You are on page 1of 22

PLATN ZNN SOUVISEJCCH ZKON S VYZNAENM NAVRHOVANCH

ZMN A DOPLNN

Zmna zkona o elektronickch komunikacch

16

Kmitotov plny
(1) Pln pidlen kmitotovch psem (nrodn kmitotov tabulka) stanov
Ministerstvo vyhlkou.

(2) Pln vyuit rdiovho spektra, poppad jeho sti, ad vydv jako opaten
obecn povahy.

(3) Pln pidlen kmitotovch psem nrodn kmitotov tabulka) v souladu se


zvazky vyplvajcmi z mezinrodn smlouvy, kterou je esk republika vzna, nebo z
lenstv v mezinrodnch organizacch obsahuje kmitotov psma pro jednotliv
radiokomunikan sluby, poppad rdiov zazen a obecn podmnky pro vyuvn
kmitot.

(4) ad v plnu vyuit rdiovho spektra stanov technick parametry a podmnky


vyuit rdiovho spektra radiokomunikanmi slubami, vetn uveden, zda maj bt
rdiov kmitoty vyuvny na zklad veobecnho oprvnn nebo na zklad
individulnho oprvnn k vyuvn rdiovch kmitot, zda je poet prv k vyuvn
rdiovch kmitot omezen, nebo zda dolo k omezen prv k vyuvn rdiovch kmitot a
omezen zsad uvedench v 16a.

(5) ad je oprvnn upednostnit ve veejnm zjmu vyuvn rdiovho spektra pro


poskytovn univerzln sluby a poskytovn veejn dostupnch slueb elektronickch
komunikac.

(6) Pln vyuit rdiovho spektra a informace o prvech, podmnkch, postupech a


poplatcch tkajcch se vyuvn rdiovho spektra ad uveejn. ad tyto informace
prbn aktualizuje. daje o kmitotovch psmech vyhrazench v plnu pidlen
kmitotovch psem (nrodn kmitotov tabulka) Ministerstvu obrany pro vojensk ely se
v plnu vyuit rdiovho spektra neuveejuj.

(7) Zpsob tvorby volacch znaek a identifikanch sel a kd, jejich pouvn a
druhy radiokomunikanch slueb, pro n jsou vyadovny, stanov provdc prvn
pedpis.

(8) Technick a provozn podmnky amatrsk radiokomunikan sluby stanov


provdc prvn pedpis.

(9) Vlda me nazenm stanovit k zajitn proveden zmny podmnek


stanovench kmitotovm plnem podle odstavce 1 nebo 2, kter maj zsadn dopad na
vyuvn rdiovch kmitot urench pro poskytovn sluby en zemskho
televiznho nebo rozhlasovho vysln, pravidla, asov a technick podmnky, zpsob
postupu orgn sttn sprvy a subjekt dotench zmnou na jejich prvech nebo
povinnostech a podmnky pro nhradu nklad eln a efektivn vynaloench z
dvodu zmny ( 27).

27

(1) K hrad efektivn a eln vynaloench nklad vzniklch dritelm oprvnn


k vyuvn rdiovch kmitot nebo Ministerstvu obrany pi vyuvn rdiovch kmitot
pro vojensk ely v dsledku zmn ve vyuvn rdiovho spektra z dvod uvedench v
19 odst. 1 psm. a) a c) a podle 20 odst. 3 ad zd radiokomunikan et, kter
spravuje. Prostedky radiokomunikanho tu lze pout tak k hrad nklad vzniklch
dritelm oprvnn k vyuvn rdiovch kmitot nebo Ministerstvu obrany pi vyuvn
rdiovch kmitot pro vojensk ely v dsledku odstrann vznikl technick
nekompatibility, kter nen dsledkem nedodren podmnek stanovench v oprvnn k
vyuvn rdiovch kmitot, ve veobecnm oprvnn nebo v plnu vyuit rdiovho
spektra.

(2) Prostedky radiokomunikanho tu lze pout tak k hrad vdaj adu v


souvislosti s plnnm povinnost podle tohoto zkona spojench se zajiovnm sprvy
rdiovho spektra, a to na uhrazen nklad vynaloench na

a) odbornou pomoc pi zajitn vbrovho zen podle 21,

b) nkup, pravy, opravy, pravidelnou drbu a dal rozvoj programovch nstroj a


vpoetn techniky nezbytn pro vkon sprvy rdiovho spektra.

(3) Prostedky radiokomunikanho tu podle odstavce 2 nesm v kalendnm roce


peshnout vi 25 % zstatku na radiokomunikanm tu za pedchoz kalendn rok. ad
je oprvnn erpat hradu vdaj pouze, pokud tm nedojde k omezen uspokojen nrok
oprvnnch nrok subjekt podle odstavce 1.

(4) Radiokomunikanm tem se rozum et, kter nen soust sttnho rozpotu.
Prostedky na tu jsou vedeny u banky a lze je pout pouze pro ely podle tohoto zkona.
Zstatek na tu se na konci kalendnho roku pevd do roku nsledujcho. roky jsou
pjmem sttnho rozpotu, hrady za bankovn sluby spojen s vedenm tu jsou vdajem
sttnho rozpotu. Pjmy radiokomunikanho tu tvo st poplatk za vyuvan kmitoty
ve vi stanoven vldou.

(5) Dritel oprvnn k vyuvn rdiovch kmitot nebo Ministerstvo obrany, kter
poaduje hradu efektivn a eln vynaloench nklad z dvod uvedench v odstavci 1,
pedlo adu kvantifikaci tchto nklad doloenou etn evidenc. ad posoud
pedloenou kvantifikaci na zklad etn evidence, technick dokumentace a dalch
prvotnch doklad. Na zklad vsledku svho posouzen ad navrenou vi efektivn a
eln vynaloench nklad potvrd nebo stanov vi efektivn a eln vynaloench
nklad jinou. Je-li ve vztahu k hrad efektivn a eln vynaloench nklad podle
odstavce 1 vedeno zen ped Komis ve vci veejn podpory, povauje se za zen
o pedbn otzce.

(6) Nklady podle odstavce 1 se rozum

a) nklady na technick pravy zazen v ppad zmny pidlenho rdiovho kmitotu


nebo zmny jeho technickch parametr,
2
b) zstatkov cena zazen pouvanho pro dosavadn zpsob vyuvn rdiovch kmitot
a vyazenho v dsledku zmn ve vyuvn rdiovch kmitot,

c) nklady na demont a vyazen zazen pro dosavadn zpsob vyuvn rdiovch


kmitot z provozu,

d) nklady na mont a uveden do provozu zazen nahrazujcho vyazen zazen a

e) nklady na zajitn sluby elektronickch komunikac poskytovan prostednictvm


dosavadnch rdiovch kmitot jinm zpsobem, a to po dobu nezbytn nutnou pro zajitn
potebnch technickch opaten pro proveden zmny ve vyuvn rdiovch kmitot.

(7) Vkaz o hospodaen s prostedky radiokomunikanho tu za pslun


kalendn rok je ad povinen uveejnit. Tento vkaz tvo soust vron zprvy o innosti
adu podle 110.

(8) Vlda stanov nazenm zpsob a vi tvorby prostedk radiokomunikanho tu


z sti poplatk za prvo vyuvat kmitoty a zpsob jejich erpn v souladu s ustanovenm
133.

