilitica tarda (H19.0*)
leukoderma syphiliticum tardum (L99.8*)
oculopathia syphilitica tarda NEC (H58.8*)
pelvioperitonitis syphilitica feminine tarda (N74.2*)
peritonitis syphilitica tarda (K67.2*)
A52.8 Syphilis tarda latens
Pozni latentni sifilis
Sifilis (steeni) bez klinikih manifestacija, sa pozitivnom serolokom reakcijom i negativnom
reakcijom likvora, dve ili vie godina posle infekcije
A52.9 Syphilis tarda, non specificata
Pozni sifilis, neoznaen

121
2010

A53.- Syphilides aliae non specificatae


Ostali neoznaeni sifilisi
A53.0 Syphilis latens, ut recens sive tarda, non specificata
Latentni sifilis, neoznaen kao rani ili pozni
Reactio serologica syphilitica positiva
Syphilis latens NOS
A53.9 Syphilis, non specificata
Sifilis, neoznaen
Infectio per Treponema pallidum NOS
Syphilis (acquisita) NOS
Iskljuuje: sifilis NOS, koji dovodi do smrti u uzrastu ispod dve godine (A50.2)

A54.- Infectio gonococcica


Infekcija gonokokom
A54.0 Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica sine abscessu periurethrali et
glandulae accessoriae
Infekcija gonokokom donjeg dela polno-mokranih puteva bez apscesa oko mokrane cevi
ili lezde
cervicitis gonococcica NOS
cystitis gonococcica NOS
urethritis gonococcica NOS
vulvovaginitis gonococcica NOS
Iskljuuje: abscessus glandulae genitourinariae (A54.1)
abscessus periurethralis (A54.1)
A54.1 Infectio tractus genitourinarii inferioris gonococcica cum abscessu periurethrali et
glandulae accessoriae
Infekcija gonokokom donjeg dela polno-mokranih puteva sa apscesom oko mokrane cevi
i lezde
Abscessus glandulae Bartholin gonococcicus
A54.2 Pelvioperitonitides et infectiones genitourinariae gonococcicae aliae
Zapaljenja karlinog peritoneuma i ostale polno-mokrane infekcije uzrokovane
gonokokom
epididymitis gonococcica (N51.1*)
orchitis gonococcica (N51.1*)
pelvioperitonitis feminina gonococcica (N74.3*)
prostatitis gonococcica (N51.0*)
Iskljuuje: peritonitis gonococcica (A54.8)
A54.3 Infectio oculi gonococcica
Infekcija oka gonokokom
conjunctivitis gonococcica (H13.1*)
iridocyclitis gonococcica (H22.0*)
Ophthalmia neonati gonococcica
A54.4 Infectio systematis musculosceletalis gonococcica
Infekcija miino-skeletnog sistema gonokokom
arthritis gonococcica (M01.3*)
bursitis gonococcica (M73.0*)
osteomyelitis gonococcica (M90.2*)
synovitis gonococcica (M68.0*)
tendosynovitis gonococcica (M68.0*)
A54.5 Pharyngitis gonococcica
Zapaljenje drela uzrokovano gonokokom

122
Grupa I

A54.6 Infectio ani et recti gonococcica


Infekcija anusa i rektuma gonokokom
A54.8 Infectiones gonococcicae aliae
Ostale infekcije gonokokom
abscessus cerebri gonococcica (G07*)
endocarditis gonococcica (I39.8*)
laesiones cutis gonococcicae
meningitis gonococcica (G01*)
myocarditis gonococcica (I41.0*)
pericarditis gonococcica (I32.0*)
peritonitis gonococcica (K67.1*)
pneumonia gonococcica (J17.0*)
sepsis gonococcica
Iskljuuje: pelvioperitonitis gonococcica (A54.2)
A54.9 Infectio gonococcica, non specificata
Infekcija gonokokom, neoznaena

A55 Lymphogranuloma per infectionem Chlamydia (venericum)


Veneriki limfogranulom, uzronik Chlamydia
Ukljuuje: Bubo climaticus sive tropicalis
Esthiomene
Lymphogranuloma inguinale
Morbus Durand-Nicolas-Favre

A56.- Morbi sexuales alii per Chlamydiam transmissa


Ostale polne bolesti uzrokovane hlamidijama
Ukljuuje: morbi sexuales per Chlamydiam trachomatis transmissi
Iskljuuje: Stanja klasifikovana u A74
conjunctivitis neonatalis chlamydialis (P39.1)
lymphogranuloma chlamydiale (A55)
pneumonia neonatalis chlamydialis (P23.1)
A56.0 Infectio tractus genitourinarii inferioris, chlamydialis
Infekcija donjeg dela polno-mokranih puteva uzrokovana hlamidijom
Cervicitis chlamydialis
Cystitis chlamydialis
Urethritis chlamydialis
Vulvovaginitis chlamydialis
A56.1 Infectio pelviopernitonaei et organorum genitourinariorum aliorum chlamydialis
Infekcija karlinog peritoneuma i drugih polno-mokranih organa uzrokovana hlamidijom
epididymitis chlamydialis (N51.1*)
orchitis chlamydialis (N51.1*)
pelvioperitonitis chlamydialis feminina (N74.4*)
A56.2 Infectio tractus genitourinarii, chlamydialis, non specificata
Infekcija polno-mokranog trakta uzrokovana hlamidijom, neoznaena
A56.3 Infectio ani et recti chlamydialis
Infekcija anusa i rektuma uzrokovana hlamidijom
A56.4 Infectio pharyngis, chlamydialis
Infekcija drela uzrokovana hlamidijom
A56.8 Infectio chlamydialis, modo sexuali transmissa, locorum aliorum
Infekcija preneta polnim odnosom, uzrokovana hlamidijom, drugih lokalizacija

123
2010

A57 Ulcus mole


Meki ankr
Ukljuuje: Chancroides

A58 Granuloma inguinale


Zrnasti tumor prepone
Ukljuuje: Donovanosis

A59.- Trichomoniasis
Trihomonijaza, uzronik Trichomonas vaginalis
Iskljuuje: Trichomoniasis intestinalis (A07.8)
A59.0 Trichomoniasis urogenitalis
Trihomonijaza polno-mokranog organa
Leucorrhoea (vaginalis)
trichomoniatica
Prostatitis (N51.0*)
A59.8 Trichomoniasis locorum aliorum
Trihomonijaza drugih lokalizacija
A59.9 Trichomoniasis, non specificata
Trihomonijaza, neoznaena

A60.- Infectio herpesviralis [herpes simplex] regionis anogenitalis


Anogenitalna infekcija uzrokovana virusom herpesa [herpes simplex]
A60.0 Infectio genitaliorum et tractus urogenitalis, herpesviralis
Infekcija polnih i mokrano-polnih organa uzrokovana virusom herpesa
Infectio tractus genitalis:
feminini herpesviralis (N77.0-N77.1*)
masculini herpesviralis (N51.-*)
A60.1 Infectio cutis perianalis et recti, herpesviralis
Infekcija perianalne koe i rektuma uzrokovana virusom herpesa
A60.9 Infectio anogenitalis herpesviralis, non specificata
Anogenitalna infekcija uzrokovana virusom herpesa, neoznaena

A63.- Morbi praedominanter modo sexuali transmissi alii, non alibi classificati
Ostale bolesti prenete preteno polnim odnosom, neklasifikovane na drugom
mestu
Iskljuuje: molluscum contagiosum (B08.1)
papilloma cervicis (D26.0)
A63.0 Verrucae anogenitales
Anogenitalne bradavice
A63.8 Morbi praedominanter modo sexuali transmissi alii, specificati
Ostale oznaene bolesti prenete preteno polnim odnosom

A64 Morbus modo sexuali transmissus, non specificatus


Neoznaena bolest preneta polnim odnosom
Ukljuuje: Morbus venericus NOS

124
Grupa I

Druge bolesti uzrokovane spirohetama


(A65-A69)
Iskljuuje: leptospirosis (A27.-)
syphilis (A50-A53)

A65 Syphilis non venerica


Sifilis van polnih organa
Ukljuuje: Bejel
Njovera
Syphilis endemica

A66.- Framboesia
Frambezijaze, uzronik Treponaema pertenuis
Ukljuuje: bouba
framboesia (tropica)
pian
A66.0 Laesiones framboesiales initiales
Poetne lezije uzrokovane frambezijom
Chancre framboesialis
Framboesia materna
Initialis sive primaria
Ulcus framboesiale initiale
A66.1 Papillomata multiplicia et ulcera humida framboesialia
Mnogobrojne kvrice i vlane grizlice uzrokovane frambezijom
Framboesioma
Papilloma framboesiale plantare sive palmare
Pianoma
A66.2 Laesiones cutis framboesiales initiales aliae
Druga svea oteenja koe uzrokovana frambezijom
Framboesia cutanea (manje od pet godina posle infekcije)
Framboesidum praecox
praecox (cutanea) (maculosa) (maculopapulosa) (micropapulosa) (papulosa)
A66.3 Hyperkeratosis framboesialis
Zadebljanja roastog sloja koe uzrokovana frambezijom
Hyperkeratosis palmaris sive plantaris (praecox)(tarda)
Plantae vermibus corrosae
Choul manus
A66.4 Gummata et ulcera framboesialia
Gume i grizlice uzrokovane frambezijom
Framboesia nodularis tarda (ulcerosa)
Framboesidum gummosum
A66.5 Gangosa
Mutilacija nosa i drela uzrokovana frambezijom
Rhinopharyngitis mutilans (framboesialis)

125
2010

A66.6 Laesiones ossium et articulorum framboesiales


Lezije kostiju i zglobova uzrokovane frambezijom
Ganglion framboesiale (preacox)(tardum)
Hydrarthrosis framboesialis (preacox)(tarda)
Osteitis gummosa sive periostitis framboesialis (tarda)
Osteitis gummosa framboesialis (preacox)(tarda)
Periostitis gummosa (hypertrophicans) framboesiais (preacox)(tarda)
Goundou
framboesialis (tardum)
Gumma
A66.7 Manifestationes framboesiales aliae
Ostale manifestacije uzrokovane frambezijom
Framboesia mucosa
Noduli periarticulares framboesiales
A66.8 Framboesia latens
Latentna frambezija
Framboesia seropositiva sine manifestationibus clinics
A66.9 Framboesia, non specificata
Frambezija, neoznaena

A67.- Pinta-"mal del pinto"


Pinta ljuskasto-pegasto oboljenje koe
A67.0 Laesiones "pinta" primariae
Primarne lezije pinte
Papula "pinta" (primaria)
Ulcus "pinta" (primarium)
A67.1 Laesiones "pinta" intermediae
Periodine lezije pinte
Hyperkeratosis
Laesiones hyperchromicae pinta
Laminae erythematsae
Pintidae
A67.2 Laesiones "pinta" tardae
Pozne lezije "pinte"
Laesiones pinta cardiovasculares (I98.1*)
Laesiones pinta cicatriciales
Laesiones pinta cutis achromaticae
Laesiones pinta dyschromicae
A67.3 Laesiones "pinta" mixtae
Meovite lezije pinte
Laesiones (cutis) pinta achromicae
A67.9 Pinta, non specificata
Pinta, neoznaena

A68.- Febris recurrens


Povratna groznica
Iskljuuje: morbus Lyme (A69.2)
A68.0 Febris recurrens pedicularis
Povratna groznica uzrokovana vaima
Febris recurrens per Borreliam recurrentem

126
Grupa I

A68.1 Febris recurrens ixodibus transmissa


Povratna groznica uzrokovana krpeljima
Febris recurrens propter infectionem Borreliis aliis
A68.9 Febris recurrens, non specificata
Povratna groznica, neoznaena

A69.- Infectiones spirochaetales aliae


Ostale infekcije spirohetama
A69.0 Stomatitis ulcerosa necroticans
Ulcerozno-nekrotiko zapaljenje sluznice usta
Cancrum oris
Gangraena fusospirochaetalis
Noma
Stomatitis gangraenosa
A69.1 Infectiones Vincent aliae
Ostale infekcije izazvane spirohetom Vincent
Angina Vincent
Gingivitis Vincent
Gingivitis ulceronecroticans (acuta)
Gingivostomatitis ulceronecroticans (acuta)
Pharyngitis fusospirochaetalis
Rovovska usta
Stomatitis spirochaetalis
A69.2 Morbus Lyme
Lajmska bolest
Erythema migrans chronicum per Borreliam burgdorferi
A69.8 Infectiones spirochaetales aliae, specificatae
Ostale oznaene infekcije uzrokove spirohetama
A69.9 Infectio spirochaetalis, non specificata
Infekcija uzrokovana spirohetom, neoznaena

Druge bolesti uzrokovane hlamidijama


(A70-A74)

A70 Infectio per Chlamydiam psittaci


Hlamidijaza, uzronik Chlamydia psittaci
Ukljuuje: Febris psittaci
Ornithosis
Psittacosis

A71.- Trachoma
Trahom
Iskljuuje: sequelae trachomatis (B94.0)
A71.0 Trachoma incipiens
Poetni trahom
Trachoma dubium

127
2010

A71.1 Trachoma floridum


Aktivni trahom
Conjunctivitis follicularis (trachomatosa)
Conjunctivitis granularis (trachomatosa)
Pannus trachomatosus
A71.9 Trachoma, non specificatum
Trahom, neoznaen

A74.- Morbi chlamydiales alii


Ostale hlamidijaze
Iskljuuje: Hlamidijaza preneta polnim aktom (A55-A56)
Pneumonia chlamydialis (J16.0)
conjunctivitis neonati chlamidialis (P39.1)
pneumonia neonati chlamidialis (P23.1)
A74.0 Conjunctivitis chlamydialis (H13.1*)
Zapaljenje venjae uzrokovano hlamidijom
Paratrachoma
A74.8 Morbi chlamydiales alii
Druge bolesti uzrokovane hlamidijama
Peritonitis chlamydialis (K67.0*)
A74.9 Infectio chlamydialis, non specificata
Infekcija uzrokovana hlamidijom, neoznaena
Chlamydiosis NOS

Rikecioze - Bolesti prenete artropodama (lankonocima)


(A75-A79)

A75.- Febris typhica pediculis transmissa


Pegavac [Pegavi tifus] tifusna groznica koju prenose vai
Iskljuuje: rickettsiosis per Ehrlichiam sennetsu (A79.8)
A75.0 Typhus exanthematosus per Rickettsiam prowazeki
Pegavi tifus, uzronik Rickettsia prowazeki
Typhus (febris) classicus
Typhus epidemicus
A75.1 Typhus recrudescens [Morbus "Brill"]
Povratni tifus [Brillova bolest]
Morbus Brill-Zinsser
A75.2 Febris typhica per Rickettsiam typhi
Pegavac, uzronik Rickettsia typhi
Typhus murinus
A75.3 Febria typhica per Rickettsiam tsutsugamushi
Pegavac, uzronik Rickettsia tsutsugamushi
Febris tsutsugamushi
Scrub typhus
A75.9 Febris typhica, non specificata
Pegavac, neoznaen
Typhus NOS

128
Grupa I

A77.- Febris exanthematosa ixodibus transmissa


Osipna groznica koju prenose krpelji
A77.0 Febris exanthematosa per Rickettsiam rickettsii
Osipna groznica, uzronik Rickettsia rickettsii
Febris exanthematosa Rocky Mountain
Febris exanthematosa Sao Paolo
A77.1 Febris exanthematosa per Rickettsiam conori
Osipna groznica, uzronik Rickettsia conori
Febris marseiliensis
Febris mediterranea ixodibus transmissa
Typhus africanicus ixodibus trasmissus
Typhus indicus ixodibus transmissus
Typhus kenyensis ixodibus transmissus
Typhus boutonneuse
A77.2 Febris exanthematosa per Rickettsiam sibericam
Osipna groznica, uzronik Rickettsia siberica
Febris asiatica ixodibus transmissa
Typhus sibericus ixodibus transmissus
A77.3 Ferbis exanthematosa per Rickettsiam australem
Osipna groznica, uzronik Rickettsia australis
Typhus queenslandicus ixodibus transmisus
A77.8 Febres exanthematosae ixodibus transmissae aliae
Ostale osipne groznice koje prenose krpelji
A77.9 Febris exanthematosa, non specificata
Osipna groznica koju prenose krpelji, neoznaena
Typhus ixodibus transmissus NOS

A78 Febris Q
Kju-groznica
Ukljuuje: Febris quadrilateralis
Febris Nine Mile
Infectio per Coxiellam burnetii

A79.- Rickettsioses aliae


Druge rikecioze
A79.0 Febris fossae - "trench-fever"
Rovovska groznica
Febris quintana
Febris wolynica
A79.1 Rickettsialopox per Rickettsiam akari
Rikecijske boginje, uzronik Rickettsia akari
Febris Kew Garden
Rickettsiosis vesicularis
A79.8 Rickettsiosess aliae, specificatae
Ostale oznaene rikecioze
Rickettsiosis per Ehrlichiam sennetsu
A79.9 Rickettsiosis, non specificata
Rikecioza, neoznaena
Infectio rickettsialis NOS

129
2010

Infekcije centralnog nervnog sistema uzrokovane virusima


(A80-A89)
Iskljuuje: sequelae:
encephalitidis viralis (B94.1)
poliomyelitidis (B91)

A80.- Poliomyelitis anterior acuta


Akutna deja paraliza
A80.0 Poliomyelitis paralytica acuta, postvaccinalis
Akutna deja paraliza, posle vakcinacije
A80.1 Poliomyelitis paralytica acuta (virus importatum)
Akutna deja paraliza, divlji importovani virus
A80.2 Poliomyelitis paralytica acuta (virus autochtonum)
Akutna deja paraliza, domai virus
A80.3 Poliomyelitides paralyticae acutae, aliae, non specificatae
Ostale akutne deje paralize, neoznaene
A80.4 Poliomyelitis acuta, non paralytica
Druga akutna neparalitika deja paraliza
A80.9 Poliomyelitis acuta, non specificata
Akutna deja paraliza, neoznaena

A81.- Infectiones systematis nervosi centralis virales lentae


Infekcije centralnog nervnog sistema sporog toka uzrokovane virusima
Ukljuuje: Oboljenja centralnog nervnog sistema izazvana prionima
A81.0 Morbus Creutzfeldt-Jakob
Creutzfeldt-Jakobova bolest
Encephalopathia spongioformis subacuta
A81.1 Panencephalitis scleroticans subacuta
Subakutno sklerozirajue difuzno zapaljenje mozga
Encephalitis Dawson
Leucoencephalopathia scleroticans Van Bogaert
A81.2 Leucoencephalopathia multifocalia progressiva
Progresivno multifokalno oboljenje bele modane mase
Leucoencephalopathia multifocalis NOS
A81.8 Infectiones systematis nervosi centralis virales lentae aliae
Ostale infekcije centralnog nervnog sistema sporog toka uzrokovane virusom
Kuru
A81.9 Infectio systematis nervosi centralis viralis lenta, non specificata
Infekcija centralnog nervnog sistema sporog toka uzrokovana virusima, neoznaena
Oboljenje centralnog nervnog sistema izazvano prionima, NOS

A82.- Rabies
Besnilo
A82.0 Rabies silvatica
umsko besnilo
A82.1 Rabies urbana
Urbano besnilo
A82.9 Rabies, non specificata
Besnilo, neoznaeno

130
Grupa I

A83.- Encephalitis viralis anophelis transmissa


Zapaljenje mozga uzrokovano virusima koje prenose komarci
Ukljuuje: Meningoencephalitis viralis anophelis transmissa
Iskljuuje: Encephalitis equina venezuelensis (A92.2)
A83.0 Encephalitis japonica
Japanski encefalitis
A83.1 Encephalitis equina occidentalis
Zapadni konjski encefalitis
A83.2 Encephalitis equina orientalis
Istoni konjski encefalitis
A83.3 Encephalitis St. Louis
St. Louis encefalitis
A83.4 Encephalitis australiensis
Australijski encefalitis
Morbus viralis Kunjin
A83.5 Encephalitis californiensis
Kalifornijski encefalitis
Encephalitis La Crosse
Meningoencephalitis californiensis
A83.6 Morbus viralis Rocio
Rociova bolest
A83.8 Encephalitides virales anophelis transmissae aliae
Ostala zapaljenja mozga uzrokovana virusima koje prenose komarci
A83.9 Encephalitis viralis anophelis transmissa, non specificata
Zapaljenje mozga uzrokovano virusima koje prenose komarci, neoznaeno

A84.- Encephalitis viralis ixodibus transmissa


Zapaljenje mozga uzrokovano virusima koje prenose krpelji
Ukljuuje: meningoencephalitis viralis ixodibus transmissa
A84.0 Encephalitis Orientis extremi ixodibus transmissa
Dalekoistoni krpeljski encefalitis
A84.1 Encephalitis Europae centralis ixodibus transmissa
Centralnoevropski krpeljski encefalitis
A84.8 Encephalitides virales ixodibus transmissae aliae
Ostali krpeljski encefalitisi uzrokovani virusima
Morbus viralis Powassan
Louping ill
A84.9 Encephalitis viralis ixodibus transmissa, non specificata
Krpeljski encefalitis uzrokovan virusima, neoznaen

131
2010

A85.- Encephalitides virales aliae, non alibi classificatae


Ostala zapaljenja mozga uzrokovana virusima, neklasifikovana na drugom mestu
Ukljuuje: encephalomyelitis viralis NEC
meningoencephalitis NEC
Iskljuuje: choriomeningitis lymphocytica (A87.2)
encephalitis:
herpetica [herpes simplex] (B00.4)
morbillosa (B05.0)
parotitica (B26.2)
poliomyelitica (A80.-)
zostrica (B02.0)
encephalomyelitis myalgica benigna (G93.3)
A85.0 Encephalitis enteroviralis (G05.1*)
Zapaljenje mozga uzrokovano enterovirusima
Encephalomyelitis enteroviralis
A85.1 Encephalitis adenoviralis (G05.1*)
Zapaljenje mozga uzrokovano adenovirusima
Meningoencephalitis adenoviralis
A85.2 Encephalitis viralis arthoropodis transmissa, non specificata
Zapaljenje mozga uzrokovano virusima koje prenose lankonoci, neoznaeno
A85.8 Encephalitides virales aliae, specificatae
Ostala oznaena zapaljenja mozga uzrokovano virusima
Encephalitis lethargica
Morbus Von Economo-Cruchet

A86 Encephalitis viralis, non specificata


Zapaljenje mozga uzrokovano virusima, neoznaeno
Ukljuuje: encephalomyelitis viralis NOS
meningoencephalitis NOS

A87.- Meningitis viralis


Zapaljenje modanica uzrokovano virusima
Iskljuuje: meningitis:
herpetica [herpes simplex] (B00.3)
morbillosa (B05.1)
parotitica (B26.1)
poliomyelitica (A80.-)
zostrica (B02.1)
A87.0 Meningitis enteroviralis (G02.0*)
Zapaljenje modanica uzrokovano enterovirusima
Meningitis coxsackieviralis
Meningitis echoviralis
A87.1 Meningitis adenoviralis (G02.0*)
Zapaljenja modanica uzrokovana adenovirusima
A87.2 Choriomeningitis lymphocytica
Zapaljenje srednje sudovnjae oka i modanica sa poveanim brojem limfocita
Meningoencephalitis lymphocytica
A87.8 Meningitides virales aliae
Ostala zapaljenja modanica uzrokovana virusima
A87.9 Meningitis viralis, non specificata
Zapaljenje modanica uzrokovano virusima, neoznaeno

132
Grupa I

A88.- Infectiones systematis nervosi centralis virales aliae, non alibi classificatae
Ostale infekcije centralnog nervnog sistema uzrokovane virusima, neklasifikovane
na drugom mestu
Iskljuuje: encephalitis viralis NOS (A86)
meningitis NOS (A87.9)
A88.0 Febris exanthematosa enteroviralis (exanthema Boston)
Osipna groznica uzrokovana enterovirusom Boston
A88.1 Vertigo epidemica
Epidemijska vrtoglavica
A88.8 Infectiones systematis nervosi centralis virales aliae, specificatae
Ostale oznaene infekcije centralnog nervnog sistema uzrokovane virusima

A89 Infectio systematis nervosi centralis viralis, non specificata


Infekcija centralnog nervnog sistema uzrokovana virusima, neoznaena

Groznice i hemoragijske groznice uzrokovane virusima koje prenose


lankonoci
(A90-A99)

A90 Febris dengue


Denga groznica
Iskljuuje: febris dengue haemorrhagica (A91)

A91 Febris dengue haemorrhagica


Hemoragijska denga groznica

A92.- Febres virales anophelis transmissae aliae


Ostale groznice uzrokovane virusima koje prenose komarci
Iskljuuje: Morbus Ross River (B33.1)
A92.0 Morbus viralis Chikungunya
Bolest uzrokovana virusom Chikungunya
Febris Chikungunya (haemorrhagica)
A92.1 Febris O nyong-nyong
Groznica O nyong-nyong
A92.2 Febris equina venezuelensis
Venecuelska konjska groznica
Encephalitis Equina venezuelensis
Encephalomyelitis equina venezuelensis
A92.3 Febris West Nile
Groznica Zapadnog Nila
Febris West Nile
A92.4 Febris Rift valley
Groznica doline Rift
A92.8 Febres virales anophelis tranamissae aliae, specificatae
Ostale oznaene groznice uzrokovane virusima koje prenose komarci
A92.9 Febris viralis anophelis transmissa, non specificata
Groznica uzrokovana virusima koje prenose komarci, neoznaena

133
2010

A93.- Febres virales arthropodis transmissae aliae, non alibi classificatae


Ostale groznice uzrokovane virusima koje prenose lankonoci, neklasifikovane na
drugom mestu
A93.0 Morbus viralis Oropouche
Bolest uzrokovana virusom oropouche
Febris Oropouche
A93.1 Febris Sandfly
Groznica papatai
Febris Pappataci
Febris phlebotomica
A93.2 Febris ixodica Colorado
Groznica Kolorado koju prenose krpelji
A93.8 Febres virales arthropodis transmissae aliae, specificatae
Ostale oznaene groznice uzrokovane virusima koje prenose lankonoci
Morbus viralis Piry
Stomatitis vesiculosa viralis [febris Indiana]

A94 Febris viralis arthropodis transmissa, non specificata


Groznica uzrokovana virusima koje prenose lankonoci, neoznaena
Ukljuuje: Febris arboviralis NOS
Infectio arboviralis NOS

A95.- Febris flava


uta groznica
A95.0 Febris flava silvatica
umska zuta groznica
Febris flava jungle
A95.1 Febris flava urbana
Urbana uta groznica
A95.9 Febris flava, non specificata
uta groznica, neoznaena

A96.- Febris haemorrhagica arenaviralis


Hemoragijska groznica uzrokovana arenavirusima
A96.0 Febris haemorrhagica Junin
Hemoragijska groznica Junin
Febris haemorrhagica argentinensis
A96.1 Febris haemorrhagica Machupo
Hemoragijska groznica Machupo
Febris haemorrhagica boliviensis
A96.2 Febris lassa
Umarajua groznica
A96.8 Febres haemorrhagicae arenavirales aliae
Ostale hemoragijske groznice uzrokovane arenavirusima
A96.9 Febris haemorrhagica arenaviralis, non specificata
Hemoragijska groznica uzrokovana arenavirusima, neoznaena

134
Grupa I

A98.- Febres haemorrhagicae virales aliae, non alibi classificatae


Ostale hemoragijske groznice uzrokovane virusima, neklasifikovane na drugom
mestu
Iskljuuje: febris dengue haemorrhagica (A91)
febris haemorrhagica Chikungunya (A92.0)
A98.0 Febris haemorrhagica Crim-Congo
Krimsko-kongoanska hemoragijska groznica
Febris haemorrhagica centroasiatica
A98.1 Febris haemorrhagica Omsk
Omska hemoragijska groznica
A98.2 Morbus silvaticus Kyasanur
umska bolest Kyasanura
A98.3 Morbus viralis Marburg
Marburka virusna bolest
A98.4 Morbus viralis Ebola
Ebola hemoragijska groznica
A98.5 Febris haemorrhagica cum syndromate renali
Hemoragijska groznica sa bubrenim sindromom
Febris haemorrhagica:
coreica
epidemica
russica
Morbus viralis Hantaan
Morbus viralis Hantaan cum manifestatione renali
Nephropathia epidemica
Iskljuuje: Syndroma (cardio-) pulmonale hantavirale (B33.4 , J17.1*)
A98.8 Febres haemorrhagicae virales aliae, specificatae
Ostale oznaene hemoragijske groznice uzrokovane virusima

A99 Febris haemorrhagica viralis, non specificata


Hemoragijska groznica uzrokovana virusom, neoznaena

Infekcije sa oteenjima koe i sluznice uzrokovane virusima


(B00-B09)

B00.- Infectiones herpesvirales


Infekcije uzrokovane herpes virusom, uzronik Herpes simplex
Iskljuuje: herpangina (B08.5)
infectio anogenitalis herpesviralis (A60.-)
infectio cogenitalis herpesviralis (P35.2)
mononucleosis gamma herpesviralis (B27.0)
B00.0 Eczema herpeticum
Ospa uzrokovana virusom
Eruptio varicella formis Kaposi

135
2010

B00.1 Dermatitis vesicularis herpetica


Mehurasto zapaljenje koe uzrokovano herpesvirusom
Herpes simplex:
facialis
labialis
Herpes simplex:
per (alpha) herpesvirus 2
otiticus
per (alpha) herpesvirus 2
B00.2 Gingivostomatitis et pharyngotonsillitis herpetica
Zapaljenje sluznice desni, usta, drela i krajnika uzrokovano herpesvirusom
Pharyngitis herpesviralis
B00.3 Meningitis herpetica (G02.0*)
Zapaljenje modanica uzrokovano herpesvirusom
B00.4 Encephalitis herpetica (G05.1*)
Zapaljenje mozga uzrokovano herpesvirusom
Meningoencephalitis herpesviral
Morbus Simian B
B00.5 Morbus oculi herpeticus
Bolest oka uzrokovana herpesvirusom
Conjunctivitis herpesviralis (H13.1*)
Dermatitis palpebrae herpesviralis (H03.1*)
Iridocyclitis herpesviralis (H22.0*)
Iritis herpesviralis (H22.0*)
Keratitis herpesviralis (H19.1*)
Keratoconjunctivitis herpesviralis (H19.1*)
Uveitis anterior herpesviralis (H22.0*)
B00.7 Herpes generalisatus
Generalizovana bolest uzrokovana herpes virusom
Sepsis herpesviralis
B00.8 Infectio herpetica, formae aliae
Drugi oblici infekcije uzrokovani herpes virusom
hepatitis herpetica (K77.0*)
panaritium herpetica
B00.9 Infectio herpetica, non specificata
Infekcija uzrokovana herpes virusom, neoznaena
Herpes simplex NOS

B01.- Varicella
Variela-ovije boginje
B01.0 Meningitis varicellosa (G02.0*)
Zapaljenje modanica uzrokovano virusom variele
B01.1 Encephalitis varicellosa (G05.1*)
Zapaljenje mozga uzrokovano virusom varicele
Encephalitis post varicellam
Encephalomyelitis varicellosa
B01.2 Pneumonia varicellosa (J17.1*)
Zapaljenje plua uzrokovano virusom variele
B01.8 Varicella cum compilcationibus aliis
Ovije boginje sa drugim komplikacijama

136
Grupa I

B01.9 Varicella sine complicatione


Ovije boginje bez komplikacija
Varicella NOS

B02.- Herpes zoster


Zonski-pojasasti herpes
Ukljuuje: herpes cinguli
herpes zonalis
B02.0 Encephalitis zostrica (G05.1*)
Zapaljenje mozga uzrokovano virusom herpes zostera
Meningoencephalitis zostrica
B02.1 Meningitis zostrica (G02.0*)
Zapaljenje modanica uzrokovano virusom herpes zostera
B02.2 Herpes zoster cum complicationibus systematis nervosi aliis
Herpes zoster sa drugim komplikacijama nervnog sistema
Ganglionitis geniculata postherpetica (G53.0*)
Neuralgia nervi trigemini postherpetica (G53.0*)
Polyneuropathia postherpetica (G63.0*)
B02.3 Morbus oculi zostricus
Bolest oka uzrokovana virusom herpes zostera
Blepharitis zostrica (H03.1*)
Conjunctivitis zostrica (H13.1*)
Iridocyclitis zostrica (H22.0*)
Iritis zostrica (H22.0*)
Keratitis zostrica (H19.2*)
Keratoconjunctivitis zostrica (H19.2*)
Scleritis zostrica (H19.0*)
B02.7 Herpes zoster disseminatus
Rasejani herpes zoster
B02.8 Herpes zoster cum complicationibus aliis
Herpes zoster sa drugim komplikacijama
B02.9 Herpes zoster sine complicationibus
Herpes zoster bez komplikacija
Zoster NOS

B03 Variola vera


Velike boginje

B04 Variola simiaca


Boginje majmuna

B05.- Morbilli
Morbili [male boginje]
Ukljuuje: Morbilli
Iskljuuje: panencephalitis scleroticans subacuta (A81.1)
B05.0 Encephalitis morbillosa (G05.1*)
Zapaljenje mozga uzrokovano virusom malih boginja
Encephalitis postmorbillosa
B05.1 Meningitis morbillosa (G02.0*)
Zapaljenje modanica uzrokovano virusom malih boginja
Meningitis postmorbillosa

137
2010

B05.2 Pneumonia morbillosa (J17.1*)


Zapaljenje plua uzrokovano virusom malih boginja
Pneumonia postmorbillosa
B05.3 Otitis media morbillosa (H67.1*)
Zapaljenje srednjeg uva uzrokovano virusom malih boginja
Otitis media postmorbillosa
B05.4 Morbilli cum complicationibus intestinalibus
Male boginje sa crevnim komplikacijama
B05.8 Morbilli cum complicationibus aliis
Male boginje sa drugim komplikacijama
Keratitis et keratoconjunctivitis morbillosa (H19.2*)
B05.9 Morbilli sine complicationibus
Male boginje bez komplikacija
Morbilli NOS

B06.- Rubeola
Rubeola [crvenka]
Iskljuuje: Rubella congenitalis (P35.0)
B06.0 Rubeola cum complicationibus neurologicis
Rubeola sa neurolokim komplikacijama
Encephalitis rubeolosa (G05.1*)
Meningitis rubeolosa (G02.0*)
Meningoencephalitis rubeolosa (G05.1*)
B06.8 Rubeola cum complicationibus aliis
Rubeola sa drugim komplikacijama
Arthritis rubeolosa (M01.4*)
Pneumonia (J17.1*)
B06.9 Rubeola sine complicationibus
Rubeola bez komplikacija
Rubeola NOS

B07 Verrucae virales


Virusne bradavice
Ukljuuje: Verruca:
simplex
vulgaris
Iskljuuje: papilloma:
cervicis uteri (D26.0)
laryngis (D14.1)
vesicae urinariae (D41.4)
verrucae anogenitales (venericae) (A63.0)

138
Grupa I

B08.- Infectiones virales cum laesionibus mucocutaneis aliae, non alibi


classificatae
Ostale infekcije sa oteenjem koe i sluznice uzrokovane virusima,
neklasifikovane na drugom mestu
Iskljuuje: stomatitis vesiculosa viralis (A93.8)
B08.0 Infectiones orthopoxvirales aliae
Druge infekcije uzrokovane ortopoks virusom
Orf viralis
Pseudovaccinia
Pustulosis contagiosa
Vaccinia
Iskljuuje: variola simiaca (B04)
B08.1 Molluscum contagiosum
Zarazna peteljkasta bradavica
B08.2 Exanthema subitum
Ospa koe uzrokovana virusima
B08.3 Erythema infectivum
Zarazno crvenilo
B08.4 Stomatitis vesiculosa enteroviralis
Plikovito zapaljenje sluznice usta uzrokovano enterovirusom
Morbus manus, pedis et oris
B08.5 Pharyngitis vesiculosa enteroviralis
Plikovito zapaljenje drela uzrokovano enterovirusom
Herpangina
B08.8 Infectiones virales cum laesionibus mucocutaneis aliae specificatae
Ostale oznaene infekcije sa oteenjem koe i sluznice uzrokovane virusima
Morbus pedis et oris
Pharyngitis lymphonodularis enteroviralis
Tanapox viralis
Yaba pox viralis

B09 Infectio viralis cum laesionibus mucocutaneis non specificata


Infekcija sa osteenjima koe i sluznice uzrokovana virusima, neoznaena
Ukljuuje: Enanthema virale NOS
Exanthema virale NOS

Zapaljenja jetre uzrokovana virusima


(B15-B19)
Koristiti dodatnu ifru (Grupa XX), po potrebi, da se oznai lek, u sluaju posttransfuzionog zapaljenja jetre
Iskljuuje: hepatitis cytomegaloviralis (B25.1)
hepatitis herpesviralis (B00.8)
sequelae hepatitidis viralis (B94.2)

B15.- Hepatitis acuta A


Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom A
B15.0 Hepatitis A cum comate hepatico
Akutno zapaljenje jetre sa hepatikom komom, uzrokovano virusom A

139
2010

B15.9 Hepatitis A sine comate hepatico


Akutno zapaljenje jetre bez hepatike kome, uzrokovano virusom A
Hepatitis A (viralis) (acuta) NOS

B16.- Hepatitis acuta B


Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom B
B16.0 Hepatitis acuta B cum delta agente (coinfectio), cum comate hepatico
Akutno zapaljenje jetre sa hepatikom komom, uzrokovano virusom B sa delta agensom
(koinfekcija)
B16.1 Hepatitis acuta B cum delta agente, sine comate hepatico
Akutno zapaljenje jetre bez hepatike kome, uzrokovano virusom B sa delta agensom
B16.2 Hepatitis acuta B sine delta agente, cum comate hepatico
Akutno zapaljenje jetre sa hepatikom komom, uzrokovano virusom B bez delta agensa
B16.9 Hepatitis acuta B sine delta agente et sine comate hepatico
Akutno zapaljenje jetre i bez hepatike kome, uzrokovano virusom B bez delta agensa
Hepatitis B (viralis) (acuta) NOS

B17.- Hepatitides virales acutae aliae


Ostala akutna zapaljenja jetre uzrokovana virusima
B17.0 Infectio delta agente acuta in B antigenaemia sine laesione hepatis
Akutna delta superinfekcija nosioca hepatitisa B bez povrede jetre
B17.1 Hepatitis acuta C
Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom C
B17.2 Hepatitis acuta E
Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusom E
B17.8 Hepatitides virales aliae, specificatae
Ostala oznaena akutna zapaljenja jetre uzrokovana virusima
Hepatitis non-A non-B (viralis) (acuta) NEC
B17.9 Hepatitis viralis acuta, non specificata
Akutno zapaljenje jetre uzrokovano virusima, neoznaeno
Hepatitis acuta NOS

B18.- Hepatitis viralis chronica


Hronino zapaljenje jetre uzrokovano virusima
B18.0 Hepatitis viralis chronica B cum delta agente
Hronino zapaljenje jetre uzrokovano virusom B sa delta agensom
B18.1 Hepatitis viralis chronica B sine delta agente
Hronino zapaljenje jetre uzrokovano virusom B bez delta agensa
Hepatitis (viralis) chronica B
B18.2 Hepatitis viralis chronica C
Hronino zapaljenje jetre uzrokovano virusom C
B18.8 Hepatitides virales chronicae aliae
Ostala hronina zapaljenja jetre uzrokovana virusom
B18.9 Hepatitis viralis chronica, non specificata
Hronino zapaljenje jetre uzrokovano virusima, neoznaeno

B19.- Hepatitis viralis, non specificata


Zapaljenje jetre uzrokovano virusima, neoznaeno
B19.0 Hepatitis viralis cum comate, non specificata
Zapaljenje jetre sa komom uzrokovano virusima, neoznaeno

140
Grupa I

B19.9 Hepatitis viralis sine comate, non specificata


Zapaljenje jetre bez kome uzrokovano virusima, neoznaeno
Hepatitis virlais NOS

Sida Bolest steenog nedostatka imuniteta uzrokovana virusom


humanog nedostatka imuniteta [Morbus HIV]
(B20-B24)
Iskljuuje: asimptomatska infekcija virusom humanog nedostatka imuniteta (HIV) (Z21)
bolest uzrokovana HIV-om koja komplikuje trudnou, poroaj i babinje (O98.7)

B20.- Morbus HIV - morbus immunodeficientiae acquisitae cum morbis infectivis et


parasitariis
Sida - Bolest steenog nedostatka imuniteta sa zaraznim i parazitarnim bolestima
Iskljuuje: sindrom akutne HIV infekcije (B23.0)
B20.0 Morbus HIV cum infectione mycobacteriali
Sida sa infekcijom uzrokovanom mikobakterijama
Morbus HIV cum tuberculosi
B20.1 Morbus HIV cum infectionibus bacterialibus aliis
Sida sa drugim infekcijama uzrokovanim bakterijama
B20.2 Morbus HIV cum morbo cytomegalovirali
Sida sa citomegalovirusnom boleu
B20.3 Morbus HIV cum infectionibus viralibus aliis
Sida sa drugim infekcijama uzrokovanim virusima
B20.4 Morbus HIV cum candidiase
Sida sa kandidijazom
B20.5 Morbus HIV cum mycosibus aliis
Sida sa drugim mikozama
B20.6 Morbus HIV cum pneumonia (Pneumocystis jirovecii)
Sida sa zapaljenjem plua (Pneumocystis carinii)
Morbus HIV cum Pneumocystis carinii pneumonia
B20.7 Morbus HIV cum infectionibus multiplicibus aliis
Sida sa drugim mnogobrojnim infekcijama
B20.8 Morbus HIV cum morbis infectivis et parasitariis aliis
Sida sa drugim zaraznim i parazitarnim bolestima
B20.9 Morbus HIV cum morbo infectivo sive parasitario non specificato
Sida sa neoznaenom zaraznom boleu ili parazitarnom boleu
Morbus HIV cum infectione adjuncta NOS

B21.- Morbus HIV cum neoplasmatis malignis


Sida sa zloudnim tumorima
B21.0 Morbus HIV cum sarcomate Kaposi
Sida sa Kaposijevim sarkomom
B21.1 Morbus HIV cum lymphomate Burkitt
Sida sa Burkittovim tumorom limfne lezde
B21.2 Morbus HIV cum typis lymphomatis non Hodkin aliis
Sida sa drugim tipovima ne-Hodgkinovih tumora limfnih lezda

141
2010

B21.3 Morbus HIV cum neoplasmatis malignis textus lymphatici, haematopoietici et textus
affinis aliis
Sida sa drugim zloudnim tumorima limfnog, hematopoeznog i srodnog tkiva
B21.7 Morbus HIV cum neoplasmatis malignis multiplicibus
Sida sa mnogobrojnim zloudnim tumorima
B21.8 Morbus HIV cum neoplasmatis malignis aliis
Sida sa drugim zloudnim tumorima
B21.9 Morbus HIV cum neoplasmate maligno, non specificato
Sida sa neoznaenim zloudnim tumorom

B22.- Morbus HIV cum morbis aliis specificatis


Sida sa drugim oznaenim bolestima
B22.0 Morbus HIV cum encephalopathia
Sida sa oboljenjem mozga
HIV dementia
B22.1 Morbus HIV cum pneumonia interstitiali lymphoidi adjuncta
Sida sa intersticijalnim limfoidnim zapaljenjem plua
B22.2 Morbus HIV cum "Wasting"syndromate
Sida sa "sindromom pustoi"
Morbus HIV ut causa retardationis somaticae
cum astenia corporis (marasmus sive cachexia)
B22.7 Morbus HIV cum morbis multiplicibus, alibi classificatis
Sida sa mnogim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Napomena: Za korienje ove kategorije, potrebno je koristiti pravila ifriranja morbiditeta i
mortaliteta sadrana u Knjizi 2.

B23.- Morbus HIV cum statibus adjunctis aliis


Sida sa drugim stanjima
B23.0 Syndroma HIV infectionis acutum
Akutni sindrom side
B23.1 Morbus HIV cum lymphadenopathia (persastenti) generali
Sida sa optim oboljenjem limfnih lezda
B23.2 Morbus HIV cum immunohaemopathiis non alibi classificatis
Sida sa hematolokim i imunolokim poremeajima, neklasifikovanim na drugom mestu
B23.8 Morbus HIV cum statibus aliis specificatis
Sida sa drugim oznaenim stanjima

B24 Morbus HIV, non specificatus


Sida, neoznaena
Ukljuuje: AIDS-SIDA-Morbus HIV NOS
AIDS-related complex [ARC] NOS

142
Grupa I

Druge bolesti uzrokovane virusima


(B25-B34)

B25.- Morbus cytomegaloviralis


Citomegalovirusna bolest
Iskljuuje: infectio cytomegaloviralis congenita (P35.1)
mononucleosis cytomegaloviralis (B27.1)
B25.0 Pneumonitis cytomegaloviralis (J17.1*)
Citomegalovirusno zapaljenje plua
B25.1 Hepatitis cytomegaloviralis (K77.0*)
Citomegalovirusni hepatitis
B25.2 Pancreatitis cytomegaloviralis (K87.1*)
Citomegalovirusni pankreatitis
B25.8 Morbi cytomegalovirales aliae
Ostala oboljenja uzrokovana citomegalovirusima
B25.9 Morbus cytomegaloviralis, non specificatus
Citomegalovirusna bolest, neoznaena

B26.- Parotitis
Zauke
Ukljuuje: parotitis:
epidemica
infectiva
B26.0 Orchitis parotitica (N51.1*)
Zapaljenje testisa uzrokovano virusom zauaka
B26.1 Meningitis parotitica (G02.0*)
Zapaljenje modanica uzrokovano virusom zauaka
B26.2 Encephalitis parotitica (G05.1*)
Zapaljenje mozga uzrokovano virusom zauaka
B26.3 Pancreatitis parotitica (K87.1*)
Zapaljenje pankreasa uzrokovano virusom zauaka
B26.8 Parotitis epidemica cum complicationibus aliis
Epidemijske zauke sa drugim komplikacijama
Arthritis parotitica (M01.5*)
Myocarditis parotitica (I41.1*)
Nephritis parotitica (N08.0*)
Polyneuropathia parotitica (G63.0*)
B26.9 Parotitis epidemica sine complicatione
Epidemijske zauke bez komplikacija
Parotitis NOS

B27.- Mononucleosis infectiva


Mononukleoza oboljenje uzrokovano virusom praeno poveanjem broja
monocita u krvi
Ukljuuje: Angina monocytica
Febris glandularis
Morbus Pfeiffer
B27.0 Mononucleosis gammaherpetica viralis
Mononukleoza uzrokovana virusom gamaherpesa
Mononucleosis viralis Epstein-Barr

143
2010

B27.1 Mononucleosis cytomegaloviralis


Mononukleoza uzrokovana citomegalovirusom
B27.8 Mononucleoses infectivae aliae
Ostale zarazne mononukleoze
B27.9 Mononucleosis infectiva, non specificata
Zarazna mononukleoza, neoznaena

B30.- Coniunctivitis viralis


Zapaljenje venjae uzrokovano virusima
Iskljuuje: Morbus oculi:
herpeticus [herpes simplex] (B00.5)
zostericus (B02.3)
B30.0 Keratoconiunctivitis adenoviralis (H19.2*)
Zapaljenje ronjae i venjae uzrokovano adenovirusima
Keratoconiunctivitis epidemica
Shipyard oculus
B30.1 Coniunctivitis adenoviralis (H13.1*)
Zapaljenje venjae uzrokovano adenovirusima
Conjunctivitis follicularis adenoviralis acuta
Conjunctivitis piscinae
B30.2 Pharyngoconiunctivitis viralis
Zapaljenje drela i venjae uzrokovano virusima
B30.3 Coniunctivitis haemorrhagica epidemica acuta (enteroviralis) (H13.1*)
Akutno epidermijsko hemoragijsko zapaljenje venjae uzrokovano enterovirusima
Coniunctivitis:
Enteroviralis 70
coxsackieviralis 24
Coniunctivits haemorrhagica (epidemica)(acuta)
B30.8 Coniuctivitides viralies aliae (H13.1*)
Ostala zapaljenja venjae uzrokovana virusima
Coniunctivitis Newcastle
B30.9 Coniunctivitis viralis, non specificata
Zapaljenje venjae uzrokovano virusima, neoznaeno

B33.- Morbi virales alii, non alibi classificati


Druge bolesti uzrokovane virusima, neklasifikovane na drugom mestu
B33.0 Myalgia epidemica
Epidemijski bol miia
Morbus Bornholm
B33.1 Morbus Ross River
Ross Riverska bolest
Febris Ross River
Polyarthritis epidemica cum exanthemate
B33.2 Carditis viralis
Zapaljenje srca uzrokovano virusima
B33.3 Infectiones retrovirales non alibi classificatae
Retrovirusne infekcije, neklasifikovane na drugom mestu
Infectio retroviralis NOS

144
Grupa I

B33.4 Syndroma hantavirale (cardio-)pulmonis [HPS] [HCPS] (J17.1*)


Hantavirusni (kardio-) pulmonalni sindrom
Hantavirusna bolest sa plunim manifestacijama
Morbus Sin Nombre virus
Upotrebiti dodatne dijagnoze (N17.9), za ifriranje slabosti bubrene funkcije povezane sa
hantavirusnom boleu sa plunim manifestacijama (HPS) koja je uzrokovana hanatvirusima Andes,
Bayou and Black Creek Canal.
Iskljuuje: Febris haemorrhagica cum syndromate renali (A98.5)
B33.8 Morbi virales alii, specificati
Ostale oznaene bolesti uzrokovane virusima

B34.- Infectio viralis, loci non specificati


Infekcija uzrokovana virusima, neoznaene lokalizacije
Iskljuuje: Infectio herpetica [herpes simplex] NOS (B00.9)
Infectio retroviralis NOS (B33.3)
Morbus cytomegaloviralis NOS (B25.9)
virusni agensi kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim grupama (B97.-)
B34.0 Infectio adenoviralis
Infekcija uzrokovana adenovirusima
B34.1 Infectio enteroviralis
Infekcija uzrokovana enterovirusima
Infectio coxsackieviralis NOS
Infectio echoviralis NOS
B34.2 Infectio coronaviralis
Infekcija uzrokovana koronavirusima
Iskljuuje: Teak akutni respiratorni sindrom [SARS] (U04.9)
B34.3 Infectio parvoviralis
Infekcija uzrokovana parvovirusima
B34.4 Infectio papovaviralis
Infekcija uzrokovana papovavirusima
B34.8 Infectiones virales aliae
Ostale infekcija uzrokovana virusima
B34.9 Infectio viralis, non specificata
Infekcija uzrokovana virusima, neoznaena
Viraemia NOS

145
2010

Mikoze Gljivina oboljenja


(B35-B49)
Iskljuuje: Alveolitis allergica propter hypersensitivitatem (J67.-)
mycosis fungoides (C84.0)

B35.- Dermatophytosis
Dermatofitoza, uzronik dermatofiti
Ukljuuje: favus
infectiones per genua Epidermophyton, Microsporum et Trichophyton
tinea, sine B36.-
B35.0 Tinea barbae et tinea capitis
Tinea-povrinsko gljivino oboljenje brade i glave
Kerion
Sycosis mycotica
Tinae barbae
Tinea capillitii
B35.1 Tinea unguium
Tinea nokata
Dermatophytosis unguis
Onychia dermatophytica
Onychomycosis
B35.2 Tinea manuum
Tinea aka
Dermatophytosis manus
B35.3 Tinea pedis
Tinea stopala
Dermatophytosis pedis
Pes athleticus
B35.4 Tinea corporis
Tinea tela
B35.5 Tinea imbricata
Tinea u vidu koncentrinih prstenova
Tokelau
B35.6 Tinea cruris
Tinea potkolenice
Tinea inguinalis
Dhobi itch
Jock itch
B35.8 Dermatophytoses aliae
Ostale dermatofitoze
Dermatophytosis:
disseminata
granulomatosa
B35.9 Dermatophytosis, non specificata
Dermatofitoza, neoznaena
Tinea NOS

146
Grupa I

B36.- Mycoses superficiales aliae


Ostala povrinska oboljenja koe uzrokovana gljivicama
B36.0 Pityriasis versicolor
Pitirijaza - Gljivino oboljenje, raznobojno
Tinea:
flava
versicolor
B36.1 Tinea nigra
Tinea dlanova, tamne boje
Keratomycosis palmaris nigricans
Microsporiasis nigra
Pityriasis nigra
B36.2 Tinea blanca
Tinea kose sa belim voriima
Tinea alba
B36.3 Piedra nigra
Gljivino oboljenje kose sa crnim voriima
B36.8 Mycoses superficiales aliae, specificatae
Ostale oznaene povrinske mikoze
B36.9 Mycosis superficialis, non specificata
Povrinska mikoza, neoznaena

B37.- Candidiasis
Kandidijaza, uzronik Candida species
Ukljuuje: candidiasi
moniliasis
Iskljuuje: Candidiasis neonatalis (P37.5)
B37.0 Candidiasis oris
Kandidijaza usta
Stomatomycosis oralis
B37.1 Candidiasis pulmonum
Kandidijaza plua
B37.2 Candidiasis cutis et unguium
Kandidijaza koe i nokata
Onychia candidialis
Paronychia
Iskljuuje: Dermatitis glutealis infantilis (L22)
B37.3 Candidiasis vulvae et vaginae (N77.1*)
Kandidijaza stidnice i vagine
Vulvovaginitis candialis
Vulvovaginitis moniliasis
Thrush vaginalis
B37.4 Candidiases urogenitales aliae
Ostale kandidijaza mokrano-polnih puteva
Balanitis candidialis (N51.2*)
Urethritis candidialis (N37.0*)
B37.5 Candidiasis meningium (G02.1*)
Kandidijaza modanica
B37.6 Candidiasis endocardii (I39.8*)
Kandidijaza endokarda

147
2010

B37.7 Sepsis candidialis


Sepsa trovanje uzrokovano kandidijazom
B37.8 Candidiasis locorum aliorum
Kandidijaza drugih lokalizacija
Cheilitis candidialis
Enteritis candidialis
B37.9 Candidiasis, non specificata
Kandidijaza, neoznaena

B38.- Coccidioidomycosis
Kokcidioidomikoza, uzronik Coccidioides immitis
B38.0 Coccidioidomycosis pulmonis acuta
Akutna kokcidioidomikoza plua
B38.1 Coccidioidomycosis pulmonis chronica
Hronina kokcidioidomikoza plua
B38.2 Coccidioidomycosis pulmonis, non specificata
Kokcidoidomikoza plua, neoznaena
B38.3 Coccidioidomycosis cutanea
Kokcidioidomikoza koe
B38.4 Coccidioidomycosis meningium (G02.1*)
Kokcidioidomikoza modanica
B38.7 Coccidioidomycosis disseminata
Rasejana kokcidioidomikoza
Coccidioidomycosis generalisata
B38.8 Coccidioidomycosis, formae aliae
Drugi oblici kokcidioidomikoze
B38.9 Coccidioidomycosis, non specificata
Kokcidioidomikoza, neoznaena

B39.- Histoplasmosis
Histoplazmoza, uzronik Histoplasma species
B39.0 Histoplasmosis pulmonum capsularis acuta
Akutna histoplazmoza plua, uzronik Histoplasma capsulatum
B39.1 Histoplasmosis pulmonum capsularis chronica
Hronina histoplazmoza plua, uzronik Histoplasma capsulatum
B39.2 Histoplasmosis pulmonum capsularis, non specificata
Histoplazmoza plua, uzronik Histoplasma capsulatum, neoznaena
B39.3 Histoplasmosis capsularis disseminata
Rasejana histoplazmoza, uzronik Histoplasma capsulatum
Histoplasmosis capsularis generalisata
B39.4 Histoplasmosis capsularis, non specificata
Histoplazmoza, uzronik Histoplasma capsulatum, neoznaena
Histoplasmosis americana
B39.5 Histoplasmosis duboisii
Afrika histoplazmoza, uzronik Histoplasma duboisii
Histoplasmosis africana
B39.9 Histoplasmosis, non specificata
Histoplazmoza, neoznaena

148
Grupa I

B40.- Blastomycosis
Blastomikoza, uzronik Blastomyces dermatitidis
Iskljuuje: Blastomycosis braziliana (B41.-)
Blastomycosis keloidalis (B48.0)
B40.0 Blastomycosis pulmonum acuta
Akutna blastomikoza plua
B40.1 Blastomycosis pulmonum chronica
Hronina blastomikoza plua
B40.2 Blastomycosis pulmonum, non specificata
Blastomikoza plua, neoznaena
B40.3 Blastomycosis cutanea
Blastomikoza koe
B40.7 Blastomycosis disseminata
Rasejana blastomikoza
Blastomycosis generalisata
B40.8 Blastomycosis, formae aliae
Blastomikoza, drugi oblici
B40.9 Blastomycosis, non specificata
Blastomikoza, neoznaena

B41.- Paracoccidioidomycosis
Parakokcidioidomikoza, uzronik Paracoccidioides
Ukljuuje: Blastomycosis braziliana
Morbus Lutz
B41.0 Paracoccidioidomycosis pulmonum
Parakokcidioidomikoza plua
B41.7 Paracoccidioidomycosis disseminata
Rasejana parakokcidioidomikoza
Paracoccidioidomycosis generalisata
B41.8 Paracoccidioidomycosis, formae aliae
Parakokcidioidomikoza, drugi oblici
B41.9 Paracoccidioidomycosis, non specificata
Parakokcidioidomikoza, neoznaena

B42.- Sporotrichosis
Sporotrihoza, uzronik Sporothrix (Sporotrichum) schenckii
B42.0 Sporotrichosis pulmonum (J99.8*)
Sporotrihoza plua
B42.1 Sporotrichosis lymphocutanea
Sporotrihoza koe i limfnih sudova koe
B42.7 Sporotrichosis disseminata
Rasejana sporotrihoza
Sporotrichosis generalisata
B42.8 Sporotrichosis, formae aliae
Sporotrihoza, drugi oblici
B42.9 Sporotrichosis, non specificata
Sporortihoza, neoznaena

