2 BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 307 SW

BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 307 SW 3

1- Vazdušni jastuk za 15 - Mlaznice za odmrzavanje
vozača. stakla na vratima.
Sirena.
16 - Usmeravanje bočne
2- Komande svetala, mlaznice ventilacije i 30 - Komanda isključenja
pokazivači pravca. podešavanje dotoka suvozačevog vazdušnog
vazduha. jastuka*.
3- Komande autoradia ispod
volanu. 31 - Komanda zaštitnog
17 - Vazdušni jastuk za
poklopca i panoramskog
suvozača. krova.
4- Instrument-tabla.

5- Komanda brisača / 18 - Pregrada za rukavice. 32 - Kontakt-brava.
prskalice / računara.
19 - Autoradio RB3 ili RD3. 33 - Komanda za otvaranje
haube.
6- Taster za alarm.
20 - Komande grejača sedišta. 34 - Komande podešavanja na
7- Taster za centralnu bravu. volanu.
21 - CD šaržer.
8- Taster znaka za opasnost. 35 - Kutija sa osiguračima.
22 - Komanda klima-uređaja.
9- Višenamenski ekran. 36 - Komande električnih
retrovizora.
23 - Prednja pepeljara. Komanda podizača
10 - Senzor osvetljenosti.
prozora.
24 - Mlaznica za grejanje nogu Komanda zaključavanja
11 - Taster dinamičke kontrole putnika pozadi. podizača zadnjih prozora.
stabilnosti (ESP/ASR)*.
25 - Utičnica za opremu 12 V. 37 - Podešavanje farova po
12 - Usmeravanje centralne visini.
mlaznice ventilacije i
podešavanje dotoka 26 - Ručica menjača. 38 - Komanda regulatora
vazduha. brzine.
27 - Držač konzervi .
13 - Mlaznice za odmrzavanje
vetrobrana. 28 - Parkirna kočnica.
* U zavisnosti od zemlje.
14 - Mesto zvučnika (tweeter). 29 - Kanta za smeće.

4 BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 307 SW

Daljinski upravljač Otključavanje
Zaključavanje Pritiskom na taster B otključavate
➜ Pritiskom na taster A zakl- vozilo.
jučavate vozilo. Vizualizuje se brzim paljenjem i
Vizualizuje se paljenjem gašenjem žmigavaca.
žmigavaca na oko dve Napomena: ako je vozilo zakl-
sekunde. jučano i slučajno je otključano a
Napomena: dugim pritiskom da se vrata ne otvore u roku od
dugmeta A, pored zaključavanja, narednih 30 sekundi,
KLJUČEVI možete automatski zatvoriti pro- vozilo će se automatski
zore. zaključati.
Ključevima možete nezavisno
delovati na brave prednjih vrata,
čepa rezervoara, pregrade za Vozila sa super- 70
rukavice, komande za isključenje zaključavanjem POKRETANJE
vazdušnog jastuka suvozača i na
uspostavljanje kontakta. Super-zaključavanjem se Položaj STOP : prekinut kontakt.
blokiraju spoljašnje i unu- Prvi zubac, položaj Accessoires
trašnje komande vrata. (uključena dodatna oprema):
kontakt je prekinut, ali dodatna
➜ Jednim pritiskom na taster A oprema i dalje može da radi.
Centralna brava super-zaključavate vozilo. Drugi zubac, položaj Marche
Vidljiva potvrda su upaljeni (vožnja): kontakt je uspostavljen.
Ključevima sa strane vrata žmigavci na oko dve sekunde. Položaj Demarage (pokretanje
vozača možete zaključati, super- vozila): aktiviran je elektropokre-
zaključati i otključati vrata i prtl- Napomena : dugim pritiskom na
taster A možete, pored super- tač.
jažnik kao i preklopiti spoljašnje
retrovizore. zaključavanja, automatski zatvo-
riti prozore.
Ako su neka vrata ili prtljažnik Drugim pritiskom na taster A
otvoreni, centralizovano zaključa- tokom pet sekundi nakon super-
vanje nije moguće; zvučni signal zaključavanja, prelazite na obič-
će vam na to skrenuti pažnju pri- no zaključavanje.
likom zaključavanja daljinskim
upravljačem. Vidljiva potvrda su upaljeni
žmigavci na oko dve sekunde.
Daljinskim upravljačem vršite
iste funkcije sa rastojanja.

I Neprekidno brisanje. komandu osvetljenja u položaj 0 i držite pritisnut njen i prilagođavaju brzinu kraj duže od dve sekunde. Ugašena svetla Vozila opremljena prednjim ili i zadnjim maglenkama AUTO Automatski rad brisača. unapred) 1 Normalan rad brisača. Automatski isprekidani rad brisača Da uključite ili isključite funkciju. 77 79 . brisači rade automatski opreme. rada jačini padavina. prstena unazad. Oborena svetla / Prednje maglenke (prvi Zadnji brisač okret prstena unapred) Kratka svetla Zaus. Gašenje : okretanje stavite ključ u položaj dodatne U položaju AUTO. (prsten C) 0 Zaustavljeni brisači. Isprekidani Pranje tavljen rad stakala Automatsko paljenje farova Prednje i zadnje maglenke (drugi okret prstena Automatsko paljenje svetala unapred). BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 307 SW 5 KOMANDE NA VOLANU Vozila opremljena zadnjim maglenkama (prsten B) BRISAČI SVETLO Zadnje maglenke Prednji Svetla napred i pozadi (prsten A) (okretanje prstena 2 Brzi rad brisača. Poziciona svetla Pranje stakala: povucite ručicu ka sebi. Isprekidani rad brisača.

Da ga podignete ili spustite. Tablica tipa "avion". 7. Nemojte nikada voziti sa skinutim naslonima za glavu. 5. Fioka za odlaganje stvari. povucite ga unapred i istovremeno kližite. 56 . 4. 8. 2. 3. Podešavanje po visini sedišta vozača ili suvozača.6 BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 307 SW PREDNJA SEDIŠTA 1. Podešavanje nagiba naslona. Komanda grejača sedišta. Podešavanje po dužini. 6. Pokretni naslon za ruke napred. Podešavanje visine i nagiba naslona za glavu.

➜ obaranje (4). vraćanje (5). ravan položaj (2). ➜ skidanje. vraćanje (5).BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 307 SW 7 ZADNJA SEDIŠTA Pomeranje bočnog Pomeranje centralnog Pomeranje pomoćnog sedišta : sedišta : sedišta : ➜ podešavanje po dužini (1). (4). vraćanje ➜ skidanje. ➜ obaranje (4). (2). ➜ podešavanje nagiba naslona ➜ podešavanje nagiba naslona ➜ podešavanje nagiba naslona. ➜ skidanje. po visini (3). ➜ podešavanje naslona za glavu ➜ podešavanje naslona za glavu ➜ podešavanje naslona za glavu po visini (2). ➜ podešavanje po dužini (1). (1). ➜ obaranje (3). 58 . po visini (3).

8 BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 307 SW MODULARNOST I KONFIGURACIJA SEDIŠTA 5 mesta Tovarenje velikog tereta 5 mesta sa centralnim sedištem u pretljažniku 6 mesta sa jednim pomoćnim sedištem Prevoz dugačkih predmeta sa nameštanjem tablice 7 mesta sa dva pomoćna sedišta 67 .

pritiska. vožnje. pokazuje Prednji vazdušni jastuci te bravicu vazdušnog jastuka u da je vazdušni jastuk za suvozača Integrisani su u volan za vozača i položaj "ON" da bi ponovo ukl. ➜ isključite vazdušni jastuk ako Vazdušni jastuci zavese su inte- na sedište postavljate dečju grisani u stubove i gornji deo stolicu tipa leđa u pravcu kabine. bravicu suvozačevog jastuka kontakt (2. Bočni i vazdušni jastuci zavese* Predostrožnosti vezane za Bočni vazdušni jastuci su integri- suvozačev vazdušni jastuk sani u naslone prednjih sedišta. Odvojeno se aktiviraju. isključen (položaj "OFF" komande). 99 100 * U zavisnosti od zemlje. nosnih pojaseva sa ograničenjem 1 stavite ključ i okrenite je u paljenje ovog pokazivača. praćeno zvučnim signalom i porukom "Isključen vazdušni jastuk za suvozača" na Čim sklonite dečju stolicu. . svojim radom ➜ Kada je prekinut kontakt. sa strane vrata. kada je isključen vazdušni jastuk za suvozača. jučili vazdušni jastuk za suvo- zača. BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 307 SW 9 VAZDUŠNI JASTUCI Vazdušni jastuci su tako napravl. Pokazivač ostaje upaljen sve vreme Istovremeno se aktiviraju. zubac ključa). na strani ➜ uključite vazdušni jastuk kada na kojoj je došlo do sudara. u komandnu tablu za suvozača. osim isključenja vazdušnog jastuka. okreni. u Kada je uspostavljen upotpunjavaju delovanje sigur. višenamenskom ekranu. Isključenje vazdušnog Provera rada jeni da obezbede optimalnu jastuka za suvozača* bezbednost putnika u slučaju snažnog sudara. položaj "OFF". je na tom mestu odrasla osoba.

Električni podizači zadnjeg desnog prozora. 4. električnim putem povla- ➜ Pomerajte ručicu 7 u sva četiri čenjem ručice 6 unazad ili pravca da ga podesite. 83 85 . ➜ Pritisnite prekidač ili ga povucite volan. Električni podizači prozora na strani suvozača. 5. VOLANA PO 2. p ovucite ručicu A da otključate ➜ Pritisnite prekidač ili ga povu. Isključenje komandi podizača prozora na zadnjim sedištima. 83 ELEKTRIČNI RETROVIZORI ➜ Pomerite ručicu 6 udesno ili Kada je vozilo zaustavljeno. zatvarate prozor. Jednim pritiskom potpuno otvarate ili ➜ Podesite volan po visini i Prozor se zaustavlja čim dubini. automatski prilikom zakl- jučavanja vozila. preko tačke otpora. Ručni program : Automatski program : ➜ Kada se vozilo zaustavi.10 BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 307 SW ELEKTRIČNI PODIZAČI PROZORA PODEŠAVANJE 1. ➜ Zaključajte ga povlačenjem ručice A do kraja. koji želite da podesite. cite ne prelazeći tačku otpora. VISINI I DUBINI 3. zaustavlja se i ponovo spušta. Električni podizači prozora na strani vozača. Električni podizači zadnjeg levog prozora. otpustite prekidač. retro- ulevo da izaberete retrovizor vizore možete preklopiti ručno. Zaštita od uštinuća : kada prozor pri podizanju naiđe na pre- preku. ➜ Vratite ručicu 6 u centralni položaj.

sistem se Čim se upali pokazivač. Uključenje Dosipanje goriva se vrši kada je Kada motor radi. signal postaje stalan. Informacija o blizini prepreke Kapacitet rezervoara je oko data je zvučnim signalom koji se 60 litara. jučuje čim se poluga menjača Tip goriva koje treba da koristite ubaci u kretanje unazad . zvučni naznačen je na unutrašnjoj strani bip označava da je uključen. podignite haubu i posta- vite držač kako bi hauba ostala otvorena. drvo. nemojte što se vozilo približava prepreci. vozilo.) koja se nalazi iza DOSIPANJE GORIVA U leve strane. sistem se ukl- motor zaustavljen. narednog dosipanja možete Spolja : podignite ručicu. instaliran u zadnji branik.. insistirati nakon trećeg prekida Kada se razdaljina "zadnji deo pištolja da ne bi došlo do nepra. BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 307 SW 11 OTVARANJE HAUBE POMOĆ PRI PARKIRANJU UNAZAD Ovaj sistem. sastoji od bipova koji su sve brži Kada punite rezervoar . Minimalni nivo goriva ➜ Pređite u neutral. vozila/prepreka" smanji na oko vilnosti u radu. 76 76 98 .. 25 cm. Iznutra : povucite komandu sa trotoar . detektuje svaku prepreku (čovek. REZERVOAR table. vratanca rezervoara. ograda. do isključuje. preći bar još 50 km. ispod komandne vozila.

pokazivač položaja se pojavi na ekranu. . Revers (vožnja unazad) : da izaberete vožnju unazad (ovaj položaj birajte kada je vozilo zaustavljeno a motor radi na malom broju obrta). Neutral (ler. Ručni prelaz za četiri brzine: Iz tog razloga. S : program sport. vozilo se Park (parking) : da zaustavite ili pokrenete motor. zatim polako popustite pritisak Šema izbora položaja. D ili M zatim polako popustite pritisak : program sneg. pre nego što izaberete položaj D da ubrzate. spuštenom ručnom kočnicom. Napomena: programi S (sport) i (sneg) nisu operativni u ručnom programu. a funkcija R. ➜ izaberite položaj R. nulti položaj): da pokrenete ili zaustavite motor. 93 . D ili M oda- brana. izbora brzina. ne ostavljajte decu bez nadzora u vozilu. gasa. Vozilo možete pokrenuti i iz položaja N: Kada ga izaberete. sa zategnutom ili odmah pokrene. na pedalu kočnice. sa zate- gnutom ručnom kočnicom. ili zadovoljstvo ručnog napustite položaj P. po Da pokrenete vozilo iz položaja P: izboru. vozilo se odmah pokrene. dopunjen ➜ pritisnite pedalu kočnice da programom sport i sneg. na pedalu kočnice. vozilo se kreće. Kada motor radi na leru. ➜ Pomerajte ručicu po šemi da izaberete neki položaj. ➜ otpustite ručnu kočnicu. dok ➜ Ručicu povucite ka znaku + da pređete u viši stepen brzine ili ka znaku motor radi. sa pritisnutom nožnom kočnicom.SYSTEM PORSCHE" Automatski menjač sa četiri brzine nudi. udobnost punog automatizma. D ili M.da pređete u niži stepen brzine. Napomena: ako u vožnji slučajno izaberete položaj N. Drive (vožnja): vožnja u automatskom programu. pustite motor da uspori a kočnice su otpuštene. čak i bez delovanja na pedalu Manual (ručno): vožnja u ručnom programu.12 BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 307 SW AUTOMATSKI MENJAČ Pokretanje vozila "TIPTRONIC. ➜ izaberite položaj R.

Komanda dotoka 2 vazduha. Podešavanje protoka 5 vazduha. Podešavanje 3 temperature. Komanda 6 klima-uređaja.BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 307 SW 13 KLIMA UREĐAJ Broj Simbol Funkcija Podešavanje 1 raspodele vazduha. 52 . Odmrzavanje 4 zadnjeg stakla i retrovizora.

Komanda dotoka 3 vazduha. Podešavanje 7 temperature. 6 Prekid rada sistema. Automatski program 54 9 preglednost. Podešavanje 2 raspodele vazduha. 5 Odmrzavanje zadnjeg stakla i retrovizora.14 BRZ POGLED NA VAŠ PEUGEOT 307 SW AUTOMATSKI KLIMA UREĐAJ Broj Simbol Funkcija Podešavanje dotoka 1 vazduha. Automatski 8 program komfor. Komanda 4 klima-uređaja. .

pokazivač održavanja će predložiti kraći ili duži razmak u odnosu na prvi plan. filtera za ulje i celokupna revizija) i nivoa C (redovni pregled nivoa A + radnje izvršene u servisu svakih 60 000 km) prema tabelama na sledećim stranama.18 REDOVNI PREGLEDI PEUGEOT REDOVNI PREGLEDI PEUGEOT Ciklus održavanja vašeg Peugeota 307 SW je zasnovan na redovnim pregledima nivoa A (uzima se u obzir zamena motor- nog ulja. Zavisno od kilometraže navedene na kilometar satu. koncesionar vam može predložiti da izvršite redovni pregled nivoa C kako bi izbegli novi previše približen termin. Razmak redovnih pregleda nivoa A koji odgovara vašem vozilu odrediće sledeća tri parametra : • broj obrtaja motora. Zavisno od uslo- va upotrebe. vaš Peugeot 307 SW ima pokazivač održavanja koji prilagođava razmak redovnih pregleda nivoa A : • svakih najviše 30 000 km ili svake 2 godine za benzinske motore. između dva redovna pregleda nivoa C se mogu izvršiti jedan ili više redovnih pregleda nivoa A. Zavisno od ova tri elementa. • svakih najviše 20 000 km ili svake 2 godine za dizel motore sa direktnim ubrizgavanjem. • temperatura motornog ulja. . Kako bi bili uzeti u obzir uslovi u kojima vozite i stil vožnje. • periodi mirovanja.

tečnost za pranje prozora u količini do 2 litra). Zato vas mreža PEUGEOT poziva da obavite dodatni pregled između redovnih. po potrebi (ulje. Rok tog servisa nije naveden na pokazivaču održavanja. Treba da ga obavite između dva redovna pregleda. razmak redovnih pregleda zahteva redovnu proveru nivoa motornog ulja : normalno je dosipan- je ulja između dve zamene. . Nedovoljan nivo ulja može dovesti do znatnog oštećenja motora: proveravajte ga bar svakih 5 000 km. Stručno lice u servisu marke Peugeot će izvršiti brzu proveru. Ovakva učestalost održavanja je rezultat razvoja naših vozila i ulja : ZATO KORISTITE SAMO ONA MOTORNA ULJA KOJA JE ODOBRIO I PREPORUČIO PROIZVOĐAČ (videti strane "Maziva"). rashladna tečnost. 19 REDOVNI PREGLEDI PEUGEOT U svakom slučaju. kao i dosipanje.

pali se ključ koji simbolizuje revizije. ukazuje na ra koji ste prešli nakon predviđenog periodičnost revizija u zavisnosti od metara. na ekranu je ispisano: svoju osnovnu funkciju. pali se i gasi metar satom (brojač dnevno i ukupno svoju uobičajenu funkciju i pokazuje broj dnevno i ukupno pređenih kilo. tokom nekoliko sekundi. brojač ukupno i dnev- nekoliko sekundi. Prešli ste rok za redovan servis. na nekoliko sekundi. načina upotrebe vozila. no pređenih kilometara se vraća na ja kontakta. a ključ osta- je upaljen. . Pokazuje da uskoro treba da obavite naredni servis. Napomena: dok motor radi. Na janja kontakta. janja kontakta. Primer : do sledećeg servisa vam Nekoliko sekundi nakon uspostavl- ostaje da pređete još 4 800 km. natpis brojača ukupno pređenih kilometara vam pokazuje broj kilometara (vrednost se zaokružuje) do sledećeg redov- nog pregleda. nakon uspostavljan. Do sledećeg redovnog pregleda vam je ostalo manje od 1 000 km. Nakon uspostavljanja kontakta. pokazivač održavanja i broj kilometa- pređenih kilometara). ključ održavanja ostaje upaljen dok ne Provera rada obavite redovan pregled.20 REDOVNI PREGLEDI PEUGEOT POKAZIVAČ ODRŽAVANJA nekoliko sekundi nakon uspostavl. Smešten na komandnoj tabli sa kilo. brojač ukupno pređenih kilometara se vraća na Pri svakom uspostavljanju kontakta. roka za servis.

Ako sami servisirate vaše vozilo.filter za polen proveravajte prilikom svakog redovnog pregleda u mreži PEUGEOT (redovni pregledi i dopunski servisi) ili češće. ključ za održavanje više nije upaljen. jača dnevno pređenih kilometara na nulu i držite ga pritisnutog. . inače vraćanje brojača pređenih kilometara na nulu neće biti memorisano. ☞ uspostavite kontakt. otključajte vozilo i sačekajte bar pet minuta.vazdušne jastuke i pirotehničke elemente sigurnosnih pojaseva treba Brojevi se vrte unazad na ekranu menjati na 10 godina. 21 REDOVNI PREGLEDI PEUGEOT Vraćanje na nulu ODRŽAVANJE POTROŠNIH DELOVA i kontrola tečnosti Pri svakom redovnom pregledu u Određeni delovi vašeg vozila imaju specifičnu periodičnost održavanja ovlašćenom servisu će izvršiti ovu izmenu. Kada je na ekranu ispisano 0. zagađenost. . ☞ pritisnite taster za vraćanje bro. . .zamena zupčastog kaiša : posavetujte se u mreži PEUGEOT.000 km u mreži PEUGEOT. Važno: nakon ove izmene.proveru pritiska u gumama vršite bar jednom mesečno. postupak vraćanja na nulu je sledeći: . . . čišćenje filtera za čestice i dopu- na rezervoara aditiva treba vršiti najviše na 80. kilometar sata. ako želite da iskopčate akumulator.). zavisno od okruženja ☞ prekinite kontakt.kočnu tečnost treba menjati na 60 000 km ili najviše na 2 godine.za turbo dizel motor 2 litra HDI (110 ks). otpus- tite taster. (prašina. itd.

Ovakva učestalost održavanja važi za polusintetička ulja. CIKLUS ODRŽAVANJA VAŠEG PEUGEOTA 307 SW SA BENZINSKIM MOTOROM Redovni pregled svake 2 godine ili najviše na 30 000 km KILOMETRAŽA 60 000 120 000 180 000 Garantni pregled na 10 000 km ili 6 meseci*. Mogu važiti i za primenu sintetičkih ulja ili ulja Économie d'Énergie. Ciklus čine promena nivoa redovnog pregleda A i C. ovlašćeni predstavnik marke će vas obavestiti o nivou i sadržaju sledećeg redovnog pregleda.22 REDOVNI PREGLEDI PEUGEOT NIVOI REDOVNOG PREGLEDA Svako vozilo ima svoj ciklus održavanja koji je odredio proizvođač u skladu sa tehničkim karakteristikama. i tako prilikom svakog redovnog pregleda. Posebni uslovi upotrebe (videti odgovarajuće poglavlje) Dopunski pregled je integrisan u program Učestalog održavanja. Treba da ga obavite radi ostvarenja prava na garanciju Nivo ulja automatskog menjača proveravati na 60 000 km. * Prvi uslov koji se ostvari. odgovaraju ključnim etapama života vašeg Peugeota 307 SW. dopunskih pregleda i nekoliko dodatnih radnji karakterističnih za vaše vozilo. Prilikom pregleda u garantnom roku. .

ulje 5W40 za motore Diesel Turbo HDI sa filterom za čestice. Treba ga obaviti radi ostvarenja prava na garanciju + održavanje filtera za čestice za motor 2. .polusintetička ulja. Posebni uslovi korišćenja (videti odgovarajuće poglavlje) Dopunski pregled je integrisan u program Učestalog održavanja. ulje Economie d'Energie ili sintetička ulja. . * Prvi uslov koji se ostvari. 23 REDOVNI PREGLEDI PEUGEOT CIKLUS ODRŽAVANJA VAŠEG PEUGEOTA 307 SW SA DIZEL MOTOROM Redovni pregledi svake 2 godine ili najviše na 20 000 km KILOMETRAŽA 60 000 Garantni pregled na 10 000 km ili 6 meseci*.0 l HDI 110 ks (160 000 km) Ovakva učestalost održavanja važi za: .0 l HDI 110 ks (80 000 km) 120 000 180 000 + održavanje filtera za čestice za motor 2.

sa hladnim motorom pri niskim temperaturama. – zemlje u kojima je temperatura često ispod -15 °C. Preporuke : – zamena filtera za vazduh svakih 40 000 km za benzinske motore i svakih 45 000 km za Diesel motore – zamena zupčastog kaiša : posavetujte se u mreži PEUGEOT.24 REDOVNI PREGLEDI PEUGEOT SPECIFIČNI USLOVI UPOTREBE • Od vrata do vrata. . • Uvek gradska vožnja (tipa taxi). • Iste kraće putanje. – zemlje kojima se koriste ulja ili goriva koja nisu u skladu sa našim preporukama. • Duži boravak u sledećim uslovima : – zemlje u kojima je temperatura često preko +30 °C. – zemlje u kojima je vazduh zasićen prašinom.

