Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” d in Târgu Jiu, Seria Mens Sana , Nr.

1&2 / 2011

OARE ŞTIM SĂ NE PĂSTRĂM DO WE REALLY KNOW HOW
SĂNĂTATEA PRIN ALIMENTAŢIE? NUTRITION BUILDS HEALTH

Lector univ. dr. Delia NICA-BADEA PhD Lecturer Delia NICA-BADEA
Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu “Constantin Brancusi” University of Targu-Jiu

Rezumat: Alimentaţia este unul dintre factorii cu Abstract: Diet is one of the factors decisive
influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării armonioase şi influence on the development of harmonious and
echilibrate a omului, menţinerea acestuia la capacitate balanced man, keep it to normal working capacity
normală de muncă, într-o stare fizică şi psihică adecvată. in an appropriate mental and physical condition.
Toate alimentele se pot încadra într-o dietă sănătoasă care All foods can fit into a healthy diet that requires
impune alegerea unor alimente - includ tipurile şi selection of foods - including types and amounts
cantităţile de substanţe nutritive din necesarul zilnic of daily nutrients to maintain health and prevent
pentru a menţine sănătatea şi a preveni îmbolnăvirea. În illness. In the modern world the question of
lumea modernă se pune problema cunoaşterii regulilor knowledge of general rules for a healthy diet to
generale pentru o alimentaţie sănătoasă pentru a evita avoid foods or components proven to be harmful
alimentele sau componentele demonstrate ca fiind to human nutrition, from different points of view
dăunătoare în nutriţia umană, din diferite puncte de (sweet juices, some fast food, trans fats sources,
vedere (sucurile dulci, unele produse fast-food, sursele de etc.), healthy eating does not mean the application
grăsimi trans, etc.), alimentaţia sănătoasă nu înseamnă of mathematics, but follow the general rules
aplicarea matematicii, ci urmarea unor reguli generale relating to the balance and diversity..
care ţin de echilibru şi diversitate.

Cuvinte cheie: alimente, alimentaţie, sănătate Keywords: food, nutrition, health

I. Introducere I. Introduction
Preocupările ştiinţifice privind studiul Scientific concerns regarding the
alimentaţiei umane par a fi de dată recentă, study of human consumption appear to
deşi din cele mai vechi timpuri s-au făcut be recent, although in ancient times
diverse legături între alimentaţie şi sănătate. there have been various links between
Devenită o problemă globală a omenirii, diet and health.
alimentaţia tinde a deveni o preocupare de Become a global problem of
masă, fapt ce impune necesitatea cunoaşterii humanity, food tends to become a
în medii tot mai largi a unor elemente mainstream concern, which imposes the
privind: need to know all environments on
 principiile generale ale alimentaţiei broader elements:
ştiinţifice generale;  general principles of general
 necesarul de substanţe nutritive pentru scientific nutrition;
organism;  necessary nutrients for the body;
 grupele de alimente şi ponderea lor în  food groups and their share in
alimentaţia raţională; rational nutrition;
 sursele de poluare a alimentelor;  food sources of pollution;
 riscurile asumate prin consumul unor  risks assumed by eating certain
alimente. foods.
Nutriţia este o ştiinţă în continuă evoluţie, Nutrition is an evolving science, there
apar în permanenţă date ştiinţifice care are always scientific data that confirms

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Mens Sana Series, Issue 1&2 / 2011

