You are on page 1of 4

Paaralan (School) TALON-TALON ELEM.

SCHOOL Baitang/Antas (Grade GRADE -VI


GRADES 1 TO Level)
12
Guro (Teacher) REESA A. SALAZAR Asignatura (Learning HEKASI
DAILY LESSON Area)
Petsa/Oras (Teaching NOVEMBER 14-18, 2016 Markahan (Quarter) IKATLONG MARKAHAN
Date & Time)

Bilang ng Linggo (Week No.) WEEK 02 Lunes (Monday) Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
11/14/2016 (Tuesday) (Wed.) (Thurs) (Friday)
11/15/2016 11/16/2016 11/17/2016 11/18/2016
I.LAYUNIN (Objectives)
A.Pamantayang Pangnilalaman ( Content Natatalakay ang Natatalakay ang Naipaliliwanag Nabibigyang Naipaliliwanag
Standards) mga pangyayaring mga kung bakit konklusyon na ang
nakahahadlang sa pangyayaring mahalaga ang ang isang kahalagahan
pagtatamasa ng nakahahadlang pagtatamasa ng bansang Malaya ng panloob at
mga karapatan. sa pagtatamasa mga kalayaan at ay may panlabas na
ng mga karapatan ng tao soberanya. soberanya ng
karapatan. sa kaunlaran at bansa.
pangangalaga ng
demokrasya.
B.Pamantayan sa Pagganap (Performance
Standards)

