Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LE G E
pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI
din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6,
art. 15), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. La articolul 80:
în tot cuprinsul articolului sintagma ”regulilor și a normelor sanitar-igienice
și sanitar – antiepidemice” se substituie cu sintagma „legislației sanitare”;
în sancțiunea alineatului (1), după cuvintele „persoanei fizice,” se
completează cu textul „cu amendă de la 30 la 50 unități convenționale aplicată
persoanei cu funcție de răspundere”
la alineatul (3), cuvintele „legale” se substituie cu cuvintele „sanitare”;
se completează cu alineatele (6) - (14) cu următorul cuprins:
”(6) Încălcarea legislației sanitare privind mențiunile nutriționale și de
sănătate care apar la etichetarea produselor alimentare
se sancționează cu amendă de la 10 la 25 unități convenționale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 80 de unități convenționale aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unită ți
convenționale aplicată persoanei juridice.”
(7) Activitatea comisiilor medicale pentru efectuarea examenelor medicale
profilactice obligatorii ale persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de
risc, fără coordonarea Ministerului Sănătăţii
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 250 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei juridice.
(8) Eschivarea sau refuzul angajatului expus acţiunii factorilor profesionali
de risc de la trecerea examenului medical profilactic
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
(9) Eliberarea datelor şi concluziilor eronate despre rezultatele examenului
medical profilactic obligatoriu a persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali
de risc
se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere.
(10) Angajarea în serviciu a persoanelor expuse acțiunii factorilor
profesionali de risc, fără examen medical, admiterea în câmpul muncii a
persoanelor cu contraindicații stabilite în fişa de aptitudine în muncă sau
nerespectarea termenilor legali privind efectuarea examenelor medicale profilactice
obligatorii
se sancţionează cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 250 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei juridice.
(11) Desfășurarea activităţilor nucleare şi radiologice fără determinarea
dozelor de expunere la radiații ionizante a personalului aflat în sfera de acțiune a
radiațiilor ionizante
se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 80 la 150 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei juridice.
(12) Nerespectarea cerinţelor de protecţie a lucrătorilor împotriva riscurilor
pentru sănătatea şi securitatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenţilor
chimici prezenţi la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activităţi profesionale
care implică agenţi chimici
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei juridice.
(13) Împiedicarea desfășurării activităţii legitime a personalului autorizat cu
drept de control în sănătatea publică prin neadmiterea lor la efectuarea controlului
iniţiat în limitele legii, prin împiedicarea accesului în încăperi sau pe teritoriul
pasibil controlului, prin neprezentarea, în cadrul controlului, a documentelor/
informaţiei solicitate care sânt obiectul controlului, prin prezentarea informaţiei
eronate sau incomplete
se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere.
(14) Neutilizarea în timpul muncii de către angajatului a echipamentului
individual de protecție
se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei juridice.”
2. În sancțiunea articolului 80 1, după cuvintele „persoanei fizice,” se
completează cu textul „cu amendă de la 60 la 90 unități convenționale aplicată
persoanei cu funcție de răspundere”
3. La articolul 911, alineatul (8) se abrogă.
4. La articolul 155, în tot conținutul articolului dup ă cuvântul ”utilizare” se
completează cu cuvântul ”comercializare”.
5. La articolul 3641, alineatul (1), după cuvintele „și promovarea” se introduce
cuvântul „ ,inclusiv”.
4. La articolul 400 alineatul (1), cifra „801” se exclude, iar textul „ , art.911
alin. (16) și (18)” se substituie cu textul „ , art.911 alin. (16), (17) și (18)”.
5. La articolul 406:
alineatul (1), după cifra „80” se introduce cifra „, 80 1”, iar cuvintele „ și
(17)” se exclud.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI ADRIAN CANDU