75

fie în starea lor naturală. The de comportament şi al preferinţelor. este tot mai strâns legată today. less cât mai naturale. prelucrate în modalităţi speciale. nutriţie. are processed in este acea formă de terapie care utilizează special ways. Seria Mens Sana . cu care specialiştii din agreed without reservation and could not toate timpurile au fost de acord. Se foloseşte în formele diseases. illness.care are drept which make possible the emergence of scop corectarea sau înlăturarea cauzelor care diseases. acute de boală sau în acutizarea unor boli  background diet therapy . fără rezervă be replaced was diet. de lungă durată. and symptoms considered tot unitar. Este so. keep it menţinerea acestuia la capacitate normală de to normal working capacity in normal muncă. nutrition. alimente provide consumer food as natural. therapeutics. therapy that uses the form of the food. de alimentaţie. manifestation. Dietoterapia sau terapia prin alimentaţie or in their natural state. as remedies against alimentele. aims to correct or eliminate the causes  dietoterapia de fond . with specialists of all time Elementul terapeuticii. Se foloseşte în long duration.. of harmonious and balanced man. mai puţin nocive care să harmful to match while the peculiarities corespundă în acelaşi timp. ca remedii Diet therapy and dietary therapy is împotriva diferitelor afecţiuni.Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” d in Târgu Jiu. Is it normal to be şi care nu a putut fi înlocuit. 1&2 / 2011 confirmă sau contrazic idei clasice.un mijloc ştiinţific prin science diet represents . cu or contradicts traditional ideas with influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării decisive influence on the development armonioase şi echilibrate a omului. Nr. fiindcă modul de element sanogenesis and morbidity all alimentaţie este cel mai important element de over the world today is more closely sanogeneză. inherited or earned". Mens Sana Series. there is a functional bolile cronice. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. for how food is the most important normal să fie aşa. în care există disturbance deeper structures of the o perturbare mai profundă a structurilor body. iar morbiditatea actuală pe toate related to diet. modul de viaţă al Diet therapy or dietary therapy is omului zilelor noastre.which cronice. particularităţilor of behavior and preferences. Dietetica este astăzi considerată o ştiinţă în Dietetics is today considered a care dieta reprezintă . It is used in acute forms urmăreşte înlăturarea sau ameliorarea of the disease or aggravation of chronic manifestării bolii. funcţionale ale organismului. fie various diseases. lifestyle man meridianele lumii. într-o stare fizică şi psihică normală. iar simptomele considerate essential by allopathic physicians are neesenţiale de către medicii alopaţi sunt evaluated and analyzed according to evaluate şi analizate conform propriei their own conceptions of health and concepţii despre sănătate şi boală. Ea are în vedere tehnologiile menite să It envisions technologies designed to pună la dispoziţia consumatorului. Issue 1&2 / 2011 76 . a fost dieta..a scientific way care se poate corecta o tară biochimică that can correct a biochemical country moştenită sau câştigată”. discussed theoretically and practically in Dietoterapia sau terapia prin alimentaţie two ways: este abordată teoretic şi practic în două  symptomatic diet therapy - moduri: aims to remove or relieve disease  dietoterapia simptomatică . The use of chronic diseases of fac posibilă apariţia unor boli. physical and mental condition. Diet therapy considers the body as a Dietoterapia consideră organismul ca un whole.

They seem to exceed the capacity of Aceştia par a depăşi capacitatea de suport the human body. Impact of food on health sănătăţii În decursul evoluţiei speciei umane. o a breach of the general principles o nerespectarea principiilor generale ale of a rational scientific diet. o şi alţi factori. generând dezechilibre the systems default normal operation. After you rehab therapy. Mens Sana Series. o a development of the food o dezvoltarea industriei alimentare industry (processing of raw materials.power and o stilul de hrană adoptat de om în urma modern technology (fertilizers. dezvoltării agro-alimentare şi a tehnologiei pesticides. species). eliminatory organs digestiv. II. pe cale the body must be recharged energy and respiratorie şi printr-un anumit fel de viaţă şi nutrient by the respiratory route and by alimentar [1. Nr. Desemnează toate Intoxication. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. o permanentă preocupare. (procesarea materiilor prime alimentare. După ce s-a făcut terapia detoxification being made by them. Seria Mens Sana . selecţionarea de specii înalt productive). creating imbalances in a organismului uman. reîncărcat energetic şi nutritiv. pesticide. liver and o mare importanţă în dietoterapie. Bolile apar Detoxification or purification. 2]. During human evolution. digestive tract. Issue 1&2 / 2011 77 . Designates all perturbările metabolice apărute ca urmare a metabolic disturbances that result from moştenirii genetice. food. alimentelor într-un mod cât mai plăcut. 2]. Today it is increasingly obvious and Astăzi este tot mai evident şi recunoscut acknowledged that the food. Gastrotehnia ca parte a ştiinţei nutriţiei. tubul them. concern in our time become a true art. food additives). de dezintoxicare. unei alimentaţii ştiinţifice raţionale. mai appealing to human taste. iar simptomele bolilor with metabolic waste products and semnifică lupta organismului de a localiza symptoms of illness means to locate the aceste toxine şi de a le înlătura. of the science of nutrition is precisely reprezintă tocmai această artă a pregătirii this art of preparing food in a pleasant. selecting highly productive moderne (îngrăşăminte chimice. a stilului de viaţă şi a genetic inheritance. o and other factors. gall bladder) are assigned great dezintoxicarea făcându-se prin acestea. devenind în timpurile noastre o adevărată Gastrotehnia (cooking technique) as part artă. ca urmare a unei intoxicări cu produse Diseases occur as a result of intoxication metabolice reziduale. body fight these toxins and remove organelor eliminatorii (pielea. 1&2 / 2011 Există trei concepţii fundamentale în There are three fundamental concepts dietoterapie: in diet therapy: Intoxicarea. ficatul şi vezica biliară) li se atribuie (skin.Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” d in Târgu Jiu. rinichii. De aceea. aditivii alimentari). Dezintoxicare sau purificare. a constant problemă. preparation pregătirea alimentelor a reprezentat o of food was a problem. the human faptul că prin alimentaţie. lifestyle and the celui alimentar. atrăgător pentru gustul omului. asupra body works more stressors: organismului uman acţionează mai mulţi o a style of food taken from the factori de stres: development of agro man . Therefore. Reîncărcarea. kidneys. organismul trebuie Recharging. importance to diet therapy. a way of life and food [1. Impactul alimentelor asupra II.