63

Nleitosti smlouvy o poskytovn veejn dostupn sluby elektronickch komunikac a


pipojen k veejn komunikan sti a uveejovn informac

(1) Ve smlouv o poskytovn veejn dostupn sluby elektronickch komunikac


nebo pipojen k veejn komunikan sti mus bt srozumitelnm, plnm a snadno
pstupnm zpsobem uvedeno vdy

a) u podnikatele poskytujcho sluby nebo zajiujcho pstup k sti jmno, poppad


jmna, pjmen, bydlit a identifikan slo nebo obchodn firma, jde-li o fyzickou
podnikajc osobu, nebo obchodn firma nebo nzev, sdlo (msto podnikn) a identifikan
slo, poppad sdlo organizan sloky na zem esk republiky, a identifikan slo,
bylo-li pidleno, jmno, poppad jmna, a pjmen osoby oprvnn jednat jmnem tto
prvnick osoby, jde-li o prvnickou osobu,

b) je-li uivatelem

1. podnikajc prvnick osoba, obchodn firma nebo nzev, sdlo, poppad sdlo organizan
sloky na zem esk republiky, a identifikan slo, bylo-li pidleno, jmno, poppad
jmna, pjmen a bydlit osoby oprvnn jednat jmnem tto prvnick osoby,

2. podnikajc fyzick osoba, jmno, poppad jmna, a pjmen, poppad obchodn firma,
bydlit, msto podnikn a identifikan slo, bylo-li pidleno,

3. nepodnikajc osoba, jmno, poppad jmna, a pjmen, bydlit, datum narozen nebo
rodn slo fyzick osoby, bylo-li pidleno, nebo nzev a sdlo, poppad sdlo organizan
sloky na zem esk republiky, poppad identifikan slo prvnick osoby,

c) popis poskytovan sluby, zejmna

3
1. informace, zda je poskytovn pstup k slm tsovho voln, a daje o lokalizaci
volajcho na sla tsovho voln, poppad o omezen pstupu k slm tsovho voln,

2. informace o vekerch podmnkch omezujcch pstup ke slubm a aplikacm nebo


monosti jejich vyuvn,

3. minimln nabzen a minimln zaruen rove kvality poskytovan sluby a zejmna


lhta pro zahjen jejho poskytovn, poppad datum zahjen,

4. informace o postupech zavedench s clem mit a dit provoz v sti elektronickch


komunikac, kter se vyuvaj k zabrnn naplnn kapacity pipojen i jejho pekroen, a
o tom, jak vliv mohou mt tyto postupy na kvalitu poskytovan sluby,

5. informace o omezench tkajcch se uvn koncovch zazen,

6. informace o prvech astnka vyplvajcch z 95,

d) nabdka druh servisnch slueb a slueb zkaznick podpory, vetn zpsob, jakmi lze
tyto sluby vyuvat,

e) daje o cen, poppad zpsobu uren ceny, a zpsobu zskvn aktulnch informac o
vech platnch cench slueb,

f) informace o termnech a zpsobu vytovn ceny a placen, a ppadn rozdly v cen u


rznch zpsob placen nebo pi rznch formch vytovn,

g) doba, na kterou je smlouva uzavena, a vpovdn doba,

h) podmnky pro obnoven a ukonen sluby, vetn podmnek minimlnho vyuvn


sluby, kter mus bt splnny, aby bylo mon vyuvat vhod z propaganch nabdek,

i) zpsob uplatnn reklamace vad poskytovan sluby a reklamace vytovn cen za


poskytnut sluby, vetn daj o tom, kde a v jakch lhtch lze reklamaci uplatnit,

j) smluvn pokuty nebo jin sankn ustanoven za nedodren nebo poruen smluvnch
povinnost ze strany podnikatele poskytujcho slubu nebo zajiujcho pstup k sti nebo ze
strany astnka,

k) ujednn o nhrad kody a vrcen penz, kter budou pouita v ppad nedodren
rovn kvality sluby stanoven ve smlouv nebo v ppad peruen poskytovn sluby
nebo pipojen,

l) informaci o zpsobu een spor tkajcch se pedmtu smlouvy,

m) zpsob vyrozumn astnka o zmn smluvnch podmnek,

n) druhy opaten, kter me podnikatel pijmout v ppad naruen bezpenosti a integrity


sv st, bezpenosti sluby nebo pi zjitn jejich ohroen nebo zranitelnosti,

o) ve ceny za penesen telefonnho sla a poppad dalch identifiktor astnka a


podmnky penesen,

4
p) v ppad ukonen smlouvy ped uplynutm doby trvn, na kterou je smlouva uzavena, a
ji vpovd, nebo dohodou smluvnch stran, informace o vi hrady, kter nesm bt v
ppad smlouvy uzaven se spotebitelem vy ne jedna ptina soutu msnch paul
zbvajcch do konce sjednan doby trvn smlouvy, nebo jedna ptina soutu minimlnho
sjednanho msnho plnn zbvajcch do konce sjednan doby trvn smlouvy, a ve
hrady nklad spojench s telekomunikanm koncovm zazenm, kter bylo astnkovi
poskytnuto za zvhodnnch podmnek,

q) rozhodnut astnka o uveden jeho osobnch, nebo identifikanch daj v astnickm


seznamu v souladu s 41 odst. 3.,

r) ujednn o rozsahu monch jednostrannch zmn a zpsobu jejich oznmen


astnkovi, vetn oznmen monosti odstoupen od smlouvy.

(2) Podnikatel poskytujc veejn dostupnou slubu elektronickch komunikac nebo


zajiujc veejnou komunikan s uveejn v kad sv provozovn nvrh smlouvy podle
odstavce 1 a souasn ji zpstupn zpsobem umoujcm dlkov pstup.

(3) Podnikatel poskytujc veejn dostupnou slubu elektronickch komunikac nebo


zajiujc veejnou komunikan s je povinen zpstupnit informace o svch slubch. ad
me provdcm prvnm pedpisem stanovit zpsob a rozsah povinnosti informovat

a) astnky o cench platnch pro vechna voln na sla a sluby, na n se vztahuj


zvltn cenov podmnky,

b) astnky o jakkoliv zmn pstupu k slm tsovho voln nebo zmn pi lokalizaci
volajcho na sla tsovho voln,

c) astnky o jakkoliv zmn podmnek omezujcch pstup ke slubm a aplikacm nebo


monosti jejich vyuvn,

d) o vech postupech zavedench poskytovatelem k men a zen provozu, aby se zabrnilo


naplnn kapacity pipojen i jejho pekroen, a o tom, jak vliv tyto postupy mohou mt na
kvalitu sluby,

e) astnky o jejich prvu rozhodnout o tom, zda maj bt jejich osobn nebo identifikan
daje uvedeny v astnickm seznamu v souladu s 41 odst. 3, a o tom, v jakm rozsahu tyto
daje budou uvedeny,

f) pravideln zdravotn postien astnky o podrobnostech stvajcch produkt a slueb jim


urenm.

(4) Uivatel, kter poaduje pipojen k veejn komunikan sti nebo pstup k
veejn dostupn slub elektronickch komunikac, m prvo uzavt smlouvu s jednm nebo
s vce podnikateli, kte takov sluby poskytuj. To neplat v ppad, pokud jsou dny
okolnosti vyluujc uzaven smlouvy podle tohoto zkona nebo zvltnho prvnho
pedpisu.

(5) ad me podnikateli poskytujcmu veejn dostupnou slubu elektronickch


komunikac nebo zajiujc pipojen k veejn komunikan sti uloit rozhodnutm, aby
provedl zmnu smlouvy nebo jejho zveejnnho nvrhu pro veejn dostupnou slubu
elektronickch komunikac nebo pro zajitn pipojen k veejn komunikan sti, jsou-li v

5
rozporu s tmto zkonem nebo provdcmi prvnmi pedpisy k tomuto zkonu nebo v
rozporu se zkonem obsahujcm pravidla ochrany spotebitele, a to z dvodu nekalch,
klamavch nebo agresivnch obchodnch praktik nebo z dvodu diskriminace
spotebitele24a).