Vizuelna provera celine koju obavlja tehničar ovlašćene mreže Peugeot.Čišćenje filtera za gorivo (dizel motori).  .  .Stanja i pritiska u gumama (uključujući rezervni točak).Stanja gumenih štitnika (manšeta).Ulja motora (provera + dosipanje).Filtera za polen (zavisno od opreme).Stanja stakala.  .Sirene.Elektrolita akumulatora (provera + dosipanje) ako se čep može odvrnuti.  .  .  .  .  .Ulja u motoru.Tečnosti servo volana (provera + dosipanje zavisno od opreme).Stanja metlica brisača. optike farova.Istrošenosti zadnjih kočnih garnitura. .  . stakala.Čađi u izduvnim gasovima (dizel motori).Ispravnosti farova.Svećica (benzinski motor).  .   .  .  NIVO . glavčina točkova. . signalizacije. providne plastike na svetlima i retrovizora.Kočnih pločica.Kočne tečnosti (provera + dosipanje).Ručne kočnice.   .Ulja ručnog menjača (provera + dosipanje).Filtera za ulje.Nepropustljivosti amortizera.  . 25 REDOVNI PREGLEDI PEUGEOT REDOVNI PREGLEDI PEUGEOT NIVOA A I C Nivo Radnje Opis radnje Garantni pregled A C Dopunski pregled .Tečnosti za pranje stakala napred/pozadi (provera + dosipanje). .Filtera za vazduh. poluga volana.  . . kugličnih i elastičnih zglobova.  .Probno vozilo PROBNA VOŽNJA  : Za sve uslove vožnje : Za posebne uslove vožnje * U zavisnosti od destinacije .  PROVERA . .  .  ZAMENA ULJA .Uloška filtera za gorivo (dizel motori).Sistema za sprečavanje zagađenja prema važećim zakonima (benzinski motori).Stanja i zategnutosti remena.  SERVIS .Mlaznice za pranje stakla.  .  .  . ZAMENA .Nepropustljivosti i stanja hidrauličnih sklopova (creva i rezervoara).Stanja zazora. .Rashladne tečnosti (provera + dosipanje).  .Filtera za gorivo* (benzinski motori).

. dizel motor: ACEA = Evropsko udruženje proizvoŌača automobila . * Ulje Economie d'Energie se može koristiti samo za motore kod kojih je to predviđeno.26 KOMERCIJALNI NAZIVI MOTORNIH ULJA KOJA SU ODOBRENA I PREPORUČENA U EVROPI (1) B E N Z I N D I Z E L D I Z E L B E N Z I N (1) Minimalan nivo kvaliteta : Benzinski motori : ACEAA3 i API SH/SJ. Koristite samo ulje 5W40 za motore Dizel Turbo HDI sa filterom za čestice.API = Američki institut za naftu Upotreba ulja koja ne odgovaraju normama ACEAA3-B3 zahteva prelazak na plan održavanja " posebni uslovi " koji podrazumeva kraći razmak između pregleda.

OBAVEZNO Automatski menjač ATF 4HP20-AL4 AL4 PR 9736. Priložena šema precizira optimalan nivo viskoznosti zavisno od tempera- ture upotrebe. ako pređete na plan održavanja " Posebni uslovi " kojim su predviđeni češći pregledi. Dozvoljena je i upotreba sintetičkih ulja " višeg kvaliteta ".41 75W80 Automobiles PEUGEOT. slobodno Ručni menjač ESSO GEAR OIL BV TOTAL TRANSMISSION BV se obratite lokalnom predstavniku 75W80 PR 9736.22 Ostali dozvoljeni proizvodi Servo volan FLUIDE DA PR 9730. OBAVEZNO OBAVEZNO U zemljama izvan Evrope. U nedostatku polusintetičkih i sinte- tičkih ulja.A1 Kočna tečnost PEUGEOT DOT4 Rashladna PROCOR TM108/GLYSANTIN G33 ili REVKOGEL 2000 tečnost OBAVEZNO Zaštita do -35°C . dozvoljena je upotreba ulja kvaliteta API SH/SJ. Slobodno se posavetujte u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT da bi nesmetano uživali u vožnji i što je moguće više optimizo- vali troškove održavanja vozila. 27 REDOVNI PREGLEDI PEUGEOT PREPORUČENA I ODOBRENA ULJA Ulja navedena u priloženoj tabeli odgovaraju za najveći broj upotreba.

Pokazivač održavanja.Pokazivač dugih svetala 3 .Pokazivač autodijagnostike 9 .Pokazivač predgrevanja dizela.Pokazivač sistema protiv rashladne tečnosti blokiranja točkova ABS 27 .Pokazivač nevezanog 8 .Pokazivač levog migavca 12 .Pokazivač minimalnog nivoa motora 10 . POKAZIVAČI BENZIN-DIZEL SA MANUELNIM MENJAČEM 21 .Pokazivač isključenog vazdušnog jastuka suvozača 16 . 2 .Pokazivač zadnjeg svetla za maglu 20 .Taster za vraćanje na nulu dnevne kilometraže 19 .Pokazivač desnog migavca 5 .Pokazivač vazdušnih jastuka 15 .Pokazivač temperature 13 .Pokazivač dinamičke kontrole stabilniosti (ESP / ASR). sigurnosnog pojasa pokazivača opasnosti STOP 23 . nivoa ulja i kilometar sata 18 .Pokazivač oborenih svetala.Pokazivač prisustva vode u filteru za gorivo (dizel) 6 .Pokazivač ručne kočnice i nivoa goriva kočne tečnosti 25 . 4 .Pokazivač minimalnog nivoa rashladne tečnosti.28 PROVERA RADA 14 .Pokazivač nivoa goriva 26 . 11 .Pokazivač napona akumulatora maglu. .Pokazivač prednjih svetala za 1 .Obrtomer 7 .Pokazivač brzine 17 .Pokazivač pritiska ulja u motoru 24 .Pokazivač centralnog 22 .Reostat svetla.

18 . 21 .Pokazivač sistema ABS.Pokazivač parkirne kočnice i 25 .Obrtomer.Pokazivač pritiska ulja u 24 . 29 PROVERA RADA 14 .Pokazivač programa za sneg.Pokazivač oborenih svetala. 17 . 2 . motora. 10 . 15 . 19 .Pokazivač minimalnog nivoa STOP.Indikator levog migavca. goriva. KONTROLNA TABLA ZA AUTOMATSKI MENJAČ KOD BENZINSKIH MOTORA 1 . 13 . 11 . 3 . 16 . 20 .Pokazivač minimalnog nivoa nivoa kočne tečnosti. .Pokazivač dinamičke kontrole stabilnosti (ESP/ASR). indikator nivoa ulja i kilometar-sat.Reostat osvetljenja. 26 .Pokazivač dugih svetala.Taster za vraćanje na nulu dnevne kilometraže.Brzinomer.Glavni pokazivač opasnosti 23 .Indikator nevezanog pojasa. 27 .Indikator nivoa goriva.Pokazivač desnog migavca.Pokazivač samodijagnostike 9 .Pokazivač isključenosti vazdušnog jastuka suvozača. 5 .Pokazivač vazdušnih jastuka.Pokazivač položaja ručice tečnosti.Pokazivač stanja akumulatora. 8 . rashladne tečnosti.Indikator temperature rashladne 12 . motoru.Indikator održavanja.Pokazivač zadnje maglenke. menjača. 22 .Pokazivač prednjih maglenki. 7 . 28 . 6 . 4 .Pokazivač programa sport.

"Nepravilnost sistema kočenja"."Zaboravljena ručna kočnica". pokazivačem opasnosti STOP. nim signalom i porukom na višenamenskom ekranu koja poka- Posavetujte se u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. Pri otvaranju radi dosipanja. praćen zvučnim signalom i porukom loše spuštena. je obavezno . zaustavite vaše vozilo u optimalnim uslovima bezbednosti. u sistemu kočenja. Paljenje i gašenje lampice STOP se aktivira ako su neka vrata ili prtljažnik otvo. Tada se na nekoloko sekundi pojavljuje crtež na višenamenskom ekranu. "minimalnog nivoa rashladne tečnosti". ti" u slučaju da je nivo kočne teč- Obavezno zaustavljanje. dopunite nivo. Paljenje nekih pokazivača došlo do opekotina. nivo vode" na višenamenskom ekranu. nivoa kočne tečnosti "nepravilnosti sistema elektronske raspodele kočenja" i " temperature rashladne Povezan je sa centralnim tečnosti motora". kontakta. Obavezno zaustavljanje. Brzo se upaljena i nakon što je ručna koč- posavetujte u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. zuje uzrok upozorenja: Pokazivač pritiska motornog ulja . ukazuje na poremećaj Pali se pri svakom uspostavljanju kontakta na oko 3 sekunde. ili ona koja se pali i gasi kada motor radi. dok motor radi. Povezan je sa glavnim pokazivačem opasnosti STOP. Posavetujte se u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. zaustavljanje je obavezno. "Nedovoljan pritisak motornog ulja" ili "Dopunite nivo motornog . Pokazivač minimalnog nivoa rashladne tečnosti motora upaljen istovremeno sa pokazi- Povezan je sa centralnim pokazivačem opasnosti STOP. Paljenje pokazivača je praćeno zvučnim signalom i porukom "Dopunite Obavezno zaustavljanje. Kada pritisak padne."Nedovoljan nivo kočne tečnos- ulja" na višenamenskom ekranu. . Upozorenje: sačekajte da se motor ohladi i dolijte potrebnu količinu rashladne tečnosti. čep prvo okrenite može biti propraćeno zvučnim upozorenjima ili natpisima na višenamens. ako je to stanje izazvano od strane vozača (prevoz dugačkih premeta). vačem ABS. praćen zvučnim signalom. do prvog zupca i pričekajte pad pritiska. zaustavljanje nije obavezno. kako ne bi svedoči o neispravnom radu određenog uređaja. Ne zanemarujte ova upozorenja: što brže se posavetujte u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. skinite čep i dos- Kada se u vožnji upali centralni pokazivač upozorenja STOP. nosti prenizak (ako sijalica ostane U slučaju nedovoljenog nivoa ulja u sistemu hlađenja. "nivoa kočne tečnosti".30 PROVERA RADA PROVERA ISPRAVNOSTI Sistem hlađenja motora je pod pritis- kom. zaustavljanje pite potrebnu količinu. ako je ručna kočnica podignuta ili Pokazivač se pali. Pali se pri svakom uspostavljanju reni. nica spuštena). Stalno upaljena kontrolna sijalica. Pokazivač ručne Povezan je sa pokazivačem "pritiska motornog ulja". dok motor radi. Glavni pokazivač opasnosti (STOP) Pali se pri svakom uspostavljanju kontakta. kom ekranu. . "temperature kočnice i minimalnog ulja". U tom slučaju. Paljenje pokazivača je praćeno zvuč- U slučaju da lampica stoji upaljena. Posavetujte se u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT.

praćen je zvučnim signalom i u Ovlašćenom Servisu mreže PEUGEOT. pri brzini Pali se pri svakom uspostavljanju kontakta. praćeno je zvučnim signalom i porukom na . . praćen zvučnim signalom i porukom "Nepravilnost katalizatora" na višenamenskom ekranu. mreže PEUGEOT. Pokazivač zaprljanosti filtera za čestice je povezan sa pokazivačem .nedovoljnu zategnutost klema aku. a ostaje stalno upaljen dok je iskl- latora" na višenamenskom ekranu. samodijagnostike motora. Njegovo paljenje dok motor radi. u radu ABS-a" na višenamenskom ekranu. (u zavisnosti od zemlje) Paljenje pokazivača je praćeno zvuč.istrošenost ili nedovoljnu zategnu. što ukazuje na nepravilnost u radu sistema protiv zagađenja. posavetujte se radi. * U zavisnosti od zemlje. jučen*. mreže PEUGEOT. .kvar alternatora. većoj od 12 km/sat. Postoji opasnost od uništenja katalizatora (samo kod ben- sprečavanja blokade zinskih motora). mulatora ili elektropokretača. što ukazuje na nepravilnost u radu filtera za čestice. Ukazuje na : Pokazivač samodijagnostike motora . Postoji opasnost od uništenja sistema za ubrizgavanje. tavljanju kontakta. Upali se na tri sekunde pri Pokazivač predgrevanje dizel motora svakom uspostavljanju kontakta."Nepravilnost sistema protiv zagađenja". praćen zvučnim signalom i Kada se pojavi pokazivač dok motor porukom "ESP/ASR van upotrebe" na višenamenskom ekranu. Pali se i gasi kada je sistem ponovo u funkciji. Vozilo ipak zadržava klasično kočenje Pokazivač postojanja vode u filteru za dizel gorivo sa podrškom. mećaj u radu uređaja ABS. Upali se pri svakom uspostavljanju kontakta."Minimalan nivo aditiva goriva" ili "Opasnost zbog zaprljanosti filtera za Posavetujte se u ovlašćenom servisu čestice".nepravilnost u radu sistema hlađenja. Paljenje pokazivača u vožnji. Ako je pokazivač upaljen. Posavetujte se u ovlašćenom servisu Brzo se obratite ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. pričekajte da se ugasi i tek onda pokrećite motor. . Kada se upali pokazivač dok motor radi. Ako se upali kada motor radi. ukazuje na poremećaj u sistemu ubriz- Pokazivač uređaja za gavanja ili paljenja. porukom "Nedovoljan napon akumu. Pali se pri svakom uspostavljanju kontakta na oko 3 sekunde. ukazuje na pore. Paljenje pokazivača je praćeno zvučnim signalom i porukom "Prisustvo nim signalom i porukom "Nepravilnost vode u filteru za gorivo" na višenamenskom ekranu. točkova (ABS) Brzo se obratite ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. višenamenskom ekranu: tost remena alternatora. . 31 PROVERA RADA Pokazivač napona Pokazivač sistema dinamičke kontrole stabilnosti akumulatora (ESP/ASR) Pali se pri svakom uspos.

Centralni pokazivač Posavetujte se u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. U svakom slučaju. Pokazivač vazdušnih jastuka Pokazivač se pali pri svakom uspostavljanju kontakta na nekoliko sekun- di. pojas. posavetujte se u ovlašćenom ser- visu mreže PEUGEOT. Pokazivač temperature Paljenje pokazivača dok motor radi.32 PROVERA RADA Pokazivač isključenja vazdušnog jastuka suvozača Paljenje pokazivača je praćeno zvučnim signalom i porukom "Isključen suvozačev vazdušni jastuk" na višenamenskom ekranu.nepravilnost u radu prednjih vazdušnih jastuka. Posavetujte se u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. praćeno je zvučnim signalom i Kada se pritisak spusti. temperatura je zadovoljavajuća. praćeno je zvučnim signalom i poru. dopunite nivo. Ako je suvozačev vazdušni jastuk isključen. Ako se pali i gasi. Pokazivač minimalnog nivoa goriva Kako ne bi došlo do opekotina. pokazivač se pali pri uspos- tavljanju kontakta i ostaje upaljen. skinite čep i porukom "Nedovoljan nivo goriva" na višenamenskom ekranu. pra- ćen zvučnim signalom i porukom "Previsoka temperature vode" na Pokazivač nezakopčanog sigurnosnog pojasa višenamenskom ekranu. opasnosti STOP se pali i gasi. je previsoka. . Krug hlađenja je pod pritiskom. ili Kazaljka u području B. što ukazuje na: . Od trenutka paljenja pokazivača. Upozorenje: sačekajte da se motor ohladi i tada dopunite nivo. Posavetujte se u ovlašćenom servisu panja goriva (zapremina rezervoara je oko 60 litara). možete se voziti još barem 50 km bez dosi. mreze PEUGEOT. Kazaljka u području A. Pokazivač se pali kada motor radi ako vozač nije zakopčao sigurnosni Obavezno zaustavljanje. Paljenje pokazivača dok motor radi.nepravilnost u radu bočnih ili vazdušnih jastuka zavesa. odvr- tite čep za dva kruga i sačekajte da Pali se pri svakom uspostavljanju kontakta na oko tri sekunde. rashladne tečnosti motora kom "Nepravilnost airbag-a" na višenamenskom ekranu. temperatura . ukazuje na nepravilnost u proceni nivoa goriva. se pritisak smanji. ako se pokazivač pali i gasi.

Posavetujte se u ovlašćenom servisu panja goriva (zapremina rezervoara je oko 60 litara). praćeno je zvučnim signalom i poru. ako se pokazivač pali i gasi. Centralni pokazivač Posavetujte se u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. Kazaljka u području A. ukazuje na nepravilnost u proceni nivoa goriva. Paljenje pokazivača dok motor radi. je previsoka. dopunite nivo. U svakom slučaju. Krug hlađenja je pod pritiskom. možete se voziti još barem 50 km bez dosi. Od trenutka paljenja pokazivača. Upozorenje: sačekajte da se motor ohladi i tada dopunite nivo. mreze PEUGEOT. Posavetujte se u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. Pokazivač minimalnog nivoa goriva Kako ne bi došlo do opekotina. temperatura je zadovoljavajuća. Pokazivač se pali kada motor radi ako vozač nije zakopčao sigurnosni Obavezno zaustavljanje. odvr- tite čep za dva kruga i sačekajte da Pali se pri svakom uspostavljanju kontakta na oko tri sekunde. . opasnosti STOP se pali i gasi. Pokazivač temperature Paljenje pokazivača dok motor radi. praćeno je zvučnim signalom i Kada se pritisak spusti.32 PROVERA RADA Pokazivač isključenja vazdušnog jastuka suvozača Paljenje pokazivača je praćeno zvučnim signalom i porukom "Isključen suvozačev vazdušni jastuk" na višenamenskom ekranu.nepravilnost u radu prednjih vazdušnih jastuka.nepravilnost u radu bočnih ili vazdušnih jastuka zavesa. ili Kazaljka u području B. temperatura . Pokazivač vazdušnih jastuka Pokazivač se pali pri svakom uspostavljanju kontakta na nekoliko sekun- di. skinite čep i porukom "Nedovoljan nivo goriva" na višenamenskom ekranu. što ukazuje na: . Ako se pali i gasi. Ako je suvozačev vazdušni jastuk isključen. posavetujte se u ovlašćenom ser- visu mreže PEUGEOT. pojas. se pritisak smanji. rashladne tečnosti motora kom "Nepravilnost airbag-a" na višenamenskom ekranu. pokazivač se pali pri uspos- tavljanju kontakta i ostaje upaljen. pra- ćen zvučnim signalom i porukom "Previsoka temperature vode" na Pokazivač nezakopčanog sigurnosnog pojasa višenamenskom ekranu.

stepen brzine izabran 4. stepen brzine izabran 3. Revers (Vožnja unazad) Pokazivač "SNEG" Neutral (Ler) Pali se kada izaberete program rada "SNEG" automatskog menjača. 33 PROVERA RADA Ekran sa položajima ručice automatskog Pokazivači automatskog menjača menjača Park (Parking) Pokazivač "SPORT" Pali se kada izaberete program rada "SPORT" automatskog menjača. Drive (Vožnja) Ručni program : izabran 1. stepen brzine izabran 2. stepen brzine .

pritisnite taster.broj ukupno pređenih kilometara (ukupna i dnevna kilometraža). Posavetujte se u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. kvadrata. Prilikom uspostavljanja kontakta. redom pokazuje sledeće tri funkcije : osvetljenja . Nepravilnost u proveri nivoa ulja Treperenje segmenata. radi promene jačine .pokazivač održavanja (videti odgovarajuće poglavlje). Na pokazivaču je prikazana prava vrednost samo ako se kontakt.pokazivač nivoa motornog ulja. mum). vozilo nalazi na ravnom terenu i ako je motor bio zaustavljen 10 minuta. a onda ponovnim pritiskom pojačavate osvetljenje (ili ga smanjujete). Maksimum Ako je poruka potvrđena proverom mernom šipkom. osvetljenja kontrolne Primedba : ukupna i dnevna kilometraža prikazuju se za vreme od 30 sekundi table. Dugme za vraćanje Što pre se posavetujte u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. otpustite dugme. otpustite dugme. dodavanje ulja bi moglo da dovede do oštećenja motora. Postoji opasnost od oštećenja motora. Pokazivač nivoa motornog ulja Kada postignete željenu jačinu osvetljenja.tabli Reostat Kada uspostavite kontakt. nivo motornog ulja stoji prikazan oko 10 sekundi. pritisnite dugme . Kada osvetljen- po prekidu kontakta. na nulu brojača dnevno pređenih Minimum kilometara Nivo proverite pomoću šipke za merenje nivoa ulja i po potrebi Kada je uspostavljen dolijte. posle informacije za održavanje.34 PROVERA RADA Ekran na instrument. prilikom otvaranja vrata vozača kao i prilikom zaključavanja je dostigne svoj minimum (ili maksi- i otključavanja vozila. . oznaka "min" i "max" označava nepravilnost plovka za nivo ulja. Kada su svetla upal- jena.

svakim pritiskom na dugme 1 redom se smenjuju sledeći parametri : . podaci će se brzo smenji- vati. .natpise vezane za autoradio.godina. višenamenski pokazivač isključivo kada vozilo stoji.format časovnika (modus 12 zatim 24 sata). prtl. uobičajeni izgled.jedinica temperature (stepeni Celsiusa ili Fahrenheita). .minuti. . Ako držite pritis- poledice). nut taster.datum. 35 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW VIŠENAMENSKI Podešavanje parametara POKAZIVAČ Dugme 1 držite pritisnuto dve sekun- de da biste počeli podešavanje. izmenjeni podaci . . Na njemu možete očitati sledeće podatke : . .poruke upozorenja koje su privre. meno ispisane (na primer: "pore- mećaj napona akumulatora") ili informativne poruke ispisane tokom deset sekundi koje se mogu izbrisati pritiskom na taster 1 ili 2. vozač treba da konfiguriše . . .jedinica brzine (km ili milje). .jezik na kome su ispisani podaci.sat.dan.vreme. Prezentacija . vašeg delovanja.mesec. Iz bezbednosnih razloga. Višenamenski pokazivač B Nakon toga.spoljašnju temperaturu (znak °C se Pritiskom na taster 2 možete menjati pali i gasi ako postoji opasnost od ispisani parametar.natpisi računara vozila.stanje brava (otvoreni vrata. . . Deset sekundi nakon prestanka . su snimljeni. ekran se vraća na jažnik ili hauba). .

kasetofon. . 3 .Pritisnite (iza) Povećanje jačine zvuka.Istovremeno pritisnite Prekid zvuka (mute). 7 .Pritisnite Automatsko traženje više frekvencije (radio) - Izbor sledeće pesme (CD).Rotacija Izbor sledeće memorisane stanice (radio) - (smer kazaljke na satu) Izbor sledećegi diska. 2 . 6 . 4 .Pritisnite Automatsko traženje niže frekvencije (radio) - Izbor prethodne pesme (CD). CD šaržer).Rotacija (smer suprotan Izbor prethodne memorisane stanice (radio) - kazaljkama na satu) Izbor prethodnog diska.Pritisnite (iza) Smanjenje jačine zvuka.Pritisak na kraj Izbor izvora zvuka (radio. 5 . 1 + 2 .36 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW AUTORADIO RB3 Pomeranje ručice Izvršena komanda 1 . zvuk se ponovo čuje kada pritisnete bilo koji taster.

FMast. C+D j k Pritisak do pola : promena smera očitavanja kasete. E ▲ Podešavanje viših vrednosti dubokih/visokih tonova. kasetofon ili CD šaržer. jačine. D Pritisak do kraja : brzo premotavanje kasete unapred. L BND Izbor talasnog područja FM1. visokih tonova. 1 do 5 12345 Izbor CD-a iz CD šaržera. Pritisak duži od 2 sekunde : očitavanje CD-a slučajnim redosledom. Izbor prethodne pesme (CD) ili PTY (radio). jj kk Pritisak do kraja : izbacivanje kasete. B TA Uključenje/isključenje prioriteta informacija o stanju na putevima. M Uključenje/isključenje autoradia. H SRC Izbor izvora zvuka : radio. N – Smanjenje jačine zvuka. AST Pritisak duži od 2 sekunde: automatsko memorisanje stanica (autostore). raspodele zvuka i automatskog podešavanja jačine zvuka. O + Povećanje jačine zvuka. Pritisak duži od 2 sekunde : uključenje/isključenje praćenja regionalnog programa. C Pritisak do kraja : brzo premotavanje kasete unazad. G Izbor dubokih. Izbor sledeće pesme (CD) ili PTY (radio). F ▼ Podešavanje nižih vrednosti dubokih/visokih tonova. Pritisak duži od 2 sekunde : memorisanje stanice. J jj Ručno i automatsko traženje niže frekvencije. 1 do 6 12 34 56 Izbor memorisane stanice. I kk Ručno i automatsko traženje više frekvencije. K MAN Ručni/automatski rad tastera I i J u programu rada. FM2. . AM. 37 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Taster Funkcija A RDS Uključenje/isključenje funkcije RDS.

balansa (BAL) i automatskog podešavanja jačine zvuka. PODEŠAVANJE ZVUKA Naizmeničnim pritiskom tastera G imate mogućnost podešavanja dubokih tonova (BASS). Dužim pritiskom tastera O i N progresivno povećavate jačinu zvuka.40 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW OSNOVNE FUNKCIJE Uključenje / isključenje Kada je kontaktni ključ u položaju uključene opreme (ACCESSOIRES) ili uspostavljenog kontakta (CONTACT). fadera (FAD). a da u vozilu nije uspostavljen kontakt. Nepotrebno je postavljati ga na drugo vozilo. . visokih tonova (TREB). pritisnite taster M da biste uključili ili isključili autoradio. kasetofon (RB3). Prestanak programa audio se vrši automatski kada nekoliko sekundi ništa ne menjate ili pritiskom na taster G nakon automatskog podešavanja jačine zvuka. Uređaj za zaštitu od krađe je automatski i ne zahteva nikakvo delovanje sa vaše strane. Uređaj za zaštitu od krađe Autoradio je tako kodiran da može da radi samo na vašem vozilu. jačine zvuka (LOUD). Autoradio može da radi 30 minuta. PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA Postepeno pritiskajte taster O da povećate jačinu zvuka autoradia ili taster N da ga smanjite. Možete ih različito podesiti za radio. Napomena: podešavanje niskih i visokih tonova vršite za svaki izvor zvuka ponaosob. CD (RD3) ili CD šaržer.