nitrogen. are multe related to tourism service.  lipid (carbon.  furnizarea componentelor structurale proteins. Substanţele nutritive reprezintă compuşii Nutrients are chemical compounds of chimici ai alimentelor. o a demand to food. lipide). lipids. body work (carbohydrates. minerale). hydrogen. oxigen). proteins.  vitamine (compuşi organici: carbon. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu.  vitamin (organic compounds of hidrogen. oxigen şi  protein (carbon. free). fat. apă). minerals. has many implicaţii şi răspunderi sociale (hedonic) implications and social responsibilities privind: (hedonic) on: o satisfacerea nevoii de hrană. proteine. oxygen). oxigen. over 50 nutrients essential about 45. hydrogen. keep it to armonioase şi echilibrate a omului. dezvoltării şi menţinerii  providing structural components ţesuturilor tisulare şi a fluidelor (proteine. oxigen). hidrogen. minerals). hidrogen. proteine. 1&2 / 2011 în mecanismele prestabilite ale funcţionării Diet is one of the factors decisive normale. development lipide. lipide). lipids). apă). Funcţii esenţiale: Essential functions:  furnizarea surselor energetice pentru  providing energy sources for the activitatea organismului (carbohidraţi. lipids). Alimentaţia este unul dintre factorii influence on the development of cu influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării harmonious and balanced man. hydrogen. oxygen). lipide. [5]. water). necesare creşterii. când Feeding activity. environment (water. Seria Mens Sana .  proteine (carbon. liberi). Se găsesc în alimente organism. oxygen nitrogen). condition. necesari desfăşurării food necessary for the activity of the activităţii organismului. oxigen). o corelarea satisfacţiei subiective cu o correlation of subjective cerinţele fiziologice.  apa (hidrogen.  minerale (compuşi anorganici. Mens Sana Series.  mineral (inorganic ions. and maintenance of tissues and  reglarea proceselor metabolice tissue fluids (protein. Clasificare: Classification:  carbohidraţi (carbon. Issue 1&2 / 2011 78 . oxygen).Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” d in Târgu Jiu.  carbohydrates (carbon. minerals. water). mai ales. Activitatea de alimentaţie. minerale. proteins. proteine. Bazele ştiinţifice ale unei alimentaţii vitamins. carbon. hydrogen. sold (or reproduced in other sectors).  water (hydrogen. hidrogen. It is found in food în combinaţii şi cantităţi diferite: peste 50 de combinations and different amounts: substanţe nutritive. necessary for growth.  regulation of metabolic processes minerale. oxygen. produselor comercializate (proprii sau o harmlessness ensure all products preluate din alte sectoare). satisfaction with the physiological o asigurarea inocuităţii tuturor requirements. aproximativ 45 esenţiale. and nitrogen).  menţinerea constantă a mediului  maintenance of a constant internal intern (apă. normal working capacity in an menţinerea acestuia la capacitate normală de appropriate mental and physical muncă. [5]. ioni nitrogen.  lipide (carbon. (carbohydrates. vitamine. Nr. într-o stare fizică şi psihică adecvată. (carbohidraţi. especially when it is este corelată cu serviciul turistic.