(6) Podnikatel poskytujc veejn dostupnou slubu elektronickch komunikac nebo


zajiujc pipojen k veejn komunikan sti je povinen nejmn 1 msc ped nabytm
innosti zmny smlouvy uveejnit informaci o tto zmn v kad sv provozovn a
zpsobem umoujcm dlkov pstup. Zrove je podnikatel povinen informovat astnka
o uveejnn. Pokud se jedn o podstatnou zmnu smlouvy vedouc ke zhoren postaven
astnka, je podnikatel povinen prokazateln informovat astnka, jeho smlouva obsahuje
ustanoven o hrad v ppad ukonen smlouvy ped uplynutm doby trvn, na kterou je
smlouva uzavena, rovn o jeho prvu ukonit smlouvu ke dni nabyt innosti zmny, a to
bez tto hrady, jestlie nov podmnky nebude astnk akceptovat. Pokud se jedn o
zmnu nleitost smlouvy uvedench v odstavci 1 psm. c) a p) a r), je podnikatel
povinen informovat astnka zpsobem sjednanm ve smlouv rovn o jeho prvu
ukonit smlouvu ke dni nabyt innosti tto zmny, a to bez sankce, jestlie nov
podmnky nebude astnk akceptovat. Informaci je podnikatel povinen poskytnout
astnkovi zpsobem, kter si astnk zvolil pro zasln vytovn. Prvo ukonit
smlouvu podle tohoto ustanoven nevznik, pokud dojde ke zmn smlouvy na zklad zmny
prvn pravy nebo v ppad zmny smlouvy podle odstavce 5.

(7) V ppad, e podnikatel poskytujc veejn dostupnou slubu elektronickch


komunikac nebo zajiujc pipojen k veejn komunikan sti uzavr se spotebitelem
smlouvu na dobu uritou, nesm tato doba pi prvnm uzaven smlouvy pro danou slubu
elektronickch komunikac peshnout 24 msc. Podnikatel poskytujc veejn dostupnou
slubu elektronickch komunikac nebo zajiujc pipojen k veejn komunikan sti je
povinen umonit uivateli uzaven smlouvy i na dobu nejve 12 msc; tm nen vylouena
monost uzaven smlouvy na del dobu v ppad, e o to uivatel pod.

(8) Smluvn ujednn, kter by obsahovala takov podmnky a postupy pro ukonen
smlouvy, kter jsou odrazujc od zmny poskytovatele slueb elektronickch komunikac,
jsou neplatn.

(9) Uzavr-li se, nebo mn smlouva o poskytovn veejn dostupn sluby


elektronickch komunikac nebo pipojen k veejn komunikan sti za pouit prostedku
komunikace na dlku, je podnikatel poskytujc veejn dostupnou slubu elektronickch
komunikac nebo zajitujc pipojen k veejn komunikan st povinen bezodkladn po
uzaven smlouvy nebo jej zmny poskytnout spotebiteli informace podle odstavce 1
psemn, a to v elektronick nebo listinn form. Lhta pro odstoupen spotebitele od
smlouvy nebo jej zmny uzaven mimo prostory obvykl k podnikn62) nebo pi pouit
prostedk komunikace na dlku63) zan bet dnem nsledujcm po dni pedn tchto
informac.

(10) Podnikatel poskytujc veejn dostupnou slubu elektronickch komunikac nebo


zajiujc veejnou komunikan s je povinen informovat spotebitele zpsobem, kter si
zvolil pro zasln vytovn, a to nejdve 3 msce a nejpozdji 1 msc ped uplynutm
innosti smlouvy obsahujc ujednn o automatickm prodlouen smlouvy, o monosti a
zpsobu, jak ukonit smlouvu.

6
(11) Smlouvu o poskytovn veejn dostupn sluby elektronickch komunikac nebo
pipojen k veejn komunikan sti uzavenou se spotebitelem na dobu uritou je mon
vypovdt za podmnek uplatovanch podnikatelem poskytujcm veejn dostupnou slubu
elektronickch komunikac nebo zajitujcm pipojen k veejn komunikan sti podle
odstavce 1 psm. g) a h) pro smlouvy na dobu neuritou a v souladu s odstavcem 1 psm. p).

(12) Vyuije-li astnk prvo podle 34 odst. 1, dojde k zniku smlouvy


nejpozdji ve lht 10 dn, kter zane bet, jakmile astnk uin vi podnikateli
poskytujcmu mu veejn dostupnou slubu elektronickch komunikac prvn jednn
k ukonen poskytovn veejn dostupn sluby elektronickch komunikac a pod u
nj dost o penesen telefonnho sla. Tato lhta se neuplatn, pokud doba zbvajc
do zniku smlouvy je krat ne 10 dn nebo k penesen telefonnho sla nedolo.
astnk se po uinn poadavku na penesen telefonnho sla me s podnikatelem
doposud mu poskytujcm veejn dostupnou slubu elektronickch komunikac
dohodnout na pozdjm datu zniku smlouvy.

100

Povinnosti provozovatel

(1) Provozovatel stroj, pstroj a zazen (dle jen "zazen"), jejich


provozovnm vznik vysokofrekvenn energie, jsou povinni zajistit, aby vysokofrekvenn
energie tchto zazen nezpsobovala ruen provozu elektronickch komunikanch zazen
a st, poppad ruen poskytovn slueb elektronickch komunikac nebo provozovn
radiokomunikanch slueb, nestanov-li zvltn prvn pedpis jinak.

(2) Ruenm provozu se rozum elektromagnetick ruen, kter zhoruje, znemouje


nebo opakovan peruuje provoz elektronickho komunikanho zazen, st elektronickch
komunikac, poppad poskytovn slueb elektronickch komunikac nebo provozovn
radiokomunikanch slueb.

(3) Dojde-li k ruen provozu elektronickho komunikanho zazen nebo st,


poskytovn slueb elektronickch komunikac nebo provozovn radiokomunikanch
slueb, je provozovatel zazen rucho provoz povinen uinit vhodn ochrann opaten.
Neprovede-li provozovatel rucho zazen ochrann opaten sm, provede je provozovatel
ruenho elektronickho komunikanho zazen nebo st na nklady provozovatele rucho
zazen.

(4) Vzniklo-li ruen provozu nedodrenm podmnek stanovench pro provoz


zazen, nese nklady na ochrann opaten provozovatel tohoto zazen, jinak nese nklady
provozovatel zazen pozdji uvedenho do provozu nebo zmnnho. Pokud ruen zazen
neodpovd poadavkm na odolnost, 40) ponese nklady na ochrann opaten provozovatel
tohoto zazen. Jinak nese tyto nklady provozovatel zazen pozdji zzenho nebo
zmnnho.

(5) Dojde-li k ruen pjmu rozhlasovho nebo televiznho vysln, kter je na danm
zem provozovno provozovatelem vysln nebo provozovatelem pevzatho vysln podle
zvltnho prvnho pedpisu,11) provozem amatrsk radiokomunikan sluby, je ad
oprvnn uloit driteli oprvnn k vyuvn rdiovch kmitot pro tuto amatrskou
radiokomunikan slubu podmnky k odstrann ruen. V ppad, e ruen vznik pouze
vlivem nedostaten odolnosti pijmacho zazen, informuje ad provozovatele ruenho

7
pijmacho zazen o monch podmnkch vedoucch k odstrann ruen. (5) Dojde-li k
ruen pjmu rozhlasovho nebo televiznho vysln, kter je na danm zem
provozovno provozovatelem vysln nebo provozovatelem pevzatho vysln podle
zvltnho prvnho pedpisu11), provozem amatrsk radiokomunikan sluby nebo
sluby elektronickch komunikac, je ad oprvnn uloit driteli oprvnn k
vyuvn rdiovch kmitot pro tyto sluby podmnky k neprodlenmu odstrann
ruen, a to na nklady provozovatele rucho zazen. V ppad, e ruen vznik
pouze vlivem nedostaten odolnosti pijmacho zazen, informuje ad provozovatele
ruenho pijmacho zazen o monch podmnkch vedoucch k odstrann ruen.
ad zveejuje zpsobem umoujcm dlkov pstup aktualizovan informace o
ochran st pro en zemskho digitlnho televiznho vysln, o jm eench
ppadech ruen elektronickch komunikanch zazen a st a o postupu pro
uplatnn poadavku na odstrann ruen.

