Bibl_001_027.

indd 7 28-04-2010 11:11:33
CREATION OF THE WORLD
Genesis 1-2
Long ago, there was only God, and the darkness was all around.
God created the light to separate the night from the day. He also
made the earth and divided it into seas, oceans and lands. He
made all of the plants and trees, the sky filled with stars, and the
sun and the moon to mark the change between day and night. He
filled the waters with fish of different sizes, and he filled the sky
with birds of many shapes and colors. The world was full of beau-
ty, and the Lord God thought it was the best place for animals to
live. He made many creatures, large and small.
The animals had no names yet, and there
were very few, but each one of them
had plenty of food to eat.

8

Bibl_001_027.indd 8 28-04-2010 11:11:36
STWORZENIE ŚWIATA
Księga Rodzaju 1-2
Dawno temu istniał jedynie Bóg, a ciemność była wszędzie wo-
kół. Bóg stworzył światło, aby oddzielało noc od dnia. Stworzył też
ziemię i podzielił ją na morza, oceany i lądy. Stworzył wszystkie
rośliny i drzewa, niebo wypełnione gwiazdami i słońce, i księżyc,
aby oddzielały dzień od nocy. Zapełnił wody rybami różnej wiel-
kości, a niebo ptakami o wielu kształtach i kolorach. Świat był
pełen piękna i Pan Bóg pomyślał, że to najlepsze miejsce do życia
dla zwierząt. Stworzył wiele istot, dużych i małych. Zwierzęta nie
miały jeszcze nazw i było ich bardzo mało, ale każde miało jedze-
nia pod dostatkiem.

9

Bibl_001_027.indd 9 28-04-2010 11:11:38
THE FIRST PEOPLE
Genesis 1-3
There were no people on the earth yet, and God wanted to make a
person like Himself. He created the first man – Adam – from the
dust of the earth, and gave him life. God allowed Adam to name
all of the animals. None of the animals was a good enough helper
for Adam. When Adam was sleeping, God took a part of his body
and created a woman for him. Adam was happy because he saw a
person that was like him. The woman had no name yet. The Lord
God was happy with this woman and blessed them.
God, out of His love, gave the best part of the earth to Adam
and the woman and called it the Garden of Eden. There was peace
there, and nobody felt afraid or ashamed. They both loved God
and knew that God also loved them very much. The only thing
they could not do was to eat from the tree of knowledge of good
and evil which grew in the middle of the garden.
One day, a snake tried to trick the woman to eat the forbidden
fruit. The woman wanted to choose well, but she fell into temp-
tation, and ate the fruit. Adam ate it, too. As soon as they were
done, they both felt fear. They knew they had done wrong. The
Lord God was very sad. He cared for His children, and He had to
punish them, so they would learn that bad choices need to be pun-
ished. Some choices are very good, but others bring suffering.

PIERWSI LUDZIE
Księga Rodzaju 1-3
Na ziemi nie było jeszcze ludzi i Bóg chciał stworzyć kogoś po-
dobnego do Siebie. Stworzył pierwszego człowieka – Adama –
z prochu ziemi i dał mu życie. Bóg pozwolił Adamowi nadać imio-
na wszystkim zwierzętom. Żadne z nich nie było odpowiednią
pomocą dla Adama. Gdy Adam spał, Bóg wziął część jego ciała
i stworzył dla niego kobietę. Adam był szczęśliwy, bo zobaczył ko-
goś podobnego do siebie. Kobieta nie miała jednak jeszcze imie-
nia. Pan Bóg był zadowolony z kobiety i pobłogosławił im.
Bóg, w swojej miłości, podarował Adamowi i kobiecie najlepszą
część ziemi, która nazywała się ogrodem Eden. Panowała tam
zgoda i nikt nie odczuwał lęku ani wstydu. Oboje kochali Boga
10

Bibl_001_027.indd 10 28-04-2010 11:11:41
i wiedzieli, że Pan Bóg również bardzo ich kocha. Jedyną rzeczą,
której nie wolno im było robić, to jeść owoców z drzewa poznania
dobra i zła, które rosło w samym środku ogrodu.
Pewnego dnia wąż próbował podstępem skłonić kobietę, aby
zjadła zakazany owoc. Kobieta chciała dokonać dobrego wyboru,
ale uległa pokusie i zjadła owoc. Adam też go zjadł. Gdy tylko
skończyli jeść, oboje poczuli lęk. Wiedzieli, że postąpili źle. Pan
Bóg był bardzo smutny. Troszczył się o swoje dzieci i musiał je
ukarać, aby nauczyli się, że złe wybory muszą mieć konsekwencje.
Niektóre wybory są bardzo dobre, ale inne powodują cierpienie.

11

Bibl_001_027.indd 11 28-04-2010 11:11:45
12

Bibl_001_027.indd 12 28-04-2010 11:11:49
LEAVING EDEN
Genesis 3
The Lord God commanded Adam and the woman to leave the Gar-
den of Eden. From that time on, they had to work hard for food to
eat. Adam named his wife, Eve, which means, “the mother of all
the living.” Adam and Eve knew that God would not stop His love
and care for them. But, it was tragic that because they did not
obey God, they would never again be as close to God as they were
in the Garden of Eden.

OPUSZCZENIE EDENU
Księga Rodzaju 3
Pan Bóg nakazał Adamowi i kobiecie opuścić ogród Eden. Od tego
momentu musieli ciężko pracować, aby mieć co jeść. Adam nazwał
swoją żonę Ewa, co znaczy „matka wszystkich żyjących”. Adam
i Ewa wiedzieli, że Bóg nie przestanie się o nich troszczyć i ich
kochać. Ale smutne było to, że przez swoje nieposłuszeństwo Bogu
nigdy już nie będą tak blisko Boga jak w ogrodzie Eden.

