Geef Europa niet op!

In 2017 vinden in verschillende landen van Europa verkiezingen plaats en
zullen er politieke beslissingen over de toekomst van Europa genomen
moeten worden. Het is niet denkbeeldig dat de Europese gemeenschap
desintegreert en allerlei gevaarlijke ontwikkelingen speelruimte krijgen. Al
langer tekent zich af dat het besef van wat de Europese gemeenschap heeft
betekend voor de stabiliteit en samenwerking na de Tweede Wereldoorlog
tanende is.
In deze situatie roepen we als leden van de academische gemeenschap allen
die tot deze civitas behoren niet mee te gaan in de golf van cynisme en
onwaarheden, waarmee een open, vreedzaam en democratisch Europa wordt
beschimpt en bestreden. Het is niet waar dat het enige alternatief is, de
huidige situatie te accepteren of afscheid van Europa te nemen. De grondwet
van elk van de Europese landen biedt voldoende speelruimte en handvatten
om zich in te zetten voor het ideaal van een continent, dat binnen de eenheid
de nodige verscheidenheid niet enkel toelaat, maar zelfs stimuleert.
Het is tijd om aan de politieke partijen in ons land te vragen, welke kant ze
met Europa uit willen: welke politiek staan ze voor? Is het een Europa van
‘eigen volk eerst’, gericht op economisch gewin? Mobiliseren ze
angstgevoelens, die het denken verlammen? Of is het perspectief een vorm
van samenleven waarin respect voor de ander de boventoon voert? Wordt
het beleid gedragen door het besef dat alleen wanneer we gericht zijn op het
welzijn van allen dit een politiek kan opleveren die verbindt en een open oog
en hart heeft voor wie gebrek heeft en nood lijdt?
Met name aan de studerende jongeren vragen we zich met deze
problematiek te verbinden, te stemmen en kritisch te staan tegenover wat op
de sociale media voor waar wordt uitgegeven. Het is voor onze samenleving
niet alleen van levensbelang dat er een vrije en kritische pers is, maar óók
dat die gehoord wordt. Het komt er nu op aan waakzaam te zijn en even
bewust als moedig op te komen voor een vrij, open en rechtvaardig Europa.

In aansluiting bij een initiatief van onze Duitse collega’s Prof. Dr. Peter
Fischer-Appelt en Prof. Dr. Frithjof Rodi geven wij deze oproep graag binnen
Nederland door.

 Gerard den Hertog, emeritus hoogleraar systematische theologie,
Theologische Universiteit Apeldoorn
 Kees van der Kooi, hoogleraar systematische theologie, Vrije
Universiteit Amsterdam
 Rinse Reeling Brouwer, hoogleraar Miskotte/Breukelman-leerstoel,
Protestantse Theologische Universiteit
 Edward van ’t Slot, bijz. hoogleraar ecclesiologie (RUG), docent /
onderzoeker Protestantse Theologische Universiteit