(6) ad zjiuje zdroje ruen provozu elektronickch komunikanch zazen a st,


poskytovn slueb elektronickch komunikac nebo provozovn radiokomunikanch
slueb. V ppad zjitn zdroje ruen postupuje ad obdobn podle 114. V
odvodnnch ppadech ad vyd pedbn opaten k okamitmu odstaven zdroje
ruen bez pedchoz vzvy.

(7) V ppad, e provozovatel zazen rucho provoz neodstran zdroj ruen


provozu ve lht stanoven mu adem ve vzv nebo v pedbnm opaten, ad
rozhodne o odstrann zdroje ruen. ad me provst odstrann zdroje ruen nebo jin
vhodn opaten sm, nen-li provozovatel rucho zazen znm nebo je prokazateln
nedosaiteln nebo neinn. Nklady na odstrann zdroje ruen nese jeho provozovatel;
nen-li znm, nese nklady ad.

(8) ad zjiuje pednostn ruen provozu elektronickch komunikanch zazen a


st Ministerstva obrany a ozbrojench sil esk republiky, Ministerstva vnitra, Bezpenostn
informan sluby, Policie esk republiky, Generln inspekce bezpenostnch sbor,
Hasiskho zchrannho sboru esk republiky, poskytovatel zdravotnick zchrann
sluby, Celn sprvy esk republiky a Vzesk sluby a justin stre esk republiky.

(9) Za ruen provozu elektronickch komunikanch zazen a st, poskytovn


slueb elektronickch komunikac nebo provozovn radiokomunikanch slueb se povauje
i ruen zpsoben elektromagnetickm stnnm nebo odrazy elektromagnetickch vln
stavbami nebo innostmi souvisejcmi s provdnm stavby. To neplat v ppad, e stavba
nebo innost souvisejc s provdnm stavby byla zahjena dve ne provoz elektronickho
komunikanho zazen nebo st. Zmna stavby nebo provozu elektronickho
komunikanho zazen nebo st se v pslun sti povauje za novou stavbu nebo nov
zahjen provozu elektronickho komunikanho zazen nebo st. Provozovatel
elektronickch komunikanch zazen a st, podnikatel poskytujc slubu elektronickch
komunikac nebo provozovatel radiokomunikanch slueb, jeho provoz je ruen, je povinen
vyzvat vlastnka nebo stavebnka doten stavby k uzaven dohody o vhodnch opatench k
odstrann tohoto ruen. Nedojde-li k dohod, rozhodne o zpsobu odstrann ruen na nvrh
jedn ze stran a po projednn s adem pslun stavebn ad podle zvltnho prvnho
pedpisu.41) Nen-li toto rozhodnut vzhledem k povaze vci v psobnosti pslunho
stavebnho adu, rozhodne o zpsobu odstrann ruen ad. Nklady na odstrann ruen
stavbami nese vlastnk doten stavby, nklady na odstrann ruen innostmi souvisejcmi s
provdnm stavby nese stavebnk.

8
(10) Spory o vi efektivn a eln vynaloench nklad na ochrann opaten k
odstrann ruen rozhodne soud.

(11) ad je povinen pi vkonu rozhodnut o odstrann zdroje ruen podle odstavce


7 co nejvce etit prv vlastnk dotench nemovitost.

(12) Osoby poven adem k vkonu rozhodnut o odstrann zdroje ruen podle
odstavce 7 jsou za elem vkonu tohoto rozhodnut oprvnny v nezbytnm rozsahu
vstupovat nebo vjdt na ciz nemovitosti, na nich jsou zdroje ruen umstny.

118

Sprvn delikty prvnickch a podnikajcch fyzickch osob

(1) Prvnick nebo podnikajc fyzick osoba se dopust sprvnho deliktu tm, e

a) podnik v oblasti elektronickch komunikac v rozporu s 8,

b) poru nkterou z podmnek veobecnho oprvnn podle 10 odst. 1,

c) v rozporu s 13 neoznm pedem adu zahjen komunikan innosti, nebo zmny


daj, kter uvedla v oznmen o komunikan innosti, nebo neoznm ukonen
komunikan innosti,

d) vyuv rdiov kmitoty, pro jejich vyuvn je teba oprvnn k vyuvn rdiovch
kmitot podle 17 odst. 1, bez tohoto oprvnn,

e) vyuv slo v rozporu s slovacm plnem podle 29 odst. 1,

f) vyuv slo bez oprvnn k vyuvn sel podle 30 odst. 1, nebo v rozporu s tmto
oprvnnm,

g) vyuv daje v databzi k jinmu elu, ne stanov 33 odst. 3,

h) pouije brnu v rozporu s 83 odst. 4,

i) v rozporu s 93 pouije adresu elektronick poty pro odesln zprvy nebo zprv tetm
osobm bez souhlasu dritele adresy elektronick poty,

j) vyuv s nebo slubu elektronickch komunikac v rozporu s 96 odst. 1 nebo 2,

k) v rozporu s 96 odst. 3 jako podnikatel, kter poskytuje slubu dotaz na astnick sla
nebo jin obdobn daje, poskytuje daje astnka, kter veejn seznam neobsahuje,

l) nespln pi vykonvn komunikan innosti nkterou z podmnek opaten obecn povahy


vydanm adem podle 9 odst. 2, 16 odst. 2, 34 odst. 4, 47 odst. 3, 62 odst. 3, 70
odst. 3, 71 odst. 3, 82 odst. 4, 85 odst. 6, 86 odst. 3,

m) jako dritel oprvnn k vyuvn sel v rozporu s 32 odst. 3 neoznm zmnu


skutenost, na zklad kterch mu bylo toto oprvnn udleno,

9
n) jako prvn nstupce osoby, kter byla dritelem pdlu rdiovch kmitot, neinformuje o
svm nstupnictv podle 22c odst. 3 nebo 22d odst. 2,

o) v rozporu s 73 odst. 2 uvede do provozu nebo provozuje pstroj, kter nespluje


technick poadavky,

p) poru nkter ze zkaz v ochrannm psmu podzemnho komunikanho veden podle


102 odst. 3,

q) poru omezen nebo podmnku ochrany ochrannho psma nadzemnho komunikanho


veden stanoven v rozhodnut pslunho stavebnho adu podle 102 odst. 5 nebo
ochrannho psma rdiovho zazen a rdiovho smrovho spoje stanoven v rozhodnut
pslunho stavebnho adu podle 103 odst. 1, nebo

r) v rozporu s 102 odst. 4 vykonv v ochrannm psmu podzemnho komunikanho


veden innost, kter znemouje nebo podstatn znesnaduje pstup k tomuto veden, nebo
kter by mohla ohrozit bezpenost a spolehlivost jeho provozu, bez pedchozho souhlasu
vlastnka veden.

(2) Prvnick nebo podnikajc fyzick osoba jako dritel oprvnn k vyuvn
rdiovch kmitot podle 17 odst. 1 se dopust sprvnho deliktu tm, e

a) vyuv rdiov kmitoty v rozporu s tmto oprvnnm,

b) v rozporu s 19 odst. 7 nezajist ukonen provozu vyslacch rdiovch stanic


bezprostedn po skonen platnosti tohoto oprvnn,

c) v rozporu s 18 odst. 5 neoznm zmnu skutenost, na zklad kterch j bylo toto


oprvnn udleno,

d) jako dritel oprvnn k vyuvn rdiovch kmitot neinformuje ad o pronjmu


tohoto oprvnn podle 19a odst. 4,

e) pronajme toto oprvnn v rozporu s 19a odst. 1, nebo

f) v rozporu s 26 odst. 2 nezajist, aby obsluhu vyslacch rdiovch zazen provdla


pouze osoba, kter m platn prkaz odborn zpsobilosti.

(3) Prvnick nebo podnikajc fyzick osoba jako dritel oprvnn k vyuvn
rdiovch kmitot pro experimentln ely podle 19b se dopust sprvnho deliktu tm, e

a) v rozporu s 19b odst. 11 neoznm zmnu skutenost, na zklad kterch mu bylo toto
oprvnn udleno, nebo

b) neposkytne adu informace podle 19b odst. 14.