13

Bibl_001_027.indd 13 28-04-2010 11:11:53
CAIN AND ABEL
Genesis 4
After Adam and Eve left the Garden of Eden, their first children
were born – first Cain, and shortly after, Abel.
Cain worked on a farm, and he grew grain, and fruit. Abel took
care of animals.
One day, Cain became angry with God, for accepting Abel’s sac-
rifices over his own. Abel pleased God because he gave his best to
Him. The Lord God warned Cain not to do anything wrong, but
Cain chose to do evil. He tricked Abel to go with him to a field and
killed him there. God punished Cain by driving him away from
his land.
Cain was no longer able to produce crops. Eventually, he set-
tled in the land of Nod, which means “Wandering”.

14

Bibl_001_027.indd 14 28-04-2010 11:11:57
KAIN I ABEL
Księga Rodzaju 4
Po tym, jak Adam i Ewa opuścili ogród Eden, urodziły się ich
pierwsze dzieci – najpierw Kain, a krótko potem Abel.
Kain pracował na roli i uprawiał zboże i owoce. Abel zajmował
się hodowlą zwierząt.
Pewnego dnia Kain rozgniewał się na Boga z powodu tego, że
Bóg wyżej ocenił ofiarę Abla. Abel bardzo uradował Boga, gdyż
ofiarował Bogu to, co miał najlepszego. Pan Bóg ostrzegł Kaina,
by nie postępował źle, lecz Kain wybrał zło. Podstępem skłonił
Abla, aby poszedł z nim na pole, i zabił go tam. Bóg ukarał Kaina,
wyrzucając go z jego kraju.
Kain nie mógł już uprawiać ziemi. W końcu osiedlił się w kra-
inie Nod, co znaczy „Włóczęga”.

15

Bibl_001_027.indd 15 28-04-2010 11:12:01
NOAH’S ARK
Genesis 6-7
A long time passed. The people did not obey the Lord God. Man’s
intentions were evil all the time. God saw it all, and was very sad.
He felt the pain that people caused each other. He regretted that
He had made them. God decided to send a huge flood and take the
lives that He had given them. He promised to save only one man
and his family, Noah. Only Noah obeyed Him. God told Noah to
build a big boat – the ark and to bring his family and a pair of
animals from each kind, and to fill the boat with food.
Noah trusted God completely and did exactly as God had told
him. He went into the ark with his family. After them the ani-
mals, birds and many other living beings came. Then, God closed
the door of the ark, and sent a great rain. It rained for a very, very
long time…

ARKA NOEGO
Księga Rodzaju 6-7
Minęło dużo czasu. Ludzie nie byli posłuszni Panu
Bogu. Myśli, jakie rodziły się w sercach ludzi, były
cały czas złe. Bóg widział to wszystko i był bardzo
smutny. Czuł ból, jaki ludzie sprawiali sobie nawza-
jem. Pożałował, że ich stworzył. Bóg postanowił, że
ześle ogromną powódź i odbierze im życie, które im
dał. Obiecał ocalić tylko jednego człowieka i jego ro-
dzinę. Tylko Noe był Mu posłuszny. Bóg kazał No-
emu zbudować wielką łódź – arkę, wprowadzić do
niej jego rodzinę oraz po parze zwierząt z każde-
go gatunku i napełnić łódź żywnością.

16

Bibl_001_027.indd 16 28-04-2010 11:12:03
Noe całkowicie zaufał Bogu i zrobił dokładnie tak, jak Bóg mu
powiedział. Wszedł do arki ze swoją rodziną, a po nich weszły
wszystkie zwierzęta, ptaki i wiele innych żywych istot. Potem Bóg
zamknął drzwi arki i zesłał wielki deszcz. Deszcz padał bardzo,
bardzo długo...

17

Bibl_001_027.indd 17 28-04-2010 11:12:05
THE GREAT FLOOD
Genesis 7-8
The rain fell as if a whole sea was poured out of the sky. For forty
days and forty nights, they heard rain pouring down, hitting the
roof of the ark. The flood covered all the lands, and the people
and animals drowned. Noah, and his family and the animals were
saved in the ark, and finally God showed His mercy by sending a
wind that began to dry the land.
One night, Noah woke up and saw that although the waves
were pounding at the ark, the sound of rain was gone. It stopped
raining at last! He felt thankful to God for saving them. Even the
animals expressed a great joy.
Noah and his family turned to God in thanksgiving. The Lord
promised that He would never again destroy His creatures. God
placed a rainbow of many colors in the sky as a sign of that prom-
ise.

POTOP
Księga Rodzaju 7-8
Deszcz padał, jakby całe morze wylewało się z nieba. Przez
czterdzieści dni i czterdzieści nocy słyszeli tylko deszcz bijący
o dach arki. Powódź zalała wszystkie lądy, a ludzie i zwierzęta
utonęli. Noe, jego rodzina i zwierzęta czekali w łodzi, aż w końcu
Bóg okazał Swe miłosierdzie i zesłał wiatr, który zaczął osuszać
ziemię.
Pewnej nocy Noe obudził się i zauważył, że choć fale uderza-
ją o łódź, nie słychać już deszczu. Nareszcie przestało padać! Był
wdzięczny Bogu za to, że ich ocalił. Nawet zwierzęta okazywały
ogromną radość.
Noe i jego rodzina z wdzięcznością zwrócili się do Boga. Pan
obiecał, że już nigdy nie zniszczy Swoich stworzeń. Bóg umieścił
na niebie kolorową tęczę jako znak tej obietnicy.

18

Bibl_001_027.indd 18 28-04-2010 11:12:09
19

Bibl_001_027.indd 19 28-04-2010 11:12:13