1. It is the land part of the earth. 8.

Which of the following are the types of
a. atmosphere a Valley?
b. lithosphere a. lowland
c. hydrosphere b. land between hills and mountains
d. biosphere c. a and b
d. none of the above
2. The following are different landforms
except: 9. True or False: Most valleys on dry land
a. mountains are formed by the running water of
b. valleys streams and rivers. ____________
c. hills
d. river 10. True or False: Valleys in lowlands
have high slopes.
3. It is a type of landforms that is large
and tall rocky areas of land that come up 11. It is a large area of flat land. It is
out of the Earth’s surface. usually populated because the soil and
a. Hills terrain are good for farming, and roads
b. Valley and railways are easily built between
c. Mountains towns and cities.
d. Dessert a. Valleys
b. Hills
4. The highest landform on Earth is a c. Plains
mountain in Nepal named ____________ d. Volcanoes
a. Mt. Everest
b. Mt. Fuji 12. It is an opening in the earth’s crust
c. Mt. Makiling where lava, dust, and gases are ejected
d. Mt. Buntis into the surface during eruptions.
a. Mountains
5. ________ are mountains in a chain that b. Volcanoes
are thickly forested and serve as a c. Hills
sanctuary for many different organisms. d. Valleys
a. Formation
b. Ranges 13. True or False: The most prominent
c. Changes part of the volcano is the cone, formed
d. Flow by the mountainous accumulation of
volcanic materials. ______________
6. True or False: Mountains are important
because they serve as protection from 14. True or False: Crater is a steep-walled
harsh weather conditions or very strong depression at the peak of the volcano.
winds. ___________ ________

15. The following are active volcanoes in
7. __________ are areas that receive little the Philippines except:
or no rain through the years. They have a. Mount Taal
dry air and a lot of wind. b. Mount Pinatubo
a. Mountains c. Mount Mayon
b. Valleys d. Mount Makiling
c. Plains
d. Dessert 16. True or False: Volcanic eruptions do
not cause a serious impact on living
things. _____________

rock d. springs d. d. _________ _________________________________________ a. True or False: Soil erosion is the 32. Ores a. lead. 34. True or False: Volcanoes eject very b. ocean a. ___________ d. pond d. water b. sand c. It is a vast body of saltwater that 20. The following are different bodies of and decayed plants and animals. Lakes are large bodies of inland __________________________________________ water. lakes c. ________ are found under the ground and contain metals like copper. It is a. a and b when heavy rains and strong winds occur. c. clay d. and 31. Clams c. oceans b. lava Ocean. hills a. smores sometimes called very large lakes. Yes or No: Sea is larger than the d. river b.It is the water part of the earth. rivers. _________ is used to make different separates or surrounds continents. . a. ________________ 33. b. decorative jars. sea water. a. streams usually happens and much soil is eroded c. sea d.True or False: In flat areas. earth’s surface is covered with water. earthen jars for storing a. ________________ water and wind. Very small lakes are called: b.True or False: More than ¾ of the important components of the lithosphere. hydrosphere benefits in the environment. rivers b. 26. True or False: Fresh water is found in the ocean and saltwater is found in rivers 24-25. streams c. atmosphere 17. asphalt 30. biosphere 18. air 29. a. List two ways to help in and streams. soil c. __________________ ______________________ 19. river c. ponds b. It is a smaller division of the ocean silver. soil erosion a. pond b. that is partially enclosed by land. Flowing water includes: 23. pots for plants. stream 22. none of the above. _____________ 21. lithosphere rich nature of materials that produce c. ___________ conserving the soil. It is made up of tiny pieces of rocks 28. 35. True or False: Scientists say that process wherein soil is brought down oceans produce 80% of the oxygen we from highlands to lowlands by agents like breathe. and other b. lake ceramics for home use. True or False: Rocks and soil are the 27. It is a water except: very important natural resource.

