DMAIC model

Auteur : Six Sigma
Vakgebied : Management
Beschrijving : Een gestructureerde middel voor procesoptimalisatie en verbetering. Er
zijn 5 stappen :
1.. Define
2. Measure
3. Analyze
4. Improve
5. Control
Relevantie : Verbeteren en optimaliseren van processen en kostenminimalisatie.
Logistiek
KOOP concept

Auteur : N.B.
Vakgebied : Management, logistiek
Beschrijving : Ergens in het totstandkomingsproces wordt het product/de dienst
overgedragen aan de klant = het KOOP. Product/dienst en klant worden aan elkaar
gekoppeld
Relevantie : Plannen van goederenstroom

Algemene economie

Auteur: R. Schöndorff, J.F.B. Pleus &
C.A. de Kam
Vakgebied: Algemene economie
Beschrijving: Het SGR model geeft
kenmerken over de structuur, het
gedrag wat daarop volgt en het
resultaat. Dit kan later weer gerelateerd
worden aan gedrag en structuur. Al de
aspecten die onder structuur, gedrag en
resultaat vallen zeggen iets over de
interne concurrentie-intensiteit van een
bedrijfstak.
Relevantie: Het SGR model kan
gebruikt worden om inzicht te krijgen in
de interne concurrentie-intensiteit. Dit
is van belang voor eventuele toetreders,
maar ook voor bedrijven die al langer
gevestigd zijn in de bedrijfstak. Het
geeft namelijk inzicht in hoe de interne
concurrentie er op dit moment uit ziet
en hoe deze zich in de toekomst
ontwikkelt
Administratieve Organisatie

Typologie van Starreveld
Auteur: Mark Paur & Marc Mittelmeijer
Vakgebied: administratie organisatie
Beschrijving:
De typologie van starreveld geeft een indeling van typen bedrijven. Hetzelfde type bedrijf
heeft dezelfde soort processen, risico's en maatregelen.

Relevantie:
Doordat bedrijven kunnen worden ingedeeld is het makkelijker om bedrijven sneller te
begrijpen. De bedrijven die onder hetzelfde type vallen hebben namelijk dezelfde soort
processen, risico's en maatregelen. Deze zijn dus ook sneller toe te passen en te
begrijpen. Als je een bedrijf van een bepaald type snapt, is het gemakkelijk een
bedrijven die binnen hetzelfde type vallen te doorgronden.
AO gereedschapskist
Auteur: Mark Paur & Marc Mittelmeijer
Vakgebied: Administratieve Organisatie
Beschrijving:
De AO gereedschapskist geeft aspecten weer die ervoor zorgen dat de risico's binnen het
desbetreffende bedrijf worden verminderd en de informatie betrouwbaar kan blijven.
Relevantie:
Door gebruik te maken van een de aspecten uit de gereedschapskist kan de informatie
betrouwbaarder worden en de risico's worden uitgesloten.

Inkoop

Waardeketen van Porter
Auteur: Porter
Vakgebied: Inkoop
Beschrijving:
De waardeketen van Porter verdeelt de activiteiten in primaire en secundaire activiteiten.
Onder de primaire activiteiten vallen: ingaande logistiek, operaties, uitgaande logistiek,
markting en verkoop en service. Onder de secundaire activiteiten vallen: verwerving,
technologische ontwikkeling, HRM en infrastructuur.

Relevantie:
Dit model wordt gebruikt om het concurrentievoordeel van een onderneming te bepalen.
Het is ook van groot belang dat de kernacitviteiten waarde toevoegen aan het
eindproduct en dat de activiteiten op de juiste manier op elkaar aansluiten.
Portfoliobenadering van Kraljic
Auteur:
Vakgebied: Inkoop
Beschrijving:
Bij de portfoliobenadering wordt gekeken naar twee aspecten: de invloed op de winst en
het inkooprisico. Hierbij ontstaan vier categorieën: hefboomproducten, strategische
producten, routineproducte en knelpuntproducten.

Relevantie:
Ieder soort product heeft een ander soort benadering:
Hefboomproducten;
- Korte termijn contracten
- Competitive bidding
- Prestaties controleren

Strategische producten:
- Strategische partnerships
- Product development (op zoek naar alternatieven)
- Vendorrating (prestaties controleren)

Routine producten:
- Standaardisatie en bundeling
- Leveranciersreductie
- Vereenvoudiging van het bestelproces en logistiek
- Vendor Managed Inventory (leverancier houdt de voorraad bij)

Knelpunt producten:
- Lange termijn contracten
- Nadelige gevolgen bestrijden
- Richting routine kwadrant (alternatieven)
- Overspecificatie aanwezig

Recht
Europees aanbesteden
Auteur: Zeijl, A.M.M.M. Van.
Vakgebied: recht
Beschrijving:
Er moet worden aanbesteed als er sprake is van overheden, publiekrechtelijke
instellingen en verenigingen of samenwerkingsverbanden. Zij moeten aanbesteden als
het werken, leveringen of diensten betreft. Aan deze werken, leveringen en diensten zijn
drempelbedragen gekoppeld. Aan deze drempelbedragen moet voldaan worden om aan
te besteden. Hierbij wordt uitgegaan van een periode van 4 jaar.
Relevantie:
Europees aanbesteden is van belang om de interne markt te bevorderen. Door Europees
aan te besteden wordt er gekeken naar de economisch meest voordelige aanbieding en
worden niet alleen de lokale, bekende ondernemingen gekozen.

Totstandkoming in de nakoming
Auteur: Zeijl, A.M.M.M Van.
Vakgebied: recht
Beschrijving:
Bij tekortkoming in de nakoming wordt er onderscheidt gemaakt tussen toerekenbare
wanpresatie en niet toerekenbare overmacht. Als er sprake is van toerekenbare
wanprestatie wordt er nog onderscheidt gemaakt tussen 'aan zijn schuld te wijten' en
'voor zijn risico'.
Relevantie:
Als er sprake is van tekortkoming in de nakoming zijn er gevolgen aan verbonden. Om de
gevolgen in werking te laten treden moet het echter wel eerst duidelijk zijn of er sprake
is van toerekenbare of niet toerekenbare overmacht. Als het vervolgens ook voor zijn
risico is krachtens de wet, een rechtshandeling of verkeersopvattingen is degene
risicoaansprakelijk.