You are on page 1of 5

Baglamukhi Mantra Utkilan Vidhaan

cxyk&eU=k&mRdhyu&fo/ku
Sumit Girdharwal
9410030994, 9540674788
sumitgirdharwal@yahoo.com
www.baglamukhi.info

eU=kksa dk nq#i;ksx jksdus ds fy, dfy;qx ds izkjEHk esa Hkxoku f'ko us lHkh eU=kksa dk
dhyu ¼'kkfir½ dj fn;k FkkA rc ek¡ ikoZrh ds vuqxzg djus ij mUgksaus eU=kksa dks mRdhfyr
djus dk fo/kku Hkh izLrqr fd;k rkfd lRik=k ,oa vf/kdkjh lk/kd Hkh eU=k dh flf) izkIr
dj ldsaA ;gh eU=kksRdhyu&fo/kku eU=k&mikluk ds vax ds :i esa mRdhyd dgs tkrs gSaA
blfy, lk/kd dks dop vkfn dk ikB djus ls iwoZ mRdhyu djuk pkfg,A
cxyk&eU=k&mRdhyu&fo/ku
fofu;ksxµ ^¬ vL; Jhcxykeq[kh* mRdhyueU=kL; lnkf'ko Íf"k% rLeS ue%
f'kjfl_ txRl`f"Vlk/uhHkwrc`gn~xk;=khNUnls ueks eq[ks] JhczãkL=kksRdhyuk;S Dyha
Cywa XykSa Èha XykSa Cywa Dyha la la la lwP;xzs.kksRdhyulwpheq[;S nsork;S ueks ân;s] ¬
,sa Dyha Èha Èha ,sa va chtk; ueks xqás] ¬ Èha va vka ba b± ma mQa Ía Îa y`a Æ`a ,a ,sa vksa
vkSa va v% (rhu ckj dgdj ewy eU=k dk mPpkj.k djsa) ¬ ,sa Èha Èha Èha ,sa vksa Cyha la
la la #nzlwP;xzs.k czãxzUFkheqRdhy; ^¬* va ^Èha* vka ba ^c* b± ^x* maQ ^yk* mQa ^eq*
Ía ^f[k* Îa ^l* y`a ^oZ* Æ`a ^nq* , ^"Vk* ,sa ^uka* vksa ^ok* vkSa ^pa* va ^eq* va ^[ka* v%
^i* va ^na* vkSa ^Lr* vkas ^EHk* ,sa ^;* ,a ^ft* Æ`a ^àka* ya` ^dh* Îa ^y* Ía ^;* mQa ^cq*
ma ^f¼a* b± ^fo* ba ^uk* vka ^'k* va ^;* Èha ¬ {ka ¬ LokgkA
^¬ ,sa Dyha Dyha Èha Dyha ,sa vksa Cyha la la la #nzlwP;xzs.k czãxzfUFka mRdhy;
mRdhy;] ¬ Cywa ÈkSa Èa Èha Èka ¬ bfr dhydk; ueks ukHkkS gLra nRok mPpjsr~A ¬
ßha ßha ßlkSa ¬ cxykeq[kh egkeU=ks mRdhyukFksZ tis fofu;ksxk; ue% lok±xs] bfr
lok±xs O;kida ÑRok f'kjfl iz.kesr~*A
vFk djkfnU;kl % ¬ ba ya gal% Èka lks¿ga ya b± ¬ mRdhfyU;S ue% vaxq"BkH;ka
ue%] ¬ ba ya gal% Èha lks¿ga ya b± ¬ egksRdhfyU;S ue% rtZuhH;ka ue%] ¬ ba ya
gal% Èaw lks¿ga ya b± ¬ #nzlwP;k mRdhfyU;S ue% eè;ekH;ka ue%] ¬ ba ya gal% ÈSa
lks¿ga ya b± ¬ czãxzfUFkmRdhfyU;S ue% vukfedkH;ka ue%] ¬ ba ya gal% ÈkSa lks¿ga
ya b± ¬ ;ksfxU;S mRdhfyU;S ue% dfuf"BdkH;ka ue%] ¬ ba ya gal% È% lks¿ga ya b±
¬ loksZRdhfyU;S ue% djrydji`"BkH;ka ue%A
ân;kfnU;kl % djkfnU;kl ds leku djsaA
è;ku
^#nzlwpheq[kha è;k;s lokZHkj.kHkwf"krke~A
ojnk¿Hk;lwP;xzu[kna"VªkHk;kudke~ AA
prqHkqZtka f=ku;uka ojnk¿Hk;oqQf.Mdke~A
'kwykxzku~ [kjrh{.kxzku~ oqQoZrha xzfFkrk{kjku~AA
o.kZekykfoHkw"kkaxh loZo.kkZfRedka f'koke~A