149
2010

B43.- Chromomycosis et abscessus phaemycoticus


Hromomikoza i apsces, uzronici braon-pigmentisane gljive
B43.0 Chromomycosis cutanea
Hromomikoza koe
Dermatitis verrucosa
B43.1 Abscessus cerebri phaeomycoticus
Apsces mozga uzrokovan feomicesom
Chromomycosis cerebralis
B43.2 Abscessus et cystis subcutanea phaeomycotica
Apsces i cista potkonog tkiva uzrokovani feomicesom
B43.8 Chromomycosis, formae aliae
Hromomikoza, drugi oblici
B43.9 Chromomycosis, non specificata
Hromomikoza, neoznaena

B44.- Aspergillosis
Aspergiloza, uzronik Aspergillus species
Ukljuuje: aspergilloma
B44.0 Aspergillosis pulmonum invasiva
Invazivna aspergiloza plua
B44.1 Aspergilloses pulmonum aliae
Ostale aspergiloze plua
B44.2 Aspergillosis tonsillae
Aspergiloza krajnika
B44.7 Aspergillosis disseminata
Rasejana aspergiloza
Aspergillosis generalisata
B44.8 Aspergillosis, formae aliae
Aspergiloza, drugi oblici
B44.9 Aspergillosis, non specificata
Aspergiloza, neoznaena

B45.- Cryptococcosis
Kriptokokoza, uzronik Criptococcus neoformans
B45.0 Cryptococcosis pulmonum
Kriptokokoza plua
B45.1 Cryptococcosis cerebri
Kriptokokoza mozga
Cryptococcosis meningocerebralis
Meningitis cryptococcica (G02.1*)
B45.2 Cryptococcosis cutanea
Kriptokokoza koe
B45.3 Cryptococcosis ossis
Kriptokokoza kosti
B45.7 Cryptococcosis disseminata
Rasejana kriptokokoza
Cryptococcosis generalisata
B45.8 Cryptococcosis, formae aliae
Kriptokokoza, drugi oblici

150
Grupa I

B45.9 Cryptococcosis, non specificata


Kriptokokoza, neoznaena

B46.- Zygomycosis
Zigomikoza, uzronici Rhizopus sp., Mucor sp. i Absidia sp.
B46.0 Mucormycosis pulmonum
Mukormikoza plua
B46.1 Mucormycosis rhinocerebralis
Mukormikoza nosa i mozga
B46.2 Mucormycosis gastrointestinalis
Mukormikoza eluca i creva
B46.3 Mucormycosis cutanea
Mukormikoza koe
Mucormycosis subcutanea
B46.4 Mucormycosis disseminata
Rasejana mukormikoza
Mucormycosis generalisata
B46.5 Mucormycosis, non specificata
Mukormikoza, neoznaena
B46.8 Zygomycoses, aliae
Ostale zigomikoze
Entomophthoromycosis
B46.9 Zygomycosis, non specificata
Zigomikoza, neoznaena
Phycomycosis NOS

B47.- Mycetoma
Micetom
B47.0 Eumycetoma
Eumicetom
Maduromycosis
Pes madurus mycoticus
B47.1 Actinomycetoma
Aktinomicetom
B47.9 Mycetoma, non specificatum
Micetom, neoznaen
Pes madurus NOS

B48.- Mycoses aliae, non alibi classificatae


Ostale mikoze, neklasifikovane na drugom mestu
B48.0 Lobomycosis
Lobomikoza, uzronik loboa loboi
Blastomycosis keloidalis
Morbus Lobo
B48.1 Rhinosporidiosis
Rinosporidioza, uzronik vrsta Rhinosporidium seeberi
B48.2 Allescheriasis
Alesherijaza, uzronik Pseudallescheria boydii
Infectio per Pseudallescheriam boydii
Iskljuuje: eumycetoma (B47.0)

151
2010

B48.3 Geotrichosis
Geotrihoza, uzronik Geotrichum sp.
Stomatitis geotrichosa
B48.4 Penicillosis
Peniciloza, uzronici gljivice roda Penicillium
B48.7 Mycoses opportunisticae
Oportunistike mikoze
Mikoze izazvane gljivicama male virulencije, koje mogu izazvati infekciju samo u sluaju
postojanja faktora, kao to su iscrpljujue bolesti, bolesti praene znacima nedostatka imuniteta ili
primene imunosupresivnih i drugih terapijskih sredstava ili radijacione terapije. Veina ovih gljivica
normalno se kao saprofitni organizmi nalazi u zemljitu i vegetaciji koja truli.
B48.8 Mycoses aliae, specificatae
Ostale, oznaene mikoze
Adiaspiromycosis

B49 Mycosis, non specificata


Mikoza, neoznaena
Ukljuuje: Fungaemia NOS

Bolesti uzrokovane protozoama


(B50-B64)
Iskljuuje: Morbus intestinalis protozoica alia (A07.-)
amoebiasis (A06.-)

B50.- Malaria cum Plasmodio falciparo


Tropska malarija [Barska groznica ili groznica movara], uzronik Plasmodium
falciparum
Ukljuuje: Meovite infekcije uzrokovane Plasmodium falciparum sa drugim vrstama
plazmodijuma
B50.0 Malaria cum Plasmodio falciparo cum compilcationibus cerebralibus
Tropska malarija sa komplikacijama u mozgu, uzronik Plasmodium falciparum
Malaria cerebralis NOS
B50.8 Malaria gravis cum Plasmodio falciparo et complicata alia
Druga teka i komplikovana tropska malarija, uzronik Plasmodium falciparum
Malaria gravis sive complicata NOS
B50.9 Malaria cum Plasmodio falciparo, non specificata
Tropska malarija, uzronik Plasmodium falciparum, neoznaena

B51.- Malarija cum Plasmodio vivaci


Malarija, uzronik Plasmodium vivax
Ukljuuje: Meovite infekcije koje uzrokuje Plasmodium vivax, s drugim vrstama Plasmodium,
izuzev Plasmodium falciparum
Iskljuuje: Meovita infekcija koju uzrokuje Plasmodium falciparum (B50.-)
B51.0 Malaria cum Plasmodio vivaci cum ruptura splenis
Malarija sa rupturom slezine, uzronik Plasmodium vivax
B51.8 Malaria cum Plasmodio vivaci cum complicationibus aliis
Malarija sa drugim komplikacijama, uzronik Plasmodium vivax

152
Grupa I

B51.9 Malaria cum Plasmodio vivaci sine complicatione


Malarija bez komplikacija, uzronik Plasmodium vivax
Malaria vivax NOS

B52.- Malaria cum Plasmodio malariae


Malarija, uzronik Plasmodium malariae
Ukljuuje: Meovite infekcije koje uzrokuje Plasmodium malariae sa drugim vrstama
plazmodijuma, izuzev Plasmodium falciparum i Plasmodium vivax
Iskljuuje: Malaria falciparum (B50.-)
Malaria vivax (B51.-)
B52.0 Malaria cum Plasmodio malariae cum nephropathia
Malarija sa oboljenjem bubrega, uzronik Plasmodium malariae
B52.8 Malaria cum Plasmodio malariae cum complicationibus aliis
Malarija sa drugim komplikacijama, uzronik Plasmodium malariae
B52.9 Malaria cum Plasmodio malariae sine complicationibus
Malarija bez komplikacija, uzronik Plasmodium malariae
Plasmodium malariae malaria NOS

B53.- Malariae aliae, per parasitologiam confirmatae


Ostale malarije, parazitoloki potvrene
B53.0 Malaria cum Plasmodio ovali
Malaria, uzronik Plasmodium ovale
Iskljuuje: Malaria mixta cum Plasmodio:
falciparum (B50.-)
malariae (B52.-)
vivaci (B51.-)
B53.1 Malaria cum Plasmodio simiae
Malarija, uzronik Plasmodium simiae
Iskljuuje: Malaria mixta cum Plasmodio:
falciparum (B50.-)
malariae (B52.-)
ovali (B53.0)
vivaci (B51.-)
B53.8 Malariae aliae, per parasitologiam confirmatae, non alibi classificatae
Ostale parazitoloki potvrene malarije, neklasifikovane na drugom mestu
Malaria per parasitologiam confirmata NOS

B54 Malaria, non specificata


Malarija, neoznaena
Ukljuuje: Kliniki dijagnostikovana malarija, bez parazitoloke potvrde

B55.- Leishmaniasis
Lajmanijaza, uzronik Leishmania
B55.0 Leishmaniasis visceralis
Lajmanijaza trbunih organa
Kala-azar
Leishmaniasis cutanea post kala-azar
B55.1 Leishmaniasis cutanea
Lajmanijaza koe
B55.2 Leishmaniasis mucocutanea
Lajmanijaza koe i sluznice

153
2010

B55.9 Leishmaniasis, non specificata


Lajmanijaza, neoznaena

B56.- Trypanosomiasis africana


Bolest spavanja ili afrika tripanozomijaza, uzronik Trypanosoma sp.
B56.0 Trypanosomiasis gambiensis
Gambijska tripanozomijaza
Infectio per Trypanosoma brucei gambiense
Morbus dormitorius Africae occidentalis
B56.1 Trypanosomiasis rhodesiensis
Rodezijska tripanozomijaza
Infectio per Trypanosoma brucei rhodesiense
Morbus dormitorius Africae orientalis
B56.9 Trypanosomiasis africana, non specificata
Afrika tripanozomijaza, neoznaena
Morbus dormitorius NOS
Trypanosomiasis NOS

B57.- Morbus Chagas


Chagasova bolest, uzronik Trypanosoma cruzi
Ukljuuje: Infectio per Trypanosoma cruzi
Trypanosomiasis americana
B57.0 Morbus Chagas acutus cum laesione cordis (I41.2* , I98.1*)
Akutna Chagasova bolest sa oteenjem srca
Morbus Chagas acutus cum:
cardiovasculopathia NEC (I98.1*)
myocarditide (I41.2*)
B57.1 Morbus Chagas acutus sine laesione cordis
Akutna Chagasova bolest bez oteenja srca
Morbus Chagas acutus NOS
B57.2 Morbus Chagas chronicus cum laesione cordis
Hronina Chagasova bolest sa oteenjem srca
Morbus Chagas (chronicus):
Cum cardiovasculopathia NEC (I98.1*)
Cum mMyocarditide (I41.2*)
NOS
Trypanosomiasis NOS
Trypanosomiasis americana NOS
B57.3 Morbus Chagas chronicus cum laesione systematis digestivi
Hronina Chagasova bolest sa oteenjem sistema za varenje
B57.4 Morbus Chagas chronicus cum laesione systematis nervosi
Hronina Chagasova bolest sa oteenjem nervnog sistema
B57.5 Morbus Chagas chronicus cum leasione organorum aliorum
Hronina Chagasova bolest sa oteenjem drugih organa

154
Grupa I

B58.- Toxoplasmosis
Toksoplazmoza, uzronik Toxoplasma gondii
Ukljuuje: Infectio per Toxoplasma gondii
Iskljuuje: toxoplasmosis congenita (P37.1)
B58.0 Oculopathia toxoplasmotica
Toksoplazmoza oka
Chorioretinitis toxoplasmotica (H32.0*)
B58.1 Hepatitis toxoplasmotica (K77.0*)
Zapaljenje jetre uzrokovano toksoplazmom
B58.2 Meningoencephalitis toxoplasmotica (G05.2*)
Zapaljenje modanica i mozga uzrokovano toksoplazmom
B58.3 Toxoplasmosis pulmonum (J17.3*)
Toksoplazmoza plua
B58.8 Toxoplasmosis cum laesione organorum aliorum
Toksoplazmoza sa oteenjem drugih organa
Myocarditis toxoplasmotica (I41.2*)
Myositis toxoplasmotica (M63.1*)
B58.9 Toxoplasmosis, non specificata
Toksoplazmoza, neoznaena

B59 Pneumocystosis (J17.3*)


Pneumocistoza, uzronik Pneumocystis carinii
Ukljuuje: Pneumonia per:
Pneumocystim carinii
Pneumocystim jirovecii

B60.- Morbi protozoici alii, non alibi classificati


Ostale bolesti uzrokovane protozoama, neklasifikovane na drugom mestu
Iskljuuje: cryptosporidiosis (A07.2)
isosporiasis (A07.3)
microsporidiosis intestinalis (A07.8)
B60.0 Babesiosis
Babezijaza, uzronik Babesia species
Piroplasmosis
B60.1 Acanthamoebiasis
Akantoamebijaza, uzronik Amebe roda Acanthamoeba
Conjunctivitis acanthamoebica (H13.1*)
Keratoconjunctivitis acanthamoebica (H19.2*)
B60.2 Naegleriasis
Neglerijaza, uzronik Amoeba, roda Naegleria
Meningoencephalitis amoebica primaria (G05.2*)
B60.8 Morbi protozoici alii, specificati
Druge oznaene bolesti uzrokovane protozoama
Microsporidiasis

B64 Morbus protozoicus, non specificatus


Bolest uzrokovana protozoama, neoznaena

155
2010

Bolesti uzrokovane parazitnim crvima


(B65-B83)

B65.- Schistosomiasis (bilharziasis)


istozomijaza, uzronik Schistosoma
Ukljuuje: Febri cochlearis
B65.0 Schistosomiasis per Schistosoma haematobium (Schistosomiasis urinaria)
istozomijaza, uzronik Schistosoma haematobium (urinarna istozomijaza)
B65.1 Schistosomiasis per Schistosoma mansoni (Schistosomiasis intestinalis)
istozomijaza, uzronik Schistosoma mansoni (crevna istozomijaza)
B65.2 Schistosomiasis per Schistosoma japonicum
istozomijaza, uzronik Schistosoma japonicum
Schistosomiasis asiatica
B65.3 Dermatitis cercarialis
Zapaljenje koe uzrokovano metiljima - "svrab plivaa"
Prurigo natatoria
B65.8 Schistosomiases aliae
Ostale istozomijaze
Infectio per Schistosoma:
intercalatum
mattheei
mekongi
B65.9 Schistosomiasis, non specificata
istozomijaza, neoznaena

B66.- Infectiones trematodicae aliae


Ostale bolesti uzrokovane metiljima
B66.0 Opisthorchiasis
Opistorhijaza, uzronik Opisthorchis (felineus) (viverrini)
Infectio per:
Fasciolam hepatis felis
Opisthorchim (felineum)(viverrini)
B66.1 Clonorchiasis
Klonorhijaza, uzronik Clonorchis sinensis
Fascioliasis hepatis orientalis
Fascioliasis hepatis sinensis
Infectio per Clonorchisim sinensem
B66.2 Dicrocoeliasis
Dikrocelijaza, uzronik Dicrocoelium dendriticum
Infectio per Dicrocoelium dendriticum
Lancet fluke infection
B66.3 Fascioliasis
Fasciolijaza, uzronik Fasciola
Infectio per Fasciolam:
giganticam
hepaticam
indicam
Morbus per Fasciolam hepatis ovini

156
Grupa I

B66.4 Paragonimiasis
Paragonimijaza, uzronik Paragonimus species
Distomiasis pulmonalis
Infectio per Paragonimus species
Morbus per Fasciolam pulmonum (pulmonis)
B66.5 Fasciolopsiasis
Fasciolopsijaza, uzronik Fasciolopsis buski
Distomiasis intestinalis
Infectio per Fasciolopsis buski
B66.8 Infectiones trematodicae aliae, specificatae
Ostale oznaene bolesti uzrokovane metiljima
Echinostomiasis
Heterophyiasis
Metagonimiasis
Nanophyetiasis
Watsoniasis
B66.9 Infectio trematodica, non specificata
Infekcija uzrokovana metiljima, neoznaena

B67.- Echinococcosis
Ehinokokoza, uzronik Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis
Ukljuuje: hydatidosis
B67.0 Echinococcosis hepatis
Ehinokokoza jetre, uzronik Echinococcus granulosus
B67.1 Echinococcosis pulmonum
Ehinokokoza plua, uzronik Echinococcus granulosus
B67.2 Echinococcosis ossis
Ehinokokoza kosti, uzronik Echinococcus granulosus
B67.3 Echinococcosis locorum aliorum et multiplicium
Ehinokokoza drugih i viestrukih lokalizacija uzronik Echinococcus granulosus
B67.4 Echinococcosis, non specificata
Ehinokokoza, neoznaena
Infekcija pseom pantljiarom
B67.5 Echinococcosis hepatis multilocularis
Ehinokokokoza jetre, uzronik Echinococcus multilocularis
B67.6 Echinococcosis multilocularis, locorum aliorum et multiplicium
Ehinokokokoza drugih i viestrukih lokalizacija, uzronik Echinococcus multilocularis
B67.7 Echinococcosis multilocularis, non specificata
Ehinokokoza drugih i viestrukih lokalizacija uzronik Echinococcus multilocularis,
neoznaena
B67.8 Echinococcosis hepatis, non specificata
Ehinokokoza jetre, neoznaena
B67.9 Echinococcosis alia, non specificata
Druga ehinokokoza, neoznaena
Echinococcosis NOS

157
2010

B68.- Taeniasis
Tenijaze, uzronici pantljiare
Iskljuuje: cysticercosis (B69.-)
B68.0 Taeniasis per Taeniam solium
Tenijaza uzrokovana svinjskom pantljiarom
Infectio per Teniam solium
B68.1 Taeniasis per Taeniam saginatam
Tenijaza uzrokovana goveom pantljarom
Infectio per Taeniam saginatam
B68.9 Taeniasis, non specificata
Tenijaza uzrokovana pantljiarom, neoznaena

B69.- Cysticercosis
Cisticerkoza, uzronik Cysticercus cellulosae
Ukljuuje: Infectio cysticercalis per larvam Taeniae solium
B69.0 Cysticercosis systematis nervosi centralis
Cisticerkoza centralnog nervnog sistema
B69.1 Cysticercosis oculi
Cisticerkoza oka
B69.8 Cysticercosis locorum aliorum
Cisticerkoza drugih lokalizacija
B69.9 Cysticercosis, non specificata
Cisticerkoza, neoznaena

B70.- Diphyllobothriasis et sparganosis


Difilobotrijaza i sparganoza, uzronik Diphyllobothrium i Sparganum
B70.0 Diphyllobothriasis
Difilobotrijaza
Infectio per Diphyllobothrium (adultum)(latum)(pacificum)
Infectio per Taeniam piscatam
Iskljuuje: Diphyllobothriasis larvalis (B70.1)
B70.1 Sparganosis
Sparganoza, uzronik Sparganum
Dyphyllobothriasis larvalis
Infectio per:
Sparganum (mansoni)(proliferum)
Spirometrum larvae
Spirometrosis

B71.- Infectiones cestodicae aliae


Ostale infekcije uzrokovane pantljiarama
B71.0 Hymenolepiasis
Himenolepijaza, uzronik Hymenolepsis nana, Humenolepsis diminuta
Taenia murina (infectio)
Taenia nana (infectio)
B71.1 Dipylidiasis
Dipilidijaza, uzronik Dipylidium caninum
Taenia canine (infectio)

158
Grupa I

B71.8 Infectiones cestodicae aliae, specificatae


Ostale oznaene infekcije uzrokovane pantljiarama
Coenurosis
B71.9 Infectio cestodica, non specificata
Infekcija uzrokovana pantljiarama, neoznaena
Infectio per Taeniam NOS

B72 Dracunculiasis
Drakunkulijaza, uzronik Dracunculus medinensis
Ukljuuje: Infectio per Dracunculum medinensem
Infectio verme Guinensi

B73 Onchocerciasis
Onkocerkijaza, uzronik Onchocerca volvulus
Ukljuuje: Caecitas fluvialis (amaurosis)
Infectio per Onchocercam volvulum
Onchocerciasis

B74.- Filariasis
Filarijaza, uzronik Filaria
Iskljuuje: Eosinophilia (pulmonis) tropica NOS (J82)
onchocerciasis (B73)
B74.0 Filarisis per Wuchereriam bancrofti
Filarijaza, uzronik Wuchereria bancrofti
Bancroftiana:
elephantiasis
filariasis
B74.1 Filariasis per Brugiam malayi
Filarijaza, uzronik Brugia malayi
B74.2 Filariasis per Brugiam timori
Filarijaza, uzronik Brugia timori
B74.3 Loiasis
Lojaza, uzronik vermis africanus
Morbus ocularis per vermem Africanum
Oedema calabricum
Loa-loa (infectio)
B74.4 Mansonelliasis
Filarijaza, uzronik Mansonella ozzardi
Infectio per Mansonellam:
ozzardi speciem
perstanstem
streptocercam
B74.8 Filariases aliae
Ostale filarijaze
Dirofilariasis
B74.9 Filariasis, non specificata
Filarijaza, neoznaena

159
2010

B75 Trichinellosis
Trihineloza, uzronik Trichinella species
Ukljuuje: Infectio per Trichinellam speciem
Trichinosis

B76.- Ankylostomiasis
Ankilostomijaza
Ukljuuje: uncinariasis
B76.0 Ankylostomiasis
Ankilostomijaza
Infekcija, uzrokovana vrstom Ankylostoma
B76.1 Necatoriasis
Nekatorijaza
Infekcija, uzronik Necator americanus
B76.8 Ancylostomiases aliae
Druge ankilostomijaze
B76.9 Ankylostomiasis non specificata
Ankilostomijaza, neoznaena
Larva migrans cutanea NOS

B77.- Ascariasis
Askarijaza, uzronik Ascaris lumbricoides
Ukljuuje: Infekcija velikom deijom glistom
ascaridiasis
B77.0 Ascariasis cum complicationibus intestini
Askarijaza sa komplikacijama creva
B77.8 Ascariasis sine complicationibus
Askarijaza bez komplikacija
B77.9 Ascariasis, non specificata
Askarijaza, neoznaena

B78.- Strongyloidiasis
Strongiloidijaza, uzronik Strongyloides stercoralis
Iskljuuje: trichostrongyliasis (B81.2)
B78.0 Strongyloidiasis intestinalis
Strongiloidijaza creva
B78.1 Strongyloidiasis cutanea
Strongiloidijaza koe
B78.7 Strongyloidiasis disseminata
Rasejana strongiloidijaza
B78.9 Strongyloidiasis, non specificata
Strongiloidijaza, neoznaena

B79 Trichuriasis
Trihurijaza, uzronik Trichuris trichiura
Ukljuuje: Infectio (morbus) per Trichiuram trichiuram speciem
Trichocephaliasis

160
Grupa I

B80 Enterobiasis
Enterobijaza, uzronik Enterobius vermicularis
Ukljuuje: Infectio per Enterobium vermicularem
Infectio per Oxyurem vermicularem
Oxyuriasis

B81.- Helminthiases intestinales aliae, non alibi classificatae


Ostale helmintijaze creva, neklasifikovane ne drugom mestu
Iskljuuje: angiostrongyliasis per Angiostrongylum cantonensem (B83.2)
angiostrongyliasis per Parastrongylum cantonensem (B83.2)
B81.0 Anisakiasis
Anisakijaza, uzronik larve Anisakis
Infection per larvam Anisakis
B81.1 Capillariasis intestinalis
Kapilarijaza creva, uzronik Capillaria philippinensis
Capillariasis NOS
Infectio per Capillariam philippinensem
Iskljuuje: capillariasis hepatica (B83.8)
B81.2 Trichostrongyliasis
Trihostrongilijaza, uzronik Trichostrongylus species
B81.3 Angiostrongyliasis intestinalis costaricensis
Angiostrongilijaza creva, uzronik Parastrongylus costaricensis
Angiostrongyliasis per Angiostrongylum costaricensem
Angiostrongyliasis per Parastrongylum costaricensem
B81.4 Heiminthiases intestinales mixtae
Helmintijaze creva, uzrokovane raznim vrstama glista
Helminthiasis mixta NOS
Infekcije izazvane crevnim glistama klasifikovanim u vie od jedne kategorije od B65.0-B81.3 i
B81.8
B81.8 Helminthiases intestinales aliae, specificatae
Ostale oznaene helmintijaze creva
Infectio per:
Oesophagostoma speciem [oesophagostomiasis]
Ternidentem deminutum [ternidentiasis]

B82.- Infectio intestinalis parasitaria, non specificata


Neoznaena infekcija parazitima creva
B82.0 Helminthiasis intestinalis, non specificata
Helmintijaza creva, neoznaena
B82.9 Parasitismus intestinalis, non specificatus
Infekcija creva uzrokovana parazitima, neoznaena

B83.- Helminthiases aliae


Ostale helmintijaze
Iskljuuje: capillariasis:
NOS (B81.1)
intestinalis (B81.1)
B83.0 Larva visceralis migrans
Unutranja etajuca larva (larve Toxocara cati, Toxocara canis i druge nematode ivotinja
u organima coveka)
Toxocariasis

161
2010

B83.1 Gnathostomiasis
Gnatostomijaza, uzronik Gnathostoma spinigerum
Oedema ambulans
B83.2 Angiostrongyliasis per Parastrongylum cantonensem
Angiostrongilijaza, uzronik Parastrongylus cantonensis
Angiostrongyliasis per Angiostrongylum cantonensem
Meningoencephalitis eosinophilica (G05.2*)
Iskljuuje: angiostrongyliasis intestinalis (B81.3)
B83.3 Syngamiasis
Singamijaza, uzronik Syngamus laryngeus
Syngamiasis
B83.4 Hiridiniasis interna
Unutranja pijavica
Iskljuuje: Hirudiniasis externa (B88.3)
B83.8 Helminthiases, specificatae
Ostale oznaene helmintijaze
Acanthocephaliasis
Capillariasis hepatica
Gongylonemiasis
Metastrongyliasis
Thelaziasis
B83.9 Helminthiasis, non specificata
Helmintijaza, neoznaena
Helminthiasis NOS
Iskljuuje: helminthiasis intestinalis NOS (B82.0)

Pedikuloza, akarijaza i druge infestacije


(B85-B89)

B85.- Pediculosis et phthiriasis


Valjivost glave i stidnog predela
B85.0 Pediculosis capitis
Valjivost glave, uzronik Pediculus humanus capitis
Infestatio capitis pedicularis
B85.1 Pediculosis corporis
Valjivost tela, uzronik Pediculus humanus corporis
Infestatio corporis, pedicularis
B85.2 Pediculosis, non specificata
Valjivost, neoznaena
B85.3 Pediculosis pubis (phthiriasis)
Valjivost stidnih dlaka, uzronik Phthirus pubis
B85.4 Pediculosis et phthiriasis mixta
Meana valjivost
Infestacija koja se klasifikuje u vie od jedne kategorije B85.0-B85.3

162
Grupa I

B86 Scabies
uga, uzronik Sarcoptes scabiei
Ukljuuje: Pruritus sarcopticus (scabiosus)

B87.- Myiasis
Mijaza, uzronik larve raznih vrsta muva
Ukljuuje: Infestatio larvis myaticis
B87.0 Myiasis cutanea
Mijaza koe
Myiasis reptans
B87.1 Vulnus myiaticum
Mijaza rana
Myiasis traumatica
B87.2 Myiasis ocularis
Mijaza oka
B87.3 Myiasis nasopharyngica
Mijaza nosa i drela
Myiasis laryngica
B87.4 Myiasis auris
Mijaza uva
B87.8 Myiasis locorum aliorum
Mijaza drugih lokalizacija
Myiasis genitourinaria
Myiasis intestinalis
B87.9 Myiasis, non specificata
Mijaza, neoznaena

B88.- Infestationes per arthropodes aliae


Ostale infestacije lankonocima
B88.0 Acariases alliae
Razne infestacije uzrokovane grinjama
Dermatitis acarina
Dermatitis per:
Demodecem speciem
Dermanyssum gallinae
Liponyssoidem sanguineum
Trombiculosis
Iskljuuje: scabies (B86)
B88.1 Tungiasis [sandflea infestatio]
Tungijaza, uzronik Tunga penetrans (buva)
B88.2 Infestationes arthropodis aliae
Ostale infestacije lankonocom
Scarabiasis
B88.3 Hirudiniasis externa
Spoljna pijavica
Infestatio hirudine NOS
Iskljuuje: Hirudiniasis interna (B83.4)

163
2010

B88.8 Infestationes aliae, specificatae


Ostale oznaene infestacije
Ichthyoparasitismus per Vandelliam cirrhosam
Linguatulosis
Porocephaliasis
B88.9 Infestatio, non specificata
Infestacija, neoznaena
Infestatio (cutis) NOS
Infestatio acarina NOS
Parasiti cutanei NOS

B89 Morbus parasitarius, non specificatus


Parazitarna bolest, neoznaena

Posledice zaraznih i parazitarnih bolesti


(B90-B94)

Napomena: Kategorije B90-B94 se upotrebljavaju da se oznae stanja iz kategorija A00-B89 kao uzroci
sekvela, koje su klasifikovane na drugom mestu. Sekvele obuhvataju stanja koja su oznaena kao
takva; takoe obuhvataju i kasne posledice bolesti koje se mogu svrstati u gore spomenute
kategorije ukoliko postoje dokazi da bolest nije vie prisutna. Za korienje ovih kategorija,
potrebno je koristiti pravila ifriranja mortaliteta i morbiditeta sadrana u Knjizi 2.

Ne treba ih koristiti za oznaavanje hroninih infekcija. Skoranje infekcije treba ifrirati odgovarajuim
iframa hroninih ili aktivnih infekcija.

B90.- Sequelae tuberculosis


Posledice tuberkuloze
B90.0 Sequelae tuberculosis systematis nervosi centralis
Posledice tuberkuloze centralnog nervnog sistema
B90.1 Sequelae tuberculosis genitourianriae
Posledice tuberkuloze polno-mokranog sistema
B90.2 Sequelae tuberculosis ossium et articulorum
Posledice tuberkuloze kostiju i zglobova
B90.8 Sequelae tuberculosis organorum aliorum
Posledice tuberkuloze drugih organa
B90.9 Sequelae tuberculosis pulmonum et tuberculosis non specificatae
Posledice tuberkuloze plua i neoznaene tuberkuloze
Sequelae tuberculosis NOS

B91 Sequelae poliomyelitidis


Posledice zapaljenja sive mase kimene modine
Iskljuuje: Syndroma postpolio (G14)

B92 Sequelae leprae


Posledice lepre

164
Grupa I

B94.- Sequelae morborum infectivorum et parasitariorum aliorum, non


specificatorum
Posledice drugih i neoznaenih zaraznih i parazitarnih bolesti
B94.0 Sequelae trachomatis
Posledice trahoma
B94.1 Sequelae encephalitidis viralis
Posledice zapaljenja mozga uzrokovane virusima
B94.2 Sequelae hepatitidis viralis
Posledice zapaljenja jetre uzrokovane virusima
B94.8 Sequelae morborum infectivorum et parasitariorum aliorum specificatorum
Posledice drugih oznaenih zaraznih i parazitarnih bolesti
B94.9 Sequelae morbi infectivi et parasitarii, non specificati
Posledice neoznaene zarazne i parazitarne bolesti

Bakterijski, virusni i drugi zarazni uzronici bolesti


(B95-B98)

Napomena: Ove kategorije nikad se ne koriste u primarnom ifriranju. One su predviene kao dopunske ili
dodatne ifre kada se eli da istakne infektivni agens (agensi) kod bolesti klasifikovanih bilo gde.

B95.- Streptococcus et staphylococcus ut causae morborum


Streptokok i stafilokok kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B95.0 Streptococcus A ut causa morborum
Streptokok A kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B95.1 Streptococcus B ut causa morborum
Streptokok B kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B95.2 Streptococcus D ut causa morborum
Streptokok D kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B95.3 Streptococcus pneumoniae ut causa morborum
Pneumonijski streptokok kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B95.4 Streptococci alii ut causa morborum
Ostali streptokoki kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B95.5 Streptococci non specificati ut causa morborum
Neoznaeni streptokoki kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B95.6 Staphylococcus aureus ut causa morborum
Staphylococcus aureus kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B95.7 Staphylococci alii ut causa morborum
Ostali stafilokoki kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B95.8 Staphylococci non specificati ut causa morborum
Neoznaeni stafilokoki kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim grupama

B96.- Agentes bacteriales specificati alii ut causa morborum


Drugi oznaeni bakterijski agensi kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim
grupama
B96.0 Mycoplasma pneumoniae ut causa morborum
Mycoplasma pneumoniae kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Pleuro-pneumonia-like-organism[PPLO]

165
2010

B96.1 Klebsiella pneumoniae ut causa morborum


Klebsiella pneumoniae kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B96.2 Escherichia coli ut causa morborum
Escherichia coli kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B96.3 Haemophilus influenzae ut causa morborum
Haemophilus influenzae kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B96.4 Proteus (mirabilis)(morgani) ut causa morborum
Proteus (mirabilis)(morgani) kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) ut causa morborum
Pseudomonas (aeruginosa) kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B96.6 Bacillus fragilis ut causa morborum
Bacillus fragilis kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B96.7 Clostridium perfringens ut causa morborum
Clostridium perfringens kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B96.8 Agentes bacteriales alii specificati ut causa morborum
Ostali oznaeni bakterijski agensi kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama

B97.- Agentes virales ut causa morborum


Virusi kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim poglavljima
B97.0 Adenovirus ut causa morborum
Adenovirus kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B97.1 Enterovirus ut causa morborum
Enterovirus kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Coxsackievirus
Echovirus
B97.2 Coronavirus ut causa morborum
Coronavirus kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B97.3 Retrovirus ut causa morborum
Retrovirus kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Lentivirus
Oncovirus
B97.4 Virus respiratorium syncytiale ut causa morborum
Respiratorni sincicijalni virus kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B97.5 Reovirus ut causa morborum
Reovirus kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B97.6 Parvovirus ut causa morborum
Parvovirus kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B97.7 Papillomavirus ut causa morborum
Papilloma virus kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B97.8 Agentes virales alii ut causa morborum
Ostali virusi kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim grupama
Metapneumovirus humanis

B98.- Agenti infectivi specificati alii ut causa morborum


Ostali oznaeni infektivni agensi kao uzronici bolesti klasifikovanih u drugim
grupama
B98.0 Helicobacter pylori ut causa morborum
Helicobacter pylori kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama
B98.1 Vibrio vulnificus ut causa morborum
Vibrio vulnificus kao uzronik bolesti klasifikovanih u drugim grupama

166
Grupa I

Druge zarazne bolesti


(B99-B99)

B99 Morbi infectivi alii et non specificati


Druge i neoznaene zarazne bolesti

167
Grupa II

Grupa II

169
Grupa II

Tumori
(C00 - D48)

Ova grupa sadri sledee podgrupe:


C00-C97 Zloudni tumori
C00-C75 Zloudni tumori za koje je potvreno ili se pretpostavlja da su primarni tumori
oznaenih lokalizacija, osim limfnog, hematopoeznog i srodnih tkiva
C00-C14 Zloudni tumori usne, usta i drela
C15-C26 Zloudni tumori organa za varenje
C30-C39 Zloudni tumori organa za disanje i organa grudne duplje
C40-C41 Zloudni tumori kosti i zglobne hrskavice
C43-C44 Melanom i drugi zloudni tumori koe
C45-C49 Zloudni tumori vezivnog i mekog tkiva
C50-C50 Zloudni tumor dojke
C51-C58 Zloudni tumori enskih polnih organa
C60-C63 Zloudni tumori mukih polnih organa
C64-C68 Zloudni tumori sistema za mokrenje
C69-C72 Zloudni tumori oka, mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema
C73-C75 Zloudni tumori titaste lezde i drugih lezda sa unutranjim luenjem
C76-C80 Sekundarni zloudni tumori, nedovoljno definisani i neoznaene lokalizacije
C81-C96 Primarni zloudni tumori limfnog, krvotvornog i srodnog tkiva
C97-C97 Zloudni tumori raznih primarnih lokalizacija
D00-D09 Tumori na mestu javljanja in situ
D10-D36 Dobroudni tumori
D37-D48 Tumori neodreene ili nepoznate prirode

171
2010

Napomene:
1. Primarne, nedovoljno definisane, sekundarne i neoznaene lokalizacije zloudnih tumora
Kategorije C76-C80 obuhvataju zloudne tumore za koje nema jasnih dokaza o mestu odakle potiu (primarna
lokalizacija) ili je zloudni tumor oznaen kao "diseminovan", "rairen" ili "rasejan", bez navoenja primarne
lokalizacije. U oba sluaja se smatra da je primarna lokalizacija nepoznata.
2. Funkcionalna aktivnost
Svi tumori su klasifikovani u ovoj grupi bez obzira na to da li su funkcionalno aktivni ili ne. Dodatna ifra iz
Grupe IV, moe se, ukoliko se eli, koristiti da se oznai funkcionalna aktivnost vezana za bilo koji tumor. Na
primer, zloudni feohromocitom nadbubrene lezde koji proizvodi kateholamine moe se ifrirati sa C74 sa
dodatnom ifrom E27.5; bazofilni adenom hipofize sa Cushingovim sindromom moe se ifrirati sa D35.2 sa
dodatnom ifrom E24.0.
3.Morfologija (histologija)
Postoji vie glavnih morfolokih (histolokih) grupa zloudnih tumora: karcinomi - ukljuujui planocelularne
karcinome (karcinome skvamoznih elija) i adenokarcinome; sarkomi; drugi tumori mekih tkiva ukljuujui
mezoteliome; limfomi (Hodgkin i Non-Hodgkin); leukemija; ostali naznaeni i za lokalizaciju specifini tipovi i
neoznaeni karcinomi. Rak (kancer) je izraz koji se moe primeniti za bilo koju od navedenih grupa iako se retko
primenjuje za zloudne tumore limfoidnog, haematopoeznog i srodnih tkiva. Karcinom se ponekad nepravilno
koristi kao sinonim za kancer (rak).
U Grupi II tumori su klasifikovani preteno prema lokalizaciji u okviru irokih grupa koje oznaavaju ponaanje
tumora. Samo u nekoliko sluajeva morfologija je navedena u nazivima kategorije i potkategorije.
Za one koji ele da naznae histoloki tip tumora, date su i posebne morfoloke ifre (vidi odeljak o morfologiji
tumora). Ove morfoloke ifre izvedene su iz drugog izdanja Meunarodne klasifikacije bolesti za onkologiju
(MKB-O), koja je klasifikacija po dve osnove i obezbeuje nezavistan sistem ifriranja za topografiju i
morfologiju. Morfoloke ifre imaju est cifara: prve etiri cifre identifikuju histoloki tip; peta cifra oznaava
ponaanje (zloudni primarni, zloudni sekundarni (metastatski), in situ, dobroudni, neodreeno da li je
zloudan ili dobroudni); esta cifra je za diferencijaciju solidnih tumora, a koristi se i kao posebna ifra za
limfome i leukaemije.
4. Korieneje potkategorija u Grupi II
Treba obratiti panju na posebnu upotrebu potkategorije 8 u ovoj Grupi (videti napomenu 5). U sluajevima gde
je bila potrebna potkategorija za "drugo", ona je obino bila oznaena kao podkategorija 7.
5. Zloudni tumori koji prelaze granice jedne lokalizacije i korienje potkategorije 8
Kategorije C00-C75 svrstavaju zloudne tumore prema poreklu. Mnoge kategorije sa tri mesta su dalje podeljene
u naznaene delove ili potkategorije organa koji je u pitanju. Tumor u kategoriji sa tri mesta koji zadire u dve ili
vie lokalizacija, a mesto porekla mu je napoznato, klasifikuje se u potkategoriji 8, osim u sluaju kada je
kombinacija posebno izdvojena na drugom mestu. Na primer, karcinom jednjaka i eluca je specifino oznaen
C16.0 (kardija), dok karcinom vrha i ventralne strane jezika treba ifrirati sa C02.8. Sa druge strane, karcinom
vrha koji se iri prema ventralnoj strani jezika treba ifrirati sa C02.1 poto je mesto porekla poznato (vrh
jezika).
Izraz "tumori koji prelaze granice" ukazuje na susedne lokalizacije (jedna do druge).
Potkategorije koje numeriki slede jedna za drugom su najee anatomski susedne, ali to nije uvek tako (npr.,
mokrana beika C67. -).
Ponekad tumori prelaze granice kategorija sa tri mesta u okviru odreenih sistema. Da bi se ovo reilo
oformljene su sledee podkategorije:
C02.8 Jezik - tumor koji prelazi granice lokalizacije
C08.8 Velike pljuvane lezde - tumor koji prelazi granice lokalizacije
C14.8 Usna, usna duplja i drelo - tumor koji prelazi granice lokalizacije
C21.8 Rektum, anus i analni kanal - tumor koji prelazi granice lokalizacije
C24.8 uni putevi - tumor koji prelazi granice lokalizacije

172
Grupa II

C26.8 Organi za varenje - tumor koji prelazi granice lokalizacije


C39.8 Disajni i grudni organi - tumor koji prelazi granice lokalizacije
C41.8 Kost i zglobna hrskavica - tumor koji prelazi granice lokalizacije
C49.8 Vezivno i meko tkivo - tumor koji prelazi granice lokalizacije
C57.8 enski polni organi - tumor koji prelazi granice lokalizacije
C63.8 Muki polni organi - tumor koji prelazi granice lokalizacije
C68.8 Mokranih organi - tumor koji prelazi granice lokalizacije
C72.8 Centralni nervni sistem - tumor koji prelazi granice lokalizacije
Na primer: karcinom eluca i tankog creva treba ifrirati na C26.8 (organi za varenje - tumor koji prelazi granice
lokalizacije).
6. Zloudni tumori ektopinih tkiva
Zloudne tumore ektopinih tkiva treba ifrirati na osnovu lokalizacije; npr., ektopini zloudni tumori
pankreasa se ifriraju kao zloodni tumor pankreasa, neoznaeno (C25.9).
7. Korienje od Abecednog indeksa u ifriranju tumora
Pored lokalizacije, prilikom ifriranja tumora moraju se uzeti u obzir morfologija i ponaanje i uvek se mora
prvo pozvati na Abecedni indeks morfolokog opisa.
Uvodne strane Knjige 3 sadre opta uputstva o upotrebi Abecednog indeksa. Treba prouiti detaljna uputstva i
primere koji se odnose na tumou da bi se pravilno koristile kategorije I potkategorije iz Grupe II.
8. Upotreba drugog izdanja Meunarodne klasifikacije bolesti za onkologiju (MKB-O)
Za odreene morfoloke tipove, Grupa II nudi prilino ogranienu topografsku klasifikaciju ili je uopte i nema.
MKB-O u topografskim iframa za sve tumore koristi u sutini iste kategorije sa tri ili etiri mesta koje Grupa II
primenjuje za zloudne tumore (C00-C77, C80), ime se obezbeuje vea specifinost lokalizacije drugih
tumora (zloudne sekundarne (metastatske), dobroudne, in situ i nesigurne ili nepoznate).
Preporuuje se da ustanove koje su zainteresovane da identifikuju i lokalizaciju i morfologiju tumora, npr.,
registri za rak, onkoloke bolnice, odeljenja za patologiju i druge ustanove koje se bave zloudnim oboljenjima,
koristite MKB-O.

173
2010

Zloudni tumori
(C00-C97)

Zloudni tumori za koje je potvreno ili se pretpostavlja da su primarni tumori


oznaenih lokalizacija, osim limfnog, hematopoeznog i srodnih tkiva
(C00-C75)

Zloudni tumori usne, usta i drela


(C00-C14)

C00.- Neoplasma malignum labii


Zloudni tumor usne
Iskljuuje: neoplasma malignum cutis labii oris (C43.0 , C44.0)
C00.0 Neoplasma malignum labii superioris externi
Zloudni tumor gornje usne, spoljne strane
Neoplasma malignum labii superioris NOS
limitis mucocutanei
partis in quam minium ponitur
C00.1 Neoplasma malignum labii inferioris externi
Zloudni tumor donje usne, spoljne strane
Neoplasma malignum labii inferioris:
NOS
limitis mucocutanei
partis in quam minime ponitur
C00.2 Neoplasma malignum labii externi, non specificatum
Zloudni tumor usne, spoljne strane, neoznaen
Neoplasma malignum limitis mucocutanei NOS
C00.3 Neoplasma malignum labii superioris interni
Zloudni tumor gornje usne, unutranje strane
Neoplasma malignum labii superioris:
faciei buccalis
faciei oralis
frenuli
mucosae
C00.4 Neoplasma malignum labii inferioris interni
Zloudni tumor donje usne, unutranje strane
Neoplasma malignum labii inferioris:
faciei bucalis
faciei oralis
frenuli
mucosae

174
Grupa II

C00.5 Neoplasma malignum labii interni, non specificatum


Zloudni tumor unutranje strane usne, neoznaen
Neoplasma malignum labii, non specificatum, siue superior siue inferior:
faciei bucalis
faciei oralis
frenuli
mucosae
C00.6 Neoplasma malignum commissurae labiorum
Zloudni tumor spojnice usana
C00.8 Neoplasma malignum limites labii transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice usne
C00.9 Neoplasma malignum labii, non specificatum
Zloudni tumor usne, neoznaen

C01 Neoplasma malignum radicis linguae


Zloudni tumor korena jezika
Ukljuuje: Neoplasma malignum basis linguae
partis linguae fixae NOS
trientis linguae posterioris

C02.- Neoplasma malignum partium linguae aliarum


Zloudni tumor drugih delova jezika
C02.0 Neoplasma malignum dorsi linguae
Zloudni tumor gornje povrine jezika
Neoplasma malignum linguae, duorum trientium anteriorum
Iskljuuje: Neoplasma malignum linguae, faciei dorsalis (C01)
C02.1 Neoplasma malignum marginis linguae
Zloudni tumor ivice jezika
Neoplasma malignum apicis linguae
C02.2 Neoplasma malignum faciei linguae inferioris
Zloudni tumor donje povrine jezika
Neoplasma malignum linguae, duorum trientium anteriorum, faciei inferioris
frenuli linguae
C02.3 Neoplasma malignum linguae, duorum partium anteriorum
Zloudni tumor prednje dve treine jezika
Neoplasma malignum linguae, tertiae mediae NOS
partis mobilis NOS
C02.4 Neoplasma malignum tonsillae lingualis
Zloudni tumor krajnika jezika
Iskljuuje: Neoplasma malignum tonsillae NOS (C09.9)
C02.8 Neoplasma malignum linguae, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice jezika
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Neoplasma malignum linguae quo genere non potest hoc exemplum nulli praedicamentorum C01-
C02.4
C02.9 Neoplasma malignum linguae, non specificatum
Zloudni tumor jezika, neoznaen

175
2010

C03.- Neoplasma malignum gingivae


Zloudni tumor desni
Ukljuuje: neoplasma malignum gingivae
neoplasma malignum mucosae alveolaris
Iskljuuje: neoplasma malignum odontogenes (C41.0-C41.1)
C03.0 Neoplasma malignum gingivae superioris
Zloudni tumor gornjih desni
C03.1 Neoplasma malignum gingivae inferioris
Zloudni tumor donjih desni
C03.9 Neoplasma malignum gingivae, non specificatum
Zloudni tumor desni, neoznaen

C04.- Neoplasma malignum basis oris


Zloudni tumor poda usta
C04.0 Neoplasma malignum partis basis oris anterioris
Zloudni tumor prednjeg dela poda usta
Neoplasma malignum partis ante juncturam dentis canini et praemolaris
C04.1 Neoplasma malignum partis basis oris lateralis
Zloudni tumor bonog dela poda usta
C04.8 Neoplasma malignum limites basis oris transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice poda usta
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C04.9 Neoplasma malignum basis oris, non specificatum
Zloudni tumor poda usta, neoznaen

C05.- Neoplasma malignum palati


Zloudni tumor nepca
C05.0 Neoplasma malignum palati duri
Zloudni tumor tvrdog nepca
C05.1 Neoplasma malignum palati mollis
Zloudni tumor mekog nepca
Iskljuuje: Neoplasma malignum palati mollis, faciei nasopharyngicae (C11.3)
C05.2 Neoplasma malignum uvulae
Zloudni tumor resice
C05.8 Neoplasma malignum palati limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice nepca
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C05.9 Neoplasma malignum palati, non specificatum
Zloudni tumor nepca, neoznaen
Fornicis oris

C06.- Neoplasma malignum partium oris aliarum


Zloudni tumor drugih delova usta
C06.0 Neoplasma malignum mucosae buccae
Zloudni tumor sluznice obraza
Faciei buccae interne
Mucosa buccalis NOS

176
Grupa II

C06.1 Neoplasma malignum vestibuli oris


Zloudni tumor predvorja usta
Sulcus buccalis (superioris/inferioris)
Sulcus labialis (superioris/inferioris)
C06.2 Neoplasma malignum regionis retromoralis
Zloudni tumor retromolarnog prostora
C06.8 Neoplasma malignum partes oris alias transiens
Zloudni tumor koji prelazi druge delove usta
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C06.9 Neoplasma malignum oris, non specificatum
Zloudni tumor usta, neoznaen
Cavum oris, NOS
Glandule salivaris minoris, NOS

C07 Neoplasma malignum glandulae parotideae


Zloudni tumor parotidne [doune] pljuvane lezde

C08.- Neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum et non


specificatarum
Zloudni tumor drugih velikih i neoznaenih pljuvanih lezda
Iskljuuje: Neoplasma malignum glandularum salivarium minoris aliarum NOS (C06.9)
Neoplasma malignum glandularum salivarium minorum aliarum
parotidae (C07)
C08.0 Neoplasma malignum glandulae submandibularis
Zloudni tumor podviline pljuvane lezde
Glandula submaxillarisaris
C08.1 Neoplasma malignum glandulae sublingualis
Zloudni tumor podjezine pljuvane lezde
C08.8 Neoplasma malignum glandularum salivarium, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice pljuvanih lezda
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Neoplasma malignum glandulae salivarius majoris, limites transiens C07-C08.1
C08.9 Neoplasma malignum glandulae salivaris majoris, non specificatum
Zloudni tumor velike pljuvane lezde, neoznaen
Glandula salivaris majoris NOS

C09.- Neoplasma malignum tonsillae


Zloudni tumor krajnika
Iskljuuje: Neoplasma malignum tonsilae linguae (C02.4)
Tonsilae pharyngicae (C11.1)
C09.0 Neoplasma malignum fossae tonsillaris
Zloudni tumor krajnike loe
C09.1 Neoplasma malignum columnae tonsillaris (anterioris) (posterioris)
Zloudni tumor krajnikog stuba (prednjeg) (zadnjeg)
C09.8 Neoplasma malignum tonsillae, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice krajnika
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]

177
2010

C09.9 Neoplasma malignum tonsillae, non specificatum


Zloudni tumor krajnika, neoznaen
Neoplasma tonsillae:
Faucial (pharyngicae)
NOS
palatinae

C10.- Neoplasma malignum oropharyngis


Zloudni tumor usno-drelnog dela usta
Iskljuuje: Neoplasma malignum tonsillae (C09.-)
C10.0 Neoplasma malignum valleculae epiglotticae
Zloudni tumor jamice poklopca grkljana
C10.1 Neoplasma malignum epiglottidis, faciei anterioris
Zloudni tumor prednje strane poklopca grkljana
Neoplasma malignum epiglottidis, marginis liberae
Plicae glossoepiglotticae
Iskljuuje: Neoplasma malignum epiglottidis (pars suprahyoides) NOS (C32.1)
C10.2 Neoplasma malignum oropharyngis, parietis lateralis
Zloudni tumor bonog zida usno-drelne duplje
C10.3 Neoplasma malignum oropharyngis, parietis posterioris
Zloudni tumor zadnjeg zida usno-drelne duplje
C10.4 Neoplasma malignum rimae branchialis
Zloudni tumor skrnog useka
Neoplasma malignum cystis brachialis
C10.8 Neoplasma malignum oropharyngis, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice usno-drelne duplje
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Neoplasma malignum regionis oropharyngis connexivae
C10.9 Neoplasma malignum oropharyngis, non specificatum
Zloudni tumor usno-drelne duplje, neoznaen

C11.- Neoplasma malignum nasopharyngis


Zloudni tumor nosnog dela drela
C11.0 Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis superioris
Zloudni tumor gornjeg zida nosnog dela drela
Neoplasma malignum fornicis pharyngis
C11.1 Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis posterioris
Zloudni tumor zadnjeg zida nosnog dela drela
Neoplasma malignum textus adenoidis
Tonsillae pharyngicae
C11.2 Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis lateralis
Zloudni tumor bonog zida nosnog dela drela
Neoplasma malignum fossae Rosenmller
Ostii pharyngici tubae auditoriae
Recessus pharyngici
C11.3 Neoplasma malignum nasopharyngis, parietes anterioris
Zloudni tumor prednjeg zida nosnog dela drela
Choanae nasopharingis posterioris
Marginis septi nasi posterioris
Neoplasma malignum basis nasopharyngis
Pallati mollis, faciei nasopharyngicae (anterioris)(posterioris)

178
Grupa II

C11.8 Neoplasma malignum nasopharyngis, limites transiens


Zloudni tumor koji prelazi granice nosnog dela drela
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C11.9 Neoplasma malignum nasopharyngis, non specificatum
Zloudni tumor nosnog dela drela, neoznaen
Neoplasma malignum parietis nasopharyngis NOS

C12 Neoplasma malignum recessus piriformis


Zloudni tumor krukolike jamice
Ukljuuje: Neoplasma malignum recessus piriformis

C13.- Neoplasma malignum hypopharyngis


Zloudni tumor donjeg dela drela
Iskljuuje: Neoplasma malignum recessus piriformis (C12)
C13.0 Neoplasma malignum regionis postcricoidis
Zloudni tumor postkrikoidnog predela
C13.1 Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae, faciei hypopharyngicae
Zloudni tumor ariepiglotikog nabora, donje strane drela
Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae:
NOS
Zonae marginalis
Iskljuuje: Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae, faciei laryngicae (C32.1)
C13.2 Neoplasma malignum parietis hypopharyngis posterioris
Zloudni tumor zadnjeg zida donjeg dela drela
C13.8 Neoplasma malignum hypopharyngis, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice donjeg dela drela
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C13.9 Neoplasma malignum hypopharyngis, non specificatum
Zloudni tumor donjeg dela drela, neoznaen
Neoplasma malignum parietis hypopharyngis NOS

C14.- Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis loci anterius


Zloudni tumor usana, usta, drela i druge lokalizacije
Iskljuuje: Neoplasma malignum cavi oris NOS (C06.9)
C14.0 Neoplasma malignum pharyngis, non specificatum
Zloudni tumor drela, neoznaen
C14.2 Neoplasma malignum anuli lymphatici pharyngis Waldeyer
Zloudni tumor Waldeyerovog limfnog prstena
C14.8 Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice usne, usta i drela
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Zloudni tumori koji prelaze granice usne, usta i drela i koji se po poreklu ne mogu svrstati u bilo
koju od navedenih kategorija C00-C14.2

179
2010

Zloudni tumori organa za varenje


(C15-C26)

C15.- Neoplasma malignum oesophagi


Zloudni tumor jednjaka
Napomena: Dve su alternativne pod(sub)klasifikacije date:
.0-.2 prema anatomskom opisu
.3-.5 po treinama
Ovo odstupanje od pravila da su kategorije meusobno iskljuive je namerna, jer su oba
terminoloka oblika u upotrebi, ali se u rezultatu anatomske podele ne vidi analogija.
C15.0 Neoplasma malignum oesophagi, partis cervicalis
Zloudni tumor vratnog dela jednjaka
C15.1 Neoplasma malignum oesophagi, partis thoracalis
Zloudni tumor grudnog dela jednjaka
C15.2 Neoplasma malignum oesophagi, partis abdominalis
Zloudni tumor trbunog dela jednjaka
C15.3 Neoplasma malignum oesophagi, tertiae partis superioris
Zloudni tumor gornje treine jednjaka
C15.4 Neoplasma malignum oesphagi, tertiae partis mediae
Zloudni tumor srednje treine jednjaka
C15.5 Neoplasma malignum oesophagi, tertiae partis inferioris
Zloudni tumor donje treine jednjaka
C15.8 Neoplasma malignum oesophagi, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice jednjaka
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C15.9 Neoplasma malignum oesophagi, non specificatum
Zloudni tumor jednjaka, neoznaen

C16.- Neoplasma malignum gasteris


Zloudni tumor eluca
C16.0 Neoplasma malignum cardiae
Zloudni tumor ulaznog dela eluca
Juncturae cardiooesophagialis
Juncturae gastrooesophagialis
Neoplasma malignum ostii cardiaci
Oesophagi et gasteris
C16.1 Neoplasma malignum basis gastricae
Zloudni tumor dna eluca
C16.2 Neoplasma malignum corporis gastrici
Zloudni tumor tela eluca
C16.3 Neoplasma malignum antri pylori
Zloudni tumor izlaznog dela eluca
Neoplasma malignum antri gastrici NOS
C16.4 Neoplasma malignum pylori
Zloudni tumor izlaznog vratnog dela eluca
Ductus pylorici
Neoplasma malignum praepylori

180
Grupa II

C16.5 Neoplasma malignum curvaturae ventriculi minoris


Zloudni tumor male krivine eluca
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi minoris non classificatum C16.1-C16.4
C16.6 Neoplasma malignum curvaturae ventriculi majoris
Zloudni tumor velike krivine eluca
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi majoris non classificatum C16.0-C16.4
C16.8 Neoplasma malignum ventriculi, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice eluca
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C16.9 Neoplasma malignum ventriculi, non specificatum
Zloudni tumor eluca neoznaen
Cancer gastricus NOS

C17.- Neoplasma malignum intestini tenuis


Zloudni tumor tankog creva
C17.0 Neoplasma malignum duodeni
Zloudni tumor dvanaestopalanog creva
C17.1 Neoplasma malignum jejuni
Zloudni tumor jejunuma
C17.2 Neoplasma malignum ilei
Zloudni tumor ileuma
Iskljuuje: Neoplasma malignum valvulae ileocaecalis (C18.0)
C17.3 Neoplasma malignum diverticuli Meckel
Zloudni tumor Meckelovog paga
C17.8 Neoplasma malignum intestini tenuis, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice tankog creva
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C17.9 Neoplasma malignum intestini tenuis, non specificatum
Zloudni tumor tankog creva, neoznaen