C. MgaKasanayan sa Pagkatuto (Learning Natatalakay ang Natatalakay ang Naipaliliwanag Nabibigyang Naipaliliwanag
Competencies) mga pangyayaring mga kung bakit konklusyon na ang
nakahahadlang sa pangyayaring mahalaga ang ang isang kahalagahan
pagtatamasa ng nakahahadlang pagtatamasa ng bansang Malaya ng panloob at
mga karapatan. sa pagtatamasa mga kalayaan at ay may panlabas na
ng mga karapatan ng tao soberanya. soberanya ng
karapatan. sa kaunlaran at bansa.
pangangalaga ng
demokrasya
II.NILALAMAN (Content) Mga Pangyayaring Mga Kahalagahan ng Ang Kahalagahan Ang
Nakahahadlang sa Pangyayaring Pagtatamasa ng ng Panloob at Kahalagahan
Pagtatamasa ng Nakahahadlang mga Kalayaan at Panlabas na ng Panloob at
mga Karapatan. sa Pagtatamasa Karapatan ng Tao Soberanya ng Panlabas na
ng mga Bansa Soberanya ng
Karapatan. Bansa
III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Resources)
A.Sanggunian (References)
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro (Teachers Guide Pages) Yaman ng Pilipinas 6 Yaman ng Yaman ng Yaman ng Yaman ng
TM pp 107-109 Pilipinas 6 TM pp Pilipinas 6 TM pp Pilipinas 6 TM pp Pilipinas 6 TM
107-109 110-11 119-122 pp 119-122
2.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral (Learners Yaman ng Pilipinas 6 Yaman ng Yaman ng Yaman ng Yaman ng
Materials Pages) pp 119-123 Pilipinas 6 pp Pilipinas 6 pp Pilipinas 6 pp Pilipinas 6 pp
119-123 124-126 127-131 127-131
3.Mga pahina sa Teksbuk (Textbook Pages)
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource
(Additional Materials from Learning Resources (LR) Portal)
B.Iba pang Kagamitang Panturo (Other Learning
Resources)
IV.PAMAMARAAN (Procedures)
A.Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o Game Relay Review- Game Relay Mga
pagsisimula ng aralin (Review Previous Lessons) Paraang Review- Paraang Pangyayaring
nakatutulong sa nakatutulong sa nakahahadlang
pagtatamasa ng pagtatamasa ng sa pagtatamasa
karapatan. karapatan. ng karapatan.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin (Establishing Pagganyak: Awitin Pagganyak: Pagpapakita ng Awitin: Ang Awitin: Ang
purpose for the Lesson) sa himig ng leron- Awitin sa himig larawan ng taong Bayan Ko Bayan Ko
leron sinta. Mga ng leron-leron nagtatamasa ng
Hadlang sinta. Mga mga kalayaan at
Hadlang karapatan.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong Group Activity: Group Activity: Group Activity: Pagpapakita ng Pagpapakita ng
aralin (Presenting examples /instances of the Ipakita ang mga Ipakita ang mga Ang kahalagahan sagisag ng sagisag ng
new lessons) pangyayaring pangyayaring ng pagtatamasa Pilipinas. Pilipinas.
nakahahadlang sa nakahahadlang ng karapatan.
pagtatamasa ng sa pagtatamasa
karapatan sa ng karapatan sa
pamamagitan ng pamamagitan ng
maikling dula- maikling dula-
dulaan. dulaan.
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Pagsasadula Pagsasadula Pag-uulat Pag-aralan ang Pag-aralan ang
paglalahad ng bagong kasanayan #1 bawat simbolo bawat simbolo
(Discussing new concepts and practicing new nito. nito.
skills #1.
E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Pagsusuri sa mga Pagsusuri sa mga Talakayan Basahin ang Basahin ang
paglalahad ng bagong kasanayan #2 (Discussing sitwasyong ginawa. sitwasyong tungkol sa iniulat. aralin sa mga aralin sa mga
new concepts & practicing new slills #2) ginawa. pahina 127-129 pahina 127-
129
F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Pagbibigay ng Pagbibigay ng Reaksyon tungkol Group Work: Group Work:
Assesment 3) solusyon sa mga solusyon sa mga sa ulat. Sagutin ang mga Sagutin ang
Developing Mastery (Leads to Formative suliraning suliraning tanong. mga tanong.
Assesment 3) nabanggit. nabanggit.
G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na Pagtatalakay sa Pagtatalakay
buhay (Finding Practical Applications of concepts mga sagot. sa mga sagot.
and skills in daily living)
H. Paglalahat ng Aralin (Making Generalizations Sabihin sa klase Sabihin sa klase Gawain: Bigyan Pagbuod: Bigyan Pagbuod:
& Abstractions about the lessons) kung anu-ano ang kung anu-ano Pansin at Suriin Pansin at Suriin Bigyan Pansin
mga pangyayaring ang mga at Suriin
nakahahadlang sa pangyayaring
pagtatamasa ng nakahahadlang
karapatan. sa pagtatamasa
ng karapatan.
I.Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning) Kaya Mo ito A and B Kaya Mo ito A Isagawa mo Subukan mo at Subukan mo at
pahina 123 and B pahina 123 pahina 125. Kaya mo ito Kaya mo ito
phina 131 phina 131
J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at Subukan mo. Phina Subukan mo. Kaya mo ito
remediation (Additional activities for application 123 Phina 123 pahina 126
or remediation)

V.MGA TALA (Remarks)


VI. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaralnanakakuhang 80% sapagtataya (No.of learners who
earned 80% in the evaluation)
B. Blgng mag-aaralnanangangailanganngiba pang gawain para sa
remediation (No.of learners who requires additional acts.for remediation
who scored below 80%)
C. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawasaaralin?
(Did the remedial lessons work? No.of learners who caught up with the
lessons)
D. Bilangngmga mag-aaralnamagpatuloysa remediation? (No.of learners
who continue to require remediation)
E. Alinsamgaistrateheyangpatuturonakatulongnglubos?
Paanoitonakatulong? (Which of my teaching strategies worked well? Why
did this work?)
F.
Anongsuliraninangakingnaranasannasolusyonansatulongngakingpunonggur
o at superbisor? (What difficulties did I encounter which my
principal/supervisor can help me solve?)
G.
Anongkagamitangpanturoangakingnadibuhonanaiskongibahagisam
gakapwakoguro? (What innovations or localized materials did I
used/discover which I wish to share with other teachers?)