SO SÁNH SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP

► Khái niệm :

♣ Sinh trưởng sơ cấp
- Là hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia tế bào mô phân sinh đỉnh.

♣ Sinh trưởng thứ cấp
- Là hình thức sinh trưởng làm cho thân cây to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên.

► Dạng cây:
♣ Sinh trưởng sơ cấp
- Một lá mầm và chóp thân hai lá mầm còn non

♣ Sinh trưởng thứ cấp
- Hai lá mầm

► Nơi sinh trưởng :
♣ Sinh trưởng sơ cấp
- Mô phân sinh đỉnh

♣ Sinh trưởng thứ cấp
- Mô phân sinh bên( tầng sinh vỏ và tầng sinh mạch)

► Đặc điểm bó mạch:
♣ Sinh trưởng sơ cấp
- Xếp lộn xộn

♣ Sinh trưởng thứ cấp
- Xếp chồng chất hai bên tầng sinh mạch

► Kích thước thân:
♣ Sinh trưởng sơ cấp
- Bé

♣ Sinh trưởng thứ cấp
- Lớn

►Dạng sinh trưởng:
♣ Sinh trưởng sơ cấp
- Sinh trưởng chiều cao

♣ Sinh trưởng thứ cấp
- Sinh trưởng bề ngang

►Thời gian sống:

– cơ chế Đối tượng Cây một lá mầm và phần thân non Cây hai lá mầm của cây 2 lá mầm .Thường sống nhiều năm Bảng 1: Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh tưởng thứ cấp ở thực vật Tiêu chí Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp Khái niệm Sinh trưởng theo chiều dài (hoặc Sinh trưởng theo chiều ngang (chu vi) của cao) thân và rễ của thân. đỉnh.Thường sống 1 năm ♣ Sinh trưởng thứ cấp . rễ Nguyên nhân Do hoạt động của mô phân sinhDo hoạt động của mô phân sinh bên. ♣ Sinh trưởng sơ cấp .