C18.- Neoplasma malignum coli


Zloudni tumor debelog creva
C18.0 Neoplasma malignum caeci
Zloudni tumor slepog creva
Valvula ileocecalis
C18.1 Neoplasma malignum appendicis vermifomis
Zloudni tumor crvuljka
C18.2 Neoplasma malignum coli ascendentis
Zloudni tumor uzlaznog dela debelog creva
C18.3 Neoplasma malignum flexurae coli hepaticae
Zloudni tumor jetrinske krivine debelog creva
C18.4 Neoplasma malignum coli transversi
Zloudni tumor poprenog dela debelog creva
C18.5 Neoplasma malignum flexurae coli lienalis
Zloudni tumor slezinske krivine debelog creva
C18.6 Neoplasma malignum coli descendentis
Zloudni tumor silaznog dela debelog creva

181
2010

C18.7 Neoplasma malignum coli sigmoidis


Zloudni tumor sigmoidnog dela debelog creva
Neoplasma malignum (flexurae) sigmoidis
Iskljuuje: Neoplasma malignum juncturae rectosigmoidis (C19)
C18.8 Neoplasma malignum coli, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice debelog creva
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C18.9 Neoplasma malignum coli, non specificatum
Zloudni tumor debelog creva, neoznaen
Neoplasma malignum coli NOS

C19 Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis


Zloudni tumor rektosigmoidnog spoja debelog creva
Ukljuuje: Neoplasma malignum coli cum recto
Rectosigmoidis (colonis)

C20 Neoplasma malignum recti


Zloudni tumor rektuma
Ukljuuje: Neoplasma malignum ampullae rectalis

C21.- Neoplasma malignum ani et canalis analis


Zloudni tumor anusa i analnog kanala
C21.0 Neoplasma malignum ani, non specificatum
Zloudni tumor anusa, neoznaen
Iskljuuje: Cutis perianalis (C43.5 , C44.5)
Neoplasma malignum ani:
cutis analis (C43.5 , C44.5)
marginis (C43.5 , C44.5)
C21.1 Neoplasma malignum canalis analis
Zloudni tumor analnog kanala
Neoplasma malignum sphincteris analis
C21.2 Neoplasma malignum zonae cloacae
Zloudni tumor zone kloake
C21.8 Neoplasma malignum recti, ani et canalis analis limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice rektuma, anusa i analnog kanala
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Neoplasma malignum anorecti
Neoplasma malignum juncturae anorectalis
Neoplasma malignum recti, ani et canalis ani quorum hoc exemplum non possit classificatis ad
quisquam de praedicamentis C20-C21.2

C22.- Neoplasma malignum hepatis et ductuum biliarium intrahepaticorum


Zloudni tumor jetre i intrahepatinih unih kanala
Iskljuuje: Neoplasma hepatis secundarium (C78.7)
Neoplasma malignum tractus biliaris NOS (C24.9)
C22.0 Carcinoma hepatocellulare
Karcinom-rak jetrinih elija
Carcinoma hepatocellulare
Hepatoma

182
Grupa II

C22.1 Carcinoma cholangiocellulare


Karcinom unutranjeg unog kanala
Carcinoma cholangiocellulare
C22.2 Hepatoblastoma
Zloudni tumor hepatoblasta
C22.3 Angiosarcoma hepatis
Sarkom zloudni tumor vezivnog tkiva krvnih sudova jetre
Sarcoma Kupfer
C22.4 Sarcomata hepatis alia
Ostali sarkomi jetre
C22.7 Carcinomata hepatis alia, specificata
Drugi oznaeni karcinomi jetre
C22.9 Neoplasma malignum hepatis, non specificatum
Zloudni tumor jetre, neoznaen

C23 Neoplasma malignum vesicae felleae


Zloudni tumor une kese

C24.- Neoplasma malignum ductuum biliarium, partium aliarium


Zloudni tumor drugih delova unih kanala
Iskljuuje: Carcinoma cholangiocellulare (C22.1)
C24.0 Neoplasma malignum ductus biliaris extrahepatici
Zloudni tumor ekstrahepatinog unog kanala
Ductus choledochi
Ductus cystici
Ductus hepatici
Neoplasma malignum ductus billiaris NOS
C24.1 Neoplasma malignum ampullae Vater
Zloudni tumor Vaterove ampule
C24.8 Neoplasma malignum tractus biliaris, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice unog puta
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Neoplasma malignum biliares tractus quorum eis hoc exemplum non possit ponitur ad unius
praedicamentis C22.0-C24.1
Neoplasma malignum involvens utrumque intrahepatic et extrahepatic bile meatus
C24.9 Neoplasma malignum tractus biliaris, non specificatum
Zloudni tumor unog puta, neoznaen

C25.- Neoplasma malignum pancreatis


Zloudni tumor pankreasa
C25.0 Neoplasma malignum capitis pancreatis
Zloudni tumor glave pankreasa
C25.1 Neoplasma malignum corporis pancreatis
Zloudni tumor tela pankreasa
C25.2 Neoplasma malignum caudae pancreatis
Zloudni tumor repa pankreasa
C25.3 Neoplasma malignum ductus pancreatici
Zloudni tumor kanala pankreasa
C25.4 Neoplasma malignum pancreatis endocrini
Zloudni tumor lezdanog dela pankreasa
Neoplasma malignum insulae Langerhans

183
2010

C25.7 Neoplasma malignum pancreatis, partium aliarium


Zloudni tumor drugih delova pankreasa
Neoplasma malignum colii pancreatis
C25.8 Neoplasma malignum pancreatis, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice pankreasa
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C25.9 Neoplasma malignum pancreatis, non specificatum
Zloudni tumor pankreasa, neoznaen

C26.- Neoplasma malignum organorum digestivorum aliorum et non satis


definitorum
Zloudni tumor drugih i nedovoljno definisanih organa za varenje
Iskljuuje: Neoplasma malignum peritonei et retroperitonei (C48.-)
C26.0 Neoplasma malignum tractus intestinalis, pars non specificata
Zloudni tumor crevnog puta, neoznaenog dela
Neoplasma malignum intestini NOS
C26.1 Neoplasma malignum lienis
Zloudni tumor slezine
Iskljuuje: Lymphoma folliculare (C82.-)
Lymphoma maturum T / NK-cellam (C84.-)
Lymphoma non-Hodgkin diffusum (C83.-)
Lymphoma non-Hodgkin, genera aliorum et non specificatorum (C85.-)
Morbus Hodgkin (C81.-)
C26.8 Neoplasma malignum systematis digestivi, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice organa za varenje
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Zloudni tumori koji prelaze granice organa za varenje i koji se po poreklu ne mogu svrstati u bilo
koju od navedenih kategorija C15-C26.1
Iskljuuje: Neoplasma malignum juncturae cardiooesophagicae (C16.0)
C26.9 Neoplasma malignum systematis digestivi, loci non satis definiti
Zloudni tumor sistema za varenje, nedovoljno odreene lokalizacije
Neoplasma malignum ductuus alimentarii NOS
Neoplasma malignum tractus gastrointestinalis NOS

184
Grupa II

Zloudni tumori organa za disanje i organa grudne duplje


(C30-C39)

Ukljuuje: Neoplasma malignum auris mediae


Iskljuuje: mesothelioma (C45.-)

C30.- Neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae


Zloudni tumor nosne upljine i srednjeg uva
C30.0 Neoplasma malignum cavi nasi
Zloudni tumor upljine nosa
Conhae nasalis
Neoplasma malignum cartilaginis nasi
Partis nasi interioris
Septi nasi
Vestibuli nasi
Iskljuuje: Cutis nasi (C43.3 , C44.3)
Marginis septi nasi posterioris et choanae (C11.3)
Neoplasma malignum ossis nasi (C41.0)
Nervi olfactorii (C72.2)
nasi NOS (C76.0)
C30.1 Neoplasma malignum auris mediae
Zloudni tumor srednjeg uva
Cellularum mastoidium
Neoplasma malignum tubae auditoriaeEustachii
Partis auris interioris
Iskljuuje: Cartilaginis auris (C49.0)
Cutis auris (externae) (C43.2 , C44.2)
Melanoma malignum meatus acustici externi (C43.2 , C44.2)
Neoplasma malignum ossis auris (meatus) (C41.0)

C31.- Neoplasma malignum sinuum nasi


Zloudni tumor nosnih sinusa
C31.0 Neoplasma malignum sinus maxillaris
Zloudni tumor sinusa gornje vilice
Neoplasma malignum antri (Highmore)(maxillaris)
C31.1 Neoplasma malignum sinus ethmoidalis
Zloudni tumor sitastog sinusa
C31.2 Neoplasma malignum sinus frontalis
Zloudni tumor eonog sinusa
C31.3 Neoplasma malignum sinus sphenoidalis
Zloudni tumor klinastog sinusa
C31.8 Neoplasma malignum sinuum nasi, limites transiens
Zloudni tumor nosnih sinusa koji prelazi granice sinusa
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C31.9 Neoplasma malignum sinus nasi, non specificatum
Zloudni tumor nosnog sinusa, neoznaen

185
2010

C32.- Neoplasma malignum laryngis


Zloudni tumor grkljana
C32.0 Neoplasma malignum glottidis
Zloudni tumor glasnice
Chordae vocalis NOS
Neoplasma malignum laryngis interioris
C32.1 Neoplasma malignum supraglottidis
Zloudni tumor iznad glasnice
Epiglottidis (pars suprahyoides) NOS
Epiglottidis, faciei posterioris (laryngicae)
Laryngis externi
Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae, faciei laryngicae
Plicae vocalis falsae
Vinculis ventriculorum
Iskljuuje: Neoplasma malignum epiglottidis, faciei anterioris (C10.1)
Plicae aryepiglotticae:
Faciei hypopharyngicae (C13.1)
NOS (C13.1)
zonae marginalis (C13.1)
C32.2 Neoplasma malignum subglottidis
Zloudni tumor ispod glasnice
C32.3 Neoplasma malignum cartilaginis laryngicae
Zloudni tumor hrskavice grkljana
C32.8 Neoplasma malignum laryngis, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice grkljana
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C32.9 Neoplasma malignum laryngis, non specificatum
Zloudni tumor grkljana, neoznaen

C33 Neoplasma malignum tracheae


Zloudni tumor dunika

C34.- Neoplasma malignum bronchi et pulmonis


Zloudni tumor bronhija i plua
C34.0 Neoplasma malignum bronchi principalis
Zloudni tumor glavne bronhije
Hili (pulmonis)
Neoplasma malignum carinae
C34.1 Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi superioris
Zloudni tumor gornjeg renja, bronhije ili plua
C34.2 Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi medii
Zloudni tumor srednjeg renja, bronhije ili plua
C34.3 Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi inferioris
Zloudni tumor donjeg renja, bronhije ili plua
C34.8 Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice bronhija i plua
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C34.9 Neoplasma malignum bronchi et pulmonum, non specificatum
Zloudni tumor bronhije i plua, neoznaen

C37 Neoplasma malignum thymi


Zloudni tumor grudne lezde

186
Grupa II

C38.- Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae


Zloudni tumor srca, medijastinuma i pleure
Iskljuuje: mesothelioma (C45.-)
C38.0 Neoplasma malignum cordis
Zloudni tumor srca
Neoplasma malignum pericardii
Iskljuuje: Neoplasma malignum vasorum principalium (C49.3)
C38.1 Neoplasma malignum mediastini anterioris
Zloudni tumor prednjeg medijastinuma
C38.2 Neoplasma malignum mediastini posterioris
Zloudni tumor zadnjeg medijastinuma
C38.3 Neoplasma malignum mediastini, non specificatum
Zloudni tumor medijastinuma, neoznaen
C38.4 Neoplasma malignum pleurae
Zloudni tumor pleure
C38.8 Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice srca, medijastinuma i pleure
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]

C39.- Neoplasma malignum cavitatis thoracis, loci alterius


Zloudni tumor grudne duplje, druge lokalizacije
Iskljuuje: Neoplasma malignum intrathoracale NOS (C76.1)
thoracale NOS (C76.1)
C39.0 Neoplasma malignum tractus respiratorii superioris, pars non specificata
Zloudni tumor gornjih disajnih puteva, neodreenog dela
C39.8 Neoplasma malignum organorum respiratoriorum et intrathoracallium, limites
transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice disajnih i grudnih organa
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Zloudni tumori koji prelaze granice disajnih i grudnih organa i koji se po poreklu ne mogu svrstati
u bilo koju od navedenih kategorija C30-C39.0
C39.9 Neoplasma malignum tractus respiratorii, loci ignoti
Zloudni tumor disajnih puteva, nepoznate lokalizacije
Neoplasma malignum tractus respiratorii NOS

Zloudni tumori kosti i zglobne hrskavice


(C40-C41)

Iskljuuje: Neoplasma malignum medullae osseae NOS (C96.7)


synoviae (C49.-)

C40.- Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum


Zloudni tumor kosti i zglobne hrskavice udova
C40.0 Neoplasma malignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris
Zloudni tumor lopatice i dugih kostiju ruke
C40.1 Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis superioris
Zloudni tumor kratkih kostiju ruke
C40.2 Neoplasma malignum ossium longorum extremitatis inferioris
Zloudni tumor dugih kostiju noge

187
2010

C40.3 Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis inferioris


Zloudni tumor kratkih kostiju noge
C40.8 Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice kosti i zglobne hrskavice udova
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C40.9 Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatis, non specificatum
Zloudni tumor kosti i zglobne hrskavice udova, neoznaen

C41.- Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, loci alterius


Zloudni tumor kosti i zglobne hrskavice druge lokalizacije
Iskljuuje: Neoplasma malignum cartilaginis:
auris (C49.0)
extremitatum (C40.-)
laryngis (C32.3)
nasi (C30.0)
Neoplasma malignum ossis extremitatum (C40.-)
C41.0 Neoplasma malignum ossium cranii et faciei
Zloudni tumor kostiju lobanje i lica
Neoplasma malignum maxillare (superioris)
Neoplasma malignum ossium orbitae
Iskljuuje: Carcinoma (an ullus typus praeter intraosseous odontogenic):
Gingivae superioris (C03.0)
neoplasma malignum sinus maxillaris (C31.0)
Neoplasma malignum ossium mandibulae (C41.1)
C41.1 Neoplasma malignum mandibulae
Zloudni tumor donje vilice
Neoplasma malignum ossium maxillae
Iskljuuje: Carcinoma, an ullus typus praeter intraosseous odontogenic:
neoplasma gingivae NOS (C03.9)
neoplasma gingivae NOS
inferioris (C03.1)
Neoplasma malignum maxillae (C41.0)
C41.2 Neoplasma malignum columnae vertebralis
Zloudni tumor kimenog stuba
Iskljuuje: Neoplasma malignum ossis sacri et coccygis (C41.4)
C41.3 Neoplasma malignum costarum, sterni et claviculae
Zloudni tumor rebara, grudne i kljune kosti
C41.4 Neoplasma malignum ossis pelvis, sacri et coccygis
Zloudni tumor kosti karlice, krsne i trtine kosti
C41.8 Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice kosti i zglobne hrskavice
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Zloudni tumori koji prelaze granice kosti i zglobne hrskavice i koji se po poreklu ne mogu svrstati
u bilo koju od navedenih kategorija C40-C41.4
C41.9 Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum
Zloudni tumor kosti i zglobne hrskavice, neoznaen

188
Grupa II

Melanom i drugi zloudni tumori koe


(C43-C44)

C43.- Melanoma malignum cutis


Melanom crni zloudni tumor koe
Ukljuuje: Morphologiam codicibus M872-M879 moribus codicis/3
Iskljuuje: Melanoma malignum cutis organorum genitalium (C51-C52 , C60.- , C63.-)
C43.0 Melanoma malignum labii oris
Melanom usne
Iskljuuje: Neoplasma malignum limitis labii mucocutanei (C00.0-C00.2)
C43.1 Melanoma malignum cutis palpebrae, canthum includens
Melanom onog kapka, ukljuujui oni ugao
C43.2 Melanoma malignum auris et meatus acustici externi
Melanom uha i spoljnog unog kanala
C43.3 Melanoma malignum partium faciei aliarum et non specificatarum
Melanom drugih i neoznaenih delova lica
C43.4 Melanoma malignum capillitii et colli
Melanom poglavine i vrata
C43.5 Melanoma malignum trunci
Melanom trupa
Cutis mammae
Cutis perianalis
Melanoma malignum analis:
cutis
marginis
Iskljuuje: Neoplasma malignum ani NOS (C21.0)
C43.6 Melanoma malignum extremitatis superioris, regionem omae includens
Melanom ruke, ukljuujui rame
C43.7 Melanoma malignum extremitatis inferioris, regionem coxae includens
Melanom noge, ukljuujui predeo karlice
C43.8 Melanoma malignum cutis, limites transiens
Melanom koji prelazi granice koe
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C43.9 Melanoma malignum, non specificatum
Melanom, neoznaen
Melanoma (malignum) NOS

C44.- Neoplasmata malignum cutis alia


Ostali zloudni tumori koe
Ukljuuje: Neoplasma malignum:
glandularum sebacearum
glandularum sudoralium
Iskljuuje: Melanoma malignum cutis (C43.-)
Neoplasma malignum cutis organorum genitalium (C51-C52 , C60.- , C63.-)
Sarcoma Kaposi (C46.-)
C44.0 Neoplasma malignum cutis labii
Zloudni tumor koe usne
Carcinoma basocellulare labii
Iskljuuje: Neoplasma malignum labii (C00.-)

189
2010

C44.1 Neoplasma malignum cutis palpebrae, canthum includens


Zloudni tumor koe onog kapka, ukljuujui oni ugao
Iskljuuje: Neoplasma malignum textus connexivi palpebrae (C49.0)
C44.2 Neoplasma malignum cutis auris et meatus acustici externi
Zloudni tumor koe uha i spoljnog unog kanala
Iskljuuje: Neoplasma malignum textus connexivi auris (C49.0)
C44.3 Neoplasma malignum cutis, partium faciei aliarum et non specificatarum
Zloudni tumor koe drugih i neoznaenih delova lica
C44.4 Neoplasma malignum cutis capillitii et colli
Zloudni tumor koe poglavine i vrata
C44.5 Neoplasma malignum cutis trunci
Zloudni tumor koe trupa
Cutis mammae
Cutis perianalis
Neoplasma malignum analis:
cutis
marginis
Iskljuuje: Neoplasma malignum ani NOS (C21.0)
C44.6 Neoplasma malignum cutis extremitatis superioris, regionem omae includens
Zloudni tumor koe ruke, ukljuujui rame
C44.7 Neoplasma malignum cutis extremitatis inferioris, regionem coxae includens
Zloudni tumor koe noge, ukljuujui predeo karlice
C44.8 Neoplasma malignum cutis, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice koe
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C44.9 Neoplasma malignum cutis, non specificatum
Zloudni tumor koe, neoznaen

Zloudni tumori vezivnog i mekog tkiva


(C45-C49)

C45.- Mesothelioma
Mezoteliom zloudni tumor elija mezotela
Ukljuuje: morphologiam codicibus M905 moribus codicis /3
C45.0 Mesothelioma pleurae
Mezoteliom pleure
Iskljuuje: Neoplasma malignum pleurae (C38.4)
C45.1 Mesothelioma peritonaei
Mezoteliom peritoneuma
Mesocoli
Mesothelioma mesenterii
Omenti
Peritonaei (parietalis)(pelvici)
Iskljuuje: Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei (C48.-)
C45.2 Mesothelioma pericardii
Mezoteliom perikarda
Iskljuuje: Neoplasma malignum pericardii (C38.0)

190
Grupa II

C45.7 Mesothelioma, locorum aliorum


Mezoteliom drugih lokalizaclja
C45.9 Mesothelioma, non specificatum
Mezotelioma, neoznaen

C46.- Sarcoma Kaposi


Kapoijev sarkom zloudni tumor vezivnog tkiva
Ukljuuje: Morphologiam codice M9140 moribus codicem /3
C46.0 Sarcoma Kaposi cutis
Kaposijev sarkom koe
C46.1 Sarcoma Kaposi textus mollis
Kaposijev sarkom mekog tkiva
C46.2 Sarcoma Kaposi palati
Kaposijev sarkom nepca
C46.3 Sarcoma Kaposi lymphoglandularum
Kaposijev sarkom limfnih lezda
C46.7 Sarcoma Kaposi, locorum aliorum
Kaposijev sarkom drugih lokalizacija
C46.8 Sarcoma Kaposi organorum multiplicium
Kaposijev sarkom vie organa
C46.9 Sarcoma Kaposi, non specificatum
Kaposijev sarkom, neoznaen

C47.- Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi


autonomi
Zloudni tumor perifernih ivaca i autonomnog nervnog sistema
Ukljuuje: Neoplasma malignum nervorum et gangliorum, systematis nervosi sympatici et
parasymphatici
C47.0 Neoplasma malignum nervorum periphericorum capitis, faciei et colli
Zloudni tumor perifernih ivaca glave, lica i vrata
Iskljuuje: Neoplasma malignum nervi peripherici orbitae (C69.6)
C47.1 Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis superioris regionem omae
includens
Zloudni tumor perifernog ivca ruke, ukljuujui rame
C47.2 Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis inferioris, regionem coxae
includens
Zloudni tumor perifernog ivca noge, ukljuujui predeo karlice
C47.3 Neoplasma malignum nervi peripherici thoracis
Zloudni tumor perifernog ivca grudnog koa
C47.4 Neoplasma malignum nervi peripherici abdominis
Zloudni tumor perifernog ivca trbuha
C47.5 Neoplasma malignum nervi peripherici pelvis
Zloudni tumor perifernog ivca karlice
C47.6 Neoplasma malignum nervi peripherici trunci, non specificatum
Zloudni tumor perifernog ivca trupa, neoznaen
C47.8 Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi, limites
transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice perifernog ivca i autonomnog nervnog sistema
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]

191
2010

C47.9 Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi, non


specificatum
Zloudni tumor perifernog ivca i autonomnog nervnog sistema, neoznaen

C48.- Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei


Zloudni tumor peritoneuma i retroperitoneuma
Iskljuuje: Sarcoma Kaposi (C46.1)
mesothelioma (C45.-)
C48.0 Neoplasma malignum retroperitonaei
Zloudni tumor retroperitoneuma
C48.1 Neoplasma malignum peritonaei, partium specificatarum
Zloudni tumor oznaenih delova peritoneuma
Mesocoli
Neoplasma malignum mesenterii
Omenti
Peritonei:
parietalis
pelvis
C48.2 Neoplasma malignum peritonaei, non specificatum
Zloudni tumor peritoneuma, neoznaen
C48.8 Neoplasma malignum peritonaei retroperitonaei, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice peritoneuma i retroperitoneuma
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]

C49.- Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius


Zloudni tumor drugog vezivnog i mekog tkiva
Ukljuuje: Neoplasma malignum vasis sangunei
Tendinis (amiculum)
Textus liposi
Vasis lymphatici
bursae
cartilaginis
fasciae
ligamenti, praeter uterinum
musculi
synoviae
Iskljuuje: Neoplasma malignum cartilaginis:
articuli (C40-C41)
laryngis (C32.3)
nasi (C30.0)
Nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi (C47.-)
Sarcoma Kaposi (C46.-)
Textus connexivi mammae (C50.-)
mesothelioma (C45.-)
peritoneum (C48.-)
retroperitoneum (C48.0)
C49.0 Neoplasma malignum textus connexivi et mollis capitis, faciei et colli
Zloudni tumor vezivnog i mekog tkiva glave, lica i vrata
Neoplasma malignum textus connexivi:
auris
palpebrae
Iskljuuje: Neoplasma malignum orbitae (C69.6)

192
Grupa II

C49.1 Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis superioris, regionem


omae includens
Zloudni tumor vezivnog i mekog tkiva ruke, ukljuujui rame
C49.2 Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis inferioris, regionem
coxae includens
Zloudni tumor vezivnog i mekog tkiva noge, ukljuujui predeo karlice
C49.3 Neoplasma malignum textus connexivi et mollis thoracis
Zloudni tumor vezivnog i mekog tkiva grudnog koa
Diaphragmatis
Neoplasma malignum textus connexivi axillae
Vasorum principalium
Iskljuuje: Neoplasma malignum mammae (C50.-)
cordis (C38.0)
mediastini (C38.1-C38.3)
thymi (C37)
C49.4 Neoplasma malignum textus connexivi et mollis abdominis
Zloudni tumor vezivnog i mekog tkiva trbuha
Neoplasma malignum parietis abdominalis
Regionis hypochondriacae
C49.5 Neoplasma malignum textus connexivi et mollis pelvis
Zloudni tumor vezivnog i mekog tkiva karlice
Neoplasma malignum regionis glutealis
Perinaealis
inguinalis
C49.6 Neoplasma malignum textus connexivi et mollis trunci, non specificatum
Zloudni tumor vezivnog i mekog tkiva trupa, neoznaen
Neoplasma malignum dorsi NOS
C49.8 Neoplasma malignum textus connexivi et mollis, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice vezivnog i mekog tkiva
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Zloudni tumori koji prelaze granice vezivnog i mekog tkiva i koji se po poreklu ne mogu svrstati u
bilo koju od navedenih kategorija C47-C49.6
C49.9 Neoplasma malignum textus connexivi et mollis, non specificatum
Zloudni tumor vezivnog i mekog tkiva, neoznaen

Zloudni tumor dojke


(C50-C50)

C50.- Neoplasma malignum mammae


Zloudni tumor dojke
Ukljuuje: Neoplasma malignum textus connexivi mammae
Iskljuuje: Neoplasma malignum cutis mammae (C43.5 , C44.5)
C50.0 Neoplasma malignum papillae et areolae
Zloudni tumor bradavice i koluta bradavice
C50.1 Neoplasma malignum mammae, partis centralis
Zloudni tumor sredinjeg dela dojke
C50.2 Neoplasma malignum mammae, quadrantis superomedialis
Zloudni tumor gornjeg unutranjeg kvadranta dojke

193
2010

C50.3 Neoplasma malignum mammae, quadrantis inferomedialis


Zloudni tumor donjeg unutranjeg kvadranta dojke
C50.4 Neoplasma malignum mammae, quadrantis superolateralis
Zloudni tumor gornjeg spoljanjeg kvadranta dojke
C50.5 Neoplasma malignum mammae, guadrantis inferolateralis
Zloudni tumor donjeg spoljanjeg kvadranta dojke
C50.6 Neoplasma malignum mammae, processus axillaris
Zloudni tumor pazunog dela dojke
C50.8 Neoplasma malignum mammae, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice dojke
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C50.9 Neoplasma malignum mammae, non specificatum
Zloudni tumor dojke, neoznaen

Zloudni tumori enskih polnih organa


(C51-C58)

Ukljuuje: Neoplasma malignum cutis organorum genitaliorum femininorum

C51.- Neoplasma malignum vulvae


Zloudni tumor stidnice
C51.0 Neoplasma malignum labii majoris
Zloudni tumor velikih usana stidnice
Neoplasma malignum glandulae (vestibularis majoris) - Bartholin
C51.1 Neoplasma malignum labii minoris
Zloudni tumor malih usana stidnice
C51.2 Neoplasma malignum clitoridis
Zloudni tumor draice stidnice
C51.8 Neoplasma malignum vulvae, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice stidnice
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C51.9 Neoplasma malignum vulvae, non specificatum
Zloudni tumor stidnice, neoznaen
Neoplasma malignumgenitaliorum femininorum externorum NOS
Pudendi

C52 Neoplasma malignum vaginae


Zloudni tumor vagine

C53.- Neoplasma malignum cervicis uteri


Zloudni tumor grlia materice
C53.0 Neoplasma malignum endocervicis uteri
Zloudni tumor unutrasnjosti grlia materice
C53.1 Neoplasma malignum exacervicis uteri
Zloudni tumor spoljnjeg dela grlia materice
C53.8 Neoplasma malignum cervicis, limites uteri transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice grlia materice
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C53.9 Neoplasma malignum cervicis uteri, non specificatum
Zloudni tumor grlia materice, neoznaen

194
Grupa II

C54.- Neoplasma malignum corporis uteri


Zloudni tumor tela materice
C54.0 Neoplasma malignum isthmi uteri
Zloudni tumor suenog dela materice
Neoplasma malignum partis uteri inferioris
C54.1 Neoplasma malignum endometrii
Zloudni tumor sluznice materice
C54.2 Neoplasma malignum myometrii
Zloudni tumor miia materice
C54.3 Neoplasma malignum basis uteri
Zloudni tumor dna materice
C54.8 Neoplasma malignum corporis, limites uteri transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice tela materice
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C54.9 Neoplasma malignum corporis uteri, non specificatum
Zloudni tumor tela materice, neoznaen

C55 Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae


Zloudni tumor materice, neoznaenog dela

C56 Neoplasma malignum ovarii


Zloudni tumor jajnika

C57.- Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum aliorum et non


specificatorum
Zloudni tumor ostalih i neoznaenih enskih polnih organa
C57.0 Neoplasma malignum tubae Fallopii
Zloudni tumor jajovoda
Neoplasma malignum tubae uterinae
Neoplasma malignum uteri
C57.1 Neoplasma malignum ligamenti lati uteri
Zloudni tumor irokog ligamenta materice
C57.2 Neoplasma malignum ligamenti teretis uteri
Zloudni tumor okrugle veze materice
C57.3 Neoplasma malignum parametrii
Zloudni tumor oko materinog tkiva
Neoplasma malignum ligamenti uteri NOS
C57.4 Neoplasma malignum adnexorum uteri, non specificatum
Zloudni tumor pripoja materice, neoznaen
C57.7 Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum, aliorum, specificatorum
Zloudni tumor ostalih oznaenih enskih polnih organa
C57.8 Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice enskih polnih organa
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Neoplasma malignum tuboovariale
Neoplasma malignum uteroovariale
Zloudni tumori koji prelaze granice enskih polnih organa i koji se po poreklu ne mogu svrstati u
bilo koju od navedenih kategorija-C57.7 C51, C58
C57.9 Neoplasma malignum organi genitalii feminini, non specificatum
Zloudni tumor enskog polnog organa, neoznaen
Neoplasma malignum tractus genitourinarii feminini NOS

195
2010

C58 Neoplasma malignum placentae


Zloudni tumor posteljice materice
Ukljuuje: Choriocarcinoma NOS
Chorionepithelioma NOS
Iskljuuje: Mola hydatidosa:
Maligna (D39.2)
NOS (O01.9)
invasiva (D39.2)
chorioadenoma (destruens) (D39.2)

Zloudni tumori mukih polnih organa


(C60-C63)

Ukljuuje: Neoplasma malignum cutis genitaliorum masculinorum

C60.- Neoplasma malignum penis


Zloudni tumor penisa
C60.0 Neoplasma malignum preputii
Zloudni tumor navlake uda
Neoplasma malignum preputii
C60.1 Neoplasma malignum glandis penis
Zloudni tumor glavica uda
C60.2 Neoplasma malignum corporis penis
Zloudni tumor tela uda
Neoplasma malignum corporis cavernosi
C60.8 Neoplasma malignum penis, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice uda
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C60.9 Neoplasma malignum penis, non specificatum
Zloudni tumor uda, neoznaen
Neoplasma malignum cutis penis NOS

C61 Neoplazma malignum prostatae


Zloudni tumor prostate

C62.- Neoplasma malignum testis


Zloudni tumor testisa
C62.0 Neoplasma malignum testis ectopici
Zloudni tumor nesputenog testisa
Neoplasma malignum retenti testis
Neoplasma malignum testis ectopici
C62.1 Neoplasma malignum testis scrotalis
Zloudni tumor sputenog testisa
Neoplasma malignum testis scrotalis
C62.9 Neoplasma malignum testis, non specificatum
Zloudni tumor testisa, neoznaen

196
Grupa II

C63.- Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum aliorum et non


specificatorum
Zloudni tumor ostalih i neoznaenih mukih polnih organa
C63.0 Neoplasma malignum epididymidis
Zloudni tumor pasemenika
C63.1 Neoplasma malignum funiculi spermatici
Zloudni tumor semene vrpce
C63.2 Neoplasma malignum scroti
Zloudni tumor skrotuma
Neoplasma malignum cutis scroti
C63.7 Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum specificatorum,
aliorum
Zloudni tumor ostalih oznaenih mukih polnih organa
Neoplasma malignum tunicae vaginalis
Neoplasma malignum vesiculae seminalis
C63.8 Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice mukih polnih organa
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Zloudni tumori koji prelaze granice mukih polnih organa i koji se po poreklu ne mogu svrstati u
bilo koju od navedenih kategorija C60-C63.7
C63.9 Neoplasma malignum organi genitalii masculini, non specificatum
Zloudni tumor mukog polnog organa, neoznaen
Neoplasma malignum tractus genitourinarii masculini NOS

Zloudni tumori sistema za mokrenje


(C64-C68)

C64 Neoplasma malignum renis, pelvem renalem excludens


Zloudni tumor bubrega, izuzev karlice bubrega
Iskljuuje: Neoplasma malignum renis:
Pelvis renalis (C65)
calicis renalis (C65)

C65 Neoplasma malignum pelvis renalis


Zloudni tumor karlice bubrega
Ukljuuje: Neoplasma malignum calicis renalis
Neoplasma malignum transitionis pelvouretericae

C66 Neoplasma malignum ureteris


Zloudni tumor mokraovoda bubrega
Iskljuuje: Neoplasma malignum ostii ureteris (C67.6)

C67.- Neoplasma malignum vesicae urinariae


Zloudni tumor mokrane beike
C67.0 Neoplasma malignum trigoni vesicae urinarie
Zloudni tumor trougla mokrane beike
C67.1 Neoplasma malignum basis vesicae urinarie
Zloudni tumor dna mokrane beike

197
2010

C67.2 Neoplasma malignum vesicae urinariae, parietis lateralis


Zloudni tumor bonog zida mokrane beike
C67.3 Neoplasma malignum vesicae urinariae, parietis anterioris
Zloudni tumor prednjeg zida mokrane beike
C67.4 Neoplasma malignum vesicae urinariae, parietis posterioris
Zloudni tumor zadnjeg zida mokrane beike
C67.5 Neoplasma malignum colli vesicae urinarie
Zloudni tumor vrata mokrane beike
Neoplasma malignum ostii urethrae interni
C67.6 Neoplasma malignum ostii ureteris
Zloudni tumor ua mokraovoda bubrega
C67.7 Neoplasma malignum urachi
Zloudni tumor urahusa
C67.8 Neoplasma malignum vesicae urinariae, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice mokrane beike
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C67.9 Neoplasma malignum vesicae urinariae, non specificatum
Zloudni tumor mokrane beike, neoznaen

C68.- Neoplasma malignum organorum urinariorum aliorum et non specificatorum


Zloudni tumor ostalih i neoznaenih mokranih organa
Iskljuuje: Neoplasma malignum organorum genitaliorum NOS:
femininorum (C57.9)
masculinorum (C63.9)
C68.0 Neoplasma malignum urethrae
Zloudni tumor mokraovoda beike
Iskljuuje: Neoplasma malignum ostii urethralis interni (C67.5)
C68.1 Neoplasma malignum glandulae paraurethralis
Zloudni tumor parauretralne zlezde
C68.8 Neoplasma malignum organorum urinariorum, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice mokranih organa
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Zloudni tumori koji prelaze granice mokranih organa i koji se po poreklu ne mogu svrstati u bilo
koju od navedenih kategorija C64-C68.1
C68.9 Neoplasma malignum organi urinarii, non specificatum
Zloudni tumor mokranog organa, neoznaen
Neoplasma malignum systematis urinarii NOS

Zloudni tumori oka, mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema


(C69-C72)

C69.- Neoplasma malignum oculi et adnexorum oculi


Zloudni tumor oka i pripojaka oka
Iskljuuje: Cutis palpebrae (C43.1 , C44.1)
Neoplasma malignum textus connexivi palpebrae (C49.0)
Nervi optici (C72.3)
C69.0 Neoplasma malignum coniunctivae
Zloudni tumor venjae

198
Grupa II

C69.1 Neoplasma malignum corneae


Zloudni tumor ronjae
C69.2 Neoplasma malignum retinae
Zloudni tumor mrenjae
C69.3 Neoplasma malignum chorioideae
Zloudni tumor sudovnjae
C69.4 Neoplasma malignum corporis cillaris oculi
Zloudni tumor zrakastog tela oka
Neoplasma malignum bulbi oculi
C69.5 Neoplasma malignum glandulae et ductus lacrimalis
Zloudni tumor suzne lezde i suznog kanala
Neoplasma malignum ductus nasolacrimalis
Neoplasma malignum sacci lacrimalis
C69.6 Neoplasma malignum orbitae
Zloudni tumor one duplje
Neoplasma malignum musculi extraocularis
Neoplasma malignum textus connexivi orbitae
Nervi peripherici orbitae
Retrobulbaris
Retroocularis
Iskljuuje: Neoplasma malignum ossis orbitae (C41.0)
C69.8 Neoplasma malignum oculi et adnexorum, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice oka i pripojaka
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C69.9 Neoplasma malignum oculi, non specificatum
Zloudni tumor oka, neoznaen

C70.- Neoplasma malignum meningium


Zloudni tumor modanica
C70.0 Neoplasma malignum meningium cerebri
Zloudni tumor modanih opni mozga
C70.1 Neoplasma malignum meningium spinalium
Zloudni tumor opni kimene modine
C70.9 Neoplasma malignum meningium, non specificatum
Zloudni tumor modanica, neoznaen

C71.- Neoplasma malignum cerebri


Zloudni tumor mozga
Iskljuuje: Neoplasma malignum nervorum cranialium (C72.2-C72.5)
Textus retrobulbaris (C69.6)
C71.0 Neoplasma malignum cerebri, lobos et ventriculos excludens
Zloudni tumor mozga, osim renjeva i komora
Neoplasma malignum supratentorialis NOS
C71.1 Neoplasma malignum cerebri, lobi frontalis
Zloudni tumor eonog renja mozga
C71.2 Neoplasma malignum cerebri, lobi temporalis
Zloudni tumor slepoonog renja mozga
C71.3 Neoplasma malignum cerebri, lobi parietalis
Zloudni tumor temenog renja mozga
C71.4 Neoplasma malignum cerebri, lobi occipitalis
Zloudni tumor potiljanog renja mozga

199
2010

C71.5 Neoplasma malignum cerebri intraventriculare


Zloudni tumor komore mozga
Iskljuuje: Neoplasma malignum ventriculi quatri (C71.7)
C71.6 Neoplasma malignum cerebelli
Zloudni tumor malog mozga
C71.7 Neoplasma malignum trunci encephali
Zloudni tumor modanog stabla
Infratentorialie NOS
Neoplasma malignum ventriculi quatri
C71.8 Neoplasma malignum cerebri, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice mozga
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
C71.9 Neoplasma malignum cerebri, non specificatum
Zloudni tumor mozga, neoznaen

C72.- Neoplasma malignum medullae spinalis, nervorum cranialium et partium


systematis nervosi centralis aliorum
Zloudni tumor kimene modine, lobanjskih ivaca i ostalih delova centralnog
nervnog sistema
Iskljuuje: Neoplasma malignum meningium (C70.-)
Nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi (C47.-)
C72.0 Neoplasma malignum medullae spinalis
Zloudni tumor kimene modine
C72.1 Neoplasma malignum caudae equinae
Zloudni tumor krajnjeg dela kimene modine, "konjskog repa"
C72.2 Neoplasma malignum nervi olfactorii
Zloudni tumor ivca za miris
Neoplasma malignus bulbi olfactorii
C72.3 Neplasma malignum nervi optici
Zloudni tumor onog ivca
C72.4 Neoplasma malignum nervi acustici
Zloudni tumor ivca za sluh
C72.5 Neoplasma malignum nervorum craniallum, aliorum
Zloudni tumor ostalih lobanjskih ivaca
Neoplasma malignum nervorum cranialium NOS
C72.8 Neoplasma malignum cerebri et partium systematis nervosi centralis aliarum, limites
transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice mozga i ostalih delova centralnog nervnog sistema
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]
Zloudni tumori koji prelaze granice mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema i koji se po
poreklu ne mogu svrstati u bilo koju od navedenih kategorija C70-C72.5
C72.9 Neoplasma malignum systematis nervosi centralis non specificatum
Zloudni tumor centralnog nervnog sistema, neoznaen
Neoplasma malignum systematis nervosi NOS

200
Grupa II

Zloudni tumori titaste lezde i drugih lezda sa unutranjim luenjem


(C73-C75)

C73 Neoplasma malignum glandulae thyreoideae


Zloudni tumori titaste lezde

C74.- Neoplasma malignum glandulae suprarenalis


Zloudni tumor nadbubrene lezde
C74.0 Neoplasma malignum corticis glandulae suprarenalis
Zloudni tumor kore nadbubrene lezde
C74.1 Neoplasma malignum medullae glandulae suprarenalis
Zloudni tumor sri nadbubrene lezde
C74.9 Neoplasma malignum glandulae suprarenalis, non specificatum
Zloudni tumor nadbubrene lezde, neoznaen

C75.- Neoplasma malignum glandularum endocrinarum alium et structurarum


affinium
Zloudni tumor ostalih endokrinih lezda i srodnih struktura
Iskljuuje: glandulae thyreoideae (C73)
neoplasma malignum glandulae suprarenalis (C74.-)
ovarii (C56)
pancreatis endocrini (C25.4)
testis (C62.-)
thymi (C37)
C75.0 Neoplasma malignum glandulae parathyreoideae
Zloudni tumor paratitaste lezde
C75.1 Neoplasma malignum hypophysis
Zloudni tumor hipofize
C75.2 Neoplasma malignum ductus craniopharyngici
Zloudni tumor modanodrelnog kanala
C75.3 Neoplasma malignum corporis pinealis
Zloudni tumor epifize
C75.4 Neoplasma malignum corporis carotici
Zloudni tumor karotidnog telaca
C75.5 Neoplasma malignum corporis aortici et paragangliorum aliorum
Zloudni tumor aortinog telaca i drugih paraganglija
C75.8 Neoplasma malignum pluriglandulare, non specificatum
Zloudni tumor vie lezda, neoznaen
Napomena: Ukoliko je poznata lokalizacija zloudnih tumora vie lezda, ifriranje se vri
odvojeno.
C75.9 Neoplasma malignum glandulae endocrinae, non specificatum
Zloudni tumor lezde sa unutranjim luenjem, neoznaen

201
2010

Sekundarni zloudni tumori, nedovoljno definisani i neoznaene lokalizacije


(C76-C80)

C76.- Neoplasma malignum, locorum aliorum et satis non definitorum


Zloudni tumor ostalih i nedovoljno definisanih lokalizacija
Iskljuuje: Neoplasma malignum genitaliorum femininorum (C57.9)
masculinorum (C63.9)
sine loco specificato (C80.-)
textus lymphatici et haematopoietici et textuum finium (C81-C96)
C76.0 Neoplasma malignum capitis, faciei et colli
Zloudni tumor glave, lica i vrata
Neoplasma malignum buccae NOS
nasi NOS
C76.1 Neoplasma malignum thoracis
Zloudni tumor grudnog koa
Neoplasma malignum axillae NOS
intrathoracale NOS
thoracale NOS
C76.2 Neoplasma malignum abdominis
Zloudni tumor trbuha
C76.3 Neoplasma malignum pelvis
Zloudni tumor karlice
Neoplasma malignum inguinis NOS
rectovaginale (septum)
rectovesicale (septum)
C76.4 Neoplasma malignum extremitatis superioris
Zloudni tumor ruke
C76.5 Neoplasma malignum extremitatis inferioris
Zloudni tumor noge
C76.7 Neoplasma malignum, loci alterius
Zloudni tumor druge lokalizacije
C76.8 Neoplasma malignum, locorum aliorum, limites transiens
Zloudni tumor koji prelazi granice drugih lokalizacija
[Vidi napomenu 5 na poetku ovog poglavlja]

C77.- Neoplasma malignum lymphonodorum secundarium et non specificatum


Sekundarni i neoznaeni zloudni tumor limfnih vorova
Iskljuuje: Neoplasma malignum lymphonodorum priimarium (C81-C86 , C96.-)
C77.0 Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum capitis, faciei et colli
Sekundarni zloudni tumor limfnih vorova glave, lica i vrata
Neoplasma malignum lymphonodorum supraclavicularium
C77.1 Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intrathoracalium
Sekundarni zloudni tumor limfnih vorova grudnog koa
C77.2 Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intraabdominalium
Sekundarni zloudni tumor limfnih vorova trbuha
C77.3 Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum axillarium et extremitatis
superioris
Sekundarni zloudni tumor limfnih vorova pazune jame i ruke
Neoplasma malignum lymphonodorum pectoralium

202
Grupa II

C77.4 Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum inguinalium et extremitatis


inferioris
Sekundarni zloudni tumor limfnih vorova prepone i noge
C77.5 Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intrapelvicum
Sekundarni zloudni tumor limfnih vorova karlice
C77.8 Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum, locorum multiplicium
Sekundarni zloudni tumor limfnih vorova vie podruja tela
C77.9 Neoplasma malignum secundarium lymphonodi, non specificatum
Sekundarni zloudni tumor limfnog vora, neoznaen

C78.- Neoplasma malignum secundarium organorum respiratorium et


digestivorum
Sekundarni zloudni tumor organa za disanje i varenje
C78.0 Neoplasma malignum secundarium pulmonum
Sekundarni zloudni tumor plua
C78.1 Neoplasma malignum secundarium mediastini
Sekundarni zloudni tumor medijastinuma
C78.2 Neoplasma malignum secundarium pleurae
Sekundarni zloudni tumor pleure
Malignatium laterum effusione NOS
C78.3 Neoplasma malignum secundarium organorum respiratorium aliorum et non
specificatorum
Sekundarni zloudni tumor drugih i neoznaenih organa za disanje
C78.4 Neoplasma malignum secundarium intestini tenuis
Sekundarni zloudni tumor tankog creva
C78.5 Neoplasma malignum secundarium coli et recti
Sekundarni zloudni tumor debelog creva i rektuma
C78.6 Neoplasma malignum secundarium peritonaei et retroperitonaei
Sekundarni zloudni tumor peritoneuma i retroperitoneuma
Ascites malignantium NOS
C78.7 Neoplasma malignum secundarium hepatis et ducti biliferi intrahepatici
Sekundarni zloudni tumor jetre i intrahepatinih unih puteva
C78.8 Neoplasma malignum secundarium organorum digestivorum aliorum et non
specificatorum
Sekundarni zloudni tumor drugih i neoznaenih organa za varenje

C79.- Neoplasma malignum secundarium, locorum aliorum et non specificatorum


Sekundarni zloudni tumor ostalih i neoznaenih lokalizacija
C79.0 Neoplasma malignum secundarium renis et pelvis renalis
Sekundarni zloudni tumor bubrega i karlice bubrega
C79.1 Neoplasma malignum secundarium vesicae urinariae et organorum urinariorum
aliorum et non specificatorum
Sekundarni zloudni tumor mokrane beike i drugih i neoznaenih organa za mokrenje
C79.2 Neoplasma malignum secundarium cutis
Sekundarni zloudni tumor koe
C79.3 Neoplasma malignum secundarium cerebri et meningium cerebri
Sekundarni zloudni tumor mozga i modanica
C79.4 Neoplasma malignum secundarium partium sistematis nervosi aliarum et non
specifiatarum
Sekundarni zloudni tumor drugih i neoznaenih delova nervnog sistema

203
2010

C79.5 Neoplasma malignum secundarium ossis et medullae ossium


Sekundarni zloudni tumor kosti i kotane sri
C79.6 Neoplasma malignum secundarium ovarii
Sekundarni zloudni tumor jajnika
C79.7 Neoplasma malignum secundarium glandulae suprarenalis
Sekundarni zloudni tumor nadbubrene lezde
C79.8 Neoplasma malignum secundarium, locorum aliorum specificatorum
Sekundarni zloudni tumor drugih oznaenih lokalizacija
C79.9 Neoplasma malignum secundarium, sine loco specificato
Sekundarni zloudni tumor bez oznaene lokalizacije
Carcinoma metasticum, multiplicium NOS
Neoplasma malignum disseminata (secundarium):
Neoplasma malignum NOS
carcinoma NOS
Neoplasma malignum generalisata (secundarium):
Neoplasma malignum NOS
carcinoma NOS
Sarcomatosis (secundarium)

C80.- Neoplasma malignum, sine loco specificato


Zloudni tumor bez oznaene lokalizacije
C80.0 Neoplasma malignum, primarium locus ignotum, sic dictum
Zloudni tumor nepoznate primarne lokalizacije, kao to je navedeno
Neoplasma malignum, primarium locus ignotum
C80.9 Neoplasma malignum, non specificatorum
Zloudni tumor, neodreeno
Cancer NOS
Carcinoma NOS
Carcinoma multiplex NOS
Malignntium cachexia NOS
Neoplasma malignum NOS
Iskljuuje: Neoplasma malignum secundarium, sine loco specificato (C79.9)
Neoplasma malignum secundarium, sine loco specificato NOS (C79.9)

Primarni zloudni tumori limfnog, krvotvornog i srodnog tkiva


(C81-C96)
Iskljuuje: Neoplasma malignum lymphonodorum secundarium et non specificatum (C77.-)

C81.- Morbus Hodgkin


Hodgkinova bolest-zloudni tumor limfnog tkiva
C81.0 Lymphoma Hodgkin, praedominatio lymphocytica
Hodgkinova bolest, limfocitna predominacija
C81.1 Lymphoma Hodgkin, sclerosis nodularis
Hodgkinova bolest, nodularna skleroza
C81.2 Lymphoma Hodgkin, cellulae mixtae
Hodgkinova bolest, meane elije
C81.3 Lymphoma Hodgkin, depletio lymphocytica
Hodgkinova bolest, limfocitna iscrpljenost

204
Grupa II

C81.4 Lymphoma Hodgkin, divites lymphocytica


Hodgkinova bolest, limfocitno bogatstvo
Iskljuuje: Lymphoma Hodgkin, predominatio lymphocytica (C81.0)
C81.7 Morbi Hodgkin alii
Druga Hodgkinova bolest
Lymphoma Hodgkin, non specificatus
C81.9 Morbus Hodgkin, non specificatus
Hodgkinova bolest, neoznaena

C82.- Lymphoma non-Hodgkin folliculare


Folikularni ne-Hodgkinov limfom-zloudni tumor
Ukljuuje: Lymphoma non-Hodgkin folliculare parvum diffusum et non diffusum
Iskljuuje: Lymphomata T- cellularum peripherica et cutanea (C84.-)
C82.0 Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus I
Folikularni ne-Hodgkinov limfom prvog stepena
C82.1 Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus II
Folikularni ne-Hodgkinov limfom drugog stepena
C82.2 Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III, non specificatum
Folikularni ne-Hodgkinov limfom treeg stepena, neoznaen
C82.3 Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III a
Folikularni ne-Hodgkinov limfom treeg a stepena
C82.4 Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III b
Folikularni ne-Hodgkinov limfom treeg b stepena
C82.5 Lymphoma non-Hodgkin folliculare cum diffusione centrali
Folikularni ne-Hodgkinov limfom sa centralnom difuzijom
C82.6 Lymphoma non-Hodgkin folliculare centrum cutanea
Koni folikularno- centralni ne-Hodgkinov limfom
C82.7 Lymphomata non-Hodgkin folicularia allia
Drugi folikularni ne-Hodgkinov limfomi
C82.9 Lymphoma non-Hodgkin folliculare, non specificatum
Folikularni ne-Hodgkinov limfom, neoznaen
Lymphoma non-Hodgkin nodulare NOS

C83.- Lymphoma non-Hodgkin, non folliculare


Nefolikularni ne-Hodgkinov limfom
C83.0 Lymphoma B-cellularum parvarum
B limfom malih elija
Leukaemia lymphocytica chronica B cellularum non-leukaemic disjunctus
Lymphoma lymphoplasmacyticum
Lymphoma nodalis zonae marginalis
Lymphoma splenicum zonae marginalis
Iskljuuje: Leukaemia lymphocytica chronica (C91.1)
Lymphomata T-cellularum peripherica et cutanea (C84.-)
Macroglobulinaemia Waldenstrm (C88.0)
C83.1 Lymphoma mantle cell
Mantle cell limfoma
Lymphoma centrocyticum
Lymphomatosis maligna polyposis

205
2010

C83.3 Lymphoma B cellularum magnarum difussum


Difuzni B limfom velikih elija
Anaplasticum
CD30-positive
Centroblasticum
Immunoblasticum
Plasmablasticum
Sub forma non specificatum
T-cellularum dives
Iskljuuje: B lymphoma cellularum magnum mediastinalis (thymica) (C85.2)
Lymphoma T-cellularum (C84.-)
C83.5 Lymphoma non-Hodgkin lymphoblasticum diffusum
Difuzni ne-Hodgkinov limfoblastni limfom
Lymphoma B-cellularum lymphoblastica
Lymphoma B-precursor
Lymphoma T-cellularum lymphoblastica
Lymphoma T-precursor
Lymphoma lymphoblasticum NOS
C83.7 Lymphoma Burkitt
Burkitov limfom
Lymphoma Burkitt atypica
Lymphoma Burkitt-simile
Iskljuuje: Mature typus B-cell leukemia Burkitt (C91.8)
C83.8 Lymphomata non-Hodgkin diffusa alia
Drugi difuzni ne-Hodgkinovi limfomi
Lymphoma B cellularum magnarum, intravasculare
Lymphoma B primum-cellularum, effusionem
Iskljuuje: Lymphoma T-cellularum dives B-cellularum (C83.3)
Lymphoma mediastinalis (thymicum) B cellularum magnarum (C85.2)
C83.9 Lymphoma non-Hodgkin non folliculare, non specificatum
Ne folikularni ne-Hodgkinov limfom, neoznaen

C84.- Lymphomata T-cellularum peripherica et cutanea


Periferni i koni limfomi T elija
C84.0 Mycosis fungoides
Fungoidna mikoza
C84.1 Syndroma Sezary
Sezarijev sindrom
C84.4 Lymphoma T-cellularum periphericum, non alibi classificata
Periferni limfom T-elija, neklasifikovan na drugom mestu
Lymphoma Lennert
Lymphoma lymphoepitheloides

206
Grupa II

C84.5 Lymphomata T-cellularum alia et non specificata


Drugi i neoznaeni limfomi elija
Napomena: Ako se loza T-elija ili njeno uee pominje u vezi sa odreenom vrstom limfoma,
ifrirati sa to preciznijim opisom.
Iskljuuje: Cutaneous CD30-positive prima T-cell proliferationes (C86.6)
Leukaemia T-cellularum adulti (C91.-)
Lymphoma NK-cellularum blastic (C86.4)
Lymphoma T-cell subcutaneous panniculitis-quasi (C86.3)
Lymphoma T-cellularum angioimmunoblastic (C86.5)
Lymphoma T-cellularum enteropathy-typus (C86.2)
Lymphoma T-cellularum hepatosplenic (C86.1)
Lymphoma extranodal NK-cellularum, nasal typus (C86.0)
C84.6 Lymphoma magnarum cellularum anaplasticum, ALK-positivus
Anaplastini limfom velikih elija, ALK- pozitivan
Lymphoma magnarum cellularum anaplasticum, CD30-positivus
C84.7 Lymphoma magnarum cellularum anaplasticum, ALK-negativus
Anaplastini limfom velikih elija, ALK-negativan
Iskljuuje: Cutaneum CD30-positivum primae T-cellularum proliferationis C86.6
C84.8 Lymphoma cutaneus T-cellularum, non specificatum
Koni T-elijski limfom, neodreen
C84.9 Lymphoma T/NK-cellularum maturarum, non specificatum
Limfom zrelih T/NK-elija, neodreen
Lymphoma NK/T cellularum, NOS
Iskljuuje: Lymphoma T-cellularum maturarum, non alibi classificatum (C84.4)

C85.- Lymphomata non-Hodgkin alia et non specificata


Drugi i neoznaeni ne-Hodgkinovi limfomi
C85.1 Lymphoma B cellularum, non specificatum
Tumor limfnog tkiva B elija, neoznaen
Napomena: Ako se loza B-elija ili njeno uee pominje u vezi sa odreenom vrstom limfoma,
ifrirati prema odreenijem opisu.
C85.2 Lymphoma B-cellularum magnarum mediastinale (thymicum)
Medijastinalni (timusni) limfom velikih B-elija
C85.7 Lymphomata non-Hodgkin specificata alia
Drugi oznaeni ne-Hodgkinovi limfomi
C85.9 Lymphoma non-Hodgkin, non specificatum
Ne-Hodgkinov limfom, neoznaen
Lymphoma NOS
Lymphoma malignum NOS
Lymphoma non-Hodgkin NOS

C86.- Lymphoma T/NK-cellularum, alia genera specifica


Limfom T/NK-elija, drugi specifini tipovi
Iskljuuje: Lymphoma magnarum cellularum anaplasticum, ALK-negativus (C84.7)
Lymphoma magnarum cellularum anaplasticum, ALK-positivus (C84.6)
C86.0 Lymphoma NK/T-cellularum extranodulare, genus nasale
Ekstranodularni NK/T-elijski limfom, nazalni tip
C86.1 Lymphoma T-cellularum hepatosplenicum
Hepatosplenini T-elijski limfom
Iskljuuje: Alpha-beta et gamma-delta typus (C86.6)

207
2010

C86.2 Lymphoma T-cellularum (intestinarum), genus enteropathiae


Limfom T-elija (crevnih) tip enteropatije
Lymphoma T-cellularum enteropathiae adiunctam
C86.3 Lymphoma T-cellularum subcutaneus quasi panniculitis
Limfom T-elija poput subkutanog panikulitisa
C86.4 Lymphoma NK-cellularum blasticarum
Limfom blastinih NK-elija
C86.5 Lymphoma T-cellularum angioimmunoblasticum
Angioimunoblastini limfom T-elija
Lymphadenopathy cum dysproteinaemiam angioimmunoblasticum (AILD)
C86.6 Cutaneum CD30-positivum primae T-cellularum proliferationis
Koni CD30-pozitivan limfom, rano T-elijske proliferacije
Lymphoma T-cellularum magnarum cutaneum CD30+primae
Lymphoma cellularum magnarum cutaneum anaplasticum primae
Papulosis lymphomatoides