"TREB -9" najmanji udeo visokih tonova. . Taster E omogućava povećanje jačine zvuka desno. Taster E omogućava povećanje jačine zvuka napred. ."BASS +9" najveći udeo dubokih tonova. ."TREB 0" normalan udeo visokih tonova."TREB +9" najveći udeo visokih tonova. Taster F omogućava povećanje jačine zvuka pozadi. pritisnite tastere E ili F da biste je podesili. . . 41 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Podešavanje dubokih tonova Kada je na ekranu ispisan natpis "BASS". Pritisnite tastere E ili F da biste uključili ili isključili funkciju. pritisnite tastere E ili F da biste ih podesili. Pritisnite tastere E ili F da biste uključili ili isključili ovu funkciju. Podešavanje jačine zvuka Ova funkcija omogućava automatsko naglašavanje dubokih i visokih tonova. pritisnite tastere E ili F da biste ih podesili."BASS -9" najmanji udeo dubokih tonova. Podešavanje raspodele zvuka napred/pozadi (Fader) Kada je na ekranu ispisano "FAD". . pritisnite tastere E ili F da biste je podesili. Automatsko podešavanje jačine zvuka Ova funkcija omogućava automatsko podešavanje jačine zvuka zavisno od nivoa buke koja se stvara usled brzine. Taster F omogućava povećanje jačine zvuka levo."BASS 0" normalan udeo dubokih tonova. Podešavanje raspodele zvuka desno/levo (Balans) Kada je na ekranu ispisano "BAL". . Podešavanje visokih tonova Kada je na ekranu ispisan natpis "TREB".

već proizlaze iz prirode signala i načina njihovog širenja. Autoradio RD3 : pritisnite taster P. Izbor zvuka radio Autoradio RB3 : sukcesivno pritiskajte taster "SRC". stanice će se redom smenjivati po rastućim ili opadajućim frekvencijama. FM2. kada se signal odbija od pre- preka (planine.42 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW IZVOR ZVUKA RADIO Napomene za radio prijem Vaš radio će biti izložen pojavama sa kojima se ne susrećete kod kućnog radioprijemnika. U području dugog i srednjeg talasa. FMast i AM. Do smetnji prijema može doći pri promenama frekvencije. FMast i AM. izložen je raznim smetnjama koje ne dovode u pitanje kvalitet uređaja. birate talasno područje FM1. zatim na nivou osetljivosti "DX" (izbor najslabijih i najudaljenijih odašiljača). birate talasno podučje FM1. ili kada ste u mrtvim zonama (područje koje nije pokriveno odašiljačima). možete uočiti smetnje kada se vozite ispod dalekovoda. kada se udaljavate od predajnika. Izbor stanica se prvo vrši na nivou osetljivosti "LO" (izbor najsnažnijih odašiljača) pregledom određenog talasnog područja. Ako je uključena mogućnost TA uređaj će birati samo one stanice koje emituju programe s obaveštenjima o stanju na putevima. Smenjivanje stanica se vrši na prvoj stanici koju uređaj pronađe u trenutku kada otpustite taster. Izbor talasnog područja Autoradio RB3 : kratkim pritiskom tastera "BND/AST". Da biste direktno tražili stanice na nivou osetljivosti "DX". itd. pritisnite dva puta taster I ili J.). građevine. mostova ili ste u tunelu. Prijem u području dugog i sredn- jeg talasa AM (GO/PO) kao i kratkog talasa (FM). Autoradio RD3 : kratkim pritiskom tastera P. Ako taster držite pritisnut u iza- branom smeru. Automatsko biranje stanica Kratkim pritiskom tastera I ili J birate sledeću ili prethodnu stanicu. FM2. brežuljci. .

Ako držite pritisnut jedan ili drugi taster. Kratko pritisnite jedan od tastera I ili J da biste povećali ili smanjili ispisanu frekvenciju. Kada više nije moguć prijem tih 6 odašiljača. Duže od dve sekunde držite pritisnut jedan od tastera "1" do "6". Zvuk će se prvo prekinuti. stanice se redom smenjuju po rastućim ili opadajućim frekvencijama. Automatsko memorisanje stanica FM (autostore) Autoradio RB3 : duže od dve sekunde držite pritisnut taster "BND/AST". Ručno memorisanje stanica Izbor željene stanice. Novim pritiskom na taster "MAN" vraćate se na automatsko biranje stanica. što je potvrda da je stanica memorisana. Smenjivanje se prekida kada otpustite taster. ostale memorije ostaju nepromenjene. . Slušanje memorisanih stanica U svakom talasnom području. Autoradio RD3 : duže od dve sekunde držite pritisnut taster P. Memorišu se u talasnom području Fmast. Vaš autoradio automatski memoriše 6 najboljih odašiljača koje prima u FM. 43 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Ručno biranje stanica Pritisnite taster "MAN". kratkim pritiskom na neki taster od "1" do "6" uključujete stanicu koja je momorisana na tom broju. zatim vratiti.

. Taster "RDS" držite pritisnut duže od dve sekunde i time ovu funkciju uključujete ili isključujete. a koji se u određenom trenutku najbolje čuju. U ovom načinu rada prvenstvo je dato slušanju istog programa. Program obaveštenja o stanju na putu Pritiskom na taster "TA" funkciju uključujete ili isključujete. Ako želite da prekinete emitovanje poruke. Praćenje stanica RDS Na ekranu je ispisan naziv izabrane stanice. Napomena: jačina zvuka obaveštenja o stanju na putevima ne zavisi od jačine zvuka slušanja radija. Izabrana jačina će biti memorisana i njom će biti emitovane sledeće poruke o stanju na pute- vima.44 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW SISTEM RDS Upotreba funkcije RDS (Radio Data System) u području FM Sistem RDS vam omogućava da nastavite sa slušanjem stanice bez obzira na frekvenciju na kojoj emituje svoj program u području kojim prolazite. funkciju uključujete ili isključujete. ali nije dostupna. . Na ekranu će biti ispisano: ."RDS" ako je funkcija aktivirana."(TA)" ako je funkcija aktivirana. . funkcija je isključena. Kratkim pritiskom na taster "RDS". Regionalno praćenje (REG) Kada su umrežene. neke stanice emituju regionalne programe namenjene određenom području koje pokrivaju. CD ili CD šaržer). Jačinu podešavate tasterom za jačinu zvuka. Autoradio stalno traži odašiljače koji emituju isti program. Na ekranu će biti ispisano: . Svako obaveštenje o stanju na putevima ima prvenstvo i biće emitovano bez obzira na ono što u tom trenutku slušate (radio."TA" ako je funkcija aktivirana."(RDS)" ako je funkcija aktivirana ali nije dostupna. pritisnite taster "TA".

. Redovno čistite glave čitača vlažnom kasetom za čišćenje. Smer očitavanja Čitač će naizmenično očitavati stranu 1 i 2 menjajući automarski smer očitavanja na kraju strane. Izbegavajte upotrebu kaseta koje traju duže od 90 minuta.46 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW IZVOR ZVUKA KASETOFON : AUTORADIO RB3 Izbor izvora zvuka kasetofon Čim stavite kasetu. Da ručno promenite smer očitavanja kasete. do pola pritisnite tastere C i D. Ako je kaseta već u uređaju. Po potrebi zategnite traku pre stavljanja kasete u čitač. čitač se automatski aktivira. Brzo premotavanje unapred i unazad Do kraja pritisnite taster C ili D da ubrzano premotavate kasetu unapred ili unazad. Koristite kasete dobrog kvaliteta. . . Na kraju premotavanja. . čitač očitava stra- nu koja je na početku. Preporuke za upotrebu kasetofona . Nemojte izlagati kasete toploti ili direktnim sunčevim zracima. proverite da li je magnetna traka pravilno zategnuta. . Izbacivanje kasete Do kraja pritisnite 2 tastera C i D da izbacite kasetu iz čitača. pritisnite više puta taster "SRC" da izaberete kasetofon kao izvor zvuka. Napomena : pre nego što stavite kasetu.

Pesme na disku se očitavaju slučajnim redosledom. Izbor pesme na disku Pritisnite taster I da izaberete sledeću pesmu. .autoradio RB3 : dve sekunde držite pritisnut taster "SRC" . Pritisnite taster J da se vratite na početak pesme koju slušate ili na prethodnu pesmu. Očitavanje slučajnim redosledom (RDM) Kada je izbran CD šaržer kao izvor zvuka: .48 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW IZBOR ZVUKA CD ŠARŽER Izbor izvora zvuka CD šaržer Autoradio RB3 : sukcesivno pritiskajte taster "SRC".autoradio RD3 : : taster R držite pritisnut dve sekunde. Autoradio RD3 : pritisnite taster R. Ubrzano preslušavanje Taster I ili J držite pritisnut da biste ubrzano preslušavali pesme unapred ili unazad. . Ubrzano preslušavanje se prekida čim otpustite taster. Izbor diska Pritisnite jedan od tastera "1" do "5" da izaberete odgovarajući disk. Ponovnim pritiskom tastera od dve sekunde se vraćate na očitavanje uobičajenim redosledom.

38
DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW

AUTORADIO RD3

Pomeranje ručice Izvršena komanda
1 - Pritisnite (iza) Povećanje jačine zvuka.
2 - Pritisnite (iza) Smanjenje jačine zvuka.
1 + 2 - Istovremeno pritisnite Prekid zvuka (mute); zvuk se ponovo čuje kada pritisnete bilo koji taster.
3 - Pritisnite Automatsko traženje više frekvencije (radio) -
Izbor sledeće pesme (CD).
4 - Pritisnite Automatsko traženje niže frekvencije (radio) -
Izbor prethodne pesme (CD).
5 - Pritisak na kraj Izbor izvora zvuka (radio, kasetofon, CD šaržer).
6 - Rotacija Izbor sledeće memorisane stanice (radio) -
(smer kazaljke na satu) Izbor sledećegi diska.
7 - Rotacija (smer suprotan Izbor prethodne memorisane stanice (radio) -
kazaljkama na satu) Izbor prethodnog diska.

39
DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW

Taster Funkcija

A RDS Uključenje/isključenje funkcije RDS.
Pritisak duži od 2 sekunde : uključenje/isključenje praćenja regionalnog programa.
B TA Uključenje/isključenje prioriteta informacija o stanju na putevima.
Pritisak duži od 2 sekunde : uključenje/isključenje funkcije PTY.
E ▲ Podešavanje viših vrednosti dubokih/visokih tonova.
F ▼ Podešavanje nižih vrednosti dubokih/visokih tonova.
G Izbor dubokih, visokih tonova, jačine, raspodele zvuka i automatskog podešavanja
jačine zvuka.
I kk Ručno i automatsko traženje više frekvencije.
Izbor sledeće pesme (CD) i PTY (radio).
J jj Ručno i automatsko traženje niže frekvencije.
Izbor prethodne pesme (CD) i PTY (radio).
K MAN Ručni/automatski rad tastera I i J.
M Uključenje/isključenje autoradia.
N – Smanjenje jačine zvuka.
O + Povećanje jačine zvuka.
P Radio Izbor zvuka radio. Izbor talasnog područja FM1, FM2, FMAST, AM.
Pritisak duži od 2 sekunde : automatsko memorisanje stanica (autostore).
Q CD Izbor izvora zvuka CD.
Pritisak duži od 2 sekunde : očitavanje slučajnim redosledom.
R CH.CD Izbor izvora zvuka CD šaržer.
Pritisak duži od 2 sekunde : očitavanje slučajnim redosledom.
S i Izbacivanje CD-a.
1 do 6 12 34 56 Izbor memorisane stanice.
Pritisak duži od 2 sekunde : memorisanje stanice.
1 do 5 12345 Izbor CD-a iz CD šaržera.

42
DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW

IZVOR ZVUKA RADIO
Napomene za radio prijem
Vaš radio će biti izložen pojavama sa kojima se ne susrećete kod kućnog radioprijemnika. Prijem u području dugog i sredn-
jeg talasa AM (GO/PO) kao i kratkog talasa (FM), izložen je raznim smetnjama koje ne dovode u pitanje kvalitet uređaja, već
proizlaze iz prirode signala i načina njihovog širenja.
U području dugog i srednjeg talasa, možete uočiti smetnje kada se vozite ispod dalekovoda, mostova ili ste u tunelu.
Do smetnji prijema može doći pri promenama frekvencije, kada se udaljavate od predajnika, kada se signal odbija od pre-
preka (planine, brežuljci, građevine, itd.), ili kada ste u mrtvim zonama (područje koje nije pokriveno odašiljačima).
Izbor zvuka radio

Autoradio RB3 : sukcesivno pritiskajte taster "SRC".

Autoradio RD3 : pritisnite taster P.

Izbor talasnog područja

Autoradio RB3 : kratkim pritiskom tastera "BND/AST", birate talasno podučje FM1, FM2, FMast i AM.

Autoradio RD3 : kratkim pritiskom tastera P, birate talasno područje FM1, FM2, FMast i AM.

Automatsko biranje stanica
Kratkim pritiskom tastera I ili J birate sledeću ili prethodnu stanicu. Ako taster držite pritisnut u iza-
branom smeru, stanice će se redom smenjivati po rastućim ili opadajućim frekvencijama.
Smenjivanje stanica se vrši na prvoj stanici koju uređaj pronađe u trenutku kada otpustite taster.
Ako je uključena mogućnost TA uređaj će birati samo one stanice koje emituju programe s
obaveštenjima o stanju na putevima.
Izbor stanica se prvo vrši na nivou osetljivosti "LO" (izbor najsnažnijih odašiljača) pregledom određenog talasnog područja,
zatim na nivou osetljivosti "DX" (izbor najslabijih i najudaljenijih odašiljača).
Da biste direktno tražili stanice na nivou osetljivosti "DX", pritisnite dva puta taster I ili J.

Novim pritiskom na taster "MAN" vraćate se na automatsko biranje stanica. što je potvrda da je stanica memorisana. zatim vratiti. Duže od dve sekunde držite pritisnut jedan od tastera "1" do "6". Zvuk će se prvo prekinuti. Kada više nije moguć prijem tih 6 odašiljača. . stanice se redom smenjuju po rastućim ili opadajućim frekvencijama. Vaš autoradio automatski memoriše 6 najboljih odašiljača koje prima u FM. 43 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Ručno biranje stanica Pritisnite taster "MAN". Slušanje memorisanih stanica U svakom talasnom području. Smenjivanje se prekida kada otpustite taster. Autoradio RD3 : duže od dve sekunde držite pritisnut taster P. ostale memorije ostaju nepromenjene. Memorišu se u talasnom području Fmast. Ako držite pritisnut jedan ili drugi taster. Ručno memorisanje stanica Izbor željene stanice. kratkim pritiskom na neki taster od "1" do "6" uključujete stanicu koja je momorisana na tom broju. Automatsko memorisanje stanica FM (autostore) Autoradio RB3 : duže od dve sekunde držite pritisnut taster "BND/AST". Kratko pritisnite jedan od tastera I ili J da biste povećali ili smanjili ispisanu frekvenciju.

a koji se u određenom trenutku najbolje čuju. Praćenje stanica RDS Na ekranu je ispisan naziv izabrane stanice. Taster "RDS" držite pritisnut duže od dve sekunde i time ovu funkciju uključujete ili isključujete. U ovom načinu rada prvenstvo je dato slušanju istog programa. ."TA" ako je funkcija aktivirana. ."(TA)" ako je funkcija aktivirana. Ako želite da prekinete emitovanje poruke."RDS" ako je funkcija aktivirana. ali nije dostupna. funkcija je isključena. Regionalno praćenje (REG) Kada su umrežene."(RDS)" ako je funkcija aktivirana ali nije dostupna.44 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW SISTEM RDS Upotreba funkcije RDS (Radio Data System) u području FM Sistem RDS vam omogućava da nastavite sa slušanjem stanice bez obzira na frekvenciju na kojoj emituje svoj program u području kojim prolazite. Na ekranu će biti ispisano: . . Kratkim pritiskom na taster "RDS". Izabrana jačina će biti memorisana i njom će biti emitovane sledeće poruke o stanju na pute- vima. Program obaveštenja o stanju na putu Pritiskom na taster "TA" funkciju uključujete ili isključujete. Napomena: jačina zvuka obaveštenja o stanju na putevima ne zavisi od jačine zvuka slušanja radija. pritisnite taster "TA". neke stanice emituju regionalne programe namenjene određenom području koje pokrivaju. Jačinu podešavate tasterom za jačinu zvuka. Autoradio stalno traži odašiljače koji emituju isti program. funkciju uključujete ili isključujete. CD ili CD šaržer). Na ekranu će biti ispisano: . Svako obaveštenje o stanju na putevima ima prvenstvo i biće emitovano bez obzira na ono što u tom trenutku slušate (radio.

kratkim pritiscima na tastere I ili J pregledajte predloženi spisak različitih tipova programa.. kultura. To postižete tako što jedan od tastera od "1" do "6" držite pritisnut duže od dve sekunde. muzika. mogu se memorisati pojedini tipovi programa. Tako memorisan tip programa uključujete kratkim pritiskom na taster sa brojem pod kojim je program memorisan. jedan od tastera I ili J držite pritis- nut duže od dve sekunde da biste obavili automatsko biranje stanica (nakon što obavite auto- matsko biranje. Uređaj EON: autoradio RD3 U ovom uređaju su povezane stanice koje pripadaju istoj mreži. Zahvaljujući ovoj mogućnosti. sport. Kada se nalazite u talasnom području FM. U programu rada PTY. stanica koju u određenom tre- nutku slušate može da emituje obaveštenja o stanju na putevima ili program PTY neke druge stanice koja pripada istoj mreži. 45 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Funkcija PTY: autoradio RD3 Omogućava slušanje stanica koje emituju tačno određenu vrstu programa (informacije. Biranje nekog programa PTY: .). . taster "TA" držite pritisnut duže od dve sekunde i time funkciju ukl- jučujete ili isključujete.uključite funkciju PTY. Ovu mogućnost možete koristiti samo kada je uključen program s obaveštenjima o stanju na putevima TA ili funkcija PTY. funkcija PTY je isključena).kada je na ekranu ispisan tip programa koji vam odgovara. . ..

Izbacivanje diska Pritisnite taster S da biste izbacili disk iz čitača. Izbor pesme na disku Pritisnite taster I da izaberete sledeću pesmu. taster Q držite pritisnut dve sekunde. Ako je disk već u uređaju. štampanom stranom na gore. Preslušavanje slučajnim redosledom (RDM) Kada ste izabrali kompaktni disk kao izor zvuka. Ubrzano preslušavanje se prekida čim otpustite taster. Na normalno očitavanje diska se vraćate ponovnim pritiskom tastera Q u trajanju od dve sekunde. 47 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW IZVOR ZVUKA KOMPAKT DISK: AUTORADIO RD3 Izbor zvuka kompakt disk Nakon što stavite disk u uređaj. Pri svakom isključenju autoradia dezaktivira se očitavanje slučajnim redosledom. Ubrzano preslušavanje Jedan od tastera I ili J držite pritisnut da biste brzo prešli na kraj ili početak diska. čitač se automatski aktivira. . Pritisnite taster J da se vratite na početak pesme koju upravo slušate ili da izaberete prethodnu pesmu. Pesme na disku će biti očitane sluča- jnim redosledom. pritisnite taster Q. Upotreba narezivanih diskova može dovesti do nepravilnosti u radu.

Upotreba narezivanih diskova može dovesti do nepravilnosti u radu. Diskove u šaržer stavljajte štampanom stranom na gore. 49 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW CD ŠARŽER Nalazi se u centralnom delu komandne table. Disk se vadi dugim pritiskom na tastere od "1" do "5". a može pri- miti 5 diskova. . ispod autoradia.

50 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW .

2. Otvori za odmrzavanje i odmagljivanje stakala na prednjim vratima. Saveti za upotrebu ☞ Prekidač kojim podešavate količinu vazduha stavite u položaj u kome će protok vazduha biti dovoljan za dobro provetra- vanje kabine. ☞ Da bi vazduh savršeno dobro kružio u kabini. pazite da ničim ne prekrijete rešetku kroz koju ulazi spoljašnji vazduh. 5. Izlaz vazduha prema nogama putnika na zadnjim sedištima. a koja je smeštena na haubi. Proveravajte stanje filte- ra za polen. 6. Bočne mlaznice za vazduh. Izlaz vazduha prema nogama putnika na prednjim sedištima. Otvori za odmrzavanje i odmagljivanje vetrobrana. U položaju "OFF" se prekida provetravanje kabine. Napomena : koristite položaj "OFF" samo povremeno (rizik od zamagljenja). 51 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW PROVETRAVANJE 1. . Središnje mlaznice za vazduh. kao ni mlaznice za vazduh odnosno prolaz vazduha ispod sedišta. 3. 4.

Upotrebom uređaja leti temperaturu Napomena : usled kondenzacije do u kabini snižavate. što je normalno. ubrzavate pod zaustavljenim vozilom će se postupak odmagljivanja. pojaviti mlaka voda. . Podešavanje temperature dač za podešavanje količine vaz- Predviđena je upotreba klima. Upravljanje klima-uređajem Klima-uređaj ne radi ako se preki. uređaja u svim godišnjim dobima. kada je koje dolazi pri radu klima-uređaja. Pritisnite prekidač. upaliće se kontrolna sijalica. temperatura iznad 0°C. duha nalazi u položaju "OFF". a zimi.52 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW KLIMA-UREĐAJ 1. Menjajte je po želji. 2.

bočnim Što pre pomerite komandu 5 u staklima i nogama putnika. vaču. na ovaj prekidač uključujete odmrzavanje). Ako ga koristite u vlažnoj klimi može Ako sistem ne hladi. jednom ili dva puta mesečno kod hlađenja. sprečavate ulaz spoljašnjih neprijatnih mirisa i dima u kabinu. pritiskom staklima (odmagljivanje. 5. isteka roka od dvanaest minuta. kinete. na novih dvanaest minuta. i javite se vašem ovlašćenom servisu PEUGEOT. Kroz središnje i bočne mlaznice za vazduh. Odmrzavanje zadnjeg stakla Prema vetrobranu i bočnim Okrećite prekidač od Kada motor radi. dok ne postignete količinu odmrzavanje zadnjeg stak- vazduha koja vam pruža la i retrovizora . ostavite otvo- Prema nogama putnika. Ovaj položaj uz istovremenu upotre- bu klima-uređaja poboljšava njegovu Pustite sistem klime da radi 5 do operativnost kako kod grejanja tako i 10 min. pokazivač je ugašen). čiji se rad duh spolja" (kada je otpušteno vidi po upaljenom pokazi- dugme 5. – zatvorite središnje i bočne mlazni- ce za vazduh. 5 namestite ulevo. Usmeravanje vazduha 4. Prema vetrobranu. Nakon oko dvanaest minu- Da biste vetrobran i bočna stakla brzo odmrznuli ili odmaglili : ta grejač se automatski isključi da se spreči prekomerna potrošnja struje. u položaj "vaz. . punu udobnost. ne uključujte ga doći do zamagljenja stakala. Odmrzavanje možete i ranije da pre- Pritiskom taster 5 recikli. Podešavanje količine vazduha 6. pritiskom na prekidač pre – prekidač za usmeravanje vazduha rate vazduh u kabini. Recikliranjem. da ga održite u besprekornom stanju. – prekidače za temperaturu i količinu vazduha namestite na maksimum. Napomena : da poboljšate funkcio- nisanje klima-uređaja. položaj dovoda vazduha spolja. položaja 1 do položaja 4. rene mlaznice za vazduh. kako ne bi došlo do oštećenja kvaliteta vazduha. Važno upozorenje – uključite klima uređaj pritiskom tas- tera A/C. 53 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW 3. Ulaz vazduha Ponovnim pritiskom grejač opet ukl- jučujete.

