You are on page 1of 5

Paaralan (School) TALON-TALON ELEM.

SCHOOL Baitang/Antas (Grade GRADE -VI


GRADES 1 TO Level)
12
Guro (Teacher) REESA A. SALAZAR Asignatura (Learning HEKASI
DAILY LESSON Area)
Petsa/Oras (Teaching DECEMBER 12-16, 2016 Markahan (Quarter) IKATLONG MARKAHAN
Date & Time)

Bilang ng Linggo (Week No.) WEEK 06 Lunes (Monday) Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
12/12/2016 (Tuesday) (Wed.) (Thurs) (Friday)
12/13/2016 12/14/2016 12/15/2016 12/16/2016
I.LAYUNIN (Objectives)
A.Pamantayang Pangnilalaman ( Content MUSLIM HOLIDAY
Standards)

B.Pamantayan sa Pagganap (Performance


Standards)
C. MgaKasanayan sa Pagkatuto (Learning Nasusuri ang Nasusuri ang Nabibigyang Nasusuri ang
Competencies) mga batayang mga batayang katwiran kung mga paraang
batas na batas na bakit kailangang ginawa ng mga
naghahanda sa naghahanda sa maipagtanggol makabayang
mga Pilipino para mga Pilipino para ng mga Pilipino sa
sa sariling sa sariling mamamayan ang pagkamit ng
pamamahala pamamahala kalayaan at kalayaan.
hangganan ng
teritoryo ng
bansa.
II.NILALAMAN (Content) Patakaran Ng Mga Patakaran Ng Mga Pagtatanggol sa Pagtatanggol
Amerikano Tungkol Sa Amerikano Tungkol Sa Hangganan at sa Hangganan
Pilipinisasyon Pilipinisasyon Teritoryo ng at Teritoryo ng
Bansa Bansa
III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Resources)
A.Sanggunian (References)
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro (Teachers Guide Pages) Yaman ng Yaman ng Yaman ng Yaman ng
Pilipinas 6 pp Pilipinas 6 pp Pilipinas 6 pp Pilipinas 6 pp
128-129 128-129 130-132 130-132
2.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral (Learners Yaman ng Yaman ng Yaman ng Yaman ng
Materials Pages) Pilipinas 6 pp Pilipinas 6 pp Pilipinas 6 pp Pilipinas 6 pp
142-146 142-146 147-149 147-149
3.Mga pahina sa Teksbuk (Textbook Pages)
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource
(Additional Materials from Learning Resources (LR) Portal)
B.Iba pang Kagamitang Panturo (Other Learning
Resources)
IV.PAMAMARAAN (Procedures)
A.Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o Talakayin ang Talakayin ang Ipakita ang Pagwawasto ng
pagsisimula ng aralin (Review Previous Lessons) ibat ibang ibat ibang flashcard ng mga takdang-aralin.
paraan ng paraan ng sumusunod na
pakikipaglaban pakikipaglaban parirala o
ng mga ng mga pangungusap.
makabagong makabagong Kilalanin ang
Pilipino sa Pilipino sa bawat isa.
patakaran ng patakaran ng
mga Amerikano mga Amerikano -Ama ng
tulad ng: tulad ng: Katipunan
-pakikidigma ni -pakikidigma ni -Naglalaman ng
Macario Sakay sa Macario Sakay sa mga aral ng
mga Pilipinong mga Pilipinong Katipunan
Muslim Muslim -Utak ng
-pagtuligsa ng -pagtuligsa ng Katipunan
mga manunulat mga manunulat -Dalawang
ng Pilipino sa ng Pilipino sa tanyag na nobela
kaaway kaaway ni Jose Rizal
B. Paghahabi sa layunin ng aralin (Establishing Alam na ba ninyo Alam na ba ninyo Ipakita ang ibat- Ipakita ang
purpose for the Lesson) ang patakarang ang patakarang ibang larawan ng ibat-ibang
Pilipinasyon? Pilipinasyon? isda, mga hayop larawan ng
sa kagubatan, isda, mga
magagandang hayop sa
tanawin ng kagubatan,
bansa, mineral magagandang
tulad ng kabibe tanawin ng
at perlas. bansa, mineral
tulad ng kabibe
at perlas.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong Pagpapakita/Pagba Pagpapakita/Pagba Itanong: Kung Itanong: Kung
aralin (Presenting examples /instances of the sa ng mga salitang sa ng mga salitang saan saan
new lessons) nasa plaskard tulad nasa plaskard tulad matatagpuan ang matatagpuan
ng: ng: mga ito. ang mga ito.
- -
Pilipinasyon Pilipinasyon
- Pangulong - Pangulong
Wiliam Mckinley Wiliam Mckinley
- -
Komisyong Komisyong
Schurman Schurman
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Ano ang ginawang Ano ang ginawang -Ipabasa ang -Ipabasa ang
paglalahad ng bagong kasanayan #1 paraan ng mga paraan ng mga Magsimula Ka Magsimula
(Discussing new concepts and practicing new Amerikano upang Amerikano upang sa batayang Ka sa
skills #1. unti-unting unti-unting aklat. batayang aklat.
maihanda ang maihanda ang
-Gawing 2 -Gawing 2
Pilipinas sa sariling Pilipinas sa sariling
pangkat ang mga pangkat ang
pamamahala o pamamahala o
pagsasarili? pagsasarili? bata at mga bata at
magpaulat magpaulat
tungkol sa. tungkol sa.
1- Mga 1- Mga
pakinabang ng pakinabang ng
mga Pilipino sa mga Pilipino sa
