Môn học Hóa Lý 1

MSMH 602013
Số tí n chỉ 2
Học Kỳ I (2011-2012)
Phương pháp đánh giá:
Kiểm tra giữa HK 30%
Bài tập e-learning 20%
Thi cuối kỳ 50%

BÀI TẬP E-LEARNING (ĐỢT 1)
Hạn nộp: thứ 7 ngày 8/10/2011
Bài 1(3đ): Biến thiên entropy của quá trì nh hóa hơi thuận nghị ch NH 3 lỏng tại áp suất 1 atm là
23,208 cal/mol.K. Nhiệt hóa hơi thuận nghị ch của 1,5 mol NH3 lỏng ở điều kiện là 8,355 kcal.
Tính nhiệt độ sôi của NH3.

Bài 2(3đ): Một mol hơi nước được ngưng tụ đẳng nhiệt thuận nghị ch thành nước lỏng ở 1000C.
Biết nhiệt hóa hơi của nước ở 1000C là 40,656 kL/mol. Tính công A, nhiệt Q, biến thiên Enthapy
và biến thiên nội năng của quá trình.

Bài 3 (4đ): Nhiệt dung đẳng áp của 1 mol khí lý tưởng phụ thuộc vào nhiệt độ theo phương
trình: Cp = 20,17 + 0,3665 T (J/mol.K). Tính nhiệt, công, biến thiên enthapy, biến thiên nội năng
của quá trình nâng nhiệt độ của 1 mol khí từ 250C lên 2000C nếu:
a. Áp suất không đổi
b. Thể tí ch không đổi

Bài 4 (5đ): Hóa hơi 1 mol nước lỏng ở 250C và 1atm. Biết nhiệt dung đẳng áp của hơi nước,
nước lỏng lần lượt là: 33,47 J/mol.K và 75,31 J/mol.K. Nhiệt hóa hơi của nước ở 1000C, 1atm là
40,668 kJ/mol. Tính H, S, G của quá trì nh và cho biết quá trì nh có tự xảy hay không?

Bài 5 (5đ): Tìm phương trình phụ thuộc nhiệt độ của G0T và tính G01000 của quá trình thăng
hoa vàng. Biết:
Cp, Au (Khí) = 20, 9 J/mol.K ; Cp, Au (rắn) = 23,65 + 5,18*10-3T J/mol.K
H0298, Au(rắn) Au (khí) = 378,29 kJ/mol ; G0298, Au(rắn) Au (khí) = 338,58 kJ/mol.