Automatski program prilagođavanja udobnosti preglednosti Temperatura koju izabre- te ispisana je na ekranu. nici. Podešavanje temperature 2. led. sistem upravlja temperaturom.. kabini prema temperaturi re nije dovoljan da odmagli žete pri temperaturi koju ste izabrali. Program automatskog 3. njegovom U tom slučaju izaberite program raspodelom. gram automatskog prila- gornju ili donju strelicu. brojni put- podešenoj na 21. Da bi to postigao.). nom protoka vazduha. Pritisnite taster "AUTO". kao i klima-uređajem. količinom vazduha koja automatskog prilagođavanja dobre dotiče spolja. pa ćete ubrzo imati jasan pogled kroz stakla.54 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW AUTOMATSKA KLIMA Automatski rad 1. šava termički ambijent u gođavanja prijatne atmosfe- Najveću udobnost posti.. U nekim slučajevima pro- Menjate je pritiskom na Uređaj automatski pode. vidljivosti. ili odmrzne stakla (vlaga. . jači.

9. Odmrzavanje će se auto- svetleći natpis "ECO" . – prema nogama putnika. Jačina protoka vazduha Pritiskom na ovaj taster ukl- Pritiskom na ovaj taster iskl. Ostali elementi će se auto. a biste je održali u dobrom radnom time i ulaz u kabinu spoljašnjih nepri. stanju. 7. Novim pritiskom na isti su PEUGEOT. zivač vas upozorava da je isključen dovod vazduha spolja. – kroz središnje i bočne mlaznice i zaustaviti. ostavite mlaz- – na vetrobran (odmrzavanje ili nice vazduha otvorene. ći natpis "A/C". Sada će se na ekranu pojaviti svetle. novim pritiskom na isti taster. Usmeravanje vazduha u kabini jatnih mirisa i dima. ne uključujte ga Izbegavajte dugotrajnu upotrebu ove i javite se vašem ovlašćenom servi- mogućnosti. ispod zaustavlje. taster vraćate se na automatsko ju redom usmeravate: upravljanje dovodom vazduha spolja. odmagljivanje). 55 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Ručni program Ako automatsko prilagođavanje – na vetrobran i prema nogama put. ći za određeni element neku drugu Rad možete i potpuno vrednost. taster "AUTO" vraćate se na potpuno automatsko prilagođavanje uređaja. Klima-uređaj 6. Ako sistem ne hladi. ter "OFF". 8. Dovod vazduha spolja Napomena Usled kondenzacije do koje dolazi pri Pritiskom na ovaj taster Važno upozorenje radu klima-uređaja. Jačinu protoka vaz. Upaljeni poka. njegov rad možete i promeniti biraju. Napomena : da poboljšate funkcio- nisanje sistema klime. ste vi ručno namestili. jeg stakla i retrovizora. nika. + ili –. Pritiskom na – kroz središnje i bočne mlaznice. matski prekinuti. 5. Uzastopnim pritiskanjem ovog tastera vazdušnu stru. duha možete poveća. nom do dva puta mesečno kako što je normalno. pritiskom na tas- matski prilagoditi onoj vrednosti koju prema nogama putnika. uključujete kruženje vazdu- ha u kabini. vanje možete da prekinete i pre iste- se na automatski rad klima-uređaja. Isključenje uređaja uređaja ne odgovara vašim željama. jučujete odmrzavanje zadn- jučujete rad klima-uređaja. Pustiti klimu da radi 5 do 10 min. . tiscima na odgovara. jed- nog vozila će se pojaviti mlaka voda. Odmrza- Novim pritiskom na isti taster vraćate jući taster. Odmrzavanje zadnjeg stakla 4. ka roka koji je automatski određen. Na ekranu će se pojaviti vati ili smanjivati pri.

56 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW PREDNJA SEDIŠTA 1. 3. 2. . Upravljanje grejačima sedišta Pritisnite prekidač. Podešavanje visine vozačevog ili suvozačevog sedišta Ručicu povucite na gore ili dole onoliko puta koliko je potrebno da dobijete željeni položaj. Prilagođavan- je temperature je automatsko. 4. Novim pritiskom na prekidač iskl- jučujete grejače sedišta. Ručicu gurnite unazad. Podešavanje nagiba naslona. Napomena: raspored aktiviranja grejanja jednog ili više sedišta ostaje memorisan dva minuta nakon prekida kontakta. Podešavanje udaljenosti sedišta Podignite ručicu i gurajte sedište unapred ili unazad.

Ispod suvozačkog sedišta postoji Da ga vratite. opremljenim nosačem konzerve. pregrada u koju možete smestiti kuti- lona za glavu u otvore i vodite ju za prvu pomoć i trougao (manji računa da su u liniji naslona. povucite je do kraja. fioke. je gornja ivica naslona za – Da je izvadite. 57 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW 5. Nasloni za ruke Aktivan naslon (prednje sedište) NASLON ZA GLAVU POZADI Možete ih preklopiti i skinuti. između naslona za ruke i strane Prilikom udara sa zadnje strane. povu- cite ih unapred i istovremeno 7. pritisnite dugme i spušteni (kada se ne koriste). skinutim naslonima za glavu: treba da su postavl- jeni i pravilno podešeni. model). Nemojte stavljati teške predmete u Da ga skinete. stavite kukice nas. . Mogu biti podignuti (kada se koriste) Da ih skinete. Ispod oba prednja sedišta imate po jednu fioku. pomeranje tela i naslona sedišta Mogu se takođe skinuti . podignite ih na gore na gore. 8. Podešenost je pravilna kada – Podignite je i povucite da je otvorite. na zadnjoj strani svakog prednjeg Nemojte nikada voziti sa sedišta. Da ih podignete ili spustite. povucite ga unapred i na gore. uspravite ga. sprečavajući zabacivanje do kraja i pritisnite kukicu (bočno 6. pritisnite krajeve kliznog dela i glavu u nivou temena. sedišta i povucite ga. podi. Podešavanje visine i nagiba sedište) ili obe kukice (centralno naslona za glavu glave unazad. Stočić tipa "avion" Raspolažete stočićem tipa "avion". Ima uređaj kojim se sprečava zaba- civanje glave unazad. povlači naslone za glavu unapred i Da ih podignete. podignite je. gnite jezičak pomoću novčića. zatim izvadite. sedište). Fioke gurnite.

između naslona za ruke i strane Prilikom udara sa zadnje strane. Stočić tipa "avion" Raspolažete stočićem tipa "avion". je gornja ivica naslona za – Da je izvadite. Ispod oba prednja sedišta imate po jednu fioku. zatim izvadite. podi. povlači naslone za glavu unapred i Da ih podignete. skinutim naslonima za glavu: treba da su postavl- jeni i pravilno podešeni. pregrada u koju možete smestiti kuti- lona za glavu u otvore i vodite ju za prvu pomoć i trougao (manji računa da su u liniji naslona. 57 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW 5. sedišta i povucite ga. sedište). Podešavanje visine i nagiba sedište) ili obe kukice (centralno naslona za glavu glave unazad. Podešenost je pravilna kada – Podignite je i povucite da je otvorite. Mogu biti podignuti (kada se koriste) Da ih skinete. Da ih podignete ili spustite. Ispod suvozačkog sedišta postoji Da ga vratite. Nasloni za ruke Aktivan naslon (prednje sedište) NASLON ZA GLAVU POZADI Možete ih preklopiti i skinuti. povu- cite ih unapred i istovremeno 7. pritisnite krajeve kliznog dela i glavu u nivou temena. Nemojte stavljati teške predmete u Da ga skinete. na zadnjoj strani svakog prednjeg Nemojte nikada voziti sa sedišta. pritisnite dugme i spušteni (kada se ne koriste). 8. . podignite ih na gore na gore. uspravite ga. sprečavajući zabacivanje do kraja i pritisnite kukicu (bočno 6. povucite je do kraja. Ima uređaj kojim se sprečava zaba- civanje glave unazad. opremljenim nosačem konzerve. gnite jezičak pomoću novčića. povucite ga unapred i na gore. Fioke gurnite. fioke. pomeranje tela i naslona sedišta Mogu se takođe skinuti . model). podignite je. stavite kukice nas.

Namestite sedište u položaj "novčanik". reda ili prtljažnika. . . reda. kada se spusti sedište Oborite naslon na sedalni deo pomo. redu . a sa druge na rukohvat naslona za ruke pozadi. sa jedne strane na ručicu H. Napomena : možete blokirati naslon tisnuti (skidanje). redu : izlaz iz 3. u ovom položaju tako što ćete ga pri- Povucite jedan od dva remena C tisnuti (skidanje). . Podešavanje nagiba naslona u ovom položaju tako što ćete ga pri. "novčanik". (bočno ili dodatno sedište) ili remen Gurnite komandu D na gore da oslo- E (centralno sedište) i podesite želje. položaj. gurnuti sedište unapred ili unazad. redu . Namestite sedište u položaj bodite noge pozadi. bodite noge pozadi. sa jedne strane. a sa druge na rukohvat. * Osim kod pomoćnog sedišta. pomoću remena B. Namestite naslon za glavu u nizak Iz 3. reda ili obaranje iz Podignite polugu A i gurnite sedište Podesite naslon za glavu u nizak prtljažnika : unapred ili unazad. Napomena : dva remena C ili jedan E se nalazi iza svakog sedišta* zbog U vožnji. u 2. možete povući remen B i Povucite sedište maksimalno una. ću remena C. Ova radnja omogućuje izlaz putnika Potpuno povucite sedište unazad iz trećeg reda. na ručicu H. Gurnite komandu D na gore da oslo- ni nagib. položaj. Oborite naslon na sedalni deo pomo- Napomena : možete blokirati naslon ću remena C.u 3. zad pomoću poluge A. zakačite remen (u visećem džepu bočnog sedišta) : spuštanja naslona na sedalni deo iz 3.58 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW ZADNJA SEDIŠTA Obaranje bočnog sedišta : Uzdužno podešavanje* pristup 3.u 2. Otpustite remen da zaključate. redu.

Namestite sedište u položaj "novčanik". zatim unapred ili unazad. Oborite naslon na sedalni deo tako Oborite naslon na sedalni deo pomo. položaj. a ću remena E. 59 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Položaj tablice centralnog Obaranje centralnog sedišta Obaranje pomoćnog sedišta sedišta Namestite naslon za glavu u nizak Postavite naslon za glavu u nizak Namestite naslon za glavu u nizak položaj. Napomena : možete blokirati naslon nosača za konzerve. a sa strane za ručku H. što ćete remen C vući na dole. U vožnji zakačite remen (u vise- U vožnji vežite remen (u visećem ćem džepu pomoćnog sedišta) sa džepu prednjeg sedišta) sa jedne jedne strane za ručku H. Sada raspolažete stočićem sa četiri ću remena E. položaj. dva nosača Napomena : možete blokirati naslon u ovom položaju tako što ćete ga pri- naliv-pera i pregradom za dokumenta. u ovom položaju tako što ćete ga pri. Namestite sedište u položaj "novčanik". tisnuti (skidanje). tisnuti (skidanje). a sa druge za druge za ručku naslona za ruke rukohvat. Povucite sedište maksimalno una. Povucite obe poluge F na gore da Povucite komandu D na gore da oslobodite noge pozadi. Oborite naslon na sedalni deo pomo. zad pomoću poluge A. pozadi. oslobodite noge pozadi. .

podešavanje za skidanje. Unesite sedište pomoću transportne ručke H. Postavite prednje noge u ankere. ili E (centralno sedište). uklonite zatvarače sa Podignite naslon sedišta. redu. Izbegavajte prevoz prtljaga na Povucite komandu D na gore da pro. re na podu i tako ne sprečava pra- vilno fiksiranje nogu sedišta. pos- Zadnje noge se automatski zaključa. postavite zatvarače anke- ra da dobijete ravan tovarni pod. U 3.60 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Postavljanje sedišta Proverite zaključanost sedišta. oborenim sedištima. Podignite ga i iznesite pomoću trans- portne ručice H. vaju. tavljanje ili transport sedišta. Blokirajte naslon na sedalni deo samo povre- Zaključano Otključano meno. . ga otključavši zako što ćete povući remen C (bočno ili pomoćno sedište) Proverite da ništa ne ometa anke. Nikada ne koristite remene za Zaljujajte oboreno sedište unazad. verite da su zadnje noge slobodne. kao i dve crvene poluge G. prethodno poda pomoću odvrtača ili novčića. U 3. Skidanje sedišta Oborite odgovarajuće sedišta. Zaljujajte dve crvene poluge G ispod sedišta da oslobodite noge napred. da bi obloge sedišta duže trajale. redu.

U tom slučaju. Zasuni. Otvaranje vazdušnog jastuka može pruzrokavati smrt ili ozbilj- ne povrede deteta. sedište KIDDY Isofix mora biti u položaju "leđima napred". tada je obavezna. Posebna dečja homologovana stoli. kopče i sigurnosnog pojasa je omogućeno sigurno i brzo postavl. položaju klizača. janje sedišta. raspolaganju na dva bočna sedišta od rođenja do 13 kg i "licem napred" pozadi. obavezno treba iskl- jučiti vazdušni jastuk suvozača. posebne dečje stolice za vozila U položaju "licem napred". Sledite uputstva proizvođača za Pričvršćenja "Isofix" ca je stolica KIDDY Isofix. redu. redu. sidre se u pričvršćenja i time Isofix. omogućavaju postavljanje za decu od 9 do 18 kg. redu. Sedište KIDDY Isofix možete takođe instalirati na bočnom sedištu u 2. a koja možete sedište mora biti u srednjem nabaviti u okviru mreže. postavljenom u 3. Kada je sedište KIDDY Isofix mon- tiranmo u položaju "leđima napred" na prednjem sedištu suvozača. 61 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Ova stolica se može koristiti i na mestima koja nisu opremljena prič- vršćenjima Isofix : tada se obavezno mora vezivati za sedište vozila sigur- nosnim pojasom na tri kopče. prednje marke PEUGEOT. koji su sastavni deo dečje Istovremena upotreba pričvršćenja stolice. koja su vam na se u položaj "leđima napred" za decu dena u brošuri za postavljanje. a da je njegova školjka naslonjena na naslon odgovarajućeg sedišta u 2. . uspravljenog nas- lona. Postavlja postavljanje dečije stolice nave- Pričvršćenja Isofix.

sva deca mlađa od 10 godina moraju se prevoziti u homologovanim sedištima*. na sedištima sa sigurnosnim pojasevima. Od 3 do 6 godina (15 do 25 kg) 3 "Römer Vario" : instalira se pozadi sa pojasem na tri kopče. Položaj "leđima napred" je dozvoljen. PEUGEOT preporučuje sledeća sedišta : Od rođenja do 18 meseci (do 13 kg) 1 "Römer Babysure" : instalira se leđima napred. nikada ne rastavljajte kopču od sedišta. . ali bezbednost vaše dece zavisi i od vas.62 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW DEČJA SEDIŠTA Ona su stalna preokupacija PEUGEOT-a prilikom osmišljavanja vašeg vozila. Napred. Od 9 meseci do 3 ili 4 godine (9 do 18 kg) 2 "Römer Prince" : instalira se pozadi sa pojasem na tri kopče. morate poštovati sledeće preporuke : . na prednjem ili zadnjem sedištu sa pojasom na tri kopče. . U ovom položaju.prednje sedište suvozača* : deca mlađa od 10 godina ne smeju se prevoziti u položaju "licem napred" **. Za bezbednost vašeg deteta. Posle mnogobrojnih testova. prilagođenim njihovoj težini. Da biste obezbedili optimalnu bezbednost. sedište suvozača treba da bude u "srednjem" položaju klizača. treba obavezno isključiti vazdušni jastuk suvozača.

Kontaktni ključ ne ostavljajte u 5 "Klippan Optima" : instalira se pozadi sa pojasem na tri kopče. naznačene u uputstvu za * U zavisnosti od važećih zakona u zemlji. upotrebu dečjih sedišta. Pored toga. . ** Osim ako zadnja sedišta nisu već zauzeta drugom decom ili ako se ne mogu koristiti (nema ih ili su preklopljena). ili životinje u vozilu Visina i širna sedišta moraju se podesiti u zavisnosti od uzrasta i razvijenos. ne otvarajte zadnje prozore više od trećine. 63 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Od 3 do 10 ans (15 do 36 kg) Nikada ne ostavljati decu 4 "Recaro Start" : instalira se pozadi sa pojasem na tri kopče. podesite prednje sedište suvozača u krajnji zadnji polažaj i uključite vazdušni jastuk. U tom slučaju. Striktno poštujte propise za monti- ranje. izloženom suncu uz zatvo- ti vašeg deteta. vozilu na dohvat dece. Za sprečavanje otvaranja vrata iznutra : koristite uređaj "Bezbednost dece". Otvaranje vazdušnog jastuka može prouzrokovati smrt ili ozbilj- ne povrede deteta. Isključite vazdušni jastuk suvo- zača čim je na to mesto postavlje- no dečje sedište"leđima napred" . Od 6 godina (oko 22 kg). Uvek vežite pojaseve na tri kopče ili pojaseve dečjeg sedišta maksimalno sman- jujući zazor između istih i tela deteta. rene prozore. koristi se samo povišenje. čak i za kratke relacije.

L5 Bočno Pomoćno sedište L1 L2 L3. L6 L2.36 kg Putnik napred U U U U Fiksno sedište L1.§ Pričvršćenja Isofix" za upotrebu dečjeg sedišta KIDDY sa ankerima Isofix na vozilu. L6 : KIDDY Isofix Leđima napred E1 03301123 i Univerzalno (od rođenja do 13 kg)*. . L5 L4. U zavisnosti od zemlje : L1 : BRITAX Babysure E11 0344117 Univerzalno (od rođenja do 13 kg).18 kg 15 . L4. L4. L6 L2. L5 : KLIPPAN Optima E17 030007 Univerzalno (15 do 36 kg). L4. L5 Bočno U U U U Centralno sedište 2. red Bočno sedište 2. L5 L4. L5 Bočno U U U U 3. L4. L5 L4. L5 L4. L7 L3. L7 L3. red L3. L4. L6 L2. L2 : ROMER Prince E1 03301058 Univerzalno (9 do 18 kg).25 kg 22 . L4 : RECARO Start E1 03301108 Univerzalno (15 do 36 kg). u zavisnosti od grupa masa i mesta u vozilu (po Direktivi 2000/3) : Grupa masa Mesto < 13 kg 9 . L7 L3. U (R) : univerzalna kategorija sa reglažom gornjeg povišenja ili jednako visini fiksnog sedišta (u skladu sa § 3. L5 L4. L5 1. L5 L4. L4. L5 2.3. * Pogledati odeljak "Sedišta . red L3. L7 : KIDDY Isofix Licem napred E2 030011 Univerzalno (9 do 18 kg)*. L3 : ROMER Vario E1 03301120 Univerzalno (15 do 25 kg). L6 L2. L7 L3.64 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Pregled mogućnosti instalacije dečjih sedišta. L5 Bočno U U U U Pomereno i vraćeno sedište L1. L5 U : univerzalna kategorija. red Putnik napred U (R) U (R) U (R) U (R) Sedište sa povišenjem (R) L1. red Centrala U U U U Centralno sedište L1. dodatka 2 aneksa XVIII Direktive 2000/3). L4. L5 L4.

Sigurnosni pojasevi sa pirotehničkim zatezačima deluju samo kada je uspostavljen kontakt. 65 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Sigurnosni pojasevi sa pirotehničkim zatezačima i ograničenjem pritiska Sigurnost putnika je u slučaju čeonih sudara povećana zahvaljujući ugradnji sigurnosnih pojaseva sa pirotehničkim zatezačima i ogra- ničenjem pritiska. sistem pirotehničkih zatezača trenutno napinje pojaseve i priljubljuje ih uz telo putnika. zatim jezičak B u svoju odgurajte komandu 1 na gore. u ☞ da spustite tačku kopčanja. redu Zadnji centralni sigurnosni Bočna prednja sedišta opremljena su pojas u 2. dok su zadnja Centralno zadnje sedište u 2. (levo). zatim jezičak B. Podešavanje po visini napred : Uvucite jezičak A. odnosno u odgovarajućoj meri se smanjuje. dole. zatim dovedite jezičak ugurajte u kopču. redu sedišta opremljena samo uređajem ima pojas integrisan na sredini za ograničenje otpora. . postupite obrnutim ☞ Remen povucite i njegov jezičak redosledom. vođicu remena polazeći od unu- nite komandu 1 i odgurajte je na trašnjosti ka spoljašnjosti sedišta. redu pirotehničkim zatezačima sa ogra- ničenjem otpora. pritis. Prikopčavanje: Da skinete pojas. Uvucite jezičak A u svoju kopču ☞ da podignete tačku kopčanja. pritisak pojasa na telo putnika je ograničen. srednjeg stuba. U zavisnosti od jačine udarca. B do magneta kopče na zadnjem delu krova. sa tri vezne tačke i namotačem. U slučaju nesreće. SIGURNOSNI POJASEVI Bočni prednji i zadnji sigurnosni pojasevi u 2. (desno).

Ako sedišta imaju naslone za ruke. Zadnji centralni sigurnosni Sistem je tako napravljen da je u pojas u 3. . zatim jezičak D u svoju. U zavisnosti od vrste i jačine udar- ca. redu potpunosti operativan tokom Na zadnjim sedištima u 3. Nemojte pomešati kopče pojase- va jer neće u potpunosti ispunja- vati svoju ulogu. postupite obrnutim redosledom. Nakon sudara proverite sistem u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. zatim dovedite jezičak D na predviđeno mesto E. ugrađena dva sigurnosna pojasa. Nakon tog roka ga zamenite. uvucite jezičak C u svoju kopču. Da postavite pojas. stomačni deo pojasa treba uvek da prođe ispod naslona za ruke. svaki sa tri kopče i uređajem za namotavanje.66 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Da bi bio delotvoran. sigurnosni pojas treba da bude što tešnje stegnut uz telo. redu su deset godina. U svakom slučaju. upaliće se kon- trolna sijalica vazdušnog jastuka. pirotehnički zatezači sigurnos- nih pojaseva mogu početi da delu- ju pre i nezavisno od naduvavanja vazdušnih jastuka. Da skinete pojas.

možete ih opet centrirati da dobijete što više udobnosti. 67 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW MODULARNOST I RAZLIČITE KONFIGURACIJE SEDIŠTA Zahvaljujući sopstvenoj koncepciji i koncepciji sedišta. 4 mesta sa položajem stočića Različite radnje kojima se menja postojeća konfi- guracija moraju se obavljati isključivo kada vozilo stoji. U tom slučaju morate upotrebiti zadnji levi pojas u 3. Kada se centralno sedište izvadi iz 2. montirano na centralno mesto u 2. . red.. i praktičnost : Raspolažete bočnim sedištima koja se mogu postavite kako 5 mesta u 2. redu bez vođice. vaše Primeri raznih uređenja koja kombinuju udobnost vozilo vam nudi razne konfiguracije instalacija sedišta. redu. koje se takođe postaviti na bočno levo mesto u 3. redu. koja se mogu premeštati desno/levo. reda. Imate i centralno sedište. desno kao i levo. Možete dodati još dva pomoćna sedišta u 3. (pogledati odeljak "Sedišta"). tako i u 3. redu.

68 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW 5 mesta sa centralnim sedištem u prtljažniku 4 mesta sa bočnim sedištem u prtljažniku Prevoz dugih predmeta Prevoz velikog tovara .