(4) Prvnick nebo podnikajc fyzick osoba jako provozovatel zazen, jeho
provozem vznik vysokofrekvenn energie, se dopust sprvnho deliktu tm, e

a) v rozporu s 100 odst. 1 nezajist, aby vysokofrekvenn energie tchto zazen


nezpsobovala ruen provozu elektronickch komunikanch zazen a st nebo ruen

10
poskytovn slueb elektronickch komunikac nebo provozovn radiokomunikanch
slueb, nebo

b) v rozporu s 100 odst. 3 neuin vhodn ochrann opaten, dojde-li k ruen provozu
elektronickho komunikanho zazen, st, poskytovn slueb elektronickch komunikac
nebo provozovn radiokomunikanch slueb.

(5) Prvnick nebo podnikajc fyzick osoba jako povinn osoba se dopust sprvnho
deliktu tm, e

a) v rozporu s 114 odst. 1 neodstran ve stanoven lht zjitn nedostatky nebo o jejich
odstrann bezodkladn neinformuje ad, nebo

b) nepedlo informace, daje nebo podklady vydan adem podle 115.

(6) Podnikatel se dopust sprvnho deliktu tm, e

a) v rozporu s 23 odst. 1 uzave smlouvu o pevodu pdlu bez souhlasu adu,

b) diskriminuje jinho podnikatele poskytujcho slubu elektronickch komunikac, pokud


jde o seln ady pouvan pro pstup k jeho slubm podle 30 odst. 10,

c) nespln povinnost pouvat normy, specifikace nebo doporuen podle 62 odst. 1 nebo 2,

d) vyuv poskytnut informace v rozporu se stanovenm elem nebo nezabezpeuje


zachovn jejich dvrnosti podle 81 odst. 2,

e) neped adu pln znn smlouvy nebo jej zmny a dodatky podle 80 odst. 3,

f) v rozporu s 80 odst. 5 neinformuje odmtnutho podnikatele o odmtnut nebo neuvede


jeho dvody nebo tyto informace nezale adu, nebo

g) v rozporu s 30 odst. 11 uzave smlouvu o pevodu oprvnn k vyuvn sel bez


souhlasu adu.

(7) Dritel oprvnn k vyuvn sla se dopust sprvnho deliktu tm, e

a) neprovede technick pravy pi zmn slovacho plnu podle 29 odst. 3, nebo

b) bezprostedn po skonen platnosti oprvnn k vyuvn sel nezajist, aby bylo


ukoneno vyuvn sel na zklad tohoto oprvnn podle 36 odst. 8.

(8) Podnikatel poskytujc veejn dostupnou telefonn slubu se dopust sprvnho


deliktu tm, e

a) nezajist uivatelm nepetrit pstup k slm tsovho voln nebo k evropskm


harmonizovanm slm podle 61 odst. 3 nebo neumon svm astnkm bezplatn voln
na tato sla podle 69 psm. c),

b) nespln povinnost ohledn pesmrovn voln podle 94 odst. 1,

c) neposkytne informace z databze astnk podle 97 odst. 5,

11
d) poru povinnost zajistit voln na evropsk harmonizovan sla podle 33a odst. 1,

e) nezajist informovn astnk a uivatel podle 33a odst. 2,

f) nevede aktuln databzi vech svch astnk a dostupnch daj o aktivovanch


pedplacench kartch podle 61 odst. 4,

g) neped dostupn osobn nebo identifikan daje astnk pro informan a opertorsk
sluby podle 66 odst. 1,

h) nezajist slubu identifikace zlomyslnch nebo obtujcch voln podle 67,

i) nespln povinnost podle 69 psm. a) nebo b),

j) jako podnikatel poskytujc veejn dostupnou telefonn slubu prostednictvm veejn


mobiln telefonn st nespln povinnost podle 75 odst. 1 nebo 3,

k) poru povinnost ohledn zobrazen astnickho sla podle 92,

l) neped daje o astncch pro ely veden telefonnch seznam nebo pro ely
informan sluby podle 41 odst. 3, nebo

m) nezajiuje uskutenn vech mezinrodnch voln do Evropskho telefonnho


slovacho prostoru podle 61 odst. 6.

(9) Podnikatel zajiujc veejnou telefonn s se dopust sprvnho deliktu tm, e

a) nespln povinnost ohledn pesmrovn voln podle 94 odst. 1, nebo

b) neumon vem koncovm uivatelm veejn telefonn st pstup k opertorskm


slubm a nejmn k jedn informan slub podle 66 odst. 2.

(10) Poskytovatel univerzln sluby se dopust sprvnho deliktu tm, e

a) neumouje astnkovi pimenou rove kontroly jeho vdaj podle 44 odst. 4,

b) neuplatuje jednotn ceny nebo nerespektuje ceny stanoven adem podle 45 odst. 2,

c) nepln mezn hodnoty parametr kvality nebo vkonnostnch cl jednotlivch slueb podle
47 odst. 1,

d) neuveejn informace v souladu s 54 odst. 1 psm. a) nebo nepedlo platn ceny adu
podle 54 odst. 1 psm. b),

e) nevede oddlenou evidenci nklad a vnos podle 86 odst. 1,

f) nepedlo vsledky oddlen evidence k oven podle 86 odst. 4,

g) neuveejn zvry oven vsledk oddlen evidence podle 86 odst. 4,

h) nedolo vpoet cen podle 86 odst. 5 nebo 6,

i) nepedlo ron vsledky oddlen evidence nebo etn daje podle 86 odst. 7,

12
j) nesdl nebo sdl opodn uivateli nemonost splnn povinnosti podle 40 odst. 1 nebo
odst. 3, nebo nesdl nebo sdl opodn nhradn lhtu podle 40 odst. 6 pro splnn
povinnosti podle 40 odst. 1 nebo 3,

k) nezachz s daji o astncch nediskriminanm zpsobem podle 41 odst. 3,

l) neuveejn nebo nepedlo adu informace podle 47 odst. 2,

m) neumouje koncovm uivatelm uskuteovat nrodn a mezinrodn telefonn voln,


faksimiln komunikaci a penos dat rychlostmi dostatenmi pro funkn pstup k internetu
podle 40 odst. 5,

n) nepln nkterou z povinnost podle 41 odst. 1,

o) uveejn identifikan daje bez souhlasu astnka nebo neumon bezplatn neuveejnn,
opravu, oven anebo odstrann identifikanch daj z astnickho seznamu v rozporu s
41 odst. 6,

p) nezabezpeuje bezplatn pstup koncovch uivatel podle 42 odst. 2,

q) v rozporu s 39 odst. 14 neoznm pedem, e hodl pevst svou s urenou pro


poskytovn slueb pipojen v pevnm mst k veejn komunikan sti a pstupu v pevnm
mst k veejn dostupn telefonn slub, nebo jej podstatnou st na jinou prvnickou
osobu, nebo

r) neposkytuje zdravotn postienm osobm pstup k veejn dostupn telefonn slub


podle 43 odst. 1.