C88.- Morbi maligni imunoproliferativi


Zloudne imunoproliferativne bolesti
C88.0 Macroglobulinaemia Waldenstrm
Waldenstrmova makroglobulinemija
Lymphoma lymphoplasmacyticum cum IgM-productio
Macroglobulinaemia (primae)(idiopathicum)
Iskljuuje: Lymphoma B-cellularum, parvarum (C83.0)
C88.2 Morbi catenarum gravium alii
Druge bolesti tekih lanaca
Morbus Franklin
Morbus Mu () catenarum gravium
Morbus gamma catenarum gravium
C88.3 Morbus intestini tenuis immunoproliferativus
Imunoproliferativna bolest tankog creva
Lymphoma Mediterraneum
Morbus Alpha catenarum gravium
C88.4 Lymphoma B-cellularum mucosae extranodularis, zonae marginalis-adiunctum
lymphatici textus [MALT-lyphoma]
Ekstranodularni, marginalne zone B-elija, limfom sluzokoe-udruenog limfnog tkiva
(MALT-limfom)
Napomena: Koristiti dodatnu ifru (C83.3) po elji, kako bi se odredio prelazak ka viem
stepenu maligniteta limfoma (Difuzni limfom velikih elija)
Lymphoma bronchial-adiunctum lymphatici textus (BALT-lymphoma)
Lymphoma cutis-adiunctum lymphatici textus (SALT-lymphoma)
C88.7 Morbi maligni imunoprolierativi alii
Druge zloudne imunoproliferativne bolesti
C88.9 Morbus malignus immunoproliferativus, non specificatus
Zloudna imunoproliferativna bolest, neoznaena
Morbus immunoproliferativus NOS

208
Grupa II

C90.- Myeloma multiplex et neoplasmata maligna plasma - cellularum


Multipli mijelom i drugi zloudni tumori plazma-elija
C90.0 Myeloma multiplex
Mijelom viestruke lokalizacije
Morbus Kahler
Myeloma plasma cellularum
Myelomatosis
Plasmacytoma medullare
Iskljuuje: Plasmacytoma solitarium (C90.3)
C90.1 Leukaemia plasmocytica
Leukemija plazma-elija
Leukaemia plasmacytica
C90.2 Plasmocytoma extramedullare
Plazmocitom van kotane sri
C90.3 Plasmacytoma solitarium
Plazmocitom solitarni
Myeloma solitarium
Plasmacytoma NOS
Tumor plasma-cellularum malignus NOS

C92.- Leukaemia myeloides


Mijeloidna leukemija
Ukljuuje: leukaemia:
granulocytica
myelogenous
C92.0 Leukaemia myeloblastica acuta [AML]
Akutna mijeloblastna leukemija
AML (sine FAB discriptionem) NOS
AML M0
AML M1
AML M2
AML with t(8;21)
AML1/ETO
Anemia refractoria flatibus cum excessus transmutationis
Leukaemia myeloblastica acuta (cum maturationem)
Leukaemia myeloblastica acuta, minimam differentiatione
Iskljuuje: Leukaemia myeloides chronica, exacerbationem acuta (C92.1)
C92.1 Leukaemia myeloides chronica [CML], BCR/ABL-positivum
Hronina mijeloidna leukemija, BCR/ABL+
Leukaemia myeloides chronica [CML], Philadelphia chromosome (Ph1) positivum
Leukaemia myeloides chronica [CML], t(9:22)(q34; q11)
Leukaemia myeloides chronica [CML]cum discrimine inspirationem cellularis
Iskljuuje: Leukaemia myeloides chronica [CML], atypica (C92.2)
Leukaemia myelomonocytica chronica (C93.1)
Morbus myeloproliferativus, non classificatus (D47.1)
C92.3 Sarcoma myeloides
Mijeloidni sarkom
Napomena: Tumor nezrelih mijeloidnih elija
Chloroma
Sarcoma Granulocytica

209
2010

C92.4 Leukaemia promyelocytica acuta[PML]


Akutna promijelocitna leukemija
AML M3
AML Me cum t(15; 17) et variantes
C92.5 Leukaemia myelomonocytica acuta
Akutna mijelomonocitna leukemija
AML M4
AML M4 Eo cum inv(16) vel t(16;16)
C92.6 Leukaemia myeloides acuta cum 11q23 deprauationem
Akutna mijeolidna leukemija sa 11q23 abnormalnostima
Leukaemia myeloides acuta cum variationem MML gene
C92.7 Leukaemia myeloides alia
Druga mijeloidna leukemija
Iskljuuje: Leukaemia chronica eosinophilica [syndroma hypereosinophilicum] (D47.5)
C92.8 Leukaemia myeloides acuta cum multilineari dysplasia
Akutna mijeloidna leukemija sa multilinearnom displazijom
Napomena: Akutna mijeloidna leukemija sa displazijom preostalog dela hematopoeze i/ili
mijelodisplastina bolest u istoriji bolesti (anamnezi).
C92.9 Leukaemia myeloides, non specificata
Mijeloidna leukemija, neoznaena

C91.- Leukaemia lymphoides


Leukemija limfoidnih elija krvi - zloudna bolest krvi
C91.0 Leukaemia lymphoblastica acuta [ALL]
Akutna leukemija limfoblastnih elija
Napomena: Ova ifra treba da se koristi samo u sluaju leukemija prekursora T-elija i B-elija
C91.1 Leukaemia lymphocytica chronica B-cellularum
Hronina leukemija limfocita B-elija
Leukaemia lymphoplasmacytica
Syndroma Richter
Iskljuuje: Lymphoma lymphoplasmacyticum (C83.0)
C91.3 Leukaemia prolymphocytica B-cellularum
Leukemija prolimfocita B-elija
C91.4 Leukaemia "hairy-cell"
Leukemija vlasastih elija
Reticuloendotheliosis leukaemica
C91.5 Lymphoma/leukaemia T-cellularum adulti (HTLV-1-adiunctae)
Limfom/Leukemija T-elija odraslog(HTLV-1-povezana)
Acuta
Chronica
Lymphoma/leukaemia T-cellularum adulti-variant
Lentusque
Lymphomatoides
C91.6 Leukaemia prolymphocytica T-cellularum
Leukemija prolimfocita T-elija
C91.7 Leukaemia lymphoides alia
Druga limfoidna leukemija
T-cellam leukaemia magna granular lymphocytic (adiunctae arthritis rheumatoides)
C91.8 Leukemia Burkitt B maturarum cellularum
Leukemija zrelih B elija, Burkitt-ov tip
Iskljuuje: Lymphoma Burkitt cum parum aut non medullis ossa infiltrationem (C83.7)

210
Grupa II

C91.9 Leukaemia lymphoides, non specificata


Limfocitarna leukemija, neodreeno

C93.- Leukaemia monocytica


Monocitna leukemija - zloudna bolest monocitnih elija krvi
Ukljuuje: Leukaemia monocytoides
C93.0 Leukaemia monoblastica /monocytica acuta
Akutna monoblastna/ monocitna leukemija
AML M5
AML M5a
AML M5b
C93.1 Leukaemia myelomonocytica chronica
Hronina mijelomonocitna leukemija
CMML cum eosinophiliam
CMML-1
CMML-2
Leukaemia monocytica chronica
C93.3 Leukaemia myelomonocytica juvenilis
Juvenilna mijelomonocitna leukemija
C93.7 Leukaemia monocytica alia
Druga monocitna leukemija
C93.9 Leukaemia monocytica, non specificata
Monocitna leukemija, neoznaena

C94.- Leukaemiae generum cellularum aliae, specificatorum


Druge leukemije oznaenih tipova elija krvi
Iskljuuje: Leukaemia plasma cellularum (C90.1)
Reticuloendotheliosis leukaemica (C91.4)
C94.0 Leukaemia erythroides acuta
Akutna eritroidna leukemija
Erythroleukaemia
Leukaemia myeloides acuta M6 (a)(b)
C94.2 Leukaemia megacaryoblastica acuta
Akutna megakarioblastna leukemija
Leukaemia megakaryocytica acuta
Leukaemia myeloides acuta, M7
C94.3 Leukaemia mastocytica
Mastocitna leukemija
C94.4 Panmyelosis acuta cum myelofibrosi
Akutna panmijelozasa mijelofibrozom
Myelofibrosis acuta
C94.6 Morbus myelodysplasticus et myeloproliferativus, non alibi classificatus
Mijelodisplastina i mijeloproliferativna bolest, neklasifikovana na drugom mestu
C94.7 Leukaemia aliae, specificata
Druga oznaena leukemija
Infestantibus NK-cell leukaemia
Leukaemia basophilica acuta

211
2010

C95.- Leukaemia generis cellularum non specificati


Leukemija-zloudna bolest neoznaenog tipa elija krvi
C95.0 Leukaemia generisi cellularum non specificati acuta
Akutna leukemija neoznaenog tipa elija
Leukaemia bilineal acuta
Leukaemia biphenotypica acuta
Leukaemia caule cellam lineage incertum
Leukaemia lineage mixta acuta
Iskljuuje: Exacerbatio leukaemiae chronicae non specificatae acutae (C95.1)
C95.1 Leukaemia cellularum typi non specificati chronica
Hronina leukemija neoznaenog tipa elija
C95.7 Leukaemia cellularum typi non specificati, alia
Druga leukemija neoznaenog tipa elija
C95.9 Leukaemia, non specificata
Leukemija, neoznaena

C96.- Neoplasmata maligna textus lymphoidis, haematopoietici et textuum


affinium alia, non specificata
Drugi zloudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva, neodreeni
C96.0 Histiocytosis Langerhans-cellularum, multifocalis et multisystemica (vulgata)
[Letterer-Siwe morbus]
Multifokalna i multisistemska (diseminovana) histiocitoza Langerhansovih elija (Letterer-
Siwoova bolest)
Histiocytosis X, multisystemic
C96.2 Tumor mastocyticus malignus
Zloudni tumor mast-elija (labrocita)
Mastocytosis systemica infestantibus
Sarcoma mast cell
Iskljuuje: Leukaemia mastocytica l (C94.3)
Mastocytosis (cutaneous) (congenitalis) (Q82.2)
Mastocytosis inertissimae (D47.0)
C96.4 Sarcoma dendriticarum cellularum (cellularum accessoriarum)
Sarkom dendritskih elija (pomonih elija)
Sarcoma Langerhans-cellularum
Sarcoma dendritica cellulis interdigiti
Sarcomadendritica cellulis follicularis
C96.5 Multifocalis et unisystemica Langerhans-cellularum histiocytosis
Multifokalna i unisistemska histiocitoza Langerhansovih elija
Histiocytosis X, multifocalis
Morbus Hand-Schller-Christian
C96.6 Histiocytosis Langerhans-cellularum unifocalis
Unifokalna histiocitoza Langerhansovih elija
Granuloma eosinophilicum
Histiocytosis X, non specificata
Histiocytosis X, unifocalis
Langerhans-cellularum histiocytosis, non specificata
C96.7 Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textuum affinium,
specificata alia
Drugi oznaeni zloudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva

212
Grupa II

C96.8 Sarcoma histiocyticum


Sarkom histiocita
Histiocytosis maligna
C96.9 Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textuum affinium, non
specificatum
Zloudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva, neoznaen

Zloudni tumori raznih primarnih lokalizacija


(C97-C97)

C97 Neoplasmata maligna, locorum independentium (primorum) multiplicium


Zloudni tumori vie nezavisnih primarnih lokalizacija
Napomena: Pri korienju ove kategorije, pozvati se na pravila ifriranja mortaliteta i uputstva
navedena u Knjizi 2.

Tumori na mestu javljanja in situ


(D00-D09)

Napomena: Za neke in situ tumore se smatra da predstavljaju kontinuitet morfolokih promena izmeu
displazije i invazivnog karcinoma. Na primer, cervikalne intraepitelijalne neoplazije (CIN) se
javljaju u tri stepena, pri emu trei stepen (CIN III) obuhvata zajedno i teku displaziju i
karcinom in situ. Ovakav sistem ifriranja stepenovanjem je proiren i na druge organe kao to su
vulva i vagina. Opis treeg stepena intraepitelijalne neoplazije, sa ili bez pomena teke displazije,
su navedeni u ovom odeljku; stepen I i II se klasifikuju kao displazija odreenog sistema organa i
kodira se u okviru odgovarajueg odeljka odreenog sistema organa.
Ukljuuje: Erythroplasia
Erythroplasia Queyrat
Morbus Bowen
morphologiam codes moribus codicis /2

D00.- Carcinoma in situ cavi oris, oesophagi et ventriculi


Karcinom in situ usta, jednjaka i eluca
Iskljuuje: melanoma in situ (D03.-)
D00.0 Carcinoma in situ labii, cavi oris et pharyngis
Karcinom in situ usne, usta i drela
Carcinoma in situ plicae aryepiglotticae
Faciei hypopharyngicae
NOS
Zonae marginalis
Limitis mucocutanei
Iskljuuje: Carcinoma in situ plicae aryepiglotticae, faciei laryngicae (D02.0)
Cutis labii (D03.0 , D04.0)
epiglottidis:
NOS (D02.0)
Partis suprahyoidis (D02.0)
D00.1 Carcinoma in situ oesophagi
Karcinom in situ jednjaka
D00.2 Carcinoma in situ ventriculi
Karcinom in situ eluca

213
2010

D01.- Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum


Karcinom in situ drugih organa za varenje
Iskljuuje: melanoma in situ (D03.-)
D01.0 Carcinoma in situ coli
Karcinom in situ debelog creva
Iskljuuje: Juncturae rectosigmoidis (D01.1)
D01.1 Carcinoma in situ juncturae rectosigmoidis
Karcinom in situ rektosigmoidne spojnice
D01.2 Carcinoma in situ recti
Karcinom in situ rektuma
D01.3 Carcinoma in situ ani et canalis analis
Karcinom in situ anusa i analnog kanala
Iskljuuje: Carcinoma in situ:
cutis ani (D03.5 , D04.5)
marginis ani (D03.5 , D04.5)
perianalis (D03.5 , D04.5)
D01.4 Carcinoma in situ partium intestiniorum aliarum et non specificatarum
Karcinom in situ drugih i neoznaenih delova creva
Iskljuuje: Carcinoma in situ ampullae Vater (D01.5)
D01.5 Carcinoma in situ hepatis, vesicae felleae et ductus biliaris
Karcinom in situ jetre, une kesice i unog kanala
Carcinoma in situ ampullae Vater
D01.7 Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum, specificatorum
Karcinom in situ drugih oznaenih organa za varenje
Carcinom in situ pancreatis
D01.9 Carcinoma in situ organorum digestivorum, non specificatum
Karcinom in situ organa za varenje, neoznaen

D02.- Carcinoma in situ auris mediae et systematis respiratorii


Karcinom in situ, srednjeg uva i organa za disanje
Iskljuuje: melanoma in situ (D03.-)
D02.0 Carcinoma in situ laryngis
Karcinom in situ grkljana
Carcinoma in situ plicae aryepiglotticae, faciei laryngicae
Epiglottidis (partis suprahyoidis)
Iskljuuje: Carcinoma in situ plicae aryepiglotticae:
Faciei hypopharyngicae (D00.0)
NOS (D00.0)
Zonae marginalis (D00.0)
D02.1 Carcinoma in situ tracheae
Karcinom in situ dunika
D02.2 Carcinoma in situ bronchi et pulmonis
Karcinom in situ dunika i plua

214
Grupa II

D02.3 Carcinoma in situ partium systematis respiratorii aliarum


Karcinom in situ drugih delova respiratornog sistema
Auris mediae
Cavi nasi
Sinuum accessoriorum
Iskljuuje: auris (externae)(cutis) (D03.2 , D04.2)
nasi:
Cutis nasi (D03.3 , D04.3)
NOS (D09.7)
D02.4 Carcinoma in situ partium systematis respiratorii, non specificatum
Karcinom in situ drugih delova respiratornog sistema, neoznaen

D03.- Melanoma in situ


Melanom in situ zloudni crni tumor koe
Ukljuuje: morphologiam codes M872 M879-moribus codicis /2
D03.0 Melanoma in situ labii oris
Melanom in situ usne
D03.1 Melanoma in situ palpebrae, canthum includens
Melanom in situ, kapka oka, ukljuujui ugao oka
D03.2 Melanoma in situ auris et meatus acustici externi
Melanom in situ, uva i spoljnjeg unog kanala
D03.3 Melanoma in situ partium faciei aliarum et non specificatarum
Melanom in situ, drugih i neoznaenih delova lica
D03.4 Melanoma in situ capillitii et colli
Melanoma in situ poglavine i vrata
D03.5 Melanoma in situ trunci
Melanom " in situ" trupa
Cutis perianalis
Mamme (cutis)(textus mollis)
Melanoma in situ ani:
cutis ani
marginis ani
D03.6 Melanoma in situ extremitatis superioris, omam includens
Melanom in situ ruke, ukljuujui rame
D03.7 Melanoma in situ extremitatis inferioris, regionem coxae includens
Melanom in situ noge, ukljuujui predeo karlice
D03.8 Melanoma in situ, locorum aliorum
Melanom in situ drugih lokalizacija
D03.9 Melanoma in situ, non specificatum
Melanom in situ, neoznaen

D04.- Carcinoma in situ cutis


Karcinom in situ, koe
Iskljuuje: erythroplasia Queyrat (penis) NOS (D07.4)
melanoma in situ (D03.-)
D04.0 Carcinoma in situ cutis labii
Karcinom in situ, koe usne
Iskljuuje: Uermiculum terminus labium (D00.0)
D04.1 Carcinoma in situ cutis palpebrae, canthum includens
Karcinom in situ koe kapka oka, ukljuujui ugao oka

215
2010

D04.2 Carcinoma in situ cutis auris et meatus acustici externi


Karcinom in situ koe uva i spoljanjeg unog kanala
D04.3 Carcinoma in situ cutis partium faciei aliarum
Karcinom in situ koe drugih delova lica
D04.4 Carcinoma in situ cutis capillitii et cutis colli
Karcinom in situ koe poglavine i koe vrata
D04.5 Carcinoma in situ cutis trunci
Karcinom in situ koe trupa
Carcinoma in situ ani:
Cutis ani
marginis ani
Cutis mammae
Cutis perianalis
Iskljuuje: Cutis organorum genitalium (D07.-)
anus NOS (D01.3)
D04.6 Carcinoma in situ cutis extremitatis superioris, omam includens
Karcinom in situ koe ruke, ukljuujui rame
D04.7 Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, coxam includens
Karcinom in situ koe noge, ukljuujui karlinu kost
D04.8 Carcinoma in situ cutis, locorum aliorum
Karcinom in situ koe drugih lokalizacija
D04.9 Carcinoma in situ cutis, non specificatum
Karcinom in situ koe, neoznaen

D05.- Carcinoma in situ mammae


Karcinom in situ dojke
Iskljuuje: carcinoma in situ cutis mammae (D04.5)
melanoma in situ mammae(cutis) (D03.5)
D05.0 Carcinoma in situ lobulare
Renjasti karcinom in situ
D05.1 Carcinoma in situ intraductale
Unutarkanalni karcinom in situ
D05.7 Carcinoma in situ mammae, alia
Drugi karcinom in situ dojke
D05.9 Carcinoma in situ mammae, non specificatum
Karcinom in situ dojke, neoznaen

D06.- Carcinoma in situ cervicis uteri


Karcinom in situ grlia materice
Ukljuuje: cervical intraepithelial neoplasia [CIN], gradus III, cum, vel sine mentione dysplasia
gravi
Iskljuuje: dysplasia cervicis gravis NOS (N87.2)
melanoma in situ cervicis (D03.5)
D06.0 Carcinoma in situ endocervicis uteri
Karcinom in situ unutranjosti grlia materice
D06.1 Carcinoma in situ exocervicis uteri
Karcinom in situ spoljanjosti grlia materice
D06.7 Carcinoma in situ partium cervicis uteri aliarum
Karcinom in situ drugih delova grlia materice
D06.9 Carcinoma in situ cervicis uteri, non specificatum
Karcinom in situ grlia materice, neoznaen

216
Grupa II

D07.- Carcinoma in situ genitalium aliorum et non specificatorum


Karcinom in situ drugih i neoznaenih polnih organa
Iskljuuje: melanoma in situ (D03.5)
D07.0 Carcinoma in situ endometrii
Karcinom in situ sluznice materice
D07.1 Carcinoma in situ vulvae
Karcinom in situ stidnice
Intraepithelial neoplasia vulvae [VIN], gradus III, cum, vel sine mentione dysplasia gravi
Iskljuuje: Dysplasio gravi vulvae NOS (N90.2)
D07.2 Carcinoma in situ vaginae
Karcinom in situ vagine
Intraepithelial neoplasia vaginae [VIN], gradus III, cum, vel sine mentione dysplasia gravi
Iskljuuje: Dysplasio gravi vaginae NOS (N89.2)
D07.3 Carcinoma in situ genitaliorum femininorum aliorum
Karcinom in situ drugih enskih polnih organa
D07.4 Carcinoma in situ penis
Karcinom in situ uda
Erythroplasia Queyrat NOS
D07.5 Carcinoma in situ prostatae
Karcinom in situ prostate
Iskljuuje: dysplasio prostatae humilis gradus (N42.3)
D07.6 Carcinoma in situ genitalium masculinorum aliorum
Karcinom in situ drugih mukih polnih organa

D09.- Carcinoma in situ, locorum aliorum, non specificatorum


Karcinom in situ drugih neoznaenih lokalizacija
Iskljuuje: melanoma in situ (D03.-)
D09.0 Carcinoma in situ vesicae urinariae
Karcinom in situ mokrane beike
D09.1 Carcinoma in situ organorum urinariorum aliorum
Karcinom in situ drugih organa za mokrenje
D09.2 Carcinoma in situ oculi
Karcinom in situ oka
Iskljuuje: Carcinoma in situ cutis palpebrae (D04.1)
D09.3 Carcinoma in situ glandulae thyreoideae et glandularum endocrinarum aliarum
Karcinom in situ titaste lezde i drugih lezda sa unutranjim luenjem
Iskljuuje: Carcinoma in situ endocrinarum pancreati (D01.7)
ovarii (D07.3)
testis (D07.6)
D09.7 Carcinoma in situ locorum aliorum, specificatorum
Karcinom in situ drugih oznaenih lokalizacija
D09.9 Carcinoma in situ, non specificatum
Karcinom in situ neoznaen

217
2010

Dobroudni tumori
(D10-D36)
Ukljuuje: morphologiam codices moribus codicis /0

D10.- Neoplasma benignum labii, oris et pharyngis


Dobroudni tumor usne, usta i drela
D10.0 Neoplasma benignum labii
Dobroudni tumor usne
Neoplasma benignum labii(fraenuli)(interni)(mucosae)(limitis mucocutanei)
Iskljuuje: Neoplasma benignum cutis labii (D22.0 , D23.0)
D10.1 Neoplasma benignum linguee
Dobroudni tumor jezika
Neoplasma benignum tonsilae lingualis
D10.2 Neoplasma benignum basis oris
Dobroudni tumor dna usta
D10.3 Neoplasma benignum partium oris, aliarum
Dobroudni tumor drugih delova usta
Neoplasma benignum glandulae salivaris minoris NOS
Iskljuuje: Neoplasma benignum labii (mucosae) (D10.0)
Neoplasma benignum nasopharyngis (D10.6)
Neoplasma benignum odontogenes (D16.4-D16.5)
D10.4 Neoplasma benignum tonsillae
Dobroudni tumor krajnika
Neoplasma benignum tonsillae(faucialis)(palatinae)
Iskljuuje: Fossue tonsillaris (D10.5)
Neoplasma benignum tonsillae(palatinae) (D10.1)
Tonsilae pharyngicae (D10.6)
columnae (D10.5)
D10.5 Neoplasma benignum oropharyngis, partium aliarum
Dobroudni tumor drugih delova usnog drela
Fossae tonsillaris
Neoplasma benignum epiglottidis, faciei anterioris
Valieculae
columnae
Iskljuuje: Neoplasma benignum epiglottidis:
NOS (D14.1)
Partis suprahyoideae (D14.1)
D10.6 Neoplasma benignum nasopharyngis
Dobroudni tumor nosnog dela drela
Marginis septi et choanae posterioris
Neoplasma benignum tonsilae pharyngicae
D10.7 Neoplasma benignum hypopharyngis
Dobroudni tumor donjeg dela drela
D10.9 Neoplasma benignum pharyngis, non specificatum
Dobroudni tumor drela, neoznaen

218
Grupa II

D11.- Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum


Dobroudni tumor velikih pljuvanih lezda
Iskljuuje: Neoplasma benignum glandulae salivaris minoris NOS (D10.3)
Neoplasma benignum glandulae salivaris minoris quae sunt distinguantur secundum
suis situm anatomicae
D11.0 Neoplasma benignum glandulae parotidis
Dobroudni tumor doune pljuvane lezde
D11.7 Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum, aliarum
Dobroudni tumor drugih velikih pljuvanih lezda
Neoplasma benignum glandulae:
sublingualis
submandibularis
D11.9 Neoplasma benignum glandulae salivaris majoris, non specificatum
Dobroudni tumor velike pljuvane lezde, neoznaen

D12.- Neoplasma benignum coli, recti, ani et canalis analis


Dobroudni tumor debelog creva, rektuma, anusa i analnog kanala
D12.0 Neoplasma benignum caeci
Dobroudni tumor slepog creva
Neoplasma benignum valvulae ileocaecalis
D12.1 Neoplasma benignum appendicis
Dobroudni tumor crvuljka
D12.2 Neoplasma benignum coli ascendentis
Dobroudni tumor uzlaznog dela debelog creva
D12.3 Neoplasma benignum coli transversi
Dobroudni tumor poprenog dela debelog creva
Neoplasma benignum flexurae hepaticae
flexurae lienalis
D12.4 Neoplasma benignum coli descendentis
Dobroudni tumor silaznog dela debelog creva
D12.5 Neoplasma benignum coli sigmoidis
Dobroudni tumor sigmoidnog dela debelog creva
D12.6 Neoplasma benignum coli, non specificatum
Dobroudni tumor debelog creva neoznaen
Adenomatosis coli
Intestinum crassum NOS
Polyposis (hereditaria) coli
D12.7 Neoplasma benignum juncturae, rectosigmoidis
Dobroudni tumor rektosigmoidne spojnice
D12.8 Neplasma benignum recti
Dobroudni tumor rektuma
D12.9 Neoplasma benignum ani et canalis analis
Dobroudni tumor anusa i analnog kanala
Iskljuuje: Cutis perianalis (D22.5 , D23.5)
Neoplasma benignum ani:
cutis (D22.5 , D23.5)
marginis (D22.5 , D23.5)

219
2010

D13.- Neoplasma benignum systematis digestivi, partium aliarum


Dobroudni tumor drugih delova digestivnog sistema
D13.0 Neoplasma benignum oesophagi
Dobroudni tumor jednjaka
D13.1 Neoplasma benignum ventriculi
Dobroudni tumor eluca
D13.2 Neoplasma benignum duodeni
Dobroudni tumor dvanaestopalanog creva
D13.3 Neoplasma benignum intestini tenuis, partium aliarum
Dobroudni tumor drugih delova tankog creva
D13.4 Neoplasma benignum hepatis
Dobroudni tumor jetre
Neoplasma benignum ductus biliferi intrahepatici
D13.5 Neoplasma benignum ductuum billarium extrahepaticorum
Dobroudni tumor vanjetrenih unih puteva
D13.6 Neoplasma benignum pancreatis
Dobroudni tumor pankreasa
Iskljuuje: Neoplasma benignum pancreatis endocrini (D13.7)
D13.7 Neoplasma benignum pancreatis endocrini
Dobroudni tumor endokrinog dela pankreasa
Neoplasma benignum insulae Langerhans
Tumour islet cell
D13.9 Neoplasma benignum systematis digestivi, partium non specificatum
Dobroudni tumor delova sistema za varenje, neoznaen
Intestini NOS
Neoplasma benignum tractus digestivi NOS
lienis

D14.- Neoplasma benignum auris mediae et organorum respiratoriorum


Dobroudni tumor srednjeg uva i organa za disanje
D14.0 Neoplasma benignum auris medine, cavi nasi et sinuum nasi
Dobroudni tumor srednjeg uva, nosne upljine i nosnih sinusa
Neoplasma benignum cartilaginis nasi
Iskljuuje: Cartilaginis auris (D21.0)
Marginis septi et choanae posterioris (D10.6)
Neoplasma benignum auris (externae)(cutis) (D22.2 , D23.2)
auris (externae)(cutis) (D22.2 , D23.2)
nasi:
NOS (D36.7)
cutis nasi (D22.3 , D23.3)
nervi olfactorii (D33.3)
ossis:
auris (D16.4)
nasi (D16.4)
polypus:
auris(mediae) (H74.4)
cavi nasi (J33.-)
sinus accessorii (J33.8)

220
Grupa II

D14.1 Neoplasma benignum laryngis


Dobroudni tumor grkljana
Neoplasma benignum epiglottidis(partis suprahyoideae)
Iskljuuje: Neoplasma benignum epiglottidis, faciei anterioris (D10.5)
Polypus plicae vocalis et laryngis (J38.1)
D14.2 Neoplasma benignum tracheae
Dobroudni tumor dunika
D14.3 Neoplasma benignum bronchi et pulmonis
Dobroudni tumor dbronhije i plua
D14.4 Neoplasma benignum systematis respiratorii non specificatum
Dobroudni tumor disajnog sistema, neoznaen

D15.- Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum


Dobroudni tumor drugih organa grudne duplje
Iskljuuje: Neoplasma benignum mesothelii (D19.-)
D15.0 Neoplasma benignum thymi
Dobroudni tumor grudne lezde
D15.1 Neoplasma benignum cordis
Dobroudni tumor srca
Iskljuuje: Neoplasma benignum vasis magni (D21.3)
D15.2 Neoplasma benignum mediastini
Dobroudni tumor medijastinuma
D15.7 Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum, specificatorum
Dobroudni tumor drugih oznaenih organa grudne duplje
D15.9 Neoplasma benignum organorum intrathoracalium, non specificatum
Dobroudni tumor organa grudne duplje, neoznaen

D16.- Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli


Dobroudni tumor kosti i zglobne hrskavice
Ukljuuje: Keratocystic tumore odontogenic
Iskljuuje: Neoplasma benignum textus conexivi:
auris (D21.0)
laryngis (D14.1)
nasi (D14.0)
palpebrae (D21.0)
synoviae (D21.-)
D16.0 Neoplasma benignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris
Dobroudni tumor lopatice i dugih kostiju ruke
D16.1 Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis superioris
Dobroudni tumor kratkih kostiju ruke
D16.2 Neoplasma benignum ossium longorum extremitatis interioris
Dobroudni tumor dugih kostiju noge
D16.3 Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis inferioris
Dobroudni tumor kratkih kostiju noge
D16.4 Neoplasma benignum ossium cranii et faciei
Dobroudni tumor kostiju glave i lica
Neoplasma benignum maxillae(superioris)
orbitae
Iskljuuje: Neoplasma benignum mandibulae (D16.5)

221
2010

D16.5 Neoplasma benignum mandibulae


Dobroudni tumor donje vilice
D16.6 Neoplasma benignum columnae vertebralis
Dobroudni tumor kimenog stuba
Iskljuuje: Neoplasma benignum ossis sacri et ossis coccygis (D16.8)
D16.7 Neoplasma benignum costae, sterni et claviculae
Dobroudni tumor rebra, grudne kosti i kljunjae
D16.8 Neoplasma benignum ossium pelvis, ossis sacri et ossis coccygei
Dobroudni tumor kostiju karlice, krsne i trtine kosti
D16.9 Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum
Dobroudni tumor kosti i zglobne hrskavice, neoznaen

D17.- Neoplasma benignum lipomatosum


Dobroudni tumor masnog tkiva
Ukljuuje: morphologiam codices M885 - M888-moribus codice /0
D17.0 Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis capitis, faciei et coli
Dobroudni tumor masnog tkiva koe i potkonog tkiva glave, lica i vrata
D17.1 Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis trunci
Dobroudni tumor masnog tkiva koe i potkonog tkiva trupa
D17.2 Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis extremitatum
Dobroudni tumor masnog tkiva koe i potkonog tkiva udova
D17.3 Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis, locorum aliorum
Dobroudni tumor masnog tkiva koe i potkonog tkiva drugih lokalizacija
D17.4 Neoplasma benignum lipomatosum organorum intrathoracalium
Dobroudni tumor masnog tkiva organa grudne duplje
D17.5 Neoplasma benignum lipomatosum organorum abdominalium
Dobroudni tumor masnog tkiva trbunih organa
Iskljuuje: Neoplasma benignum lipomatosum peritonaei et retroperitonaei (D17.7)
D17.6 Neoplasma benignum lipomatosum funiculi spermatici
Dobroudni tumor masnog tkiva semene vrpce
D17.7 Neoplasma benignum lipomatosum, locorum aliorum
Dobroudni tumor masnog tkiva drugih lokalizacija
Neoplasma benignum lipomatosum peritonaei
Retroperitonaei
D17.9 Neoplasma benignum lipomatosum, non specificatum
Dobroudni tumor masnog tkiva, neoznaen
Lipoma NOS

D18.- Haemangioma et lymphangioma, quovis loco


Hemangiom i limfangiom, bilo koje lokalizacije
Ukljuuje: morphologiam codices M912 - M917-moribus codice /0
Iskljuuje: Naevus melanocyticus (D22.-)
D18.0 Haemangioma, quovis loco
Hemangiom, bilo koje lokalizacije
Angioma NOS
D18.1 Lymphangioma, quovis loco
Limfangiom, bilo koje lokalizacije

222
Grupa II

D19.- Neoplasma benignum mesothelii (Mesothelioma)


Dobroudni tumor mezotela
Ukljuuje: morphologiam codice M905 moribus codice /0
D19.0 Mesothelioma begnignum pleurae
Dobroudni tumor mezotela pleure
D19.1 Mesothelioma benignum peritonaei
Dobroudni tumor mezotela peritoneuma
D19.7 Mesothelioma benignum, loci alterius
Dobroudni tumor mezotela druge lokalizacije
D19.9 Mesothelioma benignum, non specificatum
Dobroudni tumor mezotela, neoznaen
Mesothelioma benignum NOS

D20.- Neoplasma benignum textus mollis peritonaei et retroperitonaei


Dobroudni tumor mekog tkiva peritoneuma i retroperitoneuma
Iskljuuje: Lipoma peritonaeale et retroperitonaeale (D17.7)
Mesothelioma (D19.-)
D20.0 Neoplasma benignum textus mollis retroperitonaei
Dobroudni tumor mekog tkiva retroperitoneuma
D20.1 Neoplasma benignum textus mollis peritonaei
Dobroudni tumor mekog tkiva peritoneuma

223
2010

D21.- Neoplasma benignum textus mollium et textuum connexivi aliorum


Dobroudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva
Ukljuuje: Neoplasma benignum vasis sanguinei
bursae
cartilaginis
fasciae
ligamenti ligamentum uteri excludens
musculi
synoviae
tendinis
textus adiposi
vasis lymphatici
Iskljuuje: Neoplasma benignum cartilaginis:
articuli (D16.-)
laryngis (D14.1)
nasi (D14.0)
Nervi periferici et systematis nervosi autonomi (D36.1)
Peritonaei (D20.1)
Textus connexivi mammae (D24)
haemangioma (D18.0)
lipoma (D17.-)
lymphangioma (D18.1)
retroperitonaei (D20.0)
uteri:
leiomyoma (D25.-)
ligamenti (D28.2)
vascularium texti (D18.-)
D21.0 Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium capitis, faciei et colli
aliorum
Dobroudni tumor vezivnog i drugog mekog tkiva glave, lica i vrata
Neoplasma benignum textus connexivi:
auris
palpebrae
Iskljuuje: Neoplasma benignum textus connexivi orbitae (D31.6)
D21.1 Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis superioris
aliorum, omam includens
Dobroudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva ruke, ukljuujui rame
D21.2 Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis inferioris
aliorum, regionem coxam includens
Dobroudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva noge, ukljuujui predeo karlice
D21.3 Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium thoracis aliorum
Dobroudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva grudnog koa
Diaphragmatis
Neoplasma benignum axillae
Vasi magni
Iskljuuje: Neoplasma benignum cordis (D15.1)
mediastinum (D15.2)
thymi (D15.0)
D21.4 Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium abdominis aliorum
Dobroudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva trbuha

224
Grupa II

D21.5 Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium pelvis aliorum


Dobroudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva karlice
Iskljuuje: uteri:
Neoplasma benignum ligamenti uteri (D28.2)
leiomyoma (D25.-)
D21.6 Neoplasma benignum textus connexivi et et textuum mollium trunci aliorum, non
specificatum
Dobroudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva trupa, neoznaen
Neoplasma benignum dorsi NOS
D21.9 Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium, non specificatum
Dobroudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva, neoznaen

D22.- Naevus melanocyticus


Mlade
Ukljuuje: morphologiam codices M872-M879-moribus codice /0
naevus:
NOS
caeruleus
pigmentatus
pilosus
D22.0 Naevus melanocyticus labii
Mlade usne
D22.1 Naevus melanocyticus palpebrae, canthum includens
Mlade kapka oka, ukljuujui ugao oka
D22.2 Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi
Mlade uva i spoljnjeg unog kanala
D22.3 Naevus melanocyticus, locorum faciei aliorum
Mlade drugih lokalizacija lica
D22.4 Naevus melanocyiticus capillitii et colli
Mlade poglavine i vrata
D22.5 Naevus melanocyticus trunci
Mlade trupa
Naevus melanocyticus ani:
cutis
marginis
mammae
perianalis
D22.6 Naevus melanocyticus extremitatis superioris, omam includens
Mlade ruke, ukljuujui rame
D22.7 Naevus melanocyticus extremitatis inferioris, regionem coxam includens
Mlade noge, ukljuujui predeo karline kosti
D22.9 Naevus melanocyticus, non specificatus
Mlade, neoznaen

225
2010

D23.- Neoplasma benignum cutis aliud


Drugi dobroudni tumor koe
Ukljuuje: Neoplasma benignum:
folliculi capilli
glandulae sebacoae
glandulae sudoriferae
Iskljuuje: lipoma (D17.0-D17.3)
naevus melanocyticus (D22.-)
D23.0 Neoplasma benignum cutis labii
Dobroudni tumor koe usne
Iskljuuje: uermiculum terminus labii (D10.0)
D23.1 Neoplasma benignum cutis palpebrae, canthum includens
Dobroudni tumor koe kapka oka, ukljuujui ugao oka
D23.2 Neoplasma benignum cutis auris et canalis auris externi
Dobroudni tumor koe uva i spoljanjeg unog kanala
D23.3 Neoplasma benignum cutis faciei, partium aliarum et non specificatarum
Dobroudni tumor koe drugih i neoznaenih delova lica
D23.4 Neoplasma benignum cutis capillitii et colli
Dobroudni tumor koe poglavine i vrata
D23.5 Neoplasma benignum cutis trunci
Dobroudni tumor koe trupa
Neoplasma benignum ani:
cutis
marginis
mammae
perianalis
Iskljuuje: Cutis genitaliorum (D28-D29)
Neoplasma benignum ani NOS (D12.9)
D23.6 Neoplasma benignum cutis extremitatis superioris, omam includens
Dobroudni tumor koe ruke, ukljuujui rame
D23.7 Neoplasma benignum cutis extremitatis inferioris, regionem coxam includens
Dobroudni tumor koe noge, ukljuujui predeo karline kosti
D23.9 Neoplasma benignum cutis, non specificatum
Dobroudni tumor koe, neoznaen

D24 Neoplasma benignum mammae


Dobroudni tumor dojke
Ukljuuje: Neoplasma benignum mammae:
Mammae, partium mollium
textus connexivi
Iskljuuje: Dysplasia mammae benigna (N60.-)
Neoplasma benignum cutis mammae (D22.5 , D23.5)

D25.- Leiomyoma uteri


Tumor glatkog miia materice
Ukljuuje: Fibromyoma uteri
Neoplasma benignum uteri morphologiam codice M889 et moribus codice /0
D25.0 Leiomyoma submucosum uteri
Podsluznini tumor glatkog miia materice
D25.1 Leiomyoma uteri intramurale
Tumor glatkog miia zida materice

226
Grupa II

D25.2 Leiomyoma subserosum uteri


Tumor glatkog miia ispod serozne opne materice
D25.9 Leiomyoma uteri, non specificatum
Tumor glatkog miia materice, neoznaen

D26.- Neoplasmata benigna uteri alia


Drugi dobroudni tumori materice
D26.0 Neoplasma benignum cervicis uteri
Dobroudni tumor grlia materice
D26.1 Neoplasma benignum corporis uteri
Dobroudni tumor tela materice
D26.7 Neoplasma benignum partium uteri aliarum
Dobroudni tumor drugih delova materice
D26.9 Neoplasma benignum uteri, non specificatum
Dobroudni tumor materice, neoznaen

D27 Neoplasma benignum ovarii


Dobroudni tumor jajnika

D28.- Neoplasma benignum genitaliorum femininorum aliorum


Dobroudni tumor drugih enskih polnih organa
Ukljuuje: Neoplasma benignum cutis genitaliorum femininorum
Polypus adenomatosus
D28.0 Neoplasma benignum vulvae
Dobroudni tumor stidnice
D28.1 Neoplasma benignum vaginae
Dobroudni tumor vagine
D28.2 Neoplasma benignum tubae uterinae et ligamentorum
Dobroudni tumor jajovoda i veza materice
Neoplasma benignum tubae Fallopii
ligamenti uteri(lati) (teretis)
D28.7 Neoplasma benignum genitaliorum femininorum specificatorum, aliorum
Dobroudni tumor drugih oznaenih enskih polnih organa
D28.9 Neoplasma benignum genitaliorum femininorum, non specificatum
Dobroudni tumor enskih polnih organa, neoznaen

D29.- Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum


Dobroudni tumor mukih polnih organa
Ukljuuje: Neoplasma benignum cutis genitaliorum masculinorum
D29.0 Neoplasma benignum penis
Dobroudni tumor uda
D29.1 Neoplasma benignum prostatae
Dobroudni tumor prostate
Iskljuuje: hyperplasia prostatae (adenomatosa) (N40)
prostatic:
amplificandi (N40)
hypertrophia (N40)
D29.2 Neoplasma benignum testis
Dobroudni tumor testisa
D29.3 Neoplasma epididymitis
Dobroudni tumor pasemenika

227
2010

D29.4 Neoplasma benignum scroti


Dobroudni tumor skrotuma
Neoplasma benignum cutis scrotalis
D29.7 Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum specificatorum, aliorum
Dobroudni tumor drugih oznaenih mukih polnih organa
Funiculi spermatici
Neoplasma benignum vesiculae seminalis
Tunicae vaginalis
D29.9 Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum, non specificatum
Dobroudni tumor mukih polnih organa, neoznaen

D30.- Neoplasma benignum organorum urinariorum


Dobroudni tumor mokranih organa
D30.0 Neoplasma benignum renis
Dobroudni tumor bubrega
Iskljuuje: Neoplasma benignum renis:
calicis renis (D30.1)
pelvis renis (D30.1)
D30.1 Neoplasma benignum pelvis renis
Dobroudni tumor karlice bubrega
D30.2 Neoplasma benignum ureteris
Dobroudni tumor mokraovoda bubrega
Iskljuuje: Neoplasma benignum orificii ureteris (D30.3)
D30.3 Neoplasma benignum vesicae urinariae
Dobroudni tumor mokrane beike
Neoplasma benignum orificii:
ureterici
urethralis
D30.4 Neoplasma benignum urethrae
Dobroudni tumor mokraovoda beike
Iskljuuje: Neoplasma benignum orificii ureteris (D30.3)
D30.7 Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum
Dobroudni tumor drugih mokranih organa
Neoplasma benignum glandularum paraurethralium
D30.9 Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum, non specificatum
Dobroudni tumor drugih mokranih organa, neoznaen
Neoplasma systematis urinarii NOS

D31.- Neoplasma benignum oculi et adnexorum oculi


Dobroudni tumor oka i pripojaka oka
Iskljuuje: Cutis palpebrae (D22.1 , D23.1)
Neoplasma benignum textus connexivi palpebrae (D21.0)
Nervi optici (D33.3)
D31.0 Neoplasma benignum coniuctivae
Dobroudni tumor venjae
D31.1 Neoplasma benignum corneae
Dobroudni tumor ronjae
D31.2 Neoplasma benignum retinae
Dobroudni tumor mrenjae

228
Grupa II

D31.3 Neoplasma benignum chorioideae


Dobroudni tumor sudovnjae
D31.4 Neoplasma benignum corporis ciliaris
Dobroudni tumor zrakastog tela
Neoplasma benignum bulbi
D31.5 Neoplasma benignum glandulae et ductus lacrimalis
Dobroudni tumor suzne lezde i suznog kanala
Ductus nasolacrimalis
Sac lacrimalis
D31.6 Neoplasma benignum orbitae, non specificatum
Dobroudni tumor one duplje, neoznaen
Musculi extraocularis
Neoplasma benignum textus connexivi orbitae
Nervorum periphericorum orbitae
Textus retrobulbaris
retroocularis
Iskljuuje: Neoplasma benignum ossis orbitae (D16.4)
D31.9 Neoplasma benignum oculi, non specificatum
Dobroudni tumor oka, neoznaen

D32.- Neoplasma benignum meningium


Dobroudni tumor modanica
D32.0 Neoplasma benignum meningium intracraniale
Dobroudni tumor modanice
D32.1 Neoplasma benignum meningium medullae spinalis
Dobroudni tumor opni kimene modine
D32.9 Neoplasma benignum meningium, non specificatum
Dobroudni tumor modanica, neoznaen
Meningioma NOS

D33.- Neoplasmata benigna cerebri et systematis nervosi ceniralis, partium


aliorum
Dobroudni tumori mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema
Iskljuuje: Neoplasma benignum meningium (D32.-)
Nervi peripherici et systematis nervosi autonomici (D36.1)
angioma (D18.0)
orbitae (D31.6)
D33.0 Neoplasma benignum cerebri supratentoriale
Dobroudni tumor mozga, iznad atora mozga
Lobi frontalis
Neoplasma benignum cerebri
Neoplasma benignum ventriculi
Occipitalis
Parietalis
Temporalis
Iskljuuje: Neoplasma benignum cerebri, ventriculi quarti (D33.1)
D33.1 Neoplasma benignum cerebri infratentoriale
Dobroudni tumor mozga, ispod atora mozga
Cerebelli
Neoplasma benignum trunci encephali
Ventriculi quatri

229
2010

D33.2 Neoplasma benignum cerebri, non specificatum


Dobroudni tumor mozga, neoznaen
D33.3 Neoplasma benignum nervi cranialis
Dobroudni tumor ivca mozga
Neoplasma benignum bulbi olfactorii
D33.4 Neoplasma benignum medullae spinalis
Dobroudni tumor kimene modine
D33.7 Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, partium aliarum specificatarum
Dobroudni tumor drugih oznaenih delova centralnog nervnog sistema
D33.9 Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, non specificatum
Dobroudni tumor centralnog nervnog sistema, neoznaen
Neoplasma benignum systematis nervosi (centralis) NOS

D34 Neoplasma benignum glandulae thyreoideae


Dobroudni tumor titaste lezde

D35.- Neoplasma benignum glandularum endocrinarum aliarum et non


specificatarum
Dobroudni tumor ostalih i neoznaenih endokrinih lezda
Iskljuuje: Neoplasma benignum pancreatis endocrini (D13.7)
ovarii (D27)
testis (D29.2)
thymi (D15.0)
D35.0 Neoplasma benignum glandulae suprarenalis
Dobroudni tumor nadbubrene lezde
D35.1 Neoplasma benignum glandulae parathyreoideae
Dobroudni tumor paratitaste lezde
D35.2 Neoplasma benignum glandulae pituitariae
Dobroudni tumor hipofizne lezde
D35.3 Neoplasma benignum ductus craniopharyngici
Dobroudni tumor lobanjsko-drelnog kanala
D35.4 Neoplasma benignum corporis pinealls
Dobroudni tumor pinealne lezde
D35.5 Neoplasma benignum corporis carotici
Dobroudni tumor karotidnog telaca
D35.6 Neoplasma benignum corporis paraaortici et paragangliorum aliorum
Dobroudni tumor aortnog telaca i ostalih paraganglija
D35.7 Neoplasma benignum glandulae endocrinae alterius
Dobroudni tumor druge oznaene endokrine lezde
D35.8 Neoplasma benignum pluriglandulare
Dobroudni tumor vie lezda
D35.9 Neoplasma benignum glandulae endocrinae, non specificatum
Dobroudni tumor endokrine lezde, neoznaen

D36.- Neoplasma benignum locorum aliorum et non specificatorum


Dobroudni tumor ostalih i neoznaenih lokalizacija
D36.0 Neoplasma benignum lymphonodorum
Dobroudni tumor limfnih vorova

230
Grupa II

D36.1 Neoplasma benignum nervi peripherici et systemati nervosi autonomi


Dobroudni tumor perifernih ivaca i autonomnog nervnog sistema
Iskljuuje: Neoplasma benignum nervorum periphericorum orbitae (D31.6)
D36.7 Neoplasma benignum, loci specificata
Dobroudni tumor oznaene lokalizacije
Neoplasma benignum nasi NOS
D36.9 Neoplasma benignum, loci non specificati
Dobroudni tumor neoznaene lokalizacije

Tumori neodreene ili nepoznate prirode


(D37-D48)

Napomena: ifre(kategorije) D37-D48 koriste se u klasifikaciji tumora neodreene ili nepoznate prirode,
odnosno kada postoji sumnja da li je tumor maligni ili benigni. Ovi tumori se u skladu sa
morfolokom klasifikacijom tumora, ifriraju kao ponaanje/1.

D37.- Neoplasma oris et organorum systematis digestivi


Tumor usta i organa za varenje
D37.0 Neoplasma labii, oris et pharyngis
Tumor usne, usta i drela
Glandularum salivarium majorum et minorum
Limitis mucocutanei
Neoplasma plicae aryepiglotticae:
Faciei hypopharyngicae
NOS
Zonae marginalis
Iskljuuje: Cutis labii (D48.5)
Neoplasma laryngis, non specificatum (D38.0)
epiglottidis:
NOS (D38.0)
partis suprahyoideae (D38.0)
D37.1 Neoplasma ventriculi
Tumor eluca
D37.2 Neoplasma intestini tenuis
Tumor tankog creva
D37.3 Neoplasma appendicis
Tumor slepog creva
D37.4 Neoplasma coli
Tumor debelog creva
D37.5 Neoplasma recti
Tumor rektuma
Neoplasma juncturae rectosigmoidis
D37.6 Neoplasma hepatis et ductuum billarium
Tumor jetre i unih kanala
Neoplasma ampullae Vater, non specificatum

231
2010

D37.7 Neoplasma organorum systematis digestivi aliorum


Tumor drugih organa sistema za varenje
Intestini NOS
Neoplasma ani:
NOS
Sphincteris ani
canalis
Oesophagi
Pancreatis
Iskljuuje: Neoplasma ani:
cutis (D48.5)
marginis ani (D48.5)
perianalis (D48.5)
D37.9 Neoplasma organorum systematis digestivi, non specificatum
Tumor organa za varenje, neoznaen

D38.- Neoplasma auris mediae, organorum respiratoriorum et intrathoracalium


Tumor srednjeg uva, organa za disanje i grudne duplje
Iskljuuje: Neoplasma cordis (D48.7)
D38.0 Neoplasma laryngis
Tumor grkljana
Epiglottidis (partis suprahyoideae), non specificata
Neoplasma plicae aryepiglotticae, faciei laryngicae
Iskljuuje: Neoplasma plicae aryepiglotticae:
Faciei hypopharyngicae (D37.0)
NOS (D37.0)
Zonae marginalis (D37.0)
D38.1 Neoplasma tracheae, bronchi et pulmonis
Tumor dunika, bronhije i plua
D38.2 Neoplasma pleurae
Tumor pleure
D38.3 Neoplasma mediastini
Tumor medijastinuma
D38.4 Neoplasma thymi
Tumor grudne lezde
D38.5 Neoplasma organorum respiratoriorum aliorum, non specificatorum
Tumor drugih organa za disanje, neoznaen
Auris mediae
Cartilaginis nasi
Cavitatis nasi
Neoplasma sinus
Iskljuuje: Neoplasma auris(externae)(cutis) (D48.5)
Neoplasma nasi:
NOS (D48.7)
cutis (D48.5)
D38.6 Neoplasma organi respiratorii, non specificatum
Tumor organa za disanje, neoznaen

D39.- Neoplasma genitalium femininorum


Tumor enskih polnih organa
D39.0 Neoplasma uteri
Tumor materice

232
Grupa II

D39.1 Neoplasma ovarii


Tumor jajnika
D39.2 Neoplasma placentae
Tumor posteljice
Chorioadenoma destruens
Mola hydatidiformis:
invasiva
maligna
Iskljuuje: mola hydatidosa NOS (O01.9)
D39.7 Neoplasma genitaliorum femininorum aliorum
Tumor drugih enskih polnih organa
Neoplasma cutis genitaliorum femininorum
D39.9 Neoplasma genitaliorum femininorum, non specificatum
Tumor enskih polnih organa, neoznaen

D40.- Neoplasma genitalium masculinorum


Tumor mukih polnih organa
D40.0 Neoplasma prostatae
Tumor prostate
D40.1 Neoplasma testis
Tumor testisa
D40.7 Neoplasma genitalium masculinorum aliorum
Tumor drugih mukih polnih organa
Neoplasma cutis genitaliorum masculinorum
D40.9 Neoplasma genitalium masculinorum, non specificatum
Tumor mukih polnih organa, neoznaen

D41.- Neoplasma organorum urinariorum


Tumor mokranih organa
D41.0 Neoplasma renis
Tumor bubrega
Iskljuuje: Neoplasma pelvis renis, non specificatum (D41.1)
D41.1 Neoplasma pelvis renis
Tumor karlice bubrega
D41.2 Neoplasma ureteris
Tumor mokraovoda bubrega
D41.3 Neoplasma urethrae
Tumor mokraovoda beike
D41.4 Neoplasma vesicae urinariae
Tumor mokrane beike
D41.7 Neoplasma organorum urinariorum aliorum
Drugi tumor mokranih organa
D41.9 Neoplasma organi urinarii, non specificatum
Tumor mokranog organa, neoznaen

D42.- Neoplasma meningium


Tumor modanica
D42.0 Neoplasma meningis cerebri
Tumor modanica mozga

233
2010

D42.1 Neoplasma meningium medullae spinalis


Tumor opne kimene modine
D42.9 Neoplasma meningis, non specificatum
Tumor modanice, neoznaen

D43.- Neoplasmata cerebri et systematis nervosi centralis


Tumori mozga i centralnog nervnog sistema
Iskljuuje: Neoplasma nervi peripherici et systematis nervosi autonomi, non specificatum (D48.2)
D43.0 Neoplasma cerebri supratentoriale
Tumor mozga, iznad atora mozga
Neoplasma cerebri
Occipitalis
Parietalis
lobi
Temporalis
frontalis
Ventriculi cerebri
Iskljuuje: Neoplasma ventriculi quatri, non specificatum (D43.1)
D43.1 Neoplasma cerebri infratentoriale
Tumor mozga, ispod atora mozga
Cerebelli
Neoplasma trunci encephali, non specificatum
Ventriculi quatri
D43.2 Neoplasma cerebri
Tumor mozga
D43.3 Neoplasma nervi cranialie
Tumor kranijalnog ivca
D43.4 Neoplasma medullae spinalis
Tumor kimene modine
D43.7 Neoplasma systematis nervosi centralis, partium aliorum
Tumor drugih delova centralnog nervnog sistema
D43.9 Neoplasma systematis nervosi centralis, non specificatum
Tumor centralnog nervnog sistema, neoznaen
Neoplasma systematis nervosi centralis NOS

D44.- Neoplasma glandulae endocrinae


Tumor lezde sa unutranjim luenjem
Iskljuuje: Neoplasma pancreatis endocrini (D37.7)
ovarii (D39.1)
testis (D40.1)
thymi (D38.4)
D44.0 Neoplasma glandulae thyreoideae
Tumor titaste lezde
D44.1 Neoplasma glandulae suprarenalis
Tumor nadbubrene lezde
D44.2 Neoplasma glandulae parathyreoideae
Tumor paratitaste lezde
D44.3 Neoplasma glandulae pituitariae
Tumor lezde hipofize
D44.4 Neoplasma ductus craniopharyngici
Tumor lobanjsko drelnog kanala

234
Grupa II

D44.5 Neoplasma corporis pinealis


Tumor pinealne lezde [epifize]
D44.6 Neoplasma corporis carotici
Tumor telaca glavne arterije vrata
D44.7 Neoplasma corporis aortici et paragangliorum aliorum
Tumor aortnog telaca i drugih okolnih nervnih vorova
D44.8 Neoplasma pluriglandulare
Tumor vie lezda
Adenomatosis glandulam endocrinae multiplices
D44.9 Neoplasma glandulae endocrinae, non specificatum
Tumor lezde sa unutranjim luenjem, neoznaen

D45 Polycythaemia vera


Poveanje broja elija krvi
Napomena: Polycythaemia vera je u MKB-O-3 izdanju klasifikovana kao maligna bolest,
odnosno dodeljena joj je morfoloki ifra /3.ifra D45 e se i dalje koristiti, ali ifra se nalazi
u odeljku Tumora neodreene ili nepoznate prirode. Kada se izvri revizija postojee
MKB-10 izvrie se i preifriranje u morfolokom smislu i ove ifre u /3.