69 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW 6 mesta sa dodatnim sedištem i pomoćna sedišta 7 mesta sa dva centralno sedište u prtljažniku 5 sedišta sa položajem stočića i pomoćnim sedištem 5 mesta sa dva sklopljena pomoćna sedišta .

upozoriće vas zvučni zaključavate vozilo. a migavci rade nekoliko prtljažnik. biti obavljeno. sekundi). pored zaključavanja. super-zaključati ili otključati super-zaključavanjem Da lokalizujete prethodno zaključano sva vrata i prtljažnik i preklopiti spol. blokirate spoljašnje i unutrašnje ☞ pritisnite dugme A. auto- funkcije ali sa određenog rastojanja. Napomena : dugim pritiskom dugme- Daljinskim upravljačem vršite iste ta A. pregradu za rukavice. centralno zaključavanje neće Jednim pritiskom dugmeta A super. Drugim pritiskom na taster A tokom pet sekundi nakon super-zaključavan- ja. se pale. no. Signalizovano je paljenjem žmigava- ca tokom oko dve sekunde. vraćate se na obično zaključavan- je. Signalizovano je paljenjem žmigava- ca na oko dve sekunde. . signal prilikom zaključavanja daljinskim upravljačem. vozilo će se automatski automatski zatvoriti prozore. vozilo. istovremeno Vozila opremljena Lokalizovanje vozila zaključati. a da jate kontakt. dve sekunde. zaključati. komandu isključenja suvozačevog upaljeni žmigavci u trajanju od oko Napomena : ako je vozilo zaključa- vazdušnog jastuka i njima uspostavl. vrata nisu otvorena tokom narednih Napomena: dugim pritiskom dugme- ta A. i slučajno je otključano. Sa centralnim zaključavanjem Ključevima možete. krovna svetla Ako su jedna prednja vrata otvorena. možete 30 sekundi. delujući na bravu na vozačevim vratima. Signalizovano je brzim paljenjem i za gorivo. Upozorenje : super-zaključavanjem vozilo na parkingu: jašnje retrovizore. Vidljiva potvrda zaključavanja su gašenjem žmigavaca. poklopac rezervoara možete zaključati sa rastojanja. Pritiskom na dugme A vrata i prtljažnik ma. prtljažnik. ili komande vrata.70 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW KLJUČEVI Daljinski upravljač Otključavanje Ključevima možete nezavisno da Zaključavanje Pritiskom na taster B otključavate delujete na brave na prednjim vrati. pored super-zaključavanja. matski zatvarate prozore i šiber.

pokazivač tastera centralne Kartica sa poverljivim upravljača brave. nikada u vozilu. Ako nakon zamene baterije daljinski upravljač i dalje nije operativan. Zamena baterije daljinskog tema. u središnjem delu komandne podacima table. osim u Da biste zamenili bateriju. . zubac ključa). ☞ Prekinite kontakt. plastiku pomoću novčića na mestu Karticu čuvajte na sigurnom prstena (baterija CR 2016/3 volta). obavi- te postupak reinicijalizacije. Kôd je sakriven zaštitnom ekranu. slučaju potrebe. U tom slučaju. Ključ ima elektronski kodirani čip. razdvojite tovati. ☞ Prekinite kontakt i izvadite ključ sa daljinskim upravljačem iz brave. trakom koju nemojte skidati. U slučaju nepravilnosti u radu sis. ☞ Odmah pritisnite taster A. Ponovno usklađivanje bravi. mestu. Zaboravljen ključ Ako ste zaboravili ključ na kontakt. ☞ Ponovo uspostavite kontakt. Što pre se posavetujte u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. 71 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW ELEKTRONSKA BLOKADA STARTOVANJA Zaključava sistem provere rada motora čim se prekine kontakt i sprečava pokretanje vozila u slučaju krađe. brzo se pali i gasi pri uspos. pri otvaranju vrata vozača će daljinskog upravljača vas na to upozoriti zvučni signal. vaše vozilo neće star. PEUGEOT pri svakoj intervenciji na upravljača" na višenamenskom brave" na višenamenskom ekranu. Na kartici je identifikacioni kôd koji zvučni signal praćen porukom praćen zvučnim signalom i porukom je potreban ovlašćenom servisu "Istrošena baterija daljinskog "Nepravilnost elektronske kontakt. Obaveštenje "istrošena baterija" daje tavljanju kontakta (2. kôd mora da se prepozna da bi vozilo moglo da se pokrene. Ključ sa daljinskim upravl- jačem je ponovo u funkciji. Pri uspostavljanju kontakta. sistemu.

U slučaju da ga izgubite. izvadite kontakt ključ kada izlazite iz vozila. . servis iz ovlašćene mreže PEUGEOT će moći brzo da vam dostavi nove ključeve ili daljinski upravljač. nemojte delovati na uređaj za super-zaključavanja ako je neko u vozilu. . Može postati neoperativan. Izbegavajte dodirivanje dugmeta ključa sa daljinskim upravljačem izvan dometa vozila. Broj ključa je kodiran na etiketi uz ključ. zato ga nemojte dirati kad vam je u džepu jer postoji opasnost da ćete nehotice otključati vozilo.proverite da imate karticu sa poverljivim podacima.u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT izvršite memorisanje ključeva kako bi bili sigurni da samo ključevi koje imate mogu da pokrenu vozilo. Radi bezbednosti (deca u vozilu). makar i na kratko. Nemojte vršiti nikakve izmene na sistemu elektronske zaštite od pokretanja.72 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Pažljivo zabeležite brojeve ključeva. U tom slučaju treba da izvršite ponovno usklađivanje daljinskog upravljača Kada kupujete polovno vozilo: . Ipak. Daljinski upravljač ne može da radi kada je ključ u kontakt-bravi. čak i kada je kontakt prekinut. osim za ponovno usklađivanje. Daljinski upravljač visoke frekvencije je osetljiv sistem .

PEUGEOT pri svakoj intervenciji na upravljača" na višenamenskom brave" na višenamenskom ekranu. Na kartici je identifikacioni kôd koji zvučni signal praćen porukom praćen zvučnim signalom i porukom je potreban ovlašćenom servisu "Istrošena baterija daljinskog "Nepravilnost elektronske kontakt. ☞ Prekinite kontakt i izvadite ključ sa daljinskim upravljačem iz brave. ☞ Odmah pritisnite taster A. pri otvaranju vrata vozača će daljinskog upravljača vas na to upozoriti zvučni signal. kôd mora da se prepozna da bi vozilo moglo da se pokrene. pokazivač tastera centralne Kartica sa poverljivim upravljača brave. Zaboravljen ključ Ako ste zaboravili ključ na kontakt. u središnjem delu komandne podacima table. Obaveštenje "istrošena baterija" daje tavljanju kontakta (2. nikada u vozilu. slučaju potrebe. sistemu. brzo se pali i gasi pri uspos. Zamena baterije daljinskog tema. Ključ sa daljinskim upravl- jačem je ponovo u funkciji. U slučaju nepravilnosti u radu sis. ☞ Prekinite kontakt. Ključ ima elektronski kodirani čip. Pri uspostavljanju kontakta. Što pre se posavetujte u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. vaše vozilo neće star. 71 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW ELEKTRONSKA BLOKADA STARTOVANJA Zaključava sistem provere rada motora čim se prekine kontakt i sprečava pokretanje vozila u slučaju krađe. razdvojite tovati. U tom slučaju. obavi- te postupak reinicijalizacije. Kôd je sakriven zaštitnom ekranu. Ako nakon zamene baterije daljinski upravljač i dalje nije operativan. plastiku pomoću novčića na mestu Karticu čuvajte na sigurnom prstena (baterija CR 2016/3 volta). mestu. osim u Da biste zamenili bateriju. ☞ Ponovo uspostavite kontakt. zubac ključa). trakom koju nemojte skidati. Ponovno usklađivanje bravi. .

. servis iz ovlašćene mreže PEUGEOT će moći brzo da vam dostavi nove ključeve ili daljinski upravljač. makar i na kratko. Radi bezbednosti (deca u vozilu). . Nemojte vršiti nikakve izmene na sistemu elektronske zaštite od pokretanja. U tom slučaju treba da izvršite ponovno usklađivanje daljinskog upravljača Kada kupujete polovno vozilo: . Broj ključa je kodiran na etiketi uz ključ. nemojte delovati na uređaj za super-zaključavanja ako je neko u vozilu. zato ga nemojte dirati kad vam je u džepu jer postoji opasnost da ćete nehotice otključati vozilo.proverite da imate karticu sa poverljivim podacima. osim za ponovno usklađivanje. U slučaju da ga izgubite. izvadite kontakt ključ kada izlazite iz vozila. Daljinski upravljač visoke frekvencije je osetljiv sistem . čak i kada je kontakt prekinut. Daljinski upravljač ne može da radi kada je ključ u kontakt-bravi.u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT izvršite memorisanje ključeva kako bi bili sigurni da samo ključevi koje imate mogu da pokrenu vozilo. Može postati neoperativan. Ipak. Izbegavajte dodirivanje dugmeta ključa sa daljinskim upravljačem izvan dometa vozila.72 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Pažljivo zabeležite brojeve ključeva.

73 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Kada se aktivira alarm. ali daljinski upravljač više ne radi: tom pokretanju postaje neoperati. unutrašnjosti (lomljenje stakla ili uspostavite kontakt. Aktiviranje alarma samo za Aktiviranje spoljašnjost Automatsko uključenje* ☞ Prekinite kontakt i izađite iz Ako dok niste prisutni želite da osta. ili hauba. Napomena: ako se taster A brzo pali ☞ uspostavite kontakt na deset i gasi. Alarm se isključuje. vozilo a da ne aktivirate alarm. . ☞ otključajte vrata ključem i otvorite van. vrata. ALARM kada niste bili prisutni. pri jedanaes. Napomena: ako želite da zaključate ☞ Izađite iz vozila. Da ga slučajno ne aktivirate prilikom tako što izvršite zaključavanje ili otvaranja vrata ili prtljažnika. otvaranje na daljinskom upravljaču. svake sekunde). kretanje u vozilu). čuje se daljinskim upravljačem (pokazivač sekundi. uz pomoć ključa sa daljinskim upravljačem ☞ Pre isteka deset sekundi. Napomena: ako se alarm aktivirao Posavetujte se u ovlašćenom servisu – zaštita unutrašnjosti. deset puta za redom. Upozorenje: ako se alarm aktivira Napomena: ako je alarm uključen. zakl- jučajte ga preko brave. čuje se sire. minuta nakon zatvaranja poslednjih tinju u vozilu. Isključenje Nepravilnost u radu Ostvaruje dva tipa zaštite. stalno upaljen. koja se odnosi samo na spoljašnjost. vite delimično otvoren prozor ili živo. pomoću trideset sekundi. ☞ Aktivirajte alarm tokom pet minu- ta nakon što izađete iz vozila. (pokazivač tastera A se pali te taster A dok pokazivač nije svake sekunde). obavez- ☞ Prekinite kontakt. prtljažnik dugmeta A se gasi): povezanu sirenu. * U zavisnosti od zemlje. izaberite opciju zaštite vrata (ili prtljažnika). to ukazuje na nepravilno ako su otvorena vrata. brzo paljenje i mreže PEUGEOT kako biste proveri- ako dođe do promene zapremine gašenje pokazivača se prekida čim li sistem. pritisni. ☞ Aktivirajte alarm zaključavanjem na. no prethodno pritisnite dugme za super-zaključavanje. spoljašnju i unutrašnju: Ako se pri uspostavljanju kontakta Otključajte vozilo pomoću ključa sa pokazivač tastera A vidi na deset – zaštita spoljašnjosti. čuje se dok niste bili prisutni. to znači da se alarm aktivirao sekundi. ključa sa daljinskim upravljačem Nakon aktiviranja. Alarm se aktivira. a žmigavci se pale i gase tokom ili super-zaključavanjem. alarm je ponovo (pokazivač tastera A se pali i gasi operativan. Alarm se automatski aktivira dva vozila.

dugme A nije operativno. Upozorenje "otvorena vrata" Ako su neka vrata loše zatvorena dok motor radi ili se vozilo kreće. upozoriće vas paljenje i gašenje cen- tralnog pokazivača opasnosti "STOP" praćeno zvučnim signalom i crtežom na višenamenskom ekranu Otvaranje vrata iznutra na kome se na nekoliko sekundi vidi Komandom otvaranja prednjih vrata koja su to vrata. Otvaranje vrata spolja Tako zaključavate ili otključavate vrata i prtljažnik. Napomena : komande otvaranja vrata nisu operativne kada je vozilo super-zaključano. komanda otvaranja zadnjih vrata otključava isključivo vrata na koja delujete. iznutra. tite samo daljinski upravljač. otključavate celo vozilo. . za otključavanje koris. ☞ Dugme okrenite za četvrtinu kruga pomoću kontaktnog ključa. Napomena : ako je vozilo super- Bezbednost dece zaključano.74 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW VRATA Zaključavanje / Otključavanje iznutra Pritisnite taster A. Sa druge strane. Sprečava otvaranje zadnjih vrata U tom slučaju.

Zatvaranje : pritisnite deo B komande. upozoriće vas paljenje i prepreku pri zatvaranju. a otključava se pri preko tačke otpora . delovanjem na bravu na vozačevim vratima. jedan impuls otvaranju nekih vrata. opreml- vratima nog zaključavanja omogućuje da se jen električnim štitnikom. Otvaranje : pritisnite deo A komande. . krilo se zaus- Napomena: prtljažnik se automatski tavlja čim pustite komandu. jučavate daljinskim upravljačem ili bravi možete da priđete sa unu. Pri kraju hoda. krov od zatamnjenog stakla. brave da otključate prtljažnik. 75 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW PRTLJAŽNIK Pomoćno otvaranje PANORAMSKI KROV prtljažnika Zaključavanje i otključavanje Na raspolaganju vam je panoramski prtljažnika istovremeno sa U slučaju poremećaja u radu central.Oborite zadnja sedišta tako da toplotna udobnost u kabini. trašnje strane. vidljivost i Prtljažnik sada zaključavate i otkl. Novi Upozorenje "otvoren prtljažnik" pritisak na komandu zaustavlja krilo. otvara ili potpuno zatvara krilo. se poboljšava preglednost. Anti-uštinuće kada je prtljažnik otvoren ili loše zat. Na taj način otvori prtljažnik. opasnosti "STOP". zaustavlja gašenje centralnog pokazivača se i malo vraća unazad.Mali odvrtač uvucite u otvor A Ručno : pritisnite komandu. kada pređete Automatski : pritisnite komandu brzinu od 10 km/h. povucite ručicu A i . kada krilo naiđe na voren. praćeno zvučnim signalom i odgovarajućom slikom na višenamenskom ekranu koja će sta- jati nekoliko sekundi. a da ne podignite poklopac prtljažnika. . Da ga otvorite. Dok motor radi ili se vozilo kreće. zaključava u vožnji. pređete tačku otpora .

76
DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW

pokazivača opasnosti "STOP" pra- ☞ Otvorite kapak rezervoara.
ćeno zvučnim signalom i crtežom na ☞ Uvucite ključ i okrenite ga na
višenamenskom ekranu. levo.
☞ Skinite čep i okačite ga na zakač-
ku sa unutrašnje strane kapka.
Nalepnica na unutrašnjoj strani
kapka ukazuje vam na to koje gorivo
treba da upotrebljavate.
Kada napunite rezrevoar, ne insisti-
rajte na daljem punjenju posle 3. pre-
kida pištolja. To može dovesti do
nepravilnosti u radu.
Kapacitet rezervoara je oko
60 litara.
OTVARANJE HAUBE
☞ Kada napunite rezervoar, zakl-
Iznutra: povucite ručicu koja se nala- jučajte čep i zatvorite kapak.
zi na levoj strani ispod prednje kon-
zole.
Spolja: dignite oprugu i podignite
haubu.
PUNJENJE REZERVOARA ZA
Držači haube GORIVO
Postavite držač kako bi hauba ostala
otvorena. Minimalni nivo goriva
Pre zatvaranja haube, vratite držač Kada se dostigne mini-
na mesto. malni nivo goriva, pali
se lampica.
Zatvaranje
Ostaje vam još oko
Spuštajte poklopac i pri kraju ga pus- 50 km vožnje bez dosi-
tite da slobodno padne. Proverite da panja.
li je dobro zatvoren. Paljenje i gašenje indikatora ukazuje
Upozorenje "otvorena hauba" na kvar u radu plovka za gorivo.
Obratite se Ovlašćenom servisu
Ako je hauba loše zatvorena, dok PEUGEOT.
motor radi ili se vozilo kreće, upozo-
riće vas paljenje i gašenje centralnog Punjenje goriva vrši se isključivo
kada je motor ugašen.

77
DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW

Prelaz sa kratkih svetala na Prednje i zadnje
duga svetla maglenke (2. okret
prstena unapred).
Ručicu povucite do kraja prema sebi. Rade uz upaljena pozi-
Napomena: pri otvaranju vozačevih ili ciona, oborena i duga svetla.
suvozačevih vrata kada je kontakt pre- Napomena : da ugasite zadnje i
kinut, zvučni signal će vas upozoriti prednje maglenke, okrenite prsten
ako ste zaboravili da ugasite svetla. unazad dva puta uzastopno.
Prednje i zadnje maglenke
Izbor vršite okretanjem prstena i pov-
lačenjem ručice unapred za paljenje,
a unazad za gašenje maglenki.
Izabrani položaj vidite na prednjoj
konzoli gdje je upaljena odgovaraju-
UPRAVLJANJE SVETLIMA ća kontrolna sijalica.
Pokazivači pravca (migavci)

Prednja i zadnja svetla Vozila opremljena zadnjim Levi: na dole.
Izbor vršite okretanjem prstena A. maglenkama (prsten B)
Desni: na gore.

Zadnje maglenke

Ugašena svetla Rade uz upaljena kratka ili oborena
svetla.

Vozila opremljena prednjim i jednom
Poziciona svetla
zadnjom maglenkom (prsten C)
Po vedrom vremenu ili po
kiši, danju ili noću, upalje-
Oborena svetla / Prednje maglenke (1 okret ne zadnje maglenke zas-
Duga svetla prstena unapred) lepljuju druge vozače i
zabranjene su.
Rade uz upaljena poziciona i kratka Ne zaboravite da ih ugasite čim
svetla. vam više nisu potrebne.
Automatsko paljenje
svetla

78
DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW

AUTOMATSKO PALJENJE Kontrola rada
SVETALA Uključenje
Poziciona i kratka svetla se auto- Aktiviranje funkcije je praćeno
matski pale u slučaju slabe osvetlje- zvučnim signalom i porukom
nosti kao i u slučaju stalnog rada bri- "Automatsko osvetljenje aktivno"
sača. Gase se čim osvetljenost pos- na višenamenskom ekranu.
tane dovoljna ili kada se brisači
ugase.
Napomena : po magli ili snegu, sen- Isključenje
zor osvetljenosti može otkriti dovolj-
no svetlosti. Shodno tome, svetla se Isključenje funkcije je praćeno zvuč-
neće upaliti automatski. nim signalom.
Ova funkcija je aktivna već od ispo- Napomena : funkcija se privremeno
ruke vozila. isključuje kada vozač koristi ručne
komande za osvetljenje.
Da isključite ili uključite funkciju :
U slučaju kvara senzora osvetlje-
☞ stavite ključ u položaj dodatne nosti, sistem aktivira funkciju (pale se
opreme (1. zub ključa), svetla). Vozač je upozoren preko
☞ držite pritisnut duže od dve sekun- zvučnog signala praćenim porukom
de kraj komande osvetljenja. "Kvar u automatskom paljenju sve-
Napomena : po prekidu kontakta i u tala" na višenamenskom ekranu.
zavisnosti od osvetljenosti, svetla Posavetujte se u ovlašćenom servisu
ostaju upaljena oko 45 sekundi ili do PEUGEOT radi provere sistema.
zaključavanja vozila.

Nemojte pokrivati senzor osvetlje-
nosti koji se nalazi na sredini bord
table. On služi za automatsko pal-
jenje svetala.

79
DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW

Funkcionisanje
U položaju 1 ili 2, kada je vozilo zaus-
tavljeno, brisači prelaze na sporiji rad,
zatim se vraćaju na prethodnu brzinu
rada čim se vozilo ponovo pokrene.
U položaju sa prekidima, ritam brisanja
je proporcionalan brzini vozila.
U položaju AUTO, ritam brisanja je
proporcionalan intenzitetu padavina.
Kada je kontakt prekinut duže od
jednog minuta, a komanda brisača
je bila u jednom od položaja brisan-
ja, treba ponovo da aktivirate ovu
funkciju. Pomerite ručicu u bilo koji
položaj i zatim je vratite u željeni
UPRAVLJANJE BRISAČIMA položaj.

Komanda za brisanje sa
prekidima Komanda za automatsko Pranje prednjih stakala i
brisanje pranje farova
Prednji brisači
Prednji brisač Ručicu za upravljanje brisačima
2 Brzi rad brisača povucite prema sebi. Pranje stakala i
(obilne padavine). 2 Brzo brisanje rad brisača su mogući tokom
1 Normalan rad brisača (jake padavine). određenog roka.
(umerene padavine). 1 Normalno brisanje Pranje stakala i farova je moguće
I Rad sa prekidima. (umerene padavine). istovremeno na dve sekunde, samo
AUTO Automatsko brisanje. kada su upaljena kratka ili duga
0 Zaustavljen rad brisača svetla. 
Rad brisača na mahove 0 Zaustavljanje.
(pritisnite na dole). Rad brisača na mahove
(pritisnuti na dole).

80
DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW

Automatski rad brisača Zadnji brisač
Nemojte pokrivati senzor
U položaju AUTO, brisači rade auto- za kišu koji se nalazi na
matski, a brzina rada se prilagođava vetrobranu iza unutrašnjeg Okrenite prsten A do prvog
jačini padavina. retrovizora. zupca za isprekidan rad bri-
Kada vozilo perete u automatskoj sača.
perionici, prekinite kontakt ili prove-
Provera rada rite da brisači nisu u položaju auto-
Uključenje matskog rada.
Za zimu preporučujemo da priče- Zadnja prskalica
Uključenje funkcije je praćeno poru- kate da se vetrobran potpuno odle-
kom "Aktiviran automatski rad bri- di pre nego što uključite automats-
sača" na višenamenskom ekranu. ki rad brisača. Prsten A okrenite do prvog
zupca; tokom određenog
Isključenje vremena uključena je prs-
kalica, a zatim i brisači.
Isključenje funkcije je praćeno zvuč-
nim signalom.
U slučaju nepravilnosti u radu,
vozača upozori zvučni signal i poru- Položaj za održavanje
ka "Nepravilnost automatskog
rada brisača" na višenamenskom Ovaj položaj omogućuje da se metli-
ekranu. ce odlepe od vetrobrana.
U položaju AUTO, brisač će raditi na Tokom minuta koji sledi prekidu kon-
mahove. takta, svako delovanje na prekidač
Posavetujte se u ovlašćenom servisu postavlja metlice brisača u središte
mreže PEUGEOT radi provere siste- vetrobrana (na parkingu zimi, pre
ma. čišćenja ili zamene metlica).
Da nakon promene vratite brisače na
mesto, uspostavite kontakt i delujte
na prekidač.

81 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW BORD RAČUNAR Svakim pritiskom na taster koji se nalazi na kraju ručice za upravljanje brisačima. Vraćanje na nulu Taster držite pritisnut duže od dve sekunde. . prosečna brzina. trenutna potrošnja. prosečna potrošnja. pređeno rastojanje. . . autonomija (bez uzimanja goriva). . . datum. naizmenično se ispisuju sledeći podaci: Višenamenski pokazivač B . .

nulu. kontakt). Napomena: može se desiti da se broj računar poslednji put vraćen na nulu. (Natpis blokiran na 30 l/100 km). vožnje ili predela. između potrošenog goriva i put od trenutka kada je računar pos- vom u rezervoaru. Trenutna potrošnja Prosečna brzina Ovaj podatak je rezultat potrošnje Računa se od trenutka kada je raču- zabeležene u poslednje dve sekun. na ekranu očitavate samo vozite. natpis podatka o autonomiji Kada u rezervoaru ostane manje od ima smisla tek nakon što neko vreme 2 litre goriva. i to de. nar poslednji put vraćen na nulu. Takav podatak možete da očitate tako da se pređeni put podeli sa vre- tek kada vozite brže od oko menom vožnje (kada se uspostavi 20 km/sat. pređenog puta od trenutka kada je lednji put vraćen na nulu.82 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Autonomija Prosečna potrošnja Pređeni put Ovaj podatak pokazuje broj kilometara Ovaj podatak pokazuje odnos Ovaj podatak se odnosi na pređeni koje možete preći sa preostalim gori. tri segmenta. koje dovodi do većeg Nakon što računar vozila vratite na smanjenja trenutne potrošnje. obratite se ovlašćenom servi- su mreže PEUGEOT. Ako se u vožnji umesto brojeva na ekranu ispišu dva horizontalna seg- menta. kilometara poveća usled promene stila (Natpis blokiran na 30 l/100 km). .

