KERTAS KERJA SUDUT PANITIA SEJARAH SK SEKSYEN 11 KOTA DAMANSARA

1. PENDAHULUAN

Projek sudut Panitia Sejarah

di persekitaransekolahmerupakansuatulangkahp e n t i n g d a n b e r t u j u a n u
ntuk menyediakan suasanapembelajaran

y a n g kondusifdanbermaklumatterutamanyabagimatapelajaranSejarah yang julung
kali diperkenalkanpadatahun 2014 kepadamurid-
muridsekolahrendaholehKementerianPelajaran
Malaysia.ProjekSudutPanitiaSejarahiniamatdiperlukankeranasudutiniadalahper
tama kali ingindiwujudkandanbertujuanuntukmemaparkanpelbagaibahan
yang berkaitandengansejarah Negara atauduniasepertibahan-bahanartifak,
maklumatzamanprasejarah, informasitentangpradanpascakemerdekaan
Negara Malaysia.Ianyajugaberasaskankepadakesedaranbahawa proses
pembelajarantidakharusterikatdanterhadkepadaapa yang berlaku di
dalamruangkelastetapimelibatkanpersekitaransekolah yang ceria
danberupayamerangsangdanmembinakecemerlanganintelekdansahsiahmurid.

2..MATLAMAT

Menjadikanpersekitaransekolah ceria, bermaklumatdanberupayamerangsangintelek,sahsiah, sifatingintahudanminatmurid,
selarasdenganhasratuntukmenjadikansekolahsebagaipusatberinformasibagipenyaluranmaklumatkepadasemua.Mewujudka
nsebuahSudutPanitiaSejarahyang kemas ,cantikdanbermaklumatdarisegiinformasitentangsejarah, bahan-
bahan bantu pembelajarandan mural yang indah.

3. MISI

Menyediakanpersekitaransekolah yang ceria dan berupayamerangsang kecemerlanganakademikdansahsiahmurid.

4. OBJEKTIF

Antaraobjektifperlaksanaanprojekiniialah :

1. Menyediakansuasana yang bolehmerangsangintelekdansahsiahmurid.

2. MeningkatkansifatingintahudanminatmuridkepadaSejarah.

1

Merancangaktivitibersamadanmengenalpasti guru yang bertanggungjawabdansasaran projek. Meningkatkansifatmenghargaikebersihandankeceriaan di kalanganmurid. PELAN PELAKSANAAN PROJEK PenyediaanjadualkerjamenggunakanCarta Gantt. AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA PENASIHAT : PN MAIMOON BT DUSA 2 . 7. Gotong-royongmembersihkankawasanprojek. Pembahagiantugasanmengikutkerjadanmasa. v. 5. Pembentanganstrukturprojek.Keberkesananakandinilai. Membebaskanproses pembelajarandaripadaruanglingkupkelas. 6.3. KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaranprojek ialahuntukparamuriddan guru-guru SK Seksyen 11 Kota Damansaraserta paraibubapadanpelawatkesekolah. Membincangkanaktivitidanprojek di peringkat AJK induk . iii. METODOLOGI/KAEDAH i. ii . Memperbaikidanmencantikkandekorasidi kawasanprojek. 5.PemerhatiandanlawatankekomponenSudutPanitiaSejarah. 8. Mempelbagaikansumberpengajarandanpembelajaran.Kertaskerjaditulisdanperancangan yang telahdisusundilaksanakan . 4.

ANGGARAN KOS MENGIKUT CADANGAN DAN SUMBER KEWANGAN Bil Perkara kuantiti Jumlah Kos 3 .Guru Besar PENGERUSI : EN NIK AZMAN BIN KUNDOR GPK Kurikulum PENYELARAS : PN HUSNA MAHIRAH BINTI HASAN ( KetuaPanitiaSejarah) SETIAUSAHA : PN AZILA BINTI IBRAHIM AJK : Guru Sejarah SK Seksyen 11 Kota Damansara 9.

00 8 Kainskerting 3 meter 50.00 4 Cat Minyak 8 300.PERUNTUKAN Peruntukandaripadamatapelajaranterasiaitu lain-lain matapelajaran (Sejarah). 1 UpahMembuatLukisan Mural (15x8 kaki) x 1200.00 RM10 2 Cat putih 1 40.00 6 KertasLaminasi I 50.00 9 Pokok 4 pasu 150.00 JUMLAH RM2160.00 7 MemasangPapanTanda“Unit PanitiaSejarah” 1 300.00 3 Cat warna 1 50.00 10. 4 .00 5 Kertaswarna 2 20.

ceria danboleh merangsangkecemerlanganmurid- muriddalambidangakademikdansahsiah...... (HUSNA MAHIRAH BINTI HASAN) Penyelaras Projek Unit PanitiaSejarah SK Seksyen 11 Kota Damansara... Akhirnya. Sekian........ dengankerjasamapelbagaipihakdiharapkanProjek Unit PanitiaSejarah SK Seksyen 11Kota Damansarainiakanmendapatmanfaatdanmemberipelbagaifaedahsertainformasikepadawargasekolah SK Seksyen 11 Kota Damansara..Sehubunganitu. DisemakOleh : 5 .......... PENUTUP Adalahdiharap agar perancangan yang telahdisusunakanberjalandenganlancar di sampingmendapatkerjasamadanperhatiansemuapihak..Diharapkansegalacadangan danmasalah yang dikemukandalamkertaskerjainiakanmendapatperhatian yang sewajarnyadaripadapihakpentadbiransekolahsupayaprojekinidapatdijalankanmengikutperancangan yang telahdirancangolehpihakjawatankuasaUnit PanitiaSejarah SK Seksyen 11Kota Damansara.11....... kertaskerjainitelahdirancanguntukmencapaimatlamattersebut.. Disediakanoleh : ....TujuanuntukmemastikanProjek Unit PanitiaSejarahinisentiasaberadadalamsuasanabersih... terimakasih......

. 6 ........... (EN.... NIK AZMAN BIN KUNDOR) PenolongKananPentadbiran SK Seksyen 11 Kota Damansara..............................