(11) Podnik s vznamnou trn silou se dopust sprvnho deliktu tm, e

a) nesjednv ceny v souladu s 55 odst. 1 nebo 3,

b) v rozporu s 60 odst. 1 neproke adu, e uplatnn ceny jsou nkladov orientovan,

c) nevede oddlenou evidenci nklad a vnos podle 86 odst. 1,

d) uplatuje ceny, kter neodrej skuten nklady pi zohlednn mry nvratnosti investic
nebo nejsou v souladu s metodikou oddlen evidence nklad podle 86, akoliv m
povinnost nkladov orientace cen,

e) nespln povinnost tkajc se pstupu uloenou adem podle 84 odst. 2,

f) odmtne nvrh smlouvy o pstupu nebo o propojen v rozporu s 84 odst. 7,

g) nepod ad o souhlas s odmtnutm nvrhu smlouvy podle 84 odst. 8,

h) neposkytne adu informace podle 86b odst. 1,

i) neuveejn referenn nabdku pro zpstupnn astnickho veden s nleitostmi a


podmnkami stanovenmi podle 85,

j) neuveejn referenn nabdku pro vyuvn a pstup ke specifickm sovm prvkm a


piazenm prostedkm podle 84 odst. 3,

13
k) neuplatuje ceny v souladu s povinnost uloenou podle 51 odst. 5 psm. f),

l) nepln povinnosti uloen podle 51 odst. 5 psm. a) a e), 6, 7 nebo 12,

m) vyuv informace poskytnut od jinho podnikatele ped, v prbhu nebo po sjednn


smlouvy o pstupu nebo smlouvy o propojen st nebo s nimi nakld v rozporu s 81 odst.
2,

n) nepedlo vsledky oddlen evidence k oven podle 86 odst. 4,

o) neuveejn zvry oven vsledk oddlen evidence podle 86 odst. 4,

p) nedolo vpoet cen podle 86 odst. 5 nebo 6,

q) nepedlo ron vsledky oddlen evidence nebo etn daje podle 86 odst. 7.

(12) Podnikatel poskytujc veejn dostupnou slubu elektronickch komunikac se


dopust sprvnho deliktu tm, e

a) nespln nkterou povinnost pi zabezpeen ochrany daj a dvrnosti komunikac podle


88 odst. 1, 2, 4, 5 nebo 6,

b) nepostupuje podle 64 odst. 12,

c) neinformuje astnka nebo uivatele o zpracovn provoznch daj podle 90 odst. 8 s


vjimkou osobnch daj,

d) zpracovv provozn daje v rozporu s 90 odst. 6,

e) nesdl uivateli informace podle 94 odst. 2,

f) nezajist, aby koncov uivatel z jinch lenskch stt mli pstup k negeografickm
telefonnm slm na zem esk republiky podle 35,

g) neuveejn informace v souladu s 54 odst. 1 psm. a) nebo nepedlo platn ceny adu
podle 54 odst. 1 psm. b),

h) neinformuje koncov uivatele o zaveden zvltnho reimu pro voln mezi phraninmi
oblastmi podle 29 odst. 2,

i) neposkytuje slubu elektronickch komunikac nepetrit podle 61 odst. 1 v kvalit


podle 71,

j) nevyd reklamaci na vytovn ceny nebo poskytovn sluby podle 64 odst. 10 nebo
nevrt rozdl ceny podle odst. 11,

k) neposkytne vytovn ceny za poskytnut sluby podle 64 odst. 2, 4, 5 nebo 6,

l) neupozorn pedem prokazateln astnka na dsledky neplacen telefonnch t podle


65 odst. 1,

m) postupuje pi opodnm placen nebo neplacen telefonnho tu astnkem v rozporu s


65 odst. 2 nebo 3,

14
n) v rozporu s pmo pouitelnm pedpisem Evropsk unie upravujcm roaming ve
veejnch mobilnch komunikanch stch v Unii65)

1. nestanov ceny za poskytovn slueb elektronickch komunikac,

2. neposkytuje sluby elektronickch komunikac za stanovench podmnek,

3. nezajist transparentnost maloobchodn ceny roamingu,

4. nezavede oddlen prodej roamingovch slueb za stanovench podmnek, nebo

5. neprovd oddlen prodej roamingovch slueb, nebo

o) v rozporu s pmo pouitelnm pedpisem Evropsk unie upravujcm oddlen prodej


regulovanch maloobchodnch roamingovch slueb v Unii66)

1. zavede technick een oddlenho prodeje roamingovch slueb jinm ne stanovenm


zpsobem, nebo

2. neposkytuje informace uivatelm.

(13) Podnikatel zajiujc veejnou komunikan s se dopust sprvnho deliktu tm,


e

a) nespln nkterou z povinnost pi en slueb a program televize irokho formtu podle


68 odst. 1,

b) nespln nkterou z povinnost podle 69,

c) neuveejn nebo neoznm adu zpsobem, v rozsahu a ve lhtch stanovench v 73


odst. 7 a 8 typy rozhran a jejich technick specifikace, kter nabz pro pipojen pstroj,
nebo zmny tchto technickch specifikac,

d) nezajist bezodkladn a bezplatn dlkov pstup do databze a zptn penos daj podle
33 odst. 3 psm. b),

e) odmtne pipojit, odpoj nebo vyad z provozu pstroj bez povolen adu podle 74 odst.
5 nebo odpoj pstroj, ani by byly splnny podmnky podle 74 odst. 6,

f) nepln povinnost it urit rozhlasov nebo televizn program a s tmto programem


souvisejc sluby podle 72 odst. 1,

g) nejedn podle 79 odst. 1 o propojen, akoliv byl o to podn jinm podnikatelem, kter
podle 13 oznmil podnikn,

h) nezd nebo nevede aktuln databzi astnk, vetn svch astnk, podle 33 odst. 3
psm. a),

i) neznemon ve sv sti pstup telekomunikanho koncovho zazen, ze kterho byla


uskuteovna zlomysln voln, k veejn komunikan sti podle 33 odst. 9,

j) nespln povinnost sdlen uloenou adem podle 84 odst. 4,

15
k) nespln nkterou z povinnost podle 104 odst. 7, nebo

l) neumon pipojen telekomunikanho koncovho zazen k rozhran podle 73 odst. 6,


nebo

m) nespln povinnost vztahujc se k povinnosti umonit velkoobchodn roamingov pstup


za podmnek uvedench v pmo pouitelnm pedpisu Evropsk unie o roamingu ve
veejnch mobilnch komunikanch stch v Unii65).,

n) bezodkladn nezpstupn u vech voln na sla tsovho voln subjektu, kter


provozuje pracovit pro pjem tchto voln, lokalizan a jin daje, kter umouj
identifikaci volajcho podle 33 odst. 5.

(14) Podnikatel zajiujc veejnou komunikan s nebo poskytujc veejn


dostupnou slubu elektronickch komunikac se dopust sprvnho deliktu tm, e

a) nesjednv ceny v souladu s 55 odst. 1 nebo 3,

b) nezd nebo nezabezpe v urench bodech sv st rozhran pro pipojen koncovho


telekomunikanho zazen pro odposlech a zznam zprv podle 97 odst. 1,

c) v rozporu s 97 odst. 3 neuchovv provozn a lokalizan daje, neped je oprvnnmu


orgnu, po uplynut doby uchovvn je nezlikviduje nebo nezajist, aby nebyl uchovvn
obsah zprv anebo takto uchovvan dle pedvn,

d) nezajist srozumitelnost zprv a s nimi spojench provoznch a lokalizanch daj podle


97 odst. 6,

e) poru povinnost zachovvat mlenlivost podle 97 odst. 8,

f) nevede evidenci podle 97 odst. 10 nebo tuto evidenci neped podle 97 odst. 11,

g) neinformuje ad nebo uivatele v rozsahu a zpsobem podle 98 odst. 4,

h) nezajist bezpenost a integritu sv st nebo bezpenost slueb, kter poskytuje, podle 98


odst. 1,

i) nespln nkterou z povinnost k zabezpeen bezpenosti a integrity sv st a


interoperability poskytovanch slueb podle 99 odst. 1, 2 nebo 4,

j) jako podnikatel, kter m zvltn nebo vhradn prva na poskytovn slueb v jinm
odvtv v esk republice nebo v jinm lenskm stt Evropsk unie, nevede oddlenou
evidenci nklad a vnos podle 86 odst. 8 psm. a) nebo strukturln neoddl innosti
podle 86 odst. 8 psm. b),

k) ohroz dvrnost zprv a s nimi spojench provoznch a lokalizanch daj poruenm


nkter z povinnost podle 89 odst. 1 nebo 91 odst. 2, 3 nebo 4,

l) iniciuje penos telefonnho sla, ani by o to astnk podal,

m) nezajist pro astnky veejn dostupn telefonn sluby monost ponechat si sv


telefonn slo podle 34 odst. 1,

16
n) v rozporu s 34 odst. 4 pekro lhtu pro penesen sla stanovenou opatenm obecn
povahy, anebo v rozporu s 34 odst. 5 pekro dobu jednoho pracovnho dne, po kterou nen
astnkovi bhem procesu penesen telefonnho sla na tomto sle poskytovna veejn
dostupn sluba elektronickch komunikac,

