You are on page 1of 4

Paaralan (School) TALON-TALON ELEM.

SCHOOL Baitang/Antas (Grade GRADE -VI


GRADES 1 TO Level)
12
Guro (Teacher) REESA A. SALAZAR Asignatura (Learning HEKASI
DAILY LESSON Area)
Petsa/Oras (Teaching NOVEMBER 28- DECEMBER 2, Markahan (Quarter) IKATLONG MARKAHAN
Date & Time) 2016

Bilang ng Linggo (Week No.) WEEK 04 Lunes (Monday) Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
11/28/2016 (Tuesday) (Wed.) (Thurs) (Friday)
11/29/2016 11/30/2016 12/01/2016 12/02/2016
I.LAYUNIN (Objectives)
A.Pamantayang Pangnilalaman ( Content Nasusuri ang mga Natatalakay ang HOLIDAY Napahahalagaha Napahahalaga
Standards) paraang ginawa ng mga paraang n ang mga han ang mga
mga makabayng ginawa ng mga paraang ginawa paraang
Pilipino sa makabayng ng mga ginawa ng mga
pagkakamit ng Pilipino sa makabayng makabayng
kalayaan. pagkakamit ng Pilipino sa Pilipino sa
kalayaan. pagkakamit ng pagkakamit ng
kalayaan. kalayaan.
B.Pamantayan sa Pagganap (Performance
Standards)
C. MgaKasanayan sa Pagkatuto (Learning Nasusuri ang mga Natatalakay ang Napahahalagaha Napahahalaga
Competencies) paraang ginawa ng mga paraang n ang mga han ang mga
mga makabayng ginawa ng mga paraang ginawa paraang
Pilipino sa makabayng ng mga ginawa ng mga
pagkakamit ng Pilipino sa makabayng makabayng
kalayaan. pagkakamit ng Pilipino sa Pilipino sa
kalayaan. pagkakamit ng pagkakamit ng
kalayaan. kalayaan.
II.NILALAMAN (Content) Mga Paraang Ginawa Mga Paraang Mga Paraang Mga Paraang
ng mga Makabayang Ginawa ng mga Ginawa ng mga Ginawa ng
Pilipino sa Makabayang Makabayang mga
Pagkakamit ng Pilipino sa Pilipino sa Makabayang
Kalayaan Laban sa Pagkakamit ng Pagkakamit ng Pilipino sa
Espanyol Kalayaan Laban Kalayaan Laban Pagkakamit ng
sa Espanyol sa Espanyol Kalayaan
Laban sa
Espanyol
III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Resources)
A.Sanggunian (References)
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro (Teachers Guide Pages) Yaman ng Pilipinas 6 Yaman ng Yaman ng Yaman ng
pahina 125-126 Pilipinas 6 pahina Pilipinas 6 pahina Pilipinas 6
125-126 125-126 pahina 125-
126
2.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral (Learners Yaman ng Pilipinas 6 Yaman ng Yaman ng Yaman ng
Materials Pages) pahina 136-141 Pilipinas 6 pahina Pilipinas 6 pahina Pilipinas 6
136-141 136-141 pahina 136-
141
3.Mga pahina sa Teksbuk (Textbook Pages)
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource
(Additional Materials from Learning Resources (LR) Portal)
B.Iba pang Kagamitang Panturo (Other Learning
Resources)
IV.PAMAMARAAN (Procedures)
A.Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o Ipaawit nang may Pagwawasto sa Pagwawasto sa
pagsisimula ng aralin (Review Previous Lessons) damdaming takdang aralin. takdang aralin
makabayan ang
Pilipinas Kong
Mahal
B. Paghahabi sa layunin ng aralin (Establishing Itanong kung ano
purpose for the Lesson) ang ipinararating ng
awitin?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong Larawan ng mga Larawan ng mga Larawan ng mga Larawan ng
aralin (Presenting examples /instances of the makabayang Pilipino makabayang makabayang mga
new lessons) sa panahon ng Pilipino sa Pilipino sa makabayang
Espanyol, at panahon ng panahon ng Pilipino sa
kilalanin ang bawat Espanyol, at Espanyol, at panahon ng
isa. kilalanin ang kilalanin ang Espanyol, at
bawat isa. bawat isa. kilalanin ang
bawat isa.
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Group Activity: Group Activity: Group Activity: Group Activity:
paglalahad ng bagong kasanayan #1 1- Kilusang 1- Kilusang 1- Kilusang 1- Kilusang
(Discussing new concepts and practicing new Propaganda at mga Propaganda at Propaganda at Propaganda at
skills #1. Repormista mga Repormista mga Repormista mga
2- Kilusang La Liga 2- Kilusang La 2- Kilusang La Repormista
Filipina Liga Filipina Liga Filipina 2- Kilusang La
3- Kilusang 3- Kilusang 3- Kilusang Liga Filipina
Katipunan at mga Katipunan at mga Katipunan at mga 3- Kilusang
Kartilya ng Kartilya ng Kartilya ng Katipunan at
Katipunan Katipunan Katipunan mga Kartilya
4- Digmaang US at 4- Digmaang US 4- Digmaang US ng Katipunan
Spain at Spain at Spain 4- Digmaang
US at Spain
E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Paghahambing ng Paghahambing Paghahambing Paghahambing
paglalahad ng bagong kasanayan #2 (Discussing Kilusang Propaganda ng Kilusang ng Kilusang ng Kilusang
new concepts & practicing new slills #2) sa Kilusang La Liga Propaganda sa Propaganda sa Propaganda sa
Kilusang La Liga Kilusang La Liga Kilusang La
Liga
F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Ibigay ang kaibahan Ibigay ang Ibigay ang Ibigay ang
Assesment 3) ng mga kilusang kaibahan ng mga kaibahan ng mga kaibahan ng
Developing Mastery (Leads to Formative nabanggit. kilusang kilusang mga kilusang
Assesment 3) nabanggit. nabanggit. nabanggit.
G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan Sa pamamagitan Sa
buhay (Finding Practical Applications of concepts flow chart, ng flow chart, ng flow chart, pamamagitan
and skills in daily living) ipatalunton ang ipatalunton ang ipatalunton ang ng flow chart,
kanilang kanilang kanilang ipatalunton
magkaibang paraan magkaibang magkaibang ang kanilang
ng pakikibaka para paraan ng paraan ng magkaibang
sa kalayaan. pakikibaka para pakikibaka para paraan ng
sa kalayaan. sa kalayaan. pakikibaka
para sa
kalayaan.
H. Paglalahat ng Aralin (Making Generalizations Ipalagom ang Ipalagom ang Ipalagom ang Ipalagom ang
& Abstractions about the lessons) natutunan natutunan natutunan natutunan
I.Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning) Isagawa mo pahina Isagawa mo Isagawa mo Isagawa mo
140 pahina 140 pahina 140 pahina 140
J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at Kaya mo ito pahina Subukan mo
remediation (Additional activities for application 141. pahina 141
or remediation)
V.MGA TALA (Remarks)
VI. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaralnanakakuhang 80% sapagtataya (No.of learners who
earned 80% in the evaluation)
B. Blgng mag-aaralnanangangailanganngiba pang gawain para sa
remediation (No.of learners who requires additional acts.for remediation
who scored below 80%)
C. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawasaaralin?
(Did the remedial lessons work? No.of learners who caught up with the
lessons)
D. Bilangngmga mag-aaralnamagpatuloysa remediation? (No.of learners
who continue to require remediation)
E. Alinsamgaistrateheyangpatuturonakatulongnglubos?
Paanoitonakatulong? (Which of my teaching strategies worked well? Why
did this work?)
F.
Anongsuliraninangakingnaranasannasolusyonansatulongngakingpunonggur
o at superbisor? (What difficulties did I encounter which my
principal/supervisor can help me solve?)
G.
Anongkagamitangpanturoangakingnadibuhonanaiskongibahagisam
gakapwakoguro? (What innovations or localized materials did I
used/discover which I wish to share with other teachers?)