4 . Jednim pri- tiskom potpuno otvarate ili zatva- rate prozor. ne prelazeći tačku otpora.Komanda električnog podizača položaj. prozora na strani vozača. sedišta (bezbednost dece).Komanda električnog podizača da izvršite podešavanje.Komanda električnog podizača tričnim putem povlačenjem ručice A zadnjeg desnog prozora. Automatski rad : ☞ pritisnite prekidač 1 ili ga povuci- te preko tačke otpora.Komanda električnog podizača zadnjeg levog prozora. te do potpunog zatvaranja. pritisnite ☞ Pomerajte ručicu B u četiri smera 1 . .kada u slučaju sleđenosti staklo ne može da se podigne. Vraćanje retrovizora u osnovni položaj se vrši pri stavljanju kontakt 5 . retrovi- otpustite komandu i opet je povuci. zaustavi se i ponovo spušta. Napomena : funkciju preklapanja prilikom zaključavanja možete iskl- jučiti.ako posle zamene akumulatora prozora na strani suvozača. Posavetujte se u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. jučavanja vozila. SPOLJNI RETROVIZORI Zaštita od uštinuća Električno upravljanje Kada prozor naiđe na prepreku dok spoljašnjim retrovizorima se podiže. . . Prozor se zaustavlja čim otpusti- te prekidač. a zatim je opet povucite do zatvaranja. elek- 3 . komandu do potpunog otvaranja. ☞ Ručicu A pomerite udesno ili ELEKTRIČNI PODIZAČI ulevo da odaberete odgovarajući PROZORA Napomena : retrovizor. 83 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Imate dve mogućnosti : Ručni rad : ☞ pritisnite prekidač 1 ili ga povuci- te. zori se mogu preklopiti ručno. Zadržite komandu oko jedne unazad ili automatski prilikom zakl- sekunde posle zatvaranja. staklo ne može da se podigne.Isključenje komandi električnih ključa na drugi zubac ili u radnom podizača prozora za zadnja položaju. Kada je vozilo zaustavljeno. ☞ Vratite ručicu A u centralni 2 .

staklo ne može da se podigne. SPOLJNI RETROVIZORI Zaštita od uštinuća Električno upravljanje Kada prozor naiđe na prepreku dok spoljašnjim retrovizorima se podiže. . a zatim je opet povucite do zatvaranja. . pritisnite ☞ Pomerajte ručicu B u četiri smera 1 .ako posle zamene akumulatora prozora na strani suvozača.Komanda električnog podizača tričnim putem povlačenjem ručice A zadnjeg desnog prozora. prozora na strani vozača. Vraćanje retrovizora u osnovni položaj se vrši pri stavljanju kontakt 5 . komandu do potpunog otvaranja. Jednim pri- tiskom potpuno otvarate ili zatva- rate prozor.Komanda električnog podizača položaj.Isključenje komandi električnih ključa na drugi zubac ili u radnom podizača prozora za zadnja položaju. sedišta (bezbednost dece). zaustavi se i ponovo spušta.kada u slučaju sleđenosti staklo ne može da se podigne. elek- 3 . . ne prelazeći tačku otpora. Napomena : funkciju preklapanja prilikom zaključavanja možete iskl- jučiti. ☞ Ručicu A pomerite udesno ili ELEKTRIČNI PODIZAČI ulevo da odaberete odgovarajući PROZORA Napomena : retrovizor. 83 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Imate dve mogućnosti : Ručni rad : ☞ pritisnite prekidač 1 ili ga povuci- te. zori se mogu preklopiti ručno. Posavetujte se u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT.Komanda električnog podizača zadnjeg levog prozora. ☞ Vratite ručicu A u centralni 2 .Komanda električnog podizača da izvršite podešavanje. Kada je vozilo zaustavljeno. Automatski rad : ☞ pritisnite prekidač 1 ili ga povuci- te preko tačke otpora. Zadržite komandu oko jedne unazad ili automatski prilikom zakl- sekunde posle zatvaranja. 4 . retrovi- otpustite komandu i opet je povuci. Prozor se zaustavlja čim otpusti- te prekidač. te do potpunog zatvaranja. jučavanja vozila.

ne unutrašnjeg retrovizora. Kraj ogledala retrovizora na strani vozača je asfe- ričan (spoljašnja zona ŠTITNIK OD SUNCA SA odvojena crticama) kako bi se smanjio "mrtvi OSVETLJENIM OGLEDALOM ugao". O tome treba voditi računa radi pravilne procene rastojanja u odnosu na vozila koja dolaze sa zadnje strane. Atermičan vetrobran ima dve nere- ri moguća smera. spoljašnje retro. Iz jednog položaja u drugi prelazite guranjem ili povlačenjem ručice koja se nalazi na donjem rubu retrovizora. Ručno podešavanje ZONA ZA KARTICE ZA spoljašnjih retrovizora PUTARINU / PARKING Podešavate ih pomičući ručicu u četi. .za noć (sprečavanje zasljepljenja).84 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW UNUTRAŠNJI RETROVIZOR Unutrašnji retrovizor ima dva položaja: . otvaranju štitnika. nosti je bliže nego što izgleda.za dan (normalan). flektujuće zone pri dnu. sa obe stra- Kada se zaustavite. . Tu možete odložiti kartice za putari- nu i/ili parking. ogle- Ono što vidite u retrovizoru na dalce je automatski osvetljeno pri strani vozača i suvozača u stvar. vizore možete da preklopite ručno. Kada je uspostavljen kontakt.

Kraj ogledala retrovizora na strani vozača je asfe- ričan (spoljašnja zona ŠTITNIK OD SUNCA SA odvojena crticama) kako bi se smanjio "mrtvi OSVETLJENIM OGLEDALOM ugao". Atermičan vetrobran ima dve nere- ri moguća smera. ogle- Ono što vidite u retrovizoru na dalce je automatski osvetljeno pri strani vozača i suvozača u stvar.za noć (sprečavanje zasljepljenja).za dan (normalan). nosti je bliže nego što izgleda. Ručno podešavanje ZONA ZA KARTICE ZA spoljašnjih retrovizora PUTARINU / PARKING Podešavate ih pomičući ručicu u četi. . spoljašnje retro. sa obe stra- Kada se zaustavite. O tome treba voditi računa radi pravilne procene rastojanja u odnosu na vozila koja dolaze sa zadnje strane. Tu možete odložiti kartice za putari- nu i/ili parking. ne unutrašnjeg retrovizora. otvaranju štitnika. Kada je uspostavljen kontakt. flektujuće zone pri dnu. . vizore možete da preklopite ručno.84 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW UNUTRAŠNJI RETROVIZOR Unutrašnji retrovizor ima dva položaja: . Iz jednog položaja u drugi prelazite guranjem ili povlačenjem ručice koja se nalazi na donjem rubu retrovizora.

3 osobe. 85 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW PODEŠAVANJE FAROVA ZNAK ZA OPASNOST PODEŠAVANJE VOLANA PO VISINI I DUBINI Preporučujemo vam da visinu svet. Automatski se Pritisnite jedan krak ili središnji deo gase čim se brzina poveća. Sirena 3 Vozač + maksimalno dozvoljeno ti od smanjenja brzine. Pritisnite prekidač. volana. 0 1 ili 2 osobe na prednjim sedištima. na. Automatsko paljenje sva četiri 2 5 ili 7 osoba + maksimalno dozvol. kontaktu. Prilikom naglog kočenja i u zavisnos. * U zavisnosti od zemlje. Početni položaj farova je 0. će se paliti i gasiti. Kada ste zaustavljeni. migavca* jeno opterećenje. volan oslobo- rećenosti vozila. Podesite željenu visinu i dubinu vola- . Možete ga uključiti i pri prekinutom dite povlačenjem ručice A. se pale automatski. zatim ga blokirajte tako da do kraja gurnete ručicu A. četiri migavca opterećenje. . Možete ih ugasiti na pritiskom na dugme. sva četiri migavca losnog snopa farova prilagodite opte. 1 5 ili 7 osoba.

Gase se postepeno pri uspostavljanju kontakta ili zaključavanju vozila. pritisnite prekidač na tri sekunde. redu Kada je ključ u položaju dodatne opreme (1.Zadnje krovno svetlo u 3.Prednje krovno svetlo 2 . zubac) ili uspostavljenog kontakta. redu 4 . Napomena : krovna svetla i svetla za čitanje mape možete isključiti ako na tri sekunde pritisnete prekidač 1. ☞ Jednim pritiskom prekidača 1 palite prednja i zadnja krovna svetla i svetla za čitanje mape na deset minuta.86 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW KROVNA SVETLA 1 . kratkim pritiskom prekidača 1 palite i gasite prednje krovno svetlo. Prilikom vađenje kontaktnog ključa će se upaliti prednje i zadnje krovno svetlo i svetla za čitanje mape. Bez obzira na to. ☞ Jednim pritiskom prekidača 3 ili 4 palite odgovarajuće svetlo za čitanje mape ili krovno svetlo pozadi na deset minuta. Ovo se ne odnosi na svetla za čitanje mape koja se mogu upaliti. delujte na odgovarajući prekidač.Svetlo za čitanje mape napred 3 . kao i pri otključavanju vozila ili otvaranju nekih vrata. . ☞ Da ponovo uključite svetlo.Svetla za čitanje mape u 2.

88 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW .

Utičnica za dodatnu opremu od 12 volti To je utičnica kao za upaljač. Ima pregrade za odlaganje boce za vodu. olovke. Napaja se kada je ključ u položaju uključene opreme (1. pritisnite poklopac.Prostor za odlaganje / Držač konzervi 7 . žetona.Prostor za odlaganje 4 .Korpa za otpatke Da je ispraznite. itd. Unutra se nalaze mlaznica za vazduh koja se može zapušiti.Pregrada za rukavice Opremljena je bravom. otvorite je i pritisnite jezičak i izvadite je.Pepeljara napred Povucite poklopac da otvorite pepeljaru. vodiča za korisnike vozila. Da je vratite.Obloga vrata 6 . Da je ispraznite. 2 . pali se svetlo. Kada se otvori poklopac. zubac). otvorite je do kraja (preko tačke otpora) zatim podignite držač da je oslobodite. 3 . Podignite ručicu da otvorite pregradu za rukavice. sa poklopcem. 5 . . dovodeći isti klimatizovani vazduh kao i mlaznice u kabini i tri utičnice za uključenje video-uređaja. 89 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW UNUTRAŠNJI PROSTOR 1 . naočara.

90 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW .

Savijte mrežicu na dva.Rukohvati i zakačke za odeću – savijte suprotan kraj namotača i stavite ga na mesto. red. vrata Napaja se i kada je kontakt prekinut. Napomena : mrežica treba da bude tako postavljena da etiketa može da se vidi iz prtljažnika. – izvucite vođice paravana za prtljag iz šina stubova. Prstenovi su postavljeni upravno u odnosu na odgova. prtljažnika. Pričvrstite obe kukice remena platna u prstenove na podu. 91 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW PROSTOR U PRTLJAŽNIKU 1 . To obezbeđuje 7 . Napomena : namotač ima dve kukice za fiksiranje nove. thodno spuštenih mrežica. 5 . okrenite ga i postavite ga u ravni pre- Zategnite oba remena. 3. redu.Utičnica za dodatnu opremu 12V kačenje i mesta za vezivanje na podu. To je utičnica od 12 volti tipa upaljača. Pričvrstite sedam kukica mrežice u prstenove za 3 . . Da ga sklopite.Pričvršćenja mrežice za prtljag u "visećoj" verziji u levom nosaču paravana za prtljag. – sabijte ga i izvucite ga iz nosača u 2. mrežice za zadržavanje prtljaga u zavisnosti od njego- ve postavke. 4 . – otpustite ga da se pokrene. – uvucite paravan u namotač. – uvucite vođice paravana za prtljag u šine stubova. postavljena na 8 .Pričvršćenja mrežice za veliki teret prtljaga – odmotajte paravan za prtljag do ravni stubova prtl- Mrežica za veliki teret prtljaga može se instalirati u 2.Mrežice Pričvrstite preostale četiri kukice mrežice na stubove Služi za zadržavanje tereta. rajuća gornja pričvršćenja. ravni 5. Da ga skinete: Postavite krajeve metalne šipke u ova pričvršćenja.Paravan za prtljag Pogledati konfiguraciju mrežica (sledeća stana). ili jažnika. red. Pričvrstite obe kukice lastiša platna u iste ove prste. 2 .Mrežica za zadržavanje prtljaga pravilan prolaz pojasa centralnog sedišta. 6 .Zadnji nasloni za ruke sa rukohvatom Pričvrstite dve središnje kukice u prstenove za vezi- vanje na podu. Skinite gornje odgovarajuće štitnike pričvršćenja. Da ga postavite : – postavite jedan kraj namotača poklopca za prtljag u 2.

92 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Primer postavljanja mrežica : Mrežica za prtljag u verziji Mrežica za prtljag u "visećoj" Mrežica za veliki teret prtljaga u 2. "novčanik" verziji u ravni petih vrata redu Mrežica za prtljag u verziji "L" Mrežica za prtljag u "visećoj" verziji u ravni namotača .

dok motor radi: janju brzina. a motor radi na je izbrana funkcija R. sa otpuštenim kočnicama. D ili M zatim postepeno smanjite priti- : program sneg. Drive (vožnja): da vozite. pustite motor da uspori pre nego što izabere. Kada treba obaviti neke postupke za održavanje vozila dok motor radi. vozilo će se odmah pokrenuti. . vozilo će se pokrenuti. Vozilo možete pokrenuti i iz položaja N: ☞ spustite ručnu kočnicu. Park (parkirano vozilo) : ovaj položaj izaberite kada je vozilo zaustavljeno i kada želite da ga pokrenete. će se pokrenuti čak i ako ne delujete na pedalu gasa. ili M zatim postepeno smanjujte pritisak na papučicu kočnice. ručnu kočnicu. 93 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW AUTOMATSKI MENJAČ "TIPTRONIC-SISTEM PORSCHE" Pokretanje vozila Automatski menjač sa 4 brzine pruža udobnost potpunog automatizma i obo. ler položaj) : ovaj položaj izaberite kada Zato nemojte ostavljati decu bez želite da pokrenete i parkirate vozilo. u automatskom programu Manual (ručni): da vozite. Napomena: ako se tokom vožnje slučajno izabere zategnite ručnu kočnicu i izaberite položaj N. ako izaberite kada je vozilo zaustavljeno. ☞ obavezno pritisnite papučicu kočnice kada želite da pomeri- te ručicu iz položaja P (shift lock). sak na papučicu kočnice. S : program sport. vozilo malom broju obrta. gaćen je programom za sport i programom za sneg. D ☞ Ručicu menjača stavite u položaj jedne ili druge funkcije. te funkciju D kako bi ubrzali. položaj P. uz zategnutu ili spuštenu ručnu kočnicu. uz podignutu nadzora u vozilu dok motor radi. Pri pokretanju vozila iz položaja P. u ručnom programu. a nogu položite na kočnicu. UPOZORENJE Dok motor radi na malom broju Reverse (vožnja unazad) : položaj za vožnju unazad obrta. Izabrana funkcija prikazana je na pokazivaču na prednjoj konzoli. Neutral (nulti. ☞ izaberite željenu funkciju R. Položaj ručice menjača ☞ + izaberite željenu funkciju R. ili uživanje u ručnom men. D ili M.

na ☞ povucite ručicu ka znaku – da vima kao što su: raspolaganju su vam i dva posebna pređete na niži stepen brzine. Prelaz iz položaja D (vožnja u auto- . . operativni uz ručni program rada. prenos sve dok se ne postigne mak- simalan broj obrta. do kraja pri. možete vratiti na samoprilagodljiv tisnite papučicu gasa (kick down). pritisnite taster . ☞ Kada ste pokrenuli vozilo i iza. Izabrani program možete da vidite na matskom programu) u položaj M pokazivaču na prednjoj konzoli. opterećenost vozila. Ručni program rada ce gasa. ☞ gurnite ručicu prema znaku + da Menjač stalno bira između brzina i Program za Sport i Sneg pređete na viši stepen brzine. zavom putu. programa. stil vožnje. položaj D. (vožnja u ručnom programu) je . menjač neće preći na viši Automatski se smenjuju četiri brzine: stepen prenosa radi veće sigurnosti.94 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Automatski rad Kada nogu naglo dignete sa papuči. profil puta. no trenutno ubrzanje ne menjajući Napomena : u svakom trenutku se položaj ručice menjača. sa jednog položaja na drugi radi bol. moguća u svakom trenutku. Napomena Menjač se prilagođava vožnji po kli- Kada želite da postignete maksimal. R ako vozilo nije zaustavljeno. Program za sneg motora. menjač će auto- Na klizavoj podlozi nemojte prelaziti vožnje. Ručno menjanje četiri brzine : ☞ pomerite ručicu menjača u ☞ izaberite položaj M na rešeci. bira onu koja najbolje odgovara uslo. ☞ Kada ste pokrenuli vozilo i izabra. Ovaj program olakšava pokretljivost i Kada je vozilo zaustavljeno ili je brzi- stabilnost vozila u lošim uslovima na veoma mala. program. Napomene brali funkciju D. Nikada nemojte izabrati položaj N brzine kretanja vozila i režima rada dok se vozilo kreće. Osim samoprilagodljivog programa. matski izabrati brzinu M1. u protivnom će to pravila Nikada nemojte izabrati položaj P ili automatskog rada trenutno sprečiti. Menjač će automatski izabrati niži ☞ Ponovnim pritiskom na taster S ili stepen prenosa ili zadržati izabrani isključujete izabrani program. Programi S (sport) i (sneg) nisu li funkciju D. menjač auto- matski prelazi na niži stepen prenosa radi delotvornog kočenja motorom. . Sportski program podesivom programu i bez vašeg uti- caja. Prelazak sa jedne na drugu brzinu se UPOZORENJE Menjač brzina se automatski prila- vrši samo ako to dozvoljavaju uslovi gođava dinamičnoj vožnji. Menjač brzina je operativan u samo. pritisnite taster S. Kod dužeg kočenja. jeg kočenja.

a ručica je Primedba : u slučaju zamene točko. Uređaj protiv blokade automatski interveniše kada postoji opasnost od blokade točkova: . Pokazuje se tor isprazni. putem smanjenog otpora na pedalu u položaju P. Obavezno se zaustavite. 100 km/h (u okviru dozvoljenih pro. vanja na pedalu kočnice. praće. 95 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Neispravnost rada uređaja RUČNA KOČNICA Paljenje ovog pokazivača. pedale kočnice. okrenite točkove prema tro- na prednjoj konzoli. vodite računa kočnice i povećanom efikasnosti položaja menjača neće da budu homologovani. toaru i zategnite ručnu kočnicu. jako pisa). kočenja. biste je zategli. porukom "Nepravilnost u radu Nakon što ste završili sa parkiranjem ukazuje na nepravilnost u automatskog menjača" na vozila. što može dovesti do gubitka kontrole no paljenje i gašenje pokazivača za Pažnja : prilikom zaustavljanja na nad vozilom pri kočenju. nije dobro otpuštena. U tom slučaju menjač radi na bez. promena va (guma i naplataka). sa P na R i sa N na R (ovaj udarac ne predstavlja opasnost za Pri normalnom radu sistema ABS menjač). Posavetujte se u ovlašćnom servisu bednosnom programu (blokada na Otpuštanje mreže PEUGEOT. sportski program ili program za sneg nagibu. podloga neravna ili klizava. Što pre se obratite ovlašćenom ser. upravljanja vozilom. sistem ABS sa gućuje da se brže dostigne optimalan elektronskom raspodelom kočenja pritisak kočenja. pritisnite papučicu i ne kom ekranu označava da je popuštajte pritisak. čime se smanjuje (REF) povećava stabilnost i lakoću zaustavni put. trećem stepenu prenosa). ručna kočnica ostala stegnuta ili da visu PEUGEOT. kada izaberete položaj za vožnju unazad. kom "zaboravljena ručna U slučaju naglog kočenja. Pri tome Povucite ručicu i pritisnite dugme da ćete moći da osetite dosta jak udarac biste otpustili ručnu kočnicu. kočnica" na višenamens. povucite ručnu kočnicu da radu elektronske raspodele kočenja višenamenskom ekranu i naizmenič. SISTEM PROTIV BLOKADE SISTEM POMOĆI PRI TOČKOVA ABS NAGLOM KOČENJU Uz točkove (gume i felne) koje je U slučaju naglog kočenja. sistem omo- odobrio proizvođač. uz zvučni signal i poruku Na svaki poremećaj u radu uređaja "Nepravilnost kočenja" na upozorava vas zvučni signal praćen Zatezanje višenamenskom ekranu. može doći do lakog podrhtavanja U vožnji ne prekoračujte brzinu od no zvučnim signalom i poru. Paljenje ove lampice. biti moguća. posebno kada je Aktivira se u skladu sa brzinom delo- U slučaju da se akumula.

SISTEM PROTIV BLOKADE SISTEM POMOĆI PRI TOČKOVA ABS NAGLOM KOČENJU Uz točkove (gume i felne) koje je U slučaju naglog kočenja. putem smanjenog otpora na pedalu u položaju P. jako pisa). promena va (guma i naplataka). U tom slučaju menjač radi na bez. vanja na pedalu kočnice. praće. trećem stepenu prenosa). biste je zategli. kom "zaboravljena ručna U slučaju naglog kočenja. pedale kočnice. nije dobro otpuštena. kada izaberete položaj za vožnju unazad. kočnica" na višenamens. Što pre se obratite ovlašćenom ser. vodite računa kočnice i povećanom efikasnosti položaja menjača neće da budu homologovani. čime se smanjuje (REF) povećava stabilnost i lakoću zaustavni put. okrenite točkove prema tro- na prednjoj konzoli. uz zvučni signal i poruku Na svaki poremećaj u radu uređaja "Nepravilnost kočenja" na upozorava vas zvučni signal praćen Zatezanje višenamenskom ekranu. pritisnite papučicu i ne kom ekranu označava da je popuštajte pritisak. sportski program ili program za sneg nagibu. Uređaj protiv blokade automatski interveniše kada postoji opasnost od blokade točkova: . Paljenje ove lampice. porukom "Nepravilnost u radu Nakon što ste završili sa parkiranjem ukazuje na nepravilnost u automatskog menjača" na vozila. Pri tome Povucite ručicu i pritisnite dugme da ćete moći da osetite dosta jak udarac biste otpustili ručnu kočnicu. sa P na R i sa N na R (ovaj udarac ne predstavlja opasnost za Pri normalnom radu sistema ABS menjač). 100 km/h (u okviru dozvoljenih pro. sistem ABS sa gućuje da se brže dostigne optimalan elektronskom raspodelom kočenja pritisak kočenja. sistem omo- odobrio proizvođač. Posavetujte se u ovlašćnom servisu bednosnom programu (blokada na Otpuštanje mreže PEUGEOT. upravljanja vozilom. a ručica je Primedba : u slučaju zamene točko. može doći do lakog podrhtavanja U vožnji ne prekoračujte brzinu od no zvučnim signalom i poru. povucite ručnu kočnicu da radu elektronske raspodele kočenja višenamenskom ekranu i naizmenič. što može dovesti do gubitka kontrole no paljenje i gašenje pokazivača za Pažnja : prilikom zaustavljanja na nad vozilom pri kočenju. ručna kočnica ostala stegnuta ili da visu PEUGEOT. 95 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Neispravnost rada uređaja RUČNA KOČNICA Paljenje ovog pokazivača. podloga neravna ili klizava. Obavezno se zaustavite. biti moguća. toaru i zategnite ručnu kočnicu. posebno kada je Aktivira se u skladu sa brzinom delo- U slučaju da se akumula. Pokazuje se tor isprazni. kočenja.

sistem ESP automatski deluje Pali se pokazivač prekidača na kočnicu jednog ili više točkova i Sistem ESP povećava i sam pokazivač: sistem bezbednost u normalnim na motor kako bi se vozilo vratilo na ASR i ESP više ne deluju na željenu putanju. meri koliko se poštuju preporuke ☞ ručno. sijalica pre- STABILNOSTI (ESP) kom snegu. Posavetujte se u ovlašćenom servisu delovanjem na kočnice pogonskih mreže PEUGEOT radi provere siste- točkova i na motor. na rastresitom tlu…). ma. u središnjem delu komandne table. jučite sistem ASR da bi točkovi kliza. servisiranja i popravke u okviru ovlašćene mreže Pokazivač se pali i gasi PEUGEOT. * U zavisnosti od zemlje. li i da ponovo dobro prijanjali na pod. . Rad sistema je obezbeđen u onoj ☞ automatski. u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. stabilnosti držanja pravca vozila pri ubrzavanju. u radu sistema. elektronskih sklopova. i felne). signalom i porukom "Ne tarni sa ABS-om. ekranu. proverite sistem dva sistema. vač se upali praćen zvučnim Ovi sistemi su vezani i komplemen. U slučaju da se pojavi razlika u putanji kretanja vozila i onoj koju želi vozač. treba da podstiče vozača da preuzima dodatni rizik Ponovo se uključuje : ili vozi brže. ali ne rad motora i kočnica. radi ESP/ASR" na višenamenskom Sistem ASR optimizuje pogon. Takođe doprinosi ☞ Pritisnite prekidač "ESP OFF". ponovnim pritiskom preki.96 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW UREĐAJ PROTIV Isključenje sistema ASR/ESP* Provera rada PROKLIZAVANJA TOČKOVA U izuzetnim slučajevima (pokretanje Kada dođe do nepravilnosti (ASR) I DINAMIČKA KONTROLA vozila zaglibljenog u blato. proizvođača u vezi točkova (gume Provera rada sistema ASR i dača. delova kočnog sistema. kao i ESP montaže. uslovima vožnje. u dubo. ne bi došlo do proklizavanja točkova. pokazi- pokretanje može biti lakše ako iskl. preko 30 km/h. kada je aktivan jedan od ova Nakon sudara. kidača se pali i gasi. kako logu.

