2017 онд Санхүүгийн хяналт шалгалт хийх объектын жагсаалт

Д/д Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр Д/д Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр

1 Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын 23 Хархорин сумын Соёлын төв-2015,
хэлтэс 2016
2 Хөдөлмөр, нийгмийн халамж 24
Хархорин сумын ЭМТөв-2016
үйлчилгээний хэлтэс
3 Автотээврийн газрын Өвөрхангай дахь 25 Хархорин сумын 2 дугаар сургууль-
салбар 2016
4 Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс- 26
Богд сумын ЕБСургууль-2015, 2016
2016
5 Аймгийн Статистикийн хэлтэс-2015, 27
Богд сумын цэцэрлэг-2016
2016
6 Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв- 28 Арвайхээр сумын Онги-Ус суваг
2016 ОНӨҮГ-2016
7 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 29
Арвайхээр сумын Өв-Азза ТӨХК-2016
газар-2016
8 Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын 30 Хархорин сумын Хархорин-Азза
хөгжлийн газар-2016 ТӨХК-2016
9 31 Хархорин сумын ОХБЦГХЗахиргаа-
Боловсрол соёлын газар-2015, 2016
2016
10 Насан туршийн боловсролын төв-2016 32 Уянга сумын ОНХСан-2014, 2015
11 Арвайхээр сумын 9 дүгээр цэцэрлэг- 33
Уянга сумын СХСан-2014, 2015
2016
12 Арвайхээр сумын 1 дүгээр сургууль- 34
Сант сумын ОНХСан-2014, 2015
2016
13 Арвайхээр сумын 2 дугаар сургууль- 35
Сант сумын СХСан-2014, 2015
2016
14 Богд сумын ЕБСургууль-2015, 2016 36 Өлзийт сумын ОНХСан-2014, 2015
15 Богд сумын цэцэрлэг-2016 37 Өлзийт сумын СХСан-2014, 2015
16 Богд сумын ЭМТөв-2016 38 Есөн-Зүйл сумын ОНХСан-2014, 2015
17 Баян-Өндөр сумын ЕБСургууль-2015, 39
Есөн-Зүйл сумын СХСан-2014, 2015
2016
18 Баян-Өндөр сумын цэцэрлэг-2015, 40
Хархорин сумын ОНХСан-2014, 2015
2016
19 Нарийнтээл сумын Соёлын төв-2015, 41
Хархорин сумын СХСан-2014, 2015
2016
20 Уянга сумын ЗДТГ-2016
21 Уянга сумын Жаргалант багийн
сургууль-2016
22 Уянга сумын Жаргалант багийн
цэцэрлэг-2016

--оОо—
2017 онд дотоод аудит хийх объектын жагсаалт

Д/д Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр
1 Арвайхээр сумын 2-р цэцэрлэг-2017 эхний хагас жил
2 Арвайхээр сумын 3-р цэцэрлэг-2017 эхний хагас жил
3 Арвайхээр сумын 5-р цэцэрлэг-2017 эхний хагас жил
4 Арвайхээр сумын 6-р цэцэрлэг-2017 эхний хагас жил
5 Арвайхээр сумын 8-р цэцэрлэг-2017 эхний хагас жил
6 Баянтээгийн уурхай - 2016
7 Баян-Өндөр сумын ЗДТГ - 2016
8 Уянга сумын Соёлын төв - 2016
9 Богд сумын ЗДТГ - 2016

--оОо--