D46.- Syndromata myelodysplastica


Mijelodisplastini sindromi
Ukljuuje: syndroma myelodysplasticum alykylating agens se habet
syndroma myelodysplasticum epipodophyllotoxinum se habet
syndroma myelodysplasticum justo se habet NOS
Iskljuuje: Anaemia aplasticum medicamento adductus (D61.1)
D46.0 Anaemia refractaria sine sideroblastis
Uporna anemija bez sideroblasta
Napomena: Uporna anemija bez sideroblasta i bez vika blasta.
D46.1 Anaemia refractaria cum sideroblastis
Uporna anemija sa sideroblastima
D46.2 Anaemia refractaria cum nimio blastorum
Uporna anemija sa vikom blasta
Napomena: RAEB I
RAEB II
D46.4 Anaemia refractaria, non specificata
Uporna anemija, neoznaena
D46.5 Anaemia refractoria cum dysplasia generis multiplici
Uporna anemija sa viestrukom, rodnom, displazijom
D46.6 Syndroma myelodisplasticum cum abnormalitate segregata del(5q) chromosomali
Mijelodisplastini sindrom sa izolovanom del(5q) hromozomskom abnormalnosti
5 q-minus syndrome
D46.7 Syndromata myelodysplastica alia
Drugi mijelodisplazijski sindromi
Iskljuuje: Leukaemia chronica myelomonocytica (C93.1)
D46.9 Syndroma myelodysplasticum, non specificatum
Mijelodisplazijski sindrom, neoznaen
Myelodysplasia NOS
Preleukaemia (syndroma) NOS

235
2010

D47.- Neoplasmata telae lymphaticae, hematopoieticae et telarum affinium alia


Drugi tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva
D47.0 Histiocytoma et mastocytoma
Histiocitni i mastocitni tumor
Mast cell tumour NOS
Mastocytoma NOS
Systematica mastocytosis inertissimae
Systemica mastocytosis, non-malum-cellam morbo coniungitur cum clonal haemopoetici (SM-
AHNMD)
Iskljuuje: (congenitalae) mastocytosis cutanea (Q82.2)
D47.1 Morbus myeloproliferativus chronicus
Hronina mijeloproliferativna bolest
Leukaemia chronica neutrophilica
Myeloproliferative morbo, non specificatarum
Iskljuuje: Leukaemia myeloides atypica chronica (C92.2)
Leukaemia myeloides chronica [CML] BCR/ABL-positive (C92.1)
D47.2 Gammapathia monoclonalis indeterminatae significationis
Monoklonska gamopatija neodreenog znaenja
D47.3 Throbocythaemia essentialis (haemorrhagica)
Primarno smanjenje broja krvnih ploica (hemoragijsko)
Thrombocythaemia idiopathica (haemorrhagica)
D47.4 Osteomyelofibrosis
Osteomijelofibroza
Myelofibrosis (idiopathica) (cum metaplasia myeloides)
Myelofibrosis idiopathica chronica
Myelofibrosis secundaria in morbo myeloproliferative
Myelosclerosis (megakaryocytica) cum metaplasia myeloides
Iskljuuje: Myelofibrosis acuta (C94.4)
D47.5 Leukaemia eosinophilica chronica (Syndroma hypereosinophilicum)
Hronina eozinofilna leukemija Hipereozinofilni sindrom
D47.7 Neoplasmata maligna alia incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici
et affinium textuum
Ostali navedeni zloudni tumori nejasnog ili nepoznatog ponaanja limfnog,
hematopoetskog i srodnih tkiva
Histiocytic tumores incerto et ignotae
D47.9 Neoplasmata incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici et affinium
textuum, non specificata
Tumori nejasnog ili nepoznatog ponaanja limfnog, hematopoetskog i srodnih tkiva,
neoznaeni
Morbus lymphoproliferativus NOS

236
Grupa II

D48.- Neoplasma indefiniti sive ignoti, loci alterius


Neoplasma neodreene ili nepoznate druge lokalizacije
Iskljuuje: neurofibromatosis (nonmaligna) (Q85.0)
D48.0 Neoplasma ossis et cartilaginis articuli
Tumor kosti i zglobne hrskavice
Iskljuuje: Neoplasma cartilaginis:
auris (D48.1)
laryngis (D38.0)
nasi (D38.5)
Textus connexivi palpebrae (D48.1)
synoviae (D48.1)
D48.1 Neoplasma textus connexivi et textuum mollium aliorum
Tumor vezivnog tkiva i drugih mekih tkiva
Neoplasma textus connexivi:
auris
palpebrae
Iskljuuje: Neoplasma cartilaginis:
articularis (D48.0)
laryngis (D38.0)
nasi (D38.5)
Textus connexivi mammae (D48.6)
D48.2 Neoplasma nervi peripherici et systematis nervosi autonomi
Tumor perifernog nerva i autonomnog nervnog sistema
Iskljuuje: Nervi peripherici orbitae (D48.7)
D48.3 Neoplasma retroperitonaei
Tumor retroperitoneuma
D48.4 Neoplasma peritonaei
Tumor peritoneuma
D48.5 Neoplasma cutis
Tumor koe
Mammae
Neoplasma ani:
cutis
marginis
Perianalis
Iskljuuje: Cutis genitaliorum (D39.7 , D40.7)
Limitis labii mucocutanei (D37.0)
Neoplasma ani NOS (D37.7)
D48.6 Neoplasma mammae
Tumor dojke
Cystosarcoma phylloides, non specificatum
Neoplasma textus connexivi mammae, non specificatum
Iskljuuje: Neoplasma cutis mammae (D48.5)
D48.7 Neoplasma alii loci specificati
Tumor nesigurne ili nepoznate prirode, druge oznaene lokalizacije
Neoplasma cordis
Neoplasma oculi
Nervorum periphericorum orbitae
Iskljuuje: Cutis palpebrae (D48.5)
Neoplasma textus connexivi (D48.1)

237
2010

D48.9 Neoplasma, non specificatum


Tumor nesigurne ili nepoznate prirode, neoznaen
"augmenti" NOS
Augmentum novum NOS
Neoplasma NOS
Tumor NOS

238
Grupa III

Grupa III

239
Grupa III

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremeaji


imuniteta
(D50 - D89)

Iskljuuje: SIDA bolest steenog nedostatka imuniteta (B20-B24)


autoimune bolesti (sistemske) NOS (M35.9)
bolesti lezda sa unutranjim luenjem, ishrane i metabolizma (E00-E90)
komplikacije trudnoe, raanja i babinja (O00-O99)
povrede, trovanja i ostale posledice spoljanjih uzroka (S00-T98)
simptomi, znaci i patoloki kliniki i labolatorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu (R00-
R99)
odreena stanja nastala u perinatalnom periodu (P00-P96)
tumori (C00-D48)
uroene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti (Q00-Q99)

Ova grupa sadri sledee podgrupe:


D50-D53 Anemije uzrokovane ishranom
D55-D59 Anemije uzrokovane hemolizom
D60-D64 Aplastine i ostale anemije
D65-D69 Poremeaji zgruavanja krvi, purpura i druga krvarenja
D70-D77 Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa
D80-D89 Odreeni poremeaji imuniteta

Zvezdicom su oznaene sledee kategorije:


D63* Anaemia in morbis chronicis alibi classificatis
D77* Disordines sanguinis et organorum haemopoeticorum in morbis alibi classificatis

Anemije uzrokovane ishranom


(D50-D53)

D50.- Anaemia sideropenica


Anemija uzrokovana nedostatkom gvoa
Ukljuuje: anaemia
asiderotica
hypochromatica
D50.0 Anaemia sideropenica secundaria
Sekundarna anemija uzrokovana nedostatkom gvoa, nakon gubitka krvi (hroninog)
Anaemia posthaemorrhagica (chronica)
Iskljuuje: anaemia posthaemorrhagica acuta (D62)
kongenitalnu anemiju zbog gubitka krvi fetusa (P61.3)
D50.1 Dysphagia sideropenica
Smetnje gutanja uzrokovane nedostatkom gvoa
Syndroma Kelly-Paterson
Syndroma Plummer-Vinson
D50.8 Anaemiae sideropenicae aliae
Ostale anemije uzrokovane nedostatkom gvoa
D50.9 Anaemia sideropenica, non specificata
Anemija uzrokovana nedostatkom gvoa, neoznaena

241
2010

D51.- Anaemia propter deficientiam vitamini B12


Anemija uzrokovana neostatkom vitamina B12
Iskljuuje: Avitaminosis B12 (E53.8)
D51.0 Anaemia deficientia vitamini B12 excitata propter deficientiam factoris interni
Anemija uzrokovana nedostatkom vitamina B12 usled nedostatka unutranjeg faktora
Anaemia:
Addison
Biermer
perniciosa (congenita)
congenita propter deficientiam factoris interni
D51.1 Anaemia deficientia vitamini B12 excitata propter malabsorbtionem vitamini B12
selectivam et proteinuriam
Anemija uzrokovana nedostatkom vitamina B12 usled selektivne slabe apsorpcije vitamina
B12 i proteinurije
Anaemia megaloblastica congenita
Syndroma Imerslund (-Grsbeck)
D51.2 Deficientia transcobalamini II
Nedostatak transkobalamina II
D51.3 Anaemiae nutritionales aliae propter deficientiam vitamini B12
Ostale anemije uzrokovane deficitom vitamina B12 u ishrani
Anaemia Vegan
D51.8 Anaemiae propter deficientiam vitamini B12 aliae
Ostale anemije uzrokovane deficitom vitamina B12
D51.9 Anaemia propter deficientiam vitamini B12, non specificata
Anemija uzrokovana nedostatkom vitamina B12, neoznaena

D52.- Anaemia propter deficientiam acidi folici


Anemija uzrokovana nedostatkom folata
D52.0 Anaemia nutritionalis propter deficientiam folati
Anemija uzrokovana nedostatkom folata u ishrani
Anaemia nutritionalis megaloblastica
D52.1 Anaemia medicamentosa propter deficientiam folati
Anemija uzrokovana deficitom folata zbog lekova
Po potrebi koristiti ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), u cilju identifikacije leka.
D52.8 Anaemiae propter deficientiam folati aliae
Druge anemije uzrokovane nedostatkom folata
D52.9 Anaemia propter deficientiam folati, non specificata
Anemija uzrokovana nedostatkom folata, neoznaena
Anemija zbog nedostatka folne kiseline NOS

D53.- Anaemiae nutritionales aliae


Ostale anemije uzrokovane neodgovarajuom ishranom
Ukljuuje: Megaloblastinu anemiju koja ne reaguje na leenje vitaminom B12 ili folnom
kiselinom
D53.0 Anaemia propter deficientiam proteinorum
Anemija uzrokovana nedostatkom belanevina
anaemia propter deficientiam amino-acidorum
orotacidurica
Iskljuuje: Syndroma Lesch-Nyhan (E79.1)

242
Grupa III

D53.1 Anaemiae megaloblasticae aliae, non alibi classificatae


Ostale megaloblastne anemije, neklasifikovane na drugom mestu
Anaemia megaloblastica NOS
Iskljuuje: Morbus Di Guglielmo (C94.0)
D53.2 Anaemia scorbutica
Anemija uzrokovana nedostatkom vitamina C
Iskljuuje: scorbutus (E54)
D53.8 Anaemiae nutritionales specificatae aliae
Ostale oznaene anemije uzrokovane neodgovarajuom ishranom
Anaemia cum deficientia
cupri
molibdeni
zinci
Iskljuuje: Nedostatak u ishrani, bez pominjanja anemije:
bakra (E61.0)
cinka (E60)
molibdena (E61.5)
D53.9 Anaemia nutritionalis, non specificata
Anemija uzrokovana neodgovarajuom ishranom, neoznaena
Anaemia pura chronica
Iskljuuje: anaemia NOS (D64.9)

Anemije uzrokovane hemolizom


(D55-D59)

D55.- Anaemia haemolytica enzymopathica


Anemija uzrokovana poremeajima enzima
Iskljuuje: Anemija zbog nedostatka enzima uzrokovana lekovima (D59.2)
D55.0 Amaemia propter deficientiam enzymarum glucoso-6-phosphat-dehydrogenais
(G6PD)
Anemija uzrokovana nedostatkom enzima glukozo-9-fosfat-dehidrogenaze (G6PD)
Anaemia propter deficientiam G6PD
Favismus
D55.1 Anaemia propter disordines metabolismi glutathioni alios
Anemija uzrokovana drugim poremeajima metabolizma glutationa
Anaemia:
haemolytica non sphaerocytica (hereditaria), typus I
propter deficientiam enzymarum, praeter deficientiam G6PD, cum hexosi monophosphati in
metabolismo conjunctam
D55.2 Anaemia propter disordines enzymarum glycolyticarum
Anemija uzrokovana poremeajima glikolitikih enzima
Anaemia:
deficientiam piruvat-kinasis [PK]
haemolytica non sphaerocytica (hereditaria), typus II
propter deficientiam hexokinasis
trioso-phosphat-isomerasis
D55.3 Anaemia propter disordines metabolismi nucleotidorum
Anemija uzrokovana poremeajima metabolizma nukleotida

243
2010

D55.8 Anaemiae propter disordines enzymarum aliae


Ostale anemije uzrokovane poremeajima delovanja enzima
D55.9 Anaemia propter disordines enzymarum, non specificata
Anemija uzrokovana poremeajima delovanja enzima, neoznaena

D56.- Thalassaemia
Talasemija porodina anemija dece
D56.0 Thalassaemia alpha
Alfa talasemija
Iskljuuje: hydrops fetalis propter morbum haemolyticum (P56.-)
D56.1 Thalassaemia beta
Beta talasemija
Anaemia Cooley
Thalassaemia beta gravis
Thalassaemia:
intermedia
major
D56.2 Thalassaemia delta-beta
Delta-beta talasemija
D56.3 Thalassaemia minax
Talasemija nasledno obeleena
D56.4 Haemoglobinum fetale persistens hereditarium (HPFH)
Nasledni trajni hemoglobin ploda HPFH
D56.8 Thalassaemiae aliae
Druge talasemije
D56.9 Thalassaemia, non specificata
Talasemija, neoznaena
Anaemia mediterranea alia (cum haemoglobinopathia)
Thalassaemia alia (minor)(mixta)(cum haemoglobinopathia)

D57.- Drepanocytosis
Bolest uzrokovana pojavom srpastih elija
Iskljuuje: Haemoglobinopathiae aliae (D58.-)
D57.0 Anaemia drepanocytorum cum crisi
Anemija uzrokovana pojavom srpastih elija sa krizom
Morbus Hb-SS cum crisi
D57.1 Anaemia drepanocytorum sine crisi
Anemija uzrokovana pojavom srpastih elija bez krize
Drepanocytorum:
anaemia
NOS
disordo
morbus
D57.2 Disordines dupilciter heterozygotici cum erythrocytis drepanoformibus
Dvostruko heterozigotni poremeaji uzrokovani pojavom srpastih elija
Morbus:
Hb-SC
Hb-SD
Hb-SE
Thalassaemia drepanocytorum

244
Grupa III

D57.3 Anaemia drepanocytorum minax


Nasledno obeleje srpastih elija
Anaemia Hb-S minax
Heterozygotica haemoglobinea S [HbAS]
D57.8 Morbi drepanocytorum alii
Ostale bolesti uzrokovane pojavom srpastih elija

D58.- Anaemiae haemolyticae hereditariae aliae


Ostale nasledne anemije uzrokovane hemolizom
D58.0 Sphaerocytosis hereditaria
Nasledna sferocitoza
Icterus acholuricus (familiaris)
Icterus haemolyticus (spherocyticus) congenitus
Syndroma Minkowski-Chauffard
D58.1 Elliptocytosis hereditaria
Nasledna eliptocitoza
Elliptocytosis (congenita)
Ovalocytosis (congenita)(hereditaria)
D58.2 Haemoglobinopathiae aliae
Ostale hemoglobinopatije
Anaemia corpusculorum congenita Heinz
Haemoglobinopathia NOS
Haemoglobinum pathologicum NOS
Hemolitika bolest zbog nestabilnih hemoglobina
Morbus:
Hb-C
Hb-D
Hb-E
Iskljuuje: Haemoglobinum fetale persistens hereditarium [HPFH] (D56.4)
Morbus Hb-M (D74.0)
Policitemija zbog visine (D75.1)
methaemoglobinaemia (D74.-)
polycythaemia familiaris (D75.0)
D58.8 Anaemiae haemolyticae hereditariae specificatae aliae
Ostale oznaene nasledne anemije uzrokovane hemolizom
Stomatocytosis
D58.9 Anaemia haemolytica hereditaria, non specificata
Nasledna anemija uzrokovana hemolizom, neoznaena

D59.- Anaemia haemolytica acquisita


Steena anemija uzrokovana hemolizom
D59.0 Anaemia haemolytica autoimmunis medicamentosa
Autoimunska anemija uzrokovana hemolizom zbog upotrebe lekova
Po potrebi koristiti ifre spoljanih uzroka (Grupa XX), u cilju identifikacije leka.

245
2010

D59.1 Anaemiae haemolyticae autoimmunes aliae


Ostale autoimunske anemije uzrokovane hemolizom
Anaemia haemolytica:
typus calidus (secundaria)(symptomatica)
typus frigidus (secundaria)(symptomatica)
Hladnih aglutinina bolest
Hladnih aglutinina haemoglobinuria
Hronina hladna hemaglutininska bolest
Morbus haemolyticus autoimmunis (typus frigidus) (typus calidus)
Iskljuuje: Haemoglobinuria paroxysmalis frigida (D59.6)
Morbus haemolyticus neonati (P55.-)
Syndroma Evans (D69.3)
D59.2 Anaemia haemolytica non autoimmunis medicamentosa
Neautoimuna anemija uzrokovana hemolizom zbog upotrebe lekova
Anaemia medicamentosa propter deficientiam enzymarum
Po potrebi koristiti ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), radi identifikacije leka.
D59.3 Syndroma haemolyticouraemica
Hemolizno-uremijski sindrom
D59.4 Anaemia haemolytica, non autoimmunisatoria alia
Druga neautoimunska anemija uzrokovana hemolizom
Anaemia haemolytica:
mechanica
microangiopathica
toxica
Po potrebi koristiti ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), u cilju identifikacije uzroka.
D59.5 Haemoglobinuria paroxysmailis nocturna (Marchiafava-Micheli)
Paroksizmalno nono pojavljivanje hemoglobina u mokrai
Iskljuuje: haemoglobinuria NOS (R82.3)
D59.6 Haemoglobinuria haemolysi exitata propter agentes externos alios
Hemoglobin u morkai uzrokovan hemolizom usled drugih spoljnih uzroka
Haemoglobinuria:
paroxysmalis frigida
zbog mara
zbog napora
Po potrebi koristiti ifre za spoljanje uzroke (Grupa XX), u cilju idenfifikacije uzroka
Iskljuuje: haemoglobinuria NOS (R82.3)
D59.8 Anaemiae haemolyticae acquisitae, aliae
Ostale steene anemije uzrokovane hemolizom
D59.9 Anaemia haemolytica acquisita, non specificata
Steena anemija uzrokovana hemolizom, neoznaena
Anaemia haemolytica idiopathica chronica

246
Grupa III

Aplastine i ostale anemije


(D60-D64)

D60.- Aplasia erythrocytocitica pura acquisita [erythroblastopenia]


Steena izolovana aplazija crvene loze
Ukljuuje: Aplasia erythrocytorum (acquisita)(adultorum)(cum thymomate)
D60.0 Aplasia erythrocytorum pura acquisita chronica
Hronina steena izolovana aplazija crvene loze
D60.1 Aplasia erythrocytorum pura acquisita transitiva
Prolazna steena izolovana aplazija crvene loze
D60.8 Aplasiae erythrocitorum purae acuisitae aliae
Ostale steene izolovane aplazije crvene loze
D60.9 Aplasia erythrocytorum pura acquisita, non specificata
Steena izolovana aplazija crvene loze, neoznaena

D61.- Anaemiae aplasticae aliae


Ostale aplastine anemije
Iskljuuje: agranulocytosis (D70)
D61.0 Anaemia aplastica constitutionalis
Konstituciona aplastna anemija
Anaemia Fanconi
Anaemia hypoplastica famililiaris
Aplasia erythrocytorum (pura)
congenita
infantilis
primaria
Pancytopenia cum malformationibus
Syndroma Blackfan-Diamond
D61.1 Anaemia aplastica medicamentosa
Aplastina anemija uzrokovana lekovima
Po potrebi koristiti ifre za spoljanje uzroke (Grupa XX), u cilju identifikacije leka.
D61.2 Anaemia aplastica propter factores externos alios
Aplastina anemija uzrokovana drugim spoljnim faktorima
Po potrebi koristiti ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), u cilju identifikacije leka.
D61.3 Anaemia idiopathica aplastica
Idiopatska aplastina anemija
D61.8 Anaemiae aplasticae aliae, specificatae
Ostale oznaene aplastine anemije
D61.9 Anaemia aplastica, non specificata
Aplastina anemija, neoznaena
Anaemia hypoplastica NOS
Hypoplasia medullaris
Panmyelophthysis

D62 Anaemia posthaemorrhagica acuta


Akutna anemija posle krvarenja
Iskljuuje: Anaemia posthaemorrhagica fetalis congenita (P61.3)

247
2010

D63.-* Anaemia in morbis chronicis alibi classificatis


Anemija kod hroninih oboljenja klasifikovanih na drugom mestu
D63.0* Anaemia in morbis neoplasticis (C00-D48)
Anemija u neoplastinim bolestima
D63.8* Anaemia in morbis chronicis aliis, alibi classificatis
Anemija kod drugih hroninih bolesti koje su klasifikovane na drugom mestu
Anemija kod hroninih bubrenih bolesti stadijum 3 (N18.3 N18.5)

D64.- Anaemiae aliae


Ostale anemije
Iskljuuje: Anaemia refractaria:
NOS (D46.4)
asideroblastica (D46.0)
cum excessu blastorum
transformationalis (C92.0)
hyperblastica (D46.2)
sideroblastica (D46.1)
D64.0 Anaemia sideroblastica hereditaria
Nasledna sideroblastina slabokrvost koja se nasleuje vezano za pol
Anaemia sideroblastica hypochromatosa ad sexum conjuncta
D64.1 Anaemia sideroblastica morbogenes secundaria
Sekundarna sideroblastina anemija uzrokovana nekim oboljenjem
Po potrebi koristiti odgovarajue ifre, u cilju identifikacije oboljenja.
D64.2 Anaemia sideroblastica medicamentosa et toxicogenes secundaria
Sekundarna sideroblastina anemija uzrokovana lekovima i toksinima
Po potrebi koristiti ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), u cilju identifikacije uzroka.
D64.3 Anaemiae sideroblasticae aliae
Ostale sideroblastine anemije
Anaemia sideroblastica:
NOS
pyridoxinogenes NEC
D64.4 Anaemia dyserythoropoietica congenita
Uroena diseritropoezna anemija
Anaemia dyshaematopoietica (congenita)
Iskljuuje: Morbus Di Guglielmo (C94.0)
Syndroma Blackfan-Diamond (D61.0)
D64.8 Anaemiae specificatae, aliae
Ostale oznaene anemije
Anaemia leucoerythroblastica
Pseudoleukaemia infantilis
D64.9 Anaemia, non specificata
Anemija, neoznaena

248
Grupa III

Poremeaji zgruavanja krvi, purpura i druga krvarenja


(D65-D69)

D65 Coagulatio intravascularis disseminata [sindrom defibrinacije]


Rasejano zgruavanje krvi u krvnim sudovima
Ukljuuje: Afibrinogenaemia acquisita
Coagulatio intravascularis diffusa sive disseminata [DIC]
Coagulopathia consumons
Haemorrhagia fibrinolytica acquisita
Purpura:
fibrinolytica
fulminans
Iskljuuje: One (koje komplikuju)
coagulatio intravascularis disseminata neonati (P60)
pobaaja, vanmaterine i molarne trudnoe (O00-O07 , O08.1)
trudnoe, poroaja i babinja (O45.0 , O46.0 , O67.0 , O72.3)

D66 Deficientia hereditaria factoris VIII


Nasledni nedostatak faktora VIII
Ukljuuje: Deficiencia factoris VIII (cum defectu functionali)
Haemophilia:
A
NOS
classica
Iskljuuje: Deficientia factoris VIII cum defectu vasculari (D68.0)

D67 Deficientia hereditaria factoris IX


Nasledni nedostatak faktora IX
Ukljuuje: Deficiencia:
componentis plasma-thromboplastini [PTC]
factoris IX (cum defectu functionali)
Haemophilia B
Morbus Christmas

D68.- Defectus coagulationis alii


Ostali poremeaji zgruavanja krvi
Iskljuuje: Oni koji komplikuju:
pobaaj, vanmaterinu i molarnu trudnoe (O00-O07 , O08.1)
trudnou, poroaj i babinje (O45.0 , O46.0 , O67.0 , O72.3) , , ,
D68.0 Morbus Von Willebrand
Von Willebrandova bolest
Angiohaemophilia
Deficientia factoris VIII cum defectu vasculari
Haemophilia vascularis
Iskljuuje: deficiencia factoris VIII:
NOS (D66)
cum defectu functionali (D66)
fragilitas capillaris (hereditaria) (D69.8)
D68.1 Deficientia hereditaria factoris XI
Nasledni nedostatak faktora XI
Deficientia plasmatis thromboplastini antecedens [PTA]
Haemophilia C

249
2010

D68.2 Deficientia factorum coagulationis aliorum hereditaria


Nasledni nedostatak drugih faktora zgruavanja krvi
Afibrinogenaemia congenita
Deficientia factoris:
I [fibrinogenum]
II [prothrombinum]
V [instabilis]
VII [stabilis]
X [Stuart-Prower]
XII [Hageman]
XIII [fibrinum-figens]
Deficientia:
AC globulini
proaccelerini
Dysfibrinogenaemia (congenita)
Hypoproconvertinaemia
Morbus Owren
D68.3 Disordo haemorrhagicus proper anticoagulantes circulatorios
Krvarenje usled postojanja antikoagulanta u krvotoku
Haemorrhagia diutissime-term usum anticoagulantes
Hyperheparinaemia
crescere in:
anti-IXa
anti-VIIIa
anti-XIa
anti-Xa
antithrombini
Po potrebi koristiti ifre za spoljanje uzroke (Grupa XX), u cilju identifikacije propisanog
antikoagulanta.
Iskljuuje: Diutissime-term usum anticoagulantes sine haemorrhagia (Z92.1)
D68.4 Deficientia factoris coagulationis acquisita
Steeni nedostatak zgruavanja krvi
Deficientia factoris coagulationis propter:
Deficientiam vitamini K
morbum hepatis
Iskljuuje: Defitientia vitamini K ad neonatum (P53)
D68.5 Thrombophilia primaria
Primarna trombofilija
Aktivirana protein C rezistencija [mutacija factora V Leiden]
Deficientia:
antithrombini
proteini C
proteini S
Mutacija protrombinskog gena
D68.6 Thrombophiliae, aliae
Ostale trombofilije
Postojanje lupusa anticoagulansa
Syndroma anticardiolypini
Syndroma antiphospholypid
Iskljuuje: coagulatio intravascularis disseminata (D65)
hyperhomocysteinaemia (E72.1)
D68.8 Defectus coagulationis specificati alii
Ostali oznaeni poremeaji zgruavanja krvi

250
Grupa III

D68.9 Defectus coagulationis, non specificatus


Poremeaji zgruavanja krvi, neoznaen

D69.- Purpura et status haemorrhagici alii


Purpura i druga hemoragijska stanja
Iskljuuje: Purpura cryoglobulinaemica (D89.1)
Purpura thrombotica thrombocytopenica (M31.1)
Thrombocythaemia essentialis (haemorrhagica) (D47.3)
purpura fulminans (D65)
purpura hypergammaglobulinaemica benigna (D89.0)
D69.0 Purpura allergica
Alergijska purpura
Purpura:
Henoch(-Schnlein)
Non thrombocytopenica:
haemorrhagica
idiopathica
anaphylactoides
vascularis
Vasculitis allergica
D69.1 Defectus trombocytorum qualitativi
Kvalitativni poremeaji krvnih ploica (trombocita)
Morbus Glanzmann
Syndroma Bernard-Soulier [thrombocytorum giganticorum]
Syndroma trombocytorum Grey
Thromboasthenia (haemorrhagica)(hereditaria)
Thrombocytopathia
Iskljuuje: Morbus von Willebrand (D68.0)
D69.2 Purpurae non thrombocytopenicae aliae
Ostale purpure neuzrokovane smanjenjem broja krvnih ploica (trombocita)
Purpura:
NOS
senilis
simplex
D69.3 Purpura thrombocytopenica idiopathica
Idiopatska purpura uzrokovana smanjenjem broja krvnih ploica (trombocita)
Syndroma Evans
D69.4 Thrombocytopenia primaria alia
Drugo primarno smanjenje broja krvnih ploica (trombocita)
Iskljuuje: Syndroma Wiskott-Aldrich (D82.0)
Thrombocytopenia cum radio absenti (Q87.2)
Thrombocytopenia neonati transitoria (P61.0)
D69.5 Thrombocytopenia secundaria
Sekundarno smanjenje broja krvnih ploica (trombocita)
Po potrebi koristiti ifre za spoljanje uzroke (Grupa XX), u cilju identifikacije uzroka.
D69.6 Thrombocytopenia, non specificata
Smanjenje broja krvnih ploica, neoznaeno
D69.8 Status haemorrhagici specificati, alii
Druga oznaena stanja sa krvarenjem
Fragilitas capillaris (hereditaria)
Pseudohaemophilia vascularis

251
2010

D69.9 Status haemorrhagicus, non specificatus


Krvarenje, neoznaeno

Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa


(D70-D77)

D70 Agranulocytosis
Agranulocitoza smanjenje broja granulocita
Ukljuuje: Agranulocytosis infantilis congenita
Angina agranulocytica
Morbus Kostmann
Morbus Werner-Schultz
Neutrocytopenia:
NOS
congenita
cyclica
medicamentosa
periodica
splenica (primaria)
toxica
Splenomegalia neutropenica
Po potrebi koristiti ifre za spoljanje uzroke (Grupa XX), u cilju identifikacije leka, ako je u pitanju
lek.
Iskljuuje: Neutrocytopenia neonati transitiva (P61.5)

D71 Dysfunctiones cellularum neutrophilorum polymorphonucleorum


Funkcionalni poremeaji polimorfonuklearnih neutrofila
Ukljuuje: Defectus complicis receptoris membanae cellularis [CR3]
Dysphagocytosis congenita
Granulomatosis septica progressiva
Morbus granulomatosus (puerilis) chronicus

D72.- Disordines leucocytorum alii


Ostali poremeaji belih krvnih zrnaca
Iskljuuje: Disordines immunodeficientiae (D80-D89)
Disordines leucocytorum (numerabit) (R72)
basophilia (D75.8)
neutropenia (D70)
praeleukaemia (syndroma) (D46.9)
D72.0 Anomaliae leucocytorum geneticae
Genetske anomalije belih krvnih zrnaca
Anomalia (granulatio)(granulocytum) aut syndroma:
Alder
Hereditarium: Anomalia (granulatio)(granulocytum) aut syndroma:
hypersegmentatio
hyposegmentatio
May-Hegglin
Pelger-Hut
leukomelanopathia
Iskljuuje: Syndroma Diakone(-Steinbrinck)-Higashi (E70.3)

252
Grupa III

D72.1 Eosinophilia
Eozinifilija povean broj eozinofilnih belih krvnih zrnaca
Eosinophilia:
allergica
hereditaria
D72.8 Disordines leucocytorum specificati, alii
Ostali oznaeni poremeaji belih krvnih zrnaca
Leucocytosis
Lymphocytopenia
Lymphocytosis (symptomatica)
Monocytosis (symptomatica)
Plasmacytosis
Reactio leukaemoidea:
lymphocytica
monocytica
myelocytica
D72.9 Disordines leucocytorum, non specificati
Poremeaji belih krvnih zrnaca, neoznaeni

D73.- Morbus splenis


Bolesti slezine
D73.0 Hyposplenismus
Nerazvijena slezina
Asplenia postoperativa
Atrophia splenis
Iskljuuje: asplenia (congenita) (Q89.0)
D73.1 Hypersplenismus
Uveana slezina
Iskljuuje: splenomegalia:
NOS (R16.1)
congenita (Q89.0)
D73.2 Splenomegalia congestiva chronica
Hronina kongestivna poveana slezina
D73.3 Abscessus splenis
Apsces slezine
D73.4 Cystis splenis
Cista slezine
D73.5 Infarctus splenis
Infarkt slezine
Ruptura splenis non traumatica
Torsio splenis
Iskljuuje: Ruptura splenis traumatica (S36.0)
D73.8 Morbi splenis alii
Druge bolesti slezine
Fibrosis splenis NOS
Perisplenitis
Splenitis NOS
D73.9 Morbus splenis, non specificatus
Bolesti slezine, neoznaene

253
2010

D74.- Methaemoglobinaemia
Methemoglobinemija Plava bolest
D74.0 Methaemoglobinaemia congenita
Uroena methemoglobinemija
Deficientia NADH methaemoglobin-reductasis congenita
Methaemoglobinaemia hereditaria
Morbus haemoglobini-M [Hb-M]
D74.8 Methaemoglobinaemiae aliae
Ostale methemoglobinemije
Methaemoglobinaemia acquired (cum sulfohaemoglobinaemia)
Methaemoglobinaemia toxica
Po potrebi koristiti ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), u cilju identifikacije uzroka.
D74.9 Methaemoglobinaemia, non specificata
Methemoglobinemija, neoznaena

D75.- Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum, alii


Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa
Iskljuuje: hypergammaglobulinaemia NOS (D89.2)
lymphadenitis:
NOS (I88.9)
acuta (L04.-)
chronica (I88.1)
mesenterica (acute)(chronica) (I88.0)
nodi lymphatici hypertrophici (R59.-)
D75.0 Erythrocytosis familiaris
Porodino poveanje broja crvenih krvnih zrnaca
Polycythaemia:
benigna
familiaris
Iskljuuje: Ovalocytosis hereditaria (D58.1)
D75.1 Polycythaemia secundaria
Policitemija sekundarno poveanje broja krvnih elija
Erythrocytosis NOS
Polycythaemia:
NOS
acquisita
emotionalalis
hypoxaemica
nephrogenes
propter:
altitudinem (ascensum in altitudinem)
deminutionem voluminis plasmatis
erythropoietinum
pressionem
relativa
Iskljuuje: polycythaemia:
neonati (P61.1)
vera (D45)
D75.8 Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum specificati, alii
Ostale oznaene bolesti krvi i krvotvornih organa
Basophilia
D75.9 Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum, non specificatus
Bolesti krvi i krvotvornih organa, neoznaene

254
Grupa III

D76.- Morbi telae lymphoreticularis et morbi systematis reticulohistiocytici, alii


specificati
Druge oznaene bolesti koje zahvataju limforetikularno tkivo i retikulohistocitni
sistem
Iskljuuje: granuloma eosinophilicum (C96.6)
histiocytosis X, multifocalis (C96.5)
histiocytosis X, unifocalis (C96.6)
histiocytosis cellularum Langerhans, multifocalis (C96.5)
histiocytosis cellularum Langerhans, unifocalis (C96.6)
histiocytosis maligna (C96.8)
morbus (Abt-)Letterer-Siwe (C96.0)
morbus Hand-Schller-Christian (C96.5)
reticuloendotheliosis or reticulosis:
histiocytica medullaris (C96.9)
leukaemica (C91.4)
lipomelanotica (I89.8)
maligna (C85.7)
non lipoidalis (C96.0)
sarcoma histiocyticum (C96.8)
D76.1 Lymphohistiocytosis haemophagocytica
Hemofagocitna limfocitoza
Histiocytosis fagocytorum mononuclearium preater cellulas
Reticulosis haemophagocytica familiaris
D76.2 Syndroma haemophagocyticum infectivum
Hemofagocitni sindrom udruen sa infekcijom
Po potrebi koristiti odgovarajue ifre u cilju identifikacije infektivnog agensa ili bolesti.
D76.3 Syndromata histiocytosis alia
Drugi sindromi histiocitoze
Histiocytosis sinuosa cum lymphadenopathia solida
Reticulohistiocytoma (cellularum gigantearum)
Xanthogranuloma

D77* Disordines sanguinis et organorum haemopoeticorum in morbis alibi


classificatis
Drugi poremeaji krvi i krvotvornih organa u bolestima klasifikovanim na drugom
mestu
Ukljuuje: Fibrosis splenis schistosomiatica [bilcharriasis] (B65.-)

255
2010

Odreeni poremeaji imuniteta


(D80-D89)
Ukljuuje: Defekti u sistemu complemenata
Imunodeficijentni poremeaji, izuzev bolesti uzrokovane virusom humane imunodeficijencije (HIV)
Sarkoidoza
Iskljuuje: Autoimuna bolest (sistemska) NOS (M35.9)
Bolest uzrokovana virusom humane imunodeficijencije [HIV] (B20-B24)
Bolest uzrokovana virusom humane imunodeficijencije [HIV] koja komplikuje trudnou, poroaj i
puerperijum (O98.7)
Funkcionalni poremeaji polimorfonuklearnih neutrofila (D71)

D80.- Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus


Smanjenje imuniteta sa predominantnim poremeajima antitela
D80.0 Hypogammaglobulinaemia hereditaria
Nasledni manjak gamaglobulina
Autosomna recesivna agamaglobulinemija (vajcarski tip)
X-hromozomski vezana agamaglobulinemija (Bruton) (s velikim manjkom hormona)
D80.1 Hypogammaglobulinaemia non familiaris
Neporodini manjak gamaglobulina
Agammaglobulinaemia cum immunoglobulinum- B-lymphocytis
Agammaglobulinaemia variabilis frequens [CVAgamma]
Hypogammaglobulinaemia NOS
D80.2 Deficientia immunoglobulini A selectiva [IgA]
Selektivni manjak imunoglobulina A [IgA]
D80.3 Deficientia immunoglobulini G [IgG](subclassis) selectiva
Selektivni manjak imunoglobulina G [IgG](podgrupe)
D80.4 Deficientia immunoglobulini M selectiva [IgM]
Selektivni manjak imunoglobulina M[IgM]
D80.5 Immunodeficientia hyper-immunoglobulinica M [IgM]
Smanjenje imuniteta sa poveanjem imunoglobulina M
D80.6 Deficientia anticorporum cum immunoglobulinis fere normalibus sive cum
hyperimmunoglobulinaemia
Smanjenje antitela sa skoro normalnim imunoglobulinima ili sa hiperimunoglobulinemijom
D80.7 Hypogammaglobulinaemia puerilis transitiva
Prolazno smanjenje gamaglobulina u ranom detinjstvu
D80.8 Immunodeficientiae cum defectibus anticorporum praedominantibus, aliae
Ostala smanjenja imuniteta sa predominantnim defektima antitela
Manjak Kappa laganih lanaca
D80.9 Immunodeficientia cum defectibus anticorporum preadominantibus, non specificata
Smanjenje imuniteta sa predominantnim defektom antitela, neoznaeno

D81.- Immunodeficientiae combinatae


Kombinovana smanjenja imuniteta
Iskljuuje: agammaglobulinaemia autosomatica recessiva (typus Swiss) (D80.0)
D81.0 Immunodeficientia gravis combinata, cum dysgenesi reticulari
Teko kombinovano smanjenje imuniteta, sa retikularnom disgenezom
D81.1 Immunodeficientia gravis combinata, cum numero T-et B-cellularum parvo
Teko kombinovano smanjejne imuniteta, sa malim brojem T-i B-elija

256
Grupa III

D81.2 Immunodeficientia gravis combinata, cum numero B-cellularum parvo sive normali
Teko kombinovano smanjenje imuniteta, sa malim ili normalnim brojem B-elija
D81.3 Deficientia adenosinum-deaminasis [ADA]
Smanjenje adenozin-deaminaze
D81.4 Syndroma Nezelof
Nezelofijev sindrom
D81.5 Deficientia purinum-nucleosidum-phosphorilasis [PNP]
Smanjenje purin-nukleozid-fosforilaze
D81.6 Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis I
Smanjenje veeg kompleksa histokompatibilnosti klase I
Syndroma lymphocyti Bare
D81.7 Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis II
Smanjenje veeg kompleksa histokompatibilnosti klase II
D81.8 Immunodeficientiae combinata aliae
Ostala kombinovana smanjenja imuniteta
Manjak karboksilaze zavisne o biotinu
D81.9 Immunodeficientia combinata, non specificata
Kombinovano smanjenje imuniteta, neoznaeno
Disordo immunodeficientiae gravis, combinatus NOS

D82.- Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis


Smanjenje imuniteta udrueno sa drugim veim defektima
Iskljuuje: telangiectasia ataxia [Louis-Bar] (G11.3)
D82.0 Syndroma Wiskott-Aldrich
Wiskott-Aldrichov sindrom
Immunodeficientia thrombocytopenica et eczematosa
D82.1 Syndroma Di George
Di Georgeov sindrom
Syndroma sacculi pharyngici
Thymus:
alymphoplasia
aplasia sive hypoplasia immunodeficientialis thymica
D82.2 Immunodeficientia cum extremitatibus brevibus
Smanjenje imuniteta kod konstitucije sa kratkim udovima
D82.3 Immunodeficientia ut con sequela responsi hereditarii defectivi ad infectionem
Epstein-Barr viro
Smanjenje imuniteta kao posledica naslednog, defektnog odgovora na infekciju Epstein-
Barr virusom
morbus lymphoproliferans cum X chromosomate conjunctus
D82.4 Syndroma hyperimmunoglobulinaemia E [IgE]
Sindrom hiperimunoglobulinemije E
D82.8 Immunodeficientia cum defectibus majorubus aliis specificatis
Smanjenje imuniteta udrueno sa ostalim veim oznaenim defektima
D82.9 Immunodeficientia cum defectibus majoribus, non specificata
Smanjenje imuniteta udrueno sa veim defektima, neoznaeno

257
2010

D83.- Immunodeficientia variabilis communis


Obino promenljivo smanjenje imuniteta
D83.0 Immunodeficientia variabilis communis cum abnormitatibus numeri et functionis B-
cellularum praedominantibus
Obino promenjivo smanjenje imuniteta sa predominantnim nenormalnostima broja i
funkcije B-elija
D83.1 Immunodeficientia variabilis communis cum disordinibus immunoregulationis T-
cellularum praedominantibus
Obino promenljivo smanjenje imuniteta sa predominantnim poremeajima imunoregulacije
T-elija
D83.2 Immunodeficientia variabilis communis cum autoanticorporibus in B- et T-cellulas
Obino promenjivo smanjenje imuniteta sa autoantitelima prema B i T elijama
D83.8 Immunodeficientiae variabiles communes aliae
Ostala obina promenjiva smanjenja imuniteta
D83.9 Immunodeficientia variabilis communis, non specificata
Obino promenjivo smenjenje imuniteta, neoznaeno

D84.- Immunodeficientiae aliae


Ostala smanjenja imuniteta
D84.0 Defectus functionis antigeni-1 lymphocytici
Oteena funkcija limfocitarnog antigena 1
D84.1 Defectus systematis complementi
Oteen sistem komplemenata
Deficit inhibitora C1 esteraze
D84.8 Immunodeficientiae aliae, specificatae
Druga oznaena smanjenja imuniteta
D84.9 Immunodeficientia, non specificata
Smanjenje imuniteta, neoznaeno

D86.- Sarcoidosis
Sarkoidoza vorii vezivnog tkiva
D86.0 Sarcoidosis pulmonum
Sarkoidoza plunog krila
D86.1 Sarcoidosis nodulorum lymphaticorum
Sarkoidoza limfnih vorova
D86.2 Sarcoidosis pulmonum cum sarcoidosi nodulorum lymphaticorum
Sarkoidoza plunog krila sa sarkoidozom limfnih vorova
D86.3 Sarcoidosis cutis
Sarkoidoza koe
D86.8 Sarcoidosis locorum aliorum et locorum combinatorum
Sarkoidoza drugih i kombinovanih lokalizacija
Febris uveoparotica [Heerfordt]
Iridocyclitis in sarcoidosi (H22.1*)
Paralyses nervorum cranialium multiplices sarcoidogenes (G53.2*)
Sarcoid:
arthropathia (M14.8*)
myocarditis (I41.8*)
myositis (M63.3*)
D86.9 Sarcoidosis, non specificata
Sarkoidoza, neoznaena

258
Grupa III

D89.- Disordines immunitatis alii, non alibi classificatis


Drugi poremeaji imuniteta, neklasifikovani na drugom mestu
Iskljuuje: gammopathia monoclonalis (D47.2)
hyperglobulinaemia NOS (R77.1)
neuspelu transplantaciju i odbacivanje transplantanata (T86.-)
D89.0 Hypergammaglobulinaemia polyclonalis
Poliklonalno poveanje koliine gamaglobulina u krvi
Gammopathia polyclonalis NOS
Purpura hypergammaglobulinaemica benigna
D89.1 Cryoglobulinaemia
Krioglobulinemija
Cryoglobulinaemia:
essentialis
idiopathica
mixta
primaria
secundaria
Purpura cryoglobulinaemica
Vasculitis cryoglobulinaemica
D89.2 Hypergammaglobulinaemia, non specificata
Hipergamaglobulinemija, neoznaena
D89.3 Syndroma immunoreconstitutionis
Sindrom imunorekonstrukcije
Po potrebi koristiti ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), u cilju identifikacije leka.
D89.8 Disordines immunitatis specificati, alii, non alibi classificatis
Ostali oznaeni poremeaji imuniteta, neklasifikovani na drugom mestu
D89.9 Disordo immunitatis, non specificatus
Poremeaj imuniteta, neoznaen
Bolest imuniteta NOS

259
Grupa IV

Grupa IV

261
Grupa IV

Bolesti lezda sa unutranjim luenjem, ishrane i


metabolizma
(E00 - E90)

Napomena: Svi tumori, funkcionalno aktivni ili neaktivni, svrstani su u Grupu II. Odgovarajue ifre iz ovog
poglavlja (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogu se upotrebiti, ako se eli, dodatno oznaavanje
funkcionalno aktivnih tumora i ektopikih endokrinih tkiva ili hiperfunkcija ili hipofunkcija
endokrinih lezda udruena sa tumorima i drugim bolestima svrstanim na drugom mestu.
Iskljuuje: komplikacije trudnoe, raanja i babinja (O00-O99)
prolazni poremeaji lezda sa unutranjim luenjem i poremeaji metabolizma specifini za plod i
novoroene (P70-P74)
simptomi, znaci i patoloki kliniki i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu (R00-
R99)

Ova grupa sadri sledee podgrupe:


E00-E07 Bolesti titaste lezde
E10-E14 eerna bolest
E15-E16 Drugi poremeaji eera u krvi i poremeaji unutranjeg luenja pankreasa
E20-E35 Oboljenja drugih lezda sa unutranjim luenjem
E40-E46 Pothranjenost
E50-E64 Drugi oblici nedovoljne ishrane
E65-E68 Gojaznost i bolesti prekomerne ishrane
E70-E90 Poremeaji metabolizma

Zvezdicom su oznaene sledee kategorije:


E35* Morbi glandularum endocrinarum in morbis alibi classificatis
E90* Disordes nutritionis et disordines metabolismi in morbis alibi classificatis

Bolesti titaste lezde


(E00-E07)

E00.- Cretenismus endemicus congenitus


Sindrom uroenog nedostatka joda
Ukljuuje: Endemska stanja udruena sa nedostatkom joda u ivotnoj sredini ili kao posledica
nedostatka joda kod majke. Neka od stanja ne karakterie smanjena funkcija titaste
lezde, ali su posledica neadkevatne sekrecije tireoidnih hormona u razvoju ploda.
Goitrogeni faktori iz ivotne sredine mogu biti udrueni.
Koristiti dodatne ifre (F70-F79) po potrebi, da bi se oznaila pridruena duevna zaostalost.
Iskljuuje: hypothyreosis subclinica (status latens) propter deficientiam iodi (E02)
E00.0 Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus neurologicus
Sindrom uroenog nedostatka joda, neuroloki tip
Cretenismus endemicus, typus neurologicus
E00.1 Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus mixoedematosus
Sindrom uroenog nedostatka joda, miksedematozni tip
Cretenismus endemicus
typus hypothyreosus
typus mixoedematosus

263
2010

E00.2 Syndroma deficientiae iodi congenitae, typus mixtus


Sindrom uroenog nedostatka joda, meani tip
Cretenismus endemicus, typus mixtus
E00.9 Sindroma deficientiae iodi congenitae, non specificatum
Sindrom uroenog nedostatka joda, neoznaen
Cretenismus endemicus NOS
Sindroma deficientiae iodi congenitae NOS

E01.- Struma non toxica endemica et status alii


Endemska netoksina guavost i druga stanja
Iskljuuje: Hypothyreosis subliclinica propter deficientiam iodi (status latens) (E02)
Syndroma deficientiae iodi congenitae (E00.-)
E01.0 Struma diffusa endemica propter deficientiam iodi
Endemska difuzna guavost zbog nedostatka joda
E01.1 Struma nodosa endemica propter deficientiam iodi
vornovata endemska guavost zbog nedostatka joda
Struma nodosa propter deficientiam iodi
E01.2 Struma endemica non specificata propter deficientiam iodi
Neoznaena endemska guavost zbog nedostatka joda
Struma endemica NOS
E01.8 Dysfunctiones thyreoideae aliae et status alii propter deficientiam iodi
Drugi poremeaji funkcije titaste lezde i druga stanja nastala zbog nedostatka joda
Hypothyreosis acquisita propter deficientiam iodi NOS

E02 Hypothyreosis subclinica (status latens) propter deficientiam iodi


Kliniki neizraena smanjena funkcija titaste lezde zbog nedostatka joda

E03.- Hypothyreoidismus alius


Druge smanjene funkcije titaste lezde
Iskljuuje: Hypothyreosis postproceduralis (E89.0)
Sindroma deficientiae iodi congenitae (E00-E02)
E03.0 Hypothyreoidismus cum struma diffusa congenita
Uroena smanjena funkcija sa uveanjem titaste lezde
Struma (non toxica) congenita:
NOS
parenchymatosa
Iskljuuje: Struma transitiva congenita cum euthyreosi (P72.0)
E03.1 Hypothyreoidismus congenitus
Uroena smanjena funkcija titaste lezde
Aplasia glandulae thyreoideae (cum myxoedemate)
Athrophia glandulae thyreoideae congenita
Hypothyreoidismus congenitus NOS
E03.2 Hypothyreoidismus medicamentosus et hypothyreoidismus propter usum
substantiarum exogenium aliarum
Smanjena funkcija titaste lezde uzrokovana upotrebom lekova i drugih unetih supstancija
Koristiti ifre za spoljanje uzroke (Grupa XX), po potrebi, u cilju identifikacije uzroka.
E03.3 Hypothyreoidismus post infectionem
Smanjena funkcija titaste lezde posle infekcije

264
Grupa IV

E03.4 Atrophia thyreoideae (acquisita)


Steena atrofija titaste lezde
Iskljuuje: Atrophia thyreoideae congenita (E03.1)
E03.5 Coma myxoedematosum
Miksedematozna koma
E03.8 Hypothyreoidismus specificatus, alius
Druga oznaena smanjena funkcija titaste lezde
E03.9 Hypothyreoidismus, non specificatus
Smanjena funkcija titaste lezde, neoznaena
Myxoedematosis NOS

E04.- Struma atoxica alia


Druga netoksina guavost
Iskljuuje: Struma congenita:
NOS (E03.3)
diffusa (E03.3)
parenchymatosa (E03.3)
Struma propter deficientiam iodi (E00-E02)
E04.0 Struma diffusa atoxica
Netoksiko uveanje titaste lezde
Struma:
diffusa (colloides) atoxica
simplex atoxica
E04.1 Nodus thyreoideae autonomus atoxicus
Netoksian vor titaste lezde
Nodulus thyreoideae (cysticus) NOS
Nodus colloides (cysticus)(thyreoideae)
Struma uninodularis atoxica
E04.2 Struma multinodosa atoxica
Guavost sa vie netoksinih vorova
Struma cystica NOS
Struma cystica multinodosa NOS
E04.8 Struma atoxica alia, specificata
Druga netoksina oznaena guavost
E04.9 Struma atoxica, non specificata
Netoksina guavost, neoznaena
Struma NOS
Struma nodularis (atoxica) NOS

E05.- Thyreotoxicosis
Tireotoksikoza poveana funkcija titaste lezde
Iskljuuje: thyreoiditis chronica transitiva cum thyreotoxicosi (E06.2)
thyreotoxicosis neonatalis (P72.1)
E05.0 Thyreotoxicosis cum struma diffusa
Tireotoksikoza sa guavou
Morbus Graves
Struma diffusa toxica
Struma exophthalmica NOS
E05.1 Thyreotoxicosis nodosa singularis
Tireotoksikoza sa jednim vorom
Thyreotoxicosis cum struma uninodularis toxica

265
2010

E05.2 Thyreotoxicosis cum struma toxica multinodulari


Tireotoksikoza sa toksinom vornovatom guavou
Struma nodosa toxica NOS
E05.3 Thyreotoxicosis thyreoideae extopicae
Tireotoksikoza sa tkivom titaste lezde van same lezde
E05.4 Thyreotoxicosis factitia
Vetaki poveana funkcija titaste lezde
E05.5 Crisis thyreotoxica
Tireotoksika kriza
E05.8 Thyreotoxicosis alia
Druga tireotoksikoza
Hypersecretio TSH
Koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), po potrebi, u cilju identifikacije uzroka.
E05.9 Thyreotoxicosis, non specificata
Tireotoksikoza, neoznaena
Cor thyreotoxicum (I43.8*)
Hyperthyreoidismus NOS

E06.- Thyreoiditis
Zapaljenje titaste lezde
Iskljuuje: thyreoiditis postpartualis (O90.5)
E06.0 Thyreoiditis acuta
Akutno zapaljenje titaste lezde
Abscessus thyreoideae
Thyreoiditis:
pyogenes acuta
suppurativa
Koristiti dodatne ifre (B95-B98), po potrebi, u cilju identifikacije infektivnog agensa.
E06.1 Thyreoiditis subacuta
Subakutno zapaljenje titaste lezde
Thyreoiditis:
de Quervain
gigantocellularis
granulomatosa
non suppurativa
Iskljuuje: thyreoiditis autoimmunis (E06.3)
E06.2 Thyreoiditis chronica cum thyreotoxicosi transitiva
Hronino zapaljenje titaste lezde sa prolazno pojaanom funkcijom
Iskljuuje: thyreoiditis autoimmunis (E06.3)
E06.3 Thyreoiditis autoimmunis
Autoimunsko zapaljenje titaste lezde
Hashitoxicosis (transitiva)
Struma lymphadenoides
Struma lymphomatosa
Thyreoiditis Hashimoto
Thyreoiditis lymphocytica
E06.4 Thyreoiditis medicamentosa
Zapaljenje titaste lezde uzrokovano upotrebom lekova
Koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), po potrebi, u cilju identifikacije leka.

266
Grupa IV

E06.5 Thyreoiditis chronica alia


Drugo hronino zapaljenje titaste lezde
Thyreoiditis:
Riedel
chronica:
NOS
fibrosa
lignea
E06.9 Thyreoiditis, non specificata
Zapaljenje titaste lezde, neoznaeno

E07.- Morbi thyreoideae alii


Druge bolesti titaste lezde
E07.0 Hypersecretio calcitonini
Poveano luenje kalcitonina
Hyperplasia C-cellularum thyreoideae
Hypersecretio thyreocalcitonini
E07.1 Struma dyshormogenes
Dishormogenezna guavost
Struma dyshormogenes familiaris
Syndroma Pendred
Iskljuuje: struma transitiva congenita cum euthyreosi (P72.0)
E07.8 Morbi thyreoideae specificati, alii
Druge oznaene bolesti titaste lezde
Abnormitas globulini thyreoconnexivi thyreoideae
Haemorrhagia
thyreoideae
Infarctio
Syndroma euthyreosis morbogenis
E07.9 Morbus thyreoideae, non specificatus
Bolest titaste lezde, neoznaena

eerna bolest
(E10-E14)
Koristi dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), po potrebi, u cilju identifikacije leka, ukoliko je
uzrokovana lekom.
Sledee etvorocifrene ifre se koriste za dijagnostike kategorije E10-E14:
.0 Cum comate
Sa komom
Coma diabetica et sine ketoacidosi:
Coma hyperglycaemicum NOS
hyperosmolaris
hypoglycaemica
.1 Cum ketoacidosi
Sa ketoacidozom
Acidosis diabetica
bez prisustva kome
Ketoacidosis diabetica

267
2010

.2 Cum complicationibus renalibus


Sa bubrenim komplikacijama
Glomerulonephrosis intracapilaris (N08.3*)
Nephropathia diabetica (N08.3*)
Syndroma Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)
.3 Cum complicationibus ophtalmicis
Sa onim komplikacijama
Cataracta diabetica (H28.0*)
Retinopathia diabetica (H36.0*)
.4 Cum complicationibus neurologicis
Sa neurolokim komplikacijama
Amyotrophia diabetica (G73.0*)
Mononeuropathia diabetica (G59.0*)
Neuropathia systematis autonomi diabetica (G99.0*)
Polyneuropathia diabetica
systematis autonomi diabetici (G99.0*)
.5 Cum coplicationibus systematis circulationis peripherici
Sa komplikacijama periferne cirkulacije
Angiopathia diabetica peripherica (I79.2*)
Gangrena diabetica
Ulcus diabeticum
.6 Cum complicationibus aliis specificatis
Sa drugim specifinim komplikacijama
Arthropathia diabetica (M14.2*)
Neuropathia diabetica (M14.6*)
.7 Cum complicationibus multiplicibus
Sa viestrukim komplikacijama
.8 Cum complicationibus, non specificatis
Sa neoznaenim komplikacijama
.9 Sine complicationibus
Bez komplikacija

E10.- Diabetes mellitus ab insulino dependens


eerna bolest, insulinozavisan oblik
[Vidi podelu ispred ifre E10]
Ukljuuje: diabetes (mellitus):
fragilis
juvenilis
ketosi proprius
typus I
Iskljuuje: Hypoinsulinaemia post operationem (E89.1)
diabetes mellitus (in):
gravidarum, partualis et puerperalis (O24.-)
malnutritionalis (E12.-)
neonati (P70.2)
glycosuria:
NOS (R81)
renalis (E74.8)
tolerantia glycosi imperfecta (R73.0)

268
Grupa IV

E11.- Diabetes mellitus ad insulino independens


eerna bolest, insulinonezavisan oblik
[Vidi podelu ispred ifre E10]
Ukljuuje: diabetes (mellitus)(non obesitas)(obesitas):
maturus
non ketoticus
stabilis
tardus
typus II
juvenilis ad insulino independens
Iskljuuje: Hypoinsulinaemia post operationem (E89.1)
Tolerantia glycosi imperfecta (R73.0)
diabetes mellitus:
gravidarum, partualis et puerperialis (O24.-)
malnutritionalis (E12.-)
neonati (P70.2)
glycosuria:
NOS (R81)
renalis (E74.8)

E12.- Diabetes mellitus malnutritionalis


eerna bolest kod pothranjenosti
[Vidi podelu ispred ifre E10]
Ukljuuje: diabetes mellitus malnutritionalis ad:
Insulino dependens
independens
Iskljuuje: diabetes mellitus gravidarum, partualis et puerperalis (O24.-)
diabetes mellitus neonati (P70.2)
glycosuria:
NOS (R81)
renalis (E74.8)
hypoinsulinaemia post operationem (E89.1)
tolerantia glycosi imperfecta (R73.0)

E13.- Diabetes mellitus alius, specificatus


Druga oznaena eerna bolest
[Vidi podelu ispred ifre E10]
Iskljuuje: diabetes mellitus (ad):
gravidarum, partualis et puerperalis (O24.-)
insulino dependens (E10.-)
insulino independens (E11.-)
malnutritionalis (E12.-)
neonati (P70.2)
glycosuria:
NOS (R81)
renalis (E74.8)
hypoinsulinaemia post operationem (E89.1)
tolerantia glycosi imperfecta (R73.0)

269
2010

E14.- Diabetes mellitus, non specificatus


eerna bolest, neoznaena
[Vidi podelu ispred ifre E10]
Ukljuuje: diabetes NOS
Iskljuuje: diabetes mellitus (ad):
gravidarum, partualis et puerperalis (O24.-)
insulino dependens (E10.-)
insulino dependens (E11.-)
malnutritionalis (E12.-)
neonati (P70.2)
glycosuria:
NOS (R81)
renalis (E74.8)
hypoinsulinaemia post operationem (E89.1)
tolerantia glycosi imperfecta (R73.0)

Drugi poremeaji eera u krvi i poremeaji unutranjeg luenja


pankreasa
(E15-E16)

E15 Coma hypoglycaemicum non diabeticum


Besvesno stanje zbog niskog nivoa eera u krvi, bez eerne bolesti
Ukljuuje: Coma hypoglycaemicum NOS
Coma insulinogenes medicamentosum non diabeticum
Hyperinsulinaemia cum comate hypoglycaemico
Koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), po potrebi, u cilju identifikacije leka, ukoliko
je uzrokovana lekovima.