97 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Pokretanje Pozivanje memorisane brzine ☞ Prsten ručice 1 okrenite u položaj Nakon isključenja. nice ili kvačila. Regulatorom brzine zadržava se brzine. Da memorišete viši stepen brzine od prethodnog : Memorisanje brzine ☞ pritisnite taster 3 . ON. ☞ otpustite ga kada dostignete Čim dostignete željenu brzinu pritis. Vozilo se vraća na poslednju memori- Možete memorisati brzinu. bez obzira na tip puta i željenu brzinu. brzine tanja vozila mora biti veća od oko Ako želite da isključite memorisanu 40 km/h. ili prekinite kontakt. brzina kre. Isključenje memorisane brzine Da bi bila memorisana. . sanu brzinu. bez delovanja na pedalu gasa ili koč. Nemojte koristiti regulator brzine na klizavom putu ili u gustom saobraćaju. ☞ Ručicu 1 okrenite u položaj OFF Promena memorisane brzine da isključite sistem. nite tastere 2 ili 3. Brzina je memori- sana i automatski ostaje ista. Isključenje memorisane nice. brzina kretanja vozila koju je progra. brzinu : ☞ Postavite točkić 1 u položaj OFF ☞ pritisnite dugme 4 ili pedalu koč. željenu brzinu. Da memorišete niži stepen brzine od REGULATOR BRZINE prethodnog : Primedba : moguće je momentalno ubrzati bez isključenja regulatora ☞ pritisnite taster 2 . pritisnite taster 4. ☞ otpustite ga kada dostignete mirao vozač.

zvučni signal će se pri prelazu na vožnju una- zad sastojati od kratkog bipa i dugog koji ga sledi. Zona uočavanja Pokretanje Isključenje Sistem se pokreće čim polugu men. ☞ Pređite u neutral. postavljena u zadnji branik i specifičan zvučnik . drvo. vozilo. .) koji su iza vozila. Kada je rastojanje "zadnji deo vozi- la/prepreka" manje od dvadeset i pet centimetara. Zvučni signal vas obaveštava da je prepreka blizu. Zimi proverite da senzori nisu pokri- veni injem ili snegom. Sistem registruje svaku prepreku (osoba. a postaje sve učestaliji kako se približavate prepreci. tro- toar... unazad: zvučni signal vas obaveštava da je aktiviran. radu. ograda. sistem se iskl- jača postavite u položaj za kretanje jučuje. zvučni signal postaje U slučaju nepravilnosti u neprekidan. Napomena: ova funkcija se isključu- je automatski kada vučete prikolicu ili montirate nosač za bicikle (vozilo opremljeno kukom ili nosačem za bicikl koju je odobrio PEUGEOT).98 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW POMOĆ PRI PARKIRANJU UNAZAD Ovaj sistem čine četiri senzora udal- jenosti. smešten na bord-tabli.

Nepravilnost prednjeg u položaj "OFF" zatim ga izvadi- vazdušnog jastuka te zadržavajući taj položaj.tablu za suvo- nu zaštitu. * U zavisnosti od zemlje. Istovremeno se aktiviraju. jačina udara zavisi od pri. 99 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW VAZDUŠNI JASTUCI Vazdušni jastuci su tako napravljeni da putnicima pružaju optimalnu bez- bednost u slučaju snažnih sudara. vazdušnog jastuka* tuci se brzo izduvavaju kako ne bi Radi sigurnosti vašeg deteta. sprečavali vidljivost. U slučaju sudara. posavetujte se u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT radi provere rada sistema. kada je vazdušni jastuk za suvozača ☞ Kada je prekinut kontakt. praćen zvučnim signalom kontrolnoj tabli biće upaljen sve vreme i porukom "Nepravilnost isključenja. izvucite la u trenutku sudara. oni upotpunjavaju dejstvo sigurnos- nih pojaseva sa ograničenjem pritiska. zača. . elektronski detek- tori beleže i analiziraju naglo zaus- tavljanje vozila: ako je udarac snažniji od predviđenog praga aktivi- ranja. za vozača i u bord . vazdušni jas. Isključenje suvozačevog Odmah nakon udarca. vazdušni jastuci se trenutno oslobađaju i štite putnike vozila. osim rode prepreke i brzine kretanja vozi. sigurnosni pojas dovoljan za optimal. PREDNJI VAZDUŠNI JASTUCI vezno isključite ako na to sedište Vazdušni jastuci se ne naduvavaju u postavljate dečju stolicu tipa leđa slučaju slabijih sudara kod kojih je Ugrađeni su u središnji deo volana u pravcu vožnje. vazdušnog jastuka" na višenamenskom ekranu. Napomena : gas koji izlazi iz vazdušnih jastuka može biti blago Ako se upali ovaj pokazivač Pokazivač vazdušnog jastuka je na neprijatan. kontaktni ključ. ni eventualni suvozačev vazdušni jastuk oba- izlazak putnika iz vozila. isključen. stavite ga u bravi- cu za isključenje suvozačevog Vazdušni jastuci funkcionišu vazdušnog jastuka 1 i okrenite ga samo kada je kontakt uspostavl- jen.

sistema. Kada je uspostavljen kon- takt (2. na strani na kojoj je došlo do sudara. Bočni vazdušni jastuci su integrisani te dečju stolicu tipa leđa u pravcu u naslone prednjih sedišta. pal. . kom ekranu. zubac ključa). Odvojeno se aktiviraju. okrenite u položaj "ON" kako bi Vazdušni jastuci zavese su smešteni vazdušni jastuk bio operativan. bravicu vazdušnog jastuka vrata. suvozač u slučaju sudara siguran. višenamenskom ekranu. Kada sa suvozačevog sedišta skine. * U zavisnosti od zemlje.100 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Kada je bravica u položaju "OFF". a vaš u držače i gornji deo kabine. pokazuje da je vazdušni posavetujte se u ovlašćenom servisu jastuk za suvozača isključen (položaj mreže PEUGEOT radi provere "OFF" prekidača). Provera rada Provera rada Obezbeđuju je pokazivač uz zvučni Vrši se putem pokazivača. BOČNI* I VAZDUŠNI JASTUCI suvozačev vazdušni jastuk se u ZAVESE* slučaju sudara neće naduvati. na višenamenskom ekranu. čiji je rad signal i poruku na višenamenskom praćen zvučnim signalom i porukom ekranu. na strani vožnje. Ako se upali pokazivač. jenje pokazivača praćeno praćen zvučnim signalom i zvučnim signalom i porukom porukom "Nepravilnost "Isključen suvozačev Vazdušnog jastuka" na vazdušni jastuk" na višenamens.

Prednji vazdušni jastuci • Nemojte voziti držeći upravljač za paoke ili držeći ruke na središnjem delu upravljača.zavese. • Koliko god možete.zavese bili potpuno efikasni. • U prostoru između putnika i vazdušnih jastuka nemojte držati ništa (životinja.). uzdržavajte se od pušenja. * U zavisnosti od zemlje.zavese. • Na naslone prednjih sedišta nemojte ništa pričvršćivati niti lepiti da ne bi došlo do povreda grudnog koša ili ruku u tre- nutku naduvavanja bočnog vazdušnog jastuka. pregledajte sistem vazdušnih jastuka. bočni* i vazdušni jastuci . To bi moglo da ometa funkcionisanje vazdušnih jastuka ili da povredi putnike. • Naviknite se da na sedištu sedite normalno i uspravno. Posle tog roka ih zamenite u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT.. • Nemojte skidati zavrtnje rukohvata na unutrašnjoj strani krova. • Svaka izmena na vazdušnim jastucima je najstrože zabranjena. pošto oni fiksiraju i vazdušne jastuke . • Nemojte nikada skidati. • Na strani suvozača nemojte stavljati noge na bord-tablu. osim ako je ne obavlja stručno osoblje mreže PEUGEOT. dete. Posavetujte se u ovlašćenom servisu PEUGEOT. • Nakon sudara ili krađe vozila. bušiti ili udarati volan. jer pri naduvavanju vazdušnih jastuka može doći do opekotina ili do povreda cigaretom ili lulom. 101 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Da bi prednji. predmet. pridržavajte se sledećih pravila bezbednosti: • Uvek pravilno namestite i zakopčajte sigurnosni pojas.zavese* • Nemojte ništa pričvršćivati ni lepiti na stubove vrata niti krov. . Vazdušni jastuci . • Vazdušni jastuci su tako napravljeni da su u potpunosti operativni tokom 10 godina nakon puštanja vozila u promet.. Bočni vazdušni jastuci* • Na prednja sedišta stavljajte samo homologovane presvlake. • Nemojte se nepotrebno naginjati prema vratima. jer to može izazvati povrede glave prilikom naduvavan- ja vazdušnog jastuka .

čiji je rad signal i poruku na višenamenskom praćen zvučnim signalom i porukom ekranu.100 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Kada je bravica u položaju "OFF". Kada je uspostavljen kon- takt (2. zubac ključa). Ako se upali pokazivač. . suvozač u slučaju sudara siguran. kom ekranu. Provera rada Provera rada Obezbeđuju je pokazivač uz zvučni Vrši se putem pokazivača. pokazuje da je vazdušni posavetujte se u ovlašćenom servisu jastuk za suvozača isključen (položaj mreže PEUGEOT radi provere "OFF" prekidača). na strani vožnje. pal. jenje pokazivača praćeno praćen zvučnim signalom i zvučnim signalom i porukom porukom "Nepravilnost "Isključen suvozačev Vazdušnog jastuka" na vazdušni jastuk" na višenamens. okrenite u položaj "ON" kako bi Vazdušni jastuci zavese su smešteni vazdušni jastuk bio operativan. Bočni vazdušni jastuci su integrisani te dečju stolicu tipa leđa u pravcu u naslone prednjih sedišta. višenamenskom ekranu. na strani na kojoj je došlo do sudara. na višenamenskom ekranu. BOČNI* I VAZDUŠNI JASTUCI suvozačev vazdušni jastuk se u ZAVESE* slučaju sudara neće naduvati. bravicu vazdušnog jastuka vrata. sistema. Odvojeno se aktiviraju. * U zavisnosti od zemlje. a vaš u držače i gornji deo kabine. Kada sa suvozačevog sedišta skine.

• Nemojte nikada skidati. • Koliko god možete. Posle tog roka ih zamenite u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. • Naviknite se da na sedištu sedite normalno i uspravno. bušiti ili udarati volan. • U prostoru između putnika i vazdušnih jastuka nemojte držati ništa (životinja. Posavetujte se u ovlašćenom servisu PEUGEOT. Vazdušni jastuci . jer to može izazvati povrede glave prilikom naduvavan- ja vazdušnog jastuka .zavese* • Nemojte ništa pričvršćivati ni lepiti na stubove vrata niti krov. uzdržavajte se od pušenja. dete.zavese bili potpuno efikasni.).. Prednji vazdušni jastuci • Nemojte voziti držeći upravljač za paoke ili držeći ruke na središnjem delu upravljača.. pregledajte sistem vazdušnih jastuka. • Na naslone prednjih sedišta nemojte ništa pričvršćivati niti lepiti da ne bi došlo do povreda grudnog koša ili ruku u tre- nutku naduvavanja bočnog vazdušnog jastuka. • Svaka izmena na vazdušnim jastucima je najstrože zabranjena. • Nemojte skidati zavrtnje rukohvata na unutrašnjoj strani krova. • Nakon sudara ili krađe vozila. • Na strani suvozača nemojte stavljati noge na bord-tablu. pošto oni fiksiraju i vazdušne jastuke . To bi moglo da ometa funkcionisanje vazdušnih jastuka ili da povredi putnike. osim ako je ne obavlja stručno osoblje mreže PEUGEOT. 101 DETALJNO PREDSTAVLJANJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW Da bi prednji. . pridržavajte se sledećih pravila bezbednosti: • Uvek pravilno namestite i zakopčajte sigurnosni pojas. jer pri naduvavanju vazdušnih jastuka može doći do opekotina ili do povreda cigaretom ili lulom.zavese.zavese. * U zavisnosti od zemlje. • Vazdušni jastuci su tako napravljeni da su u potpunosti operativni tokom 10 godina nakon puštanja vozila u promet. Bočni vazdušni jastuci* • Na prednja sedišta stavljajte samo homologovane presvlake. • Nemojte se nepotrebno naginjati prema vratima. bočni* i vazdušni jastuci . predmet.

Rezervoar kočne tečnosti.Rezervoar servo volana.Dosipanje motornog ulja. 4 .Rezervoar tečnosti za pranje stakala i farova.Filter za vazduh. . 2 . 1 .Rezervoar rashladne tečnosti. 6 . 8 .6 LITARA 16V 7 .102 PRAKTIČNE INFORMACIJE BENZINSKI MOTOR 3 . 1.Merna šipka za ulje.Kutija sa osiguračima.Akumulator. 9 . 5 .

Filter za vazduh.Rezervoar tečnosti servo-upravl- jača. 1 .Kutija sa osiguračima. 2 . 8 . . 9 . 7 .Plovak motornog ulja. 6 . 103 PRAKTIČNE INFORMACIJE BENZINSKI MOTOR 2 LITRA 16 V 4 .Rezervoar rashladne tečnosti motora. 3 .Akumulator.Rezervoar kočne tečnosti.Rezervoar tečnosti za pranje 5 . stakala i farova.Dosipanje motornog ulja.

.Filter za vazduh.Rezervoar kočne tečnosti. 8 . 7 .Dosipanje motornog ulja. 6 .Kutija sa osiguračima. 2 . 10 -Inicijalna pumpa. 2 LITRA HDI (90 ks/110 ks) 4 . 1 . ja farova.Rezervoar pranja stakala i pran.Akumulator. 5 .Rezervoar rashladne tečnosti.Rezervoar servo volana. 9 .Merna šipka za nivo motornog ulja.104 PRAKTIČNE INFORMACIJE TURBO DIZEL MOTOR 3 .

blizu oznake A = maxi. iznad oznake MINI. obzirom da Prema planu održavanja navedenom je rashladni sistem pod pritiskom. mama DOT4. Iskorišćeni proizvodi Provera se vrši kada je vozilo na ravnom tlu. On može da radi i Zamena kada je prekinut kontakt. proizvođač.u slučaju znatnog smenjenja nivoa. Nemojte bacati istrošeno ulje. pranje stakla i farova nost motora i uređaja za zaštitu životne sredine. ☞ Otvorite rezervoar kada je motor nom plovku: . Zamena : Ručni plovak . ☞ Redovno proveravajte nivo i dosi.5 litara Dok je motor hladan. Nivo tečnosti rezervoara za Da bi se sačuvali pouzda. svaki kontakt sa kožom.5 litra ili 6. a koje odgovaraju nor. rashladne tečnosti reguliše grupa moto-ventilatora. odmah se posavetujte u ovlašćenom tečnost ili rashladnu tečnost u kana- ment-tabli ili ručnog plovka.nivo treba uvek da bude između potrebno onbavljati.obavezna je u predviđenim interva. u knjižici "REDOVNI PREGLEDI sačekajte bar sat vremena nakon PEUGEOT". oznaka DANGER i MAXI u rezer- voaru.5 l na 1000 km). preporučujemo da Koristite tečnosti koje je odobrio koristite samo proizvode koje je odo- aditiva u motornom ulju. nivo treba da je uvek proizvođač. skinite čep i dopunite nivo. NAPOMENA : izbegavajte svaki duži kontakt korišćenog ulja sa kožom. 105 PRAKTIČNE INFORMACIJE PROVERA NIVOA Izbor stepena viskoznosti Da biste izbegli rizik od opekotina. Postoje 2 oznake na ruč. Nivo tečnosti servo- lima. temperaturu sa prskalicom). brio PEUGEOT (3. Nivo rashladne tečnosti Radi optimalnog kvaliteta čišćenja i zabranjena je upotreba vaše bezbednosti. . Nemojte nikad sipati ulje NAPOMENA : kočna tečnost je iznad ove oznake štetna i vrlo korozivna. Kada se pritisak spusti. lizaciju ili na tle. odvrnite čep za dva kruga kako bi Ulje uvek treba da odgovara prepo. Nivo kočne tečnosti : pajte ulje između redovnih pregleda Napomena : rashladnu tečnost nije (najveća dozvoljena potrošnja je . shodno planu održavanja koji upravljača preporučuje proizvođač. . prestanka rada motora pre bilo kakve intervencije. 0. Izbegavajte B = mini. pomo. pritisak pao. servisu mreže PEUGEOT.koristite tečnosti koje je odobrio hladan. Nivo ulja rukama proizvođača. kočnu ću pokazivača nivoa ulja na instru. MAXI. a motor hladan.

nih pregleda. Možda će biti potrebno da proveravate stanje kočnica između redovnih pregleda vozila. Filter za vazduh i Filter za Ne zahteva zamenu tečnosti: neka . se ponovo mora pokrenuti : lator u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT. na kratkim rasto- janjima. (DIZEL) Akumulator Proveravajte njen nivo prema planu održavanja proizvođača.ručno pokrenuti inicijalnu pumpu. Kočne pločice Istrošenost kočnih pločica zavisi od stila vožnje.106 PRAKTIČNE INFORMACIJE PROVERE Manuelni menjač NEDOSTATAK GORIVA Ne zahteva zamenu tečnosti. Filter za ulje Periodično menjajte uložak filtera prema planu održavanja. proverite akumu. Ručna kočnica Veliki hod ručne kočnice ili primetno smanjenje efikasnosti sistema Koristite samo proizvode nalaže podešavanje i između redov. njen nivo proverava ovlašćeni dok se ne oseti delovanje radnje. koje je odobrio PEUGEOT. posebno kod vozila koja se koriste u gradu. Sistem proveravajte Radi optimalnog rada u ovlašćenom servisu mreže važnih sklopova kao što su PEUGEOT. okoline nalažu. PEUGEOT je izabrao i pred- ložio specijalne proizvode. .pokretati starter dok se ne pokrene trirajućih elemenata. polen PEUGEOT servis prema planu Neophodna je periodična zamena fil. menjajte ih dva puta češće. sistem Sa dolaskom zime. .napuniti rezervoar za gorivo sa naj- Automatski menjač manje pet litara nafte. U slučaju nedostatka goriva. Ako uslovi motor. . servo-upravljač i kočni sis- tem. održavanja proizvođača.

Ključ za skidanje točkova. nom tlu koje se ne kliza. 5 . pomo- unazad (položaj P za automatski ću ključa za skidanje točkova 1. 107 PRAKTIČNE INFORMACIJE ZAMENA TOČKA Alat na vašem raspolaganju Parkiranje vozila Pristup rezervnom točku Sledeći alat je smešten: ☞ U granicama mogućeg. –u kutiji u rezervnom točku. polugu menjača u 1. 4 . zavrtnje. brzinu ili hod ☞ Odvrnite maticu do kraja.Alat za ukrasne zavrtnje.Cevasti ključ za sigurnosne menjač) i prekinite kontakt. imobili. ☞ Otvorite prtljažnik. . 6 . 2 . da odmotate kabl čekrka.Dizalica sa ručicom.Vođica za centriranje. otključate čekrk i pristupite 1 . 7 .Podupirač. ☞ Otvorite poklopac sa kapkom da –u desnoj oblozi prtljažnika. ☞ Povucite ručnu kočnu.Demontažni prsten za vuču. zujte vozilo na ravnom i stabil. ubacite komandnoj matici. 3 .

ih imaju). četiri predviđena mesta A. Uverite se da je osa donjeg za skidanje točkova 1 tako što dela dizalice upravna u odnosu ćete vući u ravni ventila (za vozi. točka dijagonalnog od onog koji ☞ Razvijajte dizalicu 4 dok njen treba zameniti. dođete do alata. vo mesto. na mesto A koje koristite. ☞ Podignite vozilo. donji deo ne dođe u kontakt sa ☞ Skinite ratkapnu pomoću ključa tlom. ☞ Uklonite jedan vijak i uvucite ☞ Oslobodite vijke točkova (videti § vođicu za centriranje 5 na njego- "Posebnosti vezane za alumini. oslobodite točak . ma). Napomena : možete upotrebiti drugi kraj alata 6 da odvrnete vijke točkova. jumske naplatke" za vozila koja ☞ Skinite ostale vijke i točak. la sa aluminijumskim naplaci. kao na slici.108 PRAKTIČNE INFORMACIJE Skidanje točka ☞ Izvucite sklop točak/kutija sa ☞ Gurnite poklopac kutije da ☞ Dizalicu 4 postavite na jedno od zadnje strane vozila. . naj- ☞ Izvucite nazubljenu kukicu da ☞ Postavite podupirač 7 ispod bliže točku koji treba zameniti.

☞ Izvršite pred-stezanje ključem za . .sa polugom menjača u prvoj brzini ili položaju za kretanje ☞ Blokirajte vijke točkova ključem unazad (položaj P za automats- za skidanje točkova 1. 109 PRAKTIČNE INFORMACIJE Postavljanje točka ☞ Zatvorite poklopac sa kapkom da Radi vaše bezbednosti. ☞ Stegnite do kraja i proverite da li .na ravnom i stabilnom terenu koji nije klizav. zategnutost vijaka i pri- točkova 1. a zatim pritisnuti dla- nom. .u Ovlašćenom servisu PEUGEOT što ćete zavrnuti komandnu mati.neispravan točak popravite i je točak dobro horinzontalno odmah ga vratite na vozilo. ☞ Kutiju postavite na tle i preko sta. Posle zamene točka : ☞ Postavite točak ispod vozila tako . ki menjač). ☞ Ostatak alata složite u desnu obavljajte : oblogu prtljažnika.u Ovlašćenom servisu PEUGEOT proverite površinu rezervnog točka. ☞ Postavite točak pomoću vođice zamenu točka uvek za centriranje 5. ☞ Provucite nazubljenu kukicu kroz poklopac kutije. Nikada se ne zavlačite pod vozilo podignuto dizalicom (poslužite se ☞ Složite odgovarajući alat u kutiju i uspravnim podupiračem). kinut kontakt. što pre proverite površinu ošteće- cu čekrka ključem za skidanje nog točka. zatvorite poklopac. Nikada ne montirajte kutiju vite rezervni točak. ☞ Spustite dizalicu 4 i izvucite je. .na vozilu obezbeđenom podupi- je prvo postaviti na mestu prolas.uz stegnutu ručnu kočnicu i pre- skidanje točkova 1. . tisak u rezervnom točku. račem. ☞ Vijke zavrnite rukom i izvucite vođicu za centriranje 5. priljubljen uz pod. ☞ Montirajte ratkapnu tako što ćete . zaključate čekrk. ispod vozila bez rezervnog točka. ka ventila.

Ako je vaše vozilo opremljeno plastiku. zajedno sa rezervnim sa felnom. odvrnite pomoću jednog od dva nego što odvrnete vijke. * U zavisnosti od verzije i zemlje u kojoj se prodaje. Postavljanje rezervnog ključem i karticom sa poverljivim točka omogućuje prijanjanje konus. ovlašćenih servisa. posebna ključa (koje ste dobili pri zanja vijaka matice ne dolaze u dodir isporuci vozila. Napomena: pažljivo zabeležite kôd ugraviran na ključu za skidanje vija- Postavljanje zimskih guma ka. . pomoću alata 6. i skinite točak ključem 1. podacima. nabavite duplikat ključa u vašoj mreži skim pneumaticima sa čeličnim fel. normalno je da prilikom ste. sa njih prvo treba da ski- Aluminijumski vijci su prekriveni hro. obavezno koristite vijke koje možete nabaviti u ovlašćenim servi- sima mreže PEUGEOT. nama. nom. nusnog dela vijka. nete hromirane poklopce i zaštitnu miranim ukrasnim poklopcima. Pomoću njega ćete moći da Ako je vaše vozilo opremljeno zim.110 PRAKTIČNE INFORMACIJE Specifičnosti aluminijumskih Šraf za zaštitu od krade* točkova Ako vaši točkovi imaju vijke za Ukrasni poklopci vijaka zaštitu od krađe (po jedan na sva- Postavljanje rezervnog točka kom točku). Zatim ih Skinite poklopce pomoću alata 6 pre rezervnim točkom sa čeličnom fel.

