You are on page 1of 3

Paaralan (School) TALON-TALON ELEM.

Baitang/Antas (Grade GRADE -VI


GRADES 1 TO SCHOOL Level)
12
Guro (Teacher) REESA A. SALAZAR Asignatura (Learning HEKASI
DAILY LESSON Area)
Petsa/Oras (Teaching SEPTEMBER 19-23, 2016 Markahan (Quarter) IKALAWANG MARKAHAN
Date & Time)

Bilang ng Linggo (Week No.) WEEK 13 Lunes (Monday) Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
9/19/2016 (Tuesday) (Wed.) (Thurs) (Friday)
9/20/2016 9/21/2016 9/22/2016 9/23/2016
I.LAYUNIN (Objectives) Nakikilala ang Nasasabi ang Nasasabi ang Nasasabi kung Naiisa-isa ang
sistemang sangay ng sangay ng bakit kailangan mga paraang
pampamahalaan ng pamahalaan at pamahalaan at ng pamahalaan ginawa ng
bansa. ang bahaging ang bahaging pamahalaan
ginagampanan ginagampanan upang
ng bawat isa. ng bawat isa. mapangalagaan
ang kapakanan
at kaligtasan ng
mamamayan
A.Pamantayang Pangnilalaman ( Content
Standards)

B.Pamantayan sa Pagganap (Performance


Standards)

C. MgaKasanayan sa Pagkatuto (Learning Nakikilala ang Nasasabi ang Nasasabi ang Nasasabi kung Naiisa-isa ang
Competencies) sistemang sangay ng sangay ng bakit kailangan mga paraang
pampamahalaan ng pamahalaan at pamahalaan at ng pamahalaan ginawa ng
bansa ang bahaging ang bahaging pamahalaan
ginagampanan ginagampanan upang
ng bawat isa. ng bawat isa. mapangalagaan
ang kapakanan
at kaligtasan ng
mamamayan
II.NILALAMAN (Content) Sistemang Sistemang Sistemang Kahalagahan ng Kahalagahan ng
Pampamahalaan ng Pampamahalaan Pampamahalaan Pamahalaan. Pamahalaan.
Pilipinas ng Pilipinas ng Pilipinas
III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Resources)
A.Sanggunian (References)
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro (Teachers Guide Pages) Yaman ng Pilipinas 6 Yaman ng Yaman ng Yaman ng Yaman ng
Manwal 85-88 Pilipinas 6 Pilipinas 6 Pilipinas 6 Pilipinas 6
Manwal 85-88 Manwal 85-88 Manwal p. 89-92 Manwal p. 89-92
2.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral (Learners
Materials Pages)
3.Mga pahina sa Teksbuk (Textbook Pages) Teksbuk 91-95 Teksbuk 91-95 Teksbuk 91-95 Teksbuk p.96-98 Teksbuk p.96-98
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource
(Additional Materials from Learning Resources (LR) Portal)
B.Iba pang Kagamitang Panturo (Other Learning
Resources)
IV.PAMAMARAAN (Procedures)
A.Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o Napapanahong isyu Napapanahong Napapanahong Napapanahong Napapanahong
pagsisimula ng aralin (Review Previous Lessons) may kaugnayan sa isyu may isyu may isyu may isyu may
aralin kaugnayan sa kaugnayan sa kaugnayan sa kaugnayan sa
aralin aralin aralin aralin
B. Paghahabi sa layunin ng aralin (Establishing Activity Card Activity Card Activity Card Pangkatang Pangkatang
purpose for the Lesson) Gawain: Gawain:
Katanungan Katanungan
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong Larawan ng Larawan ng Larawan ng Ibat-Ibang Ibat-Ibang
aralin (Presenting examples /instances of the president, kongreso, president, president, larawan ng mga larawan ng mga
new lessons) mga hukom. kongreso, mga kongreso, mga kawani ng kawani ng
hukom. hukom. gobyerno. gobyerno.
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Talakayan Talakayan Talakayan Talakayan Talakayan
paglalahad ng bagong kasanayan #1
(Discussing new concepts and practicing new
skills #1.
E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Talk Show Talk Show Talk Show Pagsasadula Pagsasadula
paglalahad ng bagong kasanayan #2 (Discussing
new concepts & practicing new slills #2)
F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Repleksyon ng bawat Repleksyon ng Repleksyon ng Repleksyon ng Repleksyon ng
Assesment 3) pangkat bawat pangkat bawat pangkat bawat pangkat bawat pangkat
Developing Mastery (Leads to Formative
Assesment 3)
G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na Isagawa mo p.89 Isagawa mo p.89 Isagawa mo p.89 Isagawa mo Isagawa mo
buhay (Finding Practical Applications of concepts p.98 p.98
and skills in daily living)
H. Paglalahat ng Aralin (Making Generalizations Pagbubuod ng Pagbubuod ng Pagbubuod ng Pagbubuod ng Pagbubuod ng
& Abstractions about the lessons) natutuhan natutuhan natutuhan natutuhan natutuhan
I.Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning) Subukan mo p. 90 Subukan mo p. Subukan mo p. Punan ng sagot Punan ng sagot
90 90 ang chart. P 92 ang chart. P 92
TM TM
J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at Kaya mo ito p. 90 Kaya mo ito p. Kaya mo ito p. Subukan mo. Subukan mo.
remediation (Additional activities for application 90 90 p.98 p.98
or remediation)

V.MGA TALA (Remarks)


VI. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaralnanakakuhang 80% sapagtataya (No.of learners who
earned 80% in the evaluation)
B. Blgng mag-aaralnanangangailanganngiba pang gawain para sa
remediation (No.of learners who requires additional acts.for remediation
who scored below 80%)
C. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawasaaralin?
(Did the remedial lessons work? No.of learners who caught up with the
lessons)
D. Bilangngmga mag-aaralnamagpatuloysa remediation? (No.of learners
who continue to require remediation)
E. Alinsamgaistrateheyangpatuturonakatulongnglubos?
Paanoitonakatulong? (Which of my teaching strategies worked well? Why
did this work?)
F.
Anongsuliraninangakingnaranasannasolusyonansatulongngakingpunonggur
o at superbisor? (What difficulties did I encounter which my
principal/supervisor can help me solve?)
G.
Anongkagamitangpanturoangakingnadibuhonanaiskongibahagisam
gakapwakoguro? (What innovations or localized materials did I
used/discover which I wish to share with other teachers?)