E16.- Dysfunctiones secretionis pancreatis interni


Poremeaji unutranjeg luenja pankreasa
E16.0 Hypoglicaemia medicamentosa, sine comate
Snien nivo eera u krvi uzrokovan upotrebom lekova, bez kome
Koristiti ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), po potrebi, u cilju identifikacije leka.
E16.1 Hypoglycaemia alia
Drugi snien nivo eera u krvi
Coma encephalopathogenes posthypoglycaemicum
Hyperinsulinemia:
NOS
functionalis
Hyperplasia pancreatica betacellularis NOS
Hypoglycaemia functionalis non hyperinsulinaemialis
E16.2 Hypoglycaemia, non specificata
Snien nivo eera u krvi, neoznaen
E16.3 Hypersecretio glucagoni
Poveano luenje glukagona
Hyperplasia cellularum pancreatis endocrinum cum hyperglucogenaemia
E16.4 Hypersecretio gastrini
Poveano izluivanje gastrina
Hypergastrinaemia
Syndroma Zollinger-Ellison

270
Grupa IV

E16.8 Dysfunctiones secretionis pancreatis interni specificatae aliae


Drugi oznaeni poremeaji unutranjeg luenja pankreasa
Hypersecretio pancreatis endocrinalis:
polypeptica
polypeptica intestinalis vasoactiva
propter hypersecretionem factoris tensiam somatotropini liberantis
somatostatica
E16.9 Dysfunctio secretionis pancreatis interni, non specificata
Poremeaj unutranjeg luenja pankreasa, neoznaen
Hyperplasia cellularum pancreatis insulinarium NOS
Islet-cell hyperplasia NOS

Oboljenja drugih lezda sa unutranjim luenjem


(E20-E35)
Iskljuuje: galactorrhoea (N64.3)
gynaecomastia (N62)

E20.- Hypoparathyreoidismus
Smanjena funkcija paratitaste lezde
Iskljuuje: Hypoparathyroidismus neonati transitivus (P71.4)
Hypoparathyroidismus postproceduralis (E89.2)
Syndroma Di George (D82.1)
Tetania NOS (R29.0)
E20.0 Hypoparathyreoidismus idiopathicus
Idiopatska smanjena funkcija paratitaste lezde
E20.1 Pseudohypoparathyreoidismus
Prividno smanjena funkcija paratitaste lezde
E20.8 Hypoparathyreoidismus alius
Druga smanjena funkcija paratitaste lezde
E20.9 Hypoparathyreoidismus, non specificatus
Smanjena funkcija paratitaste lezde, neoznaena
Tetania parathyreoidea

E21.- Hyperparathyreoidismus et disordines glandulae parathyreoideae alii


Pojaana funkcija i drugi poremeaji paratitaste lezde
Iskljuuje: osteomalacia:
adulti (M83.-)
infantilis et juvenilis (E55.0)
E21.0 Hyperparathyreoidismus primarius
Primarno pojaana funkcija paratitaste lezde
Hyperplasia parathyreoideae
Osteitis fibrosa cystica generalisata [von Recklinghausen]
E21.1 Hyperparathyreoidismus secundarius, non alibi classificatus
Sekundarno pojaana funkcija paratitaste lezde, neklasifikovana na drugom mestu
Iskljuuje: hyperparathyreoidismus renalis secundarius (N25.8)
E21.2 Hyperparathyreoidismus alius
Druga pojaana funkcija paratitaste lezde
Hyperparathyreoidismus tertiaria
Iskljuuje: hypocalciuria hypercalcaemia familiaris (E83.5)

271
2010

E21.3 Hyperparathyreoidismus, non specificatus


Pojaana funkcija paratitaste lezde, neoznaena
E21.4 Disordines glandulae parathyreoideae alii, specificati
Drugi oznaeni poremeaji paratitaste lezde
E21.5 Disordo glandulae parathyreoideae, non specificatus
Poremeaj paratitaste lezde, neoznaen

E22.- Hyperfunctio glandulae pituitarie


Pojaana funkcija hipofize
Iskljuuje: Hypersecretio:
ACTH (E27.0)
ACTH glandulae pituitariae (E24.0)
TSH (E05.8)
Syndroma Cushing (E24.-)
Syndroma Nelson (E24.1)
E22.0 Acromegalia et gigantismus pituitarius
Hipofizna akromegalija i dinovski rast
Arthropathia cum acromegalia (M14.5*)
Hyperproductio hormoni incrementi
Iskljuuje: Hypersecretio pancreatis endocrinalis (E16.8)
Gigantismus constitutionalis (E34.4)
Macrosomia constitutionalis (E34.4)
E22.1 Hyperprolactinaemia
Povien nivo prolaktina u krvi
Ukoliko je uzrokovan lekom, koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX) u cilju
identifikacije leka.
E22.2 Syndroma secretionis hormoni antidiuretici abnormalis
Sindrom poremeenog luenja hormona koji spreava mokrenje
E22.8 Hyperfunctio glandulae pituitariae alia
Druga poveana funkcija hipofize
Pubertas centralis praecox
E22.9 Hyperfunctio glandulae pituitariae, non specificata
Poveana funkcija hipofize, neoznaena

272
Grupa IV

E23.- Hypopituitarismus et morbi hypophysis alii


Smanjena funkcija hipofize i druge bolesti hipofize
Ukljuuje: Nabrojana stanja bez obzira da li se poremeaj odnosi na hipofizu ili hipotalamus
Iskljuuje: Hypopituitarismus postproceduralis (E89.3)
E23.0 Hypopituitarismus
Smanjena funkcija hipofize
Cachexia pituitaria
Deficientia hormoni somatotropici idiopathica
Deficientia:
Glandulae pituitariae
Hormoni somatotropici
gonadotropini solitaria
Hypogonadismus hypogonadotropogenes
Insufficientia pituitaria NOS
Morbus Simmonds
Nanosomia Lorain-Levi
Nanosomia pituitaria
Necrosis glandulae pituitariae (postpartualis)
Panhypopituitarismus
Syndroma Kallmann
Syndroma Sheehan
Syndroma eunuchi fertilis
E23.1 Hypopituitarismus medicamentosus
Smanjena funkcija hipofize uzrokovana lekovima
Koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), po potrebi, u cilju identifikacije leka.
E23.2 Diabetes insipidus
eerna bolest uzrokovana poremeajem funkcije hipofize
Iskljuuje: diabetes insipidus nephrogenes (N25.1)
E23.3 Dysfunctio hypothalami, non alibi classificati
Poremeaj funkcije hipotalamusa, neklasifikovan na drugom mestu
Iskljuuje: Syndroma Prader-Willi (Q87.1)
Syndroma Russell-Silver (Q87.1)
E23.6 Morbi glandulae pituitariae alii
Druge bolesti hipofize
Abscessus glandulae pituitarie
Dystrophia adiposogenitalis
E23.7 Morbus glandulae pituitariae, non specificatus
Bolest hipofize, neoznaena

E24.- Sindroma Cushing


Cushingov sindrom
E24.0 Morbus Cushing, glandula pituitaria dependens
Cushingova bolest, hipofizno zavisna
Hyperadrenocorticismus e glandula pituitaria dependens
Hyperproductio ACTH glandulae pituitariae
E24.1 Syndroma Nelson
Nelsonov sindrom
E24.2 Syndroma Cushing medicamentosum
Cushingov sindrom uzrokovan lekom
Koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), po potrebi, u cilju identifikacije leka.
E24.3 Syndroma ACTH ectopicum
Sindrom luenja ACTH izvan hipofize

273
2010

E24.4 Pseudosyndroma Cushing alcoholicum


Cushingov prividni sindrom uzrokovan alkoholom
E24.8 Syndroma Cushing alia
Drugi Cushingov sindrom
E24.9 Syndroma Cushing, non specificatum
Cushingov sindrom, neoznaen

E25.- Disordines adrenogenitales


Poremeaji luenja polnih hormona nadbubrene lezde
Ukljuuje: Macrogenitosomia masculina praecox
Pseudohermaphroditismus adrenalis femininus
Pseudopubertas heterosexualis praecox femininus
Pseudopubertas isosexualis masculina praecox
Pubertas masculina praecox cum hyperplasia glandulae adrenalis
Sindrom poremeaja polnih hormona nadbubrene lezde mukog ili enskog tipa
nastao zbog bujanja tkiva nadbubrenih lezda odnosno poremeene sinteze hormona
zbog uroenog enzimskog poremeaja
virilisatio feminina
E25.0 Disordines adrenogenitales propter deficientiam enzymarum congenitam
Poremeaji luenja polnih hormona nadbubrene lezde zbog uroenog nedostatka
enzima
Deficientia 21-hydroxylasis
Hyperplasia glandulae adrenalis congenita
Salt-losing congenital adrenal hyperplasia
E25.8 Disordines adrenogenitales alii
Drugi poremeaji luenja polnih hormona nadbubrene lezde
Disordo adrenogenitalis idiopathicus
Koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), po potrebi, u cilju identifikacije leka, ukoliko
je uzrokovan lekom,
E25.9 Disordo adrenogenitalis, non specificatus
Poremeaj luenja polnih hormona nadbubrene lezde, neoznaen
Syndroma adrenogenitalis NOS

E26.- Hyperaldosteronismus
Pojaano luenje aldosterona
E26.0 Hyperaldosteronismus primarius
Primarno pojaano luenje aldosterona
Aldosteronismus adrenohyperplasialis primarius (bilateralis)
Syndroma Conn
E26.1 Hyperaldosteronismus secundarius
Sekundarno pojaano luenje aldosterona
E26.8 Hyperaldosteronismus alius
Drugo pojaano luenje aldosterona
Syndroma Bartter
E26.9 Hyperaldosteronismus, non specificatus
Pojaano luenje aldosterona, neoznaeno

274
Grupa IV

E27.- Disordines glandulae adrenalis alii


Drugi poremeaji funkcije nadbubrene lezde
E27.0 Hyperfunctiones adrenocorticales aliae
Ostale pojaane funkcije kore nadbubrene lezde
Adrenarchae praematurae
Hypersecretio ACTH
Iskljuuje: Syndroma Cushing (E24.-)
E27.1 Hypofunctio adrenocorticalis primaria
Primarno smanjena funkcija kore nadbubrene lezde
Adrenalitis autoimmunis
Morbus Addison
Iskljuuje: Amyloidosis (E85.-)
Morbus Addison tuberculosus (A18.7)
Syndroma Waterhouse-Friderichsen (A39.1)
E27.2 Crisis Addison
Addisonova kriza
Crisis adrenalis
Crisis adrenocorticalis
E27.3 Hypofunctio adrenocorticalis medicamentosa
Smanjena funkcija kore nadburene lezde uzrokovana lekom
Koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), po potrebi, u cilju identifikacije leka.
E27.4 Hypofunctiones adrenocorticales aliae, non specificatae
Ostale smanjene funkcije kore nadbubrene lezde, neoznaene
Haemorrhagia adrenalis
Hypoaldosteronismus
Hypofunctio adrenocorticalis NOS
Infarctus adrenalis
Iskljuuje: Adrenoleucodystrophia [Addison-Schilder] (E71.3)
Syndroma Waterhouse-Friderichsen (A39.1)
E27.5 Hyperfunctio adrenomedullaris
Poveana funkcija sri nadbubrene lezde
Hyperplasia adrenomedullaris
Hypersecretio catecholamini
E27.8 Disordines glandulae adrenalis alii, specificati
Drugi oznaeni poremeaji funkcija nadbubrene lezde
Abnormality of cortisol-binding globulin
E27.9 Disordo glandulae adrenalis, non specificatus
Poremeaj funkcije nadbubrene lezde, neoznaen

E28.- Dysfunctiones ovariales


Poremeaji funkcije jajnika
Iskljuuje: Deficientia gonadotropini solitaria (E23.0)
Hypofunctio ovarii postproceduralis (E89.4)
E28.0 Hyperestrogenesis
Pojaano luenje estrogena
Koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), u cilju identifikacije leka, ukoliko je
uzrokovano lekom,

275
2010

E28.1 Hyperandrogenesis
Pojaano luenje androgena
Hypersecretio androgeni ovarii
Koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), u cilju identifikacije leka, ukoliko je
uzrokovano lekom.
E28.2 Syndroma ovarii polycystici
Sindrom viecistinih jajnika
Syndroma Stein-Leventhal
Syndroma ovarii sclerocystici
E28.3 Hypofunctio ovarii primaria
Primarno smanjena funkcija jajnika
Hypoestrogenogenesis
Menopausa praematura NOS
Syndoma resistentiae ovarialis
Iskljuuje: Dysgenesis gonadalis (Q99.1)
Symptomata climacterii (N95.1)
Syndroma Turner (Q96.-)
E28.8 Dysfunctiones ovarii aliae
Drugi poremeaji funkcije jajnika
Hyperfunctio ovarii NOS
E28.9 Dysfunctio ovarii, non specificata
Poremeaj funkcije jajnika, neoznaen

E29.- Dysfunctiones testiculares


Poremeaji funkcija mukih polnih lezda
Iskljuuje: Azoospermia sive oligospermia NOS (N46)
Hypofunctio testicularis postproceduralis (E89.5)
Syndroma Klinefelter (Q98.0-Q98.2 , Q98.4)
Syndroma deficientiae gonadotropini solitaria (E23.0)
Syndroma feminizationis testicularis (E34.5)
Syndroma resistantiae androgenis (E34.5)
E29.0 Hyperfunctio testicularis
Pojaana funkcija mukih polnih lezda
Hypersecretio hormonarum testicularis
E29.1 Hypofunctio testicularis
Smanjena funkcija mukih polnih lezda
Biosynthesis hormonarum androgenium defecta testicularis NOS
Deficientia 5-alpha-reductasis (cum pseudohermaphroditismus masculinus)
Hypogonadismus testicularis NOS
Koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Gripa XX), u cilju identifikacije leka, ukoliko je
uzrokovana lekovima.
E29.8 Dysfunctio testicularis alia
Drugi poremeaj funkcije mukih polnih lezda
E29.9 Dysfunctio testicularis, non specificata
Poremeaj funkcije mukih polnih lezda, neoznaen

E30.- Disordines pubertatis, non alibi classificatae


Poremeaji polnog sazrevanja, neklasifikovani na drugom mestu
E30.0 Pubertas tarda
Zakasnelo polno sazrevanje
Constitutional delay of puberty
Delayed sexual development

276
Grupa IV

E30.1 Pubertas praecox


Prevremeno polno sazrevanje
Menarche praecox
Iskljuuje: Syndroma Albright(-McCune)(-Sternberg) (Q78.1)
hyperplasia adrenalis congenita (E25.0)
pseudopubertas heterosexualis feminina praecox (E25.-)
pseudopubertas isosexualis masculina praecox (E25.-)
pubertas centralis praecox (E22.8)
E30.8 Disordines pubertatis alii
Drugi poremeaji polnog sazrevanja
Thelarchae praematurae
E30.9 Disordo pubertatis, non specificatus
Poremeaj polnog sazrevanja, neoznaen

E31.- Dysfunctiones polyglandulares endocrinae


Poremeaji funkcija vie lezda sa unutranjim luenjem
Iskljuuje: ataxia telangiectatica [Louis-Bar] (G11.3)
dystrophia myotonica [Steinert] (G71.1)
pseudohypoparathyroidismus (E20.1)
E31.0 Hypofunctio polyglandularis autoimmunis
Autoimunski smanjena funkcija vie lezda sa unutranjim luenjem
Syndroma Schmidt
E31.1 Hyperfunctio polyglandularis
Pojaana funkcija vie lezda sa unutranjim luenjem
Iskljuuje: adenomatosis endocrinalis multiplex (D44.8)
E31.8 Dysfunctiones polyglandulares aliae
Drugi poremeaji funkcija vie lezda sa unutranjim luenjm
E31.9 Dysfunctio polyglandularis, non specificata
Poremeaj funkcije vie lezda sa unutranjim luenjem, neoznaen

E32.- Morbi thymi


Bolest grudne lezde
Iskljuuje: aplasia sive hypoplasia thymi (D82.1)
myasthenia gravis (G70.0)
E32.0 Hyperplasia thymi persistens
Uveanje grudne lezde
Hypertrophia thymi
E32.1 Abscessus thymi
Apsces grudne lezde
E32.8 Morbi thymi alii
Druge bolesti grudne lezde
E32.9 Morbus thymi, non specificatus
Bolest grudne lezde, neoznaena

E34.- Disordines systematis endocrini alii


Drugi poremeaji lezda sa unutranjim luenjem
Iskljuuje: pseudohypoparathyroidismus (E20.1)
E34.0 Syndroma glandulae endocrinae carcinoides
Poremeena funkcija lezde sa unutranjim luenjem zbog zloudnog tumora
Napomena: Moe se koristiti kao dodatna ifra, u cilju identifikacije funkcionalne aktivnosti
udruene sa karcinoidnim tumorom.

277
2010

E34.1 Hypersecretio hormonarum intestinorum


Pojaano luenje hormona creva
E34.2 Secretio hormoni ectopici, non alibi classificati
Luenje hormona van lezde, neklasifikovano na drugom mestu
E34.3 Nanosomia, non alibi classificata
Mali rast, neklasifikovan na drugom mestu
Nanosomia:
NOS
constitutionalis
psychosocialis
typus Laron
Iskljuuje: Immunodeficientia cum extramitatibus brevibus (D82.2)
Syndroma Russell-Silver (Q87.1)
nanosomia:
achondroplasia (Q77.4)
hypochondroplasia (Q77.4)
in syndroma dysmorphica
nutritionalis (E45)
pituitaria (E23.0)
renalis (N25.0)
progeria (E34.8)
E34.4 Gigantismus constitutionalis
Prirodno visok rast
Gigantismus constitutionalis
E34.5 Syndroma resistentiae androgenis
Sindrom neosetljivosti na hormone nadbubrene lezde
Disordo receptorum periphericorum androgenes
Feminisatio testicularis (syndroma)
Pseudohermaphroditismus masculinus cum resistentia androgeni
Syndroma Reifenstein
E34.8 Disordines endocrinales specificati, alii
Drugi oznaeni poremeaji lezda sa unutranjim luenjem
Disfunctio glandulae pinealis
Progeria
E34.9 Disordo endocrinalis, non specificatus
Poremeaj lezde sa unutranjim luenjem, neoznaen
Disordo:
endocrinalis NOS
hormonalis NOS

E35.-* Morbi glandularum endocrinarum in morbis alibi classificatis


Bolesti lezda sa unutranjim luenjem u bolestima klasifikovanim na drugom
mestu
E35.0* Morbi thyreoideae in morbis alibi classificatis
Bolesti titaste lezde u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Tuberculosis glandulae thyreoideae (A18.8)
E35.1* Morbi glandularum adrenalium in morbis alibi classificatis
Bolest nadbubrenih lezda u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbus Addison tuberculosus (A18.7)
Syndroma Waterhouse-Friderichsen (meningococcica) (A39.1)
E35.8* Morbi glandularum endocrinarum aliarum in morbis alibi classificatis
Bolesti drugih lezda sa unutranjim luenjem u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

278
Grupa IV

Pothranjenost
(E40-E46)

Napomena: Stepen pothranjenosti se procenjuje na osnovu telesne teine, izraene u standardnim devijacijama
od prosene vrednosti telesne teine odgovarajue referentne populacije. Kada je raspolaemo
podacima jednog ili vie prethodnih merenja, nedovoljna telesna teina kod dece, ili dokaz o
mravljenja kod dece i odraslih, obino ukazuje na pothranjenost. Kada je dostupan rezultat samo
jednog merenja, dijagnoza se zasniva na verovatnoi i nije definitivna, bez drugih klinikih i
laboratorijskih testova. U izuzetnim okolnostima kada nijedno merenje teine nije na raspolaganju,
oslonac je na klinikim dokazima.

Ako je posmatrana telesna teina ispod srednje vrednosti referentne populacije, postoji velika
verovatnoa teke pothranjenosti, ako se posmatrana vrednost nalazi na 3 ili vie standardne devijacije
ispod srednje vrednosti referentne populacije; velika verovatnoa umerene pothranjenosti za posmatranu
vrednost koja se nalazi izmeu 2 i manje od 3 standardne devijacije ispod proseka; i velika verovatnoa
blage pothranjenosti za posmatranu vrednost teine koja se nalazi izmeu 1 i manje od 2 standardne
devijacije ispod proseka.
Iskljuuje: anaemiae nutritionales (D50-D53)
esuritio (T73.0)
malabsorptio intestinalis (K90.-)
morbus HIV (B22.2)
sequelae malnutritionales (E64.0)

E40 Morbus kwashiorkor


Teka proteinska pothranjenost, Kwashiorkor
Malnutritio gravis cum oedemate et dyspigmentatione cutis et crinis.
Iskljuuje: kwashiorkor marasmaticus (E42)

E41 Marasmus malnutritionalis


Teka energetska pothranjenost
Ukljuuje: Malnutritio gravis cum marasmu
Iskljuuje: Kwashiorkor marasmaticus (E42)

E42 Kwashiorkor marasmaticus


Teka proteinsko-energetska pothranjenost
Ukljuuje: Malnutritio [as in E43]:
cum signis kwashiorkor et marasmi
intermedia

E43 Malnutritio proteinoenergetica gravis, non specificata


Teka proteinsko-energetska pothranjenost, neoznaena
Teak gubitak telesne teine [mravljenje] kod dece i odraslih, ili nedostatak porasta teine kod dece, zbog ega
je telesna teina najmanje 3 standardne devijacije ispod srednje vrednosti telesne teine standardizovane
uzrasne grupe (ili slian gubitak iskazan na statistiki nain). Ako je poznata vrednost samo jednog merenja, i
ako je ta vrednost manja ili jednaka -3 standardne devijacije srednje vrednosti telesne mase za standardizovanu
uzrasnu grupu, tada skoro sigurno postoji velika pothranjenost.
Ukljuuje: Oedema famis

279
2010

E44.- Malnutritio proteinoenergetica mitis et moderate gravis


Blaga i umereno teka proteinsko-energetska pothranjenost
E44.0 Malnutritio moderata
Umerena pothranjenost
Gubitak telesne teine kod dece ili odraslih, ili nedostatak porasta te
ine kod dece, zbog ega je posmatrana
telesna te
ina manja od -3 standardne devijacije, a manja ili jednaka vrednosti -2 standardne devijacije za
uzrasnu grupu (ili slian nedostatak iskazan statistikim metodama). Ako je poznata vrednost samo jednog
merenja i ako je ta vrednost manja od -3 standardne devijacije, a manja ili jednaka -2 standardizovane devijacije
srednje vrednosti telesne teine za standardizovanu uzrasnu grupu, najverovatnije je u pitanju umerena
pothranjenost.
E44.1 Malnutritio proteinoenergetica mitis
Blaga proteinsko-energetska pothranjenost
Gubitak telesne teine kod dece i odraslih, ili nedostatak rasta te ine dece, pri emu je posmatrana telesna
te
ina ispod srednje vrednosti telesne te
ine za standardizovanu uzrasnu grupu i vea od -2 ali manja ili jednaka
-1 standardne devijacije srednje vrednosti telesne te ine za standardizovanu uzrasnu grupu (ili slian gubitak
iskazan nekim drugim statistikim metodama). Ako je poznata vrednost samo jednog merenja, i ako je vrednost
posmatrane telesne te ine vea od -2 a manja ili jednaka -1 standardne devijacije telesne te ine za
standardizovanu uzrasnu grupu, najverovatnije je u pitanju blaga pothranjenost.

E45 Retardatio propter malnutritionem proteinoenergeticam


Zastoj u razvoju usled proteinsko-energetske pothranjenosti
Ukljuuje: Nanosomia nutritional
Microsomia nutritionalis
Retardatio physica malnutritionalis

E46 Malnutritio proteinoenergetica, non specificata


Proteinsko-energetska pothranjenost, neoznaena
Ukljuuje: Disequilibrium proteinoenergeticum NOS
Malnutritio NOS

Drugi oblici nedovoljne ishrane


(E50-E64)
Iskljuuje: anaemia nutritionalis (D50-D53)

E50.- Avitaminosis A
Avitaminoza A bolest uzrokovana nedostatkom vitamina A
Iskljuuje: sequelae avitaminosis A (E64.1)
E50.0 Avitaminosis A cum xerosi coniunctivali
Avitaminoza A sa suvoom venjae
E50.1 Avitaminosis A cum maculis Bitot et xerosi coniunctivali
Avitaminoza A sa Bitotovim pegama i suvoom venjae
Maculae puerilis Bitot
E50.2 Avitaminosis A cum xerosi corneali
Avitaminoza A sa suvoom ronjae
E50.3 Avitaminosis A cum ulceratione et xerosi corneali
Avitamonoza A sa grizlicama i suvoom ronjae
E50.4 Avitaminosis A cum keratomaliacia
Avitamonoza A sa razmekavanjem ronjae
E50.5 Avitaminosis A cum hemaralopia
Avitaminoza A sa kokoijim slepilom

280
Grupa IV

E50.6 Avitaminosis A cum cicatrice corneali xerophthalmica


Avitaminoza sa oroavanjem ronjae
E50.7 Avitaminosis A cum mutationibus ocularibus, non specificatis
Avitaminoza A sa onim promenama, neoznaenim
Xerophthalmia NOS
E50.8 Avitaminosis A cum manifestationibus aliis
Druge pojave uzrokovane avitaminozom A
Keratosis follicularis
propter avitaminosem A (L86*)
Xeroderma
E50.9 Avitaminosis A, non specificata
Avitaminoza A, neoznaena
Hypovitaminosis A NOS

E51.- Deficientia thiamini


Nedosatatak tiamina
Iskljuuje: sequelae deficientiae thiamini (E64.8)
E51.1 Morbus beriberi
Bolest beriberi ili bolest ne mogu nita
Beriberi:
oedematosus (I98.8*)
siccus
E51.2 Encephalopathia Wernicke
Wernikeovo oboljenje
E51.8 Hypothiaminoses cum manifestationibus aliis
Oboljenja uzrokovana nedostatkom tiamina sa drugim manifestacijama
E51.9 Hypothiaminosis, non specificata
Oboljenje uzrokovano nedostatkom tiamina, neoznaeno

E52 Deficientia niacini [pellagra]


Pelagra bolest uzrokovana nedostatkom vitamina B3 [vitamin PP]
Ukljuuje: Deficientia:
niacini (-tryptophani)
nicotinamidi
Pellagra (aethilica)
Iskljuuje: sequelae deficientiae niacini (E64.8)

E53.- Deficientia vitaminorum B aliorum


Nedostatak ostalih vitamina B-grupe
Iskljuuje: anaemia propter deficientiam vitamini B12 (D51.-)
sequelae deficientiae vitaminorum B (E64.8)
E53.0 Deficientia riboflavini
Nedostatak vitamina B2
Ariboflavinosis
E53.1 Deficientia pyridoxini
Nedostatak vitamina B6
Avitaminosis B6
Iskljuuje: anaemia sideroblastica propter hypovitaminosem B6 (D64.3)

281
2010

E53.8 Deficientia vitaminorum B specificatorum, aliorum


Nedostatak ostalih oznaenih vitamina B-grupe
Deficientia:
acidi folici
acidi pantotheici
biotini
cyanocobalamini
folati
vitamini B12
E53.9 Deficientia vitamini B, non specificata
Nedostatak vitamina B-grupe, neoznaen

E54 Deficientia acidi ascorbici


Nedostatak vitamina C
Ukljuuje: Deficientia vitamini C
Scorbut
Iskljuuje: anaemia scorbutica (D53.2)
sequelae avitaminosis C (E64.2)

E55.- Deficientia vitamini D


Nedostatak vitamina D
Iskljuuje: osteomalacia adulti (M83.-)
osteoporosis (M80-M81)
sequelae rachitidis (E64.3)
E55.0 Rachitis activa
Aktivni rahitis
Osteomalacia:
infantilis
juvenilis
Iskljuuje: rachitis:
ad vitaminarum D resistens (E83.3)
coeliaca (K90.0)
in morbo Crohn (K50.-)
inactiva (E64.3)
renalis (N25.0)
E55.9 Deficientia vitamini D, non specificata
Nedostatak vitamina D, neoznaen
Avitaminosis D

E56.- Deficientiae vitaminorum aliae


Nedostatci ostalih vitamina
Iskljuuje: sequelae avitaminosis aliae (E64.8)
E56.0 Deficientia vitamini E
Nedostatak vitamina E
E56.1 Deficientia vitamini K
Nedostatak vitamina K
Iskljuuje: nedostatak faktora koagulacije zbog nedostatka vitamina K (D68.4)
nedostatak vitamina K kod novoroeneta (P53)
E56.8 Deficientia vitaminorum aliorum
Nedostatak drugih vitamina
E56.9 Deficientia vitamini, non specificata
Nedostatak vitamina, neoznaen

282
Grupa IV

E58 Deficientia calcii nutritivi


Nedostatak kalcijuma u ishrani
Iskljuuje: disordines metabolismi calcii (E83.5)
sequelae deficientiae calcii (E64.8)

E59 Deficientia selenii nutritivi


Nedostatak selena u ishrani
Ukljuuje: Morbus Keshan
Iskljuuje: sequelae deficientiae selenii (E64.8)

E60 Deficientia zinci nutritivi


Nedostatak cinka u ishrani

E61.- Deficientia materiarum nutritivarum aliarum


Nedostatak drugih hranljivih materija
Ukoliko je uzrokovan lekovima, koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), u cilju
identifikacije leka.
Iskljuuje: disordines metabolismi mineralium (E83.-)
disordines thyroideae propter deficientiam iodi (E00-E02)
sequelae malnutritionis et deficientiae nutritionis aliae (E64.-)
E61.0 Deficientia cupri nutritivi
Nedostatak bakra u ishrani
E61.1 Deficientia ferrum nutritivi
Nedostatak gvoa u ishrani
Iskljuuje: anaemia sideropenica (D50.-)
E61.2 Deficientia magnesii nutritivi
Nedostatak magnezijuma u ishrani
E61.3 Deficientia mangani nutritivi
Nedostatak mangana u ishrani
E61.4 Deficientia chromii nutritivi
Nedostatak hroma u ishrani
E61.5 Deficientia molibdeni nutritivi
Nedostatak molibdena u ishrani
E61.6 Deficientia vanadii nutritivi
Nedostatak vanadijuma u ishrani
E61.7 Deficientia materiarum nutritivarum plurium
Nedostatak vie hranljivih materija
E61.8 Deficientia materiarum nutritivarum non specificatarum, aliarum
Nedostatak drugih neozaenih hranljivih materija
E61.9 Deficientia materiae nutritivae, non specificatae
Nedostatak hranljive materije, neoznaene

E63.- Deficientiae materiarum nutritivarum aliae


Drugi nedostaci hranljivih materija
Iskljuuje: dehydratatio (E86)
disordo incrementi (R62.8)
morbi neonati alimentarii (P92.-)
sequelae malnutritionis et deficientiae materiarum nutritivarum, aliae (E64.-)
E63.0 Deficientia acidorum stearicorum essentialium
Nedostatak bitnih masnih kiselina

283
2010

E63.1 Inaequilibrium alimenti constitutionale


Neuravnoteeni sastav hrane
E63.8 Deficientiae materiarum nutritivarum specificatae, aliae
Drugi oznaeni nedostaci hranljivih materija
E63.9 Deficientia materiarum nutritivarum, non specificata
Nedostatak hranljivih materija, neozaen
Cardiomyopathia nutritionalis NOS (I43.2*)

E64.- Sequelae malnutritionis et deficientiae materiarum nutritivarum, aliae


Posledice pothranjenosti i drugi nedostaci hranljivih materija
Napomena: Ne sme se koristiti za hroninu pothranjenost ili nedostatak hranljivih materija. Ove
ifre koristiti samo kod trenutne neuhranjenosti ili nedostatka hranljivih materija.
E64.0 Sequelae malnutritionis proteinoenergeticae
Posledice proteinsko-energetske pothranjenosti
Iskljuuje: retardatio propter malnutritionem proteinis (E45)
E64.1 Sequelae avitaminosis A
Posledice nedostatka vitamina A
E64.2 Sequelae avitaminosis C
Posledice nedostatka vitamina C
E64.3 Sequelae rachitidis
Posledice rahitisa
Koristiti dodatne ifre (M40.1, M41.5), po potrebi, u cilju identifikacije deformiteta kime
E64.8 Sequelae deficientiae materiarum nutritivarum aliarum
Posledice nedostatka drugih hranljivih materija
E64.9 Sequelae deficientiae materiarum nutritivarum, non specificatae
Posledice nedostatka hranljivih materija, neoznaene

Gojaznost i bolesti prekomerne ishrane


(E65-E68)

E65 Adipositas localisata


Lokalizovana gojaznost
Ukljuuje: Pulvinus adiposus

E66.- Obesitas
Opta gojaznost
Iskljuuje: dystrophia adiposogenitalis (E23.6)
lipomatosis:
NOS (E88.2)
dolorosa [Dercum] (E88.2)
syndroma Prader-Willi (Q87.1)
E66.0 Obesitas propter calorias enormes
Gojaznost uzrokovana vikom kalorija
E66.1 Obesitas medicamentosa
Gojaznost uzrokovana lekovima
Koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), po potrebi, u cilju identifikacije leka.
E66.2 Obesitas extrema cum hypoventilatione alveolari
Preterana gojaznost sa smanjenom ventilacijom plunih mehuria
Syndroma pickwickian

284
Grupa IV

E66.8 Obesitas alia


Druga gojaznost
Obesitas morbida
E66.9 Obesitas, non specificata
Gojaznost, neoznaena
Obesitas simplex NOS

E67.- Hyperalimentatio alia


Drugo prekomerno hranjenje
Iskljuuje: hyperalimentatio NOS (R63.2)
sequelae hyperalimentationis (E68)
E67.0 Hypervitaminosis A
Povean unos vitamina A
E67.1 Hypercarotinaemia
Poveani unos karotina
E67.2 Hypervitaminosis pyridoxini
Povean unos vitamina B6
E67.3 Hypervitaminosis D
Povean unos vitamina D
E67.8 Hyperalimentatio specificata, alia
Drugo oznaeno prekomerno unoenje hrane

E68 Sequelae hyperalimentationis


Posledice prekomernog hranjenja
Napomena: Ne koristiti u sluaju hroninog prekomernog hranjenja. ifrirati za trenutno
prekomerno hranjenje.

Poremeaji metabolizma
(E70-E90)
Iskljuuje: anaemia haemolytica enzymopathica (D55.-)
deficientia 5-alpha-reductasis (E29.1)
hyperplasia adrenalis congenita (E25.0)
syndroma Ehlers-Danlos (Q79.6)
syndroma Marfan (Q87.4)
syndroma resistentiae androgenis (E34.5)

E70.- Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum


Poremeaji metabolizma aromatinih aminokiselina
E70.0 Phenylketonuria classica
Klasino poveanje fenil-alanina u mokrai
E70.1 Hyperphenylalaninaemiae aliae
Ostala poveanja fenil-alanina u krvi
E70.2 Disordo metabolismi thyrosini
Poremeaj metabolizma tirozina
Alkaptonuria
Hyperthyrosinaemia
Ochronosis
Thyrosinaemia
Thyrosinosis

285
2010

E70.3 Albinismus
Nedostatak pigmenta u organizmu
Albinismus:
dermatoocularis
ocularis
Syndroma:
Chediak(-Steinbrinck) (-Higashi)
Cross
Hermansky-Pudlak
E70.8 Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum alii
Drugi poremeaji metabolizma aromatinih aminokiselina
Disordo metabolismi:
histidini
tryptophani
E70.9 Disordo metabolismi aminoacidorum aromaticorum, non specificatus
Poremeaj metabolozma aromatinih aminokiselina, neoznaen

E71.- Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum et metabolismi


acidorum steaticorum
Poremeaji metabolizma lananih aminokiselina i matabolizma masnih kiselina
E71.0 Morbus sirupus aceris-urina
Bolest mokrae kao javorov sirup
E71.1 Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum alii
Drugi poremeaji metabolizma lananih aminokiselina
Acidaemia isovalerica
Acidaemia methylmalonica
Acidaemia propionica
Hyperleucinemia-isoleucinaemia
Hypervalinaemia
E71.2 Disordo metabolismi aminoacidorum catenosorum, non specificatus
Poremeaj metabolizma lananih aminokiselina, neoznaen
E71.3 Disordines metabolismi acidorum stearicorum
Poremeaji metabolizma masnih kiselina
Adrenoleukodystrophia [Addison-Schilder]
Deficientia palmityl-transferasis carnitini muscularis
Iskljuuje: Morbus Schilder (G37.0)

286
Grupa IV

E72.- Disordines metabolismi aminoacidorum, alii


Drugi poremeaji metabolizma aminokiselina
Iskljuuje: arthritis urica (M10.-)
disordines metabolismi:
acidorum stearicorum (E71.3)
aminoacidorum aromaticorum (E70.-)
aminoacidorum catenosorum (E71.0-E71.2)
purini et pyrimidini (E79.-)
patoloki nalazi krvi i mokrae bez dijagnoze (R70-R89)
E72.0 Disordines transportationis aminoacidorum
Poremeaji prenosa aminokiselina
Cystinosis
Cystinuria
Morbus Hartnup
Morbus accumulatio cystini (N29.8*)
Syndroma Fanconi(-de Toni)(-Debr)
Syndroma Lowe
Iskljuuje: disordo metabolismi tryptophani (E70.8)
E72.1 Disordines metabolismi aminoacidorum cum sulfure
Poremeaji metabolizma aminokiselina sa sumporom
Cystathioninuria
Deficientia sulfitooxidasis
Homocystinuria
Methioninaemia
Iskljuuje: deficientia transcobalamini II (D51.2)
E72.2 Disordines metabolismi ureae
Poremeaji metabolizma ureje
Aciduria argininosuccinica
Argininaemia
Citrullinaemia
Hyperammonaemia
Iskljuuje: disordines metabolismi ornithini (E72.4)
E72.3 Disordines metabolismi lysini et hydroxylysini
Poremeaj metabolizma lizina i hidroksilizina
Aciduria glutaris
Hydroxylysinaemia
Hyperlysinaemia
Iskljuuje: Morbus Refsum (G60.1)
Syndroma Zellweger (Q87.8)
E72.4 Disordines metabolismi ornithini
Poremeaji metabolizma ornitina
Ornithinaemia (typus I, II)
E72.5 Disordines metabolismi glycini
Poremeaji metabolizma glicina
Hyperglycinaemia non ketotica
Hyperhydroxyprolinaemia
Hyperprolinaemia (typus I, II)
Sarcosinaemia

287
2010

E72.8 Disordines metabolismi aminoacidorum alii, specificati


Drugi oznaeni poremeaji metabolizma aminokiselina
Disordines metabolismi:
beta-aminoacidorum
cycli gama-glutamini
E72.9 Disordo metabolismi aminoacidorum, non specificatus
Poremeaj metabolizma aminokiselina, neoznaen

E73.- Intolerantia lactosi


Nepodnoenje mlenog eera
E73.0 Deficientia lactasi congenita
Uroeni nedostatak laktaze
E73.1 Deficientia lactasi secundaria
Steeni nedostatak laktaze
E73.8 Intolerantia lactosi alia
Drugo nepodnoenje mlenog eera
E73.9 Intolerantia lactosi, non specificata
Nepodnoenje mlenog eera, neoznaeno

E74.- Disordines metabolismi carbohydratorum alii


Drugi poremeaji metabolizma ugljenih hidrata
Iskljuuje: diabetes mellitus (E10-E14)
hypersecretio glucagoni (E16.3)
hypoglycaemia NOS (E16.2)
mucopolysaccharidosis (E76.0-E76.3)
E74.0 Accumulatio glycogeni abnormalis
Oboljenje uzrokovano nakupljanjem glikogena
Deficientia phosphorylasis hepatis
Glycogenesis cordis
Morbus:
Anderson
Cori
Forbes
Hers
McArdle
Pompe
Tarui
Tauri
von Gierke
E74.1 Disordines metabolismi fructosi
Poremeaji metabolizma groanog eera
Deficientia fructoso-1, 6-diphosphatasis
Fructosuria essentialis
Intolerantia fructosi hereditaria
E74.2 Disordines metabolismi galactosi
Poremeaji metabolizma galaktoze
Deficientia galactokinasis
Galactosaemia
E74.3 Disordines absorptionis carbohydratorum intestinales alii
Drugi crevni poremeaji apsorpcije ugljenih hidrata
Deficientia sucrasis
Malabsorptio glucosogalactosi
Iskljuuje: intolerantia lactosi (E73.-)

288
Grupa IV

E74.4 Disordines metabolismi pyruvati et gluconeogenesis


Poremeaji metabolizma piruvata i glikoneogeneze
Deficientia:
phosphoenolpyruvati carboxykinasis
pyruvati:
carboxylasis
dehydrogenasis
Iskljuuje: anaemia propter disordinem enzymarum (D55.-)
E74.8 Disordines metabolismi carbohydratorum alii, specificati
Drugi oznaeni poremeaji metabolizma ugljenih hidrata
Glycosuria renalis
Oxalosis
Oxaluria
Pentosuria essentialis
E74.9 Disordo metabolismi carbohydrati, non specificatus
Poremeaj metabolizma ugljenih hidrata, neoznaen

E75.- Disordines metabolismi sphingolipidi et depositionis lipidorum alii


Drugi poremeaji metabolizma sfingolipida i deponovanja masti
Iskljuuje: morbus Refsum (G60.1)
mucolipidosis, typus I-III (E77.0-E77.1)
E75.0 Gangliosidosis GM2
GM2-gangliozidoza
Morbus:
Sandhoff
Tay-Sachs
gangliosidosis GM2:
NOS
adulti
juvenilis
E75.1 Gangliosidoses aliae
Druge gangliozidoze
Gangliosidosis:
GM1
GM3
NOS
Mucolipidosis IV
E75.2 Sphingolipidosis alia
Druga sfingolipidoza
Deficientia sulfatasis
Leucodystrophia metachromatica
Morbus:
Fabry(-Anderson)
Gaucher
Krabbe
Niemann-Pick
Syndroma Farber
Iskljuuje: adrenoleucodystrophia [Addison-Schilder] (E71.3)
E75.3 Sphingolipidosis, non specificata
Sfingolipidoza, neoznaena

289
2010

E75.4 Neuronalis ceroides lipofuscinosis


Neuronalna ceroidna lipofuscinoza
Morbus:
Batten
Bielschowsky-Jansky
Kufs
Spielmeyer-Vogt
E75.5 Disordines depositionis lipidorum alii
Drugi poremeaji deponovanja masti
Cholesterosis cerebrotendinsis [van Bogaert-Scherer-Epstein]
Morbus Wolman
E75.6 Disordo depositionis lipidorum, non specificatus
Poremeaj deponovanja masti, neoznaen

E76.- Disordines metabolismi glycosaminoglycanorum


Poremeaj metabolizma glikozaminoglikana
E76.0 Mucopolysaccharidosis, typus I
Mukopolisaharidoza, tip I
Syndroma:
Hurler
Hurler-Scheie
Scheie
E76.1 Mucopolysaccharidosis, typus II
Mukopolisaharidoza, tip II
Syndroma Hunter
E76.2 Mucopolysaccharidoses alii
Druge mukopolisaharidoze
Deficientia beta-glycosonidasis
Mucopolysaccharidosis, typus III, IV, VI, VII
Syndroma:
Maroteaux-Lamy (levis)(gravis)
Morquio(-similis)
Sanfilippo (typus B)(typus C)(typus D)
E76.3 Mucopolysaccharidoses, non specificatae
Mukopolisaharidoze, neoznaene
E76.8 Disordines metabolismi glucosaminoglycanorum alii
Drugi poremeaji metabolizma glikozaminoglikana
E76.9 Disordines metabolismi glucosaminoglycanorum, non specificatus
Poremeaj metabolizma glikozaminoglikana, neoznaen

E77.- Disordines metabolismi glycoproteini


Poremeaji metabolizma glikoproteina
E77.0 Disordines modificationis posttranslationalis enzymarum lysosomarium
Poremeaji posttranslacione modifikacije lizozomnih enzima
Mucolipidosis II [morbus cellulae I]
Mucolipidosis III [polydystrophia pseudo-Hurler]
E77.1 Disordines in degradatione glycoproteini
Poremeaji u razgradnji glikoproteina
Aspartylglucosaminuria
Fucosidosis
Mannosidosis
Sialidosis [mucolipidosis I]

290
Grupa IV

E77.8 Disordines metabolismi glycoproteini alii


Drugi poremeaji metabolizma glikoproteina
E77.9 Disordo metabolismi glycoproteini, non specificatus
Poremeaj metabolizma glikoproteina, neoznaen

E78.- Disordines metabolismi lipoproteini et lipidaemiae alii


Poremeaji metabolizma masti i drugi poremeaji masti u krvi
Iskljuuje: sphingolipidosis (E75.0-E75.3)
E78.0 Hypercholesterolaemia vera
Pravo poveanje holesterola u krvi
Hyperbetalipoproteinaemia
Hypercholesterolaemia familiaris
Hyperlipidaemia, classis A
Hyperlipoproteinaemia Fredrickson, typus IIa
Hyperlipoproteinaemia typus lipoproteini densitatis parvae[LDL]
E78.1 Hyperglyceridaemia vera
Pravo poveanje triglicerida u krvi
Hyperglyceridaemia endogenes
Hyperlipidaemia, classis B
Hyperlipoproteinaemia Fredrickson, typus IV
Hyperlipoproteinaemia typus lipoproteino densitatis minimae [VLDL]
Hyperprebetalipoproteinaemia
E78.2 Hyperlipidaemia mixta
Poveanje raznih vrsta masti
Broad- or floating-betalipoproteinaemia
Hyperbetalipoproteinaemia cum prebetalipoproteinaemia
Hypercholesterolaemia cum hyperglyceridaemia endogeni
Hyperlipidaemia, classis C
Hyperlipoproteinaemia Fredrickson, typus IIb sive III
Xanthoma tuberoeruptiv, um
Xanthoma tuberosum
Iskljuuje: cholesterosis cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)
E78.3 Hyperhylomicronaemia
Poveanje hilomikrona u krvi
Hyperglyceridaemia mixta
Hyperlipidaemia, classis D
Hyperlipoproteinaemia Fredrickson, typus I sive V
E78.4 Hyperlipidaemia alia
Drugo poveanje masti u krvi
Hyperlipidaemia familiaris combinata
E78.5 Hyperlipidaemia, non specificata
Poveanje masti u krvi, neoznaeno
E78.6 Deficientia lipoproteini
Nedostatak lipoproteina
Abetalipoproteinaemia
Deficientia lecithinum-cholesterolum-acyltransferasis
Nedostatak proteina visoke gustine - HDL
Hypoalphalipoproteinaemia
Hypobetalipoproteinaemia (familiaris)
Morbus Tangier
E78.8 Disordines metabolismi lipoproteini alii
Drugi poremeaji metabolizma lipoproteina

291
2010

E78.9 Disordo metabolismi lipoproteini, non specificatus


Poremeaj metabolizma lipoproteina, neoznaen

E79.- Disordines metabolismi purini et pyrimidini


Poremeaji metabolizma purina i pirimidina
Iskljuuje: anaemia orotacidurica (D53.0)
arthritis urica (M10.-)
calculosus renis (N20.0)
immunodeficientiae combinatae (D81.-)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)
E79.0 Hyperuricaemia asymptomatica
Asimptomatsko poveanje mokrane kiseline u krvi
E79.1 Syndroma Lesch-Nyhan
Lech-Nyhanov sindrom
E79.8 Disordines metabolismi purini et pyrimidini alii
Drugi poremeaji metabolizma purina i pirimidina
Xanthinuria hereditaria
E79.9 Disordo metabolismi purini et pyrimidini, non specificatus
Poremeaj metabolizma purina i pirimidina, neoznaen

E80.- Porphyria et disordines metabolismi bilirubini


Porfirija i poremeaji metabolizma bilirubina
Ukljuuje: laesio catalasis et peroxidasis
E80.0 Porphyria erythropoietica hereditaria
Eritropoezna nasledna porfirija
Porphyria erythropoietica congenitalis
Protoporphyria erythropoietica
E80.1 Porphyria cutanea tarda
Pozna porfirija koe
E80.2 Porphyria alia
Druga porfirija
Coproporphyria hereditaria
Porphyria:
NOS
acuta intermittens (hepatica)
Koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), po potrebi, u cilju identifikacije uzroka.
E80.3 Disordines catalasis et peroxidasis
Poremeaji katalaze i peroksidaze
Acatalasia [Takahara]
E80.4 Syndroma Gilbert
Gilbertov sindrom
E80.5 Syndroma Crigler-Najjar
Crigler-Najjarov sindrom
E80.6 Disordines metabolismi bilirubinorum alii
Drugi poremeaji metabolizma bilirubina
Syndroma Dubin-Johnson
Syndroma Rotor
E80.7 Disordo metabolismi bilirubini, non specificatus
Poremeaj metabolizma bilirubina, neoznaen

292
Grupa IV

E83.- Disordines metabolismi mineralium


Poremeji metabolizma mineralnih materija
Iskljuuje: avitaminosis D (E55.-)
deficientia mineralium nutritivorum (E58-E61)
disordo glandulae parathyroideae (E20-E21)
E83.0 Disordo metabolismi cupri
Poremeaj metabolizma bakra
Morbus Menkes
Morbus Wilson
E83.1 Disordines metabolismi ferri
Poremeaji metabolizma gvoa
Haemochromatosis
Iskljuuje: anaemia:
sideroblastica (D64.0-D64.3)
sideropenica (D50.-)
E83.2 Disordines metabolismi zinci
Poremeaji metabolizma cinka
Acrodermatitis enteropathica
E83.3 Disordines metabolismi phosphori et phosphatasis
Poremeaji metabolizma fosfora i fosfata
Deficientia acido phosphatasis
Hypophosphataemia familiaris
Hypophosphatasis
Osteomalatia ad vitaminum D resistens
Rachitis
Iskljuuje: osteomalatia ad adultum (M83.-)
osteoporosis (M80-M81)
E83.4 Disordines metabolismi magnesii
Poremeaji metabolizma magnezijuma
Hypermagnesaemia
Hypomagnesaemia
E83.5 Disordines metabolismi calcii
Poremeaji metabolizma kalcijuma
Hypercalcaemia familiaris hypocalciurica
Hypercalciuria idiopathica
Iskljuuje: chondrocalcinosis (M11.1-M11.2)
hyperparathyroidismus (E21.0-E21.3)
E83.8 Disordines metabolismi mineralium alii
Drugi poremeaji metabolizma minerala
E83.9 Disordo metabolismi mineralium, non specificatus
Poremeaj metabolizma mineralnih materija, neoznaen

E84.- Fibrosis cystica


Cistina fibroza
Ukljuuje: mucoviscidosis
E84.0 Fibrosis cystica pulmonalis
Cistina fibroza plua

293
2010

E84.1 Fibrosis cystica intestinalis


Cistina fibroza creva
Distal intestinal obstruction syndrome
Ileus meconius in fibrosis cystica (P75*)
Iskljuuje: syndroma emboli meconialis (P76.0)
E84.8 Fibrosis cystica cum manifestationibus alli
Cistina fibroza sa drugim manifestacijama
Fibrosis cystica cum manifestationibus combinatis
E84.9 Fibrosis cystica, non specificata
Cistina fibroza, neoznaena

E85.- Amyloidosis
Amiloidoza nagomilavanje amiloida u tkivima
Iskljuuje: morbus Alzheimer (G30.-)
E85.0 Amyloidosis heredofamiliaris, non-neuropathica
Porodino nasledna amiloidoza, bez neurolokih manifestacija
Febris mediterranea familiaris
Nephropathia amyloidalis hereditaria
E85.1 Amyloidosis heredofamiliaris neuropathica
Porodino nasledna amiloidoza sa neurolokim manifestacijama
Polyneuropathia amyloidalis (Portuguese)
E85.2 Amyloidosis heredofamiliaris, non specificata
Porodino nasledna amiloidoza, neoznaena
E85.3 Amyloidosis systemica secundaria
Sistemska sekundarna amiloidoza
Amyloidosis haemodialysogenes
E85.4 Amyloidosis localisata
Lokalizovana amiloidoza
Amyloidosis localisata
E85.8 Amyloidosis alia
Druga amiloidoza
E85.9 Amyloidosis, non specificata
Amiloidoza, neoznaena

E86 Dehidratio et hypovolaemia


Smanjenje koliine vode i zapremine krvi
Ukljuuje: Dehydratio
Depletio voluminis cum plasmate sive fluido extracellulari
Hypovolaemia
Iskljuuje: afflictus (shock) hypovolaemicus:
NOS (R57.1)
post operationem (T81.1)
traumaticus (T79.4)
dehydratio neonati (P74.1)

E87.- Disordines fluidi, electrolyti et aequilibrii acidobasis alii


Drugi poremeaji tenosti, elektrolita i acido-bazne ravnotee
E87.0 Hyperosmolalia et hypernatraemia
Poveana osmolalnost i poveanje natrijuma u krvi
Viak natrijuma [Na]
Preoptereenost natrijumom [Na]

294
Grupa IV

E87.1 Hypoosmolalia et hyponatraemia


Smanjena osmolalnost i smanjenje natrijuma u krvi
Nedostatak natrijuma [Na]
Iskljuuje: syndroma secretionis hormoni antidiuretici abnormalis (E22.2)
E87.2 Acidosis
Poveanje kiselosti krvi
Acidosis:
NOS
lactica
metabolica
respiratoria
Iskljuuje: acidosis diabetica (E10-E14 sa zajednikim etvrtim karakterom .1)
E87.3 Alkalosis
Poveanje alkalnosti krvi
Alkalosis:
NOS
metabolica
respiratoria
E87.4 Disordo aequilibrii acidobasici mixtus
Meoviti poremeaj acido-bazne ravnotee
E87.5 Hyperkaliaemia
Poveanje kalijuma u krvi
Viak kalijuma [K]
Preoptereenost kalijumom [K]
E87.6 Hypokaliaemia
Smanjenje kalijuma u krvi
Nedostatak kalijuma [K]
E87.7 Hypervolaemia
Uveana zapremina krvi
Iskljuuje: oedema (R60.-)
E87.8 Disordines aequlibrii electrolyti et fluidi alii, non alibi classificati
Drugi poremeaji ravnotee tenosti i elektrolita, neklasifikovani na drugom mestu
Disordo metabolismi electrolyti NOS
Hyperchloraemia
Hypochloraemia

E88.- Disordines metabolismi alii


Drugi poremeaji metabolizma
koristiti dodatne ifre spoljanjih uzroka (Grupa XX), po potrebi, u cilju identifikacije leka, ukoliko
je uzrokovan lekovima.
Iskljuuje: histiocytosis X (chronica) (C96.6)
E88.0 Disordines metabolismi plasma-proteini, non alibi classificati
Poremeaji metabolizma belanevina plazme, neklasifikovani na drugom mestu
Bisalbuminaemia
Deficientia alpha-1-antitrypsini
Iskljuuje: disordines metabolismi lipoproteini (E78.-)
gammopathia monoclonalis (MGUS) (D47.2)
hypergammaglobulinaemia polyclonalis (D89.0)
macroglobulinaemia Waldenstrm (C88.0)

295
2010

E88.1 Lipodystrophia, non alibi classificata


Lipodistrofija, neklasifikovana na drugom mestu
Lipodystrophia NOS
Iskljuuje: Morbus Whipple (K90.8)
E88.2 Lipomatosis, non alibi clasificata
Lipomatoza, neklasifikovana na drugom mestu
Lipomatosis:
NOS
dolorosa [Dercum]
E88.3 Syndroma tumor lysis
Sindrom lize - razgradnje tumora
Liza tumora (posle antineoplastine terapije)(spontana)
E88.8 Disordines metabolismi alii, specificati
Drugi oznaeni poremeaji metabolizma
Adenolipomatosis Launois-Bensaude
Trimethylaminuria
E88.9 Disordo metabolismi, non specificatus
Poremeaj metabolizma, neoznaen

E89.- Disordines endocrini et disordines metabolici postprocedurales, non alibi


classificati
Poremeaji lezda sa unutranjim luenjem i poremeaji metabolizma posle
medicinskih intervencija, neklasifikovani na drugom mestu
E89.0 Hypothyreoidismus postproceduralis
Smanjena funkcija titaste lezde posle medicinskih intervencija
Hypothyreoidismus post irradiationem
Hypothyreoidismus post operationem
E89.1 Hypoinsulinaemia postproceduralis
Smanjenje insulina u krvi posle medicinske intervencije
Hyperglycaemia post pancreatectomiam
Hypoinsulinaemia post operationem
E89.2 Hypoparathyreoidismus postproceduralis
Smanjena funkcija paratitaste lezde posle medicinske intervencije
Tetania parathyreopriva
E89.3 Hypopituitarismus postproceduralis
Smanjena funkcija pituitarne lezde posle medicinske intervencije
Hypopituitarismus post irradiationem
E89.4 Hypofunctio ovarii postproceduralis
Smanjena funkcija jajnika posle medicinske intervencije
E89.5 Hypofunctio testicularis postproceduralis
Smanjena funkcija mukih polnih lezda posle medicinske intervencije
E89.6 Hypofunctio adrenocorticalis (-medullaris) postproceduralis
Smanjena funkcija nadbubrene lezde posle medicinske intervencije
E89.8 Disordines glandulae endocrinae et disordines metabolismi postprocedurales alii
Drugi poremeaji lezde sa unutranjim luenjem i poremeaj metabolizma posle
medicinskih intervencija
E89.9 Disordo glandulae endocrinae et disordo metabolismi postproceduralis, non
specificatus
Poremeaj lezda sa unutranjim luenjem i poremeaj metabolizma posle medicinske
intervencije, neoznaen

296
Grupa IV

E90* Disordes nutritionis et disordines metabolismi in morbis alibi classificatis


Poremeaji ishrane i poremeaji metabolizma u bolestima klasifikovanim na
drugom mestu

297
Grupa V

Grupa V

299
Grupa V

Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja


(F00 - F99)

Ukljuuje: poremeaji duevnog razvoja


Iskljuuje: Simptomi, znaci i patoloki kliniki i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu (R00-
R99)

Ova grupa sadri sledee podgrupe:


F00-F09 Organski i simptomatski duevni poremeaji
F10-F19 Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci
F20-F29 Shizofrenija, shizotipski poremeaji i sumanuti poremeaji
F30-F39 Poremeaji raspoloenja (afektivni poremeaji)
F40-F48 Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremeaji
F50-F59 Sindromi poremeenog ponaanja udrueni sa fiziolokim smetnjama i telesnim faktorima
F60-F69 Poremeaji linosti i poremeaji ponaanja odraslih
F70-F79 Duevna zaostalost
F80-F89 Poremeaji razvoja psihe
F90-F98 Poremeaji ponaanja i poremeaji emocija sa poetkom u detinjstvu i adolescenciji
F99-F99 Neoznaen duevni poremeaj

Zvezdicom su oznaene sledee kategorije:


F00* Dementia in morbo Alzheimer
F02* Dementia in morbis aliis, alibi classificatis

301
2010

Organski i simptomatski duevni poremeaji


(F00-F09)
Ova podgrupa obuhvata niz duevnih poremeaja grupisanih na osnovu zajednike, dokazive etiologije bolesti,
povrede ili drugog oteenja mozga, koje dovode do disfunkcije mozga. Disfunkcija moe biti: a) primarna, koja
direktno ili selektivno pogaa mozak, kao to je to kod bolesti, povreda i oteenja; ili b) sekundarna, koja
napada mozak samo kao jedan od vie organa ili sistema tela.
Demencija (F00-F03) je sindrom oboljenja mozga, obino hronine ili progresivne prirode, u kome postoji
viestruko oteenje viih kortikalnih funkcija, ukljuujui pamenje, miljenje, orijentaciju, shvatanje,
raunanje, sposobnost uenja, govor i rasuivanje. Svest nije izmenjena. Kognitivna oteenja su, obino,
praena deterioracijom kontrole emocija, socijalnog ponaanja i motivacije, to moe nekada i da predhodi. Ovaj
se sindrom javlja kod Alzheimerove bolesti, cerebrovaskularne bolesti i u drugim stanjima koja primarno ili
sekundarno pogaaju mozak.
Koristite dodatnu ifru, ako je potrebno, za oznaavanje naglaene bolesti.