☞ Za četvrtinu kruga okrenite držač sijalice i izvadite ga. 2 . Prilikom vraćanja. Svetla napred kao ni proizvodima na bazi deterdženata ili rastvora. Nemojte ih čistiti suvom ili abrazivnom krpom. minuta nakon što upalite farove. lica.55 W). nestaće nekoliko ☞ Pritisnite kraj kopče da je oslobodite. nite je. povucite ukrasni poklopac pričvršćen sa dva plastična držača.55 W). na unutrašnjoj strani stakla farova. ☞ Zaštitni poklopac postavite tako da je strelica okrenu- ta na gore. .Duga svetla (H1 .Poziciona svetla (W 5 W). Napomena: U izvesnim klimatskim uslovima (niska tem- peratura. ☞ Povucite grlo sijalice unazad. zatim ga okrenite za četvrtinu kruga u desno. izvadite sijalicu i zame- 1 .Migavci (PY 21 W ćilibar). 3 . 5 . Sijalice dodirujte suvom krpom. Koristite sunđer i sapunicu. 4 . ☞ Vratite konektor.55 W).Prednje maglenke (H1 . 111 PRAKTIČNE INFORMACIJE ZAMENITI SIJALICU Farovi su od polikarbonatskog stakla sa zaštitnim slojem laka. vodite računa da pravilno postavite zupce i dobro pričvrstite držače. Napomena: sa desne strane. normalno je prisustvo magle ☞ Odvojite konektor. ☞ Zamenite sijalicu. velika vlažnost). Zamenite sijalicu.Oborena svetla (H7 . da imate prilaz do sija. ☞ Za četvrtinu kruga okrenite ulevo zaštitni poklopac iznad neispravne sijalice i skinite ga.

Bočni mogavci (WY 5 W ćilibar) ☞ Povucite migavac unapred i oslo- bodite sklop. ☞ Zamenite sijalicu. . ☞ Pridižite konektor i okrenite za čet- vrtinu kruga providni deo.112 PRAKTIČNE INFORMACIJE Sijalice boje ćilibara (migavci bočni migavci) obavezno zamenite sijali- cama istih karakteristika i boje.

desna strana. legnu. ključ za toč. spoljne strane prtljažnika. pravilno postavite držač sijalice i svetlo. ☞ Zamenite neispravnu sijalicu. ☞ zamenite neispravnu sijalicu. ☞ Pažljivo skinite gornju oblogu 2 . ☞ Skinite providni deo. vodite ☞ skinite maticu koja drži svetlo sa spoljnih rupa providnog dela. svetla: ☞ Svetlo povucite ka spolja pome- ☞ skinite odgovarajuću bočnu gar. vodite računa da otvora B i pritisnite oba jezička C. svetlu. Stop svetla (P 21 W). Prilikom vraćanja. Svetlo registarske tablice rajući ga levo-desno. kao i gornja obloga petih ☞ Povucite ga ka spolja da ga ☞ skinite maticu koja drži svetlo sa otkačite. ☞ Svetlo gurnite ka spolja držeći Ovih 5 sijalica se menja skidanjem jezičke pritisnute. 1 . vrata tako što ćete je odvo- 3 . ako je potrebno. odnosu na smer njenog položaja. ☞ skinite svetlo. 113 PRAKTIČNE INFORMACIJE Svetla pozadi ☞ povucite držač sijalica pritiskom Treće stop svetlo : na jezičak A. ☞ Ubacite odvrtač u oba spoljna Maglenka (P 21 W). Pokazivači pravca (P 21 W). ☞ Uvucite tanak odvrtač u jednu od ☞ Prilikom vraćanja svetla. Svetlo za vožnju unazad matica. vrata. kove. leva strana. računa da jezičci svetla dobro unutrašnje strane prtljažnika. nituru prtljažnika da pristupite (W 5 W) ☞ Zamenite pregorelu sijalicu. (P 21 W). petih. vertikalno u 4 . . Napomena : upotrebite za skidanje jiti sa svake strane. Poziciona svetla (R 5 W). 4 sijalice W 5 W. ☞ iskopčajte snop.

novčićem i skinite poklopac da Neispravan osigurač uvek zameni. ☞ Za četvrtinu kruga odvrtite vijak ☞ Koristite hvataljku A. Osigurači ispod komandne nite ga. čitač mape . 5 15 A Levo stop svetlo za vuču. Rezervni osigurači i hvataljka A su fiksirani u unutrašnjosti poklopca kutije sa osiguračima ispod instru- ment-table.Svetlo pregrade za rukavice - Komanda poklopca. te osiguračem jednake jačine. Ispravan Neispravan 4 15 A Prednji podizači prozora.114 PRAKTIČNE INFORMACIJE ZAMENA OSIGURAČA Kutije sa osiguračima se nalaze ispod komandne table (na strani vozača) i u predelu motora. Skidanje i postavljanje osigurača Pre zamene osigurača. Osigurač br. Brojevi osigurača su navede. pristupite osiguračima. Hvataljka A . Jačina Namena 1 10 A Zadnje svetlo za maglu. obavezno pronađite uzrok pregorevanja i otklo. 7 20 A Zadnje i prednje krovno svetlo.Upaljač - Utičnica 12 V napred . 2 15 A Zadnji brisač. table ni u kutiji sa osiguračima.

Posle intervencije. 8* 70 A Grupa elektropumpe servo-upravljača. vrlo pažljivo PEUGEOT ne prihvata nikakvu spustite poklopac i haubu. Jačina Namena posebno za uređaje koji troše više od 10 miliampera. . Bilo kakav zahvat mora biti pove- ren ovlašćenom servisu mreže 4* 60 A Napajanje BSI-a. posavetujte se u ovlašćenom ser- ☞ otvorite poklopac. 5* 70 A Napajanje BSI-a. 3* 30 A Elektroventil ESP / ABS. Osigurač br. * Maksi osigurači su dodatna zaštita električnih sistema. 1* 30 A Grupa motornog ventilatora. 7* 30 A Kontakt . visu mreže PEUGEOT. odgovornost za troškove popravl- janja vozila ili pojedinih delova usled kvarova prouzrokovanih postavljanjem dodatne ili pomoć- ne opreme koju nije sam isporučio ili preporučio i koja nije postavlje- na prema njegovim propisima.brava. snaga. Da biste pristupili kutiji sa osigurači- ma u motorskom prostoru (pored Pre priključenja neke dodatne ili akumulatora): pomoćne električne opreme. PEUGEOT. 6* 20 A / 40 A Grejači sedišta / BSI za policijsko vozilo / Patrolno.116 PRAKTIČNE INFORMACIJE Osigurači u motorskom Električno kolo vašeg prostoru vozila može da radi uz Kutija sa osiguračima serijsku opremu ili opcije. 2* 30 A Motor pumpe ESP / ABS.

15 30 A Lambda-sonda .Komanda releja grupe motoventilatora .Bobina paljenja .Računar ABS-a i ESP-a. . 11 10 A Desno dugo svetlo. 17 30 A Mala / velika brzina prednjeg brisača. 6 15 A Prednja svetla za maglu.Pumpa za gorivo. 7 20 A Prsklaica za farove.Računar motora (Dizel) .Napajanje brizgaljki (benzin) . Jačina Namena 1 10 A Kontakt svetla za vožnju unazad automatskog menjača . 16 40 A Pumpa za vazduh benzinskog motora sa automatskim menjačem. 9 15 A Levo oboreno svetlo.Merač protoka vazduha (Dizel) .Komanda releja dodatnog grejanja . 8 20 A Komanda releja grupe motoventilatora . 10 15 A Desno oboreno svetlo. 14 10 A Pumpa prednje i zadnje prskalice.Sekvencijalna komanda automatskog menjača - Relej shiftlock automatskog menjača.Pumpa za ubrizgavanje (Dizel) - Grejač nafte. 4 10 A Računar ubrizgavanja . 3 10 A Računar servo-upravljača . 2 15 A Elektroventil kanistera . 12 10 A Levo dugo svetlo.Regulator visokog pritiska goriva .Kontaktor svetla za vožnju unazad ručnog menjača - Senzor brzine kretanja vozila. 18 40 A Pulser klime.Napajanje računara motora .Računar automatskog menjača . 5 15 A Računar filtera za čestice.Kućište predgrevanja .Komanda releja zabrane pokretanja automatskog menjača .Pumpa za ubrizgavanje (Dizel). 117 PRAKTIČNE INFORMACIJE Osigurač br. 13 15 A Sirena.Elektroventil reciklaže izduvnih gasova .

114 PRAKTIČNE INFORMACIJE ZAMENA OSIGURAČA Kutije sa osiguračima se nalaze ispod komandne table (na strani vozača) i u predelu motora. te osiguračem jednake jačine. Skidanje i postavljanje osigurača Pre zamene osigurača. Osigurači ispod komandne nite ga.Upaljač - Utičnica 12 V napred . 5 15 A Levo stop svetlo za vuču. Rezervni osigurači i hvataljka A su fiksirani u unutrašnjosti poklopca kutije sa osiguračima ispod instru- ment-table. Jačina Namena 1 10 A Zadnje svetlo za maglu. table ni u kutiji sa osiguračima.Svetlo pregrade za rukavice - Komanda poklopca. čitač mape . pristupite osiguračima. Osigurač br. 2 15 A Zadnji brisač. 7 20 A Zadnje i prednje krovno svetlo. obavezno pronađite uzrok pregorevanja i otklo. Ispravan Neispravan 4 15 A Prednji podizači prozora. novčićem i skinite poklopac da Neispravan osigurač uvek zameni. Hvataljka A . Brojevi osigurača su navede. ☞ Za četvrtinu kruga odvrtite vijak ☞ Koristite hvataljku A.

Drugi kontaktor kočnice.Korektor farova.Osvetljenje prekidača sedišta sa grejačima / automatski menjač .Komande super .Električni podizači na pritisak (nekompatibilno sa električnim podizačima koji nisu na pritisak) .Višenamenski ekrani . 11 15 A Autoradio . dodatno stop svetlo.Upaljač . Jačina Namena 9 30 A Električni podizači prozora .Višenamenski ekran . 16 5A BSI motora . 15 30 A Zadnji podizači prozora.Osvetljenje prekidača centralnog zaključavanja / alarm / ESP /sva četiri migavca - Osvetljenje fasade klima / pepeljara .Svetlo tablice i kuke za vuču.Automatski menjač.Filter za čestice . 19 30 A Šent PARC. 23 15 A Sirena alarma .Osvetljenje tablice i vuča . 18 10 A Dijagnostička utičnica . 26 30 A Grejač zadnjeg stakla.Vazdušni jastuci.Kućište alarma.Autoradio . 17 10 A Zadnje desno stop svetlo. prozora i prtljažnika . 12 10 A Prednje desno poziciono svetlo i zadnje desno poziciono svetlo . .Pomoć pri parkiranju unazad. 115 PRAKTIČNE INFORMACIJE Osigurač br.Komande na volanu .zaključavanja.Alarm . 22 10 A Prednje levo poziciono svetlo . 10 15 A Dijagnostička utičnica . 24 15 A Instrument-tabla .Klima-uređaj .Komande na volanu .Kontakt pedale kočnice (stop) i spojnice - Kontaktor nivoa vode .Komande na volanu .Poklopac panoramskog krova. 14 30 A Prekidač zatvaranja / otvaranja vrata.Zadnja utičnica od 12 V.

te metlicu i skinite je. isključene funkcije Da se vratite na trenutno korišćenje možete ručno aktivirati. itd. . Pažnja : kraća metlica se montira na desni brisač vozila. krak. autoradio. Kada prođe trideset minuta.) kontakta. sis- ☞ Manje od minuta posle prekida poklopac panoramskog krova. akumulatora. čim napon akumulatora to višenamenskom ekranu se pojavljuje dozvoli. sredinu vetrobrana (servisni se ne bi ispraznio akumulator. Ponovno uključenje funkcija je auto- položaj). krov. itd. podizači prozora. u sača kako bi metlice došle na koristiti duže od trideset minuta. ovih funkcija.118 PRAKTIČNE INFORMACIJE ZAMENA METLICE BRISAČA FUNKCIJA UŠTEDA FUNKCIJA UŠTEDE ENERGIJE ENERGIJE Stavljenje metlica brisača u servisni položaj Po prestanku rada motora. poruka "Uključen program uštede Zamena metlice energije". tem grejanja kabine dizel vozila. na svetla. pritisnite komandu bri. a pomenute funkcije se prebacuju na dati program. komandu brisača. određene funk- funkcije (brisači. cije (klima. ponovo pokrenite motor i pustite ga da radi nekoliko ☞ Montirajte novu metlicu i spustite sekundi.) se ne mogu mogu biti privremeno isključene. Napomena: uz rizik od pražnjenja ☞ Podignite krak brisača. kako zavisnosti od napona akumulatora. rom ne možete pokrenuti uspostavite kontakt i pritisnite motor. grejač zadnjeg stakla. Sa praznim akumulato- Da biste metlice vratili na mesto. neke Dok se vozilo kreće. iskopčaj. na matsko.

pustite da motor radi. zelenkaste naslage).crvenim kablom povežite stezaljke plusa (+) oba akumulatora. . pri ponovnom spajanju akumulatora.drugi kraj zelenog ili crnog kabla spojite na masu vozila u kvaru.Nakon svakog ponovnog ukl- jučenja akumulatora. Ako više od mesec dana ne koristite vozilo. pridržavajte se uputstava proizvođača punjača. uspostavi- . Pokretanje pomoću drugog akumulatora: Ako i nakon ovakvog postupka . odvojite akumulator. . . počnite od stezaljke (-). . pa tek onda pokrenite motor. . primetite određene poremećaje u radu.Akumulator ne punite ako niste odvojili kablove. . preporučujemo odvajanje akumulatora. što je mogu- će dalje od akumulatora. . skinite ih i očistite.Stezaljke ne odvajajte Punjenje akumulatora punjačem: kada motor radi. kako bi moglo doći do stavljanja u funkciju elektronskih uređaja. Ako su prekrivene sulfatom (beličaste ili te kontakt i pričekajte 1 minut. 119 PRAKTIČNE INFORMACIJE AKUMULATOR . akumulatora.jedan kraj zelenog ili crnog kabla spojite na stezaljku minusa (-) pomoćnog servisu mreže PEUGEOT. obratite se ovlašćenom . proverite čistoću elektroda i stezaljki. Pričekajte da motor počne da radi na malom broju obrta i odvojite kablove. Delujte na elektropokretač.

Odvojiv prsten za vuču je smešten u desnoj oblozi prtljažnika. . .nemojte dosipati ulje u menjač.120 PRAKTIČNE INFORMACIJE Specifičnosti automatskog menjača Prilikom vučenja gde su sva četiri točka na tlu. ☞ zavrtite odvojiv prsten za vuču do kraja. kočenju. obavezno poštujte sle- deća pravila : . VUĆI VOZILO Bez podizanja (sva četiri točka na tlu) Uvek koristite šipku za vuču.ručica menjača je u položaju N.vucite vozilo brzinom manjom od 50 km/h i ne duže od 50 km. Sa prednje strane : ☞ odvojite poklopac pritiskom na njegov donji deo. ☞ zavrtite odvojiv prsten za vuču do kraja. . Prilikom vuče sa zaus- tavljenim radom motora. Sa zadnje strane : ☞ odvojite vrh poklopca pomoću novčića. Sa podizanjem (samo 2 točka na tlu) više ne deluje servo - sistem pri upravljanju i Preporučuje se da podižete vozilo profesionalnim alatom.

KAMP. većem naporu. pažljivo pratite temperaturu tečnosti za hlađenje motora.. ćenje na dužim usponima zavisi od Maksimalno vučno opterećenje treba nagiba uspona i spoljašnje tempera- smanjiti za 10 % za svakih ture. Montažu ovog uređaja treba da obavi ovlašćeni PEUGEOT servis. zaustavite vozilo čim to bude moguće i ugasite motor. vozilo je izloženo od režima motora. Svetla: proverite ispravnost svih Vaše vozilo je prvenstveno svetala na prikolici. povećava se tempe. ČAMCA.. predviđeno za prevoz osoba i prtlja. U slučaju da se upali kontrolna sijali- ca. prikolice. a od vozača zahteva Menjač zato prebacite u viši stepen posebnu pažnju. gumama na vučnom vozilu i na pri- Raspodela opterećenja: teret u priko. za vuču PEUGEOT koje su testirane te stavite što bliže osovini i opteretite je i odobrene prilikom proizvodnje što bliže dozvoljenom maksimumu. a Gustina vazduha se smanjuje sa i brzinu smanjite. ćanoj osetljivosti na bočni vetar. ali ga. ali se može koristiti i za vuču Kako se ventilator pokreće strujom. čime Najveće dozvoljeno vučno optere- se smanjuju osobine motora. ga. prenosa. nemojte prekoračiti. ratura tečnosti za hlađenje motora. 1000 metara nadmorske visine. Preporuke za vožnju Pneumatici: proverite pritisak u PRIKOLICE. pritiska. njegov kapacitet hlađenja ne zavisi Bočni vetar: vodite računa o pove- Pri vuči prikolice. da smanjite režim motora. 121 PRAKTIČNE INFORMACIJE VUČA PRIKOLICE. Kočenje: vuča prikolice povećava vozila. povećanjem nadmorske visine. . put kočenja. Hlađenje motora: kada prikolicu vučete uzbrdo. U svakom slučaju. ipak. kolici i pridržavajte se preporučenog Koristite samo originalne sprave lici tako rasporedite da najteže predme.

položaja. Maksimalna dozvoljena težina na krovu : 100 kg . Prilikom ponovnog postavljanja. sedište gurnite do kraja una- zad i izvucite učvršćenja. namestite podnu oblogu i postavite učvršćenja pritiskom. Taj položaj je naznačen na svakoj uzdužnoj šipci krovnog nosača tereta.122 PRAKTIČNE INFORMACIJE SKIDANJE PODNE OBLOGE Kada skidate oblogu na vozačevoj strani. strogo se proizvođačevih uputstava o postavl- pridržavajte njihovog predviđenog janju. POSTAVLJANJE ŠIPKI KROVNOG NOSAČA Upotrebljavajte opremu koju je odo- Kada postavljate poprečne šipke brio PEUGEOT i pridržavajte se krovnog nosača tereta.

– Komunikacija : Autoradio. . sigurnosni trougao. – Hobi : Vuča . aluminijumski pragovi vrata ili od PVC-a. deflektori vrata... Posavetujte se u ovlašćenom servisu mreže PEUGEOT pre nego što na vozilo ugradite neku dodatnu električnu opremu. poprečne šipke na krovu.. sportski auspuh.. CD... . – Udobnost : Konzola radiotelefona. ratkapne. pojačivači. obeležavanje stakala. što PEUGEOT ne može da garantuje za druge proizvode.. CD šaržer. zvučnici. obloga prtljažnika.. . radiotelefon. Ovlašćena mreža PEUGEOT vam nudi veliki izbor opreme i originalnih rezervnih delova. proizvodi za čišćenje i održavanje unutrašnjosti i spoljašnjosti. – Proizvodi za održavanje : Tečnost za pranje stakala.. – Personalizacija : Aluminijumske felne... . naslon za ruke. kutija za prvu pomoć. nosači skija. podna obloga. bočne i zadnje zavesice. dodatna sedišta. izotermni modul. 123 PRAKTIČNE INFORMACIJE DODATNA OPREMA ZA VAŠ PEUGEOT 307 SW Za vaš PEUGEOT koristite samo originalnu opremu i rezervne delove koje je odobrio proizvođač.. zaštitni vijak. bicikla. Ova oprema i delovi su prilagođeni vašem PEUGEOT-u nakon što su provereni i odobreni po pitanju pouzdanosti i bezbednosti. zadnji video ekran. navigacija.. presvlake kompatibilne sa bočnim vazdušnim jasucima. komplet za slobodne ruke.. .. i za njih proizvođač daje garanciju: – Bezbednost : Alarm protiv krađe. lanci za sneg. zavesice točkova. – Poslovanje : Komplet za transformaciju vozila u službeno vozilo. krovni prtljažnik. – Deca : Povišenja i dečije stolice.

25 Menjač-Prenos 2 .124 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BENZINSKI MOTORI MODELI Tipovi varijante verzije 3HNFUB 3HNFUE 3HRFNC/IF 3HRFNE MOTORI 1. 1.6 litara 16V 2 litra 16V Kubikaža (cm3) 1 587 1 997 Prečnik x hod (mm) 78.5 x 82 85 x 88 Najveća snaga po normama CEE (kW) 80 100 Najveći režim snage (obrta/min) 5 800 6 000 Najveći obrt po normama CEE (Nm) 147 190 Najveći obrt (obrta/min) 4 000 4 100 Gorivo Bezolovno Bezolovno Katalizator Da Da Ručni Automatski Ručni Automatski MENJAČ (5 brzina) (4 brzine) (5 brzina) (4 brzine) ZAPREMINA (u litrima) Motor (sa zamenom filtera) 3 3 4.25 4.9 - .

5 Menjač-Prenos 1.9 1. 125 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIZEL MOTORI MODELI : Tipovi varijante verzije 3HRHYB 3HRHSB MOTORI 2 litra Turbo HDI 90 ks 2 litra Turbo HDI 110 ks Kubikaža (cm3) 1 998 1 997 Prečnik x hod (mm) 85 x 88 85 x 88 Najveća snaga po normama CEE (kW) 66 79 Najveći režim snage (obrta/min) 4 000 4 000 Najveći obrt po normama CEE (Nm) 205 250 Najveći obrtni momenat (obrta/min) 1 900 1 750 Gorivo Dizel Dizel Katalizator Da Da Filter za čestice Ne Da Ručni Ručni MENJAČ (5 brzina) (5 brzina) ZAPREMINA (u litrima) Motor (sa zamenom filtera) 4.5 4.85 .

4 143 Navedeni podaci o potrošnji odgovaraju vrednostima dostavljenim u trenutku štampanja. .5 5.126 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Potrošnja Po propisu 93/116 Motor Menjač Tipovi Gradska Vožnja po Mešovita Emisija Varijante vožnja otvorenom putu vožnja gasa verzije (litra/100 km) (litra/100 km) (litra/100 km) CO2 (g/km) 1. Turbo HDI 90 ks Ručni 3HRHYB 7.5 8.3 7.7 178 1.4 8.2 6.3 8.1 6.4 143 2 l.9 6.5 6.3 194 2 litra 16V Automatski 3HRFNE 13.8 206 2 l.4 5.3 194 2 litra 16V Ručni 3HRFNC/IF 11.6 litara 16V Ručni 3HNFUB 9.6 litara 16V Automatski 3HNFUE 11.2 4.1 4. Turbo HDI 110 ks Ručni 3HRHSB 7.

. 127 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Težine i vučno opterećenje (u kg) BENZINSKI Motor 1. Ručni Auto. Tipovi varijante verzije : 3HNFUB 3HNFUE 3HRFNC/IF 3HRFNE • Težina praznog vozila na putu (MOM) 1 399 1 435 1 430 1 466 • Najveća tehnički dozvoljena težina sa teretom (MTAC) 1923 1959 1941 1977 • Ukupna dozvoljena težina na putu (MTRA)* 3023 3059 3441 3477 • Nezakočena prikolica 695 715 715 730 • Zakočena prikolica (u granicama MTRA) 1100 1100 1500 1500 DIZEL Motor 2 litra HDI 90 ks 2 litres HDI 110 ks Menjač Ručni Ručni Tipovi varijante verzije : 3HRHYB 3HRHSB • Težina praznog vozila na putu (MOM) 1 465 1 496 • Najveća tehnički dozvoljena težina vozila sa teretom (MTAC) 1984 2016 • Ukupna dozvoljena težina na putu (MTRA)* 3484 3516 • Nezakočena prikolica 730 745 • Zakočena prikolica (u okviru MTRA) 1500 1500 * U slučaju vuče vozila. brzina je ograničena na 100 km/h.6 litara 16V 2 litra 16V Menjač Ručni Auto.

128 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIMENZIJE (u mm) .

129 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ELEMENTI IDENTIFIKACIJE VAŠEG PEUGEOTA 307 SW A. bar jedanput mesečno). Pneumatici i oznaka boje. – oznaka boje. . C. Na pločici D nalepljenoj stubu blizu šarke vozačevih vrata. Serijski broj na komandnoj tabli. B. – proizvođači pneumatika koje je odobrio proizvodač vozila. D. navedeni su sledeći podaci: – dimenzije felni i pneumatika. Pločica proizvođača. Serijski broj na karoseriji. – pritisak u pneumaticima (proverava se kada je guma nezagrejana.