You are on page 1of 3

Paaralan (School) TALON-TALON ELEM.

SCHOOL Baitang/Antas (Grade GRADE -VI


GRADES 1 TO Level)
12
Guro (Teacher) REESA A. SALAZAR Asignatura (Learning HEKASI
DAILY LESSON Area)
Petsa/Oras (Teaching JANUARY 16-20, 2017 Markahan (Quarter) IKATLONG MARKAHAN
Date & Time)

Bilang ng Linggo (Week No.) WEEK 09 Lunes (Monday) Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
01/16/2017 (Tuesday) (Wed.) (Thurs) (Friday)
01/17/2017 01/18/2017 01/19/2017 01/20/2017
I.LAYUNIN (Objectives)
A.Pamantayang Pangnilalaman ( Content
Standards)

B.Pamantayan sa Pagganap (Performance


Standards)
C. MgaKasanayan sa Pagkatuto (Learning Nasasagot ang mga Nababalik-aral Nababalik-aral Nasasagot ang Nasasagot ang
Competencies) tanong ng may 85% ang mga araling ang mga araling mga tanong ng mga tanong ng
na pamantayan. natutunan sa natutunan sa may 85% na may 85% na
ikatlong ikatlong pamantayan pamantayan
markahan. markahan.
II.NILALAMAN (Content) Lagumang Balik-aral Balik-aral Ikatlong Ikatlong
Pagsusulit sa HKS Markahang Markahang
Pagsusulit Pagsusulit
III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Resources) Test Paper Test Paper
A.Sanggunian (References)
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro (Teachers Guide Pages) Yaman ng Pilipinas 6 Yaman ng Yaman ng Yaman ng Yaman ng
Pilipinas 6 Pilipinas 6 Pilipinas 6 Pilipinas 6
2.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral (Learners
Materials Pages)
3.Mga pahina sa Teksbuk (Textbook Pages) Yaman ng Pilipinas 6 Yaman ng Yaman ng Yaman ng Yaman ng
Pilipinas 6 Pilipinas 6 Pilipinas 6 Pilipinas 6
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource
(Additional Materials from Learning Resources (LR) Portal)
B.Iba pang Kagamitang Panturo (Other Learning
Resources)
IV.PAMAMARAAN (Procedures)
A.Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o Paghahanda sa Pagsasariwa ng Pagsasariwa ng Paghahanda sa Paghahanda sa
pagsisimula ng aralin (Review Previous Lessons) pagsusulit. mga natutunan mga natutunan pagsusulit. pagsusulit.
sa buong ikatlong sa buong ikatlong
markahan. markahan.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin (Establishing Pagbibigay ng Gawain Gawain Pagbibigay ng Pagbibigay ng
purpose for the Lesson) pamantayan. Pangkatin: Laro Pangkatin: Laro pamantayan. pamantayan.
(Cabbage ball (Cabbage ball
game) game)
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong Pagbabasa ng Pagbabasa ng Pagbabasa ng
aralin (Presenting examples /instances of the Panuto. Panuto. Panuto.
new lessons)
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Roll the dice game Roll the dice game
paglalahad ng bagong kasanayan #1
(Discussing new concepts and practicing new
skills #1.
E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #2 (Discussing
new concepts & practicing new slills #2)
F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Pagsusulit. Talakayan Talakayan Pagsusulit. Pagsusulit.
Assesment 3)
Developing Mastery (Leads to Formative
Assesment 3)
G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na
buhay (Finding Practical Applications of concepts
and skills in daily living)
H. Paglalahat ng Aralin (Making Generalizations
& Abstractions about the lessons)
I.Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning) Pagwawasto. Pagwawasto.

J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at


remediation (Additional activities for application
or remediation)
V.MGA TALA (Remarks)
VI. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaralnanakakuhang 80% sapagtataya (No.of learners who
earned 80% in the evaluation)
B. Blgng mag-aaralnanangangailanganngiba pang gawain para sa
remediation (No.of learners who requires additional acts.for remediation
who scored below 80%)
C. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawasaaralin?
(Did the remedial lessons work? No.of learners who caught up with the
lessons)
D. Bilangngmga mag-aaralnamagpatuloysa remediation? (No.of learners
who continue to require remediation)
E. Alinsamgaistrateheyangpatuturonakatulongnglubos?
Paanoitonakatulong? (Which of my teaching strategies worked well? Why
did this work?)
F.
Anongsuliraninangakingnaranasannasolusyonansatulongngakingpunonggur
o at superbisor? (What difficulties did I encounter which my
principal/supervisor can help me solve?)
G.
Anongkagamitangpanturoangakingnadibuhonanaiskongibahagisam
gakapwakoguro? (What innovations or localized materials did I
used/discover which I wish to share with other teachers?)