(malnutriţia. . . Mens Sana Series. . obezitatea. 1&2 / 2011 raţionale constau în respectarea unor principii Scientific fundamentals of good de comportament alimentar: nutrition is to respect principles of  Menţinerea unei proporţii între eating behavior: principalele grupe de substanţe organice  Maintain a proportion between the (proteine. pollution. (malnutrition.proportionality . control of substances Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. contaminare innocuousness to avoid unwanted chimică sau cu microorganisme patogene). bulimia.the food to provide a broad spectru larg de utilizarea a substanţelor spectrum of nutrients. poluare.includ tipurile şi cantităţile de substanţe that requires selection of foods - nutritive din necesarul zilnic pentru a menţine including types and amounts of daily sănătatea şi a preveni îmbolnăvirea. animal origin).  11 to 13% protein (1/2 to be of  25-30 % lipide (1/2 polinesaturate).evitarea excesului caloric. nutrients to maintain health and prevent Cheile unei diete sănătoase: illness.range . lipide. products must be based on a correct  Repartiţia judicioasă a meselor pe gastrotehnici modern. Seria Mens Sana . sunt foarte puţin recomandate. bulimia. Issue 1&2 / 2011 79 .moderation . sănătoasă care impune alegerea unor alimente All foods can fit into a healthy diet . Toate alimentele se pot încadra într-o dietă obesity. carbohydrates) and  Un regim alimentar raţional ar trebui minerals and vitamins. anorexia. lipids. serie de aspecte fiziologice: apetitul.alimente suficiente Keys to a healthy diet: care să satisfacă necesarul caloric şi . anorexia. chemical Comportamentul alimentar se referă la o contamination or pathogen).  Asocierea alimentelor sub formă de polysaccharides. products are less recommended. Scientific community's efforts to Eforturile comunităţii ştiinţifice de a popularize the principles of healthy populariza principiile alimentaţiei eating. nutritive.avoid excess calories . (proteins.). satiety.varietate . behavioral disturbances etc. starch).proporţionalitate . foamea.Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” d in Târgu Jiu.  Judicious distribution of meals  Grija pentru asigurarea inocuităţii throughout the day. tulburările de comportament of physiological processes: appetite. cât şi substanţele main groups of organic substances minerale şi vitaminele. s-au materializat de-a lungul public health measures (lunch in timpului prin măsuri de sănătate publică civilized countries. and so on).enough food to nutriţional. să respecte următoarele proporţii:  A sensible diet should meet the  11-13 % proteine (1/2 să fie de origine following proportions: animală).  55-62 % glucide (produsele rafinate  25-30% fat (1/2 polyunsaturated). diet to reduce the risk of chronic reducerea riscurilor de dietă pentru bolile diseases.alimente care să asigure un . moderne. changes (alteration. hunger. cronice.  55-62% carbohydrates (refined amidon). Eating behavior is related to a number saţietatea. polizaharidele. parcursul unei zile. alimentaţiei în scopul evitării modificărilor  Caring for ensuring food nedorite (alterare. glucide). materialized over time through sănătoase. meet calorie and nutritional needs. Nr. produse culinare trebuie făcută pe baza unei  Combination foods as food gastrotehnici corecte.moderaţie .

obligativitatea One way to familiarize the public with etichetării. nocturnal ghrelin. insulină.). 1. controlul used in the preparation of food in substanţelor utilizate la prepararea restaurants. the various food groups in healthy eating care simbolizează locul şi cantitatea as shown below [3]. etc. un somn perturbat. short term.. disturbed sleep.).). etc. Recomandări pentru o alimentaţie III. Recomandarea medicală corectă este ca Proper medical recommendation is Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. Realitatea corectă din punct de vedere Reality scientifically correct is that ştiinţific este că ultima masă (cina) este bine the last meal (dinner) is better not to be să nu fie de o consistenţă care să solicite of a consistency requiring body during organismul în perioada nocturnă. Una dintre metodele de dietary guidelines is the food pyramid familiarizare a publicului cu indicaţiile (pyramid healthy eating).).Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” d in Târgu Jiu. doua zi dimineaţa. diferitelor grupe de alimente în cadrul alimentaţiei sănătoase conform figurii de mai jos[3]. hypersecretion of hipersecreţie de grelină. Seria Mens Sana . Fig. etc. cu tot ce ar the night. Recommendations for a healthy sănătoasă diet Numeroasele metode de slăbire bazate pe Numerous methods based on fasting înfometare nu sunt eficiente decât pe termen weight loss is not only effective in the scurt. alimentelor în restaurante. 1&2 / 2011 (pauza de prânz în ţările civilizate. starvation second morning. which nutriţionale este reprezentată de piramida symbolizes the location and quantity of alimentară (piramida alimentaţiei sănătoase). Piramida alimentaţiei sănătoase Img. 1 Healthy Food Pyramid (Harvard) (Harvard ) III. with all this implies (hungry implica acest fapt (foame nocturnă. etc. Issue 1&2 / 2011 80 . Mens Sana Series. Nr. mandatory labeling. foame a insulin.