o) nespln povinnost informovat uivatele o cen za voln na sla s vyjdenou cenou


uloenou mu adem podle 35 odst. 2,

p) nespln povinnost zablokovat pstup k slm nebo slubm uloenou mu adem podle
35 odst. 3,

q) nespln povinnost zadret platby podle 35 odst. 3 nebo 4,

r) neuveejn v kad sv provozovn a zpsobem umoujcm dlkov pstup pro koncov


uivatele nvrh smlouvy podle 63 odst. 2,

s) nezpstupn informace podle 63 odst. 3,

t) neumon uivateli uzavt smlouvu podle 63 odst. 4,

u) neprovede ve stanoven lht zmnu smlouvy nebo neprovede zmnu zveejnnho nvrhu
smlouvy podle 63 odst. 5,

v) nevyrozum astnka v zkonem stanoven lht o zmn smlouvy nebo o jeho prvu bez
sankce vypovdt smlouvu podle 63 odst. 6,

w) uzave smlouvu se spotebitelem nebo uivatelem v rozporu s 63 odst. 7,

x) nespln povinnost uveejnit pehled o aktulnch cench, kvalit a podmnkch jm


poskytovanch veejn dostupnch slueb elektronickch komunikac a opatench pijatch s
clem zajistit rovnocenn pstup i pro zdravotn postien uivatele uloenou adem podle
71 odst. 1,

y) ohroz dvrnost zprv a s nimi spojench provoznch a lokalizanch daj poruenm


nkter z povinnost podle 90 odst. 2, 3, 4 nebo 5,

z) neomez zpracovn daj podle 90 odst. 9,

aa) nepodrob se bezpenostnmu auditu nebo nepedlo adu daje podle 98 odst. 6,

ab) neuvede ve smlouv o poskytovn veejn dostupn sluby elektronickch komunikac


nebo zajiujc pipojen k veejn komunikan sti vechny informace podle 63 odst. 1
nebo jsou uveden informace v rozporu s tmto ustanovenm,

ac) neposkytne spotebiteli informace podle 63 odst. 9 nebo 10,

ad) uplatuje podmnky pro ukonen smlouvy na dobu uritou v rozporu s 63 odst. 11,
nebo

ae) v rozporu s 89 odst. 4 neposkytne daje, nebo je poskytne opodn.

17
(15) Podnikatel zajiujc veejnou komunikan s nebo poskytujc veejn
dostupnou slubu elektronickch komunikac se dle dopust sprvnho deliktu tm, e nespln
nkterou z povinnost pi zabezpeen ochrany daj podle 88a odst. 1 nebo 2.

(16) Podnikatel poskytujc slubu en chrnnho obsahu se dopust sprvnho


deliktu tm, e

a) nenabz vem provozovatelm rozhlasovho a televiznho vysln sluby v souladu s 83


odst. 5,

b) nevede oddlenou evidenci nklad a vnos podle 86 odst. 2,

c) nepedlo vsledky oddlen evidence k oven podle 86 odst. 4,

d) neuveejn zvry oven vsledk oddlen evidence podle 86 odst. 4,

e) nedolo vpoet cen podle 86 odst. 5 nebo 6,

f) nepedlo ron vsledky oddlen evidence nebo etn daje podle 86 odst. 7.

(17) Podnikatel poskytujc slubu en rozhlasovho a televiznho vysln se


dopust sprvnho deliktu tm, e

a) nejedn o uzaven smlouvy podle 72a odst. 2,

b) neuzave smlouvu podle 72a odst. 3, nebo

c) nevypracuje nebo neuveejn nvrh smlouvy vetn veobecnch smluvnch podmnek


podle 72b odst. 1.

(18) Dritel oprvnn k vyuvn rdiovch kmitot pro zemsk digitln


rozhlasov a televizn vysln se dopust sprvnho deliktu tm, e

a) nezajist poskytovn sluby elektronickho programovho prvodce podle 83 odst. 9


psm. b),

b) neumon en rozhlasovch a televiznch program podle 83 odst. 9 psm. a), nebo

c) nevyuv pidlen rdiov kmitoet podle 83 odst. 9 psm. c).

(19) Podnikatel zajiujc s elektronickch komunikac pro zemsk digitln


televizn vysln nebo podnikatel poskytujc slubu en rozhlasovho a televiznho
vysln v tto sti se dopust sprvnho deliktu tm, e nesdl adu daje o voln kapacit
datovho toku podle 72c.

(20) Podnikatel poskytujc slubu en digitlnho rozhlasovho a televiznho


vysln se dopust sprvnho deliktu tm, e nezajist ve sv sti slubu en slueb pmo
souvisejcch s programem podle 83 odst. 8.

(21) Podnikatel poskytujc veejn dostupnou slubu elektronickch komunikac pro


originaci nrodnch voln se dopust sprvnho deliktu tm, e

18
a) poru povinnost umonit bezplatn voln na sla tsovho voln podle 33 odst. 1
nebo neped osobn nebo identifikan daje astnk pro lokalizaci, poppad identifikaci
volajcho podle 33 odst. 2, nebo

b) nezajist informovn veejnosti o existenci a pouvn sel tsovho voln podle 33


odst. 5 33 odst. 6.

(22) Dritel pdlu rdiovch kmitot se dopust pestupku tm, e nespln


nkterou z podmnek, pevzatch zvazk nebo povinnost uvedench podle 22 odst. 2
v rozhodnut o pdlu.

(2223) Za sprvn delikt podle 118 se ulo pokuta do

a) 2 000 000 K5 000 000 K, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. n) a r), odstavce
2 psm. f), odstavce 3 psm. b), odstavce 5, odstavce 6 psm. g) nebo odstavce 14 psm. ad),

b) 10 000 000 K15 000 000 K nebo do ve 5 % z istho obratu pachatele pestupku
dosaenho za posledn ukonen etn obdob, podle toho, kter z tchto hodnot je
vy, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. m), odstavce 2 psm. c) a e), odstavce 3
psm. a), odstavce 8 psm. d) a m), odstavce 10 psm. j) a r), odstavce 12 psm. f) a o),
odstavce 13 psm. i) a m)i) a n), odstavce 14 psm. k) a ad) nebo odstavce 15,

c) 20 000 000 K50 000 000 K nebo do ve 10 % z istho obratu pachatele pestupku
dosaenho za posledn ukonen etn obdob, podle toho, kter z tchto hodnot je
vy, jde-li o sprvn delikt podle odstavce 1 psm. a) a l), odstavce 2 psm. a), b), odstavce
4, odstavce 6 psm. a) a f), odstavce 7, odstavce 8 psm. a) a c), odstavce 9, odstavce 10
psm. a) a i), odstavce 11, odstavce 12 psm. a) a e), odstavce 13 psm. a) a h), odstavce 14
psm. a) a j), odstavce 16, 17, 18, 19, 20 nebo 21, 21 nebo 22.

120

(1) Sprvn delikty podle tohoto zkona v prvnm stupni projednv ad.

(2) Pokuty vybr a vymh ad.

(3) Sazba pokuty za sprvn delikt podle tohoto zkona se zvyuje na dvojnsobek,
nejve vak na stku 40 000 000 K, jestlie je t sprvn delikt spchn opakovan.
Sprvn delikt je spchn opakovan, pokud ode dne, kdy rozhodnut o uloen pokuty za t
sprvn delikt nabylo prvn moci, neuplynuly 2 roky.

(4) Pi uren vmry pokuty prvnick osob se pihldne k zvanosti sprvnho


deliktu, zejmna ke zpsobu jeho spchn a jeho nsledkm a k okolnostem, za nich byl
spchn.