True or False: Water pollution affects 44. 37. it gives us food b. All of these.36. smell. There will be drought wherein the skin gets burned and c. sunburn 38. 45. hygrometer d. fly kites during weekends. burning garbarge d. avoid eating food rich in minerals. There will be less food for the people becomes painful due to excessive d. wrinkles a. What do you call the condition b. It helps us see things around c. It makes us perspire a lot. wind vane b. . cumulus b. Which is a way of protecting oneself the color. anemometer c. ionosphere b. spraying with insecticide 39. swim a lot after lunch. exosphere c. hotness or coldness of air c. troposphere d. stratus d.Where in the atmosphere are clouds formed? a. What is air temperature? a. d. avoid too much exposure to sunlight. a. drying b. amount of water vapor in air d. and quality of water.What weather instrument detects the direction of the wind? a. cutting trees b. It from too much exposure to the sun’s leads to the death of aquatic plants and rays? animals. thermometer 42. are polluted? d. planting trees c. strength of the wind b. dehydration d. What will happen when water and soil c.Which one helps prevent air pollution? c. What is not a good effect of sunlight? a. exposure to the heat of the sun? a. Which of the following is also known as rainclouds? a. stratosphere 43. _______________ a. amount of rainfall 41. There will be famine and epidemic. cirrus 40. It makes our clothes dry fast. b. nimbus c.

 Naku. ___3. Sa bakuran naglalaro. Dito tayo sasakay ng dyip. Sundin mo ang mga batas trapiko. Malakas ang boses niya. _________________________________________ 5. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang pagpapanatili ng kalusugan ng mga bata ay  1. Sinusubaybayan ng mga magulang ang paglaki at kalusugan ng kanilang mga anak. 3. Ang sinabi niya sa amin. Sina Rosie.Magsulat ng tsek () sa patlang kung ang mga lipon  4.  aralan para sa unang araw ng pasukan. Magsisimula sa unang Lunes ng Hunyo ang  Isulat sa patlang ang angkop na panapos na bantas  pasukan sa aming paaralan.  ___9. ____ 15.  ___5. Walang pasok bukas. Eric.  tungkulin ng mga magulang. Sarado ang tindahan.  (pakiusap). Bilisan na natin. Gamitin  ___6.  ___10. Ang silid ay malinis.  sa hulihan ng bawat pangungusap. PU (pautos). Kunin mo ang sukli.  _________________________________________ 2. at Nena. Ang nanay nila ay nagpatahi ng mga bagong  ___2. Sina Carmela. ____ 12. May bababa ba sa highway?  puso at baga.  ___4. Ang paninigarilyo ay nakadudulot ng sakit sa  ____ 11. 2. Mahaba pala ang pila tuwing umaga. Nanood ka ba ng balita sa telebisyon kagabi__  bagong kagamitan para sa eskuwela. at Cecile ay bibili ng mga  1. Tinawagan ko siya kanina.  ____ 2. Pakiabot po ang bayad ko.  3.  Salungguhitan ang buong panaguri ng bawat  _________________________________________ pangungusap. May bakanteng upuan pa ba?  ____ 7. Masakit ang tiyan ni Rodel. PD (padamdam).  Isulat sa patlang ang uri ng pangungusap.  pangungusap.  (patanong). Malaking bahay sa kanto.  ____ 3. Ang mga sentrong pangkalusugan ng pamayanan  Gawing pangungusap na patanong ang bawat  ay magbibigay ng libreng bakuna sa mga sanggol. Ako at si Paul ay magpapalista sa Paaralang  Elementarya ng Lucban.  3.  5.  ___1.  ____ 10. May dalang aklat.  ang mga sumusunod na titik: PS (pasalaysay). bawal tumigil ang dyip diyan!  mga sanggol na binakunahan.  uniporme sa kaibigan niyang modista.  ____ 5. Kung ito ay parirala. at PK  ___8.  Salungguhitan ang buong simuno ng bawat  ____ 8.  ___11. PT  ___7. Tuwing Sabado dumarating.  1. Para po!  2.  1. Nakausap ko na si Ginang Alvarez. ____ 9. Pakitulungan ang matanda sa pagsakay. Ang mga magulang ni Bettina. Maria. Magsipilyo ka muna bago ka matulog__  . Hoy.  ____ 1.  ____ 4.  2. Pakibaba po kami sa palengke.  ____ 13. pangungusap na pasalaysay. Nakinig nang mabuti. Dadaan po ba kayo sa palengke?  ___12.  magsulat ng ekis () sa patlang. Huwag kang sumabit sa dyip. Mas makakaiwas sa mga nakakahawang sakit ang ____ 14. ____ 6. bawal sumingit sa pila!  ___13.  ___15. Walong piso ang pasahe.  ___14. May parating na bagyo.  4. Inaayos at inihahanda ng mga guro ang mga silid­ ng salita ay pangungusap.