products. in the Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. a source of calories. considerată mai sănătoasă decât considered healthier than butter.. cu atât mai importantă cu cât greater. cantităţi moderate este necesară.).postprandial” ( classic primele 2 ore de la o masă). Nutritional benefits of fruit does not Beneficiile nutriţionale ale fructelor nu motivate belief that eating fruit is motivează părerea conform căreia consumul recommended in any quantity. fiind dăunătoare în nutriţia umană. Grăsimile ‚. Mens Sana Series. . din from different points of view (sweet diferite puncte de vedere (sucurile dulci.Chocolate Diet” conţinutului în grăsimi. spre exemplu. some fast food. butter. alimentaţia sănătoasă nu mean the application of mathematics. Seria Mens Sana . bread or food group that aliment rău.. Fructele sunt ca oricare alt aliment. diversitate. Issue 1&2 / 2011 81 . ci urmarea but follow the general rules relating to unor reguli generale care ţin de echilibru şi the balance and diversity. pasta) are o cuprinde (cereale. Bread brings together a variety of Pâinea reuneşte o diversitate de produse. sursele de grăsimi sources. ceea ce nu înseamnă does not mean that the fruit should be in că fructele trebuie să lipsească din the diet. Fruits are de fructe să fie recomandat în orice cantitate. dar că limitarea consumului la moderate amounts is required.. like any other food. orez. Margarina fabricată prin procedeul Margarine made by modern modern de interesterificare nu este. Eliminating sugar and some Eliminarea zahărului din unele preparate şi preparations include calorie sweeteners includerea îndulcitorilor calorigeni (polioli) (polyols) are usually accompanied by an sunt de obicei acompaniate şi de o creştere a increase in fat content. more than one 730 kilocalorii. în interesterification process is currently prezent. cantitatea este mai mare. for Un kilogram de cireşe are. o sursă de the more important as the amount is calorii. paste făinoase) considered the most basic healthy eating fiind considerate în majoritatea recommendations. healthy eating does not trans. which jumătate de Coca-Cola. rice.Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” d in Târgu Jiu. „Ciocolata dietetică” has as many calories as regular are tot atâtea calorii cât ciocolata normală. 730 calories. înseamnă aplicarea matematicii. etc. nu este un not a bad food.). recomandărilor baza alimentaţiei sănătoase. În lumea modernă se pune problema In the modern world the question of cunoaşterii regulilor generale pentru o knowledge of general rules for a healthy alimentaţie sănătoasă pentru a evita diet to avoid foods or components alimentele sau componentele demonstrate ca proven to be harmful to human nutrition. example. The myth de demontat dacă se ia în calcul proporţia is easily removed if one takes into mică de persoane care slăbesc folosind account the small proportion of people această metodă. pâinea sau grupa alimentară care includes (cereals. One pound of cherries has. nutritional quality variable. etc. trans fats unele produse fast-food. who lose weight using this method. Nr. mai mult decât 1 litru şi and a half liters of Coca -Cola. juices. 1&2 / 2011 organismul să nu fie surprins la culcare sau that the body is not surprised at bedtime noaptea în stare „postprandială” (clasic în or at night in a . but that limit consumption to alimentaţie. Mitul este uşor in the first 2 hours of a meal).trans” din margarina fabricată Fats .trans” of margarine produced prin hidrogenarea grăsimilor vegetale sunt by hydrogenating vegetable fats are mai rele pentru sănătate decât grăsimile worse for health than saturated fats from saturate din unt. chocolate. is de calitate nutriţională variabilă.