(5) Odpovdnost prvnick osoby za sprvn delikt zanik, jestlie sprvn orgn o
nm nezahjil zen do 3 let ode dne, kdy se o nm dozvdl, nejpozdji vak do 10 let ode
dne, kdy byl spchn.

(6) Prvnick osoba za sprvn delikt neodpovd, jestlie proke, e vynaloila


veker sil, kter bylo mono poadovat, aby poruen prvn povinnosti zabrnila.

19
(7) Na odpovdnost za jednn, k nmu dolo pi podnikn fyzick osoby nebo v
pm souvislosti s nm, se vztahuj ustanoven zkona o odpovdnosti a postihu prvnick
osoby.

150

Zmocnn

(1) Vlda vyd nazen k proveden 16 odst. 9, 24 odst. 5, 27 odst. 8, 37 odst.


2, 38 odst. 8, 43 odst. 5, 133 odst. 2.

(2) Ministerstvo vyd vyhlku k proveden 16 odst. 1, 7 a 8, 26 odst. 5, 29 odst.


4, 40 odst. 7, 43 odst. 3, 47 odst. 5, 48 odst. 7, 53 odst. 4, 80 odst. 3, 113 odst. 8
a 126 odst. 3.

(3) Ministerstvo vyd ve spoluprci s Ministerstvem vnitra vyhlku k proveden 33


odst. 9 a 97 odst. 4.

(4) Ministerstvo vnitra vyd vyhlku k proveden 97 odst. 5 a 9.

(5) ad vyd vyhlku k proveden 33 odst. 4, 44 odst. 5, 63 odst. 3, 64 odst.


13, 97 odst. 7 a 12, 98 odst. 4, 99 odst. 1, 113 odst. 6 a 7 a 129 odst. 2.

(6) ad pro ochranu osobnch daj me vydat vyhlku k proveden 88 odst. 7.

Zmna zkona o esk televizi

(1) esk televize napluje veejnou slubu v oblasti televiznho vysln zejmna tm,
e

a) provozuje analogov televizn vysln dvou televiznch program prostednictvm


zemskch vyslacch rdiovch zazen, poppad jinch technickch prostedk tak, aby v
soutu zem pokrytho signlem zemskho analogovho nebo zemskho digitlnho
televiznho vysln a zem pokrytho signly soubnho zemskho analogovho a
zemskho digitlnho televiznho vysln byla pro obyvatele esk republiky zajitna
monost pjmu tchto televiznch program v rozsahu podle odstavce 3, a to za podmnek
stanovench zvltnm prvnm pedpisem1a) a) provozuje zemsk celoplon digitln
vysln alespo 4 televiznch program, multimedilnho obsahu a doplkovch slueb
prostednictvm st zemskch vyslacch rdiovch zazen s vyuitm rdiovch
kmitot vyhrazench pro eskou televizi sttnm orgnem, kter vykonv sprvu
kmitotovho spektra podle zvltnho prvnho pedpisu 1c) (dle jen multiplex veejn
sluby),

b) provozuje zemsk digitln televizn vysln televiznch program uvedench v psmenu a)


a dalch alespo dvou televiznch program zahrnutch v souhrnnm datovm toku sloenm
z dlch datovch tok nleejcch televiznm a rozhlasovm programm, multimedilnmu
1a) l. VIII zkona . 153/2010 Sb., kterm se mn zkon . 127/2005 Sb., o elektronickch komunikacch a o zmn nkterch souvisejcch zkon (zkon o elektronickch komunikacch), ve
znn pozdjch pedpis, a nkter dal zkony.

20
obsahu a doplkovm slubm veejn sluby v oblasti televiznho a rozhlasovho vysln,
upravench pro spolen en prostednictvm zemsk st vyslacch rdiovch zazen s
plnovanm pokrytm alespo 95 % obyvatel esk republiky potanch podle daj
vyplvajcch z poslednho stn lidu1a) (dle jen "multiplex veejn sluby"),

cb) jako provozovatel multiplexu veejn sluby sestavuje spolen s eskm rozhlasem
souhrnn datov tok a odpovd za jeho sprvu a jeho pedn k en zemskou st vyslacch
rdiovch zazen,

dc) zizuje s vlastnch zpravodaj,

ed) v oblasti zpravodajskch a publicistickch poad zajiuje regionln vysln


prostednictvm televiznch studi esk televize (dle jen "televizn studia") pro zem jejich
psobnosti. Regionln vysln kadho televiznho studia mus vyven obsahovat
pspvky z celho zem jeho psobnosti,

fe) vytv archivn fondy, udruje je a podl se na jejich vyuvn jako sousti nrodnho
kulturnho bohatstv,

gf) podporuje eskou filmovou tvorbu a kulturn projekty,

hg) vysl dla domc a zahranin tvorby,

ih) poskytuje alespo na jednom vyslanm programu 24hodinovou programovou slubu,


vetn aktulnho zpravodajstv,

ji) poskytuje teletextov sluby,

kj) opatuje alespo 70 % vyslanch poad skrytmi nebo otevenmi titulky a alespo 2 %
vyslanch poad vyrb v eskm znakovm jazyce nebo opatuje simultnnm tlumoenm
do eskho znakovho jazyka pro osoby se sluchovm postienm a dle alespo 10 %
vyslanch poad zpstupuje pro osoby se zrakovm postienm,

lk) vyvj innost v oblastech novch vyslacch technologi a slueb,

ml) poskytuje audiovizuln mediln sluby na vydn,

nm) poskytuje veejnosti informace a obsah podle 2 odst. 1 prostednictvm internetovch


strnek a aplikac esk televize.

(2) Sttn orgn, kter vykonv sprvu kmitotovho spektra podle zvltnho
prvnho pedpisu,1c) vyhrad v souinnosti s Radou pro rozhlasov a televizn vysln pro
eskou televizi rdiov kmitoty umoujc provozovn vysln v rozsahu stanovenm v
odstavci 1 psm. a) a b). Pro ely multiplexu veejn sluby se prva k vyhrazenm
rdiovm kmitotm udluj na dost esk televizi pdlem bez pedchozho vbrovho
zen podle zkona o elektronickch komunikacch. Pokud esk televize do 90 dn ode dne,
kdy byly rdiov kmitoty vyhrazeny podle vty prvn, o pdl nepod, sttn orgn, kter
vykonv sprvu kmitotovho spektra podle zvltnho prvnho pedpisu, postupuje pi
udlovn prv k vyhrazenm rdiovm kmitotm podle zkona o elektronickch
komunikacch.

21
(3) Celoplonm televiznm vyslnm se pro ely tohoto zkona rozum vysln, v
jeho rmci me urit televizn program a s tmto programem souvisejc povinn
doplkov sluby pijmat alespo 95 % obyvatel esk republiky potanch podle daj
vyplvajcch z poslednho stn lidu.1b)

3a

(1) V multiplexu veejn sluby mus bt alespo 80 % souhrnnho datovho toku


vyhrazeno en televiznch a rozhlasovch program. Zbvajc st souhrnnho datovho
toku multiplexu veejn sluby lze vyut k en doplkovch slueb.

(2) esk televize je povinna umstit v multiplexu veejn sluby vysln program
eskho rozhlasu v rozsahu, jm esk rozhlas napluje veejnou slubu v oblasti zemskho
digitlnho rozhlasovho vysln podle zvltnho prvnho pedpisu.1d) Nklady spojen s
provozovnm multiplexu veejn sluby esk televize tuje eskmu rozhlasu, poppad
poskytovatelm doplkovch slueb, podle ve jejich podlu na souhrnnm datovm toku
multiplexu veejn sluby.

(3) Televizn programy, poady a jejich sti en prostednictvm multiplexu veejn


sluby me esk televize digitln it rovn prostednictvm druic a st elektronickch
komunikac jinch st a slueb elektronickch komunikac.

(4) esk televize nesm umsovat obchodn sdlen na sv internetov strnky,


pokud nejsou soust audiovizulnch medilnch slueb na vydn.

22