F00.-* Dementia in morbo Alzheimer (G30.-)


Demencija u Alzheimerovoj bolesti
Alzheimerova bolest je primarno degenerativno oboljenje mozga nepoznate etiologije sa karakteristinim
neuropatolokim i neurohemijskim odlikama. Poinje, obino, podmuklo, i razvija se sporo ali sigurno u
periodu od nekoliko godina.
F00.0* Dementia in morbo Alzheimer praecox (G30.0)
Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa ranim poetkom
Alzheimerova demencija: poinje pre 65. godine, sa relativno brzim tokom deterioracije i znaajnim multiplim
poremeajima viih kortikalnih funkcija.
Dementia praesenilis, Alzheimer
Morbus Alzheimer, typus 2
degenerativa praesenilis primaria, Alzheimer
F00.1* Dementia in morbo Alzheimer tardiva (G30.1)
Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa kasnim poetkom
Alzheimerova demencija: poinje posle 65. godine (obino u poznim sedamdesetim i kasnijim godinama),
sporo progredira i uglavnom oteuje pamenje.
Dementia degenerativa senilis primaria, Alzheimer typus
Dementia senilis, Alzheimer typus
Morbus Alzheimer, typus 1
F00.2* Dementia in morbo Alzheimer atypica sive mixta (G30.8)
Atipina ili meovita demencija u Alzheimerovoj bolesti
Dementia atypica, Alzheimer typus
F00.9* Dementia in morbo Alzheimer, non specificata (G30.9)
Demencija u Alzheimerovoj bolesti, neoznaena

F01.- Dementia vascularis


Vaskularna demencija
Vaskularna demencija je posledica infarkta mozga, uzrokovana vaskularnim oboljenjem, ukljuujui i
hipertenzivno cerebrovaskularno oboljenje. Infarkti su obino mali, ali kumulativni po svojim efektima.
Poinje, obino, u kasnijem ivotnom dobu.
Ukljuuje: Dementia arteriosclerotica
F01.0 Dementia vascularis acuta
Akutna vaskularna demencija
Obino se razvija brzo, posle niza modanih vaskularnih ponovljenih udara: tromboze, embolije i krvarenja. U
retkim sluajevima, uzrok moe biti i samo jedan masivan infarkt.

302
Grupa V

F01.1 Dementia multiinfarctiva


Demencija usled vie infarkta
Postepeno poinje i prati brojne tranzitorne ishemijske epizode, to izaziva poveanje infarkta u tkivu mozga
Dementia corticalis dominans
F01.2 Dementia vascularis subcorticalis
Vaskularna demencija u potkori mozga
Obuhvata bolesnike sa duevremenim visokim pritiskom i fokusima ishemijske destrukcije, u dubini bele
hemisferne mase mozga. Kora mozga je obino ouvana i to je u suprotnosti sa klinikom slikom, koja moe
nalikovati na Alzheimerovu demenciju.
F01.3 Dementia vascularis mixta, corticalis et subcorticalis
Vaskularna demencija u kori i potkori mozga
F01.8 Dementia vascularis alia
Druga vaskularna demencija
F01.9 Dementia vascularis, non specificata
Vaskularna demencija, neoznaena

F02.-* Dementia in morbis aliis, alibi classificatis


Demencija u drugim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Demencija koju uzrokuju drugi uzroci, ili se to pretpostavlja, a ne Alzheimerova bolest ili cerebrovaskularno
oboljenje. Poetak moe da bude u bilo kom ivotnom dobu, mada retko u starosti.
F02.0* Dementia in morbo Pick (G31.0)
Demencija u Pickovoj bolesti
Progresivna demencija, poinje u srednjem ivotnom dobu, a karakteriu je poromene karaktera, usporeno
napredovanje i socijalna deterioracija, oteenje intelekta, pamenja i govornih funkcija, apatija, euforija i,
ponekad, ekstrapiramidni fenomeni.
F02.1* Dementia in morbo Creutzfeldt-Jakob (A81.0)
Demencija u Creutzfeldt-Jakobovoj bolesti
Progresivna demencija sa obimnim neurolokim znacima, koje uzrokuju specifine neuropatoloke promene, za
koje se pretpostavlja da su uzrokovane prenosivim uzronikom. Poinje, obino, u srednjem ili starijem
ivotnom dobu, ali moe da se javi i bilo kad u zrelom dobu. Tok bolesti je subakutan i dovodi do smrti u toku
jedne do dve godine.
F02.2* Dementia in morbo Huntington (G10)
Demencija u Huntingtonovoj bolesti
Demencija se javlja kao iroko rasprostranjena degeneracija mozga a prenosi se posebnim autosomnim
dominantnim genom. Simptomi se javljaju, tipino, u treoj ili etvrtoj deceniji ivota. Sporo napreduje i
zavrava se, obino, smru za 10 do 15 godina.
Dementia in morbo chorea Huntington
F02.3* Dementia in morbo Parkinson (G20)
Demencija u Parkinsonovoj bolesti
Demencija nastala u toku utvrene Parkinsonove bolesti. Nisu jo dokazane posebne klinike karakteristike za
razlikovanje.
Dementia in:
paralisi agitans
parkinsonismo
F02.4* Dementia in morbo AIDS (B22.0)
Demencija u AIDS bolesti
Demencija se razvija u toku HIV infekcije, a ne postoji istovremeno oboljenje ili stanje koje bi moglo da
objasni kliniku sliku osim HIV infekcije.

303
2010

F02.8* Dementia in morbis aliis specificatis, alibi classificatis


Demencija u drugim oznaenim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Dementia (in):
cerebrolipoidalis (E75.-)
deficientia niacini [pellagra] (E52)
deficientia vitamini B12 (E53.8)
degeneratione hepatolenticulari (E83.0)
epileptica (G40.-)
hypercalcaemica (E83.5)
hypothyroideoismalis (E01.- , E03.-)
lupus erythematosus systemicus (M32.-)
neurosyphilitica (A52.1)
polyarteritis nodosa (M30.0)
sclerosi multiplici (G35)
toxica (T36-T65)
trypanosomiasis (B56.- , B57.-)
uraemia (N18.5)

F03 Dementia non specificata


Demencija, neoznaena
Ukljuuje: Dementia degenerativa primaria NOS
Praesenilis:
Senilis:Praesenilis:
NOS
depressiva sive paranoides typus
dementia NOS
psychosis NOS
Iskljuuje: Dementia senilis cum delirio sive status confusus acutus (F05.1)
senilitas NOS (R54)

F04 Syndroma amnesticum organicum, non propter usum alcoholis et


substantiarum psychoactivarum aliarum
Organski sindrom neseanja, neizazvan upotrebom alkohola i psihoaktivnih
supstanci
Sindrom izraenog oteenja sveeg i starijeg pamenja. Trenutno seanje je ouvano, a smanjena je
sposobnost uenje novog materijala i postoji dezorijentacija u vremenu. Konfabulacije mogu da budu izraene
ali percepcija i druge kognitivne funkcije, ukljuujui inteligenciju, obino su intaktne. Prognoza zavisi od toka
razvoja osnovne lezije.
Ukljuuje: Psychosis Korsakov sive syndroma, non alcoholica
Iskljuuje: Syndroma Korsakov
propter usum alcoholis sive non specificatum (F10.6)
propter usum substantiarum psychoactivarum aliarum (F11-F19 sa zajednikim
etvrtim karakterom .6)
amnesia:
NOS (R41.3)
anterograda (R41.1)
dissociativa (F44.0)
retrograda (R41.2)

304
Grupa V

F05.- Delirium, non propter usum alcoholis et substantiarum psychoactivarum


aliarum
Delirijum, neizazvan upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci
Etioloki nespecifian modani sindrom koji karakteriu istovremeni poremeaji svesti i panje, percepcije,
miljenja, pamenja, emocija, psihomotornog ponaanja i ciklusi spavanje-budno stanje. Trajanje bolesti varira
a teina se kree od blagog do vrlo tekog oblika.
Ukljuuje: acutus sive subacutus:
psychosis infectiva
reactio organica
status confusus (non alcoholicus)
syndroma cerebri
syndroma psychoorganicum
Iskljuuje: delirium tremens alcoholicum sive non specificatum (F10.4)
F05.0 Delirium sine dementia
Delirijum koji nije superponiran na demenciju
F05.1 Delirium superpositum, sed intradementium
Delirijum superponiran na demenciju
Stanja koja ispunjavaju gornji kriterijum, ali se razvijaju u toku demencije (F00-F03).
F05.8 Delirium aliud
Drugi delirijum
Delirium mixtum
Delirium postoperativum
F05.9 Delirium, non specificatum
Delirijum, neoznaen

F06.- Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri sive


morbum corporalem, alii
Drugi duevni poremeaji uzrokovani oteenjem i disfunkcijom mozga i telesnom
boleu
Ukljuuje raznovrsna stanja, uzrono vezana za primarna oboljenja mozga, sistemska oboljenja, egzogeno
toksine supstance, poremeaje lezda sa unutranjim luenjem, hormone ili druge telesne bolesti koje
sekundarno pogaaju mozak.
Iskljuuje: Udruene sa:
delirium (F05.-)
dementia F00-F03
duevni poremeaji i poremeaji ponaanja zbog upotrebe alkohola i psihoaktivnih
supstanci (F10-F19)
F06.0 Hallucinosis organica
Organska halucinoza
Poremeaj sa stalnim ili rekurentnim halucinacijama, obino vidnim ili lunim, pri istoj svesti. Moe se, a ne
mora prepoznati. Moe da se pojavi sumanuta obrada halucinacija, ali sumanute ideje ne dominiraju u klinikoj
slici. Uvid moe biti ouvan.
Status hallucinatorius organicus (non alcoholicus)
Iskljuuje: hallucinosis alcoholica (F10.5)
schizophrenia (F20.-)
F06.1 Disordo catatonicus organicus
Organski katatoni poremeaj
Poremeaj psihomotorne aktivnosti, bilo smanjenje (stupor) ili poveanje (uzbuenje), sa katatonim
simptomima. Ekstremi psihomotornog poremeaja mogu da se naizmenino izmenjuju.
Iskljuuje: Schizophrenia catatonica (F20.2)
stupor:
NOS (R40.1)
dissociativus (F44.2)

305
2010

F06.2 Disordo paranoides organicus (schizophreniae similis)


Organski sumanuti poremaaj (slian shizofreniji)
Poremeaji u kome stalne ili rekurentne sumanutosti dominiraju u klinikoj slici. Sumanutosti mogu biti
praene halucinacijama. Nekada su prisutni i neki znaci koji upuuju na shizofreniju, kao to su bizarne
halucinacije i poremeaji miljenja.
Psychosis in epilepsia shizophreniae similis
Status paranoides et paranoidohallucinatorius organicus
Iskljuuje: Poremeaj:
paranoides persistens (F22.-)
psychosis acuta et transitiva (F23.-)
psychosis medicamentosa (F11-F19 sa zajednikim etvrtim karakterom.5)
schizophrenia (F20.-)
F06.3 Disordines thymiaci [affectivi organici]
Organski poremaaji raspoloenja (afekata)
Poremeaje karakteriu promene raspoloenja ili afekta i, obino, ukupnog nivoa aktivnosti. Depresivna,
manijaka, hipomanijaka ili bipolarna slika bolesti (vidi F30-F32) posledica su organskog oboljenja.
Iskljuuje: Poremeaji raspoloenja, neorganski ili neoznaeni (F30-F39)
F06.4 Disordo anxioticus organicus
Organski anksiozni poremaaj
Poremeaj karakteriu osnovne odlike opteg anksioznog poremeaja (F41.1), paninog poremeaja (F41.0) ili
njihova kombinacija, ali koji nastaju kao posledice organskog oboljenja.
Iskljuuje: Disordines anxiogenes, non organici sive non specificati (F41.-)
F06.5 Disordo dissociativus organicus
Organski disocijativni poremeaj
Poremeaj karakterie gubitak (delimini ili potpuni) normalne integracije izmeu pamenja, identiteta,
neposrednih senzacija i kontrole telesnih pokreta (vidi F 44.-), ali koji nastaje kao posledica organskog
poremeaja.
Iskljuuje: Disordines dissociativi [conversiones], non organici sive non specificati (F44.-)
F06.6 Disordo emotionalis organicus [asthenicus]
Organski emocionalni poremeaj (asteniki)
Poremeaj karakteriu: emocionalna inkontinencija ili labilnost, zamorljivost, razne neprijatne telesne senzacije
(na primer, vrtoglavica) i bolovi, ali ovi nastaju kao posledica organskog poremeaja.
Iskljuuje: disordines somatoformes, non organici sive non specificati (F45.-)
F06.7 Disordo cognitivus gradus minoris
Blagi kognitivni poremeaj
Poremeaj karakteriu oteenje pamenja, tekoe uenja i smanjena sposobnost koncentracije na neki
zadatak, za due vreme. Postoji, esto, izraen duevni zamor, kada su u pitanju mentalni zahtevi. Uenje
novoga je subjektivno oteano ak i kada je objektivni test mogunosti u granicama normalnog opsega. Nijedan
od ovih simptoma nije tako teak da bi se mogla dijagnostikovati ili demencija (F00-F03) ili delirijum (F05.-).
Ovu dijagnozu treba postaviti samo kada postoji neki oznaeni telesni poremeaj i ne treba je koristiti pri bilo
kom duevnom poremeaju ili poremeaju ponaanja iz grupe (F10-F99). Poremeaj moe da predhodi, da se
udrui ili da prati veliki broj raznih infekcija i telesnih poremeaja, modanih i sistematskih, ali sigurni dokaz o
prisutnoj modanoj leziji nije nuan. Moe se razlikovati od postencefalitikog sindroma (F07.1) i
postkomocionog sindroma (F07.2) po etiologiji, ogranienom opsegu blaih simptoma i, obino, kraem
trajanju.
F06.8 Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri et morbum
corporalem alii, specificati
Drugi oznaeni duevni poremeaji uzrokovani oteenjem i disfunkcijom mozga i boleu
tela
Psychosis epileptica NOS

306
Grupa V

F06.9 Disordines mentales propter laesionem et dysfunctionem cerebri et morbum


corporalem, non specificatus
Duevni poremeaj uzrokovan oteenjem i disfunkcijom mozga i boleu tela, neoznaen
Organica:
disordo mentalis NOS
syndroma cerebrale NOS

F07.- Disordines personae et disordines morum propter morbum, laesionem et


dysfunctionem cerebri
Poremeaji linosti i poremeaji ponaanja uzrokovani boleu, oteenjem i
disfunkcijom mozga
Izmena linosti i ponaanja moe biti rezidualna ili istovremena sa boleu, oteenjem ili disfunkcijom mozga.
F07.0 Disordo personae organicus
Organski poremeaji linosti
Poremeaj karakterie znaajna izmena uobiajenih obrazaca premorbidnog ponaanja, to ukljuuje
ispoljavanje emocija, potreba i impulsa. Deo klinike slike mogu biti, takoe, i oteenja kognitivnih, misaonih
i polnih funkcija.
Organica:
personalitas pseudopsychopathica
personalitas pseudoretardata
Syndroma:
epilepticum limbicum
lobi frontalis
lobotomicum
postleucotomicum
Iskljuuje: Mutatio personae:
post morbum psychiatricum (F62.1)
postcatastrophica (F62.0)
disordines personae specifici (F60.-)
post commotionem cerebri (F07.2)
post encephalitidem (F07.1)
F07.1 Syndroma post encephalitidem
Sindrom posle zapaljenja mozga
Rezidualna nespecifina i raznovrsna izmena ponaanja posle oporavka od virusnog ili bakterijskog zapaljenja
mozga. Poremeaj je reverzibilan a to je osnovna razlika od organskog poremeaja linosti.
Iskljuuje: disordo personae organicus (F07.0)
F07.2 Syndroma post commotionem cerebri
Sindrom posle potresa mozga
Sindrom prati povredu glave (obino dovoljno teku da uzrokuje gubitak svesti) i ukljuuje izvestan broj
sasvim razliitih simptoma, kao to su: glavobolja, vrtoglavica, zamor, razdraljivost, tekoe koncentracije i
obavljanja misaonih zadataka, oteenje pamenja, nesanica i sniena tolerancija na stres, emocionalnu
uzbuenost ili alkohol.
Cerebri posttraumatica, non psychotica
Syndroma post contusionem (encephalopathia)
Iskljuuje: Commotio cerebri (S06.0)
F07.8 Disordines personae et disordines morum organici propter morbum, laesionem et
dysfunctionem cerebri alii
Drugi organski poremeaji linosti i poremeaji ponaanja uzrokovani boleu, oteenjem
i disfunkcijom mozga
Disordo hemisphaerii cerebri dextri affectivus (organicus)

307
2010

F07.9 Disordo personae et disordo morum organicus propter morbum, laesionem et


dysfunctionem cerebri, non specificatus
Organski poremeaj linosti i poremeaj ponaanja, uzrokovan boleu, oteenjem i
disfunkcijom mozga, neoznaen
Psychosyndroma organica

F09 Morbus mentalis organicus sive symptomaticus non specificatus


Organska ili simptomatska duevna bolest, neoznaena
Ukljuuje: Psychosis:
organica NOS
symptomatica NOS
Iskljuuje: psychosis NOS (F29)

Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom


psihoaktivnih supstanci
(F10-F19)
Ova podgrupa sadri irok spektar poremeaja koji se razlikuju po klinikoj slici i teini, a svi se mogu pripisati
upotrebi jedne ili vie psihoaktivnih supstanci, koje mogu biti ili ne biti medicinski propisane. Trocifrena cifra
oznaava upotrebljenu supstancu, a etvorocifrena ifra oznaava kliniko stanje. ifre treba koristiti, kao to se
trai, za svaku pojadinanu supstancu, ali treba naglasiti da sve etvorocifrene ifre nisu primenljive za sve
supstance.
Identifikaciju psihoaktivne supstance treba bazirati na to veem broju informacija, to ukljuuje
autoanamnestike podatke, laboratorijske analize krvi, mokrae i dr., somatske i psihosomatske simptome,
ponaanje i klinike znake i druge dokaze, kao to su posedovanje droge, pozitivni heteroanamnestiki podaci od
treih lica i dr. Mnogi korisnici droge upotrebljavaju vie od jedne vrste droge. Ipak, glavna dijagnoza treba da
bude klasifikovana, kad god je to mogue, prema jednoj supstanci (ili grupi korienih supstanci) koja je
uzrokovala prisutni kliniki sindrom. Druge dijagnoze treba ifrirati kada se psihoaktvne supstance
upotrebljavaju u toksinim koliinama (etvorocifrena ifra sa .0), u koliini koja uzrokuje oteenja
(etvorocifrena ifra sa .1), u koliini koja izaziva sindrom zavisnosti (etvorocifrena ifra sa .2) ili u koliini
koja izaziva druge poremeaje (etvorocifrena ifra .3-.9).
Samo u sluajevima kada je upotreba droga tako haotina i nepravilna ili u kojima su doprinosi razliitih droga
nerazdvojivo izmeani treba koristiti ifru F19.- (poremeaji nastali upotrebom mnogobrojnih droga).
Iskljuuje: abusus medicamentosus sine dependentia (F55)
Sledee etvrto mesto u ifri oznaava podkategorije u kategorijama F10-F19:
.0 Intoxicatio acuta
Akutno trovanje
Stanje koje nastaje po unoenju psihoaktivne supstance ili alkohola i prouzrokuje smetnje svesti, kognicije, opaanja,
oseanja, ponaanja ili druge psihosocijalne efekte i reakcije. Ove smetnje su direktno povezane sa farmakolokim
dejstvom supstance i gube se vremenom potpuno osim u sluajevima kad je tkivo oteeno ili kad su nastale druge
komplikacije. Komplikacije mogu biti: povreda, aspiracija povreenog sadraja, delirijum, koma, konvulzije i drugo.
Priroda ovih komplikacija zavisi od grupe farmakoloke supstance i naina upotrebe.
"Bad trips" abusus medicamentosus
Alcoholitas NOS
Alcoholitas acuta
Extasis et disordines possessivi in intoxicatione supstantiis
Intoxicatio pathologica alcoholica
Iskljuuje: Trovanje lekovima, preparatima i biolokim supstancama (T36-T50)

308
Grupa V

.1 Usus noxius
Zloupotreba
Upotreba psihoaktivne supstance koja izaziva oteenje zdravlja. Oteenje zdravlja moe biti telesno (kao u
sluajevima oboljenja jetre kod samounoenja droge pricevima) i duevno (npr. sekundarno depresijska epizoda posle
tekog pijanstva).
Abusus substantiae psychoactivae
.2 Syndroma dependentiae
Sindrom zavisnosti
Skup fiziolokih, bihejvioralnih i kognitivnih fenomena koji se pojavljuju posle ponavljane upotrebe neke supstance ili
grupe supstanci. Sindrom karakteriu: jaka elja za uzimanjem droge, tekoe u kontroli upotrebe i pored tetnih
posledica, porast tolerancije, prioritetna usmerenost ka drogi uz zapostavljanje drugih aktivnosti i obaveza a ponekad i
apstinenecijalno somatsko stanje. Sindrom zavisnosti moe izazvati i pojedinana psihoaktivna supstanca (npr. duvan,
alkohol ili diazepam), grupa supstanci (npr. opijati) ili iroki spektar farmakoloki razliitih supstanci.
Alcoholismus chronicus
Dipsomania
Drug addiction-consuetudo medicamentosa
.3 Syndroma abstinentialis
Apstinencijalni sindrom
Grupa simptoma razliitog obima i stepena teine koji se javljaju po apsolutnom ili relativnom prekidu uzimanja
psihoaktivne supstance posle njenog stalnog (dugotrajnog) uzimanja. Poetak i tok apstinencijalnog sindroma su
razliiti i zavise od vrste supstance i doze koriene neposredno pre prekida. Apstinencijalni sindrom moe biti
komplikovan konvulzijama.
.4 Syndroma abstinentialis cum delirio
Apstinencijalni sindrom sa delirijumom
Poremeaj pri kome se apstinencijalni sindrom komplikuje sa delirijumom obino se ifrira kao F05. Mogu se pojaviti i
konvulzije. Kada se smatra da somatski faktori imaju uzronu ulogu, poremeaj treba ifrirati sa F05.8.
Delirium tremens
.5 Psychosis
Psihotiki poremeaj
Mnotvo psihotinih fenomena koji nastaju tokom ili neposredno nakon upotrebe psihoaktivne supstance, a ne mogu se
objasniti samo akutnom intoksikacijom i ne samo apstinencijalnim sindromom. Poremeaj karakteriu: halucinacije
(obino slune, ali ee vie ula), pogrena prepoznavanja, sumanute ideje (esto paranoidne ili proganjanja),
psihomotorne smetnje (nemir ili stupor) i nenormalni afekt, koji moe biti u opsegu od intenzivnog straha do ekstaze.
Svest je obino bistra, ali moe biti u opsegu od intenzivnog straha do ekstaze. Svest je obino bistra, ali moe postojati
neznatno pomuenje svesti, bez teke konfuzije.
Alcoholica:
amoris
hallucinosis
paranoia
psychosis NOS
Iskljuuje: Disordo psychoticus alcoholicus et pharmacophilicus residualis et tardus (F10-F19 sa
pridruenim etvrtim karakterom .7)
.6 Syndroma amnesticum
Sindrom gubitka pamenja
Sindrom je udruen sa hroninim upadljivim oteenjem pamenja za sveije i starije dogaaje. Skoranje pamenje je
vie oteeno nego prolo, a neposredno reprodukovanje je obino sauvano. Smetnje doivljavanja vremena i
redosleda dogaaja obino postoje, kao i tekoe uenja novih materijala. Konfabulacije mogu biti naznaene ali ne
postoje uvek. Druge kognitivne funkcije su obino relativno sauvane i defekti pamenja su u nesrazmeri sa drugim
smetnjama.
Disordo amnesticus alcoholicus sive pharmacophilicus
Koristi dodatnu ifru, (E51.2 , G32.8*) , ukoliko je potrebno, da se oznai povezanost sa Wernickeovom
boleu ili sindromom.
Syndroma (psychosis) Korsakov/alcoholicum (pharmacophilica) non specificatum
Iskljuuje: Syndroma (sive psychosis) Korsakov non alcoholica (F04)

309
2010

.7 Psychosis residualis et tarda


Psihotiki poremeaj, rezidualni ili sa kasnim poetkom
Poremeaji saznavanja, afekta, linosti ili ponaanja, posle due vremena upotrebe alkohola ili droga, koji perzistiraju,
mogu se pouzdano svrstati u ovu dijagnostiku kategoriju. Poetak poremeaja treba direktno povezati sa upotrebom
psihoaktivne supstance. Sluajeve u kojima se poetni znaci poremeaja pojavljuju kasnije nego epizode, kod upotrebe
te supstancije, treba ifrirati ovde samo kad je jasno da upotrebljiv raspoloivi podatak ukazuje na rezidualnu posledicu
upotrebe psihoaktivne supstance. Ponavljane epoizode mogu se razlikovati od psihoze na osnovu epizodike prirode
(esto), vrlo kratkog trajanja i udvostruavaju doze za doivljavanjae ranijih iskustava sa alkoholom i drogom.
Dementia alcoholica NOS
Dementia et disordo cognitivus gradus lenis
Disordo perceptionis posthallucinogenes
Disordo psychoticus tardivus propter usum substantiarum psychoactivarum
Flashbacks
Residualis:
disordo affectivus
disordo personae et morum residualis
Syndroma cerebri alcoholicum chronicum
Iskljuuje: Alcohol sive propter usum substantiarum psychoactivarum:
Status psychoticus (F10-F19 sa pridruenim etvrtim karakterom .5)
syndroma Korsakov (F10-F19 sa pridruenim etvrtim karakterom .6)
.8 Disordines mentales et disordines morum alii
Drugi duevni poremeaji i poremeaji ponaanja
.9 Disordo mentalis et disordo morum, non specificatus
Duevni poremeaj i poremeaj ponaanja, neoznaen

F10.- Disordines mentales et disordines morum propter usum alcoholis


Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom alkohola
[vidi podelu pre F10]

F11.- Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum


Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom opijata
[vidi podelu pre F10]

F12.- Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum


Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom kanabinoida
[vidi podele pre F10]

F13.- Disordines mentales et disordines morum propter usum hiponoticorum sive


sedativorum
Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili
sedativa
[Vidi podelu pre F10]

F14.- Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini


Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom kokaina
[vidi podelu pre F10]

F15.- Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium


aliorum, coffeinum includens
Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom drugih
stimulansa, ukljuujui kofein
[Vidi podelu pre F10]

F16.- Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium


Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom halucinogena
[vidi podelu pre F10]

310
Grupa V

F17.- Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci


Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom duvana
[vidi podelu pre F10]

F18.- Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum


volatilium
Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom isparljivih
rastvaraa
[vidi podelu pre F10]

F19.- Disordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum


psychoactivarum multiplicium et aliarum
Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja uzrokovani upotrebom vie
psihoaktivnih supstanci i drugih droga
[vidi podelu pre F10]
Ovu kategoriju treba koristiti kada se zna da su upotrebljene dve ili vie psihoaktivnih supstanci, ali nije
mogue proceniti koja je supstanca najvie doprinela poremeaju. Treba je upotrebiti i kada vrsta nekih ili svih
upotrebljenih psihoaktivnih supstanci nije sigurna ili nije poznata. Naime, korisnici droge koji uzimaju vie
droga, esto ne znaju pojedinosti o tome ta uzimaju.
Ukljuuje: zloupotrebu droge NOS

Shizofrenija, shizotipski poremeaji i sumanuti poremeaji


(F20-F29)
Ova grupa obuhvata shizofreniju, kao najvei poremeaj ove grupe, shizotipske poremeaje, stalne sumanute
poremeaje i veu grupu akutnih i prolaznih poremeaja. Shizoafektivni poremeaji su zadrani ovde, iako je
njihova priroda polemina.

F20.- Schizophrenia
Shizofrenija
Shizofrene poremeaje karakteriu, uopte uzev, osnovni i karakteristini poremeaji miljenja, opaanja i
neodgovarajui, otupljeni afekti. Svest i inteligencija su obino neizmenjene, ali se vremenom mogu razviti
kognitivni deficiti. Najznaajniji psihopatoloki fenomeni su eho misli, ubacivanje ili oduzimanje misli,
emitovanje misli, sumanute ideje odnosa i proganjanja, uticaj ili pasivnost, halucinatorni glasovi, koji
komentariu ili raspravljaju o obolelom sa treom osobom, poremeaj miljenja i negativni simptomi.
Tok bolesti moe biti neprekidan ili epizodian sa stalnim pogoranjem, ili sa jednom ili vie epizoda sa
potpunom ili nepotpunom remisijom. Dijagnozu shizofrenije ne treba postavljati ako postoje depresijski ili
manijaki simptomi (osim kad je sigurno da su shizofreni simptomi predhodili afektivnim poremeajima); ako
postoji oigledno modano oboljenje i u stanjima intoksikacije psihoaktivnim supstancama odnosno
apstinencije. Sline poremeaje, koji se razvijaju kod epilepsije ili kod drugih modanih oboljenja, treba
klasifikovati sa F06.2, a one izazvane psihoaktivnim supstancama sa F10-F19, obino etvorocifreno .5.
Iskljuuje: disordo schizotypicus (F21)
reactio schizophrenica (F23.2)
schizophrenia:
acuta (non specificata) (F23.2)
cyclica (F25.2)
F20.0 Schizophrenia paranoides
Paranoidna shizofrenija
U klinikoj slici paranoidne shizofrenije dominiraju relativno stabilne sumanute ideje, esto halucinacije
(obino slune) i perceptualni poremeaji. Poremeaji afekta, volje i govora, kao i katatoni simptomi, ne postoje
ili su relativno beznaajni.
Schizophrenia paraphrenica
Iskljuuje: paranoia (F22.0)
status paranoides involutus (F22.8)

311
2010

F20.1 Schizophrenia hebephrenica


Hebefrena shizofrenija
Oblik shizofrenije koju karakteriu afektivne promene, sumanute ideje i halucinacije u magnovenju i
fragmentarne, a ponaanje je neodgovorno, nepredvidljivo i esto manirirano. Raspoloenje je povrno i
neprimereno. Miljenje je narueno a govor nepovezan. Prisutna je tendencija osamljivanju. Negativni
simptomi se brzo razvijaju, posebno afektivna tupost i gubitak volje, te je, obino, prognoza loa. Hebefrenija
se normalno dijagnostikuje samo kod adolescenata i mlaih osoba.
Hebephrenia
Schizophrenia desorganisata
F20.2 Schizophrenia catatonica
Katatona shizofrenija
Katatonu shizofreniju karakterie izrazit psihomotorni poremeaj, koji se moe kretati izmeu ekstrema kao to
su hiperkinezija i stupor ili automatska poslunost i negativizam. Prisilni stavovi i poloaji mogu se odrati
dugo vreme. Epizode nasilnog ponaanja mogu biti upadljiva odlika ovog stanja. Pojava kakatonije se moe
kombinovati sa oniroidnim stanjem, sa ivopisnim scenskim halucinacijama.
Schizophrenica:
catalepsia
catatonia
flexibilitas cerea
Stupor catatonicus
F20.3 Schizophrenia non differentialis
Nediferencirana shizofrenija
Psihotina stanja koja ispunjavaju opte dijagnostike kriterijume za shizofreniju, ali se ne uklapaju u oblike
F20.0-F20.2, ili pak pokazuju obeleja iz vie tipova bolesti, ali bez jasne dominacije dijagnostikih
karakteristika za jedan oblik.
Schizophrenia atypica
Iskljuuje: depressio postschizophrenica (F20.4)
schizophrenia acuta-disordo psychotica similar (F23.2)
shizophrenia chronica non differentialis (F20.5)
F20.4 Depressio postschizophrenica
Postshizofrena depresija
Depresijska epizoda posle shizofrene bolesti se nekada nastavlja. Neki shizofreni simptomi, pozitivni ili
negativni, moraju i dalje biti prisutni, ali oni vie ne dominiraju u klinikoj slici. Ova depresijska stanja prati
samoubilaki rizik. Ako bolesnik nema vie neke shizofrene simptome, treba postaviti dijagnozu depresivne
epizode (F32.-). Ako su shizofreni simptomi i dalje mnogobrojni i izraziti, treba postaviti dijagnozu
odgovarajueg oblika shizofrenije (F20.0-F20.3).
F20.5 Schizophrenia residualis
Rezidualna shizofrenija
Hronina faza u razvoju shizofrene bolesti. Progredira stalno od poetka do ovog stanja i karakteriu je
dugoroni, ne uvek, ireverzibilni negativni simptomi, kao to su psihomotorna usporenost; smanjena
aktivnost, tupost afekta; pasivnost ili gubljenje inicijative; osiromaenje govora ili njegovog sadraja; oskudna
neverbalna komunikacija izrazima lica, izbegavanjem pogleda, modulacijom glasa i stavom; zanemarivanje
izgleda i socijalnih deavanja.
Schizophrenia chronica non differentialis
Status residualis schizoides
Status residualis schizophrenicus
F20.6 Schizophrenia simplex
Obina shizofrenija
Obina shizofrenija se razvija podmuklo, ali progresivno, a karakteriu je udno ponaanje, nesposobnost
prilagoavanja zahtevima drutva i opadanje sveukupne delatnosti. Razvijaju se karakteristina negativna
obeleja (npr., afektivno otupljivanje i gubitak volje), a bez prethodno uoljivih psihotikih simptoma.

312
Grupa V

F20.8 Schizophrenia alia


Druga shizofrenija
Schizophrenia cenesthopathica
Schizophreniformis:
disordo NOS
psychosis NOS
Iskljuuje: Disordo schizophreniformis brevis (F23.2)
F20.9 Schizophrenia, non specificata
Shizofrenija, neoznaena

F21 Disordo schizotypicus


Poremeaj slian shizofreniji
Poremeaj karakteriu ekscentrino ponaanje i anomalije u miljenju i afektu, slino simptomima shizofrenije,
mada se nedvosmislene i karakteristine shizofrene anomalije ne javljaju ni u kojoj fazi ove bolesti. Simptomi
mogu biti hladan neodgovarajui afekat, udno i ekscentrino ponaanje, nezadovoljstvo, tenja ka socijalnom
povlaenju, paranoidne ili bizarne ideje, opsesivne ruminacije, misaoni i perceptivni poremeaji, povremene
prolazne kvazi-psihotine epizode sa intenzivnim iluzijama, slunim ili drugim halucinacijama i idejama, koje
su bliske sumanutim a nastaju obino bez spoljanje provokacije. Nema jasnog poetka, a evolucija je, obino,
kao u poremeaju linosti.
Ukljuuje: Disordo personae schisotypicus
Reactio schizophrenica latens
Schizophrenia:
latens
limitans (borderline)
praepsychotica
prodromalis
pseudoneurotica
pseudopsychopathica
Iskljuuje: disordo personae schisoides (F60.1)
syndroma Asperger (F84.5)

F22.- Psychoses paranoides persistentes


Stalna sumanuta duevna oboljenja
Raznovrsni poremeaji pri kojima dugotrajne sumanute ideje ine jedinu ili najuoljiviju kliniku
karakteristiku, a koje se ne mogu klasifikovati kao organski, shizofreni ili afektivni poremeaj. Ako sumanuti
poremeaji traju manje od nekoliko meseci, ili pak privremeno, treba koristiti ifru F23.-
F22.0 Paranoia
Paranoja-sumanuto duevno oboljenje
Poremeaj karakteriu razvoj jedne sumanute ideje ili grupe meusobno povezanih sumanutih ideja, koje su
obino uporne, a ponekad traju celog ivota. Sadraj sumanute ideje (ili ideja) veoma je promenljiv. Ova
dijagnoza ne obuhvata: jasne i uporne slune halucinacije (glasovi); shizofrene simptome (kao to su sumanute
ideje kontrole i naglaena afektivna tupost); i modano oboljenje. Meutim, prisustvo povremenih ili prolaznih
slunih halucinacija, naroito kod straijijh pacijenata, ne iskljuuje ovu dijagnozu, i to pod uslovom da ovi
simptomi nisu tipino shizofreni i ine samo mali deo sveukupne klinike slike.
Paranoia
Paranoides:
psychosis
status
Paraphrenia (tarda)
Sensitiver Beziehungswahn
Iskljuuje: paranoides:
disordo personae paranoides (F60.0)
psychosis psychogenes (F23.3)
reactio paranoides (F23.3)
schizophrenia (F20.0)

313
2010

F22.8 Psychoses paranoides persistentes aliae


Druga stalna sumanuta duevna oboljenja
Sumanuta ideja ili ideje praene su upornim slunim halucinacijama ili shizofrenim simptomima, koji ne
opravdavaju dijagnozu shizofrenije (F20.-).
Dysmorphophobia paranoides
Paranoia querulans
Status paranoides involutus
F22.9 Psychosis paranoides persistens, non specificata
Stalno sumanuto duevno oboljenje, neoznaeno

F23.- Psychoses acutae et transitivae


Akutna i prolazna duevna oboljenja
Heterogena grupa poremeaja, koju karakterie akutan poetak psihikih simptoma, kao to su sumanute ideje,
halucinacije, percptivni poremeaji i snana, iznenadna promena ponaanja. Akutni poetak oznaava razvoj
jasne psihotike klinike slike u periodu od dve nedelje ili krae. Za ove poremeaje nema dokaza o organskom
poreklu. esto postoji zbunjenost, ali ne i dezorijentacija u vremenu, prostoru i prema linostima ili pak
nedovoljno intenzivna da opravda dijagnozu organski uzrokovanog delrijuma (F05-). Potpuni oporavak, obino,
nastaje u toku nekoliko meseci, a esto i za nekoliko nedelja ili ak dana. Ako poremeaj perzistira, promena
klasifikacije bie nuna. Poremeaj moe, a ne mora, biti udruen sa akutnim stresom, stresogenim dogaajima
koji predhode poetku jednu ili dve nedelje.
F23.0 Psychosis polymorpha acuta sine symptomatis schizophreniae
Akutno polimorfno duevno oboljenje bez simptoma shizofrenije
Akutna psihoza sa halucinacijama, sumanutim idejama, perceptivnim poremeajima, ali upadljivo
promenljivim iz dana u dan ili ak iz sata u sat. esto postoji emotivni nemir sa intenzivnim prolaznim
oseanjima sree ili ushienja, anksioznosti i razdraljivosti. Sveukupnu kliniku sliku karakteriu
polimorfizam i nestabilnost, ali to ne opravdava dijagnozu shizofrenije (F20.-). Ovi poremeaji, esto. naglo
poinju, razvijaju se rapidno za nekoliko dana a rapidno obino nestaju i simptomi, i ne ponavljaju se. Ako
simptomi traju, dijagnozu treba menjati u stalni sumanuti poremeaj (F22.-).
Cycloides psychosis sine symptomatis schizophrenicis
Psychosis delirans sine symptomatis schizophreniae sive non specificata
F23.1 Psychosis polymorpha acuta cum symptomatis schizophreniae
Akutno polimorfno duevno oboljenje sa simptomima shizofrenije
Akutna psihoza polimorfne i nestabilne klinike slike, opisane u F23.0, ali neki simptomi, uprkos nestabilnosti,
tipini su za shizofreniju i traju due vreme. Ako shizofreni simptomi perzistiraju, dijagnozu treba promeniti u
shizofreniju (F20.-)
Psychosis cycloides cum symptomatis shizophreniae
Psychosis delirans cum symptomatis shizophreniae
F23.2 Psychosis acuta schizophreniae similis
Akutno duevno oboljenje slino shizofreniji
Akutna psihoza sa relativno stabilnim psihotinim simptomima i koji opravdavaju dijagnozu shizofrenije, ali su
trajali manje od mesec dana. Ne postoji nestabilna polimorfna klinika slika, opisana u F23.0. Ako shizofreni
simptomi perzistiraju, dijagnozu treba promeniti u shizofreniju (F20.-).
Oneirophrenia
Reactio schizophrenica
Schizophrenia acuta (non differentialis)
Schizophreniformis brevis:
disordo
psychosis
Iskljuuje: Disordo paranoides organicus (schizophreniae similis) (F06.2)
Disordo schizophreniformis NOS (F20.8)
F23.3 Psychoses acutae praedominanter paranoides aliae
Druga akutna preteno sumanuta duevna oboljenja
Akutni psihotiki poremeaji sa relativno stabilnim sumanutim idejama ili halucinacijama u klinikoj slici, ali
koji ne opravdavaju dijagnozu shizofrenije (F20.-). Ako sumanute ideje perzistiraju, dijagnozu treba promeniti
u paranoidni poremeaj (F22.-).
Psychosis paranoides psychogenes
Reactio paranoides

314
Grupa V

F23.8 Psychoses acutae et transitivae aliae


Druga akutna i prolazna duevna oboljenja
Druge akutne psihoze, koje nisu organski uzrokovane i koje se ne mogu opravdano klasifikovati u ifre F23.0-
F23.3.
F23.9 Psychosis acuta et transitiva, non specificata
Akutno i prolazno duevno oboljenje, neoznaeno
Psychosis reactiva
Psychosis reactiva NOS

F24 Psychosis paranoides inducta


Indukovano sumanuto duevno oboljenje
Sumanuti poremeaj kod dve ili vie osoba koje su tesno vezane emocionalno. Samo jedna osoba boluje od
pravog psihotikog poremeaja a druge (a) su indukovane i obino ozdrave kad se odvoje.
Ukljuuje: Folie deux (insania dualis)
Inductus:
disordo paranoides
disordo psychoticus

F25.- Psychoses schizoaffectivae


Shizoafektivna duevna oboljenja
Epizodini poremeaji sa istaknutim afektivnim i shizofrenim simptomima, ali koji potpuno ne opravdavaju
dijagnozu shizofrenije, depresivne ili manijake epizode. Druga stanja, u kojima se afektivni simptomi
nadograuju na raniju shizofreniju, ili koegzistiraju ili se smenjuju sa drugim stalnim oblicima sumanutih
poremeaja druge vrste, klasifikuju se u podgrupu F20-F29. Neodgovarajui psihotiki simptomi za afektivne
poremeaje ne opravdavaju dijagnozu shizoafektivnog poremeaja.
F25.0 Psychosis schizoaffectiva, typus maniacus
Shizoafektivno duevno oboljenje, manijaki tip
Epizodni poremeaj sa istaknutim shizofrenim i manijskim simptomima, ali tako da ne opravdavaju dijagnozu
shizofrenije ili manijske epizode. Ovu kategoriju treba koristiti i za pojedinanu shizoafektivnu epizodu i za
recidivirajui poremeaj, gde je veina epizoda shizoafektivna, manijskog tipa.
Psychosis schizophreniformis, typus maniacus
Psychosis schizoaffectiva, typus maniacus
F25.1 Psychosis schizoaffectiva, typus depressivus
Shizoafektivno duevno oboljenje, depresijski tip
Epizodni poremeaj sa istaknutim shizofrenim i depresijskim simptomima, ali takav da ne opravdava dijagnozu
shizofrenije ili depresivne epizode. Ovu kategoriju treba koristiti i za pojedinanu shizoafektivnu epizodu i za
recidivirajui poremeaj, gde je veina epizoda shizoafektivna, depresijskog tipa.
Psychosis schizoaffectiva, typus depressivus
Psychosis schizophreniformis, typus depressivus
F25.2 Psychosis schizoaffectiva, typus mixtus
Shizoafektivno duevno oboljenje, meoviti tip
Psychosis schizophrenica et affectiva mixta
Schizophrenia cyclica
F25.8 Psychoses schizoaffectivae aliae
Druga shizoafektivna duevna oboljenja
F25.9 Psychosis schizoaffectiva, non specificata
Shizoafektivno duevno oboljenje, neoznaeno
Psychosis schizoaffectiva NOS

F28 Psychosis non organica, typus alius


Drugo neorgansko duevno oboljenje
Ovu kategoriju koristiti kada sumanuti i halucinatorni poremeaji ne opravdavaju dijagnozu shizofrenije
(F20.-), perzistentne sumanute poremeaje (F22.-), akutne i prolazne psihoze (F23.-), psihotiku manijsku
epizodu (F30.2) ili teku depresivnu epizodu (F32.3).
Ukljuuje: Psychosis hallucinatoria chronica

315
2010

F29 Psychosis non organica, non specificata


Neorgansko duevno oboljenje, neoznaeno
Ukljuuje: Psychosis NOS
Iskljuuje: disordo mentalis NOS (F99)
psychosis organica sive symptomatica NOS (F09)

Poremeaji raspoloenja (afektivni poremeaji)


(F30-F39)
Ova podgrupa obuhvata poremeaje afekta ili raspoloenja od depresije (sa ili bez pridruene anksioznosti) do
ushienja. Promena raspoloenja je obino praena promenom ukupnog nivoa aktivnosti a veina drugih
simptoma je sekundarna ili u kontekstu ovih promena raspoloenja i oduevljenja. Veina ovih poremeaja se
ponavlja i poetak pojedinanih epizoda esto moe biti povezan sa stresnim dogaajima ili situacijama.

F30.- Mania
Manina epizoda
Koristiti sva oboljenja ove podgrupe samo za pojedinane manijske epizode. Kod pojedinaca koji su ranije
imali epizode depresije, hipomanije, manije ili meovite epizode treba ifrirati kao bipolarni afektivni
poremeaj (F31).
Ukljuuje: disordo bipolaris, digressio maniaca singularis
F30.0 Hypomania
Hipomanija
Hipomaniju karakteriu stalno povieno raspoloenje, poveana energija i aktivnost, obino, izraeno oseanje
blagostanja, dobre fizike i duevne efikasnosti. Poveana drutvenost, govorljivost, preterana familijarnost,
poveana polna energija i smanjena potreba za spavanjem esto postoje, ali ne u takvom stepenu da bi teko
ugrozili rad ili izazvali odbacivanje bolesnika od strane okoline. Mogu se pojaviti razdraljivost, uobraeno i
prostako ponaanje, umesto ee euforine drutvenosti. Izmene raspoloenja i ponaanja nisu praene
halucinacijama ili sumanutim idejama.
F30.1 Mania non psychotica
Manija bez psihotikih simptoma
Raspoloenje je povieno, nezavisno od okolnosti bolesnika, i moe varirati od bezbrine veselosti do skoro
nekontrolisanog uzbuenja. Raspoloenje je praeno poveanom energijom i rezultira u hiperaktivnost,
poveanu govorljivost i nesanicu. Panja se ne moe zadrati i esto postoji naglaena rasejanost.
Sampotovanje je, esto, naraslo, sa idejama veliine i slobodnim izraavanjem. Normalne socijalne inhibicije
nestaju i to moe dovesti do neuobiajenog, nepromiljenog ponaanja ili ponaanja neprimerenog za dotinu
osobu.
F30.2 Mania psychotica
Manija sa psihotikim simptomima
Pored klinike slike opisane u F30.1, postoje i sumanute ideje (obino veliine) ili halucinacije (obino glasovi
govore direktno bolesniku). Prejaka uzbuenost bolesnika, preteran motorni nemir i bujica ideja tako su
izraeni da obolelog nije mogue razumeti, te je nemogua obina komunikacija.
Manija sa:
raspoloenju nepodudarnim psihotikim simptomima
raspoloenju podudarnim psihotikim simptomima
Maniki stupor
F30.8 Episodia maniaca alia
Druge manijske epizode
F30.9 Episodium maniacum, non specificatum
Manijska epizoda, neoznaena
Mania NOS

316
Grupa V

F31.- Psychosis affectiva, typus bipolaris


Afektivno bipolarno duevno oboljenje
Poremeaj karakteriu dva ili vie puta ponovljene epizode u kojima su bolesnikova raspoloenja i aktivnost
znaajno poremeeni. Ova smetnja se sastoji, u nekim sluajevima, od povienja raspoloenja i poveane
energije i aktivnosti (hipomanija ili manija), a u drugim sluajevima od depresijskog raspoloenja i smanjenja
energije i aktivnosti (depresija). este epizode samo hipomanije ili manije treba klasifikovati kao bipolarni
poremeaj.
Ukljuuje: maniacodepresivus
morbus
psychosis
reactio
Iskljuuje: cyclothymia (F34.0)
psychosis bipolaris, episodium maniacum (F30.-)
F31.0 Psychosis affectiva bipolaris, episodium hypomaniacum
Afektivno bipolarno duevno oboljenje, hipomanijska epizoda
Bolesnik je sada hipomanijaan, a bila je nekada bar jedna druga afektivna epizoda (hipomanijska, manijska,
depresijska ili meovita).
F31.1 Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum non psychoticum
Afektivno bipolarno duevno oboljenje, manijska epizoda bez psihotikih simptoma
Bolesnik je sada manijaan, ali bez znakova psihoze (kao F30.1), a nekada je imao bar jednu afektivnu epizodu
(hipomanijska, manijska, depresijska ili meovita).
F31.2 Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum psychoticum
Afektivno bipolarno duevno oboljenje, manijska epizoda sa simptomima psihoze
Bolesnik je sada manijaan, sa simptomima psihoze (kao u F30.2), a nekada je imao bar jednu afektivnu
epizodu (hipomanijska, manijska, depresijska ili meovita).
F31.3 Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum, gradus levis sive moderati
Afektivno bipolarno duevno oboljenje, blaga ili umerena depresijska epizoda
Bolesnik je sada depresivan, blago ili umereno (F32.0 ili F32.1), a nekada je imao bar jednu utvrenu
hipomanijsku, manijsku ili meovitu afektivnu epizodu.
F31.4 Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum non psychoticum, gradus
gravis
Afektivno bipolarno duevno oboljenje, teka depresijska epizoda bez psihotikih simptoma
Bolesnik je sada depresivan, kao kod teke depresivne epizode bez psihotikih simptoma (F32.2), a imao je
nekada bar jednu utvrenu hipomanijsku, manijsku ili meovitu afektivnu epizodu.
F31.5 Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum psychoticum, gradus gravis
Afektivno bipolarno duevno oboljenje, teka depresijska epizoda sa simptomima psihoze
Bolesnik je sada depresivan, kao kod depresivne epizode sa psihotikim simptomima (F32.3) a imao je nekada
bar jednu utvrenu hipomanijsku, manijsku ili meovitu afektivnu epizodu.
F31.6 Psychosis affectiva bipolaris, episodium mixtum
Afektivno bipolarno duevno oboljenje, meovita epizoda
Bolesnik je imao nekada bar jednu utvrenu hipomanijsku, manijsku, depresivnu ili meovitu epizodu i sada
ima meavinu ili brzo smenjivanje manijskih ili depresijskih simptoma.
Iskljuuje: episodium affectivum mixtum (singulum) (F38.0)
F31.7 Psychosis affectiva bipolaris, in remissione
Afektivno bipolarno duevno oboljenje, u remisiji
Bolesnik je imao nekada bar jednu utvrenu hipomanijsku, manijsku, depresivnu ili meovitu epizodu, a pored
toga i barem jo jednu drugu afektivnu epizodu hipomanijskog, manijskog, depresijskiog ili meovitog tipa, ali
sada, i nekoliko meseci, ne pati od bilo kog znaajnog poremeaja raspoloenja. Periode remisije tokom
profilaktikih tretmana treba ovde ifrirati.
F31.8 Psychosis affectiva bipolaris alia
Drugo afektivno bipolarno duevno oboljenje
Episodium maniacum recidivum NOS
Psychosis bipolaris II
F31.9 Psychosis affectiva bipolaris, non specificata
Afektivno bipolarno duevno oboljenje, neoznaeno

317
2010

F32.- Depressio
Depresija-depresijsko duevno oboljenje
Bolesnik pati od depresijskog raspoloenja, smanjenja energije i aktivnosti u blagim, umerenim i tekim
depresijskim epizodama. Umanjena su zadovoljstva, interesovanja i koncenracija, a zamorenost je esta ak i
posle neznatnih napora. Spavanje je obino poremeeno, a apetit je smanjen. Samopuzdanje i samopotovanje
su gotovo uvek redukovani ak i kod blagih oblika depresije a prisutne su, esto, neke ideje krivice i
bezvrednosti. Depresijsko raspoloenje varira neznatno iz dana u dan i esto je neusklaeno sa okolnostima i
moe biti praeno takozvanim telesnim simptomima, kao i oseanjem gubitka interesovanja, gubitka
zadovoljstva i ranijim buenjem (nego obino). Depresija je gora ujutro, sa znacima motorne usporenosti,
agitacije, gubitka apetita, gubitka telesne teine i gubitka polne moi. U zavisnosti od broja i teine simptoma,
depresijska epizoda se moe oznaiti kao blaga, umerena i teka.
Ukljuuje: single episodes of:
depressio psychogenes
depressio reactiva
reactio depressiva
Iskljuuje: disordo acommodationis (F43.2)
disordo cum disordine morum F91.- (F92.0)
disordo depressivus recidivus (F33.-)
F32.0 Episodium depressivum, gradus levis
Blaga depresijska epizoda
Obino postoje dva ili tri opisana simptoma. Bolesnik je, obino, depresivan sa tim simptomima, ali moe
verovatno da nastavi mnoge aktivnosti.
F32.1 Episodium depressivum, gradus moderati
Umerena depresijska epizoda
Obino postoje etiri ili vie opisanih simptoma i bolesnik ima, verovatno, znatne tekoe u nastavljanju svojih
obinih aktivnosti.
F32.2 Episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris
Teka depresijska epizoda bez simptoma psihoze
U tekoj depresijskoj epizodi nekoliko opisanih simptoma su istaknuti i iznurujui, a tipini su gubitak
samopotovanja i ideje bezvrednosti ili krivice. esto postoje samoubilake ideje i radnje i brojne telesne
tegobe.
Depressio agitata
Depressio major non psychotica, episodium singulare
Depressio vitalis
F32.3 Episodium depressivum psychoticum, gradus majoris
Teka depresijska epizoda sa simptomima psihoze
Teka depresijska epizoda (kao to je opisana u F32.2) u kojoj postoje i halucinacije, sumanutosti, motorna
usporenost ili depresijski stupor, tako teki da onemoguavaju normalne socijalne aktivnosti. ivot moe biti
ugroen zbog sklonosti samoubistvu, dehidracije ili gladovanja. Halucinacije i sumanutosti mogu, a ne moraju,
biti u skladu sa raspoloenjem.
Episodium singulare:
depressio psychotica gradus majoris
depressio psychotica psychogenes
psychosis depressiva
psychosis depressiva reactiva
F32.8 Episodia depressiva alia
Druge depresijske epizode
Depressio atypica
Depressio singularis latens NOS
F32.9 Episodium depressivum, non specificatum
Depresijska epizoda, neoznaena
Depressio NOS
Disordo depressivus NOS