in preponderenţa tipului de activitate . fiecare categorie prezentând each category showing his shortcomings. not to sau intelectuală). să nu se consume mai mult decât optimal ratio of nutrients and food organismul utilizează). Seria Mens Sana . which anumite tulburări existente în familie. diversity. Issue 1&2 / 2011 82 . composition. evidence. Sursele de hrană trebuie să Food sources should complement each se completeze reciproc.type of effort (it must be a direct corespunzătoare). este bine să se In any healthy food diet should mai ţină cont de raportul optim dintre prevail. there is a tendency to abandon dietele tipar. măsură. cât şi la disturbances within the family. by appropriate feeding). to be adjusted by the fiecăruia. tocmai ca o consecinţă a few options.starea individuală de sănătate . cel puţin într-o anumită extent.solicitarea fizică (este sănătos. ceea ce nu înseamnă că micul dejun required. existe o legătură directă între alimentaţie şi . especially those with opţiuni. disadvantages caused by lack of Se vorbeşte tot mai des de diete personalizate. . everything from food. Alimentaţia personalizată se alcătuieşte Food customized forms taking into ţinându-se cont de mai multe criterii. într-un mod cât mai other in a most harmonious and armonios şi chibzuit. at least to some pot fi corectate. breakfast should be a hearty meal. Mens Sana Series. link between diet and dominance type . Astăzi. care can be corrected. Din analiza de ansamblu a categoriilor de From the overall analysis of food alimente specificate în diferite grupe de groups specified in various food groups alimente se poate afirma că nu există niciun can say that there is no complete food aliment complet. neajunsurile sale. Nr. consume more than your body uses). It speaks more often of care trebuie ajustate după particularităţile personalized diet.individual health status (never a (niciodată meniul unui om sănătos nu va fi healthy man menu will be similar to similar cu regimul de hrană al unei the diet of a sick person). individual and familial .predispoziţiile individuale şi predispositions physiological and familiale fiziologice şi psihologice (cu cât psychological (the least bias mai puţin subiectivism trebuie să se inclination should be assessed as evalueze înclinaţiile privitoare atât la related to eating behavior and certain comportamentul alimentar. peculiarities of each. printr-o hrănire . just as a consequence of the dezavantajelor provocate de lipsa diversităţii. considerate.Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” d in Târgu Jiu. proper nutrition is Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. există tendinţa de a renunţa la Today. which does not mean that trebuie să fie o masă copioasă.fizică terms of energy metabolism. persoane bolnave). mai ales la acelea cu puţine the diet pattern. 1&2 / 2011 untul. în absenţa dovezilor ştiinţifice absence of conclusive scientific concludente. among which care cele mai importante sunt: the most important are: .physical or intellectual). din The daily ration composition. but not enough to expect nutrienţi şi de compoziţia alimentelor. it is punct de vedere al metabolismului good to take into account longer energetic. dintre account several criteria.physical exertion (healthy. . Există argumente ştiinţifice care susţin There is scientific evidence ideea. tipul de efort depus (trebuie să of activity . În alcătuirea raţiei zilnice. potrivit căreia micul dejun este supporting the idea that breakfast is necesar.