ating Teritoryo. ating Teritoryo.
2- Mga Paraan ng 2- Mga Paraan
pagtatanggol sa ng
mga hangganan pagtatanggol
at teritoryo ng sa mga
bansa. hangganan at
teritoryo ng
bansa.
E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Ano ang Ano ang Ipaulat sa lider Ipaulat sa lider
paglalahad ng bagong kasanayan #2 (Discussing Komisyon Komisyon ang report ng ang report ng
new concepts & practicing new slills #2) Schurman? Bakit Schurman? Bakit bawat pangkat. bawat pangkat.
ipinadala ito ng ipinadala ito ng Hayaang Hayaang
Amerika sa Amerika sa magtanong ang magtanong
bansa? Ano ang bansa? Ano ang mga bata sa ang mga bata
mga mga bawat reporter sa bawat
rekomendasyon rekomendasyon ng pangkat. reporter ng
ng komisyong ng komisyong pangkat.
ito? ito?
F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Ang patakaran ba Ang patakaran ba Patnubayan ang Patnubayan
Assesment 3) ng mga Amerikano ng mga Amerikano kanilang ang kanilang
Developing Mastery (Leads to Formative tungkol sa tungkol sa talakayan. talakayan.
Pilipinisasyon ang Pilipinisasyon ang
Assesment 3) nagpapakita ng nagpapakita ng
pagmamahal sa pagmamahal sa
kalayaan/pagkama kalayaan/pagkama
ka-bansa? ka-bansa?
Mahalaga ba ang Mahalaga ba ang
patakarang patakarang
Plipinisasyon? Plipinisasyon?
Bakit? Bakit?
G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na Sa palagay ba Sa palagay ba Ipalagom sa mga Ipalagom sa
buhay (Finding Practical Applications of concepts ninyo ay nakabuti ninyo ay nakabuti bata ang araling mga bata ang
and skills in daily living) sa mga Pilipino sa mga Pilipino natututhan. araling
ang patakaran ng ang patakaran ng Ipabasa ang natututhan.
mga Amerikano mga Amerikano Bigyang Pansin Ipabasa ang
tungkol sa tungkol sa at Suriin. Bigyang
Pilipinisasyon? Pilipinisasyon? Pansin at
Bakit? Bakit? Suriin.
H. Paglalahat ng Aralin (Making Generalizations Ano ang Ano ang Bakit kailangang Bakit
& Abstractions about the lessons) patakaran ng patakaran ng maipagtanggol kailangang
mga Amerikano mga Amerikano ng mga maipagtanggol
tungkol sa tungkol sa mamamayan ang ng mga
Pilipinasyon? Pilipinasyon? kalayaan at mamamayan
hangganan ng ang kalayaan
teritoryo ng at hangganan
bansa? ng teritoryo ng
bansa?
I.Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning) __1.Ang __1.Ang Ipatala sa Ipatala sa
patakaran ng patakaran ng talahanayan ang talahanayan
mga Amerikano mga Amerikano ilang mga ang ilang mga
tungkol sa tungkol sa pakinabang ng pakinabang ng
Pilipinisasyon ay Pilipinisasyon ay mga Pilipino sa mga Pilipino sa
_________. _________. teritoryo nito. teritoryo nito.
a. Ang a. Ang
pagsasailalim ng pagsasailalim ng
bansa sa Amerika bansa sa Amerika
nang mahabang nang mahabang
panahon. panahon.
b. Ang unti- b. Ang unti-
unting pagsasalin unting pagsasalin
sa mga Pilipino sa mga Pilipino
ng pamamahala ng pamamahala
c.Ang paglipat ng c.Ang paglipat ng
mga Pilipino sa mga Pilipino sa
Amerika. Amerika.
__2.Ang unang __2.Ang unang
komisyong komisyong
ipinadala ng ipinadala ng
Amerika sa Amerika sa
Pilipinas ay Pilipinas ay
_____________. _____________.
a.Komisyong a.Komisyong
Cooper Cooper
b.Komisyong b.Komisyong
Jones Jones
c.Komisyong c.Komisyong
Schurman Schurman
J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at Sagutin:
remediation (Additional activities for application Subukan mo p
or remediation) 149
V.MGA TALA (Remarks)
VI. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaralnanakakuhang 80% sapagtataya (No.of learners who
earned 80% in the evaluation)
B. Blgng mag-aaralnanangangailanganngiba pang gawain para sa
remediation (No.of learners who requires additional acts.for remediation
who scored below 80%)
C. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawasaaralin?
(Did the remedial lessons work? No.of learners who caught up with the
lessons)
D. Bilangngmga mag-aaralnamagpatuloysa remediation? (No.of learners
who continue to require remediation)
E. Alinsamgaistrateheyangpatuturonakatulongnglubos?
Paanoitonakatulong? (Which of my teaching strategies worked well? Why
did this work?)
F.
Anongsuliraninangakingnaranasannasolusyonansatulongngakingpunonggur
o at superbisor? (What difficulties did I encounter which my
principal/supervisor can help me solve?)
G.
Anongkagamitangpanturoangakingnadibuhonanaiskongibahagisam
gakapwakoguro? (What innovations or localized materials did I
used/discover which I wish to share with other teachers?)