318
Grupa V

F33.- Depressio recurrens


Povratan depresijski poremeaj
Poremeaj karakteriu ponavljane epizode depresije (kao to su opisane depresijske epizode u F32.-) bez bilo
kakve ranije manijske epizode sa povienim raspoloenjem i porastom energije (manija). Meutim, mogu se
pojaviti kratkotrajne epizode blage povienosti raspoloenja i aktivnosti (hipomanija) neposredno posle
depresivne epizode, nekada precipitirane terapijom depresije. Tei oblici ovih depresijskih poremeaja (F33.2 i
F33.3) imaju mnogo zajednikih sadraja sa melanholijom, bipolarnom, endogenom i ivotno ugroavajuom
depresijom. Prva epizoda se moe pojaviti u svakom uzrastu, od detinjstva do starosti. Poetak moe biti akutan
ili pritajen i traje razliito dugo, od nekoliko nedelja do vie meseci. Rizik od pojavljivanja manijske epizode
kod bolesnika sa recidivirajuim depresijskim poremeajem nikada ne nestaje potpuno, bez obzira na broj
doivljenih depresijskih epizoda. Ako se ovo desi, dijagnozu treba promeniti u bipolarni afektivni poremeaj
(F31.-).
Ukljuuje: Episodium recidivum:
depressio psychogenes
depressio reactiva
reactio depressiva
disordo depressivus temporalis
Iskljuuje: episodium depressivum recidivum breve (F38.1)
F33.0 Depressio recidiva, gradus levis
Blag povratan depresijski poremeaj
Poremeaj karakteriu recidivirajue epizode depresije, a tekua je blaga po jaini, kao i F32.0, i bez podataka o
maniji.
F33.1 Depressio recidiva gradus moderati
Umeren povratan depresijski poremeaj
Poremeaj karakteriu recidivirajue epizode depresije, a sadanja je umerene jaine, kao u F32.1, i bez
podataka o maniji.
F33.2 Depressio recidiva non psychotica gradus majoris
Teak povratan depresijski poremeaj bez simptoma psihoze
Poremeaj karakteriu recidivirajue epizode depresije, a sadanja je teka ali bez znakova psihoze, kao u
F32.2, i bez podataka o maniji.
Depressio endogenes non psychotica
Depressio recidiva non psychotica gradus majoris
Depressio recidiva vitalis non psychotica
Psychosis maniacodepressiva, phasis depressionis, non psychotica
F33.3 Depressio psychotica recidiva gradus majoris
Teak povratni depresijski poremeaj sa simptomima psihoze
Poremeaj karakteriu recidivirajue epizode depresije, a sadanja epizoda je teka sa simptomima psihoze, kao
u F32.3, i bez ranijih epizoda manije.
Depressio psychotica endogenes
Psychosis maniacodepressiva, psychotica, typus depressivus
Recidiva:
depressio psychotica
depressio psychotica gradus majoris
psychosis depressiva psychogenes
psychosis depressiva reactiva
F33.4 Depressio recidiva in remissione
Povratan depresijski poremeaj, u remisiji
Pacijent je imao ranije dve ili vie depresijskih epizoda (kao u F33.0-F33.3), ali depresijske simptome nije imao
nekoliko meseci.
F33.8 Depressio recidiva alia
Drugi povratni depresijski poremeaj
F33.9 Disordo depressivus recidivus, non specificatus
Povratan depresijski poremeaj, neoznaen
Depressio monopolaris NOS

319
2010

F34.- Disordines thymici (affectivi) permanentes


Stalni poremeaji raspoloenja (afekata)
Trajni i esto fluktuirajui poremeaji raspoloenja, pri kojima veina pojedinih epizoda nije dovoljno teka da
bi se potvrdile kao hipomanija ili blaga depresijska epizoda. Traju godinama, a nekada tokom veeg dela ivota
odrasle osobe i ove osobe izloene su znaajnom trpljenju i invalidnosti. U nekim sluajevima, recidivirajue ili
pojedinane manijske ili depresijske epizode se mogu superponirati u trajan afektivni poremeaj.
F34.0 Cyclothymia
Ciklotimija-naizmenina promena raspoloenja
Stalno nestabilno raspoloenje prate brojni periodi depresije i blagog ushienja, ali nedovoljno intenzivni i dugi
da se dijagnostikuju kao bipolarni afektivni poremeaji (F31.-) ili depresijski recidivirajui poremeaj (F33.-).
Ovaj poremeaj se esto nalazi meu roacima obolelih od bipolarnog afektivnog poremeaja. Neki oboleli od
ciklotimije mogu konano da dobiju bipolarni afektivni poremeaj.
Disordo affectivus personalis
Persona ciclothymiaca
Persona cycloides
F34.1 Dysthimia
Distimija-hronino depresijsko raspoloenje
Hronino, viegodinje, depresijsko raspoloenje, nedovoljno snano ili dugotrajno da opravda dijagnozu za
teak, umeren ili blag depresijski recidivirajui poremeaj (F33.-).
Depressio anxiotica permanens
Depressio neurotica
Depressiva:
Disordo personae depressivus
neurosis
Iskljuuje: depressio anxiotica (moderata sive non permanens) (F41.2)
F34.8 Disordines affectivi permanentes alii
Drugi stalni afektivni poremeaji
F34.9 Disordo thymicus (affectivus) permanens, non specificatus
Stalni poremeaj raspoloenja (afekta), neoznaen

F38.- Disordines thymiaci affectivi alii


Drugi poremeaji raspoloenja (afekata)
Svi poremeaji raspoloenja koji se opravdano ne mogu klasifikovati kao F30-F34, jer nisu dovoljno teki i
dugotrajni.
F38.0 Disordines thymiaci (affectivi) singuli alii
Drugi pojedinani poremeaji raspoloenja (afekata)
Episodium affectivum mixtum
F38.1 Disordines thymiaci (affectivi) recidivi alii
Drugi povratni poremeaji raspoloenja (afekata)
Episodium depressivum recidivum breve
F38.8 Disordines thymiaci (affectivi) alii specificati
Drugi oznaeni poremeaji raspoloenja (afekata)

F39 Disordo thymiacus (affectivus), non specificatus


Poremeaj raspoloenja (afekta), neoznaen
Ukljuuje: Psychosis affectiva NOS

320
Grupa V

Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremeaji


(F40-F48)
Iskljuuje: Disordines morum F91.- (F92.8)

F40.- Disordines anxiosi phobici


Fobijski anksiozni poremeaji
Grupa poremeaja u kojima se anksioznost izaziva samo, ili uglavnom, u odreenim dobro definisanim
situacijama, koje nisu u stvari opasne. Stoga se ove situacije izbegavaju ili podnose sa strahom. Bolesnik moe
da usmeri svoju panju na pojedinane simptome kao to su: palpitacije, oseaj nesvestice, a to je esto
povezano sa sekundarnim strahom od smrti, gubitka kontrole i ludila. I pomisao o ulaenju u fobijsku situaciju
obino izaziva oekivanu anksioznost. Fobijski strah esto koegzistira sa depresijom. Da li treba postaviti dve
dijagnoze, fobiku anksioznost i depresijsku epizodu, ili samo jednu, odreuju trajanje ova dva stanja i
terapijski rezultati u vreme leenja.
F40.0 Agoraphobia
Agorafobija-strah od trgova, otvorenog prostora i dr.
Dosta dobro poznata grupa fobija koja obuhvata strah od naputanja kue, ulaenja u radnje, strah od guvi,
javnih mesta ili od samostalnog putovanja vozovima, autobusima ili avionima. Paniki poremeaj je esto slika
sadanje epizode i prolih epizoda. Depresijski i opsesivni simptomi i socijalne fobije esto postoje, kao pratee
karakteristike. Izbegavanje fobijskih situacija je esto upadljivo i neki fobiari doivljavaju malu anksioznost,
jer mogu da izbegavaju svoje fobijske situacije.
Agoraphobia sine disordine panico
Disodo panicus cum agoraphobia
F40.1 Phobia socialis
Socijalna fobija
Strah od posmatranja drugih ljudi dovodi do izbegavanja socijalnih situacija. Socijalne fobije prate, obino,
nizak nivo samopotovanja i strah od kritike. Moe se ispoljavati kao strah od crvenjenja, drhtanja ruku,
munine ili nagona za mokrenje. Bolesnik je, ponekad, ubeen da je jedna od svih sekundarnih manifestacija
primarni problem njegove anksioznosti. Simptomi mogu progredirati do nastupa panike.
Anthropophobia
Neurosis socialis
F40.2 Phobia specifica (separata)
Specifina (izolovana) fobija
Ova fobija je ograniena na usko specifine situacije, ako to su: blizina pojedinih ivotinja, visina, grmljavina,
mrak, letenje, zatvoreni prostori, uriniranje ili defekacija u javnim toaletima, jedenje neke hrane, odlazak
zubaru, pogled na krv ili povredu. Mada je provokativna situacija diskretna, kontakt sa njom moe izazvati
paniku, kao kod agorafobije ili socijalne fobije.
Acrophobia
Animalophobia
Claustrophobia
Phobia simplex
Iskljuuje: dysmorphophobia (F45.2)
nosophobia (F45.2)
F40.8 Disordines phobici anxiosi alii
Drugi fobijsko-anksiozni poremeaji
F40.9 Disordo phobica anxiosus non specificatus
Fobijsko-anksiozni poremeaj, neoznaen
Phobia NOS
Status phobicus NOS

321
2010

F41.- Disordines anxiosi alii


Drugi anksiozni poremeaji
Anskioznost je glavni simptom ovih poremeaja i nije vezana za neku posebnu situaciju u okolini. Depresijski i
opsesivni simptomi, pa i neki elementi fobijske anksioznosti, mogu takoe da postoje, pod uslovom da su jasno
sekundarni ili manje teki.
F41.0 Disordo panicus, episodum anxiosum paroxismale
Paniki poremeaj, epizodna paroksizmalna anksioznost
Bitna karakteristika poremeaja su povratni napadi teke anksioznosti (panike), koji nisu vezani za neku
posebnu situaciju ili okolnosti, pa su stoga napadi i nepredvidljivi. Kao i kod drugih anksioznih poremeaja,
dominantni simptomi su iznenadni poetak palpitacija, bola u grudima, oseaja guenja, nesvestice i oseanje
nerealnosti (depersonalizacija ili derealizacija). Postoji skoro uvek i sekundarni strah od smrti, gubitka kontrole
ili ludila. Dijagnozu paniki poremeaj ne treba postavljati kao glavnu ako bolesnik ima depresijski poremeaj
od poetka napada. Ovde su paniki napadi verovatno sekundarni depresiji.
Panicus:
impetus
status
Iskljuuje: disordo panicus cum agoraphobia (F40.0)
F41.1 Disordo anxiosus generalisatus
Anksiozni generalizovani poremeaj
Anksioznost je generalizovana i stalna, ali nije vezana, ili ne dominantno, za posebne prilike u okolini
(slobodno lebdea anksioznost). Dominirajui simptomi su razliiti, ali stalne albe su nervoza, podrhtavanje,
miina napetost, znojenje, vrtoglavica, palpitacije, nesvestica i muka u epigastrijumu. esta su strahovanja
bolesnika da e se uskoro razboleti on ili neki njegov roak.
Anxiotica:
Status anxioticus
neurosis
reactio
Iskljuuje: neurasthenia (F48.0)
F41.2 Disordo anxiosus et depressivus mixtus
Meovit anksiozni i depresijski poremeaj
Ovu kategoriju treba upotrebiti kada su simptomi anksioznosti i depresije prisutni, ali simptomi nisu jasno
dominirajui i karakteristini da bi opravdali jednu izdvojenu dijagnozu. Kda postoje i anksiozni i depresijski
simptomi i dovoljno teki da opravdaju pojedinane dijagnoze, tada treba koristiti obe dijagnoze, a ne ovu ifru.
Depressio anxiosus (moderata sive non permanens)
F41.3 Disordo anxiosus mixtus alius
Drugi meovit anksiozni poremeaj
Simptomi su pomeani sa karakteristikama poremeaja u F42-F48. Nijedan simptom nije tako upadljiv da bi se
odvojeno dijagnostikovao.
F41.8 Disordines anxiosi alii specificati
Drugi anksiozni oznaeni poremeaji
Hysteria anxiotica
F41.9 Disordo anxiosus, non specificatus
Anksiozni poremeaj, neoznaen
Anxietas NOS

322
Grupa V

F42.- Disordo obsessivocompulsivus


Opsesijsko-prisilni poremeaj
Osnovno obeleje je ponavljanje opsesivnih misli ili prinudnih radnji. Opsesivne misli su ideje, slike ili impulsi,
koji se uvek iznova vraaju na stereotipan nain. One, skoro uvek, razliito uznemiruju bolesnika i ovaj obino
pokuava, ali neuspeno, da im se odupre. Ipak, one se priznaju za svoje misli. Prinudne radnje i rituali su
stereotipna ponaanja i stalno se ponavljaju. Ove same po sebi nisu prijatne, niti dovode do izvravanja nekih
korisnih zadataka. Njihova funkcija je da spree objektivno neprijatan dogaaj, koji bi mogao naneti tetu
bolesniku ili drugima od njega. Obino, bolesnik priznaje ovo ponaanje za besmisleno ili bezuspeno i
pokuava iznova da ga otkloni. Anksioznost je, uvek nepromenljivo, prisutna. Ako su prinudne radnje uporne,
anksioznost postaje gora.
Ukljuuje: neurosis anancastica
neurosis obsessivocompulsiva
Iskljuuje: persona obsessivocompulsiva (F60.5)
F42.0 Ideae praedominanter obsessivae sive ruminationes
Preteno opsesijske misli ili nametnute misli
Mogu biti u obliku ideja, mentalnih slika ili impulsa za neku radnju i skoro uvek su neprijatne za bolesnika.
Ideje su, esto, beskorisne, a beskrajna razmiljanja o alternativama dovode do nesposobnosti za obino, ali
nepohodno odluivanje u svakodnevnom ivotu.Veza izmeu opsesijskih nametnutih misli i depresija je vrlo
bliska i ovu dijagnozu treba koristiti samo ako nametnute misli nastaju ili traju u odsustvu depresijskog
sindroma.
F42.1 Actiones praedominanter compulsivae (ritus obsessivi)
Preteno prinudne radnje (opsesijski rituali)
Prinudne radnje su, u veini, povezane sa ienjem (naroito sa pranjem ruku), sa uestalim proveravanjem
radi osiguravanja od potencijalne opasne situacije ili sa ouvanjem reda i urednosti. Ispod manifestnog
ponaanja je strah, obino od opasnosti koja je namenjena bolesniku ili uzrokovana od njega, a ritualna radnja
je neefikasna ili simboliki pokuaj otklanjanja opasnosti.
F42.2 Actiones et ideae obsessivae mixtae
Meovite opsesijske misli i radnje
F42.8 Disordines obsessivo-compulsivi alii
Drugi opsesijsko-prisilni poremeaji
F42.9 Disordo obsessivo-compulsivus, non specificatus
Opsesijsko-prisilni poremeaj, neoznaen

323
2010

F43.- Reactio stressogenes, gradus majoris, et reactiones maladaptivae


Reakcija na teak stres i poremeaj prilagoavanja
Ova kategorija se razlikuje od drugih u tome to ukljuuje poremeaje koji se identifikuju ne samo po
simptomatologiji i toku ve i na osnovu jednog ili drugog od dva uzrona uticaja: 1) izuzetan stresogeni ivotni
dogaaj - koji stvara akutnu stresnu situaciju, ili 2) znaajna ivotna promena koja stvara stalne neprijatnosti i
to rezultira u poremeaj prilagoavanja. Mada manje teak psihosocijalni stres (ivotni dogaaji) moe
pokrenuti poetak ili doprineti stvaranju vrlo velikog niza poremeaja klasifikovanih na drugom mestu u ovoj
grupi, njihova etioloka vanost nije uvek jasna i u svakom sluaju nai e se zavisnost od individualno
poveane povredljivosti, tj. ivotni dogaaji nisu neophodni i dovoljni da objasne pojavu i oblik poremeaja.
Nasuprot tome, ovde objedinjeni poremeaji smatra se da nastaju uvek kao direktna posledica akutnog tekog
stresa ili kontinuirane traume. Stresni dogaaji ili kontinuirane neprijatne okolnosti su primarni i glavni uzroni
faktor, te se poremeaj ne bi javio bez njihovih uticaja. Poremeaji navedeni u ovoj grupi se mogu, stoga,
shvatiti kao loa prilagodljivost na teak ili kontinuiran stres, tako to ovi remete odbrambene mehanizme i to
stvara probleme i oteuje socijalno funkcionisanje.
F43.0 Reactio stressogenes acuta
Akutna reakcija na stres
Prolazan poremej kod pojedinca, bez nekog drugog jasnog duevnog poremeaja, kao reakcija na izuzetan
fiziki i psihiki stres koji se obino stiava za nekoliko sati ili dana. Individualna ranjivost i odbrambeni
kapacitet igraju ulogu u pojavljivanju i teini akutnih stresnih reakcija. Simptomi pokazuju, obino, meanu i
promenjljivu kliniku sliku. Inicijalno postoji stanje zgranutosti, izvestan stepen suene svesti i panje,
otean prijem drai i dezorijentacija. Ovo stanje moe biti praeno daljim povlaenjem iz date situacije (do
nivoa psihogenog stupora- F44.2) ili uznemirenou i preteranom aktivnou (reakcija bekstva ili fuga). esto
postoje i vegetativni znaci panike anksioznosti (tahikardija, znojenje, crvenjenje). Simptomi se, obino,
pojavljuju nekoliko minuta posle dejstva stresnih drai ili dogaanja i nestaju za dva do tri dana (esto za
nekoliko sati). Moe da postoji kompletna ili delimina amnezija za ovu epizodu (F44.). Ako se simptomi
odravaju, treba razmatrati promenu dijagnoze.
Acuta:
reactio crisogenes
reactio stressogenes
Afflictus (shock) psychicus
Fatigatio
Status crisogenes
F43.1 Disordo posttraumaticus stressogenes
Stresni poremeaj posle traume
Poinje kao odloena ili produena reakcija na stresogeni dogaaj ili situaciju (kraeg ili dueg trajanja),
izuzetno pretee ugroenosti ili katastrofalne prirode, to je sklono da izazove optu patnju skoro kod svakoga.
Predisponirajui faktori, kao to su crte linosti (npr., kompulsivna, astenina) ili raniji neurotski poremeaji,
mogu da snize prag razvoja sindroma ili pogoraju tok bolesti, ali to nije ni neophodno, ni dovoljno da objasni
pojavljivanje. Tipine karakteristike su epizode ponovnog preivljavanja trauma zbog nametljivih seanja
(flachbacks), snova ili nonih mora, koje se javljaju na istoj osnovi: oseaju utrnulosti i emocionalne tuposti,
odvojenosti od drugih ljudi, nereagovanja na okolinu, nezadovoljstva i izbegavanja aktivnosti i situacija koje
podseaju na traumu. Obino postoje i stanja vegetativne prenadraenosti sa prevelikom panjom, iznenadne
reakcije uplaenosti i nesanice. Anksioznost i depresija su esto udruene sa navedenim simptomima i znacima,
a i samoubilake ideje nisu retke. Poinje posle traume, sa latentnim periodom od nekoliko nedelja do vie
meseci. Tok bolesti fluktuie, ali se opravak moe oekivati u veini sluajeva. U malom procentu sluajeva,
bolest moe da dobije hronian tok, traje vie godina, i da konano izmeni linost (F62.0).
Neurosis traumatica

324
Grupa V

F43.2 Disordines accomodationis


Poremeaji prilagoavanja
Stanja line patnje i emocionalne poremeenosti, koja obino remete socijalno funkcionisanje i delatnost, a
nastaju u periodu prilagoavanja na znaajnu ivotnu promenu ili na stresni ivotni dogaaj. Stresor pogaa
integritet socijalnog miljea linosti (alost zbog smrtanog sluaja, doivljaji separacije) ili ire-sistem socijalnih
potpora ili vrednosti (migracija, status izbeglica), ili predstavlja najveu razvojnu promenu ili krizu (polazak u
kolu, postaje se roditelj, neuspeh u visoko cenjenim linim ciljevima, penzionisanje). Individualna
predispozicija ili ranjivost igraju znaajnu ulogu u riziku nastanka i nainu ispoljavanja poremeaja
prilagoavanja, ali ipak poremeaj se ne bi pojavio bez delovanja stresora. Manifestacije variraju i ukljuuju
depresivno raspoloenje, anksioznost, brigu (ili meavinu ovoga), oseanje nesposobnosti da se bori, planira
unapred ili nastavi kao do tada, kao i umanjenu sposobnost za obavljanje rutinskih dnevnih poslova. Poremeaji
ponaanja mogu biti usputna karakteristika, naroito kod adolescenata. Dominirajua slika moe biti kratka ili
produena depresijska reakcija ili druge emocionalne smetnje i smetnje ponaanja.
Afflictus (shock) culturogenes
Hospitalismus puerilis
Reactio in aegritudinem
Iskljuuje: Disordo separationis infantiae anxioticus (F93.0)
F43.8 Reactio stressogenes gradus majoris, alia
Druga reakcija na teak stres
F43.9 Reactio stressogenes gradus majoris, non specificata
Reakcija na teak stres, neoznaena

F44.- Disordines dissociativi (conversiones)


Disocijativni (konverzivni) poremeaji
Zajednike osnove disocijativnog (ili konverzivnog) poremeaja su parcijalan ili potpun gubitak normalne
integracije izmeu seanja na prole dogaaje, svesnosti identiteta i neposrednih senzacija i kontrole pokreta
tela. Svi oblici ovih poremeaja tee da se ublae posle nekoliko nedelja ili meseci, naroito ako je poetak
povezan sa nekim traumatskim ivotnim dogaajem. Hronina stanja, naroito paralize i anestezije, mogu da se
razviju ako je poetak udruen sa nereivim problemima ili interpersonalnim tekoama. Ovi poremeaji su
ranije klasifikovani kao razni tipovi konverzione histerije. Disocijativni poremeaji pretenduju da budu
psihogeni po poreklu, vremenski tesno povezani sa traumatskim dogaajima, nereivim i nepodnoljivim
problemima ili naruenim odnosima. Simptomi esto predstavljaju bolesnikovo shvatanje manifestacije telesne
bolesti. Medicinski pregledi ne otkrivaju neki telesni ili neuroloki poremeaj. Pored toga, postoje podaci da je
funkcionalni poremeaj izraz emocionalnih konflikata i potreba. Simptomi se mogu razviti udrueni sa
psihikim stresom, i tada se obino pojavljuju iznenada. Ovde se ukljuuju samo poremeaji somatskih funkcija
pod voljnom kontrolom i gubici oseanja. Poremeaj sa bolovima i drugim sloenim telesnim senzacijama, koje
kontrolie vegetativni nervni sistem, ifriraju se kao telesni poremeaji (F45.0). Treba imati uvek na umu i
mogunost kasnije pojave tekih telesnih i psihikih poremeaja.
Ukljuuje: conversiva:
hysteria
reactio
hysteria
psychosis hysterica
Iskljuuje: simulatio conscia (Z76.5)
F44.0 Amnesia dissociativa
Psihogeno neseanje
Glavna karakteristika je gubitak pamenja, obino vanih sveih dogaaja, koji ne izaziva neki organski
duevni poremeaj i suvie je veliki da bi se mogao objasniti zaboravnou ili zamorom. Zaboravnost je obino
vezana za traumatske dogaaje, kao to su nesreni sluajevi ili neoekivani gubitak drage osobe, i obino je
delimina i selektivna. Kompletna i generalizovana amnezija je retka, i obino je deo fuge (F44.1), u kom
sluaju je treba tako i klasifikovati. Ovu dijagnozu ne treba postaviti kada postoje organsko oboljenje mozga,
trovanje ili preterani zamor.
Iskljuuje: amnesia alcoholica sive propter usum substantiarum psychoactivarum aliarum (F10-F19
sa zajednikim etvrtim karakterom .6)
amnesia epileptica (G40.-)
amnesia:
NOS (R41.3)
anterograda (R41.1)
retrograda (R41.2)
syndroma amnestica organica, non alcoholica (F04)

325
2010

F44.1 Fuga dissociativa


Psihogeno lutanje
Fuga ima sve karakteristike psihogene amnezije i prividnog svrsishodnog putovanja, obino, van svakodnevnog
delokruga. Mada postoji amnezija za period fuge, bolesnikovo ponaanje u tom periodu moe izgledati potpuno
normalno nezavisnim posmatraima.
Iskljuuje: fuga epileptica (G40.-)
F44.2 Stupor dissociativus
Psihogena oamuenost
Psihogeni stupor se dijagnostikuje na osnovu tekog smanjenja ili odsustva voljnih pokreta i normalnih
reagovanja na spoljne drai, ako to su svetlost, vika i dodir, ali pregled i istraivanja ne otkrivaju telesni uzrok.
Uz to, postoji siguran podatak o psihogenom poreklu, poto postoje dokazani svei stresni dogaaji ili
problemi.
Iskljuuje: Disordo catatonicus organicus (F06.1)
stupor:
NOS (R40.1)
catatonicus (F20.2)
depressivus (F31-F33)
maniacus (F30.2)
F44.3 Extasis et disordines possessivi
Trans i poremeaji posedovanja
Poremeaji u kojima postoji privremeni gubitak linog identiteta i pune svesnosti okoline. Ovde se ukljuuju
samo stanja transa koja su nevoljna ili neeljena i koja se pojavljuju najvie u religijskim i kulturno
prihvaenim situacijama.
Iskljuuje: status cum:
disordo personae organicus (F07.0)
intoxicatio substantiis psychoactivis (F10-F19 sa zajednikim etvrtim karakterom .0)
psychoses acutae et transitivae (F23.-)
schizophrenia (F20.-)
syndroma post commotinem cerebri (F07.2)
F44.4 Disordines musculorum dissociativi
Psihogeni poremeaji miia
U najeim oblicima postoji gubitak sposobnosti pokretanja dela, celog uda ili udova. Moe postojati velika
slinost sa skoro svim oblicima ataksije, apraksije, akinezije, afonije, dizartrije, diskinezije, napada gubitka
svesti ili paraliza.
Psychogenes:
aphonia
dysphonia
F44.5 Convulsiones dissociativae
Psihogene konvulzije
Psihogene konvulzije mogu biti sline epilepsijskim napadima, po izgledu pokreta, ali su ovde retki ujed jezika,
modrice zbog pada i inkontinencija mokrae. Svest je ouvana ili izmenjena u obliku stupora ili transa.
F44.6 Anaesthesia dissociativa et perditio sensoria
Psihogena neosetljivost i gubitak sposobnosti percepcije ulima
Anestetike zone koe obino imaju granice koje su jasno povezane sa bolesnikovim idejama o funkcijama tela,
a ne sa medicinskim znanjem. Moe postojati i gubitak razlikovanja modaliteta oseaja koji se ne moe
pripisati neurolokoj leziji. Gubitak senzibiliteta moe biti praen albama na parestezije. Gubitak vida i sluha
je retko potpun kod psihogenih poremeaja.
Surditas psychogenes
F44.7 Disordines dissociativi (conversivi) mixti
Meoviti psihogeni (konverzivni) poremeaji
Disordo dissociativus mixtus F44.0-F44.6

326
Grupa V

F44.8 Disordines dissociativi (conversivi) alii


Drugi psihogeni (konverzivni) poremeaji
Persona multiplex
Psychogenes:
confusio
status crepusculascens
Syndroma Ganser
F44.9 Disordo dissociativus (conversivus), non specificatus
Psihogeni (konverzivni) poremeaj, neoznaen

F45.- Disordines somatoformes


Telesni psihogeni poremeaji
Glavno obeleje poremeaja je isticanje telesnih smetnji i stalno traenje medicinskih ispitivanja uprkos
normalnim nalazima i uveravanjima da simptomi ne potiu od bolesnih organa tela. Ako i postoje neka telesna
oboljenja, ona ne objanjavaju prirodu i masu simptoma, niti trpljenje i preokupiranost bolesnika.
Iskljuuje: Tourettov sindrom (F95.2)
disocijativni poremeaji (F44.-)
grizenje noktiju (F98.8)
polna disfunkcija koja nije uzrokovana organskim poremeajem ili boleu (F52.-)
psiholoki faktori ili faktori ponaanja u vezi sa drugde svrstanim poremeajem ili
boleu (F54)
sigmatizam (F80.8)
sisanje palca (F98.8)
tepanje (F80.0)
tikovi (u detinjstvu ili adolescenciji) (F95.-)
trihotilomanija (F63.3)
upanje kose (F98.4)
F45.0 Disordo somatisationalis
Somatizacijski poremeaj
Osnovna obeleja su viestruke, povratne, uestale promene telesnih simptoma, koji traju bar dve godine.
Mnogi bolesnici imaju dugu i komplikovanu istoriju kroz optu i specijalistiku medicinsku slubu, mnoga
ispitivanja sa urednim nalazima, ili su izvrene i nepotrebne operacije. Simptomi mogu biti vezani za bilo koji
deo ili sistem tela. Tok bolesti je hronian i promenljiv i prati ga, obino, poremeeno socijalno,
interpersonalno i porodino ponaanje. Krae trajanje poremeaja (manje od dve godine) sa lakim simptomima
treba klasifikovati u telesni nediferencirani poremeaj (F45.1).
Disordo Briquet
Disordo psychosomaticus multiplex
Iskljuuje: simulator (Z76.5)
F45.1 Disordo somatoformis non differentialis
Nediferencirani somatoformni poremeaj
Kada su telesne albe brojne, promenjljive i stalne, ali potpuna i tipina slika telesnog poremeaja nije
upotpunjena, preporuuje se ova kategorija.
Disordo psychosomaticus non differentialis

327
2010

F45.2 Disordo hypochondrialis


Hipohondrija-hipohondrijski poremeaj
Osnovna karakteristika poremeaja je stalna preokupacija mogunou postojanja jedne ili vie tekih telesnih
bolesti. albe bolesnika su stalne ili je njegova preokupacija stalno vezana za neku telesnu pojavu. Normalne
senzacije i pojave bolesnici interpretiraju kao nenormalne i potresne, a njihova panja je obino fokusirana na
jedan ili dva organa ili sistema tela. Depresija i anksioznost su esto prisutne i mogu opravdati dodatne
dijagnoze.
Disordo corporalis dysmorphicus
Dysmorphophobia (non psychotica)
Hypochondriasis
Neurosis hypochondrialis
Nosophobia
Iskljuuje: dysmorphophobia paranoides (F22.8)
psychosis dysmorphophobia (F22.-)
F45.3 Dysfunctio somatoformis autonoma
Somatoformna disfunkcija vegetetivnog nervnog sistema
Bolesnik prikazuje simptome kao da potiu od organa ili sistema koje delom ili potpuno kontrolie vegetativni
nervni sistem, tj. srano-sudovne, eludano-crevne, disajne, mokrano-polne simptome. Postoje obino dva
tipa simptoma, ali nijedan ne ukazuje na oboljenja organa ili sistema. Prvi tip, albe se odnose na objektivne
znake poveane aktivnosti vegetativnog nervnog sistema, kao to su palpitacije, znojenje, crvenilo, drhtanje,
strahovanje i patnja od mogue telesne bolesti. Drugi tip, albe su nespecifine, promenjljive prirode kao to su
prolazni bolovi, arenje, teina, stezanje, oseaj nadutosti ili rastezanja, koje bolesnik vezuje za poseban organ
ili sistem.
Asthenia neurocirculatoria
Neurosis cardiaca
Neurosis gastrica
Psychogenes:
Sindroma viscerorum irritabilium
aerophagia
diarrhoea
dyspepsia
dysuria
flatulentia
hyperventilatio
mixtio frequens
pylorospasmus
singultus
tussis
Syndroma Da Costa
Iskljuuje: factores mentales cum morbis aliis associatis (F54)

328
Grupa V

F45.4 Disordo doloris somatoformis permanens


Stalan somatoformni bol
Dominira alba na trajan, jak i isrpljujui bol, koji se ne moe potpuno objasniti fiziolokim procesom ili
telesnim oboljenjem i obino se javlja udruen sa nekim emocionalnim konfliktom ili sa psihosocijalnim
problemima, to je dovoljno za zakljuak da su ovo glavni uzroni faktori. Ovo rezultira, obino, u poveanu
podrku i panju, bilo linu, ili medicinsku. Bol koji postoji u toku depresijskog poremeaja ili shizofrenije, a
pretpostavlja se da je psihogenog porekla, ne treba ovde klasifikovati.
Disordo doloris somatoformis
Psychalgia
Psychogenes:
cephalalgia
lumbago
Iskljuuje: cephalalgia tensionalis (G44.2)
dolor:
NOS (R52.9)
acutus (R52.0)
chronicus (R52.2)
obstinatus (R52.1)
lumbago NOS (M54.9)
F45.8 Disordines somatoformes alii
Drugi somatoformni poremeaji
Bilo koji poremeaji oseanja, funkcija i ponaanja koji nisu nastali zbog oboljenja telesnih organa, i koji se
ograniavaju na specifine sisteme ili delove tela, a koje ne inervie vegetetivni nervni sistem. Povezani su
vremenski sa stresnim dogaajima ili problemima.
Psychogenes:
dysmenorrhoea
dysphagia("globus hystericus")
pruritus
torticollis
odontoprisis (bruxismus)
F45.9 Disordo somatoformis, non specificatus
Somatoformni poremeaj, neoznaen
Disordo psychosomaticus NOS

F48.- Disordines neurotici alii


Drugi neurotski poremeaji
F48.0 Neurasthenia
Neurastenija-nervni zamor
Postoje znaajne kulturoloke varijacije u ispoljavanju ovog poremeaja, a javljaju se dva glavna tipa sa
znaajnim slinostima. U jednom tipu, osnovne su albe bolesnika na veu zamorljivost posle duevnog napora,
obino praeno padom radnih sposobnosti ili efikasnosti u dnevnim zadacima. Duevni zamor se obino opisuje
kao neprijatno nametanje misli, seanja, tekoe u koncentrisanju i uopteno, neefikasno miljenje. U drugom
tipu, naglaene su telesne smetnje ili fizike slabosti i iscrpljenja posle i najmanjeg napora, to prate miini
bolovi i nemogunost relaksacije. U oba tipa, esto su prisutna razna druga neprijatna telesna oseanja, ako to
su vrtoglavica, tenzione glavobolje i oseanje opte nestabilnosti. Zabrinutost zbog smanjenja duevnih i
telesnih sposobnosti, razdraljivost, nezadovoljstva i neznatne depresijsko-anksiozne smetnje su esti. San je
obino, poremeen u poetnoj i srednjoj fazi bolseti, ali i hipersomnija moe dominirati.
Syndroma fatigationis
Koristiti dodatnu ifru, ako je potrebno, za oznaavanje ranije telesne bolesti
Iskljuuje: asthenia NOS (R53)
fatigatio (R53)
marasmus (Z73.0)
psychasthenia (F48.8)
syndroma fatigationis postviralis (G93.3)

329
2010

F48.1 Syndroma depersonalisationis-derealisationis


Sindrom depersonalizacije-derealizacije
Redak poremeaj pri kome se bolesnik spontano ali da se njegova duevna aktivnost, telo i okolina menjaju u
kvalitetu kao da postaju nerealni, udaljeni ili automatizovani. albe bolesnika su mnogobrojne, a najee su
gubitak emocija ili oseanja, odvojenost od svojih misli, svoga tela i realnog sveta. Uprkos sve dramatike
doivljavanja, bolesnik zna da je sve nestvarno. Funkcija ula je normalna, a stepen emocionalnih doivljaja je
neoteen. Fenomeni depersonalizacije-derealizacije se mogu javiti i u okviru shizofrenije, depresije, fobije ili
opsesijsko-prisilnog poremeaja. U takvim sluajevima treba dijagnostikovati osnovnu bolest.
F48.8 Disordines neurotici specificati, alii
Drugi oznaeni neurotski poremeaji
Neurosis psychasthenica
Psychasthenia
Spasmus ad scribendum, neurosis actionis
Syncopa psychogenes
Syndroma Dhat
F48.9 Disordo neuroticus, non specificatus
Neurortski poremeaj, neoznaen
Neurosis NOS

Sindromi poremeenog ponaanja udrueni sa fiziolokim smetnjama i


telesnim faktorima
(F50-F59)

F50.- Disordines alimentarii


Poremeaji ishrane
Iskljuuje: anorexia NOS (R63.0)
disordo nutritionis infantilis sive puerilis (F98.2)
polyphagia (R63.2)
problemata nutritionis (R63.3)
F50.0 Anorexia nervosa
Neurotski gubitak apetita
Poremeaj karakterie namerni gubitak teine. Bolesnik izaziva i odrava smanjenu teinu. Javlja se najee
kod devojaka u adolescenciji i mladih ena, ali takoe mogu oboleti i deaci u adolescenciji, mladi mukarci,
pretpubertetna deca i starije ene, sve do menopauze. Poremeaj prati poseban psiholoki mehanizam, pri kome
perzistira strah od debljine i mlitavosti telesnih kontura, kao nametnuta ideja, i bolesnici primoravaju sebe na
smanjenje teine. Javljaju se, obino, pothranjenost (razliitog stepena), sekundarni poremeaji lezda sa
unutranjim luenjem i metabolizma i poremeaji telesnih funkcija. Simptomi ove anoreksije su: restriktivna
dijeta, preterane vebe, samoizazvana povraanja i prolivi i upotreba lekova koji suzbijaju apetit ili izazivaju
mokrenje.
Iskljuuje: anorexia (R63.0)
anorexia psychogenes (F50.8)
F50.1 Anorexia nervosa psychogenes atypica
Netipina neurotska anoreksija
Poremeaj ima neke karakteristike neurotske anoreksije, ali sveukupna klinika slika ne opravdava tu
dijagnozu. Na primer, kljuni simptomi mogu biti odsutni, kao to su amenoreja ili izraeni strah od debljine,
uz prisustvo mravljenja i sprovoenje dijete. Ove dijagnoze ne treba koristiti kod telesnih oboljenja koja su
udruena sa gubitkom telesne teine.

330
Grupa V

F50.2 Bulimia nervosa


Neurotska prodrljivost
Ovaj sindrom karakteriu esti napadi preteranog uzimanja hrane, preterana kontrola telesne teine, praeno
povraanjem i upotrebom purgativnih sredstava. Ovaj poremeaj ima mnogo psihikih oblika neurotske
anoreksije, ukljuujui preteranu brigu za izgled i teinu tela. esto povraanje najee dovodi do poremeaja
elektrolita i telesnih komplikacija. Postoji esto, ali ne uvek, anamneza ranije epizode neurotske anoreksije, a
vremenski interval izmeu ovih se kree od nekoliko meseci do nekoliko godina.
Bulimia NOS
Hyperorexia nervosa
F50.3 Bulimia nervosa atypica
Netipina neurotska prodrljivost
Poremeaji imaju neke simptome neurotske prodrljivosti, ali sveobuhvatna klinika slika ne opravdava tu
dijagnozu. Na primer, mogu postojati esti napadi preteranog uzimanja hrane i preterana upotreba purgativnih
sredstava, a bez znaajnih promena telesne teine ili bez preterane brige za izgled i teinu tela.
F50.4 Bulimia cum disordinibus psychicis aliis
Prodrljivost sa drugim psihikim smetnjama
Preterano unoenje hrane uzrokovano stresnim dogaajima, kao to su tuga, nesreni sluaj, poroaj i dr.
Bulimia psychogenes
Iskljuuje: obesitas (E66.-)
F50.5 Vomitus cum disordinibus psychicis aliis
Povraanje sa drugim psihikim smetnjama
esta povraanja kod disocijativnih poremeaja (F44.-), hipohondrijskih poremeaja (F45.2) i drugih stanja
izvan ove grupe. Ova potkategorija se moe koristiti dodatno za O21.- (preterano povraanje u trudnoi), kada
emocionalni faktori dominiraju uzrono kod uestalih gaenja i povraanja u trudnoi.
Vomitus psychogenes
Iskljuuje: nausea (R11)
vomitus NOS (R11)
F50.8 Disordines alimentarii alii
Drugi poremeaji ishrane
Anorexia psychogenes
Pica adulti
Iskljuuje: pica infantilis et pica puerilis (F98.3)
F50.9 Disordo alimentarius, non specificatus
Poremeaj ishrane, neoznaen

F51.- Disordines somni non organici


Neorganski poremeaji spavanja
U mnogim sluajevima, poremeaj spavanja je jedan od simptoma nekog drugog duevnog ili telesnog
poremeaja. Da li je poremeaj spavanja kod bolesnika poseban etitet ili je jedan od simptoma drugog
poremeaja (kvalifikovanog na drugom mestu u ovoj, F grupi ili drugde), utvruje se na osnovu klinike slike,
toka poremeaja, terapijskih efekata i prioriteta u vreme dijagnostike procene. Ovu ifru treba koristiti u
svakom sluaju u kome je poremeaj spavanja najvea alba i tako shvatiti, ali zajedno sa odgovarajuom
osnovnom dijagnozom bolesnika, koja objanjava psihopatologiju i patofiziologiju u datom sluaju. Ova
kategorija obuhvata samo one poremeaje spavanja pri kojima su emocionalni uzroci primaran faktor i koji ne
pripadaju odreenim telesnim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu.
Iskljuuje: insomnia organica (G47.-)
F51.0 Insomnia non organica
Neorganska nesanica
Stanje nesanice karakteriu nedovoljna duina sna ili nezadovoljavajui kvalitet sna, a nesanica traje dugo.
Tekoe nastaju pri uspavljivanju, u spavanju ili ranom buenju. Nesanica je, esto, simptom mnogih duevnih
i telesnih poremeaja i treba je ovde klasifikovati, uz osnovno oboljenje, ako dominira u klinikoj slici.
Iskljuuje: insomnia organica (G47.0)

331
2010

F51.1 Hypersomnia non organica


Neorganska preterana pospanost
Hipersomnija je stanje preterane dnevne pospanosti, napadi spavanja (to se ne moe objasniti nedovoljnim
nonim spavanjem) ili produeno stanje prelaska u budno stanje posle buenja. Ako hipersomnija nije organski
uzrokovana, ona je obino udruena sa duevnim poremeajima.
Iskljuuje: hypersomnia organica (G47.1)
narcolepsia (G47.4)
F51.2 Dysrhytmia somni non organica
Neorganski poremeaj ritma spavanja
Odsustvo sinhronosti ritma spavanje-budno stanje i elja za odravanjem uobiajenog ritma u odreenoj sredini
dovode do nesanice ili hipersomnije.
Psihogena inverzija:
cirkadijalnog ritma
niktohemeralnog ritma
ritma spavanja [Inversio somni psychogenes]
Iskljuuje: dysrhythmia somni organica (G47.2)
F51.3 Somnambulismus
Mesearstvo-hodanje u toku spavanja
Somnambulizam je stanje izmenjene svesti pri kome su kombinovani fenomeni spavanja i budnosti. U
somnambulnoj epizodi osoba ustaje iz kreveta, eta okolo (obino tokom prve treine nonog spavanja) i
ispoljava niske nivoe svesnosti, reaktivnosti i motornih vetina. Obino se posle buenja ne sea dogaaja.
F51.4 Pavor nocturnus
Noni strah
Ove none epizode karakteriu ekstremni strah i panika, intenzivno vikanje, motorni nemir i u visokom stepenu
autonomno pranjenje. Osoba sedi ili ustaje iz kreveta sa paninim vriskom, obino tokom prve treine nonog
spavanja, i esto juri ka vratima, kao da eli da pobegne, mada retko naputa sobu. Seanje na dogaaj obino
ne postoji, ili je veoma ogranien (obino na jedan ili dva fragmentarna duevna doivljaja).
F51.5 Incubi nocturni
None more
None more su snovi sa strahom i anksioznou. Seanje na sadraje snova je detaljno. Snovi su vrlo ivi i
obino ukljuuju teme koje ugroavaju ivot, sigurnost i samopotovanje. Veoma esto snovi se ponavljaju sa
istim ili slinim zastraujuim sadrajima. Tokom nonih mora javlja se, u izvesnom stepenu, autonomno
pranjenje, ali bez znatnog vikanja i motornog nemira. Posle buenja osoba brzo postaje svesna i orijentisana.
Dyssomnus anxioticus
F51.8 Dyssomni non organici alii
Drugi neorganski poremeaji spavanja
F51.9 Dyssomnus non organicus, non specificatus
Neorganski poremeaj spavanja, neoznaen
Dyssomnus emotionalis NOS

F52.- Dysfunctio sexualis non organica


Neorganski poremeaj u polnom odnosu
Poremeaj u polnom odnosu koji obuhvata razne oblike neuspenog polnog funkcionisanja u polnom odnosu, u
skladu sa eljom. Polni odgovor je psihosomatski proces. Obino su psihiki i somatski procesi ukljueni u
razvoj polnog poremeaja.
Iskljuuje: syndroma Dhat (F48.8)
F52.0 Insufficientia sive perditio desiderii sexualis
Nedovoljnost ili gubitak polne elje
Gubitak polne elje je osnovni problem i nije sekundaran u odnosu na druge polne probleme, kao to su
poremeaj erekcije i oteano polno optenje.
Desiderium sexuale hypoactivum
Frigiditas

332
Grupa V

F52.1 Aversio et anhedonia sexualis


Odvratnost prema polnom odnosu i odsustvo polnog uivanja
Mogunost ostvarivanja polnog odnosa izaziva dovoljno straha ili anksioznosti da se on izbegava (odvratnost
prema polnom odnosu). Polni odgovori mogu biti normalni, orgazam doivljen, ali izostaje odgovarajue
zadovoljstvo (nedostatak polnog uivanja).
Anhedonia sexualis
F52.2 Insufficientia cupidinis genitalis
Neuspenost polnog odgovora
Kod mukaraca je osnovni problem erekcija (tekoa u dostizanju i odravanju erekcije, neophodne za
zadovoljavajui polni odnos). Kod ena su osnovni problemi vaginalna suvoa ili nedovoljno vlaenje.
Disordo cupidinis femininae
Disordo erectionis masculinae
Impotentia psychogenes
Iskljuuje: impotentia organica (N48.4)
F52.3 Dysfunctio orgasmi
Poremeaj orgazma
Orgazam se ili ne doivljava ili je znatno odloen.
Anorgasmus psychogenes
Orgasmus inhibitus (masculinus)(femininus)
F52.4 Ejaculatio praecox
Prevremena ejakulacija
Nesposobnost kontrole ejakulacije dovoljne za uivanje oba partnera u polnom odnosu.
F52.5 Vaginismus non organicus
Neorganski bolni gr vagine
Gr miia karlice koji okruuju vaginu uzrokuje zatvaranje otvora vagine. Ulaz penisa je ili nemogu ili bolan.
Vaginismus psychogenes
Iskljuuje: vaginismus organicus (N94.2)
F52.6 Dyspareunia non organica
Neorganski uzrokovan bolan polni odnos
Javlja se i kod ena i kod mukaraca. esto lokalna promena prati ovaj poremeaj i tada treba upotrebiti ifru
odgovarajueg patolokog stanja. Ova dijagnoza se koristi samo ako ne postoji druga primarna polna
disfunkcija (npr. vaginizam ili suvoa vagine).
Dyspareunia psychogenes
Iskljuuje: dyspareunia organica (N94.1)
F52.7 Cupido sexualis enormis
Preterani polni nagon
Nymphomania
Satyriasis
F52.8 Dysfunctio sexualis alia, non organica
Drugi neorganski poremeaj polnog odnosa
F52.9 Dysfunctio sexualis non organica, non specificata
Neorganski poremeaj polnog odnosa, neoznaen

333
2010

F53.- Disordines mentales et disordines morum cum puerperio associati, non alibi
classificati
Duevni poremeaji i poremeaji ponaanja udrueni sa babinjama,
neklasifikovani na drugom mestu
Ova kategorija obuhvata samo duevne poremeaje u toku babinja (poinju u toku est nedelja posle poroaja)
koji ne zadovoljavaju kriterijume za poremeaje klasifikovane na drugom mestu ove grupe ili zbog nedovoljno
podataka ili to postojei dodatni kliniki simptomi ne dozvoljavaju klasifikaciju ovde.
F53.0 Disordines mentales et disordines morum mites cum puerperio assiciati, non alibi
classificati
Blagi duevni poremeaji i poremeaji ponaanja udrueni sa babinjama, neklasifikovani
na drugom mestu
Depresio post partum NOS
Depresio postnatalis NOS
F53.1 Disordines mentales et disordines morum graves cum puerperio associati, non alibi
classificati
Teki duevni poremeaji i poremeaji ponaanja udrueni sa babinjama, neklasifikovani
na drugom mestu
Psychosis puerperalis NOS
F53.8 Disordines mentales et disordines morum cum puerperio associati alii, non alibi
classificati
Drugi duevni poremeaji i poremeaji ponaanja udrueni sa babinjama, neklasifikovani
na drugom mestu
F53.9 Disordo mentalis puerperalis, non specificatus
Duevni poremeaj u babinjama, neoznaen

F54 Factores mentales et factores morum cum disordinibus et morbis alibi


classificati associati
Psiholoki faktori i faktori ponaanja povezani sa poremeajima ili bolestima
klasifikovanim na drugom mestu
Ovu kategoriju treba koristiti za oznaavanje prisustva psiholokih ili ponaajnih uticaja za koje se smatra da su
imali glavnu ulogu u nastanku telesnih poremeaja, a koji se mogu klasifikovati u drugim grupama. Bilo kakve
duevne smetnje su obino blage, esto prolongirane (kao to su zabrinutost, emocionalni konflikt, napetost) i
ne opravdavaju upotrebu drugih kategorija u ovoj grupi. Psiholoki faktori koji utiu na telesna stanja bolesti
kao to su:
Ukljuuje: Asthma F54 and J45.-
Colitis mucosa F54 and K58.-
Colitis ulcerativa F54 and K51.-
Dermatitis F54 and L23-L25
Ulcus ventriculi F54 and K25.-
Urticaria F54 and L50.-
Koristiti dodatnu ifru, ako je potrebno, za oznaavanje telesnih poremeaja.
Iskljuuje: cephalaea tensionalis (G44.2)

334
Grupa V

F55 Abusus supstantiarum non dependiferarum


Zloupotreba lekova bez uzrokovanja zavisnosti
Ovde se mogu ukljuiti mnogi medikamenti i narodni lekovi, ali su posebno znaajne grupe: (a) psihotropni
lekovi, koji ne izazivaju zavisnost, kao antidepresivi, (b) laksativi i (c) analgetici, koji se mogu kupiti bez
lekarskog recepta, kao aspirin ili paracetamol.
Stalna upotreba ovih supstanci obino dovodi do nepotrebnih kontakata sa medicinskim osobljem ili je praena,
ponekad, tetnim telesnim posledicama. Na pokuaje odvraanja od upotrebe ovih supstanci bolesnici esto
reaguju otporom. Otpor moe da se prua i kod zloupotrebe laksativa i analgetika, i pored upozorenja o
moguim tetnim posledicama (ili ak ako one i postoje), kao to su bubrena disfunkcija ili poremeaj
elektrolita. Iako je jasno da bolesnik ima snanu potrebu da uzima te lekove, zavisnost i simptomi apstinencije
se ne razvijaju, kao to je to sluaj sa psihoaktivnim drogama klasifikovanim u F10-F19.
Ukljuuje: Abusus antacidorum
Abusus herbae (remedii)
Abusus laxativorum
Abusus steroidorum
Abusus vitaminorum
Iskljuuje: abusus substantiae psychoactivae (F10-F19)

F59 Syndromata morum cum disordinibus physiologicis et factoribus physicis,


non specificata
Sindromi ponaanja udrueni sa fiziolokim smetnjama i fizikim faktorima,
neoznaeni
Ukljuuje: Dysfunctio physiologica psychogenes NOS

335
2010

Poremeaji linosti i poremeaji ponaanja odraslih


(F60-F69)
Ova podgrupa obuhvata razna kliniki znaajna stanja i obrasce ponaanja koji tee perzistiranju i predstavljaju
karakteristian ivotni stil i odnos osobe prema sebi i drugima. Neka od ovih stanja i obrasci ponaanja nastaju u
ranom periodu razvoja linosti, kao posledica zajednikog uticaja konstitucionalnih faktora i socijalnog iskustva,
dok su druga steena u toku kasnijeg ivota. Specifini poremeaji linosti (F60.-), meoviti i drugi poremeaji
linosti (F61.-), i trajne promene linosti (F62.-) duboko su ukorenjeni a i trajni obrasci ponaanja, koji se
manifestuju kao neprilagodljiva reagovanja na brojne line i socijalne situacije. Oni predstavljaju ili ekstreme ili
znaajne devijacije naina na koji prosena osoba odreene kulture percipira, misli, osea i naroito kako
komunicira sa drugima. Takvi obrasci ponaanja tee stabilnosti i obuhvataju mnogobrojne oblasti ponaanja i
psihikog funkcionisanja. Oni su, esto, ali ne uvek, udrueni sa raznim stepenom tuge i problemima socijalnog
funkcionisanja.

F60.- Disordines personae specifici


Specifini poremeaji linosti
Ovo su ozbiljne karakteroloke smetnje linosti i tendencija ponaanja osobe. Poremeaji nisu direktna
posledica bolesti, oteenja i drugih promena na mozgu, drugog psihijatrijskog poremeaja i obino ukljuuju
nekoliko aspekata linosti. Poremeaji su povezani skoro uvek, sa znaajnim linim i socijalnim problemima i
pojavljuju se obino u kasnom detinjstvu ili adolescenciji a nastavljaju se i u odraslo doba.
F60.0 Disordo personae paranoides
Paranoidni poremeaj linosti
Karakteristike ovog poremeaja linosti su: preterana osetljivost na odbacivanje-sujeivanje; nezaboravljanje
uvreda; sumnjiavost i tendencija da se doivljaj iskrivi i pogreno tumae neutralni i prijateljski postupci
drugih kao neprijateljski ili puni prezira; sklonost patolokoj ljubomori i ratoborno i preterano doivljavanje
svojih prava. Mogu postojati precenjivanja sopstvene vanosti i esto, sopstvene obavetenosti.
Persona:
expansiva paranoica
fanatica
paranoica
querulosa
sensitiva paranoica
Iskljuuje: paranoia (F22.0)
paranoia querulans (F22.8)
psychosis paranoides (F22.0)
schizophrenia paranoides (F20.0)
status paranoides (F22.0)
F60.1 Disordo personae schizoides
izoidni poremeaj linosti
Poremeaj linosti koji karakteriu emocionalna hladnoa u socijalnim i drugim komunikacijama, preterana
sklonost ka fantazijama, usamljene aktivnosti i samoposmatranje. Ograniene su sposobnosti ispoljavanja
oseanja i doivljavanja zadovoljstva.
Iskljuuje: disordo juvenilis schizoides (F84.5)
disordo schizotypicus (F21)
paranoia (F22.0)
schizophrenia (F20.-)
syndroma Asperger (F84.5)

336
Grupa V

F60.2 Disordo personae dissocialis


Disocijalni poremeaj linosti
Poremeaj linosti koji karakteriu nepotovanje drutvenih obaveza i gruba nebriga za oseanja drugih. Postoji
velika neusklaenost izmeu ponaanja i vladajuih socijalnih normi. Izmenjeno ponaanje je gotovo
nepopravljivo, ni iskustvom ni kanjavanjem. Postoli nizak prag tolerancije na frustracije i ispoljavanje
agresije, ukljuujui i nasilje, a takva linost je sklona da okrivi druge ili, prihvatljivom racionalizacijom,
objasni ponaanje u konfliktu sa drutvom.
Persona:
amoralis
antisocialis
asocialis
psychopathica
sociopathica
Iskljuuje: disordines morum (F91.-)
disordo personae emotionalis instabilis (F60.3)
F60.3 Disordo personae emotionalis instabilis
Emocionalni nastabilni poremeaj linosti
Poremeaj linosti koji karakteriu izraena tendencija impulsivnim radnjama bez razmiljanja o posledicama,
hirovito raspoloenje i udljivost. Postoji sklonost ka izbijanju ljutnje, tekoa u kontroli impulsivnih postupaka
i sklonost svaama, osobito ako se impulsivni postupci ograniavaju ili konroliu. Postoje dva oblika ovog
poremeaja: impulsivni tip - koji karakteriu emocionalna nestabilnost i nemogunost kontrole impulsa, i
granini tip - koji karakteriu dodatne poremeene predstave o sebi, ciljevima i unutranjim prioritetima, to
uzrokuje hronino oseanje praznine, jako poremeene meuljudske odnose, samodestruktivno ponaanje,
ukljuujui pretnje samoubistvom i pokuaje samoubistva.
Persona:
aggressiva
explosiva
limitans (borderline)
Iskljuuje: disordo personae dissocialis (F60.2)
F60.4 Disordo personae histrionicus
Teatralni poremeaj linosti
Poremeaj linosti koji karakteriu povrna i labilna afektivnost, samodramatizacija, teatralnost, preterano
ispoljavanje emocija, sugestibilnost, egocentrinost, samoivost, nebriga za druge, laka povredljivost oseanja i
kontinuirano traenje priznanja, uzbuenja i panje.
Persona:
hysterica
psychoinfantilis
F60.5 Disordo personae anankasticus
Anankastiki poremea