  1. Tawagan mo ako sa opisina kung may dumating  na sulat mula kay Ernesto. Aling kamiseta ang isusuot mo. Napakaganda ng ginto______ singsing ng  reyna!  7.3.  5. Masyado______ matao ang mga mall tuwing  ako ng mga bagong aklat para sa pasukan.  pinapaliguan niya ang kanyang sanggol. Limandaan______ piso ang sinukli sa kanya ng  2.  9. Sasama ako sa inyo manood ng sine  ____________ papayagan ako ng aking mga  Ikahon ang pangatnig sa bawat pangungusap. ang puti _______ 2. Kumakanta ang babae ____________  pinakamalapit ______ ospital. Nasuot mo na ba ang damit ______ regalo ng  ninang mo?  3.  ____________ ipagdiriwang natin ang kanyang ika­ 5.  7. bawal magtapon ng basura diyan__  8.  Isulat sa patlang ang pangatnig na bubuo sa  o na).  magulang.  1. Nakakainis talaga__  pakikinggan mo na lang ang balita sa radyo?  9. May mga bahay ______ bato na nakatayo pa sa  ang asul?  Vigan. Uminom na ako ng gamot kaninang umaga  siyamnapu’t na kaarawan. ngunit masakit pa rin ang ulo ko hanggang ngayon.  4.  . Magbaon ka ng payong dahil baka umulan  10. Ang matamis ______ mangga ng Pilipinas ang  paborito kong prutas. Maganda nga ang dalaga ____________  5. Si Tita Mia o si Ate Lisa ang sasama sa aming  muna?  klase sa lakbay­aral.  5. ­g. Salamat sa regalo mo subalit sa Disyembre pa  6.  pangungusap.  2. Nakaluto na ako ng pinakbet dati pero  4.  pagsusulit ____________ nag­aaral siya gabi­gabi. Naku. Wala akong tiwala kay Raul dahil madalas siyang 10. Nakopya mo ba ang takdang­aralin sa pisara__  nakalimutan ko na ang ibang sangkap.  7.  3. Magaling umawit si Joey at mahusay magtugtog  8. dinala siya sa  6. Manonood ka ba ng balita sa telebisyon o  8. Nauuna ang pula______ kotse sa karera. Bibisitahin natin si Lola sa Sabado  magsinungaling sa akin. Pakisabi kay Nanay na uuwi na ako__  ang kaarawan ko. Nais niyang makakuha ng mataas na marka sa  bansa sa buong mundo.  9. Mag­iipon ako ng pera ____________ makabili  8. Hoy. Dahil sa mataas na lagnat.  6.  Tom.  natatakot siya sa malalakas na alon ng dagat. napakasarap ng luto mo__  7. Ang Qatar ay isa sa mga pinakamayaman ______ 4. Paano kaya tayo makakatulong sa kanila__ mamayang hapon. Makinig ka nang mabuti sa mga magulang mo__  9.  malapit na ang Pasko.  4. Wow.  6. Si Myra ay takot pumasok sa madilim ______  masungit naman siya. Dadalhin ko ang itim na maleta at ang pulang bag sa eroplano. Maliligo ka na ba ____________ magsisipilyo ka 3.  silid. Isulat sa patlang ang tamang pang­angkop (­ng.  1.  10. Gusto ni Ben matutong lumangoy ____________ ng gitara si Dean. Mahusay gumuhit ____________ magpinta si  kahera. nakalimutan kong kunin ang sukli__  10.