ro [Copcea. Nr. and diversity. 3706.pdf www. fiecare categorie prezentând In the modern world the question of neajunsurile sale. Bibliography: Bibliografie: 1. From the overall analysis of food 5].usda.harvard. Issue 1&2 / 2011 83 . Mens Sana Series. ci urmarea short term. trans fats sources alimentaţie sănătoasă pentru a evita .nutritionistcluj. într-un mod cât mai diet to avoid foods or components armonios şi chibzuit. tipul de efort want to follow.reseauproteus..). The universe shows us the path to predispoziţiile individuale şi familiale health.. Seria Mens Sana . solicitarea fizică. Nica-Badea Delia. Nica-Badea Delia. vol. proven to be harmful to human nutrition. but follow fiind dăunătoare în nutriţia umană.harvard. Alimentaţia trebuie personalizată şi se predispositions physiological and alcătuieşte ţinându-se cont de mai multe psychological./mancare-dependenta- www.ro/detalii/. 1. aştepte totul de la alimentaţie. family and individual scurt. 1&2 / 2011 În orice alimentaţie trebuie să predomine only one side. 3. Ştiinţele Nutriţiei./mancare-dependenta. însă nu este suficient să se in a healthy life [4. ***http:// www. etc. *** http//www.htm http://www. din the general rules relating to the balance diferite puncte de vedere (sucurile dulci.nal. sursele de grăsimi Numerous methods based on fasting trans. A].edu/nutritionsource/files/Hea /Healthy-Eating-Pyramid-handout. I 2. but it depends on us whether we fiziologice şi psihologice.nal. Universul ne arată calea spre sănătate. dintre care cele mai importante sunt: request starea individuală de sănătate. groups specified in various food groups can say that there is no complete food IV.hsph.pdf lthy-Eating-Pyramid-handout.unica. desigur IV. şi Dietetică. A]. aliment complet. account several criteria. În lumea modernă se pune problema from different points of view (sweet cunoaşterii regulilor generale pentru o juices. *** 3. depus. Eating should be unor reguli generale care ţin de echilibru şi personalized and forms taking into diversitate. Editura Academica Brâncuşi. Editura Academica Brâncuşi.usda. I Nutriţie Nutriţie şi Dietetică. 2011.Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” d in Târgu Jiu. Concluzii each category showing his shortcomings.. Ştiinţele Nutriţiei. vol. ale unei vieţi sănătoase [4. http://www. hrănirea adecvată fiind doar una din laturile. 2011. physical criterii.html.edu/nutritionsource/files http://www.gov/fnic/Fpyr/pmap. http//www.. 5]. certainly very important hrana sănătoasă. etc. type of effort.hsph. 2. Din analiza de ansamblu a categoriilor de Food sources should complement each alimente specificate în diferite grupe de other in a most harmonious and alimente se poate afirma că nu există niciun considerate. alimentaţia sănătoasă nu weight loss is not only effective in the înseamnă aplicarea matematicii.net/signaler/200211250.htm http://www.net/signaler/200211250. unele produse fast-food. healthy eating does not mean the alimentele sau componentele demonstrate ca application of mathematics. Târgu-Jiu.ro [Copcea. Târgu-Jiu.gov/fnic/Fpyr/pmap. dar depinde de noi dacă vrem să o urmăm.). Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu.reseauproteus. Sursele de hrană trebuie să knowledge of general rules for a healthy se completeze reciproc. ***http:// www. some fast food.nutritionistcluj.ro/detalii/. among which Numeroasele metode de slăbire bazate pe the most important are: the individual înfometare nu sunt eficiente decât pe termen state of health.unica. Conclusions foarte importante.

harvard. Târgu-Jiu.justmed. Târgu-Jiu.americanheart. Târgu-Jiu. 2014.htm http://www. 1&2 / 2011 3706.org www. 2011.cabinet-psiholog.hsph.cabinet-psiholog.edu/nutritionsource/files lthy-Eating-Pyramid-handout. 2014.fao. Controlul principiilor active produse alimentare excitante. Issue 1&2 / 2011 84 . 2011. Seria Mens Sana . Târgu-Jiu.Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” d in Târgu Jiu.harvard.gwcinc.org/presenter.jhtml?identifie http://www. Editura biofizică cu aplicabilitate medicală. Nica-Badea Delia.edu/nutritionsource/files/Hea http://www.eu/files/cd3.pdf /Healthy-Eating-Pyramid-handout.eu/files/cd3. Mens Sana Series. Nica-Badea Delia. http://www.doc DIGESTIA http://www.ro/articole/influenta. Academica Brâncuşi.gwcinc.org http://www.justmed. Nica-Badea Delia. 5. Editura Academica Brâncuşi.org/presenter. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu.sistempsi. Nr. Editura Brâncuşi.jhtml?ide r=756 ntifier=756 (Asociaţiei Cardiologilor Americani) (Asociaţiei Cardiologilor Americani) http://www.doc DIGESTIA ABSORBTIA ABSORBTIA 4. Editura Academica din produse alimentare excitante.americanheart.ro/ www.pdf http://www. Nica-Badea Delia.sistempsi.ro/articole/influenta- http://www. Noţiuni fundamentale de 4. Noţiuni fundamentale de biofizică cu aplicabilitate medicală.fao.com/wrichardson.html. factorilor-genetici-si-psihologici-asupra- factorilor-genetici-si-psihologici-asupra-obezitatii/ obezitatii/ http://www.ro/ http://www. Controlul principiilor active din 5.com/wrichardson.hsph. Academica Brâncuşi.htm http://www.