izks|'orka euwu~ lokZu~ ukuko.kZfot`fEHkrku~AA
fofoP; ojns eU=kku~ ekyk;ka oqQlqekfuoA
izos'k; euqa nsfg izdVhoqQ# loZnkAA
vHk;a Vadojna ik'ka iqLrdeaoqQ'ke~A
'kwya lwP;xzeknk; nsfg es] iz.kekfe Roke~AA
bfr è;kRok tx¼k=kha txnkuUn:fi.khe~A
xzfUFk=k;fo'ks"kKa f'ko è;kRok tisUeuqe~AA
Jhcxyk dhyd&Lrks=k
Èha Èha Èhadkj&ck.ks! fjiqny&nyus ?kksjxEHkhjukns
Èha Èha Èhadkj:is! eqfux.kufers flf¼ns 'kqHkznsgsA
Hkzksa Hkzksa Hkzksadkjukns! fuf[kyfjiq?kVk=kksVus yXufpÙks
ekrekZruZeLrs ldyHk;gjs! ukSfe ihrkEcjs! Roke~AAûAA
ØkSa ØkSa ØkSaeh'k:is! vfjoqQyguus nsgdhys dikys!
gL=kzkSa gL=kzkSaLo:is lejlfujrs fnO;:is Lo:is!
tzkSa tzkSa tzkSa tkr:is tfg tfg nqfjra tEHk:is izHkkos!
dkfy dadky:is vfjtunyus nsfg flf¼a ijka esAAüAA
gL=kzka gL=kzha p gL=kSa f=kHkqoufofnrs p.M&ekrZ.M&p.Ms!
,sa Dyha lkSa dkSyfo|s lrr'keijs ukSfe ihrLo:is!
nzkSa nzkSa nzkSa nq"VfpÙkk¿¿nyuifj.kr ckgq;qXeRonh;s!
czãkL=ks czã:is fjiqnyguus [;krfnO;izHkkos!AAýAA
Ba Ba Badkjos'ks ToyuizfrÑfr TokyekykLo:is!
/ka /ka /ka /kj;Urha fjiqoqQyjluka eqn~xja otzik'ke~A
Mka Mka Mka MkfdU;k|SfMZedfMefMea Me:da okn;Urhe~
ekrekZruZeLrs izcy[kytua ihM;Urha HktkfeAAþAA
ok.khflf¼djs lHkk&fo'kneè;s osn'kkL=kkFkZns!
ekr% Jhcxys ijkRijrjs! okns&fookns t;e~A
nsfg Roa 'kj.kkxrks¿fLe foeys nsfo izp.Mksn~/`rs!
ekaxY;a olq/klq nsfg lrra loZLo:is f'kos!AAÿAA
fuf[kyeqfufu"ksO;a LrEHkua loZ'k=kks%
'keijfeg fuR;a Kkfuuka gknZ:ie~A
vgjgfuZ'kk;ka ;% iBsn~ nsfo! dhya
l Hkofr ijesf'k! okfnukexzx.;%AAöAA

© Sumit Girdharwal & Sri Yogeshwaranand Ji
sumitgirdharwal@yahoo.com, www.baglamukhi.info
9410030994, 9540674788
OUR BOOKS

Baglamukhi Sadhana Aur Siddhi Rs – 350/=

Mantra Sadhana Rs – 280/=

Shodashi Mahavidya (Tripurasundari Sadhana Sri Yantra Pooja) -
Rs 370/=

Sumit Girdharwal Ji & Sri Yogeshwaranand Ji
+91-9540674788, +91-9917325788 Email : shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org
Shatkarma Vidhaan Rs – 380/=

Agama Rahasya Rs – 500/=

If you want to purchase any of our book then please deposit
respective amount in below a/c –
Sumit Girdharwal
Axis Bank
912020029471298 (Current A/C)
IFSC Code – UTIB0001094
And send the receipt to our email sumitgirdharwal@yahoo.com or whatsapp +91-
9540674788

Sumit Girdharwal Ji & Sri Yogeshwaranand Ji
+91-9540674788, +91-9917325788 Email : shaktisadhna@yahoo.com
www.baglamukhi.info , www.yogeshwaranand.org